INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE"

Transkript

1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1

2 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper og bevæger sig op igennem jorden og ind i boligen. Stofferne påvirker indeklimaet og kan dermed også påvirke menneskers sundhed. Det er regionen, der har ansvaret for at undersøge og udføre en indsats over for jord- og grundvandsforurening, som udgør en risiko for indeklimaet i boliger. Der er mange boliggrunde, hvor forureningen damper ind i boligen og påvirker indeklimaet. Regionen er derfor løbende nødt til at prioritere indsatsen med at undersøge, fjerne eller nedsætte risikoen på grundene. Regionen tager de værste forureninger først. Det betyder, at der kan gå år, før regionen kommer tilbage til din grund. Denne pjece er udarbejdet af de fem regioner i Danmark i samarbejde med Videncenter for Jordforurening. Den er skrevet til dig, som må leve med en påvirkning af indeklimaet, indtil din region har afklaret, hvilken indsats der er behov for. I pjecen kan du læse, hvor jordforurening kan stamme fra, hvordan forurenende stoffer kan dampe ind i boligen, og hvilken sundhedsrisiko der kan være forbundet med forureningen. Vi giver dig nogle råd til, hvad du selv kan gøre for at nedsætte påvirkningen af indeklimaet og beskriver, hvad du kan forvente af regionens indsats. 2

3 JORDFORURENINGENS HISTORIE Jordforurening stammer fra virksomheder og industri, som gennem tiden har brugt forskellige kemikalier. Den måde, stofferne tidligere blev håndteret på, er årsagen til, at jorden og grundvandet er forurenet mange steder i dag. Utætte tanke og ødelagte kloakledninger kan også være skyld i, at olie og kemikalier har forurenet jorden. Regionerne har siden 1990 kortlagt ca grunde som forurenede eller måske forurenede, og opgaven er ikke afsluttet. Antallet af kortlagte grunde vil derfor stige i de kommende år. Benzin- og servicestationer, olietanke og oliedepoter, renserier og metalindustri er årsag til de fleste af de jordforureninger, der giver indeklimaproblemer. Grunde forurenet med oliestoffer Siden begyndelsen af 1900-tallet er der etableret mere end benzin- og servicestationer i Danmark. De har givet anledning til nogle af de værste forureninger af jorden med olie og benzin. Desuden har utætheder og spild fra fyringsolietanke, virksomheders dieseltanke og større oliedepoter forårsaget jordforureninger, der kan påvirke indeklimaet i boliger. Grunde forurenet med klorerede opløsningsmidler Klorerede opløsningsmidler er gennem tiden blevet brugt til bl.a. rensning af tøj og til affedtning i metalindustrien. Nogle steder er kemikalierne spildt, hældt ud eller gravet ned i jorden. Andre steder er de løbet ud i jorden gennem utætte tanke eller kloakker. Især renseriernes brug af klorerede opløsningsmidler er årsag til meget problematiske jordforureninger. Renserierne ligger ofte midt i boligområder, og forurening herfra kan give indeklimaproblemer i mange boliger. 3

4 FAKTA Oliestoffer Nedbrydes i jorden og grundvandet. Kan fordampe fra jorden op i boligen og påvirke indeklimaet. Finder vej ned til grundvandet, hvor de kan spredes ind under boligen. Er lettere end vand og spredes derfor primært i den øverste del af grundvandet, hvilket som regel gør oprensning mulig. Sådan kan forureningen trænge ind i din bolig Oliestoffer og klorerede opløsningsmidler kan som beskrevet forurene jorden og grundvandet og dampe ind i din bolig. Det er sandsynligvis ikke undersøgt i detaljer, hvordan forureningen kan trænge ind i netop din bolig, men mange indtrængningsveje er de samme. Stofferne kan trænge ind gennem revner og sprækker i gulve og vægge, ved afløbsinstallationer, vandledninger og andre rørgennemføringer, gennem hulmure og trappeopgange. Forureningen kan desuden trænge ind i kloakken og herfra dampe ind i boligen. Klorerede opløsningsmidler Nedbrydes kun langsomt i jorden og grundvandet. Kan fordampe fra jorden op i boligen og påvirke indeklimaet. Finder vej ned til grundvandet, hvor de kan spredes ind under boligen. Er tungere end vand og spredes derfor på en kompliceret måde i jorden og grundvandet, hvilket gør oprensning vanskelig. 4

5 Grænseværdier De danske grænseværdier, for hvor meget en forurening må påvirke indeklimaet i boliger, er fastsat af Miljøstyrelsen med et højt beskyttelsesniveau. Værdierne er fastsat, så der ikke er fare for menneskers sundhed, selv hvis man bliver udsat for stofferne gennem et helt liv. Der er taget hensyn til, at særligt følsomme befolkningsgrupper, som f.eks. børn, skal være beskyttet. Grænseværdien er det bidrag, som afdampningen fra forureningen maksimalt må påvirke indeklimaet i boligen med. For kræftfremkaldende stoffer er grænseværdien fastsat, så den statistisk set svarer til et kræfttilfælde blandt 1 million mennesker, der udsættes for stoffet gennem et helt liv. Oliestoffer - Benzen 1 - Olie Klorerede opløsningsmidler - Tetraklorethylen (PCE) - Triklorethylen (TCE) Grænseværdi Effekt/skade 0,13 µg/m µg/ m 3 Kræftfremkaldende Andre effekter 6 µg/m 3 Mistænkt 1 µg/m 3 kræftfremkaldende Kræftfremkaldende Eksempler på grænseværdier for bidrag fra jordforurening til indeklima i mikrogram pr. kubikmeter luft (µg/m 3 ). 1: Benzen er et kræftfremkaldende stof i benzin. 5

6 Risiko Mens du venter på regionens indsats, kan du i en periode være udsat for forurening, der overskrider grænseværdierne. Ved de overskridelser, vi normalt finder i indeklimaet, forventes der ikke risiko for sundheden, men beskyttelsesniveauet er nedsat. Det betyder ikke, at regionen ikke tager påvirkningerne fra jord- og grundvandsforurening alvorlig. Målsætningen er, at grænseværdierne skal overholdes. Er indeklimaet i din bolig påvirket af jord- og grundvandsforurening, er risikoen for, at du bliver påvirket af forureningen ofte meget lille sammenlignet med andre risici, du er udsat for i indeklimaet. Der findes mange stoffer i udeluften og i indeklimaet, som ikke skyldes dampe fra en jord- og grundvandsforurening. I tabellen kan du se eksempler på, hvor stofferne typisk kan stamme fra. Du kan også se gennemsnitsmålinger for indeklima, hvor der ikke er forurening i jorden. Stoffer Udeluft Indeklima Benzen Trafik Olieprodukter Industri Cigaretrøg Malervarer Fortynder Trafik Gennemsnit målt i indeklima 0,8 µg/m 3 Oliestoffer Trafik Industri Benzinstationer Opvarmning Brændeovne Klorerede opløsningsmidler Renserier Metalaffedtningsmidler Opløsningsmidler Opvarmning Brændeovne Opløsningsmidler Malervarer Cigaretrøg Stearin lys Renset tøj og tekstiler Lim 275 µg/m 3 Tetraklorethylen (PCE): 0,51 µg/m 3 Triklorethylen (TCE): 0-0,17 µg/m 3 6 Oversigt over typiske kilder til forurening i udeluft og indeklima samt gennemsnitsmålinger af indeklima i boliger i Danmark, hvor der ikke er konstateret forurening under bygningen.

7 DET KAN DU SELV GØRE Nedenfor er nævnt en række råd og tiltag, du selv kan sætte i gang og betale. Det er råd, der ofte kan nedbringe forureningens påvirkning af indeklimaet i din bolig. Du kan kontakte regionen eller et rådgivende ingeniørfirma, hvis du ønsker at drøfte mulighederne nærmere. Rådene til, hvad du selv kan gøre, afhænger af, hvordan forureningen har spredt sig under din bolig. Udluftning Teknologisk Institut anbefaler generelt for alle boliger, at du lufter ud hver dag ved at lave gennemtræk i hele din bolig i 5-10 min. med åbne vinduer og døre, så luften kan cirkulere frit. Herved udskiftes luften i din bolig, mens møbler og vægge ikke når at blive afkølet. Det er bedre at lave gennemtræk i 10 min. end at åbne et enkelt vindue i 20 min. Bor du tæt på en trafikeret vej, hvor udeluften er forurenet, så tænk over, hvornår du lufter ud. I bad og køkken er der ofte naturlig ventilation med aftrækskanaler. I de øvrige opholdsrum kan du montere ventiler til udluftning i vinduerne. 7

8 Rensning af luften Ud over den generelle udluftning kan du stille luftrensere op i din bolig. Du bør sikre dig, at luftrenserne er egnede til den aktuelle forureningstype. Tætning omkring indtrængningsveje Du kan nedbringe indtrængningen af forurening op igennem boligens konstruktioner ved at tætne mulige indtrængningsveje. Indtrængningsveje kan være revner og sprækker, f.eks. hvor betongulv støder op til fundamenter, ved afløb, vandledninger og andre rørgennemføringer. Manglende eller udtørrede vandlåse på kloaksystemet kan også være indtrængningsveje. Tætning af synlige revner vil ikke altid være tilstrækkeligt, da nogle indtrængningsveje kan være usynlige og kun kan findes ved nærmere undersøgelser. En effektiv tætning af gulvkonstruktionen kræver derfor ofte en større indsats. De fleste boligejere har en forsikring mod skjulte rørskader, og den kan i nogle tilfælde dække udgifter til tætning af en utæt stikledning på privat grund. Afløbsrør Erfaringen viser, at kloakledninger og afløb også kan være spredningsveje. Hvis det er tilfældet, kan du sikre, at der er vand i alle vandlåse, at udluftning fra faldstammer er ført over tag, og at døde afløbsrør er afblændet. 8

9 Kælderen Hvis afdampningen af forurenende stoffer kommer fra jorden under bygningen, bør du opholde dig mindst muligt i kælderen. Hold lukket ned til kælderen og forsøg at tætne omkring de rør, der går fra kælder til stueetage. Kældre, der er påvirket af forurening, bør ikke bruges som legerum til børn. Du bør heller ikke indrette dem til sove- og opholdsrum. Ventilation af kælder eller krybekælder Det er vigtigt, at du sikrer en god ventilation i din kælder eller krybekælder, så luften kan cirkulere frit. Du kan se efter, om samtlige ventilationsriste i fundamentet er effektive. Nogle typer af riste kan lukkes for at forhindre, at der bliver fodkoldt om vinteren, men de bør holdes åbne hele året rundt. Ristene må ikke være blokeret af planter, efterisolering eller andet. Haven Selvom din grund er forurenet med klorerede opløsningsmidler eller oliestoffer, kan du fortsat bruge din have som hidtil og spise de frugter og grøntsager, du dyrker, med mindre du har fået andet at vide af regionen. 9

10 DET GØR REGIONEN Når regionen prioriterer en indsats på din grund, udfører vi flere undersøgelser af forureningen for at finde ud af, hvordan den trænger ind i din bolig. Viser en grundigere undersøgelse, at der ikke er risiko for indeklimaet, afslutter regionen indsatsen. Viser undersøgelsen, at der er behov for en indsats, kan forureningen afhjælpes ved en række teknikker, afhængig af den enkelte bygnings konstruktion og placeringen af forureningen. Målet med indsatsen er at fjerne forureningens påvirkning af indeklimaet. Forureningen skal hindres i at trænge ind i boligen, og der er sjældent behov for, at forureningen fjernes helt. Der vil under alle omstændigheder blive gjort en indsats, så den forurening, der efterlades, ikke udgør en risiko for indeklimaet. Forureningen forhindres i at dampe ind i boligen Ofte kan den forurenede luft ventileres væk ved at placere rør under bygningen og suge eller blæse forureningen ud af jorden. En anden mulighed er at ventilere hulmure og kloakker. Du må forvente, at ventilationen skal fortsætte i mange år. Indtrængning af forurenende stoffer kan nedsættes ved at tætne revner i gulve og utætheder ved rørgennemføringer. 10

11 Forureningen fjernes og køres væk Forureningen kan fjernes ved at grave eller bore den forurenede jord op og køre den væk til behandling. Afhængigt af, hvordan bygningen er konstrueret og funderet, kan der også fjernes forurenet jord under bygningen. Forureningen behandles på stedet Der findes flere teknikker til at fjerne forurening direkte fra jorden. Hvilken teknik, der kan anvendes, afhænger af de forurenende stoffer, hvordan forureningen er placeret, jordbundsforhold, og hvordan grundvandet strømmer. Jorden kan opvarmes, så forureningen damper ud af jorden og suges op. I andre tilfælde tilsættes jorden eller grundvandet bakterier eller kemikalier, som uskadeliggør forureningen. 11

12 Har du brug for mere information så kontakt: Region Hovedstaden: Region Sjælland: Region Syddanmark: Region Midtjylland: Region Nordjylland: Videncenter for Jordforurening: Regionerne i Danmark kortlægger, undersøger, og oprenser forurenet jord. Formålet er at sikre rent drikkevand og menneskers sundhed i boliger, børneinstitutioner og på offentlige legepladser. De fem regioner og Videncenter for Jordforurening har i fællesskab udarbejdet denne pjece. Udgivet i 2012 Layout: Kristine Wulff, Danske Regioner ISBN: trykt udgave ISBN: netudgave Tryk: Danske Regioner 12

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats

Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats 2010 Tænk sundhed ind i miljøet Et prioriteringsværktøj og inspiration til kommuners forebyggende indsats

Læs mere

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Den sunde by. Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning

Den sunde by. Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning Den sunde by Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning Finn Kamper-Jørgensen Mette Kjøller Mette Toftager Den sunde by

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale Danmarks jordbund passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale om jordforurening Videncenter for jordforurening og geografilærerforeningen for gymnasiet og hf BIRGIT SANDERMANN JUSTESEN LARS

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima God rengøring - godt indeklima EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima Især til sikkerhedsgrupper og rengøringsledere i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren,

Læs mere

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Råstoffer 6 Guld i Sydafrika 8 Råstofdannelse 12 Vand som råstof 18 Råstoffer i fremtiden 23 Cafe Geos: Mineulykker 28 KAPITEL 2

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL DU KAN GØRE EN FORSKEL Som frivillig lektiehjælper i Dansk Flygtningehjælps Frivillignet kan du være med til at gøre

Læs mere

Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag. Oplag af olieprodukter

Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag. Oplag af olieprodukter Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag Oplag af olieprodukter Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Indhold FORORD 5 1 VEJLEDNINGENS INDHOLD OG ANVENDELSE 7 1.1 VEJLEDNINGENS INDHOLD 7 1.1.1 Hvilke

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere