E 130.3, E 140.3, E 145.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E 130.3, E 140.3, E 145.3"

Transkript

1 E 130.3, E 140.3, E User Manual b ( ) EN

2 EN User Manual Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje Betriebsanleitung Instructions d utilisation Gebruiksaanwijzing Istruzioni sull uso Instrucciones de manejo Instruções de operação Οδηγίες χρήσης Kullanım Kılavuzu Návod k obsluze Használati útmutató Instrukcja użycia Priručnik za korisnike Navodila za uporabo Návod na používanie Lietošanas instrukcijae Naudojimosi instrukcija Kasutamisjuhend Руководство

3 EN Indhold 1 Indledning Symboler, som anvendes til at markere instruktioner Sikkerhedsregler og arbejdsteknikker Inden du begynder at bruge højtryksrenseren Montering af håndtag, slangekrog og slangerulle Montering af lynkobling Teleskophåndtag Betjening af højtryksrenseren Tilslutning af højtryksslange Montering af dyserør og Click&Clean-dyser Tilslutning af vand Start af højtryksrenseren Trykregulering på TORNADO PR dysen Stationær brug Anvendelsesområder og arbejdsmetoder Efter brug af højtryksrenseren Standsning af højtryksrenseren Vedligeholdelse Fejlfinding Tilbehør og rengøringsmidler Garantibetingelser Vigtigste tekniske data Erklæring Original Instructions 19

4 EN 1 Indledning 1.1 Symboler, som anvendes til at markere instruktioner Alle piktogrammer fastgjort til højtryksrenseren og dens komponenter bliver vist og forklaret i denne instruktionsbog. Sikkerhedsanvisninger markeret med dette symbol skal overholdes for at forhindre personskader og alvorlige tingskader. Vær forsigtig, hvor der er fare for at beskadige maskinen eller dens komponenter. Dette symbol angiver tip og anvisninger til at forenkle arbejdet og sørge for sikker betjening af højtryksrenseren. 2 Sikkerhedsregler og arbejdsteknikker Læs denne instruktionsbog grundigt igennem, før maskinen tages i brug første gang. Gem instruktionsbogen til senere brug. ADVARS! Inhalering af aerosoler kan være sundhedsskadeligt. Brug om muligt udstyr, som forhindrer eller reducerer produktionen af aerosoler, f.eks. et skjold, der dækker dysen. For beskyttelse mod aerosoler, anvend en åndedrætsmaske klasse FFP2 eller højere. Det høje vandtryk genereret af maskinen og strømtilslutningen udgør særlige farekilder. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med maskinen. Kontroller maskinen omhyggeligt for fejl og mangler. Hvis du støder på fejl, må du ikke starte maskinen - kontakt Nilfi sk-forhandleren. Isoleringen på el-ledningen skal være fejlfri og uden revner. Hvis el-ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret Nilfi sk-distributør. Operatøren og andre personer, der befi nder sig i umiddelbar nærhed af arbejdsområdet, bør træffe passende foranstaltning for at undgå at blive ramt af opspringende partikler under rensningen. Tag altid kablet ud af stikket før rengøring eller vedli- 20

5 geholdelse og ved udskiftning af dele eller omstilling af maskinen til en anden funktion. Overhold nationale sikkerhedsforskrifter udstedt af f.eks. arbejdsgivernes ulykkesforsikring, nationale sikkerhedsinstitutioner, arbejdsmiljø- og sundhedsmyndigheder eller andre organisationer. Tilbehør og reservedele Anvend kun reservedele fra Nilfi sk eller godkendt af Nilfi sk af hensyn til maskinens sikkerhed. Højtryksslanger, beslag og koblinger er vigtige for maskinens sikkerhed. Brug kun slanger, beslag og koblinger, som anbefales af Nilfi sk. Fysiske, sensoriske og mentale forhold Denne maskine er ikke beregnet til anvendelse af personer (inkl. børn) med begrænsede fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden. Alle, der har indtaget alkohol, medicin eller stoffer, der påvirker evnen til at reagere, må ikke betjene maskinen. Anvendelse Denne maskine er udviklet til udendørs brug i forbindelse med f.eks.: Bil, motorcykel, båd, campingvogn, anhænger, terrasse-/køre-/gangfl iser, træværk, mursten, grill, havemøbler, plæneklipper. Enhver anden anvendelse anses for ukorrekt brug. Nilfi sk påtager sig ikke noget ansvar for skader som følge af en sådan brug. Risikoen for ukorrekt brug påhviler udelukkende brugeren. Korrekt brug omfatter korrekt betjening, servicering og reparationer som angivet i denne instruktionsbog. EN Beklædning og udstyr Træf altid foranstaltninger til at beskytte dig selv ved betjening af maskinen. Brug sko med skridsikre såler. 21

6 EN Brug beskyttelsesbriller, høreværn og beskyttelsespåklædning under betjeningen. Transport af højtryksrenseren Ved transport af maskinen i eller på et køretøj skal den fastgøres f.eks. med stropper, så den ikke kan glide eller vælte. Nilfi sk anbefaler, at maskinen anbringes vandret på bagsiden ved transport i eller på et køretøj. Rengøringsmidler Denne maskine er udformet til brug med det medfølgende rengøringsmiddel eller det, der anbefales af Nilfi sk. Brug af andre rengøringsmidler eller kemikalier kan påvirke maskinens funktion negativt. Før opstart af arbejdet Eftersyn af maskinen Benyt ikke maskinen, hvis en el-ledning eller vigtige dele af maskinen er beskadigede, f. eks. sikkerhedsanordninger, højtryksslanger, spulehåndtag og tilbehør. Aftrækkeren på spulehåndtaget skal kunne bevæges nemt og automatisk vende tilbage til udgangsstillingen, når den frigøres. Sørg altid for, at højtryksslange og tilbehør er i god stand (rengøring, nem betjening) og samlet korrekt. Tilslutning til elnettet ADVARS! Minimer risikoen for elektrisk stød: Spænding og frekvens (se typeskiltet) skal stemme overens med nettilslutningen. Tilslut kun til elinstallationer udført af en aut. installatør, der er foretaget i overensstemmelse med IEC Det anbefales, at strømforsyningen til maskinen omfatter en fejlstrømsafbryder, som afbryder forsyningen, hvis lækstrømmen til jordforbindelsen overstiger 30 ma i 30 ms. 22

7 Mangelfulde forlængerledninger kan være farlige. Hvis der anvendes en forlængerledning, skal den være egnet til udendørs brug, og tilslutningen skal holdes tør og hævet fra jorden. Nilfi sk anbefaler brug af en forlængerkabeltromle, hvis der er brug for en forlængerledning, der holder stikket mindst 60 mm over jorden. Ledninger på forlængerkabeltromler skal altid rulles helt ud for at forebygge overophedning af kablet. Forlængerledninger skal være i overensstemmelse med nedennævnte krav, hvad angår længde og ledningsdimensioner. 1,0 mm² Maks. 12,5 m 1,5 mm² Maks. 20,0 m 2,5 mm² Maks. 30,0 m Hvis el-ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en aut. Nilfi sk-forhandler eller lignende kvalifi cerede personer for at undgå fare. Tilslutning af vand Højtryksrenseren må kun tilsluttes drikkevandsforsyningen, hvis der er installeret en passende tilbageløbsventil af typen BA iht. EN Tilbageløbsventilen kan bestilles under reservedelsnummer Så snart drikkevand er strømmet tilbage gennem tilbageløbsventilen, anses det ikke længere for drikkevand. Sugedrift (eksempelvis fra regnvandsbeholder) kan ske uden tilbageløbsventil se Tilslutning til trykfri vandforsyning. VIGTIGT! Brug kun vand uden urenheder. Hvis der er risiko for fl ydesand i tilgangsvandet (f.eks. fra din egen brønd), bør der monteres et ekstra fi lter. EN 23

8 EN Under arbejdet ADVARS! Brug aldrig maskinen under forhold med evt. eksplosionsfare. Kontakt de lokale myndigheder i tvivlstilfælde. Det er ikke tilladt at bruge højtryk til rengøring af overfl ader indeholdende asbest. Opsug aldrig væsker, der indeholder opløsningsmidler (f.eks. benzin, fyringsolie, malingsfortynder eller acetone). Disse stoffer beskadiger materialerne anvendt i maskinen. Forstøv ningen er yderst brændbar, eksplosiv og giftig. Ret ikke vandstrålen mod dig selv eller andre selv ikke for at rense tøj eller fodtøj fare for personskade. Ret aldrig vandstrålen mod kæledyr eller andre dyr. Ret aldrig vandstrålen mod strømførende udstyr eller selve maskinen fare for kortslutning. Hold godt fat i dyserøret med begge hænder. Dyserøret påvirkes af en reaktionskraft på op til 16,4 N under betjening. Højtryksrenseren må ikke betjenes ved temperaturer under 0 C. Start aldrig en frosset maskine. Frostskader dækkes ikke af garantien. Sørg altid for at stå fast og sikkert. Hold maskinen på så lang afstand som muligt fra genstanden, der renses. Juster afstanden og dermed dysens tryk på overfl a- den, der skal renses, for at undgå beskadigelse af overfl aden, der skal renses. Maskinen skal betjenes i lodret position. Undlad at tildække maskinen eller brug af den i et lokale med utilstrækkelig ventilation! Hvis maskinen efterlades eller ikke bruges i 5 minutter, skal den slukkes på start/stop-knappen O. 24

9 Efter afsluttet arbejde ADVARS! Sluk altid for strømmen, og tag stikket ud af kontakten efter afsluttet arbejde, og når maskinen efterlades uden opsyn. Afmonter tilgangsslangen mellem maskine og vandforsyningen. Rul el-ledningen og højtryksslangen sammen for at undgå beskadigelse af el-ledning, stik, højtryksslange og tilbehør. Tøm altid pumpe, slange og tilbehør for vand efter brug af maskinen og inden opbevaring. Reparation og vedligeholdelse ADVARS! Træk altid stikket ud af stikdåsen før vedligeholdelse, rengøring og reparation. Reparationer skal altid foretages på aut. Nilfi sk-værksteder med brug af originale Nilfi sk-reservedele. Forsøg ikke at udføre vedligeholdelse, der ikke er beskrevet i denne instruktionsbog. Hvis maskinen ikke starter, standser, dunker, trykket svinger, motoren støjer, sikringen springer, eller der ikke kommer vand ud, skal du kontrollere fejlfi ndingsdiagrammet i denne instruktionsbog. Hvis der opstår andre problemer, bedes du rette henvendelse til din lokale Nilfi sk-forhandler. Genbrug af højtryksrenseren Gør den udtjente højtryksrenser ubrugelig med det samme. Tag netstikket ud. Klip elledningen over. Bortskaf ikke elapparater sammen med husholdningsaffald. Som specifi ceret i WEEE direktiv 2012/19/EC om gamle elektriske og elektroniske apparater skal brugte elektriske produkter indsamles separat og genbruges økologisk. Kontakt de lokale myndigheder eller din nærmeste forhandler for yderligere oplysninger. EN 25

10 EN 3 Inden du begynder at bruge højtryksrenseren A Se folde-ud siden med illustrationer udpakning. Illustrationen viser betjeningselementerne, og hvordan du skal klargøre maskinen til brug. Betjeningselementer 1. Start-/stop-kontakt 2. Vandtilgang med fi lter 3. Højtrykstilslutning (modeller uden slangerulle) 4. Højtryksslange 5. El-ledning 6. Click&Clean dyserør 7. Spulehåndtag med lås (7a) 8. Click&Clean Tornado PR-dyse 9. Click&Clean Powerspeed-dyse 10. Skumsprayer 11. Dyserensenål 12. Slangerulle (ikke standard) 13. Typeskilt 14. Håndtag (teleskophåndtag) 15. Slangekrog 16. Sekskantnøgle til montering af håndtag og beslag 17. Knap for teleskophåndtag 18. Drejelig ledningskrog 19. Lynkobling 3.1 Montering af håndtag, slangekrog og slangerulle Montering af håndtag and slangekrog (standardmodeller) A1 Tryk håndtaget (14) ned over metalrørene. Håndtaget skal monteres som vist. Monter skruer med møtrikker. Kontroller, at skruerne går gennem både håndtag og rør. A2 Montér slangekrogen (15) på maskinen (to skruer). Montering af slangerullehåndtag (modeller med slangerulle) A3 Klik slangerullehåndtaget på håndtaget (ingen skruer). 3.2 Montering af lynkobling A4 Ved montering af lynkoblingen første gang skal du kontrollere, at det fabriksmonterede fi lter er placeret i vandtilgangsrøret. A5 Skru lynkoblingen fast på vandtilgangsrøret (2). VIGTIGT! Vandtilgangsfi ltret skal altid være monteret i vandtilgangsrøret for at frafi ltrere sand, kalk og andre urenheder, da disse ting vil beskadige pumpens ventiler. Filteret er monteret fra fabrikken. Hvis filteret fjernes, bortfalder garantien. 3.3 Teleskophåndtag Maskinen er forsynet med et teleskophåndtag. For at hæve eller sænke håndtaget, trykkes knappen (17) ind, og håndtaget bevæges op eller ned. Når der høres et klik, sidder håndtaget korrekt. 26

11 4 Betjening af højtryksrenseren B Se folde-ud siden med illustrationer betjening af højtryksrenseren. EN 4.1 Tilslutning af højtryksslange B1 Tilslut højtryksslangen (4) til spulehåndtaget (7). Frigør højtryksslangen ved at trykke på palen (A). B2 Monter højtryksslangen på afgangsstudsen (3). 4.2 Montering af dyserør og Click&Clean-dyser B3 Skub dyserøret (6) ind i spulehåndtaget, og skru det på. OBS! Dyserøret har en indbygget lavtryksdyse, der kan bruges til at skylle snavs væk. B4 Ved fastgøring af dyserne (8, 9) skal dyserne trykkes ind i dyserøret. VIGTIGT! Ved fastgøring af Click & Clean-dyserne skal palen på siden af dyserøret springe ud igen. Dysen skal forblive på plads, når der trækkes i den. B5 Skub skumsprayeren (10) ind i dyserøret (6). OBS! Skumsprayeren er forsynet med en tap, der skal placeres i hullet i Click & Clean-dyserøret. Tryk på palen for at afmontere Click & clean-dyserne og skumsprayeren. VIGTIGT! Kontroller inden start på rengøringsarbejdet, at maskinen står i lodret position på en plan overfl ade. Placer ikke maskinen i højt græs. 4.3 Tilslutning af vand VIGTIGT! Tilslutning til vandforsyning Det maksimale tryk for tilgangsvandet er 1 MPa/10 bar, og den maksimale temperatur er 60 C se typeskiltet. En alm. ½" haveslange på min. 10 m og maks. 25 m vil være velegnet. B6 B7 Kontroller, at fi ltret er monteret i vandindløbsrøret, og at det ikke er tilstoppet. Slut vandslangen til vandforsyningen ved hjælp af lynkoblingen. Luk op for vandet. Tilslutning til drikkevandsforsyningen i overensstemmelse med nationale og lokale forskrifter. Lad vandet løbe igennem vandslangen, inden den tilsluttes til maskinen for at forhindre, at der trænger sand og snavs ind i maskinen. B8 Luk for vandet, og tilslut vandslangen til vandtilgangen ved hjælp af lynkoblingen. Tilslutning til trykløs vandforsyning Maskinen kan også anvendes i sugetilstand, og det indebærer, at du kan tilslutte maskinen til f.eks. en regnvandsbeholder, floder, søer og cisterner osv. Ved brug af vand fra andet end drikkevandforsyningen skal der bruges en tilbageløbsventil. 27

12 EN Ved tilslutning af maskinen til drift fra trykløs vandforsyning skal der altid bruges yderligere fi ltrering for at sikre, at der ikke suges urenheder ind. Slangelængden skal være på maks. 3 meter og med en tykkelse på mindst ½". Til opfyldelse af disse krav anbefaler Nilfi sk brug af det originale Nilfi sk sugeslangesæt. Maskinen er konstrueret til sugning op til 50 cm over vandets overflade. Anbring maskinen maks. 0,5 meter over vandets overfl ade. Afmonter højtryksslangen fra afgangsstudsen (3). Check, at fi lteret er på plads og monter sugeslangesættet. Sørg for, at det slutter tæt. Tænd for maskinen ved tryk på start-/stop-kontakten (1), så den står i position I. Vent, til der kommer en jævn vandstråle ud af maskinen. Sluk for maskinen, og fastgør højtryksslange (4), spulehåndtag, dyserør og dyse. Start maskinen igen og aktiver spulehåndtaget. 4.4 Start af højtryksrenseren VIGTIGT! Tilslutning til strømforsyningen Maskinens spænding og frekvens (se typeskilt (13)) skal stemme overens med strømforsyningen. Højtryksrenseren skal kobles til en strømforsyning med maks. tilladt impedans = 0,29+j0,18Ω (Zmax). Kontakt elselskabet for at høre, om impedansen i strømforsyningen, som maskinen kobles til, har denne værdi eller lavere. B9 Sæt stikket i stikkontakten. B10 Luk op for vandet. B11 Frigør udløseren (7a). Husk at tage stikket ud af kontakten og at slukke for højtryksrenseren og låse spulehåndtaget, når højtryksrenseren efterlades uden opsyn. B12 Aktiver udløseren på spulehåndtaget, og lad vandet løbe, til al luft er ude af vandslangen. B13 Tænd for maskinen ved tryk på start-/stop-kontakten, så den står i position I. B14 Aktiver udløseren på spulehåndtaget. Når spulehåndtagets udløser aktiveres, standser maskinen automatisk. Maskinen starter igen, når du genaktiverer udløseren på spulehåndtaget. 4.5 Trykregulering på TORNADO PR dysen 4.6 Stationær brug B15 Trykket kan reguleres på TORNADO PR-dysen. B16 Hvis højtryksrenseren anbringes på en speciel vægkrog (ikke standard), kan den anvendes som en stationær løsning, hvilket betyder at den kan betjenes mens den hænger på væggen. Vægkrogen skal monteres på en solid væg. Justér længden af skruerne og størrelsen af rawlpluggene efter vægtypen. B17 På vægkrogen kan du opbevare en have-/fælgbørste (a) skum sprayer (b), Click & Clean børste (c) Click & Clean dyser (d). Vægkrogens maks. bæreevne er 30 kg. VIKTIGT! 28

13 5 Anvendelsesområder og arbejdsmetoder EN 5.1 Generelt Effektiv højtryksrensning opnås ved at følge nogle få retningslinjer kombineret med egen erfaring med specifi kke rengøringsopgaver. Tilbehør og rengøringsmidler kan, når de udvælges korrekt, øge højtryksrenserens effektivitet. Hér er nogle grundlæggende oplysninger om rengøring Rengøringsmiddel og skum Skum eller rengøringsmiddel skal påføres tørre overfl ader, så kemikalierne er i direkte kontakt med snavset. Rengøringsmidler påføres nedefra og op, f.eks. på et bilkarosseri, for at undgå superrene områder, hvor rengøringsmidlerne samles i større koncentrationer og løber ned. Lad rengøringsmidlet virke i fl ere minutter, før det skylles af, men lad det aldrig tørre ud på den overfl ade, der skal rengøres. Bemærk! Det er vigtigt, at rengøringsmidlerne ikke tørrer ud. Ellers kan de beskadige den overfl ade, der skal rengøres Mekanisk påvirkning For at nedbryde seje lag snavs skal der måske bruges yderligere mekanisk påvirkning. Særlige vaskebørster giver denne supple rende påvirkning, der skærer gennem snavset (især ved bilvask). 29

14 EN 5.2 Typiske anvendelsesområder Nedenfor fi nder du en beskrivelse af fl ere rengøringsopgaver, der kan klares med en højtryksrenser fra Nilfi sk sammen med tilbehør og rengøringsmidler. Opgave Bil Fælge, aluminium Fliser, betongulve og andre hårde overfl ader Havemøbler, træ Murværk, Træværk Tilbehør Click & Clean Bildyse, autobørste, undervognsdyse, Skumsprayer, Car Combi Cleaner Fælgbørste, autodyse, forstøver, Alu Cleaner Powerspeed PR-dyse, Stone & Wood Cleaner, Patio Cleaner Wood Cleaner Havebørste Powerspeed PR-dyse, Stone & Wood Cleaner, Patio Cleaner Rengøringsmetode 1. Påfør Car Combi Cleaner med skumsprayeren. Start altid nedefra, arbejd opad. Lad Car Combi Cleaner virke i mindst 5 min. 2. Vask bilen med bildysen, der er optimeret til hurtig og skånsom rengøring af emaljerede overfl ader (strålen er bredere og ikke så skarp). Start foran på bilen, og arbejd bagud for at undgå, at der trænger vand ind i pyntelisterne ved dørene. 3. Brug børsten til at fjerne trafikfilm, der ikke fjernes med dysen. Hvis bilen er meget beskidt, skal du påføre Car Combi Cleaner igen. 4. Fastgør undervognsdysen, og rengør undervognen og hjulkasserne. 5. Fjern vand fra overfl aden af bilen med skraberen på børsten. Sørg for, at alle sandkorn osv. er væk, før du bruger skraberen. Tør med et vaskeskind, hvor skraberen ikke kan nå. Påfør Alu Cleaner med en forstøver. Lad det virke i ca. 5 min., og vask med fælgbørsten. Til stålfælge skal du bruge Car Combi Cleaner. Brug skumsprayeren, og vask med fælgbørsten. Pas på! Højtryksstrålen kan beskadige dækkene. Vask hen mod afl øb eller lignende. På overfl ader med afl ejringer kan du starte med at påføre Stone & Wood Cleaner med skumsprayeren. Skyl, før sæben tørrer. En anden mere effektiv og hurtig metode er at bruge Patio Cleaner. Dermed undgår du stænk. Påfør Wood Cleaner, og skyl, før sæben tørrer. BEMÆRK! Brug havebørsten til at fjerne snavset med. Samme metode som ved fl iser, men pas på- dårlige sammenføjninger og træ kan beskadiges af højtryk. Du kan vælge kun at bruge Tornado -dysen. Justér afstanden (trykket) efter kvaliteten af sammenføjningerne og træet. Patio Cleaner kan også bruges på lodrette overfl ader. Afl øb Undervognsdyse Skyl afl øbet med dysen. Skyl altid hen mod afl øb. Pas på, at du ikke sprøjter op under taget. Rengøring af nedløbsrør, afl øb, faldrør osv. Rust, maling Drivhus Haveredskaber, plæneklipper Rørrenser Vand/sandblæserudstyr Tornado PRdyse børste, Stone & Wood Cleaner Tornado PRdyse, Powerspeed -dyse, multivinkeladapter, Metal Cleaner Skub rørrenseren ca. ½ m (til mærket) ind i et rør eller afl øb, og aktivér sprøjtepistolens aftrækker. Den dyseåbning, der vender nedad, vil trække renseren gennem røret. Dysen nedbryder proppen og skyller skidtet baglæns. Montér vand/sandblæsningsudstyret, der kan fjerne rust og maling effektivt og hurtigt. Sørg for ikke at beskadige den overfl ade, der skal sandblæses. Skyl med højtryk og måske en børste. Du kan bruge Stone & Wood Cleaner til at fjerne mos og alger. Skyl det værste snavs af med dysen. Påfør Metal Cleaner med skumsprayeren, og lad det virke i ca. 5 min. Skyl med dysen. Du kan bruge multivinkeladapteren til at nå sværttilgængelige områder for at undgå stænk. 30

15 O I 6 Efter brug af højtryksrenseren C Se folde-ud siden med illustrationer opbevaring af højtryksrenseren. EN Højtryksrenseren skal opbevares i et frostfrit lokale! Hvis maskinen ved en fejltagelse fryser til, er det nødvendigt at kontrollere den for skader. 6.1 Standsning af højtryksrenseren C1 Sluk for vandtilførslen, aktiver udløseren på spulehåndtaget, og lad maskinen køre, til der ikke længere løber vand ud af dysen. Dette gennemskyller vandslange, højtryksslange, dyserør og dyser. C2 Stands maskinen ved tryk på start-/stop-kontakten, så den står i position 0. C3 Tag stikket til maskinen ud af kontakten. VIGTIGT! For at undgå uheld skal el-ledningen og højtryksslangen altid rulles omhyggeligt op. C4 Rul el-ledningen op på ledningskrogene (18). Den øverste krog kan drejes for at frigøre ledningen. Den øverste krog har en indbygget clips for bedre fastgørelse af ledningen. C5 Højtryksrenseren fås i to modeller: A) med krog til opbevaring af højtryksslange (15) - B) med slangerulle (12). C6 C5 7 Vedligeholdelse D Gennemskyl dyserør, dyser og skumsprayer efter brug. Anbring spulehåndtag (f), dyserør (a), dyser (b) og skumsprayer (c) i holderne på højtryksrenseren. Dyserensenålen (d) og en Click & Clean børste (e) kan også opbevares på produktet. Se folde-ud siden med illustrationer vedligeholdelse. Læs følgende råd for at sikre en lang og problemfri drift for højtryksrenseren: Gennemskyl vandslange, højtryksslange, dyserør og tilbehør inden montering. Rengør tilkoblinger for støv og sand. Skyl rengøringsmiddelbeholderen og rengøringsmiddeldysen. Rengør dysen. Sørg for, at vandindløbsfi ltret altid er rent og ikke tilstoppet. Rengøring af vandtilgangsfilter D1 Rengør vandtilgangsfi lteret regelmæssigt en gang om måneden eller hyppigere alt efter brugen. Løsn forsigtigt fi ltret med en skruetrækker, og rengør det. Kontroller, at det er intakt, inden det sættes på plads igen. Rensning af dyse Tilstopning af dysen medfører en for stor forøgelse af pumpetrykket, og rensning skal derfor foretages med det samme. VIGTIGT! Dyserensenålen (11) må kun bruges efter afmontering af dysen og standsning af maskinen! D2 Stop maskinen og afmonter dysen. Rens dysen. D3 Skyl dysen baglæns igennem med vand. 31

16 EN 8 Fejlfinding Rengøring af maskinens udluftningsventiler D4 Maskinen skal holdes ren, så køleluften frit kan passere gennem maskinens ventilationsåbninger. Smøring af O-ringe D5 For at sikre nem tilslutning, og at O-ringene ikke tørrer ud, skal koblinger smøres regelmæssigt. For at undgå unødvendige skuffelser skal du kontrollere følgende, inden du kontakter Nilfi sks serviceorganisation. Symptom Årsag Anbefalet handling Maskinen vil ikke starte Svingende tryk Maskinen standser Maskinen ikke tilsluttet Defekt stikkontakt Sikring er sprunget Defekt forlængerledning Pumpe suger luft Ventiler snavsede, nedslidte, sidder fast Pumpepakninger nedslidte Sikring er sprunget Forkert netspænding Termoføler aktiveret Dyse delvis tilstoppet Tilslut maskinen Prøv en anden stikkontakt. Skift sikring. Sluk for andre maskiner. Prøv uden forlængerledning. Kontroller, at slanger og tilslutninger er lufttætte. Rengør og udskift, eller kontakt den lokale Nilfi sk-forhandler. Rengør og udskift, eller kontakt den lokale Nilfi sk-forhandler. Udskift sikring. Sluk for andre maskiner. Kontroller, at netspændingen svarer til specifi kationen på typeskiltet. Lad højtryksrenseren køle af i 5 minutter. Rens dysen (se afsnit 7) Sikring springer Sikring for lille Skift til en installation højere end maskinens ampereforbrug. Prøv evt. uden forlængerledning. Maskinen pulserer Maskinen starter og standser ofte af sig selv Maskine starter, men der kommer ingen vand ud Luft i tilgangsslange/pumpe Utilstrækkelig vandforsyning Dyse delvis tilstoppet Vandfi lter tilstoppet Slange bugtet Pumpe/spulehåndtag er læk Pumpe/slange eller tilbehør frosset til Ingen vandforsyning Vandfi lter tilstoppet Dyse tilstoppet Lad maskinen køre med åbent spulehåndtag, til der igen opnås alm. arbejdstryk. Kontroller, at vandforsyningen svarer til de krævede specifi kationer (se modelmærket). NB! Undgå brug af lange, tynde slanger (min. 1/2") Rens dysen (se afsnit 7) Rens fi ltret (se afsnit 7) Ret slangen ud. Kontakt det nærmeste Nilfi sk Servicecenter. Vent til pumpe/slanger eller tilbehør tør op. Tilslutning af tilgangsvand. Rens fi ltret (se afsnit 7) Rens dysen (se afsnit 7) Hvis der opstår andre problemer end ovenstående, så kontakt den lokale Nilfi sk-forhandler. Listen over de lokale Nilfi sk-forhandlere fremgår af bagsiden på denne instruktionsbog. 9 Tilbehør og rengøringsmidler Brug kun originalt tilbehør og rengøringsmidler. For yderligere information, see sk.com. 32

17 10 Garantibetingelser Nilfi sk yder 2 års garanti på højtryksrensere til privat brug. Hvis din højtryksrenser eller dens tilbehør indleveres til reparation, skal du vedlægge en kopi af kvitteringen. Garantireparationer foretages på følgende betingelser: At fejl skyldes mangler eller fejl i materialer eller forarbejdning. (Slitage såvel som misbrug dækkes ikke af garantien). At retningslinjerne i denne instruktionsbog er blevet overholdt til punkt og prikke. At reparationer ikke er blevet eller forsøgt udført af andre end servicepersonale uddannet af Nilfi sk. At der kun er anvendt originalt tilbehør. At produktet ikke er blevet udsat for misbrug som f.eks. stød, bump eller frost. At der kun er brugt vand uden urenheder. At højtryksrenseren ikke er blevet anvendt til udlejning eller kommercielt på nogen anden måde. Reparationer i henhold til denne garanti omfatter udskiftning af defekte dele, ekskl. emballage og porto/forsendelse. Endvidere henviser vi til din nationale lovgivning om salg. Maskinen skal fremsendes til et af servicecentrene i Nilfi sks organisation med beskrivelse/specifi kation af fejlen. Reparationer, der ikke dækkes af garantien bliver faktureret. (Dvs. fejlfunktioner, der skyldes årsager nævnt i fejlfi ndingsskemaet i denne instruktionsbog). 11 Vigtigste tekniske data Type E E E Elektriske specifikationer Nominel spænding V Nominel frekvens Hz 50/60 50/60 50/60 Nominelt strømforbrug kw 2,0 2,1 2,1 Strøm A 9,0 9,5 10 Beskyttelsesklasse Klasse I/ Klasse II Klasse II Klasse II Klasse II Beskyttelsesgrad IP xx IPX5 IPX5 IPX5 Hydrauliske specifikationer Nominelt tryk MPa/bar 12,5/125 13,5/135 14,0/140 Maks. tryk MPa/bar 13,0/130 14,0/140 14,5/145 Nominel vandstrømning l/min/l/t 7,5/450 7,0/420 6,6/400 Maks. vandstrømning l/min/l/t 8,3/500 8,3/500 8,3/500 Maks. vandindløbstryk Mpa/bar 1/10 1/10 1/10 Maks. vandindløbstemperatur C Maks. vandindløbstemp. sugetilstand C Vægt kg 17,8 18,6 19,8 EN Hånd-armvibration iht. ISO : Standarddyse Maskiner uden slangerulle: Lydtryksniveau LpA iht. ISO 3744 Garanteret lydtryksniveau LWA iht. 2000/14/EF Maskiner med slangerulle: Lydtryksniveau LpA iht. ISO 3744 Garanteret lydtryksniveau LWA iht. 2000/14/EF Ret til ændringer forbeholdes. m/s2 < 2,5 ±1 < 2,5 ±1 < 2,5 ±1 db(a) db(a) 66,8 ± ,8 ± ,8 ± ,8 ±

18 EN 12 Erklæring Erklæring Produkt: Højtryksrenser Type: Nilfi sk E / E / E og tilbehørsvarianter af ovennævnte typer Beskrivelse: V 1~, 50/60 Hz - IP X5 Maskinens design er i overensstemmelse med følgende EC Maskindirektivet relevante standarder: EC Lavspændingsdirektivet EC EMC Direktivet RoHS Direktivet Støjdirektivet Anvendte harmoniserede standarder: EN :2012, EN 62233:2008, EN :2006+A1:2009+A2:2011, EN :2006+A1:2009+A2:2009, EN :2000 EN :1997+A1:2001+A2:2009 Anvendte internationale standarder og tekniske specifikationer: Navn og adresse på den person der er ansvarlig for den tekniske dokumentation Identitet og underskrift af den person, der er bemyndiget til at udarbejde erklæringen på vegne af fabrikanten: IEC :2012 IEC :2012 Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC Nilfi sk-advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Nilfi sk-advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Sted og dato for erklæringen: Hadsund, Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC 2006/42/EC 2006/95/EC 2004/108/EC 20011/65/EU 2000/14/EC 34

19 A1 A2 A3 A4 A5 A6

20 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Max. 60 C B8 B 9 B10 Max. 60 C B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 a c b d

21 O I C1 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 f a d b c b D1 D2 D3 D4 D5

22 sk.com HEAD QUARTER NMARK Nilfi sk-advance Group Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Tel.: (+45) SAL COMPANI AUSALIA Nilfi sk-advance Pty Ltd Unit 1/13 Bessemer Street Blacktown NSW 2148 Website: sk.com.au AUSIA Nilfi sk-advance GmbH Metzgerstrasse Bergheim bei Salzburg Website: sk.at BGIUM Nilfi sk-advance n.v-s.a. Riverside Business Park Boulevard Internationalelaan 55 Bâtiment C3/C4 Gebouw Bruxelles 1070 Website: sk.be CHILE Nilfi sk-advance de Chile San Alfonso 1462 Santiago Website: sk.com CHINA Nilfi sk-advance (Suzhou) Building 18, Suchun Industrial Estate Suzhou Industrial Park Suzhou Website: sk-cs.com CZECH REPUBLIC Nilfi sk-advance VGP Park Horní Počernice Do Čertous 1/ Praha 9 Website: sk.cz NMARK Nilfi sk-advance RDIC A/S Sognevej Brøndby Tel.: (+45) sk.com AND Nilfi sk-advance Oy Ab Koskelontie 23 E Espoo Website: sk.fi ANCE Nilfi sk-advance 26 Avenue de la Baltique Villebon sur Yvette Courtabouef Cedex Website: sk.fr GERMANY Nilfi sk-ao eine Marke der Nilfi sk-advance GmbH Guido-Oberdorfer-Straße Bellenberg Website: sk.de GREECE Nilfi sk-advance A.E. Αναπαύσεως 29 Κορωπί Τ.Κ Website: sk.gr HOLLAND Nilfi sk-advance Versterkerstraat AN Almere Website: sk.nl NGARY Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft. II. Rákóczi Ferenc út Szigetszentmiklos-Lakihegy Website: sk.hu INDIA Nilfisk-Advance India Limited Pramukh Plaza, B Wing, 4th fl oor, Unit No. 403 Cardinal Gracious Road, Chakala Andheri (East) Mumbai Website: sk.com IRAND Nilfisk-Advance 1 Stokes Place St. Stephen s Green Dublin 2 Website: sk.com ALY Nilfisk-Advance SpA Strada Comunale della Braglia, Guardamiglio (LO) Website: sk.it JAPAN Nilfisk-Advance Inc Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku Yokohama, Website: sk.com MALAYSIA Nilfisk-Advance Sdn Bhd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur Website: sk.com MEXICO Nilfisk-Advance de Mexico, S. de R.L. de C.V. Agustín M. Chavez No. 1, PB ofi cina 004 Col. Centro de Ciudad Santa Fe Mexico, D.F. Website: sk.com NEW ZEALAND Nilfisk-Advance Danish House 6 Rockridge Avenue Penrose, Auckland 1135 Website: sk.com RWAY Nilfisk-Advance AS Bjørnerudveien Oslo Tel.: (+47) Website: sk.no POLAND Nilfisk-Advance Sp. Z.O.O. ul. 3 Maja Pruszków Website: sk.pl PORTUGAL Nilfisk-Advance Sintra Business Park Zona Industrial Da Abrunheira Edificio 1, 1 A P Sintra Website: sk.pt SSIA Нилфиск-Эдванс Москва Вятская ул. 27, стр. 7 Россия Website: sk.ru OVAKIA Nilfisk-Advance s.r.o. Bancíkovej 1/A Bratislava Website: sk.sk SOUTH AICA WAP South Africa 12 Newton Street Spartan 1630 Website: sk.com SOUTH KOREA Nilfisk-Advance Korea Co., Ltd 3F Duksoo B/D, 90 Seongsui-ro Seongdong-gu, Seoul, Korea SPAIN Nilfisk-Advance S.A. Torre d Ara, Planta Mataró Barcelona Website: sk.es SWEN Nilfisk-Advance AB Taljegårdsgatan Mölndal Website: sk-alto.se SWZERLAND Nilfisk-Advance Ringstrasse 19 Kircheberg/Industri Stelzl 9500 Wil Website: sk-alto.ch TAIWAN Nilfisk-Advance Taiwan Branch 1F, No. 193, sec. 2, Xing Long Rd. Taipei Tel.: (+88) Website: sk-alto.tw THAILAND Nilfisk-Advance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok Website: sk.co.th TURKEY Nilfisk-Advance A.S. Serifali Mh. Bayraktar Bulv. Sehit Sk. No:7 Ümraniye Istanbul Website: sk.com.tr UNED KINGDOM Nilfisk Advance Ltd. Nilfisk House Bowerbank Way Gilwilly Industrial Estate, Penrith Cumbria CA11 9BQ Tel: Website: sk.co.uk UNED ARAB EMIRAT Nilfisk-Advance Middle East Branch SAIF-Zone P.O. Box Sharjah Website: sk.com VINAM Nilfisk-Advance Representative Offi ce No. 51 Doc Ngu Str. Ba Dinh Dist. Hanoi Website: sk.com

Buddy II. User manual 107410902 (03.2014) EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL-DA-NO-SV-FI

Buddy II. User manual 107410902 (03.2014) EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL-DA-NO-SV-FI User manual 107410902 (03.2014) ----------- Copyright 2014 Nilfisk-Advance A/S Instructions for use... 6-10 Betriebsanleitung... 11-15 Instructions d utilisation... 16-20 Instrucciones de manejo... 21-25

Læs mere

C 100.6, C 110.4, C 110.4 X-TRA, C 105.6, C 120.6 X-TRA

C 100.6, C 110.4, C 110.4 X-TRA, C 105.6, C 120.6 X-TRA C 100.6, C 110.4, C 110.4 X-A, C 105.6, C 120.6 X-A User Manual 128700022 b (09.2013) EN User Manual... 3-12 Instruktionsbok... 13-22 Instruksjonsbok... 23-32 Instruktionsbog... 33-42 Käyttöohje... 43-52

Læs mere

Nilfisk C 120.2 Nilfisk C 125.2

Nilfisk C 120.2 Nilfisk C 125.2 Nilfisk C 120.2 Nilfisk C 125.2 Brugsvejledning Copyright 2008 Nilfi sk Indeks 1 Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler...3 2 Beskrivelse...5 3 Før du begynder at bruge højtryksrenseren...6 4 Betjening

Læs mere

C 100.6, C 110.4, C 110.4 X-TRA C 105.6, C 120.6 X-TRA User Manual

C 100.6, C 110.4, C 110.4 X-TRA C 105.6, C 120.6 X-TRA User Manual C 100.6, C 110.4, C 110.4 X-A C 105.6, C 120.6 X-A User Manual 128700022 b EN User Manual... 3-12 Instruktionsbok... 13-22 Instruksjonsbok... 23-32 Instruktionsbog... 33-42 Käyttöohje... 43-52 Betriebsanleitung...

Læs mere

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Brugsvejledning Indhold 1 Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler...3 2 Beskrivelse...4 3 Før du begynder at bruge højtryksrenseren...5 4 Betjening af højtryksrenseren...6

Læs mere

Nilfisk P 130.2/150.2/160.2

Nilfisk P 130.2/150.2/160.2 Nilfisk P 130.2/150.2/160.2 Brugsvejledning Printed in China Copyright 2013 Nilfisk-Advance A/S Indhold 1 Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler...3 2 Beskrivelse...5 3 Før du begynder at bruge højtryksrenseren...6

Læs mere

Nilfisk Smart. User Manual 107412814 (09.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH

Nilfisk Smart. User Manual 107412814 (09.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH Nilfisk Smart User Manual 107412814 (0.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH User Manual...

Læs mere

Nilfisk Elite. Instructions for use. 107403090 b (09.2013) EN-DE-FR-ES-PT-IT-NL-SV-NO-DA-FI-KO-ZH

Nilfisk Elite. Instructions for use. 107403090 b (09.2013) EN-DE-FR-ES-PT-IT-NL-SV-NO-DA-FI-KO-ZH Nilfisk Elite Instructions for use 107403090 b (09.2013) ------------ Elite 7 25 2 4 6 3 11 5 1 8 9 10 14 21 22 23 15 24 19 12 17 18 13 16 20 2 Elite Instructions for use... 4-12 Betriebsanleitung... 13-21

Læs mere

107404503 D INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107404503 D INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107404503 D INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VP300 SERIES USER MANUAL 2 English... 6 Deutsch... 9 Français... 12 Nederlands... 15 Italiano... 18

Læs mere

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA Brugsvejledning Copyright 2012 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Indhold Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 1 Sikkerhedsforanstaltninger og

Læs mere

Din brugermanual NILFISK C 125.3 http://da.yourpdfguides.com/dref/3627368

Din brugermanual NILFISK C 125.3 http://da.yourpdfguides.com/dref/3627368 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Buddy II. Instructions for use. 107410902 c (05.2015) EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL-DA-NO-SV-FI

Buddy II. Instructions for use. 107410902 c (05.2015) EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL-DA-NO-SV-FI Instructions for use 107410902 c (05.2015) ----------- Copyright 2015 Nilfisk A/S Instructions for use... 6-10 Betriebsanleitung... 11-15 Instructions d utilisation... 16-20 Instrucciones de manejo...

Læs mere

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013)

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013) Multi 20 Multi 30 User manual 107402134 e (11.2013) Copyright 2013 Nilfisk-Advance A/S Multi English...6-9 Deutsch...10-13 Français...14-17 Español...18-21 Português...22-25 Italiano...26-29 Nederlands...30-33

Læs mere

107410954 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG UZ 934 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107410954 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG UZ 934 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 10741094 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI UZ 934 INSTRUCCIONES DE USO 02 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano...

Læs mere

Nilfisk-ALTO E 130.1, E 140.1

Nilfisk-ALTO E 130.1, E 140.1 20-03-2006 Nilfisk-ALTO E 130.1, E 140.1 DA NO SV DE FR NL Instruktionsbog... 3-15 Instruksjonsbok... 16-28 Instruktionsbok... 29-41 Betriebsanleitung... 42-56 Manuel d Instructions... 57-72 Gebruikershandleiding...

Læs mere

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Brugsvejledning Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Indhold Nilfisk E 130.2 / E 140.2 / E 145.2 1 Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler...3

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Nilfi sk-alto C 120.1

Nilfi sk-alto C 120.1 01.02.2007 Nilfisk-ALTO C 120.1 NO SE NL Instruktionsbog... 3-16 Instruksjonsbok... 17-30 Instruktionsbok... 31-44 Betriebsanleitung... 45-59 Manuel d Instructions... 60-75 Gebruikershandleiding... 76-90

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 c (05.2014) DA-NO-SV-FI-EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL Instruktionsbog... 3-16 Instruksjonsbok... 17-31 Instruktionsbok... 32-46 Käyttöohje... 47-61 Instruction manual...

Læs mere

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 120.5 X-TRA

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 120.5 X-TRA Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 120.5 X-TRA Brugsvejledning 128330335 Printed in China Copyright 2010 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Indhold 1 Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler...3

Læs mere

Mobil allround hobbyrenser med høj ydeevne

Mobil allround hobbyrenser med høj ydeevne E 140.3 X- E 140.3 X- har et opretstående og ergonomisk design med et ekstra løftehåndtag og det indbyggede teleskophåndtag, der gør den både mobil, kompakt og let at opbevare. Renseren er desuden udstyret

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 b Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 17 Instruktionsbok... 32 Käyttöohje... 47 Instruction manual... 62 Betriebsanleitung... 76 Manuel d'instructions...

Læs mere

Hobbyrensere C-PG 130.2

Hobbyrensere C-PG 130.2 C-PG 130.2 er velegnet til mindre til mellemsvære rengøringsopgaver omkring dit hjem; til havemøblerne, indkørslen, terrassen, bilen, motorcyklen m. m. Det er kraftfulde, kompakte og ergonomiske højtryksrensere

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

NEPTUNE 4 FA Quick Start Guide

NEPTUNE 4 FA Quick Start Guide NEPTUNE 4 FA Quick Start Guide 107140470 B 2 A B C Max. 50 C 0 3 4 0 C EN DE FR NL IT NO SV DK SF SL HR SK PL HU RU ET LV LT ES PT EL TR RO JA ZH KO Dette dokument Dette dokument indeholder de for maskinen

Læs mere

Hobbyrensere C 125.4

Hobbyrensere C 125.4 C 125.4 er velegnet til mindre til mellemsvære rengøringsopgaver omkring dit hjem; til havemøblerne, indkørslen, terrassen, bilen, motorcyklen m.m. Det er kraftfulde, kompakte og ergonomiske højtryksrensere

Læs mere

Konsument højtryksrensere C 120.3 / C 125.3

Konsument højtryksrensere C 120.3 / C 125.3 Hobbyrensere til lettere rengøringsopgaver omkring dit hjem Højtryksrenserne C 120.3 og C 125.3 er baseret på høj grad af mobilitet ved et smalt opretstående design og kørevogn. Renserne yder tryk på h.h.v.

Læs mere

Hobbyrensere C 130.2

Hobbyrensere C 130.2 C 130.2 er velegnet til mindre til mellemsvære rengøringsopgaver omkring dit hjem; til havemøblerne, indkørslen, terrassen, bilen, motorcyklen m.m. Det er kraftfulde, kompakte og ergonomiske højtryksrensere

Læs mere

107409024 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 930 Q MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107409024 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 930 Q MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107409024 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI GD 930 Q INSTRUCCIONES DE USO 1 Operating instructions... 6 Bedienungsanweisungen... 10 Instructions

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

107402571 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5, GD 10 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107402571 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5, GD 10 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107402571 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI GD 5, GD 10 INSTRUCCIONES DE USO 2 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Hobbyrenser til de fleste grundlæggende rengøringsopgaver

Hobbyrenser til de fleste grundlæggende rengøringsopgaver C 110.4 () C 110.4 er velegnet til lejlighedsvise opgaver så som rengøring af indkørslen, terrassen, køretøjer o.s.v. Renserens opretstående højde sikrer god ergonomi. Click&Clean-dysekonceptet gør det

Læs mere

Hobbyrensere C

Hobbyrensere C C 120.7 er velegnet til mindre til mellemsvære rengøringsopgaver omkring dit hjem; til havemøblerne, indkørslen, terrassen, bilen, motorcyklen m.m. Det er en kraftfuld, kompakt og ergonomiske højtryksrenser

Læs mere

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: &

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: & Brugsanvisning Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: 90 21 071 & 90 21 239 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

Konsument højtryksrensere E 130.2

Konsument højtryksrensere E 130.2 Mobil allround hobbyrenser med høj ydeevne Produkt fakta E 130.2 er en højtryksrenser til den private forbruger med en høj ydeevne, og så er den samtidig både fleksibel og brugervenlig. Velegnet til alle

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

F INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

F INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107404503 F INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI VP300 SERIES INSTRUCCIONES DE USO 2 Operating instructions... 6 Bedienungsanweisungen... 9 Instructions

Læs mere

C INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG 80P MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

C INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG 80P MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107402583 C INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI 80P INSTRUCCIONES DE USO 1 2 English... 6 Deutsch... 9 Français... 12 Nederlands... 15 Italiano...

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Hobbyrensere til lettere rengøringsopgaver omkring dit hjem

Hobbyrensere til lettere rengøringsopgaver omkring dit hjem er velegnet til mindre til mellemsvære rengøringsopgaver omkring dit hjem; til havemøblerne, indkørslen, terrassen, bilen, motorcyklen m.m. Det er en kraftfuld, kompakt og ergonomiske højtryksrenser med

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Funktioner og fordele

Funktioner og fordele Højtryksrensere K 3 Classic House T250 *EU Sig "farvel" til normalt snavs med "K3 Home"-højtryksrenseren - ideel til cykler, havehegn eller motorcykler. Med hjemmeværktøjssæt: T 250-overfladerenser + Patio

Læs mere

Brugsanvisning. Hedvandsrenser, 1714T Portotecnica 14 l/min. 170 Bar Varenr.:

Brugsanvisning. Hedvandsrenser, 1714T Portotecnica 14 l/min. 170 Bar Varenr.: Brugsanvisning Hedvandsrenser, 1714T Portotecnica 14 l/min. 170 Bar Varenr.: 90 20 883 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Brugsanvisning. Højtryksrenser Aqua Cleaner. Serie Nr. Fabrikationsår Transportmængde Driftstryk Driftsomdrejningstal

Brugsanvisning. Højtryksrenser Aqua Cleaner. Serie Nr. Fabrikationsår Transportmængde Driftstryk Driftsomdrejningstal Brugsanvisning Højtryksrenser Aqua Cleaner Serie Nr. Fabrikationsår Transportmængde Driftstryk Driftsomdrejningstal L/min bar omdr/min 2011 Indhold Brugsanvisning stationær højtryksrenser type 15L200Bar

Læs mere

E INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5, GD 10 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

E INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5, GD 10 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107402571 E INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI GD 5, GD 10 INSTRUCCIONES DE USO 2 English... 8 Deutsch...11 Français... 14 Nederlands... 17 Italiano...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

Robust semi-professionel højtryksrenser

Robust semi-professionel højtryksrenser P 150.2 (X-) For at opnå ekstra styrke og holdbarhed, er P 150.2 udstyret med stålarmeret Superflex højtryksslange, messingtopstykke og metalpumpe. Af P 150's andre suveræne egenskaber, kan nævnes trykregulering,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Operating instructions POSEIDON PE/DE

Operating instructions POSEIDON PE/DE Operating instructions POSEIDON PE/DE 106169229 c Printed in Hungary Copyright 2012 Nilfisk-ALTO Instruktionsbog... 3-15 User manual... 16-28 Betriebsanleitung... 29-41 Manuel d instructions... 42-54 Manuale

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9027882 Dykpumpe Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dykpumpe - Varenr. 9027882 Beskrivelse: Dykpumpe 230 V. Med plastvinge. Leveres

Læs mere

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Tillykke med din nye Easy Clean 370/470 støvsuger til oprejst støvsugning. Denne brugsanvisning gælder for både Easy Clean 370 og Easy Clean 470. Maskinbeskrivelse:

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Robust semi-professionel højtryksrenser

Robust semi-professionel højtryksrenser P 150.2 (X-) For at opnå ekstra styrke og holdbarhed, er P 150.2 udstyret med stålarmeret Superflex højtryksslange, messingtopstykke og metalpumpe. Af P 150's andre suveræne egenskaber, kan nævnes trykregulering,

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

302002028 C. auto auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 7-M B1 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

302002028 C. auto auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 7-M B1 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO auto auto 8 C INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI IVB 7-M B INSTRUCCIONES DE USO auto auto 4 5 6 7 6 8 7 9 Indhold Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Multi 20 Multi 30. User manual e ( )

Multi 20 Multi 30. User manual e ( ) Multi 20 Multi 30 User manual 107402134 e (11.2013) Copyright 2013 Nilfisk-Advance A/S Multi English...6-9 Deutsch...10-13 Français...14-17 Español...18-21 Português...22-25 Italiano...26-29 Nederlands...30-33

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

Information om forstøverapparat til behandling af KOL

Information om forstøverapparat til behandling af KOL Gentofte Hospital Medicinsk afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Information om forstøverapparat til behandling af KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse) Du har modtaget et

Læs mere

C / C / C C X-TRA (C NZ) C / C X-TRA, C / C X-TRA. Brugsvejledning

C / C / C C X-TRA (C NZ) C / C X-TRA, C / C X-TRA. Brugsvejledning C 100.7 / C 105.7 / C 110.7 C 110.7 X-TRA (C 110.7 NZ) C 120.7 / C 120.7 X-TRA, C 125.7 / C 125.7 X-TRA Brugsvejledning DA 02.2018 Instruktionen består af 3 dele. Del 1:3 Sikkerhedsinstruktioner. Part

Læs mere

DEUTSCH Silencium

DEUTSCH Silencium DEUTSCH D 8217-3033-01 Silencium S SVENSKA 1. 2. 2 SVENSKA S 3. 4. 3 DANSK DK GENERELT De har købt en havekværn, som er effektiv og af høj kvalitet. Læs følgende instrukser omhyggeligt igennem for at sikre,

Læs mere

Robust semi-professionel højtryksrenser

Robust semi-professionel højtryksrenser P 160.2 X- For at opnå ekstra styrke og holdbarhed, er P 160.2 udstyret med stålarmeret Superflex højtryksslange, messingtopstykke og metalpumpe. Af P 160's andre suveræne egenskaber, kan nævnes trykregulering,

Læs mere

Compact and handy high pressure washers for basic outdoor cleaning tasks

Compact and handy high pressure washers for basic outdoor cleaning tasks This high pressure washer offers a maximal pressure of 110 bar - enough to be efficient on light to moderately dirty surfaces. With Click&Clean connectivity a broad range of accessories ranging from nozzles,

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere