Ændringsforslag til budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringsforslag til budget 2010-2013"

Transkript

1 sforslag til Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Socialcentret Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Initiativer for at forhindre udsættelse af lejere I alt Alle beløb er Korrigeret Budget 2010 (Socialcentrets lønsum) <1 Budget <1 Budget <1 Budget <1 Folketinget har vedtaget Lov nr. 286 af 15. april 2009 om af lov om leje af almene boliger, lov om leje mv. Lovændringen handler om initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge af manglende betaling af husleje mv.). Lovændringen er en udmøntning af en del af satspuljeaftalen for 2009, og er et led i regeringens samlede boligsociale indsats. Lovændringen indebærer i hovedtræk følgende ændringer: Fremrykket vurderingspligt for kommunen ved udsættelsessager (dvs. kommunen skal hurtigere ind i sager om udsættelser for at give råd & vejledning og vurdere eventuelle muligheder for hjælp). Udvidelse af målgruppen for kommunens vurderingspligt. Kommunen har i dag vurderingspligt i forhold til børnefamilier og i forhold til personer, som kommunen kender i forvejen. Vurderingspligten udvides til nu at omfatte alle borgere Særlig forpligtelse for kommunen til at overveje administration af kontanthjælp og social pension, hvis en borger har misligholdt sin huslejebetaling Udvidet mulighed for at få flyttehjælp

2 Fordelen er, at flere borgere får tilbud om råd og vejledning og eventuelt også hjælp og på et tidligere tidspunkt. Målet er naturligvis at undgå udsættelser, som på landsplan har udvist en stigende tendens. Ulempen er, at der skal bruges flere administrative ressourcer på opgaven. Det er især den forventede stigning i antallet af borgere på administration samt den udvidede vurderingspligt til alle borgere, der medfører administrative omkostninger. I første halvår af 2009 har kommunen modtaget 174 skriftlige henvendelser fra fogedretten om berammede udsættelser (som dog langt fra i alle tilfælde ender med en reel udsættelse). Det svarer til ca. 350 fogedretshenvendelser årligt. En del henvendelser vedrører dog samme borger, så det skønnes, at fogedretshenvendelserne vedrører ca. 250 forskellige borgere. I alt forventes administrative merudgifter på 0,2 årsværk, svarende til kr. Loven er trådt i kraft den 1. april 2009, og har således helårsvirkning fra 2010 og fremefter. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG

3 sforslag til Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Børn & Familier Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Familievejlederordning Kontinuitet i anbringelse Skærpelse af regler om forældrepålæg og indførelse af ungepålæg I alt Alle beløb er Korrigeret Budget <1 Budget <1 Budget <1 Budget <1 I forhold til børn og unge med særlige behov er der vedtaget en række ændringer som samlet set får betydning for lægningen de kommende år. Servicelovens 11 er i 2009 ændret så kommunerne fra 1. Juli 2009 er pålagt at etablere en særlig familievejlederordning for familier med børn og unge under 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. En sådan ordning er ikke etableret i Greve Kommune endnu. Udgifter til pjecer mv. samt rådgivning á 36 timer pr. år anslås til kr. Barnets reform er under udvikling. Første del heraf er en lovændring som skal sikre kontinuitet i anbringelse. en består af 4 elementer: o Mulighed for anbringelse af børn under et år i op til tre år uden krav om genbehandling af sagen. o Mulighed for anbringelse uden tidsbegrænsning som følge af barnets tilknytning til anbringelsesstedet. Ordningen indfases over de næste 19 år hvilket kompenseres via en årlig stigning i beløbet til kompensation. o Pligt til at træffe afgørelse om og fastsætte en hjemgivelsesperiode på op til seks måneder, når et barn eller en ung hjemgives fra en anbringelse o Pligt til at tilbyde psykologbehandling til alle børn uanset alder, som følger med deres mor på et krisecenter Kommunerne kompenseres via DUT for de administrative udgifter til at udarbejde de viderebragte anbringelser. Administrationen har brugt aftalens forudsætning om at opfølgning på

4 handleplan tager to timer pr. barn og der bruges 5 timer ekstra på tilsyn samt en time til at træffe afgørelse om samvær pr. anbringelse. Der er taget udgangspunkt i aftalens forudsætninger, selvom administrationen mener, at det på ingen måde svarer til den ekstra tid, der i praksis vil blive konsekvensen af de nye regler. Alene det forhold at rådgiver sammen med tilsynsførende skal bruge tid til at aftale møder, køre til og fra anbringelsessted (som kan være i hele landet) og herefter lave notater til sagen og kommunikere med forældre og samarbejdsparter omkring handleplan, som så skal rettes og fremsendes på ny. Det må derfor forventes, at der på trods af bevilget kompensation vil blive tale om en borgerrettet servicereduktion taget fra den øvrige rådgivning. Lovændringen ændrer de nuværende regler om forældrepålæg fra kan til skal. Endvidere indføres et ungepålæg som et nyt og mere insisterende redskab til brug for indsatsen overfor udsatte børn og unge i alderen år. Kompensationen bygger på aftalens forudsætning om kommunen bruges fire timer pr. måned til at følge op på pålæggets overholdelse samt ½ time på planlægning af processen. Også her er det administrationens vurdering det langt fra lever op til de administrative ekstrafunktioner rådgiver skal udføre. Den søgte kompensation bliver kun delvis hvor der også i forhold til disse regler vil blive tale om en borgerrettet servicereduktion taget fra den øvrige rådgivning. Målsætningen er at kunne yde en bedre service til børn og unge med særlige behov. Med ændringen øges den offentlige service overfor familier med børn som har funktionsnedsættelse. Ulempen er, at lovændringen øger antallet af opgaver kommunen skal udføre og at kompensationen fra DUT ikke vurderes at svare til de ekstraopgaver som familierådgivningen vil skulle levere. Kommunerne kompenseres ifølge aftalen for den øgede administration ved lovændringerne. Der er tale om rådgivning af borgere, der har børn med særlige behov. Det må forventes, at nogle borgere bliver opmærksomme på mulighed for økonomisk støtte, hvor familierne i dag selv enten afholder udgiften eller ikke f.eks. tager imod kursustilbud og lignende. Den øgede administrative service kan derfor vise sig at få afledte konsekvenser i form af udgiftspres på område 3.03, hvor der afholdes udgifter efter servicelovens regler, hvis der er tale om handicappede børn. Der vil derudover blive tale om en reduceret rådgivning på andre områder for tidsmæssigt at kunne leve op til de krav der er fastsat i de nye regler. Lovændringerne er trådt i kraft medio Hvis DUT kompensationen indarbejdes ændres kommunens administrative rådgivning mv. så ændringerne kan slå igennem fra 1. januar DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG

5 sforslag til Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Merudgifter til buskørsel I alt Alle beløb er Korrigeret Budget Budget Budget Budget Det forventes, at der i løbet af efteråret 2009 vedtages et princip om cross-borderleasing i Movia for året Dette betyder en merudgift for Greve Kommune for buskørsel og flextrafikken (inkl. handicapkørsel). Greve Kommune kompenseres for denne merudgift gennem DUT-midlerne. Movia har oplyst, at merudgiften for Greve Kommune er på buskørsel og flextrafikken er på henholdsvis kr. og kr. Forslaget omhandler busdriften og flextrafikken i Greve Kommune og vil betyde, at den fastlagte service kan fastholdes. Hvis forslaget vedtages, kan det nuværende serviceniveau på busdriften fastholdes, hvorimod det vil være nødvendigt at reducere i busdriften i Greve Kommune for at overholde terne, hvis forslaget ikke vedtages. Greve Kommune vil sandsynligvis blive pålagt en merudgift til cross-borderleasing, og tet til busdriften i Greve Kommune vil derfor blive belastet med denne merudgift. Forslaget vil træde i kræft pr. 1. januar 2010.

6 DIREKTIONENS PRIORITERINGSKATALOG BUDGET sforslag til Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljø Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Revision af indsatsplan Opfølgende indsatser aftalt i indsatsplanen I alt Alle beløb er Korrigeret Budget Budget Budget Budget I forbindelse med kommunalreformen blev den tidligere amtslige opgave vedr. kortlægning af grundvandet og udarbejdelse af indsatsplaner derfor delt mellem staten og kommunen. Denne opgave er reguleret i vandforsyningslovens 13 og bekendtgørelse om indsatsplaner Opgaven er hidtil blevet finansieret via et gebyr opkrævet af kommunen. Fremover sker finansieringen dog gennem en grundvandsafgift, som ejere af vandindvindingsanlæg betaler til SKAT. De kommunale udgifter til opgaven med indsatsplanerne finansieres således over bloktilskudet frem til 2017, hvor opgaven forudsættes afsluttet. Greve Kommune får hvert år ca kr. til opgaven. Roskilde Amt udarbejdede en indsatsplan for Greve området i Det var en af de første indsatsplaner der blev udarbejdet, fordi grundvandsressourcen i Greve området var højt prioriteret af Roskilde Amt set i forhold til udnyttelse af grundvandsressourcen og vandressourcens sårbarhed. En del områder i landet har endnu ikke fået udarbejdet en indsatsplan, men det forudsættes at være gennemført for hele landet inden udgangen af I indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Greve området står der, at den skal revideres efter 5 år. Ifølge bekendtgørelse om indsatsplaner er det ikke et krav, at indsatsplaner revideres løbende, men administrationen anbefaler, at Greve Kommune vil prioritere opgaven med henblik på fortsat at arbejde målrettet beskyttelse af grundvandsressourcen. Indsatsplanen mangler fx helt arbejdsfeltet boringsnære beskyttelsesområder og der er siden indsatsplanens udarbejdelse sket store ændringer i indvindingen i kommunen. De kommende vandplaner vil stille nye krav til vandkvalitet og vandressourcen, som det vil være muligt at tage højde for. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 1 1. AJOURFØRING

7 DIREKTIONENS PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Revision af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Greve området. Målgruppen er vandværker, kommunen, landbruget og andre interessenter inden for grundvandsbeskyttelse. Fra 2011 og frem vil økonomien afhænge af i hvilket omfang det ønskes at realisere tiltagene i indsatsplanen. Revision af indsatsplanen vil blive gennemført i 2010 med opfølgende indsatser de følgende år. Ved at gennemføre en revision i 2010 er det muligt at vurdere indsatsplanen i forhold til indholdet i de kommende vandplaner. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 2 1. AJOURFØRING

8 sforslag til Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år. Dagtilbud Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Økonomiske fripladser I alt Alle beløb er Korrigeret Budget Budget Budget Budget NB! I tet indgår også vedr. fripladser/søskenderabat. Som det fremgår af Budgetvejledning 2010, forventes det som en del af Forårsparken 2.0, at fripladsgrænserne for enlige forsørgere forhøjes med kr. med virkning fra 1. januar Med nuværende retningslinjer, er det den samlede husstandsindkomst, der danner grundlag for beregning af økonomisk friplads. Der har altså ikke tidligere være særlige regler for enlige forsørgere. KL opfordrer Greve Kommune til at søge DUT midlerne med den procentsats kommunen normalt ville kunne opnå (0,86 %), idet der ikke er udarbejdet en generel beregningsmodel. Beløbet efterreguleres i Normal procedure er, at KL sidst på året fremsender nye fripladsskalaer/indtægtsgrænser for kommende år. KMD sørger automatisk for at opdatere indtægtsgrænserne i institutionssystemet. Administrationen forventer, at der i lighed med tidligere år, vil blive fremsendt materiale fra KL. Indtægter vedr. dagpleje og daginstitutioner. Såfremt forslaget bliver vedtaget, vil kommunen få øgede udgifter til økonomiske fripladser, udover de merudgifter, som evt. indførelse af madordning vil medfører, for fripladskontoen. Den 1. januar 2010.

9 sforslag til Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år. Dagtilbud Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Madordning I alt Alle beløb er Korrigeret Budget Budget Budget Budget I forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2010 blev det aftalt, at regeringen efter sommerferien, vil søge at få tilslutning i Folketinget til en udsættelse af opstart af frokostordning fra 1. januar 2010 til 1. januar Af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2010 fremgår det, at regeringen vil søge tilslutning til, at: o Tidspunktet for indførelse af ordningen flyttes til 2011, idet kommuner, der er klar, kan indføre frokostmåltid allerede i o Kommunerne vil i løbet af 2010 kunne indføre ordningen gradvist, herunder for en andel af kommunens børn i daginstitutioner. o Kommunerne tilføres 400 mio. kr. fra 2011 som et løft af bloktilskuddet. o Kommuner, der indfører frokostordninger i daginstitutioner i 2010, vil få udbetalt deres forholdsmæssige andel af bloktilskudskompensationen fra tidspunktet for indførelsen. Børne- og Ungeudvalget skal på møde den 19. august 2010 behandle sag om opstart af madordning. I sagen indstilles, at den nuværende ordning for vuggestuebørn fastholdes, og at forældrebetalingen for vuggestuebørn hæves fra 25 til 30 %, som loven giver mulighed for. For børnehavebørnenes vedkommende indstilles, at frokostordning udskydes til 1. januar Hvis indstillingerne imødekommes, vil der således kun være madordning for vuggestuebørnene i Dette er årsagen til, at dette ændringsforslag er mindre i 2010 end de efterfølgende år. Forældre med børn i vuggestue og børnehave.

10 Såfremt forslaget vedtages, vil der blive serveret mad i vuggestuerne som hidtil, med en højere forældrebetaling (30 %) til følge, medens børnehavebørnene fortsat skal have mad med i 2010 og forældrebetalingen fastholdes på 25 %. Hvis den hidtidige madordning for vuggestuebørn fastholdes og forældrebetalingen stiger fra 25 til 30 % i 2010, vil beslutningen, i forbindelse med vedtagelsen af 2010, om at merprovenuet for vuggestuebørn på 4,1 mio. kr. skulle lægges i kassen, kunne efterleves. Den 1. januar DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG

11 sforslag til Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.01 Kultur Kultur & Fritid Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Tidligere amtslige tilskud til kulturformål I alt Alle beløb er Korrigeret Budget Budget Budget Budget Som følge af Aftale om kommunernes økonomi for 2010 vil ophøret af overgangsordningen for de tidligere amtslige tilskud til kulturformål indebære, at honorarstøtte til Portalen på ca. 0,114 mio. kr. og driftsstøtte til Greve Teater på ca. 0,052 mio. kr. fra 2011 ikke længere udbetales via kulturregionsamarbejdet, men i stedet finansieres via bloktilskuddet. Kommunerne kompenseres via en samlet pulje på 28 mio. kr. Det forventes, at Greve Kommunes andel fuldt ud vil dække de nævnte tilskud til Portalen og Greve Teater. Administrationen foreslår, at disse tilskud videreføres på samme niveau. 1. januar 2011

12 sforslag til Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Socialcentret Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Borgerstyret personlig assistance (BPA) efter Servicelovens 96 I alt Alle beløb er Korrigeret Budget Budget Budget Budget Efter servicelovens 96 skal der ydes tilskud til borgerstyret personlig assistance (tidligere kaldet handicaphjælperordning ). Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde ganske særlig støtte. Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Desuden er det en betingelse, at borgeren også kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne med mindre borgeren indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om at varetage arbejdsgiverfunktionen. I så fald udbetales tilskuddet til den person/forening/virksomhed, som borgeren har valgt. Den 1. juni 2009 trådte Lov nr. 388 af 25. maj 2009 om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) i kraft. Lovændringen indebærer nye regler om udmåling af tilskuddet efter 96. De nye regler om udmåling af tilskuddet er efterfølgende den 19. juni 2009 præciseret i bekendtgørelse nr. 567, der træder i kraft den 1. juli Efter bekendtgørelsen skal der i udmålingen af hjælpen tages højde for en række elementer, der ikke tidligere har indgået. Udmålingen skal nu have rummelighed til at dække ferie, diverse tillæg, anciennitet og arbejdsmarkedspension. Der skal indregnes tid til oplæring af hjælpere, til personalemøder og til MUS-samtaler. Desuden skal kommunen dække udgifter til løn under sygdom, barnets 1. og 2. sygedag, forsikringer, barselsfond og kurser efter regning. Endelig skal der udmåles tilskud til at varetage arbejdsgiveropgaven, hvis borgeren vælger at delegere den opgave til en forening eller en privat virksomhed.

13 Målgruppen for 96 er beskrevet ovenfor. Aktuelt er 8 borgere omfattet. Supplerende kan oplyses, at de omfattede borgere modtager hjælp i betydeligt omfang og derfor også er udgiftskrævende. Formålet med de nye regler om udmåling af tilskuddet er, at det skal være reelt økonomisk muligt for borgere med BPA at rekruttere og fastholde de nødvendige hjælpere med de fornødne kvalifikationer. Lovændringen medfører merudgifter, idet tilskuddet skal være højere det er netop formålet. På landsplan er de økonomisk konsekvenser for kommunerne opgjort til 75,3 mio. kr. I 2009, og herefter 137,5 mio. kr. fra Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beregne de konkrete økonomiske konsekvenser for Greve Kommune. Administrationen skønner dog, at de nye regler vil medføre merudgifter på mindst 10 % af de nuværende udgifter. Derfor foreslås det, at der foreløbig indregnes en forhøjelse på 10 %, svarende til 0,657 mio. kr. En mere detaljeret beregning af omkostningerne vil ske henover sommeren i et samarbejde mellem Socialcentret og Pleje & Omsorg, idet lovændringen også gælder servicelovens 95, der administreres af Pleje & Omsorg. Beregningen forventes at foreligge primo september, sådan at den kan indgå i Social- og Sundhedsudvalgets behandling af tet den en trådte i kraft den 1. juli 2009, og har dermed helårsvirkning fra 2010 og frem. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG

14 sforslag til Social- og sundhedsudvalget Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje Pleje & Omsorg Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Fast kontaktperson i hjemmeplejen I alt Alle beløb er Korrigeret Budget Budget Budget Budget Lov nr af 19. december 2008 om ændring af lov om social service (Fast kontaktperson i hjemmeplejen) har til formål at sikre at borgere ved visitation af hjælp efter 83 har en fast kontaktperson i visitationen såfremt der opstår spørgsmål vedr. den personlige pleje eller praktiske hjælp eller hvis den visiterede hjælp ikke leveres i overensstemmelse med afgørelsen. Alle borgere der er visiteret til hjælp efter 83. Borgerne vil have lettere ved at få kontakt til den rette person i første omgang og med at få den rette hjælp og vejledning. Administrationens tilgængelighed skal være større, da borgerne skal kunne få fat i kontaktpersonen. Der bliver anvendt mere tid til planlægning og opfølgning i visitationen. Loven trådte i kraft den 1. januar 2009, og er derfor allerede gældende. Det vurderes at det vil have en administrativ omkostning for kommunen i form af planlægning. Udgiften vurderes til at være ca. 0,090 mio. kr. på årsbasis.

15 sforslag til Social- og sundhedsudvalget Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje Pleje & Omsorg Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Kommunalt tilskud som følge af loft over prisen på fuldkost på plejecentre I alt Alle beløb er Korrigeret Budget Budget Budget Budget Den 1. juli 2009 trådte en ny lov (Lov nr. 390 af 25. maj 2009 om ændring af lov om social service) om loft over egenbetaling for madservice i plejeboliger i kraft. Lovforslaget er en del af finanslovsaftalen for Af aftalen fremgår det, at der skal indføres et prisloft på kr. pr. måned (2009-priser) for borgerens egenbetaling for madservice efter lov om social service 83. Taksten reguleres hvert år den 1. januar efter lov om satsregulering. (2010-priser) Takst 2010, jf. takstblad Kommunalt tilskud Antal boliger Belægningspct. 95% 95% 95% 95% Beløb pr. måned Beløb pr. år I beregningen er det antaget, at der er en belægningsprocent på 95 pct., da der altid vil være nogle tomme boliger i en kort periode mellem ud, og indflytning af forskellige borgere. Forslaget omhandler alle borgere, der bor i plejebolig, og som har valgt at modtage fuldkost. Da det er plejecentrerne, der opkræver borgerne betaling for mad, er det plejecentrerne, der vil opleve at kunne få en begrænset dækning af udgifterne til fuldkost.

16 Ulemperne ved forslaget er, at det kommunale tilskud til kost skal forøges, og at der følger en administrativ opgave med i form af registrering. Med ordningen følger også en øget administration. Da det kun er borgere, der rammer loftet på kr. (2009-priser) der skal kompenseres. Plejecentrerne skal registrerer hvor mange borgere, der rammer loftet hver måned, for at modtage kompensation for den tabte indtægt. Dette kræver administration både på plejecentrerne og i administrationen i Pleje & Omsorg. Forslaget trådte i kraft den 1. juli I 2009 fik Center for Pleje & Omsorg en tillægsbevilling på kr. til dækning af merudgift i 2009 som følge af ordningen. Ordningen gælder derfor 2010 og frem. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG

17 sforslag til Social- og sundhedsudvalget Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje Pleje & Omsorg Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Borgerstyret personlig assistance ( 95) I alt Alle beløb er Korrigeret Budget Budget Budget Budget Den 1. juni 2009 trådte nr. 388 af 25. maj 2009 om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) i kraft. Loven om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) har til formål at ensarte reglerne for udmåling af tilskud til BPA. Kommunen skal udmåle et kontant tilskud til borgeren efter de nye regler fastsat af ministeren. Ud over grundlønnen skal udmålingen have rummelighed til at dække udgifterne til div. tillæg, anciennitet og arbejdsmarkedspension. Desuden skal kommunen dække udgifter til løn under sygdom, barnets 1. og 2. sygedag, forsikringer, barselsfond og kurser efter regning. Endvidere fastsætter loven regler ved en persons flytning mellem kommuner og ved borgerens død. Forslaget omfatter alle borgere, der er visiteret efter 95, og som ønsker selv at påtage sig rollen som arbejdsgiver eller at aflønne en privat person eller en virksomhed for at være arbejdsgiver. Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Desuden er det en betingelse, at borgeren også kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne med mindre borgeren indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om at varetage arbejdsgiverfunktionen. I så fald udbetales tilskuddet til den person/forening/virksomhed, borgeren har valgt.

18 Fordelene ved loven er, at reglerne for udmåling bliver ensartet efter faste regler, og at borgeren har mulighed for at benytte en privat person eller en virksomhed til at agerer arbejdsgiver for hjælperne. Ulemperne for kommunen er, at der bliver en større administrationsbyrde ved udmåling af tilskuddet, som skal administreres og prisfastsættes årligt. I forhold til borgeren bliver der endvidere en større opgave i forhold til information om ordningen. De økonomiske konsekvenser for center for Pleje & Omsorg er i opgørelsen sat til 10 pct., som skal ses som et overslag. De 10 pct. skal dække den relativt høje timepris, som er resultatet af lovkravene til de mange udgifter som tilskuddet skal dække. Desuden skal der tages højde for den forøgede administration, der kommer til at ligge hos kommunen, da der stadig skal kontrolleres timesedler for alle hjælpere, og udarbejdes regnskab for hver enkelt borger, hvor kommunen er arbejdsgiver. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beregne en mere detaljeret omkostning for ordningen. Center for Pleje & Omsorg vil i løbet af sommeren i samarbejde med Socialcentret, der administrerer 96, beregne et mere præcist estimat for den fremtidige omkostning. Loven trådte i kraft den 1. juli 2009, og konsekvensen af loven vil allerede kunne ses i 2009 og dermed også være aktuel i hele 2010 og frem. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG

19 sforslag til Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.04 Sundhed Sundhed Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Vederlagsfri fysioterapi, ny tilskudsgruppe I alt Alle beløb er Korrigeret Budget Budget Budget Budget Pr. 1. august 2008 overtog kommunerne ansvaret for finansiering af vederlagsfri fysioterapi fra regionerne. Samtidig skete en betydelig udvidelse af målgruppen, der også kom at omfatte borgere med visse kroniske lidelser, herunder sclerose o.a. Vederlagsfri fysioterapi henvises af lægen, og udføres til den største del af private aktører. Derfor er det ikke muligt for kommunen at regulere udgifterne og forslaget indebærer således en øgning af tet til at passe det prognosticerede forbrug. I processen for 2009 blev det besluttet, at DUT-midler i overslagsårene kun skulle søges for den gamle tilskudsgruppe, da forbruget for den nye tilskudsgruppe endnu var ukendt. Denne beslutning var helt i linje med oplægget i aktstykket om DUT for finansloven I oversigten over DUT-midler i 2010 forekommer vederlagsfri fysioterapi derfor igen. Vederlagsfri fysioterapi tilbydes til borgere med et svært fysisk handicap. Med flytningen af opgaven til kommunerne er målgruppen udvidet til også at omfatte personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom (fx sklerose). Det er den ny tilskudsgruppe der omfattes af dette DUT-forslag. Aktiviteten er lovbestemt, og udgiften er ikke regulerbar.

20 Forslagets konsekvenser er en tilpasning af tet, så de stemmer overens med de forventelige udgifter i de kommende år. I 2009 er det forventede forbrug til vederlagsfri fysioterapi i Greve kommune 4,79 mio. kr. og 4,97 mio. kr. i Budgettet, der for nærværende kun er beregnet til den gamle tilskudsgruppe, er i 2010 og overslagsårene 4,09 mio. kr. årlig. Det beløb som der i forslaget søges om er differencen mellem det aktuelle og det forventede forbrug: 0,87 mio. kr. Det søgte beløb er lavere end skønnet for den ny tilskudsgruppe i Dette skyldes at den ny tilskudsgruppe, efter ti måneder med kommunalt ansvar for den vederlagsfri fysioterapi, stadig ikke er fuldt ud repræsenteret i den gruppe borgere, der får vederlagsfri fysioterapi. Dette indebærer, at udgifterne til vederlagsfri fysioterapi kan stige mere end forudset i overslagsårene hvis den ny tilskudsgruppe begynder at, i større omfatning, få lægehenvisning til vederlagsfri fysioterapi. Derved er det forventede forbrug i de kommende år usikkert. Forslaget kan træde i kraft pr. primo 2010 DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG

21 sforslag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Budgetområde: 6.01 Forsørgelsesudgifter Jobcentret Forslagstype: DUT Serviceramme Ja/Nej: Nej Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift af lov om sygedagpenge I alt Alle beløb er Korrigeret Budget Budget Budget Budget Lov nr. 480 af 12. juni 2009 udvider perioderne, hvor kommunen skal udbetale sygedagpenge. Fremover kan uafklarede sygemeldte få forlænget perioden med 26 uger, førtidspensionister og 65+ årige få 13 ugers forlængelse, arbejdsgivers sygedagpengeforpligtigelse ophører ved fratrædelse etc. Øgede krav til sagsopfølgningsfrekvens og aktivering. Sygedagpenge er retsbestemte ydelser, hvorfor udgiftsstigningen vil komme. Modtagere af sygedagpenge, kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse og ledighedsydelse. Bemærk at målgruppen for sygedagpengeopfølgning er væsentligt udvidet. Borgerne får flere retskrav på at modtage sygedagpenge, men kan til gengæld sættes i aktivering. Arbejdsgivere og A-kasser skal bidrage til sygeopfølgningen. Modtagere af starthjælp, introduktionsydelse og ledighedsydelse skal også have sygeopfølgning. Loven er trådt i kraft den med en gradvis start af de forskellige elementer. Fra ændres statens refusion fra nuværende 50 % til 35 % på passive sygedagpengemodtagere og 65 % på delvis raskmeldte eller aktiverede sygedagpengemodtagere. kommunen kompenseres for tab af refusion samt merudgifter ved aktivering via DUT.

22 sforslag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Budgetområde: 6.02 aktivitetstilbud Jobcentret Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Etablering af enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem I alt Alle beløb er Korrigeret Budget Budget Budget Budget Lov nr. 482 og 483 af 12. juni 2009 overfører den statslige del af Jobcentret - såvel medarbejdere som driftsudgifter - til Kommunen. Samtidig overtager Kommunen sagsbehandlingen af de forsikrede ledige, refusion af dagpenge til A-kasserne og analysearbejdet fra Staten. Lovens formål er at skabe et enstrenget beskæftigelsessystem for alle arbejdssøgende uanset forsørgelsesgrundlag. De nuværende statsligt ansatte i jobcentret samt personer fra den centrale drift. Borgerne vil have fordel af kun at skulle henvende sig et sted til en myndighed. Ulempen er, at de bagvedliggende forsørgelsessystemer stadig er 2-delte (Kommunen og A-kasserne). Beregningen af DUT er baseret på 2008-tal og tager ikke højde for den konstaterede stigning i ledigheden efterfølgende. Driftsopgaver, som tidligere blev varetaget af Driftsregionen for Hovedstaden og Sjælland, samt fra BAC (Arbejdsmarkedsstyrelsens økonomikontor) samt opgaver fra BIT ( Beskæftigelsesministeriets IT- afdeling), overgår som nye driftsopgaver i Jobcenteret. Der kompenseres over DUT midlerne for de nye driftsopgaver. Det drejer sig om udbud i forhold til anden aktør, udarbejdelse af analyser og statistikker i forhold til de forsikrede ledige, og regnskabsopgaver, betaling af regninger, it-support til de tidligere statslige medarbejdere mv. Der overføres ikke fra staten medarbejdere til at løse disse opgaver, i stedet er der over DUT-midlerne kompenseret for at kommunen skal løses disse nye meropgaver.

23 Forslaget træder i kraft den med en overgangsfase for resten af 2009, hvori staten refunderer kommunen alle udgifter. Fra indgår løn og drift fuldt ud i Kommunens, hvor kommunen så bliver kompenseret via DUT. Kommunen kompenseres via DUT med kr. Jobcenteret har beregnet at overførelsen af de statslige medarbejdere, ansættelse af en stabsmedarbejder, øvrige driftsudgifter inkl. It, mistet indtægt for leje af arbejdspladser herunder support fra Center for It & Digitalisering beløber sig til kr. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648 P = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 202 203 204 205 A C F V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets indstilling

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Ændringsforslag til budget 2009-2012

Ændringsforslag til budget 2009-2012 sforslag til 2009-2012 Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.04 Sundhed Sundhed Forslagstype: DUT Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 101.11.01.09 Drift/anlæg/finansiering: Drift Overtagelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.03.01.11 Driften af bilflåden -325-325 -325-325 Samlet for ØPU -325-325 -325-325 Børne- og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret indsats i 2012 Folketinget har i foråret 2012 vedtaget en samlet

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-08-2009 Dato: 22-06-2009 Sag nr.: KB 146 Sagsbehandler: Anne-Marie Sørensen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 174 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Læs mere

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov og cirkulære korrektioner budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget LC101 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Samtlige kommuner og AF m. fl.

Samtlige kommuner og AF m. fl. Samtlige kommuner og AF m. fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 6. juni 2006 Orientering om ændring af lov om en

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Forudsætninger for budget 2014 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2013 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau Bilag 2: Politikområde Handicappede - Oversigt Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Politikområdet handicappede består af følgende delområder: Budget 2015 Egne borgere Egne borgere Mulighed for

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 5 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

L 154 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Forældres udførelse af

L 154 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Forældres udførelse af L 154 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Forældres udførelse af hjælp til børn i hjemmet m.m., tolkning ved sociale aktiviteter,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Serviceloven 100: Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens Departementschefens sekretariat Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative)

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob.

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. A s s e n s Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Journal nr.: Sagsbehandler: 23. juli 2009 Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. Resume Lavkonjunkturen

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Beskæftigelsesudvalget Orientering Orientering om sygedagpengereformen og implementering i Aarhus Kommune 1. Baggrund Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. Dato 6. juni 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Bilag 7 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Forudsætninger for budget 2016 KL og Finansministeriet aftalte ult. juni 2015 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning).

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Vejledningen besvarer de spørgsmål, der typisk forekommer

Læs mere

Samlet for alle udvalg -8.457-9.903-9.903-9.903

Samlet for alle udvalg -8.457-9.903-9.903-9.903 Tekst der beskriver forslaget Pol/ Adm 2014 2015 2016 2017 Økonomi- og Planudvalget 101.03.01.14 Fundraising A -600-600 -600-600 101.03.02.14 Ny Office pakke A -1.452-1.452-1.452-1.452 Samlet for ØPU -2.052-2.052-2.052-2.052

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST SOCIALUDVALG Side: 1 FORELØBIGT UDKAST Socialudvalget Generelt: 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 1) Generel rammebesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 1: Generel rammebesparelse

Læs mere

Overgang fra ung til voksen

Overgang fra ung til voksen Overgang fra ung til voksen Ålborg 15. 3 2016 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Thursday, 17 March 2016 1 Værgemål Myndig når 18 år dog: Personer som grundet sindssygdom, hæmmet psykisk

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Notat. Forslag og kommentarer til Finansieringsudvalget. a) Betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til administration.

Notat. Forslag og kommentarer til Finansieringsudvalget. a) Betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til administration. Notat Forslag og kommentarer til Finansieringsudvalget a) Betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til administration. Dato: 25. februar 2010 Sags nr.: 09/24068 Sagsbehandler: MBM

Læs mere

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder NOTAT Økonomi og Stabe Økonomiafdelingen Sagsnr.: 14/30297 Doknr.: 194749/15 Dato: 17-08- hsp/cqb/ttr BILAG D - Overførselsindkomster og aktiverings i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet. Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Korrektioner som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2009/10

Korrektioner som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2009/10 Korrektioner som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2009/10 Kommuner Økonomi- og Erhvervsministeriet 8 Overdragelse af Væksthusene til kommunerne 2185 Sekretariat for 0 710.000 710.000 710.000 710.000

Læs mere

Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Kontoret for Ældre J.nr. 2009-6131 Ssc 19. marts 2010 Høringsnotat om forslag til lov om ændring af lov om sociale service (Loft over egenbetaling

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Forudsætninger for budget 2015 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2014 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb Punkt 9. Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Aalborg Kommunes

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Om politikområdet Der beskrives ikke fokusområder og effektmål for politikområdet, pensioner og boligstøtte. I stedet beskrives opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere