Side 1 af juni 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 af 7 23. juni 2011"

Transkript

1 Side 1 af juni 2011 Eva Larsen Bagsværdvej 225, 1.th Bagsværd Referat af fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe tirsdag 21. juni 2011 Til stede: Jane, Dorte, Kirsten, Philip, Karen, Lis, Sonja, Kim og Jesper Ad 1) Valg af ordstyrer og referent Dorte blev valgt som ordstyrer, Jesper som referent. Ad 2) Godkendelse af referat fra fællesmøde 25. maj 2011 Godkendt. Ad 3) Godkendelse af dagsorden Godkendt. Ad 4) Næste møde(r) Arbejdsmøde 30/7 kl. 10 på Turbinevej 10 Fællesmøde torsdag 4/8 i grønt IDÉcenter Kulturfesten/Gladsaxedag lørdag 20/8 Søens dag søndag 25/9 Ad 5) Evaluering af standen ved Søborg Natten 10/6 Det blev konstateret (af Lis m.fl.), at spørgsmålene i quizzen fremstillet til lejligheden er ganske afgørende for, hvad publikum interesserer sig for. Sonja fandt at quizzen var svær, men, som Philip nævnte, er hensigten med quizzen bl.a., at vi skal blive spurgt og som aktuelt iflg. Jesper også, at publikum skal gruble og måske undre sig over, hvad de netop ikke ved om det helt nære. Der var ganske mange besvarelser af quizzen og en stolt vinder. Kirsten gav udtryk for, at publikum tog vel mod budskabet, og Kirsten og Jesper m.fl. mente at standen tog sig godt ud. Lis synes det var en hyggelig aften med mange interesserede besøgende samt en rar og afslappet stemning. Der måtte dog improviseres lidt i starten grundet tidspres, så større skarphed om placering og starttidspunkt kunne ønskes fra arrangørerne. Karen glædede sig over publikums interesse for naturens spiselige urter. Kim bragte spørgsmål op fra Malene af mere overordnet karakter. Spørgsmålene vedrørte flere sider af vores deltagelse i publikumsrettede arrangementer:

2 Side 2 af juni 2011 Er det f.eks. dette rette signal vi sender, hvis vi spiser pizza, eller hvad der ellers tilbydes i nærområdet på standen - samt drikker øl dertil. Personligt fandt Kim det o.k. at ændre stil, men så skal det være gennemført miljø-venligt over hele linjen, og det vil måske kunne virke lidt vel frelst og signalere puritanisme, og at vi ikke er med i et folkeligt møde på lige fod med almindelige borgere. I flere sammenhænge lægger arrangørerne ligeledes op til at man i videst muligt omfang benytter de lokale madboder eller udskænkningssteder. Philip så to elementer i spørgsmålet: Dels den grønne profil (kan f.eks. tilgodeses med økopilsnere) dels en alkoholpolitik. Der var ingen af de fremmødte, der så et problem i en øl til maden, men et enkelt tomt ølglas kan måske få publikum til at stille flere ølglas fra sig og dermed give et mindre flatterende billede af os. Der synes enighed om at det ikke var ønskeligt med de ekstra forberedelser i forbindelse med egen medbragt forplejning samt at skille sig ud på dette punkt. Som mellemløsning foreslog Dorte, at vi blot kan holde spisepause et andet sted, så standen friholdes. Så skal vi heller ikke tale med mad i munden. Som konklusion foreslog Kim, at vi til kulturfesten venter med at spise til, at vi er ved at lukke ned, eller spiser i hold, så der stadig er nok bemanding på standen, men at vi altså fortsat benytter de lokale tilbud. Malene havde også stillet spørgsmål vedr. det indholdsmæssige. Virkede det aktuelt med et naturtema? og gik budskaberne hjem? Der kan vist svares bekræftende på begge dele! Quizzen lærte publikum noget, der var aha oplevelser blandt publikum, og selv om få måske kender de fremviste naturområder i forvejen, så kan det forhåbentlig give dem blod på tanden til at besøge dem. Kim støttede vurderingen af at diskussionerne er meget afhængige af quizzens spørgsmål, og hvad der serveres. Det trækker publikum til at man kan vinde en præmie og smage på noget. Karen supplerede med at aktiviteter for børn ligeledes tiltrækker. Vedr. Malenes øvrige spørgsmål om det formidlingstekniske nævnte Jesper, at vi ved den slags arrangementer ikke kender de eksakte vilkår, men fik noget ret godt ud af det aktuelle. Der var lidt divergerende meninger om, hvorvidt vi manglede plads, og med hensyn til placering af genstandene på standen så var det resultatet af konkrete beslutninger ved opsætningen. Ad 6) Dagens dyr og plante Jesper fortalte om landsvale, bysvale og mursejler. Både m.h.t. udseende og stemme er de lette at adskille:

3 Side 3 af juni 2011 Det er landsvalen, der indgår i Gladsaxes Byvåben. Landsvalen har hvid bug, rød pande og strube og sorte brystbånd samt en dybt kløftet hale dvs. lange ydre halefjer. (Som huskeregel kan man tænke på lange ydre halefjer og langt ud på landet = landsvale). I bådladen ved Regattapavillonen yngler et pænt antal. Ventilationskanaler og en smule luft under portene er åbenbart nok til, at de kan komme ind og ud, når bådladen er lukket. Som det kendes fra f.eks. stalde på landet har deres reder en stor åbning. Bysvalen har som landsvalen lys bug, men har ikke så lang en hale som landsvalen, og halen er kun svagt kløftet. Den kendes især på den hvide overgump. Bysvalens rede har blot en lille åbning. Mursejleren er ikke en svale, men ligner meget. Mursejleren er ekstremt tilpasset luftrummet og kan tilbagelægge meget store distancer for at nå frem til føden. Reden anbringes højt og mursejleren kan bl.a. yngle i specielle redekasser. En sådan i fuld størrelse blev fremvist på Søborg Natten, og den er også ganske speciel ved at have et ovalt flyvehul anbragt nær bunden i en kasse, der er meget bredere, end den er høj. Alle tre arter lever af insekter og er derfor kun i Danmark, mens der er rigeligt med insekter. Vinterkvarteret er (Syd)Afrika. Philip fortalte om planten hjortetrøst. En plante der såvel egner sig til regnbede (bede hvor regnvandet kan stå og nedsive dvs. med skiftevis meget fugtig og tør bund), og planten er til stor glæde for sommerfugle, svirrefluer, bier og andre insekter som samler pollen og nektar i blomsterne. Hjortetrøst er en kraftig staude, mellem 1 og 2 meter nogle op til 2,5 meter. Den hører til Kurvblomstfamilien og er ret almindelig i Danmark - især Østdanmark. Blomsterne er oftest af gammelrosa farve (men findes også i hvid) og samlet i store halvskærme; den blomstrer fra juli til september. Bladene er kransstillede og lancetformede. Bladene kan minde om hampeplantens, og planten er derfor også blevet kaldt hamphjortetrøst. Planten blev først kaldt Hjortekløver, senere Hjortetrøst et navn, der kan skyldes, at man i gamle dage sagde at hjorte søgte planten for at læge sår. Planten formerer sig ved frøsætning og roddeling. Ad 7) Kulturfesten. Om fremdriften på opgaverne. Dorte styrede gennemgangen af oversigten punkt for punkt. Den opdaterede oversigt følger vedhæftet se venligst denne hvoraf også fremgår nærmere placering af standen. Ad 8) Seneste nyt fra grupperne Havegruppen Karen fortalte at havegruppen også er blevet overtalt til at stå for æblepresning ved indvielsen af Byens Arena dvs. udover de andre arrangementer som gruppen er involveret i. Gruppen til bekæmpelse af invasive plantearter: Det virker med indsatsplanen! Markeringer på kortet afføder, at kommunen henvender sig til lodsejere med kæmpe bjørneklo på deres grund. Det bevidnes

4 Side 4 af juni 2011 bl.a. af henvendelser til grønt IDÉcenter med spørgsmål om metoder til bekæmpelse. Gruppen skal snart i gang med bekæmpelse af gyldenris i Radiomarken (indsats omkring Sct. Hans skulle være mest effektivt). Biodiversitetsgruppen: Gruppen har været på besøg i et af medlemmernes spændende have. Det er hos Ib (Tolstrup), der bor nær Fedtmosen, og hvis have gerne skulle danne rammen om en videofilm - om hvad man kan gøre for havens dyreliv. Gruppen har afgivet høringssvar vedr. kommunens udkast til plejeplan for Radiomarken ligesom gruppen bidrager med faglige input til kommunen. På seneste møde har gruppen besluttet nye småaktiviteter til brug på Søens dag. Et par andre spændende aktiviteter blev vurderet som for krævende i den sammenhæng. Ad 9) Seneste nyt på natur- og miljøområdet Møde i Det Grønne Råd: Jesper fortalte, at der var opfordring om, at rådet inddrages tidligere i sager (evt. at sager afventer rådets stillingtagen). Det kunne f.eks. være miljøudvalgets behandling af reducerede beskyttelseslinjer (som der dog ikke var nogle konkrete indsigelser imod) eller aktuelt retningslinjer om bådebroer. Dertil var det et ønske at referaterne udsendes kortere tid efter møderne end hidtil. Der synes forståelse for begge synspunkter. Vedr. fjernvarmeudbygningen fortalte teknisk direktør Philip Hartman, at man for alvor går i gang og går i jorden efter sommerferien og satser på at lægge 70 meter pr. dag. Maria Bukhave fortalte om arbejdet med ny organisering af Agenda og klimaarbejdet, hvor kommunen skal etablere et tværgående Projektleder Forum, bestående at medarbejdere, der arbejder med miljø i kommunens forskellige arbejdspladser. Grønt Råd skal være følgegruppe, det nye team er sekretariat og udfører projekter. Teamets aktiviteter i 2011 er: Kampagner for borgere og medarbejdere, Projekter som f.eks. KlimaKlar Virksomheder og KlimaKlar Boligselskaber, udvikling af strategi, kommunikation, koordination, planlægning mv. Rammer for virket i 2012 er: Nationale initiativer og lovgivning, tværkommunale initiativer, Gladsaxe Kommunes tiltag (Agenda 21-planen, CO2-handlingsplanen, Planstrategien2011, Strategisk energiplan og i 2012: 2 mio. kr. til klimaarbejdet). Der satses på synergi ved at koble indsats til andre aktiviteter. Maj Green orienterede om Planstrategi 2012 Det er et nyt koncept i stedet for kommunestrategi.

5 Side 5 af juni 2011 Planstrategien skal være paraplyen for trafiksikkerhedsplan, affaldsplan, spildevandsplan, klimaplan, vandplan, naturplan, CO2 handlingsplan etc. (sådan som det blev foreslået af LA 21 i Gladsaxe for 2-3 år siden). Iflg. Planloven er der krav til at kommunerne udarbejder Agenda 21 planer, men mange kommuner har valgt at indarbejde planen i planstrategien med hensyn til de overordnede punkter. Det er tanken at planstartegien skal være digital (dvs. på kommunens hjemmeside), og derfor knapt så ordrig som trykte planer (omkring 16 sider). Planstrategien skal vedtages i Planer i høring: Vandforsyningsplan er i offentlig høring fra 14. juni til 31. august. Planen kan ses på kommunens hjemmeside. Fra miljøudvalget: Jesper havde bemærket, at miljøudvalget har foreslået, at der ansættes en kommunal energivejleder som en del af CO 2 handlingsplanen. Det glædede forsamlingen, der håber, at det vil blive en realitet. Ad 10) Eventuelt Tilføjelse vedr. Gladsaxedagen Overordnet placering af standen under Gladsaxedagen: Detaljeret placering af standen:

6 Side 6 af juni 2011 Fremdrift mod Kulturfesten/Gladsaxedagen At inddrage humoren. Der var idéer til Klimascor.dk Kom i klimaform med LA21 og find en bæredygtig partner Kim med flere Indsats områder: Status pr. 21/6 At illustrere alternativ opvarmning/ Der arbejdes på sagen energikilder dvs. varmepumpe, recirkulation, jordvarme, luftvarme, solfanger, solceller m.v. i enfamiliehuse Malene og Kirsten At fremvise solceller. Solcelle på stativ og lille springvand + Jens, Malene fotos af Slottets solceller + "solcelleblomster" fra GIC. "Joan Ørting" humor tema overvejes fortsat. Måske scoreprofil på alle der er med fra LA21? Dvs. portræt og personlige interesser indenfor natur og miljø m.h.t. klimapartnerskaber? Ideerne var mange, der arbejdes på sagen. At uddele invitation til et spændende LA21 møde efter kulturfesten til interesserede for at fange deres interesse for foreningen. Kim og Malene At tiltrække publikum til standen ved at uddele kaffe og kage + saftevand/ hyldeblomst Sonja, Karen og Fina At sørge for spil og/eller en quiz, hvor alle svar kan findes på standen, så publikum lærer noget nyt. Jesper og Kim At kunne tilbyde en form for indmelding på selve standen (måske udlevere velkomstbrev el. lign) så kontaktoplysninger bliver registreret og sandsynligheden for at se vedkommende igen øges. Jens og Philip At illustrere mulighederne for klimamæssig indsats i eksisterende boliger. Philip At fremvise og forklare et Danmarkskort med ændring i kystlinie ved forskellige vandstandsstigninger. Lis og Jesper Kan mødet være grillaften? eller evt. fælles ekskursion til natur- eller miljømæssige seværdigheder i kommunen. Afventer beslutning om dato og indhold. Hyldeblomstdrik er fremstillet af Karen. Jesper undersøger vedr. brødkager (genbrug af brød). Oversigt vedr. kassering af fødevarer etc. Quizzen er vigtig for borgernes opfattelse og læring på standen. ALLE MELDER IDEER IND TIL JESPER. Kan f.eks. tage afsæt i krimi/naturforbrydelse. Hvordan gør vi fortræd/ undgår at gøre fortræd på naturen? Ideer til præmie: solcelleblomster, sparometer, vejrstation, LED-pærer, Jens bog. Der benyttes samme liste til notering af interesserede, som ved Søborg Natten (så der kan følges op). Materialet er klar, men mangler at blive opsat på en poster. Landkort er nu suppleret med foto af Operaen med skitsering af effekten af havstigningerne. Stort set færdig.

7 Side 7 af juni 2011 At illustrere de klimamæssige fordele ved lokal selvforsyning (sparet transport og bæredygtig produktionsform). Fødevarer. Hvad er mest klimavenligt? Fødevareudstilling lånes og suppleres med opslag Jesper M.FL. Der printes opslag, som forklarer om fødevarernes CO2 belastning. Opslag lamineres. Data haves. At illustrere nogle af metoderne til at imødegå den mere ekstreme regn dvs. regnvandstønde og regnvandsbed, men også at illustrere at små daglige handlinger kan spille en rolle f.eks. vedr. komposten, der IKKE må blive iltfri, så der dannes metan. Jens og Jesper At fremvise en elbil. Philip At vise hvilke dyr og planter der kan forventes at komme til og hvilke, der vil forsvinde, hvis ikke udviklingen hastigt imødegås. Jesper og Lis At benytte vindmøllen som vartegn og bruge dens bevægelse til at fange opmærksomhed. Jesper At illustrere klimaeffekten med drivhus Jens og Jesper PR/Indlæg til lokalpresse Skilte Alle? Levende planter + billeder overvejes. Regnvandstønde med opslag medbringes. Nyt! Jesper undersøger om MIU standen skal varetage denne opgave, da planter og regnvandstønde ved drivhuset kan forstyrre budskabet. Aftale med ChoseEV er i hus. Generelle træk kendes, supplerende info. søges. Kan evt. suppleres med lån af udstoppede eksempler på arter, der påvirkes. (Evt. "plys-isbjørn som symbol med fra GIC). Vindmøllen er klar, men skal transporteres forsigtigt og monteres på dagen Vingerne lakeres af hensyn til evt. nedbør på dagen. Dato aftalt. Efterskrift: Møllen skal i øvrigt forsynes med skilt i retning af at vindenergi er godt, men energibesparelser er endnu bedre, så få ideer hos LA21 på standen Drivhus af træstativ med plastfolie fremstilles for at undgå farligt håndtering af glas. Jesper fremstiller stativ (træ etc. er anskaffet). På mødet blev fundet mulig leverandør af PVC-fri plastfolie. Samles på dagen af f.eks. Jens og Jesper. Philip barsler med udspil. Efterskrift: Der mangler skiltning om LA21 og større delemner.

Side 1 af 5 20. november 2010. Referat af fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe tirsdag 16. november 2010

Side 1 af 5 20. november 2010. Referat af fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe tirsdag 16. november 2010 Side 1 af 5 20. november 2010 Fina Berger Værebrovej 86, st.07 2880 Bagsværd Referat af fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe tirsdag 16. november 2010 Til stede: Philip, Ulla, Karen, Malene, Kirsten,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave,

Læs mere

Lærende møder og konferencer i praksis

Lærende møder og konferencer i praksis Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn Lærende møder og konferencer i praksis People s Press Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn, 2006 1. udgave, 1.

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Antal besvarelser: 616 / 554 Svarprocent: 48 / 43 1 Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Anden undersøgelse af borgernes meninger om ProjectZero Gennemført i juli 2012 overfor Sønderborg Kommunes

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere