XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - 1995"

Transkript

1 Europa-Kommissionen XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN (udgivet i tilslutning til "almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed ") Bruxelles Luxembourg, 1996

2 Bibliografiske date findes bagest i denne publikation Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1996 ISBN EKSF-EF-EAEF, Bruxelles Luxembourg 1996 Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål. Printed in Germany

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning af konkurrencekommissær KAREL VAN MIERT 7 FØRSTE DEL : XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN 9 Indledning 15 I - Karteller og monopoler: Artikel 85 og A - Sikring af fordelene af det indre marked 23 B - Samarbejde og konkurrence i et økonomisk miljø, der er præget af hurtige forandringer og globalisering 31 C - Transport 35 D - De transeuropæiske net og konkurrencereglerne 39 E - Konkurrence og miljø 40 F - Sekundære produktmarkeder 41 G - Liberale erhverv 42 H - Subsidiaritet og decentralisering 43 I - Statistisk oversigt 45 II - Statsmonopoler og monopolrettigheder: artikel 37 og A - Indledning 49 B - Telekommunikation 51 C - Energi 55 D - Posttjenester 56 E - Transport 57 F - Andre statslige handelsmonopoler 59 III - Fusionskontrol 61 A - Indledning 61 B - Tilbundsgående undersøgelser 61 C - Andre større sager 65 D - Medlemsstaters legitime interesser 66 E - Fusioner i kul- og stålindustrien 67 F - Perrier 67 G - Statistisk oversigt 68 IV - Statsstøtte 71 A - Generel politik 71 B - Statsstøttebegrebet 74 C - Undersøgelse af støttens forenelighed med fællesmarkedet 76 D - Procedurer (sagsøgernes rettigheder) 93 E - Statistikker 94

4 4 INDHOLDSFORTEGNELSE V - Internationale aktiviteter 97 A - Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde 97 B - Central- og Østeuropa, de baltiske stater, SNG og lande i Middelhavsområdet 97 C - Nordamerika 99 D - Japan 100 E - Australien og New Zealand 101 F - Internationale organisationer og andre internationale spørgsmål 101 VI - Informationspolitik 103 Bilag : Sager omhandlet i beretningen 104 ANDEL DEL: BERETNING OM ANVENDELSEN AF KONKURRENCEREGLERNE I DEN EUROPÆISKE UNION * 107 I - Konkurrencebegrænsninger: EF-traktatens artikel 85 og 86 - EKSF-traktatens artikel 65 og A - Resumé af konkrete sager 115 B - Nye retsakter og meddelelser vedtaget eller foreslået af Kommissionen 144 C - Formelle beslutninger i henhold til EF-traktatens artikel 85 og D - Meddelelser i henhold til EF-traktatens artikel 85 og E - Pressemeddelelser 147 F - EF-Domstolenes domme 150 II - Statsmonopoler og monopolrettigheder: EF-traktatens artikel 37 og A - Resumé af sager 153 B - Nye retsakter og meddelelser vedtaget eller foreslået af Kommissionen 154 C - Kommissionsbeslutninger 154 D - Pressemeddelelser 155 E - Domme afsagt af fællesskabsdomstole 155 III - Fusionskontrol: Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 og EKSF-traktatens artikel A - Resumé af sager 157 B - Kommissionens beslutninger 176 C - Pressemeddelelser 180 D - Domme afsagt af fællesskabsdomstole 187 * GD IV's beretning i tilslutning til Kommissionens XXV Beretning om Konkurrencepolitikken 1995.

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 IV - Statsstøtte 189 A - Oversigt over sager 189 B - Liste over statsstøttesager i andre sektorer end landbrugs-, fiskeri-, transport- og kulsektoren 238 C - Fortegnelse over statsstøttesager i andre sektorer 279 V - Internationale aktiviteter 293 A - Nye retsakter og meddelelser vedtaget eller foreslået af Kommissionen 293 VI - Konkurrencereglerne i medlemsstaterne 295 A - Udviklingen i konkurrencelovgivningen og -politikken 295 B - De nationale myndigheders anvendelse af Fællesskabets konkurrenceregler 300 C - De nationale domstoles anvendelse af Fællesskabets konkurrenceregler 304 VII - Statistikker 307 A - Artikel 85 og B - Fusionsforordningen 314 C - EKSF-traktatens artikel 65 og D - EKSF-kontrolundersøgelser - Kontrol med produktionen af afgiftsbelagt kul og stål (EKSF-traktatens artikel 49 og 50) 317 E - Statsstøtte 317 VIII - Undersøgelser 321 IX - Reaktionerne på den 24. beretning om konkurrencepolitikken 329 A - Europa-Parlamentet 329 B - Det Økonomiske og Sociale Udvalg 335

6

7 Indledning af KAREL VAN MIERT, Konkurrencekommissær I 1995 har konkurrencepolitikken været karakteriseret af en stærk stigning i antallet af sager, der er blevet indbragt for Kommissionen, og i antallet af beslutninger. Faktisk er antallet af nye sager steget med over en tredjedel, hvis man tager samarbejdsaftaler, fusioner og statsstøtte under ét. Denne stigning skyldes i høj grad, at tre nye lande tiltrådte Den Europæiske Union pr. 1. januar Men tallene viser også, at virksomhederne i stadig højere grad erkender, at deres arbejdsområde er Europa. Endvidere betyder den tiltagende konkurrence, at virksomhederne bliver nødt til at samarbejde eller slå sig sammen for fortsat at være konkurrencedygtige. Konkurrencepolitikken er af afgørende betydning, når det drejer sig om at skabe et gunstigt klima for virksomhederne, hvilket er nødvendigt for at sikre en varig vækst i den europæiske økonomi og for at skabe arbejdspladser. Et andet vigtigt aspekt af konkurrencepolitikken er forbrugerbeskyttelsen. Det indre marked skal først og fremmest komme forbrugerne til gode. De skal, bl.a. ved hjælp af en streng overholdelse af konkurrencereglerne, have mulighed for frit at vælge mellem kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser. Jeg vil nedenfor give nogle eksempler, som er særlig kendetegnende for Kommissionens indsats i 1995, og som opfylder disse to målsætninger for konkurrencepolitikken. Kommissionen har således grebet ind over for visse virksomheders praksis, der havde til formål at blokere for parallelimport, og som forhindrede forbrugerne i at drage fordel af de prisforskelle, som findes medlemsstaterne imellem. På samme måde sikrer den nye forordning om salg af motorkøretøjer i Europa individuelle forbrugeres mulighed for at foretage parallelimport, samtidig med at der eksisterer strukturerede net, der sikrer en eftersalgsservice. Kommissionen har en lige så fast holdning til virksomheder, der begrænser nye konkurrenters markedsadgang. Anvendelsen af konkurrencereglerne i informationssamfundet har fortsat været højt prioriteret. Der er gjort store fremskridt på det lovgivningsmæssige plan hvad angår liberalisering af teleområdet: mobiltelefoner fra 1995, alternative net pr. 1. juli 1996, taletelefoni pr. 1. januar I flere medlemsstater (Belgien, Irland, Italien) behandles de nye markedsdeltagere på mobiltelefoniområdet på lige fod med den første operatør. Men Kommissionens rolle er ikke dermed udspillet. Det skal nu sikres, at operatørerne ikke indgår aftaler eller anvender en praksis, der har samme udelukkelseseffekt, som den tidligere retsbeskyttelse. Derfor kan strategiske alliancer, der ses stadig hyppigere, kun tillades, hvis de ikke lukker de nationale markeder. Kommissionen har ligeledes forbudt to transaktioner for at bevare tredjeparters konkurrencemuligheder på det audiovisuelle område, der er en følsom sektor i fuld udvikling. Det er vigtigt at understrege, at liberaliseringen fuldt ud respekterer de offentlige tjenester, som den har til formål at forbedre, samtidig med at kvaliteten bevares og forbrugerne sikres rimelige priser.

8 8 INDLEDNING AF Karel VAN MIERT De samme overvejelser ligger til grund for alle konkurrencereglerne, herunder også reglerne for statsstøtte. Kommissionen har således accepteret, at en skattemæssig foranstaltning til fordel for det franske postvæsen ikke betragtes som statsstøtte, idet den udelukkende er en kompensation for en offentlig tjenestes forpligtelser. Kommissionen har i øvrigt på statsstøtteområdet bestræbt sig på fortsat at føre en fast politik, idet den kun har tilladt støtte efter præcise og fælles regler og inden for prioriterede områder (f.eks. forskning og udvikling). Meget vigtig og meget omtalt var beslutningen om Crédit Lyonnais, der klart var udtryk for ønsket om en fast politik, samtidig med at der blev taget højde for sektorspecifikke forhold. Jeg er klar over, at det er vigtigt for virksomhederne, at konkurrencesagerne behandles så hurtigt som muligt. Kommissionen godkender således i de fleste tilfælde fusioner inden for en frist på en måned efter anmeldelse. Det er en stor fordel for virksomhederne. Jeg ønsker også at fremme sagsbehandlingen på de andre områder, herunder især sager om oprettelse joint venture-selskaber. Det er mit håb, at den europæiske konkurrencepolitik fortsat kan tilpasse sig borgernes og den europæiske økonomis behov. Det er derfor planlagt at iværksætte eller fortsætte diskussioner med alle de berørte parter om følgende emner: samarbejde med de nationale konkurrencemyndigheder, bødeordning i forbindelse med karteller, grønbog om fusioner og om vertikale restriktioner inden for distribution samt ændring af "de minimis"-reglen for i så høj grad som muligt at lette den byrde, der hviler på virksomhederne, samtidig med at Kommissionen koncentrerer sig om det væsentligste.

9 FØRSTE DEL XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN KOM(96) 126 endelig udg.

10

11 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 15 I - Karteller og monopoler: Artikel 85 og A - Sikring af fordelene af det indre marked Salg af motorkøretøjer Begrænsninger af parallelimport Begrænsning af nye virksomheders adgang til markedet Grønbog om vertikale konkurrencebegrænsninger Grænseoverskridende pengeoverførsler Lempelig behandling af samarbejdsvillige virksomheder Aktindsigt 31 B - Samarbejde og konkurrence i et økonomisk miljø, der er præget af hurtige forandringer og globalisering Anvendelsen af artikel 85 og 86 i telesektoren Strategiske alliancer Aftaler om adgang og sammenkobling Globalisering af markederne Teknologioverførsel 35 C - Transport Søtransport Konsortier inden for linjeskibsfart Linjekonferencers fastsættelse af fragtrater for landtransport Luftfart IATA-takstkonsultationer Samarbejde mellem luftfartsselskaber 38 D - De transeuropæiske net og konkurrencereglerne 39 E - Konkurrence og miljø 40 F - Sekundære produktmarkeder 41 G - Liberale erhverv 42 H - Subsidiaritet og decentralisering De minimis-aftaler Decentralisering 43 I - Statistisk oversigt 45 II - Statsmonopoler og monopolrettigheder: artikel 37 og A - Indledning Tjenesteydelser af almen økonomisk interesse centralt placeret i Kommissionens liberaliseringspolitik Direktiver efter EF-traktatens artikel 90, stk Andre instrumenter til Kommissionens rådighed 51 B - Telekommunikation Generelle foranstaltninger Direktivet om liberalisering af kabel-tv Direktivet om liberalisering af mobiltelefoni Direktivet om fuld liberalisering Overtrædelsesprocedurer efter artikel 90, stk. 3 54

12 12 XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - KOM(96)126 endelig udg. C - Energi 55 D - Posttjenester 56 E - Transport Lufthavne Landingsafgift Serviceydelser under mellemlandinger Havneydelser 58 F - Andre statslige handelsmonopoler Svenske og finske alkoholmonopoler Det østrigske alkoholmonopol Det østrigske saltmonopol Det østrigske monopol inden for forarbejdet tobak 60 III - Fusionskontrol 61 A - Indledning 61 B - Tilbundsgående undersøgelser Fusioner i mediesektoren Tilbundsgående undersøgelser i andre sager 63 C - Andre større sager 65 D - Medlemsstaters legitime interesser 66 E - Fusioner i kul- og stålindustrien 67 F - Perrier 67 G - Statistisk oversigt 68 IV - Statsstøtte 71 A - Generel politik 71 Nye foranstaltninger med henblik på at sikre overholdelse af anmeldelsespligten Tilbagesøgning af støtte ydet i strid med traktaten Samarbejdet mellem Kommissionen og de nationale domstole 73 B - Statsstøttebegrebet 74 C - Undersøgelse af støttens forenelighed med fællesmarkedet Sektorbestemt støtte Sektorer med særregler Støtte til skibsbygning Stål Kul Motorkøretøjsindustrien Kunstfiberindustrien Transport Landbrug Fiskeri Støtte i sektorer, der ikke er omfattet af særlige regler Banksektoren Postbesørgelse Den audiovisuelle sektor Horisontale støtteordninger Forskning og udvikling Beskæftigelsesstøtte og generelle sociale foranstaltninger 87

13 XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - KOM(96)126 endelig udg Støtte til miljøbeskyttelse Støtte til små og mellemstore virksomheder (SMV) Eksportstøtte Rednings- og omstruktureringsstøtte Treuhandanstalt Regionalstøtte 92 D - Procedurer (sagsøgernes rettigheder) 93 E - Statistikker 94 V - Internationale aktiviteter 97 A - Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde 97 B - Central- og Østeuropa, de baltiske stater, SNG og lande i Middelhavsområdet Central- og Østeuropa De baltiske stater, Slovenien og SNG Lande i Middelhavsområdet og Mercosur 99 C - Nordamerika 99 D - Japan 100 E - Australien og New Zealand 101 F - Internationale organisationer og andre internationale spørgsmål OECD WTO UNCTAD Internationalt samarbejde 102 VI - Informationspolitik 103 Bilag : Sager omhandlet i beretningen 104

14

15 Indledning XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - KOM(96)126 endelig udg Et konkurrencebetonet erhvervsklima - en forudsætning for konkurrenceevne 1. Det er almindeligt anerkendt, at konkurrencepolitikken spiller en vigtig rolle for opretholdelsen af EU-industriens konkurrenceevne. Konkurrencepolitikken tjener som middel til at opnå en optimal ressourceallokering, tekniske fremskridt og tilpasningsfleksibilitet. Konkurrence og konkurrenceevne hører således sammen. Erfaringerne viser, at de virksomheder, der er vant til stærk konkurrence og klarer sig godt på åbne og dynamiske markeder, er de eneste, der er i stand til at klare sig lige så godt i en større sammenhæng, hvad enten det drejer sig om andre geografiske områder eller en mere global økonomi. Der er derfor ikke tale om, at konkurrencepolitikken og konkurrenceevnepolitikken modarbejder hinanden; de tager begge sigte på at skabe forudsætninger for udvikling og opretholdelse af en effektiv og konkurrencedygtig EU-industri, at give de europæiske borgere mulighed for at opnå bedre produkter og tjenesteydelser og at skabe et stabilt erhvervsklima. 2. Det indre marked og konkurrencepolitikken 2. Komplementariteten mellem de to politikker fremgår også klart af EU's målsætning for etablering af et indre marked. På den ene side er det indre marked en væsentlig betingelse for udvikling af en effektiv og konkurrencedygtig industri. På den anden side er konkurrencepolitikken et vigtigt redskab i etableringen og opretholdelsen af det indre marked, især via håndhævelsen af regler, der sikrer, at de lovgivningsmæssige handelshindringer, der er blevet afskaffet, ikke erstattes af private eller offentlige begrænsninger med samme virkning Faktorer, der påvirker konkurrencen på det indre marked 3. Selv om de lovgivningsmæssige foranstaltninger, der redegøres for i Kommissionens hvidbog af 1985 om det indre marked, næsten alle er blevet vedtaget og gennemført på nationalt plan, er der tegn på, at der fortsat findes fragmenterede markeder for varer og tjenesteydelser 1. Markedsintegrationen forventes sammen med den gradvise globalisering af markederne at udvide de geografiske markeder (ikke nødvendigvis til EU-niveau - de relevante markeder kan være klart regionale eller nationale). Den kan derfor ændre markedets strukturparametre for vurderingen af, hvilke virkninger offentlige eller private aktørers handlinger har på konkurrencen. Det er for tidligt at sige med sikkerhed, om det indre markeds konkurrencefremmende virkninger er slået igennem. På nogle markeder er der tegn på, at konkurrencen i stadig stigende grad foregår på overnationalt plan, medens der for andres vedkommende er grund til at tro, at de fortsat er opdelt efter nationale skel. Sidstnævnte fænomen kan forklares på grundlag af en række faktorer, der skal tages i betragtning, når man vurderer markedsintegrationens følger for den geografiske udvidelse af de "relevante markeder". 4. En første faktor er spørgsmålet om, hvor effektive lovgivningsmæssige indgreb (og supplerende foranstaltninger såsom europæisk standardisering) er, når det gælder afskaffelse af retlige og administrative hindringer for grænseoverskridende transaktioner. I de tilfælde, hvor de 1 I løbet af 1996 vil Kommissionen fremlægge resultaterne af en samlet analyse af, hvilke virkninger programmet for det indre marked har haft, jf. Rådets resolution 92/1218 af 7. december 1992.

16 16 XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - KOM(96)126 endelig udg. lovgivningsmæssige rammer er ufuldstændige eller utilstrækkelige, vil Kommissionen presse på for, at der rettes op på situationen. Der kan også være tilfælde, hvor der ikke findes nogen hindringer for adgangen til markederne, men hvor forskelle i nationale ordninger medfører forskelle i de økonomiske forhold, der kan fordreje samhandelen og konkurrencen (f.eks. medicinpriser, beskatning, valutaudsving). Når disse faktorer medfører, at der opstår økonomiske forskelle mellem de nationale markeder, hvilket får aktørerne til at skelne mellem dem, kan det være nødvendigt at tage dette i betragtning ved afgrænsningen af det relevante marked for konkurrencen. "Naturlige hindringer", såsom sprog, smag og vaner, eller strukturbestemte karakteristika, der formindsker produkters eller tjenesteydelsers omsættelighed, kan også gøre det nødvendigt at betragte nationale markeder som særskilte enheder. Disse spørgsmål er opstået i forbindelse med Kommissionens undersøgelse af fusioner inden for tv-transmission og medieindustrien, hvor sproglige og kulturelle faktorer gør det nødvendigt at anse EU-markedet for at bestå af en række særskilte nationale markeder. Denne kulturelle forskelligartethed bidrager til vor rige fælles europæiske arv og skal tages i betragtning ved Kommissionens sagsbehandling, selv om dette medfører, at der hyppigere konstateres dominans (Nordic Satellite; RTL/Veronica/Endemol) Konkurrencepolitikkens rolle 5. Medens markedsintegrationen skaber den økonomiske baggrund for anvendelsen af EU's konkurrencepolitik, vil konkurrencepolitikken også bidrage til at styrke det indre marked. Der kan her nævnes tre hovedområder: konkurrencebegrænsende aftaler og praksis, de regulerede eller monopoliserede sektorer og statsstøtte. Det er i denne forbindelse en væsentlig betragtning, at Kommissionen har en række indbyrdes afhængige konkurrencepolitiske instrumenter til sin rådighed. Antitrustreglerne, fusionskontrollen, kontrollen med statsstøtte og liberaliseringsreglerne tjener alle det samme formål, nemlig at sikre, at konkurrencen på det indre marked ikke fordrejes. 6. Kommissionen er særlig opmærksom, når den skal håndhæve konkurrencereglerne i tilfælde, hvor virksomheder forsøger at kvæle markedsintegrationens konkurrencefremmende virkninger gennem konkurrencebegrænsende adfærd med det formål at bevare markedsopdelingen. Som eksempler herpå kan nævnes begrænsninger i parallelhandelen, visse typer vertikale aftaler og/eller distributionssystemer og uberettiget afslag på at give tredjemand adgang (uden forskelsbehandling) til anlæg, som tredjemand behøver for at kunne konkurrere. 7. Liberaliseringen af de traditionelt monopoliserede markeder, såsom offentlige forsyningsvirksomheder, er et væsentligt led i etableringen af et indre marked. Det er en udbredt opfattelse, at det vil være en ulempe for den europæiske økonomi, herunder forbrugerne og de små og mellemstore virksomheder, hvis ikke der skabes et stærkere og mere konkurrencebetonet grundlag inden for energi, offentlig transport og telekommunikation 2. Det Europæiske Råd konkluderede på sit møde i Madrid i december 1995, at det er vigtigt at øge konkurrencen i forskellige sektorer for at forbedre konkurrenceevnen og dermed skabe beskæftigelse. Kommissionen har derfor fortsat sine bestræbelser på at åbne disse markeder for konkurrence og samhandel mellem medlemsstaterne og samtidig sikre, at de foreslåede eller vedtagne foranstaltninger er forenelige med de offentlige forsyningsvirksomheders udførelse af opgaver af generel økonomisk interesse, såsom præstation af en universel tjeneste til alle borgere til overkommelige priser. 2 Den rådgivende gruppe om konkurrenceevne, Forbedring af den europæiske konkurrenceevne, Anden rapport til Europa-Kommissionens formand, samt stats- og regeringscheferne, december 1995 ("Ciampi-rapporten). I rapporten fremføres det, at det ikke er det afgørende, at ejendomsretten - og ledelsen - af de offentlige forsyningsvirksomheder overgår fra staten til den private sektor, men at der indføres konkurrence, hvor det overhovedet er muligt.

17 XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - KOM(96)126 endelig udg Telekommunikation er et strategisk vigtigt område for Den Europæiske Union 3. Den igangværende liberalisering af denne sektor har tvunget teleoperatørerne til at lancere nye tjenester og nedsætte priserne. Både industrien og forbrugerne drager fordel af åbningen af telemarkederne. Indførelse af konkurrence i denne sektor er også af væsentlig betydning for at lette overgangen til informationssamfundet og dermed for vores mulighed for at overleve på et stadig mere konkurrencepræget og globalt marked. I denne forbindelse er den kulturelle forskelligartethed og lige adgang til nye tjenester væsentlige mål, der skal tilgodeses. En stor del af EU-lovgivningen med henblik på fuld liberalisering inden 1998 er allerede gennemført eller næsten gennemført. Den skal naturligvis indarbejdes i national lovgivning og håndhæves effektivt for at sikre, at der indføres egentlig konkurrence. Kommissionens rolle vil ikke blive mindre, når det lovgivningsmæssige arbejde er afsluttet. Tværtimod skal Kommissionen sikre, at de retlige hindringer, når først de er fjernet, ikke erstattes af aftaler eller praksis af tilsvarende art, såsom konkurrencebegrænsende fusioner, markedsdelingsaftaler, virksomheders misbrug af en dominerende stilling over for nytilkomne virksomheder - f.eks. ved at nægte adgang til væsentlige faciliteter uden forskelsbehandling - eller ved ulovlig statsstøtte. Når der opretholdes eksklusive rettigheder på bestemte områder, der er forbeholdt operatøren, bør man undgå krydssubsidiering med andre af operatørens områder, hvor han ikke har eneret. I mellemtiden fortsætter industrien med at forberede sig til nye markeder. Nye alliancer med globale virkninger er blevet forelagt Kommissionen til undersøgelse, og dens vurdering af disse sager viser, hvorledes de nuværende konkurrenceregler, når de anvendes realistisk, kan tage hensyn til den dynamiske innovation og globalisering. Men nye markeder betyder ikke nødvendigvis, at Kommissionen godkender projekterne. Selv om alliancer bør tillades eller endog fremmes, når de forbedrer konkurrencen, kan de ikke accepteres, hvis de medvirker eller truer afmonopoliseringsprocessen. Når store virksomheder slår sig sammen, må Kommissionen søge at forhindre, at markederne afskærmes. 9. Luftfartssektoren, der vil være fuldt liberaliseret inden udgangen af 1997, viser i endnu højere grad end telesektoren, at lovgivning er nødvendig, men ikke tilstrækkelig til at opnå en fuldstændig fri konkurrence. Inden for denne sektor, hvor luftfartsselskaberne kæmper om at opnå eller bevare en tilstrækkelig del af et svagt voksende og konkurrencebetonet marked, er der konstant fare for, at de selskaber, der er til stede på markedet, anvender urimelige metoder for at beskytte deres interesser. Det er absolut nødvendigt, at konkurrencereglerne håndhæves strengt, hovedsagelig når det gælder statsstøtte og kontrol af misbrug af dominerende stillinger. Især statsstøtte anses for at virke mod hensigten, idet den har tendens til at beskytte de ineffektive virksomheder mod de effektive og dermed blot forsinker den nødvendige omstrukturering. Statsstøtte kan endog bruges til at bekæmpe nye konkurrenter gennem bl.a. en aggressiv prispolitik. Selv om en omstrukturering er nødvendig for at opnå effektivitetsgevinster og konkurrenceevne på et marked i vækst, skal Kommissionen sikre, at en høj koncentrationsgrad ikke afskærmer ruter og ankomst- og afgangstider og dermed genopretter de afskaffede handelshindringer. 10. Energi er en anden nøglefaktor for industrien og blev også omtalt som sådan i Ciampi-rapporten. I 1995 skete der dog ikke nogen egentlige fremskridt med hensyn til liberalisering af denne sektor. 3 Grønbog om liberalisering af teleinfrastruktur og kabel-tv-net: Første del (KOM(94) 440 af ) og anden del (KOM(94) 682 af ).

18 18 XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - KOM(96)126 endelig udg. 11. Ifølge den fjerde oversigt over statsstøtte i EU, der blev offentliggjort i 1995, er den samlede statsstøtte i perioden faldet; men med et årsgennemsnit på 94 mia. ECU for hele EU er den stadig alt for høj til, at Kommissionens mål kan nås, især når det gælder de rigere medlemsstater. Store beløb i statsstøtte vil ikke skabe konkurrenceevne, men forsinke den nødvendige strukturomlægning, fordreje konkurrencen mellem virksomheder og mellem regioner og tynge de offentlige budgetter. Det vil dog være urealistisk at foreslå, at al statsstøtte simpelthen afskaffes, og dette har da heller aldrig været planlagt af traktatens forfattere eller af Kommissionen. På et marked, der ikke er perfekt, kan markedskræfterne i sig selv dog ikke gøre det muligt at nå en række af medlemsstaternes og EU's grundlæggende mål, såsom økonomisk og social samhørighed, tilstrækkelig forskning og udvikling, miljøbeskyttelse, udvikling af SMV. Hertil kommer desuden behovet for at give strukturtilpasningen tid, især af sociale årsager. I de tilfælde, hvor der undtagelsesvis tillades statsstøtte, er det vigtigt for Kommissionen at sikre, at de negative virkninger for konkurrencen og samhandelen mellem medlemsstaterne begrænses til det strengt nødvendige, og at der kompenseres herfor ved realisering af mål af generel fællesskabsinteresse. 3. Internationalt samarbejde 12. Den voksende globalisering af verdensøkonomien og ændringerne i det moderne handelsmønster gør internationalt samarbejde mellem konkurrencemyndigheder uundgåeligt. For det første skal virksomheder, der opererer på verdensplan, have kendskab til og rette sig efter forskellene i konkurrencelovgivning og praksis i de forskellige lande. Dette indebærer nødvendigvis omkostninger for de pågældende virksomheder. Når transaktionerne falder ind under flere konkurrencemyndigheders kompetence, er der desuden øget risiko for, at der træffes modstridende foranstaltninger. Det kan være vanskeligt for konkurrencemyndighederne at få adgang til oplysninger, der kan bevise en overtrædelse af konkurrencelovgivningen, hvis overtrædelsen er sket uden for deres egen jurisdiktion. På den anden side kan konkurrenceregler, der tager sigte på at opretholde en effektiv konkurrence på hjemmemarkedet, være mindre effektive, når det drejer sig om konkurrencebegrænsende adfærd på globalt plan. Endelig er det almindelig anerkendt, at liberaliseringen af handelen, hvis den skal være effektiv, må ledsages af strengere håndhævelse af konkurrencereglerne - private hindringer må ikke afløse de offentlige hindringer, der er blevet afskaffet. Af alle disse årsager er et øget internationalt samarbejde klart i erhvervslivets og forbrugernes interesse. 13. Bilateralt set giver aftalen med USA (godkendt af Rådet i april 1995) allerede nu mulighed for samarbejde, og dens bestemmelser om samordning af håndhævelsen giver i en vis udstrækning parterne mulighed for i fællesskab at løse konkurrencebegrænsende situationer, der berører både EU's og USA's marked. I den rapport om konkurrencepolitikken i den nye handelsorden, der blev udarbejdet af en uafhængig ekspertgruppe på Karel Van Mierts anmodning, anbefales det, at man prioriterer en udbygning af den nuværende aftale mellem EU og USA. Ekspertgruppens rapport anbefaler desuden flersidet samarbejde, da gruppen mener, at bilaterale aftaler ikke i sig selv er tilstrækkelige til at løse alle de problemer, der kan opstå på internationalt plan.

19 XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - KOM(96)126 endelig udg Kommissionens rolle ved anvendelsen af konkurrencereglerne 14. Man kan med rimelighed sige, at udviklingsfasen for Fællesskabets konkurrencepolitik er afsluttet. Politikken og lovgivningen er nu godt indarbejdet gennem Kommissionens administrative praksis og de principper, der er blevet knæsat af EF-Domstolen og EF-Retten i Første Instans. På den anden side har Kommissionen kun begrænsede ressourcer til rådighed til behandling af et stadig stigende antal sager. I 1995 steg antallet af nye sager, især vedrørende statsstøtte og artikel 85 og 86, betydeligt som følge af de tre nye medlemsstaters tiltrædelse. 15. På denne baggrund har Kommissionen søgt at finde frem til, hvorledes der kan fokuseres på de aftaler, der har væsentlig indvirkning på konkurrencen, og som vil kunne påvirke handelen mellem medlemsstaterne mærkbart. Til dette formål er der allerede blevet udarbejdet flere instrumenter og begreber og det forberedende arbejde er i gang for at udvide og uddybe dem yderligere. I denne forbindelse skal særlig nævnes anvendelsen af de minimis-princippet (både inden for antitrust og statsstøtte), gruppefritagelser (der giver virksomhederne mulighed for at indgå aftaler uden at skulle anmelde dem til Kommissionen for at opnå retssikkerhed) og begrebet fællesskabsinteresse i forbindelse med klager. 16. Når Kommissionen skal prioritere sager med mærkbar indvirkning på konkurrencen mellem medlemsstaterne, bliver de nationale myndigheders og domstoles rolle i konkurrencesager vigtigere. Den decentraliserede anvendelse af konkurrencereglerne er ofte et hurtigere og mere effektivt middel til at bringe overtrædelser til ophør. Når de nationale domstole og myndigheder anvender disse regler hyppigere, erindrer det EU-borgerne om, at reglerne indgår som en del af de enkelte medlemsstaters lovgivning og tager sigte på at beskytte deres rettigheder. 17. Kommissionen har derfor fortsat stimuleret den decentraliserede anvendelse af EU's konkurrenceregler, især når det gælder sager, der falder ind under artikel 85 og 86. Det er Kommissionens mål at etablere et effektivt samarbejde mellem de nationale domstole og konkurrencemyndigheder og Kommissionen. Det forberedende arbejde med en ny meddelelse om samarbejde mellem Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder er således langt fremskredent og vil supplere den eksisterende meddelelse om samarbejde med de nationale domstole. Denne decentraliseringspolitik bør dog gennemføres gradvis og omhyggeligt. Den egentlige decentraliseringsproces går hånd i hånd med Kommissionens fortsatte bestræbelser på at klarlægge og forenkle de materielle regler, for at medlemsstaterne kan anvende de samme begreber, når de håndhæver EU's konkurrenceregler. 18. Ifølge subsidiaritetsprincippet er det den mest kompetente myndighed, der skal gribe ind. En række sager, der falder ind under flere nationale myndigheders jurisdiktion, bør derfor behandles af Kommissionen. I forbindelse med fusioner er det således at foretrække for virksomhederne, at deres fusionsplaner undersøges af Kommissionen alene, i stedet for at de skal forelægges for flere nationale myndigheder. I 1995 indledte Kommissionen en ny undersøgelse af fusionsforordningen, bl.a. for at fastslå, om omsætningskriteriet stadig er velegnet, når det skal afgøres, hvilke sager, der skal forelægges for Kommissionen, og hvilke sager der udelukkende henhører under medlemsstaternes kompetence. 19. På statsstøtteområdet har Fællesskabet enekompetence ifølge subsidiaritetsprincippet; at sætte medlemsstaterne til at kontrollere deres egne statsstøtteudgifter ville nemlig ikke være rimeligt over for deres naboer. Et aspekt kan dog behandles på nationalt plan, idet de nationale domstole kan behandle klager fra konkurrenter til den støttemodtagende virksomhed, og de kan især kontrollere, om

20 20 XXV BERETNING OM KONKURRENCEPOLITIKKEN - KOM(96)126 endelig udg. medlemsstaterne har overholdt de nødvendige anmeldelses- og godkendelsesprocedurer. Kommissionen har offentliggjort en ny meddelelse på dette område, der skal tjene tre formål, nemlig at styrke og decentralisere håndhævelsen af statsstøttereglerne, at afklare retsstillingen til fordel for alle interesserede parter og at bistå domstolene. 5. Gennemsigtighed 20. Konkurrencereglerne er ofte komplekse, fordi de økonomiske, juridiske og politiske forhold, hvorunder de finder anvendelse, er komplicerede og i konstant udvikling. Dette betyder ikke, at der ikke er plads til større gennemsigtighed og forenkling. Kommissionen har nemlig fundet frem til flere måder, hvorpå den kan øge informationen om sin politik og forenkle retsreglerne, og her skal bl.a. nævnes følgende: for det første den nye vedtagne gruppefritagelse for aftaler om teknologioverførsel, der skal erstatte de to forordninger om knowhow og patentlicenser, for det andet anvendelse af meddelelser til at give retningslinjer for anvendelsen af konkurrencereglerne i visse sektorer (grænseoverskridende pengeoverførsler, posttjenester), for det tredje anvendelse af grønbøger med henblik på offentlig konsultation (dvs. de planlagte grønbøger om vertikale begrænsninger og revision af fusionsforordningen, der skal offentliggøres i 1996), og for det fjerde offentliggørelse af forklarende brochurer (den nye forordning om bilforhandling). På statsstøtteområdet er anmeldelsespligten, der er fastsat i traktaten, af central betydning for at sikre gennemsigtigheden. Kommissionen har i en meddelelse anført, at den vil anvende alle de beføjelser, traktaten giver den, for at tvinge medlemsstaterne til at overholde denne forpligtelse. Kommissionen har også påbegyndt arbejdet med at revidere og kodificere rammebestemmelserne for regionalstøtte, ligesom den har vedtaget nye rammebestemmelser for støtte til forskning og udvikling. Endelig har Kommissionen fortsat sin aktive kampagne for at underrette offentligheden om konkurrencepolitiske spørgsmål gennem pressemeddelelser og -konferencer, GD IV's informationsafdeling, publikationer, Competition Policy Newsletter, og sidst men ikke mindst årsberetningen om konkurrencepolitikken; de tjener alle det samme formål, nemlig at forbedre gennemsigtigheden, retssikkerheden og forudsigeligheden. 6. Det demokratiske ansvar 21. Konkurrencepolitikken kan ikke blot være et rent teknokratisk eller administrativt fænomen, men har alt at vinde ved at opnå stor demokratisk tilslutning. Kommissionen tillægger det derfor stor betydning, at der foregår en gavnlig dialog med de øvrige EU-institutioner om alle konkurrencepolitiske aspekter. 22. Årsrapporten om konkurrencepolitikken tjener som et grundlæggende informationsmiddel for de øvrige EU-institutioner, især Europa-Parlamentet, Rådet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg. Den gavnlige udveksling af synspunkter om den foregående beretning var til stor hjælp i Kommissionens arbejde og bidrog til større kendskab til og forståelse af Fællesskabets konkurrencepolitik. Når det er hensigtsmæssigt, tager Kommissionen desuden initiativ til at konsultere de øvrige institutioner om nye forslag til bestemmelser eller om andre politiske forslag. For eksempel har Kommissionen nøje overvejet de bemærkninger, der blev fremsat af Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg samt Regionsudvalget i forbindelse med vedtagelsen af liberaliseringsdirektiverne efter artikel Kommissionen har også arbejdet nært sammen med Rådet om flere konkurrencepolitiske aspekter, og dette gælder især forholdet mellem konkurrencepolitikken og konkurrenceevnen.

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2000/0743(INC) 5. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til

Læs mere

XXIX Beretning om Konkurrencepolitikken 1999

XXIX Beretning om Konkurrencepolitikken 1999 Europa-Kommissionen XXIX Beretning om Konkurrencepolitikken 1999 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 1999) Europa-Kommissionen XXIX Beretning om Konkurrencepolitikken

Læs mere

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2002) Bruxelles Luxembourg, 2003 Europe Direct

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 FORHANDLINGERNE I WTO... 145 Formålet med forhandlingerne i WTO... 145 Resultatet af forhandlingerne... 146 Hvem forhandlingerne

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

SAMMEN GØR VI DIG BEDRE. Jura Konkurrenceret. Afsætningsstrategi Efterår 2014

SAMMEN GØR VI DIG BEDRE. Jura Konkurrenceret. Afsætningsstrategi Efterår 2014 SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Jura Konkurrenceret Afsætningsstrategi Efterår 2014 Marketingsprocessen Mission og vision Analyse af virksomhedens interne forhold Analyse af distributions-forhold Analyse af efterspørgsels-forhold

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

Konkurrence. Mere velfungerende markeder INDBLIK I EU-POLITIK

Konkurrence. Mere velfungerende markeder INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Konkurrence Mere velfungerende markeder EU s konkurrencepolitik sikrer, at virksomheder konkurrerer på lige og retfærdige vilkår på Europas indre marked. INDHOLD Derfor har vi brug

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2012/2040(INI) 4.6.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om "På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger" (2012/2040(INI))

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis

Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis Forelagt af følgende kernemedlemmer af B2B-platformen AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 2008 X Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets to direktiver om enklere

Læs mere

(Oplysninger) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Oplysninger) EUROPA-KOMMISSIONEN 14.1.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 11/1 IV (Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS MEDDELELSE Retningslinjer

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1)

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1) LOV nr 227 af 22/04/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-04-2002 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den fulde tekst Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Forhandleraftaler på det tyske marked

Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleren som selvstændig erhvervsdrivende Forhandleren betegnes jævnligt også distributør. Har han fået tildelt et forhandlerområde eksklusivt, bliver han også

Læs mere

Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: 33 92 19 32 Fax: 33 92 03 03

Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: 33 92 19 32 Fax: 33 92 03 03 Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 256 Offentligt Udenrigsministeriet Juridisk Tjeneste, EU-retskontoret Asiatisk Plads 2 1448 København K Tlf.: 33 92 19 32 Fax: 33 92 03 03 JTEU j.nr. 400.A.5-3-0

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken Europa-Kommissionen Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Europa-Kommissionen Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.4.2007 KOM(2007) 185 endelig GRØNBOG Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab En redegørelse DA

Læs mere