E 130.3, E 140.3, E 145.3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E 130.3, E 140.3, E 145.3"

Transkript

1 E 130.3, E 140.3, E User Manual b ( ) EN

2 EN User Manual Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje Betriebsanleitung Instructions d utilisation Gebruiksaanwijzing Istruzioni sull uso Instrucciones de manejo Instruções de operação Οδηγίες χρήσης Kullanım Kılavuzu Návod k obsluze Használati útmutató Instrukcja użycia Priručnik za korisnike Navodila za uporabo Návod na používanie Lietošanas instrukcijae Naudojimosi instrukcija Kasutamisjuhend Руководство

3 EN Indhold 1 Indledning Symboler, som anvendes til at markere instruktioner Sikkerhedsregler og arbejdsteknikker Inden du begynder at bruge højtryksrenseren Montering af håndtag, slangekrog og slangerulle Montering af lynkobling Teleskophåndtag Betjening af højtryksrenseren Tilslutning af højtryksslange Montering af dyserør og Click&Clean-dyser Tilslutning af vand Start af højtryksrenseren Trykregulering på TORNADO PR dysen Stationær brug Anvendelsesområder og arbejdsmetoder Efter brug af højtryksrenseren Standsning af højtryksrenseren Vedligeholdelse Fejlfinding Tilbehør og rengøringsmidler Garantibetingelser Vigtigste tekniske data Erklæring Original Instructions 19

4 EN 1 Indledning 1.1 Symboler, som anvendes til at markere instruktioner Alle piktogrammer fastgjort til højtryksrenseren og dens komponenter bliver vist og forklaret i denne instruktionsbog. Sikkerhedsanvisninger markeret med dette symbol skal overholdes for at forhindre personskader og alvorlige tingskader. Vær forsigtig, hvor der er fare for at beskadige maskinen eller dens komponenter. Dette symbol angiver tip og anvisninger til at forenkle arbejdet og sørge for sikker betjening af højtryksrenseren. 2 Sikkerhedsregler og arbejdsteknikker Læs denne instruktionsbog grundigt igennem, før maskinen tages i brug første gang. Gem instruktionsbogen til senere brug. ADVARS! Inhalering af aerosoler kan være sundhedsskadeligt. Brug om muligt udstyr, som forhindrer eller reducerer produktionen af aerosoler, f.eks. et skjold, der dækker dysen. For beskyttelse mod aerosoler, anvend en åndedrætsmaske klasse FFP2 eller højere. Det høje vandtryk genereret af maskinen og strømtilslutningen udgør særlige farekilder. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med maskinen. Kontroller maskinen omhyggeligt for fejl og mangler. Hvis du støder på fejl, må du ikke starte maskinen - kontakt Nilfi sk-forhandleren. Isoleringen på el-ledningen skal være fejlfri og uden revner. Hvis el-ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret Nilfi sk-distributør. Operatøren og andre personer, der befi nder sig i umiddelbar nærhed af arbejdsområdet, bør træffe passende foranstaltning for at undgå at blive ramt af opspringende partikler under rensningen. Tag altid kablet ud af stikket før rengøring eller vedli- 20

5 geholdelse og ved udskiftning af dele eller omstilling af maskinen til en anden funktion. Overhold nationale sikkerhedsforskrifter udstedt af f.eks. arbejdsgivernes ulykkesforsikring, nationale sikkerhedsinstitutioner, arbejdsmiljø- og sundhedsmyndigheder eller andre organisationer. Tilbehør og reservedele Anvend kun reservedele fra Nilfi sk eller godkendt af Nilfi sk af hensyn til maskinens sikkerhed. Højtryksslanger, beslag og koblinger er vigtige for maskinens sikkerhed. Brug kun slanger, beslag og koblinger, som anbefales af Nilfi sk. Fysiske, sensoriske og mentale forhold Denne maskine er ikke beregnet til anvendelse af personer (inkl. børn) med begrænsede fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden. Alle, der har indtaget alkohol, medicin eller stoffer, der påvirker evnen til at reagere, må ikke betjene maskinen. Anvendelse Denne maskine er udviklet til udendørs brug i forbindelse med f.eks.: Bil, motorcykel, båd, campingvogn, anhænger, terrasse-/køre-/gangfl iser, træværk, mursten, grill, havemøbler, plæneklipper. Enhver anden anvendelse anses for ukorrekt brug. Nilfi sk påtager sig ikke noget ansvar for skader som følge af en sådan brug. Risikoen for ukorrekt brug påhviler udelukkende brugeren. Korrekt brug omfatter korrekt betjening, servicering og reparationer som angivet i denne instruktionsbog. EN Beklædning og udstyr Træf altid foranstaltninger til at beskytte dig selv ved betjening af maskinen. Brug sko med skridsikre såler. 21

6 EN Brug beskyttelsesbriller, høreværn og beskyttelsespåklædning under betjeningen. Transport af højtryksrenseren Ved transport af maskinen i eller på et køretøj skal den fastgøres f.eks. med stropper, så den ikke kan glide eller vælte. Nilfi sk anbefaler, at maskinen anbringes vandret på bagsiden ved transport i eller på et køretøj. Rengøringsmidler Denne maskine er udformet til brug med det medfølgende rengøringsmiddel eller det, der anbefales af Nilfi sk. Brug af andre rengøringsmidler eller kemikalier kan påvirke maskinens funktion negativt. Før opstart af arbejdet Eftersyn af maskinen Benyt ikke maskinen, hvis en el-ledning eller vigtige dele af maskinen er beskadigede, f. eks. sikkerhedsanordninger, højtryksslanger, spulehåndtag og tilbehør. Aftrækkeren på spulehåndtaget skal kunne bevæges nemt og automatisk vende tilbage til udgangsstillingen, når den frigøres. Sørg altid for, at højtryksslange og tilbehør er i god stand (rengøring, nem betjening) og samlet korrekt. Tilslutning til elnettet ADVARS! Minimer risikoen for elektrisk stød: Spænding og frekvens (se typeskiltet) skal stemme overens med nettilslutningen. Tilslut kun til elinstallationer udført af en aut. installatør, der er foretaget i overensstemmelse med IEC Det anbefales, at strømforsyningen til maskinen omfatter en fejlstrømsafbryder, som afbryder forsyningen, hvis lækstrømmen til jordforbindelsen overstiger 30 ma i 30 ms. 22

7 Mangelfulde forlængerledninger kan være farlige. Hvis der anvendes en forlængerledning, skal den være egnet til udendørs brug, og tilslutningen skal holdes tør og hævet fra jorden. Nilfi sk anbefaler brug af en forlængerkabeltromle, hvis der er brug for en forlængerledning, der holder stikket mindst 60 mm over jorden. Ledninger på forlængerkabeltromler skal altid rulles helt ud for at forebygge overophedning af kablet. Forlængerledninger skal være i overensstemmelse med nedennævnte krav, hvad angår længde og ledningsdimensioner. 1,0 mm² Maks. 12,5 m 1,5 mm² Maks. 20,0 m 2,5 mm² Maks. 30,0 m Hvis el-ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en aut. Nilfi sk-forhandler eller lignende kvalifi cerede personer for at undgå fare. Tilslutning af vand Højtryksrenseren må kun tilsluttes drikkevandsforsyningen, hvis der er installeret en passende tilbageløbsventil af typen BA iht. EN Tilbageløbsventilen kan bestilles under reservedelsnummer Så snart drikkevand er strømmet tilbage gennem tilbageløbsventilen, anses det ikke længere for drikkevand. Sugedrift (eksempelvis fra regnvandsbeholder) kan ske uden tilbageløbsventil se Tilslutning til trykfri vandforsyning. VIGTIGT! Brug kun vand uden urenheder. Hvis der er risiko for fl ydesand i tilgangsvandet (f.eks. fra din egen brønd), bør der monteres et ekstra fi lter. EN 23

8 EN Under arbejdet ADVARS! Brug aldrig maskinen under forhold med evt. eksplosionsfare. Kontakt de lokale myndigheder i tvivlstilfælde. Det er ikke tilladt at bruge højtryk til rengøring af overfl ader indeholdende asbest. Opsug aldrig væsker, der indeholder opløsningsmidler (f.eks. benzin, fyringsolie, malingsfortynder eller acetone). Disse stoffer beskadiger materialerne anvendt i maskinen. Forstøv ningen er yderst brændbar, eksplosiv og giftig. Ret ikke vandstrålen mod dig selv eller andre selv ikke for at rense tøj eller fodtøj fare for personskade. Ret aldrig vandstrålen mod kæledyr eller andre dyr. Ret aldrig vandstrålen mod strømførende udstyr eller selve maskinen fare for kortslutning. Hold godt fat i dyserøret med begge hænder. Dyserøret påvirkes af en reaktionskraft på op til 16,4 N under betjening. Højtryksrenseren må ikke betjenes ved temperaturer under 0 C. Start aldrig en frosset maskine. Frostskader dækkes ikke af garantien. Sørg altid for at stå fast og sikkert. Hold maskinen på så lang afstand som muligt fra genstanden, der renses. Juster afstanden og dermed dysens tryk på overfl a- den, der skal renses, for at undgå beskadigelse af overfl aden, der skal renses. Maskinen skal betjenes i lodret position. Undlad at tildække maskinen eller brug af den i et lokale med utilstrækkelig ventilation! Hvis maskinen efterlades eller ikke bruges i 5 minutter, skal den slukkes på start/stop-knappen O. 24

9 Efter afsluttet arbejde ADVARS! Sluk altid for strømmen, og tag stikket ud af kontakten efter afsluttet arbejde, og når maskinen efterlades uden opsyn. Afmonter tilgangsslangen mellem maskine og vandforsyningen. Rul el-ledningen og højtryksslangen sammen for at undgå beskadigelse af el-ledning, stik, højtryksslange og tilbehør. Tøm altid pumpe, slange og tilbehør for vand efter brug af maskinen og inden opbevaring. Reparation og vedligeholdelse ADVARS! Træk altid stikket ud af stikdåsen før vedligeholdelse, rengøring og reparation. Reparationer skal altid foretages på aut. Nilfi sk-værksteder med brug af originale Nilfi sk-reservedele. Forsøg ikke at udføre vedligeholdelse, der ikke er beskrevet i denne instruktionsbog. Hvis maskinen ikke starter, standser, dunker, trykket svinger, motoren støjer, sikringen springer, eller der ikke kommer vand ud, skal du kontrollere fejlfi ndingsdiagrammet i denne instruktionsbog. Hvis der opstår andre problemer, bedes du rette henvendelse til din lokale Nilfi sk-forhandler. Genbrug af højtryksrenseren Gør den udtjente højtryksrenser ubrugelig med det samme. Tag netstikket ud. Klip elledningen over. Bortskaf ikke elapparater sammen med husholdningsaffald. Som specifi ceret i WEEE direktiv 2012/19/EC om gamle elektriske og elektroniske apparater skal brugte elektriske produkter indsamles separat og genbruges økologisk. Kontakt de lokale myndigheder eller din nærmeste forhandler for yderligere oplysninger. EN 25

10 EN 3 Inden du begynder at bruge højtryksrenseren A Se folde-ud siden med illustrationer udpakning. Illustrationen viser betjeningselementerne, og hvordan du skal klargøre maskinen til brug. Betjeningselementer 1. Start-/stop-kontakt 2. Vandtilgang med fi lter 3. Højtrykstilslutning (modeller uden slangerulle) 4. Højtryksslange 5. El-ledning 6. Click&Clean dyserør 7. Spulehåndtag med lås (7a) 8. Click&Clean Tornado PR-dyse 9. Click&Clean Powerspeed-dyse 10. Skumsprayer 11. Dyserensenål 12. Slangerulle (ikke standard) 13. Typeskilt 14. Håndtag (teleskophåndtag) 15. Slangekrog 16. Sekskantnøgle til montering af håndtag og beslag 17. Knap for teleskophåndtag 18. Drejelig ledningskrog 19. Lynkobling 3.1 Montering af håndtag, slangekrog og slangerulle Montering af håndtag and slangekrog (standardmodeller) A1 Tryk håndtaget (14) ned over metalrørene. Håndtaget skal monteres som vist. Monter skruer med møtrikker. Kontroller, at skruerne går gennem både håndtag og rør. A2 Montér slangekrogen (15) på maskinen (to skruer). Montering af slangerullehåndtag (modeller med slangerulle) A3 Klik slangerullehåndtaget på håndtaget (ingen skruer). 3.2 Montering af lynkobling A4 Ved montering af lynkoblingen første gang skal du kontrollere, at det fabriksmonterede fi lter er placeret i vandtilgangsrøret. A5 Skru lynkoblingen fast på vandtilgangsrøret (2). VIGTIGT! Vandtilgangsfi ltret skal altid være monteret i vandtilgangsrøret for at frafi ltrere sand, kalk og andre urenheder, da disse ting vil beskadige pumpens ventiler. Filteret er monteret fra fabrikken. Hvis filteret fjernes, bortfalder garantien. 3.3 Teleskophåndtag Maskinen er forsynet med et teleskophåndtag. For at hæve eller sænke håndtaget, trykkes knappen (17) ind, og håndtaget bevæges op eller ned. Når der høres et klik, sidder håndtaget korrekt. 26

11 4 Betjening af højtryksrenseren B Se folde-ud siden med illustrationer betjening af højtryksrenseren. EN 4.1 Tilslutning af højtryksslange B1 Tilslut højtryksslangen (4) til spulehåndtaget (7). Frigør højtryksslangen ved at trykke på palen (A). B2 Monter højtryksslangen på afgangsstudsen (3). 4.2 Montering af dyserør og Click&Clean-dyser B3 Skub dyserøret (6) ind i spulehåndtaget, og skru det på. OBS! Dyserøret har en indbygget lavtryksdyse, der kan bruges til at skylle snavs væk. B4 Ved fastgøring af dyserne (8, 9) skal dyserne trykkes ind i dyserøret. VIGTIGT! Ved fastgøring af Click & Clean-dyserne skal palen på siden af dyserøret springe ud igen. Dysen skal forblive på plads, når der trækkes i den. B5 Skub skumsprayeren (10) ind i dyserøret (6). OBS! Skumsprayeren er forsynet med en tap, der skal placeres i hullet i Click & Clean-dyserøret. Tryk på palen for at afmontere Click & clean-dyserne og skumsprayeren. VIGTIGT! Kontroller inden start på rengøringsarbejdet, at maskinen står i lodret position på en plan overfl ade. Placer ikke maskinen i højt græs. 4.3 Tilslutning af vand VIGTIGT! Tilslutning til vandforsyning Det maksimale tryk for tilgangsvandet er 1 MPa/10 bar, og den maksimale temperatur er 60 C se typeskiltet. En alm. ½" haveslange på min. 10 m og maks. 25 m vil være velegnet. B6 B7 Kontroller, at fi ltret er monteret i vandindløbsrøret, og at det ikke er tilstoppet. Slut vandslangen til vandforsyningen ved hjælp af lynkoblingen. Luk op for vandet. Tilslutning til drikkevandsforsyningen i overensstemmelse med nationale og lokale forskrifter. Lad vandet løbe igennem vandslangen, inden den tilsluttes til maskinen for at forhindre, at der trænger sand og snavs ind i maskinen. B8 Luk for vandet, og tilslut vandslangen til vandtilgangen ved hjælp af lynkoblingen. Tilslutning til trykløs vandforsyning Maskinen kan også anvendes i sugetilstand, og det indebærer, at du kan tilslutte maskinen til f.eks. en regnvandsbeholder, floder, søer og cisterner osv. Ved brug af vand fra andet end drikkevandforsyningen skal der bruges en tilbageløbsventil. 27

12 EN Ved tilslutning af maskinen til drift fra trykløs vandforsyning skal der altid bruges yderligere fi ltrering for at sikre, at der ikke suges urenheder ind. Slangelængden skal være på maks. 3 meter og med en tykkelse på mindst ½". Til opfyldelse af disse krav anbefaler Nilfi sk brug af det originale Nilfi sk sugeslangesæt. Maskinen er konstrueret til sugning op til 50 cm over vandets overflade. Anbring maskinen maks. 0,5 meter over vandets overfl ade. Afmonter højtryksslangen fra afgangsstudsen (3). Check, at fi lteret er på plads og monter sugeslangesættet. Sørg for, at det slutter tæt. Tænd for maskinen ved tryk på start-/stop-kontakten (1), så den står i position I. Vent, til der kommer en jævn vandstråle ud af maskinen. Sluk for maskinen, og fastgør højtryksslange (4), spulehåndtag, dyserør og dyse. Start maskinen igen og aktiver spulehåndtaget. 4.4 Start af højtryksrenseren VIGTIGT! Tilslutning til strømforsyningen Maskinens spænding og frekvens (se typeskilt (13)) skal stemme overens med strømforsyningen. Højtryksrenseren skal kobles til en strømforsyning med maks. tilladt impedans = 0,29+j0,18Ω (Zmax). Kontakt elselskabet for at høre, om impedansen i strømforsyningen, som maskinen kobles til, har denne værdi eller lavere. B9 Sæt stikket i stikkontakten. B10 Luk op for vandet. B11 Frigør udløseren (7a). Husk at tage stikket ud af kontakten og at slukke for højtryksrenseren og låse spulehåndtaget, når højtryksrenseren efterlades uden opsyn. B12 Aktiver udløseren på spulehåndtaget, og lad vandet løbe, til al luft er ude af vandslangen. B13 Tænd for maskinen ved tryk på start-/stop-kontakten, så den står i position I. B14 Aktiver udløseren på spulehåndtaget. Når spulehåndtagets udløser aktiveres, standser maskinen automatisk. Maskinen starter igen, når du genaktiverer udløseren på spulehåndtaget. 4.5 Trykregulering på TORNADO PR dysen 4.6 Stationær brug B15 Trykket kan reguleres på TORNADO PR-dysen. B16 Hvis højtryksrenseren anbringes på en speciel vægkrog (ikke standard), kan den anvendes som en stationær løsning, hvilket betyder at den kan betjenes mens den hænger på væggen. Vægkrogen skal monteres på en solid væg. Justér længden af skruerne og størrelsen af rawlpluggene efter vægtypen. B17 På vægkrogen kan du opbevare en have-/fælgbørste (a) skum sprayer (b), Click & Clean børste (c) Click & Clean dyser (d). Vægkrogens maks. bæreevne er 30 kg. VIKTIGT! 28

13 5 Anvendelsesområder og arbejdsmetoder EN 5.1 Generelt Effektiv højtryksrensning opnås ved at følge nogle få retningslinjer kombineret med egen erfaring med specifi kke rengøringsopgaver. Tilbehør og rengøringsmidler kan, når de udvælges korrekt, øge højtryksrenserens effektivitet. Hér er nogle grundlæggende oplysninger om rengøring Rengøringsmiddel og skum Skum eller rengøringsmiddel skal påføres tørre overfl ader, så kemikalierne er i direkte kontakt med snavset. Rengøringsmidler påføres nedefra og op, f.eks. på et bilkarosseri, for at undgå superrene områder, hvor rengøringsmidlerne samles i større koncentrationer og løber ned. Lad rengøringsmidlet virke i fl ere minutter, før det skylles af, men lad det aldrig tørre ud på den overfl ade, der skal rengøres. Bemærk! Det er vigtigt, at rengøringsmidlerne ikke tørrer ud. Ellers kan de beskadige den overfl ade, der skal rengøres Mekanisk påvirkning For at nedbryde seje lag snavs skal der måske bruges yderligere mekanisk påvirkning. Særlige vaskebørster giver denne supple rende påvirkning, der skærer gennem snavset (især ved bilvask). 29

14 EN 5.2 Typiske anvendelsesområder Nedenfor fi nder du en beskrivelse af fl ere rengøringsopgaver, der kan klares med en højtryksrenser fra Nilfi sk sammen med tilbehør og rengøringsmidler. Opgave Bil Fælge, aluminium Fliser, betongulve og andre hårde overfl ader Havemøbler, træ Murværk, Træværk Tilbehør Click & Clean Bildyse, autobørste, undervognsdyse, Skumsprayer, Car Combi Cleaner Fælgbørste, autodyse, forstøver, Alu Cleaner Powerspeed PR-dyse, Stone & Wood Cleaner, Patio Cleaner Wood Cleaner Havebørste Powerspeed PR-dyse, Stone & Wood Cleaner, Patio Cleaner Rengøringsmetode 1. Påfør Car Combi Cleaner med skumsprayeren. Start altid nedefra, arbejd opad. Lad Car Combi Cleaner virke i mindst 5 min. 2. Vask bilen med bildysen, der er optimeret til hurtig og skånsom rengøring af emaljerede overfl ader (strålen er bredere og ikke så skarp). Start foran på bilen, og arbejd bagud for at undgå, at der trænger vand ind i pyntelisterne ved dørene. 3. Brug børsten til at fjerne trafikfilm, der ikke fjernes med dysen. Hvis bilen er meget beskidt, skal du påføre Car Combi Cleaner igen. 4. Fastgør undervognsdysen, og rengør undervognen og hjulkasserne. 5. Fjern vand fra overfl aden af bilen med skraberen på børsten. Sørg for, at alle sandkorn osv. er væk, før du bruger skraberen. Tør med et vaskeskind, hvor skraberen ikke kan nå. Påfør Alu Cleaner med en forstøver. Lad det virke i ca. 5 min., og vask med fælgbørsten. Til stålfælge skal du bruge Car Combi Cleaner. Brug skumsprayeren, og vask med fælgbørsten. Pas på! Højtryksstrålen kan beskadige dækkene. Vask hen mod afl øb eller lignende. På overfl ader med afl ejringer kan du starte med at påføre Stone & Wood Cleaner med skumsprayeren. Skyl, før sæben tørrer. En anden mere effektiv og hurtig metode er at bruge Patio Cleaner. Dermed undgår du stænk. Påfør Wood Cleaner, og skyl, før sæben tørrer. BEMÆRK! Brug havebørsten til at fjerne snavset med. Samme metode som ved fl iser, men pas på- dårlige sammenføjninger og træ kan beskadiges af højtryk. Du kan vælge kun at bruge Tornado -dysen. Justér afstanden (trykket) efter kvaliteten af sammenføjningerne og træet. Patio Cleaner kan også bruges på lodrette overfl ader. Afl øb Undervognsdyse Skyl afl øbet med dysen. Skyl altid hen mod afl øb. Pas på, at du ikke sprøjter op under taget. Rengøring af nedløbsrør, afl øb, faldrør osv. Rust, maling Drivhus Haveredskaber, plæneklipper Rørrenser Vand/sandblæserudstyr Tornado PRdyse børste, Stone & Wood Cleaner Tornado PRdyse, Powerspeed -dyse, multivinkeladapter, Metal Cleaner Skub rørrenseren ca. ½ m (til mærket) ind i et rør eller afl øb, og aktivér sprøjtepistolens aftrækker. Den dyseåbning, der vender nedad, vil trække renseren gennem røret. Dysen nedbryder proppen og skyller skidtet baglæns. Montér vand/sandblæsningsudstyret, der kan fjerne rust og maling effektivt og hurtigt. Sørg for ikke at beskadige den overfl ade, der skal sandblæses. Skyl med højtryk og måske en børste. Du kan bruge Stone & Wood Cleaner til at fjerne mos og alger. Skyl det værste snavs af med dysen. Påfør Metal Cleaner med skumsprayeren, og lad det virke i ca. 5 min. Skyl med dysen. Du kan bruge multivinkeladapteren til at nå sværttilgængelige områder for at undgå stænk. 30

15 O I 6 Efter brug af højtryksrenseren C Se folde-ud siden med illustrationer opbevaring af højtryksrenseren. EN Højtryksrenseren skal opbevares i et frostfrit lokale! Hvis maskinen ved en fejltagelse fryser til, er det nødvendigt at kontrollere den for skader. 6.1 Standsning af højtryksrenseren C1 Sluk for vandtilførslen, aktiver udløseren på spulehåndtaget, og lad maskinen køre, til der ikke længere løber vand ud af dysen. Dette gennemskyller vandslange, højtryksslange, dyserør og dyser. C2 Stands maskinen ved tryk på start-/stop-kontakten, så den står i position 0. C3 Tag stikket til maskinen ud af kontakten. VIGTIGT! For at undgå uheld skal el-ledningen og højtryksslangen altid rulles omhyggeligt op. C4 Rul el-ledningen op på ledningskrogene (18). Den øverste krog kan drejes for at frigøre ledningen. Den øverste krog har en indbygget clips for bedre fastgørelse af ledningen. C5 Højtryksrenseren fås i to modeller: A) med krog til opbevaring af højtryksslange (15) - B) med slangerulle (12). C6 C5 7 Vedligeholdelse D Gennemskyl dyserør, dyser og skumsprayer efter brug. Anbring spulehåndtag (f), dyserør (a), dyser (b) og skumsprayer (c) i holderne på højtryksrenseren. Dyserensenålen (d) og en Click & Clean børste (e) kan også opbevares på produktet. Se folde-ud siden med illustrationer vedligeholdelse. Læs følgende råd for at sikre en lang og problemfri drift for højtryksrenseren: Gennemskyl vandslange, højtryksslange, dyserør og tilbehør inden montering. Rengør tilkoblinger for støv og sand. Skyl rengøringsmiddelbeholderen og rengøringsmiddeldysen. Rengør dysen. Sørg for, at vandindløbsfi ltret altid er rent og ikke tilstoppet. Rengøring af vandtilgangsfilter D1 Rengør vandtilgangsfi lteret regelmæssigt en gang om måneden eller hyppigere alt efter brugen. Løsn forsigtigt fi ltret med en skruetrækker, og rengør det. Kontroller, at det er intakt, inden det sættes på plads igen. Rensning af dyse Tilstopning af dysen medfører en for stor forøgelse af pumpetrykket, og rensning skal derfor foretages med det samme. VIGTIGT! Dyserensenålen (11) må kun bruges efter afmontering af dysen og standsning af maskinen! D2 Stop maskinen og afmonter dysen. Rens dysen. D3 Skyl dysen baglæns igennem med vand. 31

16 EN 8 Fejlfinding Rengøring af maskinens udluftningsventiler D4 Maskinen skal holdes ren, så køleluften frit kan passere gennem maskinens ventilationsåbninger. Smøring af O-ringe D5 For at sikre nem tilslutning, og at O-ringene ikke tørrer ud, skal koblinger smøres regelmæssigt. For at undgå unødvendige skuffelser skal du kontrollere følgende, inden du kontakter Nilfi sks serviceorganisation. Symptom Årsag Anbefalet handling Maskinen vil ikke starte Svingende tryk Maskinen standser Maskinen ikke tilsluttet Defekt stikkontakt Sikring er sprunget Defekt forlængerledning Pumpe suger luft Ventiler snavsede, nedslidte, sidder fast Pumpepakninger nedslidte Sikring er sprunget Forkert netspænding Termoføler aktiveret Dyse delvis tilstoppet Tilslut maskinen Prøv en anden stikkontakt. Skift sikring. Sluk for andre maskiner. Prøv uden forlængerledning. Kontroller, at slanger og tilslutninger er lufttætte. Rengør og udskift, eller kontakt den lokale Nilfi sk-forhandler. Rengør og udskift, eller kontakt den lokale Nilfi sk-forhandler. Udskift sikring. Sluk for andre maskiner. Kontroller, at netspændingen svarer til specifi kationen på typeskiltet. Lad højtryksrenseren køle af i 5 minutter. Rens dysen (se afsnit 7) Sikring springer Sikring for lille Skift til en installation højere end maskinens ampereforbrug. Prøv evt. uden forlængerledning. Maskinen pulserer Maskinen starter og standser ofte af sig selv Maskine starter, men der kommer ingen vand ud Luft i tilgangsslange/pumpe Utilstrækkelig vandforsyning Dyse delvis tilstoppet Vandfi lter tilstoppet Slange bugtet Pumpe/spulehåndtag er læk Pumpe/slange eller tilbehør frosset til Ingen vandforsyning Vandfi lter tilstoppet Dyse tilstoppet Lad maskinen køre med åbent spulehåndtag, til der igen opnås alm. arbejdstryk. Kontroller, at vandforsyningen svarer til de krævede specifi kationer (se modelmærket). NB! Undgå brug af lange, tynde slanger (min. 1/2") Rens dysen (se afsnit 7) Rens fi ltret (se afsnit 7) Ret slangen ud. Kontakt det nærmeste Nilfi sk Servicecenter. Vent til pumpe/slanger eller tilbehør tør op. Tilslutning af tilgangsvand. Rens fi ltret (se afsnit 7) Rens dysen (se afsnit 7) Hvis der opstår andre problemer end ovenstående, så kontakt den lokale Nilfi sk-forhandler. Listen over de lokale Nilfi sk-forhandlere fremgår af bagsiden på denne instruktionsbog. 9 Tilbehør og rengøringsmidler Brug kun originalt tilbehør og rengøringsmidler. For yderligere information, see sk.com. 32

17 10 Garantibetingelser Nilfi sk yder 2 års garanti på højtryksrensere til privat brug. Hvis din højtryksrenser eller dens tilbehør indleveres til reparation, skal du vedlægge en kopi af kvitteringen. Garantireparationer foretages på følgende betingelser: At fejl skyldes mangler eller fejl i materialer eller forarbejdning. (Slitage såvel som misbrug dækkes ikke af garantien). At retningslinjerne i denne instruktionsbog er blevet overholdt til punkt og prikke. At reparationer ikke er blevet eller forsøgt udført af andre end servicepersonale uddannet af Nilfi sk. At der kun er anvendt originalt tilbehør. At produktet ikke er blevet udsat for misbrug som f.eks. stød, bump eller frost. At der kun er brugt vand uden urenheder. At højtryksrenseren ikke er blevet anvendt til udlejning eller kommercielt på nogen anden måde. Reparationer i henhold til denne garanti omfatter udskiftning af defekte dele, ekskl. emballage og porto/forsendelse. Endvidere henviser vi til din nationale lovgivning om salg. Maskinen skal fremsendes til et af servicecentrene i Nilfi sks organisation med beskrivelse/specifi kation af fejlen. Reparationer, der ikke dækkes af garantien bliver faktureret. (Dvs. fejlfunktioner, der skyldes årsager nævnt i fejlfi ndingsskemaet i denne instruktionsbog). 11 Vigtigste tekniske data Type E E E Elektriske specifikationer Nominel spænding V Nominel frekvens Hz 50/60 50/60 50/60 Nominelt strømforbrug kw 2,0 2,1 2,1 Strøm A 9,0 9,5 10 Beskyttelsesklasse Klasse I/ Klasse II Klasse II Klasse II Klasse II Beskyttelsesgrad IP xx IPX5 IPX5 IPX5 Hydrauliske specifikationer Nominelt tryk MPa/bar 12,5/125 13,5/135 14,0/140 Maks. tryk MPa/bar 13,0/130 14,0/140 14,5/145 Nominel vandstrømning l/min/l/t 7,5/450 7,0/420 6,6/400 Maks. vandstrømning l/min/l/t 8,3/500 8,3/500 8,3/500 Maks. vandindløbstryk Mpa/bar 1/10 1/10 1/10 Maks. vandindløbstemperatur C Maks. vandindløbstemp. sugetilstand C Vægt kg 17,8 18,6 19,8 EN Hånd-armvibration iht. ISO : Standarddyse Maskiner uden slangerulle: Lydtryksniveau LpA iht. ISO 3744 Garanteret lydtryksniveau LWA iht. 2000/14/EF Maskiner med slangerulle: Lydtryksniveau LpA iht. ISO 3744 Garanteret lydtryksniveau LWA iht. 2000/14/EF Ret til ændringer forbeholdes. m/s2 < 2,5 ±1 < 2,5 ±1 < 2,5 ±1 db(a) db(a) 66,8 ± ,8 ± ,8 ± ,8 ±

18 EN 12 Erklæring Erklæring Produkt: Højtryksrenser Type: Nilfi sk E / E / E og tilbehørsvarianter af ovennævnte typer Beskrivelse: V 1~, 50/60 Hz - IP X5 Maskinens design er i overensstemmelse med følgende EC Maskindirektivet relevante standarder: EC Lavspændingsdirektivet EC EMC Direktivet RoHS Direktivet Støjdirektivet Anvendte harmoniserede standarder: EN :2012, EN 62233:2008, EN :2006+A1:2009+A2:2011, EN :2006+A1:2009+A2:2009, EN :2000 EN :1997+A1:2001+A2:2009 Anvendte internationale standarder og tekniske specifikationer: Navn og adresse på den person der er ansvarlig for den tekniske dokumentation Identitet og underskrift af den person, der er bemyndiget til at udarbejde erklæringen på vegne af fabrikanten: IEC :2012 IEC :2012 Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC Nilfi sk-advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Nilfi sk-advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Sted og dato for erklæringen: Hadsund, Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC 2006/42/EC 2006/95/EC 2004/108/EC 20011/65/EU 2000/14/EC 34

19 A1 A2 A3 A4 A5 A6

20 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Max. 60 C B8 B 9 B10 Max. 60 C B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 a c b d

21 O I C1 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 f a d b c b D1 D2 D3 D4 D5

22 sk.com HEAD QUARTER NMARK Nilfi sk-advance Group Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Tel.: (+45) SAL COMPANI AUSALIA Nilfi sk-advance Pty Ltd Unit 1/13 Bessemer Street Blacktown NSW 2148 Website: sk.com.au AUSIA Nilfi sk-advance GmbH Metzgerstrasse Bergheim bei Salzburg Website: sk.at BGIUM Nilfi sk-advance n.v-s.a. Riverside Business Park Boulevard Internationalelaan 55 Bâtiment C3/C4 Gebouw Bruxelles 1070 Website: sk.be CHILE Nilfi sk-advance de Chile San Alfonso 1462 Santiago Website: sk.com CHINA Nilfi sk-advance (Suzhou) Building 18, Suchun Industrial Estate Suzhou Industrial Park Suzhou Website: sk-cs.com CZECH REPUBLIC Nilfi sk-advance VGP Park Horní Počernice Do Čertous 1/ Praha 9 Website: sk.cz NMARK Nilfi sk-advance RDIC A/S Sognevej Brøndby Tel.: (+45) sk.com AND Nilfi sk-advance Oy Ab Koskelontie 23 E Espoo Website: sk.fi ANCE Nilfi sk-advance 26 Avenue de la Baltique Villebon sur Yvette Courtabouef Cedex Website: sk.fr GERMANY Nilfi sk-ao eine Marke der Nilfi sk-advance GmbH Guido-Oberdorfer-Straße Bellenberg Website: sk.de GREECE Nilfi sk-advance A.E. Αναπαύσεως 29 Κορωπί Τ.Κ Website: sk.gr HOLLAND Nilfi sk-advance Versterkerstraat AN Almere Website: sk.nl NGARY Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft. II. Rákóczi Ferenc út Szigetszentmiklos-Lakihegy Website: sk.hu INDIA Nilfisk-Advance India Limited Pramukh Plaza, B Wing, 4th fl oor, Unit No. 403 Cardinal Gracious Road, Chakala Andheri (East) Mumbai Website: sk.com IRAND Nilfisk-Advance 1 Stokes Place St. Stephen s Green Dublin 2 Website: sk.com ALY Nilfisk-Advance SpA Strada Comunale della Braglia, Guardamiglio (LO) Website: sk.it JAPAN Nilfisk-Advance Inc Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku Yokohama, Website: sk.com MALAYSIA Nilfisk-Advance Sdn Bhd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur Website: sk.com MEXICO Nilfisk-Advance de Mexico, S. de R.L. de C.V. Agustín M. Chavez No. 1, PB ofi cina 004 Col. Centro de Ciudad Santa Fe Mexico, D.F. Website: sk.com NEW ZEALAND Nilfisk-Advance Danish House 6 Rockridge Avenue Penrose, Auckland 1135 Website: sk.com RWAY Nilfisk-Advance AS Bjørnerudveien Oslo Tel.: (+47) Website: sk.no POLAND Nilfisk-Advance Sp. Z.O.O. ul. 3 Maja Pruszków Website: sk.pl PORTUGAL Nilfisk-Advance Sintra Business Park Zona Industrial Da Abrunheira Edificio 1, 1 A P Sintra Website: sk.pt SSIA Нилфиск-Эдванс Москва Вятская ул. 27, стр. 7 Россия Website: sk.ru OVAKIA Nilfisk-Advance s.r.o. Bancíkovej 1/A Bratislava Website: sk.sk SOUTH AICA WAP South Africa 12 Newton Street Spartan 1630 Website: sk.com SOUTH KOREA Nilfisk-Advance Korea Co., Ltd 3F Duksoo B/D, 90 Seongsui-ro Seongdong-gu, Seoul, Korea SPAIN Nilfisk-Advance S.A. Torre d Ara, Planta Mataró Barcelona Website: sk.es SWEN Nilfisk-Advance AB Taljegårdsgatan Mölndal Website: sk-alto.se SWZERLAND Nilfisk-Advance Ringstrasse 19 Kircheberg/Industri Stelzl 9500 Wil Website: sk-alto.ch TAIWAN Nilfisk-Advance Taiwan Branch 1F, No. 193, sec. 2, Xing Long Rd. Taipei Tel.: (+88) Website: sk-alto.tw THAILAND Nilfisk-Advance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok Website: sk.co.th TURKEY Nilfisk-Advance A.S. Serifali Mh. Bayraktar Bulv. Sehit Sk. No:7 Ümraniye Istanbul Website: sk.com.tr UNED KINGDOM Nilfisk Advance Ltd. Nilfisk House Bowerbank Way Gilwilly Industrial Estate, Penrith Cumbria CA11 9BQ Tel: Website: sk.co.uk UNED ARAB EMIRAT Nilfisk-Advance Middle East Branch SAIF-Zone P.O. Box Sharjah Website: sk.com VINAM Nilfisk-Advance Representative Offi ce No. 51 Doc Ngu Str. Ba Dinh Dist. Hanoi Website: sk.com

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Brugsvejledning Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Indhold Nilfisk E 130.2 / E 140.2 / E 145.2 1 Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler...3

Læs mere

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013)

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013) Multi 20 Multi 30 User manual 107402134 e (11.2013) Copyright 2013 Nilfisk-Advance A/S Multi English...6-9 Deutsch...10-13 Français...14-17 Español...18-21 Português...22-25 Italiano...26-29 Nederlands...30-33

Læs mere

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions SOLAR BOOSTER G/GH/GW 107319183 e (03.2014) Instruktionsbog... 3-31 Instruksjonsbok... 32-59 Instruktionsbok... 60-87 Käyttöohje... 88-117 Printed in Hungary Copyright 2014 Nilfisk-ALTO

Læs mere

Operating instructions POSEIDON PE/DE

Operating instructions POSEIDON PE/DE Operating instructions POSEIDON PE/DE 106169229 c Printed in Hungary Copyright 2012 Nilfisk-ALTO Instruktionsbog... 3-15 User manual... 16-28 Betriebsanleitung... 29-41 Manuel d instructions... 42-54 Manuale

Læs mere

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 Anvendelsesområder og arbejdsmetoder 6 Efter

Læs mere

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-19 X Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-19 X Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT POSEIDON 2-19 X POSEIDON 2-21, 2-21 XT POSEIDON 2-24, 2-24 XT POSEIDON 2-28, 2-28 XT Instruktionsbog... 3-8 Instruksjonsbok... 9-14 Instruktionsbok... 15-20 Käyttöohje... 21-26 Betriebsanleitung... 27-32

Læs mere

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 50-21 PC EC. Operating Instructions 107400397 D

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 50-21 PC EC. Operating Instructions 107400397 D TTIX 30 / PC / XC TTIX 40 / PC / XC TTIX 50 / PC / XC TTIX 50-21 PC EC Operating Instructions 107400397 D TTIX 30-40-50 TTIX 30 9 8 7 1 2 3 6 5 4 TTIX 50 TTIX 40 TTIX 30-40-50 Indhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140197 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 Indhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend TE 3000-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B

TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Læs mere

Batteur-mélangeur électronique 20/30L Electronic Planetary mixer. Elektronischer Planetenrührwerk FR GB DE IT NL SE DK NO FI ES PT

Batteur-mélangeur électronique 20/30L Electronic Planetary mixer. Elektronischer Planetenrührwerk FR GB DE IT NL SE DK NO FI ES PT 0595J04201 11/2011 Batteur-mélangeur électronique 20/30L Electronic Planetary mixer Elektronischer Planetenrührwerk Manuel d utilisation - Notice originale User manual - Translation of the original instructions

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12)

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) ICC 2 Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) Læs denne brugsanvisning før første gangs brug af apparater og følg anvisningerne. Gem brugsanvisningen til senere brug eller til senere ejere.

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Ultra Platinum-sprøjter

Ultra Platinum-sprøjter Reparation Ultra Platinum-sprøjter 313733D DA - Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionel brug. Godkendt til brug på europæiske eksplosive atmosfærelokaliteter.-

Læs mere

Model HT30220 230 V~, 50 Hz 3000 W, IP25 Maks. Vandtemperatur: 35 C

Model HT30220 230 V~, 50 Hz 3000 W, IP25 Maks. Vandtemperatur: 35 C - DA KSN rettelser 1.pdf 27/10/08 10:17:49 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/2007 108---A0-1107 EN 1.pdf 1 13/10/10 09.21 BETJENINGSVEJLEDNING Elektrisk poolvarmer Model HT30220

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere