ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, HJEMMEHJÆLPEN A/S

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, HJEMMEHJÆLPEN A/S"

Transkript

1 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, HJEMMEHJÆLPEN A/S Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet Reuter, Sundheds- og Omsorgsafdelingen, i perioden fra d. 7. februar til d. 18. marts 2013.

2 Indhold Baggrund for tilsynet... 3 Konklusioner på det aktuelle anmeldte tilsyn Levering af den visiterede hjælp Kvaliteten af den leverede hjælp Kommunikation mellem borger og leverandør Leverandørens tilbagemeldingspligt Medarbejdernes kompetencer og viden Samarbejdet mellem leverandøren og andre aktører Dokumentation Medicinhåndtering Opsamling på seneste tilsyn Leverandørens kommentarer til tilsynsrapporten Tilsynets afsluttende bemærkninger Bilag 1 Stikprøver dokumentation Bilag 2 Stikprøver medicinhåndtering

3 Baggrund for tilsynet Frederiksberg Kommune er jf. Serviceloven 151 og Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 15 og 16 forpligtiget til at føre tilsyn med hjemmehjælpsområdet. Formålet med tilsynet er i henhold til loven: at sikre, at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og i henhold til de afgørelser om hjælp, der er truffet at sikre, at borgerne får hjælp i henhold til kommunens kvalitetsstandarder at sikre, at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde at forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer Herudover bliver der fulgt op på, at leverandøren lever op til sin tilbagemeldingspligt til at indberette ændringer i borgerens behov for hjælp, til Frederiksberg Kommunes Visitationsenhed. Metode Tilsynet er lavet med udgangspunkt i 7 fokusområder. Tilsynet foretager interviews med og stikprøver hos som udgangspunkt 5-8 tilfældigt udvalgte borgere samt fokusgruppeinterview med sædvanligvis 5 medarbejdere. Endvidere afholdes et møde med leverandørledelsen med udgangspunkt i blandt andet leverandørens stamoplysninger og de afholdte interviews. På baggrund af det samlede tilsyn udfærdiges en tilsynsrapport. En uddybning af metoden kan ses i Konceptet for tilsyn på hjemmehjælpsområdet i Frederiksberg Kommune. I tilsynsrapporten gives indskærpelser: ved manglende overholdelse af Frederiksberg Kommunes kvalitetsstandarder (fx rengøring, hvor ydelsen ikke er leveret som visiteret) ved manglende efterlevelse af kontrakt/aftale med kommunen (fx manglende dokumentation i kommunens omsorgssystem Rambøll Care). ved lovbrud (fx manglende overholdelse af tilbagemeldingspligten eller Sundhedsstyrelsens regler for medicinhåndtering) Anbefalinger gives, hvis tilsynet fx har bemærket uhensigtsmæssige arbejdsgange eller har bemærket, at medarbejderne efterspørger viden/kursustilbud, som leverandørerne med fordel kan tilbyde, men som der ikke direkte er nogle krav til. 3

4 Konklusioner på det aktuelle anmeldte tilsyn Indledning Nedenfor beskrives indledningsvis faktuelle oplysninger om tilsynet med Hjemmehjælpen A/S samt borgernes overordnede tilfredshed med deres hjemmehjælp. Herefter følger besvarelser og uddybning af deres tilfredshed i forhold til de 7 fokusområder. I gennemgangen af fokusområderne inddrages den information tilsynet har indhentet i forbindelse med borgerinterviews, medarbejderinterviews, dialog med ledelsen samt tilsynsassistentens faglige observationer og vurdering. Hjemmehjælpen A/S er privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje og leverer aktuelt hjælp til i alt 84 borgere i Frederiksberg Kommune. Heraf modtager 78 borgere praktisk hjælp og 34 borgere modtager personlig pleje. Tilsynet har aflagt besøg hos 13 borgere, hvilket er 5 flere end tilsynskonceptet foreskriver. Årsagen hertil er, at i forbindelse med opfølgning på tilsynsbesøgene, oplevede forvaltningen, at Hjemmehjælpen A/S ikke leverede de visiterede ydelser og at der er faktureret for visiteret ydelser, der ikke er leveret. Tillige er der uoverensstemmelse mellem de disponerede og leverede ydelser for perioderne december 2012 og januar En af de udvalgte og besøgte borgere ønskede ikke, at indgå aktivt i tilsynet. Tilsynet oplever, at de besøgte borgere forekom trygge ved tilsynsbesøget. Tilsynet har interviewet 4 medarbejdere. De har været ansat i Hjemmehjælpen A/S i mellem 3 måneder og 11 måneder. Medarbejderne har følgende baggrund: 1 er social- og sundhedsassistent 1 er social- og sundhedshjælper 2 er ufaglærte, hvoraf 1 primært varetager rengøringsopgaver. 1.Levering af den visiterede hjælp Tilsynet konkluderer overordnet, at 9 borgere oplever, at de er tilfredse og 4 borgere er generelt tilfredse med den hjemmehjælp, de modtager. 8 borgere oplever, at de er tilfredse og 5 borgere generelt tilfredse med Hjemmehjælpen A/S som leverandør. 4 borgere har kritik til den hjælp de modtager. Kritikpunkterne er: at medarbejderne generelt ikke leverer den visiterede tid, men har travlt med at komme ud af døren at medarbejderne generelt ikke udfører den hjælp, der er aftalt mellem borger og hjælper at medarbejderne ikke altid ved, hvilken hjælp borgeren skal tilbydes 4

5 at medarbejderne ikke er bekendt med borgerens funktionsniveau eller årsag til den visiterede hjælp at den udførte rengøring ikke altid er acceptabel. 5 borgere har kritik til Hjemmehjælpen A/S som leverandør. Kritikpunkterne er: at leverandøren lover et og gør noget andet. Ved opstartsmødet, oplever borgerne, at der ikke grænser for hvad der kan tilbydes, men hverdagen er noget ganske andet at borgerne ikke har en fast hjælper at hjælpen ikke leveres på et fast og aftalt tidspunkt manglende orientering ved ændringer, herunder hvilken medarbejder, der kommer samt tidspunkt for levering af hjælpen at leverandøren ofte kontakter medarbejderen telefonisk mens hjælperen servicerer borgeren at leverandøren oplyser, at borgeren skal samle de visiterede ydelser hos 1 leverandør, så borgeren ikke har en leverandør til praktisk hjælp og en anden leverandør til personlig pleje. 9 af 13 borgere oplever at modtage den hjælp, de er visiteret til. 2 borgere har oplevet, at hjælpen er udeblevet i perioden d. 18. december 2012 d. 2. januar andre borgere har oplevet, at dele af den visiterede hjælp til rengøring ikke leveres. 6 borgere oplever tillige, at tiden til praktisk hjælp generelt afkortes. Ledelsen oplyser efterfølgende, at det leverede minuttal er i overensstemmelse med visiterede minuttal og at de har leverede de visiteret ydelser i perioden d. 18. december 2012 d. 2. januar Tilsynet konstaterer, at der ikke findes dokumentation i samarbejdsmappen for leverede ydelser i ovenstående periode. Der er ikke overensstemmelse mellem borgernes oplevelser og leverandørens tilbagemelding. Ledelsen oplyser, at denne ikke har kendskab til, at borgerne ikke får dele af den hjælp, de er visiterede til og vil følge op på dette. Tilsynet konstaterer tillige, at for 2 borgere, har leverandøren ændret i de visiterede ydelser, uden der har været taget kontakt til Frederiksberg Kommunes visitation herom. For 1 borger drejer det sig om, at ydelser der er visiteret x 3 ugentligt, grundet særlige plejebehov. Leverandøren fordeler den visiterede tid på 2 besøg. Når der hos denne borger sker en reduktion af antal besøg, skal der tilsvarende ske en reduktion af den visiterede tid, idet der er en særlig begrundelse for, at ydelserne visiteres x 3 ugentlig. Dette er ikke sket. Ledelsen oplyser efterfølgende, at vedkommende ikke var klar over, at der ikke måtte 5

6 foretages en sammenlægning af den visiterede tid. Leverandøren vil kontakte visitationen og få revisiteret ydelsen til 2 besøg ugentlig. Ifølge 12 af 13 borgere forekommer det kun sjældent, at et besøg bliver flyttet. De gange, det er sket, oplever borgerne at blive kontaktet telefonisk med tilbud om erstatningsbesøg. 1 borger har oplevet, at leverandøren har aflyst et besøg uden erstatningsbesøg. Ledelsen oplyser, at de ikke har aflyst et besøg, men at det er borgeren selv, der har aflyst besøget. Der er ikke overensstemmelse mellem borgernes oplevelser og leverandørens tilbagemelding. at ledelsen sikrer, at aftalte leverancer som udgangspunkt ikke aflyses eller afkortes af leverandøren jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune punkt 7.1. pligten til tilbagemelding overholdes, således at der opnås overensstemmelse mellem de visiterede, disponerede og leverede ydelser og borgerens aktuelle behov for hjælp at ledelsen sikrer, at afvigelser indberettes i KMD Care jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune punkt 4.1. Medarbejderne oplever, at bemandingen er tilstrækkelig til at levere den visiterede hjælp. Ledelsen og medarbejderne oplever, at samarbejdet er godt. 2. Kvaliteten af den leverede hjælp Tilsynet konstaterer, at ingen af de 13 borgere kender Frederiksberg Kommunes kvalitetsstandard Information til dig, der søger eller modtager hjælp til pleje, omsorg- og træning i egen bolig eller ældrebolig. Hvad angår de specifikke kvalitetsstandarder for kommunens øvrige tilbud, er fx Kvalitetsstandarden for rengøring kendt af 2 borgere. Borgerne har ikke gjort brug af denne. Medarbejderne oplyser, at de har kendskab til Frederiksberg Kommunes Kvalitetsstandarder. Ledelsen oplyser, at Frederiksberg Kommunes Kvalitetsstandarder er tilgængelige i personalerummet og at de er gennemgået med medarbejderne, blandt andet på et personalemøde. 10 af 13 borgere er tilfredse med den hjælp, de modtager til rengøring. 3 borgere angiver som årsag til den manglende tilfredshed: at rengøringen, især i køkkenet er mangelfuld at hjælperen ikke tørrer støv af at hjælperen, når vedkommende vasker gulv, benytter det samme vand både på toilet 6

7 og køkken og starter med gulvvask på toilet. Tilsynet konstaterer, at hos 5 borgere lever rengøringen i hjemmet ikke op til Frederiksberg kommunes Kvalitetsstandarden for rengøring. I et hjem er den leverede rengøring så mangelfuld, at tilsynet anbefaler leverandøren at lave et opfølgende besøg / egenkontrol. Ledelsen tilbagemelder til tilsynet, at hjælperen oplyser, at hjemmet er svært at holde. Leverandøren vil besøge borgeren med henblik på rengøringen i hjemmet. Tilsynet erfarer, at en måned efter denne tilbagemelding, er der ikke foretaget besøg i hjemmet. at ledelsen sikrer, at Kvalitetsstandarden for rengøring overholdes at ledelsen sikrer, at medarbejderne er oplært i hygiejniske principper ved rengøring jf. Frederiksberg Kommunes kvalitetsstandard for rengøring at ledelsen sikrer, at medarbejderne jf. Serviceloven og Frederiksberg Kommunes Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune stk. 3.2 tilbagemelder til ledelsen, når de oplever, at borgerne har ændret behov for hjælp. Dette således, at hjælpen kan tilpasses det aktuelle behov og at borgerne får den bedst mulige hjælp. 11 borgere er visiteret til personlig pleje, heraf modtager 10 borgere hjælpen. 1 borger er visiteret til, at hjælpen skal leveres af 2 medarbejdere grundet særlige forhold. Borgeren oplever, at hjælpen primært leveres af 1 medarbejder. Ledelsen oplyser efterfølgende, at borgeren, som er visiteret til hjælp af 2 medarbejdere, altid modtager hjælpen som visiteret. Der er ikke overensstemmelse mellem borgernes oplevelser og leverandørens tilbagemelding. Tilsynet konstaterer, at en borger ikke fremtræder velplejet, idet negle på hænder er usoignerede. Borgeren behøver hjælp hertil. Ledelsen har ikke meldt tilbage til tilsynet vedr. den manglende personlige pleje. at ledelsen sikrer, at Kvalitetsstandarden for personlig pleje overholdes at ledelsen sikrer, at der er overensstemmelse mellem visiterede, disponerede, leverede ydelser og fakturerede ydelser. Borgerne oplever, at de generelt er tilfredse med øvrige ydelser, de modtager af Hjemmehjælpen A/S. 7

8 4 af 13 borgerne oplever, at hjælperne inddrager dem i forbindelse med leveringen af hjælpen. Medarbejderne oplever, at de søger at motivere borgerne til at deltage i hjælpen. Ledelsen oplyser, at alle medarbejdere er orienterede om, at hjælpen skal ydes som hjælp til selvhjælp. Tilsynet drøfter med ledelse og medarbejdere, at udførelsen af opgaverne skal ske ud fra intentionerne om hjælp-til-selvhjælp jf. Serviceloven. at ledelsen følger op på, om medarbejderne forvalter Servicelovens kapitel 1, 1, stk. 2 formål om at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten, således at borgeren oplever sig medinddraget i hjælpen. 12 af 13 borgere oplever, at de har en fast hjælper. Trods fast hjælper oplever borgerne, at der ved den faste hjælpers fravær kommer mange forskellige hjælpere i hjemmet. Medarbejderne oplever, at de primært kommer hos de samme borgere. Ledelsen oplyser efterfølgende, at det tilstræbes i videst muligt omfang, at borgerne har en fast medarbejder og at der arbejdes i teams, så det er en mindre medarbejdergruppe, der afløser hinanden. Tilsynet anbefaler på baggrund af ovenstående, at ledelsen sikrer, at det tydeliggøres overfor borgerne, hvem der er deres faste hjælpere og prioriterer, at disse er de primære medarbejdere i hjemmet, idet borgerne efterspørger dette. 10 af 13 borgere oplever, at der er indgået aftale om tidspunkt for levering af hjælpen. 2 borgere oplever, at aftalen ikke overholdes. 3 borgere oplever, at aftalen kun omhandler fast ugedag, mens tidspunktet er variabelt. Disse 5 borgere er ikke tilfredse med ikke at have et fast tidspunkt for levering af hjælpen, idet de føler sig bundet til hjemmet. 1 borger har fået oplyst, at hjælpen til ernæring og medicin kommer mellem kl Borgeren ønsker, at hjælpen leveres på et fast, gerne tidligt tidspunkt og med kortere tidsinterval. Borgeren og borgerens pårørende har haft kontakt til Hjemmehjælpen A/S med henblik på dette, og leverandøren har lovet at følge op herpå, uden resultat og tilbagemelding til den pårørende. For 2 borgere passer tidspunktet for levering af hjælpen ikke. 8

9 10 borgere oplever, at de ikke bliver orienteret af Hjemmehjælpen A/S, hvis tidspunktet for levering af hjælpen ændres. Medarbejderne oplyser, at de kontakter borgerne ved forsinkelse. Ledelsen oplyser, at det tilstræbes, at borgerne får besked om tidspunkt for levering af hjælpen. at ledelsen sikrer, at borgerne bliver orienteret, hvis et aftalt tidspunkt ændres mere end 30 min. jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune punkt 7.2. Tilsynet anbefaler på baggrund af ovenstående, at ledelsen tilstræber, at kørelisterne planlægges i forhold til opgavernes karakter og borgernes ønsker og behov, også når det vedrører hjælp til ernæring og medicin om morgenen. Begrebet fleksibel hjælp og bytteydelser er kendt hos 1 af 13 borgere. 1 borger benytter fleksibel hjælp, men kender ikke begrebet. Borgerne oplever, at hvis de spørger hjælperne om hjælp til ikke visiterede ydelser, fx akutte behov, afslår hjælperen med den begrundelse, at ydelsen står ikke på min køreliste eller jeg har ikke tid, jeg er allerede bagud. 2 borgere er ikke tilfredse med, at de ikke kan få hjælp til mindre praktiske gøremål inden for den visiterede tid. Medarbejderne kender begrebet og oplyser, at de benytter det i forbindelse med levering af hjælpen. De dokumenterer bytteydelser i samarbejdsmappen i hjemmet. Ledelsen oplyser, at de dokumenterer fleksibel hjælp i KMD Care. Tilsynet har ikke fundet dokumentation for levering af fleksibel hjælp i samarbejdsmappen eller KMD Care. at ledelsen sikrer, at anvendelsen af fleksibel hjemmehjælp dokumenteres i KMD Care jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune punkt 6.4. at ledelsen sikrer, at medarbejderne har det fornødne kendskab til mulighederne i fleksibel hjælp. Tilsynet anbefaler på baggrund af ovenstående, at ledelsen tydeliggør overfor borgerne, begrebet fleksibel hjemmehjælp og 9

10 bytteydelser, således at borgerne kender til muligheden for at benytte ydelsen, og ved hvilke rettigheder de har i forbindelse med den visiterede hjælp. Borgere oplever, at de modtager tilbud om hovedrengøring. 2 af 13 borgere oplever, at hjælperne ikke benytter skiftesko eller sko overtræk, når det er sne- eller regnvejr Ledelsen oplyser efterfølgende, at medarbejderne skal benytte enten skiftesko eller sko overtræk. Ledelsen vil følge op på dette. at ledelsen sikrer, at borgerne bliver behandlet i overensstemmelse med Frederiksberg Kommunes værdigrundlag som beskrevet i Kvalitetsstandard for egen bolig og ældrebolig 2013, om respekt for det enkelte menneske. 3. Kommunikation mellem borger og leverandør Alle borgerne oplever, at omgangstonen med hjælperne er behagelig. Medarbejderne oplever at have kompetencerne til at opretholde en god tone i dialogen med borgeren. 10 af 13 borgere har en samarbejdsmappe i hjemmet, hvori kontaktoplysninger til deres leverandør af hjemmehjælp fremgår. Mapperne er generelt ajourført. Besøgene registreres i mappen med dato og hvilken hjælp, der er ydet samt medarbejderens initialer. Der er ingen dokumentation af observationer og handlinger ved ændringer hos borgerne, ligesom der i flere mapper ikke dokumenteres stringent for levering af hjælpen samt indholdet i ydelsen. Ledelsen oplyser, at alle borgere skal have en mappe og medarbejderne er ansvarlige for, at mappen findes i hjemmet og er ajourført. Der er tillige krav til medarbejderne om at dokumentere deres besøg og de leverede ydelser. Tilsynet anbefaler på baggrund af ovenstående, at ledelsen sikrer, at medarbejderne efterlever ledelsens krav og dokumenterer deres besøg og de leverede ydelser samt, observationer og handlinger i borgernes samarbejdsmappe at ledelsen sikrer, at samarbejdsmappen i hjemmet er ajourført, så der sikres en valid og optimal kvalitet af indholdet. 11 borgere oplever, at de kan komme i kontakt med leverandøren, når de har behov herfor. 1 borger har ikke haft behov for at komme i kontakt med Hjemmehjælpen A/S. 10

11 10 af 13 borgere er ikke bekendt med, at medarbejderne gør brug af billedlegitimationskort. Medarbejderen oplyser, at de ikke bærer billedlegitimationskortet synligt, men at de har det liggende fx i bilen. Ledelsen oplyser, at alle medarbejdere aktuelt har et billedlegitimationskort. Ledelsen vil følge op herpå. at lederen sikrer, at medarbejderne legitimerer sig overfor borgerne med billedlegitimation jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune punkt 9.1. Ingen borgere ønsker aktuelt at klage. 2 af 13 borgere har en klagevejledning. Alle borgere ved, hvor de skal henvende sig, hvis de ønsker at klage. 4. Leverandørens tilbagemeldingspligt 10 af 13 borgere oplever, at de får den hjælp, de har behov for. 1 borger er visiteret til og modtager aktuelt bad 1 x ugentlig og tilkendegiver, at vedkommende gerne vil tilbydes bad x 2 ugentlig. Borgeren har efterspurgt dette hos den faste hjælper, uden at der er fulgt op herpå. 2 andre borgere tilkendegiver, at de gerne vil tilbydes mere hjælp til rengøring end de aktuelt modtager. Borgeren har efterspurgt dette hos den faste hjælper, uden at der er fulgt op herpå. 2 borgere oplever, at hjælperen ikke altid ved hvilken hjælp den enkelte borger skal have. Flere borgere oplever, at der er ydelser eller dele af ydelser, der er visiteret som borgerne ikke oplever at modtage. at ledelsen sikrer, at borgerne modtager de visiterede ydelser at ledelsen sikrer, at medarbejderne melder tilbage på borgernes ændrede behov for hjælp. at ledelsen sikrer, at det på kørelisterne fremgår, hvilken hjælp den enkelte borger skal tilbydes. 9 af 13 borgere oplever ikke, at hjælperne taler med dem om deres behov for hjælp. Medarbejderne oplever, at de taler med borgerne om, hvorvidt de får den hjælp, de har behov for og at de melder tilbage til ledelsen ved behov for ændring i hjælpen. Medarbejderne tilkendegiver, at de generelt har mere fokus på tilbagemelding til ledelsen når den visiterede tid skal øges, frem for når der skal reduceres i tiden. Medarbejderne er bekendt med og benytter Tjeklisten for tilbagemelding. 11

12 Medarbejderne kontakter ledelsen telefonisk vedrørende særlige observationer vedrørende borgerne. Ledelsen oplyser, at medarbejderne har pligt til at give tilbagemelding til nærmeste leder. at ledelsen sikrer, at medarbejderne melder tilbage på borgernes ændrede behov for hjælp. at ledelsen tilbagemelder borgerens behov til Visitationsenheden, jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune punkt 3.2. Tilsynet har anmodet om redegørelser på 12 borgere grundet uoverensstemmelse mellem visiterede, leverede og fakturerede ydelser. Ledelsen har efterfølgende fulgt op på disse sager. 5. Medarbejdernes kompetencer og viden Tilsynet oplever ved fokusgruppeinterviewet, at alle medarbejdere er kompetente og engagerede. Medarbejderne oplever, at de generelt føler sig fagligt rustet til deres hjemmehjælpsopgaver, herunder fagligt rustet til at håndtere borgere med særlige behov. Ved behov for faglig sparring oplever medarbejderne, at de altid kan drøfte konkrete forhold med ledelsen. Viden omkring magtanvendelse har medarbejderne fra deres uddannelse. De er opmærksomme på grænsen mellem omsorgspligt og omsorgssvigt. De benytter ikke magt i forbindelse med levering af hjælpen. Medarbejderne oplever ikke, at have drøftet magtanvendelse på personalemøde m.m.. Medarbejderne oplever, at der er muligheder for kompetenceudvikling. Ledelsen oplever, at medarbejdernes kompetencer er passende set ud fra borgernes behov for hjælp. Ledelsen oplyser, at der løbende udbydes kurser til medarbejderne, fx Førstehjælp. Alle medarbejdere hjælper med medicinadministration. De oplyser, at Hjemmehjælpen A/S har en skriftlig instruks for medicinadministration. Medarbejderne tjekker i hjemmet dosispakket medicin fra apoteket for overensstemmelse mellem navn og cpr-nummer samt ugedag og klokkeslæt, inden medicinen udleveres. De tjekker ikke altid navn og ugedag på doseringsæskerne. Medarbejderne oplyser, at der ikke altid er navn på doseringsæskerne. Medarbejderne tjekker ikke altid den ophældte medicin med medicinskemaet i hjemmet. Hvis der er ændringer i doseringsposer eller doseringsæsker, som de ikke er bekendt med, 12

13 kontakter de hjemmesygeplejen med henblik på afklaring. Ledelse og medarbejdere er bekendt med Sundhedsstyrelsens Korrekt håndtering af medicin et værktøj for plejehjem, hjemmeplejen og bosteder Ledelsen bekræfter, at Hjemmehjælpen A/S har udarbejdet skriftlig instruks for medicinadministration. se indskærpelser under punktet Medicin side Samarbejdet mellem leverandøren og andre aktører Ledelsen i Hjemmehjælpen A/S oplyser, at samarbejdet med andre aktører herunder Frederiksberg Kommunes Visitationsenhed fungerer godt. Medarbejderne oplever ikke, at de har et samarbejde med andre aktører. Hvis der er et problem, kontakter de eller ledelsen leverandøren og får rettet problemet. Ledelse og medarbejder oplever, at dialog og samarbejde med de pårørende fungerer godt. 7. Dokumentation Medarbejderen dokumenterer den hjælp vedkommende leverer i samarbejdsmappen i hjemmet. I stikprøverne findes der ikke dokumentation af observationer og handlinger ved ændringer hos borgerne. 3 borgere har ikke en samarbejdsmappe, hvilket ledelsen vil følge op på. Tilsynet gør leverandøren opmærksom på, at de ikke har pligt til at føre dokumentation i hjemmet. Medarbejderen oplyser, at vedkommendes observationer videregives til lederen, som dokumenterer i KMD Care. Ledelsen beskriver i stamoplysningerne, at denne dokumenterer ændringer i borgernes funktionsniveau og ændringer i behovet for hjælp i KMD Care, fælles journal, modul Klient journal. Der tjekkes advis i KMD Care. Tilsynet bemærker, at leverandøren ikke dokumenterer eller sikrer ajourføring af borgerens funktionsniveau i KMD Care, fælles journal, modul Funktionsvurdering. Ledelsen bekræfter at borgerens funktionsniveau ikke dokumenteres eller ajourføres i KMD Care, fælles journal, modul Funktionsvurdering, men at det fremadrettet vil ske. at ledelsen efterlever kontrakten indgået med kommunen om regelsættet for dokumentation i kommunens omsorgssystem KMD Care at ledelsen sikrer, at relevante oplysninger om ændringer hos borgerne dokumenteres i KMD Care at ledelsen sikrer, at Funktionsvurderingen ajourføres ud fra de retningslinjer 13

14 Frederiksberg Kommune har udstukket pr Tilsynet har taget 13 stikprøver af dokumentationen af stamdata i Frederiksberg Kommunens elektroniske omsorgssystem, KMD Care, hvor der findes aktuelle og relevante oplysninger. For 3 af 13 stikprøver er personlige oplysninger ikke dokumenteret i hjemmet, da borgerne ikke har en samarbejdsmappe. Der henvises til bilag 1 for uddybning. I 6 af 13 stikprøver er funktionsændringer hos borgerne, der medfører en ændring i de visiterede ydelser, ikke dokumenteret i KMD Care Klientmodulet. I 10 af 13 stikprøver er der ikke overensstemmelse mellem de visiterede ydelser og borgerens behov for hjælp. I 5 af 13 stikprøver er der i KMD Care, Hjemmehjælpsmodulet stamdata & planlægning, ikke overensstemmelse mellem visiterede og disponerede ydelser. Ledelsen oplyser, at de har problemer med at disponere i KMD Care. Tilsynet bemærker, at leverandøren ikke har taget kontakt til Frederiksberg Kommunes Care Support med henblik på vejledning i den periode tilsynet er udført. Tilsynet anbefaler på baggrund af ovenstående, at ledelsen sikrer, at medarbejderne efterlever ledelsens krav og dokumenterer deres besøg og de leverede ydelser samt, observationer og handlinger i borgernes samarbejdsmappe at ledelsen kontakter Frederiksberg Kommunes Care Support med henblik på vejledning. I 9 af 13 stikprøver er der i KMD Care, Hjemmehjælpsmodulet Stamdata & planlægning, ikke overensstemmelse mellem de visiterede ydelser og de fakturerede ydelser i forhold til den visiterede tid jf. borgernes oplevelser. Ledelsen har meldt tilbage til tilsynet, at de leverer den visiterede tid. Der er ikke overensstemmelse mellem borgerens oplevelse af den leverede tid og lederens oplevelse. Tilsynet har anmodet ledelsen om at tage kontakt til Visitationsenheden mhp. revisitation af ydelserne, såfremt det har givet anledning til dette. at ledelsen følger op på, at retningslinjerne for tilbagemeldingspligten efterleves, 14

15 således at der opnås overensstemmelse mellem de visiterede, disponerede og leverede ydelser og borgerens behov for hjælp. at ledelsen sikrer, at medarbejderne har kendskab til disse retningslinjer. Tilsynet konstaterer, at af fremsendt faktura til Frederiksberg Kommune for december 2012, fakturerede Hjemmehjælpen A/S for levering af hjælp til bad til 4 af 13 borgere henholdsvis d , og og Den leverede hjælp er faktureret til personlig pleje, øvrig tid. Den leverede hjælp kan udelukkende faktureres til hverdags timepris. For 6 borgere, leverer leverandøren ikke de visiterede ydelser, men fakturerer for de visiterede ydelser. Derudover er der faktureret for levering af hjælp til borger der er indlagt på hospital. at ledelsen sikrer, at afregning for de leverede ydelser sker jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune punkt 8.1. at ledelsen sikrer, at hvis en aftalt leverance falder på en helligdag, skal leverandøren træffe aftale om et alternativt besøg, når der er tale om hjælp der leveres 1 gang ugentlig jf. Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune punkt 7.2. Medicinhåndtering 4 af 13 borger er visiteret til medicingivning. Borgerne modtager forskellig hjælp til medicinadministration. I to stikprøver finder tilsynet, at der ikke er navn og cpr-nummer på medicindoseringsæskerne, som er doseret af hjemmesygeplejen. Hos en af de 2 borgere finder tilsynet, at der er doseret uensartet, hvilket ikke forekommer korrekt. Der findes ikke en medicinliste fra KMD Care i borgerens hjem. Dette skal der være. Tilsynet har medbragt en medicinliste fra KMD Care og bemærker, at ifølge den, er der ikke doseret korrekt. Tilsynet kontakter efterfølgende hjemmesygeplejen, som vil følge op på fundene. Ledelsen oplyser, at alle medarbejdere har retningslinjer for medicinadministration i deres personalehåndbog. Der findes ligeledes et notat vedr. medicinhåndtering i samarbejdsmappen ude i hjemmene. at ledelsen sikrer, at medarbejdere, der deltager ved medicinadministration, er oplært hertil. at ledelsen sikrer, at medarbejderne har kendskab til de lokale instrukser og følger 15

16 disse. at medarbejderne inden hjælp til medicinadministration af manuelt dispenseret medicin, kontrollerer overensstemmelse mellem navn, cpr-nummer og tidspunkt for medicingivning samt antal tabletter i doseringsæskerne med medicinlisten i hjemmet jf. Sundhedsstyrelsens pjece fra 2012: Korrekt håndtering af medicin Et værktøj for plejehjem, hjemmeplejen og bosteder. Pjecen kan downloades på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: at medarbejderne tilbagemelder til gruppelederen/hjemmesygeplejen, såfremt der ikke er en opdateret medicinliste i hjemmet og i så fald ikke udleverer medicinen. Dette jf. Vejledningen om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp afsnit 3. at medarbejderne melder tilbage til gruppelederen/hjemmesygeplejen, når der ikke er navn og cpr-nummer på doseringsæskerne og ikke giver medicinen. Dette jf. Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp afsnit 3. Opsamling på seneste tilsyn Kommunalt tilsyn: Der har ikke fundet anmeldt kommunalt tilsyn sted tidligere. Leverandørens kommentarer til tilsynsrapporten Administrationschef Camilla Petersen har fremsendt kommentarer til tilsynsrapporten. HjemmeHjælpen A/S ser med stor alvor på de indskærpelser tilsynet har resulteret i, og samtlige indskærpelser er derfor behandlet med implicerede hjælpere og gruppelederen. Tilsynets afsluttende bemærkninger Tilsynet bemærker, at indskærpelser og anbefalinger er givet til ledelsen, for sikring af, at borgerne får de visiterede ydelser, som de har retskrav på. at hjælpen lever op til Frederiksberg Kommunes kvalitetsstandarder og Kontrakt vedrørende levering af visiterede hjemmehjælpsydelser i Frederiksberg Kommune at borgerne inddrages i opgaveløsningen, i det omfang de har ressourcer til det. Leverandørens kommentarer til tilsynsrapporten har ikke givet anledning til ændringer i tilsynsrapporten. De kommentarer, som Hjemmehjælpen A/S har fremsendt til rapporten, bliver vedlagt sagen. 16

17 Bilag 1 Stikprøver dokumentation Stikprøver dokumentation Stikprøve 1 1. Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 2. ja: x nej: 3. ja: nej: x 4. ja: nej: x 5. ja: x nej: 6. ja: nej: x Ad 3) Borgeren oplever ikke, at modtage ydelsen affald ned. Ægtefællen varetager denne opgave. Ad 6) Der er for december 2012 faktureret for ydelser eller dele af ydelser, bad og affald ned, som borgeren ikke oplever at have modtaget. Stikprøver dokumentation Stikprøve 2 1. Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 2. ja: x nej: 3. ja: nej: x 4. ja: nej: x 5. ja: x nej: 6. ja: nej: x Ad 3) Borgeren oplever ikke, at modtage ydelsen personlig pleje. Ad 6) Der er for december 2012 faktureret for ydelser eller dele af ydelser, personlig pleje og bad, som borgeren ikke oplever at have modtaget. 17

18 Stikprøver dokumentation Stikprøve 3 1. Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 2. ja: x nej: 3. ja: x nej: 4. ja: x nej: Ikke aktuelt: x 5. ja: x nej: 6. ja: nej: x Ad 6) Borgeren er visiteret til bad x 1 ugentligt. Der er faktureret for bad d samt faktureret for mere tid end der er visiteret til bad, svarende til 15 min x 1. Stikprøver dokumentation Stikprøve 4 1. Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 2. ja: x nej: 3. ja: x nej: 4. ja: nej: x 5. ja: x nej: 6. ja: x nej: Ad. 4) Borgeren har reelt ikke behov for nedbæring af affald. Tilsynet accepterer ydelsen i kortere periode grundet svigt fra tidligere leverandør. 18

19 Stikprøver dokumentation Stikprøve 5 1. Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 2. ja: nej: x 3. ja: x nej: 4. ja: nej: Ikke aktuelt: x 5. ja: x nej: 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 6. ja: nej: x Ad 2) Borgeren har ikke en kommunikationsmappe. Ad 6) Borgeren er visiteret bad x 1 ugentlig. Der er faktureret for bad d Stikprøver dokumentation Stikprøve 6 1. Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 2. ja: x nej: 3. ja: nej: x 4. ja: nej: Ikke aktuelt : x 5. ja: x nej: 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 6. ja: nej: x Ad 3) Borgeren modtager ikke dele af ydelsen rengøring, støvaftørring oppe og nede. Borgeren har privat hjælp, som varetager denne opgave. Ad 6) Der faktureres for den visiterede tid til rengøring 90 min, men dele af rengøringen leveres ikke, Støvaftørring oppe og nede. 19

20 Stikprøver dokumentation Stikprøve 7 1. Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 2. ja: x nej: 3. ja: nej: x 4. ja: nej: Ikke aktuelt: x 5. ja: x nej: 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 6. ja: x nej: Kommentarer Ad 3) Borgeren er visiteret til daglig hjælp til personlig pleje og bad x 1 ugentlig. Borgeren oplever ikke, at modtage hjælpen. Stikprøver dokumentation Stikprøve 8 1. Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i kommunikationsmappen). 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 2. ja: x nej: 3. ja: nej: x 4. ja: nej: x 5. ja: x nej: 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 6. ja: x nej: Ad 3) Borgeren er visiteret hjælp til bad x 1 ugentlig og supplement til vaskeriordning. Borgeren oplever ikke at modtage hjælpen til ovenstående ydelser. 20

21 Stikprøver dokumentation Stikprøve 9 1. Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 2. ja: x nej: 3. ja: nej: x 4. ja: nej: x 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 5. ja: nej: x 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 6. ja: nej: x Ad.3) Borgeren er visiteret ydelsen Bank/Apotek/Bank. Borgeren oplever ikke at modtage hjælpen. Ad.4) Borgerens fysiske fremgang er ikke dokumenteret i KMD Care. Borgeren oplever ikke, at der kontinuerligt kommer 2 hjælpere ved levering af hjælp til personlig pleje. Ad.5)Der er ikke overensstemmelse vedrørende personlig pleje, aften, personlig pleje, supplerende, aften, anden hjælper, aften, anden hjælper, supplerende, aften. Ad.6) Der er faktureret for ydelser i perioden d. 5. januar 7. januar 2013 hvor borgeren er indlagt på hospital. 21

22 Stikprøver dokumentation Stikprøve Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 2. ja: nej: x 3. ja: nej: x 4. ja: nej: x 5. ja: nej: x 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 6. ja: nej: x Ad. 3) Borgeren modtager ikke dele af den visiterede rengøring, støvaftørring oppe og nede, idet borgeren har privat hjælp hertil. Modtager ikke hjælp til følgende ydelser Bank/Apotek/posthus og Ernæring, morgen. Ad. 5) % overensstemmelse vedrørende Ernæring, supplerende. Ad. 6) % overensstemmelse vedrørende støvaftørring oppe og nede, Bank/Apotek/posthus og Ernæring, morgen. Stikprøver dokumentation Stikprøve Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 2. ja: nej: x 3. ja: nej: x 4. ja: nej: x 5. ja: nej: x 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 6. ja: x nej: Ad. 3) Ydelsen Ernæring er ikke visiteret, men leverandøren leverer hjælpen. Medicingivning, aften leveres ikke. Ad. 5) Borgeren modtager kun hjælp til ernæring og medicingivning x 1 daglig 22

23 Stikprøver dokumentation Stikprøve Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 2. ja: x nej: 3. ja: nej: x 4. ja: x nej: 5. ja: nej: x 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 6. ja: nej: x Ad.3+5) Vedr. ydelsen affald ned x 3 ugentlig og ydelsen ekstra rengøring x 3 ugentlig, er disse ydelser visiteret x 3 ugentlig grundet øget risiko for infektion. Ydelsernes tidsangivelse lægges sammen og fordeles over 2 besøg frem for 3 besøg ugentlig. Ad.6) Vedr. ydelsen affald ned x 3 ugentlig og ydelsen ekstra rengøring x 3 ugentlig. Ydelsernes tidsangivelse kan ikke ægges sammen og fordeles over 2 besøg frem for 3 besøg ugentlig. Der skal ske en reduktion af tiden, når ydelserne kun leveres x 2 ugentlig. 23

24 Stikprøver dokumentation Stikprøve Er personlige oplysninger dokumenteret i Care? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 2. Er personlige oplysninger dokumenteret i hjemmet? (skal tjekkes i stamdata i Care og hos borgeren). 3. Stemmer de visiterede ydelser overens med borgerens behov for hjælp? 4. Er funktionsændringer hos borgeren, der medfører en ændring i visitationen dokumenteret i Care-journalen? (der tjekkes et halvt til et helt år tilbage/seneste tilsyn) 2. ja: x nej: 3. ja: x nej: 4. ja: x nej: 5. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og disponerede ydelser? 5. ja: nej: x 6. Er der overensstemmelse mellem de visiterede og leverede ydelser de seneste 14 dage? (For de private leverandører tjekkes den seneste tilgængelige faktura (leverede ydelser) fremsendt til økonomisekretariatet. 6. ja: nej: x Ad. 5) Disponering af de visiterede ydelser er ikke ajourført. Ad. 6) Ydelsernes tidsangivelse for leverede hjælp d. 1. januar 2013, er ikke reduceret svarende til visiteret tid, helligdag. 24

25 Bilag 2 Stikprøver medicinhåndtering Stikprøver medicinhåndtering Stikprøve 7 1. Får borgeren hjælp til medicinadministration (hjælp til indtagelse af medicin)? (Undersøges i klientmodulet i Care forud for besøg. Hvis nej er nedenstående spørgsmål irrelevante) 2. Er der navn og cpr. nr. på medicinbeholderen? (Tjekkes i borgerens hjem. Kun de beholdere, som hjælperen udleverer medicin fra. Hvis der svares nej, skal hjemmesygeplejen kontaktes mhp. at bringe det i orden) 3. Hvis borgeren modtager hjælp til indtagelse af manuelt doseret medicin er der overensstemmelse mellem medicinliste og ophældt medicin? 4. Har borgeren taget den ordinerede og ophældte medicin? (Tjekkes i borgerens hjem) 5. Er der tvivl om hvilken medicin borgeren skal tage? - eks. ligger der flere forskellige medicinruller (Skal tjekkes i borgerens hjem) 6. Opdateret medicinliste? (Der tages et print af medicinliste i Care, som sammenlignes med medicinlisten i hjemmet og dosiskortet fra apoteket) 7. Er medicinen forsvarligt opbevaret? (Tjekkes i borgerens hjem) Ad1) Den leverede hjælp er minde om. 2. ja: x nej: 3. ja: x nej: 4. ja: x nej: 5. ja: nej: x 6. ja: x nej: 7. ja: x nej: Stikprøver medicinhåndtering Stikprøve 8 1. Får borgeren hjælp til medicinadministration (hjælp til indtagelse af medicin)? (Undersøges i klientmodulet i Care forud for besøg. Hvis nej er nedenstående spørgsmål irrelevante) 2. Er der navn og cpr. nr. på medicinbeholderen? (Tjekkes i borgerens hjem. Kun de beholdere, som hjælperen udleverer medicin fra. Hvis der svares nej, skal hjemmesygeplejen kontaktes mhp. at bringe det i orden) 3. Hvis borgeren modtager hjælp til indtagelse af manuelt doseret medicin er der overensstemmelse mellem medicinliste og ophældt medicin? 4. Har borgeren taget den ordinerede og ophældte medicin? (Tjekkes i borgerens hjem) 5. Er der tvivl om hvilken medicin borgeren skal tage? - eks. ligger der flere forskellige medicinruller (Skal tjekkes i borgerens hjem) 6. Opdateret medicinliste? (Der tages et print af medicinliste i Care, som sammenlignes med medicinlisten i hjemmet og dosiskortet fra apoteket) 7. Er medicinen forsvarligt opbevaret? (Tjekkes i borgerens hjem) 2. ja: x nej: 3. ja: x nej: 4. ja: x nej: 5. ja: nej: x 6. ja: x nej: 7. ja: x nej: 25

26 Stikprøver medicinhåndtering Stikprøve 9 1. Får borgeren hjælp til medicinadministration (hjælp til indtagelse af medicin)? (Undersøges i klientmodulet i Care forud for besøg. Hvis nej er nedenstående spørgsmål irrelevante) 2. Er der navn og cpr. nr. på medicinbeholderen? (Tjekkes i borgerens hjem. Kun de beholdere, som hjælperen udleverer medicin fra. Hvis der svares nej, skal hjemmesygeplejen kontaktes mhp. at bringe det i orden) 3. Hvis borgeren modtager hjælp til indtagelse af manuelt doseret medicin er der overensstemmelse mellem medicinliste og ophældt medicin? 4. Har borgeren taget den ordinerede og ophældte medicin? (Tjekkes i borgerens hjem) 5. Er der tvivl om hvilken medicin borgeren skal tage? - eks. ligger der flere forskellige medicinruller (Skal tjekkes i borgerens hjem) 6. Opdateret medicinliste? (Der tages et print af medicinliste i Care, som sammenlignes med medicinlisten i hjemmet og dosiskortet fra apoteket) 7. Er medicinen forsvarligt opbevaret? (Tjekkes i borgerens hjem) 2. ja: nej: x 3. ja: x nej: 4. ja: x nej: 5. ja: x nej: 6. ja: x nej: 7. ja: x nej: Stikprøver medicinhåndtering Stikprøve Får borgeren hjælp til medicinadministration (hjælp til indtagelse af medicin)? (Undersøges i klientmodulet i Care forud for besøg. Hvis nej er nedenstående spørgsmål irrelevante) 2. Er der navn og cpr. nr. på medicinbeholderen? (Tjekkes i borgerens hjem. Kun de beholdere, som hjælperen udleverer medicin fra. Hvis der svares nej, skal hjemmesygeplejen kontaktes mhp. at bringe det i orden) 3. Hvis borgeren modtager hjælp til indtagelse af manuelt doseret medicin er der overensstemmelse mellem medicinliste og ophældt medicin? 4. Har borgeren taget den ordinerede og ophældte medicin? (Tjekkes i borgerens hjem) 5. Er der tvivl om hvilken medicin borgeren skal tage? - eks. ligger der flere forskellige medicinruller (Skal tjekkes i borgerens hjem) 6. Opdateret medicinliste? (Der tages et print af medicinliste i Care, som sammenlignes med medicinlisten i hjemmet og dosiskortet fra apoteket) 7. Er medicinen forsvarligt opbevaret? (Tjekkes i borgerens hjem) 2. ja: nej: x 3. ja: nej: x 4. ja: x nej: 5. ja: nej: x 6. ja: nej: x 7. ja: x nej: Ad. 3) manglende overensstemmelse mellem ophældt medicin og medicinliste vedr. tbl. Centyl mite m. Kaliumchlorid. Ad.6) Der findes ikke aktuel medicinliste i hjemmet, print fra KMD Care. 26

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ATTENDO CARE

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ATTENDO CARE 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ATTENDO CARE Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet Reuter, Sundheds

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ALLE TIDERS PLEJE OG RENGØ- RING

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ALLE TIDERS PLEJE OG RENGØ- RING 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ALLE TIDERS PLEJE OG RENGØ- RING Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, DARENKO A/S

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, DARENKO A/S 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, DARENKO A/S Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet Reuter, Sundheds

Læs mere

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje.

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Baggrunden for tilsynet Frederiksberg Kommune skal efter Servicelovens 151 føre tilsyn med leveringen af personlig og praktisk hjælp.

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, KÆRKOMMEN

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, KÆRKOMMEN 2012 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, KÆRKOMMEN Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet Reuter, Sundheds og

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, TRYGHEDSPLEJEN

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, TRYGHEDSPLEJEN 2012 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, TRYGHEDSPLEJEN Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet Reuter, Sundheds

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ELITE MILJØ A/S

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ELITE MILJØ A/S 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ELITE MILJØ A/S Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet Reuter, Sundheds

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, DANSK HUSMOR HJÆLP APS

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, DANSK HUSMOR HJÆLP APS 2012 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, DANSK HUSMOR HJÆLP APS Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet Reuter,

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ALLETIDERS HJEMMESERVICE A/S

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ALLETIDERS HJEMMESERVICE A/S 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ALLETIDERS HJEMMESERVICE A/S Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, DIAKONISSENS HJEMMEPLEJE

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, DIAKONISSENS HJEMMEPLEJE 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, DIAKONISSENS HJEMMEPLEJE Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet Reuter,

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen h 2011 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT SKÆRPET TILSYN OK-SERVICETJENESTE KONG FREDERIK D. IX S HJEM KIRSTINEDALSVEJ 11-15 2000 FREDERIKSBERG VED CENTERLEDER ANNIE

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅ DET, FREDERIKSBERG KOMMUNES HJEMMEPLEJE, PLEJEGRUPPE 32 Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech, Sundheds-

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅ DET, FREDERIKSBERG KOMMUNES HJEMMEPLEJE, PLEJEGRUPPE 23 Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech, Sundheds-

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, CLARA SERVICE GRUPPEN APS

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, CLARA SERVICE GRUPPEN APS 2012 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, CLARA SERVICE GRUPPEN APS Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet Reuter,

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅ DET, FREDERIKSBERG KOMMUNES HJEMMEPLEJE, PLEJEGRUPPE 13 Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech, Sundheds-

Læs mere

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører.

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører. Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører. Baggrunden for tilsynet Frederiksberg Kommune skal efter Servicelovens 151 føre tilsyn med leveringen af personlig og praktisk hjælp.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen OPFØLGENDE UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-HUSET LOTTE BORGMESTER FISCHERS VEJ 2A 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER CHARLOTTE ANDREASEN Tilsynet er

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. PlejeDanmark. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 20. Januar 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. PlejeDanmark. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 20. Januar 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn PlejeDanmark Dato og tidspunkt for tilsyn: Den

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE PETER BANGS VEJ FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen.

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE PETER BANGS VEJ FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen. 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN DIAKONISSESTIFTELSENS HJEMMEPLEJE PETER BANGS VEJ 1 2000 FREDERIKSBERG Tilsynet er udført i perioden d. 9. maj - d. 9.

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG Tilsynet er udført i perioden d. 14. juni til d. 11. juli 2016 af tilsynsassistent

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF TØJVASK FREDERIKSBERG VASK OG RENS [ Tilsynet er udført i perioden d. 8. -25. oktober af Merete Larsen

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2011 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN REHABILITERINGSENHEDEN LIOBA O.V. KJETTINGES ÁLLE 7 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER ANNE BONDEGAARD Tilsynet er udført

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT SKÆRPET TILSYN OK-SERVICETJENESTE KONG FREDERIK D. IX S HJEM KIRSTINEDALSVEJ 11-15 2000 FREDERIKSBERG Udført d. 15. januar 2013

Læs mere

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMUNES REHABILITERINGSENHED LIOBA 2000 FREDERIKSBERG, VED CENTERLEDER RIGITZE VISBY

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMUNES REHABILITERINGSENHED LIOBA 2000 FREDERIKSBERG, VED CENTERLEDER RIGITZE VISBY [2014] Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMUNES REHABILITERINGSENHED LIOBA 2000 FREDERIKSBERG, VED CENTERLEDER RIGITZE VISBY [ Tilsynet er udført

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Vest. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 12. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Vest. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 12. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Vest Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMMUNES HJEMMEPLEJE HOWITZVEJ FREDERIKSBERG

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMMUNES HJEMMEPLEJE HOWITZVEJ FREDERIKSBERG 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN FREDERIKSBERG KOMMMUNES HJEMMEPLEJE HOWITZVEJ 5-7 2000 FREDERIKSBERG Tilsynet er udført i perioden d. 5. september - d.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-HJEMMET LOTTE, KOCHS VEJ 30 1812 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER CHARLOTTE ANDREASEN Tilsynet er udført d. 28. oktober

Læs mere

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5.

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5. Notat Emne: Til: Kopi: til: Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 5. juni 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Bilag:

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro J. nr.: 4-17-78/4 P nr. 1003264689 Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd Kommune: Gladsaxe Leder: Helle Stougård Dato for tilsynet: 31. juli 2009 Telefon:39574441

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Elite Miljø Dato for tilsynsbesøg: 14.03.2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 09.00 10.00 Deltagere i tilsynet fra

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KONG FREDERIK D. IX S HJEM KIRSTINEDALS VEJ 11-15 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ANNIE ANDERSEN [ Tilsynet er udført d.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune J. nr. 3-17-291/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredericia Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail syd@sst.dk

Læs mere

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje. Håndbogen er udarbejdet af Center for Organisation, Sundhedsog Omsorgsforvaltningen, Sjællandsgade 40, 2200 København N Juni 2011 2 Kære medarbejder

Læs mere

Koncept for anmeldte tilsyn på leverandørområdet for praktisk o personlig støtte i Frederiksberg Kommune 2019 Juli 2018

Koncept for anmeldte tilsyn på leverandørområdet for praktisk o personlig støtte i Frederiksberg Kommune 2019 Juli 2018 Koncept for anmeldte tilsyn på leverandørområdet for praktisk o personlig støtte i Frederiksberg Kommune 2019 Juli 2018 J.nr.: 27.12.16-K09-7-18 Implementeringskontoret Baggrund for kommunale tilsyn på

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2017 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN LEVERANDØR AF TØJVASK BERENDSEN TEXTIL SERVICE A/S [Tilsynet er udført d. 3. - 6. juli 2017 af tilsynsassistent Kirsten

Læs mere

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN INGEBORGGÅRDEN TROELS-LUNDS VEJ 27-29 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER PIA MORILLA. Frederiksberg Kommune

UANMELDT KOMMUNALT TILSYN INGEBORGGÅRDEN TROELS-LUNDS VEJ 27-29 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER PIA MORILLA. Frederiksberg Kommune 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN INGEBORGGÅRDEN TROELS-LUNDS VEJ 27-29 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER PIA MORILLA [ Tilsynet er udført d. 5. november

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen SKÆRPET UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-HJEMMET LOTTE KOCHS VEJ 30 1812 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER CHARLOTTE ANDREASEN [ Tilsynet er udført d. 3.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2011 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN REHABILITERINGSENHEDEN VALBY CENTERPARKEN 2-4 2500 VALBY VED FORSTANDER ANNE BONDEGAARD Tilsynet er udført d. 20. december

Læs mere

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund Hørsholm Kommune CareGroup 11-12-2012 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3

Læs mere

Endelig Opfølgende tilsynsrapport 2015

Endelig Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig Opfølgende tilsynsrapport 2015 Omsorgsboligerne Jasminvej Adresse: Jasminvej 1, 4700 Næstved Kommune: Næstved Leder: Vicedistriktschef Dorthe Flindt samt teamleder Maj-Lis Holsaae Telefon: 25 45

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Vuggestue og børnehave. Tilbuddets målgruppe. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre

Vuggestue og børnehave. Tilbuddets målgruppe. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre Tilsyn Anmeldt tilsyn 16.4. 2013 Asylet Skolegade 28 7400 Herning Leder: Marianne Vorre Tilsynsførende: Else Hansen Joan Dahl Nørgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til formål er at

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 1-17-139/6 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 1 kmd kmd Besøgsdato 04-10-2010 Navn og adresse på plejehjem Kommune 849 Region Antal beboere Møllegården,,Vestergade 9, 9460

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-CENTRET PRINSESSE BENEDIKTE SANKT NIKOLAJ VEJ 4 1953 FREDERIKSBERG C CENTERLEDER HELLE BAGGER [ Tilsynet er aflagt

Læs mere

Hvidovre kommune. Børn og Velfærd. Sundheds- og ældreafdelingen. Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord

Hvidovre kommune. Børn og Velfærd. Sundheds- og ældreafdelingen. Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn: d. 5. december 2016 1. Baggrund, mål og metode for at

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Din Private Kok Dato for tilsynsbesøg: 19.09.13 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 10.50-11.30 Deltagere i tilsynet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune. 10. oktober 2012 J.nr. 5-2210-21/1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune. 10. oktober 2012 J.nr. 5-2210-21/1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg J.nr. 5-2210-21/1 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Struer Kommune 2011 Tilsynene i Struer Kommune har gennemført

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen SKÆRPET UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-HJEMMET LOTTE KOCHS VEJ 30 1812 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER ANNEMARIE GARVOLD [ Tilsynet er udført d. 21.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. /1-17-172/1 sif Tlf. 72227990 Fax 72227439 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post nord@sst.dk Thisted Kommune 2010 Tilsynene i Thisted Kommune har gennemført i alt otte tilsynsbesøg

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Syd den 9. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2011 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN ØSTERVANG GODTHÅBSVEJ 83 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER MARGIT JENSEN Tilsynet er udført d. 19. december 2011 af Kirsten

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Møllehjemmet. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Møllehjemmet. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Møllehjemmet Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Plejecenter Svovlhatten. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962. Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ.

Tilsynsrapport 2010. Plejecenter Svovlhatten. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962. Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962 Tilsynsrapport 2010 Plejecenter Svovlhatten Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ Kommune: Odense Leder: Lene Fonnesbæk Jensen Dato for tilsynet: 22. oktober 2010

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ringkøbing-Skjern Kommune. J.nr. 5-2210-1583/1. Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ringkøbing-Skjern Kommune. J.nr. 5-2210-1583/1. Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg J.nr. 5-2210-1583/1 Embedslægeinstitutionen Nord Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Ringkøbing-Skjern Kommune 2012 Tilsynene i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden STUBBEN Tilsynsrapport 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Odense Kommune. Sundhedsstyrelsen. Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Odense Kommune. Sundhedsstyrelsen. Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe J.nr. 5-2210-1529/1 s tilsyn med plejehjem i Odense Kommune 2011 Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk Tilsynene i Odense Kommune har gennemført

Læs mere

Hvidovre kommune. Børn og Velfærd. Sundheds- og ældreafdelingen. Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Midt, gr.

Hvidovre kommune. Børn og Velfærd. Sundheds- og ældreafdelingen. Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Midt, gr. Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Midt, gr. 2 & 3 Dato og tidspunkt for tilsyn: d. 8. december 2016 1. Baggrund, mål og metode

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Gentofte Kommune 2015 # 1 Faktaoplysninger Leders navn: Anita Helles Hansen Kontaktpersons uddannelse: Social- og sundhedshjælper Beboer nummer: 1 Tilsynskonsulenter: Hanne Bartholdy

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger J. nr.: 1-17- 23/4 P nr.: 1013556845 Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger Adresse: Stationsvej 9, 9982 Aalbæk Kommune: Frederikshavn Leder: Områdeleder/sygeplejerske Mette Sole Dato for tilsynet: 9.

Læs mere

Tilsynsrapport 2007 Øresundshjemmet

Tilsynsrapport 2007 Øresundshjemmet Jour.nr.: 4-17-24/2 Tilsynsrapport 2007 Øresundshjemmet Adresse: Øresundsvej 52, 3050 Humlebæk Kommune: Fredensborg Leder: Marika Worm Dato for tilsynet: 20-08-2007 Telefon: 49191212 E-post: oresundshjemmet@fredensborg.dk

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB MULTI INDKØB A/ S [ Tilsynet er udført d. 16/12 2013 af Merete Larsen i Sundheds og Omsorgsafdelingen.]

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN PLEJEHJEMMET SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er udført d. 28. november

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Hjemmeplejen Glostrup Kommune Dato for tilsynsbesøg: 26.02.14 og 10. marts 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 09.10-10.10

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-242/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredensborg Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med vaskeriordning Clara Service Gruppen

Stamoplysninger. Tilsyn med vaskeriordning Clara Service Gruppen Stamoplysninger. Tilsyn med vaskeriordning Clara Service Gruppen Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Knud Lavard Centret. J. nr.: P nr.: Eksercerpladsen 3, 4100 Ringsted. Henrik Mortensen. Dato for tilsynet: 18.3.

Tilsynsrapport 2010. Knud Lavard Centret. J. nr.: P nr.: Eksercerpladsen 3, 4100 Ringsted. Henrik Mortensen. Dato for tilsynet: 18.3. J. nr.: P nr.: Tilsynsrapport 2010 Knud Lavard Centret Adresse: Kommune: Leder: Eksercerpladsen 3, 4100 Ringsted Ringsted Henrik Mortensen Dato for tilsynet: 18.3.2010 Telefon: 57 62 83 00 E-post: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport 2011. Bofællesskabet Vinkeldamsvej. Adresse: Vinkeldamsvej, 10, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Louise Manstrup

Tilsynsrapport 2011. Bofællesskabet Vinkeldamsvej. Adresse: Vinkeldamsvej, 10, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Louise Manstrup Tilsynsrapport 2011 Bofællesskabet Vinkeldamsvej 28. november 2011 J.nr. 4-27-153/6/DOT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 Dir. tlf. E-post

Læs mere

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at Embedslægetilsyn På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at fra BPråd / områdeleder Caspershus Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at Gigtplejehjemmet fungerede tilfredsstillende, med

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2012 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN PLEJEHJEMMET AKACIEGÅRDEN SKELLET 25 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER HENRIETTE WÜLSER [ Tilsynet er udført d. 29. november

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Nørremøllecentret

Tilsynsrapport 2010 Nørremøllecentret J. nr.: 4-17-227/5 P nr.: 100 330 7883 Tilsynsrapport 2010 Nørremøllecentret Adresse: Paradisvej 68, 3730 Nexø Kommune: Bornholms Regionskommune Leder: Bente Bresemann og Helle Alexandersen Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Demenscenter Mimosen. J. nr.: 4-17-6/4 P nr.: 1009953015. Adresse: Ellevej 38, 47 og 49. Kommune: Allerød

Tilsynsrapport 2009. Demenscenter Mimosen. J. nr.: 4-17-6/4 P nr.: 1009953015. Adresse: Ellevej 38, 47 og 49. Kommune: Allerød J. nr.: 4-17-6/4 P nr.: 1009953015 Tilsynsrapport 2009 Demenscenter Mimosen Adresse: Ellevej 38, 47 og 49 Kommune: Allerød Leder: Centerchef Tina Rantzau Christensen Dato for tilsynet: 29. juni 2009 Telefon:

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge.

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248 Tilsynsrapport 2009 Ældreboligcentret Lyngehus Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge Kommune: Allerød Leder: Bente Nees Dato for tilsynet: 25. juni 2009 Telefon: 48 16

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2017 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN LEVERANDØR AF TØJVASK DE FORENEDE DAMPVASKERIER [Tilsynet er udført d. 12. juli 2017 af tilsynsassistent Kirsten Bech,

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2011 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN INGEBORGGÅRDEN TROELS-LUNDS VEJ 27-29 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER PIA MORILLA Tilsynet er udført d. 28. november

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for Engparken.

Tilsynsrapport 2010 for Engparken. J. nr.: 3-17-52/5 P nr.: 1003322831 Tilsynsrapport 2010 for Engparken. Adresse: Kirkealle 22, Gram Kommune: Haderslev Leder: Centerleder Andrea Terp Dato for tilsynet: 15-10-2010 Telefon: 74346832 E-post:

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 For boenheden Kisumparken

Tilsynsrapport 2008 For boenheden Kisumparken J.nr.4-17-16/3 P nr. 1003632917 Tilsynsrapport 2008 For boenheden Kisumparken Adresse: Kisumparken 114, 2660, Brøndby strand Kommune:Brøndby Leder: Lone Nørregård Frantzen Dato for tilsynet: 8. august

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Omsorgscentret Kildegården

Tilsynsrapport 2009 Omsorgscentret Kildegården J. nr.: 4-17-74/4 P nr. 1003263992 Tilsynsrapport 2009 Omsorgscentret Kildegården Adresse: Kildebakkegårds alle 165, 2860 Søborg Kommune:Gladsaxe Leder: Anne Kristensen Dato for tilsynet: 30. juli 2009

Læs mere

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015 Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS 29. april 2015 2 Indledning...3 Tilsynets gennemførelse...3 Resumé...4 Afrapportering af fokusområder...4 Personlig pleje...4 Praktisk bistand...5 Kontakt og dialog

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF TØJVASK CLARA SERVICE GRUPPEN [ Tilsynet er udført d. 6. september 2013 af Merete Larsen i Sundheds og

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på bostederne i Frederiksberg Kommune.

Embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på bostederne i Frederiksberg Kommune. Årsrapport 2006 Embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på bostederne i Frederiksberg Kommune. I år 2006 indgik Frederiksberg kommune og Embedslægeinstitutionen kontrakt om at føre tilsyn på bostederne for

Læs mere

Tilsynsrapport 2005. for Værebropark Plejecenter EMBEDSLÆGEINSTITUTIONEN. j.nr. 15-17-31/3. Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd. Tlf.

Tilsynsrapport 2005. for Værebropark Plejecenter EMBEDSLÆGEINSTITUTIONEN. j.nr. 15-17-31/3. Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd. Tlf. EMBEDSLÆGEINSTITUTIONEN K ØBENHAVNS A MT j.nr. 15-17-31/3 Tilsynsrapport 2005 for Værebropark Plejecenter Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd Tlf.: 39574442 Kommune: Gladsaxe Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Morsø Kommune. Godkendt Tilsynspolitik. Tilsynspolitik

Morsø Kommune. Godkendt Tilsynspolitik. Tilsynspolitik Morsø Kommune Tilsynspolitik Godkendt 2017 Tilsynspolitik Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen og madservice Morsø Kommune fører tilsyn med madservice, personlige og praktiske

Læs mere

Tilsynsrapport 2011. Hedebo Plejecenter. Adresse: Degnestræde 1, 2670 Greve. Kommune: Greve. Leder: Christina Giarbini. Telefon: 23 38 70 68

Tilsynsrapport 2011. Hedebo Plejecenter. Adresse: Degnestræde 1, 2670 Greve. Kommune: Greve. Leder: Christina Giarbini. Telefon: 23 38 70 68 Tilsynsrapport 2011 Hedebo Plejecenter J.nr. / Tlf. Fax E-post info@sst.dk Adresse: Degnestræde 1, 2670 Greve Dir. tlf. E-post Kommune: Greve Leder: Christina Giarbini Telefon: 23 38 70 68 E-post: chg@greve.dk

Læs mere