DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)"

Transkript

1 Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 2 Dato : 13. marts 2007 Start kl. : Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Deltog x x x x x H:\Dagsorden 02 SU.doc Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Konstituering Præsentation af nye medarbejdere Sundhedsudvalgets 2. udkast til visioner og overordnede mål Sundhedsaftale mellem Norddjurs Kommune og Region Midtjylland Udmøntning af sundhedspuljen Udmøntning af puljen til mindre lokale projekter Sund-By netværket Samarbejdsaftake mellem Norddjurs Kommune og Grenaa Apotek Orientering om sundhedstjek til medarbejdere Orientering vedrørende Gang i Danmark Orientering vedrørende KRAM-undersøgelsen Orientering samarbejde med praktiserende læger Eventuelt H:\Dagsorden 02 SU.doc Norddjurs Kommune

3 1. Konstituering. I henhold til 22, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Valg af formand og eventuelt næstformand sker ved flertalsvalg efter reglerne i styrelseslovens 24, stk. 1, med mindre der i udvalget er enighed om andet. Valget ledes af det tilstedeværende udvalgsmedlem, der har længst anciennitet som kommunalbestyrelsesmedlem. Jens Peter Jellesen blev valg til formand og Helle Thomsen til næstformand. 1

4 2. Præsentation af nye medarbejdere. Præsentation af sundhedsafdelingens nye medarbejdere. Taget til efterretning. 2

5 3. Sundhedsudvalgets 2. udkast til visioner og overordnede mål. Sundhedsudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes en sundhedspolitik for den kommende Norddjurs Kommune. På baggrund af de indledende drøftelser på Sundhedsudvalgets møder den 8. august 2006 og den 19. september 2006 har Sundhedsafdelingen udarbejdet et notat i forhold til det forestående arbejde med sundhedspolitikken. Notatet gennemgår sammenhængen mellem kommunens overordnede planstrategi og sektorpolitikken på sundhedsområdet. Derudover fremlægges i notatet et forslag til de overordnede rammer og metode for udarbejdelsen af en sundhedspolitik for Norddjurs Kommune. Konkret foreslås bl.a., at startskuddet til arbejdet med sundhedspolitikken bliver en sundhedskonference med deltagelse af alle med interesse for sundhedsområdet. Sundhedsafdelingen har endvidere udarbejdet forslag til program for konference samt forslag til tidsplan for udarbejdelsen af sundhedspolitikken. Forvaltningen foreslår en proces, hvor alle med interesse for sundhedsområdet inddrages mest muligt. Endvidere at det bliver en dynamisk proces således forventes sundhedspolitikken politisk behandlet inden sommerferien Sundhedsdirektøren indstiller den 23. oktober 2006, at Sundhedsudvalget drøfter sundhedspolitikken på baggrund af det udleverede materiale, at Sundhedsafdelingen udarbejder et kommissorium til styring af det videre arbejde, at tidsplanen for processen godkendes, at der besluttes en dato for sundhedskonferencen, at udkast til program for sundhedskonferencen godkendes. Der vedlægges følgende bilag: Notat vedrørende tilblivelse af sundhedspolitik i Norddjurs Kommune. Tids- og procesplan. Råudkast til program for sundhedskonference. Sundhedsudvalget den 23. oktober 2006 Udvalget drøftede visioner, værdier og overordnede mål. 3

6 Sundhedsafdelingen udarbejder på grundlag af udvalgets drøftelse forslag for visioner og mål til næste møde. Sundhedsafdelingen får til opgave at udarbejde kommissorium til styring af den videre proces. Tidsplanen godkendtes. Program for sundhedskonferencen principgodkendes, men skal tilrettes. Færdigt forslag skal præsenteres på næste møde. Sundhedsafdelingen På baggrund af udvalgets drøftelser på mødet den 23. oktober har Sundhedsafdelingen udarbejdet forslag til sundhedspolitisk vision og overordnede mål med henblik på fremlæggelse på Sundhedskonferencen den 10. januar Sundhedsafdelingen udarbejder et kommissorium for planlægning og styring af processen vedr. sundhedspolitikken. Kommissoriet foreslås forelagt på Sundhedsudvalgets møde den 16. januar Sundhedsafdelingen har endvidere udarbejdet endeligt udkast til program/invitation. Program/invitation sendes ud i den første uge af december. Sundhedsafdelingen har påbegyndt planlægningen af Sundhedskonferencen. Orientering herom gives på mødet. Sundhedsudvalget den 16. januar 2007 Sundhedskonferencen drøftes med henblik på: Færdiggørelse af Sundhedsudvalgets forslag til Sundhedspolitik vision og overordnede mål. 4

7 Udarbejdelse af inspirationskatalog for det videre arbejde med implementering af sundhedspolitikken. Evaluering af konferencen. Udkast til kommissorium for processen vedr. sundhedspolitikken eftersendes med henblik på drøftelse. Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsafdelingen på baggrund af Sundhedsudvalgets drøftelse udarbejder udkast til sundhedspolitisk vision og overordnede mål at Sundhedsafdelingen udarbejder inspirationskatalog for det videre sundhedsarbejde at Sundhedsudvalget godkender kommissorium for det videre arbejde med sundhedspolitikken. Indstillingen godkendt. Sundhedsafdelingen På baggrund af Sundhedsudvalgets drøftelser af vision og overordnede mål på sit møde den 16. januar 2006 samt inspirationskataloget for det videre sundhedsarbejde, har Sundhedsafdelingen udarbejdet forslag til 2. udgave af vision og overordnede mål. Det skal bemærkes, at der på Sundhedskonferencen kun var få bemærkninger, der direkte relaterede sig til visionen og de overordnede mål. På baggrund af dette er der kun foretaget småjusteringer i forhold til det første udkast. Udkastet foreslås sendt i høring i 8 uger i perioden den 15. marts 2007 til den 10. maj 2007 til følgende høringsparter: Alle politiske udvalg Praksissektoren i Norddjurs Kommune Regionshospitalet Randers og Grenaa Patientforeninger i Norddjurs-området 5

8 Erhvervsrådet i Norddjurs Kommune Ældre- og handicaprådet i Norddjurs Kommune De fire samråd i Norddjurs Kommune Borgere i Norddjurs Kommune Sundhedsdirektøren indstiller, at 2 udkast til vision og overordnede mål godkendes at 2. udkast til vision og overordnede mål sendes til høring i 8 uger fra den 15 marts 2007 til den 10.maj /. Udkast til sundhedspolitiske visioner og overordnede mål./. Inspirationskatalog. Udvalget godkendte indstillingen med følgende ændringer: 5 bullit får følgende ordlyd: I Norddjurs Kommune skal der satses på forebyggelse og sundhedsfremme, Og ny bullit I Norddjurs Kommune skal der arbejdes for sunde miljøer. 6

9 4. Bilateral Sundhedsaftale mellem Norddjurs Kommune og Region Midtjylland. Den nye sundhedslov og bekendtgørelse om sundhedsaftaler stiller krav om, at regionerne skal indgå aftaler med de enkelte kommuner på fem centrale områder. Processen med at få udarbejdet sundhedsaftalerne er treleddet. Den generelle aftale, er blevet udarbejdet i efteråret og vinteren Der har været nedsat 5 temagrupper, der hver især har udarbejdet et udkast til en generel aftale for hvert deres område: Indlæggelse og udskrivning, træningsområdet, hjælpemiddelområdet, indsatsen overfor mennesker med sindslidelser og sundhedsfremme - forebyggelse. Region Midtjylland og kommunerne har i fællesskab besluttet at nedsætte yderligere tre grupper. vedrørende forskning og udvikling, sundhedscentre og økonomi. I regi af økonomigruppen er der udarbejdet en aftale, der er indeholdt i den generelle aftale. De to resterende grupper fortsætter deres arbejde et stykke ind i Den generelle aftale er godkendt af Sundhedskoordinations- udvalget den 15.november På baggrund af den generelle aftale er der den 3. januar 2007 afholdt "klyngemøde". En klynge er en gruppe af kommuner, der knytter op til et givent "kontakthospital". For Norddjurs Kommune er kontakthospitalet Regionshospitalet- Randers og Grenaa. Ud over Norddjurs Kommune er Syddjurs, Favrskov og Randers Kommuner med i klyngen. I klyngen har parterne forhandlet sig frem til et aftalegrundlag, som alle kommuner i klyngen har kunnet godtage. Det kan eksempelvis være i relation til ensartede varslingsfrister ved udskrivning. Den sidste fase i sundhedsaftalearbejdet er den bilaterale forhandling mellem regionen og den enkelte kommune. Denne aftale drejer sig om forhold, der er helt specielle for den enkelte kommune. Den bilaterale aftale skal godkendes i Kommunalbestyrelsen og Regionsrådet. Norddjurs Kommune og Region Midtjylland har forhandlet bilateral aftale den 27. februar Et af de store emner, der er med i den bilaterale aftale er Sundheds- og Patientskolen i Grenaa. Bilag vedr. bilateral sundhedsaftale eftersendes. 7

10 Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender den bilaterale aftale mellem Norddjurs Kommune og Region Midtjylland./. Bilateral aftale mellem Norddjurs Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsudvalget tiltræder indstillingen. 8

11 5. Udmøntning af sundhedspuljen. Med kommunalreformen og den nye sundhedslov, der trådte i kraft 1. januar 2007 overtager kommunerne bl.a. ansvaret for den borgerrettede sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats. På baggrund af dette har Norddjurs Kommune i budgettet for 2007 afsat en Sundhedspulje på kr. Sundhedspuljen skal helt overordnet anvendes til at varetage de sundhedsfremme- og forebyggelsesopgaver, der tidligere blev varetaget i de gamle amter samt sundhedstilbud til alle medarbejderne i Norddjurs Kommune. Herunder skal puljen sikre medfinansiering ved ansøgninger til eksterne puljer. Derudover skal puljen anvendes til finansiering af en videreførelse af aktiviteterne på Sundheds- og Patientskolen. På den baggrund foreslås det at udmønte Sundhedspuljen som vist i bilaget. Det skal bemærkes, at mange af opgaverne på sundhedsområdet er nye og området er under udvikling. Derfor foreslås det, at budgettet drøftes igen i august 2007 med henblik på, om der er behov for justeringer. Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget godkender Sundhedsafdelingens forslag til, hvordan Sundhedspuljen skal udmøntes at Sundhedsudvalget drøfter budget 07 igen i august 2007 med henblik på evt. justeringer./. Udkast til udmøntning af sundhedspuljen. Sundhedsudvalget godkendte indstillingen. 9

12 6. Udmøntning af puljen til mindre lokale projekter. Der foreslås afsat i alt kr. fra sundhedspuljen til støtte for interne projekter, dvs. til støtte for borgeres, foreningers og andre aktørers lokale initiativer og projekter på sundhedsområdet. Midlerne kan tildeles aktiviteter, der har til formål at forbedre sundhedstilstanden i Norddjurs Kommune. Sundhedsafdelingen foreslår følgende konkrete kriterier for tildeling af midler fra puljen: Der kan kun gives tilskud til aktiviteter, der retter sig mod borgere i Norddjurs Kommune. Der vil hovedsageligt blive givet tilskud til aktiviteter, der fokuserer på en eller flere af KRAM-faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol, Motion). Der vil blive lagt særlig vægt på aktiviteter, hvor der kan forventes en mærkbar og betydelig effekt. Der vil blive lagt særlig vægt på aktiviteter, der er baseret på en kollektiv indsats gerne med inddragelse af forskellige institutioner, foreninger mv. Der vil blive lagt særlig vægt på aktiviteter, der retter sig mod følgende særlige målgrupper: børn/unge, ældre og udsatte grupper. Der vil blive lagt særlig vægt på aktiviteter, der har til formål at øge ligheden i sundhed. Der vil blive lagt særlig vægt på aktiviteter, der på en anderledes og nyskabende måde kan medvirke til at forbedre sundhedstilstanden i Norddjurs Kommune, nå ud til de særlige målgrupper eller på anden måde medvirke til at opfylde formålet med puljen. Endeligt vil der i tildelingen af midler blive tilstræbt en geografisk dækning af hele kommunen. Der foreslås to frister årligt for ansøgninger om midler: 1. april og 1. september. Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget beslutter kriterier for tildeling af midler fra sundhedspuljen til støtte for lokale aktiviteter 10

13 at Sundhedsudvalget beslutter, om det fremadrettet er Sundhedsudvalget, der udvælger hvilke lokale projekter, der skal støttes eller om udvælgelse af projekter skal delegeres til Sundhedsafdelingen. Ansøgningsfrister til ansøgninger om midler fastsættes til: 1. maj og 1. september. De foreslåede kriterier godkendes. Udvalget skal godkende de enkelte projekter. 11

14 7. Sund-By netværket. Sund By-netværket er et netværk vedrørende udvikling af forebyggende sundhedsarbejde. Netværket er organiseret i En lokal koordinationsgruppe i de enkelte kommuner, herunder en kommunal koordinator. En plenumgruppe bestående af alle kommunale koordinatorer. Et forretningsudvalg, som vælges blandt koordinatorerne. En national netværkskoordinator og Sund By sekretariatet. Funktionen som national netværkskoordinator varetages i øjeblikket af Københavns Kommune. Sekretariatet er placeret i KL. Temagrupper for de enkelte arbejdsområder. Det overordnede formål med netværket er at styrke det lokale sundhedsfremmende og forbyggende arbejde. Konkret forpligter medlemmer sig til at arbejde for følgende to formål: At samarbejde om udvikling af hensigtsmæssige metoder og materiale i det forebyggende sundhedsarbejde. Lokalt at arbejde for en forankring af forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatsen, således at kommunen kan være en model for det lokale arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme. Sund By-netværket består i øjeblikket af 25 medlemmer dette stiger dog til 33 ved næste årsmøde i marts. Sund By-netværket arbejder i øjeblikket primært inden for tobak, alkohol, kost og fysisk aktivitet, ulykker samt sundhed på arbejdspladsen. I 2007 er kontingentsatsen for en kommune med under indbyggere kr. 12

15 Medlemskabet af Sund By-netværket bidrager til at øge medlemmernes kompetencer indenfor sundhedsfremme og til at styrke kommunernes sundhedspolitiske profil. Desuden giver medlemskab af netværket mulighed for deltagelse i projekter med finansiering fra nationale eller internationale myndigheder. Sundhedsdirektøren indstiller, at Norddjurs Kommune melder sig ind i Sund By-netværket. Medlemskabet koster kr. i Udgiften finansieres af sundhedspuljen../. Notat vedr. Sund By-netværket. Sundhedsudvalget godkendte indstillingen. 13

16 8. Samarbejdsaftale mellem Norddjurs Kommune og Grenaa Apotek. Kommunerne har pr. 1. januar 2007 overtaget ansvaret for de borgerrettede sundhedsfremme- og forebyggelsesopgaver fra de gamle amter. Borgerrettet tobaksforebyggelse- og rygestop er en af de opgaver som kommunerne fra 1. januar 2007 har overtaget ansvaret for. Norddjurs Kommune igangsætter en bred vifte af forskellige indsatser på området. Indsatserne er beskrevet i projekt Norddjurs en røgfri kommune som er forelagt Sundhedsudvalget på møde den 19. september Rygestopkurser er en del af indsatsen. Norddjurs Kommune og Grenaa Apotek er pt. I gang med at forhandle samarbejdsaftale om dette. Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget godkender aftalen mellem Grenaa Apotek og Norddjurs Kommune../. Samarbejdsaftale mellem Norddjurs Kommune og Grenaa Apotek om rygestopkurser. Sundhedsudvalget godkendte indstillingen. 14

17 9. Orientering om sundhedstjek til medarbejdere. Som en del af sundhedspolitikken i Norddjurs Kommune er det besluttet, at alle medarbejdere i kommunen sikres sundhedsfremmende tilbud. Disse tilbud omfatter sundhedstjek, rygestopkurser, motionstilbud og råd og vejledning om kost. Sundhedsafdelingen igangsætter primo marts projekt sundhedstjek til alle kommunens medarbejdere. Projektets formål er at give medarbejdere mulighed for at få indsigt i egen sundhedstilstand for at øge deres handlemuligheder mht. egen sundhed. Projektet indledes med et pilotprojekt, hvor der gives tilbud om sundhedstjek til alle medarbejdere på de tre rådhuse i Norddjurs Kommune Grenaa, Glesborg og Allingåbro. Der lægges stor vægt på frivilligheden i projektet. Selve sundhedstjekket udføres i aflukkede lokaler for at sikre medarbejderne tryghed og anonymitet. Alle regler vedrørende dataindsamling og -behandling vil blive overholdt i forbindelse med projektet. Der er indkøbt udstyr til udførelsen af sundhedstjekket i form af en konditestcykel, en vægt/fedtprocentmåler, blodtryksmåler, blodsukkerapparat, lungefunktionsmåler og kuliltemåler o.a. for i alt ca kr. Beløbet er finansieret af Sundhedspuljen. Sundhedstjekket følges senere op med tilbud om kurser i f.eks. rygestop, kostvejledning og motion../. Notat vedr. projektet Sundhedstjek for medarbejderne i Norddjurs Kommune. Tages til efterretning. 15

18 10. Orientering vedrørende Gang i Danmark. Gang i Danmark er en bred, landsdækkende kampagne iværksat og finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i samarbejde med TrygFonden. Kampagnen sætter fokus på fysisk aktivitet i hele 2007 og skal inspirere kommuner, foreninger og arbejdspladser hver for sig og i nye partnerskaber - til at finde nye veje til, hvordan vi alle kan røre os mere i det daglige. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har etableret et sekretariat til at forestå tilrettelæggelsen af aktiviteter - og udvikle Gang i Danmark i Indtil videre er 38 kommuner tilmeldt kampagnen, heriblandt Norddjurs. Kommuner, der ønsker at søge støtte til aktiviteter og initiativer i forbindelse med Gang i Danmark året, kan søge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om kr. Ansøgningsfristen er 1. maj Det første netværksmøde er onsdag den 7. marts i Horsens. Mødet skal give inspiration til masser af nye idéer, der kan sætte gang i Norddjurs Kommune. Sundhedsafdelingen vil søge støtte i forbindelse med Gang i Danmark. Tages til efterretning. 16

19 11. Orientering vedrørende KRAM-undersøgelsen. KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil mest omfattende undersøgelser om danskernes sundhed. Statens Institut for Folkesundhed står for selve gennemførelsen af undersøgelsen, som finansieres af TrygFonden og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. KRAM-undersøgelsen vil foregå i 12 kommuner i 2007 og KRAM-undersøgelsen består af en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse om borgernes sundhedsvaner og helbred (alle borgere) samt en undersøgelse af blodtryk, puls, talje- og hoftemål, vægt, højde, konditionsniveau, muskelstyrke- og balancetest samt blodprøver (et repræsentativt udsnit af borgerne). Som KRAM-kommune får man udarbejdet en sundhedsprofil, som kan være udgangspunkt for planlægning af sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter samt mulighed for netværksdannelse med andre KRAM-kommuner. Som KRAM-kommune forpligter man sig til at bistå med faglige personaleressourcer, at stille faciliteter til brug, at afholde merudgifter og at implementere konkrete aktiviteter primært rettet mod motion. Ansøgningsfristen er 1. maj I det omfang ressourcekravet ikke er for omfattende forslås, at Norddjurs Kommune ansøger om at blive KRAM-kommune. Sundhedsafdelingen har indsendt en interessetilkendegivelse, (en mail blot med interessetilkendegivelse) herom. Som det fremgår af bilaget (invitationsbrevet), er der en række krav, som kommunen skal indfri for at blive KRAM-kommune. Selve ansøgningsmaterialet vil dog først endeligt blive færdiggjort efter erfaringerne fra pilotundersøgelsen, dvs. 1. april Derfor er det vanskeligt på nuværende tidspunkt at sige noget om de endelige krav samt kommunens medfinansiering. Sundhedsafdelingen vil forelægge Sundhedsudvalget sagen til beslutning på mødet i april../. Brev til borgmesteren. 17

20 Tages til efterretning. 18

21 12. Orientering samarbejde med praktiserende læger. Sundhedsudvalget har tidligere drøftet samarbejdet mellem Norddjurs Kommune og de praktiserende læger i kommunen. I forlængelse heraf vil Sundhedsafdelingen orientere om status for samarbejdet med de praktiserende læger. Der orienteres om følgende: Praksiskonsulent: Der er udarbejdet stillingsopslag til praksiskonsulent, som udsendes til alle alment praktiserende læger i Norddjurs Kommune. Dialogmøde: Der indkaldes til dialogmøde med alle praktiserende læger i Norddjurs Kommune. Mødet finder sted den 22. marts /. Stillingsopslag til praksiskonsulent Tages til efterretning. 19

22 13. Eventuelt. Helle Thomsen orienterer om, at det bør undersøges, om Norddjurs Kommune kan være ansøger til en KL-pris: Sund

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 03/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 17. april 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A)

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. september 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand)

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 01/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro. Mødelokale kultur- og udvikling Dato : 15. januar 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. :? Sundhedsudvalget Jens Peter

Læs mere

Udkast til skabelon til Sundhedspolitik Fase 2

Udkast til skabelon til Sundhedspolitik Fase 2 Udkast til skabelon til Sundhedspolitik Fase 2 01. november 2007 Sundhedsafdelingen i Norddjurs Kommune 1 Introduktion Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 3. juli 2007 en overordnet sundhedspolitisk

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 09/2008 Sted : Mødelokale 3 - Rådhuset i Grenaa Dato : 11. november 2008 Start kl. : 11.45 Slut kl. : 15.00 Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 28 Forslag til etablering af sundhedscenter i Hvidovre Kommune 529535 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 08/2009 Sted : Rådhuset i Grenaa, lokale i direktionssekretariatet Dato : 6. oktober 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 14.45 Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V)

Læs mere

Kommunens Projektplan

Kommunens Projektplan Kommunens Projektplan Kortfattet beskrivelse af, hvorledes kommunen planlægger at bidrage til gennemførelse af KRAM-undersøgelsen, jf. Beskrivelse af KRAM-kommunens og KRAM-enhedens forpligtelser. 1. Hvilke

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 28-08-2009 Sag nr.: KB 164 Sagsbehandler: Mette Kaltoft Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Oktober 2007 Jr. nr. 1.2007.31 AKA/TDU/FKJ De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Udarbejdet af Anne Kristine Aarestrup, Tina Drud Due og Finn Kamper-Jørgensen Kortlægningen blev udarbejdet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. november 2009 Kl. 16.30 i SL 4, Sct. Michael, Administrationscentret i Slangerup Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. marts 2007 Kl. 17.00 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sundhedsaftaler med Region Syddanmark...2 2. Samarbejde

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Møde 2. september 2008 kl. 14:00 i Mødelokale 6

Møde 2. september 2008 kl. 14:00 i Mødelokale 6 Sundhedsudvalg Referat Møde 2. september 2008 kl. 14:00 i Mødelokale 6 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.:15.45 Pkt. Tekst Side 57 Orientering 1 58 SundhedscenterStruers aktiviteter 2. og delvis 3.

Læs mere

Sundheds- og frivillighedsområdet

Sundheds- og frivillighedsområdet Sundheds- og frivillighedsområdet i Ringsted Kommune Januar 2010 2 Indholdsfortegnelse: 1. Nøgletal for sundheds- og frivillighedsområdet..3 2. Organisation.3 3. Samarbejde med regionen...3 4. Formål og

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2009 Sted : Mødelokale 03, Rådhuset Grenå Dato : 9. juni 2009 Start kl. : 13:45 Slut kl. : 14.50 Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen

Læs mere

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Kerne i kommunalreform på sundhedsområdet Et mere effektivt og bedre sammenhængende

Læs mere

Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen.

Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen. Punkt 5. Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen. 2012-48804. Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig udvikling

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Region Midtjylland AC-fuldmægtig Kristoffer Stegeager Kontorchef Jens Bejer Damgaard

Region Midtjylland AC-fuldmægtig Kristoffer Stegeager Kontorchef Jens Bejer Damgaard 09. april 2014 Sted: Medborgerhuset Bindslevsplads, 8600 Silkeborg Tidspunkt: Frokost fra 12.30 Møde: 13.00-15.30 Deltagere: Hospitalsenhed Midt Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, Hospitalsledelsen

Læs mere

Norddjurs kommune vil være kendt som en sund kommune i bevægelse. I Norddjurs Kommune skal det sunde valg gøres til det lette valg

Norddjurs kommune vil være kendt som en sund kommune i bevægelse. I Norddjurs Kommune skal det sunde valg gøres til det lette valg Sundhedsafdelingen Sundhedsafdelingen er en forholdsvis ny afdeling, som har eksisteret i et års tid. Den består af en leder og 5 medarbejdere med forskellige uddannelsesbaggrunde samt erfaringer. Der

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30 15:45 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. marts 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: kl. 13,30-15,45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/11 Forslag til Frivillighedspolitik

Læs mere

DAGSORDEN. Ældrerådet. Møde nr. : 12/2007 Sted : Kulturhuset Pavillonen, Kærvej, Grenaa Dato : 19. december 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Ældrerådet. Møde nr. : 12/2007 Sted : Kulturhuset Pavillonen, Kærvej, Grenaa Dato : 19. december 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Ældrerådet DAGSORDEN Møde nr. : 12/2007 Sted : Kulturhuset Pavillonen, Kærvej, Grenaa Dato : 19. december 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.20 Medlemmer Svend Erik Christiansen (Formand) Jens Erik Madsen

Læs mere

Sundhedsstrategi. Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser. Oktober

Sundhedsstrategi. Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser. Oktober Sundhedsstrategi Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser 012 Oktober Sundhedsstrategi Banedanmark HR Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Sund i Brøndby hele livet Kick-off møde, torsdag den 13. oktober 2005 He rle v Kommune Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Afdelingschef, Ph.D. Per Antoft Herlev kommunes

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. januar 2009, kl. 12.00. GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 26. januar 2009, kl. 12.00. GENERELLE OPLYSNINGER Velfærdsministeriet 15.75.22.10 Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (RØG) Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist 26. januar 2009,

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 22. januar 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: kl. 13,30-16,00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/2 Forslag

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. november 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/50 Motion på Recept

Læs mere

Tirsdag Morgen nr. 4-2007. Sundhed er velvære

Tirsdag Morgen nr. 4-2007. Sundhed er velvære Tirsdag Morgen nr. 4-2007 Sundhed er velvære holdt i september 2006 og indledte arbejdet med kommunens nye ansvarsområde omkring det forebyggende sundhedsarbejde Konferencen her i marts gav mulighed for

Læs mere

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. Punkt 7. Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. 2010-41658. Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling fremsender til byrådets orientering status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Læs mere

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Socialstyrelsen har fra efteråret 2013 brug for 2-3 indsatskommuner, der ønsker at medvirke i afprøvning og evaluering af en række metoder og

Læs mere

Kort udgave af rapporten Sundhedsfremme og forebyggelse i Struer Kommune

Kort udgave af rapporten Sundhedsfremme og forebyggelse i Struer Kommune Sundhedsafdelingen Lene Stokholm Jensen E-mail lsj@struer.dk Tlf. 96 84 84 25 Dato: 1. februar 2007 J.nr.: 17-1-04 1/12 Kort udgave af rapporten Sundhedsfremme og forebyggelse i Struer Kommune 2/12 Kommunerne

Læs mere

Inspirationskatalog. fra. Sundhedskonference 10. januar 2007. i Norddjurs Kommune

Inspirationskatalog. fra. Sundhedskonference 10. januar 2007. i Norddjurs Kommune Inspirationskatalog fra Sundhedskonference 10. januar 2007 i Norddjurs Kommune Om inspirationskataloget 220 borgere tog i mod Sundhedsudvalgets invitation til at være med til at drøfte en kommende sundhedspolitik

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for samarbejdet mellem hospital, kommune og praktiserende læger i Horsens-klyngen.

Læs mere

Velkommen. Sundhedspolitisk Dialogforum. D. 23. oktober 2014

Velkommen. Sundhedspolitisk Dialogforum. D. 23. oktober 2014 Velkommen Sundhedspolitisk Dialogforum D. 23. oktober 2014 Dagens program: 09.00-09.05 Velkomst v. Anders Broholm 09.05-09.45 Status vedr. Politisk Sundhedsaftale 09.45-10.30 Intro til Den administrative

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Gennemgang og vurdering af regionernes mulighed for at videreføre en række amtskommunale aktiviteter

Gennemgang og vurdering af regionernes mulighed for at videreføre en række amtskommunale aktiviteter Sundhedsudvalget (2. samling) L 74 - Svar på Spørgsmål 97 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 30. maj 2005 Kontor: Stabsenheden J.nr.: 2004-2000-10 Sagsbeh.: DSI Fil-navn: div. notat 30.05.

Læs mere

Furesø Kommune REFERAT

Furesø Kommune REFERAT Furesø Kommune Social- og Sundhedsudvalget Torsdag, den 8. februar 2007, kl. 16.00 Møde nr. 3 Mødelokale: mødelokale 6 (ved atriumgården) Administrationsbygningen i Værløse Susanne Mortensen (C) Formand

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Medhat Khattab, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 02.12.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk orientering Sundhedsudvalget per ultimo oktober

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedrørende sundhedscenter/sundhedscentre

Økonomiske konsekvenser vedrørende sundhedscenter/sundhedscentre Dato: 3.4 2009 Reference: PH, KKN Direkte telefon: 89591005, 89591006 E-mail: Journalnr.: 08 17809 Økonomiske konsekvenser vedrørende sundhedscenter/sundhedscentre I forbindelse med etablering og flytning

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 11. september 2007. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H23. Møde nr.

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 11. september 2007. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H23. Møde nr. D A G S O R D E N Tirsdag den 11. september 2007 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H23 Møde nr. 4 Medlemmer: Kirsten Lee, Region Hovedstaden Per Seerup Knudsen, Region Hovedstaden Nina Berrig,

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Referat. Sundhed og Forebyggelse. Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale. Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet.

Referat. Sundhed og Forebyggelse. Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale. Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet. Referat Sundhed og Forebyggelse Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale Valbyvej 69 G Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse Sundhed og Forebyggelse den 22. august

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 14 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. Mødet startede kl. 9.05 og sluttede kl. 11.50 Lone Hansen deltog fra kl. 9.30 Der var afbud

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 12. februar 2008, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde. Medlemmer

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 12. februar 2008, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde. Medlemmer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Tirsdag den 12. februar 2008, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Medlemmer Lolan Ottesen (A) - formand Doris Børger (A) Jørgen Juel Bragge (B) Stig Møller Nielsen

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 10-01-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Rita Juhl deltog under punkterne 1-9. Bemærkninger:

Læs mere

Sammenfatning. Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen

Sammenfatning. Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen Sammenfatning 7 Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største samlede undersøgelser af danskernes sundhed. Undersøgelsen kaldes KRAM, fordi den handler om Kost,

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Grenaa Rådhus, mødelokale 18/lokale 101 Dato : 18. august 2009 Start kl. : 13:45 Slut kl. : 15.20 Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand)

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Helhedsorientering organisering, koordinering og tværfaglighed. Rehabiliteringsleder Claus Engstrup

Helhedsorientering organisering, koordinering og tværfaglighed. Rehabiliteringsleder Claus Engstrup Helhedsorientering organisering, koordinering og tværfaglighed Rehabiliteringsleder Claus Engstrup Sundhedsafdeling Tandplejen Sundhedscenter Sundhedsplejen Sundhedsteamet Rehabiliteringsenheden Randers

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. december 2008 af Karl H. Bornhøft (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn (SF)

Læs mere

Orientering: Muskel og skeletbesvær - forslag om permanent tilbud til borgere med smerter i ryggen.

Orientering: Muskel og skeletbesvær - forslag om permanent tilbud til borgere med smerter i ryggen. Punkt 13. Orientering: Muskel og skeletbesvær - forslag om permanent tilbud til borgere med smerter i ryggen. 2012-46438. Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender og at Ældre-

Læs mere

Notat. Retningslinjer for rygning

Notat. Retningslinjer for rygning Notat Center for Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 05.03.14 Sagsbeh. pho44 Retningslinjer for rygning Formål Blandt KRAM faktorerne Kost, Rygning, Alkohol og Motion er rygning den

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget den 19-01-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget Protokol Tirsdag den 19 januar 2010 kl 15:30 afholdt Social- og Sundhedsudvalget møde i Mødelokale F 6sal/T

Læs mere

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm.

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Medlemmer: Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger, Peter Sørensen, Ulla Vestergaard, Aase

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Mødelokale 3 rådhuset i Grenaa Dato : 19. august 2008 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.15 Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen

Læs mere

Nyborg kommune. Nyborg. Sundhedspolitik 2008-2010. En Kommune med en vision om velvære og trivsel

Nyborg kommune. Nyborg. Sundhedspolitik 2008-2010. En Kommune med en vision om velvære og trivsel Nyborg kommune Nyborg En Kommune med en vision om velvære og trivsel Sundhedspolitik 2008-2010 Vedtaget af Byrådet januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivning (side 2) 2. Indledning (side 2) 2.1 Sundhed

Læs mere

Projekt. Norddjurs - En sund kommune i bevægelse 2010-01-01 2012-12-31. Projektoplysninger

Projekt. Norddjurs - En sund kommune i bevægelse 2010-01-01 2012-12-31. Projektoplysninger Projekt Projektets navn: Norddjurs - En sund kommune i bevægelse Starttidspunkt: 2010-01-01 Sluttidspunkt: 2012-12-31 Projektoplysninger Vælg projektets hovedformål: Initiativer vedrørende rygning, alkohol,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN ALBERTSLUND KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Albertslund

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D DAGSORDEN 2014 K K R S J Æ L L A N D Dato: 28-01-2014 10:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 9.00 Mission KL bidrager til at udv ikle og f astholde et

Læs mere

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfatter punkterne 1 9)

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfatter punkterne 1 9) Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 9) Meddelelser a) Kulturstregier, - en del af Københavns Amts kulturpolitik er en pjece, der omhandler stregien for de tværgående

Læs mere

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT 01-08-2011 Sagsnr. 2011-50874 Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 Dokumentnr. 2011-405954 Sundhedspolitik

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Indsats for patienter med kronisk sygdom 2010 2012.

Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Indsats for patienter med kronisk sygdom 2010 2012. Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Indsats for patienter med kronisk sygdom 2010 2012 Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Side 2 2. Indsats Diabetes 2 3 2.1

Læs mere

Dato: 16.02.2015 Kl: 10.00-12.00 Sted: 620 DAGSORDEN

Dato: 16.02.2015 Kl: 10.00-12.00 Sted: 620 DAGSORDEN Seniorrådet Beslutningsprotokol nr. Dato: 16.02.2015 Kl: 10.00-12.00 Sted: 620 Deltagere: Seniorrådet, Mona Larsen og Janni Sadolin Hougaard Fraværende: Wagn 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

- 1 - Sundhedspolitik. Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord

- 1 - Sundhedspolitik. Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord Den følgende sundhedspolitik er et udtryk for det fremtidige sundhedsarbejde i Kerteminde Kommune. Politikken skal tydeliggøre, hvordan de overordnede

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 01-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 01-02-2007 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 10. Godkendelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 10.04.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 67. Forslag til grundaftaler... 3 68. Patientrettetforebyggelse

Læs mere

Sundhedsindsats i boligområder.

Sundhedsindsats i boligområder. Punkt 5. Sundhedsindsats i boligområder. 2014-14947. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at der etableres et team til en forstærket sundhedsindsats i

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere