Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER Frdselsuheld DET STATISTISKE DEPARTEMENT. Kobenhavn 1964 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1964. Frdselsuheld DET STATISTISKE DEPARTEMENT. Kobenhavn 1964 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET"

Transkript

1 Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1964 Frdsels 1963 DET STATISTISKE DEPARTEMENT Kobenhavn 1964 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET

2 Tidligere publikationer om færdsels STATISTISKE MEDDELELSER 1930: 4, 89, : 4, 134, : 4, 91, : 4, 136, : 4, 94, : 4, 140, : 4, 96, : 4, 145, : 4, 98, : 4, 151, : 4, 99, : 4, 156, : 4, 105, : 4, 159, : 4, 107, : 4, 163, : 4, 109, : 4, 166, : 4, 111, : 4, 167, : 4, 114, : 4, 174, : 4, 117, : 1960: : 4, 120, : 1962:4 1943: 4, 123, : 1963:3 1946: 4, 132, : 1963:11

3 Forord Narvarende hafte danner en fortsattelse af den statistik om færdsels, der siden 1930 er offentliggjort i Statistiske Meddelelser Fra og med 1958 omfatter opgorelserne alene færdsels med personskade, medens de tidligere opgorelser tillige omfattede fardsels alene med materiel skade Opgorelsen er udarbejdet pá grundlag of indberetninger, der udfardiges af politiet for hvert færdsels med personskade, som kommer til politiets kundskab Dette hafte for 1963 er udarbejdet efter samme retningslinier som haftet for 1962, og adskiller sig dermed ligesom opgorelserne fra og med 1960 fra tidligere endelige opgorelser, idet der fra begyndelsen of 1960 indfertes en ny indberetningsform, der har ábnet mulighed for en mere indg$ende statistisk behandling af ffrdselsene For at lette sammenligning med tidligere är er i haftets tabelafsnit medtaget en rakke sarskilte tabeller med sammenlignelige oplysninger for árene Haftet er udarbejdet i Departementets 8 kontor i afdelingen for samfardselsstatistik, under medvirken af sekretar, cand polit Hans G Baggendorff Det statistiske Departement i oktober 1964 C Ulrich Mortensen Aage la Cour Pris: 4,50 kr i o AARHUUS STIFTSBOGTRYKKERIE Udkommet i november 1964

4 Indhold Contents TEESTAFDELING 1 Indledning 2 personskader 3 4 implicerede færdselselementer 5 Forholdene pá sstedet 6 Uheldsforvoldende færdselselementer 7 Arsagsforhold 8 Generel hastighedsbegrmnsning TABELAFDELING I II III Personskader og i de enkelte politikredse Personskader og i de enkelte hovedlandsdele Uheld fordelt efter forholdene pá sstedet IV Personskaderfordelt e terforholdene pá sstedet V Personskader fordelt efter hovedlandsdel og vejart VI Personskader og fordelt efter árets maneder, klokkeslet mv VII Personskader og fordelt efter ugedag og koretejsart VIII fordelt efter ugedag og vejart IX og tilskadekomne personer fordelt efter ken, alder og befordringsmiddel X Anvendelse af sikkerhedssele og styrthjelm XI Uheld fordelt efter antal implicerede fmrdselselementer XII og tilskadekomne samt sforvoldende uskadte personer fordelt efter alder og benyttet befordringsmiddel XIII Uheld og personskader fordelt efter hovedársag og sforvoldende element XIV Uheld fordelt efter hovedársag, sforvoldende element og sforvolderens alder XV Uheld fordelt efter hovedársag, sforvoldende element og forholdene pá sstedet XVI Uheld pá hovedveje Fordeling efter hovedvejsnummer XVII Uheld med spirituspávirkning som hovedársag XVIII Uheldsforvoldende orere af biler og motorcykler Forerens alder og forerbevisets udstedelse XIX Uheld med eet færdselselement fordelt efter forholdene pá sstedet XX Oversigtstabel BILAG 1 Fortegnelse over Arsagsforhold 2 Indberetningsskema 3 Beskrivelse af sstedet 4 Fortegnelse over kategorier of færdselselementer m v 5 Definitioner m v TEXT 5 1 Introduction 6 2 Number of personal injuries 10 3 Number of accidents 11 4 Number of traffic units involved in accidents 13 5 Circumstances at scene of accident 14 6 Traffic units causing accidents 19 7 Causes 20 8 Generel speed limit TABLES 24 I Accidents and personal injuries by police districts 30 II Accidents and personal injuries by district categories 32 III Accidents and personal injuries by circumstances at scene of accident IV Personal injuries by circumstances at scene of accident V Accidents and personal injuries by district categories and type of road VI Accidents and personal injuries by months of the year, time of the day, etc VII Accidents and personal injuries by day of the week and type of vehicle VIII Accidents by day of the week and type of road 42 IX Persons involved by age and type of vehicle 43 X Use of safety belts and crash helmet XI Accidents by district categories and number of traffic 44 units involved XII Killed and injured persons causing accidents, by age and type of vehicle 48 XIII Accidents and personal injuries by main cause and 52 traffic unit causing accident XIV Accidents by main cause, traffic unit causing accident 54 and age of person causing accident XV Accidents by main cause, traffic unit causing accident 64 and circumstances at scene of accident XVI Accidents involving personal injury on major road By 68 major road number 70 XVII Accidents involving personal injury where main cause was driving under the influence of alcohol XVIII Accident causing drivers of cars and motor cycles Age 72 of driver and year of issue of driver's license 74 XIX Single accidents by circumstances at scene of accident 76 XX General table for APPENDIX 84 1 List of causes 86 2 Report form 88 3 Description of scene of accident 90 4 List of categories of traffic units, etc 91 5 Definitions etc

5 1 Indledning Det statistiske Departements færdselssstatistik omfatter deis en manedlig forelobig opgerelse, der hver maned meddeles pressen, og som til og med juni 1963 blev offentliggjort i Statistiske Efterretninger, deis en endelig kvartalsopgorelse, der bringes i Statistiske Efterretninger og deis en endelig Arsopgerelse, der hvert Ar bringes i Statistiske Meddelelser Uddrag af de endeiige Arsopgerelser offentliggeres i Statistiske Efterretninger i forbindelse med den endelige opgerelse for frets 4 kvartal, for Aret 1963 saledes i Statistiske Efterretninger 1964 nr 26 SAvel den forelobige som den endeiige opgorelse er fra og med 1958 begrænset til de færdsels, hvor personskade er forekommet, og hvorom oplysninger foreligger for politiet De manedlige opgerelser bygger pa forelobige indberetninger, der i almindelighed indsendes til Departementet inden 24 timer efter et De endelige indberetninger indsendes forst, nar de nærmere omstændigheder ved et er klarlagt Disse endelige indberetninger indeholder udover en kopi af den forelobige summariske indberetning mere detaillerede oplysninger vedrorende sstedet, færdselssituationen, Arsagsforhold, de impliceredes personers ken, alder og den forvoldte skade mm Den endelige indberetning fremtræder saledes deis som et supplement til den forelobige indberetning, deis som en revision af de i den forelobige indberetning meddelte oplysninger Denne revision omfatter navnlig den forvoldte personskade, idet det ikke altid er muligt at konstatere skadens egentlige omfang straks efter et let af dræbte opgjort pa grundlag af de forelebige indberetninger kan ifolge sagens natur alene omfatte dodsfald, der indtræffer umiddelbart i forbindelse med et, medens antallet af dræbte efter den endelige opgerelse omfatter dodsfald, der indtræffer indtil 30 dage efter et Da 2535 pct af samtlige færdselsdodsfald indtræffer senere end et deign efter et, vil sammenligninger mellem de forelobige og endelige opgerelser af antallet af dræbte ikke kunne foretages Med hensyn til det samlede antal personskader eller det samlede antal skulle der derimod ikke kunne forekomme sterre afvigelser mellem de to opgorelser Ved opgerelserne over personskader skelnes der mellem dræbte, alvorligt tilskadekomne, og lettere tilskadekomne Under dræbte medtages som nævnt alene dedsfald, der indtræffer indtil 30 dage efter et Alvorligt tilskadekomne omfatter personer, der for kortere eller længere tid er uarbejdsdygtige som folge af et, medens lettere tilskadekomne omfatter evrige personskader, der kommer til politiets kundskab Opgereiserne er afgrænset til kun at omfatte de færdsels med personskade, der har fundet sted i Danmark, bortset fra Færeerne og Gron land, pa gade, vej, plads eller lignende omrade, der er Aben for almindelig færdsel, idet det endvidere er forudsat, at et har staet i forbindelse med mindst een af de implicerede parters trafikale benyttelse af de nævnte omrader I henhold hertil falder bla jernbaneulykker, bortset fra ulykker i jernbaneoverskæringer, ulykker ved af eller palæsning, samt ulykker, der har fundet sted pa gardspladser, marker, i garager etc, uden for opgorelsen Som nævnt omfatter opgorelsen alene færdsels, der kommer til politiets kundskab Det kan saledes ikke udelukkes, at en del mindre omfattende med ringe personskade er unddraget mulighed for opgerelse, formentlig fortrinsvis med kun een impliceret part, og antagelig kun undtagelsesvis med alvorligere personskade Med hensyn til færdselssstatistikkens opgerelse over færdselsdræbte henledes opmærksomheden pa, at opgorelsen ikke er fuldt sammenlignelig med den dodsarsagsstatistik, der udarbejdes pa grundlag af dodsattesterne, og som offentliggeres lebende af Det statistiske Departement, samt i Medicinalberetningen I færdselsuheidsstatistikken medtages saledes i overensstemmelse med de herom benyttede internationale regler alene dedsfald, der indtræffer indtil 30 dage efter et, medens dodsarsagsstatistikken under dedsfald som folge af færdsels ogsa med tager senere indtrufne dodsfald PA den anden side medtager dodsarsagsstatistikken alene danske statsborgere, der der inden for landets grænser, medens

6 6 Tabel 1 Dodsfald foràrsaget ved ulykkestilfælde Hele landet Dedsfald Ulykkesdedsfald ifelge Medicinalberet (5 10) Ved færdsels' Statistisk Dep Forelobig opgorelse' Endelig opgerelse' Ved trafikulykker Medicinalberetningen Jernbane' Skibsfart, fiskeri og anden sejlads Luftfant Ved andre ulykker Under arbejde' Uden for arbejde * * 16* 34* 5* 99* 1 314* 'Excl jernbaner, sm og luftfart 'Dedsfald indtruffet inden 24 timer efter et 'Dodsfald indtruffet indtil 30 dage efter et 4Excl motorkeretejsulykkerijembaneoverskæringer s Alene personer i aldersgruppen 1564 Ar der ikke i færdselssstatistikken tages hensyn til statsborgerforhold Hertil kommer mindre forskelle i de to opgerelser med hensyn til afgrænsningen overfor andre dedsársager, ligesom tvivlstilfælde máske ikke altid er afgjort pa samme made ved de to opgorelser Endvidere forekommer tilfælde, hvor meddelelse om dedsfald som felge af færdsels ikke er tilgaet politiet Til imedegáelse af uoverensstemmelser mellem de to opgerelser for sa vidt anger dedsfald, der indtræffer indtil 30 dage efter et, er fra og med 1961 foretaget en afkonferering af politiets færdselssindberetninger med dedsattester indsendt til Sundhedsstyrelsen En summarisk oversigt over antallet af dedsfald ved færdsels opgjort pá grundlag af politiets færdselssindberetninger sammenholdt med dedsársagsstatistikkens opgerelse er meddelt i tabel 1, der tillige indeholder oplysninger om samtlige ulykkesdedsfald i Arene Pá grundlag af de fra Sundhedsstyrelsen modtagne dedsattester er for 1963 foretaget en opgerelse over dedsfaldenes fordeling efter tidspunktet for dedens indtræden Herved er konstateret, at 66 pct af dedsfaldene indtraf straks eller inden for et dogn efter et, og 27 pct i perioden 130 dage efter et, medens 7 pct af dedsfaldene indtraf senere end 30 dage efter et 2 personskader Det samlede antal personskader ved færdsels er for 1963 opgjort tul i alt 22330, nemlig 808 dræbte, alvorligt tilskadekomne og 9539 let tere tilskadekomne I forhold til antal indbyggere udgjorde antallet af personskader ved færdsels i 1963 i alt 4,77 pr 1000 indbyggere mod 4,94 i 1962, 4,89 i 1960 og 2,43 i 1950 Den overvejende del af personskaderne finder sted i byomraderne, idet 70 pct af samtlige personskader i 1963 forekom i byer og evrige bymæssigt bebyggede milder og 30 pct udenfor For de dræbte alene er fordelingen dog 50 pct og 50 pct, sated, at de alvorligere relativt hyppigt forekommer uden for byer og bymæssigt bebyggede omráder, jfr tabel 2, der tillige indeholder oplysninger om antal personskader pr dag, pr 1000 indbyggere og pr Med hensyn til den geografiske fordeling i evrigt, henvises til tabel I, side 24, der indeholder oplysninger om antal personskader og antal med personskader i de enkelte politikredse med særskilte oplysninger for de enkelte kebstædér For de enkelte hovedlandsdele med opdeling af provinbyerne efter stsrrelsesgruppe er sammendrag af tabel I meddelt i tabel II side 30, medens yderligere oplysninger for hver af de enkelte hovedlandsdele er meddelt i tabellerne III og V side 32 og 38 For hver hovedlandsdel er endvidere meddelt summariske oplysninger i historiske oversigter sidst i tabelafsnittet, siderne 7681 Detaillerede oplysninger om personskadernes og enes fordeling pa Arets maned,, ugedage og klokkeslet mv er meddelt i tabellerne VI, VII og VIII, siderne 39, 40 og 41, og uddrag heraf er meddelt i tabel 3 og 4 Personskadernes fordeling efter det befordringsmiddel, hvortil de dræbte og tilskadekomne var knyttet, er vist i tabel 5 Af samtlige dræbte og tilskade

7 l 7 Tabel 2 Personskader og antal Alvorligt tilskadekomne personskader Lettere tilskadekomne pr dag pr 1000 indbyggere pr Med personskade pr dag Alene med materiel skade Forsikrings selskabernes bruttoskadeudgift Mill kr ,4 2,43 1, , ,2 2,65 1, , ,6 2,75 1, , ,3 3,20 1, , ,2 3,91 1, , ,7 4,00 1, , ,1 3,94 1, , ,2 4,24 1, , ,4 4,08 1, , ,7 4,37 1, , ,3 4,58 1, , ,7 4,89 1, , ,94 1, , ,2 4,77 1, ,1 342* Storkobenhavnl ,5 6,11 1, ,4 Provinsbyer ,5 4,42 1, ,9 Provinsbyforstæder ,9 1, ,4 Bymæss bebyggelser ,2 4,10 1, ,4 Landdistrikter ,1 1, ,9 'Kobenhavn, Frederiksberg og Gentofte samt forstadspolitikredsene Lyngby, Gladsakse, Hvidovre, Glostrup og Thrnby folketællingen i 1955 havde mindst 500 indb 'Bebyggelser, der ved komne var 38 pct bilister inklusive passagerer, 28 pct var korende pá to eller trehjulede motorkoretojer, herunder knallertkerere 17 pct var cyklister og 1 pct omfattede korende i ovrigt, herunder personer i sporvogne og korende med hestekoretojer eller andre koretojer Endelig var 16 pct fodgængere I tabel 5 er endvidere for personer, der som ferrer eller passagerer benyttede motorkoretoj, ardor! antallet af dræbte og tilskadekomne i forhold til den samlede motorpark let af dræbte og tilskadekomne bilister udgjorde Medea godt 10 pr eksisterende 1000 biler For knallertkorere var det tilsvarende antal knap 7, medens antallet af dræbte og tilskadekomne motorcyklister androg næsten 33 pr 1000 registrerede motorcykler Personskadernes fordeling efter de dræbte og tilskadekomne personers kon og alder er vist i tabel 6 Af samtlige dræbte og tilskadekomne er to trediedele mænd og en trediedel kvinder For de dræbte alene er andelen af mænd lidt sterne, nemlig 73 pct mænd og 27 pct kvinder Af aldersfordelingen fremgár, at antallet af dræbte og tilskadekomne pr 1000 indbyggere i de respektive aldersklasser er storst for aldersgruppen 1819 ár Derefter kommer gruppen 20 22érige For begge disse aldersgrupper gælder, at antallet af dræbte og tilskadekomne pr 1000 indbyggere er væsentligt sterne end i alle ovrige aldersgrupper over 18 ár Af aldersfordelingen fremgár endvidere, at der er væsentlige forskelle mellem de forskellige trafikantgrupper Blandt de dræbte og tilskadekomne fodgængere og cyklister er der Wades mange born og ældre, idet 22 pct af cyklisterne og 31 pct af fod Tabel 3 personskader i de enkelte máneder 1963 personskader Pr dag Pr Pr dag Hele áret ,2 1, ,1 Januar ,8 1, ,2 Februar ,6 1, ,5 Marts ,8 1, ,5 April ,8 1, ,1 Maj ,2 1, ,8 Juni ,7 1, ,5 Juli ,4 1, ,2 August ,3 1, ,3 September ,9 1, ,2 Oktober ,9 1, ,7 November ,0 1, ,6 December ,7 1, ,2

8 1 1 1, 8 Tobel 4 Personskadernes fordeling efter ugedage 1963 Personskader i alt Sondag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lordag I Benyttet befordringsmiddel: Personbil' Lastbil Bus Motorcykel Knallert Cykel Sporvogn eller andet keretej Fodgængere Procentfordeling: Personskader i alt 14,5 13,5 12,3 13,0 14,0 15,7 17,0 100,0 Benyttet befordringsmiddel: Personbill 23,8 11,5 10,2 10,4 11,9 13,2 18,9 100,0 Lastbil 7,6 14,3 14,3 16,3 14,1 18,3 15,1 100,0 Bus 25,1 14,9 15,4 12,6 10,3 8,0 13,7 100,0 Motorcykel 14,0 13,7 12,3 12,9 14,0 16,0 17,1 100,0 Knallert 9,1 14,6 12,7 14,9 14,1 18,4 16,2 100,0 Cykel 6,3 15,3 13,9 15,9 17,0 16,9 14,7 100,0 Sporvogn eller andet keretej 9,9 16,6 10,6 16,6 20,5 11,9 13,9 100,0 Fodgængere 9,3 14,2 14,0 13,5 15,0 17,6 16,4 100,0 personskader pr dag 62,3 57,8 51,7 56,0 60,0 67,6 72,9 61,2 pr dag 40,1 47,6 42,8 45,8 49,2 55,6 55,5 48,1 personskader pr 1,55 1,22 1,21 1,22 1,22 1,22 1,31 1,27 1Herunder kombinerede vare og personbiler registreret med sortgule nummerplader gængerne var under 15 ár, og 35 pct af cyklisterne og 46 pct af fodgængerne var i aldersgruppen 50 ár og derover Mere detaillerede oplysninger herom er anfert i tabel IX side 42, der tillige indeholder oplysninger om de dræbte og tilskadekomne personers for deling deis efter benyttet befordringsmiddel, deis efter hvilket færdselselement hovedársagen til omhandlede personskader var knyttet, jfr ogsá afsnit 6 nedenfor Vedrerende personskaderne er endvidere foretaget en opgorelse for bilister, motorcyklister og knallert Tabel 5 dræbte og tilskadekomne fordelt efter benyttet befordringsmiddel Bilister Motorcyklister Knallertkerere i pr 1000 koretojer I pr 1000 koretojer I pr 1000 koretojer Cyklister Korende i spotvogn mv Fodgængere , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09* , , ,97*

9 9 Tabel 6 Alder dræbte og tilskadekomne fordelt efter alder og ken og tilskadekomne Mend Kvinder Mend Kvinder og tilskadekomne pr 1000 indbyggere i de respektive aldersklasser ,88 4,94 4, ár ,96 2,00 1, » ,55 2,80 2, » ,06 6,63 6,51 18» ,80 14,36 13,99 19» ,00 13,66 13,49 20» ,66 13,44 11,82 21» ,41 11,96 10,48 22» ,30 10,14 10,17 23» ,81 7,87 8,82 24» ,84 7,81 6, » ,64 5,46 5, » ,18 4,25 3, » ,01 4,99 4, » ,34 4,30 4,21 Uoplyst kerere, med opdeling efter skadens art og anvendelsen af sikkerhedssele, respektive styrthjelm, jfr tabel 7 Mere detaillerede oplysninger herom er meddelt i tabel X, side 43 Af opgerelsen fremgár, at styrthjelm anvendtes af ca 34 pct af motorcyklisterne, men kun af 8 pct af knallertkererne Anvendelse af sikkerhedsseler er kun lidet udbredt, idet kun 94 personer af de 17944, for hvilke der foreligger oplysninger, benyttede seler Pá det foreliggende grundlag synes der ikke umiddelbart at kunne konstateres nogen sammenhæng mellem skadernes alvorlighed og anvendelsen af sikkerhedssele eller styrthjelm Det má dog fremhæves, at der ikke foreligger nærmere oplysninger om de enkelte skaders karakter For motorcyklister og knallertkerere kan opgerelser med henblik pá at konstatere, hvor hyppigt de skadede personer har fáet læsioner i hovedregionen, sáledes ikke foretages let af personskader i forhold til den samlede længde af offentlige gader og veje er for 1963 beregnet til 37 personskader pr 100 km gade eller vej, mod 39 i 1962, 38 i 1961 og 32 i 1958 Det sterste antal personskader i forhold til gade eller vejlængden indtræffer i bygader, nemlig i alt 305 pr 100 km i 1963 For bygader, der tillige var hovedvej, var antallet dog 734, men 281 for evrige bygader i hele landet under eet I forhold til vejlængden varierer antallet af per sonskader sáledes stærkt efter arten of págældende gade eller vej, hvilket má ses i relation til bla trafikintensiteten pá de strækninger, hvor personskaderne indtræffer Beregninger over sammenhængen mellem label 7 implicerede Anvendelse of sikkerhedssele og styrthjelm 1963 personskader Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne uskadte Mister i alt med sele uden sele uoplyst Motorcyklister i alt med styrthjelm uden styrt hjelm uoplyst Knallertkerere med styrthjelm uden styrthjelm uoplyst ' og tilskadekomne samt uskadte sforvoldende ferere og uskadte ferere i evrigt

10 I 10 Tabel 8 Personskader og antal pr 100 km gode eller vej personskader pr 100 km gade el vej pr 100 km gade el vej Hele landet Hovedvej Ikke bygade heraf motorvej Bygade Bygade i ovrigt Bygade i alt Landevej Bivej Storkobenhavnl Hovedvej Gade og vej i ovrigt Kobenhavn Frederiksberg Provinsbyerne Hovedvej Gade og vej i ovrigt Landkommuner Hovedvej Gade og vej i ovrigt Anm Beregnet ph grundlag af længden af offentlige gader og veje ved begyndelsen af omhandlede Ar Se note 1 til tabel 2 antal personskader og trafikintensiteten er for en række udvalgte vejstrækninger foretaget af vejdirektoratet, der offentliggor resultaterne af dise beregninger i særlige rapporter vedrorende vejdirektoratets stedfæstelse af f erdsels med personskade Mere summariske udtryk for sammenhængen mellem antal personskader og det beregnede antal korte kilometer pá samtlige gader og veje kan fas ved at szette antallet af personskader henholdsvis antal i forhold til det beregnede antal koretojskilometer Pá grundlag af shdanne beregnede antal keretejskilometer er i tabel 9 foretaget en beregning af antal per sonskader og antal med personskade pr mill korte kilometer for henholdsvis biler, motorcykler og knallerter og for motorkoretojer under ét Males trafikintensiteten sáledes pá antal motorkeretojskilometer fás, at antallet af personskader har været faldende fra gods 3 personskader pr mill korte km i 1950 til 1,2 i 1963 Endvidere fremgár af den foretagne beregning, at antallet af personskader ved, hvor motorcykel var impliceret udgjorde 6,2 pr mill korte motorcykelkilomteer, 1,6 pr mill korte knal lertkilometer for, hvor knallert var impliceret, og 1,3 pr mill korte bilkilometer for, hvor bil var impliceret, jfr tabel 9 3 Det samlede antal, hvorved personskade forekom, er for 1963 opgjort til mod i 1962 Heraf indtraf 7076 i Storkobenhavn, 4705 i provinsbyer og 1409 i provinsbyforstæder eller andre bymassige bebyggelser, medens i alt 4352 eller 24,8 pct af samtlige fandt sted uden for egentlig bymassigt bebyggede omráder, jfr tabel 2 foran, der tillige indeholder oplysning om antal pr dag Variationen i antallet af pr dag er noget mindre end variationen i antallet af personskader pr dag, idet der i sommermánederne og pá sondage er relativt mange personskader pr, jfr tabel 3 og 4 Af de i alt var motorkoretojer inklusive knallerter impliceret i 92 pct af samtlige med personskade jfr tabel 10 Biler var impliceret i 78,1 pct af ene, herunder ogsá,

11 11 Tobel 9 Personskader og i forhold til antal karte km Impliceret færdselselement Milliarder koretojskml person skader pr mill karte km med personskade pr mill 'torte km Bil ,4 1,6 1, ,3 1,5 1, ,8 1,3 1,0 Motorcykel ,9 6,3 5, ,0 5,2 4, ,7 6,2 4,9 Knallert ,0 2,0 1, ,1 1,8 1, ,1 1,6 1,4 Bil og motorcykel ,3 1,7 1, ,3 1,5 1, ,5 1,4 1,0 Motorkoretojer ,3 1,7 1, ,4 1,4 1, ,6 1,2 1,0 'Samlet korsel udfort af henholdsvis biler, motorcykler og knallerter pa danske veje Beregnet af vejdirektoratet hvor bil var impliceret sammen med andet færdselselement Motorcykel var impliceret i 19,6 pct, knallert i 17,4 pct, cykel i 22,o pct og fodgænger i 20,7 pct af ene Nærmere enkeltheder herom, samt for hver hoved landsdel om de kombinationer of implicerede færdselselementer der forekommer, er meddelt i tabel XI side 44 I 3669 eller i 20,9 pct of samtlige var kun eet færdselselement impliceret, og ved disse (single) forekom i alt personskader, heraf 123 dræbte Blandt disse med kun eet færdselselement var relativt mange fodgænger, fortrinsvis hvor fodgængere er kommet til skade ved fald i glat fore I uvrigt forekommer med kun een part relativt hyppigt for korende pá tohjulede motorkoretojer Nærmere enkeltheder om med kun eet færdselselement er meddelt i tabel XIX side 74 Af enes fordeling efter færdselssituation fremgar, at ca 58 pct af ene vedrorer sammenstod mellem korende, og ca 17 pct sammenstod mellem korende og fodgængere, medens de resterende 25 pct fordeler sig næsten ligeligt mellem pakursel af faste genstande og andre færdselssituationer, sasom fald i glat fore for fodgængere og væltning for korende eller andet, jfr tabel 12 4 implicerede fmrdselselementer Det samlede antal færdselselementer, der var impliceret i med personskade, er for 1963 opgjort til Hertil kommer 1210 ikke egentlige færdselselementer, sasom dyr, parkerede koretojer og faste genstande pa eller uden for korebanen Af de færdselselementer var biler, 3534 motorcykler, 3125 knallerter, 4054 cykler og 328 koretojer i evrigt, hvorunder sporvogne, jernbanetog og hestekoretojer mv er henregnet Endvidere var i alt fodgængere impliceret i færdsels, herunder ogsáuskadte sforvoldende fodgængere, jfr tabel 13 label 10 færdsels med personskade fordelt efter antal impliceréde færdselselementer Med 1 færdselselement alene Med 2 færdselselementer Med 3 færdselselementer Med 4 færdselselementer el fiere i alt Med bil impliceret Med motorcykel impliceret Med knallert impliceret Med cykel impliceret Med sporvogn, tog el a koretoj impliceret Med fodgænger impliceret Med bil og motorcykel impliceret Med bil, motorcykel og knallert impliceret

12 12 Tabel 11 Uheld fordelt efter antal personskader 1963 i alt Hovedstaden' Hovedst forstæder' Provinsbyer Provins fortæder Bymæs byggeler' Landdistrikter i alt med 1 personskade med 2 personskader med 3 personskader med 4 personskader med 5 el fl personskader Uheld med dræbte i alt med 1 dræbt med 2 dræbte med 3 el fl dræbte 'Kobenhavn, Frederiksberg, Gentofte 'De i note 1 til tabel 2 nævnte forstadspolitikredse 'Se note 2 til tabel 2 Tabel 12 Uheld fordelt efter færdselssituation Uheld i alt Hovedstaden Hovedstadens forstæder' Provinsbyer Provinsbyforstæder BYmæssige9 bebyggelser Landdistrikter i alt A Sammensted mellem kerende i samme korselsretning i modsatkor, ':i,ring i krydsende korselsretn sving mod venstre sving mod bore kort frem i sving mellem kerende i ovrigt B Anden færdselssituation Sammensted mellem kerende og fodgængere Pákorsel af dyr Pákorsel af faste gen stande Lovligt park keretej Ulovligt park keretej Hellefyr el andet pá kerebanen Kantsten Autoværn Vejtræ Andet uden for kerebanen Andre 'Kobenhavn, Frederiksberg, Gentofte 'De i note 1 til tabel 2 nævnte forstadspolitikredse 'Se note 2 til tabel 2

13 13 Tabel 13 implicerede færdselselementer færdselselementer Pr 1000 koretojer ved trets begyndelse Færdselselementer i alt Biler Personbiler Alm personbiler Hyrevogne Udlejningsbiler Vare og lastbiler Bruttovægt hojst 3500 kg Varebiler med sortgule nr pl Varebiler med gule nr pl Lastbiler Bruttovægt over 3500 kg Uden páhængsvogne Med páhængsvogne Sættevognstog Rute og turistbiler Motorcykler Uden sidevogn Med sidevogn Kabinescooter og lign Knallerter Cykler Sporvogne jernbanetog Andet keretej, ryttere mm Fodgængere Ikke egentlige færdselselementer 'Indtil 3000 kg bruttovægt Over 3000 kg bruttovægt 81 For de registrerede koretojer samt for knallerter er foretaget en beregning over antal implicerede koretojer i forhold til den samlede koretejspark ved árets begyndelse Af denne opgerelse fremgár, at 21 biler af hver 1000 registrerede biler var impliceret i færdsels med personskade i 1963 For motorcykler var det tilsvarende tal 34, jfr tabel 13 I ovrigt er der væsentlige forskelle mellem de forskellige kategorier af biler, hvorved der dog má tages i betragtning, at der ogsá er meget betydelige forskelle med hensyn til koretojernes anvendelse Hyrevogne anvendes saledes hovedsagelig inden for byomráder, hvor ulykkeshyppigheden er relativ stor Disse koretojer borer end videre ligesom udlejningsbiler, sterre lastbiler og rutebiler relativt meget, medens feks det gennemsnitlige antal kerte km er mindre for motorcykler end for biler 5 Forholdene pá sstedet let af personskader og antal med personskade pr 1000 indbyggere inden for bygrupper er meddelt i tabel 14, hvoraf fremgár at antallet af personskader og pr 1000 indbyggere er stigende med stigende bystorrelse Detaillerede oplysninger om forholdene pá sstedet er særskilt for hver hovedlandsdel og herindenfor med opdeling efter gadens eller vejens art meddelt i tabel III side 32, jfr tabel 15 Herudover er i tabel XV side 64 meddelt oplysninger om enes fordeling efter hovedársag og forholdene pá sstedet For de 3169 med personskade pá hovedveje, svarende til 18 pct af samtlige, er foretaget en opgerelse særskilt for hver enkelt hovedvej og herindenfor efter hovedlandsdel, jfr tabel XVI side 68 I jernbaneoverskæringer forekom i alt 71 med tilsammen 11 dræbte og 73 personskader i evrigt, jfr tabel 16 I eller ved fodgængerovergange og ved sporvognsstoppesteder forekom i 1963 i alt med tilsammen 1928 personskader, hvoraf 53 med dedelig udgang, jfr tabel 17 For disse er endvidere

14 14 Tabel 14 Personskader og pr 1000 indbyggere Personskader pr 1000 indb Uheld pr 1000 indb ,94 4,77 3,94 3,75 Hovedstadeni 7,69 6,86 6,70 6,02 Hovedstadens forstæder2 4,91 4,56 3,95 3,72 Provinsbyer i alt 4,46 4,42 3,75 3,68 Over indb (2 byer) 6,35 6,78 5,55 5, » (2» ) 4,75 4,59 4,01 3, » (4» ) 3,45 3,26 2,92 2, » (9» ) 4,68 3,91 3,74 3, » (16» ) 4,01 3,85 3,41 3, » (21» ) 4,04 5,35 3,31 4,34 under 5 000» (31» ) 2,77 2,68 2,19 2,21 Ovrige land 4,02 4,11 2,81 2,79 'Kobenhavn, Frederiksberg, Gentofte De i note I til tabel 2 nevnte forstadspolitikredse foretaget en fordeling efter det færdselselement, hvortil hoved$rsagen var knyttet, jfr afsnit 6 nedenfor og tabellerne 21 og 22 6 Uheldsforvoldende færdselselementer Udfra de af politiet meddelte oplysninger om sársager er foretaget en opdeling af de implicerede personer pá sforvoldende og ikkesforvoldende personer Blandt ikkesforvoldende personer er alene medtaget dræbte og tilskadekomne personer, medens der for sforvoldende personer ogsá er medtaget uskadte sforvoldende personer For de sforvoldende er foretaget opgerelser deis vedrorende de sforvoldende personer, deis vedrorende de befordringsmidler de sforvoldende personer benyttede Hertil kommer med personskader, hvor sársagen ikke var knyttet til noget egentligt færdselselement, men til forhold vedrorende andre faktorer sásom kerebanen, vejret, belysningsforhold, dyr pá kerebanen eller andet Tabel 15 Uheld fordelt efter forholdene pá sstedet i alt personskader Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Bebyggelsesforhold : Tæt bebygget langs vejen Ikke tæt bebygget Gadens eller vejens art: Hovedvej Ikke bygade Bygade Bygade i ovrigt Landevej Andre veje Kryds eller ikke kryds : Kryds mv Udkersel fra ejendom, port, servicestation el lign Kurve el sving Lige korebane Jernbaneoverskæring

15 15 Tabel 16 Uheld i jernbaneoverskæringer 1963 Hovedársagen knyttet til Bil Motorcykel Knallert Cykel Andet mate etas personskader i alt Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne i alt a Vejens art : Hovedvej, ikke bygade Hovedvej, bygade Bygade i ovrigt Landevej Andre veje b Regulering eller skiltning: Bevogtet, born eller halvbom Ubevogtet, lys eller lydsignal Ubevogtet i evrigt c Lysforhold : Ikke lygtetid, dagslys, tusmorke I lygtetid For de sforvoldende personer omfatter opgerelsen dræbte og tilskadekomne samt som nævnt uskadte sforvoldende personer med opdeling for hver gruppe efter alder og benyttet befordringsmiddel For personer knyttet til motorkoretoj er tillige skelnet mellem forer og ikkeforer Af samtlige sforvoldende personer kom eller 60 pct sely til skade ved et, medens 6974 af de sforvoldende personer forblev uskadte Opdeles disse i alt sforvoldende personer efter benyttet befordringsmiddel ses imidlertid, at der er væsentlige forskelle mellem trafikantgrupperne, jfr tabel 18 Sammenlignes antallet af sforvoldende personer med de ved disse indtrufne personskader for ikkesforvoldende personer ses endvidere, at det i særlig grad er sforvoldende bilister, der giver anledning til personskader for ikkesforvoldende personer, jfr ligeledes tabel 18 Fordeles samtlige dræbte og tilskadekomne efter det færdselselement, hvortil hovedársagen var knyttet og herindenfor efter det befordringsmiddel de dræbte og tilskadekomne personer havde benyttet, vil det ses, at hovedársagen til personskader var knyttet til personbil 2395 af disse personskader vedrerte sforvoldende personbilister og 4540 ikkesforvol Tabel 17 Uheld i eller ved fodgængerovergange og sporvognsstoppesteder 1963 i alt personskader i Alvorlig tilskadekomne Lettere tilskadekomne Fodgængerovergang i alt Fodgængerovergang ved kryds Anden fodgængerovergang, gult blinklys Anden fodgængerovergang, zebrastribet ikke gb I eller ved fodgængerovergang i evrigt Ved sporvognsstoppested i alt

16 I 16 Tabel 18 Implicerede personerl 1963 Uheldsforvoldende personer Drebte og tilskadek Uskadte Bilister Ikke sforvoldende drebte og tilskadekomne Motorcyklister Knallertkorere Cyklister Korende i ovr Fodgængere Personer i alt Hoveddrsagen knyttet til: Personbil Lastbil eller bus Motorcykel Knallert Cykel Andet koretoj Fodgængere Vejforhold mv 'Dvs drebte og tilskadekomne s og ikkesfoivoldende personer samt uskadte sforvoldende personer dende bilister, medens de ovrige i alt 3358 personskader forvoldt af personbiler, vedrerte personer, der benyttede andre befordringsmidler, nemlig 1227 motorcyklister, 630 knallertkorere, 860 cyklister, 43 korende i ovrigt og 598 fodgængere For sforvoldende korende pá tohjulede koretojer samt for sforvoldende fodgængere gæ1der, at disse i langt mindre udstrækning har givet anledning til personskader for personer, der benyttede andet transportmiddel, jfr tabel 18 Opdeles de sforvoldende personer efter aldersgrupper ses yderligere, at en relativ stor andel af de yngre sforvoldende motorkorere selv kommer til skade ved et, medens det for de ikke sforvoldende personer i hojere grad er bornene og de andre, der rammes Af sforvoldende 1819 árige motorkerere kom sáledes 59,6 pct selv til skade ved et, medens den tilsvarende andel var 32,2 pct for sforvoldende motorkorere i aldersgruppen ár For de dræbte og tilskadekomne ikke sforvoldende personer var der navnlig blandt fodgængere og cyklister mange born og andre, og blandt knallertkorere relativt mange i aldersgruppen 5069 ár, jfr tabel 19, og tabel XII side 48 med hen Tabel 19 Uheldsforvoldende og ikke sforvoldende personer fordelt efter alder Sr 7 14 Sr al De implicerede personers alder Sr 2024 Sr Ar Sr 70 Sr og derover Uoplyst Uheldsforvoldendel Hoveddrsag knyttet til: Personbil Lastbil eller bus Motorcykel Knallert Cykel Andet koretoj Fodgængere Ikke sforvoldende Benyttet befordringsmiddel: Biler Motorcykel Knallert Cykel Andet koretoj Fodgængere 'Drebte, tilskadekomne og uskadte rdrebte og tilskadekomne

17 17 Tabel 20 Uheldsforvoldende Were fordelt efter alder Uheldsforvoldende forer i alt Almindelig' personbil Hyrevogn Hovedársagen knyttet til: Udlejningsvogn Lastbil' Bus Motorcykel 17 ár » » » » ár ár og derover Tilsammen 'Kombinerede vare og personbiler registreret med sortgule nummerplader er medregnet under personbiler Tabel 21 Personskader i eller ved fodgaengerovergange eller ved sporvognsstoppesteder Fordeling efter sforvoldende element 1963 Person skader i alt PersonbiP LastbiP Bus Hovedársagen knyttet til Motorcykel Knallert Cykel Andet koretoj Fodgænger Vej og vejrmv Drsebte og tilskadekomne i alt I eller ved fodgængerovergang Ved kryds Ved gult blinklys Zebrastribet, ikke gult blinklys Fodgængerovergang i ovrigt Ved sporvognsstoppested 'Kombinerede vare og personbiler registreret med sortgule nummerplader er medregnet under personbiler Tabel 22 Personskader i eller ved fodgaengerovergange eller ved sporvognsstoppesteder 1963 Fordeling efter benyttet befordringsmiddel Personskader i alt Personbit' LastbiP Benyttet befordringsmiddel Bus Motorcykel Knallert Cykel Andet koretoj Fod Ben gere Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Drsebte og tilskadekomne i alt Hovedársagen knyttet til: Personbil' Lastbil' Bus Motorcykel Knallert Cykel Andet koretoj Fodgænger Vej og vejrforholdene mv 'Kombinerede vare og personbiler registreret med sortgule nummerplader medregnet under personbiler

18 18 Tobel 23 og tilskadekomne fordelt efter sforvoldende faerdselselement 1963 og tilskadekomne Bil Motorcykel Benyttet befordringsmiddel Knallert Cykel Sporvogn eller andet koretoj Fodgængere og tilskadekomne i alt Hoveddrsagen knyttet til: Personbil Lastbil Bus Motorcykel Knallert Cykel Sporvogn eller andet koretoj Fodgængere Vej, vejrforhold mv syn til nærmere enkeltheder, bla vedrerende opdelingen af de sforvoldende personer pa uskadte og skadede For sforvoldende forere af motorkeretajer, hvortil der kræves forerbevis, er foretaget en særskilt opgorelse, idet der inden for hver keretejsart er fore taget en fordeling efter tidspunktet for forerbevisets udstedelse og formers alder, jfr tabel XVIII side 72 Af de i alt , hvor den sforvoldende person var forer af et motorkeretej, hvortil der krie ves forerbevis, var 343 forere uden forerbevis, 1023 ferere havde fact forerbevis samme Ar som et fandt sted, 1218 Aret for og 7775 tidligere Af samtlige sforvoldende ferere var 1267 under 20 Ar, og i alt 2223 i aldersgruppen Ar, jfr tabel XVIII side 72 Som supplement til denne tabel, er der i tabel 20 meddelt oplysninger for forere under 22 Ar opdelt i etárs aldersgrupper For de personskader, der forekom ved i eller ved fodgiengerovergange og ved sporvognsstoppe Tobel 24 Uheld med personskade fordelt efter hovedársager personskader Arsagsgruppel Hovedársag Bil Motorcykel eller knallert Hoved'arsag knyttet til Cykel Sporvogn, tog mv Fodganger Vej, vejr, dyr 11 Opfyldte ikke vigepligt Standsede ikke for stopsignal Overhalede uforsigtigt Uforsigtig kersel Uforsigtig manovre Uforsigtighed i ovrigt GAendes uforsigtighed Spirituspávirkning Forhold vedr personerne i ovrigt Arsagsforhold vedr keretejet Arsagsforh vedr kerebane mv Andre Arsagsforhold Se bilag

19 19 Tobel 25 Implicerede spirituspávirkede personerl fordelt efter spirituspromillens statrrelse Benyttet befordringsmiddel Personbil Lastbil el bus Motorcykel Knallert Cykel Andet keretoj Fodgængere Promille : 0,1 0, ,5 0, ,0 1, ,5 1, ,0 2, ,0 og derover Uoplyst dræbte og tilskadekomne s og ikke sforvoldende personer samt uskadte sforvoldende personer den ferste time efter et 'Ikke prevet finden for steder, er der i tabel 21 og 22 meddelt oplysninger om de skadede personers fordeling efter det færdselselement, hvortil hovedársagen var knyttet For personskaderne ved i eller ved fodgængerovergange og sporvognsstoppesteder er endvidere i tabel 23 foretaget en fordeling af personskaderne efter det befordringsmiddel, de skadede personer benyttede, samtidig med at der er skelnet mellem de færdselselementer, hvortil hovedársagen var knyttet 7 Arsagsforhold Ved politiets udfyldelse af de indberetningsskemaer, der benyttes ved indberetning til Det statistiske Departement om færdsels med personskade, anforer politiet hovedársagen til færdselset sammen med eventuelle biársager Til brug for ársagsangivelsen benyttes den i bilag 1 anferte ársagsfortegnelse, der omfatter 77 ársagsforhold, dækkende de hyppigst forekommende ársager til færdsels I indberetningen meddeles herudover i tekst en kortfattet beskrivelse af ets forskellige faser og ársagssammenhæng I denne beskrivelse gives der i nogen udstrækning mulighed for at kontrollere den af politiet anferte hovedársag, sáledes at en ensartet vurdering af sársagerne sá vidt muligt kan sikres for alle landets forskellige dele Ved den gennemforte opdeling efter sársager er den sáledes udvalgte hovedársag benyttet som fordelingsgrundlag, hvorved der ikke er tilsigtet en udtemmende redegorelse for det ofte meget komplicerede sammenspil mellem den række menneskelige og fysiske faktorer, der har haft et som resultat De menneskelige herunder de psykiske faktorers betydning i ársagssammenhængen vil sáledes kun ufuld komment kunne belyses i en sádan summarisk statistisk behandling af sársagerne, máske med undtagelse af ársagsgruppen spirituspávirkning Den benyttede ársagsgruppering med de nævnte 77 ársagsforhold er opdelt i 5 hovedgrupper En hovedgruppe omfatter forhold vedrorende færdselen, hvorved forstás ársager, der kan henferes til den made et keretoj er fort pá, fodgængeres uforsigtighed eller lignende Denne hovedgruppe er opdelt i 7 undergrupper I disse er der yderligere skelnet mellem delgrupper En anden hovedgruppe omfatter ársagsforhold vedrorende de implicerede personer sásom spirituspávirkning, træthed, uopmærksomhed, sygdom eller lignende, og en tredie hovedgruppe omfatter ársagsforhold vedrorende det benyttede keretoj, feks mangler ved bremser, lygter eller andet Herudover er benyttet ársagsgrupper vedrorende vej, vejr eller lignende forhold, dyr eller andet Ikke alene, hvor ársagen er tillagt et keretejs forer, men ogsá de, hvor skylden er tillagt passagererne, er henfort til vedkommende keretejsgruppe Bortset fra sporvogns, der netop for en stor del omfatter tilfælde, hvor passagerer ved egen uforsigtighed er kommet til skade, borer det dog til undtagelseme, at sársagerne má sages hos passagererne M samtlige personskader kan henregnes til ársagsforhold vedrorende færdselen, 5034 til ársagsforhold vedrorende personerne, 324 vedrerende keretejet og 320 til ovrige ársagsforhold, jfr tabel 24 og tabellerne XIIIXV side 5267, vedrorende nærmere enkeltheder I tabel XIII side 52 gives en oversigt over fordelingen efter hovedársag og det færdselselement, hvortil hovedársagen var knyttet, medens der i tabel XIV gives mere detaillerede oplysninger for hvert sforvoldende færdselselement med opdeling efter den sforvoldende

20 I 20 Tabel 26 med hovedársag knyttet til kreretojet Arsagsgruppe 31, jfr bilag 1 Mangler Mangler Mangler Mangler Anden ved ved ved ved Punk Slidte mangel bremser styretoj forlygter baglygter tering dæk ved el reflekser materiel Personbil Lastbil Bus Motorcykel Knallert Cykel Andre kerende persons alder I tabel XV er ene inden for hver Arsagsgruppe opdelt efter forholdene pá sstedet Med hensyn til sammenligninger med tidligere ár henvises til tabel XX side 76 Spirituspávirkning forekom som hovedársag ved i alt 1283 svarende til 7,3 pct of samtlige Ved disse indtraf i alt 1668 personskader, hvoraf 80 med dodelig udgang svarende til 6,4 pct af samtlige personskader, henholdsvis 9,9 pct af samtlige drabte ved færdsels i 1963 Oplysninger om spirituspávirkede trafikanters fordeling efter spirituspromillens storrelse er meddelt i tabel 25 Yderligere oplysninger om, hvor hovedarsagen var spirituspávirkning er meddelt i tabel XVII side 70, der indeholder en opdeling efter det ferdselselement, hvortil hovedarsagen var knyttet, og den sforvoldende persons alder Herudover er i tabel XX meddelt sammenlignelige oplysninger for árene Generel hastighedsbegrmnsning Generel hastighedsbegrmnsning har ved justitsministerielle bekendtgerelser veret gennemfert i fem Tabel 27 Oversigt over perioder med generel hastighedsbegrmnsning i 1963 Periode fra 1963 til perioder i 1963 Den pábudte generelle hastighedsbegrænsning omfattede i 1963 i alt 78 dage mod 53 dage i 1962 I lighed med foregáende ár blev generel hastighedsbegrænsning pábudt i de perioder, hvor der erfaringsmæssig er en stark trafikkoncentration omkring fá ud og hjemrejsedage, jfr oversigten over perioder med generel hastighedsbegrænsning i 1963 i tabel 27 Den maksimale kerehastighed fastsattes i navnte perioder til 100 km /t pá motorveje og 80 km /t pá andre veje, idet dog de hastighedsbegrænsninger, der permanent er geldende for en del vejstrækninger, ikke berertes af den generelle hastighedsbegrænsning Det samlede antal med tilherende person skader er for hver enkelt periode anfort i tabel 28 En del af disse vedrerer imidlertid, hvor den generelle hastighedsbegrænsning nappe kan have haft betydning, bla hvor bilister og motor cyklister ikke var implicerede, og der indtraf pá strækninger med permanent hastighedsbegransning Under hensyn hertil er der i tabel 28 tillige fore taget en opgerelse for de, der indtraf pá strekninger uden permanent hastighedsbegrænsning og alene omfattende, hvori bilister og motorcyklister var implicerede Hertil kommer, at der ogsá blandt disse i det reducerede materiale má antages at were en del, hvor den generelle hastighedsbegrænsning nappe kan have pávirket antallet af Nytár tirsdag 1/1 torsdag 3/1 Páske onsdag 10/4 tirsdag 16/4 Pinse fredag 31/5 onsdag 5/6 Ferietiden lerdag 22/6 sondag 11/8 Julen lordag 21/12 tirsdag 31/12

Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1965. Fardse1suhe1d DET STATISTISKE DEPARTEMENT. Kobenhavn 1965 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET

Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1965. Fardse1suhe1d DET STATISTISKE DEPARTEMENT. Kobenhavn 1965 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 965 Fardsesuhed 964 DET STATISTISKE DEPARTEMENT Kobenhavn 965 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Tidligere publikationer om færdsels STATISTISKE MEDDELELSER 930:

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1967:11. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1967 STATISTIK

STATISTISKE MEDDELELSER 1967:11. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1967 STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 1967:11 Fardse1suhe1d 1966 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1967 STATISTIK AN $E BU TT E Tidligere publikationer om færdsels STATISTISKE MEDDELELSER 1930: 4, 89, 1 1949: 4, 140, 4 1931:

Læs mere

Fardse1suhe1d. Road traffic accidents. Kobenhavn 1983 DANMARKS STATISTIK

Fardse1suhe1d. Road traffic accidents. Kobenhavn 1983 DANMARKS STATISTIK Fardsesuhed 982 Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 983 Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 930: 4, 89, 956: 4, 67, 4 93: 4, 9, 3 957 58: 4, 74, 2 932: 4, 94,

Læs mere

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2009 Færdselsuheld 2009 Road traffic accidents Færdselsuheld 2009 Udgivet af Danmarks Statistik December 2010 77. årgang Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalService Foto omslag: Morten

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Faerdselsuheld 1991. Road traffic accidents

Faerdselsuheld 1991. Road traffic accidents Faerdselsuheld 99 Road traffic accidents . Færdselsuheld 99 Udgivet of Danmarks Statistik November 99 9. árgang ISBN 0 0 0 ISSN 000 Pris:,00 kr. inkl. % moms Oplag: 00 Danmarks Statistiks trykkeri, Kobenhavn

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2001 Road traffic accidents Færdselsuheld 2001 Udgivet af Danmarks Statistik Nov. 2002 69. årgang Oplag: 400 Danmarks Statistiks trykkeri, København ISBN 87-501-1259-7 ISSN 0070-3516 Pris:

Læs mere

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital 48 Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital Der blev i 24 behandlet et lidt større antal tilskadekomne trafikanter end i 23. Antallet af tilskadekomne steg

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

Frdselsuheld. ' t; STATISTISKE MEDDELELSER 1963:3. Danmarks statistik. .,r. DET STATF7 -uf DEPA:<TL...', ". _.1.0Ti7K DET STATISTISKE DEPARTEMENT

Frdselsuheld. ' t; STATISTISKE MEDDELELSER 1963:3. Danmarks statistik. .,r. DET STATF7 -uf DEPA:<TL...', . _.1.0Ti7K DET STATISTISKE DEPARTEMENT Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1963:3 Frdselsuheld 1961 DET STATISTISKE DEPARTEMENT Kobenhavn 1963 DET STATF7 -uf DEPA:

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 1999

1. Færdselsuheld med personskade 1999 7 1. Færdselsuheld med personskade 1999 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1966:8. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1966. CiT)a_J,OT EXET

STATISTISKE MEDDELELSER 1966:8. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1966. CiT)a_J,OT EXET STATISTISKE MEDDELELSER 1966:8 Fardse1suhe1d 1965 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1966 DANMARKS STATISTIK CiT)a_J,OT EXET Tidligere publikationer om færdsels STATISTISKE MEDDELELSER 1930: 4, 89, 1 1948: 4,

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 2000

1. Færdselsuheld med personskade 2000 7 1. Færdselsuheld med personskade 2000 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 DATO: April 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607520 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 DATO: Februar 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607445 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 indhold OPSUMMERING AF 2. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2008 Færdselsuheld 2008 Road traffic accidents Færdselsuheld 2008 Udgivet af Danmarks Statistik December 2009 76. årgang Oplag: 300 Printet hos ParitasDigitalService Trykt udgave: Pris:

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 DATO: Juni 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978 87 7060 698 1 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Trafikanters uheldsrisiko

Trafikanters uheldsrisiko Trafikanters uheldsrisiko Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Ermelundsvej 11, 8 Gentofte, Danmark Indledning I bestræbelserne på at mindske risikoen for færdselsuheld,

Læs mere

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode. Personskader og byområder (paper) Trafikdagene 1998 I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 1. indb.

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1971:1. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn BguoTEKET

STATISTISKE MEDDELELSER 1971:1. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn BguoTEKET STATSTSKE MEDDELELSER 97: Fardsesuhed 968 DANMARKS STATSTK Kobenhavn 97 V BguoTEKET Tidligere publikationer om færdselsuheld STATSTSKE MEDDELELSER 930: 4, 89, 950: 4, 45, 93: 4, 9, 3 95: 4, 5, 3 93: 4,

Læs mere

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 1 Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 Overlæge Lars Binderup Larsen Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Tilskadekomne ved trafikulykker i 2005 Der blev i 2005 behandlet 4.805 tilskadekomne personer

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

temaanalyse fodgængerulykker

temaanalyse fodgængerulykker temaanalyse fodgængerulykker 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606561 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 FODGÆNGERULYKKER 2001-2010 Dette notat handler om

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004

Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004 101 Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Antal tilskadekomne 3230 3054 3238 3306 3447 3585 3546 3754 3512 3538 Number of injured Politiets

Læs mere

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2.

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2. 72 Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital efter færdselsulykke i perioden 1978 til 23. 4 23 35 3 25 2 22 21 2 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 DATO: December 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-728-5 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL 2012...

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 75. årgang Oplag: 325 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 55,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Titel: Cykelfelter Sikkerhedsmæssig effekt i signalregulerende kryds Rapport nr. 51 Dato: August

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

Trafikulykker for året 2016

Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): 978-87-93436-73-2 Copyright: Vejdirektoratet, 2017 Indhold Opsummering af året 2016 4 Forudsætninger og indhold 5 Generel

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1971:12. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1971 BIBLIOTEKET

STATISTISKE MEDDELELSER 1971:12. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1971 BIBLIOTEKET STATISTISKE MEDDELELSER 97: Fardsesuhed 969 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 97 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Tidligere publikationer om faerdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 930: 4, 89, 95: 4, 5, 3 93:

Læs mere

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. november 2012 Mette Engelbrecht Larsen metl@vd.dk 7244 3348 DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL RESULTATER FRA DEN UDVIDEDE DØDSULYKKESSTATISTIK INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU)

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Af Torfinn Larsen Vejdirektoratet 1. Indledning Den løbende, landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) startede i sin nuværende form i august 1992. Tidligere

Læs mere

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Mere trafik færre ulykker Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Trafikmængden i Danmark stiger, mens antallet af dræbte og skadede i trafikken

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1970:6. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1970 BIBLIOTEKET

STATISTISKE MEDDELELSER 1970:6. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1970 BIBLIOTEKET STATISTISKE MEDDELELSER 970:6 Fardsesuhed 967 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 970 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 930: 4, 89, 949: 4, 40, 4

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

- et samarbejde om kommuneveje. Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde

- et samarbejde om kommuneveje. Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde - et samarbejde om kommuneveje Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde 2 Udgiver: Kommunalteknisk Chefforening og Vejdirektoratet, april 2000. Rapport: Redaktion: Oplag: Tryk: Eksisterende nøgletal

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (01/06) 1 BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1972:4. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1972 BIBLIOTEKET

STATISTISKE MEDDELELSER 1972:4. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1972 BIBLIOTEKET STATSTSKE MEDDELELSER 972:4 Fardsesuhed 970 DANMARKS STATSTK Kobenhavn 972 DANMARKS STATSTK BBLOTEKET Tidligere publikationer om færdselsuheld STATSTSKE MEDDELELSER 930: 4 89 95: 4 5 3 93: 4 9 3 952: 4

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. september 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christina

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik. // December 2014 // Af Amalie Kirsten Plum

Rådet for Sikker Trafik. // December 2014 // Af Amalie Kirsten Plum // December // Af Amalie Kirsten Plum BRUG AF SIKKERHEDSSELE BRUG AF SIKKERHEDSSELE Brug af sikkerhedssele samt motorcyklisters brug af styrthjelm og refleksvest // December // Af Amalie Kirsten Plum Udgivet

Læs mere

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606585 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 Notatet omhandler

Læs mere

Byggevirksomheden historiske oversigter

Byggevirksomheden historiske oversigter Byggevirksomheden historiske oversigter 1. Indledning Realdania, Boligøkonomisk Videnscenter har i 2013-14 finansieret et projekt, der skulle etablere lange tidsserier på en række områder inden for bygge-

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

1 - Problemformulering

1 - Problemformulering 1 - Problemformulering I skal undersøge, hvordan fart påvirker risikoen for at blive involveret i en trafikulykke. I skal arbejde med hvilke veje, der opstår flest ulykker på, og hvor de mest alvorlige

Læs mere

Standardformular STANDARDFORMULAR 1

Standardformular STANDARDFORMULAR 1 1 Bilag 1 Standardformular STANDARDFORMULAR 1 1) Identiteten på det selskab, som er udsteder af den underliggende aktie, hvortil der er knyttet stemmerettigheder, herunder selskabets fulde navn og selskabsform:

Læs mere

Trafikuheld. Året 2006

Trafikuheld. Året 2006 Trafikuheld Året 006 Juni 007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postboks 908 0 København K Tlf.: 744 3333 Fax.: 335 6335 Notat: Trafikuheld Året 006 Dato: 8. juni 007 Forfatter: Stig R. Hemdorff Udgiver:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love 1) 2011/1 LSF 197 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2012-511-0092 Fremsat den 14. august 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik 1.193 dræbte Det har vi lært Dødsulykkestatistik 2010-2015 Titel Dødsulykkesstatistik 2010-2015 1.193 dræbte - det har vi lært Dato: December 2016 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-63-3 ISBN:

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Af Senior projektleder Eva Willumsen og økonom Jonas Herby, COWI Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN 1603-9696 1 Baggrund og formål

Læs mere

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler Effekt af blinkende grønne fodgængerer Af Bo Mikkelsen Aalborg Kommune Tidl. Danmarks TransportForskning Email: Bmi-teknik@aalborg.dk 1 Baggrund, formål og hypoteser Dette paper omhandler en undersøgelse

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Viden indsamlet i forbindelse med projektet om ældre cyklister

Viden indsamlet i forbindelse med projektet om ældre cyklister Notat 23. februar 2015 ANM Viden indsamlet i forbindelse med projektet om ældre cyklister 2014-2015 Ældre 1 cyklisters uheldsrisiko Ældre kommer mere alvorligt til skade i uheld Det er vigtigt at være

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 21. NOVEMBER 2012 Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 AF ANN-KATHRINE EJSING Resumé Blandt børn og unge i alderen 0-24 år skete der i 2011 270.000 ulykker, hvilket afspejler, at 13,6 pct. var udsat

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 27 Offentligt Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål 2. Lovforslagets indhold 3. Forbud mod visse

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Bilag 1D: Undersøgelse af modulvogntogs nationalitet

Bilag 1D: Undersøgelse af modulvogntogs nationalitet Vejdirektoratet Side 1 1 INDLEDNING Som led i evalueringen af forsøget med modulvogntog er der gennemført to undersøgelser af nationaliteten på modulvogntog. Undersøgelserne er gennemført ved betalingsanlægget

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej.

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 43 Motortrafikvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune XX.XX 2010 (UDKAST) Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Teknik og Miljø Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk.

Læs mere

Til toppen. Lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014 om vægtafgift af motorkøretøjer mv.

Til toppen. Lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014 om vægtafgift af motorkøretøjer mv. Lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014 om vægtafgift af motorkøretøjer mv. Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue) Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.8.4

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere