Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts"

Transkript

1 Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 1 Marts årgang Beretning fra Ynglinge VM i Sidney, Australien. - se side 20 Generalforsamling d. 20. marts

2 Indhold Indkaldelse til generalforsamling 3 Indkaldelse til ekstraordinær... 5 Yachtklubben Furesøens beretning 6 Regnskab Årsregnskab Noter 10 Regnskab Status pr. 31. dec Kontingentsatser 12 Familiekontingent i YF 14 Standerhejsning med båddåb og suppe! Alle medlemmer og andre interesserede inviteres til standerhejsning lørdag den 28. april s. 16 Familiesejlads 15 Standerhejsning med båddåb Ællingehold - et tilbud til de 6-9 årige 17 Hjælp os med at skabe bedre plads 18 Yngling VM 2012 i Sydney Harbour 20 Vores havn og sø er fuld af racer Nyt fra Seniorudvalget 24 Hjælp os med at skabe bedre plads i stativgården Det er besværligt for dem, som har deres skab i stativgården...s. 18 Seniorsejlads Seniorsejlerskolen er klar 25 Hus- og havnedag 26 Vil du sejle optimistjolle? 27 Notitser 28 Bestyrelsen og andre kontrakter 30 Yngling VM 2012 i Sydney Harbour For godt 2 år siden begyndte snakken om at tage til Sydney...s. 20 Redaktionen er sluttet 9. februar

3 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Yachtklubben Furesøen tirsdag den 20. marts 2012 kl i klubhuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse 4. Fastlæggelse af a. kontingent, pladsleje og rykker gebyr m.m. b. budget 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse, jf. vedtægternes Valg af juniorudvalg, jf. vedtægternes Valg af en eller to revisorer, jf. vedtægt ernes Eventuelt ad 2 Beretningen kan findes på side 7-9. ad 3 Regnskab med tilhørende noter findes på side ad 4 Bestyrelsen foreslår en stigning på 5% af kontingent og pladsleje m.m. pr. 1 juli Dette svarer til den ordinære stigning i Baggrunden for denne stigning, som er større end pristallet er, at foreningens omkostninger ikke har samme sammensætning som en almindelige husholdning, f.eks. stiger vores udgifter til el og vand uforholdsmæssigt meget pga. miljøafgifter. Bestyrelsens forslag til budget og satser for 2012 findes på side ad 5 Der er indkommet forslag fra 2 personer: Fra Ilene Eriksen er fremkommet følgende forslag, læs Ilenes begrundelse på side 13: Forslag 1 til generalforsamling 2012: Forslag om ændring til vedtægternes paragraf 4 og paragraf 11: I paragraf 4 foreslås tilføjet et nyt medlemskab efter punkt 3, før sætningen Kun aktive medlemmer. Som medlemmer kan bestyrelsen optage familier, der fremsætter begæring om medlemskab indenfor følgende kategori: 4. Familie, aktive medlemmer, defineret som forældre med børn eller bedsteforældre med børnebørn, evt. i steddatter/ søn-forhold. Paragraf 11, stk. 6 foreslås samtidig udformet som følger: Stemmeret på klubbens generalforsamling har aktive medlemmer herunder deltagere i familiemedlemskaber, der ved regnskabsårets begyndelse er fyldt 16 år samt æresmedlemmer. 3

4 generalforsamling fortsat Forslag 2 til generalforsamling 2012: Beslutning om fastsættelse af familiekontingenter: Såfremt forslag 1 vedr. ændring til vedtægternes paragraf 4 og 11 bliver vedtaget, foreslås flg. tilføjet til beslutningen under dagsordenens punkt 4 om fastlæggelse af kontingenter etc., således at nærværende tilføjelse til beslutningen kan træde i kraft, hvis vedtægtsændringen vedtages endeligt på en ekstraordinær generalforsamling. Forkastes vedtægtsændringen ved en ekstraordinær generalforsamling bortfalder nærværende beslutning. Lille familiekontingent (max. 3 personer i alt, heraf max. 2 voksne) = X.XXX,00 kr. pr. år (Regneregel: Prisen er sammensat af 1 seniorkontingent og 1 ægtefællekontingent, dvs. pt kr. pr. år) Stort familiekontingent (max. 5 personer i alt, heraf max. 2 voksne) = X.XXX,00 kr. pr. år (Regneregel: Prisen er sammensat af 1 seniorkontingent, 1 ægtefællekontingent samt 1 juniorkontingent, dvs. pt kr. pr. år) Fra Christian Prahn er fremkommet følgende forslag: Jeg vil stille flg. ændringsforslag forslag til generalforsamling i 2012: Der ønskes en opgørelse over hvor meget det indskud har givet af indtægt i Indmeldelsegebyr fjernes. Der ønskes ligeledes en opgørelse over hvor meget indmeldelsegebyret har givet af indtægt i Christian Prahn De ønskede opgørelser følger her: Vedr. indskud for bådplads: Der er i perioden opkrævet indskud for 4 pladser á 2000 kr., i alt kr. Vedr. indmeldelsesgebyr: Der er opkrævet følgende beløb de sidste 2 år: 2011: kr. 2010: 880 kr. Bestyrelsen tolker, at der er tale om det i vedtægternes 5 omtalte indskud, der er således tale om en vedtægtsændring. ad 6 Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at opstille til bestyrelsen. Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen bestå af 7 eller 9 medlemmer. Bestyrelsen ser gerne, at vi har 9 medlemmer og opfordrer klubbens medlemmer til at overveje en plads i bestyrelsen. Indskud for bådplads gældende fra på 2000 kr. fjernes. 4

5 Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Finn Andreasen (kasserer) modtager ikke genvalg Sune Elvig modtager ikke genvalg (Søren Frederiksen er udtrådt af bestyrelsen i løbet af 2011) Peter Salskov Iversen modtager genvalg (2 år) Søren Bentzen modtager genvalg (2 år) Der skal således vælges en ny kasserer og yderligere to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslår valg af følgende kandidater: Solgerd Just Mikkelsen som kandidat til kassererposten Lærke Ilsøe Nørgaard som kandidat til bestyrelsen valg for 2 år Ved redaktionens slutning manglede én kandidat valg for 1 år. Ad 7 Følgende juniormedlemmer er på valg: Martin Damsted modtager ikke genvalg Rasmus Harsaa modtager ikke genvalg Ved redaktionens slutning manglede to nye kandidater valg for 2 år. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Yachtklubben Furesøen tirsdag den 20. marts 2012 i klubhuset, i forlængelse af den ordinære generalforsamling: Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Afstemning om indkomne forslag, der er vedtaget på den ordinære generalforsamling 5

6 Yachtklubben Furesøens beretning for 2011 Sportslige resultater Sportsligt har 2011 været et usædvanlig godt år. Vores 29er-sejlere har været udsat for en sand medaljeregn og Zoom8- sejlerne fulgte godt med. Det var derfor en fornøjelse at fejre vores medalje-vindere ved standernedhalingen i slutningen af oktober. At fejringen også omfattede et par 49er-besætninger, som begyndte deres skiff-sejlads i 29er hos os gjorde ikke fornøjelsen mindre. Vores sejlere har i det hele taget repræsenteret Yachtklubben Furesøen ved rigtig mange stævner i indog udland i 2011, og de har opnået mange flotte placeringer. Havnen Som det har fremgået af tidligere beretninger, så trænger vores havn til en gennemgribende renovering. Vi har senest i juni 2011 fremsendt en revideret ansøgning til Rudersdal Kommune om støtte til renovering af de foreningsrelaterede dele af havneanlægget. Selv om vi oplever vejvilje i dialogen med kommunen, så er den økonomiske realitet, at de kommunale budgetter er meget pressede. Det er derfor svært at fastholde fremdriften i projektet, selv om vi målrettet søger at følge op på den kommunale beslutningsproces. Omkring havnen skal bemærkes, at det i 2011 er lykkedes at gøre havneområdet endnu mere ryddeligt end året før. Vores beliggenhed på kommunal grund i et naturskønt område forpligter. Området har offentlig adgang, og vi må derfor sikre at også lokalbefolkningen oplever vores faciliteter og omgivelser som attraktive og rimeligt i pagt med naturen. Huset Med afsæt i tidligere bestyrelsers analyser af behovet for renovering klubhuset, fokuserer vi nu på de mest vitale elementer. Her er en renovering af vores varmeanlæg, som både i 2010 og 2011 har været ude for driftstop og væsentlige reparationer, placeret øverst på listen sammen med en forbedret isolering af huset. Baggrunden er varmeanlæggets alder og klubbens fortsat voksende elregning, som i de kommende år må påregnes at vokse yderligere pga. øgede energiafgifter. Det er endnu for tidligt at sætte årstal på en renovering, men forarbejdet er i gang. Vandpest Yachtklubben Furesøen slap i sommeren 2011 for vandpesten, som lagde en voldsom dæmper på aktiviteterne i sommeren Biologernes vurdering er, at den invasive vandplante i sommeren 2010 optog masser af fosfor fra søbunden i Store Kalv, som derefter blev frigivet til søvandet, da plantemassen rådnede i løbet af vinteren Da det blev varmt i maj 2011 virkede fosforen som næring for alger, som gjorde vandet så grumset, at lyset ikke kunne trænge ned til planterne på søbunden. Vandpest-planterne havde 6

7 derfor langt dårligere vækstbetingelser end i Hvordan situationen bliver i sommeren 2012 er svært at forudsige, men beredskabet fra 2011 fortsætter. Hjælp til selvhjælp Der er langfingrede elementer i vores omgivelser, som ikke bekymrer sig om, hvordan vi trives som sejlklub, og som rask væk fjerner medlemmernes og klubbens udstyr fra vores anlæg. Her skal lyde en opfordring til alle om at være på vagt. Det er f.eks. en god idé at reducere materiellets handelsværdi ved at mærke det. Talentcenter og Ungdomsvenlig Sejlklub. Yachtklubben Furesøen opnåede i 2011 at blive Talentcenter for 29er-klassen. Aftalen med Dansk Sejlunion og Team Danmark betyder, at vi skal stille rammer og ressourcer til rådighed for danske 29ersejlere, som satser på at komme til tops i klassen. Aftalen er økonomisk neutral for os, men den vil give vores 29er-sejlere adgang til en bedre træning, end vi ellers kunne tilbyde. En af betingelserne for at blive Talentcenter var, at vi skulle være Ungdomsvenlig Sejlklub. Vores ansøgning herom gik glat igennem hos Dansk Sejlunion. Aftalen om at blive Talentcenter blev fejret ved standernedhalingen med besøg af en mindre delegation fra Dansk Sejlunion. Sejlerskole- og Seniorsejleraktiviteter Sejlerskolen har gennem de seneste år fået ny vind i sejlene. Der er fyldt op på holdene, og ni elever bestod duelighedsprøven i Duelighedsprøvens teoretiske del med navigationsundervisning gennemføres som tidligere år i samarbejde med FOF. Den store tilgang af nye førere i klubben betyder stigende aktivitet blandt seniorerne, som udover de ugentlige sejladsaftener om tirsdagen også har gennemført flere aftenarrangementer i vinterperioderne. Deltagere i seniorgruppen har vær et en væsentlig ressource i forbindelse med, at vi åbnede for seniorsejlads onsdag formiddage primært for aldersgruppen +55. Det viste sig at være et stort tilløbsstykke. Vi havde plads til 15 personer, men med 30 tilmeldinger var vi nødt til at oprette en venteliste med folk, som vi først kan tilbyde en plads om bord i Stævner og kapsejladser Yachtklubben Furesøen har været arrangør af flere stævner i årets løb. Den maj 2011 var vi sammen med Farum Sejlklub vært ved et ranglistestævne for Optimist- og Zoom8-klasserne. Derudover omfattede stævnet også 29er-klassen. Med 280 sejlere fordelt på 4 baner var stævnet det største på Furesøen i nyere tid. 14 dage senere gik det løs igen med et 7

8 beretning fortsat ranglistestævne i samarbejde med Dansk Yngling Klub, her deltog i alt 20 både. Lige som tidligere år har sejlere fra klubben deltaget i den traditionelle torsdagsmatch på Furesøen, deltagerantallet har dog været lavere end tidligere år. Derudover har vi igen i 2011 gennemført kapsejladsen Sjælland Rundt Indenom. Træning, træningslejre og vintertræning Klubhuset har i vintermånederne dannet ramme for fysisk træning for ungdomssejlerne. Sejladstræningen for ungdomsafdelingens ca. 180 sejlere startede i april og løb frem til oktober. På grund af det milde efterårsvejr blev der gennemført vintertræning resten af året. Som noget nyt er en del af træningen for Optimisterne gennemført i samarbejde med Vedbæk Sejlklub. Yachtklubben Furesøen har været arrangør af flere træningslejre for ungdomssejlere, og vi har traditionen tro haft en række sejlere med på Furesøklubbernes 100 mand store sommerlejr i Herslev. Når det alligevel lykkes at holde det høje aktivitetsniveau, så skyldes det stor støtte og velvilje fra en række sponsorer sammen med tilskud fra Rudersdal Kommune. Herfra skal lyde en stor tak for dette. Flere frivillige er velkomne Rygraden i klubbens drift og udvikling er den frivillige arbejdskraft. Der er altid brug for flere hænder til at give klubbens tilbud et løft, sig derfor gerne til, hvis du har lyst til at give en hånd med. En stor tak til de mange medlemmer og forældre til sejlere, der lægger et stort arbejde i at få tingene til at ske! Gert Eriksen, formand Økonomi Takket være den ekstra kontingentstigning, som blev gennemført i 2011, kan der nu løbende hensættes betydelige midler til renoveringen af havnen. De omkostningstyper, som skal til at holde en sejlklub i gang stiger dog mere end den almindelige inflation, derfor foreslår bestyrelsen en kontingentstigning på 5%. 8

9 Regnskab Årsregnskab 2011 Indtægter Resultat 2011 Budget 2011 Forslag 2012 Kontingent - se note Tilskud fra kommunen Andre indtægter - se note Renter Indtægter i alt Udgifter Forening Bogholdervederlag Forsikringer Kontor, EDB mv Vand, renovation, skat El Kontingenter Kurser Furesønyt PR I alt forening Udvalg mm Hus Havn (incl. kanon) Sejlads Bådejer Senior Seniorsejlerskole Koordinering- se note Træner Opti Jolle Yngling Kapsejlads Junior Trivsel I alt udvalg I alt udgifter Resultat af driften

10 Regnskab fortsat Henlæggelser mv Bådfond Havnerenoveringsfond Afskrivninger I alt henlæggelser mv Årets ordinære resultat Fondsstøtte Årets endelige resultat Noter Note 1: Medlemskontingenter kr, Bådplads- og skabsleje kr Note 2: Andre indtægter omfatter alle andre indtægter, der ikke er specificeret i regnskabet. Af større poster kan nævnes udlejning af vore trænere når andre klubber bruger dem ved stævner eller i lejre på ca kr andre tilskud end kommunale eller fonde på ca , arrangementer og stævner ca 7000kr, søsætning og optagning af både på ca 9000kr, annoncer i Furesønyt pa ca 3000kr. Note 3: Koordineringsafdelingen har haft en samlet udgift på kr og en samlet indtægt ved trænerudlejning samt tilskud til udstyr på kr. Nettoudgiften er derfor på kr og budgettet er på kr kr Noter til statusdelen Note 4: I bankbeholdningen er medtaget et beløb på kr, der er overskud fra Herslev-sommerlejren. YF administrerer ordningen af praktiske grunde, men beløbet tilhører ikke YF. Note 5: Afskrivningen er forholdsvis stor. Det skyldes, at de nyindkøbte både afskrives med 30% det første år. Note 6: Talentcenteret føres på en sæskilt konto hvor saldoen er -1820,16. 10

11 Regnskab Status pr. 31. dec Aktiver Kasse Bank - se note Giro Likvider i alt Salgsvarer Omsætningsaktiver i alt Værdi af både, primo køb (9 joller, 2 motorer) salg 0 afskrivning - se note Mellemværende- se note Tilgodehavender (18 restanter) Anlægsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Fri egenkapital primo årets resultat Bådfond, primo tilgang (hensættelse) afgang Havnerenoveringsfond (primo) tilgang (hensættelse) afgang (havnepladsrenovering) Egenkapital i alt Skyldige omk Skyldig skat, feriepenge mv Depositum, nøgler Kontingent til fordeling 0 Uanvendte fondsmidler 0 Gæld i alt Passiver i alt Revisorens bemærkning på regnskabet: Regnskabet er revideret og fundet i orden Revisor Peer Bent Nielsen, Formand Gert Eriksen, Kasserer Finn Andreasen 11

12 Kontingentsatser Forslag til Kontingent m.v. gældende pr 1/ Kontingent kr. kr. Juniorkontingent pr.år pr. halvår 775 Seniorkontingent pr.år pr. halvår Ægtefællekontingent pr.år 630 pr. halvår 315 Pensionistkontingent (over 64 år) pr år pr. halvår 845 Passivkontingent pr.år 440 pr. halvår 220 Indmeldelsesgebyr, 1. familiemedlem 580 Indmeldelsesgebyr, flg. familiemedlemmer 290 Sommerskolekontingent pr. sommer 860 Indskud for bådplads (gælder fra ) Leje af bådplads, skab og stativ/trailerplads Helårsplads pr. kvm. pr. år 260 pr. halvår 130 Halvårsplads pr. kvm. pr. år 170 pr. halvår 85 Optistativplads pr. år 410 pr. halvår 205 Skab pr. år 490 pr. halvår 245 Stativ / trailerplads (kun sommer) pr. sommer Leje af hal Bærbare joller i 1. og 2. uge pr. uge 130 Bærbare joller i 3. og 4. uge pr. uge 260 Andre både i 1. og 2. uge pr. uge 260 Andre både i 3. og 4. uge pr. uge 520 Opvarmning af hal (mindst 2 timer) pr. time 16 Opvarmning af hal pr. døgn

13 Leje af trailer, beddingvogn og kran kr. Trailer/beddingvogn 1.dag pr. dag 220 Trailer/beddingvogn flg.dage pr. dag 110 Kran (kun ikke-medlemmer) pr. gang 525 Diverse Depositum for nøgle 200 Klubstander 150 Slipsenål 90 Label til bil/båd 20 Ekstrakontingent for rykker 75 Ekstrakontingent for manglende rydning af landplads senest 15. maj pr. md 500 Junior-, senior-, ægtefælle-og passivkontingent, helårs-, halvårs-, optistativ- og brætpladsleje samt skabsleje opkræves to gange om året med det halve af det årlige beløb. Alle andre beløb betales på en gang. For ægtefællekontingent og rabat på indmeldelsesgebyr kræves bopæl på samme adresse. Betalingsfrister Raten for 1. halvår skal være betalt senest 31. januar. Raten for 2. halvår skal være betalt senest 31.juli. Træf en aftale med kassereren, hvis du ikke kan overholde disse frister. Har du ikke en aftale, udsender vi rykkeropkrævning, der tillægges et gebyr på 75 kr. Udmeldelse Udmeldelse skal ske skriftligt iflg. klubbens love og har virkning fra det følgende halvår. Finn Andreasen, kasserer 13

14 Familiekontingent i YF Begrundelse for forslaget om indførelse af familiekontingent Da der i dagens Danmark er et ønske hos mange familier om at deltage i aktiviteter sammen, har YF-Ungdom i 2011 tilbudt familiesejlads. I 2012 vil YF Ungdom igen tilbyde familiesejlads og som følge heraf ønsker YF Ungdom at klubben fremover kan tilbyde et familie-kontingent. Definition af de familiekonstellation er, som kan benytte et familiekontingent: Familien skal minimum bestå af 2 medlemmer, familien kan derudover suppleres med bedsteforældre, børn eller børnebørn inkl. personer i steddatter/ søn-forhold. Familien skal omfatte deltagere fra eksakt 2 generationer og kan max. have 2 voksne. Eksempler på en lille familie er: 1-2 voksne og 1-2 børn/børnebørn, max. 3 personer. Eksempler på en stor familie er: 1-2 voksne og op til 3-4 børn/børne - børn, max 5 personer. Børn og børnebørn defineres som unge under 18 år. Junior-medlemmer, der deltager på Ungdomsafdelingens træningshold i de til enhver tid aktuelle båd- og jolleklasser, skal betale separat juniormedlemskab og de kan således ikke indgå som part i et familiemedlemskab. Begrundelse for prislejet af kontingenterne Der skal være en gevinst ved at melde hele familien ind i klubben i forhold til, hvis de er separate medlemmer. Med familie-kontingent er det muligt at trække de mindre børn ind i klubben, hvilket vil give dem indsigt i en sport, der måske senere kan blive deres. Ved gennemgang af medlemskartoteket er det vurderingen, at setuppet kun ville kunne medføre ganske få situationer, hvor nuværende medlemmer vil ønske at omlægge fra almindelige medlemskaber til familiemedlemskab. Eksempel: En seniorsejler ønsker at sejle med 2 børn/ børnebørn under 18 år. Kontingent med nuværende medlemsmuligheder: Senior x junior 1480 = 4920 kr. Hvem ville nogensinde melde sine 2 børn/ børnebørn ind med den pris? Kontingent med familie kontingent: = 2560 kr. Her er prisen på et niveau, hvor det er realistisk at man vil gøre et forsøg på at introducere børn/børnebørn til sejlads. for YF Ungdom, Ilene Eriksen 14

15 Familiesejlads - et tilbud fra YF Ungdom... Hvem: Børn og voksne der er i familie sammen (også stedfamilie/børnebørn). Hvordan: I får tildelt en båd og en træner med duelighedsbevis og tilbydes sejlads 1 gang om ugen i maj og juni måned eller i perioden august/september. Træneren sejler med i båden. Familien kan sejle for at hygge sig sammen eller påbegynde træning til den praktiske del af Duelighedsprøven. I perioden underviser træneren samtidig i klubbens regler for sejlads og giver almen orientering om sikkerhedsregler m.m. i forbindelse med sejlads. Hvad med tøj og redningsvest: Hele familien kan i sejladsperioden låne redningsvest af YF. Der er i princippet ingen mindste alder for børnene, men det aftales med trænerchefen om det er realistisk at deltage i familiesejlads. I skal have varmt tøj med et sæt regntæt tøj over og blødt fodtøj eller gummistøvler. Hvilken dag: Alle hverdagsaftener i ugen er mulige. Tidspunkt: Normalt fra kl men det kan aftales individuelt med træner og trænerchef, hvis tidspunktet ønskes forskubbet lidt til den ene eller anden side. Priser for familiesejlads: Familiehold lille (max. 3 personer - heraf max. 2 voksne) = 700,00 kr. Familiehold stor (max. 5 personer - heraf max 2. voksne) = 1000,00 kr. Tilmelding: Send en mail til trænerchef Ilene Eriksen - Oplys antal familiemedlemmer og hvilken dag I ønsker at sejle. Her er lidt fra en af de familier der sejlede i 2011: Ved familiesejlads ligger den store glæde og udfoldelse i, at du som familie kommer på vandet sammen, at selv de mindste (dreng 5 år) deltager aktivt i sejladsen og du får via din træner mulighed for at spørge løs, blive rettet på, få masser af gode råd og for (pige 10 år) gav det absolut selvtillid og glæde ved sejlads. 15

16 Standerhejsning med båddåb og suppe! Alle medlemmer og andre interesserede inviteres til standerhejsning lørdag den 28. april 2012 Program: Kl Formandens tale Båddåb Kanonsalut BEMÆRK: Ønsker du at bestille suppe, send da en mail med dit navn og antal personer til Stens mail: - SENEST torsdag den 26. april! Kl Hyggetime med udskænkning af gratis øl og vand Kl NYHED: Vi har fået Sten Sverdrup-Jensen fra Seniorudvalg et til at medbringe hjemmelavet suppe med brød til kun 40 kr. pr. næse uanset størrelse! Der skal døbes 2 Tera-joller mere her er Anna Wiese ved at døbe en Tera-jolle sidste år BRUGTE BÅDE KØBES Glasfiberbåde (op til 23 fod), kanoer, kajakker, gummibåde og påhængsmotorer købes. Type, størrelse og stand underordnet. Kontant afregning. Ring og få et tilbud. Træffes alle dage kl på tlf Christian Thomsen 16

17 Ællingehold - et tilbud til de 6-9 årige Hvilke aktiviteter er der på Ællingeholdet? Sikkerhed på vand, ved vand og i forhold til dagens vejr. Leg på land og vand (balance, ro, svømme, spille bold osv...) Ture med motorbåd på søen eller til broer rundt omkring på søen. Kajaklege, primært i havnen. Vand og natur opdagelser (dyr, fisk, insekter i området). Vind og vejr - introduktion til hvordan man læser vejr og vind. Ved godt vejr - sejlads i større sejlbåd med trænere ombord. Alle aktiviteter er læring ved leg princippet Hvornår: Tirsdag mellem kl i månederne maj, juni, august, september. For at deltage på ællingehold skal du have følgende udstyr: Vandtæt overtøj gerne almindeligt regntøj. 1 varm trøje og 1 par lange bukser. Gummisko og/eller gummistøvler. Du kan også have våddragt og vådsko med. Mens du går på ællingehold kan du låne redningsvest af klubben. Vi håber også at kunne tilbyde leasing af tør-dragt - dvs. en dragt, hvor man kan have varmt tøj under og hvor man ikke bliver våd, uanset man bader i den. Pris for 2 måneder er 225,00kr. Ansvarlig træner: Lærke Nørgaard Forældre: Alle hold starter og slutter med skippermøde. På hver træningsaften er der en forælder, der sammen med træneren har vagten og skal få træningen på land og på vand til at fungere. Denne ordning er en del af sikkerhedsreglerne og vagten går på skift mellem forældrene. Med vagtordningen er der også et krav om at der serveres en smule brød eller frugt inden holdet går i gang. Tilmelding til trænerchef Ilene Eriksen, tel mail: 17

18 Hjælp os med at skabe bedre plads i stativgården Det er besværligt for dem, som har deres skab i stativgården. I takt med at stativgården i starten af maj fyldes op med klubbens og bådejernes stativer og trailere, så bliver det sværere og sværere at komme til skabene. Det er en en af konsekvenserne af, at vi er ved at have opnået en pæn og ryddelig havneplads, sådan som ejeren af vores grund Rudersdal Kommune stiller krav om i vores brugsretstilladelse. 1 Hvis du overhovedet har mulighed for det så tag dit stativ med hjem 2 Trailere må ikke henstilles i stativgården fremover. Kun aktive trailere, som anvendes løbende i forbindelse med sejlads må placeres på havnepladsen. Andre trailere henviser vi til opbevaringspladser for campingvogne eller måske haven derhjemme. Hvis det ikke lader sig gøre, så må vi opfordre til, at I finder en anden holdbar løsning. Grunden til at trailere fremover ikke må henstilles i stativgården er, at de fylder, og at andre brugere af stativgården kører rundt med trailerne for at kunne bakse sit stativ på plads med det resultat at trailerne til sidst spærrer for dørene til skabene. Hvilke stativer må placeres i stativgården? Fremover er der grænser for, hvor store stativer du må placere i stativgården. Havneudvalget vil i forbindelse med søsætningen informere om, hvilke stativer der må stilles i stativgården og på hvilke vilkår: Fra bestyrelsens side vil vi gerne bidrage til at mindske dette kaos i stativgården Vi har drøftet problemstillingen i bestyrelsen, og er nået frem til, at vi søger at løse det på følgende måde: 1 Der er en lang række stativer, som er sat sammen med bolte eller lign. De skilles derfor ad inden de placeres i stativgården. Tilsvarende klappes sammenklappelige stativer sammen sådan at de er lette at stuve i stativgården. Bukke giver normalt heller ikke plads-problemer. 18

19 2 Værre er det med stativer, som er omfangsrige, og hvor konstruktøren ikke har tænkt på, at det ville være smart, hvis de var til at skille ad, sådan at de fyldte mindre. Her er det et krav, at stativet ombygges, sådan at det er let at adskille fremover. Disse stativer må ikke placeres i stativgården før den nødvendige ombygning er foretaget. Ombygningen, som aftales med havneudvalget ved søsætningen, skal være klaret senest den 31. maj hvor stativet så også skal være fjernet fra havnepladsen. Opfordring: Er dit stativ stort, tungt og i et stykke, så overvej allerede nu, hvordan du kan ombygge det! Eller var det en idé at kassere det og købe et sammenklappeligt stativ f.eks. hos Øsby-smedene? Overvej gerne allerede nu, hvordan et stativ som dette kan ombygges så det ikke fylder en masse i stativgården Andre tiltag Vi vil fra bestyrelsen søge at hjælpe med at få stuvet stativgården bedst muligt. Derfor vil der være en eller flere bestyrelsesrepræsentanter til stede på nedenstående dage/tider for at understøtte, at klubbens og bådejernes stativer sættes på plads i stativgården på den bedst mulige måde. Når du sætter dit stativ på plads i stativgården, skal du derfor gøre det i et af disse tidsrum: Mandag den 23. april hele dagen fra kl til (i forbindelse med fællessøsætningen) Onsdag den 25. april kl Fredag den 27. april kl Lørdag den 5. maj kl Lørdag den 12. maj - kl Stativgården er afspærret uden for disse tidsrum, Vi forbeholder os ret til at fjerne stativer, som uanset afspærringen sættes ind i stativgården uden for disse tidsrum. Når der ikke er oplistet en tid den april skyldes det weekendens standerophaling og afholdelse af Eurocup stævne for Zoom8-klassen. Vi har ikke lyst til at være urimelige Bestyrelsen har både i 2010 og 2011 arbejdet på at gøre havnepladsen kønnere og mere ryddelig, og vi er nået langt, men har du selv personligt et konkret problem i forhold til ovenstående, så skriv til Havneudvalget og fremlæg din sag. Bestyrelsen 19

20 Yngling VM 2012 i Sydney Harbour For godt 2 år siden begyndte snakken om at tage til Sydney for at deltage i yngling VM Jørgen Krogh og jeg fra YF syntes det lød rigtig spændene, og ville gerne af sted. Men der er jo et stykke vej fra tanke,til sådan noget faktisk kan lade sig gøre. Gode kræfter i Dansk Yngling Klub og Sailing Denmark banede vejen. I løbet af året 2011 blev der skaffet sponser midler og indgået aftaler med blandt ca. 4 uger lange tur. Turen der kom til at indfrie forventninger om oplevelser både til vands og til lands. Til vands Royal Sydney Yacht Squadron (RSYS) var værtsklubben for de 2 yngling stævner, der blev sejlet mens vi var der. OpenYouth Gold Cup Championship 2011 (26-29 December, 2011), og Yngling Open World andet, Mærsk og FinAir, som gjorde det økonomisk muligt for en bredere kreds af sejlere at komme af sted. Sidst i oktober var tingene faldet på plads: 6 danske både blev pakket i containere og skippet af sted på den lange tur til Sydney, her iblandt Jørgens båd, DEN 206. I dagene op til jul var det så besætningernes tur til at komme af sted, på den Championship (02-08 January, 2012). Den 23. december var vores både ankommet til RSYS. Sammen med vores midter gast Louise Venøbo fra Bønnerup Sejlklub fik vi målt båden ind, og rigget til i løbet d Det er ikke sådan noget vi danske plejer at gøre de datoer, og det føltes da heller ikke rigtig som jul, når man gik der i graders solskinsvejr, juleaftensdag. 20

Marselisborg Sejlklubs

Marselisborg Sejlklubs Marselisborg Sejlklubs Ungdomsafdeling Information til nye sejlere og forældre Velkommen som sejlerforældre Velkommen i Marselisborg Sejlklubs (MS) Ungdomsafdeling. I skal vide at sejlads er en tidskrævende

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Vedtægter for Yachtklubben Furesøen, maj 2015

Vedtægter for Yachtklubben Furesøen, maj 2015 , Dronninggårds Allé 124 B, 2840 Holte Mail: info@yachtklubben.dk Web: www.yachtklubben.dk Tlf. 4542 0973 Vedtægter for, maj 2015 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er - stiftet den 12. juni 1927. Klubbens

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Furesø Nyt. Lås bommen ALTID! (både efter indkørsel og udkørsel) Sådan undgår vi ubudne gæster:

Furesø Nyt. Lås bommen ALTID! (både efter indkørsel og udkørsel) Sådan undgår vi ubudne gæster: Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 3 Oktober 2011 56. årgang Sådan undgår vi ubudne gæster: Lås bommen ALTID! (både efter indkørsel og udkørsel) Indhold Formanden tager ordet 3 Re ferat

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Deltagere: Bestyrelsen og 8 medlemmer 1) Per Zeuten blev valgt som dirigent. 2) Beretning ved formanden, optileder, seniorleder og sponsorudvalg (vedhæftet)

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Fredericia Sejlklub Strandvejen, 7000 Fredericia SE-nr

Fredericia Sejlklub Strandvejen, 7000 Fredericia SE-nr Fredericia Sejlklub Strandvejen, 7000 Fredericia SE-nr. 73 07 00 15 Årsregnskab for 2011 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsregnskab for 2011 for Fredericia Sejlklub. Årsregnskabet er aflagt

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

K.A.S. Vedtægter 2013. Vedtægter

K.A.S. Vedtægter 2013. Vedtægter Vedtægter 20.03.2013 Klubarrangementer og undervisning i klublokaler, skolestuer og restaurant er røgfrie. K.A.S. Vedtægter 2013 1. Navn, hjemsted og stander Klubbens navn er Kjøbenhavns Amatør- Sejlklub,

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune.

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. Vedtægter for Nivå Bådelaug (Vedtaget 08.04.2014) 1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Fredericia Sejlklub Sanddal Bakke, 7000 Fredericia Cvr-nr

Fredericia Sejlklub Sanddal Bakke, 7000 Fredericia Cvr-nr Fredericia Sejlklub Sanddal Bakke, 7000 Fredericia Cvr-nr. 73 07 00 15 Årsregnskab for 2013 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsregnskab for 2013 for Fredericia Sejlklub. Årsregnskabet er aflagt

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2009.

Nyhedsbrev februar 2009. Sallingsund Sejlklub 15.02.09. Nyhedsbrev februar 2009. Stemningsbillede fra Sallingsundbroen. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Lørdag, den

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER. DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter

LOVE OG VEDTÆGTER. DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter LOVE OG VEDTÆGTER DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september 1922 Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter LOVE FOR DRAGØR SEJLKLUB Klubbens navn er Dragør Sejlklub.

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug Mandag d. 5. januar 2015 kl. 19.00 REFERAT: Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. Godkendt. 2) Økonomi v. Torben. Status på økonomien.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset

Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset Snekkersten Skotterup Sejlklub Strandvejen 71C, 3070 Snekkersten. www.sssejlklub.dk Referat fra ordinær generalforsamling Onsdag den 20. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset 1. Valg af dirigent Per Reinholdt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 19. marts 2014

Referat af generalforsamlingen 19. marts 2014 Referat af generalforsamlingen 19. marts 2014 Deltagere: Bestyrelsen og 7 medlemmer 1) Per Zeuthen valgt til dirigent. 2) Beretning ved formanden, optileder, seniorleder og sponsorudvalg (vedhæftet) 3)

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Tennis i Hammel april 2013

Tennis i Hammel april 2013 Tennis i Hammel april 2013 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør Kære forældre, spejdere over 14 år og ledere i 1. Helsingør, I inviteres hermed

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Furesø Nyt. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 53. årgang Juni 2008

Furesø Nyt. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 53. årgang Juni 2008 Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 53. årgang Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE... Side Formanden tager ordet... 3 Referat af generalforsamling i YF den 3. april, 2008... 4-6 Referat af Ekstraordinær

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

1. Formål Klubbens formål er at fremme sejlsporten samt at arbejde for et godt kammeratligt sammenhold mellem medlemmerne.

1. Formål Klubbens formål er at fremme sejlsporten samt at arbejde for et godt kammeratligt sammenhold mellem medlemmerne. Randers Sejlklub Stiftet 24. juni 1877 LOVE Vedtaget på generalforsamlingen 29. oktober 2014. 1. Formål Klubbens formål er at fremme sejlsporten samt at arbejde for et godt kammeratligt sammenhold mellem

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub

Sønderjyllands Golfklub Sønderjyllands Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling I henhold til vedtægternes 11 indkaldes der herved til ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub. Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Noter Kr. Kr. 1 Kontingenter 324.256 324.900 316.000 2 Betalte aktiviteter 194.757 181.300 232.000 3 Tilskud 129.299 77.136 103.000 4 Lejeindtægter 41.379 56.000

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Aarhus Sejlklub Regnskab

Aarhus Sejlklub Regnskab Aarhus Sejlklub Regnskab 2015-16 Materielle aktiver 2015-16 Salg Budget 2016 Resultat 2016 2 RIB 30.000 0 2,4mR 0 2.200 SUP 0 0 Salg i alt 30.000 2.200 Anskaffelser 2 RIB -360.000-378,189 RIB hus -380.000-92.613

Læs mere

Fredericia Sejlklub Jesper Banksvej, 7000 Fredericia SE-nr

Fredericia Sejlklub Jesper Banksvej, 7000 Fredericia SE-nr Fredericia Sejlklub Jesper Banksvej, 7000 Fredericia SE-nr. 73 07 00 15 Årsregnskab for 2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsregnskab for 2012 for Fredericia Sejlklub. Årsregnskabet er aflagt

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Vedtægter Navn 1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Formål 2 Tved Motions Cykelklub har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme,

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt.

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt. Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november 2015. Referent: Elin Sommerfeldt Nedbo 1. Valg af dirigent. Egon Schultz blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterer

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78 Haderslev Sejl-Club Årsrapport CVR.nr. 12 34 45 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 24. november 2007.... dirigent Haderslev Sejl-Club, Haderslev 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere