Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR i Hvidovre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre"

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 20MAR i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) Jens Skovholm (JS) Lise Søgaard Lund (LSL) Nina Berrig (NB) Dennis Møller (DM) Kenneth Højmark Bæk (KHB) Afbud: Charlotte Glahn Ledelsen: Peter Zinckernagel, Rektor (PZ) Ingemai Larsen, Uddannelseschef (ILA) Elsebeth Lauridsen, Uddannelseschef (EL) 0 Ved mødets indledning DM tilkendegav, at det var stærkt utilfredsstillende, at materialet til mødet var fremkommet for sent i forhold til forretningsordenens frister. PZ oplyste, at regnskabet var forsinket, fordi to nøglemedarbejdere bl.a. på grund af sygdom havde forladt institutionen på et kritisk tidspunkt. Derfor måtte bestyrelsen desværre forberede sig på et ekstraordinært bestyrelsesmøde - formentlig i anden halvdel af april. Nina ønskede et møde om dagligdagen på skolen, og det vil blive taget op på et kommende møde. KHB og DM ønskede at fremrykke punktet vedr. referater. Den øvrige bestyrelse ønskede at følge det fremsendte dagsordensforslag. BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 1 af 23

2 1 Meddelelser fra Formanden HT meddelte, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen. HT er indstillet på at fortsætte til juni men ser gerne at en anden træder til inden. Den videre proces blev diskuteret, der var enighed om, at der på næste mødes drøftes hvilke ønsker man kunne have til en kommende formand. Et nyt møde bliver i april rektor meddeler bestyrelsen hvornår årsregnskabet er parat. 2 Lydoptagelser af bestyrelsesmøder notat fra advokat Jacob Christensen, Plesner Advokater Bilag 1 Bestyrelsens flertal tog notatet fra advokat Jacob Christensen til efterretning. KHB ønskede et brev han havde skrevet draget ind i forhandlingerne. Dette brev fremsendes til advokat Jacob Christensen med ønske om kommentar, idet KHB og CG har ønsket dette brev fremsendt. Brevet sendes af KHB til PZ, som så vil fremsende til Jacob Christensen. 3 Forslag til ændring af forretningsordenen vedr. lydoptagelser af møder Bilag 2 Det fremsendte ændringsforslag til forretningsordenen blev vedtaget med den ændring, at det ikke er samtlige medlemmer af bestyrelsen men et flertal af bestyrelsens medlemmer i forening med bestyrelsesformanden, der kan dispensere fra forbuddet mod optagelser. Kenneth var ikke enig i, at formanden skulle have en særstilling. Forretningsordnen er dermed ændret og forbuddet trådte derved i kraft med det samme. KHB stemte imod, idet han mente, at han var nødt til at kunne optage møderne for at kunne dokumentere, hvad der faktisk blev sagt. 4 Fremtidig placering af afdelingen i Hvidovre NB: FORTROLIGT Bestyrelsen vedtog som indstillet, at bemyndige skolens ledelse til at søge Ministeriet for Børn og Undervisning om tilladelse til at flytte Hvidovre-afdelingen til Valby-området (1,5-2 km) dvs. til Københavns Kommune. Denne ansøgningsproces vil medføre høring af relevante naboskoler Bilag 3 FORTROLIGT IKKE på hjemmesiden BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 2 af 23

3 og af Region Hovedstaden. Baggrunden for beslutningen er at betydeligt mere end halvdelen af Hvidovre-afdelingens kursister kommer fra Københavns Kommune og at en beliggenhed i Valby i højere grad vil passe flertallet af de kursister, Hvidovre-afdelingen har, samt at det på længere sigt kan væres væsentligt for afdelingens muligheder for at tiltrække kursister i rimeligt omfang. 5 OK13 - status og vejledning til ledelsen fra bestyrelsen Herunder brev fra Moderniseringsstyrelsen til bestyrelsen Punktet blev aflyst 6 Status på ønske om log-filer som behandlet på møde 7.marts 2013 Punktet blev ikke behandlet. 7 Referater Referat fra 12DEC12 til underskrift Referat fra 07FEB13 til behandling Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Punktet blev udsat til næste møde. 8 Eventuelt BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 3 af 23

4 Bilag 1 - notat fra Jacob Christensen, PLESNER ADV om optagelse af møder Er vedlagt som særskilt PDF fil. BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 4 af 23

5 Bilag 2 forslag til ændring af forretningsorden Det foreslås at indføje følgende tekst til forretningsorden for VUC Hvidovre Amager efter afsnittet om referat: Optagelser Der må ikke anvendes båndoptager, videooptager, computer, tablet, mobiltelefon eller andet optageudstyr i forbindelse med bestyrelsesmøderne. Der kan i ganske særlige tilfælde dispenseres fra dette forbud, hvis samtlige medlemmer af bestyrelsen accepterer dette. Forslaget fremsættes af formanden. BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 5 af 23

6 Bilag 3 - Fremtidig placering af afdelingen i Hvidovre Skal vi flytte Hvidovre skolen 1,5 km nordpå til Ny Ellebjerg? Skal vi købe en grund? Indstilling: Det indstilles, at VUC Hvidovre Amager igangsætter processen med at ansøge Ministeriet for Børn og Unge om tilladelse til at flytte Hvidovre afdelingen til Ny Ellebjerg, dvs. Københavns Kommune. Denne ansøgningsproces vil blandt andet medføre nabohøringer hos en række uddannelsesinstitutioner, og kan derfor ikke holdes som en lukket proces. Bestyrelsen orienteres videre om, at ledelsen færdigbehandler et egentligt beslutningsgrundlag til bestyrelsen vedr. køb af grunden ved Ny Ellebjerg Station med henblik på bygning af en ny skole, samt at ledelsen forbereder processen med ansøgning om tilladelse til at investere hos Finansudvalget. I den forbindelse påtænker ledelsen også at undersøge et alternativ, der baserer sig på leje af lokaler ved Ny Ellebjerg. Det er vigtigt at bemærke at en evt. beslutning om at flytte til Ny Ellebjerg ikke i udgangspunktet er afhængig af en beslutning om at købe og bygge en ny skole. Man kan også flytte til Ny Ellebjerg i lejede lokaler, og man kan i øvrigt forestille sig, at vi allerede hurtigt efter en evt. tilladelse påbegynder aktiviteter i Ny Ellebjerg området i lejede lokaler, selvom vi måtte vælge at eje en nye skole. Baggrund: Ved bestyrelsesmødet den 26MAR12 besluttede bestyrelsen at: - der iværksættes analyser og forarbejder med henblik på en mulig erhvervelse af grund og bygning i området nær Ny Ellebjerg station til erstatning for den nuværende Hvidovre-lokation - Forberedelsen af dette har fulgt to spor: - en afklaring af, om vi overhovedet må flytte til Ny Ellebjerg området, der jo ligger lige nord for den kommunegrænse, vi ligger ved i Hvidovre. BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 6 af 23

7 - en afklaring af, hvorvidt vi kan købe en egnet grund, og af hvad prisen må forventes at blive. Hos Statens ejendomsselskab, Freja, har vi fundet et virkeligt velbeliggende grund lige ved stationen. Nu har vi behov for at bestyrelsen tager stilling til, om vi skal gå videre med de to spor, dels fordi vi nu ikke længere kan holde overvejelserne indenfor VUCHA s vægge, dels fordi vi nu har en grund på hånden, og vi nu skal træffe beslutning om, hvorvidt vi skal købe denne grund formentlig inden for ikke så mange uger. I det følgende lægges op til bestyrelsens stillingtagen til disse to indstillingspunkter. At flytte eller ikke flytte til Ny Ellebjerg kan være et spørgsmål om overlevelse for Hvidovre-afdelingen, og dermed for VUCHA som helhed For et storkøbenhavnsk VUC og hf-center som VUC Hvidovre Amager er beliggenhed af stor betydning, dels for at sikre et rimeligt kursistgrundlag, dels for med et statsligt perspektiv at bidrage til at sikre et godt udbud til alle, der bor i det Storkøbenhavnske område. Staten har grundlæggende den strategi, at de selvejende uddannelsesinstitutioner skal eje deres væsentligste bygninger. Derfor har vi fået et tilskud på lige knap 16 mio. kr. til at fremme, at vi kan købe eller bygge en skole til vores Hvidovre afdeling. I den anledning har vi undersøgt, hvorfra vores kursister kommer, hvordan det naturlige opland er for vores nuværende og andre beliggenheder i Hvidovre og i det sydlige København i øvrigt. Beliggenhed: Ny Ellebjerg skiller sig ud i det sydlige København I den sammenhæng skiller en beliggenhed ved Ny Ellebjerg Station, der ligger godt 1500 m nord for Åmarken Station, sig stærkt ud. Dels fordi en meget betydelig del af vores kursister kommer fra Valby og det sydlige København i det hele taget, dels fordi Ny Ellebjerg Station meget hastigt er ved at udvikle sig til et af Storkøbenhavns allervigtigste knudepunkter, med 3 S-togslinjer, lyntog, regionaltog (formentlig også direkte til afdelingen på Amager), planlagt metro og ideer om forbindelse til en kommende letbanering rundt om Københavns centrale dele. Infrastrukturen ved Ny Ellebjerg er særdeles god og bliver fremragende i de kommende år. Allerede nu: - Tre S-togs linjer A, E og F - busserne 18 og minutters drift på linjerne A og E tilsammen - i alt en ankomst hvert minut BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 7 af 23

8 I fremtiden: - Lyn- og intercity tog (Sikkert) - Regionaltog fra Syd- og Vestsjælland, 8-10 tog i timen (Sikkert) - Regional og fjerntog direkte til og fra Kystbanen, Lufthavnen, Sverige (Sandsynligt) - Metro (Næste fase af metroen, der kan forventes besluttet) - Forbindelse til ny letbane (hurtig sporvogn) rundt om København Ny Ellebjerg bliver en af de bedst forbundne stationer i København, det er der ingen tvivl om. På et kort: Ny Ellebjerg Tårnbyskolen BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 8 af 23

9 Fremtidens metrokort med letbane: Ny Ellebjerg Ny Ellebjerg bliver en virkelig central beliggenhed i de kommende år. De fleste af vores nuværende kursister bor i København.Vi har ved tidligere kursistundersøgelser set, at vores enkeltfagskursister i meget høj grad kommer fra København og nu har Ministeriet for Børn og Undervisning lavet en Analyse af hfkapaciteten i hovedstaden (MBU, Afd. for Ungdoms- og Voksenuddannelser, december 2012). Analysen er lavet i samarbejde med Region Hovedstaden, den handler om 2-årigt hf og deler blandt andet hovedstaden op i fire kommunegrupper, svarende til fordelingsudvalgene: - København (København, Tårnby, Frederiksberg, Dragør) - Nord for København (Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Tårbæk) - Nordvest for København (Herlev, Egedal, Frederikssund) - Københavns Vestegn (Rødovre, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Glostrup, Albertslund og Høje Taastrup) - BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 9 af 23

10 Analysen har en række interessant konklusioner, herunder at der ikke har været overkapacitet, selv efter at vi har fået ni spor, at hf-2 i store træk faktisk aldersfordeler sig mellem VUC og gymnasier, og så er der en for os meget afgørende konklusion i analysen: En institution er karakteriseret ved at have næsten alle sine elever boende i en nabokommunegruppe. Det er VUC Hvidovre-Amagers Hvidovreafdeling, hvor kun 23% af eleverne kommer fra egen kommunegruppe, mens 67% af eleverne kommer fra kommunegruppen København og resten kommer fra Øvrige (Region Sjælland, andre, udland). Det er altså sådan, at vores skole nu ligger i udkanten af vores reelle opland. Det er sådan, at der midt i oplandet, ved Ny Ellebjerg er ved at opstå et af Københavns vigtigste knudepunkter. En flytning kan være et spørgsmål om liv eller død for Hvidovre-Afdelingen, og måske for VUCHA i det hele taget. Den store mulighed vi nu har, hvis vi kan flytte til Ny Ellebjerg, er altså at anbringe vores skole optimalt i forhold til vores reelle kursistopland. Vi har på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at lægge til hævde, at den nye beliggenhed vil kunne give væsentlig vækst, for vi vurderer at kursisttallet i København snart vil toppe, og at konkurrencen derfor vil skærpes, men vi mener, at det vil være realistisk at holde fast i vores nuværende niveau efter indkøring af næste hf-2 årgang. Denne store mulighed illustrerer jo også vore meget betydelige sårbarhed. Faktisk kan vi risikere at vores Hvidovre-afdeling kan blive helt overflødig på VUC landkortet. Hvis KVUC eller en anden institution, der har tilladelse til at udbyde vores uddannelser i Københavns Kommune åbner en afdeling ved Ny Ellebjerg Station, så må vi formentlig imødese, at vores strategi om at have to fulde VUC afdelinger bliver urealistisk, det vil kunne koste ¾ af vores Hvidovrekursister. Så må vi enten lukke Hvidovre-afdelingen eller fuldstændigt nytænke den som special-vuc, og så kan den slet ikke have det nuværende omfang. Det vil være et spørgsmål, om der i løbet af få år vil være basis for at fortsætte VUC Hvidovre-Amager som selvstændigt VUC. Kan vi overhovedet flytte? Får vi lov af MBU? Det vil vi gerne have lov at undersøge. Som det er nu, har VUC Hvidovre-Amager ikke mulighed for at flytte vores skole ind i Københavns Kommune. Det har vi undersøgt ved en selvstændig juridisk rådgiver og det er også ministeriets opfattelse. Vi har derfor indledt en dialog med ministeriet for at undersøge hvordan de ser på sagen. BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 10 af 23

11 Samlet set er det vores vurdering, at vi på baggrund af vores argumentation og på baggrund af ministeriets Analyse af hf-kapaciteten i hovedstaden har en rimelig chance for at få en sådan tilladelse til at flytte til København, idet vi må forvente fortsat at have udbudsansvar for Hvidovre Kommune, når det gælder FVU og OBU. Ministeriet har vejledt os til at vi skal indlede en høring hos en række relevante naboinstitutioner, i Fordelingsudvalg Centrum og i Region H, og det er nu næste skridt før vi kan indsende en egentlig ansøgning til Ministeriet for Børn og Unge. En sådan proces vil blive kendt i brede skolekredse, vil hurtigt binde os, og den mener vi kun kan sættes i gang med bestyrelsens opbakning Det er således vores indstilling, at bestyrelsen beslutter, at VUC Hvidovre-Amager afdelingen skal flyttes til Ny Ellebjerg Station, hvis de kan lade sig gøre tilladelsesmæssigt og økonomisk. Hvad med økonomien? Kan vi gennemføre det? Hidtil har vi koblet en beslutning om at flytte sammen med en beslutning om at købe en grund og bygge. Dette er ikke en nødvendig sammenhæng. Vi er ikke umiddelbart afhængige af at kunne købe og eje for at kunne flytte til Ny Ellebjerg, der vil også kunne findes lejealternativer, måske endda på den meget attraktive grund, vi har på hånden i øjeblikket. Der kan derfor næppe være tvivl om, at vi vil kunne flytte til Ny Ellebjerg, hvis bestyrelsen beslutter det, og hvis ministeriet tillader det. Vi vil kunne leje nye lokaler ved Nye Ellebjerg, i stedet for at købe eller bygge. Dette vil være ude af takt med den ejestrategi, som ministeriet har, men kan blive aktuel, hvis det bliver for økonomiske vanskeligt for os at bygge en helt ny skole. Det kan i øvrigt blive en mulighed gennem kortere lejemål ved Ny Ellebjerg at etablere tilbud ganske hurtigt, hvis vi får en evt. flyttetilladelse, således at vi også i de år det vil tage, at etablere en nye skole, vil kunne have en tilstedeværelse ved Ny Ellebjerg. Vi har en særdeles attraktiv grund på hånden lige ved Ny Ellebjerg Station, og vi skal tage stilling til, om vi skal købe den Som det er nu og i nogle uger endnu, har vi en grund på hånden ved Ny Ellebjerg Station. Faktisk nok den bedst beliggende grund, der overhovedet kunne tænkes for os. Vi er i færd med sammen med Freja (Statens ejendomsselskab) at klargøre en købsaftale, således som vi har fået fuldmagt til det af bestyrelsen. Næste skridt vil kræve inddragelse af byggetekniske rådgivere, af juridisk rådgivning og af økonomisk BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 11 af 23

12 rådgivning, det igangsættes nu, således at vi i løbet af foråret vil kunne forelægge bestyrelsen et egentligt beslutningsgrundlag vedr. køb af denne grund.. Vi kan købe byggeret til kvadratmeter umiddelbart ved Ny Ellebjerg Station. Inklusiv. byggeret og byggeri vil et sådant projekt alt efter størrelse, konjunkturer og kvalitetskrav koste imellem 80 og 135 mio. kr. 80 mio. vil være for 5000 kvm ret beskedent byggeri, hvor tingene klapper og 135 kunne være for 7000 kvm. hvor tingene bliver lidt dyrere, end vi har regnet med. BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 12 af 23

13 Tænker vi, at vi bygger ca kvm. så kunne en enkel tabel se således ud: Det forudsættes (lidt pessimistisk) at drift og forbrug vil koste det samme, som v Åmarken mio. kr. Grund, miljø etc kvm byggeret 22 Bygning 5500 kvm. (15000 kr/kvm) 83 Ny skole i alt 105 Finansiering: Tilskud fra staten 16 Brug af likviditet 20 Opsparing Lån 2,5% obl. 20 år 59 Finansiering i alt Likviditetstræk det første år: (Lån og grundskyld) 5,5 Renter, afdrag, bidrag 8% 4,7 Heraf renter og bidrag (3,9%) 2,3 Heraf afdrag (Opsparing) (4,1%) 2,4 Grundskyld (Kan vi måske slippe for) 3,4% 0,8 Resultatbelastning v. afskrivning til 50% 4,0 Renter og bidrag etc. 2,3 Grundskyld (Man kan søge om fritagelse) 0,8 Afskrivninger, (til 50 % over 50år) 0,8 Husleje Åmarken: 4,4 Denne tabel viser, at i det pessimistiske alternativ (dyre kvadratmeter, grundskyld, og fuld afskrivning) vil efter den enkle kalkule det i begyndelsen være en anelse billigere resultatmæssigt, at bo på Ny Ellebjerg end på Åmarken. I det lange løb bil det blive stadigt dyrere at leje, hvorimod prisen for at eje vil falde. Likviditetskravet vil i de første år være ca. 1 mio. højere end nu, det vil kunne sænkes efterhånden som gælden reduceres. 14MAR13/Peter Zinckernagel BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 13 af 23

14 Bilag 4 Overenskomst 13 status og breve fra MBU og Moderniseringsstyrelsen To breve fremsendes som særskilte PDF BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 14 af 23

15 Bilag 5 Rapportering vedr. log-filer (ref. Bestyrelsesmødet 7.februar 13) Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet 07FEB13 at efterkomme det ønske om logfiler etc., som Kenneth Bæk har fremsat i sin mail af 15JAN13. Vi har foretaget følgende: Anmodet vores revisor Søren Jensen, DeLoitte, om at foretage undersøgelsen for os Bedt VUC Vestegnen, der driver de relevante servere og tjenester som administrator af vores IT fællesskab, som vi har sammen med flere andre VUC. DeLoitte har fremsendt et tilbud (vedhæftet), hvoraf det fremgår at det vil koste kr blot at få estimeret opgaven. DeLoitte har mundtligt og uforpligtende angivet at en sådan undersøgelse godt kan løbe op i mere end kr. VUC Vestegnen har ved den ansvarlige chef pr. mail oplyst at log-filer vedr. mails opbevares en måned. På den baggrund har ledelsen ikke ment sig i stand til at få foretaget yderligere, da det således ikke vil være muligt at finde de ønskede oplysninger frem. Dokumentation af disse forhold medbringes til bestyrelsesmødet. BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 15 af 23

16 Bilag 6 - Referat af 12DEC12 som vedtaget 07FEB12 til underskrift på mødet Referat af Bestyrelsesmødet onsdag den 12. december 2012 kl Som vedtaget ved bestyrelsesmødet d. 07FEB13 Sted: VUC på Sneserevej i Tårnby Til stede: Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) Jens Skovholm (JS) Lise Søgaard Lund (LSL) Nina Berrig (NB) Dennis Møller (DM) Charlotte Glahn (CG) Kenneth Højmark Bæk (KHB) Peter Zinckernagel, Rektor (PZ) Ingemai Larsen, Uddannelseschef (ILA) Elsebeth Lauridsen, Uddannelseschef (EL) Afbud fra: Maria Bech Uldahl, (MBU) Bestyrelsesformanden og KBH afklarede, at det ekstra punkt, som KBH havde bedt om at få på dagsordenen, faktisk var på dagsordenen. 1. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde. PZ gennemgik KHB s bemærkninger til referatet af 12SEP12/25SEP12 samt til referatet af 07DEC12. Vedr. møderne 12. og 25. september blev det fastslået, at referatet er godkendt af bestyrelsen, medens KHB fastholdt, at han fortsat ikke kunne godkende referatet, idet han mente, at der var væsentlige punkter, som ikke var med i referatet. Dette vil fremover fremgå at det referat, der kan findes på Vedr. 07NOV12: KHB ønskede et antal kommentarer indført i referatet, og dette skete. Med disse ændringer blev referatet godkendt. Udsendes særskilt med denne mail til underskrift på næste bestyrelsesmøde. BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 16 af 23

17 2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde Forslag til ændring af forretningsordenen behandledes under punkt 6 på dette møde. 3. Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen Intet at meddele. 4. Stillingtagen til svarbrev til Ministeriet for Børn og Undervisning. DM spurgte indledningsvis til, hvorfor ministeriets brev ikke var kommet bestyrelsen rettidigt i hænde; PZ og bestyrelsesformanden beklagede processen, som betød at bestyrelsesformanden havde haft ringe tid til at reagere på det. KHB ønskede at få at vide, hvorvidt PZ havde modtaget brevet uden at videresende det, hvortil PZ svarede, at det ikke var kommet som forventet fysisk brev men som mail og han havde overset en. EL bemærkede, at hun havde efterset postlister for netop at finde det forventede fysiske brev. KHB udtrykte sin utilfredshed med forløbet. Bestyrelsesformanden gennemgik udkastet til svarbrev til Ministeriet for Børn og Undervisning. DM frygtede, at bestyrelsen, idet den ikke var blevet bekendt med nye retningslinjer af 10JUN10 for resultatløn, derved har truffet beslutninger på forkert grundlag, og NB udtrykte utilfredshed med, at den samlede bestyrelse ikke havde været inddraget i behandlingen, der førte frem til fastlæggelsen af Rektors målopfyldelse, idet hun dog bemærkede, at dette havde været i overensstemmelse med den gældende forretningsorden. Redegørelsen blev vedtaget med følgende ændring: Teksten ændres side 2 til følgende: Disse retningslinjer har ikke givet bestyrelsesformanden anledning til at forelægge en eventuel justering af forretningsordenen vedr. resultatlønsprocessen for bestyrelsen af følgende grunde. Med denne BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 17 af 23

18 ændring blev redegørelsen godkendt og underskrevet af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 5. Ændringsforslag til Forretningsorden for bestyrelsen Bestyrelsesformanden gennemgik forslaget til fremtidig procedure for referater. Dette blev vedtaget med følgende tilføjelse, s. 1 nederst: med kopi til samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesformanden gennemgik dernæst forslaget om ny beslutningsproces vedr. resultataftalen; dette blev vedtaget af bestyrelsen. 6. Budget 2013 Rektor gennemgik budgettet og redegjorde for grunden til, at forventningerne er en smule nedjusterede og for, at ret substantielle midler afsættes til støtte af lærere med nye HF-klasser. Bestyrelsen godkendte budgettet. Rektor henledte bestyrelsens opmærksomhed på teksten i budgetforslaget, der fortalte, at budgettet IKKE tog højde for en evt. beslutning om at bygge en ekstra etage på den nye bygning på Amager. Beslutning om at bygge eller ikke bygge ville skulle træffes først i 2013, og bestyrelsen blev orienteret om at det formentlig ville blive nødvendigt at bygge, hvis vi ikke skal blive begrænset i vores kapacitet på enkeltfagsområdet. En ekstra etage vil forventeligt koste i størrelsesordenen 7-9 mio. kr. og belaste det årlige regnskab med ca kr. i årlig afskrivning. 7. Orientering fra ledelsen Intet at referere. 8. Meddelelser Intet at referere. 9. Eventuelt BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 18 af 23

19 Intet at referere. Underskrevet: Henning Thomsen (fm) Eva Lund Bertelsen (Næst fm) Kenneth Højmark Bæk Maria Bech Uldahl Dennis Møller Charlotte Glahn Lise Søgaard Lund Jens Skovholm Nina Berrig BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 19 af 23

20 Bilag 7 udkast til referat fra mødet 07FEB som udsendt 22FEB12 Udkast til referat for bestyrelsesmøde på VUC Hvidovre-Amager d. 7. februar 2013 kl Tilstede: Alle Mødet afholdtes i Hvidovre. Det skal indledningsvist bemærkes, at dette referatudkast er søgt udarbejdet i overensstemmelse med forretningsordenens bestemmelse: Bestyrelsens beslutninger optages i et referat. Referatet skal angive bestyrelsens beslutninger og grundlaget herfor, herunder væsentlige oplysninger, som ikke fremgår af det skriftlige materiale, hvortil der henvises i referatet... Et bestyrelsesmedlem, som er uenig i en beslutning, har ret til kortfattet at få sin mening indført i referatet. Behandlingen af hvert enkelt punkt afsluttes med, at formanden opsummerer den beslutning, som bestyrelsen har truffet. Når dette er sagt, er det vurderingen, at der under fandt en diskussion sted om aflytning, som forekommer at være af væsentlig betydning for vilkårene for arbejdet i bestyrelsen, hvorfor denne diskussion er søgt ridset op. Pkt Dagsordenstekst Beslutningsreferat 1 Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde Referatet af blev underskrevet. Til det udsendte referatudkast vedr. 12DEC12 tilføjedes følgende til begyndelsen af punkt 4: DM spurgte indledningsvis til, hvorfor ministeriets brev ikke var kommet bestyrelsen rettidigt i hænde; PZ og bestyrelsesformanden beklagede processen, som betød at bestyrelsesformanden havde haft ringe tid til at reagere på det. KHB ønskede at få at vide, hvorvidt PZ havde modtaget brevet uden at videresende det, hvortil PZ svarede, at det ikke var kommet som forventet fysisk brev men som mail BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 20 af 23

21 og han havde overset en. EL bemærkede, at hun havde efterset postlister for netop at finde det forventede fysiske brev. KHB udtrykte sin utilfredshed med forløbet. I det følgende refereres en del af mødet, fordi det skønnes at have principiel betydning for arbejdet i bestyrelsen: Jens Skovholm spurgte hvorvidt det var korrekt at sidste møde (12DEC12) var blevet optaget, og hvorvidt det aktuelle møde bliver optaget uden de medvirkendes kendskab. Kenneth bekræftede at han havde optaget mødet den 12DEC12 og at han også var i færd med at lydoptage dette møde, den 7. februar. DM fremførte at han ikke støttede denne handling, men at det sår vidt han ved formelt set er lovligt. HT svarede at der er tale om et eklatant tillidsbrud og at en advokat må involveres. KHB svarede at det var nødvendigt for ham, og at han ville underrette ministeriet. KHB var af den opfattelse, at referaterne burde have været langt fyldigere. Hertil svarede HT at forretningsordenen fastlægger, at der skal udarbejdes beslutningsreferater. Flere bestyrelsesmedlemmer tog skarpt afstand fra KHB s fremgangsmåde og fra at møderne i det hele taget skulle optages. Det diskuteredes, om mødet kunne fortsættes under det vilkår, at det blev optaget, men det besluttedes at færdiggøre mødet efter dagsordenen, idet det noteres, at kun KHB mente, at det var rimeligt at lydoptage møderne. 2 Drøftelse af Kenneths ønske om at få udleveret logfiler vedr. mailkorrespondance med MBU, jf. Kenneths mail af 15. januar HT forklarede, at han havde ønsket dette punkt sat specifikt på dagsordenen, fordi han var af den opfattelse, at bestyrelsen ved mødet den 12DEC12 havde afvist at fortsætte drøftelse af logfiler. HT mente BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 21 af 23

22 Kenneth gav på sidste bestyrelsesmøde udtryk for en mistænkeliggørelse af rektors håndtering af mail fra MBU, hvor ministeriet udbeder sig en redegørelse fra bestyrelsen om dens håndtering af rektors resultatløn. Bestyrelsen tog klart stilling til, at den ikke ønskede at gå ind i en sådan mistænkeliggørelse. Bestyrelsen skal derfor tage stilling til Kenneths ønske om at få udleveret logfiler vedr. MBU's mail. 3 Fremlæggelse af dokumentation for udbetaling af rektors resultatløn derfor ikke, at han kunne sige ja til at udlevere logfiler, uden at bestyrelsen havde haft mulighed for at ytre sig herom. Det var fra HT s side ikke en stillingtagen til, om logfilerne burde udleveres eller ej. På den baggrund var det således efter HT s opfattelse også bestyrelsen, der i givet fald skulle beslutte at udlevere filerne. HT konkluderede at materialet udleveres ved at institutionens revision fremskaffer og fremsender det. KHB gentog, at det han ønskede var præcis det, der stod i mailen 15JAN12 (tidligere fremsendt til bestyrelsen). KB uddybede at det drejer sig om s mv. HT bekræftede dette. Det fremlagte materiale fremkaldte et antal kommentarer. Intet besluttedes under dette punkt. Dokumentation vedr. Resultatløns kontrakter / Bonusordninger for ledelsen, herunder Elsebeth, Ingemai samt Lars. Jeg ønsker den dokumentation, der danner grundlag for udbetalingerne hvis en sådan findes, samt dokumentation for størrelserne af det udbetalte, samt udbetalingstidspunkterne. Dokumentation Vedr. Australien rejsen, Samtlige bilag for rejseudgifterne i forbindelse med rektors rejse til Australien Dokumentation Vedr. Kina rejsen, Samtlige bilag for rejseudgifterne i forbindelse med rektors og Elsebeths rejse til kina. Dokumentation Vedr. Udbuds materialet i forbindelse med indkøb af borde/stole samt den BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 22 af 23

23 kontrakt/købsaftale, der er indgået i forbindelse med indkøb af borde/stole til Hvidovre herunder aftalen med indretnings-arkitekten. Materialet til de enkelte punkter er vedlagt eller fremsendt pr. post. Til orientering, subs. drøftelse. 4 Forslag til mødedatoer i bestyrelsen 2013 De foreslåede datoer blev vedtaget. 20. marts 19. juni 25. september 11. december alle dage kl Eventuelt PZ meddelte bestyrelsen at LOE er fratrådt som administrationschef. PZ ønskede ført til referat, at det naturligvis er klart at bestyrelsens medlemmer skal have de oplysninger, de oplever at have behov for for at kunne udføre deres hverv, selvom det er tidskrævende for ledelsen at sørge for disse ting, men at det også er vigtigt, at ledelsen kan regne med at andre vigtige spørgsmål kan behandles i bestyrelsen, ellers vil det alvorligt kunne svække institutionens evne til at handle og fungere i det daglige. VUC Hvidovre Amager står foran store og meget vanskelige beslutninger. PZ meddelte, at han anser det for et problem, hvis oplysningssager, referater mv. tager så megen tid, at områder, der er væsentlige for skolen, ikke kan behandles fyldestgørende. Afslutningsvis meddelte MBU at hun udtræder af bestyrelsen; bestyrelsen takkede for arbejdet. ILA/PZ 21FEB13 BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 23 af 23

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. 17. mødedag, fredag den 10. maj 2002, kl. 10.00 Mødets åbning. (Landstingets Formandsskab) Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. Anders Andreassen, mødeleder, 2. næstformand

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 20. juni 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Susanne Skotte Wied (kst.)). 20. afd. nr. B-422-13:

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere