Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011"

Transkript

1 Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Kirke Stillinge Plejecenter Stillingevej Slagelse Jørli Kaltoft Sloth Sadolinsgade Odense M telefon

2 1 Indledning 1.1 Det lovmæssige grundlag for det gennemførte tilsyn Som led i kommunalbestyrelsens tilsynspligt i henhold til 151,stk.5, i lov om social service, skal kommunalbestyrelsen fremover have fokus på de kommunale opgaver efter lovens 83 og 86. Filosofien bag tilsynsbesøgene er, at ledelsen og medarbejderne skal opleve tilsynene som en mulighed for udvikling og ikke kontrol. Resultaterne fra tilsynene skal kunne bruges fremadrettet og medvirke til at; borgernes tillid til de kommunale tilbud styrkes sikre at borgerne oplever at de politiske mål og værdier udmøntes i praksis Som et led i tilsynsforpligtigelsen har JKS Consult udarbejdet et koncept for tilsyn med de kommunale plejehjem m.v., som dels understøtter kommunalbestyrelsen i deres lovpligtige tilsyn med ydelserne på ældreområdet, dels understøtter den løbende læring og udvikling af medarbejderne indenfor ældreområdet. Konceptet lader med andre ord kontrol, ledelsesinformation og læring indgå som en helhed. Formålet med tilsynet er at bidrage til en øget indsigt og erkendelse på ledelses- og medarbejderniveau, som kan skabe en øget kvalitet i den daglige opgaveløsning og kontrollere kvaliteten i tilrettelæggelsen og udførelsen af plejen og omsorgen på udvalgte områder, herunder en vurdering af dokumentationen påse om der er overensstemmelse med lovgivningen, kvalitetsstanderne og kommunens retningslinjer belyse den faktisk oplevede pleje og omsorg belyse beboernes oplevelse af medinddragelse og fleksibilitet belyse medarbejdernes trivsel 1.2 Aftalegrundlaget for det gennemførte tilsyn Tilsynet gennemføres som et standardiseret uanmeldt tilsynsbesøg. Tilsynet er fagligt baseret, og udover at foretage et sygeplejefagligt skøn, påses det også, at procedurer og servicetilbud udføres i overensstemmelse med de formulerede krav. Tilsynet tager udgangspunkt i Kommunens værdigrundlag, politikker og kvalitetsstandarder samt det enkelte plejehjems/plejecenters interne retningslinjer. Tilsynet kan afvikles på alle tidspunkter af døgnet. Det aftales med kommunen, hvis der er særlige forhold som ønskes belyst. 2

3 Tilsynet omfatter en rundvisning på fællesarealer samt interview med beboere, plejepersonale, ledelse og øvrige relevante parter, herunder pårørende. Tilsynsbesøgene vil desuden omfatte boligdelen, såfremt der kan opnås samtykke fra de pågældende beboere. Tilsynet vil som minimum belyse beboernes og evt. pårørendes oplevelse af: boligforholdene de fysiske rammer for hverdagen hjælpen der gives efter lovens 83 og 86 deres sociale trivsel forplejningen det kulturelle og socialt miljø, herunder dialogen med personalet m.v. aktivitetstilbud hvordan forholdene er for grupper med særlige behov, herunder personer med demens, handicap m.v. Tilsynet vil i forhold til plejepersonalet som minimum belyse: deres kendskab til evt. skriftlige instrukser for fastansatte samt vikarer, som beskriver deres ansvars-, kompetence- og opgavefordeling procedure for oplæring af nyt personale, både faglært og ufaglært hvordan reglerne om magtanvendelse praktiseres samt deres kendskab til skriftlig instruks på området plejepersonales oplevelse af dialogen med henholdsvis beboere og ledelse plejepersonales oplevelse af tilbuddet om hjælp efter lovens 83 og 86 plejepersonales oplevelse af mulighed for efteruddannelse plejepersonalets oplevelse af forholdene for grupper med særlige behov, herunder personer med demens, handicap m.v. Tilsynet vil i forhold til ledelsen som minimum belyse: er der siden sidste tilsynsbesøg, sket væsentlige ændringer i forhold til beboersammensætning og/eller personalesituation m.v. hvordan er der fulgt op på eventuelle kritikpunkter i forhold til tidligere besøg herunder embedslægens tilsynsbesøg har plejehjemmet/plejecenteret udarbejdet et værdigrundlag er der skriftlige instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling for personalet og vikarer hvilke procedurer er der for oplæring af nyt personale, herunder afløsere og vikarer hvordan bedømmes forholdene for grupper med særlige behov, fx demente beboer er der en skriftlig instruks omkring magtanvendelse hvordan opleves dialogen henholdsvis med plejepersonalet og beboere/pårørende hvordan opleves tilbuddet om hjælp efter lovens 83 og 86 er der mulighed for efteruddannelse både i relation til ledelse og medarbejdere afspejler personalets kompetencer beboernes behov hvad er omfanget af sygefraværet blandt medarbejderne 3

4 1.3 Læsevejledning Ved tilsynet anvendes to forskellige kategorier til at beskrive den overordnede vurdering af plejecenterets skriftlige arbejdsgrundlag og de leverede ydelser: Godkendt (X): Det skriftlige arbejdsgrundlag/den leverede ydelse vurderes at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens interne vedtagelser og almene sygeplejefaglige standarder Udviklings- område (U): Det skriftlige arbejdsgrundlag/den leverede ydelse er et udviklingsområde vurderet ud fra kommunens interne vedtagelser og/eller almene sygeplejefaglige standarder Af hensyn til overskuelighed og sammenligningsmuligheder fremstilles den overordnede bedømmelse i skemaform. I tilfælde af, der er udviklingsområder uddybes disse imidlertid med specificerede bemærkninger, som også følges op med anbefalinger til plejecenterets indsats fremover. I det følgende sammenfattes bemærkninger og anbefalinger vedrørende Kr. Stillinge Plejecenter i et overordnet statusbillede. 2 Data Tilsynet ved Kirke Stillinge Plejecenter, i det efterfølgende kaldet, Stillinge Plejecenter, blev udført den 8. april 2011 i tidsrummet kl ,00. Der blev gennemført interview med 2 beboere, herudover blev 4 beboeres borgermappe og den elektroniske journal, indeholdende bl.a. handleplaner, helhedsbeskrivelser samt medicinskema gennemgået. Tilsynsbesøget omfattede desuden et interview med de udvalgte beboeres kontaktpersoner/relevante plejere. Gitte Clausen var ikke til stede ved tilsynsbesøget, idet der ikke foreligger nogle væsentlige kritikpunkter er lederen ikke kontaktet efterfølgende. Hvert år vælger Slagelse Kommune et indsatsområde, som indgår i vurderingen af plejecenteret. I år har Slagelse Kommune valgt at sætte fokus på rehabiliteringstankegangen ud fra følgende spørgsmål; Hvordan arbejder I/du med rehabiliteringstankegangen? Lader I de ældre gøre mest muligt selv, eller gør I det for dem? Hvordan kan I fremme den proces? Hvad gør I, i forhold til at fremme tankegangen overfor kollegaer? Hvordan rejser I det fokus overfor jeres leder? 4

5 3 Overordnet statusbillede Boligen/de fysiske rammer Stillinge Plejecenter blev renoveret i marts Plejecenteret består af det gamle plejehjem, Kirsebærhuset som er ombygget til 14 torumsboliger. Ved siden af det oprindelige plejecenter er der opført et etplans hus, som rummer den skærmede enhed, Syrenhuset med plads til 8 beboere. I forbindelse med Syrenhuset, er der opført et dejligt lukket haveanlæg, hvor beboerne har mulighed for at gå til hånde med havearbejdet. I Kirsebærhuset er der, foruden de 14 lejligheder, opholdsstuen/cafeen, administrationen, terapien. Der er lyst og venligt overalt, og man mødes af en rolig og afslappet atmosfære, når man bevæger sig rundt på stedet. Atmosfæren i den skærmede enhed, bærer præg af hygge og ro. Hverdagen er tilpasset den enkelte beboers behov og ønsker. Information og dokumentation Beboerne fortalte, at de får den information, som de har behov for i hverdagen. I hvert hus er der ophængt en opslagstavle. På opslagstavlen kan beboerne og deres pårørende se hvilke aktiviteter, der foregår løbende, ligesom andre informationer til beboerne er at finde på opslagstavlerne. Medarbejderne fortalte, at de får de informationer i hverdagen, som de har brug for, og at de bliver delagtiggjort i de tiltag, der sker på ældreområdet. Al mødeaktivitet for medarbejderne er planlagt for et år af gangen. Der afholdes personalemøder med MED status fire gange om året, herudover afholdes der husmøder hver anden måned. Husmøderne bruges til at drøfte den daglige drift, og de nye tiltag som sker på plejecenteret. Herudover bruges husmøderne også til faglig udvikling af personalet. Således drøfter personalet beboernes velbefindende, således der kan gribes ind, hvis der sker ændringer. For at vedligeholde et højt fagligt niveau, afholder assistenterne, centersygeplejersken og Gitte Clausen et fagligt møde fire gange om året. Til at varetage den komplekse sygepleje er der ansat en centersygeplejerske. Udover den komplekse sygepleje er sygeplejersken supervisor for assistenterne, når der skal udarbejdelse og evalueres handleplanerne, helhedsbeskrivelserne, døgnrytmeplaner. Al sundhedsfaglig dokumentation foregår elektronisk. Medicinskemaerne udskrives og hænger på lågerne i det skab, hvor medicinen står. Handleplaner udskrives og sættes i borgermappen, men personalet fortalte, at borgermapperne kun bruges af afløserne, fordi de ikke kan lokke sig ind i omsorgssystemet. Medarbejderne skaffer de daglige informationer direkte i omsorgssystemet. Til at varetage den daglige planlægning, er der ansat en centerkoordinator, som også træder til, når Gitte Clausen er fraværende. Det er tilsynets vurdering, at dokumentationen lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 5

6 Visitation Alle beboerne er visiteret og visitationen foreligger elektronisk. Det er centerkoordinatoren, som visiterer. Forplejning Beboerne i Kirsebærhuset, får alle måltiderne serveret i cafeen, men de beboere som har lyst til at spise i deres egen lejlighed, får maden bragt. Morgenmaden bliver som noget nyt, arrangeret som buffet, hvor der er dækket op med forskelligt pålæg, ost og meget andet godt. Beboerne kan selv gå op og vælge det de har lyst til og de beboere som ikke selv kan gå op til buffeen, får hjælp af personalet. Køkkenet er nyrenoveret og mangler kun den endelige godkendelse til, at al maden fremover kan tilberedes og serveres derfra. Det er fortsat meningen, at den varme mad skal tilberedes og serveres om aftenen, idet beboerne er meget glade for denne ordning. Siden sidste tilsyn, er cafeen møbleret om, således beboerne sidder og spiser ved mindre borde. Personalet fortalte, at beboerne hygger sig bedre i de små grupper, end ved det store fælles bord, som de sad ved tidligere. Som noget nyt, samles personalet ikke til formiddagskaffe mere. I stedet mødes personalet og beboerne ved 10,30 tiden og får en kop kaffe og en hyggesnak. Tilsynet oplevede dette tiltag, som meget hyggeligt. Hvis en beboer selv ønsker at tilbedere sin egen mad, er der også mulighed for dette. Personalet er så behjælpelig med at handle ind for beboeren i den lokale Brugs. Beboerne i Syrenhuset samles ved det store spisebord i fællesstuen, hvor de også spiser alle deres måltider. Også her er der mulighed for at få maden bragt til lejligheden, hvis en beboer ønsker det. Beboerne gav, ved interviewene udtryk for stor tilfredshed med maden, både den varme og den kolde, samt den hjælp de modtager i forbindelse med måltiderne. Aktivitets og træningstilbud Siden sidste tilsynsbesøg, har al personalet og Gitte Clausen, deltaget i et forløb, hvor temaerne var; Hvordan vil vi selv have det, når vi bliver gamle Hvad vil gøre mig glad, ved at gå på arbejde På temadagene er der kommet en del forslag op, som efterfølgende er blevet en del af plejecenterets hverdag. Terapien vil fortsat være en del af centerets tilbud, men lokalet er ved at blive renoveret, således det bliver en hyggestue, med gamle møbler og nips. I den forbindelse, har Stillinges Venneforening fået en del effekter, bl.a. en del gamle møbler, som det gamle terapilokale skal møbleres med. Udover de møbler, som kan bruges i den nye stue, er der også en del effekter, som Venneforeningen vil afholde loppemarked med. Pengene fra loppemarkedet skal bruges til forskellige arrangementer for beboerne. Terapimedarbejderen vil fortsat tilbyde forskellige aktiviteter, men personalet vil fremover være mere aktive omkring beboernes hverdag i terapien. 6

7 Plejecenteret har også, som noget nyt, fået en bus, så de nu har mulighed for at køre en tur ud i det blå med beboerne. Venneforeningen er meget aktiv, og gør et rigtigt stort og flot stykke arbejde for at glæde beboerne på plejecenteret. Alle beboerne og aftenpersonalet samles hver aften kl i dagligstuen, hvor aftenkaffen og TVavisen fordøjes. Beboerne fortalte, at der foregår rigtig mange aktiviteter i dagligdagen. Udover aktiviteterne i hverdagen fortalte beboerne også, at personalet er rigtig gode til at finde en lejlighed til at holde en lille fest for dem. Slagelse Kommune har valgt at sætte fokus på rehabiliteringstankegangen i år og undersøge hvor integreret den tankegang er hos personalet. Personalet fortalte, at de arbejder med rehabiliteringstanken til dagligt, både når de udarbejder døgnrytmeplaner og efterfølgende i den daglige pleje og omsorg omkring beboerne. En del af beboerne skal, på grund af deres dårlige korttidshukommelse, guides igennem hverdagens gøremål. Personalet fortalte, at de er meget opmærksomme på, at beboerne får den tid det tager, når der fx skal knappes en skjorte. Til at vedligeholde beboernes fysiske formående, er det planlagt, at lave et lille træningscenter, på førstesalen. Der er indkøbt nogle store bolde som kan bruges i træningen, og personalet fortalte, at de vil søge Venneforeningen om en rippe og nogle elastikker. Træning med elastikker i rippen skulle, efter sigende, være en nænsom måde at træne beboerne armmuskler. Personalet fortalte også, at alle beboerne er blevet vurderet med henblik på at få træning fra den privatpraktiserende fysioterapeut. Samarbejde og omgangstone Beboerne fortalte, at de oplever, at der er en rigtig god omgangstone på plejecenteret, både beboerne imellem og mellem beboerne og personalet, ligesom beboerne oplever, at personalet giver sig god tid til at tale med den enkelte. Personalet fortalte, at de er rigtig glade for at arbejde på Stillinge Plejecenter. De oplever de har stor indflydelse på deres daglige arbejde, og at der tages hensyn til den enkelte. De fortalte, at det har betydet meget i deres hverdag, at de har flyttet fokus fra at Stillinge var et plejecenter til, at Stillinge er et hjem for ældre mennesker, med et behov for hjælp til at klare hverdagen. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne virkede glade og engageret. Der var en god omgangstone mellem beboerne og personalet, og kollegaer imellem. Oplevelsen af givet og modtaget hjælp i hverdagen Personalet fortalte, at de føler, at de kan levere den pleje, den enkelte beboer har behov for i hverdagen. Rengøringsstandarden er tilfredsstillende, der er ansat en medarbejder, som er ansvarlig for rengøringen i boligerne og på fællesarealet. Beboerne gav udtryk for, at de er meget tilfredse med den hjælp de modtager i hverdagen, ligesom de føler, at de bliver inddraget i hverdagen på plejecentret. 7

8 Ferieafvikling og sygefravær Ferieafviklingen blev drøftet, og personalet fortalte, at alle har fået den ferie de ønskede. Ferien bliver dækket ind af faste afløsere, som kender huset. Sygefraværet blev drøftet, og alle er enige om, at sygefraværet er meget lavt. Inddragelse i hverdagen Beboere fortalte, at atmosfæren på stedet er positiv, og at de føler, at de bliver inddraget i fornødent omfang i det daglige liv på plejecenteret. Tilsynet har ingen bemærkninger til ovenstående. 8

9 4 Tilsynets vurdering 4.1 Service- og sundhedsfaglig dokumentation Plejehjemmets/plejecenterets værdigrundlag Servicedeklaration for plejecenteret Kvalitetsstandarder for praktisk bistand, personlig pleje, mad samt træningstilbud Procedurer for magtanvendelse Godkendt X X(1) X(2) X Udviklings områder Bemærkninger og anbefalinger vedrørende service- og sundhedsfaglig dokumentation. (1); Slagelse Kommune har udarbejdet en fælles serviceinformation til borgere på kommunens plejecentre. Serviceinformationen er skrevet i et meget forståeligt sprog og besvarer alle de spørgsmål, der ville kunne opstå i forbindelse med indflytningen på et plejecenter. (2); Slagelse Kommune har udarbejdet nye kvalitetsstandarder for Kommunens plejeboliger, hvori det fremgår, hvilke forventninger beboerne og de pårørende kan have til kommunens serviceniveau. 9

10 4.2 Service- og sundhedsfaglige ydelser Visitation 1. Der er foretaget en konkret og individuel vurdering af beboerens behov for hjælp 2. Der foreligger en skriftlig afgørelse over hvilken hjælp beboeren er bevilget Handleplaner/helhedsbeskrivelse og døgnrytmeplaner for pleje- og omsorgsindsats Godkendt 1. Planers udarbejdelse X 2. Planers indhold X 3. Implementering af planer X 4. Ajourføring af planer X Socialpædagogiske handleplaner for pleje- og omsorgsindsats 1. Planers udarbejdelse X 2. Planers indhold X 3. Implementering af planer X Kvalitetsstandarder 1. Implementering af kvalitetsstandarder X Personlig pleje og omsorg 1. Personlig hygiejne X 2. Personlig ernæringstilstand X 3. Brugernes oplevelse af selvbestemmelse X 4. Omgangsform mellem medarbejdere og brugere X Praktisk bistand 1. Rengøring - egen bolig X 2. Tøjvask X 3. Indkøb X 4. Rengøring fællesareal X X X Udviklingsområder 10

11 Godkendt Måltider 1. Fysiske faciliteter i forbindelse med måltidet X 2. Serveringens form og indhold X 3. Personlig bistand i forbindelse med måltidet X 4. Brugernes oplevelse af selvbestemmelse X Aktiviteter 1. Aktiviteters tilrettelæggelse X 2. Aktiviteters form og indhold X 3. Brugernes oplevelse af selvbestemmelse X Personaleforhold 1. Fysisk arbejdsmiljø X 2. Psykisk arbejdsmiljø X 3. Mulighed for efteruddannelse X Udviklingsområder Bemærkninger og anbefalinger vedrørende service- og sundhedsfaglige ydelser Tilsynet har ingen kommentar til ovenstående observationer. 11

12 5 Konklusion Det er tilsynets vurdering, at Kirke Stillinge plejecenter er meget velfungerende. Der er en rolig og hyggelig atmosfære på stedet og beboerne fortæller, at de er meget tilfredse med at bo på plejecenteret. Beboerne fortalte også, at de føler de får den information, som de har behov for i hverdagen, og at personalet er søde til at minde dem om de forskellige aktiviteter der foregår i huset. Morgenmaden bliver som noget nyt, arrangeret som buffet, hvor der er dækket om med forskelligt pålæg og ost og meget andet godt. Beboerne kan selv gå op og vælge det de har lyst til og de beboere som ikke selv kan gå op til buffeen, får hjælp af personalet. Køkkenet er renoveret og mangler kun den endelige godkendelse til at al maden fremover kan tilberedes og serveres derfra. Det er fortsat meningen, at den varme mad skal tilberedes og serveres om aftenen, idet beboerne er meget glade for denne ordning. Plejecenteret har også, som noget nyt, fået en bus, så de nu har mulighed for at køre en tur ud i det blå med beboerne. Venneforeningen er meget aktiv, og gør et rigtigt stort og flot stykke arbejde for at glæde beboerne på plejecenteret. Slagelse Kommune har valgt at sætte fokus på rehabiliteringstankegangen i år og undersøge hvor integreret den tankegang er hos personalet. Personalet fortalte, at de arbejder med rehabiliteringstanken til dagligt, både når de udarbejder døgnrytmeplaner og efterfølgende i den daglige pleje og omsorg omkring beboerne. Personalet fortalte, at de er meget opmærksomme på, at beboerne får den tid det tager, når der fx skal knappes en skjorte. Til at vedligeholde beboernes fysiske formående, er det planlagt, at lave et lille træningscenter, på førstesalen. Der er indkøbt nogle store bolde som kan bruges i træningen, og personalet fortale, at de vil søge Venneforeningen om en rippe og nogle elastikker. Træning med elastikker i rippen skulle, efter sigende, være en nænsom måde at træne beboerne armmuskler. Personalet fortalte, at de er rigtig glade for at arbejde på Stillinge Plejecenter. De oplever de har stor indflydelse på deres daglige arbejde, og at der tages hensyn til den enkelte. De fortalte, at det har betydet meget i deres hverdag, at de har flyttet fokus fra at Stillinge var et plejecenter til, at Stillinge er et hjem for ældre mennesker, med et behov for hjælp til at klare hverdagen. Det er tilsynets vurdering, at den sundhedsfaglige dokumentation lever op til sundhedsstyrelsens anbefalinger. Tilsynet har ingen kommentar til tilsynsbesøget. Odense den 20. april 2011 JKS Consult v. Jørli Kaltoft Sloth 12

13 6 Lovgrundlag Lov om social service lbk. nr. 929 af 5. september 2006 o Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, kap. 24 o Tilsyn, kap. 26 Bekendtgørelse nr. 805 af 29. juni 2007, om tilsyn på plejehjem og i plejeboliger m.v. Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lbk. nr. 858 af 8. august 2006 Værgemålslov, lov nr. 388 af 14. juni 1995 Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører af personlig og praktisk hjælp mv. bkg. Nr. 262 af 27. marts

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Plejecenteret Smedegade 32 4200 Slagelse Jørli Kaltoft Sloth Sadolinsgade 110 5230 Odense M telefon 2635 5118 jksconsult@mail.dk 1 Indledning 1.1 Det lovmæssige grundlag

Læs mere

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Skælskør Plejecenter Norvænget 5 4230 Skælskør Jørli Kaltoft Sloth Sadolinsgade 110 5230 Odense M telefon 2635 5118 jksconsult@mail.dk 1 Indledning 1.1 Det lovmæssige

Læs mere

1. Får hjælp til personlig pleje og bad.

1. Får hjælp til personlig pleje og bad. Uanmeldt tilsyn den 2. december 200 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Slagelse Kommune. Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllebakken Borgbjergvej Boeslunde

Slagelse Kommune. Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllebakken Borgbjergvej Boeslunde Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Plejecenter Møllebakken Borgbjergvej 5 4242 Boeslunde Jørli Kaltoft Sloth Sadolinsgade 110 5230 Odense M telefon 2635 5118 jksconsult@mail.dk 1 Indledning 1.1 Det

Læs mere

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Plejecenteret Lüetzensvej 1 og 2 samt Quistgårdsvej 4 4242 Korsør Jørli Kaltoft Sloth Sadolinsgade 110 5230 Odense M telefon 2635 5118 jksconsult@mail.dk 1 Indledning

Læs mere

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato:

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: Odense Kommune - OKÆ Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: 15.06.2010 Juni 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilsynets vurdering... 5 3. Data... 7 4. Service- og sundhedsfaglig dokumentation...

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Lejligheden er vidunderlig.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne bemærkninger anbefalinger De fysiske rammer

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Fyrglimt

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Fyrglimt Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 20 på Fyrglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

KR Rådgivning. Tilsynsrapport - uanmeldt tilsyn Tarup Skovgård. Odense Kommune - OKÆ. Dato: 17/ en del af Kommunernes Revision A/S

KR Rådgivning. Tilsynsrapport - uanmeldt tilsyn Tarup Skovgård. Odense Kommune - OKÆ. Dato: 17/ en del af Kommunernes Revision A/S KR Rådgivning - en del af Kommunernes Revision A/S Odense Kommune - OKÆ Tilsynsrapport - uanmeldt tilsyn Tarup Skovgård Dato: 17/6 2008 Juni 2008 1 1. Indledning Kommunernes Revision har i henhold til

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Bemærkninger

Læs mere

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund Hørsholm Kommune CareGroup 11-12-2012 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune

Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale plejehjemstilsyn på Ældreområdet 2012 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse Det kommunale plejehjemstilsyn... 3 Lovgrundlaget...

Læs mere

Der foretages opkald til pårørende om borgernes velbefindende og pårørendes indflydelse.

Der foretages opkald til pårørende om borgernes velbefindende og pårørendes indflydelse. Tematisk emneliste for det uanmeldte tilsyn Tilbud: Ældrecentret Sydvestvej Dato for tilsynsbesøg: d. 27. marts 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Start kl. 8.30 og slut kl. 12.30 Deltagere i tilsynet:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Tilsynsprotokol for plejehjem og plejecentre ved Skanderborg Kommune

Tilsynsprotokol for plejehjem og plejecentre ved Skanderborg Kommune Tilsynsprotokol for plejehjem og plejecentre ved Skanderborg Kommune Institution: Plejecenter Søndervang Besøgsdato: 27. november 2012 1. Leves der op til de ældrepolitiske målsætninger, herunder: Ydes

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Der er gode fælles arealer. 1. Får den hjælp, der er brug for, mulighed for at deltage i gymnastik i husene og i storstuen.

Der er gode fælles arealer. 1. Får den hjælp, der er brug for, mulighed for at deltage i gymnastik i husene og i storstuen. Uanmeldt tilsyn d. 23. juni 2009 på Fjordglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Synes der er gode pladsforhold, og at der er den

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Pårup Plejecenter Dato: 24/2 2009

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Pårup Plejecenter Dato: 24/2 2009 Odense Kommune - OKÆ Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Pårup Plejecenter Dato: 24/2 2009 Februar 2009 1. Indledning BDO Kommunernes Revision har i henhold til aftale om udførelse af uanmeldte kommunale tilsyn

Læs mere

Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Sundhed Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Rudkøbing Plejehjem

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 9.november 2012 Antal pladser 5 plejeboliger (og 11

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Ugandavej

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Ugandavej Uanmeldt tilsyn 2014 LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING... 6 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 7 VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING 86... 8 SOCIALE - OG

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

5. Døgnplaner, fokusområder og helhedsbeskrivelser (stikprøve) 6. 7. Interview af borgere og medarbejdere (stikprøve/personer der ønsker at deltage)

5. Døgnplaner, fokusområder og helhedsbeskrivelser (stikprøve) 6. 7. Interview af borgere og medarbejdere (stikprøve/personer der ønsker at deltage) Tematisk emneliste for det uanmeldte tilsyn Tilbud: Midlertidige pladser, ældrecentret Dalvangen Dato for tilsynsbesøg: 12. marts 2015 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: start kl. 9.00 og slut kl. 11.45

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 5 personalerepræsentanter og de 3 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune Plejehjemmet Birkebo Helsingør Kommune 22-05-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Plejecenterleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn den. oktober 200 på Solhjem I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning og

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Søndag den 10. marts 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Tematisk emneliste for det uanmeldte tilsyn

Tematisk emneliste for det uanmeldte tilsyn Tematisk emneliste for det uanmeldte tilsyn Tilbud: Omsorgscentret Hvissinge Dato for tilsynsbesøg: 17. april 2013 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Start kl. 8.45 og slut kl. 13.00 Deltagere i tilsynet:

Læs mere

Internt notat. Behandling Socialudvalget, den 10. oktober 2013. Årsberetning for tilsyn på pleje- og sundhedsområdet 2012

Internt notat. Behandling Socialudvalget, den 10. oktober 2013. Årsberetning for tilsyn på pleje- og sundhedsområdet 2012 Internt notat Behandling Socialudvalget, den 10. oktober 2013 Årsberetning for tilsyn på pleje- og sundhedsområdet 2012 Tidligere forelæggelser Socialudvalget fik senest forelagt årsberetning over tilsynsvirksomheden

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00

Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Birkelse Plejecenter.

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen OPFØLGENDE UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-HUSET LOTTE BORGMESTER FISCHERS VEJ 2A 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER CHARLOTTE ANDREASEN Tilsynet er

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Vesterbo.

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Vesterbo. 1 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Vesterbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Teamleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Plejecenter Plushøj Plushøj 18 4673 Rødvig Plejecenterleder Malene Thorup Haagensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Plejecenter Ærtebjerghaven

Tilsynsrapport 2009 Plejecenter Ærtebjerghaven J. nr.: 3-17-158/4 P nr.: 1012550991 Tilsynsrapport 2009 Plejecenter Ærtebjerghaven Adresse: Ærtebjerghaven 41, 5270 Odense N Kommune: Odense Leder: Heidi Kaastrup Dato for tilsynet: 12.august 2009 Telefon:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet med

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 Navn Plejecenter Astersvej Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 et er udført den d. 22.oktober 2014 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt er formålet

Læs mere

Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015

Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015 Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015 Generelt for plejecentrene Af de faste boliger på plejecentrene er der demenspladser og almindelige pladser. Demenspladserne er for de beboere, der

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2. 2. Læsevejledning... side 2. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2. 2. Læsevejledning... side 2. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter Vest, Aldersro Ældreboliger Uanmeldt tilsynsbesøg d. 1. juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Søskrænten

Tilsynsrapport 2009 Søskrænten J. nr.: 1-17-53/4 P nr.: 1003371930 Tilsynsrapport 2009 Søskrænten Adresse: Fredensvej 15, Sjørring, 7700 Thisted Kommune: Thisted Leder: Områdeleder/sygeplejerske Birgit Muff Dato for tilsynet: 8. 6.

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Møllehjemmet. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Møllehjemmet. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Møllehjemmet Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave 1. Om boenheden Boenhed Plejecentret Krogstenshave Adresse Krogstenshave Alle 47, Karise Alle 29 og 31. Tilsynsdato 26.november 2012 Antal pladser

Læs mere

Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Sundhed Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 60 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Stigtebo Stigtehaven

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 1 personalerepræsentant og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger- og

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro J. nr.: 4-17-78/4 P nr. 1003264689 Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd Kommune: Gladsaxe Leder: Helle Stougård Dato for tilsynet: 31. juli 2009 Telefon:39574441

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015 Adresse: Kløvervej 3 Koldby 7752 Snedsted Konstitueret

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger. Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen. - Sygefravær

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger. Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen. - Sygefravær Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen - Sygefravær - Beboersammensætningen Siden tilsynet 2012, har der været meget lille udskiftning i

Læs mere

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Årsrapport for 2011 Uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Hjortshøj Care september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion på de uanmeldte tilsyn... 3 2. Baggrund

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken

Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken J. nr.: 1-17-60/4 P nr.: 1003371723 Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken Adresse: Solsikkevej 43, Koldby, 7752 Snedsted Kommune: Thisted Leder: Områdeleder/sygeplejerske Winnie Halkjær Dato for tilsynet: 27.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune. 10. oktober 2012 J.nr. 5-2210-21/1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune. 10. oktober 2012 J.nr. 5-2210-21/1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg J.nr. 5-2210-21/1 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Struer Kommune 2011 Tilsynene i Struer Kommune har gennemført

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 1. november 2011 på Vibedal

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 1. november 2011 på Vibedal Uanmeldt plejehjemstilsyn d.. november 20 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Grønnehaven Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 21. december 2010 på Rønheden. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Tilsynsførendes bemærkninger 1

Uanmeldt tilsyn den 21. december 2010 på Rønheden. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Tilsynsførendes bemærkninger 1 Uanmeldt tilsyn den 2. december 200 på Rønheden I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Ørbygård

Tilsynsrapport 2009 Ørbygård J. nr.:4-17-214/4 P nr.: 1003271490 Tilsynsrapport 2009 Ørbygård Adresse: Medelbyvej 6, 2610 Rødovre Kommune: Rødovre Leder: Hanne Henriquis Dato for tilsynet: 28.januar 2009 Telefon: 36 37 08 80 E-post:

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Hjørring Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2014

Hjørring Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2014 Hjørring Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2014 Plejecentre og den selvejende institution Havglimt Indledning Hjørring Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de uanmeldte lovpligtige kommunale

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune

Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune Adresse: Kommune: Leder: Roskildevej 11, 4330 Hvalsø Lejre Susanne Marcussen Dato for tilsynet: 10.11.08 Telefon: 46464740 eller lederen 46464745 E-post:

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Tilsynsrapport 2005. for Værebropark Plejecenter EMBEDSLÆGEINSTITUTIONEN. j.nr. 15-17-31/3. Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd. Tlf.

Tilsynsrapport 2005. for Værebropark Plejecenter EMBEDSLÆGEINSTITUTIONEN. j.nr. 15-17-31/3. Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd. Tlf. EMBEDSLÆGEINSTITUTIONEN K ØBENHAVNS A MT j.nr. 15-17-31/3 Tilsynsrapport 2005 for Værebropark Plejecenter Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd Tlf.: 39574442 Kommune: Gladsaxe Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Furesø Kommune Ældreområdet. Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn. Plejehjemmet Ryetbo Engstedet 1 3500 Værløse

Furesø Kommune Ældreområdet. Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn. Plejehjemmet Ryetbo Engstedet 1 3500 Værløse Furesø Kommune Ældreområdet Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Engstedet 1 3500 Værløse Tilsynsbesøg den 12. maj 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

Der var ingen anbefalinger fra Tilsynet 2012 der skulle følges op på.

Der var ingen anbefalinger fra Tilsynet 2012 der skulle følges op på. Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen - Sygefravær - Beboersammensætningen - Opfølgning på tidligere tilsyn - Samarbejde og kommunikation

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 19. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 19. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 19. november 2015 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Plejecenterleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2011 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN REHABILITERINGSENHEDEN LIOBA O.V. KJETTINGES ÁLLE 7 2000 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER ANNE BONDEGAARD Tilsynet er udført

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 5. december 2011 på Åbakken

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 5. december 2011 på Åbakken Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 5. december 20 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Dejlige lejligheder, velindrettede. bemærkning

Læs mere

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven Sundheds- og Ældreområdet Tilsynsrapporter Solbjerghaven 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE indholdsfortegnelse...2 Embedslægens tilsynsrapport...4 kommunalt uanmeldt tilsyn...26 kommunalt anmeldt besøg...31 2 3

Læs mere

Meta Mariehjemmet Friplejehjem

Meta Mariehjemmet Friplejehjem Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2015 Meta Mariehjemmet Friplejehjem Tilsynsrapport udarbejdet af Velfærdsstaben Ved Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow 2 Indhold Tilsynets Konklusion... 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Demenscentret Mimosen

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Demenscentret Mimosen Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Demenscentret Mimosen Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere