E 130.3, E 140.3, E 145.3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E 130.3, E 140.3, E 145.3"

Transkript

1 E 130.3, E 140.3, E User Manual b ( ) EN

2 EN User Manual Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje Betriebsanleitung Instructions d utilisation Gebruiksaanwijzing Istruzioni sull uso Instrucciones de manejo Instruções de operação Οδηγίες χρήσης Kullanım Kılavuzu Návod k obsluze Használati útmutató Instrukcja użycia Priručnik za korisnike Navodila za uporabo Návod na používanie Lietošanas instrukcijae Naudojimosi instrukcija Kasutamisjuhend Руководство

3 EN Indhold 1 Indledning Symboler, som anvendes til at markere instruktioner Sikkerhedsregler og arbejdsteknikker Inden du begynder at bruge højtryksrenseren Montering af håndtag, slangekrog og slangerulle Montering af lynkobling Teleskophåndtag Betjening af højtryksrenseren Tilslutning af højtryksslange Montering af dyserør og Click&Clean-dyser Tilslutning af vand Start af højtryksrenseren Trykregulering på TORNADO PR dysen Stationær brug Anvendelsesområder og arbejdsmetoder Efter brug af højtryksrenseren Standsning af højtryksrenseren Vedligeholdelse Fejlfinding Tilbehør og rengøringsmidler Garantibetingelser Vigtigste tekniske data Erklæring Original Instructions 19

4 EN 1 Indledning 1.1 Symboler, som anvendes til at markere instruktioner Alle piktogrammer fastgjort til højtryksrenseren og dens komponenter bliver vist og forklaret i denne instruktionsbog. Sikkerhedsanvisninger markeret med dette symbol skal overholdes for at forhindre personskader og alvorlige tingskader. Vær forsigtig, hvor der er fare for at beskadige maskinen eller dens komponenter. Dette symbol angiver tip og anvisninger til at forenkle arbejdet og sørge for sikker betjening af højtryksrenseren. 2 Sikkerhedsregler og arbejdsteknikker Læs denne instruktionsbog grundigt igennem, før maskinen tages i brug første gang. Gem instruktionsbogen til senere brug. ADVARS! Inhalering af aerosoler kan være sundhedsskadeligt. Brug om muligt udstyr, som forhindrer eller reducerer produktionen af aerosoler, f.eks. et skjold, der dækker dysen. For beskyttelse mod aerosoler, anvend en åndedrætsmaske klasse FFP2 eller højere. Det høje vandtryk genereret af maskinen og strømtilslutningen udgør særlige farekilder. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med maskinen. Kontroller maskinen omhyggeligt for fejl og mangler. Hvis du støder på fejl, må du ikke starte maskinen - kontakt Nilfi sk-forhandleren. Isoleringen på el-ledningen skal være fejlfri og uden revner. Hvis el-ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret Nilfi sk-distributør. Operatøren og andre personer, der befi nder sig i umiddelbar nærhed af arbejdsområdet, bør træffe passende foranstaltning for at undgå at blive ramt af opspringende partikler under rensningen. Tag altid kablet ud af stikket før rengøring eller vedli- 20

5 geholdelse og ved udskiftning af dele eller omstilling af maskinen til en anden funktion. Overhold nationale sikkerhedsforskrifter udstedt af f.eks. arbejdsgivernes ulykkesforsikring, nationale sikkerhedsinstitutioner, arbejdsmiljø- og sundhedsmyndigheder eller andre organisationer. Tilbehør og reservedele Anvend kun reservedele fra Nilfi sk eller godkendt af Nilfi sk af hensyn til maskinens sikkerhed. Højtryksslanger, beslag og koblinger er vigtige for maskinens sikkerhed. Brug kun slanger, beslag og koblinger, som anbefales af Nilfi sk. Fysiske, sensoriske og mentale forhold Denne maskine er ikke beregnet til anvendelse af personer (inkl. børn) med begrænsede fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden. Alle, der har indtaget alkohol, medicin eller stoffer, der påvirker evnen til at reagere, må ikke betjene maskinen. Anvendelse Denne maskine er udviklet til udendørs brug i forbindelse med f.eks.: Bil, motorcykel, båd, campingvogn, anhænger, terrasse-/køre-/gangfl iser, træværk, mursten, grill, havemøbler, plæneklipper. Enhver anden anvendelse anses for ukorrekt brug. Nilfi sk påtager sig ikke noget ansvar for skader som følge af en sådan brug. Risikoen for ukorrekt brug påhviler udelukkende brugeren. Korrekt brug omfatter korrekt betjening, servicering og reparationer som angivet i denne instruktionsbog. EN Beklædning og udstyr Træf altid foranstaltninger til at beskytte dig selv ved betjening af maskinen. Brug sko med skridsikre såler. 21

6 EN Brug beskyttelsesbriller, høreværn og beskyttelsespåklædning under betjeningen. Transport af højtryksrenseren Ved transport af maskinen i eller på et køretøj skal den fastgøres f.eks. med stropper, så den ikke kan glide eller vælte. Nilfi sk anbefaler, at maskinen anbringes vandret på bagsiden ved transport i eller på et køretøj. Rengøringsmidler Denne maskine er udformet til brug med det medfølgende rengøringsmiddel eller det, der anbefales af Nilfi sk. Brug af andre rengøringsmidler eller kemikalier kan påvirke maskinens funktion negativt. Før opstart af arbejdet Eftersyn af maskinen Benyt ikke maskinen, hvis en el-ledning eller vigtige dele af maskinen er beskadigede, f. eks. sikkerhedsanordninger, højtryksslanger, spulehåndtag og tilbehør. Aftrækkeren på spulehåndtaget skal kunne bevæges nemt og automatisk vende tilbage til udgangsstillingen, når den frigøres. Sørg altid for, at højtryksslange og tilbehør er i god stand (rengøring, nem betjening) og samlet korrekt. Tilslutning til elnettet ADVARS! Minimer risikoen for elektrisk stød: Spænding og frekvens (se typeskiltet) skal stemme overens med nettilslutningen. Tilslut kun til elinstallationer udført af en aut. installatør, der er foretaget i overensstemmelse med IEC Det anbefales, at strømforsyningen til maskinen omfatter en fejlstrømsafbryder, som afbryder forsyningen, hvis lækstrømmen til jordforbindelsen overstiger 30 ma i 30 ms. 22

7 Mangelfulde forlængerledninger kan være farlige. Hvis der anvendes en forlængerledning, skal den være egnet til udendørs brug, og tilslutningen skal holdes tør og hævet fra jorden. Nilfi sk anbefaler brug af en forlængerkabeltromle, hvis der er brug for en forlængerledning, der holder stikket mindst 60 mm over jorden. Ledninger på forlængerkabeltromler skal altid rulles helt ud for at forebygge overophedning af kablet. Forlængerledninger skal være i overensstemmelse med nedennævnte krav, hvad angår længde og ledningsdimensioner. 1,0 mm² Maks. 12,5 m 1,5 mm² Maks. 20,0 m 2,5 mm² Maks. 30,0 m Hvis el-ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en aut. Nilfi sk-forhandler eller lignende kvalifi cerede personer for at undgå fare. Tilslutning af vand Højtryksrenseren må kun tilsluttes drikkevandsforsyningen, hvis der er installeret en passende tilbageløbsventil af typen BA iht. EN Tilbageløbsventilen kan bestilles under reservedelsnummer Så snart drikkevand er strømmet tilbage gennem tilbageløbsventilen, anses det ikke længere for drikkevand. Sugedrift (eksempelvis fra regnvandsbeholder) kan ske uden tilbageløbsventil se Tilslutning til trykfri vandforsyning. VIGTIGT! Brug kun vand uden urenheder. Hvis der er risiko for fl ydesand i tilgangsvandet (f.eks. fra din egen brønd), bør der monteres et ekstra fi lter. EN 23

8 EN Under arbejdet ADVARS! Brug aldrig maskinen under forhold med evt. eksplosionsfare. Kontakt de lokale myndigheder i tvivlstilfælde. Det er ikke tilladt at bruge højtryk til rengøring af overfl ader indeholdende asbest. Opsug aldrig væsker, der indeholder opløsningsmidler (f.eks. benzin, fyringsolie, malingsfortynder eller acetone). Disse stoffer beskadiger materialerne anvendt i maskinen. Forstøv ningen er yderst brændbar, eksplosiv og giftig. Ret ikke vandstrålen mod dig selv eller andre selv ikke for at rense tøj eller fodtøj fare for personskade. Ret aldrig vandstrålen mod kæledyr eller andre dyr. Ret aldrig vandstrålen mod strømførende udstyr eller selve maskinen fare for kortslutning. Hold godt fat i dyserøret med begge hænder. Dyserøret påvirkes af en reaktionskraft på op til 16,4 N under betjening. Højtryksrenseren må ikke betjenes ved temperaturer under 0 C. Start aldrig en frosset maskine. Frostskader dækkes ikke af garantien. Sørg altid for at stå fast og sikkert. Hold maskinen på så lang afstand som muligt fra genstanden, der renses. Juster afstanden og dermed dysens tryk på overfl a- den, der skal renses, for at undgå beskadigelse af overfl aden, der skal renses. Maskinen skal betjenes i lodret position. Undlad at tildække maskinen eller brug af den i et lokale med utilstrækkelig ventilation! Hvis maskinen efterlades eller ikke bruges i 5 minutter, skal den slukkes på start/stop-knappen O. 24

9 Efter afsluttet arbejde ADVARS! Sluk altid for strømmen, og tag stikket ud af kontakten efter afsluttet arbejde, og når maskinen efterlades uden opsyn. Afmonter tilgangsslangen mellem maskine og vandforsyningen. Rul el-ledningen og højtryksslangen sammen for at undgå beskadigelse af el-ledning, stik, højtryksslange og tilbehør. Tøm altid pumpe, slange og tilbehør for vand efter brug af maskinen og inden opbevaring. Reparation og vedligeholdelse ADVARS! Træk altid stikket ud af stikdåsen før vedligeholdelse, rengøring og reparation. Reparationer skal altid foretages på aut. Nilfi sk-værksteder med brug af originale Nilfi sk-reservedele. Forsøg ikke at udføre vedligeholdelse, der ikke er beskrevet i denne instruktionsbog. Hvis maskinen ikke starter, standser, dunker, trykket svinger, motoren støjer, sikringen springer, eller der ikke kommer vand ud, skal du kontrollere fejlfi ndingsdiagrammet i denne instruktionsbog. Hvis der opstår andre problemer, bedes du rette henvendelse til din lokale Nilfi sk-forhandler. Genbrug af højtryksrenseren Gør den udtjente højtryksrenser ubrugelig med det samme. Tag netstikket ud. Klip elledningen over. Bortskaf ikke elapparater sammen med husholdningsaffald. Som specifi ceret i WEEE direktiv 2012/19/EC om gamle elektriske og elektroniske apparater skal brugte elektriske produkter indsamles separat og genbruges økologisk. Kontakt de lokale myndigheder eller din nærmeste forhandler for yderligere oplysninger. EN 25

10 EN 3 Inden du begynder at bruge højtryksrenseren A Se folde-ud siden med illustrationer udpakning. Illustrationen viser betjeningselementerne, og hvordan du skal klargøre maskinen til brug. Betjeningselementer 1. Start-/stop-kontakt 2. Vandtilgang med fi lter 3. Højtrykstilslutning (modeller uden slangerulle) 4. Højtryksslange 5. El-ledning 6. Click&Clean dyserør 7. Spulehåndtag med lås (7a) 8. Click&Clean Tornado PR-dyse 9. Click&Clean Powerspeed-dyse 10. Skumsprayer 11. Dyserensenål 12. Slangerulle (ikke standard) 13. Typeskilt 14. Håndtag (teleskophåndtag) 15. Slangekrog 16. Sekskantnøgle til montering af håndtag og beslag 17. Knap for teleskophåndtag 18. Drejelig ledningskrog 19. Lynkobling 3.1 Montering af håndtag, slangekrog og slangerulle Montering af håndtag and slangekrog (standardmodeller) A1 Tryk håndtaget (14) ned over metalrørene. Håndtaget skal monteres som vist. Monter skruer med møtrikker. Kontroller, at skruerne går gennem både håndtag og rør. A2 Montér slangekrogen (15) på maskinen (to skruer). Montering af slangerullehåndtag (modeller med slangerulle) A3 Klik slangerullehåndtaget på håndtaget (ingen skruer). 3.2 Montering af lynkobling A4 Ved montering af lynkoblingen første gang skal du kontrollere, at det fabriksmonterede fi lter er placeret i vandtilgangsrøret. A5 Skru lynkoblingen fast på vandtilgangsrøret (2). VIGTIGT! Vandtilgangsfi ltret skal altid være monteret i vandtilgangsrøret for at frafi ltrere sand, kalk og andre urenheder, da disse ting vil beskadige pumpens ventiler. Filteret er monteret fra fabrikken. Hvis filteret fjernes, bortfalder garantien. 3.3 Teleskophåndtag Maskinen er forsynet med et teleskophåndtag. For at hæve eller sænke håndtaget, trykkes knappen (17) ind, og håndtaget bevæges op eller ned. Når der høres et klik, sidder håndtaget korrekt. 26

11 4 Betjening af højtryksrenseren B Se folde-ud siden med illustrationer betjening af højtryksrenseren. EN 4.1 Tilslutning af højtryksslange B1 Tilslut højtryksslangen (4) til spulehåndtaget (7). Frigør højtryksslangen ved at trykke på palen (A). B2 Monter højtryksslangen på afgangsstudsen (3). 4.2 Montering af dyserør og Click&Clean-dyser B3 Skub dyserøret (6) ind i spulehåndtaget, og skru det på. OBS! Dyserøret har en indbygget lavtryksdyse, der kan bruges til at skylle snavs væk. B4 Ved fastgøring af dyserne (8, 9) skal dyserne trykkes ind i dyserøret. VIGTIGT! Ved fastgøring af Click & Clean-dyserne skal palen på siden af dyserøret springe ud igen. Dysen skal forblive på plads, når der trækkes i den. B5 Skub skumsprayeren (10) ind i dyserøret (6). OBS! Skumsprayeren er forsynet med en tap, der skal placeres i hullet i Click & Clean-dyserøret. Tryk på palen for at afmontere Click & clean-dyserne og skumsprayeren. VIGTIGT! Kontroller inden start på rengøringsarbejdet, at maskinen står i lodret position på en plan overfl ade. Placer ikke maskinen i højt græs. 4.3 Tilslutning af vand VIGTIGT! Tilslutning til vandforsyning Det maksimale tryk for tilgangsvandet er 1 MPa/10 bar, og den maksimale temperatur er 60 C se typeskiltet. En alm. ½" haveslange på min. 10 m og maks. 25 m vil være velegnet. B6 B7 Kontroller, at fi ltret er monteret i vandindløbsrøret, og at det ikke er tilstoppet. Slut vandslangen til vandforsyningen ved hjælp af lynkoblingen. Luk op for vandet. Tilslutning til drikkevandsforsyningen i overensstemmelse med nationale og lokale forskrifter. Lad vandet løbe igennem vandslangen, inden den tilsluttes til maskinen for at forhindre, at der trænger sand og snavs ind i maskinen. B8 Luk for vandet, og tilslut vandslangen til vandtilgangen ved hjælp af lynkoblingen. Tilslutning til trykløs vandforsyning Maskinen kan også anvendes i sugetilstand, og det indebærer, at du kan tilslutte maskinen til f.eks. en regnvandsbeholder, floder, søer og cisterner osv. Ved brug af vand fra andet end drikkevandforsyningen skal der bruges en tilbageløbsventil. 27

12 EN Ved tilslutning af maskinen til drift fra trykløs vandforsyning skal der altid bruges yderligere fi ltrering for at sikre, at der ikke suges urenheder ind. Slangelængden skal være på maks. 3 meter og med en tykkelse på mindst ½". Til opfyldelse af disse krav anbefaler Nilfi sk brug af det originale Nilfi sk sugeslangesæt. Maskinen er konstrueret til sugning op til 50 cm over vandets overflade. Anbring maskinen maks. 0,5 meter over vandets overfl ade. Afmonter højtryksslangen fra afgangsstudsen (3). Check, at fi lteret er på plads og monter sugeslangesættet. Sørg for, at det slutter tæt. Tænd for maskinen ved tryk på start-/stop-kontakten (1), så den står i position I. Vent, til der kommer en jævn vandstråle ud af maskinen. Sluk for maskinen, og fastgør højtryksslange (4), spulehåndtag, dyserør og dyse. Start maskinen igen og aktiver spulehåndtaget. 4.4 Start af højtryksrenseren VIGTIGT! Tilslutning til strømforsyningen Maskinens spænding og frekvens (se typeskilt (13)) skal stemme overens med strømforsyningen. Højtryksrenseren skal kobles til en strømforsyning med maks. tilladt impedans = 0,29+j0,18Ω (Zmax). Kontakt elselskabet for at høre, om impedansen i strømforsyningen, som maskinen kobles til, har denne værdi eller lavere. B9 Sæt stikket i stikkontakten. B10 Luk op for vandet. B11 Frigør udløseren (7a). Husk at tage stikket ud af kontakten og at slukke for højtryksrenseren og låse spulehåndtaget, når højtryksrenseren efterlades uden opsyn. B12 Aktiver udløseren på spulehåndtaget, og lad vandet løbe, til al luft er ude af vandslangen. B13 Tænd for maskinen ved tryk på start-/stop-kontakten, så den står i position I. B14 Aktiver udløseren på spulehåndtaget. Når spulehåndtagets udløser aktiveres, standser maskinen automatisk. Maskinen starter igen, når du genaktiverer udløseren på spulehåndtaget. 4.5 Trykregulering på TORNADO PR dysen 4.6 Stationær brug B15 Trykket kan reguleres på TORNADO PR-dysen. B16 Hvis højtryksrenseren anbringes på en speciel vægkrog (ikke standard), kan den anvendes som en stationær løsning, hvilket betyder at den kan betjenes mens den hænger på væggen. Vægkrogen skal monteres på en solid væg. Justér længden af skruerne og størrelsen af rawlpluggene efter vægtypen. B17 På vægkrogen kan du opbevare en have-/fælgbørste (a) skum sprayer (b), Click & Clean børste (c) Click & Clean dyser (d). Vægkrogens maks. bæreevne er 30 kg. VIKTIGT! 28

13 5 Anvendelsesområder og arbejdsmetoder EN 5.1 Generelt Effektiv højtryksrensning opnås ved at følge nogle få retningslinjer kombineret med egen erfaring med specifi kke rengøringsopgaver. Tilbehør og rengøringsmidler kan, når de udvælges korrekt, øge højtryksrenserens effektivitet. Hér er nogle grundlæggende oplysninger om rengøring Rengøringsmiddel og skum Skum eller rengøringsmiddel skal påføres tørre overfl ader, så kemikalierne er i direkte kontakt med snavset. Rengøringsmidler påføres nedefra og op, f.eks. på et bilkarosseri, for at undgå superrene områder, hvor rengøringsmidlerne samles i større koncentrationer og løber ned. Lad rengøringsmidlet virke i fl ere minutter, før det skylles af, men lad det aldrig tørre ud på den overfl ade, der skal rengøres. Bemærk! Det er vigtigt, at rengøringsmidlerne ikke tørrer ud. Ellers kan de beskadige den overfl ade, der skal rengøres Mekanisk påvirkning For at nedbryde seje lag snavs skal der måske bruges yderligere mekanisk påvirkning. Særlige vaskebørster giver denne supple rende påvirkning, der skærer gennem snavset (især ved bilvask). 29

14 EN 5.2 Typiske anvendelsesområder Nedenfor fi nder du en beskrivelse af fl ere rengøringsopgaver, der kan klares med en højtryksrenser fra Nilfi sk sammen med tilbehør og rengøringsmidler. Opgave Bil Fælge, aluminium Fliser, betongulve og andre hårde overfl ader Havemøbler, træ Murværk, Træværk Tilbehør Click & Clean Bildyse, autobørste, undervognsdyse, Skumsprayer, Car Combi Cleaner Fælgbørste, autodyse, forstøver, Alu Cleaner Powerspeed PR-dyse, Stone & Wood Cleaner, Patio Cleaner Wood Cleaner Havebørste Powerspeed PR-dyse, Stone & Wood Cleaner, Patio Cleaner Rengøringsmetode 1. Påfør Car Combi Cleaner med skumsprayeren. Start altid nedefra, arbejd opad. Lad Car Combi Cleaner virke i mindst 5 min. 2. Vask bilen med bildysen, der er optimeret til hurtig og skånsom rengøring af emaljerede overfl ader (strålen er bredere og ikke så skarp). Start foran på bilen, og arbejd bagud for at undgå, at der trænger vand ind i pyntelisterne ved dørene. 3. Brug børsten til at fjerne trafikfilm, der ikke fjernes med dysen. Hvis bilen er meget beskidt, skal du påføre Car Combi Cleaner igen. 4. Fastgør undervognsdysen, og rengør undervognen og hjulkasserne. 5. Fjern vand fra overfl aden af bilen med skraberen på børsten. Sørg for, at alle sandkorn osv. er væk, før du bruger skraberen. Tør med et vaskeskind, hvor skraberen ikke kan nå. Påfør Alu Cleaner med en forstøver. Lad det virke i ca. 5 min., og vask med fælgbørsten. Til stålfælge skal du bruge Car Combi Cleaner. Brug skumsprayeren, og vask med fælgbørsten. Pas på! Højtryksstrålen kan beskadige dækkene. Vask hen mod afl øb eller lignende. På overfl ader med afl ejringer kan du starte med at påføre Stone & Wood Cleaner med skumsprayeren. Skyl, før sæben tørrer. En anden mere effektiv og hurtig metode er at bruge Patio Cleaner. Dermed undgår du stænk. Påfør Wood Cleaner, og skyl, før sæben tørrer. BEMÆRK! Brug havebørsten til at fjerne snavset med. Samme metode som ved fl iser, men pas på- dårlige sammenføjninger og træ kan beskadiges af højtryk. Du kan vælge kun at bruge Tornado -dysen. Justér afstanden (trykket) efter kvaliteten af sammenføjningerne og træet. Patio Cleaner kan også bruges på lodrette overfl ader. Afl øb Undervognsdyse Skyl afl øbet med dysen. Skyl altid hen mod afl øb. Pas på, at du ikke sprøjter op under taget. Rengøring af nedløbsrør, afl øb, faldrør osv. Rust, maling Drivhus Haveredskaber, plæneklipper Rørrenser Vand/sandblæserudstyr Tornado PRdyse børste, Stone & Wood Cleaner Tornado PRdyse, Powerspeed -dyse, multivinkeladapter, Metal Cleaner Skub rørrenseren ca. ½ m (til mærket) ind i et rør eller afl øb, og aktivér sprøjtepistolens aftrækker. Den dyseåbning, der vender nedad, vil trække renseren gennem røret. Dysen nedbryder proppen og skyller skidtet baglæns. Montér vand/sandblæsningsudstyret, der kan fjerne rust og maling effektivt og hurtigt. Sørg for ikke at beskadige den overfl ade, der skal sandblæses. Skyl med højtryk og måske en børste. Du kan bruge Stone & Wood Cleaner til at fjerne mos og alger. Skyl det værste snavs af med dysen. Påfør Metal Cleaner med skumsprayeren, og lad det virke i ca. 5 min. Skyl med dysen. Du kan bruge multivinkeladapteren til at nå sværttilgængelige områder for at undgå stænk. 30

15 O I 6 Efter brug af højtryksrenseren C Se folde-ud siden med illustrationer opbevaring af højtryksrenseren. EN Højtryksrenseren skal opbevares i et frostfrit lokale! Hvis maskinen ved en fejltagelse fryser til, er det nødvendigt at kontrollere den for skader. 6.1 Standsning af højtryksrenseren C1 Sluk for vandtilførslen, aktiver udløseren på spulehåndtaget, og lad maskinen køre, til der ikke længere løber vand ud af dysen. Dette gennemskyller vandslange, højtryksslange, dyserør og dyser. C2 Stands maskinen ved tryk på start-/stop-kontakten, så den står i position 0. C3 Tag stikket til maskinen ud af kontakten. VIGTIGT! For at undgå uheld skal el-ledningen og højtryksslangen altid rulles omhyggeligt op. C4 Rul el-ledningen op på ledningskrogene (18). Den øverste krog kan drejes for at frigøre ledningen. Den øverste krog har en indbygget clips for bedre fastgørelse af ledningen. C5 Højtryksrenseren fås i to modeller: A) med krog til opbevaring af højtryksslange (15) - B) med slangerulle (12). C6 C5 7 Vedligeholdelse D Gennemskyl dyserør, dyser og skumsprayer efter brug. Anbring spulehåndtag (f), dyserør (a), dyser (b) og skumsprayer (c) i holderne på højtryksrenseren. Dyserensenålen (d) og en Click & Clean børste (e) kan også opbevares på produktet. Se folde-ud siden med illustrationer vedligeholdelse. Læs følgende råd for at sikre en lang og problemfri drift for højtryksrenseren: Gennemskyl vandslange, højtryksslange, dyserør og tilbehør inden montering. Rengør tilkoblinger for støv og sand. Skyl rengøringsmiddelbeholderen og rengøringsmiddeldysen. Rengør dysen. Sørg for, at vandindløbsfi ltret altid er rent og ikke tilstoppet. Rengøring af vandtilgangsfilter D1 Rengør vandtilgangsfi lteret regelmæssigt en gang om måneden eller hyppigere alt efter brugen. Løsn forsigtigt fi ltret med en skruetrækker, og rengør det. Kontroller, at det er intakt, inden det sættes på plads igen. Rensning af dyse Tilstopning af dysen medfører en for stor forøgelse af pumpetrykket, og rensning skal derfor foretages med det samme. VIGTIGT! Dyserensenålen (11) må kun bruges efter afmontering af dysen og standsning af maskinen! D2 Stop maskinen og afmonter dysen. Rens dysen. D3 Skyl dysen baglæns igennem med vand. 31

16 EN 8 Fejlfinding Rengøring af maskinens udluftningsventiler D4 Maskinen skal holdes ren, så køleluften frit kan passere gennem maskinens ventilationsåbninger. Smøring af O-ringe D5 For at sikre nem tilslutning, og at O-ringene ikke tørrer ud, skal koblinger smøres regelmæssigt. For at undgå unødvendige skuffelser skal du kontrollere følgende, inden du kontakter Nilfi sks serviceorganisation. Symptom Årsag Anbefalet handling Maskinen vil ikke starte Svingende tryk Maskinen standser Maskinen ikke tilsluttet Defekt stikkontakt Sikring er sprunget Defekt forlængerledning Pumpe suger luft Ventiler snavsede, nedslidte, sidder fast Pumpepakninger nedslidte Sikring er sprunget Forkert netspænding Termoføler aktiveret Dyse delvis tilstoppet Tilslut maskinen Prøv en anden stikkontakt. Skift sikring. Sluk for andre maskiner. Prøv uden forlængerledning. Kontroller, at slanger og tilslutninger er lufttætte. Rengør og udskift, eller kontakt den lokale Nilfi sk-forhandler. Rengør og udskift, eller kontakt den lokale Nilfi sk-forhandler. Udskift sikring. Sluk for andre maskiner. Kontroller, at netspændingen svarer til specifi kationen på typeskiltet. Lad højtryksrenseren køle af i 5 minutter. Rens dysen (se afsnit 7) Sikring springer Sikring for lille Skift til en installation højere end maskinens ampereforbrug. Prøv evt. uden forlængerledning. Maskinen pulserer Maskinen starter og standser ofte af sig selv Maskine starter, men der kommer ingen vand ud Luft i tilgangsslange/pumpe Utilstrækkelig vandforsyning Dyse delvis tilstoppet Vandfi lter tilstoppet Slange bugtet Pumpe/spulehåndtag er læk Pumpe/slange eller tilbehør frosset til Ingen vandforsyning Vandfi lter tilstoppet Dyse tilstoppet Lad maskinen køre med åbent spulehåndtag, til der igen opnås alm. arbejdstryk. Kontroller, at vandforsyningen svarer til de krævede specifi kationer (se modelmærket). NB! Undgå brug af lange, tynde slanger (min. 1/2") Rens dysen (se afsnit 7) Rens fi ltret (se afsnit 7) Ret slangen ud. Kontakt det nærmeste Nilfi sk Servicecenter. Vent til pumpe/slanger eller tilbehør tør op. Tilslutning af tilgangsvand. Rens fi ltret (se afsnit 7) Rens dysen (se afsnit 7) Hvis der opstår andre problemer end ovenstående, så kontakt den lokale Nilfi sk-forhandler. Listen over de lokale Nilfi sk-forhandlere fremgår af bagsiden på denne instruktionsbog. 9 Tilbehør og rengøringsmidler Brug kun originalt tilbehør og rengøringsmidler. For yderligere information, see sk.com. 32

17 10 Garantibetingelser Nilfi sk yder 2 års garanti på højtryksrensere til privat brug. Hvis din højtryksrenser eller dens tilbehør indleveres til reparation, skal du vedlægge en kopi af kvitteringen. Garantireparationer foretages på følgende betingelser: At fejl skyldes mangler eller fejl i materialer eller forarbejdning. (Slitage såvel som misbrug dækkes ikke af garantien). At retningslinjerne i denne instruktionsbog er blevet overholdt til punkt og prikke. At reparationer ikke er blevet eller forsøgt udført af andre end servicepersonale uddannet af Nilfi sk. At der kun er anvendt originalt tilbehør. At produktet ikke er blevet udsat for misbrug som f.eks. stød, bump eller frost. At der kun er brugt vand uden urenheder. At højtryksrenseren ikke er blevet anvendt til udlejning eller kommercielt på nogen anden måde. Reparationer i henhold til denne garanti omfatter udskiftning af defekte dele, ekskl. emballage og porto/forsendelse. Endvidere henviser vi til din nationale lovgivning om salg. Maskinen skal fremsendes til et af servicecentrene i Nilfi sks organisation med beskrivelse/specifi kation af fejlen. Reparationer, der ikke dækkes af garantien bliver faktureret. (Dvs. fejlfunktioner, der skyldes årsager nævnt i fejlfi ndingsskemaet i denne instruktionsbog). 11 Vigtigste tekniske data Type E E E Elektriske specifikationer Nominel spænding V Nominel frekvens Hz 50/60 50/60 50/60 Nominelt strømforbrug kw 2,0 2,1 2,1 Strøm A 9,0 9,5 10 Beskyttelsesklasse Klasse I/ Klasse II Klasse II Klasse II Klasse II Beskyttelsesgrad IP xx IPX5 IPX5 IPX5 Hydrauliske specifikationer Nominelt tryk MPa/bar 12,5/125 13,5/135 14,0/140 Maks. tryk MPa/bar 13,0/130 14,0/140 14,5/145 Nominel vandstrømning l/min/l/t 7,5/450 7,0/420 6,6/400 Maks. vandstrømning l/min/l/t 8,3/500 8,3/500 8,3/500 Maks. vandindløbstryk Mpa/bar 1/10 1/10 1/10 Maks. vandindløbstemperatur C Maks. vandindløbstemp. sugetilstand C Vægt kg 17,8 18,6 19,8 EN Hånd-armvibration iht. ISO : Standarddyse Maskiner uden slangerulle: Lydtryksniveau LpA iht. ISO 3744 Garanteret lydtryksniveau LWA iht. 2000/14/EF Maskiner med slangerulle: Lydtryksniveau LpA iht. ISO 3744 Garanteret lydtryksniveau LWA iht. 2000/14/EF Ret til ændringer forbeholdes. m/s2 < 2,5 ±1 < 2,5 ±1 < 2,5 ±1 db(a) db(a) 66,8 ± ,8 ± ,8 ± ,8 ±

18 EN 12 Erklæring Erklæring Produkt: Højtryksrenser Type: Nilfi sk E / E / E og tilbehørsvarianter af ovennævnte typer Beskrivelse: V 1~, 50/60 Hz - IP X5 Maskinens design er i overensstemmelse med følgende EC Maskindirektivet relevante standarder: EC Lavspændingsdirektivet EC EMC Direktivet RoHS Direktivet Støjdirektivet Anvendte harmoniserede standarder: EN :2012, EN 62233:2008, EN :2006+A1:2009+A2:2011, EN :2006+A1:2009+A2:2009, EN :2000 EN :1997+A1:2001+A2:2009 Anvendte internationale standarder og tekniske specifikationer: Navn og adresse på den person der er ansvarlig for den tekniske dokumentation Identitet og underskrift af den person, der er bemyndiget til at udarbejde erklæringen på vegne af fabrikanten: IEC :2012 IEC :2012 Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC Nilfi sk-advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Nilfi sk-advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Sted og dato for erklæringen: Hadsund, Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC 2006/42/EC 2006/95/EC 2004/108/EC 20011/65/EU 2000/14/EC 34

19 A1 A2 A3 A4 A5 A6

20 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Max. 60 C B8 B 9 B10 Max. 60 C B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 a c b d

21 O I C1 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 f a d b c b D1 D2 D3 D4 D5

22 sk.com HEAD QUARTER NMARK Nilfi sk-advance Group Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Tel.: (+45) SAL COMPANI AUSALIA Nilfi sk-advance Pty Ltd Unit 1/13 Bessemer Street Blacktown NSW 2148 Website: sk.com.au AUSIA Nilfi sk-advance GmbH Metzgerstrasse Bergheim bei Salzburg Website: sk.at BGIUM Nilfi sk-advance n.v-s.a. Riverside Business Park Boulevard Internationalelaan 55 Bâtiment C3/C4 Gebouw Bruxelles 1070 Website: sk.be CHILE Nilfi sk-advance de Chile San Alfonso 1462 Santiago Website: sk.com CHINA Nilfi sk-advance (Suzhou) Building 18, Suchun Industrial Estate Suzhou Industrial Park Suzhou Website: sk-cs.com CZECH REPUBLIC Nilfi sk-advance VGP Park Horní Počernice Do Čertous 1/ Praha 9 Website: sk.cz NMARK Nilfi sk-advance RDIC A/S Sognevej Brøndby Tel.: (+45) sk.com AND Nilfi sk-advance Oy Ab Koskelontie 23 E Espoo Website: sk.fi ANCE Nilfi sk-advance 26 Avenue de la Baltique Villebon sur Yvette Courtabouef Cedex Website: sk.fr GERMANY Nilfi sk-ao eine Marke der Nilfi sk-advance GmbH Guido-Oberdorfer-Straße Bellenberg Website: sk.de GREECE Nilfi sk-advance A.E. Αναπαύσεως 29 Κορωπί Τ.Κ Website: sk.gr HOLLAND Nilfi sk-advance Versterkerstraat AN Almere Website: sk.nl NGARY Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft. II. Rákóczi Ferenc út Szigetszentmiklos-Lakihegy Website: sk.hu INDIA Nilfisk-Advance India Limited Pramukh Plaza, B Wing, 4th fl oor, Unit No. 403 Cardinal Gracious Road, Chakala Andheri (East) Mumbai Website: sk.com IRAND Nilfisk-Advance 1 Stokes Place St. Stephen s Green Dublin 2 Website: sk.com ALY Nilfisk-Advance SpA Strada Comunale della Braglia, Guardamiglio (LO) Website: sk.it JAPAN Nilfisk-Advance Inc Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku Yokohama, Website: sk.com MALAYSIA Nilfisk-Advance Sdn Bhd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur Website: sk.com MEXICO Nilfisk-Advance de Mexico, S. de R.L. de C.V. Agustín M. Chavez No. 1, PB ofi cina 004 Col. Centro de Ciudad Santa Fe Mexico, D.F. Website: sk.com NEW ZEALAND Nilfisk-Advance Danish House 6 Rockridge Avenue Penrose, Auckland 1135 Website: sk.com RWAY Nilfisk-Advance AS Bjørnerudveien Oslo Tel.: (+47) Website: sk.no POLAND Nilfisk-Advance Sp. Z.O.O. ul. 3 Maja Pruszków Website: sk.pl PORTUGAL Nilfisk-Advance Sintra Business Park Zona Industrial Da Abrunheira Edificio 1, 1 A P Sintra Website: sk.pt SSIA Нилфиск-Эдванс Москва Вятская ул. 27, стр. 7 Россия Website: sk.ru OVAKIA Nilfisk-Advance s.r.o. Bancíkovej 1/A Bratislava Website: sk.sk SOUTH AICA WAP South Africa 12 Newton Street Spartan 1630 Website: sk.com SOUTH KOREA Nilfisk-Advance Korea Co., Ltd 3F Duksoo B/D, 90 Seongsui-ro Seongdong-gu, Seoul, Korea SPAIN Nilfisk-Advance S.A. Torre d Ara, Planta Mataró Barcelona Website: sk.es SWEN Nilfisk-Advance AB Taljegårdsgatan Mölndal Website: sk-alto.se SWZERLAND Nilfisk-Advance Ringstrasse 19 Kircheberg/Industri Stelzl 9500 Wil Website: sk-alto.ch TAIWAN Nilfisk-Advance Taiwan Branch 1F, No. 193, sec. 2, Xing Long Rd. Taipei Tel.: (+88) Website: sk-alto.tw THAILAND Nilfisk-Advance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok Website: sk.co.th TURKEY Nilfisk-Advance A.S. Serifali Mh. Bayraktar Bulv. Sehit Sk. No:7 Ümraniye Istanbul Website: sk.com.tr UNED KINGDOM Nilfisk Advance Ltd. Nilfisk House Bowerbank Way Gilwilly Industrial Estate, Penrith Cumbria CA11 9BQ Tel: Website: sk.co.uk UNED ARAB EMIRAT Nilfisk-Advance Middle East Branch SAIF-Zone P.O. Box Sharjah Website: sk.com VINAM Nilfisk-Advance Representative Offi ce No. 51 Doc Ngu Str. Ba Dinh Dist. Hanoi Website: sk.com

Nilfisk Smart. User Manual 107412814 (09.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH

Nilfisk Smart. User Manual 107412814 (09.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH Nilfisk Smart User Manual 107412814 (0.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH User Manual...

Læs mere

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013)

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013) Multi 20 Multi 30 User manual 107402134 e (11.2013) Copyright 2013 Nilfisk-Advance A/S Multi English...6-9 Deutsch...10-13 Français...14-17 Español...18-21 Português...22-25 Italiano...26-29 Nederlands...30-33

Læs mere

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Brugsvejledning Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Indhold Nilfisk E 130.2 / E 140.2 / E 145.2 1 Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler...3

Læs mere

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 c (05.2014) DA-NO-SV-FI-EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL Instruktionsbog... 3-16 Instruksjonsbok... 17-31 Instruktionsbok... 32-46 Käyttöohje... 47-61 Instruction manual...

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 b Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 17 Instruktionsbok... 32 Käyttöohje... 47 Instruction manual... 62 Betriebsanleitung... 76 Manuel d'instructions...

Læs mere

107409024 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 930 Q MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107409024 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 930 Q MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107409024 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI GD 930 Q INSTRUCCIONES DE USO 1 Operating instructions... 6 Bedienungsanweisungen... 10 Instructions

Læs mere

Konsument højtryksrensere C 120.3 / C 125.3

Konsument højtryksrensere C 120.3 / C 125.3 Hobbyrensere til lettere rengøringsopgaver omkring dit hjem Højtryksrenserne C 120.3 og C 125.3 er baseret på høj grad af mobilitet ved et smalt opretstående design og kørevogn. Renserne yder tryk på h.h.v.

Læs mere

107402571 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5, GD 10 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107402571 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5, GD 10 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107402571 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI GD 5, GD 10 INSTRUCCIONES DE USO 2 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano...

Læs mere

Operating instructions POSEIDON PE/DE

Operating instructions POSEIDON PE/DE Operating instructions POSEIDON PE/DE 106169229 c Printed in Hungary Copyright 2012 Nilfisk-ALTO Instruktionsbog... 3-15 User manual... 16-28 Betriebsanleitung... 29-41 Manuel d instructions... 42-54 Manuale

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA

Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA Brugsvejledning 128303204 c Printed in China Copyright 2010 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Tillykke med din nye Nilfisk Højtryksrenser

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-21, 2-21 XT Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-24, 2-24 XT Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT DK NO SE FI DE FR NL IT Instruktionsbog... 3-8 Instruksjonsbok... 9-14 Instruktionsbok... 15-20

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Din brugermanual NILFISK ATTIX 995-0H-M SD XC TYPE 22 http://da.yourpdfguides.com/dref/3603897

Din brugermanual NILFISK ATTIX 995-0H-M SD XC TYPE 22 http://da.yourpdfguides.com/dref/3603897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Højtryksrensere - benzin/diesel

Højtryksrensere - benzin/diesel PE/DE Den perfekte løsning til alle typer rengøringsopgaver inden for bygge/ anlæg, landbrug og industri samt til rengøringsselskaber. Kan anvendes som både mobil eller som monteret enhed i lastbil eller

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

K 2 K 2, 1.673-220.0, 2015-05-30

K 2 K 2, 1.673-220.0, 2015-05-30 Kärcher K 2 er velegnet til lettere lejlighedsvis rengøring af f.eks. haveredskaber, havemøbler og cykler. K 2 er forsynet med hjul og et solidt håndtag, så du nemt kan få den med rundt til de forskellige

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Indhold: Sikkerhedsbeskrivelse "For Deres sikkerheds skyld" Konformitetserklæring Garantibestemmelser Betjeningsvejledning Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E Centralvac A5 DK Sep 2007 11/09/07 9:52 Side 1 Lette at installere lette at bruge Diskret og upåfaldende installation Centralstøvsugere fra NILFISK er lige så lette at installere i eksisterende huse som

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

BEDST I TEST. Vare nr.: 1.396-700.0

BEDST I TEST. Vare nr.: 1.396-700.0 K 585 MD PLUS K 5 kalder vi også for "kenderklassen". Denne klasse er tilegnet de som tidligere har haft en højtryksrenser og er bekendt med hvor mange opgaver en højtryksrenser kan klare. Den giver en

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere