Tandlægernes Tryghedsordninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tandlægernes Tryghedsordninger"

Transkript

1 Tandlægernes Tryghedsordninger Forsikringsbetingelser den 1. januar 2008 Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger bygger på samarbejde mellem PFA Pension og Tandlægernes Tryghedsordninger. Forsikringsbetingelserne er udarbejdet i samarbejde med Tandlægernes Tryghedsordninger. Forsikrede kan til enhver tid forelægge tvivlsspørgsmål i relation til forsikringsbetingelserne for Forsikringsudvalget, som er et udvalg, der er nedsat mellem PFA Pension og Tandlægernes Tryghedsordninger. 1. Arbejdsudygtighedsforsikring Disse forsikringsbetingelser gælder fra 1. januar 2008 for dækning ved tab af erhvervsevne for tandlæger med arbejdsudygtighedsforsikring i PFA Pension. De er oprettet i tilslutning til forsikringsaftaleloven. Herudover gælder dansk rets almindelige regler for forsikringer tegnet i henhold til disse betingelser. Stk. 2. Arbejdsudygtighedsforsikring oprettes efter en aftale om gruppeforsikring indgået mellem Tandlægernes Tryghedsordninger og PFA Pension. Stk. 3. Der er tale om syge- og ulykkesforsikringer, som i henhold til Lov om Forsikringsvirksomhed kan oprettes i livsforsikringsselskaber. Mens oprettelse af livsforsikring sker ifølge et garanteret grundlag, der er anmeldt til Finanstilsynet, oprettes syge- og ulykkesforsikring ifølge PFA Pension s til enhver tid gældende tarif og forsikringsbetingelser herfor. Ændringer sker efter aftale med Tandlægernes Tryghedsordninger. 2. Indtrædelse Optagelse i gruppeforsikringen kan ske, når der afgives risikooplysninger, herunder oplysninger om helbredsforhold og erhverv, som efter PFA Pension s skøn findes tilfredsstillende. Stk. 2. Ved ændring af gruppeforsikringen, så dækningen forhøjes, eller forsikringstiden forlænges, gælder samme regler som ved optagelse i gruppeforsikringen. Stk. 3. Er der ved oprettelsen eller senere af forsikrede givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger, er retsvirkningerne som beskrevet i forsikringsaftalelovens 4-10 inklusive. Det gælder også for oplysninger afgivet over for et andet forsikringsselskab, som har dannet grundlag for optagelse i nærværende ordning. Stk. 4. Genvindes erhvervsevnen som tandlæge efter et sygdoms- eller ulykkestilfælde, jævnfør punktet Udbetaling ved tab af erhvervsevne, har forsikrede ret til at genindtræde i ordningen uden afgivelse af helbredsoplysninger. 3. Ikrafttræden Forsikringsdækningen begynder fra den dag, begæringen er modtaget i Tandlægernes Tryghedsordninger, og når PFA Pension uden forbehold har antaget forsikringen, medmindre anden ikrafttrædelsesdato er aftalt. Hvis forbehold er taget, begynder forsikringsdækningen, når der er afsendt accept på et af PFA Pension afgivet tilbud. 4. Dækning Forsikringen dækker kun skader, der er opstået og påvist i forsikringstiden. 5. Dækning ved tab af erhvervsevne Forsikringen dækker den forsikrede for arbejdsudygtighed som følge af sygdom eller ulykkestilfælde indtruffet i Grønland, Norge og EU samt under rejser og midlertidige ophold af indtil 24 måneders varighed i den øvrige del af verden. Stk. 2. Er forsikringsbegivenheden indtruffet uden for EU-området og Norden inklusive Grønland, ydes erstatning først fra hjemkomst til Danmark inklusive Grønland. Stk. 3. Dersom sygemeldingen skyldes en lidelse, der ikke er objektivt bestemt, vil der kun kunne ydes erstatning for den periode, hvor den forsikrede efter lægens ordre er indlagt på hospital eller tilsvarende klinik her i landet. Stk. 4. Ved en ikke objektivt bestemt lidelse forstås en lidelse, hvis diagnose er bestemt ved en lægelig undersøgelse, som udelukkende baserer sig på forsikredes udsagn eller handling. Eksempler på ikke objektivt bestemte lidelser er synsog høreforstyrrelser, nervøst hjerte, svimmelhed, hovedpine, neuroser, hysteri, krisereaktioner, stress, myoser og lignende lidelser. Stk. 5. Erstatning vil dog kunne ydes, når den forsikrede alene af helbredsmæssige årsager tilkendes pension fra det offentlige, svarende til en nedsættelse af den generelle erhvervsevne med 50% eller derover. 1

2 Stk. 6. Under rekreationsophold eller rejser ydes kun erstatning, når sådanne ordninger er ordineret af lægen og er en nødvendig følge af operation eller sygdom. 6. Udbetaling ved tab af erhvervsevne Hvis forsikredes erhvervsevne som tandlæge nedsættes med halvdelen eller derover udelukkende af helbredsmæssige årsager, udbetales ydelse i det omfang, det er angivet i forsikringsbeviset. Stk. 2. Ved fastsættelse af graden af arbejdsudygtighed vurderes forsikredes erhvervsevne som tandlæge i forhold til den normale erhvervsevne for raske heltidsbeskæftigede tandlæger i samme aldersgruppe og med lignende arbejdsforløb. Vurderingen foretages af et team i PFA Pension, som består af lægekonsulenter, socialrådgivere og forsikringskyndige. Stk. 3. Forsikrede har ikke ret til udbetaling af ydelse under revalidering eller ansættelse i en stilling som tandlæge, der finansieres helt eller delvist af det offentlige som følge af nedsat erhvervsevne, med mindre erhvervsevnen som tandlæge er nedsat til henholdvis en tredjedel eller halvdelen af den fulde erhvervsevne, og forsikredes indtjening (summen af arbejdsindtægt og eventuelle sociale og andre offentlige ydelser og tilskud) er nedsat til henholdvis en tredjedel eller halvdelen af, hvad der er sædvanligt for raske heltidsbeskæftigede tandlæger i samme aldersgruppe og med lignende arbejdsforløb. A) Førsteårsmoduler Er forsikredes erhvervsevne som tandlæge nedsat til mellem en tredjedel og halvdelen af den fulde erhvervsevne, udbetales halv ydelse fra det tidspunkt, hvor erhvervsevnenedsættelsen har varet en måned, dog tidligst en måned efter lægebehandlingens Stk. 2. Når forsikredes erhvervsevne som tandlæge er nedsat til en tredjedel eller derunder af den fulde erhvervsevne udbetales fuld ydelse fra det tidspunkt, hvor erhvervsevnenedsættelsen har varet en måned, dog tidligst en måned efter lægebehandlingens Stk. 3. Udbetalingen finder sted månedsvis bagud, første gang pro rata. Udbetalingen ophører, når grundmodulet kommer til udbetaling. Der kan højst udbetales førsteårsmoduler i et år for samme sygdomsforløb regnet fra lægebehandlingens påbegyndelse og længst til udløbet af den måned, hvori forsikrede fylder den i forsikringsbeviset angivne udløbsalder. Stk. 4. Udbetaling af førsteårsmoduler udover seks måneder er betinget af, at den generelle erhvervsevne (erhvervsevnen i ethvert erhverv med lignende uddannelsesniveau) er nedsat til halvdelen eller derunder, medmindre forsikrede følger en skriftlig aftalt revalideringsplan, som forsikrede lægger i samarbejde med PFA Pension tidligst muligt i sygdomsforløbet. Revalideringsplanen skal som hovedregel lægges senest seks måneder efter udbetalingens Stk. 5. Hvis PFA Pension vurderer, at det er overvejende sandsynligt, at forsikrede vil genvinde over halvdelen af erhvervsevnen som tandlæge i løbet af to år, kan PFA Pension udsætte kravet om revalidering. B) Grund- og tillægsmoduler Er forsikredes erhvervsevne som tandlæge nedsat til mellem en tredjedel og halvdelen af den fulde erhvervsevne, udbetales halv ydelse fra det tidspunkt, hvor erhvervsevnenedsættelsen har varet i et år, dog tidligst et år efter lægebehandlingens Stk. 2. Når forsikredes erhvervsevne som tandlæge er nedsat til en tredjedel eller derunder af den fulde erhvervsevne udbetales fuld ydelse fra det tidspunkt, hvor erhvervsevnenedsættelsen har varet et år, dog tidligst et år efter lægebehandlingens Stk. 3. Udbetalingen finder sted månedsvis forud, første gang pro rata. Grundmodulet ophører ved udgangen af den måned, hvor forsikrede fylder 65 år, mens tillægsmodulerne ophører ved udløbet af den måned, hvori forsikrede fylder den i forsikringsbeviset angivne udløbsalder. Stk. 4. PFA Pension vil som hovedregel foretage en vurdering af den generelle erhvervsevne efter de første seks måneders sygdom, da udbetaling af ydelse udover to år er betinget af, at den generelle erhvervsevne (erhvervsevnen i ethvert erhverv med lignende uddannelsesniveau) er nedsat til halvdelen eller derunder/en tredjedel eller derunder. Stk. 5. Hvis PFA Pension vurderer, at det er overvejende sandsynligt, at forsikrede ikke genvinder over halvdelen af erhvervsevnen som tandlæge i løbet af to år, er udbetalingen betinget af, at forsikrede følger en skriftlig aftalt revalideringsplan, som forsikrede og PFA Pension udarbejder i fællesskab. Stk. 6. Revalideringsplanen skal som hovedregel fastlægges ca. seks måneder efter sygemeldingen, uanset at der på dette tidspunkt ikke udbetales ydelse fra PFA Pension, og uanset om forsikrede er omfattet af en eventuel karensperiode. Stk. 7. Hvis forsikrede ønsker det, kan Forsikringsudvalget medinddrages i fastlæggelsen af revalideringsplanen. 2

3 C) Revalidering Med revalidering tilsigtes det at sætte forsikrede i stand til at varetage et arbejde med nogenlunde samme uddannelsesniveau som tandlægeerhvervet. Stk. 2. Forsikrede kan ikke undlade revalidering begrundet med forventet lønniveau efter revalideringen. Stk. 3. Ved valg af uddannelse i forbindelse med fastlæggelse af revalideringsplanen stiller PFA Pension alene krav om revalidering til job med mellemlange og lange videregående uddannelser. Stk. 4. PFA Pension's krav om revalidering afstemmes med forsikredes alder. Som hovedregel tilsigtes en revalideringsperiode maksimalt at udgøre 1/5 af forsikredes resterende tid på arbejdsmarkedet frem til det 65. år regnet fra lægebehandlingens Stk. 5. De nærmere bestemmelser omkring revalideringen fremgår af den til enhver tid gældende "Vejledning om revalidering", som kan rekvireres fra PFA Pension eller Tandlægernes Tryghedsordninger. Stk. 6. Hvis PFA Pension vurderer, at det er overvejende sandsynligt, at forsikrede vil genvinde mindst halvdelen af erhvervsevnen som tandlæge i løbet af to år, kan PFA Pension udsætte kravet om revalidering. Stk. 7. Fra det tidspunkt, hvor PFA Pension vurderer, at forsikredes generelle erhvervsevne (erhvervsevnen i ethvert erhverv) ikke er nedsat med mindst halvdelen, kan grund- og tillægsmodulerne længst udbetales i fem år inklusive revalideringsperioden. Perioden kan dog forlænges efter individuel vurdering, hvis forsikrede har betydelige begrænsninger i den generelle erhvervsevne. Stk. 8. Hvis forsikredes arbejdsindtægt efter revalidering er mindre end 85% af den ydelse, der er angivet i forsikringsbeviset, udbetales differencen mellem den fremtidige arbejdsindtægt og 85% af forsikringsdækningen. D) Generelt Ændres graden af arbejdsudygtigheden som tandlæge i udbetalingsperioden nedsættes eller forhøjes ydelsen tilsvarende. Stk. 2. Retten til erstatning ophører, hvis forsikrede genvinder mere end 50% af sin erhvervsevne som tandlæge. Stk. 3. Erstatningsudbetalingen ophører for grundmodulet ved udløbet af den måned, hvori forsikrede fylder 65 år, mens tillægsmodulerne ophører ved udløbet af den måned, hvori forsikrede fylder det i forsikringsbeviset angivne år. Stk. 4. PFA Pension kan gøre udbetalingen betinget af, at forsikrede er behjælpelig med fremskaffelse af oplysninger om såvel de indtjeningsmæssige som de helbredsmæssige forhold, herunder medvirker til lægeundersøgelse hos en af PFA Pension udpeget læge. Stk. 5. Det er endvidere en betingelse for udbetalingen, at forsikrede nøje overholder de lægelige råd og anvisninger og i øvrigt foretager det, der med rimelighed kan forlanges for at afhjælpe erhvervsevnetabet herunder revalidering. Stk. 6. For at udbetaling af dækning ved tab af erhvervsevne kan opretholdes, må forsikrede på forlangende forevise dokumentation for fortsat tab af erhvervsevne. Stk. 7. Eventuelle udgifter til dokumentation for tab af erhvervsevne afholdes af PFA Pension. Stk. 8. Udbetaling fra PFA Pension bortfalder i det omfang, skaden dækkes af den tidligere gældende arbejdsudygtighedsforsikring for den omfattede gruppe. 7. Undtagen risiko Gruppeforsikringen dækker ikke, hvis tab af erhvervsevne skyldes: a. Forsikredes forsætlige handlinger b. Grov uagtsomhed hos forsikrede c. Misbrug af alkohol, enhver form for narkotika og andre giftstoffer med skadelig virkning samt eventuelle følgesygdomme heraf. Stk. 2. Gruppeforsikringen dækker ikke tab af erhvervsevne, som er en direkte følge af udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. Stk. 3. Under krigstilstand, borgerlige uroligheder, oprør eller anden fareforøgelse af tilsvarende art på dansk område bortfalder dækningen efter gruppeforsikringen. Økonomiministeren træffer efter indstilling fra Finanstilsynet bestemmelse om, hvorvidt den omtalte tilstand skal anses for indtrådt og i bekræftende fald om det tidspunkt, hvorfra fareforøgelsens indtræden og ophør skal regnes. Stk. 4. Uden for dansk område dækker gruppeforsikringen ikke tab af erhvervsevne, der er en følge af aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende operation, medmindre forsikrede kan bevise, at skadetilfældet er en følge deraf. 8. Indskrænkninger i forsikringsdækningen Når forsikringen ikke har bestået uafbrudt i det sidste år før tab af erhvervsevne, omfatter forsikringsdækningen ikke tab af erhvervsevne, der er en følge af: 3

4 a. Rejser til eller ophold i områder uden for Danmark, hvor risikoen er forøget på grund af krigstilstand, borgerkrig, epidemier eller andre omstændigheder, der i risikomæssig henseende kan sidestilles hermed b. Deltagelse i ekspeditioner til farlige områder, bjergbestigning, motorvæddeløb eller anden farlig sport eller i foretagender, der i farlighed kan sidestilles hermed c. Deltagelse i flyvning bortset fra flyvning som passager i offentlig godkendt lufttrafik. Stk. 2. Undtaget fra dækning er endvidere sygdom udbrudt inden 30 dage efter ikrafttrædelsen. 9. Skatte- og afgiftsforhold Skatter og afgifter, som det i henhold til lovgivningen påhviler PFA Pension at opkræve og afregne, fragår i ind- og udbetalinger. Udbetalinger er A-indkomst. 10. Præmieberegning og præmiebetaling Præmien for gruppeforsikringen fastsættes for et kalenderår ad gangen. Præmien beregnes på baggrund af PFA Pension s tariffer samt gruppens sammensætning med hensyn til alder og køn. Endvidere kan præmien reguleres, som beskrevet i punktet Ændring af betingelser og tarif i det omfang, gruppeforsikringens skadesforløb tilsiger det. Stk. 2. Præmien forfalder primo hvert kvartal og opkræves af Tandlægernes Tryghedsordninger. Fra tilmeldingsdagen og frem til starten af næste kvartal opkræves præmien pro rata. Stk. 3. Præmiebetalingen for det enkelte modul ophører et år før udgangen af det kvartal, hvor forsikrede fylder den i forsikringsbeviset angivne udløbsalder for det pågældende modul. Stk. 4. Betales første præmie ikke, ophører forsikringen syv dage efter påkrav om betaling. Betales en senere præmie ikke, kan PFA Pension opsige forsikringen med den virkning, at den ophører, hvis præmien ikke er betalt senest 21 dage efter opsigelsen. Stk. 5. Skyldige forfaldne præmier kan modregnes i erstatningsudbetalingen fra vilkårligt modul. Stk. 6. Tandlægernes Tryghedsordninger er på PFA Pension s vegne bemyndiget til at give påkrav og opsige aftaler i overensstemmelse med reglerne i forsikringsaftaleloven. Stk. 7. Tandlægernes Tryghedsordninger kan indregne et fast gebyr ved påkravs udstedelse, der modsvarer omkostningen herfor. Stk. 8. Hvis forsikringen opsiges eller ophører af anden årsag, skal der betales præmie, indtil forsikringen ophører. 11. Præmiefri dækning Nedsættes erhvervsevnen, som anført i punktet Dækning ved tab af erhvervsevne, bortfalder præmiebetalingen for den del af ydelsen, som udbetales. Stk. 2. Ved udbetaling af halv ydelse og ved halv præmiefritagelse kan dækningen på den anden halvdel af forsikringen fortsættes mod halv præmiebetaling. 12. Regulering Gruppeforsikringens ydelser reguleres hvert år den 1. januar i overensstemmelse med gruppeforsikringsaftalen. 13. Rådighedsforhold Hvis kunden udtræder af gruppeforsikringen, vil forsikringsforholdet ikke have opnået nogen værdi. Forsikringen kan ikke afhændes, pantsættes eller på anden måde gøres til genstand for omsætning. 14. Forsikringsdækningens bortfald Forsikringsdækningen bortfalder automatisk uden opsigelse, hvis forsikredes medlemskab af Dansk Tandlæge Forening ophører, eller forsikrede ikke længere som hovederhverv beskæftiges som tandlæge, eller hvis forsikrede tager varigt ophold udenfor Norden og Grønland. Stk. 2. Arbejdsløse tandlæger samt tandlæger på efteruddannelse, der relaterer sig til erhvervet som tandlæge, kan opretholde den samlede dækning i op til to år regnet fra arbejdsløshedens indtræden/efteruddannelsens Betingelser for dækning herudover fremgår af aftale om gruppeforsikring indgået mellem Tandlægernes Tryghedsordninger og PFA Pension. Stk. 3. For en studerende bortfalder forsikringsdækningen, hvis afsluttende eksamen ikke er bestået inden tre år fra indmeldelsen. Stk. 4. Tandlægen kan ud fra de afgivne helbredsoplysninger fortsætte forsikringsdækningen på de vilkår, der fremgår af PFA Pension s til enhver tid gældende sædvanlige betingelser og tarif for Tab af erhvervsevne. Begæringen herom skal indsendes inden seks måneder fra dækningens forfald. 15. Opsigelse Gruppeforsikringen kan opsiges såvel af Tandlægernes Tryghedsordninger som af PFA Pension med to år og tre måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 4

5 Stk. 2. Den forsikrede kan opsige sin dækning i gruppeforsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned. Stk. 3. PFA Pension kan ikke opsige forsikringsdækningen overfor den enkelte tandlæge. Ved overenskomstens ophør kan forsikringsdækningen opretholdes svarende til punktet Forsikringsdækningens bortfald, stk Ændring af betingelser og tarif PFA Pension kan ændre forsikringsbetingelser og tarif med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned. Stk. 2. Ændringer vil blive meddelt skriftligt til forsikringstager. Stk. 3. Ved ændring af forsikringsbetingelser og ved tarifændringer, som medfører højere præmie for gruppeforsikringen, er forsikringstager berettiget til at opsige gruppeforsikringen med 30 dages varsel, når opsigelsen finder sted inden 30 dage efter meddelelsen om forhøjelsen. 17. Anmeldelse af forsikringsbegivenheden/fremsættelse af krav Hvis den forsikrede har krav på udbetaling af dækning ved tab af erhvervsevne og undlader at fremsætte kravet før sin død, bortfalder dette ved den forsikredes død. Stk. 2. Hvis forsikringsdækningen bortfalder i henhold til punktet Forsikringsdækningens bortfald eller på anden måde bortfalder, skal eventuelle krav om udbetaling af dækning ved tab af erhvervsevne fremsættes inden seks måneder efter forsikringens bortfald. Tilsvarende regler gælder ved ændring af gruppeforsikringen. Stk. 3. Ved generel opsigelse af ordningen i henhold til punktet Opsigelse skal eventuelle krav fremsættes inden et år efter forsikringens bortfald. 17 a. Forældelse I det omfang andet ikke følger af disse forsikringsbetingelser, forældes krav, der er begrundede i forsikringsaftalen, i henhold til lovgivningens til enhver tid gældende bestemmelser. 18. Tavshedspligt Medarbejdere i PFA-koncernen og Tandlægernes Tryghedsordninger har ubetinget tavshedspligt over for uvedkommende med hensyn til forhold, som de i deres arbejde i PFA-koncernen eller Tandlægernes Tryghedsordninger får kendskab til. Stk. 2. Tavshedspligten gælder også efter fratrædelse. Stk. 3. Tilsvarende tavshedspligt gælder for det i punktet Klageadgang, stk. 1 nævnte Forsikringsudvalg. 19. Lovvalg Dansk rets almindelige bestemmelser om forsikringsaftaler, samt dansk lovgivning i øvrigt, finder anvendelse i det omfang, denne lovgivning ikke er fraveget ved bestemmelser i forsikringsaftalen. 20. Klageadgang Forsikringsudvalget Går en afgørelse forsikrede imod, kan den forsikrede klage til det mellem PFA Pension og Tandlægernes Tryghedsordninger nedsatte Forsikringsudvalg. Afgørelsen kan herefter indbringes for voldgiftsret, domstole eller Ankenævnet for Forsikring, forudsat det sker inden seks måneder fra modtagelsen af afgørelsen. Stk. 2. Voldgiftsret Indbringes afgørelsen for voldgiftsretten, sker det i henhold til de almindelige regler for en voldgiftsret og dennes sammensætning. Stk. 3. Ankenævn PFA Pension er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, som behandler klager fra forbrugerne vedrørende forsikringsforhold. Stk. 4. Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt skema. Skemaet kan rekvireres hos PFA Pension, Ankenævnets sekretariat eller hos Forbrugerrådet. Stk. 5. Når klagen indleveres, skal der betales et gebyr fastsat af Ankenævnet. Får klageren helt eller delvist medhold i klagen, tilbagebetaler Ankenævnet gebyret. 21. Administration Gruppeforsikringen er oprettet i PFA Pension, forsikringsaktieselskab (CVR ), Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø, hvortil skadeanmeldelser skal fremsendes. Stk. 2. Den øvrige administration varetages af Tandlægernes Tryghedsordninger. 5

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Gruppelivsforsikring Forsikringsbetingelser

Gruppelivsforsikring Forsikringsbetingelser Gruppelivsforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 Alka Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Telefon 70 12 14 16 Alka Forsikring En del af Tryg Forsikring A/S - CVR-nr.

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Tab af erhvervsevne Basis

Forsikringsbetingelser - Tab af erhvervsevne Basis Forsikringsbetingelser den 1. januar 2017 Tab af erhvervsevne Basis Aftalegrundlag 1. Disse forsikringsbetingelser gælder fra den 1. januar 2017. Stk. 2. Tab af Erhvervsevne Basis tegnes i henhold til

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Børnepension Link Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser 6615-2, januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Letsikring ved sygdom

Forsikringsbetingelser - Letsikring ved sygdom Forsikringsbetingelser den 1. januar 2017 Letsikring ved sygdom Aftalegrundlag 1. Disse forsikringsbetingelser gælder fra den 1. januar 2017. Stk. 2. Letsikring ved sygdom tegnes i henhold til en gruppeforsikringsaftale

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Studerende kan indmeldes i aftalen, når de påbegynder studiets 10. semester.

Studerende kan indmeldes i aftalen, når de påbegynder studiets 10. semester. Uddrag af Aftale mellem Tandlægernes Tryghedsordninger og Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, om obligatorisk solidarisk dækning ved tab af erhvervsevne. Aftalen er gældende pr. den 1. januar

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 1 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2019 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Letsikring ved sygdom

Forsikringsbetingelser - Letsikring ved sygdom Forsikringsbetingelser den 21. december 2017 Letsikring ved sygdom Aftalegrundlag 1. Disse forsikringsbetingelser gælder fra den 21. december 2017. Stk. 2. Letsikring ved sygdom tegnes i henhold til en

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Kunder optaget før 01.07.1999 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen

Læs mere

PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011

PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011 PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011 Indhold: Kapitel I Indledende bestemmelser Kapitel II Generelle krav for dækning Kapitel III Grunddækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN I: CO. '" S. 8. AKTUAR-RÅDGIVNING APS SVEND BRAMSEN I: CO. INTERNATIONAL FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING FOR ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN ar CO... S. B. AKTUAR-RÅDGIVNING

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Arbejdsløse tandlæger kan, såfremt de fortsat er medlem af Tandlægeforeningen, opretholde den samlede dækning i op til to år.

Arbejdsløse tandlæger kan, såfremt de fortsat er medlem af Tandlægeforeningen, opretholde den samlede dækning i op til to år. 1 Uddrag af Aftale mellem Tandlægernes Tryghedsordninger og Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab om obligatorisk solidarisk dækning ved tab af erhvervsevne. Aftalen er gældende pr. 1. januar 2014

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for akademikere Forsikringsbetingelser 6539-5 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

2006-2011. Undersøgelse af klager over erhvervsevnetabsforsikringer

2006-2011. Undersøgelse af klager over erhvervsevnetabsforsikringer 2006-2011 Undersøgelse af klager over erhvervsevnetabsforsikringer Maj 2012 Indholdsfortegnelse Undersøgelse af erhvervsevnetabsforsikringer...3 1. Baggrund - erhvervsevnetabsforsikringer...3 1.1 Fagspecifikt

Læs mere

Forsikringsbetingelser den 1. juli 2017 Gruppeliv

Forsikringsbetingelser den 1. juli 2017 Gruppeliv Forsikringsbetingelser den 1. juli 2017 Gruppeliv 1. Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen består af gruppelivsaftalen og nedenstående almindelige forsikringsbetingelser gældende fra 1. juli 2017, der

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne (invaliderente) AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...4 6 Dækning...5 7 Dækningsberettiget

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring Kontaktoplysninger Hvad dækker forsikringen Hvornår træder forsikringen i kraft Forsikringstagerens oplysningspligt Hvordan beregnes præmien Hvornår

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-1, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Forsikringsbetingelserne

Læs mere

WIP - Willis Insurance Pool BILAG 4. Arbejdsskadeforsikring Willis Wordings SME-2008. Bilag 4 Version 2011.01.01

WIP - Willis Insurance Pool BILAG 4. Arbejdsskadeforsikring Willis Wordings SME-2008. Bilag 4 Version 2011.01.01 WIP - Willis Insurance Pool BILAG 4 Arbejdsskadeforsikring Willis Wordings SME-2008 Bilag 4 Version 2011.01.01 Side 1 / 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forsikringens omfang...3 2. Forsikringens ikrafttræden...4

Læs mere

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis du er

Læs mere

Gruppesikring i Sydbank

Gruppesikring i Sydbank Gruppesikring i Sydbank Forsikringsbetingelser 7885-1, Oktober 2014 IIdholdsfortegnelse Fortrydelsesret... 2 Personoplysninger mv.... 2 1 Introduktion til forsikringsbetingelserne... 3 2 Aftalegrundlag...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Ved "selskaber" forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser.

Ved selskaber forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser. Aftale af 1. januar 2013 Aftale om overførsel af pensionsmidler mellem selskaber i forbindelse med forsikredes overgang til anden ansættelse (obligatoriske og frivillige ordninger) Jobskifteaftalen 1 1

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder Livslang indtægt til børn AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livslang indtægt til børn er oprettet

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne udbydes i

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Tricktyveri Betingelser februar

Tricktyveri Betingelser februar Tricktyveri Betingelser februar 2018 1 Information Denne gratis forsikring er udarbejdet i samarbejde med Ældre Sagen www.aeldresagen.dk Aftalegrundlag Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Giv dit barn en økonomisk tryg opvækst, også selvom du dør. Børnerente. Forsikringsbetingelser

Giv dit barn en økonomisk tryg opvækst, også selvom du dør. Børnerente. Forsikringsbetingelser Giv dit barn en økonomisk tryg opvækst, også selvom du dør Børnerente AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Gruppebørnerenten er oprettet på grundlag af aftaler mellem nærpension og AP

Læs mere

Gruppeliv. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008. Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11

Gruppeliv. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008. Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 Gruppeliv Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger mv.

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

4. Tidspunktet for forsikringsdækningens indtræden. Stk. 2. For indskudsbetalte forsikringer kan forsikringsdækningen. modtaget i PFA Soraarneq.

4. Tidspunktet for forsikringsdækningens indtræden. Stk. 2. For indskudsbetalte forsikringer kan forsikringsdækningen. modtaget i PFA Soraarneq. 1. bortset PFA Soraarneq's forsikringsbetingelser 1. juli 2004 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets

Læs mere

Betingelser. Livs- og pensionsforsikring. Nr. 5169. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Livs- og pensionsforsikring. Nr. 5169. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Alm.Afsenderfelt_Tekst Side 1 af 10 Betingelser Nr. 5169 Indholdsfortegnelse Side 2 af 10 Det fremgår af dækningsoversigten,

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Euro Accident Liv. Standard forsikringsbetingelser. Tab af erhvervsevne. Gældende fra 1. juli

Euro Accident Liv. Standard forsikringsbetingelser. Tab af erhvervsevne. Gældende fra 1. juli Euro Accident Liv Standard forsikringsbetingelser Tab af erhvervsevne Gældende fra 1. juli 2019 2019.07 Euro Accident Liv, filial af Euro Accident Livförsäkringsbolag AB, Ørestads Boulevard 67 st. th.,

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ARBEJDSSKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER ARBEJDSSKADE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Forsikringens ikrafttræden... 3 4. Forsikringstagerens oplysningspligt... 3 5. Præmiens beregning... 3 6. Præmiens

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Tab af erhvervsevne (standard)

Tab af erhvervsevne (standard) Tab af erhvervsevne (standard) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014

Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014 Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014 Kunder omfattet af overenskomst for Pleje- og Omsorg 2014-2017 Betingelser for Hold Fast Forsikring - Privatansat - gruppeforsikring

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

1. Gruppeforsikringen Gruppemedlemmer og forsikringsdækning Gruppeforsikringens ophør 18

1. Gruppeforsikringen Gruppemedlemmer og forsikringsdækning Gruppeforsikringens ophør 18 Vilkår for gruppeforsikring børnepension ved gruppemedlemmets førtidspension eller død Pensionskassen for Sundhedsfaglige PKA Privat 1. Gruppeforsikringen 18 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 18

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring - arbejdsskadeydelser

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring - arbejdsskadeydelser Betingelser nr. 204401 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - arbejdsskadeydelser KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015

HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015 HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015 1 Hvad er en forsikring mod visse kritiske sygdomme? Forsikringen dækker, hvis du eller dine børn i forsikringstiden får stillet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01 Lønsikring Forsikringsvilkår - LØ-01 Indholdsfortegnelse Vejledning til forsikringsvilkårene 1. Hvem er sikrede 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Hvad dækkes 4. Hvad dækkes ikke 5. Kvalifikations- og selvrisikoperiode

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning

Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning på medarbejders privatadresse Policenr. for ægtefælle/samlever: Medarbejder Policenr. for medarbejdere: Postnr. By

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Betingelser for. Hold Fast Forsikring Privatansat. - gruppeforsikring

Betingelser for. Hold Fast Forsikring Privatansat. - gruppeforsikring Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat - gruppeforsikring Pr. 01.01.2019 Kunder omfattet af overenskomst for Pleje- og Omsorg 2017-2020 1 Betingelser for Hold Fast Forsikring - Privatansat -

Læs mere