14/08/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "14/08/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen"

Transkript

1 14/08/14 Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen

2 2 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM

3 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: DAMVAD damvad.com Copyright 2014 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM 3

4 Indhold Resume 6 1 Introduktion Baggrund Formål og fokus Struktur 14 2 Effektiviseringer i transportsystemet Muligheder for at nedbringe trafikarbejdet Videnskabelige miljøer Erhvervsliv Muligheder for at gøre transportsystemet mere energieffektivt Videnskabelige miljøer Erhvervsliv Opsummering 19 3 Eksportanalyse Eksportanalyse Metode Den danske eksport Hvor går den danske eksport hen? Hvilke varegrupper eksporteres? Europæisk benchmark Markedsandele Eksportgrupper Eksportspecialisering Virksomheders produktivitet Opsummering 29 4 Analyse af grøn energiforskning Metodiske overvejelser Biobrændstof Forskningsvolumen Biobrændstof som dansk styrkeposition Forskningsområder inden for biobrændstof Patenter Brint Forskningsvolumen Brint som dansk styrkeposition Patenter 38 4 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM

5 4.4 El Forskningsvolumen El som dansk styrkeposition Patenter 41 5 Analyse af markedsudviklingspotentialer Markedsudviklingspotentialer El Brint Biobrændstoffer 49 6 Litteratur/kilder 52 7 Appendiks Appendiks A. Bibliometrisk analyse Afgræsning Neddyk i teknologiområderne på forskningsområdeniveau Analyser af publikationer Citationsanalyser Appendiks B. Identificerede virksomheder 58 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM 5

6 Resume Baggrund for analysen Den grønne omstilling i transportsektoren er så småt ved at ændre på transportsystemer og transportvaner. Det er en samfundsmæssig omstilling, som i de kommende år radikalt vil ændre ved transportsystemer i hele verden. Det gælder både, hvad angår drivmidlerne, transportmidlerne og transportsystemernes sammensmeltning med energisystemer i almindelighed. Det er et område, der er politisk fokus på. Der er imidlertid ikke politisk konsensus om retningen og hastigheden for udviklingen. Det skyldes bl.a., at der er flere rationaler bag den grønne omstilling af transportsektoren. Dels spiller miljømæssige hensyn mange steder en rolle, mens det dominerende rationale andre steder er reduktion af trængsel. Dog afhænger det sidste af, om man imødekommer udfordringerne i relation til trængsel ved at udbygge vejene eller ved at styrke den kollektive trafik. Uanset retningen og hastigheden af omstillingen og de bagvedliggende rationaler vil der ske store ændringer i de kommende år. Det betyder, at der vil være et betydeligt erhvervsmæssigt potentiale i at udvikle og markedsføre nye teknologier og løsninger, som tilfredsstiller fremtidens ændrede efterspørgselsmønstre. Dansk erhvervslivs udvikling og kommercialisering af nye teknologier og løsninger forudsætter imidlertid til dels, at det er et område, hvor danske virksomheder har forudsætninger for at udnytte markedspotentialet, og dels at området er forskningsmæssigt prioriteret fra både offentlig og privat side. Den offentlige forskning er bl.a. med til at sikre, at der uddannes kandidater til virksomhederne, så deres forsknings- og udviklingsaktivitet opretholdes og styrkes. Det er på den baggrund interessant at undersøge, om der er erhvervsmæssige områder i relation til den grønne omstilling af transportsektoren, hvor danske virksomheder har et stærkt udgangspunkt, og hvor der er danske forskningsmæssige styrkepositioner. Disse områder kan antages at rumme et særligt erhvervsmæssigt potentiale for danske virksomheder fremadrettet. Ud over det potentiale, der er direkte knyttet til udviklingen af grønne transportteknologier og løsninger, er der et markant erhvervsmæssigt potentiale forbundet med effektiviseringer i transportsystemet. Bl.a. peger Produktivitetskommissionen på, at der for det brede erhvervsliv er betydelige potentielle produktivitetsforbedringer knyttet til udviklingen af et mere effektivt transportsystem. Dvs. at det erhvervsmæssige potentiale i øget effektivitet i transportsystemet ikke blot findes blandt de virksomheder, der udvikler teknologier og løsninger, der muliggør dette, men også i høj grad i det brede erhvervsliv. Effektiviseringerne vil samtidig kunne have et betydeligt miljømæssigt potentiale. Analyserne af det erhvervsmæssige potentiale afgrænses dog til de tre konkrete teknologiområder (brint, el og biobrændstoffer), da det ikke er muligt på meningsfuld vis at afgrænse effektiviseringspotentialet med henblik på at analysere dette. Hovedkonklusionerne På baggrund af den gennemførte analyse er det muligt at drage en række overordnede konklusioner vedrørende mulighederne for, at danske virksomheder fremadrettet udnytter der erhvervsmæssige potentiale i relation til den grønne omstilling af transportsektoren. Overordnet set vurderes det på baggrund af analysen, at danske virksomheder kun i begrænset om- 6 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM

7 fang er positioneret i forhold til at udnytte det fremadrettede erhvervsmæssige potentiale. Der, hvor der umiddelbart ser ud til at være de bedste forudsætninger, er i relation til biobrændstoffer, hvor danske virksomheder er på forkant med udviklingen af teknologier og løsninger til produktion af biobrændstof og enzymer, som er en kritisk komponent. Samtidig er den danske forskning på området både relativt omfattende, når man ser på volumen, og i den absolutte verdenselite, når man ser på forskningskvaliteten. Når man ser på el- og brintteknologier og -løsninger, vurderes det på baggrund af denne analyse, at der ikke er det samme potentiale. Særligt for brintteknologiens vedkommende er der betydeligt længere til markedet, end det er tilfældet for biobrændstof- og elteknologier og -løsninger. Effektiviseringer i transportsystemet Effektiviseringer i transportsystemet er ikke branchespecifikke, men forekommer i det brede erhvervsliv. Det er derfor vanskeligt at undersøge og analysere som ét samlet erhvervsområde. Denne del af analysen er derfor ikke baseret på analyser, men en diskussion af effektiviseringernes mulige effekt i lyset af bl.a. Produktivitetskommissionens arbejde på området. Hovedresultaterne fra arbejdet med effektiviseringer i transportsystemer viser på den baggrund, at: Der er et betydeligt erhvervsmæssigt potentiale forbundet med at udvikle teknologier og løsninger, der forbedrer energiudnyttelsen i transportsystemet. Det gælder fx friktionsreducerende bundmaling til skibe, logistikløsninger, friktionsreducerende asfalt og udviklingen af intelligente trafiksystemer. Der er endvidere et betydeligt erhvervsmæssigt potentiale forbundet med at udvikle et mere effektivt transportsystem, som ikke knytter sig direkte til salget af produkter og ydelser. Der er i mange tilfælde tale om multiplikator -effekter i udviklingen af energieffektiv teknologi. Effektiviseringer i transportsystemet vil reducere transportrelaterede omkostninger for det brede danske erhvervsliv og dermed bidrage positivt til udviklingen af Danmarks konkurrenceevne. Effektiviseringer i transportsystemet resulterer ikke nødvendigvis i miljømæssige forbedringer. Det betyder, at effektiviseringer ikke nødvendigvis understøtter en grøn omstilling. Det vil afhænge af, om effektiviseringerne gennemføres ved fx at udbygge infrastrukturen i form af flere veje eller ved at styrke den kollektive transport. Den erhvervsmæssige styrkeposition Der foretages en kortlægning af den danske eksport inden for en række transportrelaterede produkter. Fokus i denne del af analysen er således på de direkte erhvervsmæssige effekter af en grøn omstilling af transportsektoren. I den anvendte database opgøres kun vareeksport. Den samlede danske vareeksport udgjorde i 2012 lige over 60 pct. af den samlede vare- og tjenesteeksport 1. De resterende ca. 40 pct. er således serviceeksport. Langt hovedparten af serviceeksporten (60 pct. 2 ) relaterer sig til udbud af sø- og lufttransport. Der er hermed tale om selve udførsel af transporten, mens rådgivning, service, patenter o.l. 1 Nyt fra Danmarks Statistik nr. 68, Udenrigsøkonomi Udenrigshandel med tjenester, 4.kvt. 2013, Danmarks Statistik ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM 7

8 Dansk eksportspecialisering vil falde under kategorierne royalties og licenser, øvrige forretningstjenester mv., der udgør ca. 10 pct. af den samlede vare- og tjenesteeksport. Ser man på den danske eksportspecialisering, er det alene inden for el, at Danmark har en eksportspecialisering, jf. figur 0.1. FIGUR 0.1 Danmarks eksportspecialisering inden for el, brint og biobrændstof Kilde: DAMVAD 2014 baseret på Eurostats Comext-database Note: baseret på figur 3.10, 3.11 og Eksportspecialisering udregnes som :(eksport af transportrelaterede varer fra land x/total eksport til verden fra land x)/(eksport af transportrelaterede varer fra EU15//total eksport til verden fra EU15). En andel > 1 er således udtryk for en styrkeposition. Den danske eksport af transportrelaterede varer aftages primært af lande inden for EU, hvor Tyskland er største enkeltaftager, jf. figur pct. af den transportrelaterede eksport aftages således af Tyskland, mens USA ligger på en andenplads og aftager i pct. af de transportrelaterede varer. I top ti findes også Kina, der aftager 4 pct. Hovedresultaterne fra analysen af den danske eksport viser, at: 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Biobrændstof Brint El Styrkeposition den danske eksport af transportrelaterede produkter udgør hele 8 pct. af den danske vareeksport, en andel, der har været relativt stabil over tid. Eksporten blev hårdt ramt af finanskrisen, men er siden 2009 steget, om end niveauet stadig ligger under niveauet fra Når der sammenlignes med de øvrige europæiske lande, har Danmark i perioden fastholdt markedsandele i forhold til sine europæiske konkurrenter. Dette i modsætning til flere lande, som Danmark normalt benchmarkes imod, der har tabt markedsandele, herunder Holland, Finland og Sverige. Danmark har en erhvervsmæssig styrkeposition inden for eksport at produkter relateret til el. de største konkurrenter er særligt Tyskland, der har øget både markedsandele og styrkeposition i perioden og har en styrkeposition inden for alle områder af den transportrelaterede eksport. de identificerede virksomheder er mere produktive end virksomhederne i branchen generelt, og de tilhører dermed et højproduktivt segment. Det skal dog her holdes for øje, at der i beregningen ikke er taget højde for størrelse, kapitalog eksportintensitet, medarbejdersammensætning mv. Den forskningsmæssige styrkeposition Danmark publicerer, sammenholdt med de to øvrige teknologiområder, mest inden for biobrændstofsforskning, dog tæt efterfulgt af forskning i brint. Det vil også sige, at det er et forskningsmiljø af en relativ stor volumen, og antallet af publikationer årligt har været støt stigende fra knap 50 i 2007 til ca. 130 i Danmark er også relativt specialiseret i forskning i biobrændstof i den forstand, at Danmark publicerer mere inden for biobrændstof end gennemsnittet blandt andre lande. Tilsvarende er forskning i biobrændstof en dansk styrkeposition, idet de danske videnskabelige publikationer opnår flere citatio- 8 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM

9 ner end gennemsnittet. Således har dansk forskning i alle ti år, som indgår i opgørelsen, haft en gennemslagskraft over verdensgennemsnittet. Brint er også et område, hvor Danmark er relativt specialiseret, dvs. Danmark har en publiceringsaktivitet, som er over gennemsnittet sammenholdt med andre lande. Dog er denne specialisering mindre udpræget sammenholdt med teknologiområdet biobrændstof. Til gengæld er der sket en relativt stor udvikling i antallet af videnskabelige publikationer, og således har brint udviklet sig fra et teknologiområde, som udgav ca. 20 videnskabelige publikationer i starten af perioden til i seneste år (2012) at udgive knap 120 publikationer. Ligeledes har den forskning, der bedrives, en høj kvalitet. Dvs. når man ser på udviklingen i aktiviteterne på området og kvaliteten af denne forskning, synes der at være gode potentialer i denne type forskning. Forskning i el, som relaterer sig til transportområdet, er ikke, set over en ti-årig periode, et stort forskningsområde i Danmark. Dog ses det, at antallet af videnskabelige publikationer er steget markant i senere år, hvilket tyder på, at det er et forskningsmiljø i udvikling. Da størstedelen af publiceringen er sket i senere år, er det således heller ikke muligt at gennemføre sikre analyser af kvaliteten. Dog tyder det på, at forskning i el placerer sig på et højt niveau og dermed kunne der være potentialer i miljøet. Det kan understøttes af at forskning i lagring af vedvarende energi, intelligente elsystemer mv. er forskningsområder, hvor Danmark klare sig godt, og disse forskningsområder er overlappende til forskning i elbiler. Det erhvervsmæssige potentiale Helt overordnet skal fremskrivningerne af markedspotentialerne tages med betydelige forbehold. Der er mange faktorer og interesser, der spiller ind i vurderinger af den forventelige udrulning af specifikke teknologier. Således har hidtidige fremskrivninger af udrulningen af nye teknologier vist sig ikke at være realistiske. Uanset om udrulningen sandsynligvis ikke vil have samme omfang som mange fremskrivninger giver indtryk af, vurderes der på baggrund af de danske erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner at være betydelige danske erhvervsmæssige potentialer forbundet med transitionen fra traditionelle transportmidler til grønne transportmidler. Det er dog vanskelig med sikkerhed at vurdere, hvilke sektorer, der bliver fremtidens vindere. Dog synes der særligt at være et erhvervsmæssigt potentiale i relation til: udviklingen af teknologier og løsninger i relation til produktionen af biobrændstoffer. Herunder bioraffinaderier og enzymer. udviklingen af teknologier og løsninger i relation til indpasningen af el-biler i det samlede energisystem og relaterede teknologier. Kommerciel udvikling af brintområdet synes umiddelbart at have en længere tidshorisont, hvorfor det for nuværende er vanskeligt at vurdere det erhvervsmæssige potentiale. Det erhvervsmæssige potentiale understøttes af markante forskningsmæssige styrkepositioner inden for disse teknologiområder. Gennemgangen af vurderingerne af markedspotentialet inden for de tre teknologiområder indikerer, at der fra bl.a. Det internationale Energiagenturs (IEA) side er forventninger til, at der især vil ske en markant udvikling i perioden Det kan således også forventes, at de virksomheder, der formår ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM 9

10 at komme med på denne bølge, vil positionere sig godt i forhold til at udnytte det fremadrettede vækstpotentiale. Uanset teknologiområdet kan der være behov for, at der tages initiativer til dels at forbedre afsætningsmulighederne for de nye teknologier ved at udjævne forskellene i konkurrenceforholdene imellem de enkelte teknologier, dels til at styrke udviklingen af nye teknologier og kommercialiseringen af den relaterede forskning. Det kan bl.a. ske via støtte til etablering af fuldskala faciliteter til produktion af biobrændstof. Det er under alle omstændigheder vigtigt, at dette sker som et led i en samlet fokuseret indsats. Givet, at der, som denne analyse påviser, er forskelle imellem potentialerne i relation til de enkelte teknologier, vil det styrke den fremadrettede danske udnyttelse af det erhvervsmæssige potentiale i den grønne omstilling af transportsektoren, at der satses mere snævert i Danmark. Hvis indsatsen spredes for tyndt ud, er der en risiko for, at det ingen effekt har. 10 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM

11 1 Introduktion 1.1 Baggrund Baggrunden for analysen er den grønne omstilling i transportsektoren, som så småt er ved at ændre på transportsystemer og transportvaner. Det er en samfundsmæssig omstilling, som i de kommende år radikalt vil ændre ved transportsystemer i hele verden. Det gælder både, hvad angår drivmidlerne, transportmidlerne og transportsystemernes sammensmeltning med energisystemer i almindelighed. Det er på den baggrund interessant at undersøge, om der er erhvervsmæssige områder i relation til den grønne omstilling af transportsektoren, hvor danske virksomheder har et stærkt udgangspunkt, og hvor der er danske forskningsmæssige styrkepositioner. Disse områder kan antages at rumme et særligt erhvervsmæssigt potentiale for danske virksomheder fremadrettet. 1.2 Formål og fokus Det er et område, der er politisk fokus på. Der er imidlertid ikke politisk konsensus om retningen og hastigheden for udviklingen. Det skyldes bl.a., at der er flere rationaler bag den grønne omstilling af transportsektoren. Dels spiller miljømæssige hensyn mange steder en rolle, mens det dominerende rationale andre steder er reduktion af trængsel. Dog afhænger det sidste af, om man imødekommer udfordringerne i relation til trængsel ved at udbygge vejene eller styrker den kollektive trafik. Uanset retningen og hastigheden af omstillingen og de bagvedliggende rationaler vil der ske store ændringer i de kommende år. Det betyder, at der vil være et betydeligt erhvervsmæssigt potentiale i at udvikle og markedsføre nye teknologier og løsninger, som tilfredsstiller fremtidens ændrede efterspørgselsmønstre. Det rummer en række muligheder for danske virksomheder. Udviklingen og kommercialiseringen af nye teknologier og løsninger i Danmark forudsætter imidlertid til dels, at det er et område, hvor danske virksomheder har forudsætninger for at udnytte markedspotentialet, og dels at området er forskningsmæssigt prioriteret fra både offentlig og privat side. Den offentlige forskning er bl.a. med til at sikre, at der uddannes kandidater til virksomhederne, så deres forskningsog udviklingsaktivitet opretholdes og styrkes. Formålet med analysen er således at belyse, hvor der kan identificeres erhvervsmæssige potentialer i den grønne omstilling med udgangspunkt i eksisterende forsknings- og erhvervsmæssige styrkepositioner. Overordnet set er transportsystemet bygget op omkring tre elementer, der tilsammen udgør en slags fødekæde. Det gælder: drivmidler: der er stor forskel på drivmidler og deres anvendelse i transportsektoren. Alternative drivmidler til fossile drivmidler varierer meget i forhold til tilgængelighed, energitæthed, muligheder for lagring og pris. distribution og infrastruktur: drivmidlerne skal distribueres fra produktionsstedet til anvendelsesstedet. Det kræver infrastruktur og et distributionssystem, som i mange tilfælde skal opbygges inden en egentlig udrulning kan finde sted. Det vil ofte være forbundet med store investeringer og kan have miljømæssige effekter. transportmidler: transportmidler er højt specialiserede med forskellige formål. Det har betydning for, hvilke drivmidler, der er bedst egnede til de forskellige transportopgaver. Der er derfor ikke behov for enten-eller-løsninger, men derimod både-og-løsninger. ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM 11

12 I projektet fokuseres der på tre drivmidler, som repræsenterer de tre primære fremtidige drivmidler i transportsektoren. Det gælder: biobrændstof el brint De tre fokusområder kan analyseres med udgangspunkt i de tre elementer, jf. tabel 1.1. Ud over de tre fokusområder arbejdes der med et fjerde fokusområde i projektet: effektivisering af transportsystemet. Det er et tværgående fokusområde, som ikke er teknologispecifikt, men går på tværs af alle teknologier og omhandler den effektive organisering og udvikling af det samlede trafiksystem. Det er vigtigt at fokusere på transportsystemet som et samlet system, der baserer sig på flere TABEL 1.1 Struktur for opgave Elementer Fokusområder Biobrændstoffer El Brint Drivmidler Der blandes allerede biobrændstoffer Der er et relativt lavt effekttab ved Brændselsceller kan omdanne brint i de traditionelle drivmidler benzin og anvendelse af el som drivmiddel. Hvis og ilt til elektrisk energi med vand- diesel. Der stilles ingen krav til anven- elektriciteten er produceret på bag- damp som eneste udledning. delse af særlig teknologi. grund af VE, er der tale om et grønt Biogas anvendes også i mindre om- drivmiddel. fang, men primært i busser. Distribution og Biobrændstoffer kan i vid udstræk- Elektriciteten distribueres via det ek- Der skal opbygges en helt ny infra- infrastruktur ning distribueres via den eksiste- sisterende el-net, men det er en for- struktur til distributionen af brint. rende infrastruktur. Det gælder enten udsætning, at der etableres ladefacili- via tankstationer eller via gasnettet. teter. Transportmid- Køretøjer, der udvikles til at køre på El-biler, hvor elektriciteten lagres på Der er længere til markedet for brint- ler ren biodiesel. Der iblandes allerede i batterier. Der er tale om udviklingen bilerne end for de øvrige teknologier, dag biobrændstoffer, som alminde- af ny teknologi, som dog rummer en men der investeres mange ressourcer lige motorer kan køre på. Der er in- række fordele, i og med at selve mo- i udviklingen af brintbiler. Udfordrin- gen teknologiske udfordringer for- torteknologien er mindre kompleks gen ligger i at øge virkningsgraden på bundet med udviklingen og tilpasnin- end i de konkurrerende teknologier. brændselscellerne. Hvis ikke dette gen af køretøjer til anvendelse af bio- Den primære udfordring er batterier- sker, er det tvivlsomt, om det bliver brændstof. nes kapacitet og pris. et rentabelt alternativ. Køretøjer, der udvikles til at køre på biogas. Der kører i dag busser, der anvende biogas som drivmiddel, men der er fortsat udfordringer mht. fx motorer, rækkevidde, nyttelast osv. Kilde: DAMVAD 12 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM

13 forskellige teknologianvendelser afhængigt af den specifikke kontekst. I det følgende præsenteres de fire fokusområder kort. Der redegøres for, hvorfor det forventes, at de vil spille en central rolle i fremtidens energisystem. Ligeledes redegøres der for, i hvilket omfang disse områder forventes forbundet med et betydeligt erhvervsmæssigt potentiale for danske virksomheder og for udfordringerne i forbindelse med en energipolitisk satsning på disse fire teknologiområder. Figur 1.1 viser samspillet mellem de tre teknologiområder og deres placering i det samlede energisystem. Der er tale om en simpel præsentation, hvorfor den ikke til fulde afspejler kompleksiteten i energisystemet, men alene fokuserer på de tre teknologiområder (markeret med den stiplede cirkel). Figur 1.1 viser, hvordan de forskellige teknologier dækker forskellige dele af efterspørgslen i markedet, og hvor de vil være relevante i fremtidens transportsystem. Biobrændstoffer (biodiesel og biogas) er særligt velegnet ift. tung transport grundet den høje energiintensitet i brændstoffet, men vil også kunne finde anvendelse i plug-in hybridbiler. En af de store fordele ved anvendelse af biobrændstoffer i transportsektoren er, at det er let at lagre, og i vid udstrækning kan distribueres via den eksisterende infrastruktur. Indfasningen kan således ske gradvist. Brint kan finde anvendelse i forhold til personbiler og andre transportrelaterede sammenhænge som fx trucks og hjælpemotorer til kran- og kølebiler. Det vil dog i sammenligning med det samlede marked for køretøjer være en meget lille niche. En fordel ved at anvende brint er, at brinten kan lagres, og at den eneste udledning fra afbrændingen er vand. FIGUR 1.1 Fokus for rapporten Kilde: DAMVAD ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM 13

14 El vil primært spille en rolle i forhold til personbiler (herunder lette transportkøretøjer til anvendelse i byer) og togtransport. El har den store fordel, at der er et relativt beskedent effektivitetstab i forbindelse med udnyttelsen af energien. Udfordringen ved el er, at det er vanskeligt at lagre. Elbilers batterier vil dog i nogen grad kunne fungere som lagerfacilitet. Den korte gennemgang ovenfor understreger, at der er fordele og ulemper forbundet med de tre teknologier, og at der ikke er en af teknologierne, der dækker hele transportsystemet. Fremtidens transportsystem vil sandsynligvis være baseret på et mix af de tre teknologier. Endelig er der det tværgående fokusområde. Effektiviseringen af transportsystemet er et bredt begreb og dækker over en række indsatsområder og potentialer. Der er dels udviklingen og anvendelsen af teknologier, der øger energieffektiviteten i transportmidler, dels udviklingen og anvendelsen af teknologier, der sikrer en bedre kapacitetsudnyttelse i transportsystemet, og endelig udviklingen og anvendelsen af teknologier og løsninger, som adfærdsregulerer i en mere ressourceeffektiv retning. Metodisk er det vanskeligt at analysere de fire områder samlet. Således vil udgangspunktet for analysen være en opdeling af analysen i tre faser. 1.3 Struktur Analysen gennemføres i tre faser. Se figur 1.2. Den første fase vedrører en diskussion af de erhvervsmæssige og samfundsøkonomiske potentialer ved effektiviseringer af transportsystemet. Den anden fase vedrører en analyse af de erhvervsmæssige styrkepositioner baseret på en kortlægning af komparative fordele, produktivitet og eksport. Anden fase vedrører endvidere en analyse af de forskningsmæssige styrkepositioner baseret på analyser af omfanget og kvaliteten af den danske forskning inden for de tre teknologiområder. Den tredje og afsluttende fase vedrører en vurdering af markedspotentialet baseret på styrkepositionsanalyserne og anerkendte fremskrivninger af det globale potentiale for de respektive transportformer. FIGUR 1.2 Struktur Fase I Fase II Fase III Effektivisering af transportsystemet (kp. 2.) Forskningsmæssige styrkepositioner (kp.4.) Erhvervsmæssige styrkepositioner (kp. 3.) Vurdering af markedspotentiale (kp. 5.) Kilde: DAMVAD 14 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM

15 Givet, at det ikke er muligt markedsmæssigt at afgrænse det tværgående fokusområde effektivisering af transportsystemet, foretages der ikke en konkret vurdering af markedspotentialet i relation hertil. Se yderligere kapitel 2. ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM 15

16 2 Effektiviseringer i transportsystemet De helt centrale udfordringer i en grøn omstilling af transportsektoren er at reducere transportteknologiernes energiforbrug, samt sikre at energianvendelsen er baseret på vedvarende energikilder. Det har både positive miljømæssige effekter og rummer et erhvervsmæssigt potentiale. Der er i denne analyse fokus på de erhvervsmæssige potentialer. Som det fremgår af figur 2.1 kommer det erhvervsmæssige potentiale til udtryk på to måder: enten gennem udviklingen og eksporten af grønne transportteknologier og -services eller ved en effektivisering af transportsystemet. FIGUR 2.1 Vækstpotentiale ved en effektivisering af transportsystemet som del af en grøn omstilling være på effektivisering af transportsystemet med henblik på reduktion af energiforbruget. Muligheder for at nedbringe energiforbruget, enten via reduktion i transportomfanget eller en mere effektiv brug af energien/drivmidlerne, relaterer sig til store dele af den samlede danske infrastruktur, dvs. alt lige fra bilers og tung transports friktion til lyskurvereguleringer, maritim logistik, etc. Teknologier, forskning og services, som vedrører effektivisering af transportsystemet, er ligeledes bredt. Effektivisering af transportsystemet kan således basere sig på teknologisk udvikling, men vil også favne bredere i den forstand, at bl.a. også sociologiske og kulturelle studier og forskningsprojekter kan bidrage til fremtidens løsninger. Det gælder fx i udarbejdelsen af nye tiltag, som kan fremme brugen af offentlig transport eller brug af cykel som primært transportmiddel. Kilde: DAMVAD Effektiviseringen af transportsystemet kan bl.a. resultere i en reduktion af trafikarbejdet 3 og en mere effektiv brug af drivmidlerne (energieffektivitet) med henblik på at nedbringe energiforbruget pr. transportenhed I det følgende kapitel vil fokus således Det er sandsynligt, at en effektivisering af transportsystemet hen imod en grøn omstilling er til gavn for dansk vækst ad to veje: 1. grønne teknologier, som reducerer CO2-intensiteten og energiforbruget (jf. figur 1.1.), kunne eksporteres, hvilket i sig selv vil bidrage positivt til dansk vækst. 2. grøn omstilling af transportsektoren vil også styrke de danske virksomheders produktivitet og dermed skabe vækst. I Produktivitetskommissionens rapport Analyserapport 5: Infrastruktur (2013) fremgår det, at infrastruktur påvirker den enkelte virksomheds produktivitet, fordi transport er en central del af en virksomheds værdikæde - både ift. transport af input/råmaterialer og ift. transport af output/produkt (Produktivitetskommissionen 2013 B). 3 Trafikarbejdet er et udtryk for det samlede antal km, der tilbagelægges af køretøjer, og effektiviseringer i transportsystemet kan således mindske dette. Det kan lede til reduceret CO2-udledning og energiforbrug. 16 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM

17 Eksport af grønne teknologier og services vil alene ske inden for transportsektoren og kan anskues som en direkte vej til vækst, mens grønne teknologier og services, som reducerer transportomkostningerne, vil være til gavn for alle dele af det danske erhvervsliv, hvor produktiviteten i et større eller mindre omfang afgøres af transportomkostningerne. Det skal her understreges, at der alene er tale om teknologier/services, hvor energiforbruget sænkes, uden det begrænser befolkningens eller erhvervslivets mobilitet, dvs. alene teknologier og services, hvor der opnås samme ydelse på en mere effektiv måde. Ifølge Produktivitetskommissionens rapport (Produktivitetskommissionen 2013 A) er den danske specialisering lavest inden for transportmiddelindustrien. Netop derfor er det centralt at se på, hvordan investeringer i en grøn omstilling kan skabe indirekte vækst ved at øge produktiviteten for danske virksomheder generelt. 2.1 Muligheder for at nedbringe trafikarbejdet En nedbringelse af transportomfanget kræver en effektivisering af transportsystemet. Transportinfrastrukturen består af tre dele (Produktivitetskommissionen 2013 B): for det første omhandler infrastruktur: veje, jernbaner, broer og tunneler. infrastruktur omhandler også terminaler, som er logistiske knudepunkter, såsom fx kombiterminaler, lufthavne og havne. sidst omhandler infrastruktur lyssignaler, køreledninger mv Videnskabelige miljøer I dialog med eksperter, der er inddraget i projektet i relation til kortlægningen af de forskningsmæssige styrkepositioner, er der identificeret særligt to områder, som vurderes at være stærke miljøer i Danmark mht. nedbringelse af trafikarbejdet. Det gælder logistik og veje (asfalt). Logistik DTU Transport og DTU Management Engineering forsker i operationsanalyse med transportsektoren som anvendelsesområde og samarbejdet med transporterhvervet på området. På Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi på CBS forskes der i operations management, supply chain management og city-logistik, mens CBS Maritime er et center for forskning og uddannelse inden for den maritime sektor. Veje mv. Med hensyn til vejtransporten afhænger bilernes og lastbilernes energiforbrug af deres rullemodstand i forhold til vejen. I et forskningsprojekt støttet af Det Strategiske Forskningsråd, COOEE, forsker Vejdirektoratet og Roskilde Universitets Institut for Natur, Systemer og Modeller i brændstofbesparende belægningstyper, der har potentiale til at øge energieffektiviteten med ca. 3% Erhvervsliv En vej til nedbringelse af transportomkostningerne inden for transportsektoren vil være nye teknologier/services ift. logistik. Det kan fx være i relation til mere effektive havneterminaler og samspillet med landbaserede transportsystemer, dvs. øget brug af intermodale transport- og logistikløsninger. Ser man på havne, er det fx vigtigt, at godset håndteres hurtigt. Det kræver bl.a., at udstyr som fx kraner skal være tilpasset kundernes behov, at skibenes anløbstid er kort, at havnene har god plads til opbevaring og manøvrering, at der er gode forbindelser til den øvrige infrastruktur (vej og tog), at der er den nødvendige kvalificerede arbejdskraft mv. ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM 17

18 Potentiale i øget effektivitet i havne I OECD-rapporten: Efficiency of world ports in container and bulk cargo (oil, coal, ores and grain) konkluderes det, at der er store potentielle konkurrencemæssige gevinster forbundet med at øge effektiviteten i havne. Særligt i relation til andre godstyper end containere, der alene udgør 27 pct af de samlede fragtmængder. Rapporten har fire konklusioner: selv verdens bedste havne er kun pct. effektive. Det er typisk mindre havne og terminaler til bulktransport, der rummer betydeligt potentiale for effektivisering. den største effektivitet findes i havne, der har stabil godsvolumen. Havne med fx olieterminaler og jernmalm har store udsving i leverancer i forhold til havne med korn, kul og containere. større terminaler og faciliteter er med til at drive udviklingsinvesteringer. Balanceres investeringer i at fjerne transportflaskehalse på kort sigt med udbygning af terminaler på lang sigt, opnås højere effektivitet. kernekompetence inden for godstyper smitter af på regionen. Kinesiske havne er bedst til kul og containere. Latinamerikanske havne er bedst til korn og jernmalm. De mest effektive oliehavne ligger i Golfen. Der er således stort potentiale i at lære fra best practice. Gods skal håndteres hurtigt. Udstyr som fx kraner skal være tilpasset kunders behov. Skibes anløbstid skal være kort. Havnen skal have god plads til opbevaring. Der skal være god adgang til vej og tog, og personalet skal være veluddannet. Balanceres denne ligning korrekt, er der økonomisk vækst og nye job som output. KWh elforbrug eller som kan øge kapacitetsudnyttelsen. Det er dog også muligt med den eksisterende teknologi at energieffektivisere ved at få bilkøberne til at vælge mere brændstoføkonomiske bilmodeller. Tilsvarende kan samkørsel eller skift af transportform fra bil til cykel/bus/tog, eller fra lastbil til tog/fragtskib øge energieffektivteten pr. passager eller ton gods. Alle disse tiltag er rettet mod at få trafikanterne eller transportkøberne til at ændre adfærd gennem incitamenter. Endelig kan det enkelte køretøj køre længere på literen enten ved mere energirigtig kørsel eller gennem mere effektiv trafikafvikling, fx ved brug af ITS (Intelligente Trafiksystemer), der giver en mere glidende og dermed brændstofbesparende kørsel Videnskabelige miljøer I dialog med eksperter (se tabel 4.1) er der identificeret særligt to områder, som vurderes at være stærke miljøer i Danmark. Der drejer sig om energieffektiviseringer i produktionen af produkter og ydelser samt adfærdsændringer. Kilde: Merk, O., Dang, T. (2012) 2.2 Muligheder for at gøre transportsystemet mere energieffektivt Ses bort fra alternative drivmidler, kan et mere energieffektivt transportsystem først og fremmest opnås ved at nedsætte energiforbruget pr. transportarbejde, dvs. person- eller ton-kilometer. Her er fokus på nye teknologiske tiltag, der kan få køretøjer, skibe og fly til at gå længere pr. liter brændstof eller Energieffektivisering Med hensyn til skibe forsker DTU Maritime Center i strømningsmekanik i forhold til skrogformer og propeltyper, mens det, i dag tyskejede, MAN Diesel er førende inden for skibsmotorer. For fly og vejkøretøjer er forskning og udvikling knyttet til de lande, hvor bil- og flyfabrikkerne er placeret, hvilket ikke omfatter Danmark. Forskning, som handler om at effektivisere energiforbruget ved brug af alternative drivmidler, vil blive behandlet i kapitel ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM

19 Ændret adfærd Trafikanternes adfærd, valg, og hvorledes de kan påvirkes gennem politiske tiltag er et kerneforskningsområde på DTU Transport. Disse felter dækkes dels ud fra en kvantitativ tilgang gennem bilvalgsmodeller og trafikmodeller samt transportoptimering ved hjælp operationsanalytiske metoder, dels ud fra en psykologisk tilgang i forhold til transportvaner og politologisk tilgang i forhold til bæredygtighedskriterier, herunder ikke mindst klimaudfordringen. De væsentligste forskningsmiljøer i forhold til transportadfærd er Center for Mobilitetsforskning, AAU og Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, RUC. Det Strategiske Forskningsråds Programkomite for Transport og Infrastruktur har støttet en række projekter inden for disse felter: Drivers and Limits, ACTUM, IRUC, Sustain og Bikability. Ud over de egentlige forskningsaktiviteter har Trafikstyrelsen med puljen om energieffektive transportløsninger siden 2010 udmøntet ca. 150 mio. kroner til en lang række forsøgs- og demonstrationsprojekter med henblik på at skabe synergi mellem forskning, bilteknisk viden og konkrete initiativer med det mål at nedbringe CO2-udledningen fra vejtransporten Erhvervsliv I relation til de afledte konkurrenceevneeffekter af forskning i og udvikling af nye grønne teknologier og løsninger skabes der således grundlag for, at det brede erhvervsliv bliver mere energieffektivt og dermed potentielt forbedrer konkurrenceevnen. Hvad enten der er tale om produktionen af varer eller serviceydelser, repræsenterer alt spild i produktionen omkostninger, som ingen værdi har for kunden. Det gælder også for energiforbruget. Maersk Triple-E-skibe Når Mærsk Line investerer i nye skibe, som deres Triple-E skibe, skyldes det bl.a., at de er betydeligt mere energieffektive målt i forhold til energiforbruget pr. container. I forhold til gennemsnittet for skibe, der sejler på Europa-Asien ruterne reduceres energiforbruget med 50% med de nye Triple-E skibe. Ved at implementere energieffektiv teknologi reduceres omkostningerne kraftigt, og Maersk Line forbedrer dermed sin konkurrenceevne ift. konkurrenterne. Det skaber grundlag for øget vækst og arbejdspladser i Danmark. Kilde: 2.3 Opsummering Nedenstående sammenfatning bygger på ovenstående præsentation og diskussion af effektiviseringer i transportsystemet. Sammenfatningen er således et udtryk for en subjektiv vurdering af potentiale og udfordringer. Der er et betydeligt erhvervsmæssigt potentiale forbundet med at udvikle teknologier og løsninger, der forbedrer energiudnyttelsen i transportsystemet. Det gælder fx friktionsreducerende bundmaling til skibe, logistikløsninger, friktionsreducerende asfalt og udviklingen af intelligente trafiksystemer. Der er endvidere et betydeligt erhvervsmæssigt potentiale forbundet med at udvikle et mere effektivt transportsystem, som ikke knytter sig direkte til salget af produkter og ydelser. Der er i mange tilfælde tale om multiplikator -effekter i udviklingen af energieffektiv teknologi. Effektiviseringer i transportsystemet vil reducere transportrelaterede omkostninger for det brede danske erhvervsliv og dermed bidrage positivt til udviklingen af Danmarks konkurrenceevne. ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM 19

20 Effektiviseringer i transportsystemet resulterer ikke nødvendigvis i miljømæssige forbedringer. Det betyder, at effektiviseringer ikke nødvendigvis understøtter en grøn omstilling. Det vil afhænge af, om effektiviseringerne gennemføres ved fx at udbygge infrastrukturen i form af flere veje eller ved at styrke den kollektive transport. Givet, at det er et område, der ikke umiddelbart lader sig afgrænse analytisk, er det meget vanskeligt, at vurdere omfanget af disse effekter, og de er derfor vanskelige at kvantificere. Det betyder imidlertid ikke, at disse effekter skal ignoreres. 20 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM

21 3 Eksportanalyse Dette kapitel indledes med en kortlægning af den danske eksport inden for en række transportrelaterede produkter. Fokus i dette kapitel er således på de direkte erhvervsmæssige effekter af en grøn omstilling af transportsektoren. I den anvendte database opgøres kun vareeksport. Den samlede danske vareeksport udgjorde i 2012 lige over 60 pct. af den samlede vare- og tjenesteeksport 4. De resterende knap 40 pct. er således serviceeksport. Langt hovedparten af serviceeksporten (60 pct. 5 ) relaterer sig til udbud af sø- og lufttransport. Der er hermed tale om selve udførsel af transporten mens rådgivning, service, patenter og lignende vil falde under kategorierne royalties og licenser, øvrige forretningstjenester mv., der udgør ca. 10 pct. af den samlede vare- og tjenesteeksport. Der er således en stor del af dansk erhvervsliv, som ikke fanges af denne analyse, og som det er meget vanskeligt at analysere kvantitativt. Det skyldes bl.a. at opgørelsesmetoder for henholdsvis vare- og servicehandel er væsentligt forskellige. Det er imidlertid ikke et stort problem ift. denne analyse, hvor der er fokus på det erhvervsmæssige potentiale i forbindelse med den grønne omstilling af transportsektoren i relation til specifikke teknologiområder. Det betyder ikke, at der ikke kan være et betydeligt erhvervsmæssigt potentiale i relation til fx salg af rådgivningsydelser og danske virksomheders indtægter fra salg af royalties og licenser, som i de seneste år udgøre et stigende indtægt for Danmark, men det er ikke det, der er fokuseret på i denne analyse. Ud over analysen af de danske virksomhedes eksport, ses kort på de identificerede transportvirksomheders produktivitet. 3.1 Eksportanalyse De danske virksomheders performance på de internationale markeder er essentiel, da det her testes, hvorvidt der er efterspørgsel efter de produkter og teknologier, der udvikles og forskes i. Herudover bidrager eksporten meget væsentligt til værdiskabelse, vækst og beskæftigelse i Danmark. Desuden giver den danske performance en indikation på, hvorvidt de udviklede teknologier har formået at gøre virksomhederne konkurrencedygtige på de europæiske markeder, samt hvilke lande, der også gør det godt Metode Opgørelsen bygger på nuværende tidspunkt på Danmarks eksport af 209 produkter (2012), der er identificeret som relevante i forhold til transportsektoren, se appendiks C. Tallene er trukket fra DAMVADs handelsdatabase, der bygger på Eurostats Comext. I databasen opgøres hvert enkelt produkt efter 8-cifrede koder, der følger den Kombinerede Nomenklatur (KN). Idet alle europæiske lande opgør deres eksport på denne måde, er det muligt at lave en konsistent sammenligning af eksporten på tværs af lande og år. De transportrelaterede produkter er på nuværende tidspunkt identificeret med udgangspunkt i de produkter, der sælges af en række virksomheder, der 4 Nyt fra Danmarks Statistik nr. 68, Udenrigsøkonomi Udenrigshandel med tjenester, 4.kvt. 2013, Danmarks Statistik ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM 21

22 er identificeret som værende relevante for en grøn omstilling af transportsektoren. Der er taget udgangspunkt i Dansk Elbil-alliances medlemmer samt medlemmer af Hydrogennet. Desuden er medtaget de relevante virksomheder, der er medlem af Transportens Innovationsnetværk. Der er i alt identificeret 56 unikke CVR-numre på virksomheder (se appendiks B). Disse virksomheder sælger sammenlagt flere hundrede produkter, hvoraf langt fra alle er relevante for en grøn omstilling af transportsektoren. Der er på baggrund af den omfattende liste identificeret 209 produkter, der med overvejende sandsynlighed kan relateres til transport. Dog ikke sådan forstået, at de alene anvendes inden for transportsektoren. Med andre ord vil mange af dem finde endelig anvendelse inden for flere forskellige sektorer, og produkterne vil derfor ikke udelukkende kunne anvendes inden for transport. Et eksempel herpå er tandremme, som dels finder anvendelse i køretøjer, men også i en lang række andre sammenhænge som fx transportbånd og maskiner, som ikke er transportrelaterede. for landenes relative performance inden for de enkelte produkter. Fordelen ved at anvende disse data er, at de er solide, at det er relativt nye data og, at det er muligt at benchmarke Danmark med de øvrige EU27-lande tilbage i tid. Der er i forbindelse med kortlægningen af produktkoderne lagt en bred forståelse af transport til grund, således at det ikke alene er transportmidler, men hele transportsystemet, der analyseres. 3.2 Den danske eksport Den danske eksport af produkter, der finder anvendelse inden for en bred definition af transportløsninger, udgjorde i 2012 lige over DKK 52 mia. svarende til ca. 8 pct. af den samlede danske vareeksport, jf. tabel 3.1. Som nævnt i metodeafsnittet, kan nogle disse produkter også finde endelig anvendelse inden for andre sektorer, da flere produkter vil kunne anvendes i flere forskellige sammenhænge. Dette skyldes, at der findes ca forskellige produktkoder. Koderne er fra officiel side ikke opgjort med deres endelige anvendelse for øje (dvs. hvorvidt de eksempelvis skal indgå i en brændselscelle eller i en elbil osv.), men har i stedet til formål at udgøre en konsistent identifikation, der egner sig til at opgøre told. Der vil derfor være produkter, der både kan indgå i eksempelvis elbiler, men som også kan indgå i benzindrevne biler. Der vil endvidere være produkter, som anvendes i relation til transport, men også finder anvendelse i ikke-transportrelaterede sammenhænge. Det samme vil imidlertid gælde i andre lande, hvorfor det ikke forventes at have betydning 22 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM

23 Den absolutte transportrelaterede eksport er faldet knap 2 pct. siden Andelen er til gengæld nogenlunde konstant, og produkter, der finder anvendelse inde for transportløsninger, udgør over hele perioden ca. 8 pct. af den totale vareeksport. Eksporten af transportrelaterede produkter har udviklet sig meget lig den totale eksport, jf. figur 3.2. Således steg eksporten for begge grupper mellem 2007 og 2008 for herefter at falde kraftigt i 2009, formodentlig som følge af finanskrisen. Herefter steg både eksporten af transportprodukter samt den samlede vareeksport, om end begge i 2012 ligger under niveauet for FIGUR 3.2 Udvikling i total samt transportrelateret vareeksport, indeks (2007=100) Hvor går den danske eksport hen? Den danske eksport af transportrelaterede varer aftages primært af lande inden for EU, hvor Tyskland er største enkeltaftager jf. figur pct. af den transportrelaterede eksport aftages således af Tyskland, mens USA ligger på en andenplads og aftager i pct. af de transportrelaterede varer. I top ti findes også Kina, der aftager 4 pct. Når der sammenlignes med aftagerlandene til den totale vareeksport ses, at de transportrelaterede varer i højere grad afsættes uden for EU end den totale eksport. Det er særligt USA og Norge, der aftager relativt mange transportrelaterede produkter, mens transport-eksporten i mindre grad end den totale eksport går til Sverige og Frankrig Total eksport Eksport transport Kilde: DAMVAD 2014 baseret på Eurostats Comext-database Note: Indeks pba. faste priser, 2007=100 TABEL 3.1 Dansk vareeksport, total samt transportrelaterede produkter, , mia. kr. faste 2012-priser Total eksport Eksport transport Andel transport 8,4 8,6 8,8 8,1 8,2 8,5 Kilde: DAMVAD 2014 baseret på Eurostats Comext-database ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM 23

24 FIGUR 3.3 Andel af den danske eksport til top ti aftagerlande samt intra og extra EU FIGUR 3.4 Andel af eksporten til udvalgte grupper af lande, 2007 og 2012, DKK. 5% % Andel transport Andel total Kilde: DAMVAD 2014 baseret på Eurostats Comext-database 57% 7% BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) aftager i 2012 hele 8 pct. af vareeksporten inden for transportrelaterede produkter, hvilket er en stigning på 1 pct.-point sammenlignet med 2007, jf. figur 3.4. Eksporten til NEXT11-landene (Bangladesh, Egypten, Indonesien, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Filippinerne, Tyrkiet, Sydkorea, og Vietnam) er samtidig faldet fra at udgøre 5 pct. til at udgøre 4 pct., mens andelen, der afsættes på de europæiske markeder, er konstant på 57 pct. 4% % 31% 8% Øvrige BRIK EU27 NEXT11 Kilde: DAMVAD 2014 baseret på Eurostats Comext-database Note: Faste 2012-priser Hvilke varegrupper eksporteres? Når varerne grupperes inden for teknologiområderne ses, at eksporten primært falder inden for biobrændstof og brint, jf. figur 3.5. I 2012 udgør produkter, der relaterer sig til hhv. biobrændstoffer og brint hver 28 pct. af den samlede transporteksport, mens produkter, der relaterer sig til elektricitet, udgør 19 pct. 6 6 Det skal her understreges, at der er overlap mellem den opgjorte eksport ift. de enkelte teknologier, da flere produkter finder anvendelse inden for flere områder. Man kan således ikke lægge andelene sammen for at beskrive de tre teknologiområderes samlede andel af eksporten. 24 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM

25 Pct. FIGUR 3.5 Transporteksporten opgjort på segmenter, pct. af ekspoten Biobrændsel Brint El Kilde: DAMVAD 2014 baseret på Eurostats Comext-database Note: Da produkterne kan finde anvendelse inden for flere segmenter, kan de samme produkter tælles med flere steder. 3.3 Europæisk benchmark I dette afsnit sammenlignes den danske eksport med de øvrige europæiske lande, der udgør nogle af Danmarks største konkurrenter Markedsandele Den danske eksport af transportrelaterede vare udgør ca. 1,25 pct. af den samlede eksport af transportrelaterede varer fra EU27-landene i både 2007 og Det betyder, at Danmark ligger nr. 15, når det kommer til europæiske markedsandele, jf. figur 3.6. Tyskland ligger ikke overraskende som nr. 1., efterfulgt af Frankrig, Storbritannien og Italien. Tjekkiet er det østeuropæiske land med størst markedsandel, mens flere af de øvrige østeuropæiske har forsvindende små markedsandele. Dette skal naturligvis også ses i sammenhæng med størrelsen på den totale eksport, idet de mindre lande har svært ved at gøre sig gældende mod store økonomier som Tyskland, Frankrig og Storbritannien. FIGUR 3.6 Europæiske markedsandele, EU27, 2007 og 2012 Tyskland Frankrig UK Italien Belgien Spanien Tjekkiet Holland Østrig Ungarn Polen Sverige Slovakiet Rumænien Danmark Portugal Finland Irland Slovenien Bulgarien Estland Malta Lithauen Luxembourg Grækenland Letland Cypern Pct. Kilde: DAMVAD 2014 baseret på Eurostats Comext-database Note: Markedsandele er opgjort som: eksport af transportrelaterede varer fra land x/eksport af transportrelaterede varer fra EU27 I figur 3.7 ses derfor på, hvor stor en andel transportrelaterede vare udgør af den totale vareeksport i de enkelte lande. Som det fremgår, ligger Tjekkiet og Slovakiet nu i top, mens Tyskland følger lige efter, da knap 20 pct. af den totale eksport udgøres af ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM 25

26 transportrelaterede varer. Danmark ligger nu nummer 19, idet kun 8 pct. af eksporten udgøres af transportrelaterede produkter. FIGUR 3.7 Transporteksport som andel af totaleksport EU27, 2007 og 2012 Tjekkiet Slovakiet Tyskland Rumænien Ungarn Portugal Slovenien Østrig Malta UK Spanien Frankrig Sverige Italien Polen Estland Finland Belgien Danmark Bulgarien Irland Letland Holland Luxembourg Lithauen Cypern Grækenland Pct. Kilde: DAMVAD 2014 baseret på Eurostats Comext-database Note: Andelene er opgjort som eksport af transportrelaterede varer fra land x/total vareeksport fra land x. Malta er ikke medtaget, idet udviklingen skævvrider billedet ift. de øvrige markeder, og at Malta ikke volumenmæssigt spiller en rolle. Frankrig, der har reduceret sin markedsandel med lige over 1 pct.-point, jf. figur 3.8. Blandt de lande, der har øget deres markedsandel, ligger flere af de østeuropæiske lande såsom Tjekkiet, Rumænien, Ungarn og Slovakiet, mens dem, der har tabt andele, er lande som Italien, Spanien, Belgien og Østrig. Der foreligger således en mulighed for, at det er de førstnævnte lande, der fremadrettet bliver Danmarks største konkurrenter. FIGUR 3.8 Ændring i markedsandele , pct.-point. Tyskland Tjekkiet Rumænien Ungarn Slovakiet Malta Bulgarien Portugal Estland Polen Letland Danmark Luxembourg Cypern Lithauen Slovenien UK Grækenland Holland Irland Finland Sverige Østrig Belgien Spanien Italien Frankrig Pct. Kilde: DAMVAD 2014 baseret på Eurostats Comext-database Note: Andelene er opgjort som eksport af transportrelaterede varer fra land x/total vareeksport fra land. Ændringen er opgjort i pct.-point. Danmarks markedsandele har i det store hele ikke ændret sig i perioden , mens Tyskland har øget sine med knap 3 pct.-point i modsætning til Eksportgrupper Danmarks eksport af transportrelaterede produkter falder i højere grad inden for el sammenlignet med 26 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM

27 Pct. eksporten fra EU27 som helhed, jf. figur 3.9. Således falder knap 20 pct. af den danske transportrelaterede eksport inden for el, mens det kun gælder 10 pct. af den europæiske. Samtidig er knap halvdelen af den europæiske transporteksport relateret til biobrændstoffer, mens det kun gælder 28 pct. af den danske. FIGUR 3.9 Eksport af transportrelaterede produkter opdelt på segmenter, Danmark og EU27, 2012, andele Biobrændsel Brint El DK Kilde: DAMVAD 2014 baseret på Eurostats Comext-database Note: Da produkterne kan finde anvendelse inden for flere segmenter, summer andelene til mere end 100. EU FIGUR 3.10 Eksportspecialisering samlet transportrelateret eksport, 2007 og 2012, EU15 Grækenland Luxembourg Holland Irland Danmark Belgien Finland Italien Sverige Frankrig Spanien UK Østrig Portugal Tyskland 0,0 0,5 1,0 1,5 2, Eksportspecialisering Danmark har hverken i 2007 eller i 2012 en styrkeposition (målt som eksportspecialisering) inden for eksport af transportrelaterede produkter, jf. figur Tyskland har derimod en stærk styrkeposition i begge år, mens det samme gør sig gældende for Portugal og Østrig. Spanien havde i 2007 en styrkeposition, men dette er ikke tilfældet i Kilde: DAMVAD 2014 baseret på Eurostats Comext-database Note: Eksportspecialisering udregnes som :(eksport af transportrelaterede varer fra land x/total eksport til verden fra land x)/(eksport af transportrelaterede varer fra EU15/total eksport til verden fra EU15). En andel > 1 er således udtryk for en styrkeposition. Når eksporten opdeles efter områder, ses, at Danmark har en styrkeposition målt ved eksportspecialisering inden for el-relaterede varer, jf. figur Danmark ligger således på en 4.-plads blandt EU15-landene, der er dem, vi normalt sammenligner os med. Finland har den højeste grad af eksportspecialisering efterfulgt af Tyskland og Østrig, som dermed udgør de største konkurrenter inden for dette område. ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM 27

28 Tyskland Portugal Spanien UK Belgien Sverige Østrig Frankrig Italien Finland Danmark Luxembourg Holland Grækenland Irland Tyskland Spanien Belgien Østrig Portugal Sverige UK Frankrig Italien Irland Danmark Finland Holland Luxembourg Grækenland Finland Tyskland Østrig Danmark Sverige Portugal Spanien Italien Frankrig UK Belgien Holland Luxembourg Irland Grækenland Note: Eksportspecialisering udregnes som :(eksport af transportrelaterede varer fra land x/total eksport til verden fra land x)/(eksport af transportrelaterede varer fra EU15//total eksport til verden fra EU15. En andel > 1 er således udtryk for en styrkeposition. FIGUR 3.11 Eksportspecialisering inden for eksport af el-relaterede varer, EU ,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Heller ikke inden for brint har Danmark en styrkeposition, idet Danmarks brint-eksportandel ligger langt under EU15-gennemsnittet, jf. figur Igen ligger Tyskland nummer 1, mens også Spanien har en styrkeposition inden for dette område. FIGUR 3.13 Eksportspecialisering inden for eksport af varer relateret til brint, EU15, ,0 1,5 Styrkeposition Kilde: DAMVAD 2014 baseret på Eurostats Comext-database Note: Eksportspecialisering udregnes som :(eksport af transportrelaterede varer fra land x/total eksport til verden fra land x)/(eksport af transportrelaterede varer fra EU15//total eksport til verden fra EU15). En andel > 1 er således udtryk for en styrkeposition. 1,0 0,5 0,0 Styrkeposition Danmark har i 2012 ikke en styrkeposition inden for biobrændstof, jf. figur Det eneste land blandt EU15-landene, der kan bryste sig af dette, er Tyskland. Danmark er langt fra at udmærke sig inden for dette område, hvad angår eksporten. FIGUR 3.12 Eksportspecialisering inden for eksport af varer relateret til biobrændstof, EU15, ,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Styrkeposition Kilde: DAMVAD 2014 baseret på Eurostats Comext-database Kilde: DAMVAD 2014 baseret på Eurostats Comext-database Note: Eksportspecialisering udregnes som: (eksport af transportrelaterede varer fra land x/total eksport til verden fra land x)/(eksport af transportrelaterede varer fra EU15//total eksport til verden fra EU15. En andel > 1 er således udtryk for en styrkeposition. 3.4 Virksomheders produktivitet De identificerede virksomheder (se appendiks B) falder under en lang række forskellige brancher. De fleste af virksomhederne falder under brancherne Industri og Handel. En simpel sammenligning af produktiviteten i de udvalgte virksomheder med virksomhederne i branchen generelt, indikerer, at de udvalgte virksomheder tilhører et højproduktivt segment og derfor alt andet lige vil være mere konkurrencedygtige, jf. figur Dette gælder både for virksomhederne inden for industri såvel som inden for handel. 28 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM

29 Det skal dog bemærkes, at der i beregningen ikke er taget højde for eksempelvis størrelse, kapital- og eksportintensitet, medarbejdersammensætning, mv., der alle er faktorer, der er kendt for at have stor indflydelse på produktivitet. FIGUR 3.14 Produktivitet i udvalgte virksomheder og den samlede branche, 2011, løbende priser Industri Alle Brancher Handel Udvalgte virksomheder Kilde: DAMVAD 2014 pba. registerdata fra Danmarks Statistik Note: Produktiviteten for de øvrige brancher kan ikke offentliggøres af hensyn til Danmarks Statistiks regler om diskretionering fastholdt markedsandele i forhold til sine europæiske konkurrenter i modsætning til flere lande, som Danmark normalt benchmarkes imod, der har tabt markedsandele. Det gælder fx Holland, Finland og Sverige Danmark har en erhvervsmæssig styrkeposition inden for eksport at produkter relateret til el. De største konkurrenter er særligt Tyskland, der har øget både markedsandele og styrkeposition i perioden og har en styrkeposition inden for alle områder af den transportrelaterede eksport. De identificerede virksomheder er mere produktive end virksomhederne i branchen generelt, og de tilhører dermed et højproduktivt segment. Det skal dog her holdes for øje, at der i beregningen ikke er taget højde for størrelse, kapitalog eksportintensitet, medarbejdersammensætning mv. 3.5 Opsummering Nedenstående sammenfatning bygger på de gennemførte analyser, og der skal således tages det forbehold, at de identificerede, transportrelaterede varer ikke udelukkende finder anvendelse inden for transportteknologier. Den danske eksport af transportrelaterede produkter udgør hele 8 pct. af den danske vareeksport, en andel der har været relativt stabil over tid. Eksporten blev hårdt ramt af finanskrisen, men er siden 2009 steget, om end niveauet stadig ligger under niveauet fra Når der sammenlignes med de øvrige europæiske lande, har Danmark i perioden ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM 29

30 4 Analyse af grøn energiforskning For at få et længere perspektiv på de fremtidige potentielle markeder er det relevant at undersøge de danske forskningsmiljøer med henblik på at kunne tilnærme de teknologiske potentialer, der ligger i disse forskningsmiljøer. Den følgende analyse belyser forskningsresultater inden for grøn energiforskning. De tre teknologiområder vil derfor i det følgende blive refereret til som forskningsområder. Via analyser af videnskabelige publikationer er det muligt dels at få belyst omfanget og dels kvaliteten af den danske forskning inden for de tre teknologiske områder. Begge dele er centrale i en samlet analyse af fremtidige potentialer for en grøn omstilling af transportsektoren. Førstnævnte indikerer, at der er miljøer og af en vis volumen, som kan bidrage med viden om fremtidens teknologiske løsninger, mens sidstnævnte indikerer, at der er kvalitet i den viden de danske forskningsmiljøer producerer. Analysen vil fokusere på udviklingen i den danske forskning for derved at beskrive tendenserne for dansk forskning, som også vil kunne give en indikation på fremtidige styrkepositioner. Videnskabelige publikationer er et udtryk for forskningsresultater, men kan selvsagt ikke give et udtømmende billede af forskningens effekt, bl.a. fordi forskningens spredningsveje er mange 7. For at tilnærme en kobling mellem forskningens effekt for den teknologiske udvikling er der i denne undersøgelse inddraget en analyse af den danske patentaktivitet, da det vil kunne supplere analysen af videnskabelige publikationer med viden om kommercialiseringsaktiviteten inden for de tre forskningsområder. Analysen behandler ikke forskningen inddelt i de tre typer: grundforskning, anvendelsesorienteret forskning og udviklingsarbejde (jf. Frascatimaunalen 8 ). Det er ikke muligt med den valgte kvantitative tilgang at lave denne adskillelse. Dog er det DAM- VADs forventning, at det der er fanget med analysen primært vil være anvendelsesorienteret forskning, da der er søgt på konkrete teknologier og ikke på videnskabelige termer som vil findes i basal fysik, kemi, biologi mv. 4.1 Metodiske overvejelser Tilgangen baserer sig på bibliometrisk data fra databasen Scopus. Denne database dækker alle artikler og reviews i over videnskabelige tidsskrifter samt over 5,5 mio. konferenceartikler. Ved brug af denne database er det muligt at sammenholde dansk forskning med andre lande for derved at belyse særlige danske styrkepositioner. Analysen afgrænser sig til at belyse videnskabelig publicering inden for de seneste ti år ( ). Alle landes publikationer indgår i analyserne af dansk specialisering, dansk gennemslagskraft/kvalitet i forskningen, men for overskuelighedens skyld er der i de figurer, hvor Danmark sammenlignes med andre lande, blevet udvalgt ti lande, som er særligt relevante i en analyse af danske styrkepositioner. Analysen er udarbejdet sådan, at de tre forskningsområder ikke begrænses til klassiske forskningsområder, såsom materialevidenskab, bioteknologi etc. 7 Se fx Offentlig forskning effekter på innovation og økonomisk vækst (2012), ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM

31 I stedet er områderne afgrænset ved at se på de videnskabelige publikationers nøgleord (eng. keywords). Der er dog også udfordringer ved afgræsningen af de tre forskningsområder, som vurderes at være en udfordring, uanset hvilken metodisk tilgang, der anvendes: 1) det er en udfordring at adskille grøn energiforskning, som henvender sig til transportsektoren, fra energiforskning i bredere forstand. 2) Det er ligeledes en udfordring at adskille de tre forskningsområder internt, da der vil være overlap i forskningsområdernes brug af nøgleord. For at kvalificere afgræsningen er tre eksperter blevet inddraget, som tilsammen dækker de tre forskningsområder. TABEL 4.1 Eksperter Navn Claus Felby Birgitte Bak- Jensen Mogens Bjerg Morgensen Titel Professor ved Københavns Universitet, Department of Geoscience and Natural ressources. Professor ved Alborg Universitet, Department of Energy Technology. Professor ved Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Energikonvertering og lagring. Disse forskere er blevet bedt om, at kommentere/kvalificere en foreslået afgrænsning for de tre områder, som de hver især er eksperter inden for. På baggrund af deres kommentarer, er alle tre forskningsområders afgrænsning blevet tilrettet. For en uddybning af metodetilgangen og afgrænsningen henvises til appendiks A. 4.2 Biobrændstof Biobrændstof er blevet afgrænset ved en bibliometrisk søgning på videnskabelige publikationer inden for nedbrydning af biomasse og fremstilling af biobrændstoffer. Med den valgte afgrænsning er der fundet i alt knap videnskabelige publikationer på verdensplan i perioden , hvoraf knap 700 er med minimum én dansk forfatter 9. For en yderligere uddybning henvises til appendiks A Forskningsvolumen Volumen, eller antallet af videnskabelige publikationer, er interessant, fordi det indikerer omfanget af forskningsaktiviteterne inden for et givent forskningsområde. Figur 4.1 viser udviklingen i danske publikationer inden for området biobrændstof. Af figuren fremgår det, at antallet af danske publikationer har været stigende, særligt i perioden , hvorefter der er et mindre fald i antallet i Udviklingen tyder på, at biobrændstof er et forskningsområde som inden for de seneste 10 år har ekspanderet. Samlet set er der inden for de seneste 10 år udgivet 685 danske videnskabelige publikationer i internationale tidsskrifter. FIGUR 4.1 Antallet af danske videnskabelige publikationer inden for området biobrændstof, Fremadrettet vil publikationer med minimum én dansk forfatter for læsevenlighedens skyld blive omtalt som danske publikationer. Betegnelsen publikationer ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM 31

32 Kilde: Scopus, data udtrukket februar 2014 Note: Danske publikationer = publikationer med minimum én dansk forfatter. Kun publikationer af typen tidsskriftsartikler, reviews og konferenceartikler er medtaget. Sammenholder man den danske publiceringsaktivitet med en række andre relevante lande, fremgår det, at Danmark ligger som nummer fem ud af ti lande målt på antallet af forskningsresultater, jf. tabel 4.2. I figur 4.3 ses de samme landes specialisering inden for fagområdet biobrændstof. Værdier større end 1 skal læses sådan, at landet har en over-gennemsnitlig publiceringsaktivitet inden for forskningsområdet (gennemsnit =1). Specialisering er således ikke et direkte udtryk for, om et forskningsområde er højt prioriteret, men om det er højere prioriteret end i de ti andre lande. Tyskland publicerer over tre gange så mange forskningspublikationer inden for området biobrændstof sammenholdt med Danmark, men det skal selvsagt ses i lyset af landenes meget forskellige størrelser. Dertil viser tabel 4.3 ikke hvilken type af biobrændstof landenes forskningspublikationer beskæftiger sig med. Sammenholder man Danmark med de andre nordiske lande, er Danmark væsentligt mere publiceringsaktive inden for biobrændstof end Norge og til dels Finland, mens Sverige over den seneste tiårige periode har udgivet ca. 450 flere videnskabelige publikationer end Danmark. TABEL 4.2 Antal videnskabelige publikationer inden for området biobrændstof, ti udvalgte lande, Land Antal publikationer Tyskland Storbritannien Sverige Nederlandene Danmark Finland Østrig Belgien Schweiz Norge 183 Kilde: Scopus, data udtrukket januar 2014 Note: Antallet er baseret på at publikationerne tælles med for pågældende land, hvis minimum én forfatter er fra pågældende land. En publikation med en dansk og en tysk forfatter, vil derfor tælle én gang i hver lands opgørelse. FIGUR 4.3 Specialisering inden for biobrændstof, ti udvalgte lande, publikationer Schweiz Storbritannien Norge Tyskland Belgien Nederlandene Østrig Finland Sverige Danmark 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 Specialisering verden Specialisering blandt de ti udvalgte lande Kilde: Scopus, data udtrukket januar Note: Samlet opgørelse for perioden Specialisering beregnes på baggrund af, om et givent land relativt set publicere mere end gennemsnittet (alle lande) og de ti udvalgte lande. Som det fremgår af figur 4.3, er biobrændsel specialiserede områder i Danmark, Sverige, Finland og Østrig. Nederlandene er specialiserede inden for biobrændsel, når man sammenholder med de ti udvalgte lande, men ikke når man ser på den globale publiceringsaktivitet inden for biobrændsel. Selvom Tyskland publicerer meget inden for området ses 32 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM

33 det i figur 4.3, at landet ikke i denne relative opgørelse publicerer mere inden for biobrændstof end gennemsnittet Biobrændstof som dansk styrkeposition Antallet af citationer, som en videnskabelig publikation opnår, kan ses som et udtryk for, hvilke publikationer andre forskere, som selv er eksperter på feltet, har fundet det relevant at referere til i deres arbejde. I denne optik anskues citationer som et udtryk for forskningskvalitet (for yderligere beskrivelse af metode se Appendiks A). Resultaterne af citationsanalysen indikerer, at dansk forskning i biobrændstof er af høj kvalitet, og i den optik kan denne type forskning betegnes som en dansk styrkeposition, både når der ses på hele fagområdet samlet, og når man inddeler forskningsområdet i de tre underliggende forskningsområder: bioethanol, biogas og enzymer. I forhold til de tre forskningsområder er gennemslagskraften i de videnskabelige publikationer dog allerstørst inden for biogas. I figur 4.4 ses den danske relative gennemslagskraft (antal citationer per publikation) inden for forskningsområdet biobrændstof inden for de seneste 10 år. Den tværgående streg indikerer verdensgennemsnittet (=1). I figuren er det ligeledes illustreret, at fire år afviger fra de øvrige seks (markeret med stiplede linjer), idet antallet af danske publikationer er relativt lavt i disse dataår (<50), hvilket betyder, at beregningerne er mindre stabile, hvorfor disse års resultater skal læses med væsentlige forbehold. FIGUR 4.4 Udvikling i dansk publikationers gennemslagskraft inden for området biobrændstof, ,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Kilde: Scopus. Data udtrukket januar Note: Med gennemslagskraft menes antallet af citationer per publikation relativt til det samlede forskningsområde (gennemsnit =1). Selvcitationer er ekskluderet. Som det fremgår af figuren, har danske publikationer inden for biobrændstof ligget over verdensgennemsnittet (=1) inden for de seneste 8 år. I det seneste dataår, 2012, har danske publikationer en gennemslagskraft på 1,63, hvilket betyder, at danske publikationer opnår 63 pct. flere citationer end gennemsnittet af biobrændstofs-publikationer. I de to første dataår ligger biobrændstof under verdensgennemsnittet, men i disse år er data mindre stabilt, og resultaterne skal derfor læses med forbehold. I senere år, hvor forskningsmiljøet er vokset til en vis volumen (mål på antallet af videnskabelig publicering), stabiliseres gennemslagskraften på et relativt højt niveau. Derfor kan det sandsynliggøres, at forskning i biobrændstof er blevet en dansk styrkeposition. ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM 33

34 4.2.3 Forskningsområder inden for biobrændstof Der er flere måder at inddele forskning inden for biobrændstof, fx i forhold til biomasse, metoder til udvinding og slutprodukter i form af alternative brændstoffer. I det følgende er der taget udgangspunkt i en inddeling i forskningsområderne ud fra biobrændstoftypen som slutprodukt. Der er således foretaget en afgrænsning til videnskabelige publikationer, som helt specifikt har enten bioethanol, enzymer eller biogas som deres nøgleord. Der er således ikke tale om en totalinddeling af al forskning i biobrændstof, men snarere et neddyk, som belyser publikationer, som særligt har fokus på fremstilling af disse tre typer af produkter 10. I figur 4.5 ses gennemslagskraften af publikationer inden for bioethanol, biogas og enzymer sammenholdt med verdensgennemsnittet. For at opnå størst mulig stabilitet i beregningerne, er der benyttet et femårs vægtet gennemsnit af de tre forskningsområders gennemslagskraft. FIGUR 4.5 Biobrændstof: danske publikationers gennemslagskraft inden for tre udvalgte forskningsområder, Kilde: Scopus, data udtrukket januar 2014 Note: data for seneste fem år, Der er benyttet 3 års citationsvinduer, selvcitationer er ekskluderet og der er foretaget et vægtet gennemsnit af de fem år. Som det fremgår af figur 4.5 er både bioethanol og biogas forskningsområder, hvor de danske publikationer opnår flere citationer end gennemsnittet. Mere præcist er danske publikationer inden for bioethanol næsten 50 pct. mere citeret end gennemsnittet af denne type publikationer, og danske biogas -publikationer er godt og vel dobbelt så citerede som gennemsnittet. Publikationer inden for enzymer ligger lige imellem med 73 pct. flere citationer end gennemsnittet Patenter Antallet af patenter, både udstedte og ansøgte, er i denne sammenhæng interessante, da de er med til at indikere, i hvilket omfang danske virksomheder og forskningsinstitutioner er i stand til at omsætte forskning til kommercialiserbare innovationer. Patentaktivitet er en god indikator på kommercialiseringen af nye produkter i en sektor eller inden for et teknologi-/forskningsområde. Patentering er således en indikator for en sektors behov for juridisk at beskytte nye produkter mod kopiering og kommerciel anvendelse af andre 11. 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Bioethanol Biogas Enzymer For at tælle som dansk patent i følgende analyse, skal patentet være ansøgt af en dansk virksomhed eller forskningsinstitution i perioden 2003 til I forhold til patentering er det dog vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle nyskabelser i en sektor kan patentere, fx. en række immaterielle services. I 10 Biomethanol er ikke inddraget, da antallet af videnskabelige publikationer, som med denne metodiske tilgang (nøglerod skal være biomethanol), var for lille til, at der kunne dannes grundlag for en stabil beregning af publikationernes gennemslagskraft. 11 Se f.eks. Ke-Chiun Changa, Dar-Zen Chenb, Mu-Hsuan Huangc 2012 og Ernst, H ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM

35 forhold til forskningsområdet biobrændstof er nyskabelser inden for rådgivningsydelser således kun repræsenteret her i det omfang, at de knytter sig til et patenterbart produkt 12. Følgende figur 4.6 viser udviklingen i antallet af patenter med dansk oprindelse inden for området biobrændstof. Det totale antal patentansøgninger fra danske organisationer er på 432 i perioden. Dette synes ikke af meget sammenlignet med det globale antal på Danmark står således for 1,9 pct. af den globale produktion af patenter på biobrændstofområdet. Den danske andel er som forventelig, vel vidende at Novozymes (der dækker 56 pct. af den danske andel) er en af verdens førende enzymproducenter til biobrændstofområdet. FIGUR 4.6 Antal patentansøgninger inden for biobrændstof, virksomhederne Novozymes og Danisco, der hver især står for hhv. 240 og 32 patenter, jf. tabel 4.3. Herefter er der et stort spring ned til de efterfølgende organisationer på området. Dette kunne tyde på en nærmest total dominans på biobrændstofområdet af de to danske enzym-virksomheder. Samtidig indikerer det også, at det er enzymområdet, der er det forskningsmæssige fokus inden for biobrændsel. De danske universiteter spiller en langt mindre rolle og klarer sig end ikke ind i top fem. Danmarks Tekniske Universitet er den største offentlige forskningsinstitution med 10 patenter 13. TABEL 4.3 Patentansøgninger inden for biobrændstof fordelt på de fem største danske ansøgere, Virksomheder og forskningsinstitutioner Antal Patenter Andel patenter Novozymes A/S % Danisco A/S 32 7% Novo Nordisk A/S 13 3% DAKO Denmark A/S 12 3% Fluxome Sciences A/S 12 3% Andre * % Kilde: DAMVAD 2014 efter tal fra TotalPatent - Lexisnexis søgningen er gennemført ultimo februar 2014 *Andre dækker over 57 virksomheder og forskningsinstitutioner med mindre end 10 patentansøgninger per virksomhed/institution i perioden. 4.3 Brint Kilde: DAMVAD 2014 efter tal fra TotalPatent - Lexisnexis søgningen er gennemført ultimo januar 2014 Note: Ansøgere til patentet skal være danske for at optræde i datasættet Fokuserer vi på, hvilke organisationer, der er patenteringsaktive inden for biobrændstof, finder vi 62 forskellige organisationer med et eller flere patenter. Blandt de fem mest aktive organisationer findes Følgende bibliometriske analyse af forskningsområdet brint søger at indfange de tre centrale komponenter i denne type forskning: hydrogenfremstilling, hydrogenbærere/hydrogenlagring og omsætning. Det er dog ikke nemt at afgrænse denne type forskning til den del, der alene vedrører transportsektoren. Med den valgte afgræsning, blev der fundet 12 Se f.eks. Bhattacharya, S og Hussinger, Katrin At universiteterne er mindre patentaktive kan skyldes flere forhold, som langtfra altid er problematiske. Fx kan universiteter vælge at sælge opfindelsen til en virksomhed inden der indgives en patentansøgning, hvor ansøgningen i sådanne tilfælde vil fremgå alene under virksomhedens navn. ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM 35

36 godt internationale videnskabelige publikationer inden for de seneste 10 år ( ), hvoraf ca. 690 er med danske forfattere. Brint er dermed i dansk sammenhæng et forskningsområde med en volumen på størrelse med forskningsområdet biobrændstof, men på verdensplan er forskningsområdet en halv gang større. Dette kan skyldes afgrænsningen af de to forskningsområder. Ud af alle fundne brint-publikationer kan ca henvises direkte til transport 14. For en yderligere uddybning af afgræsningen henvises til appendiks A Forskningsvolumen I figur 4.7 ses udviklingen i antallet af danske publikationer over tid. FIGUR 4.7 Antal videnskabelige publikationer inden for området brint, Kilde: Scopus, data udtrukket januar Note: Danske publikationer = publikationer med minimum én dansk forfatter. Kun publikationer af typen articles, reviews og conference papers er medtaget. Som det fremgår af figur 4.7 har antallet af danske publikationer inden for forskningsområdet samlet set været stigende inden for den seneste tiårige periode, dog med et fald i Inden for de seneste to år har antallet af danske videnskabelige publikationer ligget på omkring 115 publikationer. Ses der igen på de øvrige udvalgte lande, er Danmark placeret som det 6.-mest publiceringsaktive land ud af de ti lande, jf. tabel 4.4. Ligesom inden for forskningsområdet biobrændstof publicerer danske forskere mere end de norske og de finske, men mindre end svenskerne. Danske forskere har således samlet set udgivet 688 internationale videnskabelige publikationer inden for forskningsområdet brint. TABEL 4.4 Antal videnskabelige publikationer inden for brint, ti udvalgte lande, Antal publikationer Land Tyskland Storbritannien Schweiz Sverige Nederlandene Danmark Norge Belgien Østrig Finland 287 Kilde: Scopus, data udtrukket januar 2014, Note: Antallet er baseret på at publikationerne tælles med for pågældende land, hvis minimum én forfatter er fra pågældende land. En publikation med en dansk og en tysk forfatter, vil derfor tælle én gang i hver lands opgørelse. 14 Afgræsning til publikationer, som eksplicit adresserer: autmobiles, vehicle, engines, "electric motors", "electric drive", "Propulsion systems" eller motors 36 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM

37 I figur 4.8 ses den danske specialisering inden for forskningsområdet brint. Som det fremgår, er Danmark det eneste land, der, uanset om man sammenholder med alle lande eller kun de ti udvalgte, har en specialisering inden for forskningsområdet. Schweiz, Norge, Tyskland og Sverige er ligeledes specialiserede sammenholdt med de øvrige udvalgte lande, men ikke hvis man ser på den globale publicering inden for forskningsområdet. FIGUR 4.8 Specialiseringsindeks for brint, ti udvalgte lande, suppleres med citationsanalyser for også at indikere forskningsresultaternes kvalitet. Set over den seneste tiårige periode har danske publikationer inden for forskningsområdet brint haft en gennemslagskraft højere end verdensgennemsnittet, og kan i den optik anskues som en dansk styrkeposition. Som det fremgår af figur 4.9 har der været større udsving i de tidlige år, hvilket skal forklares med et relativt lille antal af videnskabelige publikationer (<50), som således er mere følsomt for udsving. De første to år i opgørelsen er således markeret med stiplede linjer for at indikere, at data for disse år er ustabilt, og derfor bør tolkes med forbehold. FIGUR 4.9 Udvikling i danske publikationers gennemslagskraft inden for området brint, ,5 3 2,5 2 1,5 1 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 0,5 Specialisering alle lande 0 Specialisering - de ti udvalgte lande Kilde: Scopus, data udtrukket januar 2014 Note: Samlet opgørelse for perioden Specialisering beregnes på baggrund af, om et givent land relativt set publicerer mere end gennemsnittet (alle lande) og de ti udvalgte lande Kilde: Scopus. Data udtrukket januar Note: Med gennemslagskraft menes antallet af citationer per publikation relativt til det samlede forskningsområde (gennemsnit =1). Selvcitationer er ekskluderet Brint som dansk styrkeposition Som tidligere nævnt er forskningsvolumen relevant i forhold til at belyse fremtidige potentialer, men bør ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM 37

38 Af figur 4.9 ses det, at de danske publikationer inden for brint over alle ti år har ligget over verdensgennemsnittet (=1) 15. Selvom der ses et fald i gennemslagskraften i 2012 er det værd at bemærke, at Danmark i de seneste to år har en gennemslagskraft på næsten 2 hvilket svarer til, at danske publikationer opnår næsten dobbelt så mange citationer end gennemsnittet Patenter Figur 4.10 viser udviklingen i antallet af patenter med dansk oprindelse inden for brintområdet. Førend patentet kan blive inkluderet i figuren, skal det være ansøgt af en dansk virksomhed eller forskningsinstitution i perioden 2003 til Det totale antal patentansøgninger fra danske organisationer er på 221 i perioden. Dette synes ikke af meget sammenlignet med det globale antal på , hvor Danmark står for 0,8 pct. af den globale produktion. FIGUR 4.10 Antal patentansøgninger på området brint, Kilde: DAMVAD 2014 efter tal fra TotalPatent - Lexisnexis søgningen er gennemført ultimo februar 2014 Note: Ansøgere til patentet skal være danske for at optræde i datasættet Fokuserer vi på de danske organisationer, der er patenteringsaktive inden for brint, finder vi 24 forskellige organisationer. Blandt de fem mest aktive organisationer finder vi både virksomheder og forskningsinstitutioner, fx Haldor Topsøe A/S og Danmark Tekniske Universitet. Disse to står samlet bag 78 pct. af alle danske patenter på området, jf. tabel 4.5. TABEL 4.5 Fordelingen af patentansøgninger inden for brint, fordelt på de fem største danske ansøgere i periode Virksomheder og forskningsinstitutioner Antal Patenter Andel patenter Haldor Topsøe A/S % % Danmarks Tekniske Universitet Topsøe Fuel Cell A/S 30 9 % IRD Fuel Cells A/S 17 5 % Amminex A/S 14 4 % Andre* % Kilde: DAMVAD 2014 efter tal fra TotalPatent - Lexisnexis søgningen er gennemført ultimo januar 2014 **Andre dækker over 19 virksomheder og forskningsinstitutioner med mindre end 8 patentansøgninger per virksomhed/institution i perioden. 15 De større udsving i de tidlige år skal ses i lyset af, at der i de tidligere år er relativt få publikationer (<530), hvilket giver en større ustabilitet i data. 38 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM

39 Publikationer 4.4 El Forskning i vedvarende energi, energilaring og distribution er store forskningsområder i Danmark. I det følgende er der benyttet et restriktiv afgrænsning til forskning i elbiler. I den benyttede afgrænsning af forskningsområdet el fremgår det, at der inden for de seneste ti år er udgivet knap internationale publikationer. Ud af disse er godt 200 danske publikationer. Dette forskningsområde er med den valgte afgræsning væsentligt mindre end de to foregående. Det kan delvis forklares ved, at det er svært at afgrænse el, der relaterer sig til transportsektoren fra øvrig forskning inden for området. Fx vil generel forskning inden for generering og lagring af vedvarende energi ikke være dækket af følgende analyse. For en nærmere uddybning af afgræsningen henvises til appendiks A. Kilde: Scopus, data udtrukket januar Note: Danske publikationer = publikationer med minimum én dansk forfatter. Kun publikationer af typen articles, reviews og conference papers er medtaget. Som det fremgår af figur 4.11 har antallet af danske publikationer ligget stabilt omkring ti publikationer årligt indtil I de seneste fem år har antallet været støt stigende og særligt fra 2011 til 2012 øges antallet af publikationer væsentligt fra 32 til 51 publikationer. Det kan være det relativt lave antal i starten af denne tiårige periode, der gør, at vi samlet set over de seneste 10 år placerer os næstsidst blandt de ti udvalgte lande, når man ser på den samlede publiceringsaktivitet, jf. tabel Forskningsvolumen Udviklingen i antallet af danske videnskabelige publikationer ses i figur FIGUR 4.11 Antal danske videnskabelige publikationer inden for området el, ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM 39

40 TABEL 4.6 Antal videnskabelige publikationer inden for el, ti udvalgte lande, Land Antal publikationer Tyskland Storbritannien Frankrig Sverige Schweiz Nederlandene Belgien Finland Danmark Norge 113 Kilde: Scopus, data udtrukket januar Note: Antallet er baseret på, at publikationerne tælles med for pågældende land, hvis minimum én forfatter er fra pågældende land. En publikation med en dansk og en tysk forfatter, vil derfor tælle én gang i hver lands opgørelse. Sammenholdt med biobrændstof og brint er Danmark således ikke særligt publiceringsaktiv. Dette billede underbygges, når man ser på, om denne type forskning er en dansk specialisering, jf. figur Det er alene Østrig, der har en publiceringsaktivitet over gennemsnittet inden for dette forskningsområde. Derudover har Sverige, Tyskland, Belgien og Finland en specialisering, hvis man alene sammenligner med de ti udvalgte lande. Ser man på den danske publiceringsaktivitet inden for området, ligger dette altså under gennemsnittet både sammenholdt med de øvrige ni lande og sammenholdt med verdensgennemsnittet. FIGUR 4.12 Specialiseringsindeks for el, 10 udvalgte lande, Norge Nederlandene Storbritannien Danmark Schweiz Finland Belgien Tyskland Sverige Østrig Kilde: Scopus, data udtrukket januar Note: Samlet opgørelse for perioden Specialisering beregnes på baggrund af, om et givent land relativt set publicerer mere end gennemsnittet (alle lande) og de ti udvalgte lande El som dansk styrkeposition Da el er et mindre dansk forskningsområde vil det ikke være hensigtsmæssigt at gennemføre en citationsanalyse af publikationernes gennemslagskraft over tid, da beregninger og resultater ikke vil være tilstrækkeligt stabile til at sikre et retmæssigt billede af den danske forskning på området. Ved at samle alle års publicering til en samlet score, er det dog muligt at opnå en tilfredsstillende stabilitet. Samlet opnår videnskabelige publikationer inden for el, set over den seneste tiårige periode, en gennemslagskraft på 2,2 svarende til, at danske publikationer opnår 120 pct. flere citationer end verdensgennemsnittet. Taget forskningsområdets begrænsede størrelse i betragtning, bør man dog kan man ikke på baggrund heraf slutte, at der er tale om en dansk styrkeposition. 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Specialisering alle lande Specialisering - de ti udvalgte lande 40 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM

41 Som det dog fremgår af Figur 4.11 er det et forskningsområde i vækst, og i den forstand er det et område i positiv udvikling i Danmark. Sammenholdt med det store omkringliggende forskningsmiljø inden for energilagring kan man antage, at der er væsentlige potentialer inden for dette forskningsområde. Denne pointe underbygges af rapporten Status and recommendations for R&D on energy storage technologies in a Danish context (Pedersen 2014), som fremhæver, at viden om bl.a. energitæthed og nedbrydning er forskningsspørgsmål, som man også i global kontekst mangler viden indenfor. Dertil er der mulige potentialer i integrationen med elnettet. En søgning på videnskabelige artikler inden for området smart grid viser, at er der alene publiceret 71 artikler, hvor hovedparten er i seneste opgørelsesår (2012). Disse er af høj kvalitet (57 pct. mere citerede en verdensgennemsnittet), og kan derfor også indikere en dansk styrkeposition Patenter Figur 4.13 og tabel 4.7 viser udviklingen i og antallet af patenter med dansk oprindelse inden for el med relation til transportområdet. FIGUR 4.13 Antal patentansøgninger inden for el, Kilde: DAMVAD 2014 efter tal fra TotalPatent - Lexisnexis søgningen er gennemført ultimo februar 2014 Note: Ansøgere til patentet skal være danske for at optræde i datasættet Det totale antal patentansøgninger fra danske organisationer er her relativt beskedent, og er samlet set på 118 for den samlede periode Dette er et relativt lavt antal sammenlignet med det globale antal patenter på Danmark står således for 0,5 pct. af den globale produktion, hvilket stemmer overens med, at vi i Danmark ikke har store globale virksomheder, der er aktive på dette område, og at den største danske aktør på el-området er Danmarks Tekniske Universitet. TABEL 4.6 Fordelingen af patentansøgninger inden for el, fordelt på de fem største danske ansøgere i perioden Virksomheder og forskningsinstitutioner Antal Patenter Andel Patenter Danmarks Tekniske Universitet % Danionics A/S % Danfoss A/S % Oticon A/S 9 8 % IRD Fuel Cells A/S 8 7 % Andre* % Kilde: DAMVAD 2014 efter tal fra TotalPatent - Lexisnexis søgningen er gennemført ultimo januar 2014 *Andre dækker over 14 virksomheder og forskningsinstitutioner med mindre end 2 patentansøgninger per virksomhed/institution i perioden. Ser vi på de danske organisationer, der er patenteringsaktive inden for el, finder vi 21 forskellige organisationer. Blandt de fem mest aktive organisationer ses Danmark Tekniske Universitet med den største andel af patenterne (36 pct.), virksomhederne Danionics A/S, Danfoss A/S, Oticon A/S og IRD Fuel Cells A/S alle med en patenterings aktivitet på mellem 13 til 8 patenter. Samlet set svarer organisationerne i top fem til 72 pct. af det totale antal danske patenter på området. Det er bemærkelsesværdigt, at de danske universiteter, repræsenteret ved Danmarks Tekniske Universitet, er den mest aktive organisation på dette felt. Dette kunne tyde på, at den offentlige forskning i Danmark er dominerende på området, og det kun i mindre grad er lykkedes danske virksomheder at kommercialisere denne viden. ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM 41

42 42 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM

43 5 Analyse af markedsudviklingspotentialer Meget peger på, at det globale marked for grønne transportteknologier vil gennemgå en betydelig udvikling over de kommende år, i takt med at nye teknologier modnes og bliver konkurrencedygtige på markedsvilkår. Udviklingen vil imidlertid ikke være ens på tværs af markederne. Udviklingen vil være drevet af en kombination af markedsbestemte og politiske rammebetingelser. Det konkrete mix vil variere afhængigt af den specifikke økonomiske og politiske kontekst. Den politiske kontekst er relevant på 4 forskellige niveauer: globalt, regionalt, nationalt og lokalt, se tabel 5.1. TABEL 5.1 Den politiske kontekst Niveau Beskrivelse Globalt Regionalt Nationalt Lokalt Kilde: DAMVAD Via globale klimaaftaler i FN-regi kan der etableres målsætninger for den globale reduktion af CO2- udledningen. Det vil sætte rammer for bl.a. CO2- udledningen fra transportsektoren, hvilket fremmer den teknologiske efterspørgsel og markedstrækket. Regionale aftaler og målsætninger på supranationalt niveau (fx EU) kan sætte klare mål. Målsætninger og regulering på fx EU-niveau vil have tilstrækkelig volumen til at have en stor indflydelse på markedsudviklingen. Det gør det interessant for fx bilproducenterne at udvikle køretøjer, der er baseret på alternative drivmidler som el, brint og biodiesel. Nationale politiske målsætninger og national regulering vil være afgørende for den specifikke efterspørgsel. Dog vil den nationale regulering i EU-landene i vid udstrækning være en refleksion af EU-reguleringen. Lokal regulering og lokale målsætninger spiller også en rolle for udviklingen af markedet. Miljøzoner i storbyer mv. kan være med til at øge markedstrækket efter grønne transportteknologier og løsninger. Helt overordnet set er det i relation til den grønne omstilling af transportsektoren, de politiske bestemte rammebetingelser der er afgørende. Når der i dag ikke er et større marked for grønne transportteknologier, end det er tilfældet, skyldes det i overvejende grad, at de reelle omkostninger i forbindelse med anvendelse af fossile brændstoffer ikke er indlejret i prisen herpå. Derved stilles grønne transportteknologier i en uhensigtsmæssig konkurrencemæssig situation. Dertil kommer naturligvis, at mange af de nye teknologier endnu ikke er modnet tilstrækkeligt. Politiske rammebetingelser Fordi der stadig er betydelige privatøkonomiske fordele forbundet med fortsat at anvende transportteknologier, der er baseret på traditionelle drivmidler, kan det være nødvendigt at foretage forskellige former for justeringer af rammebetingelserne, så den ønskede grønne omstilling af transportsektoren understøttes. De politisk bestemte rammebetingelser, som kan påvirke udviklingen af markedet for nye grønne transportteknologier, er enten teknologiske og miljømæssige krav, som fx miljøzoner og grænseværdier for bilers CO2-udledning, eller økonomiske incitamenter i form af fx afgiftsfritagelse af elbiler. Markedsbestemte rammebetingelser Markedsudviklingen vil i sig selv på sigt medføre, at alternative drivmidler vil blive rentable set ud fra et privatøkonomisk perspektiv. Prisen på olie må forventes at være stigende frem imod 2050, hvilket alt andet lige vil gøre traditionelt brændstof dyrere og dermed øge rentabiliteten af alternative drivmidler. Effekten af de markedsbestemte rammebetingelser må imidlertid forventes først at slå igennem på det tidspunkt, hvor der for alvor opleves konsekvenser ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM 43

44 ved, at olie er en knap ressource, dvs. når prisen på konventionelt brændstof stiger. med til at nå den langsigtede målsætning om ikke at komme over en 2 graders temperaturstigning. Endelig er der et spørgsmål omkring volumen i produktionen af nye grønne teknologier. Det er lidt en hønen eller ægget -problematik, men førend grønne køretøjer er interessante for den almindelige forbruger, skal infrastrukturen også være på plads. Hvis ikke man kan få brint til brintbilen eller strøm til el-bilen, er det ikke interessant at investere i sådanne. Omvendt er det også vanskeligt at se, at der er økonomi i at udrulle en infrastruktur, hvis denne skal forrentes på markedsvilkår. 5.1 Markedsudviklingspotentialer Udviklingen kræver dels effektivitetsforbedringer i alle former for transportmidler samt mulighed for øget brug af biobrændstoffer, men der er også brug for de nyere teknologier som elbiler og brændselscellebiler. Således forudser IEA, at der i de nordiske lande i 2050 skal være 45 pct. elektriske biler både plug-in hybrider og elbiler, 15 pct. brændselscellebiler og 15 pct. konventionelle hybridbiler. De resterende 20 pct. af bilflåden findes i varevogne fordelt ligeligt mellem komprimeret naturgas og brændselsceller. Desuden forventes 35 pct. af brændselsolier at være biobrændstof. Forventningerne til markedsudviklingen for de specifikke teknologier (el, brint og biobrændstof) er koblet til målsætningerne om reduktion af den fossile afhængighed i transportsektoren i I dag er næsten 30 pct. af det endelige energiforbrug globalt set i transportsektoren. Ifølge IEA (Nordic Energy Technology Perspectives 2012) forventes der mere end 2 mia. køretøjer på vejene i 2050 i forhold til ca. 800 mio. i dag. Det vil kræve, at 70 pct. af det globale salg af køretøjer skal være såkaldte avancerede køretøjer for at nå en målsætning om maksimalt 2 grader temperaturstigning, som IPCC har vurderet, er den højeste temperaturstigning, der ikke giver irreversible ændringer i økosystemet. Avancerede køretøjer er elbiler, hybridbiler og plug-in hybridbiler. I de nordiske lande forventes antallet af køretøjer pr indbyggere at nå et leje på 600 i 2050 mod 500 i dag. Når der samtidig skal ske væsentlige reduktioner i CO2-udledningerne fra ikke mindst transportsektoren, vil der komme en stor efterspørgsel efter løsninger og nye køretøjer, der kan hjælpe Med en forventet befolkning i Danmark på ca. 6,1 mio. i 2050 vil det give køretøjer, heraf altså elbiler, brændselscellebiler. Af den efterspurgte brændselsolie vil 35 pct. være biobrændstof. Det skal imidlertid nævnes, at dette regnestykke er baseret på standardiserede IEA-tal og derfor er forbundet med en vis usikkerhed. Dog står tilbage, at der frem imod 2050 vil ske markante ændringer i sammensætningen af den danske bilpark. At realisere de politiske målsætninger forudsætter som tidligere beskrevet et mix af teknologier, idet forskellige transportformer stiller forskellige krav til drivmidlet. Figur 5.1. illustrerer IEA s forventninger til udviklingen i de forskellige drivmidlers andel af det samlede energiforbrug i transportsektoren og dermed forventninger til udviklingen i anvendelsen af forskellige transportteknologier. Samlet set viser figuren, at energiforbruget forventes at være faldende, mens især biobrændstof og elektricitet forventes at spille en mere betydningsfuld rolle. 44 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM

45 FIGUR 5.1 Energiforbrug i transportsektoren, 2 graders-scenarie (2DS) i perioden 2010 til 2050 og danske virksomheder vil inden for dele af systemet kunne gøre sig gældende. Det gælder for Danmark og danske virksomheder om at finde lukrative nicher. Markedsudviklingspotentialerne for danske virksomheder vil således variere meget fra et teknologiområde til et andet, og potentialerne vil være dynamiske over tid. Kilde: IEA Note: NETP scenarier nordiske lande. Figur 1.1 viste, hvordan de forskellige teknologier (biobrændstof, el og brint) dækker forskellige dele af efterspørgslen i markedet, og hvor de vil være relevante i fremtidens transportsystem. Figuren viste endvidere, at systemets rygrad vil være el-nettet og en gasinfrastruktur. Gasinfrastrukturen kan fungere som et lager for vedvarende energi, mens el-nettet vil sikre transmissionen af strøm fra vedvarende energikilder. Ud over el- og gasnettet er systemet baseret på brintproduktion på baggrund af VE-strøm og biobrændstofproduktion på baggrund af biomasse. El, og i nogen grad brint, forventes på sigt at være de primære drivmidler i relation til personbiler, mens biobrændstof vil være det primære drivmiddel for den tunge transport. Dansk forskning og danske virksomheder vil med overvejende sandsynlighed ikke kunne spille en rolle i alle de forskellige led af dette system, som er enormt og meget komplekst. Men dansk forskning Det er på den baggrund vanskeligt med sikkerhed, at vurdere danske virksomheders muligheder for at udnytte det erhvervsmæssige potentiale i den grønne omstilling af transportsektoren fremadrettet. Det er dog muligt at se på fremskrivninger af den forventede volumen, som angiver omfanget af det forventede markedstræk inden for de tre markeder (el, brint og biobrændstof) og sammenholde dette med den hidtidige danske eksport af transportrelaterede teknologier og produkter og analysen af de forskningsmæssige styrkepositioner. Det giver alt andet lige en indikation af, om der for dansk erhvervsliv synes at være et betydeligt fremadrettet vækstpotentiale inden for de enkelte teknologiområder. Fælles for fremskrivningerne af markedsstørrelser er, at de baserer sig på kvalificerede skøn, som igen bygges på en række antagelser. Fremskrivningerne er derfor forbundet med betydelige usikkerheder. Fælles for fremskrivningerne er dog, at der er en bred forventning om, at alternative drivmidler vil fylde fortsat mere og mere, og uanset om fremskrivningerne overestimerer udrulningen, vil der være et betydeligt markedspotentiale El Globalt set er det forventningen, at antallet af elbiler vil være kraftigt stigende frem imod Således anslår IEA i regi af EVI-samarbejdet (Electric Vehicles Initiative), at antallet af solgte elbiler i en ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM 45

46 række udvalgte EVI-lande, som bl.a. dækker Kina, Indien, USA og Tyskland, samlet set vil være 6 mio. stk. årligt i 2020, jf. figur 5.2. FIGUR 5.3 Det akkumulerede antal elbiler i udvalgte EVI-lande i årene FIGUR 5.2 Salgsmål for udvalgte EVI-lande i årene Kilde: IEA (2013): Global EV outlook Understanding the electric vehicle landscape to 2020 Note: De udvalgte EVI-lande er Kina, USA, Japan, Spanien, Frankrig, Tyskland, Portugal, Nederlandene og Indien. Kilde: IEA (2013): Global EV outlook Understanding the electric vehicle landscape to 2020 Note: De udvalgte EVI-lande er Kina, USA, Japan, Spanien, Frankrig, Tyskland, Portugal, Nederlandene og Indien. Uanfægtet at EVI-landene vil udgøre en betydelig del af den samlede globale efterspørgsel, vil der også være en ikke ubetydelig efterspørgsel i andre lande, hvorfor den samlede globale efterspørgsel efter el-biler i 2020 må forventes at være betydeligt højere. Den betydelige stigning i det forventede antal solgte el-biler årligt, resulterer også i en markant stigning i det samlede antal elbiler. Det samlede antal elbiler i de udvalgte lande vil være 20 mio. stk. i 2020, jf. figur 5.3. Antallet at solgte elbiler indikerer udviklingen i det samlede marked for ydelser, produkter og løsninger i relation til elbiler. Som led i udrulningen af elbiler følger således et betydeligt marked for infrastrukturen og systemer til indpasningen i det samlede energisystem. Dansk erhvervsmæssigt potentiale Som tidligere vist vil det særligt være i relation til infrastrukturen og indpasningen af elbiler i det samlede energisystem, at danske virksomheder har muligheder for at gøre sig gældende i forlængelse af den danske forskning på området. Analysen af de erhvervsmæssige styrkepositioner viser, at der ikke findes en egentlig erhvervsmæssig styrkeposition, når teknologiområderne behandles under ét, men når der alene ses på teknologier og produkter med relevans for el-biler, identificeres der en positiv eksportspecialisering. 46 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM

47 At det alene er i relation til el-relaterede teknologier, der identificeres en styrkeposition, kan være en indikation af, at det ikke er mht. transportteknologien i sig selv, men mht. den teknologi der er knyttet til interaktionen mellem el-bilen og el-nettet, at danske virksomheder har særlige kompetencer. Kamstrup: udvikler og markedsfører intelligente elmålere, som er en forudsætning for tovejs kommunikationen i et smart-grid. CLEVER (tidl. ChoosEV): CLEVER har etableret Danmarks første landsdækkende ladernetværk af hurtiglader-stationer til elbiler. Analysen af de forskningsmæssige styrkepositioner viser, at der ikke er udpræget danske forskningsmæssige styrkepositioner inden for el-biler overordnet set. Der synes dog at være en vis styrkeposition inden for batterier. Det gælder bl.a. i forhold til udviklingen af styringssystemer til batterier (Battery Management Systems BMS). Desk research og dialog med branchen viser, at der er en mindre skare af danske virksomheder, som er aktive inden for udviklingen af teknologi til el-biler og integrationen mellem elbiler og energisystemet. Det sidste understøtter hypotesen om, at det særligt er dette område, der er årsag til den danske eksportspecialisering inden for området. Det gælder fx teknologier inden for styresystemer til batteripakker, effektelektronik, ladeinfrastruktur, lydsystemer til elbiler mv. Der er ingen danske virksomheder som udvikler el-biler i nogen nævneværdig skala. I lyset af, at der ikke synes at være en bred base af virksomheder, der arbejder specifikt med el-bilteknologier, og at området ikke er en forskningsmæssig styrkeposition, er det tvivlsomt, om der er et betydeligt erhvervsmæssigt potentiale forbundet med udviklingen af selve el-bilen, ud over det erhvervsmæssige potentiale der er forbundet med bilindustrien i almindelighed i Danmark. Der kan imidlertid være et erhvervsmæssigt potentiale forbundet med en satsning på at understøtte udviklingen af el-bilinfrastrukturen og integrationen af el-biler med energisystemet. Det betyder ikke, at teknologiudviklingen i relation til el-biler ikke kan være en god forretning for enkelte virksomheder. Det vurderes dog ikke at være sandsynligt, at el-bilområdet i sig selv bliver en dansk erhvervsmæssig styrkeposition. Konkrete eksempler på danske virksomheder, der arbejder på teknologier med relevans for udviklingen og udrulningen af el-biler, er fx: Danfoss: udvikler effektteknologi, som finder anvendelse inden for en lang række elektroniske produkter,hherunder i relation til elbiler. Lithium Balance: udvikler Battery management-systemer, som er nødvendige for at sikre en sikker og pålidelig brug af Li-ion-batterier, og etablerer en grænseflade til eksterne systemer såsom opladere, skifteenheder, belastningen og data displays Brint Ser man på brintteknologien, er det også forventningen, at der frem imod 2020 vil ske en betydelig udvikling. Alle de ledende bilfabrikanter arbejder på udviklingen af brintbiler, og det forventes af industrien, at der sker en bredere introduktion i perioden (Hydrogenlink 2013), hvorfor der forventes en betydelig udvikling i antallet af brintbiler globalt. Brintbiler tilbyder i dag omtrent samme rækkevidde (500+ km) og hurtig optankning (3-4 min.) som benzinbiler. Udstødningen fra brintbiler er rent vand, og ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM 47

48 forudsat at energien, der er anvendt til brintproduktionen, stammer fra vedvarende energikilder er CO2-udledningen lig nul. Med et årligt globalt salg på 500 køretøjer i 2011 og 2012 er markedet for brintbiler dog fortsat begrænset En forudsætning for, at der vil ske en ændring i udvikling i salget af brintbiler er, at der etableres en infrastruktur, som gør det muligt at tanke brint. Der er imidlertid stor forskel på forventningerne til udrulningen af brintteknologien inden for transportområdet. Ifølge en IEA-prognose vil der være en efterspørgsel på godt 0,5 mio. brintbiler i Teknologien vil langsomt blive introduceret fra 2025 på de nordiske markeder (IEA, NETP 2DS scenarie), og vil derefter gå mod en mere signifikant andel af transportmarkedet. IEA forventer således, at udviklingen vil ske på lang sigt. Det er samtidig ikke IEA s forventning, at brint vil udgøre en større andel af det samlede energiforbrug i transportsektoren, jf. figur 5.1 Ifølge branchen selv vil efterspørgslen være endnu større, især hvis det lykkes at få prisen på de polymere brændselsceller reduceret betydeligt. Såfremt reduktionen lykkes, vurderer branchen, at der vil ske en kommerciel udrulning fra Samtidig vurderes det, at markedet i 2020 vil have en størrelse på USD 10 mia. og potentielt helt op til USD 250 mia. i 2050 (Carbon Trust 2012). Andre markedsaktører vurderer ligeledes, at potentialet vil være omfattende. Således anslås det, at omsætningen i brintbilindustrien samlet set vil vokse fra USD 194 mio. i 2015 til USD 73,8 mia. i 2030 (Navigant 2013 A). Vurderingen af de fremtidige markedspotentialer for brintbiler og brintbilteknologi er forbundet med meget stor usikkerhed, idet udviklingen afhænger dels af industriens evne til at nedbringe omkostningerne, dels af udviklingen inden for de alternative teknologier. Dansk erhvervsmæssigt potentiale Der er overordnet set to områder, som har erhvervsmæssig interesse i relation til udrulningen af brintbiler og køretøjer: udviklingen af brændselscellerne og udviklingen af infrastrukturen og tankstationer. Analysen af de erhvervsmæssige styrkepositioner viser, at der ikke findes en danske eksportspecialisering, hvorfor det ikke er en dansk erhvervsmæssig styrkeposition. Det skal dog i den sammenhæng fremhæves, at der generelt er tale om et marked, der er mindre modent, end det er tilfældet ift. de øvrige teknologier. Analysen af de forskningsmæssige styrkepositioner konkluderede, at Danmark i relation til brint som forskningsområde er relativt specialiseret. Forskningen har høj kvalitet, når man ser på forskningens gennemslagskraft. Dog er gennemslagskraften betydeligt højere for forskningen i fremstillingen af brint, end den er for lagringen (brændselsceller). Der synes således primært at være et dansk erhvervsmæssigt potentiale i udviklingen af infrastrukturen, mens danske virksomheder også i noget omfang vil kunne bidrage til udviklingen af brændselsceller. En brinttankstation med produktionsanlæg består af cirka delkomponenter, hvor mere end 30 pct. udvikles og produceres i Danmark af mere end 40 danske virksomheder på tværs af hele leverandør- 48 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM

49 kæden (jf. Hydrogenlink 2013). Der er altså tilsyneladende en bred industri i Danmark, som beskæftiger sig med dette. Når man kigger på de virksomheder, der arbejder med udviklingen af brændselsceller (se eksempler nedenfor), synes der at være fokus på udviklingen af mindre og mere specialiserede brændselsceller, som kan finde anvendelse i transportsektoren i nødstrømsanlæg og hjælpemotorer. Desk research og dialog med branchen viser, at der er en mindre skare af danske virksomheder, som er aktive inden for udviklingen af brintteknologien til transportsystemer. Det gælder fx: Dantherm Power: udvikler nødstrømssystemer baseret på brint-brændselscelle-teknologi. Kunderne er pt. primært i telekommunikationsindustrien, men teknologien anvendes fx i relation til signalsystemer på jernbanestrækninger. H2Logic: udvikler brint-motorer til arbejdskøretøjer, såsom gaffeltrucks og lufthavnstraktorer, samt brinttankstationer til optankning af brintdrevne arbejdskøretøjer og personbiler. IRD A/S: udvikler bl.a. brændselsceller som alternativ til dieselgeneratorer i forbindelse med nødstrømsystemer og brændselscellekomponenter. Serenergy A/S: udvikler bl.a. brændselscellesystemer til nødstrømsanlæg, hjælpemotorer og gaffeltrucks mv. Topsoe Fuel Cell: udvikler bl.a. brændselscellesystemer til hjælpemotorer til lastbiler og både, mikro kraft-varmeanlæg mv. Branchen selv vurderer, at der er et betydeligt erhvervsmæssigt potentiale, og anslår at dansk eksport af brintteknologi kan nå 23 mia. kr. i 2025 (Hydrogennet.dk). Der synes at være en relativ forskningsmæssig specialisering af høj kvalitet inden for brintområdet. Det vurderes derfor, at danske virksomheder er godt rustede til at udnytte det forventeligt store fremadrettede markedspotentiale inden for de nicheområder i brintteknologier, hvor de opererer, herunder også nicheområder med relation til transportindustrien. Den primære udfordring synes således at være, om det potentielle marked overhovedet materialiserer sig. Fremskrivningerne indikerer, at der er betydelig usikkerhed omkring fremtidsperspektiverne for brint. Om ikke andet i hvert fald på den korte bane frem imod Markedsudviklingen vil i vid udstrækning være afhængig i udviklingen i rentabiliteten (samfundsøkonomien) ved anvendelsen af brint som drivmiddel, og her kan brint ikke umiddelbart konkurrere med hverken el eller biobrændstof. Det vurderes i fremskrivninger, at først i 2030 vil de samfundsøkonomiske omkostninger pr. km. for brint være på niveau med øvrige drivmidler (COWI 2012). Dette skal dog som alle andre fremskrivninger tages med forbehold Biobrændstoffer En ny rapport forudsiger, at markedet for globale biobrændstoffer vil blive fordoblet i løbet af det næste årti fra USD 82,7 mia. i 2011 til USD 185,3 mia. i 2021 (Pike Research 2013). Rapporten vurderer, at der især vil ske en betydelig vækst i perioden 2017 til 2021 som følge af højere oliepriser, nye politiske målsætninger, øget råvaretilgængelighed og nye avancerede teknologier. Den samlede globale produktion af biobrændstoffer forventes at nå 248,7 mia. liter om året inden 2021, jf. figur 5.4. Her af ca. ¾ bioethanol og ca. ¼ biodiesel. Samlet set vurderes det, at det globale forbrug af biobrændstoffer i vejtransportsektoren vil nå 193,5 mia. liter pr. år i 2022 (Pike Research 2013). ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM 49

50 FIGUR 5.4 Udviklingen i produktionen af biobrændstof frem imod 2021 fordelt på regioner. Kilde: Pike Research (2013) Note: Biobrændstof dækker over både biodiesel og bioethanol. Uanset den usikkerhed der er forbundet med de forskellige fremskrivninger og vurderinger af det fremadrettede markedspotentiale (herunder også den ovennævnte rapport), rummer selv de mest konservative fremskrivninger et betydeligt erhvervsmæssigt potentiale. Markedet for biobrændstoffer er globalt, og der er politiske krav om iblanding af biobrændstoffer i mere end 38 lande og 29 stater eller provinser globalt. USA, Brasilien og EU er de tre største markeder og udgjorde 85 procent af den globale produktion i Der er imidlertid regionale forskelle. EU tegner sig for 49 procent af den globale produktion af biodiesel, mens Brasilien er fokuseret på produktionen af Bioethanol. Samlet set står USA imidlertid for 48 pct. af den samlede produktion af biobrændstoffer. Givet, at biodiesel fremstilles på baggrund af biomasse, som er bredt geografisk tilgængeligt, må produktionen af biobrændstof forventes at ske lokalt. Derfor er det ikke forbundet med betydeligt eksportpotentiale at producere biobrændslet. Der vil imidlertid være betydelige erhvervsmæssige potentialer i udviklingen af produktionsteknologien. Ikke mindst i relation til produktionen af 2G (inkl. 3G) biobrændstof. Det gælder dels produktionsanlæg, dels enzymudvikling og -fremstilling. Globalt vurderes det, at markedspotentialet for bioraffinaderier, der producerer 1. og 2. generation biobrændstoffer, er omkring USD 80 mia. i 2020, men med betydelige markedsmuligheder langs hele værdikæden. (World Economic Forum, 2010). Allerede før der ses på udviklingen i selve bioraffinaderierne, er der mulighed for nye forretningsområder, fx ved udvikling af mere effektive enzymer, der hjælper til at mindske omkostningerne i omdannelsesprocessen. Her er netop Dupont/Danisco og Novozymes vigtige spillere, også globalt. Dette marked vurderes at være i størrelsen USD 10 mia. i Til trods for, at EU har en ambitiøs målsætning for vedvarende energi til transportformål, etableres der ikke ret mange bioraffinaderier i forhold til fx USA. Dette på trods af politiske incitamenter, direkte investeringer og tilførte forskningsmidler. En del af udfordringen er bl.a. manglende store demonstrationsanlæg. Derfor flytter meget af den viden om bioraffinaderier, der generereres på europæiske universiteter, forskningsenheder og i europæiske industrier, over Atlanten til bl.a. USA (WEC, 2010). Dansk erhvervsmæssigt potentiale Hvis den globale efterspørgsel (i IEA s 2-gradersscenarie) skal imødekommes, vil det ifølge eksperter, som er interviewet i forbindelse med projektet, kræve, at der etableres i omegnen af bioanlæg (estimatet af antallet er baseret på eksisterende anlægskapacitet. Det koster i omegnen af DKK 500 mio. at etablere et sådant anlæg, og anlægget vil forbruge enzymer for ca. DKK mio. årligt. Denne hurtige beregning illustrerer, at det globale marked vil være omfattende. 50 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM

51 Udviklingen af produktionsteknologi og -anlæg samt udviklingen af fremstillingen af enzymer, som er afgørende for fremstillingen af biobrændstof, er områder, hvor danske virksomheder står stærkt. Det gælder ikke mindst enzymproduktionen, hvor danske virksomheder sidder på betydelige dele af verdensmarkedet og i dag er førende. udviklingen af produktionsfaciliteterne og enzymerne, der er en forudsætning for at omdannelsesprocesserne sker. Samlet set er danske virksomheder således i stand til at levere nøglefærdige løsninger på et marked, der forventes at vokse markant i de kommende 10 år. Danske virksomheder er dermed godt rustet til at udnytte det erhvervsmæssige potentiale. På baggrund af de seneste 10 års markante stigning i antallet af forskningsresultater inden for biobrændstof i Danmark, den relativt høje specialiseringsgrad inden for området, og den heraf afledte positionering af biobrændstof som en forskningsmæssig styrke, vurderes det, at Danmark har stærke forudsætninger for at omsætte den forventede fremtidige vækst i efterspørgslen til erhvervsmæssig aktivitet. Danske virksomheder Desk research og dialog med branchen viser, at der er en mindre skare af danske virksomheder, som er aktive inden for udviklingen af henholdsvis teknologi og anlæg til brug i produktionen af biobrændstof og i udviklingen af enzymer. Det gælder fx: DONG Energy: DONG forsøger med etableringen af Inbicon i Kalundborg at demonstrere 2G biobrændstofsteknologi med henblik på efterfølgende at kommercialisere denne viden igennem planlægningen og opførelsen af cellulosebaseret ethanol-produktionsanlæg. DAKA Biodiesel: markedsfører biodiesel og biofyringsolie, som de producerer med udgangspunkt i restprodukter fra landbruget. Novozymes: er verdens førende udvikler af robuste, højtydende enzymer til alle områder af produktionen af biobrændstoffer. Eksperter vurderer, at de danskudviklede biobrændstofsproduktionsanlæg pt. er de mest effektive i verden. Kombineret med en massiv dansk forskningsmæssig styrkeposition vurderes dette område således at rumme det største erhvervsmæssige potentiale for Danmark fremadrettet. Det er imidlertid en udfordring ift. den fremadrettede udvikling af teknologien, at der ikke er et reelt markedstræk og efterspørgsel efter etableringen af fuldskala anlæg. Etablering af fuldskalaanlæg i Danmark kan understøtte danske virksomheders mulighed for at bevare deres position på markedet, og bidrage til at dansk forskning fortsat vil være fremme i førerfeltet Disse anlæg kan virke dels som laboratorier for virksomheder og forskningsinstitutioner, og dels kan de fungere som demonstration af den danskudviklede teknologi og som referencer i forhold til fremadrettede salg. Der er en reel overvejende risiko for, at potentialet tabes på gulvet, hvis ikke der fra politisk side handles i forhold til udrulningen og etableringen af produktionskapacitet. Branchen er således kendetegnet ved at sikre både ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM 51

52 6 Litteratur/kilder Carbon Trust (2012): Polymer Fuel Cells Cost reduction and market potential. COWI (2013): Alternative drivmidler. Energistyrelsen, maj 2013, (Resultater revideret af Energistyrelsen). DI (2011): Femtidens mobilitet og transport Vision 2050 er vejen til vækst. Navigant Research (2013 B): Natural Gas Trucks and Buses Medium and Heavy Duty Natural Gas Trucks and Buses, Natural Gas Supply, Refueling Infrastructure, CNG, and LNG: Global Market Analysis and Forecasts. World Economic Forum (2010): The future of industrial biorefineries. Hydrogenlink (2013): Status & erfaringer brintbiler og tankstationer i Danmark og udland - Slutrapport for NextMove projektet. (Maj 2013). IEA (2012): Nordic Energy Technology Perspectives Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (2012): Offentlig forskning effekter på innovation og økonomisk vækst OECD (2011): Green Growth and Transport. International Transport Forum Discussion Paper OECD (2012): Transport Outlook 2012 Seamless Transport for Greener Growth. Pedersen, Allan S. m.fl. (2014): Status and recommendations for R&D on energy storage technologies in a Danish context. Energistyrelsen, m.fl. Merk, O., Dang, T. (2012): Efficiency of world ports in container and bulk cargo (oil, coal, ores and grain), OECD Regional Development Working Papers, 2012/09, OECD Publishing. Navigant Research (2013 A): Fuel Cell Vehicles - Light Duty Vehicles, Transit Buses, and Scooters: Global Market Analysis and Forecasts. 52 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM

53 7 Appendiks 7.1 Appendiks A. Bibliometrisk analyse Bibliometrisk analyse af videnskabelig publicering er en oftere og oftere anvendt metode i kortlægningen af et forskningsområde, en forskningsinstitution eller et land. Typen af analyser kan variere, men de to mest benyttede er en analyse af antallet af videnskabelige publikationer, som et udtryk for forskningsaktivitet, samt en analyse af citationerne, som disse publikationer opnår, som et udtryk for forskningens gennemslagskraft endsige kvalitet. I det følgende vil de mest centrale metodiske overvejelser i forhold til nærværende analyse blive fremlagt Afgræsning Analysen afgrænser sig til at belyse videnskabelig publicering inden for de seneste ti år ( ). Derudover er der afgrænset til publikationstyperne: artikler, reviews og konferenceartikler. Analysen er udarbejdet sådan, at de tre forskningsområder ikke begrænses til klassiske fagområder, såsom materialevidenskab, bioteknologi etc. I stedet er områderne afgrænset ved at se på de videnskabelige artiklers nøgleord (keywords). Der er helt konkrete fordele ved denne tilgang, hvoraf de mest centrale er: Tilgangen tillader, at forskningsområderne kan gå på tværs af klassiske faggrænser, hvilket anses som relevant for netop disse tre forskningsområder Med denne tilgang er det muligt, at lave en mere præcis afgrænsning, således er det muligt at afgrænse til den del af energiforskningen der er relevant for en grøn omstilling af transportsektoren Selvom tilgangen, jf. ovenstående, vurderes at være den mest fordelagtige, er der følgende udfordringer ved en afgrænsning af de tre forskningsområder: Det er generelt en udfordring at skille energiforskning inden for transport fra den øvrige energiforskning Det er ligeledes en udfordring at adskille de tre forskningsområder internt, da der vil være overlap i forskningsområdernes brug af nøgleord På samme måde kan det være en udfordring at videreinddele de tre forskningsområder på underliggende tematiske områder I det følgende vil processen for afgrænsningen blive skitseret, samt hvordan ovestående udfordringer er blevet løst. Den konkrete afgrænsning af de tre forskningsområder er blevet udarbejdet ved følgende proces: For hvert forskningsområde er der blevet gennemført en bibliometrisk søgning på helt overordnede nøgleord: Biofuel, Hydrogen AND fuel (kombineret) og electric vehicle. For hvert forskningsområde er der blevet foretaget en iterativ søgning af de nøgleord, som de fundne publikationer også har angivet. Dette ledte til en bruttoliste af nøgleord. Denne blev siden valideret af ledende eksperter fra hvert af de tre områder. De inddragede eksperter fremgår af nedenstående tabel. ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM 53

54 Navn Claus Felby Irini Angelidaki Birgitte Bak-Jensen Mogens Bjerg Morgensen Titel Professor ved Københavns Universitet, Department of Geoscience and Natural ressources. Professor ved Danmarks Tekniske Universitet, Department of Environmental Engineering. Professor ved Aarhus Universitet, Department of Energy Technology. Professor ved Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Energikonvertering og lagring. Disse forskere er blevet bedt om at kommentere/kvalificere listen af nøgleord for de tre områder, som de hver især er eksperter indenfor, samt komme med forslag til en videre inddeling af området. Deres kommentarer er derefter blevet efterprøvet i det bibliometriske data. Resultatet er tre afgræsninger (søgestrenge), som består af både simple nøgleordssøgninger og bloksøgninger, jf. nedenstående tabel: Forskningsområde Nøgleordsøgning Bloksøgning Antal publikationer hele verden, Biobrændsel biofuel Biomass AND enzymes biogas Cellulose AND enzymes biodiesel Cellulosic AND enzymes bioethanol biomethanol cellulosic ethanol algae fuel alternative fuel Energy Crops Brint fuel cells hydrogen AND fuel synthetic natural gas dimethyl ether AND fuel substitute natural gas electrolysis AND fuel synthetic diesel synthetic gasoline synthetic hydrocarbons syngas Synthesis gas El electric vehicle batteries AND (vehicle OR automobile OR transport) electric autmobile battery AND (vehicle OR automobile OR transport) hybrid vehicles charging AND (vehicle OR automobile OR transport) electric drive ancillary service AND (vehicle OR automobile OR transport) power distribution AND (vehicle OR automobile OR transport) 54 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM

55 Som det fremgår af tabellen er flere af søgeordene kombineret i såkaldte bloksøgninger for derved at afgrænse til den del af energiforskningen, som vedrører en grøn omstilling af transportsektoren. I tabellen nedenfor ses en opgørelse over andelen af overlap i den videnskabelige publicering på tværs af de tre forskningsområder. Tabellen anskueliggør dog, at overlappet alt andet lige er begrænset, og dermed viser det også, at de overordnede søgestrenge har fungeret til at afgrænse de tre tilstødende områder. Fx ses det, at der er et meget begrænset overlap mellem biobrændstof og el, som er de to områder, der forskningsmæssigt ligger fjernest fra hinanden. Overlappet er størst mellem brint og el, hvilket skyldes en del publikationer, som både refererer til elbiler og brændselsceller. Biobrændstof Brint El Biobrændsel 100 % 4 % 1 % Brint 7 % 100 % 11 % El 1 % 5 % 100 % Kilde: beregninger baseret på data fra Scopus Neddyk i teknologiområderne på forskningsområdeniveau Den videre inddeling i forskningsområder er sket med udgangspunkt i de ovennævnte populationer af videnskabelige publikationer for hvert teknologiområde. I det følgende beskrives en række metodiske overvejelser, udfordringer og løsninger ift. Inddelingen. Flere af nøgleordene kan gå igen under hvert af forskningsområderne, og det er ikke muligt at afgøre kvantitativt, inden for hvilket forskningsområde den videnskabelige publikation mest retmæssigt bør indgå. Fx ift. en videnskabelig publikation, som både har hydrogen og fuel cell som nøgleord. Den valgte løsning er at tillade et overlap mellem de videnskabelige publikationer ift. inddelingen i forskningsområder ligesom tilfældet er for de tre teknologiområder. På samme måde er de underliggende forskningsområder ikke udtømmende for hvert af teknologiområderne, da ikke alle nøgleord er blevet fordelt på forskningsområdeniveau. Kun de mest væsentlige er blevet inddelt, og dem der med størst sandsynlighed vil afgrænse forskningsområdet mest retmæssigt, jf. nedenstående tabel. Således kan tilgangen siges at være restriktiv, og der er således også kun opgjort relative tal for forskningsområdet, således at de afgrænsede publikationer i højere grad, kan anskues som repræsentative for forskningsområdet snarere end udtømmende. Forskningsområdet el indgår ikke i tabellen, da det ikke synes hensigtsmæssigt at nedbryde data til mindre grupper grundet det lave antal videnskabelige publikationer inden for området. Inddeling af fagområder under de to forskningsområder: ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM 55

56 Teknologiområde Fagområde 1 Fagområde 2 Fagområde 3 Biobrændsel Nøgleord for bioethanol: Nøgleord for biogas: Nøgleord for enzymer: Ethanol Biogas Enzyme activity Bioethanol Gas emissions Enzymes Ethanol production Biogas production Enzymatic hydrolysis Enzymology Enzyme Enzyme synthesis Brint Nøgleord for Fuel cells: Nøgleord for hydrogenproduktion: - Fuel cells Hydrogen Solid oxide fuel cells Methane Proton exchange membrane fuel Synthesis gas Cells Hydrogen production Solid oxide fuel cells Gas fuel purification Direct methanol fuel cells Syn-gas Microbial fuel cells Hydrogen fuels Polymer electrolyte fuel cells Hydrocarbons Direct methanol fuel cell Gasification Microbial fuel cell Diffusion in gases Single cells Gases Natural gas Syngas Analyser af publikationer Formålet med at belyse udviklingen i antallet af publikationer er at belyse udviklingen i forskningsaktiviteter på området. I den forstand kan antallet af publikationer give en fornemmelse af forskningsmiljøernes volumen og udvikling over tid. Da Scopus inden for de seneste ti år har øget antallet af videnskabelige tidsskrifter og konferenceafholdelser som indekseres i databasen, skal tallene læses med det forbehold at en mindre del af væksten vil skyldes en øget indeksering og ikke en øget forskningsaktivitet. I analysen af publikationer for hvert teknologiområde indgår ligeledes en analyse af dansk specialisering. Formålet med denne type opgørelse er at vise, om danske forskere er mere publiceringsaktive inden for dette område sammenholdt med andre lande. Fx er fysik det 4.-største område i Danmark målt på antallet af artikler 16, men sammenholder man med andre lande, publicerer vi langt mindre en gennemsnittet. Det er således ikke en dansk specialisering, eller sagt med andre ord: en særlig dansk prioritering. Fordelen ved denne opgørelse er også, at den tillader sammenligning mellem lande uagtet landets størrelse. 16 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (2012): Forskningsbarometer ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM

57 7.1.4 Citationsanalyser Citationsanalyser benyttes til kvantitativt at indikere forskningens kvalitet eller gennemslagskraft. Begrundelsen er, at citationer er et udtryk for, hvilke videnskabelige resultater (publikationer) andre forskere, der selv er eksperter på feltet, finder det relevant at referere til i deres videre arbejde. Der er mange måder at opgøre disse citationer på, hvor den mest simple er en optælling af antal citationer per publikation. Ulempen ved denne simple tilgang er, at den ikke tager højde for de forskellige citationstraditioner, der eksisterer på tværs af fagområder, ligesom der heller ikke højde for, at ældre publikationer har haft længere tid til at opnå citeringer, og at nogle af citationerne er såkaldte selvcitationer (forskere der citerer deres egne resultater). Sidstnævnte er ikke problematisk i sig selv, men i forhold til en analyse af gennemslagskraft vil selvcitationer være et slør i tallene. I denne analyse er der valgt en tilgang, hvor de danske publikationer kun bliver sammenholdt med andre publikationer inden for samme fagområde (dvs. med samme nøgleord), ligesom publikationerne kun sammenlignes med andre publikationer fra samme år. Der er benyttet lukkede 3 års citationsvinduer for alle år på nær 2012-publikationer, hvor der kun er et 2-års citationsvindue ( ). Derudover er selvcitationer ekskluderet fra opgørelsen. Ofte vil citationsanalyser foregå på lande eller institutionsniveau, men i nærværende analyse er fokus på meget specifikke områder, hvilket gør populationen til analysen relativt lille. Det betyder, at data bliver mindre stabilt, idet citationer ikke er jævnt fordelt mellem publikationer, tværtimod er det ofte et fåtal af publikationer, som opnår langt hovedparten af citationerne 17. Derfor er der i nærværende analyse sat en begrænsning på minimum 50 publikationer per opgørelse. I forhold til analysen af gennemslagskraften over tid, er de år, hvor der er udgivet færre en 50 publikationer, markeret med stiplede linjer, og for el har det ikke syntes hensigtsmæssigt at opgøre gennemslagskraften per år, da antallet af artikler i alle år på nær ét var på under 50. Ift. analysen på forskningsområdeniveau under biobrændstof og el er der benyttet et vægtet femårs gennemsnit for de udvalgte publikationer for derved at opnå en samlet population i opgørelsen på Se fx Albarran, Pedro et al. (2011): The skewness of science in 219 sub-fields and a number of aggregates, Scientometrics (2011) 88: ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM 57

58 7.2 Appendiks B. Identificerede virksomheder Virksomhedsnavn CVR-nummer ABB Air Liquide ALD Automotive Banke Accessory Drives BMW Bosch Circle Consult Cleancharge Clever Copenhagen Electric Danfoss Dansk Gasteknisk Center Dantherm Power Dantherm Power DONG Energy DTU-Elektro E.ON E.ON Easypark ECOmove Ejner Hessel A/S Energi Fyn EnergiMidt Eurisco Green Hydrogen Greenabout ApS GreenHydrogen.dk H2 Logic Haldor Topsøe Inbicon Insero E-Mobility IRD Fuel Cells Leaneco Lithium Balance Lohmann ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM

59 Fortsat fra forrige side: Virksomhedsnavn CVR-nummer Move About NEAS Energy Nellemann Fair Drive A/S Nissan Nordic Europe OY NRGi Opel Danmark Post Danmark Realisator Renault Scanenergi Schneider Electric Danmark A/S SE SEAS-NVE Siemens Strandmøllen Taxa Fyn Terranol Topsoe Fuel Cell TRE-FOR Aalborg Universitet ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM 59

60 7.3 Appendiks C. Varekoder Varekoder (KN08) Beskrivelse Hydraulikolier Gearolier Propan, flydende,renhedsgrad min 99 vægt%, undt til brændstof Hydrogen Acycliske carbonhydrider, umættede, undt ethylen, propen, buten, buta-1,3-dien og isopren Organiske overfladeaktive stoffer, undt anion-, kation-, og nonionaktive, også i detailpakning Katalysatorer, på bærestof, med nikkel el -forbindelser som aktivt stof Produkter fra kemiske og nærstående industrier (herunder blandinger af naturprodukter), i.a.n Produkter og tilberedninger fra kemiske og nærstående industrier, herunder blandinger af naturprodukter, i.a.n Dæk af gummi, nye, til personmotorkøretøjer Beholdere, af jern og stål, til komprimerede el flydende gasser, sømløse, tryk min 165 bar, rumindhold under 20 liter Beholdere, af jern og stål, til komprimerede el flydende gasser, indhold u 1000 l, undt sømløse Trykfjedre, af jern og stål, undt varmformede Varer af jern og stål, i.a.n Beholdere, af aluminium, til komprimerede el flydende gasser Varer af aluminiun, ej støbte, i.a.n Luftgas-, vandgas-, acetylengas- o l gasgeneratorer, også med renseapparater Dele til luftgas-, vandgas-, acetylengas- o l gasganeratorer samt til renseapparater til gasgeneratorer Dele til dampturbiner, undt rotorer samt rotor- og statorblade Skibs- og bådmotorer med kompressionstænding, brugte,undt til søgående fartøjer u pos , , Dele til flyvemaskinemotorer (forbrændingsmotorer) Dele til forbrændingsmotorer med gnisttænding med stempel, (undtagen til flyvemaskinemotorer) Dele til dieselmotorer Hydrauliske kraftmaskiner og motorer med cylindre, undt hydrauliske systemer Kraftmaskiner og motorer, undt hydrauliske, pneumatiske, reaktionsmotorer og dampturbiner Dele til kraftmaskiner og motorer, undt til reaktionsmotorer, hydrauliske motorer Dele til væskepumper Dele til væskepumper, undt til civile fly Diffusions-, cryo- og adsorptionspumper Ventilatorer, i.a.n Kompressorer til luft og gas, undt (roterende og oscillerende fortrængningskompressorer, turbokompressorer) Dele til luft-, vakuumpumper, luft- og gaskompressorer, ventilatorer, emhætter Dele til luft-, vakuumpumper, luft- og gaskompressorer, ventilatorer, emhætter, undt til civile fly Dele til luftkonditioneringsmaskiner, undt sammenbygget og til montering på vægge/vinduer Dele til fyringsaggregater 60 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM

61 Varmeudvekslere Olie- og benzinfiltre til forbrændningsmotorer Dele, til maskiner og apparater til filtrering og rensning af væsker og gasser Mekaniske apparater til spredning, udsprøjtning el forstøvning af væsker el pulvere, i.a.n Mekaniske apparater til spredning, udsprøjtning el forstøvning af væsker el pulvere, i.a.n Dele til gaffeltrucks o a trucks med anordning til løftning og flytning Dele og tilbehør til maskiner og apparater til løftning, lastning, losning og flytning, i.a.n Dele til maskiner/apparater til behandling af tekstiler, undt til symaskiner Dele og tilbehør til elektroniske regnemaskiner, undt sammensatte elektroniske komponenter Dele til maskiner til behandling af mineralske stoffer, undt af støbejern el støbestål Maskiner, apparater og mekaniske redskaber med selvstændig funktion, i.a.n Maskiner, apparater og mekaniske redskaber, i.a.n Dele til maskiner, apparater og mekaniske redskaber med selvstændig funktion, i.a.n., undt af støbejern/stål Blandingsventiler Dele til ventiler, haner o l tilbehør til rørledninger, kedler, tanke, kar o l beholdere Kuglelejer, med største udvendige ø på max 30 mm Kuglelejer, med udvendige ø o 30 mm Dele til kugle-, og rullelejer, undt kugler, ruller og nåle Dele til transmissionsaksler, krumtappe, friktionsgear, akselkoblinge o l, undt til lejehuse og af støbejern/stål Universalmotorer, effekt max 37,5 watt Vekselstrømsmotorer, effekt max 37,5 watt Jævnstrømsmotorer, effekt max 37,5 watt Universalmotorer, effekt o 37,5 W max 150 kw Jævnstrømsmotorer, jævnstrømsgeneratorer, effekt o 37,5 max 750 W, undt universalmotorer Jævnstrømsmotorer, jævnstrømsgeneratorer, effekt o 750 W max 75 kw Jævnstrømsmotorer, jævnstrømsgeneratorer, effekt o 375 kw Jævnstrømsmotorer og -generatorer, effekt o 750 kw, undt trækmotorer til køretøjer Vekselstrømsmotorer, enfasede, med effekt o 750 W Vekselstrømsmotorer, flerfasede, effekt max 750 W Vekselstrømsmotorer, flerfasede, effekt o 750 W max 7,5 kw Vekselstrømsmotorer, flerfasede, effekt o 7,5 max 37 kw Vekselstrømsmotorer, flerfasede, effekt o 750 W max 7,5 kw, undt til civile fly Vekselstrømsmotorer, flerfasede, effekt o 75 max 375 kw,undt trækmotorer til køretøjer Vekselstrømsgeneratorer, effekt o 375 max 750 kva, undt til civile fly Generatorsæt med forbrændingsmotor, stempel og gnisttænding, til civile fly Generatorsæt, undt turbogeneratorer, vinddrevne Roterende elektriske omformere Roterende elektriske omformere, undt til civile fly Umagnetiske akselringe til elektriske motorer, generatorer og roterende omformere ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM 61

62 Dele (ej umagnetiske akselringe), til elektriske motorer, generatorer og roterende omformere, af støbejern/støbestål Dele (ej umagnetiske akselringe), til elektriske motorer, generatorer og roterende omformere, ej af støbejern/støbestål Transformatorer med væskeisolation, effekt o kva Tørtransformatorer, max 1 kva, undt til måleinstrumenter Tørtransformatorer, o 16 max 500 kva Tørtransformatorer, o 500 kva Statiske omformere, akkumulatorladere Statiske vekselrettere, max 7,5 kva, undt ensrettere og -ensretterapparter,t il svejsning, akkumulatorladere Statiske vekselrettere, o 7,5 kva, undt ensrettere og -ensretterapparter, til svejsning, akkumulatorladere Statiske omformere, i.a.n Statiske omformere, akkumulatorladere Statiske omformere, i.a.n Induktionsspoler, ej til telekommunikationsapparater, automatiske databehandlingsmaskiner og enheder dertil Dele til transformatorer og induktionsspoler, ej ferritkerner Dele til statiske omformere,sammensatte elektroniske komponenter til telekommunikation,automat databehandlingsmaskiner Dele til statiske omformere, i.a.n Permanente magneter og emner til fremstilling af permanente magneter ved magnetisering, af metal Dele til elektromagneter,permanente magneter og emner dertil, elektromagnetiske koblinger, -bremser, -bæremagneter o l Lithiumelementer og -batterier, med cylindriske celler Dele til primærelementer og -batterier Nikkel-cadmiumakkumulatorer, hermetisk forseglede Nikkel-cadmiumakkumulatorer, hermetisk forseglede,undt til civile fly Akkumulatorer,undt nikkel-cadmium-, nikkel-jern-,nikkel-hydrid-, lithium-ion- og blyakkumulatorer Nikkel-hydridakkumulatorer, undt til civile fly Akkumulatorer,undt nikkel-cadmium-, nikkel-jern-,nikkel-hydrid-, lithium-ion- og blyakkumulatorer og til civile fly Akkumulatorplader til elektriske akkumulatorer Tændrør til forbrændingsmotorer Jævn- og vekselstrømsgeneratorer, til forbrændingsmotorer, undt til startmotorer Dele til elektrisk start- og tændingsudstyr, til brug i forbrændingsmotorer Forlygter, baglygter o a lys- og visuelt signaludstyr, undt til cykler Dele til elektrisk lys- og signaludstyr til cykler og motorkøretøjer Elektriske apparater til rum- og jordbundsopvarmning, uden indbygget ventilator, i.a.n Dele til elektriske, elektrotermiske husholdningsapparater Variable modstande (heru reostater og potentiometre), undt spolemodstande, med effekt max 20 W Trykte kredsløb, kun med elektriske ledere og kontakter, undtagen flerlags Trykte kredsløb, med passive komponenter undt elektriske ledere og kontakter Ledningsadskillere og afbrydere til elektriske kredsløb, driftspænding u 72,5 kv Overspændingsafledere, spændingsstabilisatorer og overspændingsbeskyttere til elektriske kredsløb, o 1000 V 62 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM

63 Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb, til driftspænding over 1000 V. i.a.n Sikringer til elektriske kredsløb, driftspænding max 1000 v og strømstyrke max 10 A Sikringer til elektriske kredsløb, driftspænding max 1000 v og strømstyrke o 10 max 63 A Afbrydere,automatiske,til elektriske kredsløb,til strømstyrke max 63 A Afbrydere,automatiske til elektriske kredsløb,til strømstyrke o 63 A Apparater til beskyttelse af elektriske kredsløb, undt aut afbrydere og sikringer, til strømstyrke max 16 A Apparater til beskyttelse af elektriske kredsløb, undt aut afbrydere og sikringer, til strømstyrke o 16 max 125 A Apparater til beskyttelse af elektriske kredsløb, undt aut afbrydere og sikringer, til strømstyrke o 125 A Relæer til elektriske kredsløb, driftspænding max 60 V, til strømstyrke max 2 A Relæer til elektriske kredsløb, driftspænding max 60 V, til strømstyrke o 2 A Relæer driftspænding o 60 max 1000 V Elektroniske afbrydere,heru temperaturbeskyttede elektroniske afbrydere (chip-on-chip teknologi) Trykafbrydere til elektriske kredsløb, driftspænding max 60 V Afbrydere til elektriske kredsløb, driftspænding max 60 V, i.a.n Afbrydere til driftspænding o 60 max 1000 V, i.a.n Stikpropper og -dåser, driftspænding max 1000 V, til koaksialkabler Stikpropper og -dåser, driftspænding max 1000 V, undt til koaksialkabler og trykte kredsløb Præfabrikerede strømskinneelementer, driftspænding max 1000 v Forbindelsesmateriel til ledninger og kabler, driftspænding max 1000 V Apparater til el-kredsløb,undt sikringer,afbrydere,relæer,stikpropper,-dåser o l,waferprøvere, spænding max 1000 v Styresystemer med programmerbare lagerenheder, til driftspænding max 1000 V Apparater til elektrisk styring el distribution, max 1000 v, ej styretavler og -systemer med programmerbar lagerenhed Apparater til elektrisk styring el elektricitetsdistribution, undt numeriske styretavler, driftspænding o 72,5 kv Tavler,plader,konsoller,pulte,kabinetter o l til elektrisk styring el distribution, uden indbyggede apparater Sammensatte elektroniske komponenter til waferprøvere henhørende under pos Sammensatte elektroniske komponenter til apparater til elektrisk styring el elektricitetsdistribution,ej til waferprøver Dele til elektrisk styring el -distribution, ej sammensatte elektroniske komponenter, tavler, plader o l, i.a.n Sealed beam-lamper Dioder, undt lysfølsomme og lysemitterende dioder Elektroniske mikrokredsløb, kort med et indkapslet elektronisk integreret kredsløb ("smart"kort) Processorer/kontrol- og styreenheder, som nævnt i bestemmelse 8 b), punkt 3, til dette kapitel Processorer/ kontrol og-styreenheder, logiske kredsløb o l, ej varer nævnt u bestemmelse 8 )b, punkt 3 til dette kapitel Elektroniske mikrokredsløb, integrerede, i.a.n Dele til elektroniske integrerede kredsløb og mikrokredsløb Elektriske apparater med selvstændig funktion, i.a.n Elektriske apparater med selvstændig funktion, i.a.n.(fx fjernbetjening til fjernsyn/video o l,blokeringsoscillatorer) Dele til elektriske maskiner og apparater med selvstændig funktion, i.a.n Beviklingstråd af kobber, undt emaljeret el lakeret ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM 63

64 Beviklingstråd undt af kobber Koaksialkabler og andre koaksiale elektriske ledere Tændrørskabler o a sammensatte kabler, til brug i køretøjer, skibe og fly Isolerede elektriske ledere, med forbindelsesdele, max 80 V, undt til telekommunikation Isolerede elektriske ledere, med forbindelsesdele, spænding max 1000 V, af den art der anvendes til telekommunikation Isolerede elektriske ledere, med forbindelsesdele, spænding max 1000 V, undt af den art der anvend til telekommunikation Isolerede elektriske ledere, uden forbindelsesdele, max 80 V, til telekommunikation Isolerede elektriske ledere, max 80 V, uden forbindelsesdele, undt til telekommunikation Ledninger og kabler, uden forbindelsesdele, diameter af de enkelte tråde på o 0,51 mm, spænding max 1000 V Isolerede elektriske ledere, max 80 V, uden forbindelsesdele, undt til telekommunikation Isolerede elektriske ledere, uden forbindelsesdele, til spænding o 80 V, u 1000 V Isolerede elektriske ledere, med forbindelsesdele, o 80 max 1000 V, undt af den art der anvend til telekommunikation Isolerede elektriske ledere,uden forbindelsesdele,diam af de enkelte tråde o 0,51 mm, o 80 max 1000 V Isolerede elektriske kobberledere, til spænding o 1000 V Isolerede elektriske ledere, undt kobberledere, til driftspænding o 1000 V Kulelektroder, til elektrolyseanlæg Kulelektroder, undt til elektriske ovne og elektrolyseanlæg Isolatorer, elektriske, undt af keramisk materiale, plast og glas Isolationsdele til elektrisk materiel, af plast, undt isolatorer Personbiler, med forbrændingsmotor,med frem-/tilbagegående stempel,nye,o 1500 max 3000 kubikcm, ej til beboelse/camping Motorkøretøjer til personbefordring,med forbrændingsmotor med frem-/tilbagegående stempel,brugte,o 1500 max 3000 kubikcm Motorkøretøjer til personbefordring,diesel- el semi-dieselmotor,nye,o 1500 max 2500 kubikcm,undt til beboelse el camping Motorkøretøjer til personbefordring,diesel- el semi-dieselmotor, nye, o 2500 kubikcm, undt til beboelse el camping Motorkøretøjer til personbefordring med elektrisk motor Kofangere og dele dertil,til industriel samling af motorkøretøjer Kofangere og dele dertil,til traktorer,rutebiler,personbiler, lastbiler,samt specialkøretøjer, undt industriel samling Dele og tilbehør,til karrosserier og førerhuse, ej til industriel samling, undt sikkerhedsseler og kofangere Gearkasser, til motorkøretøjer, til industriel samling Hjul, samt dele dertil, til motorkøretøjer, undt af aluminium, jern og stål i stjerneform, ej til industriel samling Dele og tilbehør til motorkøretøjer, til industriel samling, i.a.n Dele og tilbehør til motorkøretøjer, undt af sænksmedet stål og til industriel samling, i.a.n Bildele/tilbehør,ej af sænksmedet stål,ej industriel samling, ej(karrosseri/førerhusdele,gearkasser,bremser,hjul,rat mv) Motortrucks og traktorer, elektriske, uden løftemekanisme, specielt til transport af højradioaktive stoffer Motortrucks og traktorer,elektriske, uden løftemekanisme,til godstransport i fabrikker,pakhuse,havne,jernbaneperroner mv Motortrucks og traktorer,undt elektriske,uden løftemekanisme, til godtransport i fabrikker,pakhuse,jernbaneperroner o l Dele til motortrucks og traktorer 64 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM

65 Invalidekøretøjer, med fremdrivningsmekanisme Dele, til invalidekøretøjer Køretøjer, uden fremdrivningsmekanisme, undt påhængsvogne og sættevogne Dele til påhængs- og sættevogne samt til køretøjer uden fremdrivningsmekanisme, undt chassier,karrosserier og aksler Dele til flyvemaskiner el helikoptere, undt propeller, rotorer og landingsstel samt dele dertil Passagerskibe, færger, krydstogtskibe o l fartøjer, søgående Tankskibe, ikke-søgående Fartøjer, søgående, i.a.n Skibe, både o a flydende materiel til ophugning Ultrasoniske apparater til skanning Elektrodiagnostiske apparater (heru funktionsundersøgelser, overvågning), i.a.n Instrumenter/apparater til måling og kontrollering af tryk, elektroniske Dele og tilbehør til instrumenter/apparater til måling el kontrol af variable størrelser i væsker el gasser Gas- el røganalyseringsapparater, elektroniske Hastighedsmålere til køretøjer Dele og tilbehør til omdrejnings-, produktions-, kilometer-, skridttællere, taxametre o l hastighedsmålere, takometre mv Dele og tilbehør til instrumenter til måling el kontrollering af halvlederwafers el-komponenter, undt til civile fly Prøvebænke Instrumenter og apparater, til måling el kontrollering mv, elektroniske, i.a.n Instrumenter og apparater, til måling el kontrollering mv, ikke-elektroniske, i.a.n Dele og tilbehør til instrumenter og apparater til kontrol el måling af halvlederwafers, undt til civile fly Dele og tilbehør til instrumenter og apparater til måling el kontrollering mv, i.a.n Instrumenter til automatisk regulering, undt termo-, manostater samt hydrauliske el pneumatiske Dele og tilbehør til instrumenter til automatisk regulering Dele og tilbehør til maskiner, apparater, instrumenter,i.a.n. ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM 65

66 Badstuestræde 20 DK-1209 Copenhagen K Tel Grensen 13 N-0159 Oslo Tel ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN DAMVAD.COM Waterfront Building Klarabergsviadukten 63, SE Stockholm

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne 3. Bedre samspil mellem transportformerne 4. Bedre samspil mellem transportformerne Bedre samspil mellem transportformerne

Læs mere

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag: 500 Dato:

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 1 Dansk transport uden kul og olie hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

ENERGIÅRET STATUS 2015

ENERGIÅRET STATUS 2015 ENERGIÅRET STATUS 2015 forskning udvikling demonstration ENERGIÅRET Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmet

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

ENERGIÅRET STATUS 2015

ENERGIÅRET STATUS 2015 ENERGIÅRET STATUS 215 forskning udvikling demonstration ENERGIÅRET FORORD 3 FORSKNING OG UDVIKLING BANER VEJEN FOR VÆKST OG BESKÆFTIGELSE ENERGIÅRET Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer Udgives

Læs mere

Taxibranchen på vej mod grønnere tider

Taxibranchen på vej mod grønnere tider Taxibranchen på vej mod grønnere tider Fremme af klima- og energieffektive løsninger i taxibranchen. Indhold Forord 3 Kommissionens sammensætning 3 Taxikommissionens konklusioner 4 Derfor skal taxien være

Læs mere

Klimavenlig transportbeskatning

Klimavenlig transportbeskatning 24. februar 2014 RAPPORT Personbiler er blevet billigere og mere energiøkonomiske i Danmark i de seneste år. Den samlede CO2-udledning fra personbiltrafikken er imidlertid ikke faldet, da de billigere

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005 Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Transport- og Energiministeriet Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Dokument nr p-61753-a Revision nr 4 Udgivelsesdato November 2005 Udarbejdet

Læs mere

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler damvad.com Forord Kære læser, 2.875.777 danskere bruger

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 2. TEORIAPPARAT 9 2.1 SAMMENHÆNG I ANALYSESTRUKTUREN

Læs mere

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK INDLEDNING Verden står over for en ny energipolitisk tidsalder. Det 20. århundrede blev i høj grad drevet af adgang

Læs mere

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Udenrigsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for Videnskab, Innovation og Videregående Uddannelser Januar 2012 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier Resultater fra workshop 17. januar 2013 RAPPORT Hvad skal der til for at omstille transportsektoren fra benzin og diesel til klimaneutralt produceret el, gas, brint, metanol og etanol? Transportsektoren

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 21 REGERINGEN Find landekoderne på indersiden af flappen og hav den slået ud mens du læser! LANDEKODER AUS Australien Østrig Belgien CAN Canada

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Konkurrencesituationen i dansk byggeri

Konkurrencesituationen i dansk byggeri Konkurrencesituationen i dansk byggeri December 2013 2 KONKURRENCESITUATIONEN I DANSK BYGGERI DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and

Læs mere