Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR i Hvidovre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre"

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 20MAR i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) Jens Skovholm (JS) Lise Søgaard Lund (LSL) Nina Berrig (NB) Dennis Møller (DM) Kenneth Højmark Bæk (KHB) Afbud: Charlotte Glahn Ledelsen: Peter Zinckernagel, Rektor (PZ) Ingemai Larsen, Uddannelseschef (ILA) Elsebeth Lauridsen, Uddannelseschef (EL) 0 Ved mødets indledning DM tilkendegav, at det var stærkt utilfredsstillende, at materialet til mødet var fremkommet for sent i forhold til forretningsordenens frister. PZ oplyste, at regnskabet var forsinket, fordi to nøglemedarbejdere bl.a. på grund af sygdom havde forladt institutionen på et kritisk tidspunkt. Derfor måtte bestyrelsen desværre forberede sig på et ekstraordinært bestyrelsesmøde - formentlig i anden halvdel af april. Nina ønskede et møde om dagligdagen på skolen, og det vil blive taget op på et kommende møde. KHB og DM ønskede at fremrykke punktet vedr. referater. Den øvrige bestyrelse ønskede at følge det fremsendte dagsordensforslag. BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 1 af 23

2 1 Meddelelser fra Formanden HT meddelte, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen. HT er indstillet på at fortsætte til juni men ser gerne at en anden træder til inden. Den videre proces blev diskuteret, der var enighed om, at der på næste mødes drøftes hvilke ønsker man kunne have til en kommende formand. Et nyt møde bliver i april rektor meddeler bestyrelsen hvornår årsregnskabet er parat. 2 Lydoptagelser af bestyrelsesmøder notat fra advokat Jacob Christensen, Plesner Advokater Bilag 1 Bestyrelsens flertal tog notatet fra advokat Jacob Christensen til efterretning. KHB ønskede et brev han havde skrevet draget ind i forhandlingerne. Dette brev fremsendes til advokat Jacob Christensen med ønske om kommentar, idet KHB og CG har ønsket dette brev fremsendt. Brevet sendes af KHB til PZ, som så vil fremsende til Jacob Christensen. 3 Forslag til ændring af forretningsordenen vedr. lydoptagelser af møder Bilag 2 Det fremsendte ændringsforslag til forretningsordenen blev vedtaget med den ændring, at det ikke er samtlige medlemmer af bestyrelsen men et flertal af bestyrelsens medlemmer i forening med bestyrelsesformanden, der kan dispensere fra forbuddet mod optagelser. Kenneth var ikke enig i, at formanden skulle have en særstilling. Forretningsordnen er dermed ændret og forbuddet trådte derved i kraft med det samme. KHB stemte imod, idet han mente, at han var nødt til at kunne optage møderne for at kunne dokumentere, hvad der faktisk blev sagt. 4 Fremtidig placering af afdelingen i Hvidovre NB: FORTROLIGT Bestyrelsen vedtog som indstillet, at bemyndige skolens ledelse til at søge Ministeriet for Børn og Undervisning om tilladelse til at flytte Hvidovre-afdelingen til Valby-området (1,5-2 km) dvs. til Københavns Kommune. Denne ansøgningsproces vil medføre høring af relevante naboskoler Bilag 3 FORTROLIGT IKKE på hjemmesiden BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 2 af 23

3 og af Region Hovedstaden. Baggrunden for beslutningen er at betydeligt mere end halvdelen af Hvidovre-afdelingens kursister kommer fra Københavns Kommune og at en beliggenhed i Valby i højere grad vil passe flertallet af de kursister, Hvidovre-afdelingen har, samt at det på længere sigt kan væres væsentligt for afdelingens muligheder for at tiltrække kursister i rimeligt omfang. 5 OK13 - status og vejledning til ledelsen fra bestyrelsen Herunder brev fra Moderniseringsstyrelsen til bestyrelsen Punktet blev aflyst 6 Status på ønske om log-filer som behandlet på møde 7.marts 2013 Punktet blev ikke behandlet. 7 Referater Referat fra 12DEC12 til underskrift Referat fra 07FEB13 til behandling Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Punktet blev udsat til næste møde. 8 Eventuelt BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 3 af 23

4 Bilag 1 - notat fra Jacob Christensen, PLESNER ADV om optagelse af møder Er vedlagt som særskilt PDF fil. BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 4 af 23

5 Bilag 2 forslag til ændring af forretningsorden Det foreslås at indføje følgende tekst til forretningsorden for VUC Hvidovre Amager efter afsnittet om referat: Optagelser Der må ikke anvendes båndoptager, videooptager, computer, tablet, mobiltelefon eller andet optageudstyr i forbindelse med bestyrelsesmøderne. Der kan i ganske særlige tilfælde dispenseres fra dette forbud, hvis samtlige medlemmer af bestyrelsen accepterer dette. Forslaget fremsættes af formanden. BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 5 af 23

6 Bilag 3 - Fremtidig placering af afdelingen i Hvidovre Skal vi flytte Hvidovre skolen 1,5 km nordpå til Ny Ellebjerg? Skal vi købe en grund? Indstilling: Det indstilles, at VUC Hvidovre Amager igangsætter processen med at ansøge Ministeriet for Børn og Unge om tilladelse til at flytte Hvidovre afdelingen til Ny Ellebjerg, dvs. Københavns Kommune. Denne ansøgningsproces vil blandt andet medføre nabohøringer hos en række uddannelsesinstitutioner, og kan derfor ikke holdes som en lukket proces. Bestyrelsen orienteres videre om, at ledelsen færdigbehandler et egentligt beslutningsgrundlag til bestyrelsen vedr. køb af grunden ved Ny Ellebjerg Station med henblik på bygning af en ny skole, samt at ledelsen forbereder processen med ansøgning om tilladelse til at investere hos Finansudvalget. I den forbindelse påtænker ledelsen også at undersøge et alternativ, der baserer sig på leje af lokaler ved Ny Ellebjerg. Det er vigtigt at bemærke at en evt. beslutning om at flytte til Ny Ellebjerg ikke i udgangspunktet er afhængig af en beslutning om at købe og bygge en ny skole. Man kan også flytte til Ny Ellebjerg i lejede lokaler, og man kan i øvrigt forestille sig, at vi allerede hurtigt efter en evt. tilladelse påbegynder aktiviteter i Ny Ellebjerg området i lejede lokaler, selvom vi måtte vælge at eje en nye skole. Baggrund: Ved bestyrelsesmødet den 26MAR12 besluttede bestyrelsen at: - der iværksættes analyser og forarbejder med henblik på en mulig erhvervelse af grund og bygning i området nær Ny Ellebjerg station til erstatning for den nuværende Hvidovre-lokation - Forberedelsen af dette har fulgt to spor: - en afklaring af, om vi overhovedet må flytte til Ny Ellebjerg området, der jo ligger lige nord for den kommunegrænse, vi ligger ved i Hvidovre. BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 6 af 23

7 - en afklaring af, hvorvidt vi kan købe en egnet grund, og af hvad prisen må forventes at blive. Hos Statens ejendomsselskab, Freja, har vi fundet et virkeligt velbeliggende grund lige ved stationen. Nu har vi behov for at bestyrelsen tager stilling til, om vi skal gå videre med de to spor, dels fordi vi nu ikke længere kan holde overvejelserne indenfor VUCHA s vægge, dels fordi vi nu har en grund på hånden, og vi nu skal træffe beslutning om, hvorvidt vi skal købe denne grund formentlig inden for ikke så mange uger. I det følgende lægges op til bestyrelsens stillingtagen til disse to indstillingspunkter. At flytte eller ikke flytte til Ny Ellebjerg kan være et spørgsmål om overlevelse for Hvidovre-afdelingen, og dermed for VUCHA som helhed For et storkøbenhavnsk VUC og hf-center som VUC Hvidovre Amager er beliggenhed af stor betydning, dels for at sikre et rimeligt kursistgrundlag, dels for med et statsligt perspektiv at bidrage til at sikre et godt udbud til alle, der bor i det Storkøbenhavnske område. Staten har grundlæggende den strategi, at de selvejende uddannelsesinstitutioner skal eje deres væsentligste bygninger. Derfor har vi fået et tilskud på lige knap 16 mio. kr. til at fremme, at vi kan købe eller bygge en skole til vores Hvidovre afdeling. I den anledning har vi undersøgt, hvorfra vores kursister kommer, hvordan det naturlige opland er for vores nuværende og andre beliggenheder i Hvidovre og i det sydlige København i øvrigt. Beliggenhed: Ny Ellebjerg skiller sig ud i det sydlige København I den sammenhæng skiller en beliggenhed ved Ny Ellebjerg Station, der ligger godt 1500 m nord for Åmarken Station, sig stærkt ud. Dels fordi en meget betydelig del af vores kursister kommer fra Valby og det sydlige København i det hele taget, dels fordi Ny Ellebjerg Station meget hastigt er ved at udvikle sig til et af Storkøbenhavns allervigtigste knudepunkter, med 3 S-togslinjer, lyntog, regionaltog (formentlig også direkte til afdelingen på Amager), planlagt metro og ideer om forbindelse til en kommende letbanering rundt om Københavns centrale dele. Infrastrukturen ved Ny Ellebjerg er særdeles god og bliver fremragende i de kommende år. Allerede nu: - Tre S-togs linjer A, E og F - busserne 18 og minutters drift på linjerne A og E tilsammen - i alt en ankomst hvert minut BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 7 af 23

8 I fremtiden: - Lyn- og intercity tog (Sikkert) - Regionaltog fra Syd- og Vestsjælland, 8-10 tog i timen (Sikkert) - Regional og fjerntog direkte til og fra Kystbanen, Lufthavnen, Sverige (Sandsynligt) - Metro (Næste fase af metroen, der kan forventes besluttet) - Forbindelse til ny letbane (hurtig sporvogn) rundt om København Ny Ellebjerg bliver en af de bedst forbundne stationer i København, det er der ingen tvivl om. På et kort: Ny Ellebjerg Tårnbyskolen BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 8 af 23

9 Fremtidens metrokort med letbane: Ny Ellebjerg Ny Ellebjerg bliver en virkelig central beliggenhed i de kommende år. De fleste af vores nuværende kursister bor i København.Vi har ved tidligere kursistundersøgelser set, at vores enkeltfagskursister i meget høj grad kommer fra København og nu har Ministeriet for Børn og Undervisning lavet en Analyse af hfkapaciteten i hovedstaden (MBU, Afd. for Ungdoms- og Voksenuddannelser, december 2012). Analysen er lavet i samarbejde med Region Hovedstaden, den handler om 2-årigt hf og deler blandt andet hovedstaden op i fire kommunegrupper, svarende til fordelingsudvalgene: - København (København, Tårnby, Frederiksberg, Dragør) - Nord for København (Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Tårbæk) - Nordvest for København (Herlev, Egedal, Frederikssund) - Københavns Vestegn (Rødovre, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Glostrup, Albertslund og Høje Taastrup) - BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 9 af 23

10 Analysen har en række interessant konklusioner, herunder at der ikke har været overkapacitet, selv efter at vi har fået ni spor, at hf-2 i store træk faktisk aldersfordeler sig mellem VUC og gymnasier, og så er der en for os meget afgørende konklusion i analysen: En institution er karakteriseret ved at have næsten alle sine elever boende i en nabokommunegruppe. Det er VUC Hvidovre-Amagers Hvidovreafdeling, hvor kun 23% af eleverne kommer fra egen kommunegruppe, mens 67% af eleverne kommer fra kommunegruppen København og resten kommer fra Øvrige (Region Sjælland, andre, udland). Det er altså sådan, at vores skole nu ligger i udkanten af vores reelle opland. Det er sådan, at der midt i oplandet, ved Ny Ellebjerg er ved at opstå et af Københavns vigtigste knudepunkter. En flytning kan være et spørgsmål om liv eller død for Hvidovre-Afdelingen, og måske for VUCHA i det hele taget. Den store mulighed vi nu har, hvis vi kan flytte til Ny Ellebjerg, er altså at anbringe vores skole optimalt i forhold til vores reelle kursistopland. Vi har på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at lægge til hævde, at den nye beliggenhed vil kunne give væsentlig vækst, for vi vurderer at kursisttallet i København snart vil toppe, og at konkurrencen derfor vil skærpes, men vi mener, at det vil være realistisk at holde fast i vores nuværende niveau efter indkøring af næste hf-2 årgang. Denne store mulighed illustrerer jo også vore meget betydelige sårbarhed. Faktisk kan vi risikere at vores Hvidovre-afdeling kan blive helt overflødig på VUC landkortet. Hvis KVUC eller en anden institution, der har tilladelse til at udbyde vores uddannelser i Københavns Kommune åbner en afdeling ved Ny Ellebjerg Station, så må vi formentlig imødese, at vores strategi om at have to fulde VUC afdelinger bliver urealistisk, det vil kunne koste ¾ af vores Hvidovrekursister. Så må vi enten lukke Hvidovre-afdelingen eller fuldstændigt nytænke den som special-vuc, og så kan den slet ikke have det nuværende omfang. Det vil være et spørgsmål, om der i løbet af få år vil være basis for at fortsætte VUC Hvidovre-Amager som selvstændigt VUC. Kan vi overhovedet flytte? Får vi lov af MBU? Det vil vi gerne have lov at undersøge. Som det er nu, har VUC Hvidovre-Amager ikke mulighed for at flytte vores skole ind i Københavns Kommune. Det har vi undersøgt ved en selvstændig juridisk rådgiver og det er også ministeriets opfattelse. Vi har derfor indledt en dialog med ministeriet for at undersøge hvordan de ser på sagen. BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 10 af 23

11 Samlet set er det vores vurdering, at vi på baggrund af vores argumentation og på baggrund af ministeriets Analyse af hf-kapaciteten i hovedstaden har en rimelig chance for at få en sådan tilladelse til at flytte til København, idet vi må forvente fortsat at have udbudsansvar for Hvidovre Kommune, når det gælder FVU og OBU. Ministeriet har vejledt os til at vi skal indlede en høring hos en række relevante naboinstitutioner, i Fordelingsudvalg Centrum og i Region H, og det er nu næste skridt før vi kan indsende en egentlig ansøgning til Ministeriet for Børn og Unge. En sådan proces vil blive kendt i brede skolekredse, vil hurtigt binde os, og den mener vi kun kan sættes i gang med bestyrelsens opbakning Det er således vores indstilling, at bestyrelsen beslutter, at VUC Hvidovre-Amager afdelingen skal flyttes til Ny Ellebjerg Station, hvis de kan lade sig gøre tilladelsesmæssigt og økonomisk. Hvad med økonomien? Kan vi gennemføre det? Hidtil har vi koblet en beslutning om at flytte sammen med en beslutning om at købe en grund og bygge. Dette er ikke en nødvendig sammenhæng. Vi er ikke umiddelbart afhængige af at kunne købe og eje for at kunne flytte til Ny Ellebjerg, der vil også kunne findes lejealternativer, måske endda på den meget attraktive grund, vi har på hånden i øjeblikket. Der kan derfor næppe være tvivl om, at vi vil kunne flytte til Ny Ellebjerg, hvis bestyrelsen beslutter det, og hvis ministeriet tillader det. Vi vil kunne leje nye lokaler ved Nye Ellebjerg, i stedet for at købe eller bygge. Dette vil være ude af takt med den ejestrategi, som ministeriet har, men kan blive aktuel, hvis det bliver for økonomiske vanskeligt for os at bygge en helt ny skole. Det kan i øvrigt blive en mulighed gennem kortere lejemål ved Ny Ellebjerg at etablere tilbud ganske hurtigt, hvis vi får en evt. flyttetilladelse, således at vi også i de år det vil tage, at etablere en nye skole, vil kunne have en tilstedeværelse ved Ny Ellebjerg. Vi har en særdeles attraktiv grund på hånden lige ved Ny Ellebjerg Station, og vi skal tage stilling til, om vi skal købe den Som det er nu og i nogle uger endnu, har vi en grund på hånden ved Ny Ellebjerg Station. Faktisk nok den bedst beliggende grund, der overhovedet kunne tænkes for os. Vi er i færd med sammen med Freja (Statens ejendomsselskab) at klargøre en købsaftale, således som vi har fået fuldmagt til det af bestyrelsen. Næste skridt vil kræve inddragelse af byggetekniske rådgivere, af juridisk rådgivning og af økonomisk BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 11 af 23

12 rådgivning, det igangsættes nu, således at vi i løbet af foråret vil kunne forelægge bestyrelsen et egentligt beslutningsgrundlag vedr. køb af denne grund.. Vi kan købe byggeret til kvadratmeter umiddelbart ved Ny Ellebjerg Station. Inklusiv. byggeret og byggeri vil et sådant projekt alt efter størrelse, konjunkturer og kvalitetskrav koste imellem 80 og 135 mio. kr. 80 mio. vil være for 5000 kvm ret beskedent byggeri, hvor tingene klapper og 135 kunne være for 7000 kvm. hvor tingene bliver lidt dyrere, end vi har regnet med. BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 12 af 23

13 Tænker vi, at vi bygger ca kvm. så kunne en enkel tabel se således ud: Det forudsættes (lidt pessimistisk) at drift og forbrug vil koste det samme, som v Åmarken mio. kr. Grund, miljø etc kvm byggeret 22 Bygning 5500 kvm. (15000 kr/kvm) 83 Ny skole i alt 105 Finansiering: Tilskud fra staten 16 Brug af likviditet 20 Opsparing Lån 2,5% obl. 20 år 59 Finansiering i alt Likviditetstræk det første år: (Lån og grundskyld) 5,5 Renter, afdrag, bidrag 8% 4,7 Heraf renter og bidrag (3,9%) 2,3 Heraf afdrag (Opsparing) (4,1%) 2,4 Grundskyld (Kan vi måske slippe for) 3,4% 0,8 Resultatbelastning v. afskrivning til 50% 4,0 Renter og bidrag etc. 2,3 Grundskyld (Man kan søge om fritagelse) 0,8 Afskrivninger, (til 50 % over 50år) 0,8 Husleje Åmarken: 4,4 Denne tabel viser, at i det pessimistiske alternativ (dyre kvadratmeter, grundskyld, og fuld afskrivning) vil efter den enkle kalkule det i begyndelsen være en anelse billigere resultatmæssigt, at bo på Ny Ellebjerg end på Åmarken. I det lange løb bil det blive stadigt dyrere at leje, hvorimod prisen for at eje vil falde. Likviditetskravet vil i de første år være ca. 1 mio. højere end nu, det vil kunne sænkes efterhånden som gælden reduceres. 14MAR13/Peter Zinckernagel BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 13 af 23

14 Bilag 4 Overenskomst 13 status og breve fra MBU og Moderniseringsstyrelsen To breve fremsendes som særskilte PDF BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 14 af 23

15 Bilag 5 Rapportering vedr. log-filer (ref. Bestyrelsesmødet 7.februar 13) Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet 07FEB13 at efterkomme det ønske om logfiler etc., som Kenneth Bæk har fremsat i sin mail af 15JAN13. Vi har foretaget følgende: Anmodet vores revisor Søren Jensen, DeLoitte, om at foretage undersøgelsen for os Bedt VUC Vestegnen, der driver de relevante servere og tjenester som administrator af vores IT fællesskab, som vi har sammen med flere andre VUC. DeLoitte har fremsendt et tilbud (vedhæftet), hvoraf det fremgår at det vil koste kr blot at få estimeret opgaven. DeLoitte har mundtligt og uforpligtende angivet at en sådan undersøgelse godt kan løbe op i mere end kr. VUC Vestegnen har ved den ansvarlige chef pr. mail oplyst at log-filer vedr. mails opbevares en måned. På den baggrund har ledelsen ikke ment sig i stand til at få foretaget yderligere, da det således ikke vil være muligt at finde de ønskede oplysninger frem. Dokumentation af disse forhold medbringes til bestyrelsesmødet. BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 15 af 23

16 Bilag 6 - Referat af 12DEC12 som vedtaget 07FEB12 til underskrift på mødet Referat af Bestyrelsesmødet onsdag den 12. december 2012 kl Som vedtaget ved bestyrelsesmødet d. 07FEB13 Sted: VUC på Sneserevej i Tårnby Til stede: Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) Jens Skovholm (JS) Lise Søgaard Lund (LSL) Nina Berrig (NB) Dennis Møller (DM) Charlotte Glahn (CG) Kenneth Højmark Bæk (KHB) Peter Zinckernagel, Rektor (PZ) Ingemai Larsen, Uddannelseschef (ILA) Elsebeth Lauridsen, Uddannelseschef (EL) Afbud fra: Maria Bech Uldahl, (MBU) Bestyrelsesformanden og KBH afklarede, at det ekstra punkt, som KBH havde bedt om at få på dagsordenen, faktisk var på dagsordenen. 1. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde. PZ gennemgik KHB s bemærkninger til referatet af 12SEP12/25SEP12 samt til referatet af 07DEC12. Vedr. møderne 12. og 25. september blev det fastslået, at referatet er godkendt af bestyrelsen, medens KHB fastholdt, at han fortsat ikke kunne godkende referatet, idet han mente, at der var væsentlige punkter, som ikke var med i referatet. Dette vil fremover fremgå at det referat, der kan findes på Vedr. 07NOV12: KHB ønskede et antal kommentarer indført i referatet, og dette skete. Med disse ændringer blev referatet godkendt. Udsendes særskilt med denne mail til underskrift på næste bestyrelsesmøde. BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 16 af 23

17 2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde Forslag til ændring af forretningsordenen behandledes under punkt 6 på dette møde. 3. Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen Intet at meddele. 4. Stillingtagen til svarbrev til Ministeriet for Børn og Undervisning. DM spurgte indledningsvis til, hvorfor ministeriets brev ikke var kommet bestyrelsen rettidigt i hænde; PZ og bestyrelsesformanden beklagede processen, som betød at bestyrelsesformanden havde haft ringe tid til at reagere på det. KHB ønskede at få at vide, hvorvidt PZ havde modtaget brevet uden at videresende det, hvortil PZ svarede, at det ikke var kommet som forventet fysisk brev men som mail og han havde overset en. EL bemærkede, at hun havde efterset postlister for netop at finde det forventede fysiske brev. KHB udtrykte sin utilfredshed med forløbet. Bestyrelsesformanden gennemgik udkastet til svarbrev til Ministeriet for Børn og Undervisning. DM frygtede, at bestyrelsen, idet den ikke var blevet bekendt med nye retningslinjer af 10JUN10 for resultatløn, derved har truffet beslutninger på forkert grundlag, og NB udtrykte utilfredshed med, at den samlede bestyrelse ikke havde været inddraget i behandlingen, der førte frem til fastlæggelsen af Rektors målopfyldelse, idet hun dog bemærkede, at dette havde været i overensstemmelse med den gældende forretningsorden. Redegørelsen blev vedtaget med følgende ændring: Teksten ændres side 2 til følgende: Disse retningslinjer har ikke givet bestyrelsesformanden anledning til at forelægge en eventuel justering af forretningsordenen vedr. resultatlønsprocessen for bestyrelsen af følgende grunde. Med denne BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 17 af 23

18 ændring blev redegørelsen godkendt og underskrevet af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 5. Ændringsforslag til Forretningsorden for bestyrelsen Bestyrelsesformanden gennemgik forslaget til fremtidig procedure for referater. Dette blev vedtaget med følgende tilføjelse, s. 1 nederst: med kopi til samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesformanden gennemgik dernæst forslaget om ny beslutningsproces vedr. resultataftalen; dette blev vedtaget af bestyrelsen. 6. Budget 2013 Rektor gennemgik budgettet og redegjorde for grunden til, at forventningerne er en smule nedjusterede og for, at ret substantielle midler afsættes til støtte af lærere med nye HF-klasser. Bestyrelsen godkendte budgettet. Rektor henledte bestyrelsens opmærksomhed på teksten i budgetforslaget, der fortalte, at budgettet IKKE tog højde for en evt. beslutning om at bygge en ekstra etage på den nye bygning på Amager. Beslutning om at bygge eller ikke bygge ville skulle træffes først i 2013, og bestyrelsen blev orienteret om at det formentlig ville blive nødvendigt at bygge, hvis vi ikke skal blive begrænset i vores kapacitet på enkeltfagsområdet. En ekstra etage vil forventeligt koste i størrelsesordenen 7-9 mio. kr. og belaste det årlige regnskab med ca kr. i årlig afskrivning. 7. Orientering fra ledelsen Intet at referere. 8. Meddelelser Intet at referere. 9. Eventuelt BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 18 af 23

19 Intet at referere. Underskrevet: Henning Thomsen (fm) Eva Lund Bertelsen (Næst fm) Kenneth Højmark Bæk Maria Bech Uldahl Dennis Møller Charlotte Glahn Lise Søgaard Lund Jens Skovholm Nina Berrig BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 19 af 23

20 Bilag 7 udkast til referat fra mødet 07FEB som udsendt 22FEB12 Udkast til referat for bestyrelsesmøde på VUC Hvidovre-Amager d. 7. februar 2013 kl Tilstede: Alle Mødet afholdtes i Hvidovre. Det skal indledningsvist bemærkes, at dette referatudkast er søgt udarbejdet i overensstemmelse med forretningsordenens bestemmelse: Bestyrelsens beslutninger optages i et referat. Referatet skal angive bestyrelsens beslutninger og grundlaget herfor, herunder væsentlige oplysninger, som ikke fremgår af det skriftlige materiale, hvortil der henvises i referatet... Et bestyrelsesmedlem, som er uenig i en beslutning, har ret til kortfattet at få sin mening indført i referatet. Behandlingen af hvert enkelt punkt afsluttes med, at formanden opsummerer den beslutning, som bestyrelsen har truffet. Når dette er sagt, er det vurderingen, at der under fandt en diskussion sted om aflytning, som forekommer at være af væsentlig betydning for vilkårene for arbejdet i bestyrelsen, hvorfor denne diskussion er søgt ridset op. Pkt Dagsordenstekst Beslutningsreferat 1 Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde Referatet af blev underskrevet. Til det udsendte referatudkast vedr. 12DEC12 tilføjedes følgende til begyndelsen af punkt 4: DM spurgte indledningsvis til, hvorfor ministeriets brev ikke var kommet bestyrelsen rettidigt i hænde; PZ og bestyrelsesformanden beklagede processen, som betød at bestyrelsesformanden havde haft ringe tid til at reagere på det. KHB ønskede at få at vide, hvorvidt PZ havde modtaget brevet uden at videresende det, hvortil PZ svarede, at det ikke var kommet som forventet fysisk brev men som mail BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 20 af 23

21 og han havde overset en. EL bemærkede, at hun havde efterset postlister for netop at finde det forventede fysiske brev. KHB udtrykte sin utilfredshed med forløbet. I det følgende refereres en del af mødet, fordi det skønnes at have principiel betydning for arbejdet i bestyrelsen: Jens Skovholm spurgte hvorvidt det var korrekt at sidste møde (12DEC12) var blevet optaget, og hvorvidt det aktuelle møde bliver optaget uden de medvirkendes kendskab. Kenneth bekræftede at han havde optaget mødet den 12DEC12 og at han også var i færd med at lydoptage dette møde, den 7. februar. DM fremførte at han ikke støttede denne handling, men at det sår vidt han ved formelt set er lovligt. HT svarede at der er tale om et eklatant tillidsbrud og at en advokat må involveres. KHB svarede at det var nødvendigt for ham, og at han ville underrette ministeriet. KHB var af den opfattelse, at referaterne burde have været langt fyldigere. Hertil svarede HT at forretningsordenen fastlægger, at der skal udarbejdes beslutningsreferater. Flere bestyrelsesmedlemmer tog skarpt afstand fra KHB s fremgangsmåde og fra at møderne i det hele taget skulle optages. Det diskuteredes, om mødet kunne fortsættes under det vilkår, at det blev optaget, men det besluttedes at færdiggøre mødet efter dagsordenen, idet det noteres, at kun KHB mente, at det var rimeligt at lydoptage møderne. 2 Drøftelse af Kenneths ønske om at få udleveret logfiler vedr. mailkorrespondance med MBU, jf. Kenneths mail af 15. januar HT forklarede, at han havde ønsket dette punkt sat specifikt på dagsordenen, fordi han var af den opfattelse, at bestyrelsen ved mødet den 12DEC12 havde afvist at fortsætte drøftelse af logfiler. HT mente BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 21 af 23

22 Kenneth gav på sidste bestyrelsesmøde udtryk for en mistænkeliggørelse af rektors håndtering af mail fra MBU, hvor ministeriet udbeder sig en redegørelse fra bestyrelsen om dens håndtering af rektors resultatløn. Bestyrelsen tog klart stilling til, at den ikke ønskede at gå ind i en sådan mistænkeliggørelse. Bestyrelsen skal derfor tage stilling til Kenneths ønske om at få udleveret logfiler vedr. MBU's mail. 3 Fremlæggelse af dokumentation for udbetaling af rektors resultatløn derfor ikke, at han kunne sige ja til at udlevere logfiler, uden at bestyrelsen havde haft mulighed for at ytre sig herom. Det var fra HT s side ikke en stillingtagen til, om logfilerne burde udleveres eller ej. På den baggrund var det således efter HT s opfattelse også bestyrelsen, der i givet fald skulle beslutte at udlevere filerne. HT konkluderede at materialet udleveres ved at institutionens revision fremskaffer og fremsender det. KHB gentog, at det han ønskede var præcis det, der stod i mailen 15JAN12 (tidligere fremsendt til bestyrelsen). KB uddybede at det drejer sig om s mv. HT bekræftede dette. Det fremlagte materiale fremkaldte et antal kommentarer. Intet besluttedes under dette punkt. Dokumentation vedr. Resultatløns kontrakter / Bonusordninger for ledelsen, herunder Elsebeth, Ingemai samt Lars. Jeg ønsker den dokumentation, der danner grundlag for udbetalingerne hvis en sådan findes, samt dokumentation for størrelserne af det udbetalte, samt udbetalingstidspunkterne. Dokumentation Vedr. Australien rejsen, Samtlige bilag for rejseudgifterne i forbindelse med rektors rejse til Australien Dokumentation Vedr. Kina rejsen, Samtlige bilag for rejseudgifterne i forbindelse med rektors og Elsebeths rejse til kina. Dokumentation Vedr. Udbuds materialet i forbindelse med indkøb af borde/stole samt den BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 22 af 23

23 kontrakt/købsaftale, der er indgået i forbindelse med indkøb af borde/stole til Hvidovre herunder aftalen med indretnings-arkitekten. Materialet til de enkelte punkter er vedlagt eller fremsendt pr. post. Til orientering, subs. drøftelse. 4 Forslag til mødedatoer i bestyrelsen 2013 De foreslåede datoer blev vedtaget. 20. marts 19. juni 25. september 11. december alle dage kl Eventuelt PZ meddelte bestyrelsen at LOE er fratrådt som administrationschef. PZ ønskede ført til referat, at det naturligvis er klart at bestyrelsens medlemmer skal have de oplysninger, de oplever at have behov for for at kunne udføre deres hverv, selvom det er tidskrævende for ledelsen at sørge for disse ting, men at det også er vigtigt, at ledelsen kan regne med at andre vigtige spørgsmål kan behandles i bestyrelsen, ellers vil det alvorligt kunne svække institutionens evne til at handle og fungere i det daglige. VUC Hvidovre Amager står foran store og meget vanskelige beslutninger. PZ meddelte, at han anser det for et problem, hvis oplysningssager, referater mv. tager så megen tid, at områder, der er væsentlige for skolen, ikke kan behandles fyldestgørende. Afslutningsvis meddelte MBU at hun udtræder af bestyrelsen; bestyrelsen takkede for arbejdet. ILA/PZ 21FEB13 BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 23 af 23

1 Årsregnskab og Revisionsprotokollat til godkendelse og underskrift

1 Årsregnskab og Revisionsprotokollat til godkendelse og underskrift Dagsorden Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 30APR13 1700-1900 (HVIS alle kan, ellers til 1830) i Hvidovre 1 Årsregnskab og Revisionsprotokollat til godkendelse og underskrift 2 Referater Statsaut. revisor

Læs mere

REFERAT. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. Afholdt over to datoer: 30APR13 - fortsat 15MAJ13 i Hvidovre

REFERAT. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. Afholdt over to datoer: 30APR13 - fortsat 15MAJ13 i Hvidovre REFERAT Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager Afholdt over to datoer: 30APR13 - fortsat 15MAJ13 i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen: Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) (Kun

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for HF og VUC København Syd

Forretningsorden for bestyrelsen for HF og VUC København Syd for bestyrelsen for HF og VUC København Syd Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og 14 i vedtægterne for HF

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12.

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12. Forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland I henhold til bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse nr. 215 af 27. februar 2013 og vedtægt for Professionshøjskolen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus

Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus Forretningsorden for bestyrelsen ved VUC Århus Fastsat i medfør af 18 i lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og i medfør

Læs mere

Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl

Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl. 8.00-10.00 Til stede: Thøger Johnsen, formand Vagn Bech, næstformand udpeget af Dansk Industri Andreas Kvist Bacher, medlem udpeget af Danske

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Gribskov Gymnasium.

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

BESTYRELSESMØDE fredag den 13. juni 2014, kl

BESTYRELSESMØDE fredag den 13. juni 2014, kl BESTYRELSESMØDE fredag den 13. juni 2014, kl. 15.00 Medlemmer af bestyrelsen: Afbud: Fra skolen: Jørn Vejgaard, Tage Hjortkjær, Karin Østerby, Michael Nederby, Erik Damborg, Kurt K. Nielsen, Steen Hartmann

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00. Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2. Afbud:

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00. Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2. Afbud: Mødeindkaldelse 22. maj 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00 Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2 Deltagere: VIAs bestyrelse Afbud: Referent: Gitte Juul Johansen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ J.nr.: 89-14666 SOF/ADJ Forretningsorden for bestyrelsen i Stutgården Kammeradvokaten Telefon +45 33 15 20 10 Vester Farimagsgade 23 Fax +45 33 15 61 15 DK-1606 København V www.kammeradvokaten.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn Referat 336-1/2007 Møde nr. : Dato: Tilstede: Fraværende m. afbud: Referent: 336-1/2007 Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Steen Hansen, formand, Ulrik Klausen,

Læs mere

Vedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen

Vedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen Vedtægter for Væksthus Hovedstadsregionen juni 2010 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Væksthus Hovedstadsregionen. Stk. 2. Fondens hjemsted er Københavns Kommune Stk. 3. Fonden er stiftet

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR THISTED GYMNASIUM & HF-KURSUS Fastsat i medfør af 18 i Lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægten for Thisted

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Forslag til Vedtægter for Hovedstadsregionens Hus for Iværksætteri og Erhvervsfremme Januar, 2007

Forslag til Vedtægter for Hovedstadsregionens Hus for Iværksætteri og Erhvervsfremme Januar, 2007 Forslag til Vedtægter for Hovedstadsregionens Hus for Iværksætteri og Erhvervsfremme Januar, 2007 Udarbejdet af KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg vedrørende Erhverv, oktober 2006. Navn og hjemsted Stk.

Læs mere

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 25.08.2014 kl. 16.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 10.december 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Vedtægter for. Væksthus Hovedstaden

Vedtægter for. Væksthus Hovedstaden Vedtægter for Væksthus Hovedstaden Rev. Oktober 2012 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Væksthus Hovedstaden. Stk. 2. Fondens hjemsted er Region Hovedstaden Stk. 3. Fonden er stiftet af: Albertslund

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Seniorrådet 2013

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Seniorrådet 2013 TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Seniorrådet 2013 Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00 Sted: Lok. 214 Deltagere: Knud Madsen, Hanne Bager, Kurt Wriedt, Gert Clevin,, Michael Thamdrup, Amalie Hammer- Jakobsen,

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015, kl. 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune,

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken 15.00 17.00 Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. 1. Godkendelse af referat 2. Bestyrelsesvederlag Bestyrelsen

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Vedtægt for HF & VUC København Syd Som vedtaget af bestyrelsen 13DEC06, med ændringer 15JUN10 og 16SEP15

Vedtægt for HF & VUC København Syd Som vedtaget af bestyrelsen 13DEC06, med ændringer 15JUN10 og 16SEP15 Vedtægt for HF & VUC København Syd Som vedtaget af bestyrelsen 13DEC06, med ændringer 15JUN10 og 16SEP15 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. HF & VUC København Syd er en selvejende institution inden

Læs mere

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nordvestsjællands HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Holbæk Kommune,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Svendborg

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet kl møde Mødested: UU-Vestegnen Vognporten 2, Albertslund

Referat fra bestyrelsesmødet kl møde Mødested: UU-Vestegnen Vognporten 2, Albertslund Referat fra bestyrelsesmødet 08.09 2010 kl. 13-15 39. møde Mødested: UU-Vestegnen Vognporten 2, Albertslund Til stede: Jette Runchel, Albertslund (JR) Dorrit Christensen, Ballerup (DC) (AFBUD) Niels-Henrik

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU)

Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU) Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU) Dansk Golf Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Telefon 43 26 27 00 - Fax 43 26 27 01

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Randers HF & VUC

Forretningsorden for bestyrelsen ved Randers HF & VUC Forretningsorden for bestyrelsen ved Randers HF & VUC Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og 14 i vedtægterne

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden ARC - I/S Amager Ressourcecenter Bestyrelsens forretningsorden I medfør af 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for ARC - I/S Amager

Læs mere

Referat fra ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2013 kl

Referat fra ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2013 kl Referat fra ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 19-21 Deltagere: David Møller (DM) form. Lars Bang (LB) - næstform Susanne Markussen (SM) Kim Kristensen (KK) Sebastian Torst Iversen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16.30 18.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger Kapitel 1. Navn, Hjemsted og formål 1. Den selvejende institutions navn er Den Selvejende almene Plejeboliginstitution

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

PROTOKOL. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium kl kl

PROTOKOL. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium kl kl PROTOKOL for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium 21.03.2016 kl. 19.00 kl. 21.00 Medlemmer: Jens Engelbrecht Mortensen Jytte Nielsen Magnus Riskjær Andreas Frost Andersen Lars Kold Jensen Thomas Frost

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen.

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts 2007 Punkt. 3 Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling: Bestyrelsens forretningsorden fastsættes i

Læs mere

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30.

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Deltagere: Kirsten Ravn Bundgaard, Peter Hansen, Susan Vonsild, Rune Carstensen, Steen Madsen, Emina Bodil

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 7.september 2016 Tid: kl. 16.00 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Dorte Merete Juel Hansen Carsten Riskjær Jakobsen

Læs mere

Hermed referat fra bestyrelsesmødet mandag d. 23. maj 2016 kl. 18:00 på Stenhus Gymnasium & HF, personalerummet.

Hermed referat fra bestyrelsesmødet mandag d. 23. maj 2016 kl. 18:00 på Stenhus Gymnasium & HF, personalerummet. 23 05 2016 Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium & HF Hermed referat fra bestyrelsesmødet mandag d. 23. maj 2016 kl. 18:00 på Stenhus Gymnasium & HF, personalerummet. Deltagere: Knud Erik Schack Madsen,

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. 1 KONSTITUERING 1. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

FORRETNINGSORDEN. for. Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed FORRETNINGSORDEN for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed 1.1 Forretningsordenens hjemmel 1 Denne forretningsorden oprettes i henhold til Statut for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF 1: BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og fastsætter målsætning og strategi. 1. Ansætter og afskediger

Læs mere

Dagsorden: 1) Godkendelse og underskrivelse af referatet fra bestyrelsemødet den 27. maj 2010

Dagsorden: 1) Godkendelse og underskrivelse af referatet fra bestyrelsemødet den 27. maj 2010 Referat af bestyrelsens møde onsdag den 13. oktober 2010 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Nils Henrik Pedersen (NH), Niels Behrendt Jørgensen (NJ), Tue

Læs mere

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politiske udvalgs møder... 2 Forespørgelser... 2 Pressekontakt og formidling af beslutninger... 3 Dagsorden... 3 Udsendelse

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium. 22.05.2015 kl. 15.00 kl. 17.00

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium. 22.05.2015 kl. 15.00 kl. 17.00 Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium 22.05.2015 kl. 15.00 kl. 17.00 Medlemmer: Jens Engelbrecht Mortensen Jytte Nielsen Troels Bansmann Camilla Dølrath Isaksen Lars Kold Jensen Thomas

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

Forretningsorden for Vejle Rideklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vejle Rideklubs bestyrelse Forretningsorden for Vejle Rideklubs bestyrelse 1. Konstituering I forbindelse med første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer og sekretær, jf.

Læs mere

Forretningsorden for Aarhus Aadal Golf Club s bestyrelse (BS) og AAGC s forretningsudvalg (FU)

Forretningsorden for Aarhus Aadal Golf Club s bestyrelse (BS) og AAGC s forretningsudvalg (FU) Aarhus Aadal Golf Club April 2010 KBA/ Rev 2: 2010 Forretningsorden for Aarhus Aadal Golf Club s bestyrelse (BS) og AAGC s forretningsudvalg (FU) Nærværende forretningsorden, der er udarbejdet jf. vedtægtens

Læs mere

Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009

Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009 Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009 Tid: Fredag, 9. oktober 2009 kl. 14.00 16.30 Sted: Deltagere: Dagsorden: CPH konferencecenter, DGI-byen, Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 20. marts 2013 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Britta

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm Bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning, næstformand Per Brobæk Madsen, Isabell Friis Madsen, Sven Thorøe, Susanne Bøgelund Kristiansen, Rie Grotkjær Øvrige deltagere: Klaus Grønbæk

Læs mere