Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008"

Transkript

1 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr /LF /LF /LF /LF /LF /LF /LF

2 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 1.3. Detentionslokalet i Sand... 2 Ad 1.4. Detentionslokalerne i Klaksvík... 3 Ad 1.5. Detentionslokalerne i Runavík... 3 Ad 1.6. Detentionslokalerne i Tórshavn... 3 Ad 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv Ad 2.3. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 5 Ad 2.4. Lægeundersøgelse... 7 Ad Tidspunktet for tilkald af læge... 7 Ad 2.5. Oplysninger fra kriminalregisteret... 8 Ad Fremstilling... 9 Ad Visitation mv Ad 2.7. Tilsyn Ad Tilsyn under foreløbig anbringelse i detentionen (skærpet tilsyn) Ad Tidspunktet for det sidste tilsyn i den endelige anbringelse Ad Karakteren af de udførte tilsyn i perioden med endelig anbringelse Ad 2.9. Vejledning om klageadgang mv Opfølgning Underretning... 15

3 2/15 Den 9. februar 2009 afgav jeg en endelig rapport om mine inspektioner den 25., 26., 28. og 29. august 2008 af detentioner på Færøerne. I rapporten bad jeg Landfogeden på Færøerne om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold. Jeg bad om at landfogedens udtalelser mv. blev sendt til mig gennem Justitsministeriet, som jeg ligeledes bad om en udtalelse. Jeg har i den anledning modtaget udtalelser af 1. oktober 2009, 29. oktober 2010 og 4. marts 2011 med bilag fra henholdsvis Landfogeden på Færøerne, Rigspolitiet og Justitsministeriet. Justitsministeriet har beklaget den meget sene besvarelse. Justitsministeriet henviser flere steder i sin udtalelse til det som landfogeden har anført i sin udtalelse. Jeg går ud fra at ministeriet herved henholder sig til det som landfogeden har anført disse steder i landfogedens udtalelse. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad 1.3. Detentionslokalet i Sand Jeg henstillede at kaldeknappen blev repareret og bad om underretning om hvad min henstilling gav anledning til. Landfogeden har oplyst at kaldeknappen ved en besigtigelse af detentionen den 30. juni 2009 fungerede, men at kun klokken på 1. sal gav lyd fra sig. Stationslederen blev pålagt også at få klokken i stueetagen til at fungere. Justitsministeriet har oplyst at ministeriet går ud fra at klokken i stueetagen nu er blevet repareret. Ministeriet finder derfor ikke anledning til at foretage sig yderligere. Jeg har noteret mig det oplyste idet jeg går ud fra at der blev foretaget noget for at få klokken til at fungere umiddelbart efter inspektionen i august måned Jeg går ud fra at klokken i stueetagen nu fungerer, og jeg foretager mig ikke mere idet jeg dog bemærker at jeg er lidt uforstående over for at en simpel klokke kan skabe sådanne problemer.

4 3/15 Ad 1.4. Detentionslokalerne i Klaksvík Jeg udtalte allerede under inspektionen kritik af at der ved underkanten af vinduerne i begge detentionslokaler var sprækker mellem vinduer og rammer, idet disse kunne anvendes til fastgørelse af genstande som var egnede til suicidalforsøg. Jeg henstillede derfor at sprækkerne blev lukket og bad landfogeden oplyse om hvad der var blevet foretaget i anledning af min henstilling. Landfogeden har oplyst at sprækkerne ved besigtigelse af detentionslokalerne den 24. juni 2009 var fyldt op med sikaflex fugemasse. Justitsministeriet har henholdt sig til det oplyste. Jeg har noteret mig det oplyste idet jeg går ud fra at det nævnte arbejde blev udført umiddelbart efter inspektionen i august måned Ad 1.5. Detentionslokalerne i Runavík Over hver dør på den indvendige side var der er en metalplade hvor der bl.a. var et hul på ca. 10 cm x 10 cm som var dækket af en glasplade. Ved underkanten af hvert hul var der en sprække mellem glaspladen og metalpladen. Jeg udtalte allerede under inspektionen kritik af de nævnte åbne sprækker, idet disse kunne anvendes til fastgørelse af genstande som var egnede til selvbeskadigelse/suicidalforsøg. Jeg henstillede derfor at sprækkerne blev lukket og bad landfogeden oplyse hvad der var blevet foretaget i anledning af min henstilling. Landfogeden har oplyst at der er blevet limet en ca. 10 cm x 10 cm plade ud over glaspladen, og at sprækken mellem plade og væg er blevet fyldt op med sikaflex [fugemasse; min bemærkning] således at det samlet står som en glat og jævn væg. Justitsministeriet har henholdt sig til det oplyste. Jeg har noteret mig det oplyste idet jeg går ud fra at det nævnte arbejde blev udført kort tid efter inspektionen i august måned Ad 1.6. Detentionslokalerne i Tórshavn Jeg udtalte i rapporten at jeg mener at det er meget uheldigt at berusede personer skal hjælpes ind via en trappe hvor politiet har svært ved at stå fast og støtte de pågældende personer, hvis motoriske evner som regel må antages at være noget svæk-

5 4/15 ket. Jeg bad derfor landfogeden om at overveje at forbedre indgangsforholdene og bad landfogeden om underretning om resultatet af landfogedens overvejelser. Landfogeden har oplyst at indgangsforholdene tages op i forbindelse med byggesyn, og at forholdene endvidere er omtalt og forevist for medarbejdere fra Slots- og Ejendomsstyrelsen samt en medarbejder fra Rigspolitiet i foråret Jeg har noteret mig det oplyste og beder om oplysning om hvad der siden er sket. Ad 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. I ingen af de 28 detentionsrapporter som jeg undersøgte i forbindelse med inspektionen, var alle punkterne i detentionsrapporten udfyldt. Jeg bad landfogeden overveje at foretage en generel indskærpelse af pligten til at udfylde alle rubrikkerne i detentionsrapporten og bad om underretning om resultatet af landfogedens overvejelser. Landfogeden har oplyst at samtlige afsnit i inspektionsrapporten om manglende udfyldelse af rubrikker i detentionsrapporten blev gennemgået på henholdsvis ledermøde den 8. juni 2009 og vagtledermøde den 24. juni 2009, og at det samtidig blev indskærpet at alle rubrikker i detentionsrapporten skal udfyldes. Rigspolitiet har oplyst at Rigspolitiet finder den mangelfulde udfyldelse af rubrikker mv. meget beklagelig. Rigspolitiet har imidlertid taget til efterretning at landfogeden har indskærpet korrekt udfyldelse af detentionsrapporten i forbindelse med både leder- og vagtledermøde. Justitsministeriet har oplyst at ministeriet ligeledes finder det meget beklageligt at der ikke i nogen af de 28 gennemgåede sager er sket korrekt udfyldelse af detentionsrapporten. Ministeriet finder ikke anledning til at foretage sig yderligere da landfogeden har indskærpet at alle detentionsrapportens rubrikker for fremtiden skal udfyldes. Jeg har noteret mig det oplyste om at landfogeden har indskærpet at alle detentionsrapportens rubrikker skal udfyldes. Jeg har endvidere noteret mig Rigspolitiets og Justitsministeriets beklagelser. Jeg bad landfogeden om at oplyse om der findes en nærmere forklaring på udviklingen i antallet af anbringelser i detentionerne.

6 5/15 Landfogeden har oplyst at landfogeden ikke umiddelbart har nogen forklaring på det statistiske udsving. Landfogeden har endvidere oplyst at politiet er meget bevidst om at berusere i videst muligt omfang bliver kørt til bopælen. Landfogeden har i den forbindelse oplyst at politiet inden berusede personer bliver afleveret på bopælen sikrer sig at nogen er hjemme sådan at en beruser som politiet har kørt hjem, kan være under opsyn. Justitsministeriet har henholdt sig til det oplyste. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad 2.3. Grundlaget for detentionsanbringelsen Jeg bad om oplysninger om retsgrundlaget for 9 nærmere angivne detentionsanbringelser hvor beruselse i middel grad var angivet som eneste årsag til anbringelsen. Jeg henviste i den forbindelse til Retten i Randers dom af 21. december Landfogeden har henvist til bilag 1, 2 og 3 til sin udtalelse af 1. oktober Bilagene er udtalelser fra henholdsvis sysselmanden i Tverå, sysselmanden i Klaksvík og vicepolitiinspektøren i Tórshavn som landfogeden har indhentet. Vedrørende 2 anbringelser den 6. januar 2008 på lokalpolitistationen i Tverå har sysselmanden i Tverå oplyst at begge anbringelser vedrører den samme person. For så vidt angår den første anbringelse har sysselmanden oplyst at den pågældende blev anholdt for værtshusslagsmål, og at personen var beruset i svær grad selvom der blev anført middel grad i rapporten. Sysselmanden har endvidere oplyst at der er tale om en meget kriminel person som ikke blev kørt hjem til forældrene af politiet. Sysselmanden har ingen forklaring på hvorfor pågældende blev løsladt efter kun 2½ times anbringelse. Sysselmanden har dog oplyst at den pågældende også er medicinmisbruger. For så vidt angår den anden detentionsanbringelse har sysselmanden oplyst at den samme person blev taget samme dag for at køre spirituspåvirket, og at den pågældende derfor blev anbragt i detentionen for at sove rusen ud. Sysselmanden har endvidere oplyst at der også i dette tilfælde er tale om en fejl med hensyn til vurderingen af om den pågældende var beruset i middel eller svær grad, idet den pågældendes promille i hvert fald var mindst 1,96.

7 6/15 Vedrørende anbringelsen den 17. marts 2007 på lokalpolitistationen i Klaksvík har sysselmanden i Klaksvík oplyst at retsgrundlaget og årsagen til anbringelsen var beruselse og slagsmål/gadeuorden, hvilket fremgår af døgnrapporten. Vedrørende de 3 anbringelser henholdsvis den 17. april 2008, 6. august 2007 og 13. december 2007 på lokalpolitistationen i Klaksvík har sysselmanden oplyst at anbringelserne vedrører den samme person. I alle 3 tilfælde var retsgrundlaget og årsagen til anbringelsen beruselse og truende/generende opførsel, hvilket fremgår af døgnrapporterne for de 3 dage. Vedrørende anbringelsen den 24. juni 2008 på Politistationen i Tórshavn har vicepolitiinspektøren i Tórshavn oplyst at det burde have været anført at pågældende var beruset i svær grad, idet det tydeligt fremgår af døgnrapporten at der var tale om en frafalden person [en person som blev fundet liggende på grund af beruselse; min bemærkning]. Vedrørende anbringelsen den 26. juni 2008 på Politistationen i Tórshavn har vice- politiinspektøren oplyst at der var tale om en anholdt person der forinden havde udvist voldelig/truende adfærd. Vedrørende anbringelsen den 30. juni 2008 på Politistationen i Tórshavn har vicepolitiinspektøren oplyst at det rettelig burde have været anført at den pågældende var beruset i svær grad, idet det tydeligt fremgår af døgnrapporten at den pågældende lå på vejbanen og ikke kunne klare sig selv. Rigspolitiet har oplyst at det samlet fremgår sådan at der i nogle af de omhandlede sager rettelig burde have været anført at de pågældende var beruset i svær grad, mens der i de øvrige tilfælde umiddelbart synes at have været tale om beruselse kombineret med fare for den pågældende selv eller andre eller for den offentlige orden eller sikkerhed. Justitsministeriet har henholdt sig til det der er oplyst i bilag 1, 2 og 3 til landfogedens udtalelse. Ministeriet går på den baggrund ud fra at der i overensstemmelse med detentionsbekendtgørelsens regler alene sker detentionsanbringelse i de tilfælde hvor mindre indgribende foranstaltninger ikke findes tilstrækkelige eller egnede til at afværge faren for den berusede eller andre eller for den offentlige orden eller sikkerhed.

8 7/15 Jeg har noteret mig det oplyste. Idet jeg går ud fra at der i forbindelse med detentionsanbringelsen den 26. juni 2008 på Politistationen i Tórshavn, hvor der ikke var tale om detentionsanbringelse på grund af beruselse, men derimod om en ekstraordinær situation, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold. Ad 2.4. Lægeundersøgelse Jeg lagde til grund at der i ét af de 28 tilfælde af detentionsanbringelser som jeg undersøgte rapporterne vedrørende, ikke var sket lægeundersøgelse. Jeg udtalte at dette er beklageligt. Rigspolitiet har tilsluttet sig dette. Justitsministeriet har ligeledes fundet dette beklageligt og har over for landfogeden indskærpet vigtigheden af at der sker lægetilsyn som foreskrevet i detentionsbekendtgørelsen. Jeg har noteret mig at Rigspolitiet og Justitsministeriet er enig i min beklagelse, og at Justitsministeriet over for landfogeden har indskærpet vigtigheden af at der sker lægetilsyn som foreskrevet i detentionsbekendtgørelsen. Ad Tidspunktet for tilkald af læge Jeg bad om en udtalelse om politiets praksis vedrørende tidspunktet for tilkald af læge. Landfogeden har henvist til bilag 1, 2 og 3 til sin udtalelse af 1. oktober Bilagene er som nævnt ovenfor udtalelser fra henholdsvis sysselmanden i Tverå, sysselmanden i Klaksvík og vicepolitiinspektøren i Tórshavn som Landfogeden har indhentet. Sysselmanden i Tverå har oplyst at tilkald af læge sker hurtigst muligt, men at der til tider må ventes op til 1 time på lægen. Sysselmanden har endvidere oplyst at bemandingen er blevet instrueret om for fremtiden at tilkalde en læge straks, eventuelt via Tórshavn.

9 8/15 Sysselmanden i Klaksvík har oplyst at patruljerende personale fungerer som vagthavende, idet der ikke er nogen vagthavende på lokalpolitistationen i Klaksvík. Da transporten til lokalpolitistationen af en anholdt person kun tager nogle få minutter, er praksis at lægen tilkaldes straks efter ankomsten til lokalpolitistationen. Vicepolitiinspektøren i Tórshavn har oplyst at det er blevet tilkendegivet over for de vagthavende at man umiddelbart efter anholdelser der er detentionsrelaterede, straks tilkalder en læge. Rigspolitiet har understreget vigtigheden af at tilkald af læge sker på et tidligt tidspunkt. Rigspolitiet har endvidere oplyst at det således også fremgår af Rigspolitiets rundskrivelse af 2. februar 2006 at lægetilsyn skal ske hurtigst muligt. Justitsministeriet har oplyst at ministeriet finder det væsentligt at der sker tilkald af læge tidligst muligt sådan at der kan foretages lægetilsyn inden for rimelig tid efter anbringelse på politistationen. På baggrund af landfogedens redegørelse går ministeriet ud fra at der i alle tilfælde sker tilkald af læge inden for en meget kort tidshorisont, og ministeriet finder på den baggrund ikke grund til at foretage sig yderligere. Jeg har noteret mig det oplyste og går ud fra at der nu administreres i overensstemmelse med Justitsministeriets tilkendegivelse. Ad 2.5. Oplysninger fra kriminalregisteret Jeg udtalte at det er beklageligt at der ikke var vedlagt udskrift fra kriminalregisteret i 11 af de sager om detentionsanbringelse jeg undersøgte. På grund af afkrydsningen i 5 af Klaksvíksagerne og i 1 af sagerne fra Tórshavn gik jeg dog ud fra at der også i disse 6 sager var indhentet oplysninger i kriminalregisteret. Endvidere bemærkede jeg at der i ingen af de 17 sager hvor jeg har modtaget en udskrift fra kriminalregisteret, er sket udskrivning fra kriminalregisteret forud for visitationen og den foreløbige anbringelse i detentionen. Jeg anmodede landfogeden om en udtalelse vedrørende praksis med hensyn til indhentelse og udskrivning/vedlæggelse af udskrifter fra kriminalregisteret. Landfogeden har henvist til bilag 1, 2 og 3 til sin udtalelse af 1. oktober Bilagene er som nævnt ovenfor udtalelser fra henholdsvis sysselmanden i Tverå, sysselmanden i Klaksvík og vicepolitiinspektøren i Tórshavn som landfogeden har indhentet.

10 9/15 Sysselmanden i Tverå har oplyst at det er hans fornemmelse at indhentelse og udskrivning/vedlæggelse af udskrifter fra kriminalregisteret sker alt for usystematisk, og at indhentelse og udskrivning/vedlæggelse af udskrifter fra kriminalregisteret vil blive pålagt bemandingen på lokalpolitistationen i fremtiden. Sysselmanden i Klaksvík har oplyst at det følger af lokalpolitistationens retningslinjer at der straks efter ankomsten til lokalpolitistationen indhentes oplysninger i kriminalregisteret, og at disse oplysninger vedlægges detentionsrapporten. Sysselmanden har fundet det beklageligt at praksis i nogle af tilfældene har vist sig at være en anden. Vicepolitiinspektøren i Tórshavn har oplyst at det skiftevist er vagthavende/bisidder eller den anholdende patrulje der indhenter oplysninger fra kriminalregisteret, og at ansvaret ligger hos den vagthavende. Rigspolitiet har fundet det beklageligt at der i så mange tilfælde ikke straks er indhentet oplysninger fra kriminalregisteret. Rigspolitiet har i den forbindelse henvist til at et væsentligt formål med indhentelse af disse oplysninger er at kunne træffe afgørelse om hvorvidt der i forbindelse med endelig detentionsanbringelse skal foretages skærpet tilsyn. Justitsministeriet har ligeledes fundet det beklageligt at der i en stor del sager ikke er indhentet oplysninger fra kriminalregisteret inden visitation og lægeundersøgelse i overensstemmelse med detentionskundgørelsens 10, stk. 1. Ministeriet har henstillet til at landfogeden over for politiet indskærper reglerne om søgning i kriminalregisteret ved detentionsanbringelse, herunder detentionskundgørelsens 10, stk. 1, og 28. Jeg har noteret mig det oplyste, herunder at Justitsministeriet har henstillet til at landfogeden over for politiet indskærper reglerne om søgning i kriminalregisteret ved detentionsanbringelse. Jeg er enig med Rigspolitiet og Justitsministeriet i at det er beklageligt at der i en stor del sager ikke straks er indhentet oplysninger fra kriminalregisteret inden visitation og lægeundersøgelse. Ad Fremstilling Jeg bad landfogeden om at overveje at indskærpe pligten til at fremstille den tilbageholdte straks ved ankomsten til politistationen. Jeg bad landfogeden om at underrette mig om resultatet af landfogedens overvejelser.

11 10/15 Landfogeden har oplyst at pligten til at fremstille den tilbageholdte straks ved ankomsten til politistationen blev omtalt og indskærpet på henholdsvis ledermøde den 8. juni 2009 og vagtledermøde den 24. juni Justitsministeriet har henholdt sig til det oplyste. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad Visitation mv. I 1 af de 11 tilfælde hvor der ifølge detentionsblanketten ikke var blevet frataget den pågældende nogen effekter i forbindelse med visitationen, var det angivet på detentionsblanketten at den pågældende havde fået udleveret effekter ved løsladelsen. Jeg bad landfogeden om at gøre nærmere rede for hvad der er sket i dette tilfælde. Landfogeden har henvist til bilag 3 til sin udtalelse af 1. oktober Bilaget er en udtalelse fra vicepolitiinspektøren i Tórshavn. Vicepolitiinspektøren har oplyst at det beror på en forglemmelse at det ikke fremgår af blanketten at der blev frataget den pågældende effekter. Vicepolitiinspektøren har endvidere oplyst at fejlen er sket i forbindelse med en patruljes overtagelse af transporten af den pågældende anholdte som skulle transporteres til hovedpolitistationen med henblik på detentionsanbringelse. Fejlen er opstået ved at man fra transportholdets side ikke fratog den pågældende dennes personlige ejendele fordi disse allerede var blevet frataget den pågældende af den patrulje som havde foretaget anholdelsen. Rigspolitiet har fundet det beklageligt at det ikke er noteret at der var blevet frataget den pågældende effekter, men har bemærket at dette ikke umiddelbart ses at have afstedkommet problemer i forhold til f.eks. genudlevering af effekterne. Justitsministeriet har henholdt sig til det der er oplyst i bilag 3 til landfogedens udtalelse. Jeg har noteret mig det oplyste om at det er en fejl at det ikke fremgår af detentionsblanketten at den pågældende var blevet frataget effekter, herunder Rigspolitiets beklagelse heraf. Jeg foretager mig ikke mere i anledning af dette forhold.

12 11/15 Ad 2.7. Tilsyn I 27 af de 28 tilfælde som jeg undersøgte, blev der foretaget en lægeundersøgelse af den frihedsberøvede. I 1 af disse tilfælde fremgik det af detentionsrapporten af 6. januar 2008 fra lokalpolitistationen i Tverå at den tilbageholdte blev indbragt til politistationen kl Han blev undersøgt af lægen kl og endeligt anbragt i detentionen kl Det var hverken i rapporten eller den tilhørende tilsynsblanket angivet at vedkommende havde været foreløbigt anbragt i detentionen. Jeg bad landfogeden orientere mig om hvor den tilbageholdte havde tilbragt tiden mellem kl og kl Landfogeden har oplyst at den anholdte tilbragte den ovennævnte tidsperiode i politistationens venteområde, som er beliggende i forbindelse med stationens ekspeditionslokale. Venteområdet var på dette tidspunkt mennesketomt, og pågældende var under konstant bevogtning af to polititjenestemænd i hele tidsperioden. Justitsministeriet har henholdt sig til det oplyste. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad Tilsyn under foreløbig anbringelse i detentionen (skærpet tilsyn) I hovedparten af de 13 tilfælde hvor den foreløbige anbringelse i detentionen havde varet mellem 30 minutter og 1 time og 40 minutter, var tilsynet sket ved fremmøde, men i ingen af tilfældene var tilsynene noteret som skærpet. I tilsynsskemaet for anbringelsen af 6. juni 2008 i Tórshavn var det end ikke nævnt på hvilken måde det første tilsyn var foretaget. Jeg udtalte at dette var beklageligt. I 2 tilfælde var der til dels sket elektronisk tilsyn i stedet for tilsyn ved fremmøde. Jeg udtalte at det var beklageligt at der i disse tilfælde ikke var sket tilsyn ved fremmøde. I 1 tilfælde var der ikke sket tilsyn under den foreløbige anbringelse. Jeg udtalte at det var meget beklageligt at der ikke var ført tilsyn og således heller ikke skærpet tilsyn med den detentionsanbragte i den time og 20 minutter som den foreløbige anbringelse varede. På baggrund af de nævnte fejl bad jeg landfogeden om at overveje at indskærpe detentionsbekendtgørelsens og detentionskundgørelsens regler om skærpet tilsyn under den foreløbige anbringelse. Jeg bad om underretning om resultatet af landfogedens overvejelser.

13 12/15 Landfogeden har oplyst at reglerne for detentionsanbringelse herunder også skærpet tilsyn under foreløbige anbringelser er blevet gennemgået på et ledermøde, og at reglerne er blevet indskærpet over for de ansvarlige. Landfogeden har endvidere oplyst at landfogeden til brug for førstkommende ledermøde i 2011 har i sinde at følge op med egenkontrol ved at foranledige at de politikommissærer der er ansvarlige for politikredsens 3 geografiske områder, foretager stikprøvevis gennemgang af detentionsanbringelser med henblik på at sikre at reglerne på området efterleves. Rigspolitiet har noteret sig de af landfogeden tiltænkte tiltag, som Rigspolitiet i øvrigt har tilsluttet sig. Justitsministeriet har ligeledes fundet ovenstående forhold henholdsvis beklagelige og meget beklagelige. Da landfogeden har indskærpet reglerne om skærpet tilsyn ved detentionsanbringelser og i øvrigt påtænkt at iværksætte en stikprøvevis kontrol af sagerne om detentionsanbringelse, finder ministeriet ikke grundlag for at foretage sig yderligere. Jeg har noteret mig at Justitsministeriet er enig i at de ovennævnte forhold er henholdsvis beklagelige og meget beklagelige. Jeg har endvidere noteret mig det oplyste om at landfogeden har indskærpet reglerne om tilsyn under den foreløbige anbringelse, og at landfogeden til brug for førstkommende ledermøde i 2011 har tænkt sig at følge op med egenkontrol. Ad Tidspunktet for det sidste tilsyn i den endelige anbringelse I 1 af rapporterne var det ikke umiddelbart muligt at se hvad der stod i løsladelsesrubrikken. Det fremgik imidlertid af rapporten at den pågældende blev ført til grundlovsforhør kl I tilsynsskemaet var det sidste notat foretaget kl Jeg bad landfogeden om oplysning om hvornår den pågældende var blevet løsladt/udtaget af detentionen. I tilfælde af at den pågældende var blevet udtaget af detentionen efter kl , bad jeg landfogeden om at redegøre nærmere for de da manglende tilsynsnotater. Landfogeden har henvist til bilag 3 til sin udtalelse af 1. oktober Bilaget er som nævnt ovenfor en udtalelse fra vicepolitiinspektøren i Tórshavn.

14 13/15 Vicepolitiinspektøren har oplyst at den pågældende blev anholdt af den lokale narkoafdeling, og at efterfølgende afhøring ved Narko- og K-afdeling begyndte kl Den pågældende havde derefter møde med en beskikket forsvarer. Idet der var tale om flere anholdelser i den samme sag, blev der foretaget krydsafhøringer. Vicepolitiinspektøren har endvidere oplyst at der i tidsrummet fra kl til kl kan have været gjort brug af detentionsanbringelse uden at vagthavende er blevet gjort bekendt med detentionsforholdene, og at mangel på kommunikation imellem afdelingerne og vagthavende ikke kan udelukkes. Rigspolitiet, som har lagt til grund at der har været det fornødne grundlag for detentionsanbringelsen, har fundet det beklageligt at der ikke i forbindelse med anbringelsen af den pågældende i detentionen er foretaget optegnelser om tilsyn i detentionsrapporten. Justitsministeriet har tilsluttet sig det som Rigspolitiet har anført. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg er enig med Rigspolitiet og Justitsministeriet i at det er beklageligt at der ikke er foretaget optegnelser om tilsyn i detentionsrapporten i forbindelse med anbringelse af den pågældende i detentionen. Ad Karakteren af de udførte tilsyn i perioden med endelig anbringelse I 8 af de 27 tilfælde var der ikke foretaget tilsyn ved fremmøde (mindst) de 2 første gange efter lægetilsynet. Hertil kom at det i 2 tilfælde ikke var muligt for mig at se hvilken type tilsyn der havde været tale om. Jeg udtalte at det var beklageligt at der i disse (i hvert fald) 8 tilfælde ikke var forholdt i overensstemmelse med bekendtgørelsens 14, stk. 2, og kundgørelsens 23, stk. 2, hvoraf det fremgår at som minimum de 2 første tilsyn skal ske ved fremmøde. Jeg bad landfogeden om at overveje at indskærpe bestemmelsen i bekendtgørelsens 14, stk. 2, og bad om underretning om resultatet af landfogedens overvejelser. Landfogeden har oplyst at bestemmelsen blev omtalt og indskærpet på henholdsvis ledermøde den 8. juni 2009 og vagtledermøde den 24. juni Justitsministeriet har fundet det beklageligt at der ikke er ført tilsyn som foreskrevet i detentionsbekendtgørelsens 14, stk. 2. Ministeriet har dog ikke fundet grundlag for at foretage sig yderligere da landfogeden har indskærpet bestemmelsens indhold over for de relevante personer.

15 14/15 Jeg har noteret mig det oplyste, herunder at Justitsministeriet er enig i at de nævnte forhold er beklagelige. Ad 2.9. Vejledning om klageadgang mv. Jeg bad landfogeden om oplysning om hvilken pjece Politiet på Færøerne nu bruger i forbindelse med vejledning om klageadgang mv. Landfogeden har vedlagt to pjecer på henholdsvis dansk og færøsk til sin udtalelse af 1. oktober Landfogeden har henvist til at de anvendte pjecer blev forevist både på dansk og færøsk ved inspektionen den 29. august Landfogeden har endvidere oplyst at landfogeden ikke er bekendt med hvornår de anvendte pjecer er taget i brug. Rigspolitiet har oplyst at den i Danmark anvendte pjece Hvor går du hen, når du går ud? er blevet revideret, således at det nu fremgår at Rigspolitiet er klageinstans for så vidt angår beslutninger om detentionsanbringelse. Rigspolitiet vil gøre landfogeden opmærksom på denne ændring. Justitsministeriet har henvist til de af landfogeden vedlagte pjecer på henholdsvis dansk og færøsk. Ministeriet har endvidere noteret sig det af Rigspolitiet anførte om at Rigspolitiet vil gøre landfogeden opmærksom på at Rigspolitiet og ikke Justitsministeriet er klageinstans vedrørende beslutninger om detentionsanbringelse. Jeg har noteret mig det oplyste om at Rigspolitiet vil gøre landfogeden opmærksom på at Rigspolitiet og ikke Justitsministeriet er klageinstans vedrørende beslutninger om detentionsanbringelse. Jeg går i øvrigt ud fra at landfogeden vil sikre sig at Politiet på Færøerne ved udlevering af pjecen indtil den er blevet revideret, vil gøre opmærksom på rette klagemyndighed, f.eks. ved rettelse af pjecen inden udleveringen. Opfølgning Jeg betragter herefter sagen om mine inspektioner den 25., 26., 28. og 29. august 2008 af detentionerne på Færøerne for afsluttet, bortset fra den underretning som jeg har anmodet om under punkt 1.6.

16 15/15 Underretning Denne rapport sendes til Landfogeden på Færøerne, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg. Lennart Frandsen Inspektionschef

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. februar 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 13. oktober 2005 af detentionen i Nyborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 Den 21. september 2009 Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0247-618/PK3 1/7 Den 1. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

1/17. Indholdsfortegnelse

1/17. Indholdsfortegnelse 1/17 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne... 3 Ad punkt 2. Rapportgennemgang... 4 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 4 Ad

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. maj 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 25. januar 2006 af detentionen i Herning. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. marts 2002 af detentionen i Tønder. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 2. februar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af detentionen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger.

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 20. april 2005 af detentionen i Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 23. marts 2004 af detentionen på politistationen i Grenå. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om

Læs mere

1/19. Indholdsfortegnelse

1/19. Indholdsfortegnelse 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Detentionslokalerne... 2 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 3 Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af detentionen i Holbæk. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 14. september 2005 af venterummene i Grindsted. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. marts 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af detentionen i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning:

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Med Justitsministeriets brev af 29. november 2005 blev jeg orienteret om at Politimesteren i Gladsaxe den 25. november 2005 havde foretaget følgende indberetning til Justitsministeriet:

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. februar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. september 2005 af detentionen på politistationen i Varde. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i

Læs mere

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 175 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...15 3. Opfølgning...17 4. Underretning...17 2 Den 21. februar 2000 foretog

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne.

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne. Den 21. november 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. juni 2001 af detentionen i Haderslev. I rapporten anmodede jeg om udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 170 Offentligt Den 23. december 2010 Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 ENDELIG J.nr. 2009-2802-618/PK 1/36 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen.

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. september 2004 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på politistationen på Frederiksberg. Den 16. september 2004 modtog jeg pr.

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalet på Samsø...2 2. Brugen af detentionslokalet...6 3. Detentionsanbringelse...7 4. Anvendelse som venterum...8 5. Gennemgang af rapporter...10

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på Samsø. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter:

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter: Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4 1 Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE...2 2. RAPPORTGENNEMGANG...4 2.1. GRUNDLAGET FOR DETENTIONSANBRINGELSEN...6 2.2. LÆGEUNDERSØGELSE...8 2.2.1. Tidspunktet for tilkald af læge...11 2.2.2. Tidspunktet

Læs mere

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne.

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med ophold i Nuuk i anden anledning foretog jeg den 24. august 2001 en opfølgende inspektion af detentionen i Nuuk. Inspektionen der var uvarslet, bortset fra at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionen...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...7 2.1.1. Politiloven...7 2.1.2. Detentionsbekendtgørelsen...8 2.2.

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 26. august 2011 JOURNAL NR. RA-2011-131-0004 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil.

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 16. maj 2003 af arresten/detentionen i Kangerlussuaq. I rapporten bad jeg politiet i Kangerlussuaq og Politimesteren

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7... Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...29 3. Opfølgning...32 4. Underretning...32 Folketingets

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00244-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 Den 22. februar 2011 Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1069-618/PK 1/24 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 3. Møblering af celler... 3 Ad

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 23. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 Bilag + bilag BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...2

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...2 Ad punkt 2. Rapportgennemgang...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg har tidligere den 11. oktober 1993 besigtiget detentionen i Paamiut.

Jeg har tidligere den 11. oktober 1993 besigtiget detentionen i Paamiut. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 51 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Celler, forrum mv...3 2. Forrum og møblering af forrum...7 3. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...7 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Inspektionen udgjorde en af de i alt syv inspektioner af arrester/detentioner og anstalter for domfældte i Grønland i uge 21 og 22.

Inspektionen udgjorde en af de i alt syv inspektioner af arrester/detentioner og anstalter for domfældte i Grønland i uge 21 og 22. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2003 foretog jeg inspektion af arresten/detentionen i Qasigiannguit. I forbindelse med inspektionen modtog jeg rapportmateriale mv. til gennemgang. Rapportmaterialet

Læs mere

1/27. Indholdsfortegnelse

1/27. Indholdsfortegnelse 1/27 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne..... 3 2. Rapportgennemgang... 5 2.1 Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-... 6 anbringelse,

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 15. februar 2011 Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1066-618/PK 1/19 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 2. Forrum og møblering af forrum...

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00241-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster.

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. Jeg har tidligere den 19. marts 1998 foretaget inspektion

Læs mere

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende:

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. april 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 29. januar 2003 af detentionen og venterummet hos politiet i Middelfart. I rapporten anmodede jeg Politimesteren

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 3 2. Rapportgennemgang... 7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 12 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...

Læs mere

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 Den 19. april 2012 Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1067-618/PK3 1/17 Indholdsfortegnelse Ad 3. Møblering af celler... 2 Ad 4. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere