Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts"

Transkript

1 Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 1 Marts årgang Beretning fra Ynglinge VM i Sidney, Australien. - se side 20 Generalforsamling d. 20. marts

2 Indhold Indkaldelse til generalforsamling 3 Indkaldelse til ekstraordinær... 5 Yachtklubben Furesøens beretning 6 Regnskab Årsregnskab Noter 10 Regnskab Status pr. 31. dec Kontingentsatser 12 Familiekontingent i YF 14 Standerhejsning med båddåb og suppe! Alle medlemmer og andre interesserede inviteres til standerhejsning lørdag den 28. april s. 16 Familiesejlads 15 Standerhejsning med båddåb Ællingehold - et tilbud til de 6-9 årige 17 Hjælp os med at skabe bedre plads 18 Yngling VM 2012 i Sydney Harbour 20 Vores havn og sø er fuld af racer Nyt fra Seniorudvalget 24 Hjælp os med at skabe bedre plads i stativgården Det er besværligt for dem, som har deres skab i stativgården...s. 18 Seniorsejlads Seniorsejlerskolen er klar 25 Hus- og havnedag 26 Vil du sejle optimistjolle? 27 Notitser 28 Bestyrelsen og andre kontrakter 30 Yngling VM 2012 i Sydney Harbour For godt 2 år siden begyndte snakken om at tage til Sydney...s. 20 Redaktionen er sluttet 9. februar

3 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Yachtklubben Furesøen tirsdag den 20. marts 2012 kl i klubhuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse 4. Fastlæggelse af a. kontingent, pladsleje og rykker gebyr m.m. b. budget 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse, jf. vedtægternes Valg af juniorudvalg, jf. vedtægternes Valg af en eller to revisorer, jf. vedtægt ernes Eventuelt ad 2 Beretningen kan findes på side 7-9. ad 3 Regnskab med tilhørende noter findes på side ad 4 Bestyrelsen foreslår en stigning på 5% af kontingent og pladsleje m.m. pr. 1 juli Dette svarer til den ordinære stigning i Baggrunden for denne stigning, som er større end pristallet er, at foreningens omkostninger ikke har samme sammensætning som en almindelige husholdning, f.eks. stiger vores udgifter til el og vand uforholdsmæssigt meget pga. miljøafgifter. Bestyrelsens forslag til budget og satser for 2012 findes på side ad 5 Der er indkommet forslag fra 2 personer: Fra Ilene Eriksen er fremkommet følgende forslag, læs Ilenes begrundelse på side 13: Forslag 1 til generalforsamling 2012: Forslag om ændring til vedtægternes paragraf 4 og paragraf 11: I paragraf 4 foreslås tilføjet et nyt medlemskab efter punkt 3, før sætningen Kun aktive medlemmer. Som medlemmer kan bestyrelsen optage familier, der fremsætter begæring om medlemskab indenfor følgende kategori: 4. Familie, aktive medlemmer, defineret som forældre med børn eller bedsteforældre med børnebørn, evt. i steddatter/ søn-forhold. Paragraf 11, stk. 6 foreslås samtidig udformet som følger: Stemmeret på klubbens generalforsamling har aktive medlemmer herunder deltagere i familiemedlemskaber, der ved regnskabsårets begyndelse er fyldt 16 år samt æresmedlemmer. 3

4 generalforsamling fortsat Forslag 2 til generalforsamling 2012: Beslutning om fastsættelse af familiekontingenter: Såfremt forslag 1 vedr. ændring til vedtægternes paragraf 4 og 11 bliver vedtaget, foreslås flg. tilføjet til beslutningen under dagsordenens punkt 4 om fastlæggelse af kontingenter etc., således at nærværende tilføjelse til beslutningen kan træde i kraft, hvis vedtægtsændringen vedtages endeligt på en ekstraordinær generalforsamling. Forkastes vedtægtsændringen ved en ekstraordinær generalforsamling bortfalder nærværende beslutning. Lille familiekontingent (max. 3 personer i alt, heraf max. 2 voksne) = X.XXX,00 kr. pr. år (Regneregel: Prisen er sammensat af 1 seniorkontingent og 1 ægtefællekontingent, dvs. pt kr. pr. år) Stort familiekontingent (max. 5 personer i alt, heraf max. 2 voksne) = X.XXX,00 kr. pr. år (Regneregel: Prisen er sammensat af 1 seniorkontingent, 1 ægtefællekontingent samt 1 juniorkontingent, dvs. pt kr. pr. år) Fra Christian Prahn er fremkommet følgende forslag: Jeg vil stille flg. ændringsforslag forslag til generalforsamling i 2012: Der ønskes en opgørelse over hvor meget det indskud har givet af indtægt i Indmeldelsegebyr fjernes. Der ønskes ligeledes en opgørelse over hvor meget indmeldelsegebyret har givet af indtægt i Christian Prahn De ønskede opgørelser følger her: Vedr. indskud for bådplads: Der er i perioden opkrævet indskud for 4 pladser á 2000 kr., i alt kr. Vedr. indmeldelsesgebyr: Der er opkrævet følgende beløb de sidste 2 år: 2011: kr. 2010: 880 kr. Bestyrelsen tolker, at der er tale om det i vedtægternes 5 omtalte indskud, der er således tale om en vedtægtsændring. ad 6 Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at opstille til bestyrelsen. Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen bestå af 7 eller 9 medlemmer. Bestyrelsen ser gerne, at vi har 9 medlemmer og opfordrer klubbens medlemmer til at overveje en plads i bestyrelsen. Indskud for bådplads gældende fra på 2000 kr. fjernes. 4

5 Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Finn Andreasen (kasserer) modtager ikke genvalg Sune Elvig modtager ikke genvalg (Søren Frederiksen er udtrådt af bestyrelsen i løbet af 2011) Peter Salskov Iversen modtager genvalg (2 år) Søren Bentzen modtager genvalg (2 år) Der skal således vælges en ny kasserer og yderligere to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslår valg af følgende kandidater: Solgerd Just Mikkelsen som kandidat til kassererposten Lærke Ilsøe Nørgaard som kandidat til bestyrelsen valg for 2 år Ved redaktionens slutning manglede én kandidat valg for 1 år. Ad 7 Følgende juniormedlemmer er på valg: Martin Damsted modtager ikke genvalg Rasmus Harsaa modtager ikke genvalg Ved redaktionens slutning manglede to nye kandidater valg for 2 år. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Yachtklubben Furesøen tirsdag den 20. marts 2012 i klubhuset, i forlængelse af den ordinære generalforsamling: Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Afstemning om indkomne forslag, der er vedtaget på den ordinære generalforsamling 5

6 Yachtklubben Furesøens beretning for 2011 Sportslige resultater Sportsligt har 2011 været et usædvanlig godt år. Vores 29er-sejlere har været udsat for en sand medaljeregn og Zoom8- sejlerne fulgte godt med. Det var derfor en fornøjelse at fejre vores medalje-vindere ved standernedhalingen i slutningen af oktober. At fejringen også omfattede et par 49er-besætninger, som begyndte deres skiff-sejlads i 29er hos os gjorde ikke fornøjelsen mindre. Vores sejlere har i det hele taget repræsenteret Yachtklubben Furesøen ved rigtig mange stævner i indog udland i 2011, og de har opnået mange flotte placeringer. Havnen Som det har fremgået af tidligere beretninger, så trænger vores havn til en gennemgribende renovering. Vi har senest i juni 2011 fremsendt en revideret ansøgning til Rudersdal Kommune om støtte til renovering af de foreningsrelaterede dele af havneanlægget. Selv om vi oplever vejvilje i dialogen med kommunen, så er den økonomiske realitet, at de kommunale budgetter er meget pressede. Det er derfor svært at fastholde fremdriften i projektet, selv om vi målrettet søger at følge op på den kommunale beslutningsproces. Omkring havnen skal bemærkes, at det i 2011 er lykkedes at gøre havneområdet endnu mere ryddeligt end året før. Vores beliggenhed på kommunal grund i et naturskønt område forpligter. Området har offentlig adgang, og vi må derfor sikre at også lokalbefolkningen oplever vores faciliteter og omgivelser som attraktive og rimeligt i pagt med naturen. Huset Med afsæt i tidligere bestyrelsers analyser af behovet for renovering klubhuset, fokuserer vi nu på de mest vitale elementer. Her er en renovering af vores varmeanlæg, som både i 2010 og 2011 har været ude for driftstop og væsentlige reparationer, placeret øverst på listen sammen med en forbedret isolering af huset. Baggrunden er varmeanlæggets alder og klubbens fortsat voksende elregning, som i de kommende år må påregnes at vokse yderligere pga. øgede energiafgifter. Det er endnu for tidligt at sætte årstal på en renovering, men forarbejdet er i gang. Vandpest Yachtklubben Furesøen slap i sommeren 2011 for vandpesten, som lagde en voldsom dæmper på aktiviteterne i sommeren Biologernes vurdering er, at den invasive vandplante i sommeren 2010 optog masser af fosfor fra søbunden i Store Kalv, som derefter blev frigivet til søvandet, da plantemassen rådnede i løbet af vinteren Da det blev varmt i maj 2011 virkede fosforen som næring for alger, som gjorde vandet så grumset, at lyset ikke kunne trænge ned til planterne på søbunden. Vandpest-planterne havde 6

7 derfor langt dårligere vækstbetingelser end i Hvordan situationen bliver i sommeren 2012 er svært at forudsige, men beredskabet fra 2011 fortsætter. Hjælp til selvhjælp Der er langfingrede elementer i vores omgivelser, som ikke bekymrer sig om, hvordan vi trives som sejlklub, og som rask væk fjerner medlemmernes og klubbens udstyr fra vores anlæg. Her skal lyde en opfordring til alle om at være på vagt. Det er f.eks. en god idé at reducere materiellets handelsværdi ved at mærke det. Talentcenter og Ungdomsvenlig Sejlklub. Yachtklubben Furesøen opnåede i 2011 at blive Talentcenter for 29er-klassen. Aftalen med Dansk Sejlunion og Team Danmark betyder, at vi skal stille rammer og ressourcer til rådighed for danske 29ersejlere, som satser på at komme til tops i klassen. Aftalen er økonomisk neutral for os, men den vil give vores 29er-sejlere adgang til en bedre træning, end vi ellers kunne tilbyde. En af betingelserne for at blive Talentcenter var, at vi skulle være Ungdomsvenlig Sejlklub. Vores ansøgning herom gik glat igennem hos Dansk Sejlunion. Aftalen om at blive Talentcenter blev fejret ved standernedhalingen med besøg af en mindre delegation fra Dansk Sejlunion. Sejlerskole- og Seniorsejleraktiviteter Sejlerskolen har gennem de seneste år fået ny vind i sejlene. Der er fyldt op på holdene, og ni elever bestod duelighedsprøven i Duelighedsprøvens teoretiske del med navigationsundervisning gennemføres som tidligere år i samarbejde med FOF. Den store tilgang af nye førere i klubben betyder stigende aktivitet blandt seniorerne, som udover de ugentlige sejladsaftener om tirsdagen også har gennemført flere aftenarrangementer i vinterperioderne. Deltagere i seniorgruppen har vær et en væsentlig ressource i forbindelse med, at vi åbnede for seniorsejlads onsdag formiddage primært for aldersgruppen +55. Det viste sig at være et stort tilløbsstykke. Vi havde plads til 15 personer, men med 30 tilmeldinger var vi nødt til at oprette en venteliste med folk, som vi først kan tilbyde en plads om bord i Stævner og kapsejladser Yachtklubben Furesøen har været arrangør af flere stævner i årets løb. Den maj 2011 var vi sammen med Farum Sejlklub vært ved et ranglistestævne for Optimist- og Zoom8-klasserne. Derudover omfattede stævnet også 29er-klassen. Med 280 sejlere fordelt på 4 baner var stævnet det største på Furesøen i nyere tid. 14 dage senere gik det løs igen med et 7

8 beretning fortsat ranglistestævne i samarbejde med Dansk Yngling Klub, her deltog i alt 20 både. Lige som tidligere år har sejlere fra klubben deltaget i den traditionelle torsdagsmatch på Furesøen, deltagerantallet har dog været lavere end tidligere år. Derudover har vi igen i 2011 gennemført kapsejladsen Sjælland Rundt Indenom. Træning, træningslejre og vintertræning Klubhuset har i vintermånederne dannet ramme for fysisk træning for ungdomssejlerne. Sejladstræningen for ungdomsafdelingens ca. 180 sejlere startede i april og løb frem til oktober. På grund af det milde efterårsvejr blev der gennemført vintertræning resten af året. Som noget nyt er en del af træningen for Optimisterne gennemført i samarbejde med Vedbæk Sejlklub. Yachtklubben Furesøen har været arrangør af flere træningslejre for ungdomssejlere, og vi har traditionen tro haft en række sejlere med på Furesøklubbernes 100 mand store sommerlejr i Herslev. Når det alligevel lykkes at holde det høje aktivitetsniveau, så skyldes det stor støtte og velvilje fra en række sponsorer sammen med tilskud fra Rudersdal Kommune. Herfra skal lyde en stor tak for dette. Flere frivillige er velkomne Rygraden i klubbens drift og udvikling er den frivillige arbejdskraft. Der er altid brug for flere hænder til at give klubbens tilbud et løft, sig derfor gerne til, hvis du har lyst til at give en hånd med. En stor tak til de mange medlemmer og forældre til sejlere, der lægger et stort arbejde i at få tingene til at ske! Gert Eriksen, formand Økonomi Takket være den ekstra kontingentstigning, som blev gennemført i 2011, kan der nu løbende hensættes betydelige midler til renoveringen af havnen. De omkostningstyper, som skal til at holde en sejlklub i gang stiger dog mere end den almindelige inflation, derfor foreslår bestyrelsen en kontingentstigning på 5%. 8

9 Regnskab Årsregnskab 2011 Indtægter Resultat 2011 Budget 2011 Forslag 2012 Kontingent - se note Tilskud fra kommunen Andre indtægter - se note Renter Indtægter i alt Udgifter Forening Bogholdervederlag Forsikringer Kontor, EDB mv Vand, renovation, skat El Kontingenter Kurser Furesønyt PR I alt forening Udvalg mm Hus Havn (incl. kanon) Sejlads Bådejer Senior Seniorsejlerskole Koordinering- se note Træner Opti Jolle Yngling Kapsejlads Junior Trivsel I alt udvalg I alt udgifter Resultat af driften

10 Regnskab fortsat Henlæggelser mv Bådfond Havnerenoveringsfond Afskrivninger I alt henlæggelser mv Årets ordinære resultat Fondsstøtte Årets endelige resultat Noter Note 1: Medlemskontingenter kr, Bådplads- og skabsleje kr Note 2: Andre indtægter omfatter alle andre indtægter, der ikke er specificeret i regnskabet. Af større poster kan nævnes udlejning af vore trænere når andre klubber bruger dem ved stævner eller i lejre på ca kr andre tilskud end kommunale eller fonde på ca , arrangementer og stævner ca 7000kr, søsætning og optagning af både på ca 9000kr, annoncer i Furesønyt pa ca 3000kr. Note 3: Koordineringsafdelingen har haft en samlet udgift på kr og en samlet indtægt ved trænerudlejning samt tilskud til udstyr på kr. Nettoudgiften er derfor på kr og budgettet er på kr kr Noter til statusdelen Note 4: I bankbeholdningen er medtaget et beløb på kr, der er overskud fra Herslev-sommerlejren. YF administrerer ordningen af praktiske grunde, men beløbet tilhører ikke YF. Note 5: Afskrivningen er forholdsvis stor. Det skyldes, at de nyindkøbte både afskrives med 30% det første år. Note 6: Talentcenteret føres på en sæskilt konto hvor saldoen er -1820,16. 10

11 Regnskab Status pr. 31. dec Aktiver Kasse Bank - se note Giro Likvider i alt Salgsvarer Omsætningsaktiver i alt Værdi af både, primo køb (9 joller, 2 motorer) salg 0 afskrivning - se note Mellemværende- se note Tilgodehavender (18 restanter) Anlægsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Fri egenkapital primo årets resultat Bådfond, primo tilgang (hensættelse) afgang Havnerenoveringsfond (primo) tilgang (hensættelse) afgang (havnepladsrenovering) Egenkapital i alt Skyldige omk Skyldig skat, feriepenge mv Depositum, nøgler Kontingent til fordeling 0 Uanvendte fondsmidler 0 Gæld i alt Passiver i alt Revisorens bemærkning på regnskabet: Regnskabet er revideret og fundet i orden Revisor Peer Bent Nielsen, Formand Gert Eriksen, Kasserer Finn Andreasen 11

12 Kontingentsatser Forslag til Kontingent m.v. gældende pr 1/ Kontingent kr. kr. Juniorkontingent pr.år pr. halvår 775 Seniorkontingent pr.år pr. halvår Ægtefællekontingent pr.år 630 pr. halvår 315 Pensionistkontingent (over 64 år) pr år pr. halvår 845 Passivkontingent pr.år 440 pr. halvår 220 Indmeldelsesgebyr, 1. familiemedlem 580 Indmeldelsesgebyr, flg. familiemedlemmer 290 Sommerskolekontingent pr. sommer 860 Indskud for bådplads (gælder fra ) Leje af bådplads, skab og stativ/trailerplads Helårsplads pr. kvm. pr. år 260 pr. halvår 130 Halvårsplads pr. kvm. pr. år 170 pr. halvår 85 Optistativplads pr. år 410 pr. halvår 205 Skab pr. år 490 pr. halvår 245 Stativ / trailerplads (kun sommer) pr. sommer Leje af hal Bærbare joller i 1. og 2. uge pr. uge 130 Bærbare joller i 3. og 4. uge pr. uge 260 Andre både i 1. og 2. uge pr. uge 260 Andre både i 3. og 4. uge pr. uge 520 Opvarmning af hal (mindst 2 timer) pr. time 16 Opvarmning af hal pr. døgn

13 Leje af trailer, beddingvogn og kran kr. Trailer/beddingvogn 1.dag pr. dag 220 Trailer/beddingvogn flg.dage pr. dag 110 Kran (kun ikke-medlemmer) pr. gang 525 Diverse Depositum for nøgle 200 Klubstander 150 Slipsenål 90 Label til bil/båd 20 Ekstrakontingent for rykker 75 Ekstrakontingent for manglende rydning af landplads senest 15. maj pr. md 500 Junior-, senior-, ægtefælle-og passivkontingent, helårs-, halvårs-, optistativ- og brætpladsleje samt skabsleje opkræves to gange om året med det halve af det årlige beløb. Alle andre beløb betales på en gang. For ægtefællekontingent og rabat på indmeldelsesgebyr kræves bopæl på samme adresse. Betalingsfrister Raten for 1. halvår skal være betalt senest 31. januar. Raten for 2. halvår skal være betalt senest 31.juli. Træf en aftale med kassereren, hvis du ikke kan overholde disse frister. Har du ikke en aftale, udsender vi rykkeropkrævning, der tillægges et gebyr på 75 kr. Udmeldelse Udmeldelse skal ske skriftligt iflg. klubbens love og har virkning fra det følgende halvår. Finn Andreasen, kasserer 13

14 Familiekontingent i YF Begrundelse for forslaget om indførelse af familiekontingent Da der i dagens Danmark er et ønske hos mange familier om at deltage i aktiviteter sammen, har YF-Ungdom i 2011 tilbudt familiesejlads. I 2012 vil YF Ungdom igen tilbyde familiesejlads og som følge heraf ønsker YF Ungdom at klubben fremover kan tilbyde et familie-kontingent. Definition af de familiekonstellation er, som kan benytte et familiekontingent: Familien skal minimum bestå af 2 medlemmer, familien kan derudover suppleres med bedsteforældre, børn eller børnebørn inkl. personer i steddatter/ søn-forhold. Familien skal omfatte deltagere fra eksakt 2 generationer og kan max. have 2 voksne. Eksempler på en lille familie er: 1-2 voksne og 1-2 børn/børnebørn, max. 3 personer. Eksempler på en stor familie er: 1-2 voksne og op til 3-4 børn/børne - børn, max 5 personer. Børn og børnebørn defineres som unge under 18 år. Junior-medlemmer, der deltager på Ungdomsafdelingens træningshold i de til enhver tid aktuelle båd- og jolleklasser, skal betale separat juniormedlemskab og de kan således ikke indgå som part i et familiemedlemskab. Begrundelse for prislejet af kontingenterne Der skal være en gevinst ved at melde hele familien ind i klubben i forhold til, hvis de er separate medlemmer. Med familie-kontingent er det muligt at trække de mindre børn ind i klubben, hvilket vil give dem indsigt i en sport, der måske senere kan blive deres. Ved gennemgang af medlemskartoteket er det vurderingen, at setuppet kun ville kunne medføre ganske få situationer, hvor nuværende medlemmer vil ønske at omlægge fra almindelige medlemskaber til familiemedlemskab. Eksempel: En seniorsejler ønsker at sejle med 2 børn/ børnebørn under 18 år. Kontingent med nuværende medlemsmuligheder: Senior x junior 1480 = 4920 kr. Hvem ville nogensinde melde sine 2 børn/ børnebørn ind med den pris? Kontingent med familie kontingent: = 2560 kr. Her er prisen på et niveau, hvor det er realistisk at man vil gøre et forsøg på at introducere børn/børnebørn til sejlads. for YF Ungdom, Ilene Eriksen 14

15 Familiesejlads - et tilbud fra YF Ungdom... Hvem: Børn og voksne der er i familie sammen (også stedfamilie/børnebørn). Hvordan: I får tildelt en båd og en træner med duelighedsbevis og tilbydes sejlads 1 gang om ugen i maj og juni måned eller i perioden august/september. Træneren sejler med i båden. Familien kan sejle for at hygge sig sammen eller påbegynde træning til den praktiske del af Duelighedsprøven. I perioden underviser træneren samtidig i klubbens regler for sejlads og giver almen orientering om sikkerhedsregler m.m. i forbindelse med sejlads. Hvad med tøj og redningsvest: Hele familien kan i sejladsperioden låne redningsvest af YF. Der er i princippet ingen mindste alder for børnene, men det aftales med trænerchefen om det er realistisk at deltage i familiesejlads. I skal have varmt tøj med et sæt regntæt tøj over og blødt fodtøj eller gummistøvler. Hvilken dag: Alle hverdagsaftener i ugen er mulige. Tidspunkt: Normalt fra kl men det kan aftales individuelt med træner og trænerchef, hvis tidspunktet ønskes forskubbet lidt til den ene eller anden side. Priser for familiesejlads: Familiehold lille (max. 3 personer - heraf max. 2 voksne) = 700,00 kr. Familiehold stor (max. 5 personer - heraf max 2. voksne) = 1000,00 kr. Tilmelding: Send en mail til trænerchef Ilene Eriksen - Oplys antal familiemedlemmer og hvilken dag I ønsker at sejle. Her er lidt fra en af de familier der sejlede i 2011: Ved familiesejlads ligger den store glæde og udfoldelse i, at du som familie kommer på vandet sammen, at selv de mindste (dreng 5 år) deltager aktivt i sejladsen og du får via din træner mulighed for at spørge løs, blive rettet på, få masser af gode råd og for (pige 10 år) gav det absolut selvtillid og glæde ved sejlads. 15

16 Standerhejsning med båddåb og suppe! Alle medlemmer og andre interesserede inviteres til standerhejsning lørdag den 28. april 2012 Program: Kl Formandens tale Båddåb Kanonsalut BEMÆRK: Ønsker du at bestille suppe, send da en mail med dit navn og antal personer til Stens mail: - SENEST torsdag den 26. april! Kl Hyggetime med udskænkning af gratis øl og vand Kl NYHED: Vi har fået Sten Sverdrup-Jensen fra Seniorudvalg et til at medbringe hjemmelavet suppe med brød til kun 40 kr. pr. næse uanset størrelse! Der skal døbes 2 Tera-joller mere her er Anna Wiese ved at døbe en Tera-jolle sidste år BRUGTE BÅDE KØBES Glasfiberbåde (op til 23 fod), kanoer, kajakker, gummibåde og påhængsmotorer købes. Type, størrelse og stand underordnet. Kontant afregning. Ring og få et tilbud. Træffes alle dage kl på tlf Christian Thomsen 16

17 Ællingehold - et tilbud til de 6-9 årige Hvilke aktiviteter er der på Ællingeholdet? Sikkerhed på vand, ved vand og i forhold til dagens vejr. Leg på land og vand (balance, ro, svømme, spille bold osv...) Ture med motorbåd på søen eller til broer rundt omkring på søen. Kajaklege, primært i havnen. Vand og natur opdagelser (dyr, fisk, insekter i området). Vind og vejr - introduktion til hvordan man læser vejr og vind. Ved godt vejr - sejlads i større sejlbåd med trænere ombord. Alle aktiviteter er læring ved leg princippet Hvornår: Tirsdag mellem kl i månederne maj, juni, august, september. For at deltage på ællingehold skal du have følgende udstyr: Vandtæt overtøj gerne almindeligt regntøj. 1 varm trøje og 1 par lange bukser. Gummisko og/eller gummistøvler. Du kan også have våddragt og vådsko med. Mens du går på ællingehold kan du låne redningsvest af klubben. Vi håber også at kunne tilbyde leasing af tør-dragt - dvs. en dragt, hvor man kan have varmt tøj under og hvor man ikke bliver våd, uanset man bader i den. Pris for 2 måneder er 225,00kr. Ansvarlig træner: Lærke Nørgaard Forældre: Alle hold starter og slutter med skippermøde. På hver træningsaften er der en forælder, der sammen med træneren har vagten og skal få træningen på land og på vand til at fungere. Denne ordning er en del af sikkerhedsreglerne og vagten går på skift mellem forældrene. Med vagtordningen er der også et krav om at der serveres en smule brød eller frugt inden holdet går i gang. Tilmelding til trænerchef Ilene Eriksen, tel mail: 17

18 Hjælp os med at skabe bedre plads i stativgården Det er besværligt for dem, som har deres skab i stativgården. I takt med at stativgården i starten af maj fyldes op med klubbens og bådejernes stativer og trailere, så bliver det sværere og sværere at komme til skabene. Det er en en af konsekvenserne af, at vi er ved at have opnået en pæn og ryddelig havneplads, sådan som ejeren af vores grund Rudersdal Kommune stiller krav om i vores brugsretstilladelse. 1 Hvis du overhovedet har mulighed for det så tag dit stativ med hjem 2 Trailere må ikke henstilles i stativgården fremover. Kun aktive trailere, som anvendes løbende i forbindelse med sejlads må placeres på havnepladsen. Andre trailere henviser vi til opbevaringspladser for campingvogne eller måske haven derhjemme. Hvis det ikke lader sig gøre, så må vi opfordre til, at I finder en anden holdbar løsning. Grunden til at trailere fremover ikke må henstilles i stativgården er, at de fylder, og at andre brugere af stativgården kører rundt med trailerne for at kunne bakse sit stativ på plads med det resultat at trailerne til sidst spærrer for dørene til skabene. Hvilke stativer må placeres i stativgården? Fremover er der grænser for, hvor store stativer du må placere i stativgården. Havneudvalget vil i forbindelse med søsætningen informere om, hvilke stativer der må stilles i stativgården og på hvilke vilkår: Fra bestyrelsens side vil vi gerne bidrage til at mindske dette kaos i stativgården Vi har drøftet problemstillingen i bestyrelsen, og er nået frem til, at vi søger at løse det på følgende måde: 1 Der er en lang række stativer, som er sat sammen med bolte eller lign. De skilles derfor ad inden de placeres i stativgården. Tilsvarende klappes sammenklappelige stativer sammen sådan at de er lette at stuve i stativgården. Bukke giver normalt heller ikke plads-problemer. 18

19 2 Værre er det med stativer, som er omfangsrige, og hvor konstruktøren ikke har tænkt på, at det ville være smart, hvis de var til at skille ad, sådan at de fyldte mindre. Her er det et krav, at stativet ombygges, sådan at det er let at adskille fremover. Disse stativer må ikke placeres i stativgården før den nødvendige ombygning er foretaget. Ombygningen, som aftales med havneudvalget ved søsætningen, skal være klaret senest den 31. maj hvor stativet så også skal være fjernet fra havnepladsen. Opfordring: Er dit stativ stort, tungt og i et stykke, så overvej allerede nu, hvordan du kan ombygge det! Eller var det en idé at kassere det og købe et sammenklappeligt stativ f.eks. hos Øsby-smedene? Overvej gerne allerede nu, hvordan et stativ som dette kan ombygges så det ikke fylder en masse i stativgården Andre tiltag Vi vil fra bestyrelsen søge at hjælpe med at få stuvet stativgården bedst muligt. Derfor vil der være en eller flere bestyrelsesrepræsentanter til stede på nedenstående dage/tider for at understøtte, at klubbens og bådejernes stativer sættes på plads i stativgården på den bedst mulige måde. Når du sætter dit stativ på plads i stativgården, skal du derfor gøre det i et af disse tidsrum: Mandag den 23. april hele dagen fra kl til (i forbindelse med fællessøsætningen) Onsdag den 25. april kl Fredag den 27. april kl Lørdag den 5. maj kl Lørdag den 12. maj - kl Stativgården er afspærret uden for disse tidsrum, Vi forbeholder os ret til at fjerne stativer, som uanset afspærringen sættes ind i stativgården uden for disse tidsrum. Når der ikke er oplistet en tid den april skyldes det weekendens standerophaling og afholdelse af Eurocup stævne for Zoom8-klassen. Vi har ikke lyst til at være urimelige Bestyrelsen har både i 2010 og 2011 arbejdet på at gøre havnepladsen kønnere og mere ryddelig, og vi er nået langt, men har du selv personligt et konkret problem i forhold til ovenstående, så skriv til Havneudvalget og fremlæg din sag. Bestyrelsen 19

20 Yngling VM 2012 i Sydney Harbour For godt 2 år siden begyndte snakken om at tage til Sydney for at deltage i yngling VM Jørgen Krogh og jeg fra YF syntes det lød rigtig spændene, og ville gerne af sted. Men der er jo et stykke vej fra tanke,til sådan noget faktisk kan lade sig gøre. Gode kræfter i Dansk Yngling Klub og Sailing Denmark banede vejen. I løbet af året 2011 blev der skaffet sponser midler og indgået aftaler med blandt ca. 4 uger lange tur. Turen der kom til at indfrie forventninger om oplevelser både til vands og til lands. Til vands Royal Sydney Yacht Squadron (RSYS) var værtsklubben for de 2 yngling stævner, der blev sejlet mens vi var der. OpenYouth Gold Cup Championship 2011 (26-29 December, 2011), og Yngling Open World andet, Mærsk og FinAir, som gjorde det økonomisk muligt for en bredere kreds af sejlere at komme af sted. Sidst i oktober var tingene faldet på plads: 6 danske både blev pakket i containere og skippet af sted på den lange tur til Sydney, her iblandt Jørgens båd, DEN 206. I dagene op til jul var det så besætningernes tur til at komme af sted, på den Championship (02-08 January, 2012). Den 23. december var vores både ankommet til RSYS. Sammen med vores midter gast Louise Venøbo fra Bønnerup Sejlklub fik vi målt båden ind, og rigget til i løbet d Det er ikke sådan noget vi danske plejer at gøre de datoer, og det føltes da heller ikke rigtig som jul, når man gik der i graders solskinsvejr, juleaftensdag. 20

Furesø Nyt. Lærke døber Lærken. læs mere side 22. Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli

Furesø Nyt. Lærke døber Lærken. læs mere side 22. Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juli 2011 56. årgang Lærke døber Lærken læs mere side 22 Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli Indhold Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Furesø Nyt. Standernedhaling lørdag den 26. oktober. bemærk start kl. 14.00. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 3 oktober 2013 58.

Furesø Nyt. Standernedhaling lørdag den 26. oktober. bemærk start kl. 14.00. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 3 oktober 2013 58. Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 3 oktober 2013 58. årgang Standernedhaling lørdag den 26. oktober bemærk start kl. 14.00 Indhold Formanden tager ordet Formanden tager ordet 3 Ranglistestævne

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang Tillykke EUROPAMESTER Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige September 2010 Nr. 4 33. årgang Ny opdateret hjemmeside GPSMAP 526 og 526S byt til nyt

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28 September 2009 Nr. 4 32. årgang 2 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser i 2009 på følgende

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

April 2012 Nr. 2 35. årgang

April 2012 Nr. 2 35. årgang April 2012 Nr. 2 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg Mobil 27VK 84BuNdmaliNg 40 46 NoNStop mille extra BuNdmaliNg Selvpolerende Unik effekt mod begroning Ingen afskrabning

Læs mere

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 1 Side: I dette nummer: 3 Formanden har ordet 4 Nekrolog for Erland Vornøe 4 Aktivitetskalender og Standernedhaling 6 Hærværk 7 April Stævne for

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens klumme Efter generalforsamlingen har bestyrelsen holdt konstituerende møde. Konstitueringen

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 12 Marts August 2013 2010 Næste deadline: 15. oktober 1. Juni 2010 2013 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 formand@sss.dk www.sss.dk Formand Kjeld

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 600 nye sejlere fra Sejlerskolen siden 1990...side 6 Ancha - sejlertilbud til unge...side 8 Sejlads med børn ombord...side 16

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 2. Oktober 2011 www.ntk-tennis.dk En tenniscamp er ikke bare tennis, men også tid til fordybelse - som her, hvor Sophie plukker kløver... NÆSTVED TENNIS KLUB Nygårdsvej 102, 4700

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Indkaldelse til pladshavermøde...side 5 Afslutning af kapsejlads 2013...side 8 Fra 35 fods kølbåd til Elliott-jolle...side

Læs mere