FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997"

Transkript

1 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning af brugte privatbiler, der indføres fra andre medlemsstater, er i strid med EF-traktatens artikel For bedre at forstå rækkevidden af de anbringender og argumenter, Den Hellenske Republik har fremført, skal jeg først kort redegøre for de omtvistede nationale bestemmelser. som ny. Afgiftssatsen varierer alt efter motorens cylindervolumen. Den afgiftspligtige værdi udgøres af nettosalgsprisen. Såfremt en bil, der allerede er registreret i Grækenland, sælges brugt, opkræves der ikke afgift. Det gør der derimod ved indførsel af en brugt bil. I så fald beregnes den afgiftspligtige værdi på grundlag af den oprindelige nyvognspris, nedsat med 5% pr. år, hvor den pågældende bil har været i brug 4. Nedsættelsen kan ikke overstige 20% 5. I henhold til græsk lovgivning opkræves der for biler til privat brug to forskellige afgifter, nemlig den særlige forbrugsafgift og det særlige supplerende engangsgebyr. Den særlige forbrugsafgift blev indført ved lov nr. 363/1976 2, som senere ændret ved lov nr. 1676/ Afgiften opkræves første gang, bilen sælges, eller når den importeres * Originalsprog: italiensk. 1 De græske bestemmelser om beskatning af nye biler har været genstand for flere sager ved Domstolen. I dom af (sag C-132/88, Kommissionen mod Grækenland, Sml. I, s. 1567) fastslog Domstolen, at en ordning med progressive afgifter, hvorefter afgiften er fastsat på grundlag af bilens cylindervolumen, er lovlig. I dom af (sag C-327/90, Kommissionen mod Grækenland, Sml. I, s. 3033) fastslog Domstolen derimod, at en ordning, hvorefter reglerne om beregning af bilers afgiftspligtige værdi var forskellige, alt efter om 3c nye biler var indført eller fremstillet i Grækenland, ikke var lovlig. Endelig fastslog Domstolen i dom af (sag C-105/91, Kommissionen mod Grækenland, Sml. I, s. 5871), at en ordning, hvorefter der for teknisk traditionelle personbiler, der indføres fra andre medlemsstater, anvendes højere satser end dem, der anvendes på teknisk traditionelle personbiler, der fremstilles eller samles i Grækenland, er i strid med traktatens artikel Den Hellenske Republiks Lovtidende A Den Hellenske Republiks Lovtidende A 204. I henhold til lov nr. 1858/1989 6, som har titlen»bestemmelser om den særlige forbrugsafgift for privatbiler mv.«, blev den pågældende afgift nedsat for biler, der er fremstillet efter»moderne teknologi«, eller som er»miljøvenlige«, og som opfylder nærmere angivne betingelser, der fastsættes ved bekendtgørelse. De nedsatte satser gælder imidlertid ikke for importerede brugte biler, selv om de opfylder de nævnte betingelser. 4 I sit skriftlige indlæg har Den Hellenske Republik præciseret, at ved beregningen af prisen på en indført, brugt bil er det ikke nyvognsprisen ved indførslen, der lægges til grund, men den lavere pris, der blev faktureret i det år, hvor bilen blev fremstillet. 5 Denne maksimumssats kan dog i medfør af de græske bestemmelser forhøjes til 25%, såfremt bilen er beskadiget eller usædvanlig nedslidt. 6 Den Hellenske Republiks Lovtidende A 148. I

2 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT LA PERGOLA SAG C-375/95 Det særlige supplerende engangsgebyr er blevet ændret under den administrative procedure. Oprindelig, dvs. i henhold til artikel 3 i lov nr. 363/1976, blev afgiften opkrævet første gang, bilen blev registreret, og afgiften varierede alene på grundlag af bilens cylindervolumen. Importerede brugte biler var pålagt afgiften på samme måde som nye biler, dvs. at afgiften ikke blev nedsat som følge af, at bilen var brugt. Efter at Kommissionen havde fremsat den begrundede udtalelse, blev afgiften ændret ved lov nr. 2187/1994 7, idet afgiftssatsen herefter varierer alt efter bilens cylindervolumen, mens den afgiftspligtige værdi for importerede brugte biler beregnes på grundlag af de samme kriterier som dem, der gælder for den særlige forbrugsafgift, dvs. at udgangspunktet er nyvognsprisen, nedsat med 5% pr. år, idet den samlede nedsættelse dog ikke kan overstige 20%. 3. Ifølge Kommissionen er den græske lovgivning i strid med traktatens artikel 95, som bestemmer:»ingen medlemsstat må direkte eller indirekte pålægge varer fra andre medlemsstater interne afgifter af nogen art, som er højere end de afgifter, der direkte eller indirekte pålægges lignende indenlandske varer. 7 Den Hellenske Republiks Lovtidende A 16. Endvidere må ingen medlemsstat pålægge varer fra andre medlemsstater interne afgifter, som indirekte vil kunne beskytte andre produkter.«efter at have indledt den administrative procedure i henhold til traktatens artikel 169 har Kommissionen anlagt sag ved Domstolen med påstand om, at det fastslås, at Den Hellenske Republik ikke har overholdt sine forpligtelser i henhold til traktaten. 4. Jeg vil først opholde mig ved den særlige forbrugsafgift. Kommissionen har anført, at den er udtryk for forskelsbehandling og derfor i strid med artikel 95, idet afgiftsbyrden på importerede brugte biler er højere end afgiftsbyrden på tilsvarende græske biler, dvs. biler, der allerede er registreret i Grækenland uanset om de er fremstillet i Grækenland eller importeret som nye og som senere sælges på det græske marked. Kommissionen har navnlig anfægtet de nærmere regler om beregning af den afgiftspligtige værdi, som fastsættes fiktivt på grundlag af nyvognsprisen, nedsat med 5% pr. år, hvor bilen har været i brug. Kommissionen har i den forbindelse fremført flere argumenter, nemlig for de første, at det årlige værditab for en bil i Grækenland er langt højere end 5%, for det andet, at værditabet for en bil ikke er lineært, men er større i de første år, og at der efter den græske afgiftsordning vilkårligt er fastsat en øvre grænse på 20% for værditabet, og at der ikke kan foretages nogen nedsættelse efter det fjerde år. Kommissionen har således anfægtet reglerne om, at afgiften på importerede brugte biler I

3 bruges i forhold til den afgiftspligtige værdi, som ifølge Kommissionen er højere end bilens faktiske værdi. Bilen pålægges derfor afgift med et højere beløb end den residuelle del af afgiften, der fortsat er indeholdt i prisen på en tilsvarende bil, der er taget i brug i Grækenland. Heroverfor har den græske regering anført, at den græske beskatningsordning ikke bevirker, at græske produkter stilles bedre end produkter, der indføres fra andre medlemsstater 8. Efter regeringens opfattelse svarer den afgiftspligtige værdi, der beregnes for importerede brugte biler, til deres faktiske værditab, og det af to grunde: For det første er bilers gennemsnitlige levetid længere i Grækenland end andre steder, og for det andet er den pris, der lægges til grund ved beregningen af afgiften, prisen i det år, hvor bilen blev fremstillet, og ikke i det år, hvor den blev importeret. Endvidere er ordningen efter regeringens opfattelse berettiget, idet den er et incitament til, at ældre, forurenende og farlige biler ikke tages i brug. sagen 10, hvori Domstolen netop skulle tage stilling til, om en national ordning om beskatning af importerede brugte biler var forenelig med artikel 95. I de nævnte domme opstillede Domstolen det udtrykkelige princip, at der ved vurderingen af den afgiftsmæssige neutralitet, der kræves efter bestemmelsen,»ikke alene [skal] tages hensyn til størrelsen af den interne afgift, der direkte eller indirekte rammer de indenlandske og indførte varer, men også til den pågældende afgifts beregningsgrundlag og opkrævningsvilkår«1 1. For så vidt nærmere angår brugte biler har Domstolen fastslået, at afgiftsbyrden skal beregnes under hensyn til køretøjets»faktiske værdiforringelse«12. Som generaladvokat Jacobs bemærkede i sit forslag til afgørelse i Nunes Tadeu-sagen, skal afgiften på en brugt bil»fastsættes på grundlag af dens faktiske værdi, eftersom afgiften på det tilsvarende indenlandske produkt uundgåeligt afhænger af sidstnævntes faktiske værdi« Som Kommissionen med rette har bemærket, følger tvistens afgørelse af dommen i sagen Kommissionen mod Dan-mark 9 og dommen i Nunes Tadeu 8 Jeg vil ganske kort omtale blot for straks at afvise det den græske regerings argument om, at ordningen ikke er beskyttende, eftersom der ikke er nogen bilproduktion i Grækenland. I den forbindelse skal jeg blot bemærke, at i relation til den foreliggende sag skal den afgiftsmæssige neutralitet, der kræves i henhold til artikel 95, bestå i forholdet mellem brugte biler, der allerede findes på det græske marked uanset hvor de er produceret og dem, der indføres fra andre medlemsstater. Dette princip blev klart fastslået i dom af (sag C-47/88, Kommissionen mod Danmark, Sml. I, s. 4509, præmis 17), og jeg vil derfor ikke beskæftige mig yderligere med det problem. 9 Nævnt i den foregående note. En nærmere vurdering af den græske lovgivning på grundlag af de nævnte kriterier viser efter min opfattelse, at der ikke er tvivl om, at den omtvistede afgift er udtryk for forskelsbehandling. Ved fastsættelsen af den afgiftspligtige værdi tages der således ikke hensyn til den faktiske værdi, og den afgiftspligtige værdi er fiktiv, idet nyvognsprisen 10 Dom af , sag C-345/93, Sml. I, s Dommen i Nunes Tadeu-sagen, a.st., præmis 12 (min fremhævelse). 12 Dommen i Nunes Tadeu-sagen, a.st., præmis Generaladvokat Jacobs' forslag til afgørelse i Nunes Tadeusagen, a.st., Sml. I, på s. 488 og 489. I

4 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT LA PERGOLA SAG C-375/95 nedsættes med 5% pr. år, hvor bilen har været i brug. Det er indlysende, at en sådan beregningsmåde fører til, at importerede brugte biler vurderes for højt. For det første er den omstændighed, at værditabet er begrænset til 5% pr. år, i strid med erfaringen, som tværtimod viser, at brugte biler falder meget hurtigere i værdi, end det forudsættes efter græsk lovgivning, og for det andet er det helt urimeligt, at værditabet ikke kan overstige i alt 20%, når det herved hvilket er ganske usandsynligt er lagt til grund, at biler i Grækenland ikke falder i værdi efter det fjerde år. Mens afgiften på en græsk brugt bil bliver mindre i takt med bilens værditab, pålægges importerede brugte biler afgift på grundlag af en fiktiv afgiftspligtig værdi, der er langt højere end bilens faktiske værdi 1 4. Det har til følge hvilket ifølge Domstolen udtrykkeligt er i strid med traktatens artikel 95 at det opkrævede beløb overstiger»residualværdien af automobilafgiften på tilsvarende brugte motorkøretøjer, der allerede er registreret i indlandet«15. På baggrund af disse afgørelser, der efter min opfattelse er nøglen til løsningen af den foreliggende sag, kan det utvivlsomt fastslås, at den omtvistede afgift er i strid med traktatens artikel De argumenter, den græske regering har fremført som begrundelse for den græske ordning, ændrer for mig at se ikke noget herved. Formålet med de omtvistede bestemmelser er ifølge regeringen at begrænse ibrugtagningen af ældre, farlige og meget forurenende biler. Det er imidlertid nærmest overflødigt at nævne, at et sådant formål ikke kan begrunde, at det i traktatens artikel 95 fastsatte princip om afgiftsmæssig neutralitet tilsidesættes. Selv om det antages, at en bærende tanke bag den omtvistede lovgivning har været miljøbeskyttelseshensyn, står det dog fast, at afgiften langt fra anvendes uden forskel på indenlandsk fremstillede og importerede produkter, idet den rammer indførte produkter hårdere og derfor er udtryk for forskelsbehandling som omhandlet i artikel I sit forslag til afgørelse i Nunes Tadcu-sagcn har generaladvokat Jacobs med rette understreget, at der ikke alene skal tages hensyn til bilens alder, men også til»alle de andre faktorer, som kan berøre værdien af en importeret bil, såsom kilometertal, stand og model (eftersom visse modeller falder hurtigere i værdi end andre)«. Alle disse omstændigheder påvirker værdien af en indenlandsk brugt bil og således den résiduelle afgift, der fortsat indgår i denne værdi. Det bør også nævnes, at Domstolen har fastslået, at det under alle omstændigheder er udelukket, at der skal svares højere afgift af et importeret produkt end af det tilsvarende indenlandsk fremstillede produkt (jf. dom af , sag C-152/89, Kommissionen mod Luxembourg, Sml. I, s. 3141, præmis 20 og 21). Heraf følger, at en lovgivning som den, der omtvistes i den foreliggende sag, og hvorefter den afgiftspligtige værdi fastsættes på grundlag af kriterier, der er fastlagt på forhånd, og som er lidet pålidelige, nødvendigvis vil føre til en række situationer, hvor den afgiftsmæssige neutralitet ikke er sikret. 15 Dommen i Nunes Tadeu-sagen, a.st., præmis Også de bestemmelser i lov nr. 1858/1989, hvorefter der anvendes nedsatte satser for den særlige forbrugsafgift på miljøvenlige biler, mens denne fiskale fordel ikke ydes importerede brugte biler, der er miljøvenlige, er i strid med traktatens artikel 95. I dette tilfælde er forskelsbehandlingen åbenbar og består i, at de nedsatte satser ikke kan finde anvendelse på importerede biler. Den græske regering har i øvrigt ikke bestridt det påtalte traktatbrud, men har blot bemærket, at forskelsbehandlingen skyldes, at det ville være forbundet med praktiske problemer at indføre en kontrolordning med henblik på at I

5 sikre, at de importerede brugte biler er i overensstemmelse med de tekniske krav, der skal opfyldes, for at de kan blive omfattet af de nedsatte satser. Det fremgår af Domstolens praksis 1 6, at sådanne vanskeligheder selvfølgelig ikke bevirker, at der ikke fortsat er tale om traktatbrud. 8. Jeg vil herefter tage stilling til bestemmelserne om indførelse af det særlige supplerende engangsgebyr. Som allerede nævnt er bestemmelserne blevet ændret efter fremsættelsen af den begrundede udtalelse. I stævningen har Kommissionen både anfægtet den tidligere og den nye affattelse af bestemmelserne. For så vidt angår den tidligere affattelse har Kommissionen i stævningen henvist til de argumenter, den fremførte i den begrundede udtalelse. Efter at have fastslået, at afgiften udgjorde et fast beløb, der varierede alt efter bilens cylindervolumen og steg i forhold til bilens værdi, var der ifølge Kommissionen tale om forskelsbehandling, fordi der for importerede brugte biler skulle svares afgift som for nye biler, dvs. uden hensyn til værditabet. Derimod faldt den afgift, der indgik i prisen på indenlandske brugte biler, proportionalt med deres værdi. Det var derfor mindre fordelagtigt at købe importerede brugte biler end brugte biler, der allerede befandt sig på det græske marked. For så vidt dernæst angår de ændringer, der blev foretaget ved lov nr. 2187/1994, har Kommissionen anført, at den omtvistede afgift herefter beregnes på grundlag af regler svarende til dem, der gælder for den særlige forbrugsafgift. Ifølge Kommissionen gælder dens kritik med hensyn til den særlige forbrugsafgift derfor også for det særlige supplerende engangsgebyr. 9. Inden jeg tager stilling til sagens realitet, vil jeg opholde mig ved formaliteten for de anbringender, Kommissionen har fremført. For så vidt angår den lovgivning, der var i kraft inden den ændring, der blev foretaget ved lov nr. 2187/1994, har Kommissionen fremført sine klagepunkter ved at henvise til den begrundede udtalelse. I andre sager har Domstolen fastslået, at dette er i strid med artikel 19 i EØF-statutten for Domstolen, sammenholdt med procesreglementets artikel 38, stk. 1, litra c) og d), hvorefter stævningen bl.a. skal indeholde søgsmålets genstand, sagsøgerens påstande og en kort fremstilling af søgsmålsgrundene. Navnlig fastslog Domstolen i dommen i sagen Kommissionen mod Tyskland 1 7 udtrykkeligt, at»en stævning ikke [opfylder] denne betingelse, hvis ikke Kommissionens klagepunkter er præcist angivet i stævningen, men blot ved en henvisning til 'alle de i åbningsskrivelsen og den begrundede udtalelse anførte grunde'«. Man kan på den anden side ikke hævde, at henvisningen til den begrundede udtalelse i den foreliggende sag blot omfatter visse marginale aspekter omkring det spørgsmål, der skal tages stilling til, eller blot skal præcisere rækkevidden af sagsøgerens klagepunkter, i 16 Jf. bl.a. dom af , sag C-374/89, Kommissionen mod Belgien, Sml. I, s. 367, præmis Dom af , sag C-43/90, Kommissionen mod Tyskland, Sml. I, s. 1909, præmis 8. Se også dom af , sag C-347/88, Kommissionen mod Grækenland, Sml. I, s. 4747, præmis 28, og af , sag C-52/90, Kommissionen mod Danmark, Sml. I, s. 2187, præmis 17. I

6 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT LA PERGOLA SAG C-375/95 hvilket tilfælde generaladvokat Tesauro i sit forslag til afgørelse i sagen Kommissionen mod Grækenland, hvori Domstolen afsagde dom den 13. december , netop antog, at der kunne henvises til retsakterne under den administrative procedure. I den foreliggende sag er henvisningen imidlertid generel og omfatter alle de faktiske og retlige argumenter, som skulle begrunde, at den omtvistede nationale lovgivning er uforenelig med traktaten. Under hensyntagen til ovennævnte afgørelser er det min opfattelse, at sagen må afvises, i det omfang den vedrører det særlige supplerende engangsgebyr, således som det var fastsat i den tidligere affattelse. nye græske bestemmelser kan påkendes i realiteten. Lov nr. 2187/1994 er faktisk vedtaget efter fremsættelsen af den begrundede udtalelse, og anbringenderne vedrørende de nævnte bestemmelser er ikke blevet fremført under den administrative procedure. I henhold til Domstolens faste praksis skal de anbringender, Kommissionen fremfører i stævningen, være de samme som dem, den har fremført i den begrundede udtalelse. Ændringer af lovbestemmelser, der er foretaget efter fremsættelsen af den begrundede udtalelse, kan følgelig ikke tages i betragtning 20. Jeg vil ikke lægge skjul på, at i betragtning af, at der bør træffes en afgørelse vedrørende realiteten, er denne løsning ikke særlig tilfredsstillende. Ikke mindst fordi der for så vidt angår realiteten ikke er tvivl om, at der er tale om traktatbrud 19. Endvidere ville det ikke have krævet nogen særlig redaktionel indsats fra Kommissionens side at sikre, at de i ovennævnte bestemmelser fastsatte betingelser var overholdt. Bestemmelsen er imidlertid klar, og Domstolens fortolkning af bestemmelsen er ikke mindre klar. Efter min opfattelse kan der derfor ikke træffes afgørelse vedrørende realiteten, uden at de ovenfor nævnte afgørelser tages op til fornyet overvejelse. 10. Der skal således tages stilling til, om Kommissionens klagepunkter vedrørende de 18 Dommen nævnt i den foregående note, Sml. I, s. 4767, i forslaget til afgørelse. 19 Kommissionen har således ikke bestridt, at der kan indføres en ordning med afgifter, der er forskellige alt efter bilens cylindcrvolumen. Kommissionens kritik går derimod på, at der af importerede brugte biler skal svares afgift, som hvis de var nye. På den måde kan det ikke undgås, at den afgift, der således skal betales, er højere end den résiduelle del af afgiften, der fortsat er indeholdt i en tilsvarende græsk bil. På baggrund af ovennævnte praksis kan der være en vis tvivl med hensyn til formaliteten for denne del af sagen. Efter min opfattelse skal den pågældende praksis imidlertid ikke opfattes som absolut. Domstolen har således fastslået, at såfremt en lov ændres mellem den administrative procedure og sagsanlægget, er det tilstrækkeligt til at påkende de nye anbringender i realiteten,»at den ordning, der er indført gennem den lovgivning, der er påtalt under den administrative procedure, som helhed er blevet opretholdt i kraft af de nye lovbestemmelser, medlemsstaten har udstedt efter den begrundede udtalelse, og som anfægtes under sagen«21. For mig at se har Domstolen herved villet beskytte medlemsstatens interesse i, at der ikke over for den fremsættes helt nye og forskellige klagepunkter, som den ikke har kunnet tage stilling til. Den interesse, der beskyttes, er således hensynet til overholdelsen af kontradiktionsprincippet. Ud fra det synspunkt kan sagen efter min opfattelse fremmes til realitetsbehandling. Ganske vist er der ved 20 Jf. bl.a. dom af , sag C-61/94, Kommissionen mod Tyskland, Sml. I, s. 3989, præmis Dom af , Kommissionen mod Grækenland, a.st., præmis 13. I

7 lov nr. 2187/1994 indført nye kriterier, der skal lægges til grund ved fastlæggelsen af afgiften. Reelt giver både de tidligere og de nye bestemmelser anledning til de samme problemer i relation til artikel 95. Begge de nævnte regelsæt indeholder nærmere regler om beregning af afgiften, hvorved der ikke tages hensyn til den importerede bils faktiske værdi, og navnlig ikke til det værditab, der skyldes, at den er brugt. Der er også grund til at nævne, at der ved de nye bestemmelser er indført kriterier svarende til dem, der allerede gælder ved beregningen af den særlige forbrugsafgift. Den sagsøgte stat har i vidt omfang haft mulighed for at give udtryk for sine synspunkter, såvel under den administrative procedure som under sagens behandling ved Domstolen. Det er ikke tilfældigt, at den græske regering for så vidt angår den afgift, jeg her behandler, i svarskriftet har henvist til sine bemærkninger vedrørende den særlige forbrugsafgift. For mig at se er dette en bekræftelse på, at der ikke er sket en reel tilsidesættelse af Den Hellenske Republiks ret til kontradiktion. For så vidt angår lov nr. 2187/1994 kan sagen derfor efter min opfattelse fremmes til realitetsbehandling. 11. Med hensyn til realiteten har Kommissionen gjort gældende, at de nærmere regler om fastsættelse af den omtvistede afgift, således som de fremgår af lov nr. 2187/1994, er i strid med traktatens artikel 95. Dette er jeg enig i. Reglerne er nemlig de samme som dem, der gælder for den særlige forbrugsafgift. De er derfor udtryk for forskelsbehandling og i strid med princippet om afgiftsmæssig neutralitet og det af de samme grunde som dem, jeg redegjorde for i forbindelse med den pågældende afgift. Forslag til afgørelse 12. Sammenfattende skal jeg herefter foreslå, 1) at sagen afvises, for så vidt som den omhandler klagepunktet vedrørende det særlige supplerende engangsgebyr, således som dette er fastsat i artikel 3 i lov nr. 363/1976, og 2) at der i øvrigt gives Kommissionen medhold, samt at Den Hellenske Republik dømmes til at betale sagens omkostninger. I

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * NUNES TADEU FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * 1. Portugals Supremo Tribunal Administrativo har indgivet anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988*

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* I sag 257/86, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent Giuliano Marenco, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg hos Georges Kremlis,

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* KOMMISSIONEN / ITALIEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* Høje Domstol. 1. Siden vedtagelsen af dekret af 29. januar 1979 gælder der nye regler i Italien vedrørende

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DARMON SAG C-208/88 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * Hr. afdelingsformand, de herrer dommere, * Originalsprog: fransk.

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber RETTENS DOM (Første Afdeling) 29. januar 1997 Sag T-297/94 Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Tjenestemænd - annullationssøgsmål - formaliteten - lønsedler, der anvender

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * I sag C-419/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved G. Valero Jordana, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger, mod Kongeriget

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 21.10.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 156/2005 af Szilvia Deminger, ungarsk statsborger, om registreringsafgift i Ungarn på biler importeret

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig Sag C-507/04 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig»Traktatbrud beskyttelse af vilde fugle direktiv 79/409/EØF gennemførelsesforanstaltninger«forslag til afgørelse fra generaladvokat

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 21. marts 2002*

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 21. marts 2002* DOM AF 21.3.2002 SAG C-451/99 DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 21. marts 2002* I sag C-451/99, angående en anmodning, som Handelsgericht Wien (Østrig) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 *

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * KENDELSE AF S. 5. 1987 SAG 82/87 R KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * I sag 82/87 R, AUTEXPO SpA, Ora, Italien, ved advokat A. Pesce, Milano, og med valgt adresse i Luxembourg hos advokat

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * Høje Domstol. på det vinbrug, hvor de til denne vin anvendte druer er høstet, og hvor vinfremstillingen har fundet sted,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. januar 1998 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. januar 1998 * KOMMISSIONEN MOD ITALIEN DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. januar 1998 * I sag C-280/95, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved Antonio Aresu og Anders C. Jessen, Kommissionens Juridiske Tjeneste,

Læs mere

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof) DOMSTOLENS DOM (ANDEN AFDELING) AF 20. MARTS 1980 ' Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)»Eksportafgifter

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * 1. Denne sag vedrører præjudicielle spørgsmål, som Sø- og Handelsretten i København i henhold til EF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * I de forenede sager C-158/04 og C-159/04, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Diikitiko Protodikio

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 STICHTING KINDEROPVANG ENSCHEDE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 1. Denne anmodning om præjudiciel afgørelse vedrører en institution, der selv forestår

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

CINZANO / HAUPTZOLLAMT SAARBRÜCKEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE FREMSAT DEN 12.

CINZANO / HAUPTZOLLAMT SAARBRÜCKEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE FREMSAT DEN 12. CINZANO / HAUPTZOLLAMT SAARBRÜCKEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE FREMSAT DEN 12. NOVEMBER 1970 Høje Ret. For rigtigt at forstå grundlaget for og omfanget af nærværende

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 SEELING FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 1. Denne sag vedrører et spørgsmål, som Bundesfinanzhof har forelagt Domstolen om, hvorvidt en medlemsstat kan behandle

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt Sag C-152/05 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 *

DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 * DOM AF 29.6.1995 SAG C-391/92 DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 * I sag C-391/92, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, først ved R. Pellicer, Kommissionens Juridiske Tjeneste, og M. V. Melgar, der er

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 20.02.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0951/2004 af Jan Dolezal, polsk statsborger, for "Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu",

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * KLEIN DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * I sag C-73/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til protokollen af 3. juni 1971 om Domstolens fortolkning af konventionen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * DOM AF 3.2.2000 SAG C-12/98 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * I sag C-12/98, angående en anmodning, som Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Spanien) i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 *

DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 * DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 * I sag 90/86, angående en anmodning, som pretura di Milano (Italien) i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * BADISCHER WINZERKELLER DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * I sag C-264/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Amtsgericht Breisach (Tyskland)

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 5. oktober 1988 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 5. oktober 1988 * DOM AF 5. 10. 1988 FORENEDE SAGER 294/86 OG 77/87 DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 5. oktober 1988 * I de forenede sager 294/86 og 77/87, Technointorg, Moskva, ved advokat Eduard Marissens, Bruxelles, og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006*

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* I sag C-306/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Gerechtshof te Amsterdam (Nederlandene) ved

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT P. VERLOREN VAN THEMAAT FREMSAT DEN 10. MAJ 1983 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT P. VERLOREN VAN THEMAAT FREMSAT DEN 10. MAJ 1983 1 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA HR. VERLOREN VAN THEMAAT SAG 170/78 stærk vin, fremkommer en relation, der ligger nær ved den af den britiske regering anvendte beskatningspraksis. Sidst, men ikke mindst, består

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.01.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for foreningen til beskyttelse af

Læs mere

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-166/01 Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»EKSF statsstøtte støtte til miljøbeskyttelse Italiens støtte til jern- og stålvirksomheden Lucchini afslag på tilladelse til den

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 134 Offentligt Notat J.nr. 2011-620-0024 17. februar 2011 Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10 Kommissionen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * SEELING DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * I sag C-269/00, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

Forenede sager T-49/02 T-51/02

Forenede sager T-49/02 T-51/02 Forenede sager T-49/02 T-51/02 Brasserie nationale SA (tidligere Brasseries Funck-Bricher og Bofferding) m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Aftaler det luxembourgske marked for øl bøder«rettens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 *

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * DOM AF 30.6.1998 SAG C-394/96 DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * I sag C-394/96, angående en anmodning, som House of Lords (Det Forenede Kongerige) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT G. FEDERICO MANCINI fremsat den 15. april 1986 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT G. FEDERICO MANCINI fremsat den 15. april 1986 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA HR. MANCINI SAG 307/84 lige stillinger som sygeplejerske på disse hospitaler, og at de pågældende efter ansættelsen er omfattet af en ordning, som, bortset fra adgangen til stillinger,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

DOM AFSAGT 17. 3. 1983 SAG 94/82

DOM AFSAGT 17. 3. 1983 SAG 94/82 DOM AFSAGT 17. 3. 1983 SAG 94/82 2. Dersom bestemmelser om handel med øl, som en medlemsstat har udstedt for at afgrænse de forskellige øltyper, der traditionelt brygges i en bestemt del af Fællesskabet,

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIEGBERT ALBER fremsat den 29. januar 1998

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIEGBERT ALBER fremsat den 29. januar 1998 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIEGBERT ALBER fremsat den 29. januar 1998 A Indledning 3. Hos dette selskab kan rejsebureauer foretage gruppereservationer. Reservationerne vedrører befordring

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 11. juni 1991*

DOMSTOLENS DOM 11. juni 1991* DOMSTOLENS DOM 11. juni 1991* I de forenede sager C-51/89, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ved Treasury Solicitor J. Collins, som befuldmægtiget, og barrister Richard Plender, og med

Læs mere

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R.

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R. DOM AFSAGT 23. 11. 1971 SAG 62/70 sådanne varer hidrørende fra tredjelande, som frit kan omsættes i medlemsstaterne. b) Da de i artikel 115 indrømmede undtagelser ikke blot afviger fra de nævnte bestemmelser,

Læs mere

Hjulmand&Kaptain. Dato: Sagsnr.: Sekr.: 04. april 2003 123-78097 dha Dorte Have Direkte tlf. nr. 72211643

Hjulmand&Kaptain. Dato: Sagsnr.: Sekr.: 04. april 2003 123-78097 dha Dorte Have Direkte tlf. nr. 72211643 Laserdisken ApS Prinsensgade 38 9000 Aalborg Att.: Hans Kristian Pedersen Badehusvej 16 Postboks 1440 9100 Aalborg Tlf.: + 45 70 15 1000 Fax: + 45 72 21 1601 aalborg@hjulmand-kaptain.dk www.hjulmand-kaptain.dk

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 22. juni 1993 *

DOMSTOLENS DOM 22. juni 1993 * KOMMISSIONEN MOD DANMARK DOMSTOLENS DOM 22. juni 1993 * I sag C-243/89, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved juridiske konsulenter Hans Peter Hartvig og Richard Wainwright, som befuldmægtigede,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 23. oktober 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 23. oktober 2007 * MORGAN OG BUCHER DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 23. oktober 2007 * I de forenede sager 011/06 og 012/06, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Verwaltungsgericht

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0653/2005 af Marion Locker, tysk statsborger, for den østrigske dyrevelfærdsorganisation, om ændringer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2009 KOM(2009) 54 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT WALTER VAN GERVEN fremsat den 16.marts 1994

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT WALTER VAN GERVEN fremsat den 16.marts 1994 EMPIRE STORES FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT WALTER VAN GERVEN fremsat den 16.marts 1994 Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, Baggrunden for hovedsagerne 1. Ved kendelse af 14. januar 1993

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 19. december 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 19. december 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 19. december 2012 (*)»Traktatbrud artikel 56 TEUF fri udveksling af tjenesteydelser national lovgivning, som pålægger selvstændige tjenesteydere med hjemsted i andre medlemsstater

Læs mere

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn Downloaded via the EU tax law app / web Arrêt de la Cour Sag C-428/02 Fonden Marselisborg Lystbådehavn mod Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn (anmodning om præjudiciel

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2012 COM(2012) 611 final 2012/0293 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Bulgarien og Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT 9. juli 1999 *

KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT 9. juli 1999 * KENDELSE AF 9.7.1999 SAG T-9/99 R KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT 9. juli 1999 * I sag T-9/99 R, HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbh & Co. KG, Rosenheim (Tyskland) HFB Holding

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 *

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 * DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 *»Traktatbrud direktiv 2000/60/EF Den Europæiske Unions vandpolitiske foranstaltninger vandområdeplaner offentliggørelse manglende rapportering til Europa-Kommissionen«I

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 13. juli 1995 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 13. juli 1995 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 13. juli 1995 * 1. Det præjudicielle spørgsmål, som er blevet forelagt Domstolen af Østre Landsret, København, i henhold til EF-traktatens

Læs mere

Udviklingen i EU-Domstolens praksis efter afsigelse af Keck-dommen med speciel fokus på regler om produkters anvendelse. af Rikke Holmgaard

Udviklingen i EU-Domstolens praksis efter afsigelse af Keck-dommen med speciel fokus på regler om produkters anvendelse. af Rikke Holmgaard Udviklingen i EU-Domstolens praksis efter afsigelse af Keck-dommen med speciel fokus på regler om produkters anvendelse. af Rikke Holmgaard English summary With special focus on non-discriminatory selling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.07.2001 KOM(2001) 410 endelig 2001/0159 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 2204/90 om fastsættelse af supplerende

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2016 COM(2016) 488 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om vurdering af de fremskridt, som Italien har meddelt Kommissionen og Rådet vedrørende inddrivelsen

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER Bruxelles, den 16. april 1997 7365/97 (Presse 113) C/97/113 RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER PÅ DAGENS MØDE I FORLIGSUDVALGET Europa-Parlamentet og Rådet er

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*) DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)»Præjudiciel forelæggelse socialpolitik Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder direktiv 2000/78/EF princip om forbud mod forskelsbehandling

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2016 COM(2016) 20 final 2016/0007 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at anvende nedsatte afgiftssatser på benzin og

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 440/2007 (2. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0805/2006 af A. Rosa Montilla Diaz og Juan A. Gavira Menédez, spanske statsborgere, om forskelsbehandling

Læs mere