Funktionsnedsættelse og job GUIDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funktionsnedsættelse og job GUIDE"

Transkript

1 Funktionsnedsættelse og job GUIDE

2 1.1 Forord Velkommen til guiden med information om de tilbud og muligheder, der er for personer med funktionsnedsættelse i Lov om Kompensation til Handicappede i Erhverv og Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. Guiden indeholder en oversigt over, hvilke aktører der findes på det rummelige arbejdsmarked, et Handilex med forklaringer og henvisninger samt en grundig og eksemplificeret gennemgang af jobcentrenes muligheder for kompensering med henblik på at fastholde og inkludere flere mennesker med funktionsnedsættelse på arbejdsmarkedet. Personens faglige kompetencer og potentiale er udgangspunktet for jobcentrets insats. De kompenserende muligheder skal i spil for at understøtte indsatsen og fjerne de barrierer, som funktionsnedsættelsen medfører. Vi håber, at denne guide vil bidrage til at skabe overblik og medvirke til, at det gennem en systematiseret indsats med koordination, samarbejde og tempo kan sikres, at den enkelte person med funktionsnedsættelse opnår det bedst mulige resultat i forhold til arbejdslivet. God læse- og arbejdslyst! Medarbejderne i Specialfunktionen Job og Handicap (SJH) Guiden er tænkt som et redskab for jobcentrene og andre kommunale sagsbehandlere, samarbejdspartnere i A-kasser, rådgivere, Andre Aktører og i det hele taget alle, der har interesse for området. De indarbejdede eksempler på skrivelser er tænkt som inspiration og vejledning til at udforme egne bevillings- og afslagsskrivelser. Guiden skal bidrage til at sikre, at der i jobcentrene til stadighed er den fornødne viden, så flest mulige bevarer tilknytningen og identiteten i forhold til arbejdsmarkedet. Der er mange muligheder og aktører Det er meget vigtigt, at der fokuseres på ressourcer frem for begrænsninger, når en person på grund af funktionsnedsættelse oplever barrierer i forhold til beskæftigelse. Forord

3 Grundprincipper, centrale begreber og formål med at kompensere Der er 4 centrale grundprincipper bag den danske handicapindsats : 1. Sektoransvarsprincippet 2. Kompensationsprincippet 3. Solidaritetsprincippet 4. Ligebehandlingsprincippet Sektoransvarsprincippet: Formål: Ligebehandling gennem reel og lige adgang til at deltage i alle samfundslivets aktiviteter. Indebærer: Offentlige og private aktører og institutioner skal hver især sørge for, at mennesker med funktionsnedsættelse kan deltage på lige fod i: Uddannelse, fritidsaktiviteter, arbejdsmarked etc., uden at være henvist til særlige aktører eller tilbud. En myndighed, der har ansvaret for et bestemt sagsområde, har altså også ansvaret for, at personer med funktionsnedsættelse ikke diskrimineres, og at de har muligheder - så godt som funktionsnedsættelsen tillader det - på lige fod med andre. Kompensationsprincippet: Formål: At skabe et lige udgangspunkt/forsøge at udjævne et ulige udgangspunkt. Baggrund: Det holdningsmæssige opgør med særforsorgstænkning: Retten til at kunne definere sig selv med en identitet - som et menneske med en funktionsnedsættelse, ikke som en patient / eller som en handicappet. Funktionsnedsættelsen er ikke en sygdom men et vilkår, man lever med og kan kompenseres for, så konsekvenserne af den nedsatte funktion begrænses mest muligt, og man kan fungere i en almindelig dagligdag på lige vilkår med andre. Kompensationsprincippet og sektoransvarsprincippet udgør sammen kernen i bestræbelserne på at opnå ligebehandling! Solidaritetsprincippet: Formål: Ligebehandlingsforanstaltning / et generelt velfærdspolitisk princip. Betydning: Handicapkompenserende ydelser finansieres solidarisk via skattesystemet. Ligebehandlingsprincippet: Udgangspunkt for dansk handicappolitik siden 1993 hvor Danmark underskrev FN s hensigtserklæring om ligebehandling mellem handicappede og ikkehandicappede. Sektoransvar + Kompensation + Solidaritet = Ligebehandling Handicap eller funktionsnedsættelse? Det miljørelaterede handicapbegreb (FN ): Funktionsnedsættelse + Barriere = Handicap Handicap + Kompensation = Lige muligheder Dynamisk definition på handicapbegrebet. Defineret i FN s standardregler. Flytter problemet fra personen til omgivelserne. Standardreglerne forholder sig ikke til, hvor alvorligt en persons deltagelse skal være begrænset, eller hvor alvorlig en funktionsnedsættelse skal være, før der opstår et handicap. 1.2 Forord

4 Hvad er handicap, og hvad er funktionsnedsættelse? HANDICAP (situationsafhængigt) - En betegnelse for tab eller begrænsning af muligheder for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre - Beskriver relationen mellem et menneske med funktionsnedsættelse og dets omgivelser FUNKTIONSNEDSÆTTELSE (objektivt konstaterbart) - Fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel - Fx. nedsat syn, nedsat hørelse, koncentrationsvanskeligheder eller halvsidig lammelse 1.3 En person kan have kompensationsbehov i ét job men alligevel være i stand til at udføre andre job uden behov for kompenserende foranstaltninger! Forord

5 Målgruppen 2 Hvem kan bevilges de kompenserende ordninger - og hvem kan få kompensation Arbejds- / uddannelsessøgende med funktionsnedsættelse Personer i arbejde, som har funktionsnedsættelse Virksomhederne

6 2.1 Hvem kan få bevilget handicapkompenserende ordninger i forbindelse med arbejde 2.1 Formålet med den handicapkompenserende lovgivning er: At styrke og stimulere mulighederne for at personer med funktionsnedsættelse opnår beskæftigelse, og at de opnår samme muligheder og vilkår for erhvervsudøvelse som personer uden funktionsnedsættelse. Hvad forstås ved funktionsnedsættelse? Personer, der for eks. på grund af: Synsnedsættelse Hørenedsættelse Kognitive begrænsninger/opmærksomhedsforstyr relse Psykisk sygdom og personlighedsforstyrrelse Hjerneskade Ordblindhed Udviklingsbetinget funktionsbegrænsning mv. listen er ikke udtømmende oplever barrierer i forhold til arbejdsopgaverne i jobbet eller vanskeligheder i forhold til beskæftigelse i det hele taget. for en vellykket indsats med henblik på at indsluse eller fastholde personen med funktionsnedsættelse i arbejde. Se eksempler i afsnit 6 til 9. Indsatsen kan rumme Indslusning via fortrinsadgang, personlig assistance, løntilskud, bevilling af hjælpemidler/ arbejdsredskaber eller mentorordning Fastholdelse via personlig assistance, mentor eller bevilling af hjælpemidler/arbejdspladsindretning Kompenserende tiltag, der muliggør deltagelse i kurser eller egentlig uddannelse Ideelt understøtter jobcentrenes indsats personen i ansættelse, så funktionsnedsættelsen ikke længere vanskeliggør opgaveløsningen. Der er ingen»facitliste«, der afgrænser,»godkender«eller»afviser«funktionsnedsættelser i forhold til lovgivningen: Det er afgørende i hvert enkelt tilfælde at afklare, hvilke barrierer personens funktionsnedsættelse medfører for udførelsen af arbejdsopgaverne, og hvordan der kan kompenseres. Samtidig er en afklaring af personlige og faglige styrker og potentiale af mindst lige så stor betydning Målgruppen

7 Handilex 3 Opslagsværk over de mest anvendte begreber med tilhørende oversigt over mulige redskaber/ lovgivning samt henvisninger for yderligere information

8 HANDILEX SØGEORD DEFINITION RELEVANT LOVGIVNING, AKTØRER M.V. Aktivering Beskæftigelsesrettede tilbud til sygemeldte, kontanthjælpsmodtagere, revalidender eller forsikrede ledige. Lov om Aktiv Socialpolitik/ Aktivloven Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. 3.1 Aktivloven Omhandler regler for hjælp til forsørgelse: Kontanthjælp, hjælp til enkelt ydelser, aktivering, revalidering, fleksydelse. Lov om Aktiv Socialpolitik. Anke se evt. også under klage Indsigelse vedr. afgørelser, fx efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, Lov om Kompensation til Handicappede i Erhverv - Typisk tidsfrist: 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Ankestyrelsen. Arbejdsfastholdelse Indsats mhp. at undgå, at en ansat mister sit job pga. sygdom eller funktionsnedsættelse. Rundbordssamtale er ofte et vigtigt led i afklaring af relevant indsats. Lov om Aktiv Socialpolitik (Aktivloven). Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. Lov om Kompensation til Handicappede i Erhverv. Lov om sygedagpenge. 56-aftale. Handilex

9 Arbejdsredskaber/ Arbejdspladsindretning Jobrelaterede arbejdsredskaber, som er nødvendige for at en person med funktionsnedsættelse kan varetage sine jobfunktioner. Fx: lys/lydanlæg, køreramper, særlige stole og borde, diktafoner, telefoner, informationsteknologiske hjælpemidler m.v., som ikke er almindeligt forekommende. Kognitive hjælpemidler: Fx. forskellige typer af ure eller elektroniske kalendere med fx alarmfunktioner og mulighed for talende vejledninger eller kalendere med grafisk ill. af tiden, ipads m.m. De mange typer af almindelige mobiltelefoner og smartphones kan også ofte med særlige brugerflader eller applikationer (apps) benyttes til støtte for mentale funktioner. Det drejer sig om at finde de alment tilgængelige eller specielt udviklede programmer, der er velegnede netop for den pågældende person. Hjælpemiddelcentral, ergoterapeut, høre/døvekonsulent, synskonsulent m.fl. Bekendtgørelse af Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats Kapitel 13, 74, Kapitel 14, og Kapitel 18, 100. Integrationsloven Befordring til/fra arbejde Kommunerne har i visse tilfælde mulighed for at yde individuel støtte til transport, fx via støtte til taxakørsel, refusion af transportudgifter i øvrigt, ledsageordning. Dækning af transportudgifter jf. LAB 82, stk. 4. Lov om Aktiv Socialpolitik 81, (enkeltudgifter). Lov om Social Service 100, (nødvendige merudgifter pga handicap.) Lov om Social Service 117 (individuel transport). Se evt. Befordringsfradrag Såfremt en person pga. funktionsnedsættelse m.v. kan påvise at have særlige udgifter i forbindelse med transport til og fra arbejde, kan der evt. benyttes forhøjet fradrag eller fradrag for driftsomkostninger. Ligningslovens 9d, hvis der er ret til invalidebil. Foreningen af handicappede bilister i Danmark. Bekendtgørelse om Kompensation tit Handicappede i Erhverv m.v. Bekendtgørelse med nærmere retningslinier om administration m.v. i Lov om Kompensation til Handicappede i Erhverv. Se Guidens kapitel 10. Handilex

10 Beskyttet beskæftigelse Ansættelse på særlige vilkår af personer, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, og hvis arbejdsevne ikke muliggør ansættelse i fleksjob eller Job med løntilskud for førtidspensionister (skånejob). Lov om Social Service (Serviceloven). Borgerstyret personlig assistance (BPA) Støtte til personlig hjælp og pleje, støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet m.v. til personer, der pga. varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke selv kan udføre disse opgaver. Lov om Social Service. 3.3 CSR Corporate Social Responsability eller Virksomhedens sociale Ansvar er betegnelsen for virksomheders frivillige arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i deres interaktion med interessenterne. Virksomhedens samfundsansvar er en mere dansk betegnelse for begrebet. Dagpenge under sygdom Lov om Sygedagpenge (Sygedagpengeloven). Delvis raskmelding/sygemelding Gradvis tilbagevenden til arbejde efter sygefravær. Mulighed for bevilling af personlig assistance i forhold til de faktiske arbejdstimer eller for bevilling af hjælpemidler/arbejdspladsindretning/arbejdsredskaber ved raskmelding.gælder også for selvstændige erhvervsdrivende. Lov om Kompensation til Handicappede i Erhverv. (Evt. bevilling af personlig assistance i forbindelse med de raskmeldte timer ). Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats Lov om Sygedagpenge (Sygedagpengeloven). Handilex

11 Dysleksi/ordblindhed Dysleksi (ordblindhed) er karakteriseret ved vanskeligheder med ekspressivt (aktiv sprogbeherskelse) eller impressivt (passiv modtagelig), mundtligt eller skriftligt sprog. Problemerne kan opstå i læsning, stavning, skrivning, tale eller lytning. Udredning sker ved test foretaget af CSV/ VUC, der har specialkompetencen på området. Test af læse/stavefærdigheder. Tekniske hjælpemidler: Ordblinderygsæk Diktafon, læsepen, diverse software: Talesyntese, ordforudsigelse mv. Personlig Assistance. Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats 74/76/100. Lov om Kompensation til Handicappede i Erhverv. Lovgivning om Specialpædagogisk Støtte under Uddannelse (SPS). 3.4 Kommunikationscentre. Hovedstadens Ordblindeskole. Fast track Fra 5. januar 2015 kan såvel arbejdsgivere som sygemeldte medarbejdere (inden for de første fem uger af fraværet) anmode om Fast-track behandling af sygemeldinger, der risikerer at blive langvarige. Fjerntolkning Fjerntolkning er almindelig tolkning, blot foregår tolkningen gennem computer. Fjerntolkning kan med fordel anvendes ved: korte møder og samtaler introduktion til nye opgaver på din arbejdsplads spontan kommunikation telefonsamtaler nødsituationer, der kræver akut tolkning Fjerntolkning er en fleksibel løsning, der dog altid skal anvendes med omtanke, da det ikke altid er en god løsning. Til kompleks kommunikation, møder med flere deltagere, større forsamlinger/ grupper eller i konfliktsituationer, bør altid tolkes via fysisk tolk. Handilex

12 Fleksjob Job på særlige vilkår med offentligt løntilskud for personer under folkepensionsalderen med varig begrænsning i arbejdsevnen. Oprettes i samarbejde med virksomhed, faglig organisation og kommune. Ved ledighed i forbindelse med fleksjob udbetales ledighedsydelse, såfremt der er optjent ret. Fleksjob i egen virksomhed Betingelser for fleksjob i egen virksomhed: - at virksomheden er hovedbeskæftigelse - at borgeren inden for de seneste 24 måneder har arbejdet i virksomheden, hvad der svarer til lønarbejde i mindst 30 timer om ugen i sammenlagt 12 måneder Tilskuddets størrelse afhænger af indkomsten i virksomheden. Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats kapitel Fleksydelse Minder meget om efterløn. Fleksydelsen er målrettet de mennesker, der er visiteret til et fleksjob og tilmeldt fleksydelsesordningen, og som ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden de når pensionsalderen. Ydelser/Fleksydelse.aspx Fleksydelsesbidrag Modtagelse af fleksydelse er betinget af, at man har betalt fleksydelsesbidrag (incl. forsikring via A-kasse)som hovedregel i 25 år. Se ovenfor. FN s standardregler Forenede Nationers standardregler om lige muligheder for personer med handicap. Normer, der i lighed med menneskerettighederne skal sikre rettigheder og ligestilling for personer med handicap. Ratificeret af Danmark i FN-Resolution nr. 48/96 (vedtaget 20. december 1993 på FNs generalforsamling). FN s Handicapkonvention FN s internationale handicapkonvention blev vedtaget af FN s generalforsamling den 13. december Regeringen har i 2009 ratificeret konventionen, og den trådte i kraft i Danmark den 23. august Læs den danske oversættelse af Handicapkonventionen: Handilex

13 Fastholdelsesindsats Indsats/tiltag, som eksempelvis forhindrer, at en ansat må sygemeldes eller fratræde jobbet. Fx 56-aftale via overenskomstens sociale kapitler med nedsat arbejdstid, omplacering, omlægning af arbejdsopgaver, bevilling af hjælpemidler, personlig assistance eller mentor. 3.6 Forrevalidering Forrevalideringsfasen er den periode, hvor det endnu ikke er muligt at fastlægge det konkrete erhvervsmæssige sigte med en revalidering. Lov om Aktiv Socialpolitik (Aktivloven). Fortrinsadgang Jobsøgere med funktionsnedsættelse kan få fortrinsadgang til ledige stillinger ved offentlige arbejdsgivere samt ved ledige bevillinger til stadepladser eller hyrevognsbevillinger. N.B! Ret til ansættelsessamtale. Lov om Kompensation til Handicappede i Erhverv. Se Guidens kapitel 8. Funktionsevnevurdering Model med skema ifm. ansøgning om ydelser efter Serviceloven - vedr. almindelig daglig livsførelse ( ikke til udredning ifm. beskæftigelseslovgivningen). Funktionsevnevurderingsredskab: FEVS Førtidspension Forsørgelsesgrundlag til personer, der - før folkepensionsalderen - bliver varigt uarbejdsdygtige af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Alternativer til pension skal være udtømt, førend kommunen rejser sag om førtidspension. Lov om Social Pension. Handilex

14 Hjælpemidler: Se arbejdsredskaber Til arbejdsmæssig brug: se arbejdsredskaber. (Til private formål/forbrugsgoder: Lov om Social Service ). Aktivloven 78 Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats Hjælpemiddelvejl. til Serviceloven. Hjælpemiddelcentral Informerer om hjælpemidler og giver råd og vejledning til sagsbehandlere og borgere. Endvidere afdækning af behov for kompensering. 3.7 Handicapbil Der kan ydes støtte til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil. Lov om Social Service. Isbryderordningen for personer med handicap Kognitive hjælpemidler til arbejde Løntilskud i en periode på op til 12 mdr. til personer med funktionsnedsættelse, som har færdiggjort en kompetencegivende uddannelse af min. 18 mdr. s varighed inden for de seneste 2 år. Der er ikke krav om forudgående ledighed. Kompenserer for vanskeligheder med at forstå, bearbejde eller handle hensigtsmæssigt på informationer og oplevelser på grund af den nedsatte hukommelse, opmærksomhed, koncentration, planlægningsevne, tidsopfattelse mv. Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats Kap. 12. Se: Guidens kapitel 7. Se eksempler mv. via linket: PageFiles/9615/Kognitive%20 hj%c3%a6lpemidler.pdf Kørselsordning Bevilges til personer med svært bevægehandicap. Støtte til individuel befordring Serviceloven. Handilex

15 Ledighedsydelse Ydelse til personer, som er visiteret til fleksjob, eller som er blevet uforskyldt ledige efter ansættelse i fleksjob. Udbetales af kommunen. Beløb på max. 91 % af højeste dagpengesats. Lov om Aktiv Socialpolitik/ (Aktivloven). Ledsageordningen Tilbud om ledsagelse til personer mellem 18 og 67 år, som har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og som ikke kan færdes alene uden for hjemmet. Lov om Social Service (Serviceloven). 3.8 Lov om Aktiv Socialpolitik (Aktivloven). Formålet med loven er at forebygge at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved at fastholde et arbejde, får hjælp til forsørgelse, samt til at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie. Citat fra Formålsparagraffen. Lov om Kompensation til Handicappede i Erhverv (Kompensationsloven) Formålet med loven er at styrke og stimulere handicappede personers muligheder for beskæftigelse, således at de gives samme muligheder for erhvervsudøvelse som personer uden handicap. Citat fra Formålsparagraffen. Lov om Social Service (Serviceloven) Formålet med loven er at rådgive og støtte for at forebygge sociale problemer, at tilbyde en række serviceydelser og at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, således at den enkeltes mulighed for at klare sig selv fremmes. Handilex

16 Mentor En mentor har til opgave at støtte eller fastholde en medarbejder eller ung uddannelsessøgende i et arbejde eller i forhold til at kunne arbejde eller deltage i uddannelse. Mentoren er en af arbejdspladsens eller uddannelsesstedets faste medarbejdere eller en ekstern konsulent. Mentorstøtten skal være af afgørende betydning for, at personen kan gennemføre aktiviteten, tilbudet, ansættelsen eller uddannelsen. Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. 3.9 MHS tolk Mund-Hånd systemet er en kommunikationsform for hørehandicappede, der følger talesproget. De sproglyde, der ikke kan aflæses på munden, angives ved en finger- eller en håndbevægelse af den, som taler. Jobcentret kan bevilge personlig assistance i form af Mund-Håndsystem tolk iht. kapitel 3 og 4 i LBK om Kompensation til Handicappede i Erhverv. Nedsat funktionsevne Fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, der evt. begrænser en persons muligheder for erhvervsudøvelse. Se guidens kap. 2. Afdæk kompensationsbehov. Handilex

17 Netværk af virksomhedsledere Netværkene er støttet økonomisk af Beskæftigelsesministeriet. Det nationale netværk blev oprettet af Socialministeriet i 1996 og består af topledere fra store virksomheder i Danmark. Netværket er rådgivende overfor Beskæftigelsesministeren aftale Aftale mellem virksomhed og kommune om, at der ydes refusion af virksomhedens sygedagpengeudgifter i forbindelse med en medarbejders sygefravær forårsaget af den bestemte sygdom/ funktionsnedsættelse. Bruges ved forhøjet risiko for sygefravær, og omfatter kun fravær pga. den lidelse, der er anført på aftaleblanketten. Lov om Sygedagpenge sygedagpengeloven. Personlig assistance En person med funktionsnedsættelse, fx i form af nedsat syn, hørelse, fysisk funktionsnedsættelse mv., kan evt. kompenseres med tilskud til en personlig assistent, som bistår ved konkrete praktiske arbejdsopgaver. Ved psykisk- eller kognitiv funktionsnedsættelse kan bevilges særlig støtte, herunder støtte til strukturering. Lov om Kompensation til Handicappede i Erhverv. Bekendtgørelsen om Kompensation til Handicappede i erhverv. Se Guidens kapitel 4 og 5. Rehabiliteringsteam Alle kommuner har tværfagligt rehabiliteringsteam, der skal behandle sager om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Ressourceforløb En individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb skal hjælpe sårbare og udsatte personer videre i livet og ind på arbejdsmarkedet. Ressourceforløb skal sikre, at personer, som er i risiko for at komme på førtidspension, får udviklet arbejdsevnen. aspx Handilex

18 Revalidering Planlagt, aftalt forløb eller foranstaltninger, der skal sikre, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen kompenseres herfor ved en af følgende aktiviteter/indsatser: Arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, uddannelse, optræning hos arbejdsgiver, hjælp til selvstændig virksomhed. Lov om Aktiv Socialpolitik/ Aktivloven, kapitel Rundbordssamtale Samtale mellem arbejdsgiver, TR, den sygemeldte og evt. jobcenter, A-kasse, behandlere m.fl. om sygefraværet/fastholdelse. Rådighed på arbejdsmarkedet Regler, der håndhæves af A-kasser (evt. i samarbejde med jobcentre). Anvendes til konkret at vurdere, om en person skønnes at stå til rådighed for arbejde. Bekendtgørelse om Rådighed. Sektoransvarsprincippet Sektoransvarsprincippet bygger på, at den instans, som har ansvaret for indsatsen, så vidt muligt selv varetager samtlige problemstillinger, herunder bevilling af særlige ydelser, fx. kompensering. Sektoransvarsprincippet er ligeledes en del af Folketingsbeslutningen om ligebehandling fra 1993 (B43), hvor det bl.a. understreges, at princippet også omfatter private aktører. Princippet er desuden beskrevet i vejledningen til serviceloven, ligesom Den Sociale Ankestyrelsen har brugt princippet som afgørende argument i flere afgørelser. Handilex

19 Skrivetolk Tolkning i form af oversættelse fra tale til skrift, fx via storskærm, således at en person med hørenedsættelse kan følge med. Jobcentret kan bevilge tolkning i arbejds-/uddannelsesmæssig sammenhæng iht. reglerne om personlig assistance Skånehensyn Et eller flere hensyn, som bør tages i betragtning i forhold til ansættelsen. Jobbet/jobfunktioner tilrettelægges, så personen kan fungere i jobbet. Sådanne hensyn bygges naturligt ind i aftaler iht. de sociale kapitler i overenskomsterne. Det vil som hovedregel være A-kassen, der skal acceptere et skånehensyn af hensyn til rådighedsvurderingen af personen. Skånehensyn dokumenteres fx via lægeerklæring. Skånehensyn beskrives også i forbindelse m. fx fleksjob. Skånejob efter 1/ : job med løntilskud for førtidspensionister Personer, der modtager førtidspension, og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår eller i et fleksjob, har mulighed for at blive ansat i et job med løntilskud ( skånejob ). Ved ansættelse med løntilskud fastsættes løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, ved aftale mellem arbejdsgiveren og personen. Dette skal ske i samarbejde med den faglige organisation. Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, Serviceloven Indeholder regler om hjælp til forskellige grupper med behov for støtte. Lov om Social Service. Handilex

20 Sociale kapitler Overenskomstmæssige aftaler, der regulerer muligheder for bl.a. etablering af særlige løn- og ansættelsesvilkår. Jobbene betegnes ofte som job med skånehensyn, aftalebaserede skånejob. udviklingscenter_for_beskaeftigelse.pdf Specialpædagogisk støtte (SPS) Kompenserende støtte til studerende/ uddannelsessøgende, fx i form af tegnsprogstolk, hjælpemidler, personlig assistance, særlig tilrettelæggelse m.m. Styrelsen for Kvalitet og Tilsyn bevilger støtten. Ansøgning rettes til studiestedet, studievejlederen STU - uddannelse Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for Unge med Særlige Behov. Et udviklingsforløb for unge med omfattende kognitive vanskeligheder, og som ikke er i stand til at gennemføre ordinære uddannelsesforløb, herunder EGU. Forankret i kommunerne. Tilrettelægges i samarbejde med UU. Sygedagpenge Ydelse, som oppebæres i stedet for ordinær indkomst eller dagpenge i sygefraværsperiode. Lov om sygedagpenge. Information hos kommune eller evt. A-kasse. Se evt. under delvis syge/raskmelding. Talegenkendelse Software. Genkender tale til computeren og omdanner talen til skrift, der viser sig på skærmen. Gør personer med fx. ordblindhed, andre læse-skrivevanskeligheder eller fysiske funktionsnedsættelser i stand til at skrive. Tilgængelig på flere sprog. Fx Dictus og SpeechMagic. Handilex

21 Tegnsprog Døves modersmål - baseret på særlige og kendte tegn med hænder, mimik m.m. Der er flere formidlere af tolketjeneste. Tegnsprogstolk Tolk, som er uddannet iht. særlig bekendtgørelse, og som anvendes til at formidle tale mellem døve og hørende via tegnsprog. Jobcentrene kan bevilge tolkning i arbejds-/ uddannelsesmæssig sammenhæng jf. reglerne om personlig assistance. Tolkebistand bestilles hos lokal tolkeadministration. Tolkebistand bestilles hos tolkefirma. Lov om Kompensation til Handicappede i Erhverv. Se Guidens kapitel 5 og Tilgængelighed Tilgængelighed er bl.a. beskrevet i FNs standardregler og bygningsreglementet. Transport til/ fra arbejde: se befordring Transport ifm. arbejdsopgaver/ arbejdets udførelse Såfremt transport indgår i en persons arbejdsopgaver, kan der bevilges tilskud til personlig assistance ved behov for chaufførbistand. Lov om Kompensation til Handicappede i Erhverv. Se Guidens kapitel 4. Uddannelseskoordinator Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har ret til en koordinerende sagsbehandler. Det skal sikre en indsats, der er tværfaglig og koordineret på tværs af de kommunale forvaltninger mv. Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. Udskrivningskoordinator Når en borger har været indlagt med en psykisk lidelse, er der ret til at få tilknyttet en udskrivningskoordinator. Det gælder både før, under og efter udskrivning. Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. Handilex

22 Udslusningskoordinator Borgere, der har været i fængsel, har ret til at få tilknyttet en udslusningskoordinator. Det gælder både før, under og efter løsladelsen. Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. Uddannelsesstøtte/-muligheder Se fx under Specialpædagogisk støtte (SPS). Jobcentret kan yde støtte til uddannelse i forbindelse med udarbejdelse af individuel jobplan. Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. Lov om Kompensation til Handicappede i Erhverv. FNs standardregler 6 om lige muligheder for uddannelse Jobcentret kan evt. bevilge hjælpemidler, personlig assistance m.v. til uddannelsessøgende. Der henvises til princippet om sektoransvar. Se mere i Guidens kapitel 10. Virksomhedspraktik Virksomhedspraktik giver en ledig mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet. En ansat med helbredsproblemer har mulighed for at prøve andre arbejdsopgaver - enten på nuværende arbejdsplads eller i en anden virksomhed. Tilbud om virksomhedspraktik er så vidt muligt rettet mod områder, hvor der er behov for arbejdskraft. Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, Kap.11. Virksomhedsrevalidering Samarbejde mellem en virksomhed ogkommune med det formål, at personer, der har brug for en særlig indsats, opnår eller bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet. Revalideringen sigter på efterfølgende varig ansættelse på normale løn- og ansættelsesvilkår i virksomheden eller en anden virksomhed. Lov om Aktiv Socialpolitik (Aktivloven). Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, Kap.11. Handilex

23 Personlig assistance 4 Mange lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende med funktionsnedsættelse udfylder jobfunktioner helt på linie med alle andre. Enkelte opgaver kan det dog være vanskeligt at klare - netop på grund af funktionsnedsættelsen

24 Personlig assistance i erhverv - hvad - hvordan - til hvem? Kompensationslovens kap. 3 Hvad er en personlig assistent? En personlig assistent bistår ved de arbejdsfunktioner, som personen med funktionsnedsættelsen ikke selv kan klare. Det kan dreje sig om at hente og bringe, tage tunge løft, læse op, fungere som sekretær, tolke for døve, føre bil, mens personen er på arbejde. Der kan ikke bevilges personlig assistance til almindelig medhjælp, som ikke er begrundet i personens funktionsnedsættelse - eller til at vikariere for personen. Den personlige assistent kan hjælpe med strukturering af arbejdsdagen eller støtte personen socialt i arbejdssituationen. Personlig assistance kan ikke gives til transport til og fra arbejde - her henvises til Lov om Aktiv Socialpolitik, 81, eller SEL 100, 117. Personlig assistance til personer, der er i revalidering, bevilges af kommunen efter LAB, 76, stk.4, såfremt mulighederne i SPS-lovgivningen er udtømte. Dog: - Er behovet for personlig assistance til en LAB, kap. 10-aktivitet, bevilges iht. Komp.lovens kap. 4 - Er behovet for personlig assistance til en LAB, kap. 11-aktivitet, bevilges iht. Komp.lovens kap. 3 Personlig assistance - i hvor mange timer? Der kan bevilges personlig assistance i op til 20 timer om ugen ved 37 timers arbejdsuge. Timetallet nedsættes forholdsmæssigt, hvis ansøgeren arbejder på nedsat tid. Arbejder ansøger ud over fuld tid, lægges vægt på, hvilket kompensationsbehov ansøger har, såfremt han nedsætter sin ugentlige arbejdstid til 37 timer. Udgangspunktet er således en sammenhængende 37 timers funktion. funktionsnedsættelse eller flere funktionsnedsættelser - kan man bevilge personlig assistance i op til fuld tid - eller efter en konkret vurdering ud over fuld tid (fx. ved døvblindhed). Personen skal selv kunne udføre de fagligt indholdsmæssige jobfunktioner. Der kan ikke bevilges personlig assistance til afløsning eller almindelig medhjælp. Vikar/afløsning - eller almindelig medhjælp 14. Der kan ikke ydes tilskud til personlig assistance, hvis erhvervet er uforeneligt med funktionsnedsættelsen. Personen med funktionsnedsættelsen skal selv kunne udføre de indholdsmæssige arbejdsopgaver. Stk. 2. Ansættelsen af den personlige assistent må ikke have karakter af vikardækning eller almindelig medhjælp. Men hvad betyder det? Arbejdsopgaver, betegnet som vikarhjælp eller afløsning, er hele arbejdsopgaver, der overtages og udelukkende udføres af en anden end personen med funktionsnedsættelse. Ved almindelig medhjælp forstås arbejdskraft, der udfører arbejde som i alle tilfælde skal udføres, uafhængigt af funktionsnedsættelsen. Timerne beregnes som et gennemsnit pr. uge, og tilskuddet refunderes kvartalsvist. Der kan flekses med timerne inden for et kvartal. Personen skal selv kunne udføre de fagligt indholdsmæssige jobfunktioner. 4.1 Undtagelse: Hvis personen har en meget betydelig Personlig assistance

25 Funktionsnedsættelsen må ikke være uforenelig med jobbet. Denne vurdering foretages i hvert enkelt tilfælde og af jobcentret. Såfremt personen opfylder betingelserne for bevilling, men der alligevel kan være tale om behov for afklaring, kan der bevilges i en kortere periode yderligere. Der evalueres i forhold til den konkrete situation. Varighedsbegrebet Iflg. Lov om Kompensation til Handicappede i Erhverv kan der ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand. En funktionsnedsættelse er varig, når den ikke er af midlertidig eller forbigående karakter. En funktionsnedsættelse betragtes som varig, når den ikke forventes helbredt eller bedret inden for en overskuelig tidshorisont. Såfremt prognosen efter evt. genoptræning er usikker, og der er udtalt risiko for varige følger, er varighedskravet opfyldt, og der kan bevilges med den konkret nødvendige og tætte opfølgning. Personlig assistance - hvor længe? En bevilling af personlig assistance er normalt gældende i et kalenderår men kan også udstedes indtil videre. Det sidste vil sige i al den tid, personen har sit nuværende job, og der ikke sker ændringer i helbred eller arbejdsopgaver. Såfremt man ønsker at følge op og evaluere m.h.p. endelig fastsættelse af timeantal, kan der bevilges for en periode, fx i 3 eller 6 måneder. Senest et år efter at bevilling er givet, skal jobcentret vurdere om bevillingen kan fortsætte. Personlig assistance - fra hvornår? Jobcentret kan bevilge personlig assistance på stedet - såfremt sagen er oplyst, og fornøden dokumentation foreligger. Bevillingen kan gives op til 3 måneder bagud, hvis virksomheden selv har betalt for en assistent i denne periode. Vurdering og bevilling Der foretages en konkret vurdering i hver enkelt sag. Hvilke arbejdsopgaver har personen, hvilke opgaver kan personen selvstændigt udføre - og hvilke opgaver er der brug for assistance til? Hvor stort er behovet for assistance ud fra ovenstående - beregnet i tid (timer pr. uge). Brug dialogskema på Hvor ansættes den personlige assistent? Den personlige assistent ansættes i virksomheden, hvor personen arbejder/eller som denne ejer. I nogle tilfælde ansætter man en ny medarbejder, i andre tilfælde indtræder personens kolleger. Man kan bevilge et tilskud til, at én eller flere af personens kolleger kan være assistent, eller en kollega kan vælge at blive opnormeret i timer. Det er også muligt at få udført assistancen af en vikar fra et vikarbureau. Personen med funktionsnedsættelse skal godkende den personlige assistent. Tilskud til personlig assistance Tilskud til personlig assistance bliver som hovedregel beregnet af jobcentret ud fra studentertimelønssatsen, der er fastlagt i overenskomsten mellem HK og Staten. Hvis det i særlige tilfælde er nødvendigt, at den personlige assistent besidder specielle kvalifkationer for at kunne udføre assistancen, ydes tilskuddet svarende til den ordinære overenskomstmæssige startlønsats på området. 4.2

26 Tilskud under rejser Det er muligt at få refunderet rimelige rejseudgifter for en personlig assistent, når det er nødvendigt i forbindelse med arbejdsbetingede rejser eller kurser. Der kan ydes refusion til arbejdsgiveren for øvrige udgifter i forbindelse med rejsen, fx time-/ dagpenge til den personlige assistent, hvis arbejdsgiveren ifølge overenskomst eller ansættelsesaftale er forpligtet hertil. Der skal søges forud for aktiviteten. Årlig opfølgning Jobcentret anbefales at foretage årlig opfølgning. Lovgrundlag Bekendtgørelse af Lov om Kompensation til Handicappede i Erhverv, kap 3. Bekendtgørelse om Kompensation til Personer med Handicap i Erhverv. Personlig assistance i form af døvetolk En personlig assistent kan være en døvetolk, som tolker ved personalemøder, aftaler om arbejdsopgaver og andre instrukser, medarbejderudviklingssamtaler m.m. Det er jobcentret, der kan bevilge et antal timer pr. år. Den døve eller arbejdsgiveren kontakter selv et tolkecenter og bestiller tolken. 4.3 OBS! Tolkeloven: Ved behov for tolk til fx.: Samtale/møder med fagforening/a-kasse Jobsamtale (beskæftigede) Åbne infomøder om beskæftigelse Tolkning til tegnsprogsundervisning på arbejdspladsen Bierhverv ud over 37 timer Ansøges om tolk via DNTM. Kontakt og information: Den Nationale Tolkemyndighed, Personlig assistance til efteruddannelse - i arbejdstiden En person med funktionsnedsættelse, der er i job, har også mulighed for at få personlig assistance under efteruddannelse i forbindelse med jobbet. Det er muligt at bevilge nødvendig personlig assistance, selv om vedkommende i det daglige ellers klarer sig uden. Jobcentret yder tilskud til den personlige assistents løn - og alle udgifter, som arbejdsgiveren er forpligtet til at betale i forbindelse hermed. Det gælder rimelige rejseudgifter og time-/ dagpenge, fx i forbindelse med kurser. Personlig assistance

27 Eksempler på, hvordan Kompensationsloven bruges til arbejdsfastholdelse: Ingeniør, der har synsnedsættelse Ingeniøren, der gennem de sidste par år har fået tiltagende dårligt syn, har assistance til tegneopgaver, som ligger til grund for det videre bereg-ningsarbejde. Hun bevilges tilskud til 8 timers personlig assistance om ugen. Køkkenassistent, der har hørenedsættelse Køkkenassistenten arbejder på en døgninstitution, hvor hun som del af vagtplanen i nogle weekender arbejder alene. Til kommunikation med beboere bevilges tilskud til personlig assistance 4 timer om ugen. Derudover har køkkenassistenten en bevilling på tegnsprogstolk til brug ved møder og kurser. Blikkenslager, som har dysleksi Den ordblinde blikkenslager med egen virksomhed har tidligere klaret sig med hjælp fra sin kone til udarbejdelse af ordresedler, regnskab m.m. Nu er parret imidlertid blevet skilt, og samtidig har blikkenslageren ændret sin virksomhed. Han har måttet ansætte en sekretær på halv tid. Hun står for regnskaber og renskriver ordrer m.m., som blikkenslageren indtaler på sin diktafon. Jobcentret yder tilskud til 10 timer personlig assistance om ugen til renskrivning efter diktafon. Maler med diskusprolaps For halvandet år siden faldt maleren ned fra et stillads og pådrog sig en diskusprolaps. Efter en lang sygemelding er hun nu tilbage på sin gamle arbejdsplads. Maleren har brug for assistance til tunge løft, opstilling af stilladser, stiger med videre, ialt 10 timers personlig assistance om ugen, hvilket der bevilges tilskud til. Kontorassistent med følgevirkninger efter whip-lash Kontorassistenten er efter en bilulykke tilbage på sin gamle arbejdsplads. Hun bevilges 10 timers tilskud til personlig assistance om ugen til løfteopgaver ifm. pakning af materialer, arkivering og forsendelser. Pædagog med senvirkninger efter kemobehandling Pædagogen er svækket i forhold til fysisk belastende opgaver som oprydning, sportslige aktiviteter og ture. Han er bevilget tilskud til 12 timers personlig assistance pr. kvartal til løfteopgaver, idrætsaktiviteter og udflugter og kan dermed fastholde sit arbejde. Sygehjælper med frossen skulder Sygehjælperen har været mange år på den samme institution, hvor hun kender arbejdsgangene og beboerne. Hendes frosne skulder gør, at hun ikke selvstændigt kan påklæde og hjælpe meget plejekrævende beboere. Disse arbejdsopgaver kan en kollega nu assistere ved, idet jobcentret har bevilget sygehjælperen tilskud til 10 timers personlig assistance om ugen. Det er lægeligt dokumenteret, at hendes skulderlidelse er varig. Informationsmedarbejder med sclerose Informationsmedarbejderen har arbejdet mange år i virksomheden, men sygdom har langsomt forringet hans funktionsevne. En bevilling på tilskud til 20 timers personlig assistance om ugen sikrer, at informationsmedarbejderen har praktisk hjælp til de belastende arbejdsopgaver (afhentning ved printer, 4.4 Personlig assistance

28 kopiering, skrivearbejde m. m.), samt at han kan deltage i efteruddannelse. Arkitekt med halvsidig lammelse Efter en blodprop er en arkitekt delvis lammet bl.a. i højre arm. Hans arbejdsplads vil gerne beholde ham og hans viden. Efter genoptræning bevilges han fleksjob og bliver ansat i fleksjob hos sin tidligere arbejdsgiver. Skånehensynet i fleksjobbet er nedsat tid:12 timer om ugen. På grund af lammelsen kan han ikke selvstændigt udføre opgaverne omkring fintegning mv. Derfor bevilges tilskud til personlig assistance i 6 timer pr. uge. Pædagog med erhvervet hjerneskade har vanskeligt ved at huske og derfor svært ved at planlægge og strukturere sin arbejdsdag. Får i forbindelse med tilbagevenden til sit arbejde efter sygdom og genoptræning bevilget tilskud til 5 timers personlig assistance i form af særlig støtte til strukturering mv. Kan derved genoptage og fastholde sit tidligere arbejde. Køkkenmedhjælper med psykisk udviklingshæmning er ansat i et job med løntilskud for førtidspensionister. Hun er bevilget tilskud til 5 timers personlig assistance i form af særlig støtte i forbindelse med jobbet og kan på den måde få den nødvendige støtte, som består af daglig samtale om arbejdsopgaverne samt træning i at agere socialt hensigtsmæssigt på arbejdspladsen. Selvstændig erhvervsdrivende, der er sygemeldt arbejdsprøves i sit eget tømrerfirma. Han har en alvorlig sene- og muskelskade i sin venstre arm og har behov for hjælp til at løfte tunge materialer. Forsørgelsesgrundlaget er sygedagpenge. Arbejdsprøvningen i egen virksomhed er etableret som en virksomhedspraktik efter LAB, kap. 11. Han bevilges derfor tilskud til personlig assistance efter Kompensationslovens/Bekendtgørelsens kap. 3. Ufaglært ung mand, der er kontanthjælpsmodtager, har fået konstateret ADHD efter mange år med sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Han kommer i virksomhedspraktik hos en smed mhp. afklaring af uddannelsesmuligheder. Der bevilges personlig assistance til at prioritere og blive fastholdt i opgaverne. Herefter starter han på grundforløb på Teknisk Skole, og erfaringerne fra virksomhedspraktikken bliver anvendt ift. Specialpædagogisk støtte (SPS) i uddannelsesforløbet. Dette ved at hans sagsbehandler fra jobcentret deltager i opstartsmøde med uddannelsesinstitutionen. Bankuddannet kvinde, der har været ledig i 1½ år efter afskedigelse pga. nedskæringer, er dagpengemodtager. Hun kommer i løntilskudsjob som taksator i et forsikringsselskab mhp. at opbygge nye kompetencer til brug for den videre jobsøgning. Kvinden har epilepsi og må derfor ikke føre bil. Der bevilges personlig assistance 10 timer pr. uge til kørsel mellem kontoret og skadessteder. 4.5 Personlig assistance

29 Eksempler på bevillings- og afslagsskrivelser De indarbejdede eksempler på skrivelser er tænkt som inspiration og vejledning til at udforme egne bevillings- og afslagsskrivelser!

30 Jens Landmand Markvej 37 xxxxpå landet Vedr. tilskud til personlig assistance i henhold til LBK om Kompensation til Handicappede i Erhverv, nr. xxxx af xxxx, Kap. 3. Jobcenter xxxx har modtaget ansøgning om bevilling af tilskud til personlig assistance i forbindelse med dit arbejde som selvstændig landmand med malkekvægsbesætning. I henhold til 10 i Bek. om Kompensation til Handicappede i Erhverv kan der bl.a. ydes personlig assistance til selvstændige erhvervsdrivende, som på grund af betydelig nedsat funktion som følge af handicap har behov for praktisk bistand ved udøvelse af erhverv. Afgørelse: Der bevilges tilskud til praktisk bistand i 10 timer pr. uge i forbindelse med dit arbejde. Assistancen bevilges som praktisk bistand i forbindelse med de for dig belastende arbejdsopgaver. Den personlige assistent skal bistå dig ved nøjere beskrevne tunge eller belastende arbejdsopgaver, som du på grund af din omfattende knælidelse ikke længere kan udføre alene. Afgørelsen er truffet på baggrund af din ansøgning og dine oplysninger om de vanskeligheder i forbindelse med dine arbejdsopgaver, som du har på grund af følgerne efter knæskaden i med den efterfølgende mislykkede operation. Der er lagt vægt på de oplysninger, der er kommet frem i forbindelse med møde og samtale på din ejendom den 15. august i samarbejde med xxxx Kommunes sygedagpengeafdeling og med din faglige organisation. Der er endvidere lagt vægt på den lægelige dokumentation, vi har modtaget og på de oplysninger, der er fremkommet ved xxxx Kommunes opfølgning i forbindelse med din sygdom og genopptræning. I forbindelse med timefastsættelsen er der lagt vægt på den arbejdsmængde, der med besætningens størrelse og virksomhedens driftsform, vurderes at overstige bemandingen af ejendommen.(der henvises til Direktoratet for Fødevare Erhverv: Grønne regnskaber, skema vedr. arbejdskraftbehov). Grunden til at der lægges vægt på dette er, at der ikke jf. 14, stk. 2 kan bevilges assistance i form af vikardækning eller almindelig medhjælp. Du har oplyst, at du så rigeligt selv arbejder fuldtids i bedriften. Jobcentret vurderer, at du selv kan udføre de indholdsmæssige arbejdsopgaver og dermed opfylder betingelserne i 14, stk. 1 (Bek. om Kompensation til Handicappede i Erhverv). dato Journ.nr. Cpr.nr.

31 Der er således mulighed for at få dækket lønudgifter svarende til studentertimelønssatsen p.t. kr. xxx,xx i op til 10 timer pr. uge udregnet kvartalsvist. Vi gør opmærksom på, at Jobcenter xxxx skal underrettes ved længerevarende sygdom eller ændringer, der kan have indflydelse på din bevilling - herunder ændrede arbejdsopgaver/barrierer. Refusion sker efter anmodning, og refusionsbeløbet opgøres ved at du udfylder medsendte refusionsskema fra Jobcenter xxxx efter udløbet af hvert kvartal. Det forbrugte timetal skal fremgå. Der refunderes i øvrigt iht. 25, 26 og 27. Vi gør opmærksom på, at lønsatsen vedr. personlig assistance er HK s studentertimelønssats, som normalt reguleres i april/oktober. Den aktuelle lønsats kan findes ved henvendelse til HK. Denne bevilling er gældende i 2xxx fra xx. xx samt i hele 2xxx. Der skal insendes ny ansøgning vedr. 2xxx. Gældende bekendtgørelse samt refusionsskemaer og klagevejledning er vedlagt. Med venlig hilsen

32 KLAGEVEJLEDNING Du kan klage over kommunens afgørelse. Klagen skal sendes til jobcentret på adresse XXX tlf. nr. XXX Du kan vælge at klage mundtligt eller skriftligt, gerne med henvisning til sagens journalnummer. Du kan i klagen oplyse, hvorfor du er utilfreds med afgørelsen. Vi skal have modtaget din klage senest 4 uger efter, at du har modtaget dette brev. Når jobcentret har modtaget din klage, vil vi se på din sag igen og tage stilling til, om vi kan give dig helt eller delvist medhold i din klage. Hvis jobcentret ændrer afgørelsen, vil du få besked om det inden 4 uger. Hvis vi ikke ændrer afgørelsen, sender vi din klage inden 4 uger til Beskæftigelsesankenævnet sammen med papirerne i sagen. Hvis du har spørgsmål til afgørelsen eller er i tvivl om, hvordan du skal klage, er du velkommen til at kontakte os.

33

34

35

36 Børnehaven Anemonen Byvej 29 xxxx Ølsemagle att. Lissi Larsen & leder Mona Larsen Dato Journ.nr Cpr.nr Vedr. tilskud til personlig assistance i henhold til LBK om Kompensation til Handicappede i Erhverv nr. xx af xx/xx 2xxx Jobcenter xxx har, i forbindelse med besøg og samtale i Børnehaven Anemonen, modtaget ansøgning om tilskud til personlig assistance i forbindelse med dit arbejde som socialpædagog i børnehaven. De omfattende problemer du har, i forhold til tunge løft eller fysisk belastende arbejdeopgaver på grund af amputation af venstre arm med den deraf følgende risiko for overbelastning, er drøftet og beskrevet. Dette er sket ved samtale med din sagsbehandler i Ølsemagle Kommune den 5.12.xx og samtalen på din arbejdsplads den xx, hvor lederen af børnehaven deltog. Jobcenter xxx har modtaget udførlig dokumentation for din varige funktionsnedsættelse. I henhold til 10 i Bekendtgørelse om Kompensation til Handicappede i Erhverv kan der ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand. AFGØRELSE: Der bevilges tilskud til praktisk bistand 12 timer pr. uge i forbindelse med dit arbejde. Assistancen bevilges som praktisk bistand i forbindelse med de beskrevne fysisk tunge eller belastende arbejdsopgaver. Ved afgørelsen er der lagt vægt på de beskrivelser og oplysninger vedr. dine arbejdsopgaver, der kom frem ved besøget på din arbejdsplads og samtalerne den 5.12.xx og xx. Den personlige assistent skal bistå dig ved de beskrevne belastende arbejdsfunktioner, arbejdsopgaver som du ikke længere kan udføre alene: Oprydning, herunder håndtering af tunge legeredskaber, af- og påklædning af børnene og andre tunge/fysisk belastende arbejdsopgaver i løbet af din arbejdsdag. Jobcentret vurderer, at du selv kan udføre de indholdsmæssige arbejdsopgaver og dermed opfylder betingelserne i 14, stk. 1 (Bek. om Kompensation til Handicappede i Erhverv).

37 Der er således mulighed for at få dækket lønudgifter svarende til HK s studentertimelønssats, pt. kr. xxx,xx i op til 12 timer pr. uge, udregnet kvartalsvist. Vi gør opmærksom på, at Jobcenter xxx skal underrettes ved længerevarende sygdom Vi gør opmærksom på, at Jobcenter xxxx skal underrettes ved længerevarende sygdom eller ændringer, der kan have indflydelse på din bevilling - herunder ændrede arbejdsopgaver/barrierer. Den personlige assistent ansættes i virksomheden på normale ansættelsesvilkår. Kopi af ansættelsesaftale bedes tilsendt Jobcenter xxx. Refusion sker efter anmodning, og refusionsbeløbet opgøres ved at medsendte refusionsskema udfyldes, vedlagt kopi af lønsedler, efter udløbet af hvert kvartal. Det forbrugte timetal skal fremgå. Refusion sker iht. 25, 26 og 27. Vi gør opmærksom på, at lønsatsen vedr. personlig assistance - HK s studentertimelønssats - ofte reguleres i april/oktober. Den aktuelle lønsats kan oplyses ved henvendelse til HK. Denne bevilling er gældende fra den 1. januar og i hele 2xxx. Der skal indsendes ny ansøgning vedr. 2xxx. Vedlagt gældende bekendtgørelse, refusionsskemaer samt klagevejledning. Med venlig hilsen

I Job med Handicap Seminar november 2011

I Job med Handicap Seminar november 2011 I Job med Handicap Seminar november 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Guldborgsund har også fokus på at inddrage personer med handicap i arbejdsudbuddet. Jobcentret vil derfor motivere personer med

Læs mere

Forord 1.1. God læse- og arbejdslyst! Medarbejderne hos Specialfunktionen Job og Handicap (SJH)

Forord 1.1. God læse- og arbejdslyst! Medarbejderne hos Specialfunktionen Job og Handicap (SJH) 1.1 Forord Velkommen til denne guide om de mange tilbud og muligheder, der eksisterer for personer med funktionsnedsættelse i Lov om Kompensation til Handicappede i Erhverv og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Job & Handicap Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Specialfunktionen Job & Handicap Vestre Engvej 56, 7100 Vejle e-mail:sjh@sfr.dk www. bmhandicap.dk Temaer: Om SJH Lovgrundlag,

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev nr. 9 Indhold: SJH fortsætter 1 Neuropsykologiske forløb... 2 Beskæftigelsesministeren besøger SJH 3 Nyt om mentorordningen 4 Hvor findes om hjælpemidler

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Funktionsnedsættelse ingen hindring for job

Funktionsnedsættelse ingen hindring for job - der er mange muligheder SJH www.bmhandicap.dk Funktionsnedsættelse ingen hindring for job Indholdsfortegnelse Job og funktionsnedsættelse... 3 Personlig assistance - arbejdsmæssigt... 5 Personlig assistance

Læs mere

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 En koordineret indsats - hvilke muligheder er der i social- og beskæftigelseslovgivningen?

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang juni 2009

Nyhedsbrev 2. årgang juni 2009 2. årgang juni 2009 nr. 7 Indhold: Lovstof Årsberetning 2008 Konklusion fra Årsberetning 3 idéer God sommer 1 3 6 7 8 1. Kort nyt: Vidste du at: Førtidspensionsområdet er overført til Beskæftigelsesmisteriet.

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

LEV s KLAP-konference

LEV s KLAP-konference LEV s KLAP-konference 23. februar 2009 Mette Ravn Jensen & Lisbet Bo Færdig med ungdomsuddannelsen Ansættelsesformer Støttemuligheder Eksempler Hvad siger lovgivningen - og hvor er hjælpen? 2 Ansættelsesformer

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale for en voksne med cystisk

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal Hvis din kollega er syg M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g Rudersdal H v i s d i n k o l l e g a e r s y g Indhold 2 Hvis din kollega er syg 4 Skab en god spiral 6 Tilbage til jobbet 8

Læs mere

DET KAN SKE. for alle

DET KAN SKE. for alle DET KAN SKE for alle Indhold 4 Arbejdsfastholdelse 6 Ret og Pligt (arbejdsevne) 9 Kan jeg sige nej til et arbejde? 10 Hvad er et rimeligt arbejde? 12 Redskaber 17 Nyttige hjemmesider 18 Kontakt 2 Farum

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer:

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: NORDFYNS KOMMUNE. DET GODE LIV FOR ALLE. Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: En idealkommune

Læs mere

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide!

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide! Helbredsproblemer behøver ikke altid at føre til sygemelding Brug Jobcentret i tide! Indledning Denne pjece er udarbejdet som et led i samarbejdet mellem Jobcenter Middelfart og 4 virksomheder. Den skal

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN De nye sygedagpengeregler Mandag den 8. december 2014 Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN FAKTA TAL FØR REFORMEN 400.000 personer modtager hvert år sygedagpenge

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til 2008/1 LSF 165 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0003788 Fremsat den 12. marts 2009 af

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet:

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: Regeringen har nedsat et ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet. Mennesker med en arbejdsskade skal have mere hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet

Læs mere

Nyhedsbrev 3. årgang december 2010

Nyhedsbrev 3. årgang december 2010 3. årgang december 2010 Om hjælpemidler - i form af arbejdsredskaber /arbejdspladsindretning nr. 15 Indhold: Om hjælpemidler 1 LBR kan gavne jobcentrenes handicapindsats 3 Om bevilling af stemme/taletræning

Læs mere

Maj 2013 F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Maj 2013 F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Maj 2013 F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 1557 af 23/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering jnr. 2014-0036261

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D FLEKSJOB OG SKÅNEJOB E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D OGSÅ MULIGE I FOLKEKIRKEN 2 Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K B o rch Try k G R A F I S K DESIGN Design Factory PAPIR A

Læs mere

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune Find den rigtige medarbejder et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune 16 tilbud til din virksomhed Jobcenter Gladsaxe er din virksomheds indgang til ny arbejdskraft. Vi er en professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom behold dit job trods sygdom Bliver du sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du og din arbejdsgiver i fællesskab gøre en del for at sikre, at det

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper

Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper 31. januar 2012 Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 14. december 2011, at der til brug for en fælles drøftelse mellem Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g HVis en medarbejder bliver syg e r Jobcenter Sl a ge l se en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Har du brug for mere information og blanketter - så klik

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a.

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Januar 2012 Retsregler om tilkendelse af fleksjob Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Hvis du bliver syg...

Hvis du bliver syg... FORBUND Hvis du bliver syg... Denne pjece giver dig et hurtigt overblik over dine muligheder???? Hvis du bliver syg...???? Ved du, at du kan få hjælp til at blive fastholdt, hvis du bliver sygemeldt fra

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011)

SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011) SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011) PRAKSISDAG SYD 13. MAJ 2011 V/ 1 DISPOSITION Præsentation, mål med dagens oplæg Lægekonsulentens funktion i sagsbehandlingen samarbejde

Læs mere

Overgang fra ung til voksen

Overgang fra ung til voksen Overgang fra ung til voksen Ålborg 15. 3 2016 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Thursday, 17 March 2016 1 Værgemål Myndig når 18 år dog: Personer som grundet sindssygdom, hæmmet psykisk

Læs mere

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning).

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Vejledningen besvarer de spørgsmål, der typisk forekommer

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed Reform af førtidspension og fleksjob

forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed Reform af førtidspension og fleksjob forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed Reform af førtidspension og fleksjob Regeringen December 2010 forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed Reform af førtidspension og fleksjob Regeringen December

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Faglig Temadag 20. november 2012 Reform af førtidspension og fleksjob Anette Larsen Socialfaglig konsulent Mål for reformen Flest mulige i arbejde og størst mulige

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 814 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-0013676

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2012 Sidst revideret den 20. december 2011 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for,

Læs mere

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet 9. maj 2012 Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet Dette notat indeholder grundlaget for Silkeborg Kommunes administration af sygedagpengeområdet. Notatet beskriver de centrale retningslinjer

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Beskæftigelsesudvalget Orientering Orientering om sygedagpengereformen og implementering i Aarhus Kommune 1. Baggrund Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i kommunerne Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

GUIDE TIL UNGE MED ET SJÆLDENT HANDICAP

GUIDE TIL UNGE MED ET SJÆLDENT HANDICAP GUIDE TIL UNGE MED ET SJÆLDENT HANDICAP Dit samarbejde med offentlige myndigheder på vejen til uddannelse og arbejde 18 Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri 1 JOB Denne guide informerer om nogle

Læs mere

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel FASTHOLDELSE Fastholdelsesplan Et papir der gør en forskel Indhold Hvad er en fastholdelsesplan? 3 Hvornår laves den? 4 Hvordan laves en fastholdelsesplan? 5 Hvad kan fastholdelsesplanen indeholde? 6 Hvis

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Jobnøglen. Beskyttet beskæftigelse - efter Lov om social service 103. Støttet Beskæftigelse - efter Lov om social service 103

Jobnøglen. Beskyttet beskæftigelse - efter Lov om social service 103. Støttet Beskæftigelse - efter Lov om social service 103 Kvalitetsstandard Jobnøglen - Beskæftigelse til borgere med fysisk og/eller psykisk udviklingshandicaps - Beskæftigelse til borgere med sindslidelse - Beskæftigelse til borgere med medfødt eller erhvervet

Læs mere

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom Fastholdelse af medarbejder i job Bliver en af dine medarbejdere sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du som arbejdsgiver

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb Punkt 9. Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Aalborg Kommunes

Læs mere

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers reglen KL har modtaget udkast til lovforslag om indførsel af kontanthjælpsloft og 225 timers reglen. Stor risiko for stigende udsættelser

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen

Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik Side 1 af 7 Baggrund På Byrådsmødet den 17. juni 2015 drøftede Byrådet den første årlige statusredegørelse om Aarhus Kommunens Handicappolitik

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere