Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse. Efterskoleforeningen. Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse. Efterskoleforeningen. Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse"

Transkript

1 Efterskoleforeningen Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse Capacent Epinion September 2008

2 Indhold 1. Indledning 2 2. Resume 4 3. Målgruppeprofil Hvad karakteriserer unge, som vælger et efterskoleophold? Hvilke typer går på efterskole? Fordeling af de forskellige typer Efterskolernes effekt Effektanalyserne hovedkonklusion Effektanalysens fremgangsmåde Den rene efterskoleeffekt Effektanalysernes metode Ungdomsuddannelse Påbegyndelse af ungdomsuddannelse Tilbøjelighed til afbrydelse af ungdomsuddannelse Unges valg af type ungdomsuddannelse Tilbøjelighed til afbrydelse af ungdomsuddannelse - opdelt efter uddannelsesretning Uddannelsesskift på ungdomsuddannelse Karakterniveau på ungdomsuddannelse Videregående uddannelser Påbegyndelse af videregående uddannelse År uden for uddannelsessystemet Beskæftigelse Unges senere beskæftigelse Kort om Capacent Epinion 49 1

3 1. Indledning Undersøgelsens formål Denne rapport tilvejebringer et dokumentationsgrundlag over for de danske efterskoler samt efterskolernes interessenter om efterskolernes effekt på danske unges uddannelse og beskæftigelse. Således er formålet med undersøgelsen at give Efterskoleforeningen og dens interessenter et solidt evidensbaseret grundlag for at vurdere efterskoleinstitutionens rolle i forhold til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Med rapporten fremkommer altså konkret viden om de unge, der afslutter grundskoleforløbet med folkeskolens afgangseksamen på en efterskole, samt hvordan de klarer sig efterfølgende i forhold til unge, der afslutter grundskolen med folkeskolens afgangseksamen på en folkeskole. Datagrundlag Datagrundlaget for analyserne er registerdata fra Danmarks Statistik. Data indeholder populationen af alle unge, der har afsluttet grundskolen med 9., 10. eller 11. klasse i perioden , hvilket svarer til over en halv million individer 1. Data indeholder oplysninger om: Hvorvidt de unge har afsluttet grundskolen i folkeskolen eller på efterskole, samt klassetrin Elevernes uddannelsesforløb efter grundskolen (eksempelvis optag på og frafald fra ungdomsuddannelser) Baggrundsoplysninger om de unge, såsom køn, alder, etnicitet, karaktergennemsnit fra folkeskolens afgangseksamen og bopæl Oplysninger om de unges sociale baggrund, eksempelvis forældrenes uddannelse, beskæftigelse og civilstatus 1 N =

4 Rapporten er bygget op som følger: Nedenstående kapitel 2 henvender sig til den utålmodige læser og indeholder et kort resumé af undersøgelsens væsentligste konklusioner. Kapitel 3 indeholder en beskrivelse af den typiske efterskoleelev set i forhold til en folkeskoleelev og tegner en profil af de 3 typiske efterskoleelever. Kapitel 4 afdækker efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse. Her undersøges det således, hvilken indflydelse et efterskoleophold har på de unges efterfølgende ungdomsuddannelse, videregående uddannelse og beskæftigelse alt sammen kontrolleret for betydningen af en lang række baggrundsforhold. Da der er tale om brug af forholdsvis avancerede analyseteknikker på et omfattende datagrundlag, har vi endeligt valgt at gengive den bagvedliggende metode og samtlige analyseresultater i et separat appendiks. Dette appendiks henvender sig alene til den teknisk interesserede læser, og er ikke nødvendigt for at forstå rapportens hovedkonklusioner. Rigtig god læselyst! 3

5 2. Resume På baggrund af registerdata har vi i kapitel 3 beskrevet den typiske efterskoleelev mht. sociale baggrundsforhold, lige som vi har sammenholdt karakteristikken af den typiske efterskoleelev med de tilsvarende karakteristika ved folkeskoleelever. Overordnet set viser analysen, at det er mest sandsynligt, at en efterskoleelev er pige, fra Vestdanmark og af vestlig etnisk oprindelse. Den typiske efterskoleelevs sociale baggrund afviger ikke væsentlig fra den generelle unge danskers. Dog bør det nævnes, at andelen af unge, der har været i kontakt med de sociale myndigheder, er større på efterskoler end i folkeskolen. Hvad vil vi forvente? Hovedresultater Med et sådant billede af den typiske efterskoleelev er det forventeligt, at unge fra efterskoler opfører sig tilnærmelsesvis ligesom folkeskoleelever og således træffer stort set de samme valg mht. ungdomsuddannelse og videregående uddannelse, at de har tilnærmelsesvis samme sandsynlighed for at gennemføre deres uddannelse, at de må forventes at have samme beskæftigelsesfrekvens, osv. I forlængelse heraf har vi i kapitel 4 afdækket efterskolernes faktiske effekt. Hovedkonklusionerne fra denne effektanalyse er følgende: For unge, som afslutter grundskolen fra 10. klassetrin gælder, at efterskoledimittender har Større sandsynlighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse herunder også en gymnasial ungdomsuddannelse end folkeskoledimittender Mindre sandsynlighed for at afbryde en ungdomsuddannelse end folkeskoledimittender 4

6 På langt sigt større sandsynlighed for at påbegynde en videregående uddannelse end folkeskoledimittender men samtidig at det tager længere tid for den unge at træffe sit uddannelsesvalg Større sandsynlighed for at være i beskæftigelse hhv. 3 og 5 år efter afsluttet grundskole end folkeskoledimittender For unge, som afslutter grundskolen fra 9. klassetrin, gælder omvendt at folkeskoledimittender har Større sandsynlighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse herunder også en gymnasial ungdomsuddannelse Mindre sandsynlighed for at afbryde en ungdomsuddannelse På kort sigt større sandsynlighed for at påbegynde en videregående uddannelse Hvis man således af lyst eller behov vælger at tage 10. klasse, så kan man altså med fordel gøre det på en efterskole. Slutter man i stedet sin grundskole af lyst eller behov med 9. klasse, så tyder analysen på, at man med fordel kan tage 9. klasse i folkeskolen. Desuden viser analyserne følgende: Negativ social arv modarbejdes Unge, som har gået på efterskole, er generelt bedre rustet til at modarbejde negativ social arv. Således mindsker et efterskoleophold betydningen af forældrenes uddannelsesniveau, beskæftigelsesstatus og indkomst samt hvorvidt den unge har været i kontakt med sociale myndigheder/modtaget en foranstaltning efter Lov om Social Service. Med andre ord betyder negativ social arv mindre i forhold til, om man påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse for efterskoleelever end for folkeskoleelever. Det samme gælder for de unges beskæftigelse. For den andel af efterskoleeleverne, der som udgangspunkt er udfordret af en negativ social arv, gør efterskoleopholdet således en positiv forskel. For en uddybning af ovenstående resultater og konklusioner, se nedenstående kapitel 3 og 4. Desuden beskrives de anvendte statistiske metoder i appendiks, kapitel 1, mens samtlige resultater er samlet i appendiks, kapitel 2. 5

7 3. Målgruppeprofil Baggrundsviden forbedrer fortolkningsrammen Dette afsnit tegner et billede af, hvilke unge der vælger et ophold i den danske efterskole. I den videre analyse undersøger vi, om det har en betydning for en ung person, om vedkommende har gået på en folkeskole eller en efterskole på 9.- og/eller 10. klassetrin, når vi ser på efterfølgende studievalg og beskæftigelse. I en sådan analyse er det centralt, at have god baggrundsviden om typiske efterskoleelever ikke kun for at tilrettelægge analysen på bedste vis, men også for at kunne drage konklusioner om, hvem de fundne effekter berører. Fortolkningsrammen forbedres således ved at have kendskab til målgruppens baggrund. 3.1 Hvad karakteriserer unge, som vælger et efterskoleophold? Hvilke typer af unge vælger typisk at tage på efterskole? Er det f.eks. typisk piger eller drenge, unge fra Vestdanmark eller Østdanmark, osv.? Og kan vi sige noget om, hvilken social baggrund en efterskoleelev typisk har? Nedenstående liste viser, hvilke baggrundsforhold der er inddraget i karakteristikken af de unge: Køn Geografi Etnicitet Forældres uddannelse Forældres indkomst Forældres civilstatus Forældres beskæftigelse 6

8 Kontakt med sociale myndigheder Argumenterne for at medtage netop disse forhold i karakteristikken af de unge er klassiske. Eksempelvis forventes piger typisk at klare sig bedre end drenge, lige som unge, hvis forældre er samboende, højtuddannede, i beskæftigelse og har en høj indkomst, typisk forventes at være bedre rustet end unge med en tungere social baggrund. Omvendt forventes unge med ikke-vestlig etnisk oprindelse og unge der har været i kontakt med de sociale myndigheder at klare sig forholdsvis ringere end unge med vestlig baggrund og unge, som ikke har været i kontakt med de sociale myndigheder. Køn Ved hjælp af data fra 2005 fokuserer vi i dette afsnit på fordelingen af unge på efterskoler og folkeskoler mht. ovenstående forhold. Der skelnes ikke mellem folkeskoleelever og elever på private friskoler. Elever fra specialskoler indgår ikke i efterskolepopulationen. Som det ses i nedenstående figur, var der i 2005 en lille overvægt af piger på efterskoler, mens der var en overvægt af drenge på folkeskoler. Fig 3.1. Kønsfordeling blandt elever i % Køn % 48,4% 48,1% 53,1% 52,3% 60% 40% Pige Dreng 20% 51,6% 51,9% 46,9% 47,7% 0% 9. kl. fol. 10. kl. fol. 9. kl. eft. 10. kl. eft. Note: Antallet af elever er følgende: N(9. kl. fol.): 26330, N(10. kl. fol.): 20278, N(9. kl. eft.): 2865, N(10. kl. eft.): Geografi Vender vi blikket mod den geografiske fordeling, bemærker vi, at andelen af unge fra Vestdanmark var større på efterskoler end på folkeskoler. Desuden ser vi, at det er mest brugt blandt unge fra Østdanmark at afslutte grundskolen på en folkeskole i 9. klasse. 7

9 Geografi Fig 3.2. Geografisk fordeling blandt elever i % 80% 60% 40% 49,9% 58,9% 69,8% 69,2% Vest Øst 20% 50,1% 41,1% 30,2% 30,8% 0% 9. kl. fol. 10. kl. fol. 9. kl. eft. 10. kl. eft. Note: Antallet af elever er følgende: N(9. kl. fol.): 26330, N(10. kl. fol.): 20278, N(9. kl. eft.): 2865, N(10. kl. eft.): Etnicitet Det er atypisk for unge af ikke-vestlig etnisk oprindelse at vælge at tage på efterskole, hvilket nedenstående figur illustrerer. Andelen af unge med ikkevestlig etnisk oprindelse er størst blandt unge, der afslutter grundskolen på 10. klassetrin på en folkeskole. Etnicitet Fig 3.3. Etnisk fordeling blandt elever i % 80% 60% 40% 10,1% 89,9% 12,5 % 87,5% 1,5% 0,8% 98,5% 99,2% Ikke-vestlig etnisk oprindelse Vestlig etninsk oprindelse 20% 0% 9. kl. fol. 10. kl. fol 9. kl. eft. 10. kl. eft. Note: Antallet af elever er følgende: N(9. kl. fol.): 26330, N(10. kl. fol.): 20278, N(9. kl. eft.): 2865, N(10. kl. eft.): Forældres indkomst Når vi skal karakterisere elevgrupperne efter forældreindkomst, skelner vi mellem unge fra velstillede hjem, hvor forældrene tjener over ½ mio. kr. tilsammen, og unge fra mindre velstillede hjem, hvor forældrene tjener under ½ mio. kr. Som det ses i nedenstående figur er andelen af unge fra velstillede hjem større på efterskoler end på folkeskoler dette gælder især, når vi ser på 10. klasses-elever. 8

10 Forældres indkomst Fig 3.4. Forældres indkomstfordeling blandt elever i % 80% 60% 40% 66,1% 57,2% 68,7% 73,8% Over ½ mio Under ½ mio 20% 33,9% 42,8% 31,3% 26,2% 0% 9. kl. fol. 10. kl. fol. 9. kl. eft. 10. kl. eft. Note: Antallet af elever er følgende: N(9. kl. fol.): 26330, N(10. kl. fol.): 20278, N(9. kl. eft.): 2865, N(10. kl. eft.): Forældres civilstatus Når vi ser på, om forældrene til en ung person bor sammen, er billedet stort set det samme for efterskoleelever som for folkeskoleelever, hvilket nedenstående figur viser. Andelen, der kommer fra hjem hvor forældrene bor sammen, er størst blandt 10. klasses-efterskoleelever og mindst blandt 9. klasses-efterskoleelever. Forældres civilstatus Fig 3.5. Forældres civilstatus blandt elever i % 80% 60% 64,7% 61,3% 55,8% 66,2% 40% Forældre sammen 20% 35,3% 38,7% 44,2% 33,8% Forældre ikke sammen 0% 9. kl.fol. 10. kl.fol. 9. kl.eft. 10. kl.eft. Note: Antallet af elever er følgende: N(9. kl. fol.): 26330, N(10. kl. fol.): 20278, N(9. kl. eft.): 2865, N(10. kl. eft.): Kontakt med sociale myndigheder De sociale myndigheder iværksætter hvert år foranstaltninger efter Lov om Social Service over for et antal unge. Disse unge betegnes i det følgende, som unge der har været i kontakt med de sociale myndigheder. Disse unge udgjorde i 2005 en væsentlig større andel af eleverne på efterskoler end på folkeskoler især blandt 9. klasses-efterskoleelever. 9

11 Fig 3.6. Fordeling af elever mht. kontakt til de sociale myndigheder i % Kontakt med de sociale myndigheder ,5 % 2,9% 13,1% 7,5% 80% 60% 40% 98,5% 97,1% 86,9% 92,5% Kontakt med de sociale myndigheder Ej kontakt 20% 0% 9. kl.fol. 10. kl.fol. 9. kl.eft. 10. kl.eft. Note: Antallet af elever er følgende: N(9. kl. fol.): 26330, N(10. kl. fol.): 20278, N(9. kl. eft.): 2865, N(10. kl. eft.): Forskellen imellem efterskole- og folkeskoleelever viste sig at være lille, når fokus var på varigheden af forældrenes uddannelse samt hvorvidt forældrene var i beskæftigelse eller ej. For at lette overskueligheden er figurer for disse analyser derfor ikke præsenteret her. Alle resultater er imidlertid præsenteret i appendiks, kapitel 2. Hvad adskiller eleverne? Samme forventninger Overordnet set er det altså mest sandsynligt, at en efterskoleelev er pige, fra Vestdanmark og af vestlig etnisk oprindelse. Den sociale baggrund for en typisk efterskoleelev afviger ikke væsentligt fra den generelle unge danskers. Dog gælder på den ene side, at andelen af elever hvis forældres indkomst er over ½ mio. kr. er større blandt efterskoleelever end blandt folkeskoleelever. På den anden side bør det også nævnes, at andelen af unge, der har været i kontakt med de sociale myndigheder, er større på efterskoler end i folkeskolen. Med et sådant billede af den typiske efterskoleelev er det forventeligt, at unge fra efterskoler opfører sig tilnærmelsesvis ligesom folkeskoleelever og således træffer stort set de samme valg mht. ungdomsuddannelse og videregående uddannelse, at de har tilnærmelsesvis samme sandsynlighed for at gennemføre deres uddannelse, at de må forventes at have samme beskæftigelsesfrekvens, osv. 10

12 3.2 Hvilke typer går på efterskole? Efterskolernes effekt Hovedresultat Der er tre forskellige typer af danske unge, som vælger et efterskoleophold efter afsluttet grundskole. De tre forskellige typer adskiller sig ved at have forskellige sociale og demografiske baggrunde. Især de sociale baggrundsvariable, der vedrører forældrene, adskiller de forskellige typer fra hinanden. I dette afsnit fokuserer vi på efterskoleeleverne og analyserer, hvilke forskellige typer af unge, der vælger at afslutte grundskolen med et efterskoleophold i enten 9. eller 10. klasse. Ved hjælp af bestemte analyseteknikker har vi således kortlagt, hvilke forskellige typer, der går på efterskole alt efter, hvad der karakteriserer de enkelte unge 2. Populationen for nærværende undersøgelse er alle unge, der har gået på efterskole i 2004, 2005 eller Analysen tilvejebringer altså konkret viden om de forskellige segmenter af danske unge, der tilvælger efterskolen. Tre segmenter Unge fra mindre 'stærke' hjem Unge fra elitehjem Unge fra 'stabile' hjem Der er grundlæggende tre forskellige typer af efterskoleelever, som adskiller sig indbyrdes fra hinanden på forskellige baggrundsvariable. Det viser sig, at det især er de sociale baggrundsvariable vedrørende f.eks. forældrenes indkomst og uddannelsesniveau, som adskiller de forskellige typer. Den første type kan karakteriseres som unge fra mindre stærke hjem og udgør ca. 33 procent af efterskoleeleverne. For denne gruppe gælder det typisk at forældrene har en grundskoleuddannelse eller en erhvervsfaglig uddannelse. Forældrenes indkomst ligger typisk under gennemsnittet, og der er en overrepræsentation af skilte forældre. Bopælen er som oftest vest for Storebælt. Den anden type kan betegnes som unge fra elitehjem og udgør ca. 28 procent af efterskoleeleverne. Forældrene til denne type har begge en videregående uddannelse, den samlede indkomst ligger over gennemsnittet og bopælen er som oftest i en større by. Begge forældre er i arbejde, og der er en overrepræsentation af forældre med lederstillinger på høje niveauer. Den tredje type er den gyldne middelvej og kan betegnes som unge fra stabile hjem. Denne gruppe udgør ca. 40 procent af efterskoleeleverne. Forældrene til disse unge har typisk en erhvervsfaglig 2 Analysen er gennemført som en såkaldt klyngeanalyse. Metoden udtrækker et antal klynger af cases på baggrund af strukturer i datamaterialet dvs. på baggrund af hvilke ens mønstre der karakteriserer de forskellige klynger. Vores tilgang til metoden beskrives i metodeappendikset. Vi har valgt at gennemføre klyngeanalysen på grundlag af følgende variable: forældres uddannelse, forældres beskæftigelse, forældres indkomst og bopæl. Antallet af klynger blev på forhånd sat til seks. Vi har slået klyngerne sammen i tre overordnede klynger for overskuelighedens årsag. Den samlede klyngeanalyse præsenteres i appendiks

13 uddannelse som højeste uddannelse, men nogle har også en mellemlang videregående uddannelse. Begge forældre er typisk i arbejde, og de har en middelindkomst Fordeling af de forskellige typer Fig 3.7 Fordeling af efterskoletyper Type 3 40% (16.677) Type 1 33% (14.250) Type 2 28% (11.807) Tendensen er altså, at hovedparten af eleverne på efterskoler kommer fra stabile - eller elite -hjem, hvilket må siges at stemme godt overens med beskrivelserne fra afsnit 3.1, hvor figurerne gav et indtryk af en forholdsvis social stærk baggrund blandt de unge. Klyngeanalysen afslører imidlertidig også, at en forholdsvis stor andel af efterskoleeleverne kommer fra mindre stærke hjem, hvor ressourcerne er mere knappe. Denne gruppe er naturligvis central at følge, og det er således yderst interessant, hvad det betyder for disse unge at komme væk fra hjemmet og indgå fagligt og socialt med andre unge, der kommer fra helt andre baggrunde. 12

14 4. Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse Dette hovedafsnit belyser, hvilken betydning efterskoleophold har for unges uddannelses- og beskæftigelseskarrierer. Fortolkningen af analyseresultaterne kvalificerer dermed den generelle diskussion om, hvorvidt efterskolerne bidrager positivt til samfundets uddannelsesniveau og arbejdsmarkedets tilgang af kvalificeret arbejdskraft. Herunder kvalificerer analyserne også diskussionen om, hvorvidt og hvor meget et tiende skoleår reelt forsinker eller forbedrer de unges senere uddannelses- og erhvervsforløb. Datagrundlag Som for analyserne af efterskolernes målgruppeprofil (Kapitel 3), er datagrundlaget for analyserne i dette hovedafsnit også registerdata fra Danmarks Statistik fra perioden 1997 til Hovedresultater 4.1 Effektanalyserne hovedkonklusion Helt overordnet viser de gennemførte analyser følgende: For unge, som afslutter grundskolen fra 10. klassetrin gælder, at efterskoledimittender har Større sandsynlighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse herunder også en gymnasial ungdomsuddannelse end folkeskoledimittender Mindre sandsynlighed for at afbryde en ungdomsuddannelse end folkeskoledimittender På langt sigt større sandsynlighed for at påbegynde en videregående uddannelse end folkeskoledimittender men samtidig at det tager længere tid for den unge at træffe sit uddannelsesvalg 13

15 Større sandsynlighed for at være i beskæftigelse hhv. 3 og 5 år efter afsluttet grundskole end folkeskoledimittender For unge, som afslutter grundskolen fra 9. klassetrin, gælder omvendt at folkeskoledimittender har Større sandsynlighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse herunder også en gymnasial ungdomsuddannelse Mindre sandsynlighed for at afbryde en ungdomsuddannelse På kort sigt større sandsynlighed for at påbegynde en videregående uddannelse Hvis man således af lyst eller behov vælger at tage 10. klasse, så kan man altså med fordel gøre det på en efterskole. Slutter man i stedet sin grundskole af lyst eller behov med 9. klasse, så tyder analysen på, at man med fordel kan tage 9. klasse i folkeskolen 3. Desuden viser analyserne følgende: Negativ social arv modarbejdes Unge, som har gået på efterskole, er generelt bedre rustet til at modarbejde negativ social arv. Således mindsker et efterskoleophold betydningen af forældrenes uddannelsesniveau, beskæftigelsesstatus og indkomst samt hvorvidt den unge har været i kontakt med sociale myndigheder/modtaget en foranstaltning efter Lov om Social Service. Med andre ord betyder negativ social arv mindre i forhold til, om man påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse for efterskoleelever end for folkeskoleelever. Det samme gælder for de unges beskæftigelse. For den andel af efterskoleeleverne, der som udgangspunkt er udfordret af en negativ social arv, hjælper efterskoleopholdet til en positiv samfundsmæssig integration de unge får en mulighed for at komme væk fra det måske besværede bagland og kommer i stedet i selskab med unge med andre baggrunde. 3 Det bør nævnes, at det på lignende vis er blevet undersøgt, om det har en effekt på unges senere uddannelsesvalg at have gået på højskole. Dette blev undersøgt i en rapport fra maj Højskolernes Hus, Målgruppe- og effektundersøgelse Her konkluderes det, at de sociale baggrundsvariable i langt højere grad har betydning for uddannelsesvalg senere i livet end dét at have gået på højskole en konklusion der ikke gør sig gældende i nærværende rapport, hvor efterskoleopholdet i sig selv har betydelig forklaringskraft. 14

16 4.2 Effektanalysens fremgangsmåde Enhver identifikation af samfundsmæssige problemer på uddannelses- og beskæftigelsesområdet bør bygge på tilstrækkeligt tilbundsgående analyser af tilstrækkeligt valide og reliable data. Formålet med beskrivende statistik De danske ungdomsårganges uddannelsesadfærd og erhvervsfrekvens debatteres ofte på et videnbaseret grundlag. Men ofte anvendes blot beskrivende statistiske opgørelser. Beskrivende statistik er en oplagt kilde til at identificere, hvilke dynamikker der gør sig gældende for unges uddannelsesadfærd. Således har vi også anvendt en beskrivende tilgang i den ovenstående afdækning af efterskoleelevers typiske profiler. Men den beskrivende statistik giver ikke svar på, hvilke faktorer der påvirker unges uddannelses- og erhvervsadfærd. Hvis man eksempelvis blot anvender beskrivende statistik og sammenligner niveauet af uddannelse og beskæftigelse for efterskoleelever og folkeskoleelever, kan dette give et fejlagtigt billede af effekten af at tage på efterskole. Hvis det således viser sig, at der generelt er mindre uddannelsesfrafald blandt efterskoleelever end blandt elever, der ikke har gået på efterskole, kunne dette eksempelvis skyldes, at efterskoleeleverne er mere ressourcestærke. Således kan man forestille sig, at den egentlige årsag til det mindre frafald blandt efterskoleelever ikke er, at eleverne har gået på efterskole, men derimod at de er mere ressourcestærke. Vi har altså behov for en mere tilbundsgående analyse. Som beskrevet i det følgende, gennemfører vi derfor kausale effektanalyser. Kausalanalyse Den rene efterskoleeffekt Ved at gennemføre analyser af efterskolernes effekter som kausalanalyser, renser vi så at sige for betydningen af sociale baggrundsfaktorer som eksempelvis forældrenes uddannelse, indkomst, beskæftigelse, ledighedsgrad og etnicitet. Ved at rense for social baggrund kommer vi tættere på at undersøge den rene efterskoleeffekt på uddannelse og beskæftigelse. Med analyserne er vi derfor i stand til at besvare hovedspørgsmålet: Hvad er effekten af at have været på efterskole i forhold til unges senere uddannelse og beskæftigelse, udover hvad der kan forklares med elevernes sociale baggrund? Variable Kausalanalyserne afdækker de selvstændige efterskoleeffekter på uddannelse og beskæftigelse. Derfor skelnes mellem følgende variable: 1) Forklarende variable er vi særligt interesserede i at undersøge effekten af. Har det betydning, om man har gået på efterskole, og om man afslutter grundskolen på 9., 10. eller 11. klassetrin? 2) Kontrolvariable medtages for at sikre valide ( rene ) resultater. Variablene afspejler typisk sociale baggrundsforhold. 15

17 3) Effektvariable er de effektmål, vi er interesserede i, dvs. uddannelse og beskæftigelse Figuren nedenfor viser, hvilke variable der indgår i kausalanalyserne: Figur 4.1 Analyseoversigt 16

18 Fortolkning af effektfigurer Effektfigurernes opbygning Effektanalysernes metode Som tidligere nævnt er det afgørende at rense effektanalyserne for elevernes sociale baggrund. Dette betyder, at de sammenhænge, der er illustreret i figurerne, er dem, som forekommer, hvis man forestiller sig, at alle unge havde samme sociale og demografiske baggrund. På denne måde får vi det, man kan kalde den rene effekt af f.eks. at have gået på efterskole eller i 10. klasse. Her skal man være opmærksom på, at vi har valgt, hvilke værdier de enkelte variable skal holdes konstante på i de figurer, der rapporteres. Derfor skal man i læsningen af figurerne være varsom med at tolke på niveauet, idet dette afhænger af hvilke værdier, de forklarende variable er holdt konstante på. I stedet skal man i læsningen af figurerne snarere fokusere på mønsteret, da dette er det samme, uanset niveauet af de forklarende variable. Dette uddybes nedenfor. Alle effektfigurerne er bygget op på samme måde. Af den lodrette akse i figurerne fremgår sandsynligheden for, at en bestemt ung får en bestemt kategori på en given effektvariabel. I den første effektanalyse af unges påbegyndelse af ungdomsuddannelse angiver figurernes lodrette akse sandsynligheden for, at den enkelte unge påbegynder en ungdomsuddannelse umiddelbart efter afsluttet grundskole. Den vandrette akse illustrerer en given kontrolvariabel f.eks. om forældrene har en indkomst på over ½ mio. kr. eller under. Linjerne i figurerne illustrerer dermed forskellene mellem sandsynligheden for at påbegynde en ungdomsuddannelse for 9. klasses-elever/10. klasses-elever eller efterskoleelever/folkeskoleelever i forhold til forældrenes indkomst. For god ordens skyld angiver vi et eksempel på, hvorledes en figur skal forståes. 17

19 Fig Sandsynlighed for påbegynde en ungdomsuddannelse, 2005 Sandsynlighed for at en ung person, som har afsluttet grundskolen på en folkeskole i 9. klasse, påbegynder en ungdomsuddannelse. Sandsynlighed for at en ung person, som har afsluttet grundskolen på en efterskole i 10. klasse, påbegynder en ungdomsuddannelse. Folkeskole Efterskole 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 9.k l 10.kl Sandsynlighed for at en ung person, som har afsluttet grundskolen på en efterskole i 9. klasse, påbegynder en ungdomsuddannelse. Sandsynlighed for at en ung person, som har afsluttet grundskolen på en folkeskole i 10. klasse, påbegynder en ungdomsuddannelse. Den lodrette akse i figuren angiver sandsynligheden altså at der f.eks. er 75 % sandsynlighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse, og den vandrette akse angiver i denne figur klassetrin (9. eller 10. klasse). I de følgende afsnit undersøger vi, hvilke betydninger alle de forklarende variable i den venstre kolonne i figuren i afsnit ovenfor samt kontrolvariable vedrørende eleven selv og elevens forældre har for hver af effektvariablene i højre kolonne. Rækkefølgen af analyserne vil følge figuren ovenfor, således at det første afsnit nedenfor belyser, hvilke faktorer der har betydning for de unges påbegyndelse af ungdomsuddannelse og afbrud af ungdomsuddannelse. Det næste afsnit belyser, hvad der har betydning for, hvilken ungdomsuddannelse (almengymansial eller erhvervsfaglig) de unge vælger, osv. 18

20 Baggrund 4.3 Ungdomsuddannelse Omkring en femtedel af en dansk ungdomsårgang stopper sit uddannelsesforløb efter folkeskolen 4. Imidlertid anses omfanget af unge, som ikke tager yderligere uddannelse end grundskole generelt som en væsentlig udfordring for det danske samfund. Ifølge Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) er frekvensen af unge uden ungdomsuddannelse på tværs af årgange et stort problem, som der fra manges side er et ønske om at gøre noget ved. Derfor har Regeringen og KL i fællesskab iværksat Projekt Ungdomsuddannelse til alle 5, som løber frem til Målsætningen er, at 85 procent af en årgang skal have en ungdomsuddannelse i 2010 og at den tilsvarende andel skal være 95 procent i I det følgende belyses det, hvilken indflydelse et efterskoleophold har for unges tendens til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. 4 Peker, Nuri (2006): Videre fra grundskolen de unges uddannelse, TemaPubl 2006:3. København: Danmarks Statistik, pp Kommunernes Landsforening: Projekt Ungdomsuddannelse til alle. Hentet den 16. juli 2008 på: 6 Undervisningsministeriet (2006): Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Hentet den 16. juli 2008 på 19

21 4.3.1 Påbegyndelse af ungdomsuddannelse 7 Hovedresultat For elever, der afslutter grundskolen på 10. klassetrin, er sandsynligheden for at påbegynde en ungdomsuddannelse større, hvis grundskolen afsluttes på en efterskole frem for på en folkeskole. For unge, hvor en eller begge forældre ikke er i beskæftigelse, fører et efterskoleophold i 10. klasse til at sandsynligheden for at påbegynde en ungdomsuddannelse stiger markant. For unge, der har været i kontakt med de sociale myndigheder, er det mere sandsynligt, at de påbegynder en ungdomsuddannelse, hvis de har afsluttet grundskolen i 10. klasse på en efterskole frem for på en folkeskole. For unge fra hjem, hvor forældrene ikke bor sammen, er sandsynligheden for at påbegynde en ungdomsuddannelse større, hvis den unge har gået på efterskole fremfor på folkeskole I dette afsnit undersøges det, hvilke faktorer der har betydning for, om en ung person påbegynder en ungdomsuddannelse efter endt grundskole. Populationerne Populationen for analysen er alle unge, der har afsluttet grundskolen i perioden For at give overblik over omfanget af unge der påbegynder eller ikke påbegynder en ungdomsuddannelse efter grundskolen samt at identificere dette omfang i forhold til afgangsklassetrin og afgangsskoletype (folkeskole/efterskole), bringes nedenstående figur. Den viser, hvor stor en andel af eleverne der har påbegyndt en ungdomsuddannelse umiddelbart efter afsluttet grundskole. Denne beskrivende statistik er en god fortolkningsramme for de følgende mere avancerede analyser. 7 Analysen gennemføres med en effektvariabel, der er kodet i flg. to kategorier: Påbegyndt en ungdomsuddannelse og Ikke påbegyndt en ungdomsuddannelse. De overordnede resultater (sandsynligheder) bygger på en regression, hvor kontrolvariablene er holdt konstante, således at de konkrete sandsynligheder gælder for en ung person, der har højtuddannede forældre, hvor begge forældre er i beskæftigelse, forældrenes indkomst er over kr og forældrene bor sammen. Den unge bor i Vestdanmark, er af vestlig etnisk oprindelse, er pige og har ikke været i kontakt med de sociale myndigheder. Når der fokuseres enkeltvis på forskellige kontrolvariable, fremgår dette af teksterne og figurerne. Det skal dog understreges, at dét, at variablene er holdt konstante på et niveau, ikke betyder, at analysens konklusioner f.eks. ikke omfatter drenge med lavtuddannede forældre fra Østdanmark. For en forklaring af principperne i den anvendte metode (logistisk regression), herunder nødvendigheden af at holde kontrolvariable konstante på et givent niveau, se appendix, kapitel 1. 20

22 Fig 4.3. Andel unge, der påbegynder en ungdomsuddannelse efter afsluttet grundskole 90,0% 80,0% 80,9% 79,2% 79,1% 81,5% 80,3% 81,1% 81,6% 81,2% 79,1% 79,2% 70,0% 60,0% Som det fremgår af ovenstående figur 8, påbegynder omkring otte ud af ti unge en ungdomsuddannelse umiddelbart efter afsluttet grundskole 9. Afgangsskoletype Afgangsklassetrin Kontrolvariable Påbegyndelse af ungdomsuddannelse Konkret undersøger nedenstående analyser betydningen af afgangsskoletype (folkeskole/friskole eller efterskole), afgangsklassetrin (9. eller 10. klassetrin) samt sociale baggrundsvariable i forhold til sandsynligheden for at påbegynde en ungdomsuddannelse umiddelbart efter grundskole. Analyserne er opdelt, så 9. og 10. klasses-elever først undersøges samlet, hvorefter der fokuseres separat på 10. klasses-elever 10. Analysen gennemføres samlet for unge, der afslutter grundskolen på 9. eller 10. klassetrin, baseret på data for Overordnet efterskoleeffekt uden kontrolvariable I første omgang ser vi overordnet på, hvilken effekt efterskoleophold har på unges sandsynlighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse, idet vi analyserer sammenhængen mellem afgangsklassetrin, afgangsskoletype samt påbegyndelse af uddannelse. Resultatet af denne simple analyse er følgende: For elever, der afslutter grundskolen på 10. klassetrin, er 8 N 1997 = , N 1998 = , N 1999 = , N 2000 = , N 2001 = , N 2002 = , N 2003 = , N 2004 = , N 2005 = , N 2006 = Andelen af unge, der påbegyndte en ungdomsuddannelse umiddelbart efter afsluttet grundskole, var fra år 2000 frem til 2004 lidt højere (ca. 1-2 procentpoint højere). 10 Dette undersøges rent teknisk ved hjælp af en logistisk regressionsanalyse. Fremgangsmåden er beskrevet i appendiks, kapitel Analysen gennemføres både for påbegyndelse af ungdomsuddannelse i 2005 og Således arbejder vi med to forskellige afhængige variable, påbegyndelse af ungdomsuddannelse i 2005 hhv. i 2004 jf. metodeappendikset. Årsagen er, at vi ønsker at validere, at de resultater, vi finder, ikke er påvirket af et enkelt års udsving. Samtidig har vi valgt at anvende data, som er meget presente og dermed også kan indgå i en aktuel evidensbaseret debat. Resultaterne for 2005 og 2004 er substantielt ens (jf. resultatappendikset). Derfor er det 2005-resultaterne, der rapporteres fra i det følgende. 21

23 Forskel mellem unge der afslutter grundskolen på 9. og 10. klassetrin Overordnet efterskoleeffekt med kontrolvariable sandsynligheden større for påbegyndelse af en ungdomsuddannelse, hvis grundskolen afsluttes på en efterskole end, hvis den afsluttes på en folkeskole. Omvendt forholder det sig for elever, der afslutter grundskolen på 9. klassetrin. Her er sandsynligheden for at påbegynde ungdomsuddannelse størst for folkeskoleelever i forhold til efterskoleelever. I ovenstående analyse er der ikke kontrolleret for de tidligere nævnte forklarende variable (se figur i afsnit 4.1.1). En sådan inddragelse af signifikante kontrolvariable 12 komplicerer metoden en del 13, men er nødvendig i en kausalanalyse. I det følgende inddrager analyserne således kontrolvariable og interaktionsled 14. Som det ses i figuren nedenfor, ændrer kontrolvariablene i denne sammenhæng ikke den overordnede tendens: 10. klasses efterskoleelever har større sandsynlighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse end 10. klasses folkeskoleelever, mens 9. klasses folkeskoleelever har større sandsynlighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse end 9. klasses efterskoleelever. Folkeskole Efterskole Fig. 4.4 Sandsynlighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse, % 85% 80% 75% 70% 65% 60% 9.k l 10.kl Note: Sandsynlighederne gælder for ung person, der har højt-uddannede forældre, begge forældre er i beskæftigelse, forældrenes indkomst er over kr. og forældrene bor sammen. Den unge bor i Vestdanmark, er af vestlig etnisk oprindelse, er pige og har ikke været i kontakt med de sociale myndigheder. Det skal understreges, at dét, at variablene er holdt konstante på et niveau, ikke betyder, at analysen f.eks. ikke gælder for drenge med lavt-uddannede forældre fra Østdanmark. 12 Statistisk har følgende kontrolvariable en sådan signifikant effekt: Forældres civile status, den unges geografiske bopæl samt den unges køn. 13 Måden, disse signifikante kontrol-variable påvirker efterskoleeffekten, varierer alt efter, hvordan de selv varierer, samt på hvilket niveau man lader de andre variable være konstante. Det har f.eks. betydning for resultaterne, om man ser på gruppen af unge, som har forældre, der scorer højt eller lavt på sociale baggrundsvariable. Derfor renser vi nu analysen for signifikante kontrolvariable, således at vi bliver bedre i stand til at forklare efterskolernes effekt på unges sandsynlighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse udover, hvad kontrolvariablene kan forklare. Signifikansniveauet er sat til 5%. 14 I analyserne består interaktionsleddene som oftest af en sammenkobling af to variable: grundskoletype og klassetrin hvor grundskolen er afsluttet og belyser således, hvad er den samlede effekt er af disse to. 22

24 Kontrolvariablene bevirker, som nævnt ovenfor, at der kontrolleres for baggrundsforhold. Hvis det f.eks. er tilfældet at 10. klasses-folkeskoleelever oftere end alle andre tre typer af elever (9. klasse-folkeskole, 9. klasseefterskole og 10. klasse-efterskole) kommer fra mindre ressourcestærke hjem, kunne man forestille sig, at dette har betydning for deres sandsynlighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse. Et sådan forhold kontrolleres der for, når man inddrager kontrolvariable, således at sandsynlighederne, afbildet i ovenstående figur, svarer til sandsynligheder korrigeret for sociale forhold, køn, osv. 15 I det følgende undersøges det enkeltvist, om forskellige sociale forhold har betydning for sandsynligheden for at påbegynde en ungdomsuddannelse og om der er forskel blandt efterskole-, folkeskole-, 9. klasses- og 10. klasses-elever mht. betydningen af de sociale forhold. Forældres beskæftigelse Fig 4.5 Sandsynlighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse, afhængigt af om forældre er i beskæftigelse, 2005 Generelt har forældres beskæftigelse betydning for, hvor sandsynligt det er, at en ung påbegynder en ungdomsuddannelse, hvilket fremgår af nedenstående figur. 9. kl Folkeskole 9. kl Efterskole 10. kl Folkeskole 10. kl Efterskole 85% 80% 75% 70% 65% En eller begge forældre uden for beskæftigelse Begge forældre i beskæftigelse Note: Sandsynlighederne gælder for ung person, der har højt-uddannede forældre, forældrenes indkomst er over kr. og forældrene bor sammen. Den unge bor i Vestdanmark, er af vestlig etnisk oprindelse, er pige og har ikke været i kontakt med de sociale myndigheder. Først sammenligner vi unge, hvis forældre begge er i beskæftigelse (som lønmodtagere, selvstændige eller under uddannelse) med unge, hvor én eller begge forældre er udenfor beskæftigelse (dvs. ledige, på efterløn, førtidspensionister eller pensionister). Det er forventeligt, at unge, fra hjem hvor en eller begge forældre er uden for beskæftigelse, er mindre tilbøjelige til at påbegynde en ungdomsuddannelse, hvilket også netop er gældende for folkeskoleelever. I den sammenhæng bemærkes det, at sandsynligheden for at påbegynde en ungdomsuddannelse ikke påvirkes af, om forældrene er i beskæftigelse, hvis den unge har gået på efterskole. Efterskoler ser således ud til at være bedre til at ruste de unge, hvis 15 Her bemærkes det, at en inddragelse af kontrolvariable i analysen (i.e. at holde forskellige kontrolvariable konstante) betyder, at sandsynlighedsniveauerne kan divergere i forhold til den gængse opfattelse nemlig at ca. 80 pct. af en årgang påbegynder en ungdomsuddannelse. 23

25 forældrene ikke er i beskæftigelse, til selv at komme i gang med en ungdomsuddannelse. Hvis vi fokuserer på unge, hvis forældre er i beskæftigelse, er der ikke stor forskel på sandsynligheden for at påbegynde en ungdomsuddannelse, uanset om man afslutter grundskolen med 9. klasse folkeskole, 9. klasse efterskole eller 10. klasse folkeskole. Derimod er der væsentlig større sandsynlighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse, hvis man afslutter grundskolen med 10. klasse efterskole. Sammenligner vi derimod unge, hvor mindst én af forældrene er udenfor beskæftigelse, bemærker vi igen, at 10. klasses efterskoleelever har markant større sandsynlighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse, hvorimod 9. klasses-elever fra efterskoler er mindre tilbøjelige til at påbegynde en ungdomsuddannelse end både 9. klasses- og 10. klasses-folkeskoleelever. Sociale foranstaltninger Figur 4.6 Sandsynlighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse afhængig af om en ung person har haft foranstaltninger, 2005 Hvis den unge har været i kontakt med de sociale myndigheder, er sandsynligheden for, at vedkommende påbegynder en ungdomsuddannelse generelt lavere, end den er for unge, der ikke har været i kontakt med de sociale myndigheder. 9. kl Folkeskole 9. kl Efterskole 10. kl Folkeskole 10. kl Efterskole 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% Ingen foranstaltninger Foranstaltninger Note: Sandsynlighederne gælder for ung person, der har højt-uddannede forældre, begge forældre er i beskæftigelse, forældrenes indkomst er over kr. og forældrene bor sammen. Den unge bor i Vestdanmark, er af vestlig etnisk oprindelse og er pige. Som det fremgår af ovenstående figur, har efterskolen imidlertid en betydelig positiv effekt på sandsynligheden for at påbegynde en ungdomsuddannelse blandt unge der har været i kontakt med de sociale myndigheder. Som eksempel øges sandsynligheden for at påbegynde en ungdomsuddannelse for unge, der har været været i kontakt med de sociale myndigheder markant, hvis de afslutter grundskolen med 10. klasse på en efterskole frem for på en folkeskole. Fokus på 10. klasseselever En vigtig indikator for, om en ung påbegynder en ungdomsuddannelse, er den unges karaktergennemsnit. Derfor bør denne inddrages i analysen som kontrolvariabel for at sikre analyseresultaternes validitet. Afgangsprøvekarakteren fra det sidste grundskoleår kan imidlertid ikke anvendes, da det gør det umuligt at skelne effekterne af karakter og efterskole fra hinanden. I stedet er elevernes karaktergennemsnit fra året før 24

26 Fig. 4.7 Inklusion af afgangsprøve-karakterer anvendt. Der findes imidlertid kun data for afgangsprøvekaraktererne for 9. og 10. klasse, så karaktergennemsnit kan kun inddrages i en analyse af unge, der har afsluttet grundskolen med 10. klasse (se nedenstående figur). Nedenstående resultater bygger altså på en analyse, der er fuldstændig magen til de tidligere analyser, blot er afgangsprøvegennemsnittet fra 9. klasse inddraget, og analysen kun gennemført for 10. klasses-elever. Ved denne øvelse med inddragelse af afgangsprøvegennemsnittet for 9. klasse får vi grundlæggende det samme mønster i resultaterne, som uden inddragelse af denne ekstra kontrolvariabel. Betragter vi eksempelvis betydningen af forældrenes civilstatus for hhv. 10. klasses efterskole- og folkeskoleelever, så finder vi følgende: Forældres civilstatus Det er en klassisk forventning, at forældres civilstatus kan have betydning for, om den unge påbegynder en ungdomsuddannelse eller ej. For unge, der afslutter 10. klassetrin på en folkeskole, er der som forventet større sandsynlighed for, at den enkelte unge påbegynder en ungdomsuddannelse, når forældrene bor sammen, end det er tilfældet, hvis forældrene ikke bor sammen. For de unge, der går i 10. klasse på en efterskole, gør det imidlertid ingen substantiel forskel på sandsynligheden for påbegyndelse af ungdomsuddannelse, hvorvidt forældrene bor sammen eller ej: Figur 4.8 Sandsynlighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse afhængig af om forældre bor sammen, grundskole afsluttet i 10. klasse, % 85% Folkeskole Efterskole 80% Forældre ikke sammen Forældre sammen Note: Sandsynlighederne gælder for ung person, der har højt-uddannede forældre, begge forældre er i beskæftigelse og forældrenes indkomst er over kr. Den unge bor i Vestdanmark, er af vestlig etnisk oprindelse, er pige og har ikke været i kontakt med de sociale myndigheder. 25

27 4.3.2 Tilbøjelighed til afbrydelse af ungdomsuddannelse 16 Hovedresultat Efterskolens 10. klasses-elever har lavere risiko (sandsynlighed) for at afbryde en ungdomsuddannelse end folkeskolens 10. klasses-elever. Folkeskolens 9. klasses-elever har lavere risiko (sandsynlighed) for at afbryde en ungdomsuddannelse end efterskolens 9. klasses-elever For unge der kommer fra mindre velstillede hjem, har efterskolens 10. klasses-elever mindre risiko for at afbryde en ungdomsuddannelse end folkeskolens 10. klasses-elever. For folkeskolen gælder det at 10. klasses-elever fra velstillede hjem er mindre tilbøjelige til at afbryde en ungdomsuddannelse end unge fra mindre velstillede hjem. Denne negative sociale arv er udvisket for efterskolens 10. klasses-elever unge fra mindre velstillede hjem er ikke mere tilbøjelige til at afbryde en ungdomsuddannelse. Efterskolerne bidrager positivt til, at de unge, der har været i kontakt med de sociale myndigheder, ikke afbryder deres ungdomsuddannelse Denne analyse kortlægger, hvilken effekt et efterskoleophold har på unges tilbøjelighed til at afbryde en ungdomsuddannelse. Nedenstående figur viser, hvor stor en andel unge i de fire grupper, der afbryder en ungdomsuddannelse: 16 Populationen er alle unge, der har påbegyndt en ungdomsuddannelse i 2004 og Analysernes effektvariabel Afbrudt ungdomsuddannelse er kodet i Afbrudt og Ikke afbrudt. Unges uddannelsesskift fra ungdomsuddannelse til ungdomsuddannelse er ikke kodet som Afbrudt men derimod som Ikke afbrudt. Årsagen er, at vi fokuserer på, om den enkelte unge fravælger ungdomsuddannelse i det hele taget. De overordnede resultater (sandsynligheder) bygger på en regression, hvor kontrolvariablene er holdt konstante, således at sandsynlighederne gælder for en ung person, der har højtuddannede forældre, hvor begge forældre er i beskæftigelse, forældrenes indkomst er over kr. og forældrene bor sammen. Den unge bor i Vestdanmark, er af vestlig etnisk oprindelse, er pige og har ikke været i kontakt med de sociale myndigheder. Når der fokuseres enkeltvis på forskellige kontrolvariable, fremgår dette af teksterne og figurerne. 26

28 Fig 4.9 Andel unge der afbryder en ungdomsuddannelse, % 90% 80% 70% 14,1% 20,5% 21,2% 14,9% 60% 50% 40% 85,9% 79,5% 78,8% 85,1% Afbrudt Ikke afbrudt 30% 20% 10% 0% 9.kl. folkeskole 10.kl. folkeskole 9.kl. efterskole 10.kl. efterskole Definition, afgrænsning og fokus Afbrud er afgrænset til de unge, der har påbegyndt en ungdomsuddannelse direkte efter endt grundskole og som inden for et år har afbrudt den respektive ungdomsuddannelse samt valgt ikke at påbegynde en ny. Denne afgrænsning skyldes, at vi ønsker at fokusere på, om den enkelte unge tager en ungdomsuddannelse i det hele taget. Vore analyser viser overordnet, at 10. klasses-elever har mindre risiko for at afbryde en ungdomsuddannelse, hvis de har gået på efterskole, end hvis de har gået i folkeskole. For 9. klasses-elever forholder det sig omvendt her er det mere sandsynligt at efterskoleelever afbryder en ungdomsuddannelse. Resultaterne er afbildet i nedenstående figur: Figur 4.10 Sandsynlighed for at afbryde en ungdomsuddannelse, % Folkeskole Efterskole 20% 15% 10% 5% 9.kl 10.kl Note: Sandsynlighederne gælder for ung person, der har højt-uddannede forældre, begge forældre er i beskæftigelse, forældrenes indkomst er over kr. og forældrene bor sammen. Den unge bor i Vestdanmark, er af vestlig etnisk oprindelse, er pige og har ikke været i kontakt med de sociale myndigheder. Forældres indkomst For elever fra 9. klasse viser analyserne, at betydningen af forældrenes indkomst er ens for efterskole- og folkeskoleelever, således at unge fra 27

29 velstillede hjem er mindre tilbøjelige til at afbryde en ungdomsuddannelse end unge fra mindre velstillede hjem. Når analysen fokuseres på 10. klasseselever, er denne negative last stadig gældende for folkeskoleelever fra mindre velstillede hjem sammenlignet med elever fra mere velstillede hjem, som det fremgår af nedenstående figur. Dette negative billede gør sig dog ikke gældende for efterskoleelever i 10. klasse for disse unge har forældrenes indkomst ikke betydning for tilbøjeligheden til at afbryde en ungdomsuddannelse 17. Figur 4.11 Sandsynligheden for at afbryde en ungdomsuddannelse for 10. klasses-elever, % 15% Folkeskole Efterskole 10% 5% Under ½ mio Over ½ mio Note: Sandsynlighederne gælder for ung person, der har højt-uddannede forældre, begge forældre er i beskæftigelse og forældrene bor sammen. Den unge bor i Vestdanmark, er af vestlig etnisk oprindelse, er pige og har ikke været i kontakt med de sociale myndigheder. I figuren ovenfor bemærkes det desuden, at 10. klasses-elever fra efterskolen, som kommer fra mindre velstillede hjem, har lavere risiko (sandsynlighed) for at afbryde ungdomsuddannelsen end 10. klassesfolkeskoledimittender fra mindre velstillede hjem 18. De ovenstående resultater indikerer, at efterskolen er bedre til at håndtere unge, der kommer fra hjem med lave indkomster end folkeskolen er. Med andre ord indikerer resultaterne, at et efterskoleophold kan være med til at imødegå de aspekter af negativ social arv, der skyldes lave forældreindkomster. Forældres uddannelse Ser vi på betydningen af forældres uddannelse, finder vi følgende: Efterskolens 10. klasses-elever med lavtuddannede forældre har mindre risiko (sandsynlighed) for at afbryde en ungdomsuddannelse end folkeskolens 10. klasses-elever med lavtuddannede forældre. For efterskolens og folkeskolens 10. klasses-elever med højtuddannede forældre finder vi samme tendens den er dog markant mindre udtalt. Med andre ord 17 Fordi nærværende analyseresultater kun angår 10. klasses-elever, har vi som tidligere også her inddraget afgangsprøvegennemsnittet fra 9. klassetrin, hvilket gør resultaterne mere valide. I forbindelse med inddragelsen af afgangsprøve-eksamensgennemsnittet fra 9. klasse, bemærkede vi, at sandsynligheden for at afbryde en ungdomsuddannelse falder, når afgangsprøvegennemsnittet fra 9. klasse stiger. 18 Forskellen er dog mindre i 2005 end den er i 2004 men der er en klar tendens. 28

Efterskoleforeningen. Pixi-udgave af rapport. Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse

Efterskoleforeningen. Pixi-udgave af rapport. Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse Pixi-udgave af rapport Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse Capacent Epinion Indhold 1. Et efterskoleophold 1 1.1 Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse 1 1.2 Data og undersøgelsesmetode

Læs mere

på unges uddannelse og

på unges uddannelse og Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse Tillæg til Efterskolen nr. 4 2008 Capacent Epinion September 2008 04indstik.indd 1 03/10/08 9:14:27 1. Et efterskoleophold kan knække effekten

Læs mere

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler

Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Karakteristik af unge med flygtninge-, indvandrer- og efterkommerbaggrund på efterskoler Indledning I dette notat gives en karakteristik

Læs mere

Appendiks til rapport

Appendiks til rapport Appendiks til rapport Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse Capacent September 2008 Indhold 1.Metodeappendiks 2 1.1 Datagrundlag 2 1.1.1 Variable fra Danmarks Statistik 3 1.2 Kodning

Læs mere

Effekt- og profilanalyse Efterskoleforeningen 2017 Marts 2017

Effekt- og profilanalyse Efterskoleforeningen 2017 Marts 2017 Effekt- og profilanalyse Efterskoleforeningen 2017 Marts 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Konklusioner 3. Undersøgelsens datagrundlag 4. Effektanalyse: Positive effekter af efterskoleophold

Læs mere

10. klasse og efterskolers betydning for frafaldstruede unge. Registeranalyse udarbejdet for Efterskoleforeningen, 2018

10. klasse og efterskolers betydning for frafaldstruede unge. Registeranalyse udarbejdet for Efterskoleforeningen, 2018 10. klasse og efterskolers betydning for frafaldstruede unge Registeranalyse udarbejdet for Efterskoleforeningen, 2018 Forord ved Efterskoleforeningen Denne analyse viser, at 10. klasse øger sandsynligheden

Læs mere

BILAG 3: DETALJERET REDEGØ- RELSE FOR REGISTER- ANALYSER

BILAG 3: DETALJERET REDEGØ- RELSE FOR REGISTER- ANALYSER Til Undervisningsministeriet (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen) Dokumenttype Bilag til Evaluering af de nationale test i folkeskolen Dato September 2013 BILAG 3: DETALJERET REDEGØ- RELSE FOR REGISTER- ANALYSER

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 9

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Store gevinster af at uddanne de tabte unge

Store gevinster af at uddanne de tabte unge Store gevinster af at uddanne de tabte unge Gennem de senere år har der været stor diskussion om, hvor stor gevinsten vil være ved at uddanne den gruppe af unge, som i dag ikke får en uddannelse. Nye studier

Læs mere

Karakteristik af 10.-klasse-elever

Karakteristik af 10.-klasse-elever Karakteristik af 10.-klasse-elever Del 1 i evalueringen af folkeskolens 10. klasse 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Karakteristik af 10.-klasse-elever 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT

SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT Til Undervisningsministeriet (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen) Dokumenttype Rapport Dato August 2014 SUPPLEMENT TIL EVALUERING AF DE NATIONALE TEST RAPPORT NATIONALE TEST RAPPORT INDHOLD 1. Indledning og

Læs mere

VEJEN TIL GYMNASIET - HVEM GÅR VIA 10. KLASSE?

VEJEN TIL GYMNASIET - HVEM GÅR VIA 10. KLASSE? 15. maj 2006 af Niels Glavind Resumé: VEJEN TIL GYMNASIET - HVEM GÅR VIA 10. KLASSE? 10. klassernes fremtid er et af de mange elementer, som er i spil i forbindelse med diskussionerne om velfærdsreformer.

Læs mere

Region Sjælland. Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet

Region Sjælland. Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet Region Sjælland Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet Region Sjælland Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet Forfatter: Tine Høtbjerg Henriksen Med input fra Kurt Johannesen,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt. De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt. De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014 1 Indhold Sammenfatning... 4 Indledning... 6 Resultater... 8 Elever...

Læs mere

PÅ VEJ FREM. En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder

PÅ VEJ FREM. En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder PÅ VEJ FREM En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder PÅ VEJ FREM KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Uddannelsesmønstrene for unge i Danmark har de seneste år ændret sig markant, så stadigt

Læs mere

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen September 2012 Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER

UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER UNDERVISNINGSEFFEKT-MODELLEN 2006 METODE OG RESULTATER Undervisningseffekten udregnes som forskellen mellem den forventede og den faktiske karakter i 9. klasses afgangsprøve. Undervisningseffekten udregnes

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Profilmodel 2009 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 9 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives ud fra en antagelse om, at uddannelsessystemet

Læs mere

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb En effektanalyse af kandidatstuderendes tilvalg på universiteterne Blandt danske universitetsstuderende er det en udbredt praksis at supplere

Læs mere

Profilmodel 2012 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2012 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 12 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 12 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

Bryder børnene den sociale arv og får en ungdomsuddannelse?

Bryder børnene den sociale arv og får en ungdomsuddannelse? Bryder børnene den sociale arv og får en ungdomsuddannelse? Af Nadja Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 12 Formålet med dette analysenotat er at belyse udviklingen i andelen af unge 25-årige, der

Læs mere

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater.

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. 1 Sammenfatning Der er en statistisk signifikant positiv sammenhæng mellem opnåelse af et godt testresultat og elevernes oplevede

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst

Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst Der er stor forskel på størrelsen af den livsindkomst, som 3-årige danskere kan se frem til, og livsindkomsten hænger nøje sammen med forældrenes

Læs mere

Trivsel og social baggrund

Trivsel og social baggrund Trivsel og social baggrund Den nationale trivselsmåling i grundskolen, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i fire indikatorer - social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. Eleverne

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold. Social arv 163 8. Social arv nes sociale forhold nedarves til deres børn Seks områder undersøges Der er en klar tendens til, at forældrenes sociale forhold "nedarves" til deres børn. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte Af forskningschef Geert Laier Christensen Direkte telefon 61330562 5. marts 2010 Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte En spørgeskemaundersøgelse, gennemført

Læs mere

Tillykke med huen her er dit liv. Indhold. Juni 2015

Tillykke med huen her er dit liv. Indhold. Juni 2015 Juni 2015 Tillykke med huen her er dit liv Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb medudgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt, økonomisk og

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Frafaldet på erhvervsuddannelserne er mindsket efter reformen

Frafaldet på erhvervsuddannelserne er mindsket efter reformen 14. november 218 218:23 Rettet 3. december 218 Figur 1 var fejlbehæftet (y-akse var forkert). Figur er udskriftet. Frafaldet på erhvervsuddannelserne er mindsket efter reformen Af Anne Nissen Bonde, Charlotte

Læs mere

Den sociale afstand bliver den mindre?

Den sociale afstand bliver den mindre? Den sociale afstand bliver den mindre? Bekæmpelse af negativ social arv er et erklæret mål for alle danske regeringer, uanset partifarve. Alle uanset familiemæssig og social baggrund skal have lige chancer

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse

Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse Uddannelsesfiasko i Danmark Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse Regeringens 2015-målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse er langt fra opfyldt.

Læs mere

Privatskolernes løft af elevernes faglige niveau

Privatskolernes løft af elevernes faglige niveau Privatskolernes løft af elevernes faglige niveau Danmarks Privatskoleforening Februar 2016 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 1.1

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau

Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau Nyt fra November 2015 Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau Børn, der startede et år senere i skole, klarer sig ikke bedre end børn, der startede skole rettidigt, når der måles på færdiggjort

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

Flere unge fra kontanthjælp tilgår og fastholdes i uddannelse

Flere unge fra kontanthjælp tilgår og fastholdes i uddannelse Flere unge fra kontanthjælp tilgår og fastholdes i uddannelse KVANTITATIV ANALYSE 09. maj 2016 Viden og Analyse/NNI og CHF Sammenfatning Analysens hovedkonklusioner: Flere af unge mellem 25 og 29 år forlader

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie

Kvalitetsrapport 2013-2014. Skole og Familie Kvalitetsrapport 2013-2014 Skole og Familie Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 3. Mål og resultatmål... 5 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 5 4.

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

November 2014 UNGE UDEN UDDANNELSE - ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

November 2014 UNGE UDEN UDDANNELSE - ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE November 2014 UNGE UDEN UDDANNELSE - ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE UNGE UDEN UDDANNELSE - ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 03 Dato 2014-11-12 Udarbejdet af HELW, TONH Kontrolleret af MJBJ, SKNN Godkendt

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 81. Idealer om det gode aftensmåltid

Madkulturen - Madindeks 2015 81. Idealer om det gode aftensmåltid Madkulturen - Madindeks 2015 81 5. Idealer om det gode aftensmåltid 82 Madkulturen - Madindeks 2015 5. Idealer om det gode aftensmåltid Madkultur handler både om, hvad danskerne spiser, men også om hvilke

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

Folkeskolen: Hver 3. med dårlige karakterer får ikke en uddannelse

Folkeskolen: Hver 3. med dårlige karakterer får ikke en uddannelse Folkeskolen: Hver 3. med dårlige karakterer får ikke en uddannelse Det faglige niveau i folkeskolen har stor betydning for, hvordan de unge klarer sig i uddannelsessystemet. Mere end hver tredje af de

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE 20. juni 2005 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf.: 33557721 Resumé: SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE Investeringer i uddannelse er både for den enkelte og for samfundet en god investering. Det skyldes

Læs mere

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx Vejlefjordskolen Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Elevfravær, karakterer og overgang til/status på ungdomsuddannelsen

Elevfravær, karakterer og overgang til/status på ungdomsuddannelsen Elevfravær, karakterer og overgang til/status på ungdomsuddannelsen Af Kontor for Analyse og Administration Elevernes fravær i 9. klasse har betydning for deres opnåede karakterer ved de bundne 9.- klasseprøver.

Læs mere

Ressourceforbrug i folkeskolen og effekter på elevernes uddannelsesforløb

Ressourceforbrug i folkeskolen og effekter på elevernes uddannelsesforløb Ressourceforbrug i folkeskolen og effekter på elevernes uddannelsesforløb af Eskil Heinesen Brian Krogh Graversen Niels Madsen AKF Forlaget Oktober 1999 1 Forord I denne rapport beskrives hovedresultaterne

Læs mere

Profilmodel 2012 Videregående uddannelser

Profilmodel 2012 Videregående uddannelser Profilmodel 1 Videregående uddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående uddannelse Profilmodel 1 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår Bonus A Forfattere: Jeppe Christiansen og Lone Juul Hune UNI C UNI C, juni

Læs mere

Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 10 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indhold Baggrund Side 3 De 13 teser Side 6 Metode Side 8 Resultater Side 10 Beregninger

Læs mere

Analyse 20. januar 2015

Analyse 20. januar 2015 20. januar 2015 Stigende karakterforskelle mellem drenge og piger ved grundskolens 9. kl. afgangsprøver Af Kristian Thor Jakobsen Generelt klarer kvinder sig bedre end mænd i det danske uddannelsessystem.

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Hvor brydes den negative sociale arv bedst?

Hvor brydes den negative sociale arv bedst? 27. maj 2015 Hvor brydes den negative sociale arv bedst? I en undersøgelse 1 af negativ social arv dokumenterer AE-rådet, at der er store geografiske forskelle på, hvor mange unge, der bryder med den negative

Læs mere

Skolekundskaber og integration1

Skolekundskaber og integration1 Skolekundskaber og integration1 Skolekundskaberne og især matematikkundskaberne målt ved karakteren i folkeskolens afgangsprøve har stor betydning for, om indvandrere og efterkommere får en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse

Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 198 Offentligt Velfærdspolitisk Analyse Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse El Mange udsatte børn og unge får en god skolegang og kommer

Læs mere

Beskæftigelsen i bilbranchen

Beskæftigelsen i bilbranchen Beskæftigelsen i bilbranchen Sammenfatning Bilbranchen har sammen med DI s kompetenceenhed Arbejdsmarkeds-politik lavet en ny analyse om beskæftigelsen. Den tegner en profil af bilbranchen, som på mange

Læs mere

Uddannelsesefterslæb på Fyn koster dyrt i tabt velstand

Uddannelsesefterslæb på Fyn koster dyrt i tabt velstand Uddannelsesefterslæb på Fyn koster dyrt i tabt velstand Næsten hver tredje 26-årige på Fyn har ikke fået nogen uddannelse. Dette svarer til, at mere end 1. unge fynboer hvert år forlader folkeskolen uden

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

Notat: Faglig skolekvalitet ifølge KREVI og Undervisningsministeriet. Forskellige metoder, forskellige resultater

Notat: Faglig skolekvalitet ifølge KREVI og Undervisningsministeriet. Forskellige metoder, forskellige resultater Notat: Faglig skolekvalitet ifølge KREVI og Undervisningsministeriet Forskellige metoder, forskellige resultater August 2011 1 Baggrund KREVI offentliggjorde i maj 2011 en analyse af folkeskolernes faglige

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål.

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål. Opfølgning på resultatmål 27. maj 2014 vedtog Ungeudvalget resultatmål for ungeindsatsen. Det blev også besluttet, at der løbende skal følges op på, hvordan det går med målopfyldelsen. Dette er første

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015 Analyse 29. april 215 Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev

Læs mere

Socioøkonomisk reference: I hvilke prøver og på hvilke skoletyper klarer eleverne sig bedre end forventet i 9. klasse i 2016/2017?

Socioøkonomisk reference: I hvilke prøver og på hvilke skoletyper klarer eleverne sig bedre end forventet i 9. klasse i 2016/2017? Socioøkonomisk reference: I hvilke prøver og på hvilke skoletyper klarer eleverne sig bedre end forventet i 9. klasse i 2016/2017? Mange undersøgelser viser, at elevernes karakterer hænger sammen med deres

Læs mere

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR mellem mennesker opfattes normalt som et samfundsmæssigt gode. Den gensidige tillid er høj i Danmark, men ofte ses dette som truet af indvandringen.

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning

Fordeling af midler til specialundervisning NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen December 2012 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017

Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017 Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017 I dette bilag anvendes en række af skolevæsnets eksisterende data til at undersøge, hvilken betydning andelen af tosprogede

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Elever, der skifter skole i løbet af skoleåret

Elever, der skifter skole i løbet af skoleåret Elever, der skifter skole i løbet af skoleåret 2016/2017 Af Nadja Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 13 Formålet med dette analysenotat er at belyse skoleskift mellem de frie grundskoler og folkeskolerne

Læs mere

Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014. Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik

Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014. Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014 Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik Juli, 2014 Indledning Hvidovre Kommunes etablering af talenthold indgår som en del af

Læs mere

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse 114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse Et særudtræk fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse (AKU), som AE har fået foretaget, viser, at unge i stigende grad er havnet i arbejdsløshed

Læs mere

Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget

Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget efter 9. klasse Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at tegne billeder af unge, som går ud af 9. klasse. Der gives karakteristik

Læs mere

SAMFUNDETS STEDBØRN: ANBRAGTE BØRNS VIDERE SKÆBNE. Af Niels Glavind, ng@aeraadet.dk

SAMFUNDETS STEDBØRN: ANBRAGTE BØRNS VIDERE SKÆBNE. Af Niels Glavind, ng@aeraadet.dk 2004 SAMFUNDETS STEDBØRN: ANBRAGTE BØRNS VIDERE SKÆBNE Af Niels Glavind, ng@aeraadet.dk AErådet har tidligere offentliggjort analyser af social arv m.v. bl.a. til brug for det tema, Ugebrevet A4 har om

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Notat. Metodeappendiks

Notat. Metodeappendiks Notat Til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Metodeappendiks Beregning af population og stikprøve Den samlede population er beregnet på baggrund af oplysninger,

Læs mere

NOTAT 48 02.10.2015 EFFEKTEN AF HF. Metode

NOTAT 48 02.10.2015 EFFEKTEN AF HF. Metode NOTAT 48 02.10.2015 EFFEKTEN AF HF er tiltænkt rollen som social og faglig løftestang for de personer, der ikke følger den direkte vej gennem ungdomsuddannelsessystemet. I dette notat viser DEA, at hf

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium Beskæftigelsesrapport 2004 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Konservatoriets sammenfattende vurdering... 4 3. Kandidaternes socioøkonomiske

Læs mere

Notat 5.1.: Elevers karaktergennemsnit og fordeling på almene efterskoler

Notat 5.1.: Elevers karaktergennemsnit og fordeling på almene efterskoler Notat 5..: Elevers karaktergennemsnit og fordeling på almene efterskoler Af Konsulent Mette Hjort-Madsen og Konsulent Ole Bjerring, Efterskoleforeningen Udarbejdet for Arbejdsgruppe om tilskudsrevision,

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2011 Aksel Thomsen August 2014 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER FRA FREDERIKSBERG Danmarks Statistik

Læs mere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere Fremtidens mænd 23: Ufaglærte og udkantsdanskere Mænd i 3 erne er allerede i dag overrepræsenteret i udkantsdanmark. En tendens som vil blive forstærket i fremtiden. I løbet af de næste 2 år vil kvinders

Læs mere

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012

Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012 7. MARTS 2014 Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012 AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN En samlet analyse af tilkendelsespraksis 2003-2012 Formålet med dette notat er at give en samlet beskrivelse

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2017 Metodenotat Indhold Sammenfatning... 5 Baggrund... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable...

Læs mere

HVEM ER GF1 ELEVERNE?

HVEM ER GF1 ELEVERNE? HVEM ER GF1 ELEVERNE? Statistik 2014-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 DET NYE GRUNDFORLØB... 2 1.2 FÆRRE ELEVER... 4 1.3 DRENGENE DOMINERER... 5 1.4 10. KLASSE TOPPER... 6 1.5 FÆRREST GF1-ELEVER I NORDJYLLAND...

Læs mere

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 X-købing Kommune Sådan burde skolerne offentliggøre deres resultater Denne resultatrapport afspejler ikke virkeligheden. Fremtidsskolen er ikke nogen virkelig skole,

Læs mere