EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S"

Transkript

1 "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december 2011 kl afholdt andelsboligforeningen Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 ordinær generalforsamling hos Ejendomsadministrationen 4-B A/S, St. Kongensgade 67 B, 1264 København K. Generalforsamlingen blev dog først påbegyndt kl som følge af, at bestyrelsen først var repræsenteret fra dette tidspunkt. Følgende andelshavere var mødt op: nr. 10, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 29, 30 og 34. Således var l O ud af foreningens 31 medlemmer repræsenteret. Fra Ejendomsadministrationen 4-B A/S deltog Jan Weichardt Mødet havde følgende dagorden: l. V al g af dirigent 2, Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt stillingtagen til regnskabets godkendelse 4. Fremlæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften 5. Forslag 6. Valg af bestyrelse 7. Eventuelt Formanden, Kristian Forberg Lassen, bød på bestyrelsens vegne velkommen og foreslog, at Jan Weichardt som dirigent og referent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i enhver henseende. St. Kongensgade 67 B København K - T~lefon: daglig Telefax: Reg.nr.AiS Web-site: - CVR.nr Medlem ar Ejendomsforeningen D anmarks administratoi $ektion

2 EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B AIS - 2- Dagsordenens pkt. 2 - bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning blev aflagt af formanden Kristian Forberg Lassen, der oplyste, at man havde antaget et nyt rengøringsselskab. Det nye selskab, Akrobaterne Ejendomsservice, udskiller sig ved at kunne tilbyde mere service til samme priser mht. rengøringsdelen. Samtidig er de markant billigere mht. snerydning og saltning, som havde stor betydning i valget af leverandør, eftersom vi i sidste regnskabsår brugte ca bare på snerydning og saltning. Der var foretaget ændringer af indretningen på tagterrassen. Der er dog stadig muligheder for at gøre mere, og der opfordres til, at enhver med interesse for tagterrassen melder sig til bestyrelsen med henblik på at være med i en arbejdsgruppe. Det samme gør sig ligeledes gældende i forhold til gården, som der skal arbejdes på i løbet af foråret og sommeren. I forbindelse med sommerens skybrud havde der været store problemer med at få skaderne udbedret. Til sidst havde man lavet en aftale med forsikringsselskabet om at kunne købe flere affugtere, elvarmere +div. Andre ting på forsikringsselskabets regning. Der er dog stadig spørgsmål, som endnu ikke er endeligt afklaret. Der har været store problemer med dørtelefonerne som stadig ikke er løst tilfredsstillende. Samtidig havde firmaet sendt en stor regning for sin assistance, som det dog i samarbejde med administrator er lykkedes at få reduceret ganske betragteligt. Der har været problemer med lys i opgangene, specielt i Holsteinsgade 45 har været ramt af problemer. Der er ikke nogen endelig afklaring på, hvad problemet skyldes, men indtil videre har det hjulpet af have skiftet pærerne fra 220v til 240v. Det er, efter elektrikerens mening, ikke noget, som er brandfarligt. Arbejdet i bestyrelsen har fungeret godt selv om der allerede dagen efter sidste generalforsamling, var et medlem der meldte fra. Bestyrelsen håber derfor, at man i år kan blive fuldtallige. Efterfølgende var der flere, der spurgte til, hvad der skulle ske med dørtelefonerne, da den nuværende situation er uholdbar. Bestyrelsen vender tilbage hurtigst muligt, når man har fundet en løsning.

3 EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S - 3- Der blev spurgt til om det ville kunne betale sig for foreningen at skifte forsikring. Foreningen har en billig forsikring i dag, og det har tidligere været undersøgt, men vil jo kunne tages op igen når den nuværende skade er endeligt afsluttet. Dirigenten satte herefter beretningen til afstemning og den blev enstemmigt godkendt. Dagsordenens pkt. 3 - forelæggelse af årsregnskab samt stillingtagen til regnskabets godkendelse Årsregnskabet for 20 l 0/11 var udarbejdet afrevisionsaktieselskabet.dk var vedlagt indkaldelsen og blev gennemgået af Jan Weichardt, der kunne oplyse at der var et overskud på driften på kr , men da der samtidig var betalt afdrag på prioritetsgælden på kr så var foreningens likviditet forringet med kr Jan Weichardt gjorde opmærksom på, at det var vanskeligt at sammenligne udgifterne til vand og el til vaskeriet i dette år sammenlignet med sidste år, idet forbruget sidste år i noten ikke var opgjort med et eksakt forbrug for det pågældende år. Derimod er udgifterne i år opgjort på baggrund af et forbrug for regnskabsåret, hvorved forbruget i vaskeriet er mindre og det tilsvarende forbrug i driften er højere. Jan Weichardt gjorde ligeledes opmærksom på, at som følge af likviditetstrækket ved afdrag af prioritetslån er det nødvendigt at trække mere på kassekreditten i en begrænset periode i forbindelse med betalingen af terminerne. Dirigenten satte herefter Årsregnskabet 2010/11 til afstemning. Det blev enstemmigt godkendt. Herefter blev bestyrelsens forslag til andelsværdi sat til afstemning og blev ligeledes enstemmigt godkendt. Dagsordenens pkt. 4 - fremlæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften (behandlet efter pkt. 5) Budget for året 2011/2012 blev gennemgået af Jan Weichardt. Bestyrelsens oplæg betyder at boligafgiften forhøjes pr med 3 %. Bestyrelsen havde forud for generalforsamling udsendt begrundelse for nødvendigheden af den foreslåede stigning i boligafgiften. Efter en kort debat satte dirigenten forslaget til budget 2011/2012 til afstenming indeholdt en stigning i boligafgiften pr. l. januar 2011 med 3 %. Det blev enstemmigt godkendt. Dagsordenens pkt. 5 -forslag

4 EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B AIS Bestyrelsen havde stillet følgende forslag: l. Forslag om ændret incitamentsstruktur for deltagelse til arbejdsdage F ormanden KristianForberg Lassen begrundede forslaget og lagde vægt på at det ikke havde til formål at skaffe flere penge til foreningen med derimod få flere til at deltage i de aftalte arbejdsdage. Der var efterfølgende en debat om, hvorvidt man burde opkræve et gebyr for dem som ikke deltager samt hvorvidt gebyret burde være mere end kr. 200,00 pr. gang man udebliver. Der blev dog ikke stillet nogen ændringsforslag, hvorfor dirigenten satte forslaget til afstemning. F arslaget med vedtaget idet en andelshaver stemte imod. 2. Forslag om etablering af toilet i forbindelse med tagterrassen Formanden Kristian Forberg Lassen begrundede forslaget. Efter nogle få spørgsmål omkring placeringen af rummet satte dirigenten forslaget til afstemning. Forslaget blev vedtaget idet en andelshaver stemte imod. 3. Forslag om etablering af værksted i kælderen Formanden Kristian Forberg Lassen begrundede forslaget og gjorde opmærksom på, at det var en forudsætning af man blev enig med forsikringsselskabet om at de accepterede at betale en andel af udgifterne for at udbedre skaderne på gulvet. Efterfølgende var der en længere debat om, hvad man kunne bruge et værksted til. Dette blev henvist til afklaring efterfølgende når der var sikkerhed for at værkstedet kunne etableres. Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning. F arslaget blev enstemmigt vedtaget. 4. Forslag om huslejestigning på 3 % i AfB Kgs. Fiskedam Forslaget blev behandlet under dagsordens pkt Vedtægtsændring. "Bestyrelsen foreslår at åndelsboligforeningens navn ændres tila/b Kgs. Fiskedam, idet man samtidig beholder det nuværende navn som binavn. Herved undgår man at skulle ændre alle dokumenter (skøde, lån m.m.) og dertil hørende tinglysninger, som ellers ville have betydet store omkostninger for forenmgen.

5 EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-.B A/S Alle fremtidige dokumenter vil dog blive udfærdiget med det nye navn, ligesom foreningens hjemmeside vil have dette som domæne." Forslaget var behandlet på sidste års generalforsamling, men da der ikke var deltagere nok tilstede var det nødvendigt at behandle forslaget igen, der således kunne endelig godkendes såfremt der var 2/3 af de tilstedeværende der stemte for. Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning og det blev godkendt enstemmigt. Dagsordenens pkt. 6 - valg af bestyrelse De nuværende 4 bestyrelsesmedlemmer var alle villige til genvalg. Rikke Ludvigsen blev foreslået som kandidat. Alle 5 opstillede blev herefter enstemmigt valgt. Efterfølgende blev Simon Christensen foreslået som suppleant og blev enstemmigt valgt. Bestyrelsen består herefteraf-idet bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende: Kristian Forberg Lassen Fiskedamsgade 21, 3. tv. Reduan El Marrouni Fiskedamsgade 21, st. Vera Zingmark Holsteinsgade 43, 3. tv. Rikke Ludvigsen Holstemsgade 45, 4. tv. Jepper Werner Holsteinsgade 45, 2. th. Bestyrelsessuppleant: Simon Christensen Fiskedamsgade 21, 3. th. Dagsordenens pkt. 7- Eventuelt Der blev spurgt til, hvorfor den husorden som var offentliggjort på hjemmesiden indeholdt et forkert navn på foreningen. Kristian Forberg Lassen oplyste, at det var en fejl, og at det nu var den rigtige husorden der lå på hjemmesiden. Der blev spurgt til, om der nu var en handlingsplan for udskiftning af dørtelefoneme, så de kunne komme til at virke. Bestyrelsen oplyste, at man ville afvente, at Jeppe Werner kom tilbage fra ferie, før man meldte ud, hvordan det kommende forløb ville blive. Der blev spurgt til, om der var andre, der havde bemærket, at der var problemer med tønetumbleren i vaskeriet. Bestyrelsen oplyste, at man nu havde fået renset aftrækket. Det ville dog være nødvendigt at få efterset maskinerne, for at få konstateret om der var sket skader i forbindelse med skybruddet.

6 EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S - 6- Det blev oplyst, at der tit er meget rodet i vaskeriet, hvor der bl.a. kan henstå vådt tøj i flere dage før det bliver hentet. Der blev spurgt til, hvordan man kunne få bedre forhold til opbevaring af cykler og barnevogne. Spørgsmålet vil blive undersøgt nærmere. Dog blev der gjort opmærksom på, at barnevogne ikke må henstilles i trappeopgangen af hensyn til brandfare. Da der ikke var yderligere til behandling hævede dirigenten generalforsamlingen kl og takkede for god ro og orden. København, den 2Y/j;!0 {?;CJ/1

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration NS Store Kongensgade 24B 1264 København K 16042013 744/cl l Referat af ordinær generalforsamling 9. april 2013, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V København 21. januar 2014 Referat fra A/B Marguerittens ordinære generalforsamling torsdag den 16. januar 2014 klokken 19:00 i Vesterbro Kulturhus,

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD E/F Tavastehus Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 28. November 2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009 dato 23. November 2009, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2005, den 20. april afholdtes

Læs mere

AIB Korsika & Milanogården

AIB Korsika & Milanogården 2014-11-25 Til medlemmerne af AIB Korsika & Milanogården Referat af den 53. ordinær generalforsamling, afholdt Tirsdag den 28. oktober 2014, kl. 19:00 På 'Loftet' Amager Kulturpunkt, 0resundsvej 4, 2.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere