REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET Indledning. 2. Analysedesign

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign"

Transkript

1 REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære virksomhedssurvey, der gennemføres hvert halve år med henblik på at belyse danske virksomheders forgæves rekrutteringsforsøg. Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F Det nærmere formål med tillægssurvey en er at vurdere, om interviewpersonerne i den ordinære survey har en korrekt forståelse og anvendelse af begrebet forgæves rekruttering. Derudover har undersøgelsen til formål at belyse, hvad virksomhederne i praksis gør for at lykkes med deres rekruttering. I notatets afsnit 2 beskrives undersøgelsens analysedesign. Afsnit 3 omhandler begrebet "forgæves rekruttering". Hvordan skal begrebet forstås, og anvendes begrebet korrekt af deltagende virksomheder i den ordinære survey? Derefter redegøres i afsnit 4 for resultater omkring virksomhedernes rekrutteringspraksis. I afsnit 5 opsummeres analysens konklusioner. Svarfordelinger på spørgsmålene i tillægssurvey en er vist i bilag til sidst i dette notat. 2. Analysedesign 2.1 Population Populationen afgrænses til virksomheder, der har haft forgæves rekruttering. Virksomheder, der ikke har oplevet forgæves rekruttering i perioden, indgår ikke i populationen. Begrundelsen for denne afgrænsning gives i afsnit /17 Rambøll Management Consulting A/S CVR-NR

2 2.2 Stikprøve Stikprøven afgrænses til alle virksomheder i den seneste virksomhedssurvey, der opfylder følgende tre kriterier: Har modtaget tilsagnsspørgsmålet om en tillægssurvey Har givet deres tilsagn Har haft forgæves rekruttering Virksomheder med forgæves rekruttering er virksomheder, der har afsluttet en rekrutteringsproces inden for de seneste to måneder uden at ansætte en medarbejder med de ønskede kvalifikationer på almindelige vilkår. Virksomheder med forgæves rekruttering defineres operationelt som virksomheder, der svarer ja til spørgsmålet Har virksomheden inden for de seneste to måneder forgæves forsøgt at rekruttere nye medarbejdere?. Virksomheder med forgæves rekruttering svarer på, hvilke stillinger der har været genstand for virksomhedens rekrutteringsforsøg. Det samme gør sig ikke gældende for virksomheder med vellykket rekruttering. Det er dermed ikke muligt på en enkel måde at vælge en bestemt stillingskategori (fx lærere) for dernæst at udvælge virksomheder med forgæves hhv. vellykkede rekrutteringer. Den ordinære virksomhedssurvey indeholder 700 virksomheder (uvægtet antal), der har oplyst forgæves rekruttering. Af disse opfylder 278 virksomheder de tre ovenstående inklusionskriterier og 205 virksomheder har deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 74 procent. Foruden de 205 deltagende virksomheder har 21 virksomheder enten be- eller afkræftet, at virksomheden har haft den angivne forgæves rekruttering, hvilket svarer til 81 procent af virksomhederne. 2.3 Spørgeramme Spørgerammen tager udgangspunkt i et konkret rekrutteringsforløb, som virksomheden har rapporteret i forbindelse med den ordinære virksomhedssurvey. Hvis virksomheden har haft forgæves rekruttering i forbindelse med flere stillingstyper i perioden interviewes virksomheden om to stillingstyper. I de enkelte tilfælde hvor virksomheden har søgt forgæves efter mere end to stillingstyper, er to af disse udvalgt tilfældigt. 2.4 Dataindsamling Dataindsamlingen er gennemført alene med telefoninterview og dermed uden internetbesvarelser. Denne fremgangsmåde er foretrukket, fordi spørgerammen indeholder kvalitative spørgsmål, hvor det er væsentligt, at en interviewer kan spørge nærmere ind til emnerne for de kvalitative spørgsmål. De kvalitative spørgsmål vedrører virksomhedernes brug af jobcentre og netværk i deres rekrutteringsproces. 3. Resultater vedr. begrebet forgæves rekruttering I den ordinære virksomhedssurvey lyder spørgeskemaets centrale spørgsmål: Har virksomheden inden for de seneste to måneder forgæves forsøgt at rekruttere nye medarbejdere? med de gensidigt udelukkende svarkategorier: 2/17

3 1. Ja 2. Nej, vi har heller ikke søgt efter nye medarbejdere 3. Nej, vi har fundet vores nye medarbejdere 4. Nej, vi har på forhånd opgivet at finde egnede medarbejdere Spørgsmålet ledsages af definitioner på de begreber, der indgår i spørgsmålet, herunder følgende centrale definition: Forgæves forsøg: Med et forgæves forsøg menes, at virksomheden inden for de seneste to måneder har afsluttet en rekrutteringsproces uden at ansætte en medarbejder med de ønskede kvalifikationer. Spørgsmålets formulering er naturligvis afgørende for hvilke konklusioner man kan drage på baggrund af de indsamlede svar 1. I nærværende sammenhæng er det vigtigt at adskille forgæves rekruttering fra jobåbninger eller ubesatte stillinger. Som det fremgår af ovenstående definition af forgæves rekrutteringsforsøg, så omhandler det en given afsluttet rekrutteringsproces, hvor det ikke er lykkedes at ansætte en medarbejder med de ønskede kvalifikationer. Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at der derfor vil være en ubesat stilling, når rekrutteringsprocessen er afsluttet. Det er muligt, at stillingen i et rekrutteringsforløb ikke har været slået op, hvorfor disse stillinger altså ikke har været umiddelbart tilgængelige for aktivt jobsøgende. Tilsvarende kan man forestille sig, at virksomheder der oplever forgæves rekrutteringsforløb i stedet løser de behov som en ny medarbejder skulle opfylde ved enten at omstrukturere internt, så de eksisterende medarbejdere dækker behovet eller ved at ansætte en ny medarbejder som måske ikke har de ønskede kvalifikationer, men som alligevel kan supplere den eksisterende medarbejderstab på en måde, som afhjælper dele af behovet. Når resultaterne af den ordinære virksomhedssurvey fortolkes, er det således vigtigt at være opmærksom på, at det er antallet af forgæves rekrutteringsforsøg, der afdækkes og altså ikke antallet af ubesatte stillinger selvom der må forventes at være et betydeligt overlap mellem de to begreber. Givet ovenstående skelnen mellem forgæves rekrutteringer og ubesatte stillinger er det interessant at rejse spørgsmålet, om hvorvidt betydningen af forgæves rekrutteringer er tydelig for de deltagende virksomheder. Derfor er det i tillægssurvey'en indledningsvist blevet afklaret, om virksomhederne bekræfter de angivne forgæves rekrutteringer, som virksomhederne har oplyst i den ordinære virksomhedssurvey. Af de 226 virksomheder hvor afklaringen er foretaget har 215 virksomheder (95 %) kunnet bekræfte det eller de forgæves rekrutteringsforsøg som er angivet i den ordinære virksomhedssurvey. 1 Se SFI's review af den ordinære virksomhedssurvey for en dybdegående gennemgang af spørgsmålsformulering, svarkategorier og vejledning omkring det centrale spørgsmål. Reviewet kan hentes her: aspx?Action=1&NewsId=2413&PID=9267. Bemærk at enkelte formuleringer er blevet ændret på baggrund af reviewet. 3/17

4 Yderligere 3 virksomheder bekræfter, at virksomheden har haft forgæves rekrutteringsforsøg, men virksomhederne har søgt efter andre stillingstyper end de angivne i ordinære virksomhedssurvey. De resterende 11 virksomheder afviser at have haft forgæves rekruttering med følgende forklaringer: 4 kan ikke huske eller kender ikke noget til forgæves rekrutteringsforsøg heraf er 2 ikke den oplyste kontaktperson, mens yderligere en afviser at have svaret på den ordinære survey 2 kan ikke huske at have svaret på undersøgelsen den ene oplyser dog at de har haft et rekrutteringsforløb efter den angivne stillingstype 2 oplyser at svarene er afgivet at en person, der ikke har noget med rekruttering at gøre og mener ikke der har været forgæves rekruttering 1 er registreret som dublet ift. anden virksomhed virksomhederne er dog beliggende på forskellige adresser, hvilket kan tyde på at dette er en fejlregistrering 1 oplyser at den forgæves rekruttering stammer fra en virksomhed med samme kontaktperson 1 mener ikke, at virksomhedens søgning efter nye medarbejdere kan kategoriseres som en forgæves rekruttering Ovenstående leder frem til en nærliggende observation i forhold til de enkelte tilfælde hvor interviewpersonen afviser at virksomheden skulle have haft forgæves rekruttering. Interviewpersonens hukommelse og det at en anden interviewperson har svaret på den ordinære virksomhedssurvey spiller ind i størstedelen af begrundelserne for at afvise, at virksomheden skulle have haft forgæves rekruttering. Det er således svært at opnå et klart billede af, hvorvidt en række af de givne forklaringer er udtryk for at den oprindelige interviewperson har misforstået spørgsmålet, om den oprindelige interviewperson har svaret mod bedrevidende eller om det snarere er interviewpersonen i tillægssurveyen, som ikke længere husker de givne rekrutteringsforløb. Dette vil kunne afdækkes mere præcist ved at gentage tillægssurveyen på et senere tidspunkt i umiddelbar forlængelse af en kommende udgave af den ordinære virksomhedssurvey. Det bemærkes dog at andelen, der ikke umiddelbart bekræfter oplysninger fra den ordinære virksomhedssurvey er begrænset. Konklusionen er dermed, at langt størstedelen af virksomhederne (94 procent) i den ordinære virksomhedssurvey har en korrekt forståelse af begrebet forgæves rekruttering. 4/17

5 4. Resultater vedr. rekrutteringspraksis I dette afsnit gives en række resultater, der beskriver, hvad virksomhedernes praksis med henblik på at besætte deres stillinger. Resultaterne giver et indblik i typen af stillinger og rekrutteringsforløb. Det bemærkes, at resultaterne baserer sig på det samlede antal forgæves rekrutteringsforsøg blandt de deltagende virksomheder. Nogle virksomheder vil altså indgå i resultaterne med to rekrutteringsforsøg efter to forskellige stillingstyper. Det bemærkes ligeledes, at resultatfremstillingen følger spørgsmålenes rækkefølge i spørgeskemaet. 4.1 Stillingen Spørgsmål 1: Hvordan opstod behovet for stillingen? Knap hver anden virksomhed angiver at behovet er opstået efter at en medarbejder har sagt op, men 42 procent angiver flere indkomne opgaver som årsag. Af de resterende svarmuligheder nævnes et oplevet behov for at tilføre nye kompetencer af flest virksomheder (10 procent). Behovet for stillingerne, som virksomhederne forgæves har forsøgt at rekruttere til, er altså opstået som følge af en konkret forskydning af forholdet mellem opgaver og medarbejderressourcer. Spørgsmål 2 til 4 (fuldtid/deltid, skiftende arbejdstider, aften-, nat- eller weekendarbejde). 16 procent af stillinger er deltidsstillinger og af disse er 61 procent på færre end 30 timer om ugen. Hver fjerde stilling indebar skiftende arbejdstider, mens 46 procent af stillingerne indebar aften-, nat- eller weekendarbejde. Samlet set er der 55 procent af stillingerne, der enten er deltid, har skiftende arbejdstider eller ligger uden for normal arbejdstid, hvilket kan gøre det mindre attraktivt for mulige kandidater, jf. Tabel 6. Spørgsmål 5: Var stillingen tidsbegrænset? 17 procent af stillingerne var tidsbegrænsede heraf 39 procent til en periode på op til et halvt år. Spørgsmål 6: Hvad var lønnen inkl. pension i stillingen? Blandt stillinger, hvor lønnen er angivet som månedsløn, ligger knapt hver tredje stilling med en løn på over kr. om måneden, mens der samlet er 81 procent af stillingerne der ligger med en løn på mere end i måneden. Omvendt ligger 37 procent af de timelønnede stillinger med en løn på mindre end 130 kr. i timen. Det bemærkes, at 44 procent af virksomhederne ikke ønsker at oplyse lønniveau for den givne stilling. 4.2 Rekrutteringsforløbet Spørgsmål 7: Hvordan søgte I efter ansøgere/kandidater til stillingen? 5/17

6 34 procent af stillingerne blev annonceret på jobnet.dk, mens 63 procent blev annonceret på andre jobdatabaser. 53 procent søgte via ansattes og/eller personlige netværk. Kontakt til et kommunalt jobcenter blev foretaget i 23 procent af rekrutteringsforløbene og samme andel benyttede sig af annoncering e.l. via sociale medier. Annoncering via internettet og søgning gennem netværk er således de mest udbredte kanaler for rekruttering i de forgæves forsøg på at rekruttere nye medarbejdere. Som nævnt tidligere kan man overveje, hvilke rekrutteringskanaler virksomheden som minimum skal benytte for, at man kan tale om en reel rekrutteringsproces. Svarkategorierne i spørgsmål 7 fordeler sig groft sagt i to kategorier annoncering og involvering 2. I Tabel 13 er virksomhederne opdelt på hvilke af de to overordnede kategorier, de benytter sig af. Her fremgår det, at virksomhederne i 59 procent af rekrutteringsforløbene både annoncerer og involverer sig i forløbet. Spørgsmål 8: Overvejede I at bruge flere rekrutteringskanaler og -typer til at få ansøgere til stillingen? (åben) Mange virksomheder nævner at de gør som de plejer ofte med baggrund i, at det tidligere er lykkedes for dem at rekruttere via de samme faste rekrutteringskanaler. Spørgsmål 9: Hvor lang tid var stillingen slået op? 7 procent af stillingerne var ikke slået op, 17 procent var slået op i 1 til 2 uger, mens omkring hver fjerde stilling var slået op i mindst 9 uger. Spørgsmål 13: Hvordan har virksomheden brugt sit "netværk" til at få ansøgere? (åben) Mange af virksomhederne har kontaktet deres medarbejdere i forhold til om de kendte nogen kandidater eller blot gjort dem opmærksomme på, at virksomheden søgte en ny medarbejder. En del virksomheder nævner brug af egen hjemmeside som eksempel på, hvordan de bruger netværk til at få ansøgere. Spørgsmål 14: Hvor mange ansøgere har virksomheden haft til stillingen? Ved 15 procent af de forgæves rekrutteringer har virksomheden ingen ansøgere haft til stillingen. 28 procent af gangene har der været 1 til 5 ansøgere, mens 20 procent har haft 6 til 10 ansøgere. Samlet er der altså i 63 procent af tilfældene 10 ansøgere eller derunder. Omvendt har 10 procent haft mere end 50 ansøgere til stillingen. Det begrænsede antal ansøgere til en række af de stillinger, hvor det ikke er lykkedes virksomhederne at rekruttere en medarbejder med de ønskede kvalifikationer, tyder på at forhold omkring stillingerne er med til at gøre dem mindre attraktive for mulige kandidater eller alternativt, at der stilles ganske høje krav til mulige ansøgere. Dette bekræftes af Tabel 19 hvoraf det fremgår at 70 procent af stillinger, der adskiller sig fra en fuldtidsstilling inden for normal arbejdstid, har maksimalt 10 ansøgere, mens det gælder for 52 procent af almindelige stillinger. 2 Kategoriseringen er lavet som følger: Annoncering: jobnet.dk og andre jobdatabaser, dagblade, fagblade, ugeblade, opslagstavle, sociale medier. Involvering: Kontakt til a-kasse/fagforening/jobcenter, netværk, direkte kontakt, uopfordrede ansøgninger, rekrutterings- /vikarbureauer, 6/17

7 Spørgsmål 15: Hvor mange ansøgere har virksomheden haft samtale med omkring stillingen? I hvert fjerde rekrutteringsforløb har virksomheden ikke indkaldt ansøgere til samtale, hvilket kan skyldes enten, at der ikke har været nogen ansøgere eller ansøgerne ikke har været kvalificerede bedømt ud fra deres ansøgning. Yderligere 8 procent har indkaldt præcis 1 ansøger til samtale. Spørgsmål 16: Hvad vurderer virksomheden selv er hovedårsagen til den forgæves rekruttering? Ved 58 procent af stillingerne har der ikke været kvalificerede ansøgere. Herudover er virksomhedernes vurdering af årsagen til den forgæves rekruttering fordelt jævnt ud over en række andre forhold. Virksomhederne nævner manglende kvalifikationsmatch i mange tilfælde ofte fordi stillingen kræver en bestemt specialisering. Spørgsmål 17: Er der evt. noget i rekrutteringsforløbet, som du tænker, at virksomheden kunne have gjort anderledes eller bedre for at besætte stillingen? I halvdelen af rekrutteringsforløbene mener interviewpersonen, at virksomheden har gjort hvad den kunne for at få besat stillingen. Flere virksomheder nævner, at brug af flere ressourcer enten på at forbedre annoncering mv. eller ved at benytte rekrutteringsbureau ville kunne forbedre mulighederne for at besætte stillingen. Ved søgning til stillinger, der adskiller sig fra en fuldtidsstilling inden for normal arbejdstid, mener virksomhederne i 56 procent af tilfældene, at de har gjort hvad de kunne, hvorimod dette kunne gælder i 43 procent af de tilfælde, hvor det er en fuldtidsstilling inden for normal arbejdstid, der er forsøgt rekrutteret til (se evt. Tabel 23). 4.3 Særligt om jobcentre Spørgsmål 10: Hvordan oplevede i kontakten til jobcentret? (åben) Generelt bemærkes, at den væsentligste udfordring er et manglende match mellem jobcentrets kandidater og virksomhedernes behov. Utilfredshed er i en række tilfælde båret af, at jobcentret ikke kan tilbyde nogen egnede kandidater til virksomheden. Spørgsmål 11: Hvor tilfreds eller utilfreds er I med jobcenterets service i forbindelse med rekrutteringsforløbet? I 42 procent af de tilfælde hvor jobcentret blev kontaktet var virksomhederne tilfredse eller meget tilfredse med servicen, mens de i 35 procent af tilfældene var utilfredse eller meget utilfredse. Spørgsmål 12: Hvorfor valgte I ikke at kontakte et jobcenter vedr. stillingen? (åben) Flere virksomheder nævner at de har fravalgt brug af jobcentret, da de kandidater de søger typisk ikke er tilgængelige gennem jobcentret. Nogle virksomheder nævner, at de ikke plejer at bruge jobcentret, at de ikke har erfaring med eller ikke er opmærksomme på muligheden for at bruge jobcentret. 7/17

8 5. Konklusioner På baggrund af de gennemgående resultater fra undersøgelsen vil Rambøll fremhæve følgende konklusioner: 1. Forståelsen og anvendelsen af begrebet "forgæves rekruttering" er korrekt hos virksomhederne (94 procent). Der er ikke behov for yderligere tiltag med henblik på at sikre forståelse og anvendelse af begrebet i den ordinære virksomhedssurvey. 2. Godt halvdelen af de stillinger, hvor virksomhederne har haft forgæves rekrutteringsforsøg, er kendetegnet ved mindst et af følgende forhold: skiftende arbejdstider (26 procent), aften-, nat- eller weekendarbejde (46 procent), tidsbegrænset (17 procent) eller deltidsansættelse (16 procent). Det er muligt, at disse andele er større i stikprøven end blandt det samlede udbud af stillinger, hvilket kan være medvirkende til, at rekrutteringsforsøgene har været forgæves. 3. Mere end hvert andet rekrutteringsforløb inkluderer søgning via netværk. Der er dog stadig 46 procent af rekutteringsforløbene, hvor virksomheden ikke har anvendt deres netværk aktivt og intensivt til at finde egnede kandidater. 4. I 23 procent af rekrutteringsforløbene tog virksomhederne kontakt til det kommunale jobcenter. Mange virksomheder udtrykker tilfredshed med deres henvendelse til jobcentret (43 procent), men manglende match mellem jobcentrets kandidater og virksomhedernes behov bemærkes som en udfordring. Den samme bemærkning kommer fra virksomheder, der på forhånd har fravalgt at kontakte jobcentret procent af de behandlede rekrutteringsforløb har haft maksimalt 10 ansøgere, og særligt for stillinger med enten deltid, skiftende eller skæve arbejdstider er det svært at tiltrække ansøgere (70 procent). Cirka halvdelen af fuldtidsstillinger med normal arbejdstid giver anledning til mindst 10 ansøgere (47 procent), mens det er knap en tredjedel af blandt de andre stillingstyper (30 procent). Stillinger, der ikke kan karakteriseres som en fuldtidsstilling med normal arbejdstid, modtager færre ansøgere. 6. Ved hvert fjerde rekrutteringsforløb er der ikke indkaldt ansøgere til samtale, og i 58 procent af forløbene vurderede virksomhederne, at der ikke har været kvalificerede ansøgere. Dette understreger efter virksomhedernes vurdering et manglende kvalifikationsmatch mellem ansøgerne og virksomhedens behov procent af virksomhederne mener, at de kunne have gjort noget anderledes eller bedre for at besætte stillingen. Tallet antyder, at virksomhederne er opmærksomme på, hvad de gør og kan gøre for at opnå vellykkede rekrutteringer. 8/17

9 A. Bilag Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 9/17

10 Tabel 5 Tabel 6 Tabel 7 Tabel 8 10/17

11 11/17

12 Tabel 9 Tabel 10 Tabel 11 12/17

13 Tabel 12 Tabel 13 13/17

14 Tabel 14 Tabel 15 Tabel 16 14/17

15 Tabel 17 Tabel 18 Tabel 19 15/17

16 Tabel 20 Tabel 21 16/17

17 Tabel 22 Tabel 23 Tabel 24 17/17

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Spotanalyse af jern og metalbranchen

Spotanalyse af jern og metalbranchen Spotanalyse af jern og metalbranchen i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland November 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på sit møde i juni 2007 besluttet, at der skal udarbejdes

Læs mere

Spotanalyse af Butiksområdet i Midtjylland

Spotanalyse af Butiksområdet i Midtjylland Spotanalyse af Butiksområdet i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland December 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på mødet i juni besluttet at udarbejde flere mindre spotanalyser,

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

Økonomisk analyse. Rekruttering og arbejdskraft i fødevareklyngen. 1. oktober 2013

Økonomisk analyse. Rekruttering og arbejdskraft i fødevareklyngen. 1. oktober 2013 Økonomisk analyse 1. oktober 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Rekruttering og arbejdskraft i fødevareklyngen En ny måling blandt Landbrug

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark

Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark - Resultater og erfaringer December 2007 - 2 - Beskæftigelsesregion Syddanmark har iværksat en analyse af beskæftigelsessituationen på SO- SU 1 -området

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

I dette notat diskuteres forskellige muligheder i Københavns Kommunes administrative implementering af de såkaldte akutjobs.

I dette notat diskuteres forskellige muligheder i Københavns Kommunes administrative implementering af de såkaldte akutjobs. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 07-11-2012 BILAG 1 Administration af akutjob i Københavns Kommune I dette notat diskuteres forskellige muligheder

Læs mere

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Marts, 2013 Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Udarbejdet af DAMVAD til Fritidsafdelingen i Odense Kommune Indhold 1 Indledning og metode

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Juni 21 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

KORTLÆGNING AF INDHOLDET I ØVRIG VEJLEDNING OG OPKVALIFICERING MAJ 2013

KORTLÆGNING AF INDHOLDET I ØVRIG VEJLEDNING OG OPKVALIFICERING MAJ 2013 KORTLÆGNING AF INDHOLDET I ØVRIG VEJLEDNING OG OPKVALIFICERING MAJ 2013 KORTLÆGNING AF INDHOLDET I ØVRIG VEJLEDNING OG OPKVALIFICERING SLOTSHOLM A/S RÅDHUSSTRÆDE 6 1466 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

NOTAT. Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen

NOTAT. Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 15. april 2015 Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. VOA/jlp Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering (STAR) offentliggør halvårligt (januar og juni) en Arbejdsmarkedsbalance på www.arbejdsmarkedsbalancen.dk.

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Erhvervs- & Selskabsstyrelsen Direktoratet for FødevareErhverv Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte landmænd og konsulenter September 2004 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 København og Nordsjælland Formålet med

Læs mere

Sammenfatning. Virksomhedernes opfattelse og vurdering af Aalborg Kommunes virksomhedsservice og fremtidige samarbejdsmuligheder

Sammenfatning. Virksomhedernes opfattelse og vurdering af Aalborg Kommunes virksomhedsservice og fremtidige samarbejdsmuligheder Sammenfatning Virksomhedernes opfattelse og vurdering af Aalborg Kommunes virksomhedsservice og fremtidige samarbejdsmuligheder Udarbejdet for Koordinationsudvalget for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler

Læs mere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Motivation og valg af uddannelse - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004 Horsens Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Skolebesøg 2004 I løbet af 2004 besøgte Arbejdsmiljøinstituttet (AMI)

Læs mere

Syddanmarks unge. Piger kaster sig over bøgerne drenge vil arbejde. på kanten af fremtiden. NO.05 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Piger kaster sig over bøgerne drenge vil arbejde. på kanten af fremtiden. NO.05 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.05 baggrund og analyse Piger kaster sig over bøgerne drenge vil arbejde De ige piger forventer næsten alle

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer

Læs mere

Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen

Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen Rundskrivelse nr. 26/2007 19. juni 2007 Ændringer vedrørende krav til den lediges CV og til CV-samtalen Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brugertilfredshedsundersøgelse beboere i plejebolig 2015 Totalundersøgelse Antal beelser: 471 Svarprocent: 51,64% Frederiksberg 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Frederiksberg

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Gennemgang af søgekøen

Gennemgang af søgekøen Gennemgang af søgekøen Af Kontor for Analyse og Administration Som en del af udmøntningen af vækstpakken 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang af søgekøen, hvor erhvervsskolerne

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Bedre jobmatch. - en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats

Bedre jobmatch. - en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats Bedre jobmatch - en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats Februar 2014 Bedre jobmatch - en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats Dansk erhvervsliv er fortsat præget af den økonomiske krise. 200.000

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Danskernes Bogkøb. Nogle tendenser November 2000 november 2013. Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen. Boghandlerforeningen 1

Danskernes Bogkøb. Nogle tendenser November 2000 november 2013. Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen. Boghandlerforeningen 1 Danskernes Bogkøb Nogle tendenser November 2000 november 2013 Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen Boghandlerforeningen 1 Undersøgelserne 2000-20 Metode: Telefoninterview. Gennemførte interview:

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse til kommunaldirektører

Resultater af spørgeskemaundersøgelse til kommunaldirektører 24.5.2005 Notat 12260 MELA/CADA Resultater af spørgeskemaundersøgelse til kommunaldirektører om kommunalreformen FTF har ultimo april 2005 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt kommunaldirektører.

Læs mere

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE og tilfredshed med jobcentrenes indsats Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering maj 17 HOVEDKONKLUSION: De virksomheder, der samarbejder med et jobcenter,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen - Dagtilbud Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med Hillerød Kommunes dagtilbud Georgs Æske Antal beelser: 28 Svarprocent: 85% Hillerød

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 9. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:15-10:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Møderum 3, Jobcentret Thyge Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Omkodning af svar og svarkategorier

Omkodning af svar og svarkategorier Omkodning af svar og svarer I resultaterne er nogle spørgsmål opgjort anderledes, end de fremstår i spørgeskemaet. Det skyldes, at der er foretaget omkodninger, som vi her vil gøre rede for. Der findes

Læs mere

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008 Beskæftigelsesrådet i Midtjylland Rådets temakatalog September 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland. Søren Frichs Vej 38K, stuen. 8230 Åbyhøj. Tlf. 7222 3700. Mail: brmidt@ams.dk Rådets temakatalog 1.

Læs mere

Undersøgelse af mulig fortrængning af ordinært ansatte ved brug af aktivering med løntilskud

Undersøgelse af mulig fortrængning af ordinært ansatte ved brug af aktivering med løntilskud Arbejdsmarkedsstyrelsen Undersøgelse af mulig fortrængning af ordinært ansatte ved brug af aktivering med løntilskud Rapport December 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Undersøgelse af mulig fortrængning af

Læs mere

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted I perioden oktober november 2011 blev kampagnen Snyd ikke dig selv / Snyd ikke virksomheden gennemført. Bag kampagnen stod de lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse MARTS 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af en brugerundersøgelse blandt Jobcenter Svendborgs

Læs mere

Inklusionsundersøgelsen

Inklusionsundersøgelsen Inklusionsundersøgelsen 2015 Randers Lærerforening har i perioden fra den 6. november 2015 til den 20. november 2015 gennemført den årlige inklusionsundersøgelse. Der er udsendt mail til kredsens medlemmer

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt

Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt Resumé: Frivillige i Hjemmeværnet 2011 I denne rapport kortlægger vi sammensætningen af hjemmeværnets frivillige medlemmer samt deres holdninger

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 4 Tilbud... 4

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 - alle frivillige

Trivselsundersøgelse 2016 - alle frivillige Frivilligindsats, Kræftens Bekæmpelse De frivilliges trivsel Trivselsundersøgelse 2016 - alle frivillige Indhold Forord 3 Del 1: Konklusioner Undersøgelsens hovedresultater kort fortalt 4 Hvilke overordnede

Læs mere

Den nordjyske IKT-branche. rekruttering og udvikling,

Den nordjyske IKT-branche. rekruttering og udvikling, Den nordjyske IKT-branche rekruttering og udvikling, juni 2007 Indledning. Denne analyse er gennemført i et samarbejde imellem IKT Forum (www.iktforum.dk), en forening for private og offentlige IKT-virksomheder,

Læs mere

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Survey blandt forstandere, institutionsledere og mellemledere Januar 2013 Lederundersøgelsen Indledning Undersøgelsens målgruppe er ledere ansat

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

Resultater fra den supplerende virksomhedssurvey vedr. samarbejde med jobcentre efteråret 2013

Resultater fra den supplerende virksomhedssurvey vedr. samarbejde med jobcentre efteråret 2013 N O T A T Resultater fra den supplerende virksomhedssurvey vedr. samarbejde med jobcentre efteråret 20 2. februar 20 J.nr. 20-00199 Viden og Analyse/KKH Baggrund Indledning I Beskæftigelsesministeren forbindelse

Læs mere

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn Kampagne og Analyse August 2009 Medlemspuls om lokalløn Denne undersøgelse om lokalløn er lavet på baggrund af en rundspørge til medlemmer af FOAs medlemspanel. I alt 3.339 medlemmer modtog skemaet, og

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2013

Kommunal træning af ældre 2013 Kommunal træning af ældre 2013 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen September 2013 Projektnummer:

Læs mere

Advokaters syn på. Offentlig retshjælp ved advokat. Fri proces. Retshjælpsforsikring

Advokaters syn på. Offentlig retshjælp ved advokat. Fri proces. Retshjælpsforsikring Danske Advokater og Advokatsamfundets undersøgelse af Advokaters syn på Offentlig retshjælp ved advokat Fri proces Retshjælpsforsikring Gennemført af SFI Survey December 2010 januar 2011 1 Indhold Figuroversigt...

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 6 23 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Forebyggelse, alkohol, alkoholvaner Kategori:

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft gennem AF

Rekruttering af arbejdskraft gennem AF Rekruttering af arbejdskraft gennem AF Februar 2006 Rekruttering af arbejdskraft gennem AF I en situation med stigende beskæftigelse og tiltagende mangel på arbejdskraft er det vigtigt, at virksomhederne

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

R A P P O R T. Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse

R A P P O R T. Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse R A P P O R T Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse // Marts 2017 Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens formål og genstandsfelt...

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr.

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr. Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren 2007 udgave Varenr. 7522 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning...

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Bilag 1: Supplerende figurer vedrørende virksomhedernes samarbejde med jobcentrene og tilfredsheden med jobcentrenes indsats for foråret 2016

Bilag 1: Supplerende figurer vedrørende virksomhedernes samarbejde med jobcentrene og tilfredsheden med jobcentrenes indsats for foråret 2016 Bilag : Supplerende figurer vedrørende virksomhedernes samarbejde med jobcentrene og tilfredsheden med jobcentrenes indsats for foråret 0. Fordelingen af svar for foråret 0 (figur AE): Figur A: Har virksomheden

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING

GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING GUIDE: PLANLÆGNING AF DIN REKRUTTERING God planlægning sparer tid Sat lidt på spidsen kan målet med en rekruttering koges ned til at finde den bedst egnede medarbejder til jobbet og så hurtigt som muligt.

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Spørgsmål og svar til annoncering af Danskundervisning af udlændinge

Spørgsmål og svar til annoncering af Danskundervisning af udlændinge Spørgsmål og svar til annoncering af Danskundervisning af udlændinge Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på www.fredericia.dk For

Læs mere

Supplerende notat om kommunale kontrakter

Supplerende notat om kommunale kontrakter Supplerende notat om kommunale kontrakter En sammenligning af kommunernes brug af forvaltningskontrakter og institutionskontrakter KREVI Dette notat indeholder en kortlægning af kommunernes brug af forvaltningskontrakter

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER

UNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER UNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER Frivilligrådet Juni 2010 Copyright Frivilligrådet 2010 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere