9. september Wienberg (MW). 1 og 2. Velkomst /Godkendelse af referat fra sidste møde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9. september 2013. Wienberg (MW). 1 og 2. Velkomst /Godkendelse af referat fra sidste møde."

Transkript

1 9. september 2013 Mødedeltagere: Præsidenten Jan Brun Andersen (JBA), Niels Godiksen (NG), Ole Louring(OL), Ulrik Baunsgård (UB) Henrik Gattrup(HG), Jens Crone (JC), Ole Andkjær(OAC), og Carsten Rasmussen (CRA). Dagsorden Afbud fra: Anders M. Hansen (AMH), Wienberg (MW). Arne Beier-Holgersen (ABH) og Michael Referat 1 og 2 Velkomst /Godkendelse af referat fra sidste møde. JBA bød velkommen til præsidiemødet. Referatet fra mødet den 5. maj 2013 blev godkendt. 3 Generel status i DG På baggrund af sommerperioden havde JBA ikke anden kommentar til dette punkt end at der er stor lokal opbakning fra vore foreninger til Den Nationale Flagdag. 4 Generel orientering om økonomi Seneste rapportering Der var ingen kommentarer til den udsendte rapportering for 1. halvår. Der er modtaget et a conto beløb fra Tips og Lotto. Resten kommer i slutningen af året. JBA anså det ikke for sikkert, at vi kunne forvente tilskud i b.! Status på medlemsafgift 2. halvår 2013 CRA kunne berette, at der er nogle få foreninger, der stadig ikke er bekendt med tidsterminerne for ind- og udmeldelser op til tidspunktet for opkrævninger. Disse foreninger har indbetalt mindre end der er opkrævet. De kan ikke acceptere, at nye medlemmer bliver registreret til foreningen, når sekretariatet modtager indmeldelsesblanketter. Da proceduren er vedtaget og har været gældende i flere år, blev vicepræsidenterne bedt om at tage problemet op ved de kommende formandsmøder. CRA vil i god tid inden nytår udsende retningslinjerne for beregning af afgifterne til alle garderforeningerne med henvisning til håndbogen. c.! Fonde, herunder sammenlægning Der har været afholdt møde med deltagelse af JBA, AMH, MW og Poul Breitenstein. Der blev udleveret oplæg til sammenlægning af fondene med henblik på gennemsyn og senere tilbagemelding. Ligeledes blev vicepræsidenterne bedt om at overveje forslag til navn på fællesfonden. OL mente at fonden til Dronningens ur burde holdes udenfor, hvortil JBA gav udtryk for, at alle fonde bør sammenlægges, dog skal Flemming Andresens forening fortsætte selvstændigt. Præsidiet skal være bestyrelse for den samlede fond. Der var på mødedagen endnu ikke modtaget bemærkninger til oplægget fra MW og Poul Breitenstein. Der satses på at have en afklaring med Civilstyrelsen inden årets udgang.

2 For så vidt angår Henning Remmens fond bestyres denne i samarbejde med Livgarden. Kapitalen er fast, således at der kan bruges af renterne. Med hensyn til den forventede sammenlægning af fondene i Garderforeningens regi kunne der evt. indgå mulighed for uddeling af hæderslegat efter samråd med CH/LG. Bemærkninger til det udleverede forslag til sammenlægning skal sendes til JBA. Med hensyn til de nuværende fonde har Poul Breitenstein foreslået, at værdipapirbeholdninger under nominelt kr omlægges i forbindelse med geninvestering, da der er flere meget små beholdninger. Man betaler depotgebyr for hver fondskode, så der vil være en besparelse i en omlægning. Derudover har vi en kontant reservefondskonto. Denne bør ikke være større end kr svarende til omkostningen til udsendelse af et nummer af garderbladet. 5 Garderbladet Arbejdsgang for udarbejdelse af forslag til næste repræsentantskabsmøde JBA understregede, at det er ønskeligt med 2 forslag, der kan fremlægges på repræsentantskabsmødet i Thisted i Der skal laves forslag til forsat trykt udgave. Der skal laves forslag til en anden form for udgivelse. JBA og ABH deltager i et kursus den 30. oktober i Fredericia, der omhandler mulighederne for udgivelsen af elektroniske blade. Kurset er udbudt af Forsvarskommandoen via Danske Soldaterforeningers Landsråd. Deltagerne vil blive forsynet med software og instruktionsvideoer. Efter kurset vil JBA og ABH lave oplæg til Garderforeningens mulighed for benyttelse af de modtagne værktøjer. b.! Økonomi Garderbladets økonomi kører efter planerne. Der er dog stadig problemer med fordelingen af garderbladene, således må der eftersendes blade med almindelig post til medlemmer, der ikke har modtaget bladet, primært via Bladkompagniet. Dette rapporteres løbende til PortoService i Pandrup. Sekretariatet iværksætter nu en tæt opfølgning på henvendelser fra medlemmerne for at få et helt klart billede af omfanget og de ekstra udgifter, der påføres foreningen. Der er modtaget et forslag til ændring af omkostningerne for Garderbladet. Dette forslag blev udleveret til Præsidiet til gennemsyn og kommentering. 6 Medlemsstatistik pr. 9/ Den senest afholdte hvervning har givet 110 nye medlemmer, således at det totale medlemstal nu ligger på I denne forbindelse skal det bemærkes, at Steen Grubert fortsat gør et godt stykke arbejde. Af de 110 nye medlemmer er ca. 1/3 interesseret i det elektroniske Garderblad.

3 HG efterlyste en vejledning fra PBS på, hvordan garderforeningerne selv kan oprette betalingsaftaler til opkrævning af kontingenterne. Det blev nævnt, at Søren Thomassen i Garderforeningen for Nordjylland skulle kende til proceduren. 7 Forhold omkring de udsendte Fremtidige gaver Det forventes, at der skal leveres gaver omkring jul/nytår 2013 til en bevogtningsdeling i Kosowo, ligesom der skal gaver til de vagtgående gardere juleaften og nytårsaften. Begge dele er fast procedure hvert år. Derudover kan der gives tilskud til en fest 2 gange om året. Alle initiativer fra Garderforeningernes side sker efter kontakt til den ansvarlige ved Livgarden. b.! Hjemkomst ISAF 15 Der har været afholdt kontingentparade både på Livgardens Kaserne og i København, desværre med minimal pressedækning. Så er der afholdt fest på Bornholm med stor støtte af frivillige fra Bornholms Garderforening. Det skal de have en stor tak for. 8 Repræsentantskabsmøde 2014 NG kunne oplyse, at forberedelserne står status quo. De ydre rammer er på plads. Thisted har en sparekassemand, der forsøger at skaffe sponsorer. Udgifterne til mødelokale samt morgenkaffe og rundstykker afholdes af Garderforeningerne. Med hensyn til fanefødder er de senest anvendte meget uhåndterlige. Derfor skal det forsøges at få en mere praktisk løsning. OL forsøger at få tilbud på nye fanefødder, der menes at kunne produceres for en pris på ca. kr. 600,- pr. stk. Der skal ruges 70 fanefødder, så hvis de kan skaffes for en samlet pris på under kr , skal produktionen sættes i værk Der er modtaget foreløbigt oplæg fra Garderforeningen for Viborg og Omegn med hensyn til mulige datoer og aktiviteter. Det blev godkendt af Præsidiet og meddelelse sendes af sekretariatet til foreningen. 9 Hæderstegn Tildelinger Der er sket tildeling til følgende: Erik Bøjstrup, Vendsyssels Garderforening, DG HT Preben Rasmussen, Stevns Garderforening, DG HT Steen Grubert, Hverveudvalget, PR HT Ud over de allerede foretagne tildelinger ligger 3 indstillinger i sekretariatet til umiddelbar godkendelse. b.! Andet, herunder ansøgninger om legatmidler Lasse Harkjær har ansøgt om kr til endelig betaling af opsætning af mindetavler på Garderkasernen i Høvelte. Dette blev bevilget.

4 To tambourer ansøger om legatmidler til videreuddannelse i USA. Begge fungerer som instruktører ved tambourkorpset. Der mangler specifik dokumentation for projektet, som er anført til at koste kr , ligesom der ikke foreligger oplysning om andre finansieringskilder. JBA tager kontakt til ansøgerne og SSG Morten Thurø for yderligere information inden næste præsidiemøde. Der er ansøgt om tilskud til en delingsfest for tidligere udsendte. Da en imødekommelse vil kunne danne uoverskuelig præcedens, blev det besluttet at give afslag til denne ansøgning. Ligeledes gives der afslag på ansøgning fra Knud Bagger på legatmidler til støtte for gennemførelse af 65-års garderjubilæum. Ringkøbing og Omegns Garderforening har spurgt, om de kan påregne at skulle afholde vandskiløb i 2014, hvilket blev bevilget af Præsidiet. Da budgettet til arrangementet i 2013 viste en lille overskridelse i de faktiske udgifter, opfordres arrangørerne til at indsende et budget for 2014, hvor der er taget højde for eventuelle prisstigninger. 10 Diverse emner Forsikring Af Garderforeningernes forsikringsmægler Jon Nielsen er det blevet påpeget, at indestående på bankkonti tilhørende De Danske Garderforeninger ikke er sikret under bankernes indskydergarantiordning i tilfælde af indbrud på Netbanken. Der kan tegnes en relativt billig forsikring som værn mod tab ved indbrud. Præsidiet gav tilslutning til, at der oprettes en forsikringsaftale. CRA blev pålagt at tage kontakt til Jon Nielsen for at iværksætte aftalen. b.! Svar til Garderforeningen for Aarhus og omegn I forbindelse med indsigelse vedr. afslag på en legatansøgning fra foreningen, har indsigelsen været til juridisk vurdering. På baggrund heraf er der lavet et skriftligt svar, som har været forelagt Præsidiet og nu er godkendt. Afslaget fastholdes. Dette svar fremsendes til formanden den 10/ c.! Brug af Forsvarets lokaler Der er forlydender om ændring af retningslinjerne for benyttelse af Forsvaret lokaler. P.t. foreligger der ikke nogen konkrete oplysninger. d.! Emner til overtagelse af præsidentposten Som JBA tidligere har givet udtryk for, vil han lade det være op til Præsidiet, at finde og udpege et emne som hans efterfølger. På grund af de nære bånd mellem Livgarden og De Danske Garderforeninger bestemte Præsidiet, at man ville tage kontakt til CH/LG for at få en tilkendegivelse fra hans side, med hensyn til at pege på bestemte personer. Denne kontakt bad Præsidiet JBA om at tage til CH/LG.

5 11 Orientering fra vicepræsidenterne NG/region I Der er afholdt lille formandsmøde den 30/ Garderbladet havde været til drøftelse og indstillingen til udgivelse er en løsning både på papir og elektronisk. Garderkortet skal være centralt styret af hensyn til landsdækkende firmaer. Der er et ønske om, at der afsættes kr om året pr. region til regionsledede arrangementer. Gokart arrangementet i Ålborg havde haft deltagere. Der er afholdt golf-arrangementer 2 gange i regionen. Der var enighed blandt Præsidiets medlemmer om, at der med fordel kunne ske en tildeling af et dispositionsbeløb, som vicepræsidenterne kunne disponere over til regionsarrangementer. Hvorvidt beløbsstørrelsen skulle meldes ud, var der ikke helt enighed om. Derimod var man enige om, at der med fordel kunne satses på regionsarrangementer frem for landsdækkende arrangementer, idet disse sjældent blev til noget. JBA efterlyste holdninger til anvendelse af pengene og opfordrede til, at dette tænkes godt igennem, så der kan ske en udmelding til formandsmøderne i Med hensyn til DGU diskuteres forslaget med AMH. OL/region II Deltager i Danmarks Nationale Flagdag, først ved kontingentparaden i København og senere ved lokalt arrangement i Silkeborg om aftenen. Festlighederne omkring Garderforeningen for Silkeborg om Omegns 100 års jubilæum og efterfølgende repræsentantskabsmødet i Silkeborg har trukket på mange ressourcer og meget tidsforbrug. UB/region III Flugtskydningsarrangementet blev aflyst, da der alene var tilmeldt deltagere fra Livgarden og ingen lokale. Ulrik Baunsgård havde deltaget i indvielsen af Garderstuen i Gråsten. Alt til dette arrangement var sponseret lokalt. Der afholdes reduceret formandsmøde ultimo oktober. Ulrik Baunsgård er inviteret til 100 års jubilæum i Garderforeningen for Vejle og Omegn. HG/region IV HG har lavet opgørelse over status på Håndbogen. AMH er blevet bedt om indlæg vedr. DGU Præsidiets forretningsorden udsendes snarest. Den Fynske Garderforening holder 125 års jubilæum den 5. juli JC/region V JC har deltaget i Årsdagsparaden. Været til 100 års jubilæumsfest i Stevns Garderforening den 20/7. Deltaget i Kontingentparaden på Rådhuspladsen i København. Været involveret i planlægningen af festligholdelsen af Søndre Birk Garderforenings 75 års jubilæum, der afvikles i 2 omgange, først med fugleskydning den 22/6 og derefter fest på Flakfortet den 14/9. 12 Eventuelt JBA omtalte i forbindelse med Folk og Sikkerhed, at der vil blive foretaget krydstjek for anvendelsen af tildelte midler i forbindelse med Den Nationale Flagdag. Der skal indsendes dokumentation af forbrug, så der er styr på anvendelsen. Derudover må der også meget gerne indsendes billeder til Flagavisen fra de lokale arrangementer.

6 JBA henledte også opmærksomheden på, at ansøgninger til 10 mio. kroners puljen skal fremsendes inden den 1/ til arrangementer i Retningslinjerne herfor fremgår af den tilhørende hjemmeside. UB fortalte, at Varde ikke var bekendt med, at der var arrangementer. JBA oplyste afslutningsvis, at han ikke havde mulighed for at deltage i årgangsparaden den 3/ Derfor bliver det sikkert 1. vicepræsident HG, der skal stå for afmelding af paraden. Næste præsidiemøde er lørdag den 2/ september 2013 Referent Carsten Rasmussen Jan Brun Andersen Ulrik B. Baunsgård Niels Godiksen Henrik Gattrup Ole Louring Jens Crone

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling.

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling. Repræsentantskabet Referat fra det 101. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i Medborgerhuset i Silkeborg lørdag den 15. juni 2013. 46 foreninger ud af 78 var repræsenteret med 422 stemmer ud af 582

Læs mere

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015 5. maj 2015 PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015 (Beretningen dækker perioden mellem Repræsentantskabsmødet 24. maj 2014 i Thisted og Repræsentantskabsmødet 30. maj 2015 i Viborg) 1. Indledning. Præsidiet

Læs mere

Referat fra det 98. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i FrederiksborgCentret i Hillerød lørdag den 12. juni 2010 jf. dagsorden med bilag.

Referat fra det 98. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i FrederiksborgCentret i Hillerød lørdag den 12. juni 2010 jf. dagsorden med bilag. Repræsentantskabet Referat fra det 98. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i FrederiksborgCentret i Hillerød lørdag den 12. juni 2010 jf. dagsorden med bilag. I repræsentantskabsmødet deltog 142 gamle

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 80 GODKENDELSE

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014

Referat fra Lysets generalforsamling, 29. oktober 2014 Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014 1. Valg af op til 2 dirigenter 2. Vedtagelse af dagsorden 3. Valg af referent 4. Godkendelse af referat 5. Formandens beretning 6. Kassereren aflægger

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby Tilstede: John Hansen (JHa), Kuno Danielsen (KDa), Paul Erik Sørensen (PES), Hugo Andresen (HAn), Poul Lamhauge (PLa), Erik Mouritsen (EMo),

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mads Emil Petersen,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim

Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Referat fra Repræsentantskabsmødet den 17. - 18. april 2015 på Flyvestation Karup. Landsformanden bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO: Torsdag den 13. december 2007 kl. 19.10 22.20 STED: Hellebæk Skole, Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde Punkt 1.

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere