ÅRSRAPPORT CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 32 77 66 55"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr

2 Indhold Beretning Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 5 Ledelsen i Saxo Privatbank A/S 12 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 14 Balance 15 Egenkapitalopgørelse 17 5-års oversigt 19 Noter 20 Erklæringer Ledelsespåtegning 57 Den uafhængige revisors erklæringer 58

3 Selskabsoplysninger Saxo Privatbank A/S Philip Heymans Allé Hellerup CVR-nr.: Telefon: Telefax: Internet: Bestyrelse Juridisk chef Bjørn Krog Andersen Formand Finansdirektør/CFO Steen Blaafalk Direktør Claus Nielsen Direktør Leif Dambo Jensen Direktion Adm. direktør Peter Andreasen Direktør Kim Voss Direktør Henrik Gregersen Revision ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab Revisionsudvalg Revisionsudvalget udgøres af den samlede bestyrelse. Formand for revisionsudvalget er Juridisk chef Bjørn Krog Andersen Godkendt på selskabets generalforsamling den 25. marts 2015 Dirigent Årsrapport

4 4 Saxo Privatbank A/S er en finansiel virksomhed, der driver pengeinstitutvirksomhed jf. Lov om finansiel virksomhed 1. Bankens kunder er dækket af Indskydergarantifonden og banken er underlagt løbende kontrol fra Finanstilsynet. Banken tilbyder ud over almindelige bankforretninger og kapitalforvaltning sine kunder adgang til værdipapirhandelssystemer, hvorfra kunderne kan handle med værdipapirer på alle væsentlige børser i Europa, Nordamerika, Asien og Australien. Ovenstående ydelser og tjenester markedsføres i Danmark over for både private og virksomheder såvel finansielle som ikke-finansielle. For private i Danmark tilbydes både adgang til handel for pensionsmidler og frie midler. I tilknytning hertil tilbydes udlån mod sikkerhed i depot hos banken. Derudover tilbydes kunder i hele Norden adgang til Saxo Banks handelsplatform, hvorpå der kan handles aktier, virksomhedsobligationer, ETF er, CFD er, futures/optioner og FX og til Saxo Treasurer, som giver virksomheder mulighed for at modtage og afgive betalinger i fremmed valuta. Saxo Privatbank A/S

5 Ledelsesberetning Kort om Saxo Privatbank A/S Saxo Privatbank har i 2014 fortsat den positive udvikling. Banken oplever en stor interesse fra kunder med orden i økonomien og hvor investeringsområdet er betydende. Bankens fokus er fortsat på transparens og uafhængighed og det er bankens målsætning, at sikre transparens i form af produkter der er til at forstå, prissætning der er gennemskuelig og tydeliggørelse af bankens rolle i forhold til rådgivning og investeringsløsninger. Der lægges stor vægt på uafhængighed i forhold til udvalg af produkter og løsninger. Saxo Privatbank er på den ene side en almindelig full-service bank og på den anden side alt andet end en almindelige bank. Kundeinteressen i 2014 bekræfter, at der både er plads til og efterspørgsel efter en bank med erklæret fokus på opsparings- og investeringsområdet både hvad angår kunder der ønsker at benytte bankens handelsog investeringsløsninger og kunder der ønsker rådgivning. Rådgivningen tager udgangspunkt i den produktpalette, som banken søsatte i 2012 og siden har forbedret yderligere til understøttelse af rådgivningen mod privatkunder, uanset om det er en af bankens avancerede investeringsløsninger, kapitalforvaltning eller som en del af en 360 graders rådgivning, der er blevet modtaget med tilfredshed af bankens kunder. Under overskriften UAFHÆNGIG- HED & TRANSPARENS KOMMER TIL FYN åbnede Saxo Privatbank i november 2013 i Odense. Åbningen i Odense var Saxo Privatbanks første nye placering efter færdiggørelse af bankens produktpakke og derfor vigtig for banken i forhold til at sikre, at produkterne og servicemodellen har relevans for nye kunder. Det er derfor med stor tilfredshed, at banken efter ca. 13 måneders drift kan konstatere, at Odense har nået break-even. Banken har fortsat fokus på rationalisering, effektivisering og udvikling af automatiserede løsninger. I Saxo Privatbank arbejdes målrettet på at udnytte digitalisering til at skabe avancerede og samtidig enkle løsninger, der understøtter bankens kunder i selv at kunne tage kontrol over deres økonomi. Særlige begivenheder I efteråret 2014 lancerede banken sin nye IT løsning, hvor Saxo Bank s nye handelsplatform er integreret med bankens eksterne bankinfrastruktur (SDC). I oktober konverteredes første del af bankens kunder og i weekenden den 22. og 23. november 2014 konverterede handelskunderne over til den nye løsning. Dermed har alle kunder adgang til at foretage børshandler direkte på 28 forskellige børser i 7 forskellige valutaer, adgang til teknisk analyse og til avancerede ordretyper. Banken fik i november en kapitaltilførsel på 110,0 mio. kr. som aktiekapital. I umiddelbar forlængelse heraf, har banken den 21. november 2014 foretaget førtidig indfrielse af det hybride statslån på 94,2 mio. kr. Banken har derfor tilbageført tidligere udgiftsført ekstraudgift til step-up på 9,1 mio. kr. Tilfredsstillende resultat Saxo Privatbank har i 2014 realiseret et overskud på 22,1 mio. kr. før skat, mod et nulresultat i Dermed har banken nået endnu et væsentligt delmål, i den proces der blev igangsat efter Saxo Banks køb i slutningen af Perioden med oprydning fra og efterfølgende omstrukturering og udvikling i er nu tilfredsstillende afsluttet, og dermed er banken klar til yderligere vækst. Årsrapporten for 2014 viser, at banken har realiseret en positiv basisindtjening 1) på 22,8 mio. kr. hvilket ledelsen finder tilfredsstillende. Beslutningen truffet i oktober 2013 om udfasning af væsentlige dele af det daværende front- og backoffice system er dermed begyndt at vise sin effekt på bundlinjen. Omkostninger til Personale og administration er dog steget til 213,6 mio. kr. fra 192,9 mio. kr. i 2013, primært som følge af etableringen på Fyn og fratrædelsesomkostninger på ca. 5 mio. kr. Banken har, i modsætning til mange andre aktører i markedet investeret i personale, for at kunne øge kundetilgangen og indtjeningen. Banken foretog i 2014 et skifte mod rådgivningsbaserede produkter og ydelser, og dette har medført fremgang i netto gebyrindtægter til 178,7 mio. kr. mod 154,1 mio. kr. i Nedskrivningerne på udlån og tilgodehavende m.v. er fortsat på et acceptabelt niveau og udgør 14,4 mio. kr. i 2014 mod 16,2 mio. kr. i Bankens udlånsportefølje er, på trods af den svage samfundsøkonomiske udvikling, forsat stigende. Udlånsstigningen afspejler en fortsat positiv kundetilgang og voksende forretningsomfang. Udlånsstigningen følges af en stigning i de stillede sikkerheder, hvilket til dels er en konsekvens af bankens 1) Basisindtjeningen er opgjort som resultatet før skat, ekskl. kursreguleringer, nedskrivninger og hensættelser på udlån og tilgodehavender m.v. og resultat af tilknyttede virksomheder. Årsrapport

6 6 kreditkultur og fokus på sikkerhedsstillelse ved udlån. Banken vurderer, at udlånsporteføljen har en god bonitet og forventer nedskrivninger på niveau med 2014 i de kommende år. Kommentarer til regnskabet for 2014 Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter Netto rente- og gebyrindtægter udgør 266,4 mio. kr. i 2014 mod 233,4 mio. kr. i 2013, svarende til en stigning på 14,1 %. Renteindtægter udgør 119,8 mio. kr. i 2014 mod 121,9 mio. kr. i De lavere renteindtægter kan tilskrives et lavere renteafkast af bankens overskudslikviditet, som følge af faldende obligationsbeholdning samt et generelt lavere renteniveau. Den lavere renteindtjening på bankens obligationsbeholdning er dog modsvaret af en kursgevinst, som beskrevet nedenfor. Banken har i 2014 oplevet både kundetilgang og udlånsvækst. Udlånet var ved udgangen af ,4 % højere end ved udgangen af Renteudgifterne udgør 33,4 mio. kr. i 2014 mod 44,2 mio. kr. i De lavere renteudgifter kan tilskrives lavere renteudgifter til efterstillet kapital, som følge af indfrielse af kapitalen, lavere markedsrente, samt indtægtsførelse af tidligere udgiftsført step up på bankens statslige hybride kernekapital, som blev indfriet den 21. november Netto gebyr- og provisionsindtægter udgør 178,7 mio. kr. i 2014 mod 154,1 mio. kr. i Stigningen i gebyrindtægter afspejler en større handelsaktivitet i 2014, hvilket ligeledes har medført et større bidrag fra bankens aftale om servicering af Saxo Banks nordiske kunder. Kursreguleringer Kursreguleringer udgjorde i 2014 en gevinst på 19,1 mio. kr. mod en gevinst på 5,2 mio. kr. i Resultatet består af kursgevinst på 13,3 mio. kr. på obligationer, der primært kan henføres til afkastet af bankens handelsbeholdning og til dels skal ses sammen med bankens faldende renteindtægter af obligationer, hvilket er en konsekvens af bankens investeringsprofil med køb af realkreditobligationer med variabel rente, samt lav renterisiko. Hertil kommer en kursgevinst på Indlån og udlån, mio. kr Indlån Udlån

7 0,6 mio. kr. på aktier. Kursreguleringen af valuta og finansielle instrumenter, primært fra kundernes handelsaktivitet, udgør en gevinst på 5,3 mio. kr. I 2010 blev bankens hold-tiludløb obligationer omklassificeret, hvorefter disse måles til dagsværdi. Den urealiserede værdiændring af denne beholdning er indregnet i egenkapitalen. Den akkumulerede kursregulering indregnet i egenkapitalen udgør ultimo ,2 mio. kr. Der henvises til omtalen under anvendt regnskabspraksis. Omkostninger De samlede omkostninger inklusive af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver udgør i alt 243,8 mio. kr. mod 222,9 mio. kr. i Balance, mio. kr Udgifter til personale og administration udgør 213,6 mio. kr. i Udgifter til personale er steget med 26,4 mio. kr. og udgør 138,4 mio. kr. i Stigningen kan henføres til den afsluttede konverteringsproces af handelskunder til ny handelsplatform, fratrædelsesomkostninger i forbindelse med omstrukturering og etableringen på Fyn. Administrationsomkostningerne er reduceret med 5,6 mio. kr. og udgør 75,2 mio. kr. i Reduktionen kan henføres til beslutningen truffet i oktober 2013 om udfasning af væsentlige dele af front- og backoffice system, hvilket har vist sin effekt på reducerede omkostninger til drift af bankens handelssystemer, herunder omkostninger til markedsinformationer, softwarelicenser, samt tilsvarende ydelser. Resultatet af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Resultatet af kapitalandele i tilknyttede virksomheder udgør minus 5,3 mio. kr. mod minus 3,3 kr. i Det negative resultat fremkommer hovedsageligt som en følge af tab ved salg af byggegrunde i ejendomsselskabet og af nedskrivninger og negative værdireguleringer på ejendomsdatterselskabets ejendomsportefølje. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender udgør 14,4 mio. kr. i 2014 mod 16,2 mio. kr. i Bankens styrkede kreditkultur har, på trods af fortsat stigende udlån, medført at nedskrivninger også i år er lavere end de tidligere år. Årets nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantier svarer til 0,6 % af de samlede udlån og garantier før nedskrivninger og hensættelser. Bankens akkumulerede nedskrivninger og hensættelser udgør 101,8 mio. kr., svarende til 4,4 % af de samlede udlån og garantier før nedskrivninger og hensættelser. Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Banken har i 2014 realiseret afskrivninger og nedskrivninger på i alt 24,4 mio. kr. mod afskrivninger og nedskrivninger på 23,5 mio. kr. i Banken har ved udgangen af 2014 afskrevet sit tidligere handels- og backofficesystem fuldt ud, hvilket vil reducere afskrivningerne væsentligt i

8 8 Årets resultat Året 2014 viser et resultat før skat på 22,1 mio. kr. i 2014 mod 0,0 mio. kr. i Efter skat blev årets resultat på 13,1 mio. kr. mod 18,5 mio. kr. i Set i lyset af de seneste års negative resultater og den fortsat svage konjunkturudvikling finder ledelsen resultatet tilfredsstillende. Bankens målsætning om en positiv basisindtjening er nået og banken forventer fortsat fremgang, både i forhold til basisindtjeningen og til resultaterne før og efter skat. Bestyrelsen indstiller, at der ikke udbetales udbytte og at årets resultat overføres til overført underskud under egenkapitalen. Balancen Den samlede balancesum udgjorde ultimo ,1 mio. kr. mod 3.811,9 mio. kr. i Faldet relateres primært til udskudte skatteaktiver. Udlån udgør 1.810,1 mio. kr. ultimo 2014 mod 1.766,9 mio. kr. ultimo 2013, svarende til en stigning på 2,4 %, hvilket banken finder tilfredsstillende, konjunkturerne taget i betragtning. Indlån udgør 3.112,8 mio. kr. ultimo 2014 mod 3.142,5 mio. kr. ultimo 2013, hvilket svarer til en reduktion på 29,7 mio. kr. eller 1,0 %. Reduktionen kan henføres til særlige indlån, som følge af kundernes konvertering af kapitalpensioner til alderspensioner, hvorved kunderne har afregnet en del af indlånet ved betaling at pensionsafgift. Bankens obligationsbeholdning udgør 974,4 mio. kr. mod 1.119,2 mio. kr. ultimo Hovedparten af obligationsbeholdningen er placeret i realkreditobligationer. Banken ønsker en meget begrænset renterisiko, og har som konsekvens heraf, valgt placering i værdipapirer med variabel rente og begrænset løbetid. Bankens samlede forretningsomfang, defineret som ind- og udlån, garantier samt aktiver under forvaltning, udgør 21 mia. kr. Usikkerhed ved indregning og måling Udarbejdelse af årsrapporten forudsætter, at ledelsen foretager en række skøn og vurderinger af fremtidige forhold, der har væsentlig indflydelse på den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser. Disse skøn og vurderinger foretages af ledelsen i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis og på baggrund af historiske erfaringer samt forudsætninger, som ledelsen anser for forsvarlige og realistiske. Områder, hvor der især foretages regnskabsmæssige skøn og vurderinger, som har væsentlig indvirkning på årsregnskabet, er: Nedskrivninger af udlån og tilgodehavender m.v. Måling af ejendomme Måling af værdipapirer Forpligtelse overfor Indskydergarantifonden For en uddybende redegørelse henvises til note 1. Solvens og kapitalforhold Opgørelsen af det individuelle solvensbehov for Saxo Privatbank A/S sker med udgangspunkt i Europaparlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 mv. Bankens risikoeksponeringer udregnes på baggrund af standardmetoden for kredit- og markedsrisici samt basisindikatormetoden for operationelle risici. Det er bankens vurdering, at der ikke på nuværende tidspunkt, er behov for at anvende mere avancerede metoder til opgørelse af kapitalgrundlaget og kapitalprocenten. Kapitalgrundlaget efter fradrag udgør 503,6 mio. kr., som i forhold til de samlede risikoeksponeringer på 2.329,9 mio. kr. giver en kapitalprocent på 21,6 %, hvilket er væsentligt over lovgivningens mindste kapitalkrav på 8 %. Bankens individuelle solvensbehov er opgjort til 243,3 mio. kr. svarende til en individuel kapitalprocent på 10,4 %. Dermed er der en kapitalmæssig overdækning på 260,3 mio. kr., svarende til 11,2 procentpoint. Bankens moderselskab Saxo Bank har i 2014 indskudt 160 mio. kr. i yderligere kapital. 50 mio. kr. blev indbetalt i marts og 110 mio. kr. i november I forlængelse af indskuddet i november har Banken indfriet statslig hybrid kernekapital for nominelt 94,2 mio. kr. Bankens tidligere garantkapital udløber 1. november Bankens kapital vil i den forbindelse blive reduceret med 153 mio. kr. Ledelsen vurderer, at banken har den nødvendige kapitalmæssige overdækning, til at dække den risiko der er forbundet med Bankens aktiviteter. Banken skal i henhold til Lov om finansiel virksomhed, CRR-forordningen artikel 431 til 455 og øvrige bekendtgørelser og vejledninger Saxo Privatbank A/S

9 offentliggøre en række oplysninger vedr. risikoeksponeringer og kapital. Disse oplysninger offentliggøres på bankens hjemmeside saxoprivatbank.dk/om-saxo-privatbank/regnskab. Begivenheder efter regnskabsårets udgang Der er fra 31. december 2014 og frem til regnskabsaflæggelsestidspunktet ikke indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bankens indtjening og økonomiske stilling. Forventninger til 2015 Det forgangne år har været et positivt år for dansk økonomi, og 2014 blev det første år siden 2011, hvor der var tale om fremgang i alle årets kvartaler. Ikke desto mindre er der fortsat tale om meget beskeden vækst, og for året som helhed endte vi med en stigning i BNP på blot 0,9 %. Såvel bolig- som arbejdsmarked har været i bedring, men fremgangen på boligmarkedet er koncentreret om storbyerne. Virksomhedernes investeringer befinder sig fortsat på et meget lavt niveau, ligesom detailsalg, især for beklædning, ligger underdrejet. Vi forventer noget højere vækst i 2015, stigende til 1,5 %, drevet især af det private forbrug. Faldende oliepriser, lav inflation, en vis lønfremgang, samt stærkere boligmarkeder peger mod en stærkere privatøkonomisk situation, der ligeledes styrkes af det seneste markante rentefald. Nationalbankens fastkurspolitik, hvor kronen er bundet til euroen, har været under pres i starten af En øget indstrømning af valuta har ført til et opadgående pres på danske kroner, hvilket har ført dels til et historisk højt niveau for Nationalbankens intervention i valutamarkedet, dels til historisk lave renter. Vi vurderer, at Nationalbanken med succes vil forsvare fastkurspolitikken, og ser intet fundamentalt argument for en opskrivning af kronen, men det kan være svært at vurdere, præcist hvor længe presset på den danske valuta vil fortsætte. Banken har i 2014 afsluttet udviklingen af en integration af Saxo Banks nye handelssystem og bankens eksterne banksystem (SDC). Alle kunder er i oktober og november konverteret til den nye løsning. Løsningen giver kunderne adgang til langt flere markeder, til teknisk analyse og til avancerede ordretyper og vil samtidig resultere i væsentlige omkostningsreduktioner. I 2015 og fremefter vil ændringen resultere i årlige besparelser i størrelsesordenen 20 mio. kr. I tillæg hertil kommer signifikant lavere afskrivninger end i 2013/2014. Banken er i færd med at ændre sin struktur på følgende områder: Banken åbner i Århus og Esbjerg. Dette kombineres med at filialerne i Vejen og Holsted sammenlægges med filialerne i Esbjerg og Brørup, samt at medarbejdere og kunder overføres til disse. Banken vil fremover kunne servicere Private Banking og retail fra alle filialer. Banken vil fremover tilbyde trading med marginprodukter, i samarbejde med Bankens moderselskab, samt kapitalforvaltning fra filialer. Årsrapport

10 10 Den positive udvikling i kundeantal og forretningsomfang som banken har oplevet siden 2012, kombineret med ovenfor anførte tiltag og besparelserne fra de gennemførte systemændringer, betyder at ledelsen forventer fortsat vækst i En eventuel realisering af bankens beholdning af tidligere hold-til-udløb obligationer vil dog påvirke det samlede driftsresultat for 2015 negativt. Ved udgangen af 2014 har banken værdireguleret 24,2 mio. kr. direkte over egenkapitalen. Fordi beholdningens værdi er reguleret over totalindkomstopgørelsen, vil egenkapitalen, og dermed bankens solvenssituation, ikke blive påvirket af en realisering. Banken arbejder, som tidligere udmeldt, på at kunne stille Bankens eget handelsunivers til rådighed for de øvrige danske pengeinstitutter. Systemet er integreret til systemerne på Bankens datacentral SDC, hvorfor den primære målgruppe er pengeinstitutter, som ligeledes anvender SDC som datacentral. Banken ønsker at udnytte de muligheder, der kan ligge i et stærkt partnerskab med kredsen omkring SDC. Ved anvendelse af vores handelsunivers, vil kunderne i de tilknyttede banker ligeledes få adgang til handel via både PC, tablets og mobiltelefoner. om udvikling i risici under de tildelte risikorammer. De væsentligste risikotyper i forbindelse med driften af et pengeinstitut, som Saxo Privatbank, er kreditrisikoen på bankens udlån samt markedsrisikoen på bankens egenbeholdning af værdipapirer. Den daglige styring af risici foretages af kreditafdelingen, risikoafdelingen og økonomifunktionen. Afdækningsstrategier fastlægges i samarbejde med direktionen, mens der foretages kontrol af bankens risikoofficer og økonomiafdeling, der også udarbejder rapporteringen til bestyrelsen. Der henvises til note 34 for yderligere beskrivelse af risikofaktorer og risikostyring. Risikofaktorer og risikostyring Saxo Privatbank har som mål at kortlægge samtlige væsentlige risici, der knytter sig til driften af banken. Saxo Privatbank udvikler løbende sine værktøjer til identifikation og styring af de risici, som påvirker virksomheden. Bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer og principper for risiko- og kapitalstyring, og modtager månedligt rapportering Saxo Privatbank A/S

11 Tilsynsdiamanten Det danske finanstilsyn har fastsat fem parametre med hver sin grænseværdi benævnt Tilsynsdiamanten til vurdering af pengeinstitutters styrke og risikoeksponering. Tilsammen skal de fem parametre give et billede af, om de danske pengeinstitutter drives med fornuftig risiko, og om pengeinstituttet er finansielt robust. Saxo Privatbank er ved udgangen af 2014 inden for samtlige grænseværdier. Lønpolitik Banken har udarbejdet en lønpolitik, som skal sikre en sund og effektiv risikostyring. Løn bruges som et aktivt redskab i bankens strategiske ledelse og honorerer medarbejdernes kvalifikationer og funktioner. Lønpolitikken kan findes på bankens hjemmeside saxo-privatbank/regnskab/. Som en del af Saxo Bank koncernen har banken fokus på at sikre de bedste kompetencer uanset køn / etnicitet / nationalitet og Saxo Bank koncernen anerkender de forretningsmæssige fordele ved mangfoldighed i medarbejderstaben, herunder at kompetente medarbejdere, medvirker til at fastholde medarbejderstaben, sikre forskellige perspektiver og ideer, og den bedste udnyttelse at de tilgængelige ressourcer. Banken er omfattet af koncernens måltal og politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i ledelsen og har således undladt at udarbejde egen politik og måltal. God selskabsledelse og redegørelsen for samfundsansvar Som en del af Saxo Bank koncernen udarbejdes der ikke en selvstændig redegørelse for god selskabsledelse eller for virksomhedens samfundsansvar. Summen af store engagementer Grænse < 125 % Saxo Privatbank = 18,59 % Stabil funding Grænse < 1 Saxo Privatbank = 0,49 Udlånsvækst Grænse < 20 % Saxo Privatbank = 2,44 % Ejendomseksponering Grænse < 25 % Saxo Privatbank = 9,48 % Likviditetsoverdækning Grænse > 50 % Saxo Privatbank = 378,79 % Årsrapport

12 12 Ledelsen i Saxo Privatbank A/S Bestyrelse Bjørn Krog Andersen Head of Legal and Compliance i Saxo Bank A/S Formand for bestyrelsen i Saxo Privatbank A/S Indvalgt i bestyrelsen i 2011 Ledelseshverv i Saxo Bank koncernen: Bestyrelsesformand i Saxo Jet A/S Bestyrelsesformand i Saxo Soft A/S Bestyrelsesformand i Saxo Treasury A/S Bestyrelsesformand i Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S (udtrådt 2014) Bestyrelsesformand i Saxo Payments A/S Bestyrelsesmedlem i Saxo Mittal Investment Pte Ltd (Far East) Bestyrelsesmedlem i Saxo Capital Markets Pty Ltd (Australia) Bestyrelsesmedlem i Saxo Bank Ltd (Dubai) Bestyrelsesmedlem i Saxo Capital Markets (HK) Bestyrelsesmedlem i Saxo Financial Services Private Ltd Bestyrelsesmedlem i Saxo Bank FX K.K. (Japan) Bestyrelsesmedlem i Saxo Invest S.A. (UCITS Company) (udtrådt 2014) Bestyrelsesmedlem i Saxo Treasury Investeringsselskab A/S Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesformand i Capital Four AIFM A/S (udtrådt 2014) Stifter og Direktør i BKA 1973 Holding ApS Steen Blaafalk Group Chief Financial & Risk Officer i Saxo Bank A/S Næstformand i Saxo Privatbank A/S Indvalgt i bestyrelsen i 2014 Leif Dambo Jensen Særligt sagkyndigt medlem af bestyrelsen i Saxo Privatbank A/S Indvalgt i bestyrelsen i 2010 Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Fonden for Brørup Sparekasse Direktør i BDS Industriinvest A/S Direktør i BD I ApS (udtrådt 2014) Direktør i BD II ApS (udtrådt 2014) Direktør i Capstan ApS Direktør i LDJ Holding ApS Bestyrelsesformand i Teknisk Gummi A/S (udtrådt 2014) Bestyrelsesformand i Ledon A/S Bestyrelsesformand i Mediegruppen Reklamebureau A/S Bestyrelsesformand i Dambo Invest ApS Bestyrelsesformand i MG Stærk ApS (udtrådt 2014) Bestyrelsesformand i Forlaget Mediegruppen ApS Bestyrelsesformand i Kuma A/S Bestyrelsesmedlem i BDS Industriinvest A/S Bestyrelsesmedlem i Jørn Thomsen, Kolding A/S Claus Nielsen Head of Markets i Saxo Bank A/S Bestyrelsesmedlem i Saxo Privatbank A/S Indvalgt i bestyrelsen i 2011 Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i BlackTree, London Ledelseshverv i Saxo Bank koncernen: Bestyrelsesmedlem i Saxo Bank AG (Schweiz) Bestyrelsesmedlem i Saxo Capital Markets Pte Ltd (Singapore) Bestyrelsesmedlem i Saxo Capital Markets Ltd (Storbritannien) Bestyrelsesmedlem i Saxo Payments A/S

13 Direktion Peter Andreasen Adm. Direktør i Saxo Privatbank A/S Øvrige ledelseshverv: Direktør i Saxo Treasury A/S Direktør i Saxo Privatbank Investeringsselskab A/S Bestyrelsesformand i Saxo Privatbank - Investeringsselskab A/S Kim Voss Direktør i Saxo Privatbank A/S Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesformand i HL Keramik A/S Henrik Gregersen Økonomidirektør i Saxo Privatbank A/S Øvrige ledelseshverv: Direktør i Ejendomsselskabet SPB ApS Bestyrelsesformand i Byggeselskabet Juelsminde A/S Bestyrelsesmedlem i Saxo Privatbank- Investeringsselskab A/S Årsrapport

14 14 Resultat- og totalindkomstopgørelse Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) Resultatopgørelse 2 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført resultat Totalindkomstopgørelse Årets resultat Anden totalindkomst: Kapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder, efter skat Omklassificerede "Hold Til Udløb" investeringer Udskudt skat af omklassificerede "Hold Til Udløb" investeringer Anden totalindkomst efter skat Årets totalindkomst Saxo Privatbank A/S

15 Balance pr. 31. december (1.000 kr.) (1.000 kr.) AKTIVER Note Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt heraf Investeringsejendomme heraf Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Årsrapport

16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) PASSIVER Note Gæld 22 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser 13 Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud 24 Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud i alt Egenkapital 25 Aktiekapital Vedtægtsmæssige reserver Overført underskud Egenkapital i alt Passiver i alt Leje og leasingforpligtelser 27 Eventualforpligtelser m.v. 28 Afledte finansielle instrumenter 29 Dagsværdi af finansielle aktiver 30 Nærtstående parter 31 Aktionærforhold og koncernforhold 32 Kapitalopgørelse 33 Begivenheder efter regnskabsårets udgang 34 Finansielle risici, politikker og mål for styring af finansielle risici Saxo Privatbank A/S

17 Egenkapitalopgørelse Aktiekapital Vedtægtsmæssige reserver Overført underskud I alt 2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Egenkapital pr. 1. januar Transaktioner med ejere: Kapitalforhøjelser Transaktioner med ejere i alt Totalindkomst i 2014: Årets resultat Anden totalindkomst: Kapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder, efter skat Omklassificerede "Hold Til Udløb" investeringer Udskudt skat af omklassificerede "Hold Til Udløb" investeringer Totalindkomst 2014 i alt Egenkapitalbevægelser i Egenkapital Aktiekapital Vedtægtsmæssige reserver Overført underskud I alt 2013 (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Egenkapital pr. 1. januar Totalindkomst i 2013: Årets resultat Anden totalindkomst: Kapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder, efter skat Omklassificerede "Hold Til Udløb" investeringer Udskudt skat af omklassificerede "Hold Til Udløb" investeringer Totalindkomst 2013 i alt Egenkapitalbevægelser i Egenkapital Vedtægtsmæssige reserver vedrører overkurs ved kapitalforhøjelser, der i henhold til bankens vedtægter er henlagt til bunden overkursfond.

18 18 Saxo Privatbank A/S

19 5-års oversigt for Saxo Privatbank A/S Resultatopgørelse (1.000 kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursregulering af værdipapirer og valuta m.v Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Årets resultat før skat Årets resultat Balance (1.000 kr.) Udlån og andre tilgodehavender m.v Aktiver i alt Egenkapital i alt Nøgletal (procent) Kapitalprocent (Solvensprocent) 21,6 14,7 17,4 18,2 25,7 Kernekapitalprocent 21,3 13,8 14,5 13,2 17,3 Egenkapitalforrentning før skat 9,0 0,0-78,1-90,6-58,1 Egenkapitalforrentning efter skat 5,3 12,4-80,7-72,8-42,6 Indtjening pr. omkostningskrone 1,1 1,0 0,6 0,6 0,7 Renterisiko 1,3 1,0 1,1 2,2 2,7 Valutaposition 0,7 2,1 4,6 9,6 5,8 Valutarisiko 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 Udlån i forhold til indlån 61,4 59,2 59,4 53,9 102,1 Udlån i forhold til egenkapital 5,5 11,1 11,6 12,0 13,2 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 378,8 344,3 374,3 455,7 565,6 Summen af store engagementer 18,6 91,8 37,7 0,0 0,0 Årets udlånsvækst 2,4 7,9 3,1 10,0 3,6 Andel af tilgodehavender med nedsat rente 4,9 4,1 3,4 4,4 3,7 Akkumuleret nedskrivningsprocent 4,4 4,3 4,6 5,4 3,4 Årets nedskrivningsprocent 0,6 0,7 1,4 2,1 3,1 Afkastningsgrad (årets res / aktiver) 0,0 0,1-0,8-0,7-0,6 Årsrapport

20 20 Noter Note 1 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger Udarbejdelse af årsregnskabet forudsætter, at ledelsen foretager en række skøn og vurderinger af fremtidige forhold, der har væsentlig indflydelse på den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser. Disse skøn og vurderinger foretages af ledelsen i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis, og på baggrund af historiske erfaringer samt forudsætninger, som ledelsen anser for forsvarlige og realistiske. Områder, hvor der er især foretages regnskabsmæssige skøn og vurderinger, som har væsentlig indvirkning på årsregnskabet, er: Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Måling af ejendomme Måling af værdipapirer Forpligtelse overfor Indskydergarantifonden Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. foretages af hensyn til værdiforringelse, som er sket efter første indregning. Nedskrivningen foretages som en kombination af individuelle og gruppevise nedskrivninger, og er forbundet med en række skøn og vurderinger, særligt i relation til fastlæggelse af størrelsen af fremtidige betalinger og fastlæggelse af sikkerhedsværdier. Forudsætningerne for de anvendte skøn kan være ufuldstændige eller unøjagtige, eller uventede fremtidige begivenheder eller omstændigheder som kan opstå. At foretage disse skøn og vurderinger er derfor vanskeligt, og når disse desuden involverer kundeforhold, vil de være forbundet med usikkerheder, ikke mindst i perioder med lavkonjunktur. Det kan derfor være nødvendigt at ændre tidligere foretagne skøn enten på grund af ny information, yderligere erfaringer eller nye begivenheder. Måling af ejendomme Ejendomme måles i balancen til dagsværdi, opgjort ud fra afkastmetoden. Ved opgørelsen af dagsværdien anvendes skøn i fastsættelse af de enkelte parametre, som indgår i beregningen, herunder afkastkrav, lejeindtægter og udvikling i omkostningerne. Ændringer i disse parametre som følge af en ændring i markedsforholdene vil påvirke ejendommenes dagsværdi. Der er på udvalgte ejendomme indhentet ekstern vurdering, der understøtter bankens skøn. Måling af værdipapirer For værdipapirer, der handles på aktive markeder, er der ikke foretaget væsentlige skøn. For værdipapirer, hvor markedet er illikvidt, eller hvis der ikke findes en offentlig anerkendt kurs, er målingen påvirket af skøn. Dette omfatter bl.a. visse obligationer og sektoraktier. Forpligtelser overfor Indskydergarantifonden Saxo Privatbank er ligesom alle andre danske pengeinstitutter medlem af Indskydergarantifonden, og er i den forbindelse forpligtet til, i fællesskab med andre banker, at dække eventuelle tab på indlånernes indeståender mv. på indtil EUR i banker under afvikling eller konkurs. Saxo Privatbank indregner en forpligtelse til dækning af bankens andel af forpligtelsen over for Indskydergarantifonden på tidspunktet, hvor der opnås kendskab til banker under afvikling eller konkurs, og hvor banken har tilstrækkelig information til at kunne opgøre forpligtelsen pålideligt. Usikkerhed omkring opgørelse af dividendeprocent og det dækkede beløb i banker under afvikling eller konkurs medfører, at sådanne indregnede forpligtelser kan være forbundet med usikkerhed. Saxo Privatbank A/S

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2015: Halvårsrapport 2015. Skive, den 19. august 2015 Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse www.dronspar.dk 01/07/ 19-09-2011 12:5 Halvårsrapport pr. 30.06.2016 Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 01/07/16 14.30 19-09-2011 12:51:18 w w w. d r

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2011 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 www.dronspar.dk Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Dronninglund Sparekasse.

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i Fuglafjørður: í

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2016 2 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 6,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,4 mio. kr. Positiv kursregulering

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

1. kvartalsrapport 2015

1. kvartalsrapport 2015 1. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2015-30. april 2015 Tilfredsstillende udvikling og styrkelse af kapitaloverdækningen Tilfredsstillende resultat før skat på 20,8 mio. kr.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr.

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2

Læs mere

Halvårsrapport 2016 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2016 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2016 Fra 1/1-30/6 CVR: 66 67 10 11 www.sparnebel.dk Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere