AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg"

Transkript

1 AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Foderomkostning pr. kg EKM 2 % højere på bedrifter med AMS vs. andre Foderomkostningerne pr. kg mælk produceret på bedrifter med AMS er højere end foderomkostningerne i besætninger med traditionel malkning. Forskellen er 3 øre pr. kg EKM eller 2 %. For en besætning af gennemsnitlig størrelse (165 køer) med gennemsnitlig ydelse (9.641 kg EKM) svarer det til kr. om året. Sammen med en grundration på foderbordet er kraftfodertildelingen en vigtig brik i samspillet mellem malkerobot og køer i AMS-besætninger. Når man som kvægbruger skal vælge kraftfoder til malkerobotten, er det derfor svært at vide, hvilken værdi en given pillekvalitet eller en given råvare eller smag i en kraftfoderblanding reelt har. Men dét, at kvaliteten har betydning, bevirker, at mange kvægbrugere med AMS er villige til at betale en merpris for at sikre sig en god kraftfoderkvalitet. Det er en af grundene, til at kraftfoderblandinger til malkerobotter ofte er dyrere end almindelige kraftfoderblandinger, og dermed en af kilderne til højere foderomkostninger i besætninger med AMS vs andre besætninger. Indsatsområder med henblik på reduktion af foderomkostningen pr. kg EKM Det er tilsvarende svært at sige, om merprisen for god kraftfoderkvalitet er givet godt ud, men der er ingen tvivl om, at jo mindre der bruges af det dyre kraftfoder, jo billigere kan mælken produceres. Mængde er også gennem tiden ofret megen opmærksomhed. Og mængde er mere end en gennemsnitlig tildeling pr. laktationsdag; mængde handler i høj grad også om fordelingen af kraftfoderet hen over laktationen. Videncentret for Landbrug, Kvæg har via forskellige undersøgelser - gennem de seneste 4 år kigget ind i en række besætningers AMS-managementsystemer. Samlet set har vi på stikprøvebasis kigget i mindst 150 systemer ud af landets ca. 850 systemer. Erfaringerne herfra peger på andre mulige indsatsområder i forhold til at nedbringe foderomkostningerne og optimere kraftfodertildelingen på bedrifter med AMS. I dette bilag omtales a) betydningen af en mere grundig opfølgning på den planlagte tildeling af kraftfoder b) betydningen af den valgte strategi for propylenglycol-tildeling. Tjek den tildelte kraftfodermængde Ved optimering af foderrationer til malkekøer i AMS anbefales en kraftfodertildeling i malkerobotten på 3-4 pr. ko pr. dag i gennemsnit hen over laktationen. Baggrunden herfor er, at det så vidt som hertil anses som en nødvendighed med en vis kraftfodertildeling i robotten af hensyn til at motivere køerne til robotbesøg. Indenfor laktationen kan kraftfodermængden fordeles efter forskellige principper. Grundlæggende kan der vælges to forskellige principper for kraftfodertildeling, som tager afsæt i a) ydelsesbaseret fodring b) strategifodring. Ydelsesfodring er det mest udbredte princip for kraftfodertildeling i AMS-besætninger. Her trappes alle køer uanset ydelse op til en basis tildeling i løbet af de første 2-3 uger efter kælvning. Herefter tildeles højtydende køer ekstra kraftfoder, afhængig af ydelse typisk i størrelsesordenen 1 kg kraftfoder for hver 6-8 kg ekstra mælk. Energibehovet til mælkeproduktion er dobbelt så højt, som det ydelsesbaserede fodringssystem bygger på. Det ydelsesbaserede kraftfodertildelingssystem forudsætter altså, at den højydende ko får halvdelen af energibehovet til den høje ydelse dækket via grundfoderoptagelsen. Der er stor variation mellem besætninger i hvilket niveau af kraftfoder der trappes op til efter kælvning og hvilken minimumsydelse, der udløser en ydelsesbestemt ekstra-tildeling af kraftfoder.

2 Ved strategifodring tildeles en given kraftfodermængde de første 12 uger efter kælvning, hvorefter kraftfodertildelingen individuelt justeres ned i takt med stigende huld hos køerne. Strategifodringsprincippet for kraftfodertildeling i besætninger med AMS er ikke særlig udbredt. Med afsæt i den individuelle kos gennemsnitsydelse de seneste 7 dage angiver besætningsspecifikke fodertabeller a) hvilket niveau af kraftfoder der trappes op til efter kælvning b) hvornår (dage efter kælvning) den ydelsesbaserede fodring træder i kraft c) omfanget af den ekstra kraftfodertildeling pr. kg mælk. Malkerobotter registrerer løbende køernes ydelse og beregner et 7-dages gennemsnit for ydelse. I Lely-robotter og i DeLaval-robotter med DelPro managementsystemet justeres kraftfodertildelingen automatisk i forhold til den løbende ydelsesregistrering. Det har den virkning i hvert fald på mange bedrifter med Lely-robotter, at kvægbrugerne sjældent vurderer tildelingsniveau eller -princip. I praksis viser det sig, at kraftfodertabellerne ofte er behæftet med forskellige typer af fejl eller uhensigtsmæssigheder, der ikke bliver opdaget. I DeLaval-robotter med ældre managementsystemer sker tilpasningen af kraftfoder til ydelsen trinvist, og kvægbrugeren skal ugentligt ændre tildelingen af kraftfoder til køer, der er skiftet fra en ydelsesgruppe til en anden. I praksis gennemføres den manuelle regulering i mange besætninger ikke så hyppigt. Måske justeres kraftfodertildelingen hver 2-4 uge. Det betyder, at kvægbrugeren er bagud med at trappe køerne op og ligeledes bagud med at trappe kraftfoderet ned. Timingen i kraftfodertildelingen er dermed forskudt i forhold til køernes fysiologiske status. Det giver f.eks. ikke meget mening at optrappe kraftfodertildelingen, hvis koen nærmer sig eller reelt har passeret sin topydelse. Erfaringerne fra de gennemførte projekter peger på, at der er behov for meget mere opmærksomhed omkring kraftfodertildelingen på bedrifter med AMS. Først og fremmest er det niveauet, der bør tjekkes. Tildeles den nødvendige mængde eller kan man nøjes med mindre? Derudover skal tildelingsforløbet vurderes. Har man et fornuftigt optrapningsforløb i forhold til at sikre, at køerne kommer godt i gang med ny laktation? Dette skal vurderes i forhold til de sundhedsmæssige udfordringer, der måtte være i besætningerne. Derudover skal den ydelsesbaserede op- og nedtrapning vurderes. Hvis man reelt ikke får trappet op og ned til tiden, bør man overveje en fast tildeling af kraftfoder. Fra en besætning med DeLaval robotter og manuel regulering af kraftfodertildelingen, viser figur 1 ydelseskurver, der tydeligt falder trinvist. Det er udtryk for, at besætningen nøje trapper op og ned som planlagt. Kan man ikke se disse trin på ydelseskurven, er det ofte et udtryk for en mindre systematisk håndtering af den ydelsesbaserede kraftfodertildeling. I systemer med automatisk regulering af kraftfodertildelingen i forskellige virtuelle grupper af køer, der adskiller sig ved laktationsdage, skal effekten af gruppeskift fra én til en anden virtuel gruppe undersøges, så man sikrer, at indstillinger for justering af kraftfodertildelingen ikke ødelægger den ydelsesbaserede dynamiske justering af fodertildelingen. For en besætning med Lely robotter, der automatisk regulerer kraftfodertildelingen, viser figur 2a-2c ydelseskurver, der afslører, at når køerne ved en ydelse på 47 kg mælk tildeles en mindre mængde kraftfoder pr. kg mælk end sammenlignet med tidligere i optrapningsforløbet, da afbøjer ydelseskurven synligt..

3 Figur 1. Ydelseskurve fra en besætning med DeLaval-robotter hvor den manuelle justering af kraftfodertildelingen praktiseres ugentligt og meget præcist. Det ses, at ydelsen falder trinvist i takt med nedsat kraftfodertildeling, som planlagt.

4 Figur 2a. Kraftfodertildelingstabel for ældre køer i en besætning med Lely-robotter.

5 Figur 2b. Grafisk visning af anvisningerne i kraftfodertabellen figur 2a.

6 Figur 2c. Ydelseskurver for 1.kalvskøer (blå) og ældre køer (rød) i besætningen hvor den automatiske justering af kraftfodertildelingen følger ydelsestabeller (figur 2a), der ikke er hensigtsmæssigt lagt ind i managementsystemet. Det ses, at ydelseskurven tydeligt bøjer af ved 47 kg mælk. Det skyldes, at den hastighed, hvormed kraftfodertildelingen øges i forhold til ydelsen, aftager for senere at stige igen. Ernærings- eller laktationsfysiologisk giver det ikke meget mening, og derfor bør sådanne uhensigtsmæssigheder rettes op.

7 Tildeling af propylenglycol valg af strategi Nogle malkerobotter rummer teknisk mulighed for tildeling af flydende produkter som f.eks. produkter med propylenglycol. Mange besætninger benytter den mulighed ved systematisk at tildele alle køer 1.kalvs og ældre propylenglycol i en given periode efter kælvning. I KvægInfo 2318 diskuteres dennes anvendelse, og her bringes et resume. Der registreres i gennemsnit klinisk ketose hos 7 % af køerne i danske besætninger. I de 10 % bedste hhv. 10 % mest belastede besætninger er der registreret hhv. 0 % og 12 % køer med klinisk ketose. Ved systematisk tildeling af propylenglycol-holdige produkter til alle køer, tildeles til en stor gruppe af køer, som ikke har behov for det. Den systematiske tildeling kan anses som en billig forsikring mod problemer med ketose, fordi der ofte også er en merydelse forbundet med tildeling af propylenglycol-holdige produkter. Værdien af merydelsen kan dog ikke dække omkostningerne til produktet. Med henblik på at sænke foderomkostninger til køer i AMS-besætninger anbefales derfor en mere målrettet strategi som vist i tabel 1. Typisk anvendte strategier for systematisk propylenglycol-tildeling til alle køer koster mellem 93 og 197 kr. pr. ko pr. år, forudsat anvendelse af procuktet Acetona Energy Liquid indkøbt til 14 kr/l. Ved mere målrettet anvendelse af propylenglycol kan omkostningen reduceres til 40 kr. pr. ko pr. år. Der henvises til KvægInfo 2318 for en mere detaljeret gennemgang af de økonomiske beregninger og en diskussion af den faglige baggrund for den foreslåede strategi. Tabel 1. Anbefalet strategi for tildeling af propylenglycol-holdigt produkt ca. 25 % propylenglycol. Målgruppe: Risikokøer (udpeges vha. listen Huldregistreringer) Afstand fra kælvning -10 til 0 0,3 1 til 30 0,3 31 til 45 Risikokøer er køer med huld ved goldning, som er >3,75 eller <2,75 Anbefalet tildeling, g pr. ko pr. dag Nedtrapning med 0,020 kg pr. dag fra 0,3 til 0,0 kg tildeling

Højere N-udnyttelse hos malkekøer gennem fasefodring og ændret fodringsmanagement

Højere N-udnyttelse hos malkekøer gennem fasefodring og ændret fodringsmanagement Højere Nudnyttelse hos malkekøer gennem fasefodring og ændret fodringsmanagement Af Hanne Bang Bligaard og Finn Strudsholm, AgroTech Januar 2010 Højere Nudnyttelse hos malkekøer gennem fasefodring og ændret

Læs mere

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Tilgængelighed Udskriften ReproAnalyse er tilgængelig i Dairy Management System (DMS) under fanebladet Analyse og lister > Analyseudskrifter. Husk at vælge

Læs mere

Opmærksomhedsvinduet er ofte startvinduet. Her ses de køer, der er alarm på, eller der skal tages aktion på med hensyn til reproduktion.

Opmærksomhedsvinduet er ofte startvinduet. Her ses de køer, der er alarm på, eller der skal tages aktion på med hensyn til reproduktion. DeLaval Produktnavn Sælges som ALPRO Windows 6.50. Det samme program kan anvendes både til malkning i AMS og konventionel malkning. Programmet sælges som et samlet grundmodul, hvortil der findes et tillægsmodul

Læs mere

SimHerd øvelser. Indholdsfortegnelse. Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015

SimHerd øvelser. Indholdsfortegnelse. Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015 SimHerd øvelser Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015 Herned vises indholdsfortegnelsen af dette dokument og dermed en oversigt af alle øvelser som du kan lave med SimHerd. Du er velkommen til at springe

Læs mere

Vurdering af kalvenes velfærd i økologiske besætninger

Vurdering af kalvenes velfærd i økologiske besætninger Manual til Kalveliv 100 Vurdering af kalvenes velfærd i økologiske besætninger Af Thorkild Bülow Nissen og Mette Vaarst Manual til Kalveliv 100 1 Manual til Kalveliv 100 vurdering af kalvenes velfærd i

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 På vej mod et salmonellafrit kvægbrug Nu sker det endelig.

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Arbejdsgrupperapport. hold af malkekvæg

Arbejdsgrupperapport. hold af malkekvæg Arbejdsgruppen om hold af malkekvæg Arbejdsgrupperapport om hold af malkekvæg Februar 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...6 1.1. Baggrund for arbejdsgruppens nedsættelse...6 1.2. Arbejdsgruppens

Læs mere

Ny KvægForskning. Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4. Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2

Ny KvægForskning. Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4. Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2 Ny KvægForskning Nr. 6, 7. årgang, december 2009 Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4 Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2 Smagstest af forskellige mælketyper Side 10 Kviefodringens

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Kanalpriser i danske kommuner 2011

Kanalpriser i danske kommuner 2011 Kanalpriser i danske kommuner 2011 Analyserapport udarbejdet i samarbejde mellem KL og Devoteam Consulting, version 1.0 30. juni 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Bedre sundhed for de samme penge

Bedre sundhed for de samme penge Bedre sundhed for de samme penge Oplæg om bedre brugerbetaling på sundhedsydelser INTRO Danskerne bruger mange penge på sundhed. Hver gang der går 100 kroner til sundhed i Danmark, betaler danskerne selv

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

Analyse 27. april 2012

Analyse 27. april 2012 . april 12 Ungeindsatsen får de ledige hurtigere tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at den særlige indsats for kontanthjælpsmodtagere under

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE 1 er vandmålere en god idé? Når en boligforening overvejer individuelle vandmålere, skyldes det som regel, at den fordelingsmodel man bruger er upræcis. Lejlighedens

Læs mere

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 2 Juni 2015

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 2 Juni 2015 DANSK HOLSTEIN Avlsforeningen Dansk Holstein Nr. 2 Juni 2015 2 Dansk Holstein Nr. 1-2015 Hvad er rammerne? Hvad skal I måle? Efter 31 år med kvoter på mælkeproduktionen er der nu frihed til at producere

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.)

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) DJF rapport Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) Husdyrbrug nr. 75 December 2006 DJF rapport Husdyrbrug nr. 75 December 2006 Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Kvæg nr. 26 2006. Kvæg nr. 26 2006. FarmTest. FarmTest. Kraftfoderautomater til kvæg. Kraftfoderautomater til kvæg

Kvæg nr. 26 2006. Kvæg nr. 26 2006. FarmTest. FarmTest. Kraftfoderautomater til kvæg. Kraftfoderautomater til kvæg Kvæg nr. 26 2006 FarmTest Kraftfoderautomater til kvæg Kvæg nr. 26 2006 FarmTest Kraftfoderautomater til kvæg Kraftfoderautomater til kvæg Undersøgelse og beskrivelse af 14 typer kraftfoderautomater fra

Læs mere

Økonomi og Miljø $ 2011

Økonomi og Miljø $ 2011 Økonomi og Miljø $ 2011 Economy and Environment $ 2011 $ English Summary Trafikstøj Energi- og miljøforskning Afgifter og klimamål INDHOLD Resume 1 Kapitel I Trafikstøj 23 I.1 Indledning 23 I.2 Effekter

Læs mere