Administrativ vejledning til den grundlæggende kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse gods.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrativ vejledning til den grundlæggende kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse gods."

Transkript

1 Undervisningsmateriale Administrativ vejledning til den grundlæggende kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse gods. Materialet er udviklet af Transporterhvervets UddannelsesRåd.. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: Dette materiale indeholder en bearbejdning af Lærermateriale til undervisning, Administrativ vejledning til den grundlæggende kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse gods., udviklet for Undervisningsministeriet af Transporterhvervets UddannelsesRåd 1

2 Indhold Forord Oversigt erhvervsmæssig godskørsel/chaufføruddannelsesbevis... 4 Indfasningsordning for efteruddannelse... 5 Undtagelser for uddannelseskrav... 6 Udstedelse af uddannelsesbevis... 7 Midlertidigt chaufføruddannelsesbevis... 7 Uddannelsesbevisets gyldighedsperiode... 7 Bortkommet chaufføruddannelsesbevis... 8 Fortsat efteruddannelse... 8 Baggrund for kvalifikationsuddannelsen... 9 Formålet med kvalifikationsuddannelsen... 9 Definitioner i bekendtgørelse nr Bekendtgørelsens anvendelsesområde Indholdet af den grundlæggende kvalifikationsuddannelse for godschauffører Efteruddannelsens indhold Godkendte kurser (efteruddannelse)

3 Forord. Der har vist sig behov for en særlig administrativ vejledning til grundlæggende kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse for godschauffører, da det samlede regelsæt kan være vanskeligt at overskue for faglærere, administrativt personale på skolerne samt elever. Hensigten har været, at udarbejde en vejledning, som angiver hvilke personer der er omfattet af hvilke ordninger, herunder alders og erfaringskrav til specifikke kørselsopgaver. Endvidere omfatter vejledningen præcise angivelser af ansvar og procedurer i forbindelse med registreringer, udstedelse af førerkort m.v. Baggrunden har blandt andet været, at en vejledning som denne vil kunne hjælpe skolerne i arbejdet med rådgivning af kursister/virksomheder. Afsnit om baggrund og formål med kvalifikationsuddannelsen er placeret bagerst, da dette må forventes at være sekundært i denne sammenhæng. 3

4 Alderskrav: Erfaringskrav: Krav om kvalifikationsuddannelse: Krav om efteruddannelse: Oversigt erhvervsmæssig godskørsel/chaufføruddannelsesbevis Oversigt over hvilke regler der gælder for erhvervsmæssig godskørsel, i forhold til kørekort og chaufføruddannelsesbevis Hvis du har taget kørekort til kategori C (lastbil over kg.) før den 10. september 2009 og ønsker at udføre godskørsel erhvervsmæssigt. Fyldt 18 år Nej Nej Ja 1 uge hvert 5. år Hvis du har taget kørekort til kategori C (lastbil over kg.) efter den 10. september 2009 og ønsker at udføre godskørsel erhvervsmæssigt. 18 år-21år Nej Ja 8 uger Ja 1 uge hvert 5. år Hvis du har taget kørekort til kategori C (lastbil over kg.) efter den 10. september 2009 og ønsker at udføre godskørsel erhvervsmæssigt Fyldt 21 år Nej Ja 4 uger Ja 1 uge hvert 5. år 4

5 Indfasningsordning for efteruddannelse Chauffører, der har kørekort til kategori C (lastbil) udstedt før den 10. september 2009, skal gennemføre deres første efteruddannelse efter en særlig tidsplan. Tidsplanen skal sikre en vis spredning af efteruddannelsen for de ca godschauffører, som skal indfases i kvalifikationsuddannelsen. Den enkelte chauffør bliver ikke indkaldt til efteruddannelse, men fødselsdatoen er afgørende for, hvornår den pågældende senest skal have gennemført efteruddannelsen. Indfasningsordningen er fastsat således: Fødselsdato Efteruddannelse skal være gennemført senest 1, 2 eller juni , 5 eller december , 8 eller juni , 11 eller december , 14 eller juni , 17 eller december , 20 eller juni , 23 eller december , 26 eller juni , 29, 30 eller december 2014 En chauffør, der i en periode har arbejdet som andet end chauffør, og ikke har gennemført efteruddannelse i henhold til ovenstående, og som ønsker at genoptage sit chaufførerhverv, skal gennemføre efteruddannelse, før den pågældende kan begynde som godschauffør igen. 5

6 Undtagelser for uddannelseskrav Førere af følgende køretøjer er undtaget fra kravet om kvalifikationsuddannelse: 1. Køretøjer, der ikke må køre mere end 45 km/t. Der kan f.eks. være tale om kørsel med visse mobilkraner eller kørsel med visse former for særtransporter. 2. Forsvarets, redningsberedskabets og politiets køretøjer. Redningsberedskabet omfatter det statslige redningsberedskab, herunder det statslige regionale redningsberedskab og det kommunale redningsberedskab, jf. LBK nr. 137 af 01/03/2004 (beredskabsloven). 3. Køretøjer under reparation m.v. Undtagelsen omfatter f.eks. køretøjer, der prøvekøres med henblik på teknisk udvikling, reparation eller vedligeholdelse, og nye eller ombyggede køretøjer, som endnu ikke er sat i drift. 4. Køretøjer, der anvendes i katastrofetilfælde eller under redningsoperationer. Førere af køretøjer tilhørende private redningstjenester vil i visse tilfælde være undtaget fra kravet om kvalifikationsuddannelse, men vil i forbindelse med f.eks. autohjælp, hjælp i forbindelse med vandskader og lign. ikke være omfattet af undtagelsen. 5. Køretøjer, der benyttes til køretimer og til individuelle køretimer. 6. Køretøjer, der benyttes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring og varetransport i privat øjemed. 7. Køretøjer, der bruges til at transportere materiel og udstyr, som føreren skal bruge til at udøve sit egentlige erhverv. Det er en betingelse, at kørslen ikke er førerens hovedaktivitet. Eksempelvis vil en stilladsarbejder, der i forbindelse med sit arbejde i ringe omfang fører lastbilen med materiale og udstyr til opførelse af stilladset, ikke være omfattet af kravet om kvalifikationsuddannelse. Der er tale om en konkret vurdering, hvor omganget af beskæftigelsen som fører af lastbilen sammenholdes med den pågældendes øvrige beskæftigelse. 6

7 Udstedelse af uddannelsesbevis Når du har gennemført grundlæggende kvalifikationsuddannelse eller efteruddannelse, kan du ansøge om et chaufføruddannelsesbevis. Dit uddannelsescenter hjælper dig hermed. Uddannelsescenteret, hvor du har gennemført din uddannelse, sender ansøgningen elektronisk til den kortproducent, som Trafikstyrelsen har godkendt. Et vellignende fotografi, som uddannelsescenteret tager af dig, og din scannede underskrift sendes med. Hvis du har gennemført uddannelsen på flere uddannelsescentre, indsendes ansøgningen af det uddannelsescenter, hvor du har gennemført den sidste del af uddannelsen. Det er en betingelse for at udstedt et chaufføruddannelsesbevis, at du har gyldigt kørekort til den pågældende kørekortskategori. Du skal derfor forevise gyldigt kørekort over for uddannelsescentret. Uddannelsescentret udsteder et midlertidigt chaufføruddannelsesbevis til dig. Chaufføruddannelsesbeviset vil blive sendt til dig med posten. Der er fastsat et gebyr på 500 kr. for udstedelse, fornyelse og bortkomst af et chaufføruddannelsesbevis. Chaufføruddannelsesbeviset skal medbringes under kørslen og på forlangende forevises for politiet. Du kan få en bøde, hvis du ikke medbringer beviset under kørslen. Chaufføruddannelsesbevis er et lyseblåt plastikkort. Bevisets udformning, farve m.v. er fastsat i Uddannelsesdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF), hvoraf det endvidere fremgår, at beviset skal udarbejdes på det, de eller et af de officielle sprog i den udstedende medlemsstat. Kontrolmyndighederne i alle EU-medlemsstater og EØS-lande (Island, Liechtenstein og Norge), hvor der er krav om chaufføruddannelsesbevis, vil derfor umiddelbart kunne genkende et bevis udstedt på dansk. Midlertidigt chaufføruddannelsesbevis I forbindelse med indsendelse af ansøgningen om chaufføruddannelsesbevis udstedes der et midlertidigt chaufføruddannelsesbevis med gyldighed i 14 dage til chaufføren. Det midlertidige chaufføruddannelsesbevis gælder kun til kørsel inden for landets grænser. Uddannelsesbevisets gyldighedsperiode Et kvalifikationsuddannelsesbevis har en gyldighedsperiode på 5 år 7

8 Bortkommet chaufføruddannelsesbevis Hvis en chauffør mister sit chaufføruddannelsesbevis, eller hvis beviset bliver ødelagt, kan der ansøges om nyt bevis hos Færdselsstyrelsen enten pr. til eller pr. brev til Adelgade 13, Postboks 9039, København K. Et nyt chaufføruddannelsesbevis (erstatningsbevis) med samme gyldighed som det bortkomne bevis vil blive sendt med posten til chaufføren 3 arbejdsdage efter, at betaling af gebyret på 500 kr. for udstedelse af erstatningsbeviset er registeret. Fortsat efteruddannelse En chauffør, der har gennemført efteruddannelse og fået udstedt et chaufføruddannelsesbevis, skal gennemføre (være færdig med) ny efteruddannelse inden udløbet af chaufføruddannelsesbevisets gyldighedstid på 5 år. 8

9 Baggrund for kvalifikationsuddannelsen Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej (Uddannelsesdirektivet). Direktivet fastsætter krav om, at chauffører, der udfører erhvervsmæssig godstransport eller personbefordring som hovedregel skal have erhvervet visse grundlæggende kvalifikationskrav ud over kørekortet. Der stilles i den forbindelse krav til de nationale chaufføruddannelser og efteruddannelseskrav. Uddannelsesdirektivet er gennemført ved udstedelse af bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Formålet med kvalifikationsuddannelsen Kvalifikationsuddannelsen skal bidrage til større trafiksikkerhed, bedre trafikadfærd og sikkerhed for erhvervschauffører samt øget fokus på rationelt brændstofforbrug. Formålet med de nye kvalifikationsuddannelser for chauffører er at sikre, at chaufførerne har de nødvendige kvalifikationer både for adgang til og for at drive erhverv som chauffør. Kravet om grundlæggende kvalifikationer og om efteruddannelse tager navnlig sigte på at forbedre færdselssikkerheden og chaufførens sikkerhed, herunder i forbindelse med de arbejdsopgaver, chaufføren udfører, når køretøjet holder stille. Desuden tager en modernisering af chaufførerhvervet sigte på at gøre unge interesserede i dette erhverv, hvilket skulle bidrage til at rekruttere nye chauffører i en periode, hvor der er mangel på disse. Reglerne og krav om kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse blev vedtaget i EU i 2003 og gælder i alle EU-medlemsstater. Definitioner i bekendtgørelse nr. 337 Definitioner i bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. I bekendtgørelsen forstås ved Fører og chauffør: enhver person, som fører køretøjet, også selv om det kun er i et kort tidsrum. Vejtransport: al kørsel på vej, der er åben for offentlig adgang, med et til personbefordring eller godstransport bestemt køretøj i tom eller lastet stand. Time, herunder individuel køretime: 60 minutter inklusiv op til 15 minutters pause. 9

10 Uddannelsescenter: en fysisk eller juridisk person, som tilbyder uddannelse til erhvervelse af grundlæggende kvalifikationer som anført i kapitel 3 og/eller efteruddannelse som anført i kapitel 4. Rent privat kørsel: al kørsel, der udføres af køretøjets registrerede bruger med dennes nærmeste familie. Tilsvarende gælder for førere, der hører til den registrerede brugers husstand. Bekendtgørelsens anvendelsesområde Chauffører, der udfører erhvervsmæssig godskørsel for fremmed regning (vognmandskørsel) eller firmakørsel (kørsel med egne varer), er omfattet af kravet om kvalifikationsuddannelse (grundlæggende kvalifikationsuddannelse/efteruddannelse). Også selvkørende vognmænd og virksomhedsejere, der kun lejlighedsvis fører lastbil, er omfattet af kravet om kvalifikationsuddannelse. Kravet om kvalifikationsuddannelse omfatter chauffører, der er EU-borgere. Kravet omfatter endvidere chauffører, der ikke er EU-borgere, og som er ansat i en virksomhed, der er etableret i en EU-medlemsstat. Alle, der fører lastbil i en dansk etableret godskørselsvirksomhed eller virksomhed, der udfører firmakørsel, er således omfattet af kravet om kvalifikationsuddannelse. Indholdet af den grundlæggende kvalifikationsuddannelse for godschauffører 1. Videreuddannelse i rationel kørsel med hovedvægt på sikkerhed 1.1. At kende de karakteristiske egenskaber ved kraftoverføring Deltageren opnår viden om motorers drejningsmoment, optimalt køreområde på omdrejningstælleren, effektkurver og brændstofforbrugskurver samt diagrammer for gearenes overlapning og kan på denne baggrund føre køretøjet, så motorens og transmissionens egenskaber udnyttes optimalt. Deltageren kan ved defensiv og forudseende kørsel minimere omkostninger til vedligehold af køretøjet samt optimere brændstofudnyttelsen At kende sikkerhedsanordningernes karakteristiske egenskaber og funktioner Deltageren kan på baggrund af sit kendskab til opbygning og funktion af køretøjers sikkerhedsanordninger (driftsbremse hydraulisk/pneumatisk, nødbremse og supplerende bremser) beherske køretøjet, minimere slid, foretage elementær fejlfinding samt udbedre mindre driftsfejl. 10

11 Deltageren kan på baggrund af sit kendskab til kørselsdynamik udnytte og beherske køretøjets bevægelsesenergi. Deltageren kan tage de nødvendige forholdsregler ved kørsel ned ad lang/stejl bakke med stort køretøj, herunder undgå langvarig brug af driftsbremsen, vælge passende lav hastighed og gear, holde nødvendig sikkerhedsafstand samt anvende eventuel motorbremse eller retarder. Endvidere har deltageren viden om hensigtsmæssig reaktion ved bremsesvigt At kunne optimere brændstofforbruget Deltageren kan ved anvendelse af, hvad der er lært under punkt 1.1 og 1.2., foretage kørsel, der sikrer den bedste udnyttelse af brændstoffet At kunne stå for lastning af et køretøj under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne og den korrekte brug af køretøjet Deltageren kan planlægge lastning af et køretøj på baggrund af kendskab til beregninger vedrørende lastrummets størrelse, køretøjers nyttelast, tyngdepunktsplacering og akseltryk samt kendskab til hovedkategorier af godstyper og emballagetyper. Deltageren kan laste køretøjet ved korrekt brug af normalt forekommende udstyr til godshåndtering. Deltageren kan sikre og beskytte det lastede gods på baggrund af sit kendskab til surringsog sikringsteknikker samt anvendelse af normalt forekommende sikringsudstyr, eksempelvis surrings-stropper, presenninger mv. Deltageren kan hensigtsmæssigt føre det lastede køretøj under hensyntagen til de forandringer, som belæsningen medfører vedrørende køretøjets stabilitet og dynamik. Dette indebærer bl.a. ændret anvendelse af gear afhængigt af køretøjets belæsning og vejens længdeprofil. 2. Anvendelse af reglerne 2.1. At kende vejtransportens sociale kontekst og reglerne Deltageren kan anvende gældende køre- og hviletids og arbejdstidsregler for transport ved såvel national som international godstransport, herunder anvende køre- og hviletidsreglerne korrekt i forhold til en planlagt transportopgave. Deltageren kan udfylde, anvende og kontrollere diagramark, føre kontrol med analoge og digitale fartskriveres funktioner og har indsigt i sanktionerne ved mangelfuld, ukorrekt og svigagtig brug af analog og digital fartskriver. Deltageren har kendskab til den grundlæggende kvalifikationsuddannelse samt den løbende efteruddannelse jf. bekendtgørelse nr. 337 af 28. april om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, herunder uddannelsernes indhold og opbygning, grundlaget for 11

12 udstedelse af chaufføruddannelsesbevis og fornyelse samt chaufførernes rettigheder og pligter At kende reglerne på godstransportområdet Deltageren kan på baggrund af sit kendskab til godskørselslov og bekendtgørelser samt rettigheder og pligter for parterne i et transportforløb medvirke til at afvikle godstransporter i overensstemmelse med de fastsatte krav og bestemmelser. Deltageren har endvidere kendskab til køretøjets attester, godsets dokumenter og chaufførens papirer, der normalt kræves medført ved national og international vejtransport, og kan anvende disse ved en given godstransport. Deltageren kan foretage en generel kontrol af papirer og dokumenter og kan udfærdige et nationalt og internationalt fragtbrev (CMR), herunder tage et begrundet forbehold ved modtagelse af gods. 3. Sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik 3.1. At være opmærksom på farer i trafikken og arbejdsulykker Deltageren kan på baggrund af sit kendskab til ulykkesstatistik, trafik- og arbejdsulykkestyper (særligt hvor store køretøjer er indblandet) og de menneskelige og økonomiske følger af ulykker medvirke til forebyggelse af ulykker i virksomheden. Herunder specielt ulykker forårsaget af dårligt udsyn for chaufføren. Deltageren kan udvise en korrekt sikkerhedsmæssig adfærd i henhold til gældende sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelser under udførelsen af de for en godschauffør almindeligt forekommende arbejdsopgaver At kunne forebygge kriminalitet og menneskesmugling Deltageren kan på baggrund af indsigt i risici, lovgivning, virksomhedens og eget ansvar træffe forebyggende foranstaltninger mod menneskesmugling og anden kriminalitet samt udvise hensigtsmæssig og korrekt adfærd i tilfælde af kriminelle anslag mod chauffør og køretøj At kunne forebygge fysiske risici Deltageren kan forholde sig aktivt til en forbedring af sikkerheden og chaufførens fysiske kondition ved arbejde i og på køretøjet, i trafikale situationer og i forhold til egen levevis, således at fysiske risici på chaufførarbejdspladser forebygges. Deltageren kan på baggrund af kendskab til relevant anatomi og fysiologi vælge den ergonomisk mest hensigtsmæssige arbejdsstilling eller -bevægelse i forbindelse med normalt forekommende chaufførarbejde (under kørsel, ved ind- og udstigning, ved godshåndtering, godssikring, brug af lift, udførelse af løftearbejde og ved træk og skub). 12

13 Deltageren kan på baggrund af sin viden om regler samt kendskab til hyppigt forekommende arbejdsskader anvende personlige værnemidler At være bevidst om betydningen af fysisk og psykisk egnethed Deltageren kan på baggrund sin af indsigt i faktorer, som virker sundhedsfremmende, og som øger chaufførens fysiske og psykiske egnethed, udføre transportopgaver, således at sikkerheden øges både ved godshåndtering og under kørsel. Deltageren kan på baggrund af sin viden om ernæring vælge hensigtsmæssige spise- og drikkevaner og er bevidst om virkningerne af alkohol, medicin og andre stoffer, som kan påvirke adfærden og dermed udløse farlige arbejdssituationer og trafikale hændelser. Deltageren kender symptomerne ved træthed og stresspåvirkninger og behersker de nødvendige forholdsregler herimod. Deltageren kan på baggrund af sin viden, om hvordan skiftende og skæve arbejdstider kan påvirke helbredet, planlægge og fastholde en adskillelse af arbejde og hvile, således at sikkerheden i både arbejdet og trafikken ikke kompromitteres At kunne vurdere nødsituationer Deltageren kan udføre livreddende førstehjælp og yde indsats ved almindeligt forekommende ulykker og ved pludselig sygdom samt brand. Deltageren kan vurdere en opstået hændelse gennem kendskab til grundlæggende principper for typiske faremomenter og adfærdsmønstre på et skadested, herunder primært foretage indsats, eksempelvis evakuering af personer i eller ved køretøjer og tilskadekomne, således at ulykken ikke forværres, tilkalde hjælp og yde førstehjælp, indtil redningstjenester overtager skadestedsledelse og prioriteret indsats. Deltageren kan ud fra et kendskab køretøj og godstype iværksætte elementær brandbekæmpelse og/eller tilkalde assistance. Deltageren kan på baggrund af almindelige grundprincipper udfylde en skadeanmeldelse At kunne tilpasse sin optræden på en måde, der bidrager til at højne en servicevirksomheds image Deltageren kan på baggrund af sin indsigt i hensigtsmæssig adfærd ved direkte kontakt med kunder i praksis anvende et servicebegreb, der befordrer kvalitet i ydelsen, og som højner og konsoliderer virksomhedens og transportbranchens image. Deltageren kan med udgangspunkt i kendskab til chaufførens forskellige roller og funktioner foretage en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder foretage ruteplanlægning. Deltageren kan levere en ydelse, hvor der skelnes mellem forskelligartede kundebehov, og hvor der kræves særlig opmærksomhed og serviceniveau, herunder at både køretøjets og den personlige fremtoning modsvarer transporteret godstype og arbejdsopgave. Deltageren behersker på baggrund af sin viden om kommercielle/finansielle følger og konsekvenser en adfærd, som ikke skaber eller fremmer konflikter eller tvister. 13

14 Deltageren kan foretage elementær fejlfinding og udbedre mindre driftsfejl på køretøjet eller arbejdsredskabet, herunder motoren og det elektriske system At kende vejgodstransportens økonomiske kontekst og markedsorganisationen Deltageren kan udføre trafiksikker professionel vejgodstransport på et højt kvalitativt niveau. Dette sker på baggrund af deltagerens viden om godstransportens placering og betydning for samfundet, herunder konkurrenceforhold, speditørernes rolle, forskellige vejtransportaktiviteter (transport for tredjemands regning, egen virksomhed, transportrelaterede aktiviteter), branchens sammensætning og forskellige kørselstyper, herunder hovedtyper af transportvirksomheder og transportrelaterede aktiviteter og deres organisation, specialisering inden for transport (tank, kontrolleret temperatur mv.), og sektorens udvikling (diversificering af ydelser, kombination af bane og vej, underentreprise mv.). Efteruddannelsens indhold Efteruddannelsen omfatter 3 dage med obligatorisk indhold og 2 dage med valgfri indhold, som vælges blandt en række kurser, der er godkendt af Færdselsstyrelsen. Indholdet i de 3 kursusdage med obligatorisk indhold er ajourføringer inden for: Færdselsregler, regler for arbejdstid, køre/hviletid. Transportlovgivning og andre bestemmelser af relevans for erhvervstransporten. Hjerte-Lunge-Redning. Trafiksikkerhed, defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi. Lastsikring. Faget Trafiksikkerhed, defensiv- og energirigtig kørsel skal gennemføres både praktisk og teoretisk. Den praktiske ajourføring i defensiv og energirigtig kørsel har som sit mål at give chaufføren konkret rådgivning om sikker trafikadfærd og energirigtig kørsel i en praksisnær situation. Det er derfor hensigten, at den gennemføres i en sammenhæng, der ligner chaufførens daglige arbejdssituation mest muligt. Den praktiske del gennemføres med 2 individuelle køretimer for hver deltager. De individuelle køretimer kan gennemføres i en avanceret simulator. Faget Hjerte-Lunge-Redning omfatter 4 timers undervisning, som skal følge undervisningsplanen fra Dansk Førstehjælpsråd. I faget Lastsikring gennemgås aktuelle regler og indeholder praktisk lastsikring. Der vil også være mulighed for at vælge et brancherettet 5 dages kursus som en færdig 5 dages pakke. 14

15 Godkendte kurser (efteruddannelse) NB! Denne liste er under stadig forandring, så tjek Trafikstyrelsens hjemmeside, for opdaterede data: Brancherettede 5 dages kurser for godschauffører (inklusiv 3 dage med obligatorisk indhold): Efteruddannelse for autohjælpschauffører - vejgods Efteruddannelse for dyretransportchauffører Efteruddannelse for flyttechauffører Efteruddannelse for godschauffører Efteruddannelse for renovationschauffører Efteruddannelse for sværgodschauffører Efteruddannelse for tanktransportchauffører Efteruddannelse for ambulancereddere Kurser på godsområdet: Efteruddannelse for godschauffører obligatorisk del (3 dage) Blokvognskørsel (5 dage, tæller for 2 dage) Glatførebekæmpelse af sti og fortov + glatførebekæmpelse med lastbil (1 dag) Håndtering af mælk og mejeriprodukter under deltransport (2 dage) Håndtering af olie- og kemikalieaffald (3 dage, tæller for 2 dage) International godstransport (5 dage, tæller for 2 dage) Lastsikring og stuvning af gods (3 dage, tæller for 2 dage) Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods (1 dag) Transport af fødevarer med kølevogn (2 dage) 15

16 Transport af mælk og mejeriprodukter (3 dage, tæller for 2 dage) Transport af temperaturfølsomt gods (5 dage, tæller for 2 dage) Vintertjeneste (1 dag) Tanktransport - sikkerhed og sundhed (0,5 dag) Tanktransport - adfærd ved aflæsning (1 dag) Tanktransport - tankbilens udstyr (0,5 dag) Tanktransport - ajurføring (0,5 dag) Tanktransport og defensiv kørsel (1 dag) Tanktransport - personskade og uheldsbekæmpelse (2 dage) Grundlæggende flakkøretøjer (2 dage) Dagrenovation - sikkerhed (2 dage) Erhvervsaffald (2 dage) Klinisk risikoaffald (2 dage) Håndtering af olie- og kemikalieaffald (3 dage, tæller for 2 dage) Arbejdet med postprodukter på rampe og lift (1 dag) Glatførebekæmpelse og snerydning med lastbil (1 dag) Kørsel med modulvogntog (2 dage) Sundhed for godschauffører (2 dage) Tværgående kurser: Arbejdsulykker og adfærd i nødsituationer (3 dage, tæller for 2 dage) Branchetilpasset kørsel med simulator (1 dag) 16

17 Brug af diagramark og kontrolapparat (1 dag) Brug af pc på arbejdspladsen (3 dage, tæller for 2 dage) Defensiv kørsel og manøvring med simulator (1 dag) Energirigtig kørsel (3 dage, tæller for 2 dage) Energirigtig kørsel - med simulator (1 dag) Kommunikation i teams (3 dage, tæller for 2 dage) Konflikthåndtering (3 dage) Kundeservice (3 dage, tæller for 2 dage) Kvalitetsstyring i virksomheden (3 dage, tæller for 2 dage) Køre- og hviletidsregler (1 dag) Køreteknik (2 dage) Køreteknik ajourføring (1 dag) Køreteknik, miljø og arbejdsfunktioner (3 dage, tæller for 2 dage) Køreteknik og manøvrering (2 dage) Køreteknik og ny teknologi (2 dage) Køreteknik vanskelige trafikale situationer (2 dage) Kørsel og ny teknologi med simulator (1 dag) Manøvrering, forsikringer og færdselsregler (3 dage, tæller for 2 dage) Online kommunikation til jobbrug (2 dage) Sundhed, sikkerhed, service og logistik (3 dage, tæller for 2 dage) Teambuilding for selvstyrende grupper (2 dage) Transportpapirer inden for vejtransport (1 dag) 17

18 Vedligeholdelse af transportmateriel (5 dage, tæller for 2 dage) Videndeling og læring for medarbejdere (3 dage, tæller for 2 dage) 18

Vejledning til bekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Vejledning til bekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Marts 2013 Vejledning til bekendtgørelse nr. 177 af 25. februar 2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Indhold: 0. Indledende bemærkninger 0.1 EU-regler 0.2 Danske regler

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Vejledning til bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Juli 2015 Vejledning til bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Indhold 0. Indledende bemærkninger... 4 0.1 EU-regler... 4 0.2 Danske

Læs mere

Efteruddannelse for. buschauffører. Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører rute- eller turistbus

Efteruddannelse for. buschauffører. Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører rute- eller turistbus Efteruddannelse for buschauffører Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører rute- eller turistbus 3F Tr a n s p o r t g r u p p e n September 2008 2 Bedre grund-

Læs mere

Uddannelsesbehovet for chauffører beskæftiget med entreprenørkørsel med lastbil

Uddannelsesbehovet for chauffører beskæftiget med entreprenørkørsel med lastbil Uddannelsesbehovet for chauffører beskæftiget med entreprenørkørsel med lastbil 1 Udarbejdet for Transporterhvervets UddannelsesRåd - 2010 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Om analysen... 5 Entreprenørkørsel...

Læs mere

Godschauffør Renovationschauffør

Godschauffør Renovationschauffør Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Renovationschauffør Speciale Chauffør

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 1)

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 1) BEK nr 177 af 25/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010000-00010 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Efteruddannelse for. lastbilchauffører. Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil

Efteruddannelse for. lastbilchauffører. Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil Efteruddannelse for lastbilchauffører Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil 3F Tr a n s p o r t g r u p p e n November 2008 2 Bedre grund- og efteruddannelse

Læs mere

TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2008 den april Færdselsstyrelsens opgaver i forbindelse med uddannelsesdirektivet

TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2008 den april Færdselsstyrelsens opgaver i forbindelse med uddannelsesdirektivet TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2008 den 28.-29. april Færdselsstyrelsens opgaver i forbindelse med uddannelsesdirektivet Uddannelsesdirektivet Gennemført i Danmark ved udstedelse af bekendtgørelse nr. 880 af 8.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Vejledning til bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Januar 2011 Vejledning til bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Indhold: 0. Indledende bemærkninger 0.1 EU-regler 0.2 Danske regler

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET C5-0615/2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0033(COD) 18/12/2002

EUROPA-PARLAMENTET C5-0615/2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0033(COD) 18/12/2002 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0615/2002 2001/0033(COD) DA 18/12/2002 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvalifikations- og uddannelseskrav

Læs mere

Logbog Kranfører Realkompetencevurdering (RKV) August 2015

Logbog Kranfører Realkompetencevurdering (RKV) August 2015 Logbog Kranfører Realkompetencevurdering (RKV) August 2015 Version 1 august 2015 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag 1 Meritansøgerens data samt evt. arbejdsgiverdata...

Læs mere

Logbog. Tankbilchauffør. August 2015. Realkompetencevurdering (RKV)

Logbog. Tankbilchauffør. August 2015. Realkompetencevurdering (RKV) Logbog Tankbilchauffør Realkompetencevurdering (RKV) August 2015 Version 1 august 2015 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag 1 Meritansøgerens data samt evt. arbejdsgiverdata...

Læs mere

Emneoversigt til grundlæggende kvalifikation, gods

Emneoversigt til grundlæggende kvalifikation, gods Emneoversigt til grundlæggende kvalifikation, gods Emne turteori.dk Bøger mv. Opgaver 1.1 Euro-normer og partikelfilter - Emissioner fra dieselmotorer, partikelfilter Opgavesæt - Opgave 1, Miljøhensyn

Læs mere

Best practice håndbog til de individuelle køretimer

Best practice håndbog til de individuelle køretimer Best practice håndbog til de individuelle køretimer Undervisningsministeriet 2009. Materialet er udviklet af Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter J.nr. 2014-9059-37 Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere I medfør af 66, stk. 6, og efter bemyndigelse i henhold til 134 b i færdselsloven,

Læs mere

Undersøgelse af erfaringer med chaufførernes lovpligtige efteruddannelse. Juni 2015

Undersøgelse af erfaringer med chaufførernes lovpligtige efteruddannelse. Juni 2015 Undersøgelse af erfaringer med chaufførernes lovpligtige efteruddannelse. Juni 2015 Efterår 2014 og forår 2015 gennemførte ITD Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport og Danske Busvognmænd

Læs mere

Talepapir til brug for samråd om efteruddannelse for bus- og godschauffører den 7. oktober 2010

Talepapir til brug for samråd om efteruddannelse for bus- og godschauffører den 7. oktober 2010 Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 16 Offentligt Talepapir til brug for samråd om efteruddannelse for bus- og godschauffører den 7. oktober 2010 Samrådsspørgsmål Samrådsspørgsmål AK

Læs mere

Vejledning for den praktiske prøve i lastsikring i forbindelse med grundlæggende kvalifikationsuddannelse

Vejledning for den praktiske prøve i lastsikring i forbindelse med grundlæggende kvalifikationsuddannelse Vejledning for den praktiske prøve i lastsikring i forbindelse med grundlæggende kvalifikationsuddannelse for godschauffører 1. Regelgrundlaget Regelgrundlaget for prøveaflæggelse er fastsat i bekendtgørelse

Læs mere

NYT VEJGODSTRANSPORT. NYT fra VEJGODSTRANSPORTOMRÅDET

NYT VEJGODSTRANSPORT. NYT fra VEJGODSTRANSPORTOMRÅDET NYT VEJGODSTRANSPORT NYT fra VEJGODSTRANSPORTOMRÅDET 2 Simulator TUR/TSU SIMULATORER 3 TUR/TSU SIMULATORER Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport : 1. Grundlæggende

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

3. Bemærkninger: Der skal forevises udfyldte lektionsplaner for holdet, samt kopi af deltagernes kørekort.

3. Bemærkninger: Der skal forevises udfyldte lektionsplaner for holdet, samt kopi af deltagernes kørekort. Bilag B: Tjekliste for tilsyn på godkendt uddannelsescenter på baggrund af bekendtgørelse nr. 877 af 8. juli 2015 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Orange punkter skal

Læs mere

Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005. Nordisk Lastsäkringskonferens

Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005. Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005 Hans Christiansen hc@tur.dk Seniorkonsulent for Vejgodstransport og Redning Stockholmsmässen 19. okt. 2005 Uddannelse til lastbilchauffører Uddannelse til kranførere Uddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Emneoversigt til grundlæggende kvalifikation, bus

Emneoversigt til grundlæggende kvalifikation, bus Emneoversigt til grundlæggende kvalifikation, bus Emne turteori.dk Bøger mv. Opgaver 1.1 Euronormer og partikelfilter - Emissioner fra dieselmotorer, partikelfilter Opgavesæt - Opgave 1 - Opgave 3 Motorens

Læs mere

Kontrol af dyretransport:

Kontrol af dyretransport: Kontrol af dyretransport: Kontrol i f.m. økonomisk virksomhed Kontrol rettet mod hvirveldyr Fisketransport kontrol typisk landevej Foretages af politi evt. med dyrevelfærdsrejseholdet Transporten: Kort

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven m.v. 2015/1 BSF 165 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2016 af Christian Rabjerg Madsen (S) og Rasmus Prehn (S) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support AGENDA om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support TUR FORLAG udgiver primært bøger og e-læringskurser etableret 1980, har udgivet e-lærings

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

TURISTBUS - CHAUFFØRER

TURISTBUS - CHAUFFØRER AMU-KURSER FÅ DEN NYESTE VIDEN KURSER MÅLRETTET TURISTBUS - CHAUFFØRER FOKUS PÅ SERVICE SIKKERHED MILJØ LEARNMARK.DK/KURSER KURSER MÅLRETTET TURISTBUSCHAUFFØRER EU-EFTERUDDANNELSE FOR TURIST- BUSCHAUFFØRER

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL 1. GENERELT OM VIRKSOMHEDSKONTROLLEN OG KØRE- OG HVILETIDSREGLERNE

BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL 1. GENERELT OM VIRKSOMHEDSKONTROLLEN OG KØRE- OG HVILETIDSREGLERNE BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL I dette bilag kan der i afsnit 1 Generelt om virksomhedskontrollen og køre- og hviletidsreglerne læses mere om virksomhedskontrollen, køre- og hviletidsreglerne

Læs mere

Stilladssektionen Medlemsmøde den 11. marts Hotel Sinatur, Nyborg

Stilladssektionen Medlemsmøde den 11. marts Hotel Sinatur, Nyborg Stilladssektionen Medlemsmøde den 11. marts 2010 Hotel Sinatur, Nyborg Program Kl. 09.30 Ankomst med kaffe/morgenbrød Kl. 10.00 Velkomst og gennemgang af deltagerliste v/bo Jensen Branchevejledning v/henrik

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Udkast 15.11.2007 Bekendtgørelse nr. xx af (dato) 2008 Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 1 I medfør af 2, stk. 2, 10, stk. 1, 16 c, 16 d, 17, stk. 1, nr.

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører BEK nr 467 af 16/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.62T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

På de efterfølgende sider i denne pdf, finder du reglerne, som de foreligger frem til den 31. december 2016.

På de efterfølgende sider i denne pdf, finder du reglerne, som de foreligger frem til den 31. december 2016. Kvalifikationskrav til førere af busser er udsat Som bekendt har Trafik- og Byggestyrelsen udsat de nye regler for ikke-erhvervsmæssige førere af busser. Derfor er siderne 18 til 21 i denne udgave af Personbefordring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Obligatorisk efteruddannelse, gods

Obligatorisk efteruddannelse, gods Obligatorisk efteruddannelse, gods Version 1 Dag 1 Dag 2 Dag 3 om uddannelsen Energirigtig, opstart Energirigtig, fortsat Defensiv Miljø, zoner og regler Køre-/hviletider, gennemgang og opsamling Andre

Læs mere

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT.

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT. Indledning: DEKRA AMU CENTER MIDTJYLLAND ApS inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på undervisning i specifikke AMU transportuddannelser. Baggrund og formål

Læs mere

11.4.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende L 102/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

11.4.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende L 102/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 11.4.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende L 102/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Logbog. Personbefordring med bus. Specialet International Turistbuskørsel. Individuel Kompetence Vurdering (IKV)

Logbog. Personbefordring med bus. Specialet International Turistbuskørsel. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Logbog Personbefordring med bus Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet International Turistbuskørsel TUR Februar 2012 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag

Læs mere

Høringsnotat. Høringsfristen udløb den 10. december 2007.

Høringsnotat. Høringsfristen udløb den 10. december 2007. Færdselsstyrelsen Tilsynsafdelingen Dato: 9. april 2008 J.nr.: FS200-000012 Høringsnotat Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 1. Indledning Færdselsstyrelsen

Læs mere

Analyse af behovet for efteruddannelse af faglærere

Analyse af behovet for efteruddannelse af faglærere Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Analyse af behovet for efteruddannelse af faglærere Undervisning på de lovpligtige EU-Efteruddannelser for chauffører December 2012 Side 1 Mærsk

Læs mere

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Vejgodstransportuddannelsen i henhold til bilag 7 i bekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 1)

UDKAST. Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 1) 30. april 2015 UDKAST Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport 1) I medfør af 2, stk. 2, 10, 2. pkt., 15 c, 15 d, 17, stk. 1, nr. 2, og 17, stk. 2, i lov om godskørsel,

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

Kvikguide 2016 Transport-& lagerkurser. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd.

Kvikguide 2016 Transport-& lagerkurser. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd. Kvikguide 2016 Transport-& lagerkurser 15.01.2016 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd.dk Erhvervsuddannelsescenter Syd Tilmelding Tilmeld dig elektronisk

Læs mere

Gennem en årrække har der såvel nationalt som i BP været forhandlet om. ændringer i køre- og hviletidsbestemmelserne, og der er nu i EF vedtaget et

Gennem en årrække har der såvel nationalt som i BP været forhandlet om. ændringer i køre- og hviletidsbestemmelserne, og der er nu i EF vedtaget et 7. oktober 1986 VN/HS Cirkulære nr. 390 Til medlemmerne. Vedr.: Ændrede køre- og hviletidsbestemmelser. Gennem en årrække har der såvel nationalt som i BP været forhandlet om ændringer i køre- og hviletidsbestemmelserne,

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Kørekortmanual Journal TS2100100-00009 Dato 11. februar 2016. Kørekortmanual. Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen

Kørekortmanual Journal TS2100100-00009 Dato 11. februar 2016. Kørekortmanual. Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Journal TS2100100-00009 Kørekortmanual Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Indhold Kapitel 1. Indledning...10 Kapitel 2. Generelle krav ved behandling af ansøgning om kørekort...11

Læs mere

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Vejgodstransportuddannelsen i henhold til bilag 7 i bekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører) til

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører) til 1 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører) 1 I lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 107

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN. Bus

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN. Bus LEKTIONSPLAN 15 - FOR UNDERVISNINGEN TIL Bus KATEGORI D Undervisningen påbegyndt: afsluttet: Elev Navn: Adresse: Tlf. nr.: E-mail.: Skole: Mileparken 12 A 2740 Skovlunde Tlf.: 4487 0100 Fax.: 4487 0199

Læs mere

"SORTBOG" (Lov nr. 395 af 1. juni 2005) Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren.

SORTBOG (Lov nr. 395 af 1. juni 2005) Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren. "SORTBOG" (Lov nr. 395 af 1. juni 2005) Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren. Lovforslag nr. L 19 (Folketingsåret 2004/2005) BESKÆFTIGELSESMINISTERIET ARC

Læs mere

Uddannelsesordning for personbefordringsuddannelsen

Uddannelsesordning for personbefordringsuddannelsen Uddannelsesordning for personbefordringsuddannelsen Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser, det faglige udvalg for Personbefordringsuddannelsen, i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes.

1. Hvilken betydning har langvarig filen på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes. 1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? I i a) Ødelægger koblingen på meget kort tid. I I I i b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes. c)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. november 2013 af Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af kravene til godkendelse som kørelærer) 1 I færdselsloven,

Læs mere

Postale kernemål. Juli 2011 Industriens Uddannelser JH

Postale kernemål. Juli 2011 Industriens Uddannelser JH 2011 Postale kernemål Juli 2011 Industriens Uddannelser JH Side 2 40162 Køreteknik for to/tre-hjulede køretøjer, 2 dage Deltageren kan som fører af 2-/3- hjulet motorkøretøj, efter gennemført uddannelse

Læs mere

1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes.

1. Hvilken betydning har langvarig filen på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes. Da Oec 2005 13:55 HP LASERJET 3200 s. 1 O 4. 1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? a) Ødelægger koblingen på meget kort tid. b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri

Læs mere

Transporterhvervets Uddannelser Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke fag B 0, og fremefter 0% 0,4

Transporterhvervets Uddannelser Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke fag B 0, og fremefter 0% 0,4 Side 1 af 10 Elevtypesamling: Fag fælles for hovedforløb Ungdom og EUV3 5256 Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke fag B 0,4 15-07-2016 og fremefter 0% 0,4 5476 Køreuddannelse, kategori

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 11. juni 1996 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. (uger) 5256 Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke B 0,4 01-08-2015 og fremefter 0% 0,4

Transporterhvervets UddannelsesRåd. (uger) 5256 Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke B 0,4 01-08-2015 og fremefter 0% 0,4 Side 1 af 8 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag fælles for hovedforløb Der skal vælges enten Engelsk fag nr. 10806 eller Tysk fag nr. 10827 5256 Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke B

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om kørekort. (omarbejdet udgave)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om kørekort. (omarbejdet udgave) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 21.10.2003 KOM(2003) 621 endelig 2003/0252 (COD) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om kørekort (omarbejdet udgave) (forelagt

Læs mere

AMU DIALOGMØDE juni 2010

AMU DIALOGMØDE juni 2010 AMU DIALOGMØDE juni 2010 AMU DIALOGMØDE juni 2010 NYT FRA TUR AMU DIALOGMØDE juni 2010 DEN UDDANNELSESPOLITISKE SITUATION DEN UDDANNELSESPOLITISKE SITUATION AMU DIALOGMØDE juni 2010 Voksen- og efteruddannelse

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015 ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR Uddannelsesbog for Lærling: Ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / 20 Version

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen til kranfører

Bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen til kranfører Bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser

Læs mere

2013 Udgivet den 14. december 2013. 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1)

2013 Udgivet den 14. december 2013. 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 14. december 2013 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1) 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort, som ændret

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører)

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører) Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 280 Offentligt 1 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel 1) (Grundlæggende kvalifikations- og efteruddannelseskrav til chauffører)

Læs mere

Læseplan for emnet færdselslære

Læseplan for emnet færdselslære Læseplan for emnet færdselslære Indledning Færdselslære er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til 9.klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1 3. kl., 4-6. kl. og7-9. kl.

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kvalifikationskursus til taxikørsel. Grenaa Trafikskole Christian Vogel Primulavej 23 8500 Grenaa

Kvalifikationskursus til taxikørsel. Grenaa Trafikskole Christian Vogel Primulavej 23 8500 Grenaa Kvalifikationskursus til taxikørsel Grenaa Trafikskole Christian Vogel Primulavej 23 8500 Grenaa Målgruppe: Uddannelsen henvender sig primært til kommende taxichauffører og eller taxichauffører der har

Læs mere

Højresvingskampagne 2015

Højresvingskampagne 2015 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Højresvingskampagne 2015 Udviklingen i højresvingsulykker Helt overordnet er udviklingen

Læs mere

Deres ref.: FTH / PDY Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-010211-9112 Dato: 31.01.2011

Deres ref.: FTH / PDY Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-010211-9112 Dato: 31.01.2011 Trafikstyrelsen, Bilteknik Att: Frank Thrusholm Gl. Mønt 4 DK-1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk fth@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ),

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), L 226/4 10.9.2003 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER

Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER 31.1.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/5/EF af 30. januar 2009 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF om minimumsbetingelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 5. august 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Tilsyn med arbejde i arbejdsgivers, ansattes eller andres private bolig

Tilsyn med arbejde i arbejdsgivers, ansattes eller andres private bolig Kvalitetsprocedure Tilsyn med arbejde i arbejdsgivers, ansattes eller andres private bolig Kvalitetsprocedure G 001 Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN. Lastbil

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN. Lastbil LEKTIONSPLAN 15- FOR UNDERVISNINGEN TIL Lastbil KATEGORI C Undervisningen påbegyndt: afsluttet: Elev Navn: Adresse: Tlf. nr.: E-mail.: Skole: Mileparken 12 A 2740 Skovlunde Tlf.: 4487 0100 Fax.: 4487 0199

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

Kørehvile-tid. Regler og vejledning april 2007

Kørehvile-tid. Regler og vejledning april 2007 Kørehvile-tid Regler og vejledning april 2007 Køre-hvile-tid, regler og vejledning. 1. udgave april 2007. International Transport Danmark (ITD). Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller kopiering

Læs mere

Orientering fra DM-branche Passive Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk

Orientering fra DM-branche Passive Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk Nr. 3 Februar 2013 DM-eksportudvalg satser på Norge gennem Mascus Danmark Under mottoet Sikker handel med danske maskinhandlere går Dansk Maskinhandlerforening 1. marts 2013 i luften med en kampagne ud

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

Afvikling af køreprøver i perioden op til ikrafttræden af de nye regler om kørekort den 19. januar 2013

Afvikling af køreprøver i perioden op til ikrafttræden af de nye regler om kørekort den 19. januar 2013 Rundskrivelse Til samtlige politikredse 4. december 2012 J.nr. 2012-9040-173 KSM/BAE + bilag NATIONAL BEREDSKABS- CENTER Juridisk Sekretariat Ejby Industrivej 125-135 2600 Glostrup (Kun Polnet) Afvikling

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere