Gennemgang af computerspil, udgivet i Danmark i Af Lisbeth Schierbeck og Bo Carstens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gennemgang af computerspil, udgivet i Danmark i 1998. Af Lisbeth Schierbeck og Bo Carstens"

Transkript

1 Gennemgang af computerspil, udgivet i Danmark i 1998 Af Lisbeth Schierbeck og Bo Carstens Rapport til Medierådet for Børn og Unge April

2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Sammendrag af undersøgelsen vigtigste resultater side 3 Grundlaget for registreringen af spillene side 4 Kategorisering af udkomne spil i 1998 side 6 Spillenes distributionsform på det danske marked side 13 Muligheder og begrænsninger i en dansk mærkningsordning side 17 Bilag Bilag A: Kommissorium for undersøgelsen side 21 Bilag B: Principper for registreringerne af det enkelte spil side 22 Bilag C: Spilgenrer side 25 Bilag D: Anvendte mærkningsordninger i 1998 side 27 Bilag E: Oversigt over samtlige registrerede spil side 29 Bilag F: Kildeliste side 35 2

3 Indledning Baggrunden for undersøgelsen Af Kulturministerens rapport om Medievold Børn og Unge fra 1995 fremgår, at der anbefales gennemført en vejledende mærkning af computerspil med skræmmende eller voldeligt indhold svarende til mærkning af videofilm. En sådan mærkning bør dog ikke gennemføres uden en nøjere vurdering af computermediets særlige karakter, idet de kriterier, der anvendes ved vurdering af film ikke umiddelbart vil kunne overføres til computerspil. Problemstillingen er blevet aktualiseret af, at der i 1998 i dagspressen gentagne gange har været artikler og omtale af meget voldelige computerspil. Hovedformålet med denne undersøgelse er derfor at sætte proportion på voldsproblematikkens omfang i spillene. Undersøgelsens elementer Undersøgelsen omfatter 3 forhold: 1. En kategorisering af alle udkomne PC spil, Playstation spil og Nintendo64 spil i en 12 måneders periode fra 1. januar december 1998 i Danmark. 2. En vurdering og analyse af spillenes distributionsform i Danmark i En sammenfattende vurdering af muligheder og begrænsninger ved dansk mærkning Sammendrag af undersøgelsens vigtigste resultater 1. På årsbasis sælges ca. 1,4 mio. spil på det officielle marked i Danmark. Det uofficielle marked (for piratkopier) er imidlertid betydeligt større, og udgør mindst 3,4 mio. spil om året. 2. Det er et ret begrænset antal spil, hvor der efter vores opfattelse er tale om en voldsproblematik af væsentligt omfang vi fandt 17 spil med et betydeligt indhold af voldelige aktionsformer, svarende til 5% af samtlige titler, der blev udgivet i Langt hovedparten af de spil, der bliver omsat på det officielle marked, er allerede mærket. Det betyder, at de brugere, der søger information om et spil, kan få det (såfremt de forstår at tolke den mærkning der findes på produktet). 4. En ny dansk mærkningsordning vil være forbundet med store praktiske vanskeligheder, og vil være relativt dyr, ligesom den vil have vanskeligt ved at nå frem til målgruppen, idet en meget stor del af spillene distribueres på det uofficielle marked. I stedet bør det overvejes at sætte ind med generel oplysning. Konklusionen på undersøgelsen er derfor: Vi kan ikke anbefale en dansk mærkningsordning, idet den ikke i væsentligt omfang vil sikre, at bedre information om spillenes karakter når frem til målgruppen (forældrene). Desuden vil den være omkostningskrævende for distributørerne. I stedet anbefaler vi, at det henstilles til branchen at benytte ELSPA s mærkningsordning (hvilket allerede sker for langt hovedparten af spillenes vedkommende på det danske og europæiske marked), og at der gennemføres en oplysningskampagne om computerspil og om indholdet af ELSPA s mærkningsordning. 3

4 Grundlaget for registreringen af spillene Vi har foretaget en katalogisering af de frigivne spil i kalenderåret 1998 til følgende platforme: PC (eller Apple/Macintosh) Playstation (i det følgende forkortet til PSX) Nintendo 64 (i det følgende forkortet til N64) Katalogiseringen er foretaget i en database i Microsoft Access. De registrerede spil Vi har opgjort de frigivne titler i 1998 på basis af kataloglister fra forhandlere, oplysninger fra distributører, frigivelseslister samt pressemateriale i øvrigt. Der findes imidlertid p.t. ikke nogen samlet central registrering af de udgivne titler, der kan danne grundlag for en egentlig afstemning af listen. Fra nogle af de danske distributører har det desuden ikke været muligt at få eksakt information om hvilke titler, der er frigivet i Dette betyder, at der er en lille usikkerhed om, hvorvidt alle titler er med, og om vi har taget gamle eller nye titler med fra andre år end 1998, som egentlig ikke skulle have været med. I praksis har det derfor været vanskeligt at foretage en 100% præcis afgrænsning af de titler, der er knyttet til året Efter vor bedste overbevisning er de katalogiserede spil imidlertid et godt udtryk for et års udgivne titler, ligesom vi er ret sikre på, at alle væsentlige titler i 1998 er med. En titel regnes som ét spil, uanset om det findes til flere platforme. Eksempelvis findes spillet Forsaken både til PC, PSX og N64. Afgrænsning af registrerede spil I registreringen er kun medtaget nye fuldpristitler, altså ikke titler der bliver genudgivet i opsamlingspakker eller budgetpakker. Desuden er spil der alene er beregnet til at blive spillet on-line på internettet ikke medtaget. Denne type spil har ikke ret stor udbredelse i Danmark, hvilket formentlig skyldes de forholdsvis høje lokaltelefontakster i Danmark. Add-on s, altså udvidelsespakker til eksisterende spil, regnes heller ikke som en selvstændig titel. Registreringen Vi har registreret følgende forhold vedrørende det enkelte spil i forbindelse med gennemgangen: Hovedkategori Evt. underkategori Producent Distributør i Danmark Evt. forfatter til spillet Mærkningsordning Evt. aldersmarkering Oprindelsesland Spillets sprog Manualens sprog Platform 4

5 Findes voldelige aktionsformer i spillet? Såfremt sidstnævnte er besvaret med et ja har vi desuden registreret følgende: Typer af ofre Typer af aktionsformer Hyppighed Detaljeringsgrad Se bilag B for en nærmere beskrivelse af principperne for registreringerne. Samtlige registreringer i databasen er foretaget af den samme person (LS), bl.a. for at sikre den nødvendige ensartethed i de bedømmelser, hvor der indgår et skøn. 5

6 Kategorisering af de udkomne spil i 1998 Spillenes fordeling på genrer Vi har registreret i alt 338 titler som frigivet i Heraf er 274 (81% af samtlige titler) udgivet til PC, 82 (24% af samtlige) er udgivet til Playstation (PSX) og 23 (7%) er udgivet til Nintendo (N64). De 338 titler fordeler sig på denne måde på hovedkategorier (genrer) Tabel 1. Fordeling af spilgenrer efter antal spil Kategori Antal Pct Action % Simulatorer 56 17% Sportsspil 44 13% Strategispil 44 13% Børnespil 32 9% Adventure 28 8% Kort- og brætspil 11 3% Edutainment 10 3% Rollespil 8 2% Hovedbrudsspil 2 1% Ialt % Se bilag C for en nærmere beskrivelse af de enkelte genrer. Som det ses er actionspil og simulatorer de største grupper af spil, og udgør tilsammen næsten halvdelen af titlerne. Gennemgangen viser, at der er forskel på fordelingen af kategorier på de forskellige platforme, jvf. tabel 2: Tabel 2. Fordeling af spilgenrer efter antal spil og platform Kategori Alle spil PC PSX N64 Action 30% 24% 67% 57% Simulatorer 17% 17% 9% 30% Sportsspil 13% 12% 17% Strategispil 13% 16% 4% Børnespil 9% 12% Adventure 8% 10% Kort- og brætspil 3% 4% Edutainment 3% 4% Rollespil 2% 2% 4% 4% Hovedbrudsspil 1% 9% Ialt 100% 100% 100% 100% Antal titler Note: Summen af titler på de 3 platforme overstiger det samlede antal på 338, fordi nogle spil udgives på to eller flere platforme Det fremgår af tabel 2, at der er nogle kategorier af spil, hvor PC-platformen er enerådende. Det gælder børnespil, adventures, kort- og brætspil og edutainment, svarende til næsten ¼ af samtlige udgivne titler. Det fremgår også, at PSX-platformen er domineret af action-spil. 6

7 Udfordringerne i et spil er knyttet tæt til spillets genre. Nogle genrer rummer således indholdsmæssigt langt større udfordringer end andre. Det er eksempelvis betydeligt mere lærerigt at spille adventurespil eller strategispil fremfor actionspil, hvor hovedopgaven ofte er koncentreret om at være hurtig på tasterne. Generelt er det vores vurdering ud fra spilgenrernes fordeling på platforme, at PC-spillene indholdsmæssigt er af bedre kvalitet end spillene på PSX (eller N64). Vores gennemgang viser i øvrigt, at ingen producent af PC-spil har dominans. På PSX-markedet forholder det sig noget anderledes, idet Sony klart dominerer dette marked. Voldelige elementer i spillene Ved registreringen af spillene har vi taget stilling til, om spillet indeholder elementer af voldelige aktionsformer. Er dette tilfældet, har vi givet spillet en voldsmarkering, dvs. svaret ja til at voldelige elementer forekommer i spillet.. Det skal understreges, at det anvendte voldsbegreb er meget bredt, idet alt, hvad der bare har lidt at gøre med at slå eller skyde e.l. er omfattet. Samtidig skal det også understreges, at vi ikke hermed har taget stilling til disse aktionsformers eventuelle skadelighed for spilleren. En række andre forhold må her tages i betragtning, herunder bl.a.: intensiteten og dybden i forbruget af netop disse spil (hvor lang tid bruger man på dem, spiller man alene, i et netværk eller sammen med andre foran skærmen) hvorledes opleves og virker vold i interaktive spil (hvor man selv i betydeligt omfang styrer begivenhederne) sammenlignet med andre medieoplevelser (bøger, blade, film) Vurderingen af disse forhold ligger imidlertid uden for rammerne af indeværende undersøgelse. I forbindelse med gennemgangen af spillene har vi i øvrigt også undersøgt, om andre forhold end vold gjorde sig gældende, f.eks. om spillet var anstødeligt, om det indeholdt sex (pornografi) eller om det lagde op til identifikation med en kriminel adfærd. Ingen af disse forhold har dog vist sig at have nogen betydelig vægt. I alt fandt vi 4 spil med et eksplicit seksuelt indhold, 2 spil identificerer med kriminel adfærd og 3 spil er i øvrigt anstødelige. Men ingen af disse spil hører til blandt de mest voldsomme, jvf. nærmere herom i afsnittet om nærmere bestemmelse af de voldelige elementer i spillene. Antal spil med voldelige elementer Baseret på den ovenfor omtalte meget brede definition rummer halvdelen af titlerne elementer af vold. Det gælder for 181 titlers vedkommende, eller 53% af samtlige. Hvorvidt et spil rummer voldelige aktionsformer er i høj grad genrebestemt, jvf. tabel 3: 7

8 Tabel 3. Andel af spil med elementer af vold, efter spilgenre Antal spil ialt Pct heraf med elementer af vold Action % Simulatorer 56 54% Sportsspil 44 9% Strategispil 44 89% Børnespil 32 6% Adventure 28 32% Kort- og brætspil 11 0% Edutainment 10 0% Rollespil 8 100% Hovedbrudsspil 2 0% Ialt titler % Især actionspil, strategispil og simulatorer har elementer af voldelige handlinger i sig. Samtidig udgør disse genrer næsten 60% af de udgivne titler. Alle rollespillene har elementer af vold i sig, men udgør til gengæld antalsmæssigt en meget lille gruppe. Desuden skiller de sig ud ved helt tydeligt at foregå i en eventyr- og fantasiverden. Der er stor forskel på, hvad det er for typer af voldelige handlinger, der finder sted i de forskellige spilgenrer. Strategispil er præget af beslutningstagning og styring af enheder på taktisk og strategisk niveau, og en som regel kun meget lille nærkontakt med modstanderne. Simulatorer er i høj grad præget af, at man skal lære teknisk at beherske et givet instrumentbord, og er derudover overvejende af taktisk og strategisk art. I actionspil er man derimod ofte direkte involveret i nærkampe eller skyderi mod modstandere, der også ofte er mennesker. Da PSX-platformen er præget af mange action-spil, jvf. tabel 2 ovenfor, og da disse ofte indeholder voldelige elementer, kan det ikke undre, at PSX-spillene oftere end de øvrige platforme indeholder voldelige elementer (74% af samtlige titler på platformen, mod godt 50% på de øvrige platforme). Nærmere bestemmelse af de voldelige elementer i spillene Selv om halvdelen af titlerne indeholder voldelige aktionsformer under én eller anden form, siger dette forhold i sig selv ikke meget om voldsproblematikkens omfang. Vi har derfor fundet, at der var behov for en nærmere kvalificering af omfanget. Da en vurdering af hvorledes de voldelige elementer i spillene opleves som nævnt ligger uden for undersøgelsens rammer, har vi i stedet valgt tre mere objektive indgange til en nærmere indkredsning af voldsproblematikkens omfang: karakteren af volden (hvem retter den sig mod, og hvilke aktionsformer benyttes) hyppigheden af volden (hvor ofte sker det) detaljeringen af volden (hvor meget ser man) suppleret med: hvordan har producenten/distributøren selv vurderet spillet (ift. aldersgrupper) Se i øvrigt Bilag B vedrørende principperne for registreringerne. 8

9 Karakter I tabel 4 og 5 har vi set på karakteren af den vold, som vi har registreret i de voldsmarkerede spil, dvs. hvem eller hvad retter volden sig mod, og hvilke aktionsformer anvendes. Tabel 4. Andele af spil med forskellige offertyper "Ofre" for voldelige aktioner Pct. af alle spil Mennesker 32% "Maskiner" 23% Andre 22% Dyr 8% Monstre 8% Ialt andel af alle spil 53% Note: Summen af andele er større end spillenes andel af samtlige spil på 53%, fordi det enkelte spil godt kan rumme markeringer for flere typer af ofre. Det fremgår af tabel 4, at når voldelige aktionsformer finder sted, er det typisk mennesker, der er genstand for handlingerne. Dyr og monstre er kun sjældent involveret. Tabel 5. Andele af spil med forskellige aktionsformer Voldelige aktionsformer Pct. af alle spil Regelbaserede handlinger 31% Taktisk styring af enheder 21% Strategisk magtanvendelse 19% Nærkamp 18% Skyderi 16% Ialt andel af alle spil 53% Note: Summen af andele er større end spillenes andel af samtlige spil på 53%, fordi det enkelte spil godt kan rumme markeringer for flere aktionsformer. Det fremgår af tabel 5, at de mest almindelige aktionsformer er regelbaserede handlinger (dvs. handlinger i henhold til spillets egne regler og logik, fx. rettet mod genstande, flyvende fartøjer e.l., men normalt ikke levende væsener) eller taktisk og strategisk magtanvendelse. Kun i 1/6 af spillene ser man nærkampe eller skyderi. Hyppighed Ser vi på voldens hyppighed i de voldsmarkerede spil fremgår fordelingen af tabel 6: Tabel 6. Fordeling efter hyppighed Hyppighed Pct af alle spil Sjældent 3% Af og til 34% Ofte 17% Ialt 53% Note: Her er der kun registreret 1 kategori hyppighed pr. spil. Summen af andele i de forskellige kategorier svarer derfor til spillenes andel af samtlige spil på 53%. 9

10 I 1/6 af spillene (svarende til 56 titler) har vi registreret, at der ofte finder voldelige aktionsformer sted. I hovedparten af de voldsmarkerede spil er hyppigheden dog sat til midterkategorien af og til. Detaljering Grupperet efter voldens detaljeringsgrad i de voldsmarkerede spil fordeler titlerne med elementer af vold sig som i tabel 7: Tabel 7. Fordeling efter detaljeringsgrad Detaljer Pct af alle spil Intet blod 32% Kamoufleret 9% Lidt blod 7% Meget blod 6% Afrevne legemsdele (0,3%) Ialt 53% Note: Her er der kun registreret 1 kategori detaljer pr. spil. Summen af andele i de forskellige kategorier svarer derfor til spillenes andel af samtlige spil på 53%. Som det fremgår af tabellen, er der faktisk ikke særlig meget blod i de voldsmarkerede spil. Hovedparten har slet ikke noget blod i sig. Kun 6% af samtlige titler (20 titler i alt) rummer meget blod eller ligefrem afrevne legemsdele i sig. Kun 1 spil er i øvrigt markeret i den sidstnævnte kategori. En nærmere analyse af de 20 titler med meget blod eller afrevne legemsdele viser i øvrigt, at det stort set udelukkende drejer sig om action-spil (13 titler). Resten findes blandt strategispil (4), rollespil (2) og adventurespil (1). Producentens egen kategorisering Vi antager, at producentens egen kategorisering af spillet kan tages som udtryk for spillenes indhold af voldelige elementer. Alt andet lige må man forvente, at spil er markeret som kun egnede for jo ældre aldersgrupper, jo flere voldelige aktionsformer der er indlagt i spillet. I tabel 8 vises fordelingen på aldersgruppe-mærkningen af spillene sammenlignet med fordelingen af voldsmarkerede spil. De forskellige mærkningsordninger (jvf. gennemgangen senere, samt oversigten i bilag D) anvender ikke helt identiske aldersopdelinger, så fordelingen i tabel 8 skal tages med et gran salt. Vi har valgt at tilpasse mærkningerne til ELSPA s opdeling, som dækker 2/3 af spillene. Den præcise aldersmarkering af de enkelte spil kan i øvrigt ses i oversigten over samtlige spil i bilag E. Tabel 8. Fordeling efter mærkning og indhold af voldelige elementer Alders-gruppe Antal aldersmærkede spil Antal spil med vold Alle år år år 10 5 Ialt Uden mærke

11 Selv om tabel 8 viser, at knap 1/3 af de spil, der har en aldersmarkering som egnede for alle, også rummer elementer af voldelige aktionsformer, så mener vi, at der er en god sammenhæng mellem den mærkning der foretages, og så vores vurdering af, om der findes voldelige elementer i spillene. Det gør sig således tydeligt gældende for de spil, der anbefales for unge over 11 år. (Når der er mærket dobbelt så mange spil for gruppen over 18 år, som der er spil med vold i, så skyldes det især, at der i 1998 blev frigivet 4 spil med et eksplicit seksuelt indhold). At der alligevel er voldsmarkering for spil, der skønnes egnede for alle, så skyldes det, at der er meget stor forskel på voldsproblematikkens omfang og karakter, og dette vil vi belyse nærmere i det følgende afsnit. Voldsproblematikkens omfang Vores gennemgang af de voldsmarkerede spil og de heri indeholdte aktionsformers karakter, hyppighed og detaljeringsgrad viser efter vores opfattelse klart et behov for nuancering, når voldsproblematikkens omfang skal vurderes. Selv om der i 1/3 af alle spil af og til (og for yderligere 1/6s vedkommende: ofte ) forekommer voldelige aktionsformer, så er disse handlinger ofte rettet mod relativt upersonlige ting (maskiner og andet) og ofte på basis af spillenes egen logik og regler, eller i forbindelse med en taktisk eller strategisk styring. Desuden er det ganske sjældent, at der overhovedet er blod med i spillet faktisk forekommer der ikke noget blod i knap 80% af samtlige de spil, der er registreret. Omvendt er det åbenbart, at der er en gruppe spil, hvor voldsomheden i de anvendte aktionsformer er betydelig. Det er typisk spil, hvor der er høj detaljeringsgrad og høj hyppighed mht. voldsanvendelse, og hvor aktionsformerne især har karakter af nærkampe og skyderi. Typisk vil disse handlinger samtidig især rette sig mod mennesker (eller evt. monstre). Efter vores vurdering kan der identificeres 17 spil blandt de 338 registrerede spil i 1998, som udviser et sådant sammenfald af de forskellige kriterier, at de klart har en betydelig og voldsom anvendelse af voldelige aktionsformer. Tabel 9 viser, hvilke spil det drejer sig om. Tabel 9 Spil i 1998 med de mest voldelige elementer Titel Hovedkategori Underkategori Mærkning Aldersgruppe Blood II, The Chosen Action 1. person ESRB 18 år Cardinal Syn Action Øvrige ELSPA 18 år Carmageddon II, Carpoclypse Action Øvrige Producenten selv 18 år Commandos Strategispil Realtime ELSPA 11 år Die by the Sword Action 1. person ELSPA 15 år Fallout 2 Rollespil ELSPA 15 år Half-Life Action 1. person ELSPA 15 år Heretic II Action Actionadventures ELSPA 11 år Lands of Lore 2 Rollespil ELSPA 15 år Police Quest SWAT 2 Strategispil Realtime ELSPA 15 år Quake Action 1. person ELSPA 18 år Resident Evil 2 Action Øvrige BBCF 15 år Tenchu, Stealth Assassins Action 1. person BBCF 18 år The House of the Dead Action 1. person ELSPA 15 år Turuk, Dinosaur Hunter Action 1. person BBCF 15 år Unreal Action 1. person ELSPA 15 år Wargasm Action Øvrige ELSPA 15 år 11

12 Af spillene i tabel 9 er 14 udgivet på PC-platformen, 5 på PSX og 1 på N64. 3 spil er udgivet både på PC- og PSX-platform. I betragtning af spillenes voldsomhed undrer det os, at der faktisk er en vis spredning i aldersmærkningen, og at 2 af de 17 spil kun er tildelt en mærkning på over 11 år. Delkonklusion Selv om vi har fundet elementer af vold i lidt over halvdelen af de udgivne titler, så er billedet af disses voldsomhed betydeligt mere nuanceret. Det er vores vurdering, at det kun er et meget lille antal titler (svarende til ca. 5% af de spil, der blev frigivet i 1998), som i betydeligt omfang rummer væsentlig anvendelse af voldelige aktionsformer. 12

13 Spillenes distributionsform på det danske marked i 1998 Vi har undersøgt distributionen af spil på det danske marked i Undersøgelsen er primært baseret på interviews med hovedparten af de danske distributører samt multimedieforeningen MUF. Da markedet for computerspil er ret præget af en stærk konkurrence er det ikke alle, som har ønsket at oplyse deres omsætning. De distributører, som har oplyst deres omsætningstal, har alle oplyst dem strengt fortroligt, ligesom de tal vi har fået fra multimedieforeningen er fortrolige. Dette har derfor betydet, at vi i høj grad har måttet begrænse detaljeringen af de oplysninger, der kan offentliggøres i denne rapport. Distributører på det danske marked På markedet findes 8 større, etablerede distributører, der siden 1999 alle er medlem af MUF. Hovedparten af disse distributører har agenturaftaler med udenlandske spilproducenter. To er direkte repræsentanter for udenlandske producenter og/eller distributører. Det er vores vurdering, at ca. 80 % af omsætningen sker via disse distributører. Den mere uorganiserede parallelimport udgør således efter vor vurdering ca. 20%. Det skal nævnes, at der herudover er to større distributører, der ikke er medlem af MUF. Begge har specialiseret sig i egen import, parallelimport og subdistribution. Ingen af disse to distributører har villet medvirke til en nærmere kortlægning af markedet i Danmark. Ingen enkeltdistributør har dominans på PC-markedet, men på PSX-markedet er Nordisk Film Interactive dominerende. Størrelsen af computerspilsmarkedet i Danmark På basis af de tal, vi har fået fra distributørerne og MUF, samt vores egne skøn, har vi beregnet størrelsen af den samlede omsætning i konsumentleddet incl. moms til ca. 550 mill. kr. p.a. Procentvis fordeler salget sig med ca. 35% til PC, 55% til PSX og 10% til N64. I antal har vi beregnet det til ca PC spil, ca PSX spil og ca N64 spil. Det skal fremhæves, at disse tal i høj grad bygger på vores forsigtige skøn, så de er behæftet med nogen usikkerhed. Piratkopieringen har et betydeligt omfang hovedsagelig for PC og PSX. Piratkopieringen fordeles sig på to typer, nemlig en organiseret piratkopiering og den mere private piratkopiering. Den organiserede piratkopiering Den mere organiserede piratkopiering foregår på den måde, at nogle har specialiseret sig i at sælge månedsabonnement-cd ere med de sidste nye spil. Der er tale om CD er, der bliver fremstillet på fabrik (også kaldet sølv CD er ). Hver abonnementspakke består af mellem 5 12 CD er afhængig af, hvor mange nye spil, der er udkommet. På CD erne ligger spillene i fulde versioner, dog typisk uden intro- og mellemsekvenser, sådan at de fylder mindst muligt. Ud fra de oplysninger, vi har kunnet indhente på 2. og 3. hånd, er det vores opfattelse, at der omsættes et sted mellem og abonnement-cd ere om året, med en gennemsnitlig salgspris på kr. Der er altså tale om en tabt omsætning for branchen på et sted mellem millioner kr. Stort set næsten alle nye PC titler udkommer på disse måneds-cd er. Omsætningen foregår typisk gennem flere led, måske helt op til 5 6 led. Eksempler på denne slags abonnements CD er er Frozen og Extreme. Et andet eksempel er Best of Internet, som dog er blevet stoppet. 13

14 Den private piratkopiering Den private piratkopiering foregår ved, at folk selv brænder en kopi til venner og bekendte på deres egen CD-ROM-brænder. De brænder så selv igen en kopi osv. Denne form for kopiering kaldes guld CD er. Omfanget af denne kopiering er meget vanskelig bedømme. Vi har udspurgt de enkelte distributører om deres erfaring med omfanget. Vurderingerne spænder fra 3 til 20 gange den officielle omsætning. En indikator for, at der er tale om en ret omfattende privat kopiering er, at der sælges et betydeligt antal blanke CD ere i butikkerne til private, samt at salget af CD-ROMbrændere er stigende. En CD-ROM-brænder koster i dag ca kr. Vi har spurgt i et par specialbutikker, hvad de tror, at disse CD er bliver brugt til. Efter deres opfattelse bliver de primært brugt til kopiering af spil og musik-cd er, og kun i begrænset omfang til backup og andre legale formål. Størrelsen af salget af blanke CD er understøtter den opfattelse, at der finder en betydelig privat kopiering sted. Mindre forhandlere oplyser, at de sælger i størrelsesordenen flere tusinde blanke CD er om måneden. Skøn over piratkopieringens omfang Vores meget forsigtige vurdering er, at den samlede piratkopiering på PC-markedet i hvert fald udgør 4-5 gange den officielle omsætning, altså svarende til ca. 3 mio. PC spil. Kopieringen af PSX spil vurderer vi til kun at udgøre ca. halvdelen af den officielle omsætning altså ca spil. Den begrænsede piratkopiering af PSX-spil skyldes primært teknologiske årsager (der skal indsættes en særlig chip i spillemaskinen) og at brugerne typisk er yngre end brugerne af PC-spil. Piratkopieringen på N64 er formentlig stærkt begrænset som følge af, at spillene er meget vanskeligere at kopiere, idet de ligger på et indstiksmodul (cartridge), som sættes direkte ned i maskinen. Dette indstiksmodul kan kun kopieres med professionelt udstyr, som private normalt ikke er i besiddelse af. Vi vurderer derfor piratkopieringen af N64 til at være lig nul. Vi kan nu anslå omfanget af den samlede omsætning af spil i Danmark, jvf. tabel 10: Tabel 10. Skøn over den samlede omsætning af spil i 1998 (enheder) Platform Officielle Piratkopier Ialt marked PC PSX N Ialt Fra distributørerne har vi fået oplyst, at man regner med, at der er ca. 1 mio. rimeligt teknologisk opdaterede PC er i private hjem. Sammenholdes det med størrelsen af den samlede omsætning af PC-spil på ca. 3,6 mio. spil (incl. piratkopiering) svarer det til, at der til hver PC er anskaffes i gennemsnit 3-4 spil årligt. Dette kan sammenholdes med, at der i Danmark er solgt ca Playstation konsoller. Her er den samlede omsætning ca. 1 mio. spil incl. piratkopiering, svarende til ca. 7 spil pr. maskine årligt. Selvom der ikke nødvendigvis spilles på alle hjemme-pc er, så understreger dette tal, at vores skøn over privatkopieringens omfang formentlig er meget forsigtigt, og at det derfor i hvert fald ikke overvurderer det antal spil, der hvert år er i cirkulation i Danmark. Det er samtidig vores vurdering, at en væsentlig del af piratmarkedet omfatter salg til unge og yngre, idet denne kundegruppe alt andet lige må antages at lægge større vægt på at kunne skaffe sig spillene til en billig pris, uanset om dette sker på en lovlig måde. 14

15 De officielle salgskanaler Ud fra distributørernes oplysninger er det vores vurdering, at ca. 70% af den officielle omsætning af spil foregår via kædebutikker og supermarkeder. Her er spillene en hyldevare, som kunden selv tager ned og derefter betaler ved kassen. Vejledningen til kunderne i forbindelse med købet er således ofte stærkt begrænset. Mellem % af omsætningen sker via egentlige specialbutikker, hvor kunderne kan få en egentlig vejledning i forbindelse med købet. Resten af omsætningen sker via postordresalg og andre kanaler, hvor der ligeledes er begrænset vejledning til kunderne. Andre kanaler Udover salget af spil sker der også en spredning af spillene via bibliotekernes udlån og via leje af spil på netcafeer. Bibliotekerne Det vurderes, at bibliotekerne under ét p.t. køber ca enheder om året til udlån. Bibliotekerne køber primært ind på grundlag af konsulentvurderinger af titlerne, der sikrer et vist kvalitetsniveau. Voldelige titler tilbydes kun i et ret begrænset omfang. På biblioteket har brugerne mulighed for at vejledning hos bibliotekarerne om spillenes indhold og målgruppe. Netcafeer Næsten ethvert kvarter i København har ligesom enhver større provinsby en eller flere netcafeer, hvor der spilles computerspil via lokalt netværk. Typisk er det actionspil og realtimestrategispil, der spilles. Iflg. det oplyste er fordelingen ca. 50/50 mellem action-og strategispil. Aldersgruppen er fra 12 år og opefter, men med hovedvægten lagt på aldersgruppen år. De meget voldsomme spils andel af den samlede omsætning Det skal fremhæves, at selv om et spil måtte rumme mange voldelige elementer, er dette bestemt ikke nogen garanti for, at spillet sælger godt. Således har mindst 5 blandt de 17 mest voldsomme titler, jvf. tabel 9, kun solgt i et meget lille antal. Dog vurderer vi, at de mest voldsomme titler samlet har en lidt større end gennemsnitlig andel af det samlede marked Et særdeles godt sælgende PC-spil sælger omkring enheder på det officielle danske marked. Titler af den størrelsesorden er der formentlig kun én til to af om året. Ca. 10 titler sælger mere en eksemplarer om året. Den normale omsætning på, hvad der må betegnes som gode titler, sælger typisk eksemplarer. Disse titler er der formentlig max. 50 af på årsbasis. De øvrige titler sælger mellem nogle hundrede til stk. For PSX-spillenes vedkommende forholder det sig lidt anderledes, idet der udgives færre af dem, som så til gengæld sælger i større antal, typisk i et antal på enheder i gennemsnit om året. Det er vores vurdering, at de mest voldsomme titler sælger i et gennemsnitligt oplag på ca enheder for PC-spillenes vedkommende, og på ca for PSX-spillenes vedkommende. Tallene for N64-spillene er i denne sammenhæng så små, at vi ser bort fra dem. Konsekvensen heraf er, at vi vurderer, at de mest voldsomme spil har solgt i alt ca enheder i

16 Det er måske samtidig disse spil, hvor en mærkning kunne tænkes at være af særlig betydning. Man skal i denne forbindelse være opmærksom på, at hovedparten af spillene på det officielle marked (70 %) som tidligere nævnt sælges via kædeforretninger, hvor kunderne må formodes ikke at kunne få nogen særlig vejledning fra personalet om spillene og deres indhold og derfor er afhængig af mærkningen samt anden oplysning. Heroverfor skal sættes de 17 spils andel af det uofficielle marked, der er på mindst 3 mio. enheder på årsbasis, jvf. tabel 10. Vi antager, at der er en lidt stærkere tilbøjelighed til at kopiere disse spil end de øvrige spil. Vores gæt er derfor, at de 17 spil med de mest voldelige aktionsformer cirkulerer i et omfang på mindst 0,5 mio. om året som piratkopier. Spørgsmålet er så i øvrigt, hvor meget disse kopier spilles, og af hvem. Dvs. hvor udsat er børn og unge for denne type spil? Dette forhold kan imidlertid ikke vurderes inden for rammerne af denne undersøgelse. Delkonklusion På årsbasis cirkulerer ca. 4,8 millioner spil i Danmark, hvoraf mindst 2/3 (svarende til 3,4 mio. enheder) omsættes via uofficielle kanaler. Blandt de spil, der indeholder de mest voldelige aktionsformer, cirkulerer langt hovedparten, og formentlig mindst 0,5 mio. enheder, via piratkopiering, dvs. på en måde hvor en mærkning ingen direkte effekt vil have. 16

17 Muligheder og begrænsninger i en dansk mærkningsordning På spillene solgt i Danmark er vi stødt på følgende mærkningsordninger: ELSPA BBFC ESRB RSAC Producent eller distributørs egen mærkning. I bilag E er de enkelte mærkningsordninger nærmere beskrevet. Formålet med en mærkningsordning Når forældre skal købe spil til deres børn, har de brug for information om spillets indhold for at vurdere dets egnethed i forhold til deres eget barn. Ofte er forældre i den situation, at de ikke ved ret meget om computerspil, dels fordi denne type for underholdning jo ikke fandtes da de selv var børn, og dels fordi de ofte ikke selv spiller computerspil. Derfor står de ofte ret famlende overfor problemstillingen om hvilke spil, de skal lade deres børn spille. Dette gælder især spil til aldersgruppen år. Grundlæggende er det meget vanskeligt at overskue det store udbud af computerspil og spilgenrer, som de ikke rigtigt kender. De informationer, forældre har behov for, er typisk: Hvad er det for en type af spil, altså hvad er karakteren af de udfordringer og handlinger, der er i spillet? Er det actionpræget eller er det en udfordring af mere tankemæssig karakter? Indeholder spillet elementer, der kan virke skræmmende på deres barn? Hvad lærer barnet af spillet, både direkte og indirekte? Det er dog vores vurdering, at forældres lidt usikre stilling til computerspil vil være et problem af forbigående karakter. Om 10 år vil de unge, der er vant til computerspil selv få børn, og dermed befinde sig i en anden situation end deres egne forældre. Det skal i denne forbindelse også nævnes, at det er vores vurdering, at forældre, der selv spiller computerspil, sjældent er i tvivl om hvilke spil, de skal lade deres børn spille, ligesom de heller ikke er tvivl om nytteværdien af spillene udover det rent underholdningsmæssige. De eksisterende mærkningsordninger Vores gennemgang af spillene udgivet i 1998 viser, at alle spillene i dag stort set allerede er forsynet med en mærkningsordning nogle gange flere på én gang. Hovedparten af spillene er mærket med ELSPA-mærket. Således er 240 spil ud af 338 spil ELSPA mærket. 51 spil er mærket af producenten eller distributøren selv. Kun meget få spil er mærket efter de øvrige ordninger (14 spil efter ESRB, 6 spil efter BBFC og 4 spil efter RSAC). 23 spil var slet ikke mærket. ELSPA mærkningen (og de øvrige mærkninger) er alene skadelighedsmærkning, ikke egnethedsmærkning. Mærkningen advarer således primært mod voldelige spil, men giver ingen yderligere hjælp. Mærkningsordningerne opfylder derfor kun en del af informationsbehovet. Hertil kommer, at brugerne måske kun i begrænset omfang forstår den eksisterende mærkning. 17

18 For at eksemplificere dette har vi spurgt 20 tilfældige kunder (voksne med børn) i tre forskellige butikker, om de havde kendskab til de mærkningsordninger, der var på spilkasserne, og hvad de konkret betyder. Spørgsmålene koncentrerede sig om ELSPA mærkningen. Kun 1 ud af de 20 havde præcist kendskab til ordningen. 4 havde slet ikke lagt mærke til de forskellige mærkninger. 10 opfattede ELSPA ordningen som en anbefalelsesmærkning (egnethed) og ikke som en skadelighedsmærkning. 5 læste mærkningen rimeligt rigtigt, men havde i øvrigt ikke noget kendskab til ELSPA. Muligheder i en dansk mærkningsordning Hvis man skulle overveje en dansk ordning ville den optimale løsning formentlig være en ordning baseret på en egnetshedvurdering, der kunne give forældre og andre brugere et sikkert beslutningsgrundlag i forbindelse med køb af spil. Ordningen kunne angive spilgenrer, typer af udfordringer i spillet, specifik målgruppe indenfor aldersgrupper, samt en tydelig advarsel mod voldelige elementer o.lign. Egnetheden kunne være udtrykt i en standardiseret form, hvad angår udseende, form, udtryk og indhold. En anden mulighed ville være at indføre en skadelighedsmærkning. Både en egnethedsvurdering og skadelighedsmærkningen vil dog være vanskelig at gennemføre i praksis, da det ofte vil være særdeles tidskrævende at foretage en egentlig kontrol af indholdet i et spil. I praksis vil en gennemførelse af et spil typisk tage et sted mellem ti og måske op til flere hundrede timer. Det er derfor vanskeligt (eller ressourcekrævende) hurtigt at foretage et gennemsyn af et spil. En mærkning må derfor forventes at skulle baseres på oplysninger fra producenten selv. Fordelene ved en særlig dansk mærkningsordning ville primært ligge i, at man kunne tage specielt hensyn til danske begreber og kulturelle forhold, samt at man kunne sikre, at alle de spil, der sælges via officielle kanaler, er mærket efter ensartede kriterier. En sådan dansk ordning ville dermed kunne sikre bedre information til brugerne end i dag. Men pålideligheden af informationen vil dog i høj grad afhænge af kvaliteten af den information, man får fra producenterne. Begrænsninger ved en dansk mærkningsordning Er der tale om en lovpligtig ordning, skal ordningen administreres, ligesom der evt. skal etableres et kontrolapparat, hvilket kan være ressourcekrævende. Ordningen måtte i et vist omfang forventes at kunne finansieres via gebyrbetaling fra branchen, men omfanget heraf er antagelig begrænset, branchens og det officielle markeds størrelse taget i betragtning. Uanset om ordningen er lovpligtig eller frivillig vil den indebære nogle direkte omkostninger. Langt hovedparten af spillene importeres (under 10% af titlerne i 1998 var danske), og kun i begrænset omfang trykker distributørerne selv særlige spilkasser til de importerede spil m.h.p. det danske marked. Derfor ville der som hovedregel skulle klistres et dansk mærke uden på de importerede kasser. De direkte omkostninger hertil vil formentlig være i størrelsesorden 1-2 kr. pr. enhed der omsættes. I denne forbindelse skal der tages stilling til, om mærket skal sidde på selve kassen, eller om det må sidde på plasticfolien, der typisk er udenom kassen. Sidder mærket på folien vil det kun have effekt i selve købsøjeblikket, og ikke ved den senere brug af spillet. 18

19 Desuden skal der tages stilling til, hvem der skal have ansvaret for at mærket sidder på kassen. Er det butikkernes eller distributørens ansvar? I praksis vil det være vanskeligt for distributørerne at holde øje med, hvad der sker i butikkerne. For butikkerne vil det omvendt være særdeles vanskeligt at kontrollere om de spil, de modtager, er korrekt mærket. Andre følgevirkninger vil være, at et dansk mærke vil kunne begrænse danske distributørers mulighed for at returnere spil til producenten eller videresælge til markeder i andre lande. Desuden vil en lovpligtig dansk mærkning muligvis kunne betegnes som en teknisk handelshindring af de øvrige EU lande. Et dansk skadelighedsmærke vil i nogle situationer formentlige tillige få den effekt, at det øger interessen for et spil. Et forbudt for børn mærke vil nok i nogle tilfælde virke interessant på aldersgruppen år. Eksempelvis oplyses Funsoft, at det er deres vurdering, at deres gule mærke på Carmageddon II har øget salget af spillet. Endelig vil et dansk mærke næppe betyde, at de udenlandske mærker samtidig forsvinder fra kasserne. Dette skyldes, at kun en meget lille del af kasserne som nævnt trykkes specielt til danske marked. Kasserne vil derfor være et rent informationsoverflow af mærker, der ikke en gang nødvendigvis angiver den samme aldersgruppemarkering. I forvejen kan det være svært at finde frem til den relevant mærkning på spilkasserne i skoven af firmalogoer og andre faktuelle oplysninger, blandet med oplysninger af salgsfremmende karakter. Det helt væsentlige problem ved en dansk ordning vil dog være, at det kun vil være en lille del af det samlede antal enheder, der omsættes, som vil være mærket. Ifølge sagens natur er piratkopierne ikke forsynet med mærker, og vi har forsigtigt vurderet piratkopierne til at udgøre mindst 2/3 af den samlede omsætning. Sammenfattende vurdering De ulemper og omkostninger, der er knyttet til en eventuel dansk mærkningsordning, må sammenholdes med den nytteværdi, der kan forventes af ordningen. Da hovedparten af spillene omsættes på det uofficielle marked forekommer nytteværdien af en dansk mærkningsordning umiddelbart begrænset. Ydermere er det vanskeligt at se, hvordan en dansk ordning skulle kunne forbedre informationsniveauet væsentligt til forældre og brugerne udover de mærkninger, der allerede eksisterer, og som anvendes på langt hovedparten af de spil, der omsættes på det officielle marked. For at styrke forældres og voksnes muligheder for vejledning og opsyn kunne man i stedet overveje en generel oplysningsindsats, og at fremme en lettere adgang til oplysning Dette kunne f.eks. være en opgave for branchen, offentlige myndigheder (Medierådet), og de trykte medier. 19

20 Delkonklusion Det kunne overvejes at henstille til branchen, at spil generelt mærkes med den eksisterende ELSPA ordning, kombineret med, at der gennemføres en oplysningskampagne om ELSPA mærkningens indhold og om computerspil generelt, herunder hvad det er for typer spil, der findes. Denne oplysningskampagne kunne evt. gennemføres i samarbejde med branchen. Endelig kunne man også oplyse om, hvor man i øvrigt kan finde uafhængige informationer om spil, i form af spilanmeldelser m.m. 20

Computerspilgenrer og indeksering af computerspil. Bacheloropgave. Peter Olsen. Forår 2012. Det Informationsvidenskabelige Akademi

Computerspilgenrer og indeksering af computerspil. Bacheloropgave. Peter Olsen. Forår 2012. Det Informationsvidenskabelige Akademi Computerspilgenrer og indeksering af computerspil Bacheloropgave Peter Olsen Forår 2012 Det Informationsvidenskabelige Akademi Vejleder: Rune Eriksson Antal ord: 11954 Resumé Opgaven undersøger og diskuterer

Læs mere

Analyse af World of Warcraft

Analyse af World of Warcraft A Analyse af World of Warcraft Informatik AAU B237 December 2006 Side 1 Side 2 Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår Informatik Strandvejen 12-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

KRIMINALITETSUNDERSØGELSE. Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark

KRIMINALITETSUNDERSØGELSE. Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark KRIMINALITETSUNDERSØGELSE Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark Den ungdom! Om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere

Edutainment et sted mellem leg og læring

Edutainment et sted mellem leg og læring Edutainment et sted mellem leg og læring En teoretisk udredning af begreberne læring, leg og spil samt en analyse af undervisningsmaterialet: På ekspedition i Bibelen Afsluttende opgave i faget Computerspil

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Manual til markedsføring af mobile løsninger

Manual til markedsføring af mobile løsninger Manual til markedsføring af mobile løsninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Introduktion til markedsføring 1.2. Opgaver og begreber Før markedsføringen I forbindelse med markedsføringen 1.3. Hvordan

Læs mere

COMPUTERSPIL I VIDENS- OG OPLEVELSES- ØKONOMIEN DEN DANSKE SPILBRANCHES ØKONOMISKE OG KREATIVE VÆKSTMULIGHEDER

COMPUTERSPIL I VIDENS- OG OPLEVELSES- ØKONOMIEN DEN DANSKE SPILBRANCHES ØKONOMISKE OG KREATIVE VÆKSTMULIGHEDER COMPUTERSPIL I VIDENS- OG OPLEVELSES- ØKONOMIEN DEN DANSKE SPILBRANCHES ØKONOMISKE OG KREATIVE VÆKSTMULIGHEDER SEPTEMBER 2005 Forord Computerspil udgør i dag et væsentligt element i børn og unges medieforbrug

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os Nr. 3: Oktober 1997 - Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os - De nyeste sorte tal for Danmark kommenteres af forbundsformand Poul Erik Skov Christensen fra SID - Hvor mange frynsegoder

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Analyse 1 Analyse af børn og unges køb i virtuelle verdner

Analyse 1 Analyse af børn og unges køb i virtuelle verdner Analyse 1 Analyse af børn og unges køb i virtuelle verdner Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, januar 2014 07.02.14 Analyse af børn og unges køb i virtuelle verdner Side 1 af 106 For Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN. Udvalgte konkurrenceanalyser

KONKURRENCESTYRELSEN. Udvalgte konkurrenceanalyser KONKURRENCESTYRELSEN Udvalgte konkurrenceanalyser December 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Udvalgte konkurrenceanalyser December 2005 UDVALGTE KONKURRENCEANALYSER Oplag 500 Bogen er gratis og kan fås ved henvendelse

Læs mere

Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening

Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening Institut for Finansiering Kandidatafhandling Forfatter Aslak Jakobi Kristensen Vejleder Morten Balling Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere