Støtte til køb af bil mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støtte til køb af bil mv."

Transkript

1 Ankestyrelsens statistikker Støtte til køb af bil mv. Servicelovens 99 Årsstatistik 2005

2 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Støtte til køb af bil mv.: Årsstatistik 2005 Udgiver Ankestyrelsen, december 2006 ISBN nr Journalnr Opsætning Ankestyrelsen Amaliegade 25, Postboks 9080, 1022 København K Telefon , Telefax , E-post Hjemmeside Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildehenvisning.

3 INDHOLD 3 Indhold Side Kapitel 4 Forord 5 1 Sammenfatning 6 2 Afgørelser om bilstøtte i amter og nævn 28 3 Regelsæt og sagsgang 34 4 Indsamling og behandling af data

4 4 ANKESTYRELSENS STATISTIKKER Forord Ankestyrelsen udsender hermed en opgørelse for 2005 over antallet af afgørelser om bilstøtte. Denne statistik har således til formål at give overblik over alle de afgørelser, der er truffet i amter og sociale nævn om sager efter servicelovens 99 om støtte til køb af bil mv. Kvaliteten af en statistik som denne afhænger i høj grad af den indsats, som medarbejderne i amtskommuner og nævn udfører med at indberette oplysninger om 99 afgørelserne. Det er med til at sikre, at de indberettede oplysninger er fyldestgørende og korrekte. Ankestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke de medarbejdere, som har udført dette arbejde. Ankestyrelsen har som noget nyt åbnet for adgang til udtræk af data fra vores mange statistikker. Tallene fra denne statistik og yderligere bilagstabeller vil i starten af 2007 blive gjort tilgængelige på Ankestyrelsens dataportal, der kan findes på Ankestyrelsens hjemmeside under punktet Dataportal.

5 1 SAMMENFATNING 5 1 Sammenfatning Amterne har i 2005 truffet afgørelser om bilstøtte mv. efter servicelovens 99, mens de sociale nævn traf 473 afgørelser i klagesager. Antallet af afgørelser steg med 6 procent fra 2004 til 2005 i amterne, hvorimod antallet af sager i nævnene var stort set uændret. I 2005 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 9,6 måneder, hvoraf kommunernes forberedelse i gennemsnit tog 6,5 måned, og amterne efterfølgende behandling i gennemsnit tog 3,1 måned. I forhold til 2004 er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid steget med 0,1 måned, hvilket dækker over 0,4 måned længere sagsbehandlingstid i kommunerne og et fald i amternes på 0,3 måned. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har været stigende siden Sagsbehandlingstiden i nævnene var i 2005 på 5,1 måneder inklusiv klagefristen på 4 uger. Det var uændret i forhold til Der er relativt store geografiske forskelle i sagsbehandlingstiden. Den samlede sagsbehandlingstid i 2005 i amterne inklusiv den kommunale sagsbehandling - varierede i gennemsnit fra 6,2 måneder i Bornholms Regionskommune til 15 måneder i Københavns Amt. Tallene dækker over store regionale forskelle både i kommunerne og amterne. Nævnenes ankesager varierede i 2005 fra en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 2,7 måned for nævnet i Ringkøbing Amt til 9 måneder for nævnet i Bornholms Regionskommune. Omgørelsesprocenten i nævnene faldt i 2005 til 25 procent. Omgørelsesprocenten var højest for sager om særlig indretning (75 procent) og lavest for afslagssager (13 procent). Gennemsnitsalderen hos ansøgere uden tidligere bevilget støtte var i år, og der var nogenlunde lige mange kvinder og mænd. Diagnoserne for ansøgere uden tidligere bevilget støtte var oftest bevægeapparatslidelser og nervesygdomme.

6 6 ANKESTYRELSENS STATISTIKKER 2 Afgørelser om bilstøtte i amter og nævn 2.1 Antal afgørelser og afgørelsestyper Antallet af afgørelser om bilstøtte mv. efter servicelovens 99 steg med knap 6 procent fra 2004 til I 2005 blev der truffet afgørelser om bilstøtte mod afgørelser i 2004, jf. tabel 2.1. Tabel 2.1 Afgjorte sager om bilstøtte, fordelt efter afgørelsesmyndighed og sagstype, absolutte tal Ansøgere uden tidligere bevilget støtte Amtssager Nævnssager I alt Amtssager 1 Nævnssager I alt Frakendelsessager Ankesager ekskl. frakendelsessager Remonstrationssager Ansøgere med tidligere bevilget støtte Uoplyst I alt En amtslig institution havde på databehandlingstidspunktet ikke indberettet samtlige sager på området for Det betyder, at det samlede antal amtssager i 2005 er mellem 50 og 100 sager større end her angivet. 2 Der er sket en ændring i opdelingen fra 2004 til I 2004 blev det samlede antal ankesager (ekskl. frakendelsessager) oplyst, mens dette tal i 2005 er opdelt i ansøgere med hhv. uden tidligere bevilget støtte mv. 3 Tallene for 2004 svarer ikke direkte til tallene fra årsstatistikken 2004, da de efterfølgende er blevet opdateret med senere indberettede sager.

7 KAPITEL 2 AFGØRELSER OM BILSTØTTE I AMTER OG NÆVN 7 Stigningen i antal afgørelser er sket i amterne og vedrører både ansøgere med 1 og uden 2 tidligere bevilget støtte. Blandt de amtslige afgørelser indgår relativt få frakendelses- og remonstrationssager 3, og der er sket et fald fra 2004 til 2005 i disse sagstyper. I 2005 fik 30 procent af ansøgere uden tidligere bevilget støtte et fuldstændigt afslag på deres ansøgning om bilstøtte mv. i amterne. I nævnene blev et fuldstændigt afslag givet til 87 procent, jf. tabel Ansøgere med tidligere bevilget støtte dækker over ansøgere, der også forud for den aktuelle ansøgning er bevilget støtte efter Ansøgere uden tidligere bevilget støtte dækker over ansøgere, der ikke tidligere har fået tilkendt en ydelse efter 99. De kan dog godt tidligere have ansøgt om støtte men have fået afslag. 3 Remonstrationssager omfatter sager, hvor afgørelsesmyndigheden (1. instansen) har ændret en tidligere truffen afgørelse i forbindelse med, at den oprindelige afgørelse er blevet påklaget. Ved klager over afgørelser skal den sociale myndighed, som traf den påklagede afgørelse, genvurdere den oprindelige afgørelse inden oversendelse til klageinstansen (remonstration). I opgørelsen indgår kun genvurderinger, når disse har medført ændringer i 1. instansens afgørelse. I det følgende er - hvor ikke andet er angivet - remonstrationssagerne ikke angivet særskilt, men er indregnet efter, hvorvidt ansøgeren tidligere har fået bevilget bilstøtte, eller om ansøgeren ikke tidligere er bevilget bilstøtte forud for ansøgningen.

8 8 ANKESTYRELSENS STATISTIKKER Tabel Alle ansøgere, fordelt efter sagens art og afgørelse Amtssager Ansøgere i alt Nævnssager Ansøgere uden tidligere bevilget støtte (antal) Afslag (%) Almindelig støtte til køb af bil (%) 34 9 Udvidet støtte til køb af bil (%) 21 1 Særlig indretning (%) 10 3 Anden bilstøtte (%) 5 1 I alt (%) Ansøgere med tidligere bevilget støtte (antal) Afslag (%) Almindelig udskiftning (%) Førtidig udskiftning (%) 5 1 Særlig indretning (%) 25 5 Anden bilstøtte (%) 12 5 I alt (%) Alle ansøgere (antal) Differensen mellem tallene i tabel 2.2 og tabel 2.1, skyldes at tabel 2.2 er eksklusiv frakendelsessager og sager, hvor det er uoplyst, om ansøger tidligere har fået bevilget støtte. Inklusiv remonstrationssager. 4 I tabellen er antallet af afgjorte sager fordelt efter afgørelsestype. Frakendelsessager er dog udeladt. I opgørelsen er ansøgerne fordelt på ansøgere, som ikke var bevilget bilstøtte forud for afgørelsen af den aktuelle sag og ansøgere, der tidligere er bevilget bilstøtte og på ny har søgt om støtte. Anke- og remonstrationssagerne er fordelt efter, om ansøgeren forinden var bevilget bilstøtte eller om ansøgeren ikke tidligere var tilkendt bilstøtte. Herudover er ansøgerne opgjort netto efter hvilken støtte, de er bevilget i en prioriteret rækkefølge. Afslag indebærer således, at ansøgeren har fået et fuldstændigt afslag på enhver form for støtte. Ansøgere, der har fået et delvist afslag (eksempelvis en ansøger, som har fået bevilget støtte til særlig indretning, men har fået afslag på støtte til køb af bil), indgår således ikke i antallet af afslag. Ansøgere, der har fået bevilget almindelig støtte til køb af bil, omfatter alle sager, hvor der er bevilget lån til køb af bil, dog eksklusive ansøgere, der har fået tilkendt udvidet støtte til køb af bil. Ansøgere med udvidet støtte til køb af bil omfatter alle ansøgere, der har fået denne støtteform. Ansøgere, der har fået bevilget tilskud til særlig indretning, omfatter kun de sager, hvor der ikke samtidig er bevilget støtte til køb af bil. Anden bilstøtte omfatter sager, hvor der er bevilget en form for bilstøtte, for eksempel fritagelse for afgift - men hverken støtte til køb af bil eller tilskud til særlig indretning.

9 KAPITEL 2 AFGØRELSER OM BILSTØTTE I AMTER OG NÆVN 9 I amterne fik 34 procent af ansøgerne uden tidligere bevilget støtte tilkendt almindelig støtte til køb af bil i Det tilsvarende tal var 9 procent i nævnene. 21 pct. af ansøgerne uden tidligere bevilget støtte i amtssagerne i 2005 fik bevilget udvidet støtte (det vil sige støtte til køb af en stor bil). Yderligere 10 procent af ansøgerne uden tidligere bevilget støtte i amterne har fået bevilget tilskud til særlig indretning, uden at de samtidig er bevilget lån til køb af ny bil, og 5 procent af ansøgerne uden tidligere bevilget støtte blev alene bevilget anden form for bilstøtte (fritagelse for afgift efter brændstofforbrug mv., tilskud til køreundervisning, lån til betaling af registreringsafgift, afdragsfrihed under uddannelse). 47 procent af ansøgerne i amterne med tidligere bevilget støtte blev i 2005 bevilget almindelig udskiftning af deres invalidebil. Endvidere fik 5 procent en førtidig udskiftning (det vil sige udskiftning før udløbet af 6-års-perioden). Derudover fik 25 procent af ansøgerne med tidligere bevilget støtte alene tilskud til særlig indretning og 12 procent udelukkende andre former for bilstøtte (afgiftsfritagelse mv.). For ansøgere med tidligere bevilget støtte fik henholdsvis 11 procent i amterne og 74 procent i nævnene fuldstændigt afslag på ansøgningen om bilstøtte mv. Den relativt høje afslagsprocent i nævnene skal ses i sammenhæng med tilkendelseskriterierne for bilstøtte, der blandt andet forudsætter, at ansøgerens evne til at færdes uden bil i væsentlig grad er nedsat af helbredsmæssige grunde, samt at ansøgeren ikke har mulighed for at benytte andre befordringsmuligheder for at dække sit kørselsbehov. Den høje afslagsprocent i nævnene hænger også sammen med, at nævnene kun behandler afgørelser fra amterne, som der er blevet påklaget. Da det ofte er afslagssager, der bliver påklaget, betyder nævnenes stadfæstelse af disse afgørelser, at nævnene fremstår som havende en meget høj afslagsprocent. Fra 2004 til 2005 var afslagsprocenten for både ansøgere med og uden tidligere bevilget støtte stort set uændret i amterne, mens den steg med hele 11 procentpoint i nævnene, jf. tabel 2.3.

10 10 ANKESTYRELSENS STATISTIKKER Tabel 2.3 Afslagsprocenter 2004 og Ændring i procentpoint Amter Nævn Amter Nævn Amter Nævn Ansøgere med tidligere bevilget støtte Ansøgere uden tidligere bevilget støtte Dette kan blandt andet skyldes ændringer i bekendtgørelsen fra 1. januar 2005, hvor kravene til objektive lægelige fund, gangdistance mv. blev præciseret. 2.2 Udviklingen siden 2001 Udviklingen i det samlede antal afgørelser har været stigende siden 2002, hvilket primært skyldes, at antallet af afgørelser for ansøgere med tidligere bevilget støtte har været svagt stigende. Antallet af afgørelser for ansøgere uden tidligere bevilget støtte har i denne periode været stort set konstant, jf. figur 2.1.

11 KAPITEL 2 AFGØRELSER OM BILSTØTTE I AMTER OG NÆVN 11 Figur 2.1 Afgjorte sager om bilstøtte, fordelt efter sagstype, absolutte tal Ansøgere uden tidligere bevilget støtte Ankesager eksklusive frakendelsessager Ansøgere med tidligere bevilget støtte Frakendelsessager Remontrationssager Afgørelser i alt Note: Tallene for 2005 afspejler den nye opdeling af ankesagerne, som beskrevet i note 2 til tabel 2.1 Fra 2001 til 2005 er andelen af bevillinger til ansøgere uden tidligere bevilget støtte steget, samtidig med at bevillinger til udskiftning af bil er faldet de fleste år, jf. figur 2.2.

12 12 ANKESTYRELSENS STATISTIKKER Figur 2.2 Afslag og tilkendelser af bilstøtte i procent, amtssager Pct. 70 Pct Afslag; ansøgere uden tidligere bevilget støtte Afslag; ansøgere med tidligere bevilget støtte Bilstøtte; ansøgere uden tidligere bevilget støtte Udskiftning; ansøgere med tidligere bevilget støtte Note: Det skal bemærkes, at tilkendelse af støtte til særlig indretning eller anden støtte ikke er medtaget som tilkendelse i denne figur. Siden 2001 har den amtslige afslagsprocent for både ansøgere med og uden tidligere bevilget støtte ligget forholdsvis stabilt. 2.3 Invalidebiler - støttekategorier Rettes fokus alene mod bevilling af biler, og ikke indretningen mv., ses det at der i 2005 samlet blev bevilget nye invalidebiler (i alt for både ansøgere med og uden tidligere bevilget støtte, eksklusiv afslagssager), Der blev således bevilget invalidebiler (almindelig og udvidet støtte) i amterne til ansøgere uden tidligere bevilget støtte, og invalidebiler til ansøgere med tidligere bevilget støtte (almindelig og førtidig udskiftning). Hertil kommer 454 bevillinger af nye lån

13 KAPITEL 2 AFGØRELSER OM BILSTØTTE I AMTER OG NÆVN 13 til bil til ansøgere med tidligere bevilget støtte, der hidtil kun havde modtaget anden form for bilstøtte (eksempelvis tilskud til særlig indretning) 5, jf. tabel 2.4. Tabel 2.4 Bevillinger til støtte til køb af bil, fordelt efter ansøgerkategori, amtssager 2005 Ansøgere uden tidligere bevilget støtte Antal Almindelig støtte til køb af bil 771 Udvidet støtte til køb af bil 472 I alt, eksklusiv afslag Ansøgere med tidligere bevilget støtte Antal Almindelig udskiftning 929 Førtidig udskiftning 160 Ny støtte til køb af bil 454 I alt, eksklusiv afslag I alt I 2005 var afslagsprocenten for trivselsbiler, som var den største kategori, på 33 procent i amterne og 91 procent i nævnene, jf. tabel I tabel 2.2 indgår disse under ansøgere med tidligere bevilget støtte, under anden bilstøtte.

14 14 ANKESTYRELSENS STATISTIKKER Tabel 2.5 Ansøgere uden tidligere bevilget støtte, fordelt på bilkategori, afgørelse, afgørelsesmyndighed. Procent 2005 Amtssager Nævnssager Erhvervsbil Uddannelsesbil Trivselsbil Uoplyst I alt Erhvervsbil Uddannelsesbil Trivselsbil Uoplyst I alt Alm. støtte til bilkøb Udvidet støtte til bilkøb Afslag på støtte til bilkøb I alt Antal Note: Tallene for nævnene er ikke direkte sammenlignelige med tilsvarende tal fra 2004-årsstatistikken. Dette skyldes, at vurderingen af, om der er tale om en tilkendelses- eller afslagssag, er hentet forskellige steder fra i hhv og 2005, og der har været forskellig praksis for vurderingen af en sags afgørelse. Forskellen i vurderingen, af hvorvidt der er tale om en tilkendelse eller et afslag, ligger i, om der ses på hele sagens afgørelse eller underafgørelser i sagen. I 2005 fik ansøgere uden tidligere bevilget støtte i amterne tildelt støtte til køb af bil eller afslag på ansøgningen. Ifølge tabel 2.2 er der i amterne i alt ansøgere, der ikke tidligere er bevilget støtte. Differencen skyldes, at ansøgere, der alene har fået støtte til særlig indretning eller anden støtte, ikke er inkluderet i tabel 2.5. Den bilkategori, der langt hyppigst blev ansøgt om støtte til køb af bil indenfor, var i både amter og nævn trivselsbiler. Der blev ansøgt om væsentligt færre erhvervsbiler, nemlig 265 ansøgninger i amterne og 30 i nævnene. Kun i 51 amtssager og 4 nævnssager var der ansøgt om uddannelsesbil.

15 KAPITEL 2 AFGØRELSER OM BILSTØTTE I AMTER OG NÆVN Omgørelsesprocenter Nævnenes omgørelsesprocent lå i 2005 på 25 for alle kategorier samlet set, jf. tabel 2.6. Tabel Nævnssager, fordelt efter afgørelsestype i amt og nævn 2 Nævnets afgørelse af ankesager 2005 Støtte Særlig Anden Afslag (alm. + udv.) indretning bilstøtte Amtets afgørelse Antal Antal Antal Antal Antal I alt 4 Omgørelsesprocent. Afslag Støtte til køb af bil (alm. + udvidet) 3 Særlig indretning Anden bilstøtte I alt Tallene er ikke direkte sammenlignelige med tilsvarende tal fra 2004-årsstatistikken. Dette skyldes, at vurderingen af, om der er tale om en tilkendelses- eller afslagssag, er hentet forskellige steder fra i hhv og 2005, og der har været forskellig praksis for vurderingen af en sags afgørelse. Forskellen i vurderingen, af hvorvidt der er tale om en tilkendelse eller et afslag, ligger i, om der ses på hele sagens afgørelse eller underafgørelser i sagen. Det ses dog af udviklingen at dette ikke har gjort en væsentlig forskel. 2 Eksklusive uoplyste og ankesager vedrørende frakendelse af bilstøtte 3 Kategorierne almindelig støtte og udvidet støtte er slået sammen, da de indeholder meget få sager. 4 Eksklusiv sager, hvor afgørelsen er uoplyst i både amt og nævn (13 sager), men inklusiv sager, hvor afgørelsen kun er uoplyst i amterne. Her antages det at der er overensstemmelse mellem amter og nævns afgørelse. Nævnene behandlede 372 ankesager om amternes afslag på bilstøtte, hvoraf 13 procent blev omgjort. Omgørelsesprocenten var på 67 i sager om støtte til køb af bil, både almindelig og udvidet. Omgørelsesprocenten for afgørelser om anden bilstøtte lå på samme niveau. Endvidere behandlede nævnene 76 klagesager om særlig indretning. Heraf blev 75 procent af afgørelserne omgjort. En del af forklaringen på de generelt relativt høje omgørelsesprocenter er, at der er flere muligheder for at detailvurdere, når der er tale om afgørelse om støtte, end når der er tale om et totalt afslag. Dette bekræftes af, at gennem alle årene har nævnenes omgørelsesprocent været lavest, når der har været tale om ankesager om afslag på bilstøtte mv. Omvendt har omgørelsesprocenten generelt været høj, når der har været tale om ankesager om særlig indretning støtte, almindelig støtte eller udvidet støtte.

16 16 ANKESTYRELSENS STATISTIKKER Omgørelsesprocenten for alle ankesager steg fra 2000 til 2003, hvorefter den er faldet støt frem til og med 2005, hvor den var på 25 procent, jf. figur 2.3. Figur 2.3 Omgørelsesprocenter i ankesager, Pct Pct Alle sager Afslag Almindelig og udvidet støtte Særlig indretning Note: Tallene er ikke direkte sammenlignelige med tilsvarende tal fra 2004-årsstatistikken. Dette skyldes, at vurderingen af, om der er tale om en tilkendelses- eller afslagssag, er hentet forskellige steder fra i hhv og 2005, og der har været forskellig praksis for vurderingen af en sags afgørelse. Forskellen i vurderingen, af hvorvidt der er tale om en tilkendelse eller et afslag, ligger i, om der ses på hele sagens afgørelse eller underafgørelser i sagen. Det ses dog af udviklingen at dette ikke har gjort en væsentlig forskel. 2.5 Ansøgere uden tidligere bevilget støtte - karakteristika Der er en stort set lige fordeling af mænd og kvinder blandt ansøgere uden tidligere bevilget støtte, hvor 49 procent er kvinder og 51 procent er mænd. 6 Det skal bemærkes, at omgørelsesprocenter for de enkelte sagstyper kan være forbundet med stor usikkerhed. Det skyldes, at der er meget få sager om almindelig støtte, udvidet støtte og anden støtte.

17 KAPITEL 2 AFGØRELSER OM BILSTØTTE I AMTER OG NÆVN 17 I 2005 var ansøgerne uden tidligere bevilget støtte i gennemsnit 51 år, mænd 52 år og kvinder 50 år. Gennemsnitsalderen varierede imidlertid en del mellem de forskellige støtteformer, jf. tabel 2.7. Tabel 2.7 Ansøgere uden tidligere bevilget støtte, fordelt efter afgørelse og alder på ansøgningstidspunktet, amtssager. Procent 1 Alder ved ansøgning (år) Gns I alt alder Sagens afgørelse (pct.) År Afslag på bilstøtte Alm. støtte til bil Udv. støtte til køb af bil Særlig indretning Anden bilstøtte I alt Eksklusiv sager, hvor alder er uoplyst Ansøgere uden tidligere bevilget støtte, som fik afslag, var i gennemsnit 48 år, hvorimod ansøgere, der fik bevilget almindelig støtte til køb af bil, i gennemsnit var 51 år. Ansøgere, der fik udvidet støtte til køb af bil og til særlig indretning, var i gennemsnit 53 år, mens ansøgerne til anden bilstøtte var de ældste med en gennemsnitsalder på 56 år. Gennemsnitalderen for ansøgere uden tidligere bevilget støtte er steget med 5 år fra 46 år 2001 til 51 år i 2005, jf. figur 2.4.

18 18 ANKESTYRELSENS STATISTIKKER Figur 2.4 Gennemsnitsalder for ansøgere uden tidligere bevilget støtte, efter afgørelse År År I alt Afslag Almindelig støtte Udvidet støtte Særlig indretning Anden bilstøtte 25 Især ansøgere, som har fået tilkendt udvidet støtte til køb af bil, er siden 2001 blevet ældre, men også inden for kategorien anden støtte er gennemsnitsalderen steget. Ansøgere, som har fået afslag, har i 2005 en lavere gennemsnitsalder end i 2004, mens ansøgere til almindelig og særlig bilstøtte har en uændret gennemsnitsalder i forhold til De mest udbredte hoveddiagnoser blandt ansøgere uden tidligere bevilget støtte var bevægeapparatlidelser (eksempelvis led- og slidgigt, ryglidelser mv.) og nervesygdomme (f.eks. sklerose, lammelser mv.), som udgjorde henholdsvis 29 procent og 23 procent af ansøgerne i 2005, jf. tabel 2.8.

19 KAPITEL 2 AFGØRELSER OM BILSTØTTE I AMTER OG NÆVN 19 Tabel 2.8 Ansøgere uden tidligere bevilget støtte, fordelt efter sagens afgørelse og diagnose. Procent, amtssager Diagnosegruppe 2005 Nervesygdomme Lunge- lidelser mv. Hjerte- / karsygdomme Bevægeapparatlidelser Medfødte misdannelser Ulykkestilfælde, misdannelser mv. Andre sygdomme I alt Sagens afgørelse: Antal Afslag på bilstøtte Alm. støtte til bil Udv. støtte til køb af bil Særlig indretning Anden bilstøtte I alt Note: Hvis rækkerne i tabellen ikke summer til 100 procent skyldes det, at der er grupper af sager, hvor diagnosen ikke er oplyst. 12 procent af ansøgerne uden tidligere bevilget støtte led af hjerte-/karsygdomme, 8 procent af følgerne efter ulykkestilfælde mv., 5 procent af lungesygdomme og 5 procent af medfødte misdannelser. Endelig havde 15 procent af nyansøgerne en hoveddiagnose, som ikke faldt i én af de nævnte hovedgrupper. Diagnosefordelingen for ansøgerne uden tidligere bevilget støtte har været forholdsvis stabil gennem årene, jf. figur 2.5.

20 20 ANKESTYRELSENS STATISTIKKER Figur 2.5 Ansøgere uden tidligere bevilget støtte, fordelt efter hoveddiagnose. Procent, Pct Nervesygdomme Hjerte- og karsygdomme Lungelidelser Bevægeapparatslidelser Medfødte misdannelser Ulykkestilfælde mv. Andre sygdomme Pct Ekspeditionstider Ansøgere uden tidligere bevilget støtte måtte i 2005 i gennemsnit vente 9,6 måneder i amterne på at få afgjort deres ansøgning. I denne ekspeditionstid indgår både kommunernes forberedelse af sagen (indstilling) og den tid, der er gået til amtets sagsbehandling, jf. tabel 2.9.

21 KAPITEL 2 AFGØRELSER OM BILSTØTTE I AMTER OG NÆVN 21 Tabel 2.9 Ansøgere uden tidligere bevilget støtte, fordelt efter ekspeditionstid og afgørelse 1 Samlet ekspeditionstid i måneder. Procentfordelt 2005 I alt > Gns. ekspeditionstid (mdr.) Sagens afgørelse: % % % % % % % Antal Afslag Alm. Støtte Udv. støtte Særlig Amterne ,0 Nævn (ankesag) ,1 Amterne ,7 Nævn (ankesag) ,0 Amterne ,5 Nævn (ankesag) ,0 Amterne ,1 indretning Nævn (ankesag) ,9 Anden Amterne ,6 bilstøtte Nævn (ankesag) ,5 I alt Amterne ,6 Nævn (ankesag) ,1 1 Eksklusiv sager med uoplyst ekspeditionstid For ankesagerne i de sociale nævn, var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 5,1 måneder - regnet fra det tidspunkt, hvor amtet traf sin afgørelse som 1. instans. Da der er en klagefrist på 4 uger, er den effektive sagsbehandlingstid i nævnet kortere end det anførte. Ekspeditionstiden er afhængig af den afgørelse, der træffes. Ekspeditionstiden var 10 måneder i amternes afslagssager og 9,7 måneder ved sager, hvor der blev bevilget almindelig støtte. Den laveste ekspeditionstid på 8,1 måneder var i sager, hvor der blev bevilget særlige indretninger. For ankesagernes vedkommende var ekspeditionstiden længst i de få sager, hvor der blev bevilget støtte til særlig indretning, nemlig 6,9 måneder, mens den var kortest på 2,5 måneder, når der blev bevilget anden bilstøtte. Det skal dog bemærkes, at der indgår meget få sager i disse kategorier, så der skal meget få udsving til i enkelte sagers sagsbehandlingstid,

22 22 ANKESTYRELSENS STATISTIKKER før det giver sig udslag i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Dette gælder også for sagerne med afgørelse om udvidet støtte. I forhold til 2004 er den samlede ekspeditionstid for nævnenes sager uændret. For amtssagernes vedkommende er sagsbehandlingstiden steget med 0,1 måned til 9,6 måneder. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har generelt været stigende fra 2001 til Sagsbehandlingstiden i alle sagstyper er steget fra 2004 til 2005, dog undtagen sager om særlig støtte og anden støtte, der begge er faldet, jf. figur 2.6. Figur 2.6 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid, amtssager, efter afgørelsestyper Mdr I alt Afslag Almindelig bilstøtte Udvidet bilstøtte Særlig indretning Anden bilstøtte Mdr Hovedparten af ekspeditionstiden for de sager, der blev afgjort af amterne, blev anvendt af kommunerne i forbindelse med forberedelsen af sagen, nemlig i gennemsnit 6,5 måned, hvilket er en stigning på 0,4 måned i forhold til Amtets efterfølgende behandling af sagen tog i gennemsnit 3,1 måned, hvilket svarer til et fald på 0,3 måned i forhold til 2004, jf. tabel 2.10.

23 KAPITEL 2 AFGØRELSER OM BILSTØTTE I AMTER OG NÆVN 23 Tabel 2.10 Gennemsnitligt tidsforbrug for amtssager fordelt på myndighed Myndighed Kommunen 6,1 6,5 Amtet 3,4 3,1 I alt 9,5 9,6 Note: Tallene for 2004 svarer ikke direkte til tallene fra årsstatistikken 2004, da de efterfølgende er blevet opdateret med senere indberettede sager. Der var relativt store geografiske forskelle i ekspeditionstiden. Den samlede ekspeditionstid i sager, som amterne har afgjort, varierer fra under 6,2 måneder i Bornholms Regionskommune til 15 måneder i Københavns Amt. Ses der på nævnenes ankesager, varierede den gennemsnitlige ekspeditionstid fra 2,7 måned for nævnet i Ringkøbing Amt til 9 måneder for nævnet i Bornholms Regionskommune, jf. figur 2.7.

24 24 ANKESTYRELSENS STATISTIKKER Figur 2.7 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for amter og nævn, fordelt på amter Kbh.+Fr.berg kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Regionskommune Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Hele landet Mdr Mdr. Nævn Amter Note: Der er ikke angivet en sagsbehandlingstid for sagerne fra det sociale nævn i Storstrøms Amt, da der ikke er indberettet nogen sager. Ser man på, hvordan amternes sagsbehandlingstid er sammensat, fremgår det, at også her er der store regionale forskelle på, hvor stor en andel af sagsbehandlingstiden amtet selv står for, og hvor stor en andel kommunens sagsbehandling i forbindelses med indstillingen udgør, jf. figur 2.8.

25 KAPITEL 2 AFGØRELSER OM BILSTØTTE I AMTER OG NÆVN 25 Figur 2.8 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for amter, opdelt i amter og kommuners sagsbehandlingstid Kbh.+Fr.berg kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Regionskommune Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Hele landet Mdr Mdr. Kommuner Amt Note: København, og Frederiksberg kommuner samt Bornholms Regionskommune er ikke opdelt i hhv. kommuner og amt pga. deres særstatus. Som det ses er Københavns Amt det amt, hvor både amtet selv og kommunen har den længste sagsbehandlingstid. Den korteste amtslige sagsbehandlingstid ligger i Ribe Amt, mens den korteste kommunale sagsbehandlingstid ligger i Viborg Amt. 2.7 Afgørelser i forhold til kommunale indstillinger I forbindelse med nye ansøgninger om bilstøtte behandler kommunen sagen og fremsender herefter en indstilling til amtet. I indstillingen indgår kommunens vurdering af, hvilken afgørelse sagen bør ende med. Amterne behandler derefter sagen og træffer afgørelse. I 2005 var der overensstemmelse mellem kommunens indstilling og amtets afgørelse i 76 og 90 procent af afgørelserne, tabel 2.11.

26 26 ANKESTYRELSENS STATISTIKKER Tabel 2.11 Ansøgere uden tidligere bevilget støtte, fordelt på kommunens indstilling og amtets afgørelse. Procent Amtets afgørelse 2005 I alt Afslag Alm. støtte Udv. støtte Særlig indretning Anden bilstøtte Kommunens indstilling Antal Afslag Alm. Støtte Udv. Støtte Særlig indretning Anden bilstøtte I alt Note: Forskellen mellem sumtallet i tabel 2.8 og 2.11 skyldes, at tabel 2.11 ikke inkluderer de 19 uoplyste sager. I 90 procent af de sager, hvor kommunen indstillede til afslag, fulgte amtet denne indstilling. I 6 procent af disse sager besluttede amtet, trods indstilling om afslag, at bevilge almindelig støtte til køb af bil - og i yderligere 4 procent af disse sager bevilgedes enten udvidet støtte, tilskud til særlig indretning eller anden bilstøtte. I sager, hvor kommunen havde indstillet, at der skulle bevilges almindelig støtte til køb af bil, fulgte amtet denne indstilling i 76 procent af sagerne. I 19 procent af de sager, gav nævnet imidlertid afslag. I de sager, hvor kommunen indstillede til udvidet støtte til køb af bil, var der overensstemmelse mellem kommunens indstilling og amtets afgørelse i 86 procent af disse tilfælde. Overensstemmelsen i sager, hvor kommunen indstillede til et tilskud til særlig indretning, lå på samme niveau, nemlig 87 procent. I sager om anden bilstøtte fulgte amtskommunerne kommunernes indstillinger i 82 procent af tilfældene. 15 procent af disse sager resulterede dog i, at amtet gav afslag. I er der sket en stigning i andelen af sager, hvor der er overensstemmelse mellem kommunens indstilling og amtets afgørelse. Den eneste sagstype, hvor andelen er faldet, er sager om udvidet bilstøtte, jf. figur 2.9.

27 KAPITEL 2 AFGØRELSER OM BILSTØTTE I AMTER OG NÆVN 27 Figur 2.9 Procentdel sager, hvor amtet følger kommunens indstilling, ansøgere uden tidligere bevilget støtte Pct. 100 Pct Afslag Almindelig bilstøtte Udvidet bilstøtte Særlig indretning Anden bilstøtte I alt 50 Det tyder på, at der ikke er en sammenhæng mellem, hvor ofte amterne følger kommunernes indstilling på ét område, og hvor ofte de sociale nævn omgør amternes afgørelser på samme område, jf. tabel 2.6 og tabel I afslagssager, der har den laveste omgørelsesprocent, følger amterne i 9 ud af 10 tilfælde de kommunale indstillinger, jf. tabel I sager vedrørende særlig indretning, der har den højeste omgørelsesprocent, følger amterne således ligeledes de kommunale indstillinger i knap 9 ud af 10 tilfælde.

28 28 ANKESTYRELSENS STATISTIKKER 3 Regelsæt og sagsgang Denne statistik vedrører afgørelser om bilstøtte mv., der er truffet efter lov om social service i Serviceloven trådte i kraft pr. 1. juli 1998, men videreførte i det væsentlige de tidligere regler i bistandsloven vedrørende hjælpemiddelbil. Lovgrundlaget for bevilling af støtte til bil fremgår af 99 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. december 2005 med senere ændringer, samt Socialministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 11. januar 2005 om støtte til køb af bil efter servicelovens 99. Endvidere henvises til Socialministeriets vejledning af 5. marts 1998 om støtte til hjælpemidler, biler og boligindretning m.v. 3.1 Personkreds Efter servicelovens 99 kan der ydes støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der bevirker, at de ikke eller kun med betydelig vanskelighed kan fungere i den daglige tilværelse uden brug af bil. De nærmere betingelser for at yde støtte til køb af bil er fastsat i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 11. januar 2005 om støtte til køb af bil efter servicelovens 99. Efter denne bekendtgørelse kan bilstøtte bevilges på følgende betingelser: Støtte til køb af bil kan ydes til personer med en varig nedsættelse af funktionsevnen, der væsentligt forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemførelse af en uddannelse uden brug af bil. Ved vurderingen af ansøgers helbredsmæssige forhold skal der lægges vægt på det objektive lægelige fund, lægelige udtalelser, oplysninger om lidelsens udvikling, ansøgers evne til at færdes, herunder gangdistance og om der foreligger et særligt skånebehov. Der skal endvidere lægges vægt på ansøgers familie- erhvervs- og uddannelsesmæssige forhold, i det omfang disse forhold har betydning for ansøgers funktionsevnenedsættelse og ansøgers daglige kørselsbehov.

29 KAPITEL 3 REGELSÆT OG SAGSGANG 29 Hvis ansøgerens samlede kørselsbehov vurderet på baggrund af alder, almentilstand og forholdene i øvrigt ikke kan tilgodeses mere hensigtsmæssigt ved andre kørselsordninger (herunder benyttelse af kollektive transportmidler og trafikselskabernes tilbud om individuel handicapkørsel). Det er ikke funktionsnedsættelsens art eller omfang, der er afgørende for tildeling af bilstøtte, men i hvilken udstrækning funktionsnedsættelsen hindrer, at ansøgeren kan benytte kollektive transportmidler og i øvrigt dække sit kørselsbehov på anden måde end ved at køre i egen bil. Dette beror på en samlet vurdering af ansøgerens sociale og helbredsmæssige forhold. Heri indgår oplysninger om ansøgers kørselsbehov og en vurdering af, om støtte til bil i væsentlig grad vil gøre ansøger selvhjulpen. 3.2 Støtteformer Tilkendelsesreglerne og betingelserne for støtte til køb af bil er opdelt efter kørselsbehovets karakter. Der skelnes mellem 3 bilkategorier: erhvervsbil, når bilstøtte er nødvendig for, at ansøgeren kan udføre sit erhverv, og når dette erhverv skaffer ansøgeren et væsentligt bidrag til forsørgelsen; uddannelsesbil, når bilstøtte er nødvendig for at gennemføre en uddannelse, der ud fra et overordnet tilrettelagt uddannelsesforløb sigter mod fremtidige arbejds- og indtægtsmuligheder; trivselsbil, når bilstøtten i væsentlig grad afhjælper følgerne af funktionsnedsættelsen og letter den daglige tilværelse for ansøgeren. Er ansøgeren berettiget til bilstøtte under én af de nævnte kategorier, kan hjælpen ydes på følgende måde: Støtte til køb af en ny bil ydet som et rentefrit lån på indtil kr. (2005-niveau), dog højst svarende til bilens købesum. Lånet afdrages på lempelige vilkår over 6 år. For personer med et årligt indkomstgrundlag på mindre end kr. (2005-niveau) afdrages kun halvdelen af lånet, resten nedskrives. For personer med et højere indkomstgrundlag forhøjes den andel af lånet, der skal tilbagebetales ved en indtægtsmæssig graduering. Støtten til lån ydes til den billigst egnede bil. Når der foreligger ganske særlige forhold i forbindelse med ansøgerens funktionsnedsættelse, kan der ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af en større og dyrere bil (udvidet støtte til køb af bil). Den udvidede støtte udmåles som forskellen

30 30 ANKESTYRELSENS STATISTIKKER mellem støtten efter pkt. 1 og bilens anskaffelsespris. Udvidet støtte kan komme på tale, når eksempelvis ansøgerens funktionsnedsættelse nødvendiggør særlige indretninger, der kun er mulige i en mere rummelig bil, når der kræves særlige ind- og udstigningsforhold, eller når ansøgeren skal medbringe hjælpemidler (kørestol mv.). Udvidet støtte gives til den bil, der efter en konkret vurdering anses for at være den billigste egnede. Der kan bevilges ansøgeren støtte til udskiftning af bilen efter tidligst 6 år. Støtten bevilges som nævnt under pkt. 1 og 2. Nettoprovenuet ved salget af den gamle bil skal anvendes til køb af den nye bil eller fratrækkes i det nye lån, således at den tilbagebetalingspligtige del nedbringes først. Der kan ydes støtte til førtidig udskiftning før 6 års periodens udløb, hvis en ændring i ansøgerens helbredsforhold og funktionsniveau betyder, at bilen ikke længere er egnet, eller hvis bilen totalskades eller på anden måde er uhensigtsmæssig i drift. For personer under uddannelse, der ikke har erhvervsindtægt, kan der bevilges afdragsfrihed, så længe uddannelsen varer. Amtet er bemyndiget til at bevilge fritagelse for eller nedsættelse af betaling af bilafgift (brændstofforbrugsafgift), når ansøgeren opfylder betingelserne for støtte til køb af bil. Det er ikke en betingelse, at der samtidig er ydet lån til bilen. Der kan ydes støtte til betaling af køreundervisning af ansøgeren og til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgninger om støtte til køb af bil eller ved fornyelse af kørekort af helbredsmæssige årsager. Der kan også bevilges tilskud til betaling af køreundervisning af en person, der godkendes som chauffør for en person under 18 år, der er berettiget til støtte til køb af bil. Der kan ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af registreringsafgift til personer, der ved indrejse i Danmark medbringer en bil, og når betingelserne for støtte til køb af bil i øvrigt er opfyldt. Endelig kan der ud over støtte til køb af bil mv. ydes tilskud til særlige indretninger, når politiet stiller krav herom, eller når ansøgerens helbreds- og funktionsniveau taler for det. Der kan ydes tilskud til særlige indretninger, uanset om der også ydes støtte til køb af bil. Særlige indretninger omfatter typisk installation af specialsæde, motor- og kabinevarmer, servostyring, elektrisk lift mv. Tilskud til automatgear (automatisk transmission), der følger med en ny bil, ydes med kr. (2005-niveau) under forudsætning af, at bilen ikke er mere end 1 år gammel.

31 KAPITEL 3 REGELSÆT OG SAGSGANG Vilkår for støtte, frakendelse og henstand Der gælder en række betingelser for at modtage lån til køb af bil: Lånet skal som udgangspunkt anvendes til køb af en fabriksny bil, og bilen skal registreres i navnet på den person, der modtager støtte. Der kan dog ydes støtte til bil, som ansøgeren eller en anden person i husstanden har købt fabriksny inden for det sidste år. Hvis lånet ydes på baggrund af et barns invaliditet, registreres barnet som ejer og forældrene som brugere. Der kan endvidere med samtykke fra ansøgeren ydes lån til en brugt bil, hvis bilen tidligere er bevilget efter servicelovens 99 og samtidig er under 2 år gammel. Bilen skal sikkerheds, drifts- og kvalitetsmæssigt være i forsvarlig stand. Bilen må ikke overdrages, udlejes eller udlånes i længere tid og må ikke sælges, før den afdragspligtige del af lånet er afdraget. De helbredsmæssige og eventuelle erhvervsmæssige og uddannelsesmæssige forudsætninger for støtten skal vedblivende være til stede. Bilen skal i videst mulige omfang anvendes til at dække ansøgerens totale kørselsbehov (det vil sige, at ansøgeren i almindelighed skal kunne klare sig uden supplerende kørselsordninger). Opfylder ansøgeren ikke længere disse betingelser, skal kommunen afgive indstilling til amtet om frakendelse af støtten. Afgørelsen kan ankes til det sociale nævn. Hvis nævnet stadfæster beslutningen om frakendelse, skal restgælden indfries og afgiftsfritagelsen bortfalde. Ved manglende betalingsevne på grund af arbejdsløshed, sygdom og lignende kan kommunen give henstand med betaling af afdrag. Der kan også gives henstand med en del af afdraget, således at der fastsættes en midlertidig afdragsordning med nedsatte afdrag. Ved senere udskiftning kan der bevilges eftergivelse, såfremt bilens værdi ved salg ikke dækker restgælden. 3.4 Klausulering mv. ved støtte til bilkøb Ved støtte til køb af bil sørger kommunens sociale forvaltning for oprettelse af gældsbrev og sikrer, at der ved registrering af bilen indføjes en klausul, således at ejerskifte ikke kan finde sted før 6 år efter registreringen. Endvidere orienteres Centralregisteret for motorkøretøjer om eventuel afgiftsfritagelse.

32 32 ANKESTYRELSENS STATISTIKKER 3.5 Kommunen afgiver indstilling 1 Ansøgning om bilstøtte indgives til ansøgerens kommune. Oftest er det ansøgeren selv, der tager initiativ til ansøgningen, men også socialforvaltningen, ansøgerens praktiserende læge, sygehuse, specialinstitutioner mv. kan tage initiativ til sagens rejsning. Efter modtagelsen af ansøgningen er kommunen ansvarlig for, at sagerne oplyses tilstrækkeligt, herunder at der indhentes de fornødne erklæringer fra læge, speciallæge, ergoeller fysioterapeut, amtets hjælpemiddelcentral mv., der kan belyse ansøgerens helbredsmæssige forhold, funktionsevne og behovet for særlige indretninger og andre tilpasninger. Som grundlag for vurderingen af ansøgerens funktionsevne skal der ske en bred belysning af, hvordan ansøgeren klarer sin daglige tilværelse med sit handicap. Denne beskrivelse af ansøgerens funktionsniveau, der er baseret på de sociale myndigheders og ansøgerens egen beskrivelse, sammenholdes med oplysninger om det objektive helbredsmæssige grundlag. Ansøgningen skal bedømmes efter en samlet vurdering af ansøgers helbredsmæssige og sociale forhold. Som nævnt er det en betingelse for tilkendelse af bilstøtte, at ansøgerens samlede kørselsbehov vurderet på grundlag af alder, funktionsevne og forholdene i øvrigt, ikke mere hensigtsmæssigt kan tilgodeses ved andre befordringsordninger. Det er således et krav, at ansøgerens kørselsbehov kun kan løses ved benyttelse af egen bil. Under behandlingen af en ansøgning må det endvidere vurderes, om ansøgeren er i stand til at føre bil, eller om en anden person kan stå til rådighed som chauffør. For ansøgere uden kørekort i forvejen skal der rettes henvendelse til politiet vedrørende udstedelsen af et kørekort og eventuelle vilkår herfor. 3.6 Amtet træffer afgørelse Når kommunen har beskrevet og vurderet de ovennævnte forhold, afgives en indstilling til amtet. Amtet træffer alle afgørelser om bevilling af støtte til bil. Kommunen træffer dog afgørelser om henstand med tilbagebetaling (for eksempel i tilfælde af sygdom, arbejdsløshed eller lignende) og eftergivelse af lån. Amtet kan bemyndige en kommune til at bevilge tilskud til særlige indretninger, når politiet har krævet særlige indretninger i bilen. 1 Pr. 1. januar 2007 ligger afgørelseskompetencen hos de nye kommuner. Opdelingen i indstillende og afgørende myndighed bortfalder således.

33 KAPITEL 3 REGELSÆT OG SAGSGANG 33 Amtet behandler ansøgningen og kommunens indstilling med henblik på at sikre, at sagen er tilstrækkeligt belyst. Amtet kan indhente yderligere oplysninger - eksempelvis fra speciallæge mv. - inden sagen afgøres. 3.7 Klager over kommunens/amtets afgørelser Hvis ansøgeren ikke er enig i den afgørelse, som amtet eller kommunen har truffet, kan ansøgeren indgive en klage. Klager over afgørelser indsendes til den amtskommune, der har truffet afgørelsen om støtte til bil, eller den kommune, der har truffet afgørelsen om henstand med tilbagebetaling eller eftergivelse af lån, senest 4 uger efter afgørelsen. Afgørelsesmyndigheden genvurderer sagen (remonstration), og ændrer myndigheden ikke afgørelsen, sendes klagen videre til klageinstansen. Amtskommunernes afgørelser om støtte til køb af bil efter servicelovens 99 samt kommunale afgørelser om henstand og eftergivelse af lån påklages til det sociale nævn. Det sociale nævn er et regionalt organ under statsamterne. Nævnet for København og Frederiksberg kommuner er dog tilknyttet Den Sociale Sikringsstyrelse. I nævnene indgår statsamtmanden som formand og repræsentanter udpeget efter indstilling fra kommuneforeningen i det pågældende amt, amtet og fra De Samvirkende Invalideorganisationer. Som hovedregel kan en afgørelse efter den sociale lovgivning kun påklages til én instans, det vil sige det sociale nævn. Dog kan Ankestyrelsen, der som overordnet ankeinstans koordinerer praksis på bilområdet i hele landet, optage sager, der skønnes at have principiel eller generel betydning for praksis, til behandling. Der er tale om sager, der er egnede til at afklare lovgivningen og præcisere praksis på et bestemt område - eller som indeholder spørgsmål, som Ankestyrelsen ikke tidligere har taget stilling til. Ankestyrelsens afgørelser i principielle og generelle sager vedrørende støtte til erhvervelse af motorkøretøj indgår ikke i denne årsstatistik.

34 34 ANKESTYRELSENS STATISTIKKER 4 Indsamling og behandling af data 4.1 Indsamling Til brug for amternes og de sociale nævns indberetninger findes der på Ankestyrelsens hjemmeside elektroniske indberetningsskemaer, som udfyldes for hver afgørelse, som de pågældende myndigheder har truffet i sager om støtte til køb af bil mv. Skemaerne udfyldes af den myndighed, som har truffet afgørelse i den pågældende sag. Det skal bemærkes, at indberetningerne til Ankestyrelsen først fra foråret 2005 er foregået elektronisk via hjemmesiden. Oplysningerne i denne årsstatistik er derfor en kombination af elektronisk indtastede skemaer og papirskemaer udfyldt af myndighederne. Amterne og nævnene har indberettet afgørelser vedrørende alle former for støtte efter bilbekendtgørelsen. Hvis der i samme sag og på samme tid træffes afgørelse om flere forskellige støtteformer, er disse afgørelser samlet som én afgørelse. Hvis der over en periode er truffet flere afgørelser om den samme person inden for samme år, ville disse afgørelser blive registreret særskilt, og ansøgeren vil således indgå i statistikken, hver gang der er truffet en afgørelse. Årsstatistikken er således en afgørelsesstatistik, idet statistikken først og fremmest vedrører antallet af afgørelser frem for antallet af personer. 4.2 Skemaindhold De udfyldte statistikskemaer indeholder oplysninger om den pågældende ansøgers personlige forhold så som alder, statsborgerskab, civilstand, indtægtsforhold mv. Arten af den nuværende sag og eventuel afgørelse på tidligere sag oplyses også. Skemaerne indeholder endvidere visse lægelige oplysninger om blandt andet ansøgerens hoveddiagnose og gangdistance. Endelig gives udførlige oplysninger om bopælskommunens indstilling, amtets og eventuelt nævnets afgørelse, afgørelsesart og -måde samt sagsbehandlingens varighed. 4.3 Behandling af skemaoplysninger Ved myndighedernes indtastning af indberetningsskemaerne modtager Ankestyrelsen løbende ovennævnte data samt kontrollerer for fejl og mangler. Hvis der konstateres fejl

35 KAPITEL 4 INDSAMLING OG BEHANDLING AF DATA 35 og/eller mangler i et skema, som ikke umiddelbart kan korrigeres, kontaktes den myndighed, som har indsendt det pågældende skema med henblik på afklaring eller komplettering af de afgivne oplysninger. I forbindelse med udarbejdelse af årsstatistikken gennemføres en række logiske tests omkring besvarelsernes interne overensstemmelse samt forskellige pålidelighedstests. De fleste fejl kan umiddelbart rettes i forbindelse med testene. I enkelte tilfælde kan det kun vanskeligt lade sig gøre eller slet ikke lade sig gøre. Disse data ekskluderes af hensyn til datavaliditeten fra årsstatistikken. Et mindre antal skemaer indeholder ikke alle ønskede oplysninger. Derfor kan kategorien uoplyst forekomme i årsstatistikkens skemaer og tabeller. Efter rensning og validering af skemaoplysningerne har Ankestyrelse foretaget en analyse af datamaterialet. I årsstatistikkens tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114. Årsstatistik

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2008

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2008 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2008 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114. Årsstatistik

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik for de sociale nævn 2006 Udgiver Ankestyrelsen, juli 2007 ISBN nr. 978-87-7811-032-9

Læs mere

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016 Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til - 2016 Lovgrundlag Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 719 af 19. juni 2013 Link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152363

Læs mere

Støtte til køb af bil Servicelov 114

Støtte til køb af bil Servicelov 114 Støtte til køb af bil Servicelov 114 Kvalitetsstandard 2016 Hvad er støtte til bil: Støtte til bil er for eksempel Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114 Årsstatistik for 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Støtte til handicapbil Omsorg og Sundhed Godkendt af Social og Forebyggelsesudvalget den 10. maj 2016 Støtte til handicapbil Lovgrundlag for indsatsen 114 i Lov om Social Service / BEK

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven,

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 719 af 19/06-2013 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at Brønderslev

Læs mere

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr.

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr. KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114-115 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 1252 af 20/11-2017 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Støtte til køb af bil servicedeklaration 1 Støtten skal medvirke til at man får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt 2 Serviceinformationer for støtte til køb af bil efter Servicelovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2009/1 LSF 168 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2009-5313 Fremsat den 17. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Merudgifter til voksne

Merudgifter til voksne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Merudgifter til voksne Oktober 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Resume og anbefalinger 4 1.1 Ankestyrelsens vurdering af kommunernes sager 4 1.2 Ankestyrelsens

Læs mere

Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen.

Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen. VEJLEDNING Indberetning af kommunale afgørelser i sager om støtte til køb af bil mv. efter servicelovens 114, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni 2006 Denne vejledning vedrører Ankestyrelsens

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Støtte til køb af bil Servicelov 114

Støtte til køb af bil Servicelov 114 Støtte til køb af bil Servicelov 114 Kvalitetsstandard 2017 Hvad er støtte til bil: Støtte til bil er for eksempel Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om social service

Forslag. lov om ændring af lov om social service BILAG 1 Eksempel på modellen Særligt personlige hjælpemiddel, jf. 7.1.4 til senere overvejelse Fremsat den {FREMSAT} den * af socialminister ( ) {AF} Forslag til lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2009

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2009 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2009 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler. efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2009 2 ANKESTYRELSENS

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Ankestatistik for de sociale nævn 2003

Ankestatistik for de sociale nævn 2003 Ankestatistik for de sociale nævn 2003 Marts 2004 Ankestatistik 2003 for de sociale nævn De sociale nævn behandler efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (jf. Lov nr. 453 af

Læs mere

Ankestatistik for de sociale nævn 2004

Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Maj 2005 Titel: Ankestatistik for de sociale nævn 2004 Udgiver: Ankestyrelsen, Analysekontoret Ansvarlig institution: Ankestyrelsen Copyright: Ankestyrelsen Emneord:

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 2011 2009 Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 Hvem kan søge Du kan søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning af bil, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller

Læs mere

ANKESTYRELSENS STATISTIKKER. Støtte til køb af bil mv. (servicelovens 99): Årsstatistik 2004

ANKESTYRELSENS STATISTIKKER. Støtte til køb af bil mv. (servicelovens 99): Årsstatistik 2004 ANKESTYRELSENS STATISTIKKER Støtte til køb af bil mv. (servicelovens 99): Årsstatistik 2004 September 2005 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens 99): Årsstatistik 2004 En kommenteret statistisk oversigt

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Transport

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Transport DINE SOCIALE RETTIGHEDER Transport Forord I denne pjece gennemgår jeg nogle af de muligheder og rettigheder, du har som kronisk nyresyg i forhold til transport. Pjecen indeholder kun de overordnede regler.

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Vent, henter dokumentoplysninger...

Vent, henter dokumentoplysninger... Vent, henter dokumentoplysninger... Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 BEK nr 615 af 15/06/2006 (Gældende) LBK Nr. 864 af 22/10/2002 LBK Nr. 978 af 04/12/2003 LBK Nr. 58 af

Læs mere

Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114

Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114 Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114 Du kan søge om støtte til køb af bil, hvis du, som følge af et varigt handicap, ikke kan få dækket dit kørselsbehov på anden måde end ved brug

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

ANKESTYRELSENS STATISTIKKER. Støtte til køb af bil mv. (servicelovens 99): Årsstatistik 2003

ANKESTYRELSENS STATISTIKKER. Støtte til køb af bil mv. (servicelovens 99): Årsstatistik 2003 ANKESTYRELSENS STATISTIKKER Støtte til køb af bil mv. (servicelovens 99): Årsstatistik 2003 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens 99): Årsstatistik 2003 En kommenteret statistisk oversigt over afgørelser

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2016

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2016 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2012-2016 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder forsat færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 157 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. februar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

gladsaxe.dk Regler for støtte til køb af bil Underrubrik eller dato

gladsaxe.dk Regler for støtte til køb af bil Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Regler for støtte til køb af bil Underrubrik eller dato 1 Regler for støtte til køb af bil I denne pjece kan du læse om betingelserne for bevilling af støtte til køb af bil samt særlig indretning

Læs mere

Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114

Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114 Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114 1 Ydelsens lovgrundlag 1 Hvem kan få støtte til køb af bil? Målgruppe Lov

Læs mere

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information om boligændringer... 3 Generel kvalitetsstandard for boligindretning...

Læs mere

STØTTE TIL KØB AF BIL

STØTTE TIL KØB AF BIL STØTTE TIL KØB AF BIL Ansøgning om støtte til køb af bil samt særlig indretning. I denne pjece kan du læse om, hvordan du kan ansøge om støtte til køb af bil samt særlig indretning af bil efter lov om

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven I medfør af 114, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1270 af 24. oktober 2016, 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER. Hjælpeordning Lov om social service 77 2004

ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER. Hjælpeordning Lov om social service 77 2004 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Hjælpeordning Lov om social service 77 2004 Titel: Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Hjælpeordning. Lov om social service 77. Udgiver: Ankestyrelsen, juli 2004. ISBN

Læs mere

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Ankestyrelsens sager 2 2.1 Tilgang af sager 2 2.2 Afsluttede sager 3 2.3 Sager om ændret

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

Statusrapport over de foreløbige erfaringer med SU-handicaptillæg

Statusrapport over de foreløbige erfaringer med SU-handicaptillæg Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 357 Offentligt SUstyrelsen SPS-enheden 24. november 2005 J. nr. 2005-4182/høring i øvrigt Statusrapport over de foreløbige erfaringer med SU-handicaptillæg 1. Indledning

Læs mere

Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 20, stk. 2

Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 Statistik 1993-1999 - klagesager vedr. specialundervisning for børn 18-- Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 Statistik 1993-1999

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114 Årsstatistik for 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven I medfør af 114, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning boligskift nyopført hus hjælperværelse muskelsvind hjælpeordning

Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning boligskift nyopført hus hjælperværelse muskelsvind hjælpeordning KEN nr 9299 af 02/05/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 10 07 2013 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning

Læs mere

Handicapbil efter serviceloven 114. Kvalitetsstandard

Handicapbil efter serviceloven 114. Kvalitetsstandard Handicapbil efter serviceloven 114 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for støtte til køb af handicapbil Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om støtte til køb af

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Ankestyrelsens undersøgelser Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 September 2009 Titel Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Videns og dokumentationscenter Psykisk sårbare og førtidspension 2013 Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Antallet af førtidspensionister har været faldende siden 2011, hvor der

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 1. halvår 216 26-9-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (21-216) Tallene fra 21-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium Beskæftigelsesrapport 2004 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Konservatoriets sammenfattende vurdering... 4 3. Kandidaternes socioøkonomiske

Læs mere

1 Resumé og anbefalinger

1 Resumé og anbefalinger 3 1 Resumé og anbefalinger Ankestyrelsen har undersøgt fra 24 kommuner om hjælp eller afslag på hjælp efter serviceloven til borgere over 18 år med sjældne diagnoser med komplekse behov og borgere med

Læs mere

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets NOTAT 1. maj 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0004440-2 Social- Sundheds- og markedsområdet Ledelsessekretariatet Behandling og afrapportering af klager på Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalgets område

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2013

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2013 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2009-2013 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2 Gennemsnitsalderen

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 1043 af 7. september 2010 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug. Man kan få bevilget støtte til bil på trivsels-, erhvervs

Læs mere

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a.

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Januar 2012 Retsregler om tilkendelse af fleksjob Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03

RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03 RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udlændingestyrelsens kvalitet af sagsbehandlingen Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig ved deres møde

Læs mere

HVIS DU VIL KLAGE. - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen

HVIS DU VIL KLAGE. - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen HVIS DU VIL KLAGE - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen HVIS DU VIL KLAGE - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen I denne pjece kan du læse om de almindelige klageregler

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008

Ankestyrelsens statistikker. Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008 Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet - Årsstatistik

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Kommunernes reaktioner ved underretninger m.v. om børn og unge

Kommunernes reaktioner ved underretninger m.v. om børn og unge Ankestyrelsens undersøgelser Kommunernes reaktioner ved underretninger m.v. om børn og unge April 2008 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommunernes reaktioner ved underretninger m.v. om børn

Læs mere

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003 DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003 Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003 . DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003 Indholdsfortegnelse Forord.............................................................

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 215 1-3-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (29-215) Tallene fra 29-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for 214 er opgjort

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 Statistiske oplysninger om patientklager 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 2 OPRETTEDE-, ANTAGNE- OG AFVISTE PATIENTKLAGESAGER... 8 2.1 Fordeling

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2015

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2015 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2011-2015 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2 Gennemsnitsalder

Læs mere

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning Click here to enter text. Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning 23. november 2012 Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning I det følgende beskrives

Læs mere

Folkeskolens vidtgående specialundervisning Skoleårene 1995/96 2005/06

Folkeskolens vidtgående specialundervisning Skoleårene 1995/96 2005/06 Folkeskolens vidtgående specialundervisning Skoleårene 1995/96 2005/06 UNI C Statistik & Analyse, 20. april 2007 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse 1 Forord og resumé 3 2 Metode 4 3 Elever i den vidtgående

Læs mere

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 1 2 Sammenfatning 2 3 Overordnede resultater fra undersøgelsen 4 3.1 Fordeling

Læs mere

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig Ankestyrelsens praksisundersøgelser Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om hjælp til boligindretning

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl.

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 464 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. August 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommuners

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Tlf: 99889988 E-mail: sikkerpost@rebild.dk Web: www.rebild.dk Sendes til kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget dato KLE 27.60.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning

Læs mere

Referat fra mødet i Ankestyrelsen. 1. Generelle bemærkninger fra Ankestyrelsen i forhold til det indsendte materiale

Referat fra mødet i Ankestyrelsen. 1. Generelle bemærkninger fra Ankestyrelsen i forhold til det indsendte materiale Referat fra mødet i Ankestyrelsen. 1. Generelle bemærkninger fra Ankestyrelsen i forhold til det indsendte materiale a. Sagsbehandlingstider: Styrelsen arbejder på at få reduceret sagsbehandlingstiderne

Læs mere

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2002

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2002 S T A T I S T I K SU-støtte & SU-gæld 2002 SUS nr. 10 November 2003 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.sustyrelsen.dk ISBN: 87-90750-37-3 Forord SUstyrelsen udgiver hermed SU-statistikpublikationen

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2014

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2014 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2010-2014 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder forsat færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Støtte til køb af bil. Servicelovens 114

PLEJEOMRÅDET. Støtte til køb af bil. Servicelovens 114 PLEJEOMRÅDET Støtte til køb af bil Servicelovens 114 Nr. 02 den 10. februar 2009 Norddjurs Kommune,, 1 Indledning. Statsforvaltningen Midtjylland har gennemført en praksisundersøgelse 2008 vedr. støtte

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension Punkt 10. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension 2014-24969 Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget fremsender til byrådets orientering resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere