Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR i Hvidovre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre"

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 20MAR i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) Jens Skovholm (JS) Lise Søgaard Lund (LSL) Nina Berrig (NB) Dennis Møller (DM) Kenneth Højmark Bæk (KHB) Afbud: Charlotte Glahn Ledelsen: Peter Zinckernagel, Rektor (PZ) Ingemai Larsen, Uddannelseschef (ILA) Elsebeth Lauridsen, Uddannelseschef (EL) 0 Ved mødets indledning DM tilkendegav, at det var stærkt utilfredsstillende, at materialet til mødet var fremkommet for sent i forhold til forretningsordenens frister. PZ oplyste, at regnskabet var forsinket, fordi to nøglemedarbejdere bl.a. på grund af sygdom havde forladt institutionen på et kritisk tidspunkt. Derfor måtte bestyrelsen desværre forberede sig på et ekstraordinært bestyrelsesmøde - formentlig i anden halvdel af april. Nina ønskede et møde om dagligdagen på skolen, og det vil blive taget op på et kommende møde. KHB og DM ønskede at fremrykke punktet vedr. referater. Den øvrige bestyrelse ønskede at følge det fremsendte dagsordensforslag. BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 1 af 23

2 1 Meddelelser fra Formanden HT meddelte, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen. HT er indstillet på at fortsætte til juni men ser gerne at en anden træder til inden. Den videre proces blev diskuteret, der var enighed om, at der på næste mødes drøftes hvilke ønsker man kunne have til en kommende formand. Et nyt møde bliver i april rektor meddeler bestyrelsen hvornår årsregnskabet er parat. 2 Lydoptagelser af bestyrelsesmøder notat fra advokat Jacob Christensen, Plesner Advokater Bilag 1 Bestyrelsens flertal tog notatet fra advokat Jacob Christensen til efterretning. KHB ønskede et brev han havde skrevet draget ind i forhandlingerne. Dette brev fremsendes til advokat Jacob Christensen med ønske om kommentar, idet KHB og CG har ønsket dette brev fremsendt. Brevet sendes af KHB til PZ, som så vil fremsende til Jacob Christensen. 3 Forslag til ændring af forretningsordenen vedr. lydoptagelser af møder Bilag 2 Det fremsendte ændringsforslag til forretningsordenen blev vedtaget med den ændring, at det ikke er samtlige medlemmer af bestyrelsen men et flertal af bestyrelsens medlemmer i forening med bestyrelsesformanden, der kan dispensere fra forbuddet mod optagelser. Kenneth var ikke enig i, at formanden skulle have en særstilling. Forretningsordnen er dermed ændret og forbuddet trådte derved i kraft med det samme. KHB stemte imod, idet han mente, at han var nødt til at kunne optage møderne for at kunne dokumentere, hvad der faktisk blev sagt. 4 Fremtidig placering af afdelingen i Hvidovre NB: FORTROLIGT Bestyrelsen vedtog som indstillet, at bemyndige skolens ledelse til at søge Ministeriet for Børn og Undervisning om tilladelse til at flytte Hvidovre-afdelingen til Valby-området (1,5-2 km) dvs. til Københavns Kommune. Denne ansøgningsproces vil medføre høring af relevante naboskoler Bilag 3 FORTROLIGT IKKE på hjemmesiden BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 2 af 23

3 og af Region Hovedstaden. Baggrunden for beslutningen er at betydeligt mere end halvdelen af Hvidovre-afdelingens kursister kommer fra Københavns Kommune og at en beliggenhed i Valby i højere grad vil passe flertallet af de kursister, Hvidovre-afdelingen har, samt at det på længere sigt kan væres væsentligt for afdelingens muligheder for at tiltrække kursister i rimeligt omfang. 5 OK13 - status og vejledning til ledelsen fra bestyrelsen Herunder brev fra Moderniseringsstyrelsen til bestyrelsen Punktet blev aflyst 6 Status på ønske om log-filer som behandlet på møde 7.marts 2013 Punktet blev ikke behandlet. 7 Referater Referat fra 12DEC12 til underskrift Referat fra 07FEB13 til behandling Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Punktet blev udsat til næste møde. 8 Eventuelt BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 3 af 23

4 Bilag 1 - notat fra Jacob Christensen, PLESNER ADV om optagelse af møder Er vedlagt som særskilt PDF fil. BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 4 af 23

5 Bilag 2 forslag til ændring af forretningsorden Det foreslås at indføje følgende tekst til forretningsorden for VUC Hvidovre Amager efter afsnittet om referat: Optagelser Der må ikke anvendes båndoptager, videooptager, computer, tablet, mobiltelefon eller andet optageudstyr i forbindelse med bestyrelsesmøderne. Der kan i ganske særlige tilfælde dispenseres fra dette forbud, hvis samtlige medlemmer af bestyrelsen accepterer dette. Forslaget fremsættes af formanden. BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 5 af 23

6 Bilag 3 - Fremtidig placering af afdelingen i Hvidovre Skal vi flytte Hvidovre skolen 1,5 km nordpå til Ny Ellebjerg? Skal vi købe en grund? Indstilling: Det indstilles, at VUC Hvidovre Amager igangsætter processen med at ansøge Ministeriet for Børn og Unge om tilladelse til at flytte Hvidovre afdelingen til Ny Ellebjerg, dvs. Københavns Kommune. Denne ansøgningsproces vil blandt andet medføre nabohøringer hos en række uddannelsesinstitutioner, og kan derfor ikke holdes som en lukket proces. Bestyrelsen orienteres videre om, at ledelsen færdigbehandler et egentligt beslutningsgrundlag til bestyrelsen vedr. køb af grunden ved Ny Ellebjerg Station med henblik på bygning af en ny skole, samt at ledelsen forbereder processen med ansøgning om tilladelse til at investere hos Finansudvalget. I den forbindelse påtænker ledelsen også at undersøge et alternativ, der baserer sig på leje af lokaler ved Ny Ellebjerg. Det er vigtigt at bemærke at en evt. beslutning om at flytte til Ny Ellebjerg ikke i udgangspunktet er afhængig af en beslutning om at købe og bygge en ny skole. Man kan også flytte til Ny Ellebjerg i lejede lokaler, og man kan i øvrigt forestille sig, at vi allerede hurtigt efter en evt. tilladelse påbegynder aktiviteter i Ny Ellebjerg området i lejede lokaler, selvom vi måtte vælge at eje en nye skole. Baggrund: Ved bestyrelsesmødet den 26MAR12 besluttede bestyrelsen at: - der iværksættes analyser og forarbejder med henblik på en mulig erhvervelse af grund og bygning i området nær Ny Ellebjerg station til erstatning for den nuværende Hvidovre-lokation - Forberedelsen af dette har fulgt to spor: - en afklaring af, om vi overhovedet må flytte til Ny Ellebjerg området, der jo ligger lige nord for den kommunegrænse, vi ligger ved i Hvidovre. BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 6 af 23

7 - en afklaring af, hvorvidt vi kan købe en egnet grund, og af hvad prisen må forventes at blive. Hos Statens ejendomsselskab, Freja, har vi fundet et virkeligt velbeliggende grund lige ved stationen. Nu har vi behov for at bestyrelsen tager stilling til, om vi skal gå videre med de to spor, dels fordi vi nu ikke længere kan holde overvejelserne indenfor VUCHA s vægge, dels fordi vi nu har en grund på hånden, og vi nu skal træffe beslutning om, hvorvidt vi skal købe denne grund formentlig inden for ikke så mange uger. I det følgende lægges op til bestyrelsens stillingtagen til disse to indstillingspunkter. At flytte eller ikke flytte til Ny Ellebjerg kan være et spørgsmål om overlevelse for Hvidovre-afdelingen, og dermed for VUCHA som helhed For et storkøbenhavnsk VUC og hf-center som VUC Hvidovre Amager er beliggenhed af stor betydning, dels for at sikre et rimeligt kursistgrundlag, dels for med et statsligt perspektiv at bidrage til at sikre et godt udbud til alle, der bor i det Storkøbenhavnske område. Staten har grundlæggende den strategi, at de selvejende uddannelsesinstitutioner skal eje deres væsentligste bygninger. Derfor har vi fået et tilskud på lige knap 16 mio. kr. til at fremme, at vi kan købe eller bygge en skole til vores Hvidovre afdeling. I den anledning har vi undersøgt, hvorfra vores kursister kommer, hvordan det naturlige opland er for vores nuværende og andre beliggenheder i Hvidovre og i det sydlige København i øvrigt. Beliggenhed: Ny Ellebjerg skiller sig ud i det sydlige København I den sammenhæng skiller en beliggenhed ved Ny Ellebjerg Station, der ligger godt 1500 m nord for Åmarken Station, sig stærkt ud. Dels fordi en meget betydelig del af vores kursister kommer fra Valby og det sydlige København i det hele taget, dels fordi Ny Ellebjerg Station meget hastigt er ved at udvikle sig til et af Storkøbenhavns allervigtigste knudepunkter, med 3 S-togslinjer, lyntog, regionaltog (formentlig også direkte til afdelingen på Amager), planlagt metro og ideer om forbindelse til en kommende letbanering rundt om Københavns centrale dele. Infrastrukturen ved Ny Ellebjerg er særdeles god og bliver fremragende i de kommende år. Allerede nu: - Tre S-togs linjer A, E og F - busserne 18 og minutters drift på linjerne A og E tilsammen - i alt en ankomst hvert minut BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 7 af 23

8 I fremtiden: - Lyn- og intercity tog (Sikkert) - Regionaltog fra Syd- og Vestsjælland, 8-10 tog i timen (Sikkert) - Regional og fjerntog direkte til og fra Kystbanen, Lufthavnen, Sverige (Sandsynligt) - Metro (Næste fase af metroen, der kan forventes besluttet) - Forbindelse til ny letbane (hurtig sporvogn) rundt om København Ny Ellebjerg bliver en af de bedst forbundne stationer i København, det er der ingen tvivl om. På et kort: Ny Ellebjerg Tårnbyskolen BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 8 af 23

9 Fremtidens metrokort med letbane: Ny Ellebjerg Ny Ellebjerg bliver en virkelig central beliggenhed i de kommende år. De fleste af vores nuværende kursister bor i København.Vi har ved tidligere kursistundersøgelser set, at vores enkeltfagskursister i meget høj grad kommer fra København og nu har Ministeriet for Børn og Undervisning lavet en Analyse af hfkapaciteten i hovedstaden (MBU, Afd. for Ungdoms- og Voksenuddannelser, december 2012). Analysen er lavet i samarbejde med Region Hovedstaden, den handler om 2-årigt hf og deler blandt andet hovedstaden op i fire kommunegrupper, svarende til fordelingsudvalgene: - København (København, Tårnby, Frederiksberg, Dragør) - Nord for København (Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Tårbæk) - Nordvest for København (Herlev, Egedal, Frederikssund) - Københavns Vestegn (Rødovre, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Glostrup, Albertslund og Høje Taastrup) - BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 9 af 23

10 Analysen har en række interessant konklusioner, herunder at der ikke har været overkapacitet, selv efter at vi har fået ni spor, at hf-2 i store træk faktisk aldersfordeler sig mellem VUC og gymnasier, og så er der en for os meget afgørende konklusion i analysen: En institution er karakteriseret ved at have næsten alle sine elever boende i en nabokommunegruppe. Det er VUC Hvidovre-Amagers Hvidovreafdeling, hvor kun 23% af eleverne kommer fra egen kommunegruppe, mens 67% af eleverne kommer fra kommunegruppen København og resten kommer fra Øvrige (Region Sjælland, andre, udland). Det er altså sådan, at vores skole nu ligger i udkanten af vores reelle opland. Det er sådan, at der midt i oplandet, ved Ny Ellebjerg er ved at opstå et af Københavns vigtigste knudepunkter. En flytning kan være et spørgsmål om liv eller død for Hvidovre-Afdelingen, og måske for VUCHA i det hele taget. Den store mulighed vi nu har, hvis vi kan flytte til Ny Ellebjerg, er altså at anbringe vores skole optimalt i forhold til vores reelle kursistopland. Vi har på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at lægge til hævde, at den nye beliggenhed vil kunne give væsentlig vækst, for vi vurderer at kursisttallet i København snart vil toppe, og at konkurrencen derfor vil skærpes, men vi mener, at det vil være realistisk at holde fast i vores nuværende niveau efter indkøring af næste hf-2 årgang. Denne store mulighed illustrerer jo også vore meget betydelige sårbarhed. Faktisk kan vi risikere at vores Hvidovre-afdeling kan blive helt overflødig på VUC landkortet. Hvis KVUC eller en anden institution, der har tilladelse til at udbyde vores uddannelser i Københavns Kommune åbner en afdeling ved Ny Ellebjerg Station, så må vi formentlig imødese, at vores strategi om at have to fulde VUC afdelinger bliver urealistisk, det vil kunne koste ¾ af vores Hvidovrekursister. Så må vi enten lukke Hvidovre-afdelingen eller fuldstændigt nytænke den som special-vuc, og så kan den slet ikke have det nuværende omfang. Det vil være et spørgsmål, om der i løbet af få år vil være basis for at fortsætte VUC Hvidovre-Amager som selvstændigt VUC. Kan vi overhovedet flytte? Får vi lov af MBU? Det vil vi gerne have lov at undersøge. Som det er nu, har VUC Hvidovre-Amager ikke mulighed for at flytte vores skole ind i Københavns Kommune. Det har vi undersøgt ved en selvstændig juridisk rådgiver og det er også ministeriets opfattelse. Vi har derfor indledt en dialog med ministeriet for at undersøge hvordan de ser på sagen. BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 10 af 23

11 Samlet set er det vores vurdering, at vi på baggrund af vores argumentation og på baggrund af ministeriets Analyse af hf-kapaciteten i hovedstaden har en rimelig chance for at få en sådan tilladelse til at flytte til København, idet vi må forvente fortsat at have udbudsansvar for Hvidovre Kommune, når det gælder FVU og OBU. Ministeriet har vejledt os til at vi skal indlede en høring hos en række relevante naboinstitutioner, i Fordelingsudvalg Centrum og i Region H, og det er nu næste skridt før vi kan indsende en egentlig ansøgning til Ministeriet for Børn og Unge. En sådan proces vil blive kendt i brede skolekredse, vil hurtigt binde os, og den mener vi kun kan sættes i gang med bestyrelsens opbakning Det er således vores indstilling, at bestyrelsen beslutter, at VUC Hvidovre-Amager afdelingen skal flyttes til Ny Ellebjerg Station, hvis de kan lade sig gøre tilladelsesmæssigt og økonomisk. Hvad med økonomien? Kan vi gennemføre det? Hidtil har vi koblet en beslutning om at flytte sammen med en beslutning om at købe en grund og bygge. Dette er ikke en nødvendig sammenhæng. Vi er ikke umiddelbart afhængige af at kunne købe og eje for at kunne flytte til Ny Ellebjerg, der vil også kunne findes lejealternativer, måske endda på den meget attraktive grund, vi har på hånden i øjeblikket. Der kan derfor næppe være tvivl om, at vi vil kunne flytte til Ny Ellebjerg, hvis bestyrelsen beslutter det, og hvis ministeriet tillader det. Vi vil kunne leje nye lokaler ved Nye Ellebjerg, i stedet for at købe eller bygge. Dette vil være ude af takt med den ejestrategi, som ministeriet har, men kan blive aktuel, hvis det bliver for økonomiske vanskeligt for os at bygge en helt ny skole. Det kan i øvrigt blive en mulighed gennem kortere lejemål ved Ny Ellebjerg at etablere tilbud ganske hurtigt, hvis vi får en evt. flyttetilladelse, således at vi også i de år det vil tage, at etablere en nye skole, vil kunne have en tilstedeværelse ved Ny Ellebjerg. Vi har en særdeles attraktiv grund på hånden lige ved Ny Ellebjerg Station, og vi skal tage stilling til, om vi skal købe den Som det er nu og i nogle uger endnu, har vi en grund på hånden ved Ny Ellebjerg Station. Faktisk nok den bedst beliggende grund, der overhovedet kunne tænkes for os. Vi er i færd med sammen med Freja (Statens ejendomsselskab) at klargøre en købsaftale, således som vi har fået fuldmagt til det af bestyrelsen. Næste skridt vil kræve inddragelse af byggetekniske rådgivere, af juridisk rådgivning og af økonomisk BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 11 af 23

12 rådgivning, det igangsættes nu, således at vi i løbet af foråret vil kunne forelægge bestyrelsen et egentligt beslutningsgrundlag vedr. køb af denne grund.. Vi kan købe byggeret til kvadratmeter umiddelbart ved Ny Ellebjerg Station. Inklusiv. byggeret og byggeri vil et sådant projekt alt efter størrelse, konjunkturer og kvalitetskrav koste imellem 80 og 135 mio. kr. 80 mio. vil være for 5000 kvm ret beskedent byggeri, hvor tingene klapper og 135 kunne være for 7000 kvm. hvor tingene bliver lidt dyrere, end vi har regnet med. BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 12 af 23

13 Tænker vi, at vi bygger ca kvm. så kunne en enkel tabel se således ud: Det forudsættes (lidt pessimistisk) at drift og forbrug vil koste det samme, som v Åmarken mio. kr. Grund, miljø etc kvm byggeret 22 Bygning 5500 kvm. (15000 kr/kvm) 83 Ny skole i alt 105 Finansiering: Tilskud fra staten 16 Brug af likviditet 20 Opsparing Lån 2,5% obl. 20 år 59 Finansiering i alt Likviditetstræk det første år: (Lån og grundskyld) 5,5 Renter, afdrag, bidrag 8% 4,7 Heraf renter og bidrag (3,9%) 2,3 Heraf afdrag (Opsparing) (4,1%) 2,4 Grundskyld (Kan vi måske slippe for) 3,4% 0,8 Resultatbelastning v. afskrivning til 50% 4,0 Renter og bidrag etc. 2,3 Grundskyld (Man kan søge om fritagelse) 0,8 Afskrivninger, (til 50 % over 50år) 0,8 Husleje Åmarken: 4,4 Denne tabel viser, at i det pessimistiske alternativ (dyre kvadratmeter, grundskyld, og fuld afskrivning) vil efter den enkle kalkule det i begyndelsen være en anelse billigere resultatmæssigt, at bo på Ny Ellebjerg end på Åmarken. I det lange løb bil det blive stadigt dyrere at leje, hvorimod prisen for at eje vil falde. Likviditetskravet vil i de første år være ca. 1 mio. højere end nu, det vil kunne sænkes efterhånden som gælden reduceres. 14MAR13/Peter Zinckernagel BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 13 af 23

14 Bilag 4 Overenskomst 13 status og breve fra MBU og Moderniseringsstyrelsen To breve fremsendes som særskilte PDF BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 14 af 23

15 Bilag 5 Rapportering vedr. log-filer (ref. Bestyrelsesmødet 7.februar 13) Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet 07FEB13 at efterkomme det ønske om logfiler etc., som Kenneth Bæk har fremsat i sin mail af 15JAN13. Vi har foretaget følgende: Anmodet vores revisor Søren Jensen, DeLoitte, om at foretage undersøgelsen for os Bedt VUC Vestegnen, der driver de relevante servere og tjenester som administrator af vores IT fællesskab, som vi har sammen med flere andre VUC. DeLoitte har fremsendt et tilbud (vedhæftet), hvoraf det fremgår at det vil koste kr blot at få estimeret opgaven. DeLoitte har mundtligt og uforpligtende angivet at en sådan undersøgelse godt kan løbe op i mere end kr. VUC Vestegnen har ved den ansvarlige chef pr. mail oplyst at log-filer vedr. mails opbevares en måned. På den baggrund har ledelsen ikke ment sig i stand til at få foretaget yderligere, da det således ikke vil være muligt at finde de ønskede oplysninger frem. Dokumentation af disse forhold medbringes til bestyrelsesmødet. BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 15 af 23

16 Bilag 6 - Referat af 12DEC12 som vedtaget 07FEB12 til underskrift på mødet Referat af Bestyrelsesmødet onsdag den 12. december 2012 kl Som vedtaget ved bestyrelsesmødet d. 07FEB13 Sted: VUC på Sneserevej i Tårnby Til stede: Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) Jens Skovholm (JS) Lise Søgaard Lund (LSL) Nina Berrig (NB) Dennis Møller (DM) Charlotte Glahn (CG) Kenneth Højmark Bæk (KHB) Peter Zinckernagel, Rektor (PZ) Ingemai Larsen, Uddannelseschef (ILA) Elsebeth Lauridsen, Uddannelseschef (EL) Afbud fra: Maria Bech Uldahl, (MBU) Bestyrelsesformanden og KBH afklarede, at det ekstra punkt, som KBH havde bedt om at få på dagsordenen, faktisk var på dagsordenen. 1. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde. PZ gennemgik KHB s bemærkninger til referatet af 12SEP12/25SEP12 samt til referatet af 07DEC12. Vedr. møderne 12. og 25. september blev det fastslået, at referatet er godkendt af bestyrelsen, medens KHB fastholdt, at han fortsat ikke kunne godkende referatet, idet han mente, at der var væsentlige punkter, som ikke var med i referatet. Dette vil fremover fremgå at det referat, der kan findes på Vedr. 07NOV12: KHB ønskede et antal kommentarer indført i referatet, og dette skete. Med disse ændringer blev referatet godkendt. Udsendes særskilt med denne mail til underskrift på næste bestyrelsesmøde. BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 16 af 23

17 2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde Forslag til ændring af forretningsordenen behandledes under punkt 6 på dette møde. 3. Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen Intet at meddele. 4. Stillingtagen til svarbrev til Ministeriet for Børn og Undervisning. DM spurgte indledningsvis til, hvorfor ministeriets brev ikke var kommet bestyrelsen rettidigt i hænde; PZ og bestyrelsesformanden beklagede processen, som betød at bestyrelsesformanden havde haft ringe tid til at reagere på det. KHB ønskede at få at vide, hvorvidt PZ havde modtaget brevet uden at videresende det, hvortil PZ svarede, at det ikke var kommet som forventet fysisk brev men som mail og han havde overset en. EL bemærkede, at hun havde efterset postlister for netop at finde det forventede fysiske brev. KHB udtrykte sin utilfredshed med forløbet. Bestyrelsesformanden gennemgik udkastet til svarbrev til Ministeriet for Børn og Undervisning. DM frygtede, at bestyrelsen, idet den ikke var blevet bekendt med nye retningslinjer af 10JUN10 for resultatløn, derved har truffet beslutninger på forkert grundlag, og NB udtrykte utilfredshed med, at den samlede bestyrelse ikke havde været inddraget i behandlingen, der førte frem til fastlæggelsen af Rektors målopfyldelse, idet hun dog bemærkede, at dette havde været i overensstemmelse med den gældende forretningsorden. Redegørelsen blev vedtaget med følgende ændring: Teksten ændres side 2 til følgende: Disse retningslinjer har ikke givet bestyrelsesformanden anledning til at forelægge en eventuel justering af forretningsordenen vedr. resultatlønsprocessen for bestyrelsen af følgende grunde. Med denne BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 17 af 23

18 ændring blev redegørelsen godkendt og underskrevet af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 5. Ændringsforslag til Forretningsorden for bestyrelsen Bestyrelsesformanden gennemgik forslaget til fremtidig procedure for referater. Dette blev vedtaget med følgende tilføjelse, s. 1 nederst: med kopi til samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesformanden gennemgik dernæst forslaget om ny beslutningsproces vedr. resultataftalen; dette blev vedtaget af bestyrelsen. 6. Budget 2013 Rektor gennemgik budgettet og redegjorde for grunden til, at forventningerne er en smule nedjusterede og for, at ret substantielle midler afsættes til støtte af lærere med nye HF-klasser. Bestyrelsen godkendte budgettet. Rektor henledte bestyrelsens opmærksomhed på teksten i budgetforslaget, der fortalte, at budgettet IKKE tog højde for en evt. beslutning om at bygge en ekstra etage på den nye bygning på Amager. Beslutning om at bygge eller ikke bygge ville skulle træffes først i 2013, og bestyrelsen blev orienteret om at det formentlig ville blive nødvendigt at bygge, hvis vi ikke skal blive begrænset i vores kapacitet på enkeltfagsområdet. En ekstra etage vil forventeligt koste i størrelsesordenen 7-9 mio. kr. og belaste det årlige regnskab med ca kr. i årlig afskrivning. 7. Orientering fra ledelsen Intet at referere. 8. Meddelelser Intet at referere. 9. Eventuelt BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 18 af 23

19 Intet at referere. Underskrevet: Henning Thomsen (fm) Eva Lund Bertelsen (Næst fm) Kenneth Højmark Bæk Maria Bech Uldahl Dennis Møller Charlotte Glahn Lise Søgaard Lund Jens Skovholm Nina Berrig BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 19 af 23

20 Bilag 7 udkast til referat fra mødet 07FEB som udsendt 22FEB12 Udkast til referat for bestyrelsesmøde på VUC Hvidovre-Amager d. 7. februar 2013 kl Tilstede: Alle Mødet afholdtes i Hvidovre. Det skal indledningsvist bemærkes, at dette referatudkast er søgt udarbejdet i overensstemmelse med forretningsordenens bestemmelse: Bestyrelsens beslutninger optages i et referat. Referatet skal angive bestyrelsens beslutninger og grundlaget herfor, herunder væsentlige oplysninger, som ikke fremgår af det skriftlige materiale, hvortil der henvises i referatet... Et bestyrelsesmedlem, som er uenig i en beslutning, har ret til kortfattet at få sin mening indført i referatet. Behandlingen af hvert enkelt punkt afsluttes med, at formanden opsummerer den beslutning, som bestyrelsen har truffet. Når dette er sagt, er det vurderingen, at der under fandt en diskussion sted om aflytning, som forekommer at være af væsentlig betydning for vilkårene for arbejdet i bestyrelsen, hvorfor denne diskussion er søgt ridset op. Pkt Dagsordenstekst Beslutningsreferat 1 Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde Referatet af blev underskrevet. Til det udsendte referatudkast vedr. 12DEC12 tilføjedes følgende til begyndelsen af punkt 4: DM spurgte indledningsvis til, hvorfor ministeriets brev ikke var kommet bestyrelsen rettidigt i hænde; PZ og bestyrelsesformanden beklagede processen, som betød at bestyrelsesformanden havde haft ringe tid til at reagere på det. KHB ønskede at få at vide, hvorvidt PZ havde modtaget brevet uden at videresende det, hvortil PZ svarede, at det ikke var kommet som forventet fysisk brev men som mail BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 20 af 23

21 og han havde overset en. EL bemærkede, at hun havde efterset postlister for netop at finde det forventede fysiske brev. KHB udtrykte sin utilfredshed med forløbet. I det følgende refereres en del af mødet, fordi det skønnes at have principiel betydning for arbejdet i bestyrelsen: Jens Skovholm spurgte hvorvidt det var korrekt at sidste møde (12DEC12) var blevet optaget, og hvorvidt det aktuelle møde bliver optaget uden de medvirkendes kendskab. Kenneth bekræftede at han havde optaget mødet den 12DEC12 og at han også var i færd med at lydoptage dette møde, den 7. februar. DM fremførte at han ikke støttede denne handling, men at det sår vidt han ved formelt set er lovligt. HT svarede at der er tale om et eklatant tillidsbrud og at en advokat må involveres. KHB svarede at det var nødvendigt for ham, og at han ville underrette ministeriet. KHB var af den opfattelse, at referaterne burde have været langt fyldigere. Hertil svarede HT at forretningsordenen fastlægger, at der skal udarbejdes beslutningsreferater. Flere bestyrelsesmedlemmer tog skarpt afstand fra KHB s fremgangsmåde og fra at møderne i det hele taget skulle optages. Det diskuteredes, om mødet kunne fortsættes under det vilkår, at det blev optaget, men det besluttedes at færdiggøre mødet efter dagsordenen, idet det noteres, at kun KHB mente, at det var rimeligt at lydoptage møderne. 2 Drøftelse af Kenneths ønske om at få udleveret logfiler vedr. mailkorrespondance med MBU, jf. Kenneths mail af 15. januar HT forklarede, at han havde ønsket dette punkt sat specifikt på dagsordenen, fordi han var af den opfattelse, at bestyrelsen ved mødet den 12DEC12 havde afvist at fortsætte drøftelse af logfiler. HT mente BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 21 af 23

22 Kenneth gav på sidste bestyrelsesmøde udtryk for en mistænkeliggørelse af rektors håndtering af mail fra MBU, hvor ministeriet udbeder sig en redegørelse fra bestyrelsen om dens håndtering af rektors resultatløn. Bestyrelsen tog klart stilling til, at den ikke ønskede at gå ind i en sådan mistænkeliggørelse. Bestyrelsen skal derfor tage stilling til Kenneths ønske om at få udleveret logfiler vedr. MBU's mail. 3 Fremlæggelse af dokumentation for udbetaling af rektors resultatløn derfor ikke, at han kunne sige ja til at udlevere logfiler, uden at bestyrelsen havde haft mulighed for at ytre sig herom. Det var fra HT s side ikke en stillingtagen til, om logfilerne burde udleveres eller ej. På den baggrund var det således efter HT s opfattelse også bestyrelsen, der i givet fald skulle beslutte at udlevere filerne. HT konkluderede at materialet udleveres ved at institutionens revision fremskaffer og fremsender det. KHB gentog, at det han ønskede var præcis det, der stod i mailen 15JAN12 (tidligere fremsendt til bestyrelsen). KB uddybede at det drejer sig om s mv. HT bekræftede dette. Det fremlagte materiale fremkaldte et antal kommentarer. Intet besluttedes under dette punkt. Dokumentation vedr. Resultatløns kontrakter / Bonusordninger for ledelsen, herunder Elsebeth, Ingemai samt Lars. Jeg ønsker den dokumentation, der danner grundlag for udbetalingerne hvis en sådan findes, samt dokumentation for størrelserne af det udbetalte, samt udbetalingstidspunkterne. Dokumentation Vedr. Australien rejsen, Samtlige bilag for rejseudgifterne i forbindelse med rektors rejse til Australien Dokumentation Vedr. Kina rejsen, Samtlige bilag for rejseudgifterne i forbindelse med rektors og Elsebeths rejse til kina. Dokumentation Vedr. Udbuds materialet i forbindelse med indkøb af borde/stole samt den BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 22 af 23

23 kontrakt/købsaftale, der er indgået i forbindelse med indkøb af borde/stole til Hvidovre herunder aftalen med indretnings-arkitekten. Materialet til de enkelte punkter er vedlagt eller fremsendt pr. post. Til orientering, subs. drøftelse. 4 Forslag til mødedatoer i bestyrelsen 2013 De foreslåede datoer blev vedtaget. 20. marts 19. juni 25. september 11. december alle dage kl Eventuelt PZ meddelte bestyrelsen at LOE er fratrådt som administrationschef. PZ ønskede ført til referat, at det naturligvis er klart at bestyrelsens medlemmer skal have de oplysninger, de oplever at have behov for for at kunne udføre deres hverv, selvom det er tidskrævende for ledelsen at sørge for disse ting, men at det også er vigtigt, at ledelsen kan regne med at andre vigtige spørgsmål kan behandles i bestyrelsen, ellers vil det alvorligt kunne svække institutionens evne til at handle og fungere i det daglige. VUC Hvidovre Amager står foran store og meget vanskelige beslutninger. PZ meddelte, at han anser det for et problem, hvis oplysningssager, referater mv. tager så megen tid, at områder, der er væsentlige for skolen, ikke kan behandles fyldestgørende. Afslutningsvis meddelte MBU at hun udtræder af bestyrelsen; bestyrelsen takkede for arbejdet. ILA/PZ 21FEB13 BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 23 af 23

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Nordvestsjællands HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nordvestsjællands HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Holbæk Kommune,

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015, kl. 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune,

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef)

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef) Til stede: Afbud: Andre deltagere: Gregers Christensen, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Niels Humble (medarbejderrepræsentant,

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm Bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning, næstformand Per Brobæk Madsen, Isabell Friis Madsen, Sven Thorøe, Susanne Bøgelund Kristiansen, Rie Grotkjær Øvrige deltagere: Klaus Grønbæk

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010.

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010. Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 15.09.10 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16.30 18.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen,

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet Dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 100 Referat Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet: Formand Jørn Pedersen Britt Salomonsen Erik Jepsen Gitte Skare Ole Kjær Brian Stein

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 26. august 2014 kl. 15.30 18.00 i lok. C 38.

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 26. august 2014 kl. 15.30 18.00 i lok. C 38. Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 26. august 2014 kl. 15.30 18.00 i lok. C 38. Til stede: Ingrid Fabricius (IF, formand), Ole Daneved (OD, rektor), Iben Gregers Jensen (IGJ), Thomas

Læs mere

Referat. Onsdag 2. december kl. 16.00 (m. efterfølgende spisning)

Referat. Onsdag 2. december kl. 16.00 (m. efterfølgende spisning) Faaborg Gymnasium Dato: 13-01-2010 Referat CJ/ST Møde: Mødetidspunkt: Mødested: Bestyrelsesmøde Onsdag 2. december kl. 16.00 (m. efterfølgende spisning) Faaborg Gymnasium Deltagere: Steen Tinning Jakob

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF

Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Espergærde Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Helsingør Kommune,

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 24.september 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11. 27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00 Endelig Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.2011 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Odense den 12.3.2014 Vedtægt for Mulernes Legatskole Kapitel

Læs mere

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 30. aug.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. december 2013, 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl (AD), formand Mathias Brodka (MB), kursistrådet David Riko Sørensen

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Referat,14-05-2013 Side: 2

Referat,14-05-2013 Side: 2 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 18.30 Mødested: Chr. X's Alle 118 Til stede: Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Inger Christensen, Beate Andreassen og Eigil Saxe.

Læs mere

Vedtægt for Haderslev Katedralskole

Vedtægt for Haderslev Katedralskole Vedtægt for Haderslev Katedralskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Haderslev Katedralskole er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Haderslev Kommune, Region

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Vedtægt for VUC Roskilde

Vedtægt for VUC Roskilde Vedtægt for VUC Roskilde Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Roskilde er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Roskilde Kommune, Region Sjælland, og omfattet

Læs mere

Kritisk revisionsprotokollat 2014

Kritisk revisionsprotokollat 2014 Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32 B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Kritisk revisionsprotokollat 2014 1. Indledning Klarup/Grenaa 6. april 2015 Revisionsprotokollatet er udarbejdet

Læs mere

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16. Djurs Mad I/S DAGSORDEN Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Ninna Thomsen (Syddjurs Kommune) (formand) Jørgen

Læs mere

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt.

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt. Gribvand A/S Bestyrelse 13. maj 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2015 Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30 Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Bestyrelsesmøde 24. Dagsorden: Tirsdag den 27. marts 2012 Kl 17.30 21.00

Bestyrelsesmøde 24. Dagsorden: Tirsdag den 27. marts 2012 Kl 17.30 21.00 Bestyrelsesmøde 24 Tirsdag den 27. marts 2012 Kl 17.30 21.00 Dagsorden: 1. Er der punkter på dagsordenen, som skal holdes for lukkede døre? (Se pkt 6?) 2 Referatet fra den 13. december 2011 3 Regnskab

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Kl. 15.00 til 19.00, Vognmagergade 8, 1120 København K, lokale s. 26 (forkortet) Deltagere: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Tina Græsted,

Læs mere

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Troels Bansmann Camilla Dølrath Isaksen Michael Aspegren Søndergaard

Læs mere

Referat. Kollegieboligselskabet Niels Bohrs Allé 21 5230 Odense M

Referat. Kollegieboligselskabet Niels Bohrs Allé 21 5230 Odense M Referat Til: Bestyrelsesmøde Dato: 5. maj 2010 Tid: 17:00 Sted: First Grand Hotel Jernbanegade 18 5000 Odense C Kollegieboligselskabet Niels Bohrs Allé 21 5230 Odense M Kollegieboligselskabet Referat fra

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere