I borgernes. tjeneste. I politiets. tjeneste. I sandhedens. tjeneste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I borgernes. tjeneste. I politiets. tjeneste. I sandhedens. tjeneste"

Transkript

1 Årsberetning 2014

2 I borgernes tjeneste I politiets tjeneste I sandhedens tjeneste

3 RÅDSFORMANDENS FORORD Årsberetning 2014 I 2014 har Politiklagerådet nøje fulgt med i myndighedens daglige arbejde med at leve op til det fælles værdigrundlag til sikring af kravet om uafhængighed, som blev defineret i Der er tale om værdier, som Rådet og myndighedens medarbejdere har arbejdet med og defineret i fællesskab og fortsat arbejder sammen om at leve op til i praksis. Vi har således fokus på at synliggøre værdigrundlaget med henblik på at fremstå tillidsskabende for såvel klagere som politiansatte. Rådet har derfor også i 2014 gennemgået et bredt udsnit af de sager, som myndigheden har behandlet og truffet afgørelse i, og i en række sager af principiel karakter og i sager af betydelig almen interesse er afgørelsen truffet af Rådet. I de sager, Politiklagemyndigheden har efterforsket som straffesager og rejst sigtelse mod politifolk for strafbart forhold, har Rådet nøje gennemgået statsadvokaternes afgørelser om tiltalerejsning og domstolenes afgørelser for herefter at tage stilling til, om der efter straffesagens afslutning er grundlag for at fortsætte sagen som en adfærdsklagesag. Endvidere har Rådet løbende fulgt med i de disciplinære afgørelser, som Rigspolitiet har truffet i de sager, hvor Politiklagemyndigheden har fundet anledning til at udtale kritik af politiets adfærd. På grundlag heraf er det fortsat Rådets klare opfattelse, at myndighedens medarbejdere til fulde lever op til de krav, værdigrundlaget forlanger. Det er også Rådets vurdering, at myndigheden leverer et solidt grundlag af høj kvalitet for statsadvokaternes og Rigspolitiets arbejde med sagerne, hvilket disse myndigheders tilbagemeldinger over for Rådet tillige bekræfter. I 2014 har Rådet arbejdet med fokusområderne Politiansatte under anklage og Rekruttering af medarbejdere. Hvad angår det først nævnte fokusområde består arbejdet i at understøtte de enkelte indklagedes retssikkerhed under efterforskningen herunder i forbindelse med afhøringer, og samtidig sikre en effektiv og retfærdig sagsbehandling. Hvad angår rekruttering af medarbejdere har Rådet med tilfredshed konstateret, at kredsen af kvalificerede ansøgere er blevet bredere, således at myndighedens uafhængighed også kan understøttes i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere. I 2015 vil Rådet forsætte med at arbejde med disse fokusområder. Det var Rådets intension, at det igangværende arbejde med at etablere en forsøgsordning med mægling i adfærdsklagesager skulle resultere i igangsættelse i Som følge af en række udfordringer, som viste sig i forbindelse med høringsrunden over forslaget til forsøgsordning, har det imidlertid vist sig nødvendigt at udskyde igangsættelsen med henblik på enkelte korrektioner af oplægget. I 2015 vil arbejdet med en mæglingsordning derfor fortsætte. Rådet har i 2014 med tilfredshed konstateret, at medarbejderne er aktive og åbne, hvad angår udbredelse af kendskabet til myndighedens arbejde både i ind- og udland, herunder ved undervisningsvirksomhed og sparring. Rådet har også deltaget i dette arbejde og været i dialog med andre myndigheder med henblik på også ad den vej at styrke bevidstheden om myndighedens uafhængige status. Også denne side af myndighedens virksomhed vil Rådet understøtte i Elisabeth Mejnertz rådsformand 3

4 DIREKTØRENS FORORD Årsberetning 2014 Politiklagemyndigheden har løbende i 2014 arbejdet med at konsolidere og styrke myndighedens uafhængighed og samtidig fortsat haft fokus på, at der skal gælde retssikkerhed for sagens parter, klagerne på den ene side og polititjenestemændene på den anden side. Af hensyn til den enkelte polititjenestemands retssikkerhed i den konkrete sag, samt mere generelt tilliden til klagesystemet, har Politi klagemyndigheden i 2014 haft særlig fokus på beskikkelse af advokat for anmeldte og indklagede polititjenestemænd. Det er Politi klagemyndighedens opfattelse, at det er af væsentlig betydning at få fastlagt, om de principper, som Højesteret lagde til grund i kendelser fra ultimo 2013 og primo 2014, også gælder i sager omfattet af Politiklageordningen. Principperne går i forenklet form ud på, at der for at beskikke den samme forsvarer for flere sigtede i samme sag skal være en høj grad af sandsynlighed for, at der ikke kan opstå modstridende interesser med hensyn til skyldsspørgsmålet, hvis de sigtede nægter sig skyldige. Byretten og landsretten gav Politiklagemyndigheden medhold i, at det forhold, at flere indklagede/anmeldte er polititjenestemænd og knyttet til samme tjenestested, kan indebære et behov for særligt at sikre, at forsvaret for den enkelte tilrettelægges og fremstår som tilrettelagt udelukkende i den enkeltes interesse og uafhængigt af forsvaret af andre. Sagerne er af de involverede polititjenestemænd indbragt for Højesteret, der i skrivende stund ikke har truffet afgørelse. I relation til borgere, der indgiver klage over politiet, har Politiklagemyndigheden besluttet at sætte yderligere fokus på for bedring af kontakten med borgerne. For at yde den mest opti male service og samtidig oplyse sagerne bedst muligt, kan klagere fremover forvente inden for kort tid efter, at Politiklagemyndig heden har modtaget klagen, at blive ringet op af en medarbejder fra myndigheden. Medarbejderen vil give klageren en kort orientering om klagesagens forløb og i øvrigt besvare afklarende spørgsmål. Endelig har Politiklagemyndigheden taget initiativ til en ekstern brugertilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen, der forestås af en forsker fra Københavns Universitet, er endvidere tænkt til at kunne indgå i den evaluering af Den Uafhængige Politiklagemyndighed, som justitsministeren skal afgive til Folketingets Retsudvalg. Resultatet af undersøgelsen forventes at foreligge i starten af Politiklagemyndigheden har således i 2014 haft og vil fortsat i 2015 have opmærksomheden rettet mod udvikling og forbedring af sagsbehandlingen. Inspiration til nye tiltag kan blandt andet komme i forbindelse med, at Politiklagemyndigheden i stigende omfang deltager i internationalt samarbejde. Politiklagemyndigheden har i 2014 oplevet en stigende international interesse for myndighedens arbejde, hvilket vi er både glade for og stolte over. Blandt andet har samarbejdet med Specialenheten for Politisaker i Norge muliggjort, at en medarbejder fra Politiklagemyndigheden har været på ud vekslingsophold i Norge. Overordnet set, er det meget glædeligt, at den danske ordning kan inspirere andre, lige 4

5 som vi selv lader os inspirere af andre tilsvarende myndigheder og institutioner i udlandet. I foråret 2014 havde Politiklagemyndigheden besøg af Europarådets Torturkomite (CPT), der via interviews fik indblik i Politiklagemyndig hedens organisation og det løbende arbejde i myndigheden. I den afsluttende rapport om besøget fremgår, at CPT opfordrer Politi klage myndigheden til at fortsætte og videreudvikle arbejdet med at undersøge klager og anmeldelser over politiet. CPT glæder sig endvidere over, at der er taget initiativ til en brugertilfredsheds undersøgelse. Kirsten Dyrman direktør Politiklagemyndigheden har fortsat fokus på myndighedens uafhængighed og retssikkerhed for sagens parter, klagerne på den ene side og polititjenestemændene på den anden side. 5

6 Resultatopgørelse (1.000 kr.) for 2014 Ordinære driftsindtægter Heraf indtægtsført bevilling Ordinære driftsomkostninger Heraf løn Heraf afskrivninger 85 - Heraf øvrige omkostninger Resultat af ordinære drift -773 Andre driftsomkostninger 266 Finansielle nettoomkostninger 20 Årets resultat Politiklagemyndighedens økonomiske resultat for 2014 bliver nærmere uddybet i årsrapporten for 2014, som offentliggøres på myndighedens hjemmeside. 6

7 7

8 FAKTA Behandlingen af adfærdsklagesager Begrebet i tjenesten skal fortolkes bredt Politiklagemyndigheden undersøger og træffer afgørelse vedrørende klager over politipersonales adfærd i tjenesten. Klagesagen oprettes som regel på baggrund af en henvendelse fra en borger, men Politiklagemyndigheden kan også af egen drift iværksætte en undersøgelse, f.eks. på baggrund af oplysninger i pressen. Begrebet i tjenesten skal fortolkes bredt. Kravet er almindeligvis opfyldt, når den pågældende polititjenestemand har optrådt i uniform, legitimeret sig som polititjenestemand eller i øvrigt har påberåbt sig sin politimyndighed. Det gælder også, selv om han eller hun teknisk set ikke er på arbejde. Således blev en polititjenestemand, der i forbindelse med en privat uoverensstemmelse i trafikken fremviste sit politiskilt, anset for at være trådt i tjeneste. Adfærdsklager kan opdeles i tre kategorier: Klager over politiets magtanvendelse, klager over politiets sprogbrug og klager over anden ukorrekt adfærd. Som et eksempel på sidstnævnte kan nævnes en sag, hvor en polititjenestemand i beruset tilstand indfandt sig i en kiosk og optrådte provokerende. Da ekspedienten tilkendegav, at han ville tilkalde politiet, fremviste den pågældende sit politiskilt og udtalte, at ekspedienten ikke havde ret til at nærme sig ham. Adfærden blev anset for meget kritisabel. Efter modtagelse og journalisering af klagen indhentes sagens doku menter fra politikredsen, som også anmodes om at identificere det implicerede politipersonale. Herefter har den indklagede lejlighed til at udtale sig om klagen, hvilket som regel sker på skriftligt grundlag. Politiklagemyndigheden kan imidlertid også afhøre den pågældende, eventuelt under tilstedeværelse af en bisidder og/eller advokat. Afhøringen kan foregå på Politiklagemyndighedens kontor eller eventuelt pr. telefon eller videolink. Den indklagede har ikke pligt til at udtale sig til klagesagen, hvis han eller hun derved risikerer at udsætte sig for straf- eller disciplinæransvar. Der er dog tjenst lig pligt til at udtale sig om faktiske forhold, såsom om den pågældende var til stede under en bestemt politiforretning. Når Politiklagemyndigheden vurderer, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, træffer myndigheden afgørelse, som sendes i kopi til den indklagede, politidirektøren, statsadvokaten og Rigspolitiet. Ansættelsesmyndigheden tager stilling til, om der på baggrund af afgørelsen er grundlag for disciplinær forfølgning mod den indklagede. Politiklagemyndigheden kan afvise en adfærdsklage, hvis det findes åbenbart, at der ikke er grundlag for at give klageren medhold. Det er forudsat, at denne mulighed anvendes med varsomhed, og myndigheden vil som klart udgangspunkt kun afvise chikanøse, useriøse, uforståelige og åbenbart grundløse klager. Hvis der ikke sker afvisning, træffer Politiklagemyndigheden, når under søgelsen er færdig, afgørelse i adfærdsklagesagen, og tager i den forbindelse stilling til, om der er grundlag for at udtale kritik. I størstedelen af sagerne kan man konstatere, at klager ikke får ret. Det kan dels skyldes, at politiet ikke har optrådt kritisabelt og dels skyldes, at der ikke er et tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik pga. bevisets stilling, idet der ofte er tale om påstand mod påstand. Såfremt der udtales kritik, skelner Politi klagemyndigheden mellem kritisabel, meget kritisabel og særdeles kritisabel adfærd. Endelig kan Politiklagemyndigheden tilkendegive, at der ikke er grundlag for at udtale egentlig kritik, men at den pågældende adfærd er uhensigtsmæssig eller beklagelig. Politiklagemyndighedens afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Mindre adfærdsklagesager kan med Politiklagemyndighedens tiltræden sluttes ved en samtale mellem en overordnet polititjenestemand og klageren lokalt i politikredsen (notitssagsbehandling). 8

9 Du har en eller anden skrue løs oveni, ikke også! Nu er du simpelthen en idiot! Sådan noget nissepis! Du skal bare holde din fede kæft! Det her, det er noget rigtig godyl pis! 9

10 Fakta om adfærdsklager Den Uafhængige Politiklagemyndighed under søger og træffer afgørelse ved rørende klager over politipersonalets adfærd i tjenesten (adfærdsklager), jf. retsplejelovens 1019, stk. 1. Klage skal indgives, senest 6 måneder efter at det forhold, som klagen angår, har fundet sted. Politiklagemyndigheden kan i særlige tilfælde se bort fra fristen, jf. retsplejelovens 1019 a, stk. 3. Politiklagemyndigheden undersøger sagen og sørger for, at alt relevant materiale tilvejebringes. Politiet stiller det materiale og de oplysninger til rådighed, som Politiklage - myndigheden an moder om. Politiklagemyndigheden kan indhente oplysninger fra klageren, indklagede og andre, jf. retsplejelovens 1019 c. Politiklagemyndigheden kan afvise en adfærdsklage, hvis det findes åbenbart, at der ikke er grundlag for at indlede eller fortsætte en undersøgelse. Det skal fremgå af afgørelsen, at den er truffet på dette grundlag, jf. retsplejelovens 1019 d. Indklagede skal have udleveret en kopi af klagen eller en fremstilling af sagens omstændigheder og have adgang til at udtale sig herom, jf. retsplejelovens 1019 e. En adfærdsklagesag kan sluttes ved en samtale mellem en over ordnet polititjenestemand og klageren (notitssagsbehandling). Notitssagsbehandling kan kun gennemføres, hvis klageren er indfor stået hermed, jf. retsplejelovens 1019 k, stk. 1. Politiklagemyndigheden træffer af gørelse i klagesagen. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. retsplejelovens 1019 m. Politiklagemyndighedens afgørelse i klagesagen skal træffes, inden rimelig tid efter myndigheden har modtaget klagen. Er afgørelsen ikke truffet inden 6 måneder efter modtagelse af klagen, skal Politiklagemyndigheden skriftligt underrette klageren og indklagede om, hvorpå sagen beror, og hvornår der kan forventes en afgørelse, jf. retsplejelovens 1019 n. Politiklagemyndigheden kan behandle og afgøre en klage over en disposition, som politipersonale har truffet, hvis der er en nær sammenhæng mellem dispositionsklagen og en adfærdsklage, som Politiklagemyndigheden behandler, jf. retsplejelovens 1019 q. Indklagede har ikke pligt til at afgive forklaring til Politiklagemyndigheden, hvis forklaringen må antages at ville udsætte den pågældende for strafansvar eller disciplinæransvar, jf. retsplejelovens 1019 g, stk

11 FAKTA Forsøgsordning med mægling Mægling kan i visse sager være et godt alternativ I Politiklagemyndighedens årsberetning for 2013 blev tankerne bag en forsøgsordning med mægling i politiklagesager nærmere beskrevet. Som det fremgik af artiklen, blev der lagt op til en forsøgsordning, hvor mægling skulle træde i stedet for sædvanlig sagsbehandling og afgørelse i Politiklagemyndigheden. Ved at vælge mægling som alternativ til sædvanlig klagesagsbehandling, blev borgeren samtidig afskåret fra at få sagen behandlet på sædvanlig måde, uanset mæglingens udfald. fra egentlig klagesagsbehandling, såfremt borgeren har accepteret at deltage i en mægling. Politiklagemyndigheden har drøftet muligheden for en mæglingsordning med Rigspolitiet og Politiforbundet. Politiklagemyndigheden, herunder Politiklagerådet, er fortsat af den opfattelse, at mægling i visse sager kan være et godt alternativ til traditionel klagesagsbehandling, og myndigheden vil arbejde videre med en beskrivelse af ordningen. Politiklagemyndigheden har i løbet af 2014 arbejdet videre med forskellige problemstillinger i relation til forsøgsordningen, blandt andet spørgsmålet om hjemmelsgrundlaget for at afskære borgeren 11

12 FAKTA Høj hastighed med en anholdt i bilen Må politiet køre for hurtigt, når en anholdt bliver urolig i patruljevognen Politiet må køre udrykningskørsel, når det skønnes nødvendigt af hensyn til den politimæssige opgave. I forbindelse med udrykningskørsel kan føreren endvidere undlade af følge reglerne i færdselsloven om bl.a. hastighed, hvis det skønnes påtrængende nødvendigt, og hvis der samtidig udvises ganske særlig forsigtighed. Der er i 2014 afsagt tre byretsdomme, hvor uniformerede patruljevogne i en automatisk trafikkontrol (ATK) er blevet målt med for høj hastighed, og hvor føreren af patruljevognen har forklaret, at der blev kørt udrykningskørsel, fordi den anholdte, der sad på bagsædet sammen med en anden polititjenestemand, var urolig. I DUP blev polititjenestemanden frifundet for overtrædelse af færdselsloven. Polititjenestemanden forklarede, at han skønnede det nødvendigt at komme til politistationen så hurtigt som muligt, idet han hørte nogle lyde fra den anholdte og havde indtryk af, at hans kollega på bagsædet måtte tage fat i den anholdte for at holde ham i ro. Polititjenestemændene havde ikke drøftet, hvorvidt det var nødvendigt at køre udrykningskørsel. Byretten lagde vægt på, at den anholdte under transporten var verbalt råbende samtidig med, at han slog ned i sin jakke. Under disse omstændigheder var det berettiget at køre udrykningskørsel. Sagen er ikke anket. I DUP idømtes polititjenestemanden en bøde på kr. for at have kørt med en hastighed på 98 km/t, hvor den højst tilladte hastighed var 80 km/t. Patruljen kørte med en indbrudstyv, som skulle anbringes i detentionen. Polititjenestemanden og hans kollega forklarede i retten, at den anholdte sparkede eller pressede sine ben op mod forsædet. Tiltaltes kollega forklarede, at han godt kunne styre den anholdte. Retten lagde vægt på, at den anholdte var lagt i håndjern og anbragt på bagsædet af patruljebilen sammen med tiltaltes kollega. Under disse omstændigheder var det ikke påtrængende nødvendigt at undlade at følge færdselslovens regler om hastighed. Retten bemærkede endvidere, at den tidsmæssige gevinst ved den pågældende hastighedsoverskridelse måtte antages at være af underordnet karakter. Procesbevillingsnævnet har givet tilladelse til, at sagen kan indbringes for landsretten. I DUP idømtes en polititjenestemand en bøde på kr. for at have kørt med en hastighed på 92 km/t, hvor den højst tilladte hastighed var 80 km/t. Den anholdte var anbragt på bagsædet iført håndjern, og tiltaltes kollega sad ved siden af. Retten lagde vægt på, at tiltalte og kollegaen havde afgivet divergerende forklaringer om forløbet af transporten med den anholdte. Tiltaltes kollega forklarede bl.a., at han havde kontrol over situationen. Under disse omstændigheder fandt retten, at der ikke havde været tilstrækkeligt grundlag for at skønne udrykningskørsel nødvendig, og det var derfor ikke påtrængende nødvendigt at undlade at følge færdselslovens regler om hastighed. Procesbevillingsnævnet har tillige i denne sag givet tilladelse til, at sagen kan indbringes for landsretten. Det forventes, at Vestre Landsret i starten af 2015 afsiger dom i de to sidstnævnte sager. 12

13 Udrykningsbekendtgørelsen 1 Udrykningskørsel må kun foretages, når det skønnes nødvendigt af hensyn til politimæssige opgaver, personredning, brand, forureningsuheld, færdselsuheld eller afværgelse af omfattende skader i øvrigt. 8 Under udrykningskørsel kan føreren af køretøjet i tilfælde, hvor det skønnes påtrængende nødvendigt, og hvis der samtidig udvises ganske særlig forsigtighed, undlade at følge reglerne i færdselslovens 1) 4, stk. 1, om at efterkomme de anvisninger for færdslen, som gives ved færdselstavler, afmærkning på kørebane eller cykelsti, signalanlæg, m.v., 2) kapitel 4 om færdselsregler for kørende, 3) kapitel 5 om hastighed, og 4) kapitel 6 om særlige regler for færdsel på motorvej og motortrafikvej. 13

14 14

15 FAKTA Internationalt samarbejde Stigende international interesse for Politiklagemyndighedens arbejde Nordisk samarbejde Den 3. og 4. juni 2014 afholdt Politiklagemyndigheden seminar i Aarhus med deltagelse af repræsentanter fra Specialenheten for Politisaker i Norge og Riks enheten för Polismål i Sverige. Temaet for seminaret var erfarings udveksling blandt andet vedrørende efterforskning og pressehåndtering samt menneskeretsspørgsmål. Repræsentanter fra Center for Menneskerettigheder og Amnesty International holdt indlæg om poli tiets magtanvendelse i et menneskeretligt perspektiv. På seminaret blev der desuden drøftet mulighederne for fremtidig udveksling af personale med henblik på kompetenceudvikling. Drøftelserne er foreløbig mundet ud i, at en efterforsker fra Politiklagemyndigheden i november 2014 har været på en uges udvekslingsophold hos Specialenheten i Norge. Europarådet Politiklagemyndigheden har i 2014 deltaget i forskellige projekter i regi af Europarådet. I april 2014 deltog myndigheden i et seminar i Vietnam om International experience about preventing and controlling malpractices in the justice system og den september 2014 i et projekt vedrørende bidrag til styrkelse af reformarbejdet i Ukraine. Efterfølgende har Politiklagemyndigheden deltaget i et møde med en ukrainsk delegation af advokater og NGO er (ikkestatslige organisationer) i København. Politiklagemyndigheden orien terede på mødet om den danske model for behandling af klager over politiet. Politiklagemyndigheden har desuden den 27. og 28. november 2014 deltaget i en Europarådskonference i Georgien blandt andet om effektivisering af efterforskningen i sager, hvor polititjenestemænd og andre embedspersoner er mistænkt for strafbart forhold. En repræsentant for myndigheden holdt oplæg om den danske politiklageordning. Politiklagemyndigheden havde i foråret 2014 besøg af Europarådets Torturkomité, der via interviews fik indblik i myndighedens organisation og arbejde. European Partners against corruption Politiklagemyndigheden har siden 2012 været medlem af European Partners Against Corruption (EPAC). I 2014 afholdtes den årlige konference i Sofia i Bulgarien, hvor temaet for konferencen blandt andet var Challenges in fighting high level corruption. Uafhængighedspladsen Maidan i Ukraines hovedstad Kiev feb

16 FAKTA Når genstande eller penge forsvinder i politiets varetægt Stort ressourceforbrug i sager om forsvundne genstande Politiklagemyndigheden modtager og undersøger jævnligt sager vedrørende genstande eller penge, som er forsvundet, mens de var i politiets varetægt. Der er typisk tale om beslaglagte genstande, penge eller anholdte personers ejendele. Sagerne anmeldes enten af politikredsen, som har konstateret et svind, eller af borgere som ikke har fået udleveret alle deres effekter igen efter at være blevet løsladt, eller efter deres sag er afsluttet ved politiet. Sagerne efterforskes af Politiklagemyndigheden med henblik på at afdække, om der i den forbindelse kan være begået tyveri eller andet strafbart forhold af en eller flere polititjenestemænd. Politiklagemyndigheden bruger forholdsvis mange ressourcer på at efterforske denne type sager, idet det ofte er nødvendigt at afhøre et større antal personer, som har været i direkte eller indirekte forbindelse med effekterne. Efterforskningen fører imidlertid sjældent til opklaring af, hvad der er sket med genstandene/pengene, og ofte kan det ikke afvises, at der i det konkrete tilfælde er sket fejl i forbindelse med optælling og/eller, at registreringen af effekterne i det hele taget har været mangelfuld. Politiklagemyndigheden har således i mange af sagerne kunnet konstatere, at retningslinjer for optælling, registrering og opbevaring af penge eller koster ikke er blevet fulgt. Da der samtidig er tale om sager, hvor typisk flere polititjenestemænd, ofte fra flere forskellige afdelinger, samt ansatte fra andre institutioner, for eksempel fængsler og arresthuse, har været i berøring med effekterne, er det åbenbart, at der er tale om sager, som er vanskelige at komme til bunds i. Skal en anholdt person overføres til et arresthus, overgives personens effekter i den forbindelse til arrestpersonalet. Blandt Politiklagemyndighedens sager herom, findes der eksempler på, at der ikke fra poli tiets side blev foretaget tilstrækkelig kontrol af, om de effekter særligt penge der blev overgivet til arrestpersonalet, stemte overens med, hvad politiet ved modtagelsen af effekterne havde registreret. Sager om forsvundne effekter er altid uheldige i forhold til borgerne, som bør kunne have tillid til, at politiet holder styr på genstande eller penge, der tages i varetægt, og uheldige i forhold til de polititjenestemænd, der kommer under mistanke, eksempelvis når retningslinjer for optælling og dokumentation herfor ikke er fulgt. Ofte er det ikke muligt at nå frem til en entydig forklaring på, hvad der er sket, således at mistanken ikke fuldstændig kan elimineres, hvilket kan give anledning til intern uro i politikredsen. Politiklagemyndigheden finder det derfor særdeles vigtigt, at man i Rigspolitiet og i politikredsene øger fokus på det ansvar, som politiet har, når de tager borgeres effekter i deres varetægt, således at det sikres, at der eksisterer klare retningslinjer for håndtering af penge og andre effekter, og at disse retningslinjer efterleves. Retningslinjerne på området bør dække de mange forskellige situationer, hvorunder politiet midlertidigt får ansvaret for borgeres effekter, og bør indeholde procedurer, der minimerer risikoen for fejlangivelser i politirapporterne, og som sikrer, at der sker den fornødne dokumentation af effekterne, herunder særligt af pengebeløb. En stor del af de behandlede sager om forsvundne pengebeløb ville formentlig ikke være opstået, såfremt pengene i forbindelse med den indledende registrering på sagen var blevet talt grundigere op eksem pelvis af to polititjenestemænd hver for sig og såfremt der efterfølgende skete kontroloptælling og blev kvitteret herfor, hver gang pengene blev modtaget fra eller afleveret til andre medarbejdere, politi kredse eller Kriminalforsorgens institutioner. 16

17 Sager om forsvundne effekter er altid uheldige i forhold til borgerne, som bør kunne have tillid til, at politiet holder styr på genstande eller penge, der tages i varetægt, og uheldige i forhold til de polititjenestemænd, der kommer under mistanke. 17

18 Thomas Elholm PROFESSOR Politiklagerådet Politiklagerådet er Politiklagemyndighedens øverste ledelse og har det overordnede ansvar for Politiklagemyndighedens virksomhed Niels Glahn GENERALSEKRETÆR Karsten Thystrup KONTORCHEF Elisabeth Mejnertz RÅDSFORMAND, LANDSDOMMER Lars Lindhard ADVOKAT 18

19 I sandhedens tjeneste Den Uafhængige Politiklagemyndighed behandler klager over politiet og varetager efterforskningen af straffesager mod politipersonale. Politiklagemyndigheden udøver sine funktioner i fuld uafhængighed af både politi og anklagemyndighed. 19

20 Referater Udrykningssager Adfærdssager Straffesager Sager omtalt i tidligere beretninger 20

21 Udryknings sager Mand skudt i benet DUP En borger (B) var blevet bortvist fra en restauration og havde umiddelbart efter forsøgt at stikke en dørmand i maven med en køkkenkniv, hvilket en patrulje overværede. B blev kort efter ramt af et skud i benet fra en polititjenestemand. B døde to dage senere. Efterforskningen er endnu ikke afsluttet. Kvinde død i detentionen DUP En 47-årig beruset kvinde døde under ophold i detentionen på en politistation. Efterforskningen er endnu ikke afsluttet. Ramt af vådeskud under flugt fra politiet DUP Politiet modtog en anmeldelse om husspektakler og skyderi. Ved ankomsten til den pågældende adresse bemærkede politipatruljen to personer. Den ene person forsøgte at flygte og blev kort efter fundet i en nabohave. Den anholdte havde under flugten ved et uheld ramt sig selv med et skud fra et skarpladt skydevåben. Efterforskningen er endnu ikke afsluttet. Mand ramt af skud i benet DUP En mand med en kniv i den ene hånd modsatte sig anholdelse og blev ramt i låret af et skud fra en polititjenestemand. Manden blev senere erklæret uden for livsfare. Sagen afventer statsadvokatens afgørelse. Mand ramt af skud i benet DUP En beboer (B) på et bosted havde overfaldet to plejere, der havde forskanset sig på et kontor. Efterfølgende modtog politiet oplysninger om, at B nu var ved at banke døren ind med et sværd, og der blev sendt politipatruljer til bostedet. Én af de ankomne politipatruljer fik kontakt med B. Der var herefter et forløb, hvor B og den ene politipatrulje gik rundt i området omkring institutionen, hvor der på det pågældende tidspunkt var mørkt. Under dette forløb afgav begge polititjenestemænd skud imod B, der var bevæbnet med stikvåben, og som blev ramt i benet af ét skud. Sagen afventer statsadvokatens afgørelse. Kvinde på bænk ramt af eftersat personbil DUP En personbil forulykkede efter kortvarigt at være eftersat af politiet. Personbilen ramte i den forbindelse en kvinde (K), der sad på en bænk i en park. K brækkede sit ene ben og pådrog sig endvidere en større behandlingskrævende flænge i benet. Efterforskningen er endnu ikke afsluttet. Mand kom alvorligt til skade i forbindelse med en eftersættelse DUP I forbindelse med politiets efterforskning af nogle kabeltyverier observerede en politipatrulje et mistænkeligt køretøj, der var set køre bort fra det område, hvor kablerne var blevet stjålet. Efter en kort eftersættelse forulykkede den eftersatte personbil, hvorunder en person blev kastet ud af bilen og pådrog sig en operationskrævende fraktur i venstre overarm samt en sammenklappet lunge. Sagen afventer statsadvokatens afgørelse. Alvorlig tilskadekomst i forbindelse med eftersættelse DUP En personbil, som forinden var blevet efter sat af en civil patruljevogn, påkørte i et kryds en fodgænger, som pådrog sig flere brud samt beskadigede ledbånd på højre ben. I forbindelse med fremsendelse af rede gørelse til statsadvokaten bemærkede Politi klagemyndigheden, at det var be klageligt, at udrykningshornet på den pågældende civile patruljevogn var defekt, idet det ikke kunne udelukkes, at uheldet kunne have været undgået, hvis det havde været muligt for føreren af patruljevognen at aktivere udrykningshornet og dermed advare andre trafikanter om den igangværende eftersættelse. Statsadvokaten indstillede efterforskningen. 21

22 Mand skudt og dræbt i forbindelse med eftersættelse DUP En mand i en stjålet personbil med militære nummerplader forsøgte at køre fra politiet. To patruljevogne samt en hundevogn deltog i eftersættelsen af personbilen. Hundepatruljen blev påkørt, således at den ikke kunne fortsætte. Episoden endte efter yderligere påkørsler i en privat indkørsel, hvor politiet afgav skud. Personen i den stjålne bil blev ramt i brystet og afgik ved døden. Politiklagemyndigheden har som led i efter forskningen gennemført en rekonstruktion for at klarlægge omstændighederne i forbindelse med skudafgivelsen. Sagen efterforskes fortsat i Politiklagemyndigheden. Mand død efter fald fra 6. sal i forbindelse med en ransagning i mandens lejlighed DUP Politiklagemyndigheden blev underrettet om en episode, hvor en anholdt mand i forbindelse med en ransagning sprang ud fra en lejlighed på 6. sal. Manden afgik ved døden. Politiklagemyndigheden iværksatte straks en nærmere undersøgelse af episoden. Efterforskningen er afsluttet, og Politiklagemyndigheden har fremsendt redegørelse til statsadvokaten. Mand kom alvorligt til skade i forbindelse med en eftersættelse DUP I forbindelse med, at politiet rutinemæssigt ønskede at bringe en personbil til standsning, accelererede personbilen kraftigt, hvorefter politiet eftersatte bilen. Efter en kort eftersættelse påkørte personbilen et helleanlæg og forulykkede. En passager i personbilen pådrog sig herved bækkenbrud, overkæbebrud, underarmsbrud og nyrelæsion. Statsadvokaten har indstillet efterforskningen. To personer kom alvorligt til skade i forbindelse med en eftersættelse DUP I forbindelse med patruljering ønskede en patrulje at bringe en personbil til standsning. Personbilen accelererede, hvorefter politiet eftersatte bilen over ca. 30 km. Personbilen forulykkede i et sving, hvorved føreren pådrog sig en alvorlig hjerne skade, og passageren pådrog sig en alvorlig fraktur på rygsøjlen. Begge personer var umiddelbart efter ulykken i livsfare. Sagen afventer statsadvokatens afgørelse. 22

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen ADV 5701-26 Indledning Ved lov nr. 393 af 14. juni 1995 om ændring af retspleje-loven er der indført et regelsæt om behandling af klager m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016 Sag 62/2016 T (advokat Stine Gry Johannessen, beskikket) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 644 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2011 Kontor: Civil- og Politiafdelingen Sagsnr.: 2011-150-2174

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2007

Resumé over disciplinærsager 2007 Resumé over disciplinærsager 2007 Disciplinærsagsresumé 2007 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 SPIRITUSPÅVIRKETHED...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...3

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 181/2014 A (advokat Torben Koch) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den 17.

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Justitsministeriet. Hvilke overvejelser giver redegørelsen ministeren anledning. L (Alm. del) i Retsudvalget den 10. juni

Justitsministeriet. Hvilke overvejelser giver redegørelsen ministeren anledning. L (Alm. del) i Retsudvalget den 10. juni Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 170 Offentligt 27-06-05 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 8. juni 2005 Dok.: MCC40088 Politikontoret Udkast til tale til ministeren

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706.

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706. D O M afsagt den 26. november 2013 Rettens nr. 9-4055/2013 Anklagemyndigheden mod T1 T2 T3 T4 A og B Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 L 88 Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0995

Læs mere

4 Rådsformandens forord. 6 Direktørens forord. 8 Resultatopgørelse. 9 Identifikation af polititjenestemænd. 10 Beskikkelse af forsvarer

4 Rådsformandens forord. 6 Direktørens forord. 8 Resultatopgørelse. 9 Identifikation af polititjenestemænd. 10 Beskikkelse af forsvarer Årsberetning 2015 INDHOLD 4 Rådsformandens forord 6 Direktørens forord 8 Resultatopgørelse 9 Identifikation af polititjenestemænd 10 Beskikkelse af forsvarer 12 Aktindsigt under Politiklagemyndighedens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 Sag 52/2013 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Fjeldberg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 8. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

58 Rundt om Referater

58 Rundt om Referater Årsberetning 2016 INDHOLD 3 7 16 46 58 Rundt om 2016 Artikler Referater Statistik 2016 Politiklagerådet 3 Rådsformandens forord 4 Direktørens forord 6 Resultatopgørelse 8 Alarmopkald 11 Udfordringer når

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 300 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 300 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 300 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 12. marts 2008 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede].

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. København, den 5. juli 2016 Sagsnr. 2015-3079/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A], der repræsenterede en part

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms, kørsel ,25 kr. ekskl. moms og udlæg kr.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms, kørsel ,25 kr. ekskl. moms og udlæg kr. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2013-1002/VTA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X på vegne sin søn klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der sammen med

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 10. august 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2012

Resumé over disciplinærsager 2012 Resumé over disciplinærsager 2012 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKNING... 3 REGISTERMISBRUG... 3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN... 3 ULOVLIG UDEBLIVELSE FRA RETSMØDE... 4 ANDRE TJENSTLIGE

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2008

Resumé over disciplinærsager 2008 Resumé over disciplinærsager 2008 Disciplinærsagsresumé 2008 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKETHED... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-373/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed,

I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed, Årsberetning 2012 I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed, effektivitet, offentlighed og involvering

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2013

Resumé over disciplinærsager 2013 Resumé over disciplinærsager 2013 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 SPIRITUSPÅVIRKNING...3 REGISTERMISBRUG...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...4 SPROGBRUG...5 MANGLENDE FREMMØDE I RETTEN...6

Læs mere

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Langvarige sigtelser Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse;legalitetssikring OG INDBERETNING; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.9.2015 Status: Gældende Udskrevet: 22.10.2017

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 Sag 194/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 22. december

Læs mere

FOB Anvendelse af venterum til overnatning

FOB Anvendelse af venterum til overnatning FOB 04.186 Anvendelse af venterum til overnatning Ombudsmanden modtog oplysninger om at en varetægtsarrestant før fremstillingen i retten havde været henvist til at overnatte i et venterum på en politistation.

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HANS FOGTDAL JESPER HJORTENBERG POLITI KLAGEORDNINGEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

HANS FOGTDAL JESPER HJORTENBERG POLITI KLAGEORDNINGEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG HANS FOGTDAL JESPER HJORTENBERG POLITI KLAGEORDNINGEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Politiklageordningen Hans Fogtdal og Jesper Hjortenberg Politiklageordningen Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Forbud efter restaurationslovens 31, stk. 2

Forbud efter restaurationslovens 31, stk. 2 Forbud efter restaurationslovens 31, stk. 2 Ombudsmanden udtalte over for politimesteren i Gladsaxe og justitsministeriet, at han måtte finde det beklageligt, at en gæst, der efter begæring af en restauratør

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

REFERATER - ÅRSBERETNING 2012

REFERATER - ÅRSBERETNING 2012 REFERATER - ÅRSBERETNING 2012 ADFÆRDSSAGER Sprogbrug Politiassistent udtalte til en gruppe unge: I er en flok småkriminelle røvhuller DUP-2012-331-0133 + DUP-2012-331-0134 En advokat klagede på vegne af

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 8. juni 2011.

Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 8. juni 2011. København, den 21. februar 2012 Sagsnr. 2011 2299/CSI/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat A, Aalborg. Sagens tema: klager har klaget over, at advokat

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 286 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. januar 2013 Kontor: Politikontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens

Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. juni 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1475 Dok.: THK40131 Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens 6, stk. 4 Efter 6, stk. 4,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Fremsat den 9. december 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 Sag 76/2011 A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) mod Rigspolitichefen (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0250 Dok.: 1339443 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål B

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0253 Dok.: 1340542 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. november 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere