Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling European High Yield

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling European High Yield"

Transkript

1 Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling European High Yield Forenklet prospekt

2 Foreningens navn Investeringsforeningen Gudme Raaschou (herefter "Investeringsforeningen" eller "Foreningen"). Foreningens adresse Investeringsforeningen Gudme Raaschou, c/o Invest Administration A/S, Falkoner Alle 53, 3. sal, 2000 Frederiksberg. Klageansvarlig Private medlemmer af Foreningen kan i henhold til lov om finansiel virksomhed indgive en klage til Foreningens klageansvarlige hos Foreningens investeringsforvaltningsselskab. Private medlemmer af Foreningen kan skrive eller ringe til: Investeringsforeningen Gudme Raaschou att.: den klageansvarlige c/o Invest Administration A/S Falkoner alle 53, 3. sal 2000 Frederiksberg Tlf Klagevejledning fremgår af Foreningens hjemmeside under "Hjælpefunktioner". Ankenævnet for Investeringsforeninger Private medlemmer af Foreningen kan anke forhold vedrørende Foreningen eller afdelingerne herunder til: Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4. sal 2100 København Ø Telefon Telefax Yderligere information fås på under "Forbrugerinteresser". Afdelingers navne Afdeling European High Yield (herefter "Afdelingen"). Foreningens stiftelsesdato Investeringsforeningen Gudme Raaschou blev stiftet den 1. november 2000 på initiativ af Gudme Raaschou Bankaktieselskab. Afdelingers stiftelsesdato Afdelingen blev etableret af Investeringsforeningen Gudme Raaschou den 24. april Afdelingen blev godkendt af Finanstilsynet den 17. maj Handel med investeringsforeningsandele Afdelingen har siden den 26. februar 2007 handlet på InvesteringsForeningsBørsen i Danmark (IFX), som er et reguleret marked under NASDAQ OMX Copenhagen. SE-nummer SE-nr.: Registreringsnr. hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Investeringsforeningens CVR-nr. er Foreningens registreringsnr. hos Finanstilsynet FT-nr.: afdelingsnummer 3 1

3 Information om Finanstilsynet For såvel Investeringsforeningen Gudme Raaschou, Lån & Spar Bank A/S, Invest Administration A/S og depotselskabet er den kompetente tilsynsmyndighed Finanstilsynet. Der er mellem parterne indgået aftaler, som er underlagt retningslinier i henhold til regler udstukket af Finanstilsynet. Finanstilsynet Århusgade København Ø Telefon Telefax ISIN-kode ISIN-kode: DK Offentliggørelsesdato Prospektet er senest opdateret og offentliggjort den 24. august 2009 Bestyrelsens erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give. Prospektet indeholder os bekendt enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for Investeringsforeningens potentielle medlemmer som defineret i bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, professionelle foreningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter. Bestyrelsen, København, den 24. august 2009 Ole Andersen (formand) Kjeld Iversen Jørgen Buus Lassen Ole Bergsten Investeringsforvaltningsselskab Invest Administration A/S, Falkoner Alle 53, 3. sal, 2000 Frederiksberg, Tlf , Fax CVR. nr er investeringsforvaltningsselskab for Investeringsforeningen. Invest Administration A/S (herefter Investeringsforvaltningsselskabet") påtager sig alle forpligtelser i henhold til lov om investeringsforeninger og specialforeninger og andre kollektive investeringsordninger m.v., og Investeringsforvaltningsselskabet er ansvarlig for, at den daglige ledelse af Investeringsforeningen udøves i overensstemmelse med nævnte lov, foreningens vedtægter og de af bestyrelsen givne investeringsrammer og trufne beslutninger. Aftalen mellem Investeringsforeningen og Investeringsforvaltningsselskabet kan af begge parter opsiges med øjeblikkelig varsel. Investeringsforvaltningsselskabet honoreres for administration i henhold til aftalen med følgende satser i forhold til den gennemsnitlige formue: Afd. Danske Aktier 0,5%, Afd. Selection 0,7%, Afd. Nordic Alpha 0,7%, Afd. Emerging Markets Aktier 0,16%, Afd. European High Yield 0,65%, Afd. US High Yield 0,1%. Investeringsforvaltningsselskabets direktion Direktør, Preben Iversen og direktør Ulla Heurlin Revision Statsautoriseret revisor Jesper O. Edelbo og statsautoriseret revisor Pia E. Bay, PricewaterhouseCoopers Revisionsaktieselskab, Strandvejen 44, 2900 Hellerup. Depotselskab Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K. Investeringsforeningens bestyrelse har valgt nyt depotselskab, Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 7-9, 1014 København K. Der planlægges overgang til det nye depotselskab snarest. 2

4 Depotselskabsaftale Depotselskabet, Danske Bank, er i henhold til depotaftalen forpligtet til at virke som depotselskab i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Vederlaget til depotselskabet beregnes som 1,5 promille p.a. af den gennemsnitlige formue plus et grundgebyr på kr. ekskl. transaktionsomkostninger, som udgør 500 kr. pr. transaktion plus eventuelle udenlandske omkostninger, afhængig af transaktionens art. Depotselskabet er endvidere kontoførende og aktieudstedende institut for Investeringsforeningen. Aftalen kan opsiges af begge parter med tre måneders varsel. Se yderligere under afsnittet "Depotselskab". Rådgiverdata Finansielle rådgivere: Finansiel rådgiver: Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 7-9, 1014 København K. CVR. nr samt WestLB Asset Management Kapitalanlagegesellschaft MBH, Friedrichstrasse 62-80, Düsseldorf, Tyskland. Rådgivningsaftaler Aktiviteten for den finansielle rådgiver, Lån & Spar Bank A/S, er bl.a. formuepleje og rådgivning omkring formuepleje. I forbindelse med investeringer i udlandet modtager afdelingen endvidere rådgivning fra Investeringsforeningens internationale samarbejdspartnere. Investeringsforeningen har bevidst valgt at indgå meget tætte samarbejdsrelationer med et mindre antal rådgivere for derved at opnå det størst mulige udbytte af det løbende analysearbejde. De tætte samarbejdsrelationer betyder samtidig, at afdelingen kan reagere hurtigt i forbindelse med nye analyser og anbefalinger. Det samlede vederlag til Lån & Spar Bank A/S er i alt beregnet til 0,35% p.a. i forhold til afdelingens gennemsnitlige formue. Investeringsrådgivningsaftalen mellem Investeringsforeningen Gudme Raaschou og Lån & Spar Bank A/S kan opsiges med øjeblikkelig varsel fra begge parters side. WestLB Asset Management yder finansiel rådgivning til afdelingen. Det samlede vederlag til WestLB Asset Management er i alt beregnet til 0,55% p.a. af afdelingens gennemsnitlige formue op til EUR 50 mio. og 0,35% p.a. af afdelingens gennemsnitlige formue over til EUR 50 mio. Minimumshonoraret til WestLB Asset Management er dog EUR Investeringsrådgivningsaftalen mellem Investeringsforeningen Gudme Raaschou og WestLB Asset Management kan opsiges med øjeblikkelig varsel fra begge parters side. Markedsføringsaftale Invest Administration A/S har indgået aftale om markedsføring og formidling med en række formidlere, herunder Lån & Spar Bank A/S, som er koncernforbundet med Invest Administration A/S. Der henvises til en opdateret liste over formidlere på Investeringsforeningens hjemmeside, Aftale om markedsføring og formidling er indgået på ens vilkår for formidlerne. Aftalen beskriver, at formidlere til enhver tid med udgangspunkt i kundens behov samt overholdelse af regler om god skik og regler om investorbeskyttelse formidler salg af investeringsbeviser fra Investeringsforeningen. Formidlerne fastlægger selv deres markedsføringstiltag med henblik på at fremme salget af investeringsbeviser fra Investeringsforeningen. Aftalen honoreres i forhold til den gennemsnitlige formue med følgende satser p.a. for de enkelte afdelinger: Afd. Danske Aktier 0,65%, Afd. Selection 0,75%, Afd. Nordic Alpha 0,75%, Afd. Emerging Markets Aktier 0,00%, Afd. European High Yield 0,50%, Afd. US High Yield 0,00%. Aftalen kan opsiges med en dags varsel fra begge parters side. Målgruppe og den typiske investor Det er målet fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i værdipapirer i overensstemmelse med reglerne i afsnit IX, kapitel 13 og 14 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og på forlangende af en deltager at indløse deltagerens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. vedtægternes 14. Den typiske investor i Afdelingen forventes at være fortrolig med at investere i obligationsbaserede investeringsforeninger eller afdelinger og i obligationer. Den typiske investor opfatter en investering via Afdelingen som en langsigtet investeringsmulighed, der indgår som et element i en samlet portefølje af investeringsaktiver. Afdelingen henvender sig til investorer selskabsmidler og pensionsmidler. Den typiske investor har forud for sin investering i Afdelingen fået rådgivning fra sin bankrådgiver om sin risikoprofil og herunder Afdelingens indflydelse på den valgte risikoprofil. Midlernes anbringelse 3

5 Midlernes anbringelse sker i overensstemmelse med afsnit IX i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Investeringsforeningens midler kan anbringes i bankindskud i accessorisk omfang. Benchmark Referenceindeks (benchmark) for Afdelingen er frem til og med 30. juni 2009 Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index. Fra og med 1. juli 2009 er Afdelingens benchmark Merrill Lynch Euro Fixed- Floating high yield constrained index. Det er dog ikke Afdelingens målsætning at følge referenceindekset tæt, jf. afsnit om risici. Investeringsmål Formålet med Afdelingen er at tilvejebringe et højt afkast i form af renteafkast og kursgevinster ved investering i erhvervsobligationer og derved at skabe et merafkast i forhold til benchmark. Afdelingen søger at opnå disse mål ved - i henhold til de politikker og retningslinier som fastlægges af Investeringsforeningens bestyrelse - at investere i en diversificeret portefølje af omsættelige europæiske erhvervsobligationer med hovedvægten lagt på erhvervsobligationer med en lav klassificering/rating. Investeringsstrategi Der investeres i en portefølje bestående af obligationer med ratings mellem BB og C. Der kan endvidere investeres i erhvervsobligationer uden rating, som vurderes at have tilsvarende kreditværdighed. Dog skal den udstedende virksomhed være hjemmehørende i et land med en rating på minimum BBB/Baa. Enhver oplysning i nærværende prospekt, herunder om investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for lovgivningens og vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. Afledte finansielle instrumenter Afdelingen må anvende derivater så som optioner, futures, forwardkontrakter og swaps inden for rammerne af Afdelingens investeringspolitikog inden for de markeder og værdipapirer, som Afdelingen er godkendt til at investere i. Der vil blive indgået valutaterminsforretninger med henblik på at begrænse valutakursrisikoen på udstedelser, der ikke er denomineret i Euro. Risici Investering i high yield-obligationer (erhvervsobligationer) har historisk været kendetegnet ved højere risiko end investering i stats- og realkreditobligationer - men lavere risiko end investering i aktier. High yieldobligationers afkast består af såvel renteafkast som kursreguleringer, hvor sidstnævnte vil afspejle både udviklingen i det generelle renteniveau og forskydninger i de globale likviditets- og kreditspænd. Endvidere vil branche- og selskabsspecifikke forhold kunne give anledning til forskydninger af klassificering/rating, hvilket kan påvirke kursdannelsen. Det bemærkes, at Afdelingen - uden begrænsning - må investere i europæiske erhvervsobligationer med en lavere rating end "investment grade" samt erhvervsobligationer uden rating men med tilsvarende karakteristika. Disse erhvervsobligationer, der til tider benævnes "junk bonds", er behæftet med væsentlig højere risiko for misligholdelse og tab af hovedstol end værdipapirer med højere rating. Debitor kan være i betalingsstandsning på det tidspunkt, hvor Afdelingen erhverver papirerne. Afdelingen kan erhverve erhvervsobligationer, som kun oppebærer den laveste klassificering/ratings fra Moody's Investor Service, Standard & Poors eller et andet ratingbureau, eller som af InvesteringsForvaltningsSelskabet anses for at være af sammenlignelig bonitet. Ikke-ratede erhvervsobligationer samt erhvervsobligationer, udstedt af virksomheder, der enten er gået i betalingsstandsning eller konkurs, og hvor udsigterne for, at værdipapirerne opnår en højere rating må betragtes som yderst ringe, kan ligeledes indgå i porteføljen, såfremt InvesteringsForvaltningsSelskabet forventer, at værdipapirudstedernes finansielle tilstand eller beskyttelsen, som ydes af selve værdipapirbetingelserne, begrænser risikoen for Afdelingen. Den samlede risiko ved investering i europæiske high yield-obligationer betegnes som mellem. Investorer bør betragte europæiske high yield-obligationer som et supplement til en diversificeret portelje. High yield-obligationer må betegnes som overvejende spekulative og kan forekomme mere følsomme overfor realøkonomiske eller forventningsbaserede forhold samt branchespecifikke forhold end værdipapirer med højere klassificering/rating. Omsætningen på markedet for sådanne erhvervsobligationer kan være begrænset sammenlignet med værdipapirer med højere rating. Dette kan have en negativ indflydelse på kursdannelsen og på InvesteringsForvaltningsSelskabets evne til at fastslå erhvervsobligationernes værdi. Herudover kan negativ omtale eller en negativ opfattelse blandt investorerne i forhold til high yield-obligationer - hvad enten denne omtale eller opfattelse er baseret på fundamentale forhold eller ej - have tendens til at mindske markedsværdien og likviditeten i sådanne obligationer. 4

6 InvesteringsForvaltningsSelskabet søger at mindske investeringsrisikoen ved hjælp af kreditanalyser, diversifikation samt ved at holde sig orienteret om den løbende udvikling, rentetendenserne og de økonomiske betingelser. Der er dog ingen sikkerhed for, at tab ikke vil kunne forekomme. Afdelingen er noteret i danske kroner, mens afdelingens referencevaluta er euro. Ved investeringer denomineret i en anden valuta end euro afdækkes så vidt muligt valutarisikoen løbende til euro. Der vil således løbende være en åben valutakursposition i euro. I forbindelse med Afdelingens anvendelse af finansielle instrumenter vil der opstå tilgodehavender hos de modparter, som forretningerne er indgået med. Hvis en eller flere modparter ikke er i stand til at honorere forpligtelserne, vil Afdelingen lide tab. Fastholdelse af risikoprofil Investeringsforeningen har med henblik på at fastholde sin risikoprofil specificeret investeringsuniverset for den enkelte afdelings portefølje, i investeringsrådgivningsaftalen med Lån & Spar Bank A/S. Handler godkendes af ledelsen i Investeringsforvaltningsselskabet på baggrund af en investeringsanbefaling fra investeringsrådgiverens side. Derigennem sikrer Investeringsforvaltningsselskabet, at de værdipapirer, der indgår i den enkelte afdelings portefølje, er i overensstemmelse med pågældende afdelings risikoprofil. Resultat seneste 5 år Afdelingen har opnået følgende resultater i de seneste fem år (resultat pr. 100 kr.'s investeringsforeningsandel). Afkast i pct ,6% ,3% ,6% ,7% ,4% Afkastet i procent er beregnet som ((indre værdi ultimo året med tillæg af geninvesteret udlodning / indre værdi primo året) -1) x 100. Bemærk, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast. Advarselsnote Bemærk, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast. Udloddende Afdelingen er udloddende. Eventuelt udbytte betales en gang årligt via medlemmets konto i det kontoførende institut. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at der i perioden primo januar og indtil den ordinære generalforsamling udstedes investeringsforeningsandele uden ret til udbytte fra det foregående regnskabsår. Udlodningsfrekvens samt beskatning heraf Eventuelt udbytte udbetales én gang årligt til Afdelingens medlemmer efter Investeringsforeningens årlige, ordinære generalforsamling. Udbyttet betales til medlemmets pengeinstitutkonto via Værdipapircentralen. Udlodningen foretages under hensyntagen til de i Ligningslovens 16c anførte krav til minimumsudlodning. Udlodningen foretages på baggrund af de i regnskabsåret indtjente renter og udbytter, realiserede og urealiserede kursgevinster med fradrag af Afdelingens omkostninger. I det omfang Afdelingen har indkomst af den pågældende art, udlodder den på grundlag af de i regnskabsåret: - indtjente renter, - realiserede nettokursgevinster på obligationer, - realiserede nettokursgevinster på valutakonti, - erhvervede, skattepligtige nettogevinster ved Afdelingens anvendelse af afledte finansielle instrumenter, - samt efter fradrag af administrationsomkostninger udbytte svarende til de i henhold til den enhver tid gældende lovgivning udlodningspligtige beløb, der opfylder de i Ligningslovens 16C anførte krav til minimumsudlodning. Årsrapport 5

7 Afdelingens regnskabsår er kalenderåret. Afdelingens regnskabsmæssige resultat opgøres efter de retningslinier, der er fastsat i Finanstilsynets "Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v.". For hvert regnskabsår udarbejdes årsrapport bestående af årsberetning, resultatopgørelse, balance og noter med specifikation af de enkelte poster i regnskabet. Hovedtallene i Afdelingens seneste årsrapport (2008): Regnskabsmæssigt resultat, t. kr Udlodning pr. andel, kr. 0,0. Medlemmernes formue, t. kr Omsætningshastigheden var 0,26. Årsrapporten revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor, som skal være statsautoriseret (se afsnit om Revision). Skat Som udloddende afdeling skal Afdelingen ikke betale skat, men Investeringsforeningen forpligter sig til at tilbageholde udbytteskat. Udlodninger og kursavancer på investeringsbeviserne beskattes hos medlemmerne efter de herfor gældende regler. Reglerne for beskatningen sigter mod, at beskatningen ved at investere igennem en investeringsforening svarer til den beskatning, som investor ville være underlagt ved en direkte investering i de underliggende værdipapirer. Af seneste årsrapport fremgår det, hvorledes beskatning af eventuel udloddet udbytte var fordelt mellem aktieindkomst og kapitalindkomst. En historisk fordeling er ingen garanti for, at en fremtidig fordeling vil være tilsvarende. Private midler (ej pensionsmidler) Udbytte kan være skattefri indkomst eller skattepligtig kapitalindkomst afhængig af, hvor udbyttet stammer fra. Denne fordeling rapporteres automatisk til SKAT. Af seneste årsregnskab fremgår det, hvorledes beskatning af eventuel udloddet udbytte var fordelt mellem kapitalindkomst og skattefri udlodning. En historisk fordeling er ingen garanti for, at en fremtidig fordeling vil være tilsvarende. Idet årets udbytter samt kursværdien af investeringsbeviser ultimo året indberettes til SKAT, har SKAT de nødvendige oplysninger til at beskatte det enkelte medlems udbytte korrekt. Avance ved salg af Afdelingens beviser beskattes som kapitalindkomst. Tab ved salg af Afdelingens beviser kan normalt fratrækkes i øvrig kapitalindkomst. Det påhviler det enkelte medlem at opgøre sin skattepligtige avance på selvangivelsen, idet disse oplysninger ikke indberettes automatisk. Personer under 18 år kan også investere i investeringsbeviser. Der gælder dog særlige regler for beskatning af udbytter og avancer, som medlemmer under 18 år skal være opmærksomme på. Pensionsmidler Såfremt pensionsmidler investeres i Afdelingen, beskattes afkast i henhold til pensionsafkastbeskatningsloven. Investering i Afdelingens beviser gennem en kapitalpension, ratepension eller en selvpension beskattes selvstændigt og er selvangivelsen uvedkommende. Eventuelle udbytter fra Afdelingen indsættes på medlemmets pensionskonto uden fradrag af acontoskat. Det samlede afkast beskattes med 15% (dette gælder både realiserede og urealiserede). Et eventuelt underskud fra tidligere år overføres til senere år. Selskaber Udlodning af udbytte medtages som almindelig skattepligtig indkomst. Såfremt visse betingelser fra SKAT's side er opfyldt betales dog kun 19,8% i udbytteskat. Midler fra virksomhedsordningen er ikke velegnet til investering i Afdelingen. For en fuldstændig afklaring af de skattemæssige forhold ved investering i Afdelingen henvises investorer til at rådføre sig med egen revisor eller skatterådgiver. Lovpligtig indberetning til skattemyndighederne af udbetalt udbytte sker gennem det pengeinstitut, hvor investeringsforeningsandelene har depot. Emissionsperiode Investeringsforeningsandelene udbydes i løbende emission uden fastsat højeste beløb. Fastsættelse af emissionspris ved løbende emission Beregningen af emissions- og indløsningspris følger principperne, at eksisterende investorer ikke må stilles ringere ved, at der foretages indløsninger og emissioner. Nye investorer og investorer, der ønsker at træde ud af en afdeling, skal dække de omkostninger, der er forbundet hermed. Emissionsprisen fastsættes ved at dividere afdelingens formue med den nominelle værdi af tegnede andele. Hertil lægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen herunder til administration, trykning, annoncer, provision til formidlere og garanter af emissionen, kapitaltilførselsafgift m.v. De med 6

8 emissionen forbundne omkostninger skønnes at være 1,50 pct. pr. andel og forventes at fordele sig med følgende procenter for de enkelte poster. Indløsningsret På et medlems forlangende skal Investeringsforeningen indløse vedkommendes beviser i Afdelingen. Indløsningen kan i særlige tilfælde udsættes, indtil det nødvendige salg af værdier er foretaget. Intet medlem har pligt til at lade sine andele indløse. Investeringsforeningen skal straks underrette Finanstilsynet, hvis Afdelingens formue på grund af indløsning vil komme under 10 mio. kr. Indløsningspris Indløsningsprisen udregnes på tidspunktet for indløsningen på grundlag af nettoværdien af afdelingens formue divideret med den nominelle værdi af tegnede beviser. Der fratrækkes omkostninger forbundet med indløsningen. Indløsningsfradraget andrager op til 0,5%. Offentliggørelse af emissions- og indløsningspris samt indre værdi Emissions- og indløsningspriser samt indre værdi oplyses på hjemmesiden ved opdatering tre gange dagligt, og de kan fås ved henvendelse til Investeringsforeningen. Indre værdi indberettes tre gange dagligt til NASDAQ OMX Copenhagen. Omsættelighed og indskrænkning ved salg Investeringsforeningsandelene er omsætningspapirer og frit omsættelige uden indskrænkninger af nogen art. Hvis et medlem ønsker at sælge sine andele for at købe andele i en anden forening, sker det på sædvanlige handelsvilkår via eget pengeinstitut. I forbindelse med køb eller salg af cirkulerende foreningsandele må der normalt påregnes opkrævet sædvanlig kurtage til værdipapirhandleren. Der er indgået aftale med Lån & Spar Bank A/S om løbende prisstillelse i Investeringsforeningen. Bud- og udbudskursen kan ses på NASDAQ OMX Copenhagens hjemmeside: Flytning mellem afdelinger Flytning mellem afdelinger i Investeringsforeningen kan ske ved salg af investeringsbeviser i den afdeling, som pågældende medlem ikke ønsker at eje og ved køb af investeringsbeviser i den afdeling, som ønskes ejet. Såfremt, det ved flytning af investeringsbeviserne er nødvendigt at emissionere og indløse investeringsbeviser, er de sædvanlige omkostninger (se afsnit om emissionstillæg og indløsningsfradrag) relevante. Såfremt investeringsbeviserne kan handles i markedet, vil det være forskellen mellem bud- og udbudskurs, der afgør de relevante omkostninger. Hertil kommer eventuel kurtage og andre handelsomkostninger til medlemmets bank eller børsmægler. Administrationsomkostninger Afdelingen afholder sine egne omkostninger og pro rata øvrige omkostninger afholdt af Investeringsforeningen, f.eks. fælles udgifter til markedsføring. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, revision, Finanstilsynet, markedsføring og depotselskabet må i henhold til Investeringsforeningens vedtægter for Afdelingen dog ikke overstige 2% af den gennemsnitlige formueværdi i Afdelingen inden for regnskabsåret. Omk.pct ,33% ,51% ,49% ,57% ,61% Omkostningsprocenten er Afdelingens samlede administrationsomkostninger angivet i procent af gennemsnitsformuen. Vederlag til bestyrelse, investeringsforvaltningsselskab og Finanstilsynet Vederlag til bestyrelse, investeringsforvaltningsselskab, depotselskab og Finanstilsynet beregnes som en fast andel af Afdelingens formue. Vederlag til bestyrelsen beregnes ud fra, hvor stor en andel Afdelingens formue udgør af Investeringsforeningens samlede formue. Det samlede vederlag til bestyrelsen skal fastsættes af generalforsamlingen. 7

9 Vederlagene er i et vist omfang variable i forhold til udviklingen i formuen.i det seneste reviderede årsrapport (2008) var vederlagene som følger: Vederlag i t.kr. Bestyrelse 97 Revisorer 31 Kontorhold, herunder honorar til adm. og inv.rådgivning Markedsføring Depotselskab 389 Øvrige, herunder Finanstilsynet 232 Vederlagene er i et vist omfang variable i forhold til udviklingen i formuen. For indeværende år forventes de ikke forholdsmæssigt at afvige væsentligt fra beløbene angivet ovenfor. Tegningssted Tegning kan finde sted hos Lån & Spar Bank A/S eller i eget pengeinstitut. Stykstørrelse Investeringsforeningsandelene udstedes gennem Værdipapircentralen i stk. á nominelt kr. 100, hvilket tillige er minimumsindskuddet. Bevisudstedende Afdelingen er bevisudstedende. Værdipapircentralen Investeringsforeningsandelene registreres i Værdipapircentralen. Betaling for tegning Foreningsandele tegnet i løbende emission afregnes normalt på tredjedagen (bankdage) efter tegningen samtidig med registrering af foreningsandelene på medlemmets depotkonto. Det er gratis at få andelene opbevaret i depot hos depotbanken eller andre danske pengeinstitutter. Ved køb og salg betales dog normal kurtage og gebyrer til VP. Notering på navn Investeringsforeningsandelene udstedes til ihændehaveren, men kan på begæring noteres på navn i indehaverens kontoførende institut. Investeringsforeningsandelene er frit omsættelige og negotiable. Til de navnenoterede investorer udsendes den trykte årsrapport samt indkaldelse til ordinær generalforsamling. Foreningens formue Investeringsforeningens formue var pr. 30. juni 2009 på mio. kr ,2. Afdelingens formue Afdelingens formue var pr. 30. juni 2009 på mio. kr. 552,7. Finanskalender Inden udgangen af januar måned offentliggøres en finanskalender, der indeholder de forventede tidspunkter i det pågældende regnskabsår, hvor Investeringsforeningen forventer at offentliggøre års- og delårsrapporter samt forventet dato for ordinær generalforsamling. Vedtægter Investeringsforeningens vedtægter er vedlagt som en integreret del af dette prospekt og kan rekvireres hos Invest Administration A/S, Falkoner Alle 53, 3. sal, 2000 Frederiksberg, Tlf , Fax , eller fra hjemmesiden Særlige forbehold Nærværende prospekt er udarbejdet på dansk og henvender sig til danske investorer. Prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med danske regler og lovgivning. Prospektet er indsendt til Finanstilsynet i Danmark i 8

10 henhold til kapitel 11 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Prospektet er ikke godkendt af eller registreret hos udenlandske myndigheder med henblik på salg og markedsføring af investeringsforeningsandele uden for Danmark. Oplysninger i nærværende prospekt kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold. Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Distribution af dette prospekt kan i visse lande være underlagt særlige restriktioner. Personer, der kommer i besiddelse af prospektet, er forpligtede til selv at undersøge og iagttage sådanne restriktioner. De af prospektet omfattede investeringsforeningsandele må ikke udbydes eller sælges i USA, Canada og Storbritannien. Nærværende prospekt må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i disse lande. Oplysninger i dette prospekt er ikke et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt, eller til personer over for hvem, et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt. Enhver oplysning i nærværende prospekt, herunder om investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for lovgivningens og vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. 9

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling European High Yield

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling European High Yield Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling European High Yield Forenklet prospekt Foreningens navn Investeringsforeningen Gudme Raaschou (herefter "Investeringsforeningen" eller "Foreningen"). Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Specialforeningen Dexia Invest

Specialforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling Danske Aktier

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling Danske Aktier Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling Danske Aktier Fuldstændigt prospekt ORDREBLANKET Investeringsforeningen Gudme Raaschou Afdeling Danske Aktier Fondskode: DK0060101996 KØBSORDRE Jeg ønsker

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest

Specialforeningen BL&S Invest Specialforeningen BL&S Invest Afdeling Globale Aktier Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling High Yield Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling Emerging Markets Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special European High Yield Bonds en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling Emerging Markets Aktier

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling Emerging Markets Aktier Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling Emerging Markets Aktier Forenklet prospekt Foreningens navn Investeringsforeningen Gudme Raaschou (herefter "Investeringsforeningen" eller "Foreningen").

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

Forenklet. Afdeling Bolig

Forenklet. Afdeling Bolig Forenklet prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Bolig Afdeling Bolig Indhold Afsnit I Foreningen... 2 Afsnit II Afdelingen... 3 Afsnit III - Samarbejdsparter og tegning... 4 Afsnit IV - Afkast, udbytte,

Læs mere

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling Nordic Alpha ex. Udbytte

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling Nordic Alpha ex. Udbytte Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling Nordic Alpha ex. Udbytte Prospekt Foreningens navn Investeringsforeningen Gudme Raaschou Foreningens adresse Investeringsforeningen Gudme Raaschou, Kalvebod

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer,

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer, BESTYRELSENS FUSIONSPLAN og -REDEGØRELSE for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) og Mellemlange Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCK PICK

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCK PICK INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCK PICK SEPTEMBER 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Danske Small Cap aktier

Danske Small Cap aktier FT nr. 11.108 Danske Small Cap aktier Tegningsprospekt offentliggjort den 4. april 2007 Tegningssted: Dexia Bank Denmark A/S Telefon: 33 46 11 00 Grønningen 17 Telefax: 33 32 42 01 1270 København K E-mail:

Læs mere

Fuldstændigt prospekt for

Fuldstændigt prospekt for Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved,

Læs mere

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest Investoroplysninger for 24. marts 2014 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EGNS-INVEST

Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EGNS-INVEST Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EGNS-INVEST EGNS-INVEST Emerging Østeuropa EGNS-INVEST Østen EGNS-INVEST Emerging Østen EGNS-INVEST Global Biotek & Medicin EGNS-INVEST Korte obligationer

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST AFDELING ETIK INVEST, DANSKE OBLIGATIONER PROSPEKT 21. maj 2007 G4:Users:steno:Desktop:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:ProspektObligationer070521final.doc . Afdeling Etik

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling Investeringsforeningen BIL Nordic Invest indkalder hermed til ordinær generalforsamling hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V tirsdag den 12. april 2016 kl. 16.00 Dagsorden 1. Fremlæggelse

Læs mere

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling Danske Aktier

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling Danske Aktier Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling Danske Aktier Tegningsprospekt TEGNINGSBLANKET FOR TEGNINGSPERIODEN 19. 26. november 2007 Fra og med forventet første handelsdag den 30. november 2007 udbydes

Læs mere

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation 1) Formålet Bilaget definerer: Vedtaget af generalforsamlingen 10. december 2013 generelt branchekodeks for

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil ekskl. udbytte for 2015

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil ekskl. udbytte for 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil ekskl. udbytte for 2015 Prospektet er offentliggjort den 14. januar 2016. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2013 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil Prospektet er offentliggjort den 21. august 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil Ansvar Ansvar

Læs mere

Tegningsprospekt Afdeling Bolig

Tegningsprospekt Afdeling Bolig Tegningsprospekt Investeringsforeningen Sparinvest Bolig Afdeling Bolig Indhold Afsnit I Foreningen... 2 Afsnit II Afdelingen... 5 Afsnit III - Samarbejdsparter og tegning... 7 Afsnit IV - Afkast, udbytte,

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FULDSTÆNDIGT PROSPEKT Investeringsforeningen ATRIUM Value Partner Europa Small Cap Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling Nordic Alpha ex. Udbytte

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling Nordic Alpha ex. Udbytte Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling Nordic Alpha ex. Udbytte Fuldstændigt prospekt Foreningens navn Investeringsforeningen Gudme Raaschou (herefter "Investeringsforeningen"). Foreningens adresse

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2015 Indhold Indkomståret 2015... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EgnsINVEST

Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EgnsINVEST Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EgnsINVEST EgnsINVEST Side 1 af 85 Investeringsforeningen EgnsINVEST... 3 Generel information om investeringsforeningen:... 5 Information om de inkluderede

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest Investeringsforening i henhold til dansk lov Januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 2 2. FORMÅL... 2 3. MEDLEMMER...2 4. HÆFTELSE...

Læs mere

StockRate Invest. Afdeling Globale Aktier Udloddende. Prospekt

StockRate Invest. Afdeling Globale Aktier Udloddende. Prospekt StockRate Invest Afdeling Globale Aktier Udloddende Prospekt Ansvar for prospektet... 3 1. Investeringsforeningen StockRate Invest... 4 1.1. Navn og adresse... 4 1.2. Stiftelse... 4 1.3. Registreringsnumre...

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest HøjrenteLande en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest HøjrenteLande en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest HøjrenteLande en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest, Afdeling 7, Korte Obligationer, Afdeling 14, Lange Obligationer, Afdeling 20, Danske Obligationer og Afdeling 24, OMX

Læs mere

Prospekt for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Asien ekskl. udbytte for 2014

Prospekt for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Asien ekskl. udbytte for 2014 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Asien ekskl. udbytte for 2014 Prospektet er offentliggjort den. 14. januar 2015 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Asien ekskl. udbytte for

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest ---------------------------------------------------------------------------------------------- Der afholdes ekstraordinær

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne. Alm. Brand Invest, Obligationer

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne. Alm. Brand Invest, Obligationer Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Offentliggjort

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Investeringsforeningen INVESTIN

Investeringsforeningen INVESTIN Investeringsforeningen INVESTIN Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Korte obligationer

ATP Invest I Afdeling Korte obligationer ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest Forenklet fællesprospekt 2009 for obligationsafdelingerne KORTE OBLIGATIONER OBLIGATIONER LANGE OBLIGATIONER 1 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet...

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Ejendomme Europa Indeks (ophørende), Europa Bæredygtig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Stabil Februar 2016 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

PROSPEKT. Specialforeningen Danske Invest, afdeling Indeksobligationer

PROSPEKT. Specialforeningen Danske Invest, afdeling Indeksobligationer PROSPEKT Specialforeningen Danske Invest, afdeling Indeksobligationer 26. juni 2013 Ansvar for prospektet for... 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for... 4 Foreningen... 5 1. Foreningens navn,

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber

ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Nye Obligationsmarkeder (SE-nr.: 31023688) (den fortsættende

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2013 Indhold Indkomståret 2013...3 Private...4 Frie midler - fysiske personer...5 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før 1.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling US High Yield

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling US High Yield Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling US High Yield Fuldstændigt prospekt Foreningens navn Investeringsforeningen Gudme Raaschou (herefter "Investeringsforeningen" eller "Foreningen"). Foreningens

Læs mere

Professionel pleje af din pensionsopsparing

Professionel pleje af din pensionsopsparing Professionel pleje af din pensionsopsparing mixinvest En rigtig god måde at placere din pensionsopsparing på er ved at investere pengene i et mix af aktier og obligationer. Det kræver dog både tid og indsigt

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen TRP-Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen TRP-Invest (kapitalforening).

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling KF Danske obligationer Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Lange obligationer

ATP Invest I Afdeling Lange obligationer ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BPT Invest

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BPT Invest FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen BPT Invest Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede,

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010

InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010 InvesteringsForeningsRådets omkostningsanalyse 2010 2010 blev et godt år for de danske investeringsforeninger og deres 820.000 private investorer. De bedste afdelinger gav afkast på over 40 pct. til investorerne.

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere