I borgernes. tjeneste. I politiets. tjeneste. I sandhedens. tjeneste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I borgernes. tjeneste. I politiets. tjeneste. I sandhedens. tjeneste"

Transkript

1 Årsberetning 2014

2 I borgernes tjeneste I politiets tjeneste I sandhedens tjeneste

3 RÅDSFORMANDENS FORORD Årsberetning 2014 I 2014 har Politiklagerådet nøje fulgt med i myndighedens daglige arbejde med at leve op til det fælles værdigrundlag til sikring af kravet om uafhængighed, som blev defineret i Der er tale om værdier, som Rådet og myndighedens medarbejdere har arbejdet med og defineret i fællesskab og fortsat arbejder sammen om at leve op til i praksis. Vi har således fokus på at synliggøre værdigrundlaget med henblik på at fremstå tillidsskabende for såvel klagere som politiansatte. Rådet har derfor også i 2014 gennemgået et bredt udsnit af de sager, som myndigheden har behandlet og truffet afgørelse i, og i en række sager af principiel karakter og i sager af betydelig almen interesse er afgørelsen truffet af Rådet. I de sager, Politiklagemyndigheden har efterforsket som straffesager og rejst sigtelse mod politifolk for strafbart forhold, har Rådet nøje gennemgået statsadvokaternes afgørelser om tiltalerejsning og domstolenes afgørelser for herefter at tage stilling til, om der efter straffesagens afslutning er grundlag for at fortsætte sagen som en adfærdsklagesag. Endvidere har Rådet løbende fulgt med i de disciplinære afgørelser, som Rigspolitiet har truffet i de sager, hvor Politiklagemyndigheden har fundet anledning til at udtale kritik af politiets adfærd. På grundlag heraf er det fortsat Rådets klare opfattelse, at myndighedens medarbejdere til fulde lever op til de krav, værdigrundlaget forlanger. Det er også Rådets vurdering, at myndigheden leverer et solidt grundlag af høj kvalitet for statsadvokaternes og Rigspolitiets arbejde med sagerne, hvilket disse myndigheders tilbagemeldinger over for Rådet tillige bekræfter. I 2014 har Rådet arbejdet med fokusområderne Politiansatte under anklage og Rekruttering af medarbejdere. Hvad angår det først nævnte fokusområde består arbejdet i at understøtte de enkelte indklagedes retssikkerhed under efterforskningen herunder i forbindelse med afhøringer, og samtidig sikre en effektiv og retfærdig sagsbehandling. Hvad angår rekruttering af medarbejdere har Rådet med tilfredshed konstateret, at kredsen af kvalificerede ansøgere er blevet bredere, således at myndighedens uafhængighed også kan understøttes i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere. I 2015 vil Rådet forsætte med at arbejde med disse fokusområder. Det var Rådets intension, at det igangværende arbejde med at etablere en forsøgsordning med mægling i adfærdsklagesager skulle resultere i igangsættelse i Som følge af en række udfordringer, som viste sig i forbindelse med høringsrunden over forslaget til forsøgsordning, har det imidlertid vist sig nødvendigt at udskyde igangsættelsen med henblik på enkelte korrektioner af oplægget. I 2015 vil arbejdet med en mæglingsordning derfor fortsætte. Rådet har i 2014 med tilfredshed konstateret, at medarbejderne er aktive og åbne, hvad angår udbredelse af kendskabet til myndighedens arbejde både i ind- og udland, herunder ved undervisningsvirksomhed og sparring. Rådet har også deltaget i dette arbejde og været i dialog med andre myndigheder med henblik på også ad den vej at styrke bevidstheden om myndighedens uafhængige status. Også denne side af myndighedens virksomhed vil Rådet understøtte i Elisabeth Mejnertz rådsformand 3

4 DIREKTØRENS FORORD Årsberetning 2014 Politiklagemyndigheden har løbende i 2014 arbejdet med at konsolidere og styrke myndighedens uafhængighed og samtidig fortsat haft fokus på, at der skal gælde retssikkerhed for sagens parter, klagerne på den ene side og polititjenestemændene på den anden side. Af hensyn til den enkelte polititjenestemands retssikkerhed i den konkrete sag, samt mere generelt tilliden til klagesystemet, har Politi klagemyndigheden i 2014 haft særlig fokus på beskikkelse af advokat for anmeldte og indklagede polititjenestemænd. Det er Politi klagemyndighedens opfattelse, at det er af væsentlig betydning at få fastlagt, om de principper, som Højesteret lagde til grund i kendelser fra ultimo 2013 og primo 2014, også gælder i sager omfattet af Politiklageordningen. Principperne går i forenklet form ud på, at der for at beskikke den samme forsvarer for flere sigtede i samme sag skal være en høj grad af sandsynlighed for, at der ikke kan opstå modstridende interesser med hensyn til skyldsspørgsmålet, hvis de sigtede nægter sig skyldige. Byretten og landsretten gav Politiklagemyndigheden medhold i, at det forhold, at flere indklagede/anmeldte er polititjenestemænd og knyttet til samme tjenestested, kan indebære et behov for særligt at sikre, at forsvaret for den enkelte tilrettelægges og fremstår som tilrettelagt udelukkende i den enkeltes interesse og uafhængigt af forsvaret af andre. Sagerne er af de involverede polititjenestemænd indbragt for Højesteret, der i skrivende stund ikke har truffet afgørelse. I relation til borgere, der indgiver klage over politiet, har Politiklagemyndigheden besluttet at sætte yderligere fokus på for bedring af kontakten med borgerne. For at yde den mest opti male service og samtidig oplyse sagerne bedst muligt, kan klagere fremover forvente inden for kort tid efter, at Politiklagemyndig heden har modtaget klagen, at blive ringet op af en medarbejder fra myndigheden. Medarbejderen vil give klageren en kort orientering om klagesagens forløb og i øvrigt besvare afklarende spørgsmål. Endelig har Politiklagemyndigheden taget initiativ til en ekstern brugertilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen, der forestås af en forsker fra Københavns Universitet, er endvidere tænkt til at kunne indgå i den evaluering af Den Uafhængige Politiklagemyndighed, som justitsministeren skal afgive til Folketingets Retsudvalg. Resultatet af undersøgelsen forventes at foreligge i starten af Politiklagemyndigheden har således i 2014 haft og vil fortsat i 2015 have opmærksomheden rettet mod udvikling og forbedring af sagsbehandlingen. Inspiration til nye tiltag kan blandt andet komme i forbindelse med, at Politiklagemyndigheden i stigende omfang deltager i internationalt samarbejde. Politiklagemyndigheden har i 2014 oplevet en stigende international interesse for myndighedens arbejde, hvilket vi er både glade for og stolte over. Blandt andet har samarbejdet med Specialenheten for Politisaker i Norge muliggjort, at en medarbejder fra Politiklagemyndigheden har været på ud vekslingsophold i Norge. Overordnet set, er det meget glædeligt, at den danske ordning kan inspirere andre, lige 4

5 som vi selv lader os inspirere af andre tilsvarende myndigheder og institutioner i udlandet. I foråret 2014 havde Politiklagemyndigheden besøg af Europarådets Torturkomite (CPT), der via interviews fik indblik i Politiklagemyndig hedens organisation og det løbende arbejde i myndigheden. I den afsluttende rapport om besøget fremgår, at CPT opfordrer Politi klage myndigheden til at fortsætte og videreudvikle arbejdet med at undersøge klager og anmeldelser over politiet. CPT glæder sig endvidere over, at der er taget initiativ til en brugertilfredsheds undersøgelse. Kirsten Dyrman direktør Politiklagemyndigheden har fortsat fokus på myndighedens uafhængighed og retssikkerhed for sagens parter, klagerne på den ene side og polititjenestemændene på den anden side. 5

6 Resultatopgørelse (1.000 kr.) for 2014 Ordinære driftsindtægter Heraf indtægtsført bevilling Ordinære driftsomkostninger Heraf løn Heraf afskrivninger 85 - Heraf øvrige omkostninger Resultat af ordinære drift -773 Andre driftsomkostninger 266 Finansielle nettoomkostninger 20 Årets resultat Politiklagemyndighedens økonomiske resultat for 2014 bliver nærmere uddybet i årsrapporten for 2014, som offentliggøres på myndighedens hjemmeside. 6

7 7

8 FAKTA Behandlingen af adfærdsklagesager Begrebet i tjenesten skal fortolkes bredt Politiklagemyndigheden undersøger og træffer afgørelse vedrørende klager over politipersonales adfærd i tjenesten. Klagesagen oprettes som regel på baggrund af en henvendelse fra en borger, men Politiklagemyndigheden kan også af egen drift iværksætte en undersøgelse, f.eks. på baggrund af oplysninger i pressen. Begrebet i tjenesten skal fortolkes bredt. Kravet er almindeligvis opfyldt, når den pågældende polititjenestemand har optrådt i uniform, legitimeret sig som polititjenestemand eller i øvrigt har påberåbt sig sin politimyndighed. Det gælder også, selv om han eller hun teknisk set ikke er på arbejde. Således blev en polititjenestemand, der i forbindelse med en privat uoverensstemmelse i trafikken fremviste sit politiskilt, anset for at være trådt i tjeneste. Adfærdsklager kan opdeles i tre kategorier: Klager over politiets magtanvendelse, klager over politiets sprogbrug og klager over anden ukorrekt adfærd. Som et eksempel på sidstnævnte kan nævnes en sag, hvor en polititjenestemand i beruset tilstand indfandt sig i en kiosk og optrådte provokerende. Da ekspedienten tilkendegav, at han ville tilkalde politiet, fremviste den pågældende sit politiskilt og udtalte, at ekspedienten ikke havde ret til at nærme sig ham. Adfærden blev anset for meget kritisabel. Efter modtagelse og journalisering af klagen indhentes sagens doku menter fra politikredsen, som også anmodes om at identificere det implicerede politipersonale. Herefter har den indklagede lejlighed til at udtale sig om klagen, hvilket som regel sker på skriftligt grundlag. Politiklagemyndigheden kan imidlertid også afhøre den pågældende, eventuelt under tilstedeværelse af en bisidder og/eller advokat. Afhøringen kan foregå på Politiklagemyndighedens kontor eller eventuelt pr. telefon eller videolink. Den indklagede har ikke pligt til at udtale sig til klagesagen, hvis han eller hun derved risikerer at udsætte sig for straf- eller disciplinæransvar. Der er dog tjenst lig pligt til at udtale sig om faktiske forhold, såsom om den pågældende var til stede under en bestemt politiforretning. Når Politiklagemyndigheden vurderer, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, træffer myndigheden afgørelse, som sendes i kopi til den indklagede, politidirektøren, statsadvokaten og Rigspolitiet. Ansættelsesmyndigheden tager stilling til, om der på baggrund af afgørelsen er grundlag for disciplinær forfølgning mod den indklagede. Politiklagemyndigheden kan afvise en adfærdsklage, hvis det findes åbenbart, at der ikke er grundlag for at give klageren medhold. Det er forudsat, at denne mulighed anvendes med varsomhed, og myndigheden vil som klart udgangspunkt kun afvise chikanøse, useriøse, uforståelige og åbenbart grundløse klager. Hvis der ikke sker afvisning, træffer Politiklagemyndigheden, når under søgelsen er færdig, afgørelse i adfærdsklagesagen, og tager i den forbindelse stilling til, om der er grundlag for at udtale kritik. I størstedelen af sagerne kan man konstatere, at klager ikke får ret. Det kan dels skyldes, at politiet ikke har optrådt kritisabelt og dels skyldes, at der ikke er et tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik pga. bevisets stilling, idet der ofte er tale om påstand mod påstand. Såfremt der udtales kritik, skelner Politi klagemyndigheden mellem kritisabel, meget kritisabel og særdeles kritisabel adfærd. Endelig kan Politiklagemyndigheden tilkendegive, at der ikke er grundlag for at udtale egentlig kritik, men at den pågældende adfærd er uhensigtsmæssig eller beklagelig. Politiklagemyndighedens afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Mindre adfærdsklagesager kan med Politiklagemyndighedens tiltræden sluttes ved en samtale mellem en overordnet polititjenestemand og klageren lokalt i politikredsen (notitssagsbehandling). 8

9 Du har en eller anden skrue løs oveni, ikke også! Nu er du simpelthen en idiot! Sådan noget nissepis! Du skal bare holde din fede kæft! Det her, det er noget rigtig godyl pis! 9

10 Fakta om adfærdsklager Den Uafhængige Politiklagemyndighed under søger og træffer afgørelse ved rørende klager over politipersonalets adfærd i tjenesten (adfærdsklager), jf. retsplejelovens 1019, stk. 1. Klage skal indgives, senest 6 måneder efter at det forhold, som klagen angår, har fundet sted. Politiklagemyndigheden kan i særlige tilfælde se bort fra fristen, jf. retsplejelovens 1019 a, stk. 3. Politiklagemyndigheden undersøger sagen og sørger for, at alt relevant materiale tilvejebringes. Politiet stiller det materiale og de oplysninger til rådighed, som Politiklage - myndigheden an moder om. Politiklagemyndigheden kan indhente oplysninger fra klageren, indklagede og andre, jf. retsplejelovens 1019 c. Politiklagemyndigheden kan afvise en adfærdsklage, hvis det findes åbenbart, at der ikke er grundlag for at indlede eller fortsætte en undersøgelse. Det skal fremgå af afgørelsen, at den er truffet på dette grundlag, jf. retsplejelovens 1019 d. Indklagede skal have udleveret en kopi af klagen eller en fremstilling af sagens omstændigheder og have adgang til at udtale sig herom, jf. retsplejelovens 1019 e. En adfærdsklagesag kan sluttes ved en samtale mellem en over ordnet polititjenestemand og klageren (notitssagsbehandling). Notitssagsbehandling kan kun gennemføres, hvis klageren er indfor stået hermed, jf. retsplejelovens 1019 k, stk. 1. Politiklagemyndigheden træffer af gørelse i klagesagen. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. retsplejelovens 1019 m. Politiklagemyndighedens afgørelse i klagesagen skal træffes, inden rimelig tid efter myndigheden har modtaget klagen. Er afgørelsen ikke truffet inden 6 måneder efter modtagelse af klagen, skal Politiklagemyndigheden skriftligt underrette klageren og indklagede om, hvorpå sagen beror, og hvornår der kan forventes en afgørelse, jf. retsplejelovens 1019 n. Politiklagemyndigheden kan behandle og afgøre en klage over en disposition, som politipersonale har truffet, hvis der er en nær sammenhæng mellem dispositionsklagen og en adfærdsklage, som Politiklagemyndigheden behandler, jf. retsplejelovens 1019 q. Indklagede har ikke pligt til at afgive forklaring til Politiklagemyndigheden, hvis forklaringen må antages at ville udsætte den pågældende for strafansvar eller disciplinæransvar, jf. retsplejelovens 1019 g, stk

11 FAKTA Forsøgsordning med mægling Mægling kan i visse sager være et godt alternativ I Politiklagemyndighedens årsberetning for 2013 blev tankerne bag en forsøgsordning med mægling i politiklagesager nærmere beskrevet. Som det fremgik af artiklen, blev der lagt op til en forsøgsordning, hvor mægling skulle træde i stedet for sædvanlig sagsbehandling og afgørelse i Politiklagemyndigheden. Ved at vælge mægling som alternativ til sædvanlig klagesagsbehandling, blev borgeren samtidig afskåret fra at få sagen behandlet på sædvanlig måde, uanset mæglingens udfald. fra egentlig klagesagsbehandling, såfremt borgeren har accepteret at deltage i en mægling. Politiklagemyndigheden har drøftet muligheden for en mæglingsordning med Rigspolitiet og Politiforbundet. Politiklagemyndigheden, herunder Politiklagerådet, er fortsat af den opfattelse, at mægling i visse sager kan være et godt alternativ til traditionel klagesagsbehandling, og myndigheden vil arbejde videre med en beskrivelse af ordningen. Politiklagemyndigheden har i løbet af 2014 arbejdet videre med forskellige problemstillinger i relation til forsøgsordningen, blandt andet spørgsmålet om hjemmelsgrundlaget for at afskære borgeren 11

12 FAKTA Høj hastighed med en anholdt i bilen Må politiet køre for hurtigt, når en anholdt bliver urolig i patruljevognen Politiet må køre udrykningskørsel, når det skønnes nødvendigt af hensyn til den politimæssige opgave. I forbindelse med udrykningskørsel kan føreren endvidere undlade af følge reglerne i færdselsloven om bl.a. hastighed, hvis det skønnes påtrængende nødvendigt, og hvis der samtidig udvises ganske særlig forsigtighed. Der er i 2014 afsagt tre byretsdomme, hvor uniformerede patruljevogne i en automatisk trafikkontrol (ATK) er blevet målt med for høj hastighed, og hvor føreren af patruljevognen har forklaret, at der blev kørt udrykningskørsel, fordi den anholdte, der sad på bagsædet sammen med en anden polititjenestemand, var urolig. I DUP blev polititjenestemanden frifundet for overtrædelse af færdselsloven. Polititjenestemanden forklarede, at han skønnede det nødvendigt at komme til politistationen så hurtigt som muligt, idet han hørte nogle lyde fra den anholdte og havde indtryk af, at hans kollega på bagsædet måtte tage fat i den anholdte for at holde ham i ro. Polititjenestemændene havde ikke drøftet, hvorvidt det var nødvendigt at køre udrykningskørsel. Byretten lagde vægt på, at den anholdte under transporten var verbalt råbende samtidig med, at han slog ned i sin jakke. Under disse omstændigheder var det berettiget at køre udrykningskørsel. Sagen er ikke anket. I DUP idømtes polititjenestemanden en bøde på kr. for at have kørt med en hastighed på 98 km/t, hvor den højst tilladte hastighed var 80 km/t. Patruljen kørte med en indbrudstyv, som skulle anbringes i detentionen. Polititjenestemanden og hans kollega forklarede i retten, at den anholdte sparkede eller pressede sine ben op mod forsædet. Tiltaltes kollega forklarede, at han godt kunne styre den anholdte. Retten lagde vægt på, at den anholdte var lagt i håndjern og anbragt på bagsædet af patruljebilen sammen med tiltaltes kollega. Under disse omstændigheder var det ikke påtrængende nødvendigt at undlade at følge færdselslovens regler om hastighed. Retten bemærkede endvidere, at den tidsmæssige gevinst ved den pågældende hastighedsoverskridelse måtte antages at være af underordnet karakter. Procesbevillingsnævnet har givet tilladelse til, at sagen kan indbringes for landsretten. I DUP idømtes en polititjenestemand en bøde på kr. for at have kørt med en hastighed på 92 km/t, hvor den højst tilladte hastighed var 80 km/t. Den anholdte var anbragt på bagsædet iført håndjern, og tiltaltes kollega sad ved siden af. Retten lagde vægt på, at tiltalte og kollegaen havde afgivet divergerende forklaringer om forløbet af transporten med den anholdte. Tiltaltes kollega forklarede bl.a., at han havde kontrol over situationen. Under disse omstændigheder fandt retten, at der ikke havde været tilstrækkeligt grundlag for at skønne udrykningskørsel nødvendig, og det var derfor ikke påtrængende nødvendigt at undlade at følge færdselslovens regler om hastighed. Procesbevillingsnævnet har tillige i denne sag givet tilladelse til, at sagen kan indbringes for landsretten. Det forventes, at Vestre Landsret i starten af 2015 afsiger dom i de to sidstnævnte sager. 12

13 Udrykningsbekendtgørelsen 1 Udrykningskørsel må kun foretages, når det skønnes nødvendigt af hensyn til politimæssige opgaver, personredning, brand, forureningsuheld, færdselsuheld eller afværgelse af omfattende skader i øvrigt. 8 Under udrykningskørsel kan føreren af køretøjet i tilfælde, hvor det skønnes påtrængende nødvendigt, og hvis der samtidig udvises ganske særlig forsigtighed, undlade at følge reglerne i færdselslovens 1) 4, stk. 1, om at efterkomme de anvisninger for færdslen, som gives ved færdselstavler, afmærkning på kørebane eller cykelsti, signalanlæg, m.v., 2) kapitel 4 om færdselsregler for kørende, 3) kapitel 5 om hastighed, og 4) kapitel 6 om særlige regler for færdsel på motorvej og motortrafikvej. 13

14 14

15 FAKTA Internationalt samarbejde Stigende international interesse for Politiklagemyndighedens arbejde Nordisk samarbejde Den 3. og 4. juni 2014 afholdt Politiklagemyndigheden seminar i Aarhus med deltagelse af repræsentanter fra Specialenheten for Politisaker i Norge og Riks enheten för Polismål i Sverige. Temaet for seminaret var erfarings udveksling blandt andet vedrørende efterforskning og pressehåndtering samt menneskeretsspørgsmål. Repræsentanter fra Center for Menneskerettigheder og Amnesty International holdt indlæg om poli tiets magtanvendelse i et menneskeretligt perspektiv. På seminaret blev der desuden drøftet mulighederne for fremtidig udveksling af personale med henblik på kompetenceudvikling. Drøftelserne er foreløbig mundet ud i, at en efterforsker fra Politiklagemyndigheden i november 2014 har været på en uges udvekslingsophold hos Specialenheten i Norge. Europarådet Politiklagemyndigheden har i 2014 deltaget i forskellige projekter i regi af Europarådet. I april 2014 deltog myndigheden i et seminar i Vietnam om International experience about preventing and controlling malpractices in the justice system og den september 2014 i et projekt vedrørende bidrag til styrkelse af reformarbejdet i Ukraine. Efterfølgende har Politiklagemyndigheden deltaget i et møde med en ukrainsk delegation af advokater og NGO er (ikkestatslige organisationer) i København. Politiklagemyndigheden orien terede på mødet om den danske model for behandling af klager over politiet. Politiklagemyndigheden har desuden den 27. og 28. november 2014 deltaget i en Europarådskonference i Georgien blandt andet om effektivisering af efterforskningen i sager, hvor polititjenestemænd og andre embedspersoner er mistænkt for strafbart forhold. En repræsentant for myndigheden holdt oplæg om den danske politiklageordning. Politiklagemyndigheden havde i foråret 2014 besøg af Europarådets Torturkomité, der via interviews fik indblik i myndighedens organisation og arbejde. European Partners against corruption Politiklagemyndigheden har siden 2012 været medlem af European Partners Against Corruption (EPAC). I 2014 afholdtes den årlige konference i Sofia i Bulgarien, hvor temaet for konferencen blandt andet var Challenges in fighting high level corruption. Uafhængighedspladsen Maidan i Ukraines hovedstad Kiev feb

16 FAKTA Når genstande eller penge forsvinder i politiets varetægt Stort ressourceforbrug i sager om forsvundne genstande Politiklagemyndigheden modtager og undersøger jævnligt sager vedrørende genstande eller penge, som er forsvundet, mens de var i politiets varetægt. Der er typisk tale om beslaglagte genstande, penge eller anholdte personers ejendele. Sagerne anmeldes enten af politikredsen, som har konstateret et svind, eller af borgere som ikke har fået udleveret alle deres effekter igen efter at være blevet løsladt, eller efter deres sag er afsluttet ved politiet. Sagerne efterforskes af Politiklagemyndigheden med henblik på at afdække, om der i den forbindelse kan være begået tyveri eller andet strafbart forhold af en eller flere polititjenestemænd. Politiklagemyndigheden bruger forholdsvis mange ressourcer på at efterforske denne type sager, idet det ofte er nødvendigt at afhøre et større antal personer, som har været i direkte eller indirekte forbindelse med effekterne. Efterforskningen fører imidlertid sjældent til opklaring af, hvad der er sket med genstandene/pengene, og ofte kan det ikke afvises, at der i det konkrete tilfælde er sket fejl i forbindelse med optælling og/eller, at registreringen af effekterne i det hele taget har været mangelfuld. Politiklagemyndigheden har således i mange af sagerne kunnet konstatere, at retningslinjer for optælling, registrering og opbevaring af penge eller koster ikke er blevet fulgt. Da der samtidig er tale om sager, hvor typisk flere polititjenestemænd, ofte fra flere forskellige afdelinger, samt ansatte fra andre institutioner, for eksempel fængsler og arresthuse, har været i berøring med effekterne, er det åbenbart, at der er tale om sager, som er vanskelige at komme til bunds i. Skal en anholdt person overføres til et arresthus, overgives personens effekter i den forbindelse til arrestpersonalet. Blandt Politiklagemyndighedens sager herom, findes der eksempler på, at der ikke fra poli tiets side blev foretaget tilstrækkelig kontrol af, om de effekter særligt penge der blev overgivet til arrestpersonalet, stemte overens med, hvad politiet ved modtagelsen af effekterne havde registreret. Sager om forsvundne effekter er altid uheldige i forhold til borgerne, som bør kunne have tillid til, at politiet holder styr på genstande eller penge, der tages i varetægt, og uheldige i forhold til de polititjenestemænd, der kommer under mistanke, eksempelvis når retningslinjer for optælling og dokumentation herfor ikke er fulgt. Ofte er det ikke muligt at nå frem til en entydig forklaring på, hvad der er sket, således at mistanken ikke fuldstændig kan elimineres, hvilket kan give anledning til intern uro i politikredsen. Politiklagemyndigheden finder det derfor særdeles vigtigt, at man i Rigspolitiet og i politikredsene øger fokus på det ansvar, som politiet har, når de tager borgeres effekter i deres varetægt, således at det sikres, at der eksisterer klare retningslinjer for håndtering af penge og andre effekter, og at disse retningslinjer efterleves. Retningslinjerne på området bør dække de mange forskellige situationer, hvorunder politiet midlertidigt får ansvaret for borgeres effekter, og bør indeholde procedurer, der minimerer risikoen for fejlangivelser i politirapporterne, og som sikrer, at der sker den fornødne dokumentation af effekterne, herunder særligt af pengebeløb. En stor del af de behandlede sager om forsvundne pengebeløb ville formentlig ikke være opstået, såfremt pengene i forbindelse med den indledende registrering på sagen var blevet talt grundigere op eksem pelvis af to polititjenestemænd hver for sig og såfremt der efterfølgende skete kontroloptælling og blev kvitteret herfor, hver gang pengene blev modtaget fra eller afleveret til andre medarbejdere, politi kredse eller Kriminalforsorgens institutioner. 16

17 Sager om forsvundne effekter er altid uheldige i forhold til borgerne, som bør kunne have tillid til, at politiet holder styr på genstande eller penge, der tages i varetægt, og uheldige i forhold til de polititjenestemænd, der kommer under mistanke. 17

18 Thomas Elholm PROFESSOR Politiklagerådet Politiklagerådet er Politiklagemyndighedens øverste ledelse og har det overordnede ansvar for Politiklagemyndighedens virksomhed Niels Glahn GENERALSEKRETÆR Karsten Thystrup KONTORCHEF Elisabeth Mejnertz RÅDSFORMAND, LANDSDOMMER Lars Lindhard ADVOKAT 18

19 I sandhedens tjeneste Den Uafhængige Politiklagemyndighed behandler klager over politiet og varetager efterforskningen af straffesager mod politipersonale. Politiklagemyndigheden udøver sine funktioner i fuld uafhængighed af både politi og anklagemyndighed. 19

20 Referater Udrykningssager Adfærdssager Straffesager Sager omtalt i tidligere beretninger 20

21 Udryknings sager Mand skudt i benet DUP En borger (B) var blevet bortvist fra en restauration og havde umiddelbart efter forsøgt at stikke en dørmand i maven med en køkkenkniv, hvilket en patrulje overværede. B blev kort efter ramt af et skud i benet fra en polititjenestemand. B døde to dage senere. Efterforskningen er endnu ikke afsluttet. Kvinde død i detentionen DUP En 47-årig beruset kvinde døde under ophold i detentionen på en politistation. Efterforskningen er endnu ikke afsluttet. Ramt af vådeskud under flugt fra politiet DUP Politiet modtog en anmeldelse om husspektakler og skyderi. Ved ankomsten til den pågældende adresse bemærkede politipatruljen to personer. Den ene person forsøgte at flygte og blev kort efter fundet i en nabohave. Den anholdte havde under flugten ved et uheld ramt sig selv med et skud fra et skarpladt skydevåben. Efterforskningen er endnu ikke afsluttet. Mand ramt af skud i benet DUP En mand med en kniv i den ene hånd modsatte sig anholdelse og blev ramt i låret af et skud fra en polititjenestemand. Manden blev senere erklæret uden for livsfare. Sagen afventer statsadvokatens afgørelse. Mand ramt af skud i benet DUP En beboer (B) på et bosted havde overfaldet to plejere, der havde forskanset sig på et kontor. Efterfølgende modtog politiet oplysninger om, at B nu var ved at banke døren ind med et sværd, og der blev sendt politipatruljer til bostedet. Én af de ankomne politipatruljer fik kontakt med B. Der var herefter et forløb, hvor B og den ene politipatrulje gik rundt i området omkring institutionen, hvor der på det pågældende tidspunkt var mørkt. Under dette forløb afgav begge polititjenestemænd skud imod B, der var bevæbnet med stikvåben, og som blev ramt i benet af ét skud. Sagen afventer statsadvokatens afgørelse. Kvinde på bænk ramt af eftersat personbil DUP En personbil forulykkede efter kortvarigt at være eftersat af politiet. Personbilen ramte i den forbindelse en kvinde (K), der sad på en bænk i en park. K brækkede sit ene ben og pådrog sig endvidere en større behandlingskrævende flænge i benet. Efterforskningen er endnu ikke afsluttet. Mand kom alvorligt til skade i forbindelse med en eftersættelse DUP I forbindelse med politiets efterforskning af nogle kabeltyverier observerede en politipatrulje et mistænkeligt køretøj, der var set køre bort fra det område, hvor kablerne var blevet stjålet. Efter en kort eftersættelse forulykkede den eftersatte personbil, hvorunder en person blev kastet ud af bilen og pådrog sig en operationskrævende fraktur i venstre overarm samt en sammenklappet lunge. Sagen afventer statsadvokatens afgørelse. Alvorlig tilskadekomst i forbindelse med eftersættelse DUP En personbil, som forinden var blevet efter sat af en civil patruljevogn, påkørte i et kryds en fodgænger, som pådrog sig flere brud samt beskadigede ledbånd på højre ben. I forbindelse med fremsendelse af rede gørelse til statsadvokaten bemærkede Politi klagemyndigheden, at det var be klageligt, at udrykningshornet på den pågældende civile patruljevogn var defekt, idet det ikke kunne udelukkes, at uheldet kunne have været undgået, hvis det havde været muligt for føreren af patruljevognen at aktivere udrykningshornet og dermed advare andre trafikanter om den igangværende eftersættelse. Statsadvokaten indstillede efterforskningen. 21

22 Mand skudt og dræbt i forbindelse med eftersættelse DUP En mand i en stjålet personbil med militære nummerplader forsøgte at køre fra politiet. To patruljevogne samt en hundevogn deltog i eftersættelsen af personbilen. Hundepatruljen blev påkørt, således at den ikke kunne fortsætte. Episoden endte efter yderligere påkørsler i en privat indkørsel, hvor politiet afgav skud. Personen i den stjålne bil blev ramt i brystet og afgik ved døden. Politiklagemyndigheden har som led i efter forskningen gennemført en rekonstruktion for at klarlægge omstændighederne i forbindelse med skudafgivelsen. Sagen efterforskes fortsat i Politiklagemyndigheden. Mand død efter fald fra 6. sal i forbindelse med en ransagning i mandens lejlighed DUP Politiklagemyndigheden blev underrettet om en episode, hvor en anholdt mand i forbindelse med en ransagning sprang ud fra en lejlighed på 6. sal. Manden afgik ved døden. Politiklagemyndigheden iværksatte straks en nærmere undersøgelse af episoden. Efterforskningen er afsluttet, og Politiklagemyndigheden har fremsendt redegørelse til statsadvokaten. Mand kom alvorligt til skade i forbindelse med en eftersættelse DUP I forbindelse med, at politiet rutinemæssigt ønskede at bringe en personbil til standsning, accelererede personbilen kraftigt, hvorefter politiet eftersatte bilen. Efter en kort eftersættelse påkørte personbilen et helleanlæg og forulykkede. En passager i personbilen pådrog sig herved bækkenbrud, overkæbebrud, underarmsbrud og nyrelæsion. Statsadvokaten har indstillet efterforskningen. To personer kom alvorligt til skade i forbindelse med en eftersættelse DUP I forbindelse med patruljering ønskede en patrulje at bringe en personbil til standsning. Personbilen accelererede, hvorefter politiet eftersatte bilen over ca. 30 km. Personbilen forulykkede i et sving, hvorved føreren pådrog sig en alvorlig hjerne skade, og passageren pådrog sig en alvorlig fraktur på rygsøjlen. Begge personer var umiddelbart efter ulykken i livsfare. Sagen afventer statsadvokatens afgørelse. 22

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 644 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2011 Kontor: Civil- og Politiafdelingen Sagsnr.: 2011-150-2174

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2008

Resumé over disciplinærsager 2008 Resumé over disciplinærsager 2008 Disciplinærsagsresumé 2008 Side 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKETHED... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed,

I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed, Årsberetning 2012 I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed, effektivitet, offentlighed og involvering

Læs mere

Rigsadvokatens beretning 2010 og 2011. Behandling af klager over politiet

Rigsadvokatens beretning 2010 og 2011. Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2010 og 2011 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2010 og 2011 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2010 og 2011 Behandling af klager

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2009

Resumé over disciplinærsager 2009 Resumé over disciplinærsager 2009 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...4 ULOVLIG UDEBLIVELSE FRA RETSMØDE...4

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2013

Resumé over disciplinærsager 2013 Resumé over disciplinærsager 2013 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKNING... 3 REGISTERMISBRUG... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 4 SPROGBRUG... 5 MANGLENDE FREMMØDE

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Den Uafhængige Politiklagemyndigheds bidrag til at opretholde og styrke borgernes tillid til politiet er, i sandhedens tjeneste, fortsat at leve op

Den Uafhængige Politiklagemyndigheds bidrag til at opretholde og styrke borgernes tillid til politiet er, i sandhedens tjeneste, fortsat at leve op Årsberetning 2013 Den Uafhængige Politiklagemyndigheds bidrag til at opretholde og styrke borgernes tillid til politiet er, i sandhedens tjeneste, fortsat at leve op til kravene om uafhængighed, grundighed

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Rigspolitiet 19. februar 2009 J.nr.: 0700-10161-00004-09 Sagsbehandler: sbn

Rigspolitiet 19. februar 2009 J.nr.: 0700-10161-00004-09 Sagsbehandler: sbn Rigspolitiet 19. februar 2009 J.nr.: 0700-10161-00004-09 Sagsbehandler: sbn LEDELSESSEKRETARIATET Telefon: 4386 1448 E-mail: kbhv@politi.dk Københavns Vestegns Politis supplerende undersøgelse i henhold

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-792-0051 Dok.: HHM40078 Besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg.

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005.

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005. Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Mike Axdal Dato: 13. juli 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-2001-0042 Dok.: ALJ40449 Ved e-mail af 1. februar 2005 har De klaget til Justitsministeriet

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2011

Resumé over disciplinærsager 2011 Resumé over disciplinærsager 2011 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG SAGSBEHANDLING...3 SPIRITUSPÅVIRKNING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...5 ULOVLIG UDEBLIVELSE

Læs mere

-to DOM. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst.

-to DOM. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst. -to DOM afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst.)) i ankesag S-1438--14 Anklagemyndigheden mod 1 (advokat Bjarne Froberg,

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Rigsadvokatens. beretning 2006. Behandling af klager over politiet

Rigsadvokatens. beretning 2006. Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2006 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2006 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2006 Behandling af klager over politiet Publikationen

Læs mere

Opgave 1. Hr. Hansen havde trods sit fald formået at give et godt signalement af Anne og Michael, som blev anholdt, mens de sad og drak øl.

Opgave 1. Hr. Hansen havde trods sit fald formået at give et godt signalement af Anne og Michael, som blev anholdt, mens de sad og drak øl. 2 Opgave 1 Søren kom kørende i bil inde i centrum. Hans kæreste, Anne, sad på passagersædet. Myldretidstrafikken var tæt, så hastigheden var lav. Ved et busstoppested stod Michael og ventede på bussen.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU:

Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU: Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 289 Offentligt Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU: Mit navn er Tom Lisborg. Jeg er adm. direktør for Divine Business Solutions ApS (Divine). Jeg vil

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Rigsadvokatens beretning 2000. Behandling af klager over politiet

Rigsadvokatens beretning 2000. Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2000 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2000 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2000 Behandling af klager over politiet 2 Publikationen

Læs mere

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far.

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Barnets Far krævede abort, da jeg blev gravid og blev meget vred, da jeg ikke

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

1/19. Indholdsfortegnelse

1/19. Indholdsfortegnelse 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Detentionslokalerne... 2 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 3 Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere

1. Nordjyske Stiftstidendes artikler bragt 28. 30. maj 2006 Ørskov-sagen.

1. Nordjyske Stiftstidendes artikler bragt 28. 30. maj 2006 Ørskov-sagen. Rigsadvokaten Frederiksholms Kanal 16 1220 København K DATO 19. juni 2006 JOURNAL NR. SA4-2006-115-0013 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER SAGSBEHANDLER: EC/TJ I AALBORG NYHAVNSGADE 9 POSTBOKS 539 9100 AALBORG

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Rigsadvokatens beretning 2005. Behandling af klager over politiet

Rigsadvokatens beretning 2005. Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2005 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2005 Behandling af klager over politiet Publikationen kan hentes på Rigsadvokatens hjemmeside http://www.rigsadvokaten.dk

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Rigsadvokatens. beretning 2007. Behandling af klager over politiet

Rigsadvokatens. beretning 2007. Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Publikationen

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

D O M. afsagt den 21. maj 2014. Rettens nr. 1A-1218/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 21. maj 2014. Rettens nr. 1A-1218/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 21. maj 2014 Rettens nr. 1A-1218/2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere