Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune"

Transkript

1 Forslag til Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune APRIL 2012

2 1 FORORD VISION OG MÅL ANDEN BØLGE KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLANEN HELHEDEN UDVÆLGELSE AF INDSATSER KOMMER VI I MÅL? INDSATSOMRÅDER KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Energirenovering af kommunale ejendomme Energistyring på kommunale ejendomme Test af mikro- og minivindmøller Udarbejdelse af CO2-kortlægninger Print- og kopistrategi Energieffektive serverrum Interne klimakampagner Grønt flag Grøn Skole Det grønne spires flag energieffektiv gadebelysning Ressource- og miljøbevidsthed i kommunalt byggeri Kurser i brændstofbesparende kørsel Effektivisere interne kørselsforhold Oplysning om tilskudsmuligheder og grønne tiltag Partnerskabsaftale om grønne indkøb KOMMUNE- OG LOKALPLANER Retningslinjer for lokalisering af biogasanlæg Retningslinjer for opstilling af mikro- og minivindmøller BYER OG BYGNINGER Klima- og miljøvenligt lavenergibyggeri Energiklynger Byøkologisk vejledning GRØNNE ERHVERV OG INDUSTRI Grøn Butik-mærkning TRANSPORT OG MOBILITET Fremme af cyklisme og cykelruter Cykelkort - oplysning om cykelmuligheder Projekt Test En El-bil Etablere ladeinfrastruktur til el-biler Alternative drivmidler i den offentlige transport NATUR I DET ÅBNE LAND Naturgenopretning LANDBRUG OG SKOV Etablere biogasanlæg Fleksibel skovrejsning ENERGI- OG RESSOURCEPLANLÆGNING Vindmølleplanlægning Strategisk energiplanlægning med fokus på kollektive solcelle- og solvarmeanlæg Udnytte biogas fra deponi Forbedre kildesortering og motivere til hjemmekompostering KLIMATILPASNING Klimatilpasningsplan og vurdering af oversvømmelses- og nedbørsrisikoen Biofaktor forgrønning af byen FYRTÅRNSPROJEKTER

3 EcoPark Rønnede Bæredygtigt skolebyggeri Vibeengskolen Projekt Multihuset bæredygtigt showroom SAMLET OVERBLIK OVER KLIMAPROJEKTER KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED KOMMUNE- OG LOKALPLANER BYER OG BYGNINGER GRØNNE ERHVERV OG INDUSTRI TRANSPORT OG MOBILITET NATUR I DET ÅBNE LAND LANDBRUG OG SKOV ENERGI- OG RESSOURCEPLANLÆGNING KLIMATILPASNING FYRTÅRNSPROJEKTER FRA ORD TIL HANDLING EFFEKTIV ORGANISATION

4 1 Forord Den globale opvarmning er ét af vor tids største problemer. Den har ikke blot store konsekvenser for naturen, som i forvejen er under pres fra mennesket, den påvirker også vores økonomi, vores levevis og vores samfund. Klimaproblemet vil om få år påvirke din by, din bolig, dit job, din bil, din elregning og din bankkonto, hvis det ikke allerede gør det. Faxe Kommunes klima- og energihandlingsplan handler ikke om klimaproblemet, men derimod om de klimaløsninger, der kan fremtidssikre vores samfund. Den globale opvarmning er menneskeskabt og det samme er de løsninger, der skal til for at nedbringe vores forurening og CO2-udslip. Det handler med andre ord om at afkoble vores CO2-udledning fra vores forbrug og produktion. Det kan gøres ved at benytte vores knappe ressourcer på en smartere måde, anvende sol, vind, vand og biomasse til erstatning for kul, olie og gas, udvikle grønne og innovative teknologier, skabe grønnere byer og omgivelser, udvikle grønne jobs, have sunde transportvaner og meget mere. Klima- og energihandlingsplan fastlægger mål og rammer for Faxe Kommunes indsats og giver konkrete bud på, hvordan kommunen som virksomhed og geografi kan nå målet om mindst 20 % reduktion af CO2-udledningen frem til 2020 til opfyldelse af de indgåede klimaaftaler. De indgåede klimaaftaler er indgået med Den Europæiske Union (Borgmesterpagten) og Danmarks Naturfredningsforening (Klimakommuneaftale). Desuden har handlingsplanen til formål at være retningsgivende for tilpasning til de klimaforandringer, som allerede opleves i form af ekstrem regn og havvandsstigninger. Klimaforandringerne må forventes, at blive hyppigere fremover og det kræver derfor en stor indsats at imødegå dem. Handlingsplanen er en forlængelse af klima- og energipolitikken, som blev vedtaget af byrådet den 13. oktober 2011 og sætter således ord på de prioriterede indsatser. Der omtales i handlingsplanen 38 nye og allerede igangværende klimaprojekter i Faxe Kommune, hvoraf flere relaterer sig til kommunens Lokal Agenda 21-arbejde, som er integreret i handlingsplanen. Det er disse 38 konkrete klimaprojekter, som der fokuseres på og som der arbejdes videre med frem til Handlingsplanen og de dertilhørende klimaprojekter vil dog løbende blive justeret og revideret på, næste gang inden udgangen af 2013 i lighed med klima- og energipolitikken. Klima- og energihandlingsplan er således den første sammenhængende plan, som sætter fokus på kommunens klimaarbejde og som udstikker rammerne for den fremtidige klimaindsats inden for 10 område, hvor en indsats er nødvendig. Nelle Søndermand Formand for Klimaudvalget 4

5 2 Vision og mål Overordnet målsætning Faxe Kommune vil arbejde målrettet for at den samlede udledning af CO2 reduceres med mere end 20 % inden 2020, for både kommunen som virksomhed og som geografisk område målt i forhold til basisåret Mål for klimaindsatsen Faxe Kommune vil arbejde ud fra en række konkrete målsætninger, som skal sikre en effektiv klimaindsats. Vi vil gå foran med reduktionen af CO2- udledninger gennem en målrettet og tværgående indsats i egen virksomhed, således at CO₂-udledningen fra kommunen som virksomhed reduceres med mere end 20 % inden 2020 målt i forhold til basisåret Vi vil inspirere til, og muliggøre, at alle sektorer i kommunen som geografisk område bidrager positivt til reduktionen i CO2-udledningerne med mere end 20 % inden 2020 målt i forhold til basisåret Vi vil basere kommunens fjernvarmeforsyning på vedvarende energikilder, således at 100 % af den samlede energimængde kommer fra vedvarende energikilder inden 2020 målt i forhold til basisåret Vision for klimaarbejdet Klima- og energiarbejdet skal være en naturlig del af opgaveløsningen i organisationen og opgaverne skal løses sammen og med høj kvalitet på tværs i organisationen ved at tænke i helheder og have fokus på grønne innovations- og vækstmuligheder. CO2-udledning Citat fra klima- og energipolitik Faxe Kommune udledte som geografisk område i basisåret 2008 ca tons CO2. Et CO2-reduktionsmål på 20 % i forhold til 2008 vil betyde, at der Ifølge Borgmesterpagten med Den Europæiske Union skal findes ca tons CO2 inden De væsentligste enkeltkilder til CO2-udledning er transport, el i private husholdninger, individuel opvarmning og landbruget. Kommunen som virksomhed udledte i 2008 ca tons CO2, hvilket svarer til ca. 1,7 % af den geografiske udledning af drivhusgasser. Der skal ifølge klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening reduceres ca tons CO2 inden 2020 i forhold til basisåret De væsentligste CO2-kilder er forbruget af el, varme og transport. Vi vil aktivt invitere lokale aktører og interessenter i klimaindsatsen, herunder borgere og erhvervsliv, med henblik på effektivt at realisere, forankre, fastholde og i sidste ende indfri målsætningen om en mindre CO2-udledning. Vi vil være en grøn testkommune for at fremme lokal erhvervsudvikling gennem fremme af nye grønne arbejdspladser, der skal udvikle omkostningseffektive, kreative og sjove klimainnovative produkter, services og energiløsninger. Vi vil fremme synergier ved at inddrage klima-agendaen i andre kommunale og politiske anliggender, herunder særligt i forbindelse med kommunens Lokal Agenda 21-arbejde. 5

6 Klima- og energiområdet forventes at gennemgå en stærk samfundsmæssig udvikling i de kommende år, der omfatter alt fra energibesparelser og vedvarende energi til ændringer i adfærd ud fra ny viden om klimaforandringernes konsekvenser. Klima- og energihandlingsplanen revideres derfor inden udgangen af 2013 med henblik indarbejdelse af nye idéer, overholdelsen af målsætningerne og for at undersøge muligheder for skærpede CO2-målsætninger. 6

7 3 Anden bølge klima- og energihandlingsplanen 3.1 Helheden Klima- og energihandlingsplanen skal ses som en del af en større helhed, der bedst kan beskrives i forhold til tre fremadrettede bølger. Første bølge Klima- og energipolitikken blev vedtaget af Faxe Kommunes Byråd den 13. oktober Den første bølge har ud over selve klima- og energipolitikken indeholdt udarbejdelse af CO2- kortlægninger, et virkemiddelkatalog med beskrivelser af 71 indsatsmuligheder nævnt i politikken, inddragelse af borgere og erhverv gennem afholdelse af klimaværksteder samt klimainspirationsture for Faxe Kommunes Klimaudvalg. Anden bølge I forlængelse af klima- og energipolitikken kommer klima- og energihandlingsplanen, som er den anden bølge. Med udgangspunkt i klima- og energipolitikkens 71 indsatsmuligheder fungerer handlingsplanen som en detaljeret plan for, hvordan Faxe Kommune kan opfylde sine klimamålsætninger. Der er således i klimaog energihandlingsplanen sket en nærmere udvælgelse af hvilke konkrete indsatsmuligheder fra klima- og energipolitikken, som forventeligt kan gennemføres over en kortere eller længere tidsperiode. Desuden er de udvalgte indsatser blevet effektvurderet for deres CO2- reduktionspotentiale, hvor det giver mening. Hermed er det teoretisk set muligt, at vurdere om Faxe Kommune kan overholde de fastsatte mål for klimaarbejdet. Tredje bølge Den tredje bølge består af arbejdet med at realisere de udvalgte indsatser i en række klimaprojekter. Der vil for hvert enkelt klimaprojekt løbende blive udarbejdet detaljerede projektplaner, som skal redegøre for projektets formål, projektets proces og indhold, projektorganisation, succeskriterier, tidsplan, økonomi m.v. 7

8 3.2 Udvælgelse af indsatser Faxe Kommune har for udvælgelsen af indsatser til klima- og energihandlingsplanen lagt en række kriterier til grund: Der skal udvælges indsatser, som enten reducerer CO2-udledningen og/eller fungerer som tilpasning til klimaforandringerne. erne skal dække hele energisystemet fra brug af energikilde over energioptimering til forbrugsadfærd. Det er ikke én enkelt grøn teknologi, der kan løse klimaudfordringen og behovet for energi. Klimaudfordringen skal løses med en kombination af vedvarende energiteknologier, såsom solenergi, vindenergi, jordvarme, bioenergi m.v. Perspektiv på klimaarbejdet Andre politikker, strategier og planer, som ligeledes har eller kan få en væsentlig betydning for klimaarbejdet i Faxe Kommune: Kommuneplan Lokalplaner Trafikhandlingsplan Vandmiljøplaner Spildevandplan Affaldsplan Uddannelsespolitik Sundhedspolitik Naturpolitik Haslev Bystrategi Lokal Agenda 21-strategi Erhvervspolitik Indkøbspolitik Borgerinddragelsespolitik Der skelnes mellem indsatser med deciderede CO2-reduktioner og indsatser med stor demonstrations- og synlighedsværdi, som kan virke som inspiration for andre. erne skal som udgangspunkt koncentreres mod de sektorer i kommunen, som har den største CO2-udledning og den største miljøeffekt. Faxe Kommune skal som myndighed have konkrete handlemuligheder i forhold til den enkelte indsats. For de udvalgte indsatser skal der være både teknologiske og økonomiske muligheder for en fremtidig realisering. erne skal også have potentiale som Lokal Agenda 21-arbejde, hvor der udover CO2- reduktioner også kigges på miljømæssige og sociale sider. Der er i klima- og energihandlingsplanen udvalgt 38 klimaprojekter indenfor 10 indsatsområder. Flere af klimaprojekterne er allerede igangsat. Projekterne dækker over energirenoveringer, opsætning af vedvarende energianlæg (jordvarme, solceller, solvarme m.v.), energistyring, energieffektiv gadebelysning, miljøundervisning i skoler og institutioner, kampagner, vindmølleplanlægning, udbygning af fjernvarmeforsyningen, grønne lokalplaner, anvendelse af biomasse til produktion af varme og el, planlagt erhvervsområde for grønne virksomheder i Rønnede, naturgenopretning, energirenoveringer for private husstande og almennyttige boligforeninger (energiklynger), fremme af bæredygtige transportløsninger, klimatilpasningsplan med vurdering af oversvømmelses- og nedbørsrisikoen, bæredygtigt skolebyggeri i Haslev m.fl. 8

9 3.3 Kommer vi i mål? Der er foretaget CO2 effektvurderinger af de indsatser, som det giver mening at beregne på. Analyser af de beregningsegnede indsatser viser, at det vil være muligt, at overholde de fastsatte klimamålsætninger for både kommunen som virksomhed og kommunen som geografisk område, hvis de nævnte indsatser gennemføres. Af Tabel 1 ses det, at baseline forventes at give en CO2 reduktion på 3,3 % i forhold til basisåret 2008, hvilket svarer til en CO2 reduktion på ca tons om året i Benævnelsen baseline skal forstås som den naturlige CO2-udvikling baseret på allerede vedtagne nationale og lokale klimatiltag uden yderligere tiltag fra Faxe Kommune Tabel 1: Forventede CO2-reduktioner i forhold til 2008 udledningen for kommunen som geografi og den procentvise reduktion i Udover CO2-reduktioner vil der oftest også være økonomiske, miljømæssige, sundhedsmæssige og sociale sidegevinster. Lysegrå felter = kommunen som virksomhed Mørkegrå felter = kommunen som geografisk område Klimaprojekter Reduktioner ift niveau Beregnede CO2-reduktioner i 2020 (ton CO2) Baseline ,3 % Energirenoveringer + energieffektivt serverrum 643 0,14 % Energistyring* 20 - Print- og kopistrategi 10 - Interne klimakampagner 215 0,05 % Energieffektiv 170 0,04 % gadebelysning Test af mikro- og minivindmøller* Ressource- og miljøbevidsthed i kommunalt nybyggeri* Kurser i brændstofbesparende kørsel* Effektivisere interne kørselsforhold* 50 0,01 % 200 0,04 % 80 0,02 % 300 0,07 % Grønne indkøb* 150 0,03 % Vibeengskolen 175 0,04 % Energiklynger ,60 % Klima- og miljøvenligt lavenergibyggeri Fremme af cyklisme og cykelruter 173 0,04 % 22 - Naturgenopretning ,25 % Biogasanlæg ,50 % Fleksibel skovrejsning ,50 % Vindmølleplan ,23 % Strategisk energiplanlægning med fokus på solcelle- og solvarmeanlæg* Udnytte biogas fra deponi ,50 % ,78 % Alle klimaprojekter ,14 % Procentvis reduktion ift inkl. baseline * Skønnet CO2-effekt 9

10 eller statens side. Der er med andre ord tale om en gratis CO2-reduktion, som f.eks. stammer fra stadig mere vedvarende energi fra vindmøller i det landsdækkende el-net. Den teoretiske reduktion af udledningen af indsatserne for kommunen som geografisk område ses i alt at udgøre ca. 21,1 % i forhold til 2008-niveauet. Dertil kan lægges de mange andre indsatser, som der ikke er foretaget CO2-beregning på. En reduktion på ca. 21,1 % svarer til ca tons CO2 om året, hvilket er over 20 % reduktionsmålsætningen på tons CO2 om året for kommunen som geografisk område. For kommunen som virksomhed er den teoretiske reduktion gennem skøn og beregninger opgjort til at udgøre ca. 26 % i forhold til 2008-niveauet. Reduktionen svarer til ca tons CO2 om året. Den beregnede reduktion er således i overensstemmelse med 20 % reduktionsmålsætningen om tons CO2 om året for kommunen som virksomhed. Det skal fremhæves, at efterhånden som detaljeringsgraden for de eksisterende klimaprojekter bliver bedre vil CO2 effektvurderingerne også blive mere retvisende i forhold til CO2- målopfyldelsen. Derudover vil klimaprojekterne sandsynligvis gennemgå større eller mindre justeringer undervejs ligesom der sandsynligvis vil komme flere klimaprojekter til på vejen frem mod 2020, som vil ændre det samlede billede

11 4 områder Klima- og energihandlingsplanen er opdelt i 10 indsatsområder og under hvert indsatområde følger et eller flere klimaprojekter, som planlægges gennemført inden Beskrivelsen af hvert klimaprojekt indledes med de målsætninger og indsatser udvalgt fra klimaog energipolitikken. Herefter følger en kort beskrivelse af klimaprojektet. Handlingsplanens indsatsområder er følgende: Kommunen som virksomhed Kommune- og lokalplaner Byer og bygninger Grønne erhverv og industri Landbrug og skov Transport og mobilitet Natur i det åbne land Energi- og ressourceplanlægning Klimatilpasning Fyrtårnsprojekter Klima- og energipolitik (71 indsatsmuligheder) Klima- og energihandlingsplan (38 indsatser) På Figur 1 er det for overblikkets skyld vist, at klima- og energihandlingsplanen bygger på målsætninger og indsatsmuligheder udvalgt fra klima- og energipolitikken, som nu endeligt bliver til egentlige klimaprojekter. Mange af klimaprojekterne handler i den nuværende form om egentlige afklaringsprojekter. Det gælder f.eks. i forhold til udarbejdelsen af den strategiske energiplan, som kræver en forudgående kortlægning af energisystemet i kommunen, før der kan igangsættes mere konkrete tiltag. mulighed mulighed mulighed Klimaprojekt Klimaprojekt Klimaprojekt Klimamålsætning (20 % CO2-reduktion inden 2020 ) Figur 1: Illustrativ figur der viser vejen til opfyldelse af klimamålsætningen. Både politik og handleplan revideres inden udgangen af Der forefindes et samlet overblik over alle klimaprojekter på side 42 med oplysninger om beregnet eller skønnet CO2-reduktionspotentiale, inddragelse af relevante aktører, tidsperiode for gennemførsel og behovet for økonomiske ressourcer. For de klimaprojekter, som forventes opstartet inden udgangen af 2013, hvor handlingsplanen skal revideres, vil der blive udarbejdet projektplaner, således at handlingsplanen kan anvendes som et decideret styringsredskab med CO2-reduktioner og klimatilpasning for øje. 11

12 4.1 Kommunen som virksomhed Energirenovering af kommunale ejendomme Faxe Kommune vil fremme vedvarende energianvendelse, energirigtigt nybyggeri og energirenovering for kommunens ejendomme At udarbejde en handleplan for energitiltag i kommunale ejendomme for at energioptimere eksisterende bygnings- og anlægsdele gennem kommunens klimapulje. EU-midler til energirenovering Faxe Kommune deltager i EU-projektet REEEZ (Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand), som forløber over en 3-årig periode med projektstart den 1. marts Med projektet følger der økonomiske midler fra Den Europæiske Investeringsbank til forberedelse af en række energirenoveringsprojekter for udvalgte kommunale ejendomme. Projektmidlerne vil bidrage til en øget indsats på energiområdet i Faxe Kommune. Faxe Kommune gennemførte i via klimapuljen energirenoveringsprojekter i kommunens ejendomme for 10 mio. kr. De gennemførte energirenoveringsprojekter omfatter udskiftning af varmeanlæg, belysningsanlæg, ventilationsanlæg, isoleringsarbejder, indregulering af varmanlæg mv. Der er desuden investeret i vedvarende energianlæg, herunder 2 jordvarmeanlæg og 5 solcelleanlæg. Energibesparelserne er gennemført på 8 skoler og 24 institutioner samt enkelte andre bygninger. De arbejder, der er udført i 2011 har tilbagebetalingstider - varierende fra ca. 4,9-7 år. Det er beregnet, at de gennemførte projekter vil give årlige energibesparelser på ca. 1,6 mio. kwh eller hvad der svarer til det gennemsnitlige årlige el-forbrug for 320 husstande. Som en kombination af statslige lånemidler og EU-projektet REEEZ, er der i 2012 afsat 16,15 mio. kr. til energirenovering og 10 mio. kr. i 2013 og Der skal fremadrettet udarbejdes en flerårig handleplan for energitiltag i kommunale ejendomme, som udstikker mål for den overordnede investeringsramme. Klimaprojektet beskrevet på side 12, om etablering af energistyring på kommunale ejendomme, kan indarbejdes i forbindelse med handleplanen for energitiltag i kommunale ejendomme Energistyring på kommunale ejendomme Faxe Kommune vil forbedre energiovervågningen på de kommunale ejendomme for at sikre et godt grundlag for CO2-reduktioner. At kommunen indfører energistyring (decentral forbrugskontrol) på kommunale ejendomme, så energiforbruget løbende overvåges. 12

13 Faxe Kommune har i dag etableret CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring) på ca. 20 kommunale ejendomme. Gennem anlæggende fjernaflæses energiforbruget i form af el-, vandog varme for den enkelte ejendom. Udover nødvendige data om energiforbrug til opdatering af kommunens årlige CO2-regnskab bidrager systemet også til energistyring af de kommunale ejendomme. Energistyringen giver de tekniske serviceledere eller andre et værktøj, hvormed de lynhurtigt kan få et overblik til at handle på energiforbrugende varme- og ventilationsanlæg eller andet, der kører, når der ikke er behov for det. Installation af CTS-anlæg på flere kommunale ejendomme indarbejdes i forbindelse med udarbejdelsen af handleplan for energitiltag i kommunale ejendomme beskrevet på side 12 i forbindelse med projekt energirenovering af kommunale ejendomme Test af mikro- og minivindmøller Faxe Kommune vil gå foran og teste nye energiteknologier til at fremme muligheden for brug af alternative fossilfrie energikilder. At kommunen opstiller vertikal-akslede mikro- og minivindmøller for at udvikle og fremme erfaringerne med denne vindmølleteknologi. De hidtidige og meget sparsomme erfaringer med lokalisering af mikro- og minivindmøller i byområder viser, at den faktiske energiproduktion ofte er betydeligt lavere end den forventede produktion. Dette hænger sammen med, at forventningerne til middelvinden ikke har været realistiske, hvilket har betydet høje omkostninger til el-produktion fra mikro- og minivindmøller på 3 5 kr. per kwh. Den høje produktionspris kan sammenlignes med omkostninger for landmøller og store havmøller på ca. 50 øre per kwh. Hvad er en mikro- og minivindmølle? Mikro- og minivindmøller er såkaldte småmøller, som enten er placeret i umiddelbar tilknytning til et eksisterende bygningsanlæg eller integreres direkte på bygningsanlægget. De fleste mikroog minivindmøller er udviklet til lokalisering i mere eller mindre tætbebyggede områder. Ved mikrovindmøller forstås normalt møller med et rotorareal på 1 m2 og med en nominel effekt på op til 1 kw (1000 watt), mens en minivindmølle har et rotorareal på mellem 1-5 m2 og en nominel effekt på 1-10 kw. Gennem de seneste år er der kommet en række nye vindmølleteknologier på markedet for mikro- og minimøller. Der skelnes derfor overordnet mellem de mest udbredte horisontal-akslede (HAWT) og de nyere vertikal-akslede vindmøller (VAWT). Udfordringen med mikro- og minivindmøller er derfor, at øge effektiviteten og mindske elproduktions-omkostningerne samtidig med, at der i planlægnings-processen tages hensyn til det omkringliggende bymiljø, æstetik, vibrationer, støj samt skyggevirkninger. Det kan måske løses ved at udvikle et værktøj, som har til formål at forbedre grundlaget for lokalisering af mikro- og minivindmøller i mere eller mindre tætbebyggede områder på samme måde som man i dag har værktøjer til lokalisering af større møller i det åbne land. Lokaliseringsværktøjet søges udviklet til 13

14 møller af typen VAWT, som typisk er udviklet til at virke i byområder og producenterne hævder, at de er mindre sensitive overfor turbulent vind og skiftende vindretning. Møllen behøver ikke placeres i vindretningen. Visse typer af VAWT vindmøllerne er støjsvage på grund af en lavere rotorhastighed. Den lave rotorhastighed nedsætter ligeledes risikoen for løbskkørsel. Omdrejningspunktet for projektet er således hvordan en mere klimavenlig el-forsyning af boligen, virksomheden eller den kommunale ejendom kan realiseres gennem decentrale vedvarende energianlæg, som mikro- og minivindmøller. Projektet skal samtidig bidrage til at kvalificere grundlaget for fremtidige vejledende retningslinjer i kommuneplanen for hvor denne mølletype kan lokaliseres i Faxe Kommune Udarbejdelse af CO2-kortlægninger Faxe Kommune vil forbedre energiovervågningen på de kommunale ejendomme for at sikre et godt grundlag for CO2-reduktioner At kommunen årligt udarbejder en CO2-kortlægning for kommunen som virksomhed og geografisk område CO2-kortlægninger er grundlægende for at kunne planlægge en indsats på klimaområdet, da de viser hvor meget CO2, der udledes fra kommunen som virksomhed og som geografisk område. Opgørelserne giver et godt overblik over hvor langt Faxe Kommune er i forhold til at opfylde sine CO2-målsætninger. Der gennemføres årlige CO2-kortlægninger for kommunen som virksomhed, mens der hver andet år gennemføres CO2-kortlægninger for kommunen som geografi. Årsagen til forskellen i CO2-opdateringer er, at de klimaprojekter som er målrettet kommunen som geografisk område, normalt har en længere tidshorisont, før deres virkning kan ses i en CO2-kortlægning. Faxe Kommune er ligeledes forpligtiget til at udarbejde CO2-kortlægninger af kommunen som geografisk område i forbindelse med deltagelsen i klimaaftalen med Den Europæiske Union kaldet for Borgmesterpagt Print- og kopistrategi Faxe Kommune vil fremme tidssvarende print-, kopi-, og IT-udstyr, hvor der lægges vægt på energieffektive og miljørigtige løsninger At kommunen med en grøn print- og kopistrategi optimerer de nuværende print- og kopienheder og sikrer gode udskrivningsvaner 14

15 Der blev i efteråret 2011 gennemført en kortlægning af Faxe Kommunes print- og kopimaskiner. Kortlægningen viste, at der er omkring 272 printere med stor alders-, kvalitets- og kapacitetsspredning i kommunens administrations-, skole- og institutionsbygninger. Gennem udarbejdelsen af en grøn print- og kopistrategi kan der iværksættes en række tiltag med fokus på: Reduktion i antallet af print- og kopimaskiner Nedbringelse i antallet af print- og papirforbrug Standardisering af print- og kopikvalitet til forskellige formål Nedbringelse af energiforbrug Adfærdsregulering, evt. ved brug af signatur med påmindelse om at påtænke klima og miljø ved udskrivning Energieffektive serverrum Faxe Kommune vil fremme tidssvarende print-, kopi-, og IT-udstyr, hvor der lægges vægt på energieffektive og miljørigtige løsninger At kommunen arbejder for etablering af energieffektive serverrum, hvor der tages hensyn til køle- og indretningsprincipper uden at miste funktioner, drifts- eller it-sikkerhed Driftsøkonomien i et serverrum er stærkt afhængig af, om der vælges en fornuftig strategi for køling. Den rigtige løsning afhænger dog af mange andre faktorer end energieffektiviteten alene, og det er derfor vigtigt at tænke følgende ind i forbindelse med etablering af energieffektive serverrum: Har elmålere til særskilt registrering af elforbrug til it-udstyr og køleanlæg. Overvej placering af serverrum. Mulighed for at anvende indirekte eller direkte frikøling. Opdel luften i kolde og varme zoner. Hold temperaturen til serverne på 24 C. Indkøb af nyt energieffektivt IT-udstyr. Har outsourcet relevante it-ydelser til serverhoteller og cloudleverandører. Projektet omkring energieffektive serverrum vil blive afviklet i forbindelse med energirenovering af kommunale ejendomme beskrevet på side 12 og omhandler primært serverrummet på Rådhuset, Frederiksgade 9 i Haslev. 15

16 4.1.7 Interne klimakampagner Faxe Kommune ønsker at oplyse ansatte om energirigtige tiltag, der bidrager til en reduktion af klimapåvirkningen. At kommunen gennemfører interne klimakampagner for at oplyse om energirigtig adfærd. For at holde fokus på energi i en travl hverdag afholdes der hvert andet år i Faxe Kommune klimakampagner for hele eller dele af kommunens ansatte. Kampagnerne sætter fokus på, hvad vi som enkeltpersoner kan gøre for at mindske vores udledning af CO2. Kampagnerne iværksættes med henblik på at opnå konkrete klimagevinster i form af energiforbedringer og at øge kendskabet til klimaarbejdet blandt medarbejderne i Faxe Kommune gennem positiv opmærksomhed. KLIMAX på medarbejderportalen Der blev i forbindelse med den første afholdte interne klimakampagne, bl.a. oprettet et virtuelt rum kaldet KLIMAX på Faxe Kommunes medarbejderportal. På KLIMAX er det muligt, at få svar på hvorfor klimaet er blevet så hot, hvordan man opnår konkrete energigevinster på arbejdspladsen, hvordan man kan søge om støtte til konkrete klimaaktiviteter ved at benytte Klima- og Agenda 21- puljen og læse gode historier om hvilke erfaringer Faxe Kommune og andre kommuner har med energiarbejdet Grønt flag Grøn Skole Faxe Kommune vil fremme en klima- og miljøvenlig adfærd på alle kommunens skoler og institutioner At kommunen udbreder Grønt Flag Grøn Skole ordningen til alle skoler i kommunen Grønt Flag Grøn Skole er et internationalt miljøundervisningsprogram. I alt deltager op mod skoler i 50 lande fra det meste i Europa, men der deltager også skoler i Asien, Afrika og Sydamerika. I Danmark deltager over 300 skoler i netværket og ca. 150 skoler får hvert år det grønne flag som synligt tegn på, at de har gennemført et miljøundervisningsprojekt for hele skolen af høj kvalitet. Grønt flag Grøn Skole Grønt flag Grøn Skole tilbyder et samlet undervisningsprogram for bæredygtig udvikling, der kan indgå i skolernes eksisterende fag, f.eks. naturfag, dansk, matematik, sprog osv. Undervisningsprogrammet er sammensat af 10 temaer, der kan tages særskilt eller kombineres efter behov: Vand Energi Affald Natur Økologisk produktion Klimaforandringer Hverdagens kemi Transport Bæredygtigt forbrug Friluftsliv 16

17 Grønt Flag Grøn Skole tilbyder en ramme - et koncept med relevant undervisningsmateriale, der gør det lettere for danske skoler, at leve op til trinmål og slutmål i den danske folkeskolelov. Når projektet er gennemført og godkendt erhverver skolen det grønne flag som et symbol på miljøundervisning af høj kvalitet. I Faxe kommune er 4 skoler en del af Grønt Flag Grøn Skole. På sigt ønskes konceptet udbredt til alle skolerne i Faxe Kommune, da Grønt Flag Grøn Skole konceptet potentielt kan bidrage til: Synliggørelse af kommunens skolepolitiske engagement på klima- og miljøområdet. Tiltag til besparelser på vand, el og varme, herunder nedsættelse af CO2-udledningen på skoler i hjemmene m.m. Styrkelse af naturfagsundervisningen. Til at fremme Grønt Flag Grøn Skole i Faxe kommune kan der indledes et samarbejde med Friluftsrådet, som varetager sekretariatsfunktionen for undervisningsprogrammet. Sekretariatet kan være med til at starte Grønt Flag Grøn Skole på flere af kommunens skoler, uddanne en kommunal ressourceperson m.m Det grønne spires flag Faxe Kommune vil fremme en klima- og miljøvenlig adfærd på alle kommunens skoler og institutioner At kommunen udbreder Grønne Spirers Flag til alle daginstitutioner i kommunen og til flest mulige dagplejere. At gå i vandpytter, lege med mudder, tage en mariehøne på fingeren og holde sin bedste ven i hånden er alle sanselige erfaringer, der bidrager til selvoplevelse, læring og dannelse. Fra Grønne Spirers baggrundshæfte af Lasse Edlev Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for børneinstitutioner. Med ordningen synliggøres daginstitutioner og dagplejeres arbejde for en grønnere hverdag. Det Grønne Spirers Flag er en synlig anerkendelse af de institutioner, hvor børn og voksne er tættere på naturen og miljøet. 160 børneinstitutioner og 200 dagplejere har indtil nu modtaget Grønne Spirers flag i Danmark. Hertil kommer en medlemsskare af Grønne Spires flag på sammenlagt 500 børneinstitutioner og dagplejegrupper. I Faxe Kommune er der 6 børneinstitutioner og dagplejegrupper, som har modtaget det grønne spires flag eller er medlemmer. Alle kan være med i Grønne Spirer og få del i kurser og materiale. For at modtage Det Grønne Flag skal institutionen dog opfylde nogle særlige krav. Grønne Spirer samarbejder med kommuner, som ønsker en hverdagskultur i institutionerne. Samarbejdet kan forgå på mange måder: 17

18 Friluftsrådet kan sende materialer, som kommunen distribuerer blandt institutionerne. Friluftsrådet kan sammen med kommunen arrangere et kursus om naturaktiviteter, miljøforståelse og udeliv for kommunens pædagoger. Friluftsrådet kan deltage i et ledermøde og holde oplæg om naturpædagogik og Grønne Spirer. Friluftsrådet kan inddrages i samarbejdet med Faxe Kommune og hjælpe med at få alle daginstitutioner med i Grønne Spirer og flest mulige dagplejere ved at iværksætte initiativer såsom en grøn handleplan, kurser og gode udeaktiviteter energieffektiv gadebelysning Faxe Kommune vil anvende energieffektiv gadebelysning de steder, hvor det er muligt i kommunen. At udskifte gadebelysningen til energieffektiv LED-belysning, når anlæggene fornyes. I 2015 betyder et EU-direktiv, at landets kommuner skal udfase deres brug af gløde- og kviksølvpærer. EU-direktivet er vedtaget for at sikre en højere energieffektivitet og et mere miljøvenligt Europa, og det kommer samtidig i forlængelse af udfasningen af glødepærer til private tilbage i september Faxe Kommune har på den baggrund allerede nu valgt at igangsætte udskiftning af eksisterende luftledninger, master og armaturer med LED-gadebelysning i alle områder. Der er i alt lyskilder, hvoraf udskiftningen omfatter i alt lyskilder. De første lyskilder udskiftes i , mens de øvrige lyskilder forventes udskiftet senest i Derudover er der tale om energibesparelser i forhold til natslukning i udvalgte områder, som dog primært er iværksat som en økonomisk besparelse. LED-gadebelysning har den fordel, udover at være energibesparende, at lyskilderne har en længere levetid, hvilket medfører et mindre vedligeholdelsesarbejde i form af udskiftning og ligeledes er bortskaffelsesproblematikken med tungmetaller i belysningen fraværende. 18

19 Ressource- og miljøbevidsthed i kommunalt byggeri Faxe Kommune vil fremme vedvarende energianvendelse, energi- og miljørigtigt byggeri og energirenovering for kommunens ejendomme. At kommunen indarbejder retningslinjer for miljømæssig bæredygtighed og undersøger potentialet for skærpet lavenergiklassebyggeri i forbindelse med kommunens bygge-, anlægs- og renoveringsopgaver. Ved at indarbejde ressource-, energi- og miljøbevidsthed i byggeri og anlæg kan Faxe Kommune gå forrest, når det gælder om at skabe sunde og gode omgivelser, som er vigtige parametre i udviklingen af bæredygtige bygninger. Klimaprojektet omhandler udarbejdelse af flere konkrete retningslinjer for miljø- og energirigtigt byggeri og anlæg i Faxe Kommune med forpligtende krav for byggeri, ombygninger, renoveringer og anlægsarbejder, hvor Faxe Kommune står som bygherre eller kontraktmæssig bruger, samt for byggeri, ombygninger og renoveringer, der støttes af kommunen via reglerne om støttet byggeri eller via kommunale puljer. Publikationen skal henvende sig til byggesagkyndige i Center for Ejendomme, projektledere beskæftiget med kommunale byggeog anlægsopgaver samt eksterne rådgivere. Nye lavenergiklasser Faxe Kommune besluttede i 2009 på baggrund af bygningsreglementet (BR08)et krav til lavenergiklasse 1 for alt kommunalt nybyggeri. Lavenergiklassekravet er i dag forældet, da der fra den 1. januar 2011 kom et nyt bygningsreglement (BR10), som indførte en ny lavenergiklasse benævnt lavenergiklasse 2015 (41 kwh/m² pr. år), som er skærpet i forhold til lavenergiklasse 1. Derudover blev der med BR10 også indført en bygningsklasse 2020 (25 kwh/m 2 pr. år). Energikravene til nye bygninger er således blevet skærpet med 25 % i forhold til BR08. Anvendelsen af de nye lavenergiklasser er i første omgang frivillig, men fra 2015 forventes lavenergiklasse 2015, at danne baggrund for skærpede energibestemmelser i bygningsreglementet. Muligheden for nye skærpede lavenergiklasser skal i forbindelse med udarbejdelsen af retningslinjer for miljø - og energirigtigt byggeri og anlæg i Faxe Kommune undersøges nærmere, så det nuværende grundlag opdateres. De allerede eksisterende retningslinjer for udbud ved bygge- og anlægsvirksomhed og for byggestyring ved nybygnings- og renoveringsprojekter tilføjes og tilpasses publikationen, så det sikres at ressource-, energi- og miljøbevidsthed indgår som betingelse indenfor følgende områder: Miljørigtig projektering bygningens energiforbrug materialevalg og forbrug Regnvandshåndtering Grønne omgivelser 19

20 Kurser i brændstofbesparende kørsel Faxe Kommune ønsker at blive Grøn Transportkommune ved at minimere CO2-forbruget og miljøomkostningerne for medarbejdernes og kommunens egen transport for samtidig at øge den generelle sundhedstilstand At Kommunen tilbyder kurser til medarbejderne i brændstofbesparende kørsel Med stigende benzin- og dieselpriser er det økonomiske incitament til at køre brændstofbesparende større end nogensinde. Faxe Kommune har internt et stort kørselsforbrug og for at minimere CO2-belastningen og omkostningerne til brændstof er kørestil, acceleration og hastighed af afgørende betydning, hvor der umiddelbart kan spares % af brændstofforbruget. Projektet omhandler derfor afholdelse af en række kurser i brændstofbesparende kørsel for kommunes medarbejdere Effektivisere interne kørselsforhold Faxe Kommune ønsker at blive Grøn Transportkommune ved at minimere CO2-forbruget og miljøomkostningerne for medarbejdernes og kommunens egen transport for samtidig at øge den generelle sundhedstilstand At kommunen undersøger mulige klima- og miljøfordele ved at effektivisere de interne kørselsforhold for kommunens ansatte. Effektiviseringen kan samtidig give en række afledte økonomiske fordele Formålet med klimaprojektet er, at få et bedre overblik over, hvor meget kommunens biler kører, hvor meget brændstof de bruger, og om de bliver brugt hensigtsmæssigt. Kortlægningen vil give anledning til en samlet intern kørselspolitik, som bidrager til, at der kan ske en tilpasning og effektivisering af kommunens vognpark til fordel for klima, miljø og økonomi. Der kan i den interne kørselspolitik tages udgangspunkt i følgende retningslinjer: Harmonisering af brændstofsindkøb Indkøb/leje/leasing af køretøjer og servicehåndtering Køreteknik Kørselsgodtgørelse Kørebog Monitorering af vognpark 20

Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune

Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune 2010 2020 APRIL 2012 1 FORORD... 4 2 VISION OG MÅL... 5 3 ANDEN BØLGE KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLANEN... 7 3.1 HELHEDEN... 7 3.2 UDVÆLGELSE AF INDSATSER...

Læs mere

Status for klima- og energihandleplan i Faxe Kommune 2010-2013

Status for klima- og energihandleplan i Faxe Kommune 2010-2013 Center for Teknik & Miljø, oktober 2013 Status for klima- og energihandleplan i Faxe Kommune 2010-2013 Byrådet vedtog 23. august 2012 en klima- og energihandleplan for Faxe Kommune 2010-2020. Handleplanen

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Udkast til klima- og energipolitik

Udkast til klima- og energipolitik Udkast til klima- og energipolitik FORORD...2 INTRODUKTION...2 VISION OG FORMÅL...2 MÅL...2 PROCESSEN...3 ORGANISERING AF INDSATSEN EN TVÆRORGANISATORISK OPGAVE...4 GRÆNSEFLADER TIL ANDRE POLITIKKER...4

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG ENERGISTRATEGI IDEKATALOG 3 2 Herning Kommune, maj 2016 Idekatalog Mere vækst med energirigtige løsninger Ideerne i kataloget er samlet i forbindelse med den proces, der har ligget forud for den politiske

Læs mere

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009 Klimaplan i Næstved Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger g yg g y yg g Temadag i Næstved 16/6 2009 Udvalgte data Areal: 683 km 2 Indb.: 80.950 Boliger: 37.742 742 NK bygningsmasse/brugsareal: 478.000

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Klimaplan. Gentofte Kommunes

Klimaplan. Gentofte Kommunes Klimaplan Gentofte Kommunes 2010-2020 Titel: Gentofte Kommunes Klimaplan 2010-2020 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 100 GENTOFTE KOMMUNES KLIMAPLAN 2010-2020

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Side1/5 KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 15 Fax: 65 15 14 99 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk 28-05-2009 Forord

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

CO2 og VE mål for Danmark og EU.

CO2 og VE mål for Danmark og EU. Dato: 4. januar 2017 qweqwe Klima Klimaarbejdet i Halsnæs Kommune fokuserer dels på at sænke energiforbruget og derved udlede mindre CO2 samt på at sikre, at klimaforårsagede ændringer ikke medfører oversvømmelser

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

GRIB KLIMABOLDENE FRA KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSPLANEN

GRIB KLIMABOLDENE FRA KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSPLANEN GRIB KLIMABOLDENE FRA KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSPLANEN Udarbejdet af Esbjerg Kommune, Klima & Bæredygtighed. Foto: Esbjerg Byhistorisk Arkiv, Kystinspektoratet/Hunderup Luftfoto, Fiskeri- og Søfartsmuseet

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [25. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009

Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009 Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009 Indholdsfortegnelse De vigtigste mål for Hørsholm Kommune... 3 Hørsholm Kommune som geografisk enhed... 3 Hørsholm Kommune som virksomhed... 3 Detaljerede mål

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Forslag til Gentofte Kommunes. Klimaplan

Forslag til Gentofte Kommunes. Klimaplan Forslag til Gentofte Kommunes Klimaplan 2010-2020 Titel: Forslag til Gentofte Kommunes Klimaplan 2010-2020 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 250 Denne tryksag

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI NORDDJURS KOMMUNE 2013 Indhold HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI I NORDDJURS KOMMUNE 2013...1 Indhold...2 Indledning...3 Introduktion til handleplanens elementer....4 Baseline-opgørelse...4

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013

Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013 Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013 Indsats: Kommunal planlægning Emne Økonomi Forventet effekt Ny Blovstrød Udgifter til planlægning afholdes af Nyt byggeri vil alt andet

Læs mere

Modelpapir for udmøntning af lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier

Modelpapir for udmøntning af lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 403 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPNOU Sags nr.: 1202706 Dok. Nr.: 973862 Dato: 14.

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Torben Dalsgaard. Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker

Torben Dalsgaard. Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker Torben Dalsgaard Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker Energibesparelser Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvorfor? Klimaet Politisk Pengene Hvor? Vedvarende energi Nye bygninger Eksisterende

Læs mere

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014 Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen By- og Miljøforvaltningen har beregnet udledningen af CO2 i Gladsaxe i 2014 og præsenterer i de følgende

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

Status på biogasanlæg i Danmark. Svend Otto Ott, Biogasrejseholdet, Erhvervsstyrelsen

Status på biogasanlæg i Danmark. Svend Otto Ott, Biogasrejseholdet, Erhvervsstyrelsen Status på biogasanlæg i Danmark Svend Otto Ott, Biogasrejseholdet, Erhvervsstyrelsen Biogasrejseholdet Biogasrejseholdet Hovedopgaven er, at hjælpe kommuner med at planlægge for biogas. Etableret som følge

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer

Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer Albertslund 26. januar 2009 Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer Introduktion til Albertslund Klimaplanen Fjernvarme

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2014 Klimakommune CO2 opgørelse 2014 År 2014 CO 2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.655 16 % Varmeforbrug 8.895 9 % Transport - Andet* 729 20 % I alt 11.279,00 11 % *Vejbelysning

Læs mere

VEDTAGET 8. OKTOBER 2013 KLIMA- OG ENERGISTRATEGI 2014-2017

VEDTAGET 8. OKTOBER 2013 KLIMA- OG ENERGISTRATEGI 2014-2017 VEDTAGET 8. OKTOBER 2013 KLIMA- OG ENERGISTRATEGI 2014-2017 17 STK. 4-UDVALG Byrådet besluttede ved årsskiftet 2013 at nedsætte et midlertidigt politisk udvalg til at varetage en særlig opgave omkring

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Folketingets Energipolitiske Udvalg Torsdag 6.november 2008

Folketingets Energipolitiske Udvalg Torsdag 6.november 2008 Folketingets Energipolitiske Udvalg Torsdag 6.november 2008 Sekretariat. +45 5783 0909 Wilstersvej 6 E-mail: dansk.vent@mail.tele.dk 4180 Sorø www.danskventilation.dk 1. Dansk Ventilation, der repræsenterer

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-12101 Dokid: 2015-69262 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivet juni 2015 Udarbejdet af: Byrådsservice 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Perspektiver på den grønne omstilling - samspillet mellem energisystemet og bygningsmassen Dansk Energi og Dansk

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2015 Klimakommune CO2 opgørelse 2015 År 2015 CO2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.506 9 % Varmeforbrug 6.577 26 % Transport 1.832-1,2 % Andet* 708 2,9 % I alt 10.623 18,8

Læs mere

ENERGIPLAN På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern. Strategisk indsats Grøn drift og udvikling

ENERGIPLAN På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern. Strategisk indsats Grøn drift og udvikling ENERGIPLAN 2025 På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern Strategisk indsats Grøn drift og udvikling Oktober 2015 1 Grøn drift og udvikling Energiplan 2025 Region Hovedstadens målsætning er at

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16.

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16. Notat Status for klimaarbejdet Udarbejdet af: Susanne Jervelund Dato: 27. april 2010 Sagsid.: Sag: 00.16.00-A00-1-10 Version nr.: 1 Afdelingen for Miljø Status for klimaarbejdet i kommunen I Faaborg- Midtfyn

Læs mere

GRØNT REGNSKAB TEMARAPPORT PLANLÆGNING OG PRIVAT BYGGERI

GRØNT REGNSKAB TEMARAPPORT PLANLÆGNING OG PRIVAT BYGGERI GRØNT REGNSKAB TEMARAPPORT PLANLÆGNING OG PRIVAT BYGGERI 2013 Ud over denne temarapport består Herning Kommunes grønne regnskab for 2013 af en række øvrige temarapporter og et fælles opsummerende grønt

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Virkemiddelkatalog for Faxe Kommune

Virkemiddelkatalog for Faxe Kommune Forslag til Virkemiddelkatalog for Faxe Kommune Baggrundsrapport til klima- og energipolitik 2010-2020 Maj 2011 1 BAGGRUND OG FORMÅL...4 OMFANG...4 LÆSEVEJLEDNING...4 VIRKEMIDDELBESKRIVELSER...4 2 VIRKEMIDLER

Læs mere

Kommunalt initiativ på bygnings- og energiområdet

Kommunalt initiativ på bygnings- og energiområdet Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Stenløse Syd Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunalt initiativ på bygnings- og energiområdet Willy Eliasen Viceborgmester Formand

Læs mere

Forslag KLIMAPOLITIK 2015

Forslag KLIMAPOLITIK 2015 Forslag KLIMAPOLITIK 2015 Offentlighedsperiode fra den 11. marts til den 6. maj 2015 Offentlighedsperiode Forslaget til klimapolitik er offentliggjort den 11. marts 2015. Eventuelle bemærkninger og indsigelser

Læs mere

Bæredygtighed i Billund Kommune

Bæredygtighed i Billund Kommune Bæredygtighed i Billund Kommune Indsatsprogram for 2013 2020 Bæredygtighed for fremtiden Vækst og udvikling er nøgleord i Billund Kommune - og kommunens udviklingsstrategi "5 veje til vækst sætter kursen

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Konstruktørdagen i Horsens

Konstruktørdagen i Horsens Konstruktørdagen i Horsens ProjectZero & ZERObolig som vækstdrivere for energirenovering i den private boligmasse Charlie Lemtorp & Peter Rathje ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe

Læs mere

Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi passer på hinanden og vores miljø og vi er kendt for at være: Danmarks mest bæredygtige storby.

Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi passer på hinanden og vores miljø og vi er kendt for at være: Danmarks mest bæredygtige storby. Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi passer på hinanden og vores miljø og vi er kendt for at være: Danmarks mest bæredygtige storby. 2 Politikkoncept i Odense Kommune Vision Odense Byråd Miljøpolitik

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [30. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

Klimahandleplan. for Vordingborg Kommune 2011-2012

Klimahandleplan. for Vordingborg Kommune 2011-2012 Klimahandleplan for Vordingborg Kommune - Godkendt af kommunalbestyrelsen den 27. januar Klimahandleplan for Vordingborg Kommune - 1. udgave, 1. oplag Vordingborg Kommune Miljø og Teknik Østergårdstræde

Læs mere