ÅRSRAPPORT CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 32 77 66 55"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr

2 Indhold Beretning Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 5 Ledelsen i Saxo Privatbank A/S 12 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 14 Balance 15 Egenkapitalopgørelse 17 5-års oversigt 19 Noter 20 Erklæringer Ledelsespåtegning 57 Den uafhængige revisors erklæringer 58

3 Selskabsoplysninger Saxo Privatbank A/S Philip Heymans Allé Hellerup CVR-nr.: Telefon: Telefax: Internet: Bestyrelse Juridisk chef Bjørn Krog Andersen Formand Finansdirektør/CFO Steen Blaafalk Direktør Claus Nielsen Direktør Leif Dambo Jensen Direktion Adm. direktør Peter Andreasen Direktør Kim Voss Direktør Henrik Gregersen Revision ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab Revisionsudvalg Revisionsudvalget udgøres af den samlede bestyrelse. Formand for revisionsudvalget er Juridisk chef Bjørn Krog Andersen Godkendt på selskabets generalforsamling den 25. marts 2015 Dirigent Årsrapport

4 4 Saxo Privatbank A/S er en finansiel virksomhed, der driver pengeinstitutvirksomhed jf. Lov om finansiel virksomhed 1. Bankens kunder er dækket af Indskydergarantifonden og banken er underlagt løbende kontrol fra Finanstilsynet. Banken tilbyder ud over almindelige bankforretninger og kapitalforvaltning sine kunder adgang til værdipapirhandelssystemer, hvorfra kunderne kan handle med værdipapirer på alle væsentlige børser i Europa, Nordamerika, Asien og Australien. Ovenstående ydelser og tjenester markedsføres i Danmark over for både private og virksomheder såvel finansielle som ikke-finansielle. For private i Danmark tilbydes både adgang til handel for pensionsmidler og frie midler. I tilknytning hertil tilbydes udlån mod sikkerhed i depot hos banken. Derudover tilbydes kunder i hele Norden adgang til Saxo Banks handelsplatform, hvorpå der kan handles aktier, virksomhedsobligationer, ETF er, CFD er, futures/optioner og FX og til Saxo Treasurer, som giver virksomheder mulighed for at modtage og afgive betalinger i fremmed valuta. Saxo Privatbank A/S

5 Ledelsesberetning Kort om Saxo Privatbank A/S Saxo Privatbank har i 2014 fortsat den positive udvikling. Banken oplever en stor interesse fra kunder med orden i økonomien og hvor investeringsområdet er betydende. Bankens fokus er fortsat på transparens og uafhængighed og det er bankens målsætning, at sikre transparens i form af produkter der er til at forstå, prissætning der er gennemskuelig og tydeliggørelse af bankens rolle i forhold til rådgivning og investeringsløsninger. Der lægges stor vægt på uafhængighed i forhold til udvalg af produkter og løsninger. Saxo Privatbank er på den ene side en almindelig full-service bank og på den anden side alt andet end en almindelige bank. Kundeinteressen i 2014 bekræfter, at der både er plads til og efterspørgsel efter en bank med erklæret fokus på opsparings- og investeringsområdet både hvad angår kunder der ønsker at benytte bankens handelsog investeringsløsninger og kunder der ønsker rådgivning. Rådgivningen tager udgangspunkt i den produktpalette, som banken søsatte i 2012 og siden har forbedret yderligere til understøttelse af rådgivningen mod privatkunder, uanset om det er en af bankens avancerede investeringsløsninger, kapitalforvaltning eller som en del af en 360 graders rådgivning, der er blevet modtaget med tilfredshed af bankens kunder. Under overskriften UAFHÆNGIG- HED & TRANSPARENS KOMMER TIL FYN åbnede Saxo Privatbank i november 2013 i Odense. Åbningen i Odense var Saxo Privatbanks første nye placering efter færdiggørelse af bankens produktpakke og derfor vigtig for banken i forhold til at sikre, at produkterne og servicemodellen har relevans for nye kunder. Det er derfor med stor tilfredshed, at banken efter ca. 13 måneders drift kan konstatere, at Odense har nået break-even. Banken har fortsat fokus på rationalisering, effektivisering og udvikling af automatiserede løsninger. I Saxo Privatbank arbejdes målrettet på at udnytte digitalisering til at skabe avancerede og samtidig enkle løsninger, der understøtter bankens kunder i selv at kunne tage kontrol over deres økonomi. Særlige begivenheder I efteråret 2014 lancerede banken sin nye IT løsning, hvor Saxo Bank s nye handelsplatform er integreret med bankens eksterne bankinfrastruktur (SDC). I oktober konverteredes første del af bankens kunder og i weekenden den 22. og 23. november 2014 konverterede handelskunderne over til den nye løsning. Dermed har alle kunder adgang til at foretage børshandler direkte på 28 forskellige børser i 7 forskellige valutaer, adgang til teknisk analyse og til avancerede ordretyper. Banken fik i november en kapitaltilførsel på 110,0 mio. kr. som aktiekapital. I umiddelbar forlængelse heraf, har banken den 21. november 2014 foretaget førtidig indfrielse af det hybride statslån på 94,2 mio. kr. Banken har derfor tilbageført tidligere udgiftsført ekstraudgift til step-up på 9,1 mio. kr. Tilfredsstillende resultat Saxo Privatbank har i 2014 realiseret et overskud på 22,1 mio. kr. før skat, mod et nulresultat i Dermed har banken nået endnu et væsentligt delmål, i den proces der blev igangsat efter Saxo Banks køb i slutningen af Perioden med oprydning fra og efterfølgende omstrukturering og udvikling i er nu tilfredsstillende afsluttet, og dermed er banken klar til yderligere vækst. Årsrapporten for 2014 viser, at banken har realiseret en positiv basisindtjening 1) på 22,8 mio. kr. hvilket ledelsen finder tilfredsstillende. Beslutningen truffet i oktober 2013 om udfasning af væsentlige dele af det daværende front- og backoffice system er dermed begyndt at vise sin effekt på bundlinjen. Omkostninger til Personale og administration er dog steget til 213,6 mio. kr. fra 192,9 mio. kr. i 2013, primært som følge af etableringen på Fyn og fratrædelsesomkostninger på ca. 5 mio. kr. Banken har, i modsætning til mange andre aktører i markedet investeret i personale, for at kunne øge kundetilgangen og indtjeningen. Banken foretog i 2014 et skifte mod rådgivningsbaserede produkter og ydelser, og dette har medført fremgang i netto gebyrindtægter til 178,7 mio. kr. mod 154,1 mio. kr. i Nedskrivningerne på udlån og tilgodehavende m.v. er fortsat på et acceptabelt niveau og udgør 14,4 mio. kr. i 2014 mod 16,2 mio. kr. i Bankens udlånsportefølje er, på trods af den svage samfundsøkonomiske udvikling, forsat stigende. Udlånsstigningen afspejler en fortsat positiv kundetilgang og voksende forretningsomfang. Udlånsstigningen følges af en stigning i de stillede sikkerheder, hvilket til dels er en konsekvens af bankens 1) Basisindtjeningen er opgjort som resultatet før skat, ekskl. kursreguleringer, nedskrivninger og hensættelser på udlån og tilgodehavender m.v. og resultat af tilknyttede virksomheder. Årsrapport

6 6 kreditkultur og fokus på sikkerhedsstillelse ved udlån. Banken vurderer, at udlånsporteføljen har en god bonitet og forventer nedskrivninger på niveau med 2014 i de kommende år. Kommentarer til regnskabet for 2014 Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter Netto rente- og gebyrindtægter udgør 266,4 mio. kr. i 2014 mod 233,4 mio. kr. i 2013, svarende til en stigning på 14,1 %. Renteindtægter udgør 119,8 mio. kr. i 2014 mod 121,9 mio. kr. i De lavere renteindtægter kan tilskrives et lavere renteafkast af bankens overskudslikviditet, som følge af faldende obligationsbeholdning samt et generelt lavere renteniveau. Den lavere renteindtjening på bankens obligationsbeholdning er dog modsvaret af en kursgevinst, som beskrevet nedenfor. Banken har i 2014 oplevet både kundetilgang og udlånsvækst. Udlånet var ved udgangen af ,4 % højere end ved udgangen af Renteudgifterne udgør 33,4 mio. kr. i 2014 mod 44,2 mio. kr. i De lavere renteudgifter kan tilskrives lavere renteudgifter til efterstillet kapital, som følge af indfrielse af kapitalen, lavere markedsrente, samt indtægtsførelse af tidligere udgiftsført step up på bankens statslige hybride kernekapital, som blev indfriet den 21. november Netto gebyr- og provisionsindtægter udgør 178,7 mio. kr. i 2014 mod 154,1 mio. kr. i Stigningen i gebyrindtægter afspejler en større handelsaktivitet i 2014, hvilket ligeledes har medført et større bidrag fra bankens aftale om servicering af Saxo Banks nordiske kunder. Kursreguleringer Kursreguleringer udgjorde i 2014 en gevinst på 19,1 mio. kr. mod en gevinst på 5,2 mio. kr. i Resultatet består af kursgevinst på 13,3 mio. kr. på obligationer, der primært kan henføres til afkastet af bankens handelsbeholdning og til dels skal ses sammen med bankens faldende renteindtægter af obligationer, hvilket er en konsekvens af bankens investeringsprofil med køb af realkreditobligationer med variabel rente, samt lav renterisiko. Hertil kommer en kursgevinst på Indlån og udlån, mio. kr Indlån Udlån

7 0,6 mio. kr. på aktier. Kursreguleringen af valuta og finansielle instrumenter, primært fra kundernes handelsaktivitet, udgør en gevinst på 5,3 mio. kr. I 2010 blev bankens hold-tiludløb obligationer omklassificeret, hvorefter disse måles til dagsværdi. Den urealiserede værdiændring af denne beholdning er indregnet i egenkapitalen. Den akkumulerede kursregulering indregnet i egenkapitalen udgør ultimo ,2 mio. kr. Der henvises til omtalen under anvendt regnskabspraksis. Omkostninger De samlede omkostninger inklusive af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver udgør i alt 243,8 mio. kr. mod 222,9 mio. kr. i Balance, mio. kr Udgifter til personale og administration udgør 213,6 mio. kr. i Udgifter til personale er steget med 26,4 mio. kr. og udgør 138,4 mio. kr. i Stigningen kan henføres til den afsluttede konverteringsproces af handelskunder til ny handelsplatform, fratrædelsesomkostninger i forbindelse med omstrukturering og etableringen på Fyn. Administrationsomkostningerne er reduceret med 5,6 mio. kr. og udgør 75,2 mio. kr. i Reduktionen kan henføres til beslutningen truffet i oktober 2013 om udfasning af væsentlige dele af front- og backoffice system, hvilket har vist sin effekt på reducerede omkostninger til drift af bankens handelssystemer, herunder omkostninger til markedsinformationer, softwarelicenser, samt tilsvarende ydelser. Resultatet af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Resultatet af kapitalandele i tilknyttede virksomheder udgør minus 5,3 mio. kr. mod minus 3,3 kr. i Det negative resultat fremkommer hovedsageligt som en følge af tab ved salg af byggegrunde i ejendomsselskabet og af nedskrivninger og negative værdireguleringer på ejendomsdatterselskabets ejendomsportefølje. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender udgør 14,4 mio. kr. i 2014 mod 16,2 mio. kr. i Bankens styrkede kreditkultur har, på trods af fortsat stigende udlån, medført at nedskrivninger også i år er lavere end de tidligere år. Årets nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantier svarer til 0,6 % af de samlede udlån og garantier før nedskrivninger og hensættelser. Bankens akkumulerede nedskrivninger og hensættelser udgør 101,8 mio. kr., svarende til 4,4 % af de samlede udlån og garantier før nedskrivninger og hensættelser. Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Banken har i 2014 realiseret afskrivninger og nedskrivninger på i alt 24,4 mio. kr. mod afskrivninger og nedskrivninger på 23,5 mio. kr. i Banken har ved udgangen af 2014 afskrevet sit tidligere handels- og backofficesystem fuldt ud, hvilket vil reducere afskrivningerne væsentligt i

8 8 Årets resultat Året 2014 viser et resultat før skat på 22,1 mio. kr. i 2014 mod 0,0 mio. kr. i Efter skat blev årets resultat på 13,1 mio. kr. mod 18,5 mio. kr. i Set i lyset af de seneste års negative resultater og den fortsat svage konjunkturudvikling finder ledelsen resultatet tilfredsstillende. Bankens målsætning om en positiv basisindtjening er nået og banken forventer fortsat fremgang, både i forhold til basisindtjeningen og til resultaterne før og efter skat. Bestyrelsen indstiller, at der ikke udbetales udbytte og at årets resultat overføres til overført underskud under egenkapitalen. Balancen Den samlede balancesum udgjorde ultimo ,1 mio. kr. mod 3.811,9 mio. kr. i Faldet relateres primært til udskudte skatteaktiver. Udlån udgør 1.810,1 mio. kr. ultimo 2014 mod 1.766,9 mio. kr. ultimo 2013, svarende til en stigning på 2,4 %, hvilket banken finder tilfredsstillende, konjunkturerne taget i betragtning. Indlån udgør 3.112,8 mio. kr. ultimo 2014 mod 3.142,5 mio. kr. ultimo 2013, hvilket svarer til en reduktion på 29,7 mio. kr. eller 1,0 %. Reduktionen kan henføres til særlige indlån, som følge af kundernes konvertering af kapitalpensioner til alderspensioner, hvorved kunderne har afregnet en del af indlånet ved betaling at pensionsafgift. Bankens obligationsbeholdning udgør 974,4 mio. kr. mod 1.119,2 mio. kr. ultimo Hovedparten af obligationsbeholdningen er placeret i realkreditobligationer. Banken ønsker en meget begrænset renterisiko, og har som konsekvens heraf, valgt placering i værdipapirer med variabel rente og begrænset løbetid. Bankens samlede forretningsomfang, defineret som ind- og udlån, garantier samt aktiver under forvaltning, udgør 21 mia. kr. Usikkerhed ved indregning og måling Udarbejdelse af årsrapporten forudsætter, at ledelsen foretager en række skøn og vurderinger af fremtidige forhold, der har væsentlig indflydelse på den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser. Disse skøn og vurderinger foretages af ledelsen i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis og på baggrund af historiske erfaringer samt forudsætninger, som ledelsen anser for forsvarlige og realistiske. Områder, hvor der især foretages regnskabsmæssige skøn og vurderinger, som har væsentlig indvirkning på årsregnskabet, er: Nedskrivninger af udlån og tilgodehavender m.v. Måling af ejendomme Måling af værdipapirer Forpligtelse overfor Indskydergarantifonden For en uddybende redegørelse henvises til note 1. Solvens og kapitalforhold Opgørelsen af det individuelle solvensbehov for Saxo Privatbank A/S sker med udgangspunkt i Europaparlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 mv. Bankens risikoeksponeringer udregnes på baggrund af standardmetoden for kredit- og markedsrisici samt basisindikatormetoden for operationelle risici. Det er bankens vurdering, at der ikke på nuværende tidspunkt, er behov for at anvende mere avancerede metoder til opgørelse af kapitalgrundlaget og kapitalprocenten. Kapitalgrundlaget efter fradrag udgør 503,6 mio. kr., som i forhold til de samlede risikoeksponeringer på 2.329,9 mio. kr. giver en kapitalprocent på 21,6 %, hvilket er væsentligt over lovgivningens mindste kapitalkrav på 8 %. Bankens individuelle solvensbehov er opgjort til 243,3 mio. kr. svarende til en individuel kapitalprocent på 10,4 %. Dermed er der en kapitalmæssig overdækning på 260,3 mio. kr., svarende til 11,2 procentpoint. Bankens moderselskab Saxo Bank har i 2014 indskudt 160 mio. kr. i yderligere kapital. 50 mio. kr. blev indbetalt i marts og 110 mio. kr. i november I forlængelse af indskuddet i november har Banken indfriet statslig hybrid kernekapital for nominelt 94,2 mio. kr. Bankens tidligere garantkapital udløber 1. november Bankens kapital vil i den forbindelse blive reduceret med 153 mio. kr. Ledelsen vurderer, at banken har den nødvendige kapitalmæssige overdækning, til at dække den risiko der er forbundet med Bankens aktiviteter. Banken skal i henhold til Lov om finansiel virksomhed, CRR-forordningen artikel 431 til 455 og øvrige bekendtgørelser og vejledninger Saxo Privatbank A/S

9 offentliggøre en række oplysninger vedr. risikoeksponeringer og kapital. Disse oplysninger offentliggøres på bankens hjemmeside saxoprivatbank.dk/om-saxo-privatbank/regnskab. Begivenheder efter regnskabsårets udgang Der er fra 31. december 2014 og frem til regnskabsaflæggelsestidspunktet ikke indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bankens indtjening og økonomiske stilling. Forventninger til 2015 Det forgangne år har været et positivt år for dansk økonomi, og 2014 blev det første år siden 2011, hvor der var tale om fremgang i alle årets kvartaler. Ikke desto mindre er der fortsat tale om meget beskeden vækst, og for året som helhed endte vi med en stigning i BNP på blot 0,9 %. Såvel bolig- som arbejdsmarked har været i bedring, men fremgangen på boligmarkedet er koncentreret om storbyerne. Virksomhedernes investeringer befinder sig fortsat på et meget lavt niveau, ligesom detailsalg, især for beklædning, ligger underdrejet. Vi forventer noget højere vækst i 2015, stigende til 1,5 %, drevet især af det private forbrug. Faldende oliepriser, lav inflation, en vis lønfremgang, samt stærkere boligmarkeder peger mod en stærkere privatøkonomisk situation, der ligeledes styrkes af det seneste markante rentefald. Nationalbankens fastkurspolitik, hvor kronen er bundet til euroen, har været under pres i starten af En øget indstrømning af valuta har ført til et opadgående pres på danske kroner, hvilket har ført dels til et historisk højt niveau for Nationalbankens intervention i valutamarkedet, dels til historisk lave renter. Vi vurderer, at Nationalbanken med succes vil forsvare fastkurspolitikken, og ser intet fundamentalt argument for en opskrivning af kronen, men det kan være svært at vurdere, præcist hvor længe presset på den danske valuta vil fortsætte. Banken har i 2014 afsluttet udviklingen af en integration af Saxo Banks nye handelssystem og bankens eksterne banksystem (SDC). Alle kunder er i oktober og november konverteret til den nye løsning. Løsningen giver kunderne adgang til langt flere markeder, til teknisk analyse og til avancerede ordretyper og vil samtidig resultere i væsentlige omkostningsreduktioner. I 2015 og fremefter vil ændringen resultere i årlige besparelser i størrelsesordenen 20 mio. kr. I tillæg hertil kommer signifikant lavere afskrivninger end i 2013/2014. Banken er i færd med at ændre sin struktur på følgende områder: Banken åbner i Århus og Esbjerg. Dette kombineres med at filialerne i Vejen og Holsted sammenlægges med filialerne i Esbjerg og Brørup, samt at medarbejdere og kunder overføres til disse. Banken vil fremover kunne servicere Private Banking og retail fra alle filialer. Banken vil fremover tilbyde trading med marginprodukter, i samarbejde med Bankens moderselskab, samt kapitalforvaltning fra filialer. Årsrapport

10 10 Den positive udvikling i kundeantal og forretningsomfang som banken har oplevet siden 2012, kombineret med ovenfor anførte tiltag og besparelserne fra de gennemførte systemændringer, betyder at ledelsen forventer fortsat vækst i En eventuel realisering af bankens beholdning af tidligere hold-til-udløb obligationer vil dog påvirke det samlede driftsresultat for 2015 negativt. Ved udgangen af 2014 har banken værdireguleret 24,2 mio. kr. direkte over egenkapitalen. Fordi beholdningens værdi er reguleret over totalindkomstopgørelsen, vil egenkapitalen, og dermed bankens solvenssituation, ikke blive påvirket af en realisering. Banken arbejder, som tidligere udmeldt, på at kunne stille Bankens eget handelsunivers til rådighed for de øvrige danske pengeinstitutter. Systemet er integreret til systemerne på Bankens datacentral SDC, hvorfor den primære målgruppe er pengeinstitutter, som ligeledes anvender SDC som datacentral. Banken ønsker at udnytte de muligheder, der kan ligge i et stærkt partnerskab med kredsen omkring SDC. Ved anvendelse af vores handelsunivers, vil kunderne i de tilknyttede banker ligeledes få adgang til handel via både PC, tablets og mobiltelefoner. om udvikling i risici under de tildelte risikorammer. De væsentligste risikotyper i forbindelse med driften af et pengeinstitut, som Saxo Privatbank, er kreditrisikoen på bankens udlån samt markedsrisikoen på bankens egenbeholdning af værdipapirer. Den daglige styring af risici foretages af kreditafdelingen, risikoafdelingen og økonomifunktionen. Afdækningsstrategier fastlægges i samarbejde med direktionen, mens der foretages kontrol af bankens risikoofficer og økonomiafdeling, der også udarbejder rapporteringen til bestyrelsen. Der henvises til note 34 for yderligere beskrivelse af risikofaktorer og risikostyring. Risikofaktorer og risikostyring Saxo Privatbank har som mål at kortlægge samtlige væsentlige risici, der knytter sig til driften af banken. Saxo Privatbank udvikler løbende sine værktøjer til identifikation og styring af de risici, som påvirker virksomheden. Bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer og principper for risiko- og kapitalstyring, og modtager månedligt rapportering Saxo Privatbank A/S

11 Tilsynsdiamanten Det danske finanstilsyn har fastsat fem parametre med hver sin grænseværdi benævnt Tilsynsdiamanten til vurdering af pengeinstitutters styrke og risikoeksponering. Tilsammen skal de fem parametre give et billede af, om de danske pengeinstitutter drives med fornuftig risiko, og om pengeinstituttet er finansielt robust. Saxo Privatbank er ved udgangen af 2014 inden for samtlige grænseværdier. Lønpolitik Banken har udarbejdet en lønpolitik, som skal sikre en sund og effektiv risikostyring. Løn bruges som et aktivt redskab i bankens strategiske ledelse og honorerer medarbejdernes kvalifikationer og funktioner. Lønpolitikken kan findes på bankens hjemmeside saxo-privatbank/regnskab/. Som en del af Saxo Bank koncernen har banken fokus på at sikre de bedste kompetencer uanset køn / etnicitet / nationalitet og Saxo Bank koncernen anerkender de forretningsmæssige fordele ved mangfoldighed i medarbejderstaben, herunder at kompetente medarbejdere, medvirker til at fastholde medarbejderstaben, sikre forskellige perspektiver og ideer, og den bedste udnyttelse at de tilgængelige ressourcer. Banken er omfattet af koncernens måltal og politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i ledelsen og har således undladt at udarbejde egen politik og måltal. God selskabsledelse og redegørelsen for samfundsansvar Som en del af Saxo Bank koncernen udarbejdes der ikke en selvstændig redegørelse for god selskabsledelse eller for virksomhedens samfundsansvar. Summen af store engagementer Grænse < 125 % Saxo Privatbank = 18,59 % Stabil funding Grænse < 1 Saxo Privatbank = 0,49 Udlånsvækst Grænse < 20 % Saxo Privatbank = 2,44 % Ejendomseksponering Grænse < 25 % Saxo Privatbank = 9,48 % Likviditetsoverdækning Grænse > 50 % Saxo Privatbank = 378,79 % Årsrapport

12 12 Ledelsen i Saxo Privatbank A/S Bestyrelse Bjørn Krog Andersen Head of Legal and Compliance i Saxo Bank A/S Formand for bestyrelsen i Saxo Privatbank A/S Indvalgt i bestyrelsen i 2011 Ledelseshverv i Saxo Bank koncernen: Bestyrelsesformand i Saxo Jet A/S Bestyrelsesformand i Saxo Soft A/S Bestyrelsesformand i Saxo Treasury A/S Bestyrelsesformand i Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S (udtrådt 2014) Bestyrelsesformand i Saxo Payments A/S Bestyrelsesmedlem i Saxo Mittal Investment Pte Ltd (Far East) Bestyrelsesmedlem i Saxo Capital Markets Pty Ltd (Australia) Bestyrelsesmedlem i Saxo Bank Ltd (Dubai) Bestyrelsesmedlem i Saxo Capital Markets (HK) Bestyrelsesmedlem i Saxo Financial Services Private Ltd Bestyrelsesmedlem i Saxo Bank FX K.K. (Japan) Bestyrelsesmedlem i Saxo Invest S.A. (UCITS Company) (udtrådt 2014) Bestyrelsesmedlem i Saxo Treasury Investeringsselskab A/S Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesformand i Capital Four AIFM A/S (udtrådt 2014) Stifter og Direktør i BKA 1973 Holding ApS Steen Blaafalk Group Chief Financial & Risk Officer i Saxo Bank A/S Næstformand i Saxo Privatbank A/S Indvalgt i bestyrelsen i 2014 Leif Dambo Jensen Særligt sagkyndigt medlem af bestyrelsen i Saxo Privatbank A/S Indvalgt i bestyrelsen i 2010 Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Fonden for Brørup Sparekasse Direktør i BDS Industriinvest A/S Direktør i BD I ApS (udtrådt 2014) Direktør i BD II ApS (udtrådt 2014) Direktør i Capstan ApS Direktør i LDJ Holding ApS Bestyrelsesformand i Teknisk Gummi A/S (udtrådt 2014) Bestyrelsesformand i Ledon A/S Bestyrelsesformand i Mediegruppen Reklamebureau A/S Bestyrelsesformand i Dambo Invest ApS Bestyrelsesformand i MG Stærk ApS (udtrådt 2014) Bestyrelsesformand i Forlaget Mediegruppen ApS Bestyrelsesformand i Kuma A/S Bestyrelsesmedlem i BDS Industriinvest A/S Bestyrelsesmedlem i Jørn Thomsen, Kolding A/S Claus Nielsen Head of Markets i Saxo Bank A/S Bestyrelsesmedlem i Saxo Privatbank A/S Indvalgt i bestyrelsen i 2011 Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i BlackTree, London Ledelseshverv i Saxo Bank koncernen: Bestyrelsesmedlem i Saxo Bank AG (Schweiz) Bestyrelsesmedlem i Saxo Capital Markets Pte Ltd (Singapore) Bestyrelsesmedlem i Saxo Capital Markets Ltd (Storbritannien) Bestyrelsesmedlem i Saxo Payments A/S

13 Direktion Peter Andreasen Adm. Direktør i Saxo Privatbank A/S Øvrige ledelseshverv: Direktør i Saxo Treasury A/S Direktør i Saxo Privatbank Investeringsselskab A/S Bestyrelsesformand i Saxo Privatbank - Investeringsselskab A/S Kim Voss Direktør i Saxo Privatbank A/S Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesformand i HL Keramik A/S Henrik Gregersen Økonomidirektør i Saxo Privatbank A/S Øvrige ledelseshverv: Direktør i Ejendomsselskabet SPB ApS Bestyrelsesformand i Byggeselskabet Juelsminde A/S Bestyrelsesmedlem i Saxo Privatbank- Investeringsselskab A/S Årsrapport

14 14 Resultat- og totalindkomstopgørelse Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) Resultatopgørelse 2 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført resultat Totalindkomstopgørelse Årets resultat Anden totalindkomst: Kapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder, efter skat Omklassificerede "Hold Til Udløb" investeringer Udskudt skat af omklassificerede "Hold Til Udløb" investeringer Anden totalindkomst efter skat Årets totalindkomst Saxo Privatbank A/S

15 Balance pr. 31. december (1.000 kr.) (1.000 kr.) AKTIVER Note Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt heraf Investeringsejendomme heraf Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Årsrapport

16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) PASSIVER Note Gæld 22 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser 13 Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud 24 Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud i alt Egenkapital 25 Aktiekapital Vedtægtsmæssige reserver Overført underskud Egenkapital i alt Passiver i alt Leje og leasingforpligtelser 27 Eventualforpligtelser m.v. 28 Afledte finansielle instrumenter 29 Dagsværdi af finansielle aktiver 30 Nærtstående parter 31 Aktionærforhold og koncernforhold 32 Kapitalopgørelse 33 Begivenheder efter regnskabsårets udgang 34 Finansielle risici, politikker og mål for styring af finansielle risici Saxo Privatbank A/S

17 Egenkapitalopgørelse Aktiekapital Vedtægtsmæssige reserver Overført underskud I alt 2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Egenkapital pr. 1. januar Transaktioner med ejere: Kapitalforhøjelser Transaktioner med ejere i alt Totalindkomst i 2014: Årets resultat Anden totalindkomst: Kapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder, efter skat Omklassificerede "Hold Til Udløb" investeringer Udskudt skat af omklassificerede "Hold Til Udløb" investeringer Totalindkomst 2014 i alt Egenkapitalbevægelser i Egenkapital Aktiekapital Vedtægtsmæssige reserver Overført underskud I alt 2013 (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Egenkapital pr. 1. januar Totalindkomst i 2013: Årets resultat Anden totalindkomst: Kapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder, efter skat Omklassificerede "Hold Til Udløb" investeringer Udskudt skat af omklassificerede "Hold Til Udløb" investeringer Totalindkomst 2013 i alt Egenkapitalbevægelser i Egenkapital Vedtægtsmæssige reserver vedrører overkurs ved kapitalforhøjelser, der i henhold til bankens vedtægter er henlagt til bunden overkursfond.

18 18 Saxo Privatbank A/S

19 5-års oversigt for Saxo Privatbank A/S Resultatopgørelse (1.000 kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursregulering af værdipapirer og valuta m.v Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Årets resultat før skat Årets resultat Balance (1.000 kr.) Udlån og andre tilgodehavender m.v Aktiver i alt Egenkapital i alt Nøgletal (procent) Kapitalprocent (Solvensprocent) 21,6 14,7 17,4 18,2 25,7 Kernekapitalprocent 21,3 13,8 14,5 13,2 17,3 Egenkapitalforrentning før skat 9,0 0,0-78,1-90,6-58,1 Egenkapitalforrentning efter skat 5,3 12,4-80,7-72,8-42,6 Indtjening pr. omkostningskrone 1,1 1,0 0,6 0,6 0,7 Renterisiko 1,3 1,0 1,1 2,2 2,7 Valutaposition 0,7 2,1 4,6 9,6 5,8 Valutarisiko 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 Udlån i forhold til indlån 61,4 59,2 59,4 53,9 102,1 Udlån i forhold til egenkapital 5,5 11,1 11,6 12,0 13,2 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 378,8 344,3 374,3 455,7 565,6 Summen af store engagementer 18,6 91,8 37,7 0,0 0,0 Årets udlånsvækst 2,4 7,9 3,1 10,0 3,6 Andel af tilgodehavender med nedsat rente 4,9 4,1 3,4 4,4 3,7 Akkumuleret nedskrivningsprocent 4,4 4,3 4,6 5,4 3,4 Årets nedskrivningsprocent 0,6 0,7 1,4 2,1 3,1 Afkastningsgrad (årets res / aktiver) 0,0 0,1-0,8-0,7-0,6 Årsrapport

20 20 Noter Note 1 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger Udarbejdelse af årsregnskabet forudsætter, at ledelsen foretager en række skøn og vurderinger af fremtidige forhold, der har væsentlig indflydelse på den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser. Disse skøn og vurderinger foretages af ledelsen i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis, og på baggrund af historiske erfaringer samt forudsætninger, som ledelsen anser for forsvarlige og realistiske. Områder, hvor der er især foretages regnskabsmæssige skøn og vurderinger, som har væsentlig indvirkning på årsregnskabet, er: Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Måling af ejendomme Måling af værdipapirer Forpligtelse overfor Indskydergarantifonden Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. foretages af hensyn til værdiforringelse, som er sket efter første indregning. Nedskrivningen foretages som en kombination af individuelle og gruppevise nedskrivninger, og er forbundet med en række skøn og vurderinger, særligt i relation til fastlæggelse af størrelsen af fremtidige betalinger og fastlæggelse af sikkerhedsværdier. Forudsætningerne for de anvendte skøn kan være ufuldstændige eller unøjagtige, eller uventede fremtidige begivenheder eller omstændigheder som kan opstå. At foretage disse skøn og vurderinger er derfor vanskeligt, og når disse desuden involverer kundeforhold, vil de være forbundet med usikkerheder, ikke mindst i perioder med lavkonjunktur. Det kan derfor være nødvendigt at ændre tidligere foretagne skøn enten på grund af ny information, yderligere erfaringer eller nye begivenheder. Måling af ejendomme Ejendomme måles i balancen til dagsværdi, opgjort ud fra afkastmetoden. Ved opgørelsen af dagsværdien anvendes skøn i fastsættelse af de enkelte parametre, som indgår i beregningen, herunder afkastkrav, lejeindtægter og udvikling i omkostningerne. Ændringer i disse parametre som følge af en ændring i markedsforholdene vil påvirke ejendommenes dagsværdi. Der er på udvalgte ejendomme indhentet ekstern vurdering, der understøtter bankens skøn. Måling af værdipapirer For værdipapirer, der handles på aktive markeder, er der ikke foretaget væsentlige skøn. For værdipapirer, hvor markedet er illikvidt, eller hvis der ikke findes en offentlig anerkendt kurs, er målingen påvirket af skøn. Dette omfatter bl.a. visse obligationer og sektoraktier. Forpligtelser overfor Indskydergarantifonden Saxo Privatbank er ligesom alle andre danske pengeinstitutter medlem af Indskydergarantifonden, og er i den forbindelse forpligtet til, i fællesskab med andre banker, at dække eventuelle tab på indlånernes indeståender mv. på indtil EUR i banker under afvikling eller konkurs. Saxo Privatbank indregner en forpligtelse til dækning af bankens andel af forpligtelsen over for Indskydergarantifonden på tidspunktet, hvor der opnås kendskab til banker under afvikling eller konkurs, og hvor banken har tilstrækkelig information til at kunne opgøre forpligtelsen pålideligt. Usikkerhed omkring opgørelse af dividendeprocent og det dækkede beløb i banker under afvikling eller konkurs medfører, at sådanne indregnede forpligtelser kan være forbundet med usikkerhed. Saxo Privatbank A/S

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport SPAREKASSEN FAABORG A/S Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 16 Revisionspåtegninger 17 Årsregnskab: Resultatopgørelse 19 Balance 20 Egenkapitalopgørelse 21 Noter

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger.

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger. Årsrapport 2013 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsespåtegning 10 De uafhængige revisorers erklæringer 11 12 Årsregnskab Regnskabs-

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 RISIKORAPPORT 2014 Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 2 Indhold Indledning... 3 1. Risikostyringsmålsætninger og politik... 4 2. Anvendelsesområde... 12 3.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse for

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1 FORORD FORORD FRA DIREKTIONEN 2011 gik ikke på alle områder, som vi havde forventet ved indgangen til året. Den spirende vækst og optimisme i både den danske og den internationale økonomi slog ikke igennem.

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Årsrapport 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 HALVårsrapport 2014 01.01-30.06.2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra

Læs mere

indholdsfortegnelse 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance

indholdsfortegnelse 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side LEDELSESBERETNING 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance 5 Kapital, solvens, likviditet og risikorapportering 5 Kapital og solvens 6 Likviditet

Læs mere

Indhold. 129 Erklæringer Ledelseserklæring Intern revisionserklæring Den uafhængige revisors erklæring. 133 Repræsentantskab. 134 Filialoversigt

Indhold. 129 Erklæringer Ledelseserklæring Intern revisionserklæring Den uafhængige revisors erklæring. 133 Repræsentantskab. 134 Filialoversigt Årsrapport 2011 Indhold Side 3 Ledelsesberetning Bestyrelse, direktion og revision Fondsbørsmeddelelser Ledelseshverv Hoved- og nøgletal Årsrapport i overskrifter Aktivitet Regnskabsberetning Finansielle

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut ÅRSRAPPORT 2008 FOR SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut 137. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2012. Cvr. nr. 65 74 60 18

Årsrapport 2012. Cvr. nr. 65 74 60 18 Årsrapport 2012 Cvr. nr. 65 74 60 18 OPLYSNINGER OM PENGEINSTITUTTET A/S MØNS BANK Storegade 29. DK-4780 Stege CVR-nr. 65 74 60 18 Hjemstedskommune: Vordingborg kommune Tlf. 55 86 15 00. Fax 55 86 15 55

Læs mere