Skatteudvalget L 80 Bilag 13 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt"

Transkript

1 Skatteudvalget L 80 Bilag 13 Offentligt Folketingets Skatteudvalg L 80 - Lige store pensioner Hullet der skal lukkes Skatteministeren ønsker at lukke et skattehul. Hullet er opstået, fordi vi har fået et loft for ratepensioner. Hullet betyder, at man i det ekstreme tilfælde kan lave en livrente om til en ratepension. Det skal naturligvis ikke kunne lade sig gøre. Meningen med en livrente er, at en livrente skal udbetales livsvarigt. Skatteministerens forslag og vores alternativ Den model, skatteministeren har valgt til at lukke hullet med, har en række alvorlige og utilsigtede konsekvenser. Det har den, fordi skatteministeren har valgt at fastlægge en max-rente for pensionsselskabernes beregning af pensionsydelserne. Modellen er ekstra problematisk, fordi denne grænse er lagt 0,015-0,25 procentpoint lavere end den rente, flere pensionsselskaber bruger i dag. Vi har foreslået, at hullet lukkes ved at forhindre, at kunder individuelt kan vælge et udbetalingsforløb, der omdanner deres livrente til en ratepension. Pensionsselskabets skal fortsat ud fra markedsforhold og selskabets egne forhold kunne fastsætte en beregningsrente, der sikrer løbende livsvarige ydelser. Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Anne Seiersen Underdirektør Dir I den praksis vil en hævet maxgrænse dog kunne løse udfordringerne. Så hvis ministeren fastholder, at der skal være en grænse for beregningsrenten bør lovens maxgrænse hæves til 4,5 procent. Problemet bliver dog kun løst helt, hvis det indbygges i forslaget, at lovens maxrente ikke kan falde under 4,5 procent i fremtiden. De berørte selskaber er polstrede til at holde denne beregningsrenten selv ved større fald i nyplaceringsrenten. Konsekvenserne af skatteministerens forslag De alvorlige og utilsigtede konsekvenser ved ministeriets ændringsforslag er: Svingende pensioner Lovforslaget ønsker at sikre lige store årlige pensioner, men reelt vil det give mere svingende pensioner. Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

2 Pensionister sætter pris på stabile og forudsigelige pensioner. Derfor fordeles afkast jævnt over hele pensionistlivet. Et år med dårlige investeringsafkast får kunderne lidt mere, end selskabet har tjent. I gode investeringsår indhentes disse underskud og der lægges lidt til side til fremtiden. Ministerens forslag om en fælles max-grænse for renten, som straks skal ændres i takt med renteniveauet, vil føre til større justeringer af pensionsberegningen og dermed af pensionens størrelse. Også fordi ministerens forslag betyder, at beregningen skal reguleres straks og slå fuldt igennem på kundernes pensionstilsagn med det samme. Det vil ikke være en fordel for kunderne, hvis selskaberne følger ministerens råd i svar på s brev af 13. april. Der foreslår ministeren, at selskaberne sætter renten endnu lavere end max-grænsen. Hvis selskaberne gør det, vil pensionisterne typisk opleve, at deres pension vil stige, jo ældre pensionisten bliver. Det er generelt ikke en fordel for pensionisterne at få skubbet deres betalinger til senere i livet. Dette vises i den første og anden graf i bilaget. Lavere pensioner Når pensionskundernes pensioner skal regnes med en lavere rente, får de en lavere pension stillet i udsigt i deres årlige pensionsoversigt. I de pensionsselskaber, der i dag bruger en lidt højere rente, end ministeren foreslår, skal alle kunder, der endnu ikke er gået på pension, have nedsat den pension, de årligt får oplyst i deres pensionsoversigt. Forskellen mellem den rente, der regnes på i dag og den rente, ministeren kræver, er lille. Så resultatet er en lille nedsættelse af pensionen (et par procent). Men det vil skabe forvirring og give forklaringsproblemer. Særligt fordi grunden er, at politikerne ønsker at lukke et skattehul, som de pågældende kunder aldrig har været i nærheden af at udnytte. Desuden vil det være en omkostningstung og bøvlet administrativ øvelse at skulle omlægge IT-systemer for at kunne sætte renten ned. Det bliver altså ret dyrt for kunderne i selskaberne, at deres pensioner skal reguleres ned med et par procent. At fastholde kundernes pensionsydelser beregnet på maksimalt 4,5 procent i stedet for 4,235 procent, som skatteministeren foreslår, vil heller ikke føre til skatteomgåelse. Kundernes livrenter vil stadig være reelt livsvarige. Dette vises i den tredje graf i bilaget. Nedsat invalidepension De kunder, der får nedsat deres pensionstilsagn, får også med øjeblikkelig virkning nedsat de forsikringsdækninger, der er en del af pensionsordningen. Dermed nedsættes den invalidepension og ægtefællepension, de har ret til. For disse forsikringsdækninger er defineret som eksempelvis 100 pct. henholdsvis 60 procent af kundens alderspensionstilsagn. Det vil særligt slå igennem for unge pensionskunder, da effekten af en lavere rente er større, jo længere tid man har til pensionering. Side 2 Det er ikke en rimelig konsekvens for kunder, der aldrig har været i nærheden af det skattehul, der skal lukkes. Kunderne vil heller ikke i fremtiden komme i

3 nærheden af at udnytte skattehullet, selvom beregningsrenten fastholdes på 4,5 procent. Dyrere pensioner Omberegning af pensionsydelser og information og rådgivning af kunderne er en del af forrentningen, når man er et pensionsselskab. Og kunderne betaler omkostningerne, der er ved det. Men omkostningerne skal holdes så lave som muligt. Skatteministerens forslag om en fælles max-rente, som ligger under 4,5 procent vil øge omkostningerne, som kunderne betaler. Vi synes ikke det politiske formål (lukke et skattehul) retfærdiggør disse omkostninger for de kunder, der i dag har pensioner beregnet på eksempelvis 4,5 procent i stedet for 4,235 procent. Hvad kan man i stedet gøre? Vi mener, at skattehullet kan lukkes, hvis loven fjerner muligheden for individuelt tilvalg af en højere beregningsrente, når pensionsydelsen fastsættes. Vi synes principielt, det er at skyde gråspurve med kanoner, at skatteministeren vil fastsætte en maxgrænse. Men hvis skatteministeren fastholder, at der skal være en grænse for beregningsrenten for at forebygge den form for skattespekulation, vi endnu ikke har set, så skal lovens max-grænse hæves til 4,5 procent og må ikke kunne falde under 4,5 procent nu og i fremtiden. Det kan relativt simpelt formuleres ind i ministerens ændringsforslag. Der bør også stå evt. i bemærkningerne - at selskaberne ikke må anvende en rente, der er højere, end hvad der er realistisk set i forhold til de generelle markedsforhold og selskabets konkrete forhold. *** Lidt supplerende teknik Hvordan er hullet opstået og hvordan kan det misbruges? Hullet er opstået på grund af rateloftet. De pensionsselskaber, der bliver berørt utilsigtet, er selskaber, hvor kunderne altid har haft livrenter. Disse selskaber har givet kunderne lidt fleksibilitet i måden livrenter udbetales på. Det har hverken været i strid med eller på kant af skattelovgivning eller anden lovgivning. Fleksibiliteten opnås ved, at selskabet på pensioneringstidspunktet har givet kunden mulighed for at vælge at regne pensionen med en lidt højere rente end det, der ellers er selskabets udgangspunkt. Jo højere rente, jo højere pension. Så man har opnået, at ydelserne er lidt højere i begyndelsen af pensionisttilværelsen mod til gengæld at være lidt lavere i slutningen af pensionisttilværelsen. Det ønsker en del pensionister, da det passer bedre med deres forbrugsbehov og forbrugsmuligheder. Pensionen har på trods af denne forhøjede startpension stadig reelt været livsvarig og har ikke været skatteomgåelse eller lignende. Skatteministerens maxgrænse har dog tilsyneladende til formål at forhindre dette. Ministerens svar på Side 3

4 vores brev af 13. april giver dog mulighed for forhøjet startpension, hvis den finansieres af bonus, der allerede er optjent eksempelvis i form af omvalgsbonus. Det reelle hul opstår i det ekstreme tilfælde, hvor pensionen regnes på en meget høj rente. Og pensionen så slipper op efter en kort årrække. Det er vi enige i skal forhindres. Med venlig hilsen Anne Seiersen Side 4

5 Bilag Graf 1 Svingende pension Grafen viser, hvad der sker med pensionen, hvis renten ændrer sig. De grønne søjler viser størrelsen af pensionen under den gældende praksis, som kan fastholdes med s forslag. De røde søjler viser udbetalingernes størrelse under ministerens forslag. Grafen viser det eksempel, hvor renten falder i året inden pensioneringen med 1% point, men stiger efter 5 år med 1 procentpoint i to på hinanden følgende år. Det giver følgende udvikling: Der er grundlag for at konkludere: pensionen svinger mere, hvis skatteministerens forslag om lige store ydelser gennemføres kunderne får udbetalt en større del af deres pension i en højere alder eksisterende praksis, som kan opretholdes med s forslag, fører ikke til en omdannelse af en livrente til en ratepension. Side 5

6 Graf 2 svingende ydelser Den årlige procentvise ændring i ydelserne viser hvor store spring i pensionen, kunderne kan opleve med de to modeller. Kravet om, at kunderne straks skal have omregnet deres pension giver mere springende ydelser, end hvis selskaberne kan fortsætte deres nuværende praksis som s model giver mulighed for. Side 6

7 Graf 3 Lidt lavere startpension De grønne søjler viser kundens pensionstilsagn med en rente på 4,5 procent, som kan opretholdes med s forslag. De røde søjler viser, hvad selskabet i stedet skal oplyse kunden om, hvis skatteministerens forslag gennemføres. Det kan konkluderes, at ministerens forslag betyder lidt lavere pensioner i begyndelsen af pensionstilværelsen og lidt højere pensioner sidst i pensionstilværelsen. at forskellene er små at opretholde gældende praksis, som er muligt med s forslag, fører ikke til skattespekulation. Forudsætninger for beregningerne: 1 mio. kr. sparet ved alder 65 år. Selskabet anvender en forventet restlevetid på 20 år. Vedrørende graf 1 og 2: Grønt forløb er uændret en 4,50%-police, der reguleres op og ned i forhold til depotrenterne. I det røde forløb omregnes til 3,235%-grundlag ved pensionsstart. Efter 5 år forhøjes beregningsrenten til 4,235%, men i år 6 bibeholdes denne beregningsrente trods yderligere rentestigning. Nutidsværdien af begge Side 7

8 ydelsesforløb er tkr. ved at anvende depotrenterne som diskonteringsrente. Vedrørende graf 3 : Det grønne forløb viser effekten af en årlig nedjustering pga beregningsrenten overstiger depotrenten. Den mørke del svarer til hovedstolsudlodningen (= / 20 = kr. pr. år), mens den lyse del svarer til udlodning af afkastet udjævnet over løbetiden efter normal selskabspraksis. Det røde forløb viser en omregning på starttidspunktet til den maksimale rente på 4,235% og derefter ingen regulering, da depotrenter og beregningsrente er identiske. Nutidsværdien af begge ydelsesforløb er tkr. ved at anvende depotrenterne som diskonteringsrente. Side 8

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 14 Offentligt J.nr. 2011-321-0019 Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 80 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013.

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013. Nr. 10 / Juli 2013 Alderspensionen fra PensionDanmark udgør for hver ny årgang af pensionister et stadigt større beløb og dermed også en voksende andel af den samlede pensionsindkomst. Fra 2012 til 2020

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesministeriet Lovforslag om reform af førtidspension - høringssvar 24.09.2012 takker for muligheden for at blive hørt vedr. lovforslag om førtidspension og fleksjob. Hermed følger vores bemærkninger.

Læs mere

Separation/skilsmisse og pension

Separation/skilsmisse og pension SEPARATION/SKILSMISSE OG PENSION OKTOBER 011 SIDE 1 Separation/skilsmisse og pension Web-pjecen giver nogle hovedregler om behandlingen af livs- og pensionsforsikringer samt pensionskasseordninger ved

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 4/2011

Nordisk försäkringstidskrift 4/2011 Nordisk försäkringstidskrift 4/2011 Ny finanslov går på hugst i pensionerne - det er en bekymrende tendens 12.12.2011 Danmark fik ny regering efter folketingsvalg den 15. september 2011. Allerede i forbindelse

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning 06.01.2015 Finanstilsynet har den 25. november 2014 sendt

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Tvang og frihed i pensionssystemer

Tvang og frihed i pensionssystemer Tvang og frihed NFT i pensionssystemer 3/2004 Tvang og frihed i pensionssystemer af Michael Møller og Niels Chr. Nielsen Michael Møller Styrken ved det danske pensionssystem er, at det er et obligatorisk,

Læs mere

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset september 2012 Side 4: 7 ud af 10 kroner retur til medlemmerne Side 6: Laveste rente i 100 år Side 3 det betyder skatte reformen for din pension Et flertal i Folketinget indgik i sommer aftale om en ny

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Pension især med fokus på beskatning ved efterløn og folkepension Studerende: Vejleder: Jacob E. Christensen

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

IKKE FLERE PaPIRBREVE

IKKE FLERE PaPIRBREVE SEPtEMBER 2014 SIdE 2: til EthVERt BEhOV SIdE 3: REGN SELV PÅ DIN PENSION SIdE 4: SIdE 4 GOD VIND til LÆGERNE Pensionskassen investerer godt 500 mio. kroner i vindmølle-projekt i den tyske del af Nordsøen.

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere