Bekendtgørelse om vilkår for betjening af radioanlæg i maritime radiotjenester på Færøerne (udstedelse og regelfastsættelse for certifikater)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om vilkår for betjening af radioanlæg i maritime radiotjenester på Færøerne (udstedelse og regelfastsættelse for certifikater)"

Transkript

1 Nr december 2000 Bekendtgørelse om vilkår for betjening af radioanlæg i maritime radiotjenester på Færøerne (udstedelse og regelfastsættelse for certifikater) I medfør af 3 i lov nr. 210 af 6. april 1976 om radiokommunikation fastsættes: Anvendelsesområde 1. Det er et vilkår for benyttelse af radioanlæg på det maritime område på Færøerne, at en af de i 3 nævnte radioprøver er bestået. Stk. 2. Denne bekendtgørelse fastsætter nærmere regler om indholdet af prøverne, aflæggelse, bedømmelse og gyldighed af disse, samt om udstedelsen og gyldigheden af certifikater. Definitioner 2.1 denne bekendtgørelse anvendes følgende udtryk og forkortelser: 1) GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) er det globale nød og sikkerhedssystem for søfarten. 2) GOC er forkortelse for General Operator's Certificate. 3) ROC er forkortelse for Restricted Operator's Certificate. 4) LRC er forkortelse for Long Range Certificate. 5) SRC er forkortelse for Short Range Certificate. 6) BEG er forkortelse for Begrænset certifikat som radiotelefonist. 7) MF er forkortelse for Medium Frequency (mellembølge). 8) HF er forkortelse for High Frequency (kortbølge). 9) VHF er forkortelse for Very High Frequency. Prøver og certifikater 3. Fjarskiftiseftirlitið udsteder følgende certifikater efter bestået prøve: 1) Generelt certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC). 2) Begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS (ROC). 3) Certifikat til betjening af maritime MF-, HF og VHF radioanlæg (LRC). 4) Certifikat til betjening af maritime VHF radioanlæg (SRC). 5) Begrænset certifikat som radiotelefonist, VHF radiotelefonanlæg (BEG). Stk. 2. Indholdet af de i 3, stk. l, nævnte prøver og prøvekrav fremgår af bilag Prøven for erhvervelse af GOC certifikat, jf. 3, stk. l, nr. l, afholdes som en skriftlig prøve og en mundtlig prøve med en praktisk del. Hvis Fjarskiftiseftirlitið i særlige tilfælde vurderer, at ansøgeren ikke bør afvente den næste skriftlige prøve, kan prøven afholdes som en udvidet mundtlig prøve med en praktisk del. Stk. 2. Prøven for erhvervelse af ROC certifi kat henholdsvis LRC certifikat, jf. 3. stk. l, nr. 2 og 3, afholdes som en mundtlig prøve med en praktisk del. Stk. 3. Prøven for erhvervelse af SRC certifikat, jf. 3, stk. l, nr. 4, afholdes som en skriftlig prøve med fortrykte alternative svar (flervalgsopgaver). Hvis den skriftlige prøve bestås, afholdes efterfølgende en mundtlig prøve med en praktisk del. Stk. 4. Prøven for erhvervelse af BEG certifikat, jf. 3, stk. l, nr. 5, afholdes som en mundtlig prøve med en praktisk del. Stk. 5. Fjarskiftiseftirlitið kan i særlige tilfælde, hvor det vil være enten umuligt eller meget vanskeligt

2 for den pågældende at aflægge en almindelig skriftlig prøve, jf stk. l, 3 og 4, fravige skriftlighedskravet i det omfang, det efter Fjarskiftiseftirlitiðs opfattelse er forsvarligt under hensyntagen til formålet med prøven. 5. GOC-certifikater og LRC-certifikater udstedes til personer, der er fyldt 18 år. Stk. 2. ROC-certifikater udstedes til personer, der fyldt 16 år. Stk. 3. SRC-certifikater og BEG-certifikater udstedes til personer, der er fyldt 15 år. Stk. 4. Prøven kan tidligst aflægges 3 måneder før, personen fylder henholdvis 18 år, 16 år eller 15 år, jf. stk Aflæggelse afprøver 6. Ansøgning om aflæggelse af prøve vedlægges et pasfoto og indgives til Fjarskiftiseftirlitið. Stk. 2. Tid og sted for prøvernes afholdelse fastsættes af Fjarskiftiseftirlitið. Stk. 3. Sammen med ansøgningen underskrives en erklæring om, at ansøgeren er bekendt med bestemmelsen i det internationale radioreglement om tavshedspligt. 7. For at få adgang til prøvelokalet skal prøvedeltageren fremvise gyldig legitimation (pas, kørekort eller lignende). Stk. 2. Ved de praktiske prøver påhviler det ansøgeren at sikre, at der til brug for prøvens gennemførelse findes tidssvarende og driftsklare radioanlæg til rådighed efter Fjarskiftiseftirlitiðs nærmere anvisninger. Stk. 3. Mundtlige og praktiske prøver er offentlige. Censor og eksaminator er dog berettiget til at begrænse tilhørerantallet, hvis dette skønnes nødvendigt. Bedømmelse 8. Prøven aflægges over for en eksaminator og en af Fjarskiftiseftirlitið udpeget censor. Stk. 2. Ved prøven anvendes karaktererne»bestået«og»ikke bestået«. Bedømmelsen foretages af den af Fjarskiftiseftirlitið udpegede censor. Eksaminator deltager i bedømmelsen. I tilfælde af uenighed om bedømmelsen er censors bedømmelse endeligt afgørende. Stk. 3. Eksaminator og censor skal være i besiddelse af faglige kundskaber og færdigheder svarende mindst til de krav, som prøven skal dokumentere opfyldt. Anerkendelse af udenlandske, danske og grønlandske certifikater 9. Fjarskiftiseftirlitið kan anerkende udenlandske, danske og grønlandske certifikater, som kan sidestilles med certifikater udstedt af Fjarskiftiseftirlitið, til betjening af radioanlæg i færøske skibe. Stk. 2. Det er en forudsætning for anerkendelsen, jf. stk. l, at certifikatet overholder bestemmelserne om certifikater i det internationale radioreglement og er gyldigt i henhold til den udenlandske myndigheds bestemmelser. Stk. 3. Certifikater som nævnt i stk. l, der er udstedt i overensstemmelse med fælleseuropæiske og af Rigsfællesskabet tiltrådte beslutninger og rekommendationer fra radiokomiteen (ERC) i den europæiske Post og Telesammenslutning (CEPT), er gyldige til brug i færøske skibe uden yderligere anerkendelse af Fjarskiftiseftirlitið, hvis de bærer en påtegning fra den udstedende myndighed om, at de er i overensstemmelse med de nævnte beslutninger og rekommendationer. Certifikaters gyldighed og tilbagekaldelse 10. GOC-certifikatet, jf. 3, stk. l, nr. l, kan udstedes i indtil 5 år efter bestået prøve med en gyldighed på S år fra udstedelsesdatoen.

3 Stk. 2. Indehavere af GOC-certifikat, som efterstk. l har mistet gyldigheden, kan efter ansøgning få udstedt et LRC certifikat. Indehavere af LRC certifikat anses for at være i besiddelse af ROC-certifikat. Stk. 3. For fornyelse af GOC certifikat med gyldighed i yderligere 5 år kræves, at vedkommende dokumenterer 1) at have gjort tjeneste i søgående GMDSS skibe som radiooperatør under forhold, hvor et sådant certifikat er krævet, i mindst I år inden for de forudgående 5 år, 2) at have gjort tjeneste i søgående GMDSS skibe som radiooperatør under forhold, hvor et sådant certifikat er krævet, i mindst 3 måneder inden for de forudgående 6 måneder, eller 3) at have udført arbejde, som efter Fjarskiftiseftirlitiðs vurdering i det enkelte tilfælde kan godkendes som ligestillet med den under nr. l eller 2 krævede tjeneste. Stk. 4. For generhvervelse af GOC-certifikat i en ny 5 års periode for personer, der ikke opfylder kravene i stk. 3, kræves, at vedkommende består en generhvervelsesprøve bestående af en mundtlig og en praktisk del, jf. 4, stk. 1. Stk. 5. Prøvekravene til generhvervelsesprøven, jf. stk. 4, fremgår af bilag 1. Stk. 6. Ved ansøgning om fornyelse af certifikater skal anvendes et særligt ansøgningsskema, der udleveres af Fjarskiftiseftirlitið. Stk. 7. Fornyelsen gives i form af et nyt certifikat. 11. Andre end GOC certifikater, jf. 3, stk. l, nr. 2 5, har ubegrænset gyldighedstid. 12. Uanset bestemmelserne 10 og 11 kan Fjarskiftiseftirlitið efter en begrundet formodning om, at en indehaver af et gyldigt certifikat ikke længere er i besiddelse af de kundskaber eller færdigheder, der blev krævet ved den oprindelige prøve, forlange, at indehaveren inden for 12 måneder består en ny prøve. Stk. 2. Hvis den, som er indkaldt til en ny prøve, jf. stk. l, ikke består den ny prøve, kan den hidtidige prøve ikke danne grundlag for udstedelse af nye eller opretholdelse af gældende radiotilladelser. Stk. 3. Hvis indehaveren af et certifikat, som nævnt i 3, stk. l, nr. l 5, ikke består en ny prøve, jf. stk. l, tilbagekalder Fjarskiftiseftirlitið certifikatet. 13. Hvis indehaveren af et gyldigt certifikat, jf. 3, stk. l, nr. 1 5, groft eller gentagne gange overtræder bestemmelser i lov nr. 210 af 6. april 1976 om radiokommunikation eller bekendtgørelse nr. 49 af 7. februar 1984 om radiostationer i skibe og luftfartøjer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 136 af 7. marts 1989, kan Fjarskiftiseftirlitið bestemme, at certifikatet ikke længere kan danne grundlag for udstedelse af nye eller opretholdelse af gældende radiotilladelser. Stk. 2. Fjarskiftiseftirlitið kan tilbagekalde et certifikat, som nævnt i 3, stk. l, nr. 1 5, hvis indehaveren af certifikatet groft eller gentagne gange overtræder bestemmelser i lov nr. 210 af 6. april 1976 om radiokommunikation eller bekendtgørelse nr. 49 af 7. februar 1984 om radiostationer i skibe og luftfartøjer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 136 af 7. marts Fjarskiftiseftirlitið kan tilbagekalde anerkendelsen af et udenlandsk certifikat, jf. 9, stk. l, hvis Fjarskiftiseftirlitið har begrundet formodning om, at indehaveren af det anerkendte certifikat ikke er i besiddelse af de kundskaber eller færdigheder, der på Færøerne stilles til indehavere af tilsvarende certifikater. 15. Hvis indehaveren af et udenlandsk certifikat, jf. 9, groft eller gentagne gange overtræder bestemmelser i lov nr. 210 af 6. april 1976 om radiokommunikation eller bekendtgørelse nr. 49 af 7. februar 1984 om radiostationer i skibe og luftfartøjer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 136 af 7. marts 1989, kan Fjarskiftiseftirlitið bestemme, at certifikatet ikke længere kan danne grundlag for udstedelse af nye eller opretholdelse af gældende radiotilladelser.

4 Stk. 2. Fjarskiftiseftirlitið kan tilbagekalde anerkendelsen af et udenlandsk certifikat, som nævnt i 9, hvis indehaveren af det anerkendte certifikat groft eller gentagne gange overtræder bestemmelser i lov nr. 210 af 6. april 1976 om radiokommunikation eller bekendtgørelse nr. 49 af 7. februar 1984 om radiostationer i skibe og luftfartøjer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 136 af 7. marts Ikrafttræden m. m. 16. Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter kundgørelsen i Kunngerðablaðið. Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 619 af 9. december 1975 om prøver for radiotelegrafister og radiotelefonister ophæves. Stk 3. Certifikater udstedt efter den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse forbliver gyldige, jf. dog 12 og 13. Stk. 4. GOC-certifikater udstedt inden denne bekendtgørelses ikrafttræden forbliver gyldige indtil 5 år fra udstedelsesdatoen, jf. dog 10, 12 og 13. Forskningsministeriet, den 7. december 2000 BIRTE WEISS / Erik Møllmann Bilag 1 Prøvekrav for opnåelse af certifikater til betjening af radioanlæg i GOC, ROC, LRC, SRC og BEG. 1. Prøvekrav far opnåelse af GOC-certifikat En detaljeret pensumoversigt kan fiks ved henvendelse til Fjarskiftiseftirlitið. 1) Grundlæggende principper for de maritime radiotjenester, inkl. satellitkommunikation, herunder a) kommunikationstyper, b) stationstyper,

5 c) frekvenser og frekvensbånd, d) radiobølgers udbredelse, e) kommunikationsmetoder, f) udsendelses- og modulationstyper, g) antenner, og h) strømforsyninger, inkl. batterier. 2) Anvendelse af a) vagtmodtagere, b) VHF radioanlæg, c) MF/HF radioanlæg, d) radioredningsmidler, så som nødradiopejlsendere (EPIRB's), radartranspondere (SART) og bærbare VHF radioanlæg, e) digitalt selektivt kald, DSC, f) NAVTEX-modtagere, g) satellitkommunikation (udstyr eller simulator), og h) radiotelexudstyr. 3) Elementær fejlfinding ved hjælp af indbyggede måleinstrumenter samt elementær fejlretning såsom udskiftning af sikringer, indikatorlamper og lignende. 4) Operationelle procedurer og den praktiske operation af a) GMDSS, b) Inmarsats funktion i GMDSS, herunder 1. Inmarsat A/B, 2. Inmarsat C, og 3. Inmarsat EGC, c) nødradiopejlsendere (EPIRB's), d) radartranspondere (SART), e) nød, il og sikkerhedskommunikation i GMDSS, f) nød, il og sikkerhedskommunikationmed skibe, der ikke har GMDSS-udstyr, g) modtagelse af maritim sikkerheds information (MSI), og h) eftersøgning og redningstjenester (SAR). 5) Det engelske sprog, såvel skriftligt som mundtligt, for tilfredsstillende udveksling af den kommunikation, som er relevant for sikkerheden for menneskeliv på søen. 6) De reglementer og instrukser, der kræves om bord i skibe, herunder føring af radiodagbog. 7) Procedurer for generel kommunikation, herunder a) valg af passende kommunikationsmetode i forskellige situationer, b) trafiklister, c) radiotelefonsamtaler, d) radiotelexskrivninger, e) takster, f) praktiske trafik rutiner, g) de vigtigste skibsfartsruter, h) placeringen af Inmarsat kystjordstationer, og i) placeringen af de vigtigste kystradiostationer. 2. Ved GOC generhvervelsesprøve Ved GOC generhvervelsesprøven i henhold til bekendtgørelsens 10, stk. 4 og S, eksamineres i henhold til kravene for GOC prøven under punkt l, dog fortrinsvis i de emner, der vedrører nød, il og sikkerhed under nr. 2, litra a-g, nr. 4, nr. 5 og nr. 6.

6 3. Prøvekrav for opnåelse af ROC certifikat En detaljeret pensumoversigt kan fås ved henvendelse til Fjarskiftiseftirlitið. 1) Grundlæggende principper for de maritime radiotjenester, herunder a) kommunikationstyper, b) stationstyper, c) VHF- og UHF-frekvenser (kanaler), d) VHF og UHF radiobølgers udbredelse, e) antenner, og f) strømforsyninger, inkl. batterier. 2) Anvendelse af a) VHF radioanlæg, b) radioredningsmidler, så som nødradiopejlsendere (EPIRB's), radartranspondere (SART) og bærbare VHF radioanlæg, c) digitalt selektivt kald, DSC, og d) NAVTEX-modtagere. 3) Operationelle procedurer og den praktiske operation af a) GMDSS, b) nødradiopejlsendere (EPIRB's), c) radartranspondere (SART), d) nød, il og sikkerhedskommunikation i GMDSS, e) nød, il og sikkerhedskommunikation med skibe, der ikke har GMDSS-udstyr, f) modtagelse af maritim sikkerheds information (MSI), og g) eftersøgnings og redningstjenester (SAR). 4) Det engelske sprog, såvel skriftligt som mundtligt, for tilfredsstillende udveksling af den kommunikation, som er relevant for sikkerheden for menneskeliv på søen. 5) De reglementer og instrukser, der kræves om bord i skibe, herunder føring af radiodagbog. 6) Procedurer for generel kommunikation i havområde A l, herunder a) trafiklister, b) radiotelefonsamtaler, c) takster, d) praktiske trafik rutiner, e) de vigtigste skibsfartsruter i Nordeuropa, og f) placering af de vigtigste VHF-kystradiostationer i Nordeuropa. 4. Prøvekrav for opnåelse af LRC certifikat En detaljeret pensumoversigt kan fås ved henvendelse til Fjarskiftiseftirlitið. 1) Grundlæggende principper for de maritime radiotjenester, herunder a) kommunikationstyper, b) stationstyper, c) frekvenser og frekvensbånd, d) radiobølgers udbredelse, e) kommunikationsmetoder, f) udsendelses- og modulationstyper, g) antenner, og

7 h) strømforsyninger, inkl. batterier. 2) Anvendelse af a) vagtmodtagere, b) VHF radioanlæg, c) MF/HF radioanlæg, d) radioredningsmidler, så som nødradiopejlsendere (EPIRB's), radartranspondere (SART) og bærbare VHF radioanlæg, e) digitalt selektivt kald, DSC, og f) NAVTEX modtagere. 3) Operationelle procedurer og praktisk operation af a) GMDSS, b) nødradiopejlsendere (EPIRB's), c) radartranspondere (SART), d) nød, il og sikkerhedskommunikation i GMDSS, e) nød, il og sikkerhedskommunikationmed skibe, der ikke har GMDSS-udstyr, f) modtagelse af maritim sikkerheds information (MSI), og g) eftersøgnings og redningstjenester (SAR). 4) Mundtlig engelsk for udveksling af den kommunikation, som er relevant for sikkerheden for menneskeliv på søen. 5) De reglementer og instrukser, der kræves om bord i skibe, herunder føring af radiodagbog. 6) Procedurer for generel kommunikation, herunder a) valg af passende kommunikationsmetod i forskellige situationer, b) trafiklister, c) radiotelefonsamtaler, d) takster, e) praktiske trafik rutiner, og f) placeringen af de vigtigste kystradiostationer. 5. LRC certifikat med tillægsprøve LRC certifikatet kan forsynes med påtegning om, at det også er gyldigt til betjening af satellitkommunikationsanlæg ved at bestå en tillægs prøve. 1) Grundlæggende principper for satellitkommunikation (Inmarsat A, B, C og M). 2) Anvendelse af Inmarsat C anlæg. 3) Skriftlig formulering på relevant engelsk. 6. Prøvekrav for opnåelse af SRC-certifikat En detaljeret pensumoversigt kan fås ved henvendelse til Fjarskiftiseftirlitið. 1) Elementære principper for VHF radiotelefonanlæg. 2) Beskrivelse af VHF radiotelefonanlægs indstilling og praktiske funktion, inkl. DSC-anlæg. 3) Praktisk funktion og afprøvning af a) nødradiopejlesendere (EPIRB's), b) radartranspondere (SART), og c) NAVTEX anlæg. 4) Korrekt anvendelse af VHF radiotelefonanlæg, inkl. DSC anlæg, herunder ekspedition af a) nød, il og sikkerhedsmeldinger, og

8 b) radiosamtaler. 5) Reglementer og instrukser, der vedrører kommunikation som nævnt under nr. 4, og særlig den del af disse bestemmelser, der vedrører menneskelivs sikkerhed. 6) Elementære principper for GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System), som er det globale nød og sikkerhedssystem for søfarten. 7. Prøvekrav for opnåelse af BEG certiflkat En detaljeret pensumoversigt kan fås ved henvendelse til Fjarskiftiseftirlitið. 1) VHF radiotelefonanlægs indstilling og praktiske funktion. 2) De reglementer og instrukser, der vedrører korrespondance pr. radiotelefonanlæg, og særlig den del af disse bestemmelser, der vedrører menneskelivs sikkerhed. 3) Korrekt anvendelse af VHF-radiotelefonanlæg, herunder ekspedition af a) nød, il og sikkerhedsmeldinger, og b) radiosamtaler.

Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS

Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS BEK nr 939 af 29/08/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201107851 Senere ændringer til

Læs mere

GMDSS FUNKTIONSKRAV AD PKT. 7: AD PKT. 8: Ethvert skib skal, når det er i søen, være i stand til at:

GMDSS FUNKTIONSKRAV AD PKT. 7: AD PKT. 8: Ethvert skib skal, når det er i søen, være i stand til at: 4 FUNKTIONSKRAV Ethvert skib skal, når det er i søen, være i stand til at: I den maritime radiotjeneste hedder radiosikkerhedssystemet altså (Global Maritime Distress and Safety System). Det blev indført

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage Deltagerpris: 1.650 DKK - AMU: 26.935,5

Læs mere

20. september 2010 5 Nr. 1107. Radiofrekvenser i maritime radiotjenester, der må anvendes uden tilladelse, jf. 2

20. september 2010 5 Nr. 1107. Radiofrekvenser i maritime radiotjenester, der må anvendes uden tilladelse, jf. 2 20. september 2010 5 Nr. 1107. 1.1. MF Radiofrekvenser i maritime radiotjenester, der må anvendes uden tilladelse, jf. 2 1.1.1. Radiofrekvenser: 415-526,5 khz 1810,0-1830,0 khz 2502,0-2850,0 khz 1606,5-1625,0

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål!

Oftest stillede spørgsmål! Oftest stillede spørgsmål! På denne side finder du nogle af de spørgsmål som jeg oftest får stillet. Skulle du have problemer med et eller andet du ikke finder et svar på her, er du velkommen til at sende

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om radioprøver og kaldesignaler m.v.

Bekendtgørelse for Grønland om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om radioprøver og kaldesignaler m.v. Bekendtgørelse for Grønland om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om radioprøver og kaldesignaler m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, 13-14, 20-21 og 40, stk. 2, i anordning nr. 38 af 23. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om radioprøver og kaldesignaler m.v. Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om radioprøver og kaldesignaler m.v. Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om radioprøver og kaldesignaler m.v. BEK nr 29 af 21/01/2004 (Gældende) LOV Nr. 421 af 06/06/2002 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag

Læs mere

Pensum Undervisningsmetode / -midler UV-Form

Pensum Undervisningsmetode / -midler UV-Form fbn fbn acta Godkendt 1 af 11 Præsentation af: - Deltager/lærer - Praktiske oplysninger - Hvad er formålet kurset Kursisterne udfylder indstilling til radioprøve. Kursister fremviser billedlegitimation

Læs mere

SKRIFTLIG PRØVE Certifikat til betjening af Maritime VHF-radioanlæg

SKRIFTLIG PRØVE Certifikat til betjening af Maritime VHF-radioanlæg SOFARTSSTYRELSEN AntalfejZ Udi1des af censor ALM DSC-ALM Certifikat udstedes Ja Nej Oplyst resultat Ja Nej SKRIFTLIG PRØVE Certifikat til betjening af Maritime VHF-radioanlæg (SR Sted: Svendborg Dato:

Læs mere

UKLASSIFICERET Bilag 4 Fagplan 1444 DeMars DIR D 01639850 01/14 HJEMMEVÆRNSSKOLEN

UKLASSIFICERET Bilag 4 Fagplan 1444 DeMars DIR D 01639850 01/14 HJEMMEVÆRNSSKOLEN UKLASSIFICERET Bilag 4 Fagplan 1444 DeMars DIR D 01639850 01/14 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Instrumentlære B. Kort navn Instrumentlære FAGPLAN C. Formål Faget skal give kursisten færdighed i

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) 1445 Short Range Certificate, MHV Udgivelse MAR 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med faget er at bibringe kursisten viden omkring

Læs mere

Prøver og certifikater til amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten

Prøver og certifikater til amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten Prøver og certifikater til amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten 13. Erhvervsstyrelsen afholder prøver til opnåelse af certifikat i kategorierne A, B og D. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen afholder de

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.

Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. Lovtidende A BEK nr 1266 af 10/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. I medfør af 4, stk. 2, 19, 29, 30 og 53,

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 7. december 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 7. december 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 7. december 2012 3. december 2012. Nr. 1134. Bekendtgørelse for Grønland om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om radioprøver og kaldesignaler m.v. I medfør

Læs mere

Lærebog i GMDSS Hans Chr. Dragø & Jørgen Fink Petersen

Lærebog i GMDSS Hans Chr. Dragø & Jørgen Fink Petersen Lærebog i GMDSS Hans Chr. Dragø & Jørgen Fink Petersen Kolofon Lærebog i GMDSS 1. udgave 2006 ISBN: 7-90749--2 Udgiver: Fiskericirklen og Skagen Skipperskole Copyright: Fiskericirklen Forfattere: Hans

Læs mere

Færgefart. Kurser for ansatte inden for færgefart. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

Færgefart. Kurser for ansatte inden for færgefart. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv Færgefart Kurser for ansatte inden for færgefart Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus grundlæggende STCW regulation A/VI/1-1, A-VI/1-3 og A-VI/1-4 Varighed:

Læs mere

Lærebog i GMDSS Hans Chr. Dragø & Jørgen Fink Petersen

Lærebog i GMDSS Hans Chr. Dragø & Jørgen Fink Petersen Lærebog i GMDSS Hans Chr. Dragø & Jørgen Fink Petersen Kolofon Lærebog i GMDSS 1. udgave 2006 ISBN: 87-90749-16-2 Udgiver: Fiskericirklen og Skagen Skipperskole Copyright: Fiskericirklen Forfattere: Hans

Læs mere

Læringsplan. for. Radiooperatørcertifikat (ROC)

Læringsplan. for. Radiooperatørcertifikat (ROC) Læringsplan for Radiooperatørcertifikat (ROC) 1444 Udarbejdet af: KL, TOM GRASTRUP JENSEN, HVS-MHS-01 Dato og år: Maj Side 1 af 22 Version 1409-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse

Læs mere

Offshore/ Erhvervsfartøjer

Offshore/ Erhvervsfartøjer Offshore/ Erhvervsfartøjer Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt På kurset vil du, gennem

Læs mere

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE PJECE ER PRODUCERET MED STØTTE FRA NAVICO DANMARK A/S. BILLEDERNE VISER PRODUKTER FRA FORSKELLIGE VIRKSOMHEDERS

Læs mere

GMDSS frekvensliste. 6.1 Frekvenstildeling opdelt i 3 regioner. Nød-, il- og sikkerhedsfrekvenserne samt alle HF-frekvenserne er internationale.

GMDSS frekvensliste. 6.1 Frekvenstildeling opdelt i 3 regioner. Nød-, il- og sikkerhedsfrekvenserne samt alle HF-frekvenserne er internationale. 73 Frekvenstildeling Frekvens tildelingsmæssigt er jorden opdelt i 3 regioner. Som det fremgår, ligger Danmark i region 1. Mange af de frekvenser vi bruger til f.eks. interskibskorrespondance i MF-båndet,

Læs mere

Pensum Undervisningsmetode / -midler UV-Form

Pensum Undervisningsmetode / -midler UV-Form fbn fbn acta Godkendt 1 af 19 Præsentation af: - Deltager/lærer - Praktiske oplysninger - Hvad er formålet kurset Kursisterne udfylder indstilling til radioprøve. Kursister fremviser billedlegitimation

Læs mere

Administrative bestemmelser

Administrative bestemmelser 54 Administrative bestemmelser adiotilladelse (Kaldesignalbevis) Før installering og brug af en radiostation om bord i et dansk skib skal der indhentes tilladelse fra Søfartsstyrelsen. Der skal anvendes

Læs mere

Vejledning om. Maritim SRC radioprøve

Vejledning om. Maritim SRC radioprøve Vejledning om Maritim SRC radioprøve Søfartsstyrelsen, den 4. august 2015 Lovgrundlaget I henhold til lov om radiofrekvenser fastsætter IT- og Telestyrelsen nærmere regler for de prøver, som er en forudsætning

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Procedurer 1444 Radiooperatørcertifikatkursus, MHV Udgivelse MAR 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med faget er, at bibringe kursisten viden om og praktisk færdighed i operationelle

Læs mere

UKLASSIFICERET Bilag 3 Fagplan 1444 DeMars DIR D /14 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Bilag 3 Fagplan 1444 DeMars DIR D /14 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Bilag 3 Fagplan 1444 DeMars DIR D 01639850 01/14 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Administration og håndbøger B. Kort navn Administration og håndbøger FAGPLAN C. Formål Formålet med

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage På kurset Søsikkerhed for erhvervsfiskere

Læs mere

Vejledning til maritime SRC-radioprøver

Vejledning til maritime SRC-radioprøver Vejledning til maritime SRC-radioprøver Lovgrundlaget I henhold til lov om radiofrekvenser fastsætter Energistyrelsen nærmere regler for de prøver, som er en forudsætning for anvendelse af radiofrekvenser.

Læs mere

Radio. Udstyr De radiosystemer og delelementer, som er godkendt til brug i GMDSS er:

Radio. Udstyr De radiosystemer og delelementer, som er godkendt til brug i GMDSS er: 39 Radio Radiostationen om bord er livlinen til hjælp. Kommer man ud for en ulykke til søs f.eks. havari, kvæstelse af et besætningsmedlem eller hvis der er sygdom om bord, er radioen i de fleste tilfælde

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1

Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1 Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1 I medfør af 18, 19, stk. 1, 20, 25 b, stk. 1 og 2, og 27, stk. 3, i lov om skibes besætning,

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. 1

Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. 1 Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. 1 I medfør af 6, stk. 2, 27-31 og 54, stk. 2, i lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om radioprøver og kaldesignaler m.v.

Bekendtgørelse for Grønland om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om radioprøver og kaldesignaler m.v. BEK nr 1134 af 03/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 12/02374 Senere ændringer

Læs mere

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK BILLEDERNE VISER PRODUKTER FRA FORSKELLIGE VIRKSOMHEDERS SORTIMENT. Nød- og sikkerhedskommunikation Eksempel på en standard

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser Anordning nr. 38 af 23. januar 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 60 i lov nr. 421

Læs mere

Retningslinjer for styring af litrauddannelse og litrakompetencer

Retningslinjer for styring af litrauddannelse og litrakompetencer Retningslinjer for styring af litrauddannelse og litrakompetencer Indholdet i dette dokument er udarbejdet af: Lars Veiler (LTVJ), Fagansvarlig Godkendt af: Katrine Jensen (KATJ), Sektionschef HR Udvikling

Læs mere

SKRIFTLIG PRØVE Certifikat til betjening af Maritime VHF-radioanlæg (SR

SKRIFTLIG PRØVE Certifikat til betjening af Maritime VHF-radioanlæg (SR = Udfyldes afcensor SOFARTSSTYRELSEN AntalfejZ ALM DSC-ALM Certifikat udstedes Ja Nej Oplyst resultat Ja Nej SKRIFTLIG PRØVE Certifikat til betjening af Maritime VHF-radioanlæg (SR Sted: Søfartsstyrelsen

Læs mere

Sejlerskolen Aarhus. Studiehåndbog

Sejlerskolen Aarhus. Studiehåndbog Sejlerskolen Aarhus Studiehåndbog Efterår 2015 - Forår 2016 Sejlerskolen - Efterår 2015 - forår 2016 Tilmeldinger og oplysninger om datoer: FOF Aarhus Bispegården Fredensgade 36 8000 Aarhus C Telefon 86

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. 1) BEK nr 496 af 20/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 14/00678 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. 1) Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v. I medfør af 6, stk. 2, 27-31 og 54, stk. 2, i lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser

Læs mere

2~.oktober 1997. Teleklagenævnet

2~.oktober 1997. Teleklagenævnet Teleklagenævnet Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 99BB Teleklagenævnets afgørelse, jf. lov om radiokommunikation 6 c, som indsat ved lov nr. 470 af 12. juni 1996 om ændring af lov

Læs mere

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om VHF og DSC Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Billederne viser produkter fra forskellige virksomheders sortiment. VHF radioen er din livline til land i en nødsituation

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

VEJLEDNING OM KRAV TIL BESÆTNINGEN PÅ FISKESKIBE

VEJLEDNING OM KRAV TIL BESÆTNINGEN PÅ FISKESKIBE På alle fiskeskibe uanset længde gælder følgende: VEJLEDNING OM KRAV TIL BESÆTNINGEN PÅ FISKESKIBE Ingen må udføre arbejde om bord i et fiskeskib, uanset skibets længde, uden at have gyldigt sundhedsbevis

Læs mere

maritim fleksibilitet Kursuskatalog

maritim fleksibilitet Kursuskatalog maritim fleksibilitet Kursuskatalog Velkommen til Skagen Skipperskole Hermed har vi fornøjelsen at præsentere Skagen Skipperskoles kursuskatalog. Kursusplanen opdateres løbende på skolens hjemmeside www.skipperskolen.dk,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Sprængningscertifikat

Sprængningscertifikat DSF Anvisning nr. 4 April 2013 Forord Denne anvisning er udarbejdet af Dansk Sprængteknisk Forening (DSF), og anvendes af DSF som grundlag og vejledning for udstedelse af sprængningscertifikat. Anvisningen

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis I medfør

Læs mere

STCW kurser. Offshore. Færgefart. Erhvervsfartøjer. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Offshore. Færgefart. Erhvervsfartøjer. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Offshore Erhvervsfartøjer Færgefart Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt

Læs mere

INMARSAT. 9.1 INMARSAT-satellitternes placering rundt om jorden

INMARSAT. 9.1 INMARSAT-satellitternes placering rundt om jorden 101 er en mellemstatslig organisation, der blev oprettet i 1979 med det formål, at tilvejebringe global satellitkommunikation til søs, herunder specielt nødog sikkerhedskommunikation. Senere er s formål

Læs mere

MSI - Maritime Safety Information

MSI - Maritime Safety Information 108 - Maritime Safety Information Som nævnt under funktionskrav i GMDSS, skal skibe være i stand til at sende og modtage maritim sikkerhedsinformation (). Det drejer sig om navigationsadvarsler, meteorologiske

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven og danskprøverne Legitimation ved indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 19. december 2015. Bekendtgørelse for Grønland om lodsning m.v. 11. december 2015. Nr. 1698.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 19. december 2015. Bekendtgørelse for Grønland om lodsning m.v. 11. december 2015. Nr. 1698. Lovtidende A 2015 Udgivet den 19. december 2015 11. december 2015. Nr. 1698. Bekendtgørelse for Grønland om lodsning m.v. I medfør af 1, stk. 3, 3, 6 og 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne I medfør af 22, 27, stk. 4 og 5 og 63, stk. 2 i inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 erhvervsuddannelser og kurser

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Reglement for spillerkontrakter

Reglement for spillerkontrakter Reglement for spillerkontrakter Afsnit 1 Indledende bestemmelser 1 stk. 1 DBBF s Bestyrelse fastlægger reglerne for godkendelse og administration af spillerkontrakter i form af nærværende Reglement for

Læs mere

EPIRB. 11.1 COSPAS/SARSAT-systemet

EPIRB. 11.1 COSPAS/SARSAT-systemet 117 (Emergency Position Indicating Radio Beacon) er en nødradiobøje, og GMDSS udrustede skibe skal være udstyret med mindst en. Der er defineret 3 forskellige, som arbejder på hver sin måde. Fælles for

Læs mere

SKRIFTLIG PRØVE. Maritime VFW-radioanlæg (SR. Certifikat til betjening af. çd7. SOFARTSSTYRELSEN MS DSC_NIS. Dato: = Udf1des af censor

SKRIFTLIG PRØVE. Maritime VFW-radioanlæg (SR. Certifikat til betjening af. çd7. SOFARTSSTYRELSEN MS DSC_NIS. Dato: = Udf1des af censor çd7. = Udf1des af censor AntalfeyZ SOFARTSSTYRELSEN MS DSC_NIS ALM DSC-ALM Certifikat udstedes Ja Nej Oplyst resultat Ja Nej SKRIFTLIG PRØVE Certifikat til betjening af Maritime VFW-radioanlæg (SR Sted:

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

10. PONYER OG PONYMÅLING

10. PONYER OG PONYMÅLING 10. PONYER OG PONYMÅLING En pony er en hest, som er målt i henhold til Dansk Ride Forbunds regler for måling af ponyer og som har et stangmål på maksimalt 148 cm uden sko. Målingen foretages fra den højeste

Læs mere

Studieordning for faget matematik

Studieordning for faget matematik Roskilde Universitetscenter Studienævnet for matematik Juni 2002 Studieordning for faget matematik Denne studieordning udstedes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. august 1995

Læs mere

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag F: Udkast til 1800 MHz-tilladelse. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag F: Udkast til 1800 MHz-tilladelse. September 2010 900 -auktion og 1800 -auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 og 936,9 941,9 samt 1710,1-1720,1 og 1805,1-1815,1 Informationsmemorandum Bilag F: Udkast til 1800 -tilladelse September 2010 Udsendt

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Kursuskatalog

Skagen Skipperskole maritim viden. Kursuskatalog Skagen Skipperskole maritim viden Kursuskatalog Velkommen til Skagen Skipperskole Hermed har vi fornøjelsen at præsentere Skagen Skipperskoles kursuskatalog. Kursusprogrammet opdateres løbende på skolens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Teoriprøve nr. 8. 1. Hvad er betingelsen for N-BEG certifikatets fortsatte gyldighed?

Teoriprøve nr. 8. 1. Hvad er betingelsen for N-BEG certifikatets fortsatte gyldighed? Teoriprøve nr. 8 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKSN 1. Hvad er betingelsen for N-BEG certifikatets fortsatte

Læs mere

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE Certifikat og Alle skibe Sundhedsbevis for søfarende STCW Reg. I/9, BEK 575 19.06.2008 Sønæringsbevis Anerkendelsesbevis Vagtholdsbevis (STCW II/4)

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2.

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2. Orientering om forhold omkring Folkeskolens Afgangsprøver - Suldrup Skole -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prøvefagene i 9.

Læs mere

Radio skannere og lydbehandlings programmer.

Radio skannere og lydbehandlings programmer. Radio skannere og lydbehandlings programmer. Der er mange forskellige muligheder, hvis man har en scanner og OZ4ui, Lars har tidligere haft skrevet i amsat-oz, om scannere og vejrsatellitter. Men der er

Læs mere

SKRIFflJG PRØVE. Certifikat til betjening af. Maritime VHF-radioanlæg (SRC) SØFARTSSTYRELSEN MS DSC_NIS. Udfyldes afcensor

SKRIFflJG PRØVE. Certifikat til betjening af. Maritime VHF-radioanlæg (SRC) SØFARTSSTYRELSEN MS DSC_NIS. Udfyldes afcensor Oplyst resultat Ja Nej Certifikat udstedes Ja Nej ALM DSCAIM SØFARTSSTYRELSEN MS DSC_NIS Tifiadte hjælpemidler: Radiostationer i skibe tillæg. Navn: Personnummer: Sted: Ballerup 16.30 Dato: 18022015 (SRC)

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) Bilag 16: Lov om radiofrekvenser Lov om radiofrekvenser 1) Lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004 Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på anvendelse af radiofrekvenser

Læs mere

Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd. Kapitel 1. Integrationsrådets formål og opgaver

Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd. Kapitel 1. Integrationsrådets formål og opgaver Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Aalborg Kommunes integrationsindsats er effektiv

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Forretningsorden for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. Kommuner: Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø.

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

Overdommere i Dansk Svømmeunion

Overdommere i Dansk Svømmeunion Overdommere i Dansk Svømmeunion 1. Dokumentets Omfang 1 1.1 Definitioner 1 2. Overdommer Kategorier 1 2.1 Danske Kategorier 1 2.2 FINA Overdommere og Startere 3 3. Særlige Kvalifikationskrav til Overdommere

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Vedtægter Mondo A/S vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 12. marts 2009 Mondo A/S Vedtægter Mondo A/S. Side 1 af 8 1 navn 1.1 Selskabets navn

Læs mere

Danske, færøske og grønlandske kystradiostationer på MF. Antennens position N E

Danske, færøske og grønlandske kystradiostationer på MF. Antennens position N E MF-telefoni Opkalds-, sikkerheds- og nødfrekvens: 2182 Indbyrdes korrespondance*: 2266 2271 2276 2281 2286 2291 3545 3550 3555 3560 3565 3570 Indbyrdes korrespondance (1 W sendere uden certifikat): 3302

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter J.nr. 2014-9059-37 Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere I medfør af 66, stk. 6, og efter bemyndigelse i henhold til 134 b i færdselsloven,

Læs mere

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9 Censorvejledning For censorer ved eksamen i Tværfaglige projekter, som bedømmes ved en mundtlig prøve på Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen Censorformandskabet

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1)

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1) BEK nr 188 af 05/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-900-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43)

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) 1 Navn 1.1 Selskabets navn er GN Store Nord A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) Det Store Nordiske Telegraf-Selskab

Læs mere

BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 Udenrigsministeriet. Den fulde tekst

BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 Udenrigsministeriet. Den fulde tekst BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 iet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 18. december 1996 mellem Danmark og Letland om tilbagetagelse af personer som rejser ind i et land

Læs mere

Bekendtgørelse af navneloven

Bekendtgørelse af navneloven LBK nr 1098 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Uddannelsesplan. for navigatører, skal til en særlig prøve for at erhverve et bevis, som bekræfter, at den søfarende må

Uddannelsesplan. for navigatører, skal til en særlig prøve for at erhverve et bevis, som bekræfter, at den søfarende må Uddannelsesplan for navigatører, som skal til en særlig prøve, for at erhverve et bevis, som bekræfter, at den søfarende må sejle på mindre lastskibe, der sejler med passagerer, som er anbragt i henhold

Læs mere

Unionshåndbog MATERIEL - VEDLIGEHOLDELSE. For at kunne optages på materielkontrollantkursus, skal aspiranten opfylde følgende krav:

Unionshåndbog MATERIEL - VEDLIGEHOLDELSE. For at kunne optages på materielkontrollantkursus, skal aspiranten opfylde følgende krav: Side nr.: 1 (6) PERSONEL TIL MATERIELOMRÅDET 1. ASPIRANTKRAV TIL GRUNDKURSUS For at kunne optages på materielkontrollantkursus, skal aspiranten opfylde følgende krav: 1.1 Skal indstilles til kurset af

Læs mere

Bekendtgørelse om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bordbåde, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både 1

Bekendtgørelse om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bordbåde, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både 1 Bekendtgørelse om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bordbåde, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både 1 I medfør af 18, stk. 1, nr. 1 og 3, 24 b, 25, stk. 4, 25 b, 27, stk.

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende regler for prøver og eksamen findes i: Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 882 af 06/07/2007 (gældende

Læs mere

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE og Alle skibe Sundhedsbevis for søfarende Sønæringsbevis Anerkendelsesbevis Vagtholdsbevis (STCW II/4) Instruktion af nymønstrede søfarende Familiarization training Grundlæggende søsikkerhed (Basic safety

Læs mere

SKRIFflIG PRØVE Certifikat til betjening af Maritime VHF-radioanlæg (SR

SKRIFflIG PRØVE Certifikat til betjening af Maritime VHF-radioanlæg (SR Ud1j1des afcensor Anta!fejZ SOFARTSSTYRELSEN NIS DSC_MS ALIvI DSC-ALM Certifikat udstedes Ja Nej Oplyst resultat Ja Nej SKRIFflIG PRØVE Certifikat til betjening af Maritime VHF-radioanlæg (SR Sted: Randers

Læs mere