Dansk Vejtidsskrift. Hvor skal vi hen du! MÅNEDENS SYNSPUNKT: I Forside: Langebro. Vest Amager. At Søren Olsen, Olsen Engineering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Vejtidsskrift. Hvor skal vi hen du! MÅNEDENS SYNSPUNKT: I Forside: Langebro. Vest Amager. At Søren Olsen, Olsen Engineering"

Transkript

1 z I -I, 0 c(i) Qo 0 (0 c 1

2 DANSK VEJTTDSSKRIFT NR Dansk Vejtidsskrift ISSN Nummer 3/96 årgang 73 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg, nr Medlemsblad for Dansk Amtsvejingeniørforening. Meddelelsesblad for Amtskommunemes vejvæsener, Vejdirektoratet, Trafikministeriet, Dansk Vejhistonsk Selskab. Redaktion: Civ. ing. Svend løfting (ansv.) Bygaden 48. 9(88) Aalborg og )853 (aften). Fax Redaktionelle medarbejdere: Akademiingeniør, ( ari Johan Hansen, Vejdirektoratel. Direktør Per Nystrup, Pankrts. Bibliotekar, l.illian Olling, Vejdirektoratet. Civ. ing. G. ( bristiansen, Dansk Vejhistorisk Selskab. Professor, civ. ing Ravn. Afdelingsleder Hans Faarup, Århus amt. Professor Bent Thagesen, DtU. Afdelingsingeniør Klaus Bønløkke, Roskilde Amtskommune Civilingeniør Svend Tøfting. Nordjyllands Amt LokalredaktØrer i amterne: Roskilde Jørgen l horsgaard Storstrøm Hans Chr. Pleidnrp Ribe Mogens Fischer Viborg Søren Kølster Pedersen Bt,nt)toltn Jette ltork Olesen Århus Gert Olsen Sønderjylland Bent Johnsen lyn Dæk Bossen t-redenkshs,rg Finn A. Olsen Ringkøbing Flentming Wennike Nurdjyll.md Svend I øfting Vejle Jens Erik B. Pedersen Vestsjælland Frank Hagerup København lars Egeblad Produktion, regnskab, administration og annoncesalg: (iralisk Design, Nørregade 8, 564)) Farsø Telf ). Fax (115. Inge Rasmussen: regnskab/abonnement. Annette Nielsen: annoncer. Abonnementspris: Kr. 3(8),- + moms. om året for II numre. Kr. 375,- udland. Løssalg: Kr. 3)), + moms. Medlem af: FÅeSSe!M!Ç Oplag: 1)8 eksemplarer ilig. Fagpressens Medie Kontrol for petiteleri I. juli )). juni 994. lndl:eg ibladet dækker ikke nødvendigvis redaktionens op fattelse. INDHOLD: Månedens synspunkt: Hvor skal vi hen du 2 Trafikinformatik på Helsingormotorvejen 3 - SPOT - dynamisk samordning at signalanlæg 7 1)ynamiske hastighedstavler II) Ilastighedsregulering ved Limfjordstunnelen 14 Viden til køretgjsdetektion 16 Busser til tiden busprioritering i Aalborg 2(1 Peek Tkafik a-s - Firmaportræt 24 Nyt fra Vejsektorens leverandører 25 fta±ikplanlægning og vejhygning i udviklittgslandene.26 Ministerielle afgørelser 29 Vejbelysning - status for vejregelarbejdet 30 Asfaltdag i Herning 31 Fra den store verden.32 Diverse 33 KØvarslingsanlæg ved I.imt3ordstunnelen 34 HLrI SIM - den grafiske trafiksimulator 36 Kalenderert 42 l.everandørregister 43 Lklene er fremhævet I Forside: Langebro. Vest Amager. MÅNEDENS SYNSPUNKT: Hvor skal vi hen du! At Søren Olsen, Olsen Engineering ud ad informationsniotorvejen Køer finder vi på vores motorveje. Hvis det var malkekøer, der havde slået sig ned for at få sig en slapper, var alt jo den rene idyl, men det er kilometervis af holdende biler med utålmodi ge bilister, vi taler om. Det at holde i kø på en vej er stressende og kan være medvirkende til, at hele vores planlæg ning for den pågældende dag går i vasken. Vi må vænne os til i fremtiden at veje er en be grænset ressource, som vi ikke kan få til rådig hed, når vi vil have den, eller sagt på en anden måde, vi vil i større og større omfang blive sat i kø, hvis vi vil bruge vejen, når vi Ønsker det. Ved hjælp af det lange seje træk må vi have forøget effektiviteten på den eksisterende ve jmasse og forsøge at ændre folks holdninger til effektiv vejbrug. Da vi kun i begrænset omfang kan asfaltere os ud af problemet, er vejen til forbedret effektivitet brolagt med informati onsteknologi. Tyskland har i de seneste 5 år investeret et treciffret millionbeløb til trafikinformatiksy stemer, og man påregner, at der skal investeres mindst lige så meget i de kommende 5 år. I Danmark har vi lykkeligvis ikke nær de samme trafikproblemer som i Tyskland. Vejdi rektoratet har planlagt at etablere et trafikin formatiksystem på en 10km strækning på Mo torring i Københavns Amt samt at etablere et dataindsamlingsnet på ca. 100 målepunkter på det storkøbenhavnske motorvejsnet. Brugerens holdning til trafikinformatik er selvfølgelig interessant, om end den også er forudsigelig. Vejbrugere er som mennesker i almindelighed, skeptiske til det afvisende overfor ny teknik. Det er ikke unormalt, at ve jbrugere forbinder trafikinformatik med over vågning af det enkelte individ. Som trafikinformatiksystemerne er udfor met i dag, er der ikke tale om overvågning af det enkelte individ, men om en overvågning af helheden, til gavn for den enkelte. Vi må konstatere, at mange mennesker har det svært med fremskridt og derfor billedlig talt, voldeligt skal kastes ud fra en flyvema skine med faldskærm på, for så bagefter at er kende, at det var en oplevelse, som de gerne vil prøve igen. Der er ingen vej udenom, trafikinformatik ken er kommet for at blive, hvad enten vi piber eller synger. Når det bliver for tæt mellem kofangerne, el ler vi bliver sat i k, må vi vænne os til vari able skilte, der signalerer reduceret hastighed, vejarbejde eller kø. Vi må også vænne os til vi deokameraer, der kigger ned på os, ikke for at overvåge det enkelte individ, men for at måle stuvningsgrad, kølængde og afviklingsgrad. Ved hjælp af disse parametre kan man ganske ædrueligt beregne ventetid til eksempelvis næste afkørsel, hvor så rutevejledningsskilte oplyser om hurtigste alternative rute. Der er sikkert mange, der spørger, bliver vi lykkeligere med al den teknik, og har teknikken overhovedet nogen målelig effekt? Kan vi ik ke bare lade folk blive holdende i kø, til trykket er taget af kedlen? For s vidt at trafikinfor mationen giver os en pålidelig ventetidspro gnose, må det forventes, at den øgede brug af teknik på vore veje vil reducere stress. Når vi ved, hvor lang tid vi skal vente, kan vi lettere forholde os til situationen og eksempelvis gri be biltelefonen og meddele, at vi er forsinket. Det er derimod mere kompliceret med den automatiske trafikledelse, dvs, den del af sy stemet, som skal øge vejens effektivitet. Uden landske undersøgelser påviser ingen effekt, el ler kun en beskeden effekt. Arsagen ligger sandsynligvis i, at man i de pågældende lande, hvor undersøgelserne er lavet, ikke afgiftsfor følger de trafikanter, som overskrider hastig hedspåbudet. Det skal blive interessant at føl ge den engelske model, hvor fotofælder over våger, at den påbudte hastighed overholdes. Vi bør ikke bevidst sætte folk i kø, dertil er da gens krav til god service blevet for stor. Vejen er en tjenesteydelse, som vi bilister betaler for, både direkte og inddirekte, og afgiftstrykket på privatbilismen må i fremtiden forventes at sti ge markant. Vi har et velfungerende vejnet i Danmark, og derfor skal vi også på de steder, hvor det til tider er mindre velfungerende, sør ge for, at den enkelte føler sig tryg og afslap pet. Løber udviklingen mon fra os spørger nogen? Nej, Danmark er et industrialiseret samfund. og vi har gennem tiderne bevist, at vi ved gan ske præcist, hvor vi skal hen.

3 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR Trcifikinformcitik på Helsingørmotorvejen Af Jan Frölich, Vejdirektoratet og Kenneth Habo, Hansen & Henneberg Vejdirektoratet udvider i Helsingørmotorvejen for 200 mio, kr, fra 4 til 6 spor. For at minimere generne for trafikanterne i byggeperioden investeres der 35 mio. kr, i trafikledesystemer. I en stort opsat artikel i Berlingske Tiden de i 1971 kunne man læse:»ti af Hørs hoimvejens broer skal rives ned; Trafikpresset så voldsomt, at vejen udvides til seks spor.«sådan gik det bare ikke, der var nok et voldsomt trafikpres, men det politiske pres var ikke tilstrækkeligt. Nu i 1996, 25 år efter, går anlægget igang; HØrsholmvejen er i mellemtiden blevet til Helsingørmotorvejen og motor vejsnettet i Københavnsområdet er ble vet sammenhængende. Dette gør bestemt ikke opgaven lettere end den ville have været i Trafikken på HelsingØrmo torvejen er i mellemtiden vokset Ca. 70% til godt over biler i døgnet, og har i dag et niveau, der ofte må karakterise res som sammenbrud. Ingen naturlig aflastningsvej Det er i dette trafikmiljø at Helsingørmo torvejen ikke blot skal udvides, men reelt helt nyanlægges på de inderste 7 km. Her til kommer at infrastrukturen i området ikke tillader etablering af omkørsler. Der findes ikke andre parallelle veje end Strandvejen og Kongevejen; begge veje indbyder ikke til yderligere belastning. Der er altså ikke nogen vej udenom at opretholde fuld trafik på vejen i hele perioden. Med det udgangspunkt, at tra fikken allerede før anlægget er større end kapaciteten, er der næsten lagt op til en umulig opgave, at afvikle trafikken i anlægsperioden; en sand Urias-post. Derfor er alle gode kræfter mobilise ret, for at få det bedst mulige ud af situa tionen. Noget trafik, er det mulig at for dele eller aflede. Dette kan erfarings mæssigt ikke gøres ved at forsøge på at styre trafikanterne. I stedet iværksættes på alle fronter inforn2ation. Trafikanteme vil klart søge derhen hvor forholdene er bedst. En vis aflastning påregnes derfor som følge af: * der vælges anden rute (f.eks. Hille rødmotorvejen) * Øget brug af kollektiv trafik * samkørsel * bedre fordeling over døgnet. Når trafikken i alt væsentligt skal opret holdes, betyder det, at der i hele anlægs perioden skal være 4 spor åbne for trafik, 2 i hver retning. 3 spor med det midterste som reversibelt spor ville ikke kunne løse problemet. I myldretiden er trafikken så stor i den svagest trafikerede retning at ét spor ikke kan klare det. Anlægsplanen Da hele vejen bestående af gamle betonplader skal udskiftes, betyder det at de 4 trafikkerede spor skal flyttes i takt med at anlægsarbejdet skrider frem. Der er lagt følgende plan for dette, der mindst muligt generer trafikken: I hele 1996 vil trafikken afvikles med Feidi - - _i.-g 2 smalle spor på hver side af midterra hatten vil trafikken i flere faser afvikles primært med alle 4 spor på sam me side af midterrabatten. Dette kan ikke gøres uden et mærkbart fald i kapaciteten. Derfor har Vejdirekto ratet besluttet at etablere et midlertidigt trafikinformatikanlæg. Opgaven er med anvendelse af al tilgængelig ny teknik at etablere et anlæg, der sikrer de bedst mulige forhold for trafikken under anlægsarbejdet. Dette skal ske samtidig med den højest mulige driftssikkerhed. Opgaven er altså at forbedre trafikforhol dene ved at anvende effektiv ny teknik, uden at bevæge sig for langt ud på isen. I _1 -- -Jaf--- bugineedng ApS Navervej Roskilde Tlf Fax

4 -»Lyngby - Motorringvejen tilkørslen - Styring, - Variable - Variable - Fuldgrafiske - At - Sætning - Automatisk - Videoovervågning - områder 4 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR Geografisk dækning Trafikinformatikanlægget kommer til at dække dels arbejdsområdet, som afgræn ses mod nord af motorvejstilkørslen ved Gi. Holte (tilkørsel nr. 13) og mod syd af udfietningen mod Ringmotorvejen og København, og dels af de tre tilkørselsstrækninger: Helsingørmotorvejen nordfor arbejds området der begynder umiddelbart før Hørsholm N - (tilkørsel nr. 7). motorvejene fra Tuborgvejs tilkørslen. fra Hillerødmotor vejens tilkørsel. Anlægget bliver delvist mobilt, hvor mobiliteten består i at anlæggets dele, helt eller delvist kan flyttes til andre lokaliteter, under og efter ombygning af motorvejen. FREDENSB( KONGEVEJ KOKKEDAL Anlæggets hovedbestanddele er: regulering og overvågning (SRO). - Elforsyning. hastighedsbegrænsningstavler køvarslingstavler - Videoovervågningstavler - Rejsetidsmåleudstyr informationstavler Ombygning Hovedformålet Hovedformålet med anlægget er: forsyne trafikledelsen med sty ringsmæssige data fra selve arbejds området samt områdets tilkørsler fra motorringvejen, tilkørslen fra Køben havn C og tilkørslen fra nord. og hævning af hastighedsbe grænsninger i arhejdsom rådet, via den manuelle betjening i Storke redetis trafikcentral. varsling afkø til trafikanterne via køtavler samt til trajïkle delsen via overvågningsanlægget. KØ varsling igangsættes ved trafikophob ninger nord eller syd for arbejdsom rådet. som via kamera overvågning give!- trafikledelsen et visuelt billede af trafikafriklin gen. Anlægget vil senere kunne udbygges med dektektorudstyr for automatisk alarmering ved pludselig opstående køer eller ved trafikstop. Variable hastighedstavler Hastighedsbegrænsningen dækker hele arbejdsområdet, således at hastigheden ved normal motorbremsning er bragt ned på 50 km i timen ved det sidste sæt hastighedstavler før: - køen - indsnævringsområder - overledningssteder med arbejde tæt på de trafi kerede arealer - mv. DANMARKS USSERØD HØRSHOLM IDBJERG CL. HOLTE TEKNISKE [RUM Trafikledesystemer STOR KEREDEN Alle 64 hastighedstavler kan vise 90, 80, 70, 60, 50, 40 samt ophæv for hver af disse visninger. Anlægget er opbygget (mobilt) såle des, at man frit kan opsætte eller fjerne en tavlesektion efter behov. Hastighedsbegrænsninger sættes og hæves via betjening. SRO-anlægget sør ger for, at skifte alle aktuelle visninger til de Ønskede visninger i en rækkefølge og med tidsforsinkelser således at trafikan terne ikke oplever restriktionen usam menhængende. De variable hastighedstavler vil oftest vise den med politiet aftalte faste reduce rede hastighed. Da systemet er centralt styret vil man hurtigt kunne gribe ind og justere hastigheden efter behov. Systemet vil selv kunne kæde hastighedeme sam men og foretage bølgelignende korrektio ner. Der er en klar fordel for trafikken, at ændringer i hastighedsgrænser kun på føres i netop den tid, det er nødvendigt. Figur 1. Det er strækningen fra TrØrØd til Jægersborg, der skal udvides i , mens trafikledesystemet også omfatter de tre tilkørselsstrækningei Køvarslingstavler Udover hastighedstavler etableres køvars lingstavler uden for arbejdsområdet til forvarsling af kø. Køvarslingsanlæget består af ialt 14 variable tavler og detektorer. Anlæggene er placeret på tilkørslerne til arbejdsom rådet fra København N, fra nord og på Ringmotorvejen. Køvarslingstavlerne, der udføres som lysende variable tavler, varsler automa tisk bilisterne, med et køvarslingssym bol, om den foran opståede kødannelse. Detekteringen af kø sker via detekto rer, udført som induktive spoler i vejba i

5 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR : Figur 2. Det landskendte Storkereden på Helsingørmotorvejen ved Mølleåen er i byggeperioden administrationscenter for projektet, og skal herefter igen overgå til restaurationsvirksomhed. nen, som detektere trafikken et antal ste der på motorvejen nord og syd for arbejdsstedet. V.h.a. lokale målestationer beregnes trafikkens tæthed og hastighed. Målingerne overføres til SRO-anlæg gets til en central computer, der med et beregningsprogram stedbestemmer køen og dens udstrækning. På dette grundlag giver SRO anlægget styresignaler til tavlerne med variabel visning, hvorefter der markeres for kø. SRO-anlægget overvåger køvarslings anlægget for tekniske fejl samt opsamler statistiske data for efterfølgende analyser. Både hastigheds- og køtavlerne er opbygget med lysende punkter i tavlefla den fremført via lysledere. Figur 3. Der anvendes til hastighedsre guleringen lysende variable tavler som ved Limfjordstunnelen. Figur 4. Det overvejes at indføre avanceret videoover ågning, som ved billedanalyse bla. kan foretage køvarsling og varsling af stoppede køretøjer. Styring, regulering og overvågning Til styring, regulering og overvågning af hastighedsreguleringen og køvars lingen anvendes et særligt fleksibelt, modulopbygget koncept med centrale betjeningsstationer udført med standard PC ere, og med standard-softwaren OS 32 som betjeningsfiade. Endelig er de decentrale understationer udført med industrielle standard PLC ere. Betjeningen af anlægget sker via en fuldgrafisk vindues- og objektorienteret brugerflade, der vha. musebetjening og rullegardiner giver brugeren de nødven dige betjeningsværktøjer samt overblik over systemet. For at opnå højest mulig kommunika tionshastighed mellem hovedstationen og understationer, er der mellem under stationeme anvendt et gnaverbeskyttet fiberoptisk kabel af typen, loose tube, som under normale forhold overfører kbaud Kommunikationsnettet mellem PLC eme er baseret på kommunikation via Profibus, som er internationalt udbredt. Den lokale styring og overvågning udføres via en seriel buskommunikation mellem understationerne til de decentra le pereferienheder, placeret på selve hastighedstavlerne. I designet af Storkeredens trafikcental samt netværket frem til understa tionerne, er der taget specielt hensyn til betjenings- og overvågningssikkerhed udført ved f.eks. dublering af betje ningsterminaler og redundans ved be nyttelse af dial-up forbindelser. El-distrubition El-distributionen til trafikinformatilcan læggets dele består dels af et sammen hængende forsyningsanlæg på ca. 6,5 km af Helsingørmotorvejen og dels af punktvise forsyningssteder til køvarslings tavler på Motorringvejen og Lyngbyvej, syd for arbejdsstedet, samt på Helsing ørmotorvejen nord for arbejdsstedet. Den overordnede elforsyningen i arbejdsområdet etableres ved 690/400V, som fordeles i særlige robuste for delingstavler. Hver tavle indeholder forsyningssløjfestik for 69OV transfor mer 3* 690/400V, batteribackup, m.v.. Tavleme placeres i midterrabatten mellem autoværnene således at de er til mindst mulig gene for vejarbejdeme. Udenfor arbejdsområdet etableres for syningerne punktvis til f.eks. køvars lings- eller informationsskilte. Til fremføring af elforsyningskabler til trafiktavler, kameraer, antenner mm, som placeres i vejsiden, skydes førings rør under de nuværende kørebaner. Når vejen udvides med et ekstra spor skal kabelføringsrøret samtidig forlænges og kablerne trækkes ud til f.eks. skiltenes nye position.

6 - Antal - Antal - Hastighed - Stoppet KOLDING 6 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR Tavleme opbygges således, at de for skellige visninger genereres internt i tav len med forskellige lyskildekombinatio ner, og hvor tavleme har en rød cirkel eller trekant, ligesom traditionelle tavler, samt hvide symboler og tal, på sort bag grund, modsat traditionelle tavler. Ved tavlemes design har der været særlig opmærksomhed omkring lys punktemes lysstyrke om dagen, hvor skarpt sollys skal overvindes, natsitua tionen hvor tavlerne ikke må blænde, læsbarhed, farver samt tavlefladens og reflektans. Rej setids måling Rejsetidsmåling foretages ved trafikmåling med strategisk placerede anten ner, ved til- og frakørsler, som aflæser elektroniske»brikker«, anonymt hos fri villige bilister, der daglig anvender stræk ningen. Dette system overvejes i Øvrigt anvendt til andre formål. Systemet udregner løbende passageti den for de senest passerede køretøjer. Rejsetiden beregnes således at denne kan udmeldes til trafikanteme via infor mationstavlerne og til Trafikinforma tionscentralen via modern. Rejsetider vil herfra også kunne gives til trafikanterne via radio og tekst-tv. Informationstavler De variable informationstavler til trafik informatikanlægget på Helsingørmotor vejen består af ialt 5 tavler. Informationstavleme benyttes til angi velse af den gennemsnitlige rejsetid inden for de sidste 10 minutter samt for generel information til trafikanterne om trafiksituationen mht, uheld, ulykker, alternative ruter m.v.. Tavlerne er opbygget med et fuldgra fisk farvedisplay, der er ca. 1 m højt og 3-4 m langt. Displayet indeholder ca. 50 x 200 kvad ratiske elementer med hver en størrelse på 1,5-2 cm. Tavlen kan vise vilkårlige tegn og symboler i vilkårlig størrelse i hele dis playet. Videoovervågning Videoovervågningsanlægget foretager overvågning af ialt 18 udvalgte områder uden- og inden for arbejdsområdet. Videobilleder transmitteres fra kameraer ne, via lysledere, frem til centraludstyret og den primære betjening i Storkereden. For transmission af video- og styresig naler mellem Storkereden og de sekun dære betjeningssteder, Trafikinforma tionscentralen i Niels Juels Gade og Politiet i Lyngby, anvendes stationære tv-links, som interfacer direkte til et standard videosignal. Fjemstyring af videomatrixudstyret i Storkereden ud føres via lejede APL-linier. Analyseudstyr Til at understøtte betjeningspersonalets daglige arbejde samt til automatisk reak tioner i trafikanlægget overvejes der at supplere videoovervågningningsanlægget med et avanceret trafik-analyseudstyr. Trafik-analyseudstyret tilsluttes mel lem videokameraerne og monitorene således at operatøeren via det analysere de billede, på centralens monitor, direkte kan aflæse nedenstående informationer om trafikken: v.h.a. tal/bogstaver over lejret i det oprindelige billede. og trafiktæthed, personbiler og trafiktæthed, lastbiler / busser - Belægningsgrad (km/t) - KØdannelse køretøj Efterhånden som vejarbejdet skrider frem, vil arbejdsområdet også ændre sig. Udstyret vil netop i denne situation via den fleksible brugerflade kunne flyttes, justeres eller vedligeholdes uden indgreb i vejkonstruktionen og trafikken, modsat induktive spoler i vejbanen. Gennemførelse og fremtid Til gennemførelse af trafikinformatikan læggets faser har Vejdirektoratet i samar bejde med rådgivere og entreprenører benyttet sig af de nyeste erfaringer fra bla. Limfjordstunnelens trafikanlæg. Opgavens kompleksitet og korte lunte har stillet massive krav til projektets par ter herunder Vejdirektoratet, rådgivere og ikke mindst entreprenørerne. Ved entrepriseopdelingen er der taget hensyn til optimal anvendelse af specialer og designkrav for at kunne gennemføre tidskritiske aktiviteter. Systemet, der for trafikanteme frem står som et hele, og også opereres som et hele, er som tidligere nævnt teknisk set opbygget som en række uafhængige systemer. Dette giver en række friheder. Efter anlægsarbejdet kan det enkelte system frit anvendes i det permanente motorvejssystem (TRIM), anvendes andre steder i landet ved større kompli cerede anlægs- og vedligeholdsopgaver. Yderligere vil systemet let i anlægsfasen kunne udvides eller omdisponeres i takt med indhøstede erfaringer. Der er såle des i en række af de indgåede kontrakter sikret optioner på væsentlige udvidelser. Endeligt gør det modulære princip syste met mere robust i driftsfasen. Vejdirektoratet forventer at denne mas sive anvendelse af trafikinformatik vil hæve serviceniveauet på motorvejen i en sådan grad, at et ellers meget problema tisk anlægsarbejde kan udføres med en acceptabel trafikafvikling. Således for ventes en reduktion af den gennemsnitli ge rejsetid samt antallet af bagendekoli sioner og konflikter mellem anlægsarbej det og trafikanter. De indhøstede erfaringer vil blive anvendt ikke alene til en løbende juste ring af anlægget, men også ved etable ring af fremtidige permanente og mobile informatikanlæg. Når Helsingørmotorvejen er udbygget i slutningen af 1997 kan udstyret anven des andre steder hvor en lignende ombygning af vejanlægget skal udføres, eller hvor man af andre årsager vil ind føre et trafikledelsessystem. Deltagere i projektet har udover Vejdirektoratet været: Hansen & Henneberg Trafikteknik og anlægsdesign. Siemens El-distribution. Videoovervågning. Betjening. Styring, regulering og overvågning Briinos/Strøm Hansen Variable hastigheds- og køvarslings tavler. PEEK Rejsetidsmåling. Fourtech Variable informationstavler. STÅLTU NN ELRØR Varniforzinkede ståltunnelrør til underføring at veje, vandløb, gang- og cykelstier. Til service- og transportgange, viadukter, regnvandsledninger, forstærkning at gamle broer mv. qç9çqq QfçQÇ 24 tværproiller. Indtil 12 m spændvidde - LYNGE TLF: i Rekvirer katalog. FAIA TLF

7 dog DANSK VEJTIDSSKRIFT NR SPOT dynar nisk samordning at signalaniceg Af Peter Christensen civilingeniør Peek Trafik a-s SPOT er et adaptivt realtidsoptimerende system til styring af samordnede signalanlæg, og er den lokale intelligens i det italienske UTC-system (Urban Traffic Control), UTOPIA. UTOPIA/SPOT er udviklet af Mizar Automazione, der er et mindre konsu lentfirma i Torino, der hovedsagelig rekrutterer sit personale fra det lokale tekniske universitet. Mizar har arbejdet med trafikteknik siden starten af 70 erne og har stor viden inden for trafikstyring. Udviklingen af det første komplette UTC-system fra Mizar, UTOPIA (Urban Traffic OPtimization by Integrated Auto mation), til dynamisk styring af samord UTOPIA zone i centralt niveau Signalan læg der indgår I UTOPIA-systemet I nede signalanlæg stod klar i midten af 80 erne, og har siden været i drift i Torino. UTOPIA imødegår to basale krav for optimering af trafikafviklingen i et net af signalregulerede kryds i et trafikeret byområde: Tildeling af absolut prioritet til udvalgte kollektive køretøjer samt betyde lige forbedringer i privatbilismens frem kommelighed under alle trafikforhold. UTOPIA/SPOT er et komplementært I zone n Figur]. UTOPIA-konceptet vist på skitse affiktivt net. I LI ri ii. i. rj U I Ill 11-I I I NI STYREAPPARAT HARDWARE - industri PC Figur 2. Principskitse af SPOT-system. SPOT lokalt niveau Elektronisk styreapparat med SPOT SPOT (SOFTWARE) I Styreapparat med SPOT Detektor Kabel system til de mere eller mindre kendte systemer som SCOOT (England), SCAT (Australien) samt PRODYN (Frankrig). UTOPIA Hele UTOPIA-konceptet henvender sig til hierakiske og decentraliserede UTC systemer, hvor overordnede optimale styrestrategier bestemmes på centralt områdeniveau på baggrund af beregnet fremtidig trafik, mens den egentlige sty restrategi i det enkelte kryds sker på bag grund af de helt lokale trafikforhold. UTOPIA-konceptet består af et cen tralt områdeniveau (også kaldet UTO PIA), hvis hovedopgave er, at tage imod trafikmålinger fra det lokale niveau samt videregive besked om den optimale overordnet styrestrategi for hele området til de enkelte enheder i det lokale områ de. Styrken ved UTOPIA er den meget stærke lokale intelligens, kaldet SPOT. SPOT er kernen i hele UTOPIA-koncep tet. UTOPIA kan indeholde op til 128 SPOT-enheder i en eller flere definerede zoner. Strukturen er skitsemæssigt vist på Figur]. I det følgende beskrives SPOT, da det te decentrale system i sig selv er et opti meringsssystem til brug i mindre samordnede net. Ved større netværk, anbefa les det, at UTOPIA-konceptet benyttes fuldt ud - kan andre systemer tillige benyttes som overbygning (f.eks. AUT). SPOT Hver SPOT-enhed er i princippet en industri-pc, der bygges ind i et eksiste rende eller evt, nyt styreapparat. Hver SPOT-enhed er direkte eller indirekte i kabelforbindes med øvrige SPOT-enhe der i området. Hver PC er udstyres med SPOT-softwaren: Database samt SPOTprogram med beregnings- og optime ringsalgoritmerne. På Figur 2 er vist en princip skitse af et mindre SPOT-system. SPOT kan ses som en enhed, der over tager styreapparatets funktion bortset fra den direkte styring af signallantememe samt kontrol af sikkerheden i anlægget. SPOT-softwaren består af en database,

8 (antal hver 8 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR SPOT Figur 3. SPOT-prograniniets vigtigste tnodulei hvorfra der genereres datafiler, der benyttes ved optimeringen i selve SPOTprogrammet. Ved selve optimeringen benyttes hovedsageligt to programmodu ler: ObservatØren (»The Observer«) og Styrefunktionen (»The Controller«). I Observatøren estimeres og opdateres den aktuelle og fremtidige trafiksituation på baggrund af detektorinformationer, mens Styrefunktionen ved hjælp af en række komplicerede algoritmer minimerer en costfunktionen mht. parametrene for sinkelse, stop, kollektiv prioritering m.rn. Aktuatoren er det modul, som tager imod ordre fra Styrefunktionen og sen der ordren om evt, at skifte signalvisning videre til styreapparatet. Arbejdsgangen i SPOT-programmet fremgår af Figur 3. I det følgende beskrives de enkelte moduler lidt grundigere. Databasen Hvert signalanlæg programmeres ind i en database, der indeholder oplysninger om krydsets geometri, sporfordelinger, signalfaser, minimumsgrøntider, mel lemtider, detektorplaceringer, evt, kol lektiv trafik, forbindelse med nabokryds m.m. Når hele nettet er lagt ind i databa sen, kan genereringen af de datafiler som UTOPIA 44 Observatør Styretunktion Aktuator j IDATABASEI I 4, Skøn over I Matricen Deltifaer ank, køretøjer ARRIVI Frafaer I Styreapparat SPOT-programmet behøver, ske. Man kan til enhver tid gå ind i databasepro grammet og ændre værdier og generere nye datafiler til SPOT-programmet. ObservatØren Observatørens fornemmeste opgave er ud fra detektorinformationer at bestem me den mest realistiske beskrivelse af den virkelige situation m,h.t antal ankommende køretøjer i hver deltilfart. Observatøren indeholder oplysninger om den indkoblede signalfase, samt hvor længe denne har været indkoblet. Med Observatøren har det været hensigten at opbygge et robust og fleksiblet modul, der fungerer selvom en detektor eller evt, en hel SPOT-enhed falder ud. Hele proceduren som gennemgås i det følgen de, er vist på Figur 4. Som inddata til Observatøren fås fra detektorerne information om trafik i krydsets deltilfarter og frafarter, fra sty reapparatet gives besked om aktuelle samt tidligere signalstatus, fra tilstøden de kryds modtages besked om planlagt signalafvikling og endelig modtages be sked fra centralt niveau (hvis et sådan er etableret). Definition af I svingprocent tidsinteai I Styrefunktion I I Mætningsniveau I I I / I / mm. I i Skøn over Vektoren Signalstatus kosituation ICOD2 Figur 4.»OhservatØrens virkemdde. Ud fra ovenstående beregnes parame trene kølængde og antal ankommende køretøjer for hver deltilfart, der kontinu erligt lagres i en matrix, kaldet ARRIVI. For et kryds fås en matrix, der indehol der oplysninger om ankommende køre tøjer i hver delfart opdelt i tidsperioder på 3 sekunder, Der er ialt 40 tidsperio der, d.v.s. at man ser 120 sekunder frem i tiden for at vurdere, hvor mange køre tøjer der vil ankomme til stoplinien. Ved hver afsluttet tidsperiode på tre sekunder skiftes værdierne til venstre i matricen, hvilket modsvarer en køretøjsflytning i løbet af tre sekunder. Den første kolonne i ARRIVI-matricen lagres som en vektor (ICOD2), og beskriver således situatio nen ved stoplinien i alle deltilfarter (kø). Når køretøjerne i en given tilfart gives grønt lys afvikles køen med mætningsni veauet, mens rødt lys medfører, at køen vokser inden for hvert nyt tidsinterval på tre sekunder. ARRIVI-matricen indeholder de til standsvariable, som udnyttes ved optime ringen. For at en korrekt beregning af til standsvariablerne kan ske, kræves yderli gere viden om den aktuelle trafiksituati on. Observatøren beregner kontinuerligt mætningsniveauet og andelen af svin gende trafik, Teknikken der benyttes, når parametrene bestemmes, bygger på et defineret tidsinterval inden for hvilket detektorberegninger foretages. Ved brug af rekursive formler, der benytter oplys ninger fra foregående omløb. kan der gives en fin beskrivelse af deltilfarternes mætningsniveau og svingprocenter for køretøjerne. Ved hjælp af samme teknik som be skrevet ovenfor kan det også bestemmes, om evt, køretøjer opstår i systemet eller pludselig forsvinder. Dette kan feks. være biler, der kommer ind i nettet fra en ubetydelig sidegade eller evt. udkørsel eller køretøjer der parkerer på stræknin gen. ARRIVI-matricen - ankommen de køretøjer i hver deltilfart) - del tilfarts mætningsniveau og svingprocen ter samt ICOD2-vektoren (situationen ved stoplinien i alle deltilfarter) sendes videre til Styrefunktionen. Sryre,funktionen I Styrefunktionen bestemmes hvilken signalafvikling, der er mest hensigts mæssigt. Optimeringen sker på baggrund af data fra Observatøren. Optimeringen sker med en tidshorisont på 120 sekun der og opdateres, som for Observatørens side, hvert 3. sekund. Den aktuelle sig nalstatus, der er blevet besluttet ved opti mering, er således kun gældende i tre sekunder, Optimeringsproceduren sker ved at

Adaptiv signalstyring i Aalborg

Adaptiv signalstyring i Aalborg Letbane igennem signalanlæg i Aarhus Adaptiv signalstyring i Aalborg Trafikal overvågning i signalanlæg Formidling af støjforhold i VVM-undersøgelser INDHOLD N0. 9 2011 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 9

Læs mere

Indhold December 2004

Indhold December 2004 k Indledende årgang Indhold December 2004 h -i Månedens synspunkt: 3 Behov for tværgående koordinering og fornuftig bodeling Af Jane Olesen, formand KVF Vejadministration Temaredaktor: Bo Tarp, Vejdirektoratet

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKT: »Via Nordica»

MÅNEDENS SYNSPUNKT: »Via Nordica» ,q. I z (7 I -I, 0 c(ø, Qo z 0 acd nordisk årgang Broer Planlægning Kørelojers Drift Datateknologi et DANSK VEJTIDSSKRIFT NR.5 1996 Dansk Vejtidsskrift ISSN (1)1 1-6548 Nummer 5,96-73 Udgivet af Dansk

Læs mere

iisiiyeltlasskrnl J Veje &Trafik I..I I f skrevet af teknikere til teknikere - . -: . Maj -.. - -.

iisiiyeltlasskrnl J Veje &Trafik I..I I f skrevet af teknikere til teknikere - . -: . Maj -.. - -. .L - skrevet af teknikere til teknikere -. Maj -.. - -. _. -: iisiiyeltlasskrnl I..I I f 52 J Veje &Trafik - Finn Frank ARTIKLER Maj 2 Månedens synspunkt: 3 Er tiden inde til at tage det næste skridt ind

Læs mere

ARTIKLER August 2001. Kolofon: Månedens synspunkt: Nye anlæg

ARTIKLER August 2001. Kolofon: Månedens synspunkt: Nye anlæg I... = I.- i ARTIKLER August 2001 Månedens synspunkt: 3 Nye perspektiver i vej- og transportplanlægning AfTrafik- & transportchefknud Erik Andersen, Vejdirektoratet Kolofon: ISSN 0011-6548 Nummer 8/2001

Læs mere

Hvor er dansk vejvæsen på vej hen.

Hvor er dansk vejvæsen på vej hen. \.. II en dengang projekter er i 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 6-7 1992 Dansk Vejtidsskrift ISSN 0011-6548 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr. 0279. Medlemsblad for Dansk Asnlsvejingenierforening.

Læs mere

Vejd irektoratet justerer kursen

Vejd irektoratet justerer kursen = I s I S I S.. I både et til NDHOLD: MÅNEDENS SYNSPUNKT: Vejdirektoratet justerer kursen Af sejdirektør Henning Christiansen 2 FOCUS ARTIKLER: GPS styret entreprenørarbejder ved øresundsbyggeriet Af landinspektør

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKï: Vintertjenesten på rette kurs. Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt

MÅNEDENS SYNSPUNKï: Vintertjenesten på rette kurs. Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt = NDHOLD: MÅNEDENS SYNSPUNKT: Vintertjenesten på rette kurs Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt 2 FOCUS ARTIKLER: VINTERMAN - det nye vinteradministrationssystem Af Freddy Knudsen, Vejdirektoratet

Læs mere

ARTIKLER Marts 2003. Kolofon: Månedens synspunkt: 3 Retten til vejene Afafdelingsleder Hans Faarup, Århus Amt

ARTIKLER Marts 2003. Kolofon: Månedens synspunkt: 3 Retten til vejene Afafdelingsleder Hans Faarup, Århus Amt - hvad - Præsentation,forlob - Det ARTIKLER Marts 2003 rorside: Skanderborgmotorvejen i retning mod syd roro. Hans Faarup Februar 2003 Månedens synspunkt: 3 Retten til vejene Afafdelingsleder Hans Faarup,

Læs mere

1MK. Koloton: Månedens synspunkt: Status for vejreglerne. Vejforum Temaredaktør: Svend Tøfting, Nordjyllands Amt

1MK. Koloton: Månedens synspunkt: Status for vejreglerne. Vejforum Temaredaktør: Svend Tøfting, Nordjyllands Amt Kolding - :. _J Månedens synspunkt: 3 Vejforum Afvejchefiens Kr ørnskok Ribe Amt Status for vejreglerne - t:t Temaredaktor: Kenneth Kjemtrup,Vejdirektoratet -,,.S _. -s, j :- 10 Revision af Udbuds- og

Læs mere

Trainee i Vejsektoren - en succes

Trainee i Vejsektoren - en succes Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Trainee i Vejsektoren - en succes Cykelgader nu også i Danmark! Hvem viser vej for fremtidens Vejvisere? INDHOLD N0. 6/7 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Test af GPS-styret saltspredning

Test af GPS-styret saltspredning Etablering af fundamenter uden opgravning Test af GPS-styret saltspredning 2.500 lygter udskiftes til LED-lys EU-projekt forfiner detaljerne Afmærkning af vejarbejde om natten INDHOLD N0. 10 2011 KOLOFON

Læs mere

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

Januar 1992 1/92. årgang 69. Norge. Vin tertjeneste -

Januar 1992 1/92. årgang 69. Norge. Vin tertjeneste - 1/92 i Januar 1992 Vin tertjeneste - Norge. årgang 69 NVFs Fax. 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. I 1992 Dansk Vejtidsskrift ISSN 0011-6548 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr. 10279. Medlemsblad for Dansk

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

Redskaber til monitorering af trafikken [REMOTE]

Redskaber til monitorering af trafikken [REMOTE] Redskaber til monitorering af trafikken [REMOTE] Forfattere: Harry Lahrmann 1 lahrmann@plan.aau.dk, Kristian Torp 2 torp@cs.aau.dk, Jesper Runge Madsen 7 jpm@cowi.dk, Poul Heide 3 heide@m-tec.dk, Jørgen

Læs mere

Dansk. Vejtidsskrift. November 1989. 11/89 årgang 66. side 272. Nu kommer det nordjyske motorvejsnet -

Dansk. Vejtidsskrift. November 1989. 11/89 årgang 66. side 272. Nu kommer det nordjyske motorvejsnet - - -, -- Nu kommer det nordjyske motorvejsnet - Dansk se side 272. November 1989 Vejtidsskrift 11/89 årgang 66 Dem der tror det er bladud givere og messearrangører. at klippe hinanden! Danskerne kan ikke

Læs mere

ASFALTUDLÆGGEP THOI4AS SCI-II4IDT AIS DVEBEVISENDE FDDELE. Intet montagearbejde på arbejdsste. bel. Passer til enhver opgave. samme.

ASFALTUDLÆGGEP THOI4AS SCI-II4IDT AIS DVEBEVISENDE FDDELE. Intet montagearbejde på arbejdsste. bel. Passer til enhver opgave. samme. 5,50 DE ASFALTUDLÆGGEP DVEBEVSENDE FDDELE 1 4 ntet montagearbejde på arbejdsste Udlægningsbredden er trinløs varia det. Maskinen er arbejdsklar med det bel. Passer til enhver opgave samme. 2 Ensartet kompression

Læs mere

Broer på Køge Bugt Motorvejen

Broer på Køge Bugt Motorvejen Broer på Køge Bugt Motorvejen Nye veje med Wirtgen - og et led mere i kæden Funder Ådals broen - set med landskabsarkitektens briller Hovedistandsættelse af Mønbroen INDHOLD N0. 02 2014 KOLOFON ISSN 1903-7384

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKT: Noter til dagbogen

MÅNEDENS SYNSPUNKT: Noter til dagbogen -o - I z- I 1 0 c(i, Qo 0 årgang ny ret på at som DANSK VEJTIDSSKRIFT NR.4 1996 Dansk Vejtidsskrift ISSN 0611-6548 Nummer 3,96-73 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr 10279. Medlemsblad for Dansk

Læs mere

BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater

BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater Kolofon Titel: Byen, Vejen og Landskabet Kortlægninger og resultater, Forfattere: Nielsen, Thomas S., Hovgesen, H. H. og Nielsen, J. B. (2004) Analog:

Læs mere

DEMAG ASFALTUDLÆGGERE

DEMAG ASFALTUDLÆGGERE / 3 1978 Årgang 55 Kundernes tillid og produktets kvalitet har gjort det muligt dfii tj L1 ti DEMAG ASFALTUDLÆGGERE I DANMARK Når ønsket er: 1. Kvalitet 2. Driftssikkerhed 3. Døgnservice vælg da en Demag

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006 Mere trafiksikkerhed på vejene Juni 2006 1 Mere trafiksikkerhed på vejene 3 Mere trafiksikkerhed på vejene Udgivet af: Transport- og Energiministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K e-mail: trm@trm.dk

Læs mere

Magasinet. Den Danske Banekonference. Risikostyring. Ny Nørreport. Den stille succes. Branchen i forandring. Signalprogrammet

Magasinet. Den Danske Banekonference. Risikostyring. Ny Nørreport. Den stille succes. Branchen i forandring. Signalprogrammet Magasinet Brancheforeningen for den Danske Jernbane Nr 3 marts 2012 Ny Nørreport Branchen i forandring Risikostyring Uddannelse med jobgaranti Få morgendagens trafik til at glide De private jernbane -

Læs mere

Før trafikken går i stå. Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor

Før trafikken går i stå. Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor Før trafikken går i stå Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor ATV takker projektets sponsorer Aalborg Kommune COWIfonden Den Danske Maritime Fond DSB Frederiksberg Kommune HUR Københavns

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S Nr. 4 maj 2012 1. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK LÆS INDE I BLADET SYNSPUNKT

Læs mere

Roskilde Fjord Ny fast forbindelse. Idékonkurrence omkring OPP-projektet

Roskilde Fjord Ny fast forbindelse. Idékonkurrence omkring OPP-projektet Roskilde Fjord Ny fast forbindelse Idékonkurrence omkring OPP-projektet MT Højgaard a/s E. PIHL & SØN A.S. DISSING+WEITLING arkitektfirma a/s Rambøll Danmark A/S BALSLEV A/S Rambøll Nyvig a/s HSH Nordbank

Læs mere

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING IDÉ- OG FORSLAGSFASE - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende offentlig høring

Læs mere