ÅRSRAPPORT CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 32 77 66 55"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr

2 Indhold Beretning Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 5 Ledelsen i Saxo Privatbank A/S 12 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 14 Balance 15 Egenkapitalopgørelse 17 5-års oversigt 19 Noter 20 Erklæringer Ledelsespåtegning 57 Den uafhængige revisors erklæringer 58

3 Selskabsoplysninger Saxo Privatbank A/S Philip Heymans Allé Hellerup CVR-nr.: Telefon: Telefax: Internet: Bestyrelse Juridisk chef Bjørn Krog Andersen Formand Finansdirektør/CFO Steen Blaafalk Direktør Claus Nielsen Direktør Leif Dambo Jensen Direktion Adm. direktør Peter Andreasen Direktør Kim Voss Direktør Henrik Gregersen Revision ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab Revisionsudvalg Revisionsudvalget udgøres af den samlede bestyrelse. Formand for revisionsudvalget er Juridisk chef Bjørn Krog Andersen Godkendt på selskabets generalforsamling den 25. marts 2015 Dirigent Årsrapport

4 4 Saxo Privatbank A/S er en finansiel virksomhed, der driver pengeinstitutvirksomhed jf. Lov om finansiel virksomhed 1. Bankens kunder er dækket af Indskydergarantifonden og banken er underlagt løbende kontrol fra Finanstilsynet. Banken tilbyder ud over almindelige bankforretninger og kapitalforvaltning sine kunder adgang til værdipapirhandelssystemer, hvorfra kunderne kan handle med værdipapirer på alle væsentlige børser i Europa, Nordamerika, Asien og Australien. Ovenstående ydelser og tjenester markedsføres i Danmark over for både private og virksomheder såvel finansielle som ikke-finansielle. For private i Danmark tilbydes både adgang til handel for pensionsmidler og frie midler. I tilknytning hertil tilbydes udlån mod sikkerhed i depot hos banken. Derudover tilbydes kunder i hele Norden adgang til Saxo Banks handelsplatform, hvorpå der kan handles aktier, virksomhedsobligationer, ETF er, CFD er, futures/optioner og FX og til Saxo Treasurer, som giver virksomheder mulighed for at modtage og afgive betalinger i fremmed valuta. Saxo Privatbank A/S

5 Ledelsesberetning Kort om Saxo Privatbank A/S Saxo Privatbank har i 2014 fortsat den positive udvikling. Banken oplever en stor interesse fra kunder med orden i økonomien og hvor investeringsområdet er betydende. Bankens fokus er fortsat på transparens og uafhængighed og det er bankens målsætning, at sikre transparens i form af produkter der er til at forstå, prissætning der er gennemskuelig og tydeliggørelse af bankens rolle i forhold til rådgivning og investeringsløsninger. Der lægges stor vægt på uafhængighed i forhold til udvalg af produkter og løsninger. Saxo Privatbank er på den ene side en almindelig full-service bank og på den anden side alt andet end en almindelige bank. Kundeinteressen i 2014 bekræfter, at der både er plads til og efterspørgsel efter en bank med erklæret fokus på opsparings- og investeringsområdet både hvad angår kunder der ønsker at benytte bankens handelsog investeringsløsninger og kunder der ønsker rådgivning. Rådgivningen tager udgangspunkt i den produktpalette, som banken søsatte i 2012 og siden har forbedret yderligere til understøttelse af rådgivningen mod privatkunder, uanset om det er en af bankens avancerede investeringsløsninger, kapitalforvaltning eller som en del af en 360 graders rådgivning, der er blevet modtaget med tilfredshed af bankens kunder. Under overskriften UAFHÆNGIG- HED & TRANSPARENS KOMMER TIL FYN åbnede Saxo Privatbank i november 2013 i Odense. Åbningen i Odense var Saxo Privatbanks første nye placering efter færdiggørelse af bankens produktpakke og derfor vigtig for banken i forhold til at sikre, at produkterne og servicemodellen har relevans for nye kunder. Det er derfor med stor tilfredshed, at banken efter ca. 13 måneders drift kan konstatere, at Odense har nået break-even. Banken har fortsat fokus på rationalisering, effektivisering og udvikling af automatiserede løsninger. I Saxo Privatbank arbejdes målrettet på at udnytte digitalisering til at skabe avancerede og samtidig enkle løsninger, der understøtter bankens kunder i selv at kunne tage kontrol over deres økonomi. Særlige begivenheder I efteråret 2014 lancerede banken sin nye IT løsning, hvor Saxo Bank s nye handelsplatform er integreret med bankens eksterne bankinfrastruktur (SDC). I oktober konverteredes første del af bankens kunder og i weekenden den 22. og 23. november 2014 konverterede handelskunderne over til den nye løsning. Dermed har alle kunder adgang til at foretage børshandler direkte på 28 forskellige børser i 7 forskellige valutaer, adgang til teknisk analyse og til avancerede ordretyper. Banken fik i november en kapitaltilførsel på 110,0 mio. kr. som aktiekapital. I umiddelbar forlængelse heraf, har banken den 21. november 2014 foretaget førtidig indfrielse af det hybride statslån på 94,2 mio. kr. Banken har derfor tilbageført tidligere udgiftsført ekstraudgift til step-up på 9,1 mio. kr. Tilfredsstillende resultat Saxo Privatbank har i 2014 realiseret et overskud på 22,1 mio. kr. før skat, mod et nulresultat i Dermed har banken nået endnu et væsentligt delmål, i den proces der blev igangsat efter Saxo Banks køb i slutningen af Perioden med oprydning fra og efterfølgende omstrukturering og udvikling i er nu tilfredsstillende afsluttet, og dermed er banken klar til yderligere vækst. Årsrapporten for 2014 viser, at banken har realiseret en positiv basisindtjening 1) på 22,8 mio. kr. hvilket ledelsen finder tilfredsstillende. Beslutningen truffet i oktober 2013 om udfasning af væsentlige dele af det daværende front- og backoffice system er dermed begyndt at vise sin effekt på bundlinjen. Omkostninger til Personale og administration er dog steget til 213,6 mio. kr. fra 192,9 mio. kr. i 2013, primært som følge af etableringen på Fyn og fratrædelsesomkostninger på ca. 5 mio. kr. Banken har, i modsætning til mange andre aktører i markedet investeret i personale, for at kunne øge kundetilgangen og indtjeningen. Banken foretog i 2014 et skifte mod rådgivningsbaserede produkter og ydelser, og dette har medført fremgang i netto gebyrindtægter til 178,7 mio. kr. mod 154,1 mio. kr. i Nedskrivningerne på udlån og tilgodehavende m.v. er fortsat på et acceptabelt niveau og udgør 14,4 mio. kr. i 2014 mod 16,2 mio. kr. i Bankens udlånsportefølje er, på trods af den svage samfundsøkonomiske udvikling, forsat stigende. Udlånsstigningen afspejler en fortsat positiv kundetilgang og voksende forretningsomfang. Udlånsstigningen følges af en stigning i de stillede sikkerheder, hvilket til dels er en konsekvens af bankens 1) Basisindtjeningen er opgjort som resultatet før skat, ekskl. kursreguleringer, nedskrivninger og hensættelser på udlån og tilgodehavender m.v. og resultat af tilknyttede virksomheder. Årsrapport

6 6 kreditkultur og fokus på sikkerhedsstillelse ved udlån. Banken vurderer, at udlånsporteføljen har en god bonitet og forventer nedskrivninger på niveau med 2014 i de kommende år. Kommentarer til regnskabet for 2014 Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter Netto rente- og gebyrindtægter udgør 266,4 mio. kr. i 2014 mod 233,4 mio. kr. i 2013, svarende til en stigning på 14,1 %. Renteindtægter udgør 119,8 mio. kr. i 2014 mod 121,9 mio. kr. i De lavere renteindtægter kan tilskrives et lavere renteafkast af bankens overskudslikviditet, som følge af faldende obligationsbeholdning samt et generelt lavere renteniveau. Den lavere renteindtjening på bankens obligationsbeholdning er dog modsvaret af en kursgevinst, som beskrevet nedenfor. Banken har i 2014 oplevet både kundetilgang og udlånsvækst. Udlånet var ved udgangen af ,4 % højere end ved udgangen af Renteudgifterne udgør 33,4 mio. kr. i 2014 mod 44,2 mio. kr. i De lavere renteudgifter kan tilskrives lavere renteudgifter til efterstillet kapital, som følge af indfrielse af kapitalen, lavere markedsrente, samt indtægtsførelse af tidligere udgiftsført step up på bankens statslige hybride kernekapital, som blev indfriet den 21. november Netto gebyr- og provisionsindtægter udgør 178,7 mio. kr. i 2014 mod 154,1 mio. kr. i Stigningen i gebyrindtægter afspejler en større handelsaktivitet i 2014, hvilket ligeledes har medført et større bidrag fra bankens aftale om servicering af Saxo Banks nordiske kunder. Kursreguleringer Kursreguleringer udgjorde i 2014 en gevinst på 19,1 mio. kr. mod en gevinst på 5,2 mio. kr. i Resultatet består af kursgevinst på 13,3 mio. kr. på obligationer, der primært kan henføres til afkastet af bankens handelsbeholdning og til dels skal ses sammen med bankens faldende renteindtægter af obligationer, hvilket er en konsekvens af bankens investeringsprofil med køb af realkreditobligationer med variabel rente, samt lav renterisiko. Hertil kommer en kursgevinst på Indlån og udlån, mio. kr Indlån Udlån

7 0,6 mio. kr. på aktier. Kursreguleringen af valuta og finansielle instrumenter, primært fra kundernes handelsaktivitet, udgør en gevinst på 5,3 mio. kr. I 2010 blev bankens hold-tiludløb obligationer omklassificeret, hvorefter disse måles til dagsværdi. Den urealiserede værdiændring af denne beholdning er indregnet i egenkapitalen. Den akkumulerede kursregulering indregnet i egenkapitalen udgør ultimo ,2 mio. kr. Der henvises til omtalen under anvendt regnskabspraksis. Omkostninger De samlede omkostninger inklusive af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver udgør i alt 243,8 mio. kr. mod 222,9 mio. kr. i Balance, mio. kr Udgifter til personale og administration udgør 213,6 mio. kr. i Udgifter til personale er steget med 26,4 mio. kr. og udgør 138,4 mio. kr. i Stigningen kan henføres til den afsluttede konverteringsproces af handelskunder til ny handelsplatform, fratrædelsesomkostninger i forbindelse med omstrukturering og etableringen på Fyn. Administrationsomkostningerne er reduceret med 5,6 mio. kr. og udgør 75,2 mio. kr. i Reduktionen kan henføres til beslutningen truffet i oktober 2013 om udfasning af væsentlige dele af front- og backoffice system, hvilket har vist sin effekt på reducerede omkostninger til drift af bankens handelssystemer, herunder omkostninger til markedsinformationer, softwarelicenser, samt tilsvarende ydelser. Resultatet af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Resultatet af kapitalandele i tilknyttede virksomheder udgør minus 5,3 mio. kr. mod minus 3,3 kr. i Det negative resultat fremkommer hovedsageligt som en følge af tab ved salg af byggegrunde i ejendomsselskabet og af nedskrivninger og negative værdireguleringer på ejendomsdatterselskabets ejendomsportefølje. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender udgør 14,4 mio. kr. i 2014 mod 16,2 mio. kr. i Bankens styrkede kreditkultur har, på trods af fortsat stigende udlån, medført at nedskrivninger også i år er lavere end de tidligere år. Årets nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantier svarer til 0,6 % af de samlede udlån og garantier før nedskrivninger og hensættelser. Bankens akkumulerede nedskrivninger og hensættelser udgør 101,8 mio. kr., svarende til 4,4 % af de samlede udlån og garantier før nedskrivninger og hensættelser. Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Banken har i 2014 realiseret afskrivninger og nedskrivninger på i alt 24,4 mio. kr. mod afskrivninger og nedskrivninger på 23,5 mio. kr. i Banken har ved udgangen af 2014 afskrevet sit tidligere handels- og backofficesystem fuldt ud, hvilket vil reducere afskrivningerne væsentligt i

8 8 Årets resultat Året 2014 viser et resultat før skat på 22,1 mio. kr. i 2014 mod 0,0 mio. kr. i Efter skat blev årets resultat på 13,1 mio. kr. mod 18,5 mio. kr. i Set i lyset af de seneste års negative resultater og den fortsat svage konjunkturudvikling finder ledelsen resultatet tilfredsstillende. Bankens målsætning om en positiv basisindtjening er nået og banken forventer fortsat fremgang, både i forhold til basisindtjeningen og til resultaterne før og efter skat. Bestyrelsen indstiller, at der ikke udbetales udbytte og at årets resultat overføres til overført underskud under egenkapitalen. Balancen Den samlede balancesum udgjorde ultimo ,1 mio. kr. mod 3.811,9 mio. kr. i Faldet relateres primært til udskudte skatteaktiver. Udlån udgør 1.810,1 mio. kr. ultimo 2014 mod 1.766,9 mio. kr. ultimo 2013, svarende til en stigning på 2,4 %, hvilket banken finder tilfredsstillende, konjunkturerne taget i betragtning. Indlån udgør 3.112,8 mio. kr. ultimo 2014 mod 3.142,5 mio. kr. ultimo 2013, hvilket svarer til en reduktion på 29,7 mio. kr. eller 1,0 %. Reduktionen kan henføres til særlige indlån, som følge af kundernes konvertering af kapitalpensioner til alderspensioner, hvorved kunderne har afregnet en del af indlånet ved betaling at pensionsafgift. Bankens obligationsbeholdning udgør 974,4 mio. kr. mod 1.119,2 mio. kr. ultimo Hovedparten af obligationsbeholdningen er placeret i realkreditobligationer. Banken ønsker en meget begrænset renterisiko, og har som konsekvens heraf, valgt placering i værdipapirer med variabel rente og begrænset løbetid. Bankens samlede forretningsomfang, defineret som ind- og udlån, garantier samt aktiver under forvaltning, udgør 21 mia. kr. Usikkerhed ved indregning og måling Udarbejdelse af årsrapporten forudsætter, at ledelsen foretager en række skøn og vurderinger af fremtidige forhold, der har væsentlig indflydelse på den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser. Disse skøn og vurderinger foretages af ledelsen i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis og på baggrund af historiske erfaringer samt forudsætninger, som ledelsen anser for forsvarlige og realistiske. Områder, hvor der især foretages regnskabsmæssige skøn og vurderinger, som har væsentlig indvirkning på årsregnskabet, er: Nedskrivninger af udlån og tilgodehavender m.v. Måling af ejendomme Måling af værdipapirer Forpligtelse overfor Indskydergarantifonden For en uddybende redegørelse henvises til note 1. Solvens og kapitalforhold Opgørelsen af det individuelle solvensbehov for Saxo Privatbank A/S sker med udgangspunkt i Europaparlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 mv. Bankens risikoeksponeringer udregnes på baggrund af standardmetoden for kredit- og markedsrisici samt basisindikatormetoden for operationelle risici. Det er bankens vurdering, at der ikke på nuværende tidspunkt, er behov for at anvende mere avancerede metoder til opgørelse af kapitalgrundlaget og kapitalprocenten. Kapitalgrundlaget efter fradrag udgør 503,6 mio. kr., som i forhold til de samlede risikoeksponeringer på 2.329,9 mio. kr. giver en kapitalprocent på 21,6 %, hvilket er væsentligt over lovgivningens mindste kapitalkrav på 8 %. Bankens individuelle solvensbehov er opgjort til 243,3 mio. kr. svarende til en individuel kapitalprocent på 10,4 %. Dermed er der en kapitalmæssig overdækning på 260,3 mio. kr., svarende til 11,2 procentpoint. Bankens moderselskab Saxo Bank har i 2014 indskudt 160 mio. kr. i yderligere kapital. 50 mio. kr. blev indbetalt i marts og 110 mio. kr. i november I forlængelse af indskuddet i november har Banken indfriet statslig hybrid kernekapital for nominelt 94,2 mio. kr. Bankens tidligere garantkapital udløber 1. november Bankens kapital vil i den forbindelse blive reduceret med 153 mio. kr. Ledelsen vurderer, at banken har den nødvendige kapitalmæssige overdækning, til at dække den risiko der er forbundet med Bankens aktiviteter. Banken skal i henhold til Lov om finansiel virksomhed, CRR-forordningen artikel 431 til 455 og øvrige bekendtgørelser og vejledninger Saxo Privatbank A/S

9 offentliggøre en række oplysninger vedr. risikoeksponeringer og kapital. Disse oplysninger offentliggøres på bankens hjemmeside saxoprivatbank.dk/om-saxo-privatbank/regnskab. Begivenheder efter regnskabsårets udgang Der er fra 31. december 2014 og frem til regnskabsaflæggelsestidspunktet ikke indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bankens indtjening og økonomiske stilling. Forventninger til 2015 Det forgangne år har været et positivt år for dansk økonomi, og 2014 blev det første år siden 2011, hvor der var tale om fremgang i alle årets kvartaler. Ikke desto mindre er der fortsat tale om meget beskeden vækst, og for året som helhed endte vi med en stigning i BNP på blot 0,9 %. Såvel bolig- som arbejdsmarked har været i bedring, men fremgangen på boligmarkedet er koncentreret om storbyerne. Virksomhedernes investeringer befinder sig fortsat på et meget lavt niveau, ligesom detailsalg, især for beklædning, ligger underdrejet. Vi forventer noget højere vækst i 2015, stigende til 1,5 %, drevet især af det private forbrug. Faldende oliepriser, lav inflation, en vis lønfremgang, samt stærkere boligmarkeder peger mod en stærkere privatøkonomisk situation, der ligeledes styrkes af det seneste markante rentefald. Nationalbankens fastkurspolitik, hvor kronen er bundet til euroen, har været under pres i starten af En øget indstrømning af valuta har ført til et opadgående pres på danske kroner, hvilket har ført dels til et historisk højt niveau for Nationalbankens intervention i valutamarkedet, dels til historisk lave renter. Vi vurderer, at Nationalbanken med succes vil forsvare fastkurspolitikken, og ser intet fundamentalt argument for en opskrivning af kronen, men det kan være svært at vurdere, præcist hvor længe presset på den danske valuta vil fortsætte. Banken har i 2014 afsluttet udviklingen af en integration af Saxo Banks nye handelssystem og bankens eksterne banksystem (SDC). Alle kunder er i oktober og november konverteret til den nye løsning. Løsningen giver kunderne adgang til langt flere markeder, til teknisk analyse og til avancerede ordretyper og vil samtidig resultere i væsentlige omkostningsreduktioner. I 2015 og fremefter vil ændringen resultere i årlige besparelser i størrelsesordenen 20 mio. kr. I tillæg hertil kommer signifikant lavere afskrivninger end i 2013/2014. Banken er i færd med at ændre sin struktur på følgende områder: Banken åbner i Århus og Esbjerg. Dette kombineres med at filialerne i Vejen og Holsted sammenlægges med filialerne i Esbjerg og Brørup, samt at medarbejdere og kunder overføres til disse. Banken vil fremover kunne servicere Private Banking og retail fra alle filialer. Banken vil fremover tilbyde trading med marginprodukter, i samarbejde med Bankens moderselskab, samt kapitalforvaltning fra filialer. Årsrapport

10 10 Den positive udvikling i kundeantal og forretningsomfang som banken har oplevet siden 2012, kombineret med ovenfor anførte tiltag og besparelserne fra de gennemførte systemændringer, betyder at ledelsen forventer fortsat vækst i En eventuel realisering af bankens beholdning af tidligere hold-til-udløb obligationer vil dog påvirke det samlede driftsresultat for 2015 negativt. Ved udgangen af 2014 har banken værdireguleret 24,2 mio. kr. direkte over egenkapitalen. Fordi beholdningens værdi er reguleret over totalindkomstopgørelsen, vil egenkapitalen, og dermed bankens solvenssituation, ikke blive påvirket af en realisering. Banken arbejder, som tidligere udmeldt, på at kunne stille Bankens eget handelsunivers til rådighed for de øvrige danske pengeinstitutter. Systemet er integreret til systemerne på Bankens datacentral SDC, hvorfor den primære målgruppe er pengeinstitutter, som ligeledes anvender SDC som datacentral. Banken ønsker at udnytte de muligheder, der kan ligge i et stærkt partnerskab med kredsen omkring SDC. Ved anvendelse af vores handelsunivers, vil kunderne i de tilknyttede banker ligeledes få adgang til handel via både PC, tablets og mobiltelefoner. om udvikling i risici under de tildelte risikorammer. De væsentligste risikotyper i forbindelse med driften af et pengeinstitut, som Saxo Privatbank, er kreditrisikoen på bankens udlån samt markedsrisikoen på bankens egenbeholdning af værdipapirer. Den daglige styring af risici foretages af kreditafdelingen, risikoafdelingen og økonomifunktionen. Afdækningsstrategier fastlægges i samarbejde med direktionen, mens der foretages kontrol af bankens risikoofficer og økonomiafdeling, der også udarbejder rapporteringen til bestyrelsen. Der henvises til note 34 for yderligere beskrivelse af risikofaktorer og risikostyring. Risikofaktorer og risikostyring Saxo Privatbank har som mål at kortlægge samtlige væsentlige risici, der knytter sig til driften af banken. Saxo Privatbank udvikler løbende sine værktøjer til identifikation og styring af de risici, som påvirker virksomheden. Bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer og principper for risiko- og kapitalstyring, og modtager månedligt rapportering Saxo Privatbank A/S

11 Tilsynsdiamanten Det danske finanstilsyn har fastsat fem parametre med hver sin grænseværdi benævnt Tilsynsdiamanten til vurdering af pengeinstitutters styrke og risikoeksponering. Tilsammen skal de fem parametre give et billede af, om de danske pengeinstitutter drives med fornuftig risiko, og om pengeinstituttet er finansielt robust. Saxo Privatbank er ved udgangen af 2014 inden for samtlige grænseværdier. Lønpolitik Banken har udarbejdet en lønpolitik, som skal sikre en sund og effektiv risikostyring. Løn bruges som et aktivt redskab i bankens strategiske ledelse og honorerer medarbejdernes kvalifikationer og funktioner. Lønpolitikken kan findes på bankens hjemmeside saxo-privatbank/regnskab/. Som en del af Saxo Bank koncernen har banken fokus på at sikre de bedste kompetencer uanset køn / etnicitet / nationalitet og Saxo Bank koncernen anerkender de forretningsmæssige fordele ved mangfoldighed i medarbejderstaben, herunder at kompetente medarbejdere, medvirker til at fastholde medarbejderstaben, sikre forskellige perspektiver og ideer, og den bedste udnyttelse at de tilgængelige ressourcer. Banken er omfattet af koncernens måltal og politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i ledelsen og har således undladt at udarbejde egen politik og måltal. God selskabsledelse og redegørelsen for samfundsansvar Som en del af Saxo Bank koncernen udarbejdes der ikke en selvstændig redegørelse for god selskabsledelse eller for virksomhedens samfundsansvar. Summen af store engagementer Grænse < 125 % Saxo Privatbank = 18,59 % Stabil funding Grænse < 1 Saxo Privatbank = 0,49 Udlånsvækst Grænse < 20 % Saxo Privatbank = 2,44 % Ejendomseksponering Grænse < 25 % Saxo Privatbank = 9,48 % Likviditetsoverdækning Grænse > 50 % Saxo Privatbank = 378,79 % Årsrapport

12 12 Ledelsen i Saxo Privatbank A/S Bestyrelse Bjørn Krog Andersen Head of Legal and Compliance i Saxo Bank A/S Formand for bestyrelsen i Saxo Privatbank A/S Indvalgt i bestyrelsen i 2011 Ledelseshverv i Saxo Bank koncernen: Bestyrelsesformand i Saxo Jet A/S Bestyrelsesformand i Saxo Soft A/S Bestyrelsesformand i Saxo Treasury A/S Bestyrelsesformand i Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S (udtrådt 2014) Bestyrelsesformand i Saxo Payments A/S Bestyrelsesmedlem i Saxo Mittal Investment Pte Ltd (Far East) Bestyrelsesmedlem i Saxo Capital Markets Pty Ltd (Australia) Bestyrelsesmedlem i Saxo Bank Ltd (Dubai) Bestyrelsesmedlem i Saxo Capital Markets (HK) Bestyrelsesmedlem i Saxo Financial Services Private Ltd Bestyrelsesmedlem i Saxo Bank FX K.K. (Japan) Bestyrelsesmedlem i Saxo Invest S.A. (UCITS Company) (udtrådt 2014) Bestyrelsesmedlem i Saxo Treasury Investeringsselskab A/S Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesformand i Capital Four AIFM A/S (udtrådt 2014) Stifter og Direktør i BKA 1973 Holding ApS Steen Blaafalk Group Chief Financial & Risk Officer i Saxo Bank A/S Næstformand i Saxo Privatbank A/S Indvalgt i bestyrelsen i 2014 Leif Dambo Jensen Særligt sagkyndigt medlem af bestyrelsen i Saxo Privatbank A/S Indvalgt i bestyrelsen i 2010 Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Fonden for Brørup Sparekasse Direktør i BDS Industriinvest A/S Direktør i BD I ApS (udtrådt 2014) Direktør i BD II ApS (udtrådt 2014) Direktør i Capstan ApS Direktør i LDJ Holding ApS Bestyrelsesformand i Teknisk Gummi A/S (udtrådt 2014) Bestyrelsesformand i Ledon A/S Bestyrelsesformand i Mediegruppen Reklamebureau A/S Bestyrelsesformand i Dambo Invest ApS Bestyrelsesformand i MG Stærk ApS (udtrådt 2014) Bestyrelsesformand i Forlaget Mediegruppen ApS Bestyrelsesformand i Kuma A/S Bestyrelsesmedlem i BDS Industriinvest A/S Bestyrelsesmedlem i Jørn Thomsen, Kolding A/S Claus Nielsen Head of Markets i Saxo Bank A/S Bestyrelsesmedlem i Saxo Privatbank A/S Indvalgt i bestyrelsen i 2011 Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i BlackTree, London Ledelseshverv i Saxo Bank koncernen: Bestyrelsesmedlem i Saxo Bank AG (Schweiz) Bestyrelsesmedlem i Saxo Capital Markets Pte Ltd (Singapore) Bestyrelsesmedlem i Saxo Capital Markets Ltd (Storbritannien) Bestyrelsesmedlem i Saxo Payments A/S

13 Direktion Peter Andreasen Adm. Direktør i Saxo Privatbank A/S Øvrige ledelseshverv: Direktør i Saxo Treasury A/S Direktør i Saxo Privatbank Investeringsselskab A/S Bestyrelsesformand i Saxo Privatbank - Investeringsselskab A/S Kim Voss Direktør i Saxo Privatbank A/S Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesformand i HL Keramik A/S Henrik Gregersen Økonomidirektør i Saxo Privatbank A/S Øvrige ledelseshverv: Direktør i Ejendomsselskabet SPB ApS Bestyrelsesformand i Byggeselskabet Juelsminde A/S Bestyrelsesmedlem i Saxo Privatbank- Investeringsselskab A/S Årsrapport

14 14 Resultat- og totalindkomstopgørelse Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) Resultatopgørelse 2 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført resultat Totalindkomstopgørelse Årets resultat Anden totalindkomst: Kapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder, efter skat Omklassificerede "Hold Til Udløb" investeringer Udskudt skat af omklassificerede "Hold Til Udløb" investeringer Anden totalindkomst efter skat Årets totalindkomst Saxo Privatbank A/S

15 Balance pr. 31. december (1.000 kr.) (1.000 kr.) AKTIVER Note Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt heraf Investeringsejendomme heraf Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Årsrapport

16 (1.000 kr.) (1.000 kr.) PASSIVER Note Gæld 22 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser 13 Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud 24 Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud i alt Egenkapital 25 Aktiekapital Vedtægtsmæssige reserver Overført underskud Egenkapital i alt Passiver i alt Leje og leasingforpligtelser 27 Eventualforpligtelser m.v. 28 Afledte finansielle instrumenter 29 Dagsværdi af finansielle aktiver 30 Nærtstående parter 31 Aktionærforhold og koncernforhold 32 Kapitalopgørelse 33 Begivenheder efter regnskabsårets udgang 34 Finansielle risici, politikker og mål for styring af finansielle risici Saxo Privatbank A/S

17 Egenkapitalopgørelse Aktiekapital Vedtægtsmæssige reserver Overført underskud I alt 2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Egenkapital pr. 1. januar Transaktioner med ejere: Kapitalforhøjelser Transaktioner med ejere i alt Totalindkomst i 2014: Årets resultat Anden totalindkomst: Kapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder, efter skat Omklassificerede "Hold Til Udløb" investeringer Udskudt skat af omklassificerede "Hold Til Udløb" investeringer Totalindkomst 2014 i alt Egenkapitalbevægelser i Egenkapital Aktiekapital Vedtægtsmæssige reserver Overført underskud I alt 2013 (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Egenkapital pr. 1. januar Totalindkomst i 2013: Årets resultat Anden totalindkomst: Kapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder, efter skat Omklassificerede "Hold Til Udløb" investeringer Udskudt skat af omklassificerede "Hold Til Udløb" investeringer Totalindkomst 2013 i alt Egenkapitalbevægelser i Egenkapital Vedtægtsmæssige reserver vedrører overkurs ved kapitalforhøjelser, der i henhold til bankens vedtægter er henlagt til bunden overkursfond.

18 18 Saxo Privatbank A/S

19 5-års oversigt for Saxo Privatbank A/S Resultatopgørelse (1.000 kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursregulering af værdipapirer og valuta m.v Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Årets resultat før skat Årets resultat Balance (1.000 kr.) Udlån og andre tilgodehavender m.v Aktiver i alt Egenkapital i alt Nøgletal (procent) Kapitalprocent (Solvensprocent) 21,6 14,7 17,4 18,2 25,7 Kernekapitalprocent 21,3 13,8 14,5 13,2 17,3 Egenkapitalforrentning før skat 9,0 0,0-78,1-90,6-58,1 Egenkapitalforrentning efter skat 5,3 12,4-80,7-72,8-42,6 Indtjening pr. omkostningskrone 1,1 1,0 0,6 0,6 0,7 Renterisiko 1,3 1,0 1,1 2,2 2,7 Valutaposition 0,7 2,1 4,6 9,6 5,8 Valutarisiko 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 Udlån i forhold til indlån 61,4 59,2 59,4 53,9 102,1 Udlån i forhold til egenkapital 5,5 11,1 11,6 12,0 13,2 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 378,8 344,3 374,3 455,7 565,6 Summen af store engagementer 18,6 91,8 37,7 0,0 0,0 Årets udlånsvækst 2,4 7,9 3,1 10,0 3,6 Andel af tilgodehavender med nedsat rente 4,9 4,1 3,4 4,4 3,7 Akkumuleret nedskrivningsprocent 4,4 4,3 4,6 5,4 3,4 Årets nedskrivningsprocent 0,6 0,7 1,4 2,1 3,1 Afkastningsgrad (årets res / aktiver) 0,0 0,1-0,8-0,7-0,6 Årsrapport

20 20 Noter Note 1 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger Udarbejdelse af årsregnskabet forudsætter, at ledelsen foretager en række skøn og vurderinger af fremtidige forhold, der har væsentlig indflydelse på den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser. Disse skøn og vurderinger foretages af ledelsen i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis, og på baggrund af historiske erfaringer samt forudsætninger, som ledelsen anser for forsvarlige og realistiske. Områder, hvor der er især foretages regnskabsmæssige skøn og vurderinger, som har væsentlig indvirkning på årsregnskabet, er: Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Måling af ejendomme Måling af værdipapirer Forpligtelse overfor Indskydergarantifonden Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. foretages af hensyn til værdiforringelse, som er sket efter første indregning. Nedskrivningen foretages som en kombination af individuelle og gruppevise nedskrivninger, og er forbundet med en række skøn og vurderinger, særligt i relation til fastlæggelse af størrelsen af fremtidige betalinger og fastlæggelse af sikkerhedsværdier. Forudsætningerne for de anvendte skøn kan være ufuldstændige eller unøjagtige, eller uventede fremtidige begivenheder eller omstændigheder som kan opstå. At foretage disse skøn og vurderinger er derfor vanskeligt, og når disse desuden involverer kundeforhold, vil de være forbundet med usikkerheder, ikke mindst i perioder med lavkonjunktur. Det kan derfor være nødvendigt at ændre tidligere foretagne skøn enten på grund af ny information, yderligere erfaringer eller nye begivenheder. Måling af ejendomme Ejendomme måles i balancen til dagsværdi, opgjort ud fra afkastmetoden. Ved opgørelsen af dagsværdien anvendes skøn i fastsættelse af de enkelte parametre, som indgår i beregningen, herunder afkastkrav, lejeindtægter og udvikling i omkostningerne. Ændringer i disse parametre som følge af en ændring i markedsforholdene vil påvirke ejendommenes dagsværdi. Der er på udvalgte ejendomme indhentet ekstern vurdering, der understøtter bankens skøn. Måling af værdipapirer For værdipapirer, der handles på aktive markeder, er der ikke foretaget væsentlige skøn. For værdipapirer, hvor markedet er illikvidt, eller hvis der ikke findes en offentlig anerkendt kurs, er målingen påvirket af skøn. Dette omfatter bl.a. visse obligationer og sektoraktier. Forpligtelser overfor Indskydergarantifonden Saxo Privatbank er ligesom alle andre danske pengeinstitutter medlem af Indskydergarantifonden, og er i den forbindelse forpligtet til, i fællesskab med andre banker, at dække eventuelle tab på indlånernes indeståender mv. på indtil EUR i banker under afvikling eller konkurs. Saxo Privatbank indregner en forpligtelse til dækning af bankens andel af forpligtelsen over for Indskydergarantifonden på tidspunktet, hvor der opnås kendskab til banker under afvikling eller konkurs, og hvor banken har tilstrækkelig information til at kunne opgøre forpligtelsen pålideligt. Usikkerhed omkring opgørelse af dividendeprocent og det dækkede beløb i banker under afvikling eller konkurs medfører, at sådanne indregnede forpligtelser kan være forbundet med usikkerhed. Saxo Privatbank A/S

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. CVR-nr. 32 77 66 55

ÅRSRAPPORT 2013. CVR-nr. 32 77 66 55 ÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Indhold Beretning Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 5 Ledelsen i Saxo Privatbank A/S 13 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde,

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, Stadil Sparekasse CVR-nr. 15 19 44 13 Årsrapport for 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 32 77 66 55

ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 32 77 66 55 ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 7 Ledelsen i Saxo Privatbank

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1.-3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 11. november 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 9 Resultatopgørelse side 10 Balance

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 01 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 11. februar 2010 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Kvartalsrapport pr. 31.3.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Anvendt regnskabspraksis Ledelsesberetning Danske Andelskassers Bank A/S er beliggende i Hammershøj og

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2015

RAPPORT 1. HALVÅR 2015 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Merkur Andelskasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2015 9

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger og koncernoversigt... 2 Hoved- og sammenligningstal... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10.

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Den danske pengeinstitutsektor 2014... 21 2 Udgåede og nye pengeinstitutter... 23 3 Risikovurdering... 24 3.1 Introduktion... 24 3.2 Risikovurdering 2014... 24 3.3 Udvikling i risikovurderingsindeks

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Side 1 af 24 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 5. august 2015 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Resultatet før skat

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere