Overenskomst. Storbutikkernes Forhandlingsudvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst. Storbutikkernes Forhandlingsudvalg"

Transkript

1 Overenskomst SFU SBL HK Storbutikkernes Forhandlingsudvalg Selvstændige Brugsers Landsklub HK HANDEL HK HANDEL Weidekampsgade København C Tlf Fax SFU - Storbutikkernes Forhandlingsudvalg Colbjørnsensgade København V Tlf Fax SFU Overenskomstområde Alle i virksomheden beskæftigede handels- og kontorfunktionærer og handels- og kontorelever omfattes af nærværende overenskomst.

2

3 Overenskomst SFU SBL HK Storbutikkernes Forhandlingsudvalg Selvstændige Brugsers Landsklub HK HANDEL HK HANDEL Weidekampsgade København C Tlf Fax SFU - Storbutikkernes Forhandlingsudvalg Colbjørnsensgade København V Tlf Fax SFU Overenskomstområde Alle i virksomheden beskæftigede handels- og kontorfunktionærer og handels- og kontorelever omfattes af nærværende overenskomst.

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Arbejdstid A. Arbejdstidens tilrettelægning... 7 B. Fridagsordning C. Spise- og hvilepauser Elever A. Minimallønninger for salgsassistentelever B. Arbejdstid C. Uddannelsesaftale D. Uddannelsens længde E. Prøvetid F. Uddannelsesplan G. Undervisningsmaterialer H. Oplæringsansvarlig I. Skoleophold, kurser og transportudgifter J. Vejledende salgsassistentelevantalsregler K. Sygdom og ulykke L. Arbejdsskader M. Ferie N. Erhvervsgrunduddannelseselever O. KVU-studerende P. Forsikring Unge under 18 år A. Aflønning B. Opsigelse Salgsassistenter A. Personlig løn B. Lønregulering C. Løngennemgang D. Modregning E. Minimalløn F. Anciennitetstillæg G. Ansættelsesbrev Deltidsansatte salgsassistenter, midlertidige assistancer og vikarer A. Deltidsansatte - 15 timer og derover pr. uge B. Deltidsansatte - under 15 timer pr. uge C. Midlertidige assistancer og vikarer

5 6 Betaling for enkelte dage (brudte mdr.) og omregning fra månedsløn til timeløn A. Butikker med Coops lønsystem B. Butikker med eget lønsystem Nye lønsystemer Fritvalg Løn, feriefridage og pension Overarbejde A. Generelt B. Hverdage og hverdagsfridage C. Søn- og helligdage D. Status E. Afspadsering af overarbejde Sygdom, graviditet og adoption A. Udeblivelse og sygdom B. Graviditet C. Adoption D. Børns sygdom E. Arbejdsfrihed som følge af force majeure Ferie A. Salgsassistenter B. Feriens længde C. Feriens placering D. Feriens lægning Feriefridage Opsigelse Efteruddannelse medarbejderkvalificering Pension A. Arbejdsmarkedspension B. SP-ordning C. Fleks- og skånejob D. Forsikring vedrørende visse kritiske sygdomme E. Barselspension

6 16 Beklædning Militærtjeneste Arbejdsmiljø Tryghedsbestemmelser Bestemmelser for tillidsrepræsentanter A. Valg B. Valgbarhed C. Tillidsrepræsentantens virke D. Frihed E. Afskedigelse F. Vederlag G. IT-adgang Kontingentforhold Regler for behandling af faglig strid Overenskomstens varighed Bilag 1 Tjenestefrihed Frihed uden fradrag i løn Dødsfald Flytning af bopæl foranlediget af Brugsforeningen - nyt arbejdssted Flytning af bopæl uden forbindelse med flytning til nyt arbejdssted Bryllup/sølvbryllup Øvrige Konfirmation Fødselsdag Frihed med fradrag i løn Borgerligt ombud Senior fridage Seniorordning Protokollat I A. LO s Oplysnings- og Uddannelsesfond B. Opkrævning af kontingent C. Overenskomstens 11 Ferie

7 D. Medarbejderrepræsentanter i bestyrelser E. Coop Amba s bestyrelse F. Uddannelsesudviklingsfond G. Uddannelsesudvalg H. Nye lønsystemer I. Beskyttede stillinger J. Faglig kvalifikation K. Delikatesseassistenter L. Ferieaftale M. Ansættelsesbevis N. Individuel Kompetence Afklaring (IKA) O. Fælles butiksoverenskomst P. Hjemmel til at indgå overenskomstafvigende aftaler Q. Selvvalgt uddannelse og Kompetenceudviklingsfond R. Uddannelses- og samarbejdsfond S. Anciennitetstillæg T. Aftale om velfærd Protokollat II Ubekvemmelighedstillæg / 3 butikker Protokollat lll A. Ligeløn B. Natarbejde C. Vikardirektivet D. Chikane og vold E. Velfærd Procedure for tillidsrepræsentanter Valg af tillidsrepræsentant Tillidsrepræsentantens virke Optagelse af forhandlinger Uddannelse af tillidsrepræsentanter Frihed til forhandlinger Protokollat om mellemledere Arbejdsmarkedspension Arbejdstid Lønudvikling Butiksfunktionærer Protokollat IV A. Udenlandsk Arbejdskraft B. Fremme mulighederne for øget beskæftigelse

8 C. Forældreorlovsdirektiv D. Personer i løntilskud E. Sundhedsordning Protokollat V Vedr. vikarer Tryghedsaftale 1 Aftalens gyldighedsområde Aftalens formål Information Ændringer af arbejdspladsen Opsigelse Opsigelse pga. arbejdsskade og erhvervssygdom Advarsel Gyldighed Praktik og aflønning Reduktionstabel Bilag 2 Aftale om reduktion for fleksjobbere Overenskomsten omfatter følgende varehuse/butikker med filialer Protokollat om ferie 1. Tvistigheder Timeoptjening og ferieafholdelse i timer Overførsel af ferie Ferieophør Ferietillæg Feriekortordning Ikrafttrædelse og opsigelse Overenskomstmæssige henvisninger til yderligere information

9 1 Arbejdstid A. Arbejdstidens tilrettelægning 1. Ugentlig arbejdstid Den ugentlige effektive arbejdstid er 37 timer. 2. Reduktionsaftale om søgnehelligdage For både fuldtids- og deltidsmedarbejdere reduceres den enkelte medarbejders ugentlige arbejdstid i uger med følgende dage: Nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, påskedag, 2. påskedag, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, pinsedag, 2. pinsedag, 1. juledag, 2. juledag samt grundlovsdag og juleaftensdag. Reduktionen udgør for hver af ovennævnte dage vedkommendes plantid divideret med 5. Arbejdstiden for fuldtids- og deltidsansatte suspenderes i uger med søgnehelligdage, og brugsforeningen placerer efter aftale med medarbejderen den reducerede arbejdsuges timetal ud fra lokale hensyn. Reduktionen kan foretages i hele den 12 ugers arbejdsplansperiode, så vidt muligt som hele dage. Om reduktion for fleksjobansatte se overenskomstens bilag 2. Den ændrede arbejdstid skal meddeles til den pågældende senest 4 uger før søgnehelligdagsugen. Arbejde for deltidsansatte ud over den reducerede arbejdstid i den enkelte søgnehelligdagsuge betales med normal timeløn. Dog opnår deltidsmedarbejdere overtidsbetaling i henhold til 9, når vedkommendes præsterede arbejdstid når op over den for fuldtidsansatte reducerede arbejdstid. I butikker, der fast holder åbent om søndagen, indgår nytårsdag, grundlovsdag, juleaftensdag samt 1. og 2. juledag i søgnehelligdagsreduktionen på samme måde, som ugens øvrige dage, såfremt dagen falder på en søndag. Der reduceres ikke for medarbejdere, der er ansat på 10 timer eller derunder. Bestemmelsen om, ikke at reducere for medarbejdere, der er ansat på 10 timer eller derunder, er gældende i en periode på 10 år fra 1. marts 2012 eller førstkommende overenskomstudløb efter 10 år. Herefter udgår bestemmelsen, med mindre andet aftales. 7

10 3. a) For arbejde inden for normal effektiv ugentlig arbejdstid på 37 timer, jf. stk. 1, betales følgende tillæg pr. præsteret normal arbejdstime: Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter 1. marts marts marts 2016 Kl ,55 25,95 26,40 Lørdage ,60 44,30 45,05 S/H ,75 53,55 54,50 For unge under 18 år er tillægget det halve af ovennævnte satser. For medarbejdere ansat efter den 1. marts 2011 med en arbejdstid på 8 timer eller derunder pr. uge er tillægget halvdelen af de nævnte satser. Såfremt den planlagte arbejdstid over en 12 ugers periode overstiger 96 timer, udbetales hele satser for samtlige tillægsbelagte timer. Hvis den præsterede arbejdstid i enkelte tilfælde ved frivillig bytning af vagter eller ekstraordinær sygdom overstiger 104 timer over en 12 ugers periode udbetales hele satser for samtlige tillægsbelagte timer. Bestemmelsen om halve tillæg til ansatte på 8 timer eller derunder, er gældende i en periode på 10 år fra 1. marts 2012 eller førstkommende overenskomstudløb efter 10 år. Herefter udgår bestemmelsen, med mindre andet aftales. b) Tillægget ydes ikke ved overarbejde og fridage, men under sygdom, ferie og graviditet i det omfang, den tillægsbelagte tid indgår i den faste arbejdstidsplan. c) Betaling beregnes pr. påbegyndt halve time. d) Ingen ansatte kan arbejde mere end 2 aftener om ugen efter kl Se dog overenskomstens protokollat IV litra B vedrørende muligheden for at arbejde mere end to aftener om ugen efter kl. 18. e) Ingen ansatte kan arbejde mere end en aften om ugen efter kl uden overarbejdstillæg. f) Arbejdstiden skal tilrettelægges sådan, at medarbejderen har fri 7 weekender i en 12 ugers periode, fra arbejdstids ophør fredag til arbejdstids begyndelse mandag. g) Det tilstræbes, at hver anden weekend er en friweekend, og at medarbejderens arbejdstid fredag før en friweekend ikke slutter senere end kl h) Der kan maksimalt tilrettelægges 2 arbejdsweekender i træk, med mindre andet aftales. 8

11 i) Hvis en medarbejder inden for en 12 ugers arbejdsplan arbejder mere end 5 søndage i perioden, ydes der for den 6. søndag og følgende søndage, udover det normale søndagstillæg, merbetaling pr. time på 1/3 af en timeløn eller 20 minutters frihed pr. arbejdstime. j) Reglerne om friweekend og frisøndage kan fraviges efter aftale med medarbejderen. k) Reglerne om placering af arbejdstiden gælder ikke ugen før jul og ugen med påskelørdag. l) Nærværende stk. 3 er ikke gældende i områder omfattet af 3 i lov om butikstid, excl. havecentre. NOTE: Parterne er enige om, at friweekender i ferieperioder indgår i optællingen af såvel friweekender, som de 5 søndage over en 12 ugers arbejdsplan, jf. 1 A, stk. 3, litra i. 4. a) Arbejdstidsplanen aftales lokalt ud fra driftsmæssige hensyn og hensynet til de ansatte. b) Normalarbejdstiden for såvel fuldtids- som deltidsansatte skal i et gennemsnit over 12 uger udgøre 37 timer henholdsvis den plantid, der er aftalt med den deltidsansatte pr. uge og placeres som 5 dages uge. Reglerne omkring 5 dages arbejdsuge i overenskomstens 1, stk. 4, litra b kan undtagelsesvis fraviges efter skriftlig aftale med medarbejderen, således at arbejdstiden kan placeres på 10 dage over 2 uger med maksimalt 6 dage i en kalenderuge (mandag til søndag). Det skal af aftalen fremgå, dels hvordan de 6 dages arbejdsuger placeres i arbejdsplanen og dels hvor ofte det kan ske. Aftalen kan af medarbejderen og butikken opsiges til udløb af næstfølgende arbejdsplansperiode, uden ansættelsesmæssige konsekvenser. c) Arbejdstiden ud over 37 timer i gennemsnit i 12 ugers perioden aflønnes efter 9. d) Arbejdstidsplanen tilrettelægges, således at den faktiske arbejdstid i en enkelt uge ikke overstiger 45 timer. Såfremt der undtagelsesvis i arbejdstidsplanen er placeret mere end 45 faktiske arbejdstimer i den enkelte uge, skal sådanne arbejdstimer ligeledes aflønnes efter 9. e) Disse regler er ikke til hinder for at der yderligere udføres overarbejde. f) Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid beregnet over en 16-ugers periode må ikke overstige 48 timer inklusiv overarbejde, jf. EU-arbejdstidsdirektivet. 9

12 g) Såfremt der ikke foreligger arbejdstidsplan, aflønnes arbejdstimer ud over 37 timer pr. uge efter 9 for såvel deltids- som fuldtidsansatte. h) Arbejdstiden (fuldtid og deltid) skal tilrettelægges under hensyn til medarbejdernes og virksomhedens tarv. Det tilstræbes at tage nødvendige hensyn til medarbejdere med hjemmeboende børn i vuggestue, børnehave eller lignende. i) Der udarbejdes en skriftlig arbejdstidsplan med angivelse af arbejdstidens længde og placering. Den skriftlige arbejdstidsplan kan udarbejdes på lister, der kopieres til de enkelte medarbejdere. j) Ved enighed med medarbejderen kan regler om varsling af arbejdstiden fraviges. k) Omlægning af arbejdstiden varsles med 4 uger til en uges begyndelse, bortset fra tilfælde, hvor der er tale om så væsentlige ændringer, at de skal ske med Funktionærlovens varsler. l) Den enkelte medarbejders normaltimer lægges i videst muligt omfang inden for 8 timer pr. dag. Bortset fra en arbejdsdag pr. uge må arbejdsdagens normalarbejdstid maksimalt udgøre 9 timer. Arbejdstiden kan dog ikke, uden aftale med den enkelte medarbejder, udgøre mere end 10 timer pr. dag. m) Såfremt enighed ikke opnås, overgår spørgsmålet til forhandling mellem organisationerne. 5. Den 31. december regnes som søgnehelligdag fra kl , dog senest 30 minutter efter pågældende butiks lukketid. 6. Ved lukning hele nytårsaftensdag, kan arbejdstiden ændres til andre arbejdsdage inden for 14 dage. B. Fridagsordning 1. Fritid ud over 1/2 eller 1/1 fridag inden for en uge skal gives i forbindelse med anden frihed. Fuldtidsansatte kan ikke pålægges mindre end 4 timers arbejde pr. dag, medmindre andet aftales med den enkelte medarbejder. C. Spise- og hvilepauser Den daglige tid til spise- og hvilepauser må pr. dag ikke overstige: Antal arbejdstimer fra 0 til 4 timers arbejde fra 4 til 6 timers arbejde fra 6 til 8 timers arbejde over 8 timers arbejde max. pauselængde 15 minutter 30 minutter 60 minutter 90 minutter 10

13 Såfremt den enkelte medarbejder ønsker længere pause, kan dette aftales. Spise- og hvilepauser kan tidligst blive påbegyndt 2 timer efter den pågældendes arbejdstids begyndelse. Der må højst arbejdes 4 timer uden spise- og hvilepause. Såfremt arbejdstiden ikke overstiger 4½ time, kan det dog aftales med den enkelte medarbejder, at pausen er af kortere varighed, eller ikke holdes. 2 Elever A. Minimallønninger for salgsassistentelever 1. De nedenfor anførte lønninger for salgsassistentelever, samt elever i individuel erhvervsuddannelse inden for overenskomstens dækningsområde, er minimallønninger, og der kan således ikke ske forringelse i vilkårene for de salgsassistentelever, der måtte have indgået kontrakt på bedre vilkår. Minimallønnen udgør: Elevsatser 1. marts marts marts år år år år Til salgsassistentelever, der inden uddannelsesforholdets påbegyndelse har bestået højere handelseksamen, studentereksamen, højere forberedelseseksamen eller højere teknisk eksamen, ydes et tillæg til ovennævnte lønninger, der andrager kr. 805 pr. måned. Forkortet uddannelsesaftale 2. Er en uddannelsesaftale afsluttet på mindre end 4 år, afkortes antallet af lønsatser tilsvarende, således at de sidste satser er gældende. Er en uddannelsesaftale f.eks. indgået på 2 år og 6 måneder, aflønnes i 6 måneder med 2. sats og derefter med henholdsvis 3. og 4. sats. Elever, over 21 år 3. Hvis en elev påbegynder den praktiske uddannelse efter det fyldte 21. år, aftales lønnen i hvert enkelt tilfælde på baggrund af den pågældendes hidtidige beskæftigelse og uddannelse. Dog ydes der som et minimum et tillæg på kr. 805 pr. måned. Tillægget ydes 11

14 ikke sammen med tillæg efter stk. 1. Hvis virksomheden eller eleven ønsker det, kan lønforholdet aftales under HK s medvirken. Elever, 25 år og derover (voksenelever) 4. Salgsassistentelever, der ved uddannelsens start er fyldt 25 år, aflønnes efter satserne for ufaglærte i 4 E. B. Arbejdstid 1. I henhold til Arbejdsmiljøloven må salgsassistentelever under 18 år ikke beskæftiges mere end i alt 8 timer pr. dag. 2. Den normale ugentlige arbejdstid for salgsassistentelever må ikke overstige den sædvanlige arbejdstid for voksne, der er beskæftiget i samme fag. 3. Med hensyn til aften- og natarbejde henvises til bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde. 4. I arbejdstiden medregnes undervisningstid og den hertil knyttede transporttid, der ligger inden for normal arbejdstid. 5. Ved deltagelse i branche- og ugekurser ydes der arbejdsfrihed i hele den eller de pågældende uger. C. Uddannelsesaftale 1. Inden uddannelsens påbegyndelse skal der oprettes skriftlig uddannelsesaftale. Senest ved prøvetidens udløb udarbejdes der en skriftlig uddannelsesplan i samarbejde med salgsassistenteleven. 2. Aftalen skal anmeldes til den nærmeste handelsskole og godkendes af denne. D. Uddannelsens længde 1. Uddannelsestidens længde følger de til enhver tid gældende regler for salgsassistentelever. 2. Hvor den teoretiske uddannelse ikke kan afsluttes inden for den aftalte uddannelsestid, forholdes med hensyn til aflønning således: Forlænges uddannelsesperioden, uden at salgsassistenteleven er årsag hertil, betales i den forlængede periode den for fagets ufaglærte minimalløn, 4 E. E. Prøvetid 1. Prøvetiden for salgsassistentelever er 3 måneder. I prøvetiden kan uddannelsesaftalen hæves af begge parter uden varsel. 12

15 2. Eventuelle skoleophold medregnes ikke i prøvetiden, som forlænges tilsvarende. Datoen for den forlængede prøvetids udløb skal skriftligt meddeles salgsassistenteleven hurtigst muligt. F. Uddannelsesplan I uddannelsestiden følges den fastsatte trænings- og uddannelsesplan. G. Undervisningsmaterialer 1. Butikken refunderer eleven udgifter til undervisningsmaterialer for op til kr. 600 for det samlede uddannelsesforløb samt udgifter i forbindelse med fagprøve. 2. Butikken sørger for den forsvarlige uddannelse såvel i praktisk som teoretisk henseende og afholder de med daghandelsskole eller kursus forbundne udgifter. H. Oplæringsansvarlig Der skal i den praktiske uddannelsestid være knyttet en eller flere faglærte personer, eller personer med tilsvarende kvalifikationer, til salgsassistenteleven som oplæringsansvarlige. Den oplæringsansvarlige medvirker til, at salgsassistenteleven oplæres efter praktikreglerne og salgsassistentelevens uddannelsesplan. I. Skoleophold, kurser og transportudgifter 1. Beordres en elev til skoleophold efter erhvervsuddannelseslovens regler om frit skolevalg, skal elevens udgifter hertil afholdes af virksomheden. 2. Eleven har ret til at få dækket befordringsudgifter i forbindelse med skoleophold, når den samlede vejlængde er mindst 20 km pr. dag. 3. Eleven skal i videst muligt omfang benytte offentlige befordringsmidler. Hvis dette medfører urimeligt store ulemper for eleven, kan eget befordringsmiddel bruges. 4. Ved offentlig befordring ydes godtgørelse for faktisk afholdte udgifter. Befordringen skal foretages på den billigste og mest hensigtsmæssige måde, og hvor dette er muligt, skal der anvendes abonnementskort, klippekort o. lign. Anvendes eget befordringsmiddel, ydes en befordringsgodtgørelse i henhold til Undervisningsministeriets regler, når den samlede skolevej er 20 km eller derover. 5. Efter ovennævnte regler, ydes der til indkvarterede elever befordringstilskud for rejse mellem sædvanlig bopæl og indkvarteringssted. Dette gælder også i forbindelse med weekend samt påske- og juleferie. 6. Virksomheden betaler altid elevens transport, hvis virksomheden efter aftale med eleven vælger en anden skole, end den der ligger nærmest arbejdspladsen, og rejselængden ikke overstiger 20 km. 13

16 7. I øvrigt gælder regler fastsat af Arbejdsgivernes Elevrefusion. J. Vejledende salgsassistentelevantalsregler 1. Antal salgsassistentelever i en butik fastsættes efter en særlig beregningsmetode. Butikken må som hovedregel uddanne én salgsassistentelev pr. faglært/tillært, men butikkens åbningstid har også indflydelse på elevantallet. Faglærte er medarbejdere med en salgsassistentuddannelse, mens tillærte er medarbejdere med minimum 5 års anciennitet i detailhandel. Beregningsmetode: Oplæringstimer = antal salgsassistentelever åbningstimer 2. Såfremt antallet af elever skønnes at være for stort, kan spørgsmålet tages op til forhandling mellem SFU og HK HANDEL. K. Sygdom og ulykke Med hensyn til løn og dagpenge i tilfælde af sygdom og ulykkestilfælde henvises til gældende relevant lovgivning. L. Arbejdsskader Salgsassistentelever er omfattet af butikkens arbejdsskadeforsikring under hele uddannelsen, både den praktiske og den teoretiske del. M. Ferie 1. Salgsassistentelever, der påbegynder uddannelsen i perioden 1. juli til 31. december, har ret til ekstra ferie med løn i det ferieår, hvor uddannelsen er begyndt. Den ekstra ferie svarer til 11/2 dag for hver beskæftigelsesmåned indtil 31. december. Med hensyn til ferie efter 1. januar henvises til 11, samt ferielovens regler om elevers ferie. 2. Hvis salgsassistenteleven fortsætter i butikken efter uddannelsen, ydes ferie med løn som for øvrige salgsassistenter. 3. Stk. 1 og 2 gælder også for voksenelever. N. Erhvervsgrunduddannelseselever Minimallønnen udgør: 1. marts marts marts

17 O. KVU-studerende Minimallønnen udgør: 1. marts marts marts Lønnen betales for den tid af uddannelsen, der udgør praktikperioden. Denne udbetales månedsvis. Virksomheden og den studerende kan dog aftale, at den samlede løn for praktikperioden i virksomheden, inklusive overenskomstmæssige stigninger, fordeles over hele uddannelsesperioden (praktik og teori) og kommer til udbetaling med samme beløb pr. måned uanset skoleophold. P. Forsikring Pr. 1 marts 2011 etableres en forsikringsydelse til elever. Forsikringssummen andrager følgende beløb: Invalidepension: Kr årligt Invalidesum: Kr Forsikring ved kritisk sygdom: Kr Dødsfaldssum: Kr Ordningen etableres sammen med Coop. Efter etableringen af denne forsikringsydelse bortfalder forsikringsdelen af den nuværende elevpension, jf. 15. Indbetalingerne på denne ordning indbetales herefter fuldt ud til pensionsordningen. 3 Unge under 18 år A. Aflønning Minimallønnen udgør pr. måned: Minimalløn 1. marts marts marts 2016 Unge under 18 år For unge under uddannelsespligt, jf. bekendtgørelse om unges arbejde, er minimumsbetalingen 2 timer pr. dag på skoledage. 2. For deltidsbeskæftigede og midlertidige ansatte unge under 18 år beregnes lønnen forholdsmæssigt. 15

18 3. Timelønnen beregnes ved anvendelse af den i 6 anførte timefaktor. 4. Fra den første i den måned medarbejderen fylder 18 år, aflønnes efter reglerne i 4 E. 5. Forskudttidstillæg Betaling af tillæg beregnes pr. påbegyndt halve time. Tillægget ydes ikke ved overarbejde og fridage, men under sygdom, ferie og graviditet i det omfang den tillægsbelagte tid indgår i den faste arbejdstidsplan. Reglerne i 1, stk. 3, afsnit h er gældende. Medarbejdere med 15 timer og derover pr. uge Der oppebæres tillæg for arbejde på særlige tidspunkter, jf. 3 A, stk. 5. Ingen ansatte kan arbejde mere end 2 aftener om ugen efter kl Se dog overenskomstens protokollat IV litra B vedrørende muligheden for at arbejde mere end to aftener om ugen efter kl. 18. Ingen ansatte kan arbejde mere end en aften om ugen efter kl uden overarbejdstillæg. Medarbejdere med under 15 timer pr. uge Der oppebæres tillæg for arbejde på særlige tidspunkter, jf. 3 A, stk. 5. B. Opsigelse Kun gældende for ungarbejdere, der ikke er omfattet af Funktionærlovens bestemmelser. For unge under 18 år er opsigelsesvarslerne som følger: Efter en måneds uafbrudt beskæftigelse er opsigelsesvarslet fra begge sider 14 dage. Efter 4 måneders uafbrudt beskæftigelse er opsigelsesvarslet fra begge sider 1 måned til udgangen af en måned. Efter 2 års uafbrudt beskæftigelse forhøjes opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverside til 2 måneder til udgangen af en måned. Fra medarbejderens side er varslet uforandret 1 måned til udgangen af en måned. 4 Salgsassistenter A. Personlig løn 1. Lønnen for den enkelte medarbejder aftales i hvert enkelt tilfælde direkte mellem virksomheden og medarbejderen. Vurdering og eventuel regulering af lønforhold sker individuelt mindst 1 gang om året. 16

19 2. Virksomheden bør lægge en systematisk vurdering til grund ved fastsættelse af den personlige løn. 3. Det betragtes som en almindelig forudsætning, at der kan gives højere løn end i overenskomstens bestemmelser. Lønnen skal give udtryk for den enkeltes kvalifikationer, dygtighed, jobfleksibilitet, stillingens indhold og ansvar samt eventuel uddannelse. Særligt betroet arbejde som fx postarbejde og åbne/lukkeansvar, bør som udgangspunkt udløse et personligt tillæg. B. Lønregulering 1. En aftale om regulering af lønnen træffes mellem virksomheden og den ansatte, evt. under tillidsrepræsentantens medvirken. Tillæg vurderes senest 6 måneder efter indplacering i ny stilling. Specielt vedrørende elever vurderes muligheden for personligt tillæg efter 6 og 18 måneders ansættelse på elevkontrakt. Regulering kan ske med 0 eller kr Kan enighed ikke opnås ved sådan direkte forhandling, kan spørgsmålet behandles under tillidsrepræsentantens medvirken. Såfremt enighed ikke opnås, foretages forhandling mellem organisationerne. 2. Ønsker om tillæg rejses af den enkelte salgsassistent over for butiksledelsen, og der skal fra virksomheden afgives skriftligt svar, normalt inden 3 uger efter, at skriftlig anmodning er modtaget. Bevilgede tillæg ydes fra førstkommende lønperiode efter anmodningens fremsættelse. 3. Ingen nuværende højere lønninger eller andre goder må forringes som følge af denne overenskomst. C. Løngennemgang 1. Virksomheden foretager pr. 1. oktober en årlig gennemgang af lønningerne med henblik på en vurdering af de personlige lønninger. DA s konjunkturlønstatistik for 2. kvartal brancher/detailhandel/årlig benyttes som beregningsgrundlag og sammenholdes med lønudviklingen i butikkerne for maj måned, med mindre der ændres i konjunkturstatistikkens forudsætninger. SFU oplyser HK HANDEL om beregningerne og reguleringens samlede størrelse og fordeling. I en periode på 10 år fra den 1. marts 2012 eller førstkommende overenskomstudløb efter 10 år udgået, hvorefter den genindføres, med mindre andet aftales. 17

20 2. Ydelse eller forhøjelse af personligt tillæg må ikke ske med mindre end 300 kr. pr. måned på fuldtidsbasis. Efter løngennemgangen orienteres tillidsrepræsentanten om resultatet. 3. For deltidsansatte gælder med hensyn til personlige tillæg samme regler som for fuldtidsansatte, dog sker den samlede aflønning (minimalløn plus eventuelt personligt tillæg) forholdsmæssigt. Personlig løn skal forhandles og fastsættes under hensyntagen til ligelønslovens principper. Parterne er enige om, at hvor HK HANDEL finder baggrund for en ligelønssag, kan der afholdes besigtigelse på arbejdsstedet med deltagelse af parterne inden de egentlige drøftelser mellem parterne finder sted. I forbindelse med besigtigelse/forhandlinger mellem parterne aftales, hvilke lønoplysninger der er nødvendige til brug for en eventuel sag. 4. Der bør som udgangspunkt holdes en årlig lønsamtale med den enkelte medarbejder. Lønsamtalen skal holdes, hvis den enkelte medarbejder anmoder derom i forbindelse med den årlige løngennemgang. Det anbefales, at der i butikker med en omsætning på over 40 mio. kr. samtidig gennemføres en uddannelses- og udviklingssamtale med medarbejdere med over 20 plantimer pr. uge. Resultatet af samtalen afgives skriftligt til medarbejderen. D. Modregning I forbindelse med satsstigninger/tillægsstigninger i minimallønsoverenskomsten bekræfter SFU, at følgende procedure i en periode på 10 år eller til førstkommende overenskomstudløb efter 10 år - er gældende, hvorefter den bortfalder, med mindre andet aftales: a) Beslutningen om en eventuel modregning træffes lokalt af varehusdirektøren. b) Den ovennævnte chef informerer, under samtalen forud for iværksættelsen, den enkelte medarbejder om baggrunden herfor. E. Minimalløn Minimallønnen udgør pr. måned: Minimalløn 1. marts marts marts 2016 Ufaglærte Salgsassistenter Faglærte Salgsassistenter Butiksmedhjælpere

21 F. Anciennitetstillæg Faglærte, ufaglærte salgsassistenter og butiksmedhjælpere med 1 års anciennitet i virksomheden aflønnes med et tillæg pr. time på: 1. marts 2013 Kr. 2,90 Tidspunktet for optjening af anciennitet for voksenelever følger praksis på sammenligningsområdet. Tidspunktet for beregning af anciennitetstillæg indenfor måneden, følger ligeledes praksis på sammenligningsområdet. Aftale om modregning: I forbindelse med indførelse af anciennitetstillæg er aftalt følgende procedure: a. Beslutning om evt. modregning træffes af uddeleren. b. Uddeleren informerer, under en samtale, forud for iværksættelsen, den enkelte medarbejder om baggrunden herfor. I indeværende overenskomstperiode afstår SFU fra modregning i anciennitetstillægget. G. Ansættelsesbrev Til salgsassistenter udfærdiges et ansættelsesbrev, hvor løn- og arbejdsvilkår anføres, jf. gældende lovgivning. 5 Deltidsansatte salgsassistenter, midlertidige assistancer og vikarer A. Deltidsansatte - 15 timer og derover pr. uge 1. Deltidsansatte med en fast ugentlig arbejdstid på over 8 timer omfattes af funktionærlovens bestemmelser. Aflønning finder sted efter følgende udregning: Fuldtidsløn x timer pr. uge Arbejdstid, jf. 1 A, 1. 19

22 2. Ved overgang fra fuldtidsansættelse medregnes personlige tillæg forholdsmæssigt. 3. Ved ansættelsen udfærdiges ansættelsesbrev, hvori antal plantimer pr. uge og øvrige vilkår anføres. Såfremt der konstant afviges fra plantimerne, skal disse revideres. 4. Deltidsansatte er frit stillet med hensyn til at tage flere timer end den aftalte arbejdstid. Merarbejde inden for overenskomstmæssig arbejdstid pr. uge jf. 1 A, 1, betales med vedkommendes normale timeløn. Timer uden for butikkens normale arbejdstid aflønnes med gældende tillæg. 5. Aftale om merarbejde skal så vidt muligt træffes dagen før. Arbejdstiden skal på arbejdsdage mindst andrage 3 timer. 6. For medarbejdere, der oplyser at de er tilmeldt SU-berettiget uddannelse eller går i folkeskolens 10. klasse, skal arbejdstiden på skoledage udgøre mindst 2 timer. 7. Ved tilkaldelse til merarbejde samme dag er den pågældende sikret betaling for 3 timer. 8. Ved ekstraordinært fremmøde mere end én gang inden for samme arbejdsdag ydes et tillæg som følger: 1. marts marts marts ,15 166,75 169,60 B. Deltidsansatte - under 15 timer pr. uge 1. Uden at dette er aftalt med den enkelte medarbejder, kan medarbejderen ikke arbejde mere end 2 lange aftener efter kl og mere end hver anden lang lørdag efter kl For arbejde indenfor normal effektiv ugentlig arbejdstid, jf. 1 A, stk. 1, betales følgende tillæg pr. time: Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter 1. marts marts marts 2016 Kl ,55 25,95 26,40 Lørdage ,60 44,30 45,05 S/H ,75 53,55 54,50 For unge under 18 år er tillægget halvdelen af nævnte satser. 20

23 For medarbejdere ansat efter den 1. marts 2011 med en arbejdstid på 8 timer eller derunder pr. uge er tillægget halvdelen af de nævnte satser. Såfremt den planlagte arbejdstid over en 12 ugers periode overstiger 96timer, udbetales hele satser for samtlige tillægsbelagte timer. Hvis den præsterede arbejdstid i enkelte tilfælde ved frivillig bytning af vagter eller ekstraordinær sygdom overstiger 104 timer over en 12 ugers periode udbetales hele satser for samtlige tillægsbelagte timer. Bestemmelsen om halve tillæg til ansatte på 8 timer eller derunder, er gældende i en periode på 10 år fra 1. marts 2012 eller førstkommende overenskomstudløb efter 10 år. Herefter udgår bestemmelsen, med mindre andet aftales. Betaling beregnes pr. påbegyndt halve time. Reglerne om arbejde på lange lørdage og (for medarbejdere med en plantid på under 15 timer) om placering af arbejdstid på lange aftener omfatter ikke den ekstraordinære åbningstid før jul og ugen med påskelørdag. 2. Da deltidsansatte med en arbejdstid på 8 timer og derunder pr. uge ikke er omfattet af funktionærlovens bestemmelser, gælder med hensyn til dagpenge under sygdom alene Sygedagpengeloven. 3. Arbejdstiden skal på arbejdsdage mindst andrage 3 timer. 4. For medarbejdere, der oplyser at de er tilmeldt SU-berettiget uddannelse eller går i folkeskolens 10. klasse, skal arbejdstiden på skoledage udgøre mindst 2 timer. 5. Med hensyn til opsigelse henvises til 13, stk. 7. C. Midlertidige assistancer og vikarer 1. Ved midlertidige assistancer og vikarer forstås personer, som er ansat for en periode på ikke over 1 måned, jf. Funktionærlovens 2, stk Til vikarer/midlertidige assistancer udfærdiges ansættelsesbrev, hvori løn- og arbejdsvilkår anføres. 3. Timelønninger beregnes efter 4 E. 4. Afregning kan finde sted på den enkelte arbejdsplads. 5. Arbejdstiden skal på arbejdsdage mindst andrage 3 timer. 6. For medarbejdere, der oplyser at de er tilmeldt SU-berettiget uddannelse eller går i folkeskolens 10. klasse, skal arbejdstiden på skoledage udgøre mindst 2 timer. 21

24 7. For midlertidige assistancer eller vikarer, som ikke er omfattet af funktionærlovens bestemmelser, gælder med hensyn til betaling under sygdom alene Sygedagpengeloven. 8. Ved overgang fra midlertidig assistance eller vikariat til beskæftigelse i fast plan regnes anciennitet med hensyn til opsigelse fra begyndelsen af sidste sammenhængende arbejdsperiode. 6 Betaling for enkelte dage (brudte mdr.) og omregning fra månedsløn til timeløn A. Butikker med Coops lønsystem A. Når lønnen for enkelte dage skal beregnes ved til- eller fratræden i månedens løb, beregnes denne som fuldtidsmånedslønnen divideret med 160,33 gange de effektive arbejdstimer, den pågældende skal være i arbejde. Nævnte betaling ydes også for søgnehelligdage, i det omfang disse falder på medarbejderens normale arbejdsdage. B. For medarbejdere beskæftiget i virksomheder omfattet af Coop Danmarks edb-lønsystem, beregnes fravær pga. ferie ud fra det antal timer, vedkommende skulle have været på arbejde den/de aktuelle dag(e). B. Butikker med eget lønsystem Når lønnen for enkelte dage skal beregnes ved til- eller fratrædelse i månedens løb, beregnes lønnen som 1/25 af månedslønnen for hver dag, pågældende er i arbejde. Der betales for frilørdage og søgnehelligdage, der falder inden for arbejdsperioden. Ved fravær på grund af ferie eller fridage fradrages 1/25 af månedslønnen for hver feriedag/fridag. Faktoren for omregning fra månedsløn til timeløn er 160,33. 7 Nye lønsystemer 1. Med det formål at styrke konkurrenceevnen og udviklingen er parterne enige om at anbefale, at det aftales, at der gøres forsøg med eller indføres aflønningsformer, der er konkurrenceforbedrende til fordel for såvel virksomheden som de ansatte. 2. Sådanne lønformer eller -systemer kan bygge på eksempelvis a) resultatvurdering efter bonus-, provisions- og/eller merpræstationsprincipper, b) stillings- og/eller meritvurdering og/eller c) kvalifikationsfaktorer som eksempelvis uddannelse, ansvar, anciennitet, arbejdskendskab og fleksibilitet. 22

25 3. Såfremt der ønskes indført sådanne lønsystemer, optages der forhandlinger herom. 8 Fritvalg Løn, feriefridage og pension 1. Alle medarbejdere omfattet af overenskomsten er omfattet af en fritvalgsordning. 2. Der afsættes for den enkelte medarbejder omfattet af overenskomsten pr. 1. marts ,3 pct. af den ferieberettigede løn til brug for fritvalg. Med virkning for 1. marts 2015 afsættes 1,7 pct. og med virkning fra 1. marts ,0 pct. 3. Værdien af de gældende feriefridage på i alt 5 x 0,5 % indgår i fritvalgsordningen, der således udgør i alt henholdsvis 3,8 % pr. 1. marts 2014, 4,2 % pr. 1. marts 2015 og 4,5 % pr. 1. marts Den enkelte medarbejder kan i 4. kvartal i overenskomstperioden vælge placering af portioner i frivalgsordningen som følger: Antal portioner Portionerne udgør som feriefridage 0,5 % og som løn eller pension 0,45 % af den pensionsgivende løn. Der kan frit vælges mellem de tre elementer feriefridage, løn eller pension, og der kan vælges en eller flere fordelinger. Eventuelt overskydende midler udbetales som løn. 6. Feriefridage opspares og afvikles i brugsforeningen i overensstemmelse med principperne i Ferieloven. Det betyder konkret, at fravælges feriefridage helt eller delvist i efteråret 2014, med virkning fra 1. januar 2015, vil der fortsat være fundet opsparing sted til brug for ferieåret 2015/16 pr. 1. maj 2015, således at konsekvenserne af valget i forhold til feriefridage først viser sig pr. 1. maj Nyansatte medarbejdere vælger mellem feriefridage, løn og pension i forbindelse med ansættelsen og med virkning på ferieopsparing, løn eller pension fra samme tidspunkt. 8. For alle ansatte gælder, at såfremt der ikke foretages et valg, vil portionerne blive fordelt med 5 portioner á 0,5 % til feriefridage, og øvrige midler til løn. 23

26 9 Overarbejde A. Generelt 1. Parterne er enige om, at overarbejde skal begrænses mest muligt med hensyntagen til virksomhedens tarv. 2. Ved overarbejde forstås arbejde, der udføres efter anmodning fra den pågældendes arbejdsleder, og som finder sted ud over den ordinære arbejdstid på en af ugens normale arbejdsdage. 3. Overarbejde beregnes pr. påbegyndt halve time. 4. For manglende overholdelse af varslingspligt betales et tillæg som følger: 1. marts marts marts ,55 215,95 219,60 5. Denne bestemmelse kommer dog ikke i anvendelse for overarbejde af indtil 1/1 times varighed. 6. For varslet overarbejde, som ikke kommer til udførelse, og som ikke er afvarslet før varslingsfristens udløb, betales et tillæg som følger: 1. marts marts marts ,55 215,95 219,60 7. Overarbejde for elever betales for alle timers vedkommende med timeløn % overarbejdstillæg. 8. For overarbejde, som ikke har tidsmæssig sammenhæng med normalarbejdstiden, garanteres en minimumsbetaling svarende til 2 timers løn plus det til pågældende klokketime fastsatte overarbejdstillæg. For fremmøde i sådanne tilfælde betales desuden et tillæg som følger: 1. marts marts marts ,15 166,75 169,60 24

27 9. For overarbejde før normalarbejdstiden, som påbegyndes mere end 1 time forud for normalarbejdstidens begyndelse, ydes der uden for de tilfælde, der er nævnt i pkt. B, stk. 3 et tillæg, såfremt begyndelsestidspunktet ligger i tidsrummet fra kl til kl , som følger: 1. marts marts marts ,15 166,75 169,60 B. Hverdage og hverdagsfridage 1. I tilknytning til normalarbejdstiden betales overarbejde de 3 første klokketimer efter normal arbejdstid og for timen umiddelbart før arbejdstid med timeløn plus 50 % overarbejdstillæg. Dog kan der maksimalt betales med 3 overarbejdstimer á 50 % pr. dag. Ved overarbejde på hverdagsfridage betales der 50 % overarbejdstillæg for den første time. Der er ved overarbejde på hverdagsfridage garanteret en minimumsbetaling svarende til 4 timers løn plus overarbejdstillæg. For overarbejde ud over det anførte betales 100 % overarbejdstillæg. 2. Ved overarbejde på arbejdslørdage efter kl betales med timeløn plus 100 % overarbejdstillæg. 3. Overarbejde efter normal arbejdstid skal varsles dagen før. Varsles overarbejde på overarbejdsdagen inden frokost betales et 1/2 varskotillæg. Varsles overarbejdet samme dag efter frokost betales helt varskotillæg. Overarbejde før normal arbejdstid varsles inden arbejdstids ophør dagen før. Overarbejde på hverdagsfridage skal varsles 2 x 24 timer før overarbejdets begyndelse. 4. Såfremt overarbejdet strækker sig ud over 2 timer efter normal arbejdstids ophør, ydes 30 minutters spisepause med løn. Såfremt overarbejde på en hverdagsfridag strækker sig ud over 9 timer, ydes 30 minutters spisepause med løn. C. Søn- og helligdage 1. For overarbejde på søn- og helligdage betales 100 % overarbejdstillæg. 2. Overarbejde på søn- og helligdage skal varsles senest 2 x 24 timer før overarbejdets start. 25

28 3. Ved overarbejde på søn- og helligdage garanteres en minimumsbetaling svarende til 4 timers løn og overarbejdstillæg, uanset arbejdstidens længde eller eventuelt fuldstændige bortfald. Herfra er dog undtaget maskintilsyn og andet lignende kortvarigt arbejde, der er varslet i henhold til punkt 2. I disse tilfælde garanteres en minimumsbetaling svarende til 2 timers løn og overarbejdstillæg. Herudover ydes et fremmødetillæg som følger: 1. marts marts marts ,15 166,75 169,60 4. I forbindelse med overarbejde på søn- og helligdage ydes ingen spisepause med løn. Såfremt overarbejdet strækker sig ud over 9 timer ydes der dog 30 minutters spisepause med løn. D. Status Ved deltagelse i status i anden afdeling dækkes befordringsudgifter. E. Afspadsering af overarbejde 1. Såfremt en medarbejder ønsker det, kan overarbejde m.v. afspadseres således, at en time med 50 % overarbejdstillæg afspadseres med 1 1/2 time, og 1 time med 100% overarbejdstillæg afspadseres med 2 timer. Alternativt kan der afspadseres time for time, således at overarbejdstillægget kommer til udbetaling. 2. Frihedens placering aftales mellem den enkelte medarbejder og virksomheden med normalt 1 uges varsel, og friheden skal så vidt muligt gives som hele eller halve fridage og være afviklet inden 2 måneder efter overarbejdets udførelse. 3. Er overarbejdet ikke afviklet inden for de 2 måneder, udbetales den skyldige overarbejdsbetaling i næste lønudbetaling. 10 Sygdom, graviditet og adoption A. Udeblivelse og sygdom 1. Såfremt en salgsassistent udebliver fra sit arbejde, skal meddelelse om grunden hertil så hurtigt som muligt gives virksomheden. 2. Virksomheden kan forlange dokumentation for, at udeblivelsen skyldes sygdom, enten ved afgivelse af en af parterne godkendt tro- og loveerklæring eller ved friattest. Såfremt en friattest kræves, betales denne af virksomheden. 26

29 Friattest kan dog først kræves udstedt ved sygdom af over 3 dages varighed. Endvidere kan friattest kræves ved hyppigt kortvarigt fravær på 1 eller 2 dage. 3. I øvrigt gælder de i Funktionærloven indeholdte regler for de af denne lov omfattede personer. B. Graviditet 1. Der ydes løn under sygdom i overensstemmelse med funktionærlovens regler herom. 2. Om reglerne ved graviditet henvises til funktionærlovens 7, dagpengeloven og lov om ligebehandling. 3. Udgør halv løn et større beløb end de oppebårne dagpenge, er virksomheden pligtig til at udrede differencen. 4. Såfremt funktionæren på det forventede nedkomsttidspunkt har været ansat 9 måneder uafbrudt i en virksomhed omfattet af nærværende overenskomst (inkl. evt. læretid) sikres fuld løn i følgende perioder: Graviditetsorlov: 4 uger Barselsorlov: 14 uger Fædreorlov: 2 uger Forældreorlov: 17 uger Af forældreorlovens 17 uger har hver af forældrene ret til 5 uger. Holdes orloven reserveret til den enkelte ikke, bortfalder retten til løn. Betalingen i de resterende 7 uger kan deles forældrene imellem, eller ydes til enten til den ene forældre eller den anden. Forældreorloven på 17 uger skal holdes indenfor 52 uger efter fødslen. Forældrene kan holde forældreorloven samtidig. Det er en forudsætning for betalingen, at virksomheden er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. C. Adoption Såfremt funktionæren på tidspunktet for modtagelsen af et adoptionsbarn har været ansat uafbrudt i 9 måneder uafbrudt i en virksomhed omfattet af nærværende overenskomst (inkl. evt. læretid), sikres funktionæren fuld løn i følgende perioder: 27

30 Udrejseorlov: op til 4 uger Barselsorlov: 14 uger Fædreorlov: 2 uger Forældreorlov: 17 uger Af forældreorlovens 17 uger har hver af forældrene ret til 5 uger. Holdes orloven reserveret til den enkelte ikke, bortfalder retten til løn. Betalingen i de resterende 7 uger kan deles forældrene imellem, eller ydes til den ene forældre eller den anden. Forældreorloven på 17 uger skal holdes indenfor 52 uger efter fødslen. Forældrene kan holde forældreorloven samtidig. Det er en forudsætning for betalingen, at virksomheden er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre nedsættes betalingen til medarbejderne tilsvarende. Desuden sikres fuld løn i op til 4 uger før modtagelsesdagen. Forældreorloven på 17 uger skal holdes inden for 52 uger efter fødslen. D. Børns sygdom Medarbejdere med mere end 3 måneders uafbrudt beskæftigelse i foreningen har ret til fornøden frihed, med løndækning, til pasning af mindreårigt barn (op til 15 år) på barnets første sygedag. Friheden ydes, såfremt anden pasningsmulighed ikke har kunnet arrangeres. Til medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, indrømmes der fra 1. juli 2004 frihed, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med barn under 15 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Der ydes i denne sammenhæng fuld løn i op til en uges plantid, dog maks. det tilsvarende beløb på sammenligningsområdet pr. time. Såfremt medarbejderen er dagpengeberettiget, indtræder virksomheden i denne ret. Der indrømmes frihed med løn til barns lægebesøg, men kun hvis lægebesøget m.m. ikke kan finde sted udenfor arbejdstiden. Der kan, hvis det skønnes nødvendigt, kræves fremskaffelse af dokumentation for fraværsårsagen. 28

31 E. Arbejdsfrihed som følge af force majeure I overensstemmelse med Forældreorlovsdirektivet har medarbejderen ret til arbejdsfrihed uden løn som følge af force majeure i overensstemmelse med national praksis, når tvingende familiemæssige årsager gør sig gældende i tilfælde af sygdom eller ulykker, der gør den ansattes umiddelbare tilstedeværelse for påtrængende nødvendig. Bestemmelsen berører ikke anvendelsen af øvrige regler om fravær med løn. 11 Ferie A. Salgsassistenter 1. Nyansatte, dvs. medarbejdere, der ansættes i løbet af optjeningsåret, holder ferie med løn, svarende til 2,08 dages ferie for hver måneds ansættelse i optjeningsåret i virksomheden. Som supplement til ferielønnen udbetales et ferietillæg svarende til 1 % af den ferieberettigede løn i optjeningsåret. En fuldtidsmedarbejder, 37 timer pr. uge, optjener i et fuldt kalenderår 37 x 5, i alt 185 ferietimer. En deltidsmedarbejder optjener det gennemsnitlige ugentlige timetal x Såfremt en fuldtidsansat ændrer sin beskæftigelsestid til deltidsansat eller omvendt, beregnes ferieløn i forhold til beskæftigelsestid på optjeningstidspunktet, og regulering, i såvel opad- som nedadgående retning, foretages på ferietidspunktet. 3. Hvor en deltidsansat medarbejder kan godtgøre, at der opstår en difference mellem ferie med løn og 15 % feriegodtgørelse af indkomsten i optjeningsåret ekskl. løn, der er udbetalt under ferie og udbetalt ferietillæg, er virksomheden indforstået med at udrede denne difference. 4. Forlanger medarbejderen, i stedet for ferie og feriefridage med løn, feriegodtgørelse, udredes denne med 14,5 %. Dette skal meddeles til virksomheden skriftligt inden kalenderårets (optjeningsårets) begyndelse. Procentsatserne justeres i henhold til medarbejdernes valg under Fritvalgsordningen. B. Feriens længde Ret til ferie erhverves i løbet af et kalenderår (optjeningsåret), og ferien skal holdes inden for det efter optjeningsårets udløb følgende ferieår, der løber fra 1. maj til 30. april. Der optjenes ret til 2,08 dages ferie for hver måneds beskæftigelse. 29

32 C. Feriens placering 1. Hvis ferien udgør 15 dage eller derunder, skal den gives i sammenhæng i perioden 1. maj til 30. september, medmindre andet aftales lokalt. 2. Er feriedagenes antal større end 15 dage, skal også sådanne resterende feriedage gives i sammenhæng. De resterende feriedage kan gives i forbindelse med hovedferien eller placeres i den øvrige del af ferieåret. Hvor hensynet til virksomhedens drift gør det nødvendigt, kan de resterende feriedage gives i form af enkelte feriedage, herunder jul og nytår. 3. Der kan indgås individuelle skriftlige aftaler om overførsel af optjent ferie ud over 20 dage, dog maksimalt 5 dage pr. ferieår og således, at der maksimalt ved et nyt ferieårs begyndelse kan henstå i alt 10 overførte feriedage. Overført ferie holdes forud for anden ferie. Der kan ved ferieårets afslutning overføres mere end 5 dage svarende til overført ferie fra tidligere ferieår plus maksimalt 5 nye feriedage, således at overførte feriedage ved det nye ferieårs begyndelse kan udgøre op til 10 dage. I forbindelse med ikke afholdt ferie på grund af feriehindringer, kan der i stedet for udbetaling, indgås individuelle, skriftlige aftaler om overførsel af ferien. Det ovenfor nævnte maksimum på 5 dage gælder således ikke ferie hidrørende fra feriehindringer, ligesom maksimum på 10 dage ikke gælder for det ferieår, som overførslen finder sted til. Overført ferie kan kun placeres i en opsigelsesperiode, såfremt parterne er enige herom. Overført ferie kan ikke betragtes som afviklet i en fritstillingsperiode, medmindre det er aftalt. Aftalen om overførsel af ferie, jf. Ferielovens 12 og 38, gælder ikke for elever, herunder voksenelever. D. Feriens lægning Ferietidspunkterne fastsættes af virksomheden og under hensyntagen til dennes tarv. Virksomheden skal så vidt muligt imødekomme assistenternes ønsker. Virksomheden skal senest 1. februar indhente oplysninger om, på hvilket tidspunkt den enkelte assistent ønsker hovedferien lagt, f.eks. ved fremlæggelse af ferielister. Såfremt der ikke inden den 1. marts er gjort indsigelse mod ferielisten, betragtes den som godkendt. Meddelelse om ferietidspunkterne gives så tidligt som muligt, dog for hovedferien senest 3 måneder før og for restferien 1 måned før feriens påbegyndelse. 30

Overenskomst. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening

Overenskomst. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.51.0 Overenskomst BA SBL HK Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening Selvstændige Brugsers Landsklub HK HANDEL HK HANDEL Weidekampsgade 8 0900 København C Tlf. 70 11 45 45 Fax 33 30 48 49 E-mail:

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 2010. mellem. DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL

L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 2010. mellem. DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 2010 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL (OBS sidetalshenvisning er iht. den trykte version) Indhold: 1 Arbejdstid... 5 1. Arbejdstid, fuldtidsansatte...

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Butiksoverenskomsten

LANDSOVERENSKOMST. Butiksoverenskomsten 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Butiksoverenskomsten L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 2010 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL INDHOLD 1 Arbejdstid... 5 1. Arbejdstid, fuldtidsansatte...

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte Overenskomst Indgået mellem Water and Wellness Holding ApS ("WWH") og FOA - Fag og Arbejde og HK Privat 2015-2017 Overenskomstens område 1 Område Stk. 1. Overenskomsten gælder for: Tekniske servicemedarbejdere,

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde.

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde. 3.78.8 Ansættelsesvilkårsaftale for Butiksfunktionærer Mellem Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og Butiksfunktionærgruppen (BF) under Danmarks Leder Organisation (DLO) 2010-2012 1 Dækningsområde

Læs mere

Slagter overenskomst

Slagter overenskomst 3.56.0 2012/2014 Slagter overenskomst mellem Fødevareforbundet NNF og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening Denne overenskomst er gældende for slagtermestre, butiksslagtersvende, butiksslagterelever

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Overenskomst for servicestationer

Overenskomst for servicestationer Overenskomst for servicestationer 2014-2017 HK HANDEL Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 70 11 45 45 Telefax 33 30 48 49 www.hk.dk HK s lagernr.: 4405011072 Udgave 2014 BOA Landemærket 10, 5. 1119

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2012-2014 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 3 Indholdsfortegnelse Ansættelsesforhold:...6 Arbejdstid:...6

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Wellness-overenskomst 2014

Wellness-overenskomst 2014 Wellness-overenskomst 2014 mellem Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere der omfatter sektionerne København, Sjælland, Fyn og Jylland og Landssammenslutningen Dansk Frisør & Kosmetiker

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Overenskomst - HK/PRIVAT. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet

Overenskomst - HK/PRIVAT. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet Overenskomst - HK/PRIVAT 012 2 2014 For hotel-, restaurant- og turisterhvervet OVERENSKOMST 2012 2014 2012 2014 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver)

Læs mere

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening )

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) Som medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HORESTA Arbejdsgiver er der en række forhold, man skal være opmærksom på,

Læs mere

Lærlingebestemmelser. for jern- og metalindustriens lærlinge. aftalt mellem

Lærlingebestemmelser. for jern- og metalindustriens lærlinge. aftalt mellem Lærlingebestemmelser for jern- og metalindustriens lærlinge aftalt mellem DS Håndværk & Industri og Dansk Metal samt 3F og Blik- og Rørarbejderforbundet Marts 2010 Indholdsfortegnelse Lærlingebestemmelser...

Læs mere

Fødevareoverenskomst

Fødevareoverenskomst BRUGSFORENINGERNES ARBEJDSGIVERFORENING Fødevareoverenskomst Mellem Fødevareforbundet NNF og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.56.0-3.59.0 1 Arbejdstid... 3 2 Deltidsansættelse... 4 3

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 1 Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 I de følgende gennemgås de væsentligste punkter i overenskomsterne inden for hotel- og restaurationsområdet omhandlende HORESTA/3F, KA/KF,

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

1. a p r i l 2 0 1 0-1. a p r i l 2 0 1 2. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

1. a p r i l 2 0 1 0-1. a p r i l 2 0 1 2. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL 1. a p r i l 2 0 1 0-1. a p r i l 2 0 1 2 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 4 2 Arbejdstid... 4 1. Butik fuldtidsbeskæftigede...

Læs mere

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter RESTAURANT- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-Arbejdsgiverforeningen, Nordjylland) og 3F, Aalborg 2010 2012 2010-2012 Overenskomst mellem DI Overenskomst II

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Aftaler & Vilkår Danmark September 2012 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere 2 Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK/Privat

O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK/Privat O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK/Privat gældende for fotografer samt tegnere/grafikere ansat på REKLAMEBUREAUER OG FORLAG der er medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR juni 2013 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 059-06 PKAT nr. J.nr. 06-348-57 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uredigeret tekst til Overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening

Uredigeret tekst til Overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening Uredigeret tekst til Overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening 1 INDHOLD Kapitel 1 Overenskomsten... 9 1 Dækningsområde... 9 2 Organisationsaftale og varighed... 9 3 Lokale virksomhedsaftaler...

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 7

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

Overenskomst. Selvstændige Brugsers Landsklub HK HANDEL

Overenskomst. Selvstændige Brugsers Landsklub HK HANDEL 2017-2020 3.51.0 Overenskomst BA SBL HK Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening Selvstændige Brugsers Landsklub HK HANDEL HK HANDEL Weidekampsgade 8 0900 København C Tlf. 70 11 45 45 E-mail: handel@hk.dk

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. Storbutikkernes Forhandlingsudvalg/ Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening.

OVERENSKOMST MELLEM. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. Storbutikkernes Forhandlingsudvalg/ Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening. 3.57.0 2014/2017 OVERENSKOMST MELLEM 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Storbutikkernes Forhandlingsudvalg/ Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening vedrørende løn- og arbejdsforhold MARTS 2014

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2005 2008 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg Tlf.: 33 860

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014 DONG ENERGY Offshore Overenskomst 2012-2014 DI Overenskomst I og CO-industri vedrørende arbejde på platforme på dansk kontinentalsokkelområde for DONG ENERGY ansatte offshore-medarbejdere DI nr. 850278

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger Indhold 1 Overenskomstens dækningsområde... 3 2 Ansættelsesbreve... 3 3 Arbejdstid... 5 4 Arbejdstidstilrettelæggelse

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I.

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I. Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT Overenskomst Mellem TV 2 DANMARK A/S og HK STAT 2015 2018 Indholdsfortegnelse 1 Ansættelse... 3 2 Lønforhold... 4 3 Projektløn... 5 4 Arbejdstid... 6 5 Pension... 7 6 Ferie og orlov... 8 7 Barsel og adoption...

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Arbejdsgiverne og Handels- og kontorfunktionærernes forbund i Danmark HK/Privat

Overenskomst 2014 mellem Arbejdsgiverne og Handels- og kontorfunktionærernes forbund i Danmark HK/Privat Overenskomst 2014 mellem Arbejdsgiverne og Handels- og kontorfunktionærernes forbund i Danmark HK/Privat Indholdsfortegnelse.. 1 Overenskomstens område.... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Løn- og arbejdsforhold

Læs mere

Bager- og konditorsvende i supermarkeder m.v.

Bager- og konditorsvende i supermarkeder m.v. Landsoverenskomst Bager- og konditorsvende i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for bager- og konditorsvende beskæftiget i blandede forretninger (supermarkeder m.v.) 2012-2014 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER

Læs mere

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet OV. NR. NNF-182 2012-2014 BAGEROVERENSKOMST mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) og FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder HOTELOVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hoteller og øvrige overnatningsvirksomheder 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

L A N D S O V E R E N S K O M S T. for kontor og lager 2012-2014. mellem BENZIN- OG OLIEBRANCHENS ARBEJDSGIVERFORENING HK HANDEL

L A N D S O V E R E N S K O M S T. for kontor og lager 2012-2014. mellem BENZIN- OG OLIEBRANCHENS ARBEJDSGIVERFORENING HK HANDEL L A N D S O V E R E N S K O M S T for kontor og lager 2012-2014 mellem BENZIN- OG OLIEBRANCHENS ARBEJDSGIVERFORENING og HK HANDEL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ARBEJDSTID... 1 2 DELTIDSBESKÆFTIGELSE... 1 3 OVERARBEJDE...

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Funktionæroverenskomst

Funktionæroverenskomst Funktionæroverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og HK/Privat Gældende fra 1. marts 2007 til 28. februar 2010 541-072 Tryksag INDHOLD 1 Overenskomstens område...3 2 Lønbestemmelse...3

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Kommunernes Landsforening Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk

Læs mere

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Forhandlingsprotokollat Mellem underviserne, repræsenteret ved Medarbejderforeningen for medlemmer af Dansk Journalistforbund ansat på

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat.dk.

LANDSOVERENSKOMST. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat.dk. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat.dk IT LANDSOVERENSKOMST Arbejdsgiver TrykBureauet A/S Børsen 1217 København K Telefon 3374

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Viborg Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 - Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere