Gennemgang af computerspil, udgivet i Danmark i Af Lisbeth Schierbeck og Bo Carstens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gennemgang af computerspil, udgivet i Danmark i 1998. Af Lisbeth Schierbeck og Bo Carstens"

Transkript

1 Gennemgang af computerspil, udgivet i Danmark i 1998 Af Lisbeth Schierbeck og Bo Carstens Rapport til Medierådet for Børn og Unge April

2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Sammendrag af undersøgelsen vigtigste resultater side 3 Grundlaget for registreringen af spillene side 4 Kategorisering af udkomne spil i 1998 side 6 Spillenes distributionsform på det danske marked side 13 Muligheder og begrænsninger i en dansk mærkningsordning side 17 Bilag Bilag A: Kommissorium for undersøgelsen side 21 Bilag B: Principper for registreringerne af det enkelte spil side 22 Bilag C: Spilgenrer side 25 Bilag D: Anvendte mærkningsordninger i 1998 side 27 Bilag E: Oversigt over samtlige registrerede spil side 29 Bilag F: Kildeliste side 35 2

3 Indledning Baggrunden for undersøgelsen Af Kulturministerens rapport om Medievold Børn og Unge fra 1995 fremgår, at der anbefales gennemført en vejledende mærkning af computerspil med skræmmende eller voldeligt indhold svarende til mærkning af videofilm. En sådan mærkning bør dog ikke gennemføres uden en nøjere vurdering af computermediets særlige karakter, idet de kriterier, der anvendes ved vurdering af film ikke umiddelbart vil kunne overføres til computerspil. Problemstillingen er blevet aktualiseret af, at der i 1998 i dagspressen gentagne gange har været artikler og omtale af meget voldelige computerspil. Hovedformålet med denne undersøgelse er derfor at sætte proportion på voldsproblematikkens omfang i spillene. Undersøgelsens elementer Undersøgelsen omfatter 3 forhold: 1. En kategorisering af alle udkomne PC spil, Playstation spil og Nintendo64 spil i en 12 måneders periode fra 1. januar december 1998 i Danmark. 2. En vurdering og analyse af spillenes distributionsform i Danmark i En sammenfattende vurdering af muligheder og begrænsninger ved dansk mærkning Sammendrag af undersøgelsens vigtigste resultater 1. På årsbasis sælges ca. 1,4 mio. spil på det officielle marked i Danmark. Det uofficielle marked (for piratkopier) er imidlertid betydeligt større, og udgør mindst 3,4 mio. spil om året. 2. Det er et ret begrænset antal spil, hvor der efter vores opfattelse er tale om en voldsproblematik af væsentligt omfang vi fandt 17 spil med et betydeligt indhold af voldelige aktionsformer, svarende til 5% af samtlige titler, der blev udgivet i Langt hovedparten af de spil, der bliver omsat på det officielle marked, er allerede mærket. Det betyder, at de brugere, der søger information om et spil, kan få det (såfremt de forstår at tolke den mærkning der findes på produktet). 4. En ny dansk mærkningsordning vil være forbundet med store praktiske vanskeligheder, og vil være relativt dyr, ligesom den vil have vanskeligt ved at nå frem til målgruppen, idet en meget stor del af spillene distribueres på det uofficielle marked. I stedet bør det overvejes at sætte ind med generel oplysning. Konklusionen på undersøgelsen er derfor: Vi kan ikke anbefale en dansk mærkningsordning, idet den ikke i væsentligt omfang vil sikre, at bedre information om spillenes karakter når frem til målgruppen (forældrene). Desuden vil den være omkostningskrævende for distributørerne. I stedet anbefaler vi, at det henstilles til branchen at benytte ELSPA s mærkningsordning (hvilket allerede sker for langt hovedparten af spillenes vedkommende på det danske og europæiske marked), og at der gennemføres en oplysningskampagne om computerspil og om indholdet af ELSPA s mærkningsordning. 3

4 Grundlaget for registreringen af spillene Vi har foretaget en katalogisering af de frigivne spil i kalenderåret 1998 til følgende platforme: PC (eller Apple/Macintosh) Playstation (i det følgende forkortet til PSX) Nintendo 64 (i det følgende forkortet til N64) Katalogiseringen er foretaget i en database i Microsoft Access. De registrerede spil Vi har opgjort de frigivne titler i 1998 på basis af kataloglister fra forhandlere, oplysninger fra distributører, frigivelseslister samt pressemateriale i øvrigt. Der findes imidlertid p.t. ikke nogen samlet central registrering af de udgivne titler, der kan danne grundlag for en egentlig afstemning af listen. Fra nogle af de danske distributører har det desuden ikke været muligt at få eksakt information om hvilke titler, der er frigivet i Dette betyder, at der er en lille usikkerhed om, hvorvidt alle titler er med, og om vi har taget gamle eller nye titler med fra andre år end 1998, som egentlig ikke skulle have været med. I praksis har det derfor været vanskeligt at foretage en 100% præcis afgrænsning af de titler, der er knyttet til året Efter vor bedste overbevisning er de katalogiserede spil imidlertid et godt udtryk for et års udgivne titler, ligesom vi er ret sikre på, at alle væsentlige titler i 1998 er med. En titel regnes som ét spil, uanset om det findes til flere platforme. Eksempelvis findes spillet Forsaken både til PC, PSX og N64. Afgrænsning af registrerede spil I registreringen er kun medtaget nye fuldpristitler, altså ikke titler der bliver genudgivet i opsamlingspakker eller budgetpakker. Desuden er spil der alene er beregnet til at blive spillet on-line på internettet ikke medtaget. Denne type spil har ikke ret stor udbredelse i Danmark, hvilket formentlig skyldes de forholdsvis høje lokaltelefontakster i Danmark. Add-on s, altså udvidelsespakker til eksisterende spil, regnes heller ikke som en selvstændig titel. Registreringen Vi har registreret følgende forhold vedrørende det enkelte spil i forbindelse med gennemgangen: Hovedkategori Evt. underkategori Producent Distributør i Danmark Evt. forfatter til spillet Mærkningsordning Evt. aldersmarkering Oprindelsesland Spillets sprog Manualens sprog Platform 4

5 Findes voldelige aktionsformer i spillet? Såfremt sidstnævnte er besvaret med et ja har vi desuden registreret følgende: Typer af ofre Typer af aktionsformer Hyppighed Detaljeringsgrad Se bilag B for en nærmere beskrivelse af principperne for registreringerne. Samtlige registreringer i databasen er foretaget af den samme person (LS), bl.a. for at sikre den nødvendige ensartethed i de bedømmelser, hvor der indgår et skøn. 5

6 Kategorisering af de udkomne spil i 1998 Spillenes fordeling på genrer Vi har registreret i alt 338 titler som frigivet i Heraf er 274 (81% af samtlige titler) udgivet til PC, 82 (24% af samtlige) er udgivet til Playstation (PSX) og 23 (7%) er udgivet til Nintendo (N64). De 338 titler fordeler sig på denne måde på hovedkategorier (genrer) Tabel 1. Fordeling af spilgenrer efter antal spil Kategori Antal Pct Action % Simulatorer 56 17% Sportsspil 44 13% Strategispil 44 13% Børnespil 32 9% Adventure 28 8% Kort- og brætspil 11 3% Edutainment 10 3% Rollespil 8 2% Hovedbrudsspil 2 1% Ialt % Se bilag C for en nærmere beskrivelse af de enkelte genrer. Som det ses er actionspil og simulatorer de største grupper af spil, og udgør tilsammen næsten halvdelen af titlerne. Gennemgangen viser, at der er forskel på fordelingen af kategorier på de forskellige platforme, jvf. tabel 2: Tabel 2. Fordeling af spilgenrer efter antal spil og platform Kategori Alle spil PC PSX N64 Action 30% 24% 67% 57% Simulatorer 17% 17% 9% 30% Sportsspil 13% 12% 17% Strategispil 13% 16% 4% Børnespil 9% 12% Adventure 8% 10% Kort- og brætspil 3% 4% Edutainment 3% 4% Rollespil 2% 2% 4% 4% Hovedbrudsspil 1% 9% Ialt 100% 100% 100% 100% Antal titler Note: Summen af titler på de 3 platforme overstiger det samlede antal på 338, fordi nogle spil udgives på to eller flere platforme Det fremgår af tabel 2, at der er nogle kategorier af spil, hvor PC-platformen er enerådende. Det gælder børnespil, adventures, kort- og brætspil og edutainment, svarende til næsten ¼ af samtlige udgivne titler. Det fremgår også, at PSX-platformen er domineret af action-spil. 6

7 Udfordringerne i et spil er knyttet tæt til spillets genre. Nogle genrer rummer således indholdsmæssigt langt større udfordringer end andre. Det er eksempelvis betydeligt mere lærerigt at spille adventurespil eller strategispil fremfor actionspil, hvor hovedopgaven ofte er koncentreret om at være hurtig på tasterne. Generelt er det vores vurdering ud fra spilgenrernes fordeling på platforme, at PC-spillene indholdsmæssigt er af bedre kvalitet end spillene på PSX (eller N64). Vores gennemgang viser i øvrigt, at ingen producent af PC-spil har dominans. På PSX-markedet forholder det sig noget anderledes, idet Sony klart dominerer dette marked. Voldelige elementer i spillene Ved registreringen af spillene har vi taget stilling til, om spillet indeholder elementer af voldelige aktionsformer. Er dette tilfældet, har vi givet spillet en voldsmarkering, dvs. svaret ja til at voldelige elementer forekommer i spillet.. Det skal understreges, at det anvendte voldsbegreb er meget bredt, idet alt, hvad der bare har lidt at gøre med at slå eller skyde e.l. er omfattet. Samtidig skal det også understreges, at vi ikke hermed har taget stilling til disse aktionsformers eventuelle skadelighed for spilleren. En række andre forhold må her tages i betragtning, herunder bl.a.: intensiteten og dybden i forbruget af netop disse spil (hvor lang tid bruger man på dem, spiller man alene, i et netværk eller sammen med andre foran skærmen) hvorledes opleves og virker vold i interaktive spil (hvor man selv i betydeligt omfang styrer begivenhederne) sammenlignet med andre medieoplevelser (bøger, blade, film) Vurderingen af disse forhold ligger imidlertid uden for rammerne af indeværende undersøgelse. I forbindelse med gennemgangen af spillene har vi i øvrigt også undersøgt, om andre forhold end vold gjorde sig gældende, f.eks. om spillet var anstødeligt, om det indeholdt sex (pornografi) eller om det lagde op til identifikation med en kriminel adfærd. Ingen af disse forhold har dog vist sig at have nogen betydelig vægt. I alt fandt vi 4 spil med et eksplicit seksuelt indhold, 2 spil identificerer med kriminel adfærd og 3 spil er i øvrigt anstødelige. Men ingen af disse spil hører til blandt de mest voldsomme, jvf. nærmere herom i afsnittet om nærmere bestemmelse af de voldelige elementer i spillene. Antal spil med voldelige elementer Baseret på den ovenfor omtalte meget brede definition rummer halvdelen af titlerne elementer af vold. Det gælder for 181 titlers vedkommende, eller 53% af samtlige. Hvorvidt et spil rummer voldelige aktionsformer er i høj grad genrebestemt, jvf. tabel 3: 7

8 Tabel 3. Andel af spil med elementer af vold, efter spilgenre Antal spil ialt Pct heraf med elementer af vold Action % Simulatorer 56 54% Sportsspil 44 9% Strategispil 44 89% Børnespil 32 6% Adventure 28 32% Kort- og brætspil 11 0% Edutainment 10 0% Rollespil 8 100% Hovedbrudsspil 2 0% Ialt titler % Især actionspil, strategispil og simulatorer har elementer af voldelige handlinger i sig. Samtidig udgør disse genrer næsten 60% af de udgivne titler. Alle rollespillene har elementer af vold i sig, men udgør til gengæld antalsmæssigt en meget lille gruppe. Desuden skiller de sig ud ved helt tydeligt at foregå i en eventyr- og fantasiverden. Der er stor forskel på, hvad det er for typer af voldelige handlinger, der finder sted i de forskellige spilgenrer. Strategispil er præget af beslutningstagning og styring af enheder på taktisk og strategisk niveau, og en som regel kun meget lille nærkontakt med modstanderne. Simulatorer er i høj grad præget af, at man skal lære teknisk at beherske et givet instrumentbord, og er derudover overvejende af taktisk og strategisk art. I actionspil er man derimod ofte direkte involveret i nærkampe eller skyderi mod modstandere, der også ofte er mennesker. Da PSX-platformen er præget af mange action-spil, jvf. tabel 2 ovenfor, og da disse ofte indeholder voldelige elementer, kan det ikke undre, at PSX-spillene oftere end de øvrige platforme indeholder voldelige elementer (74% af samtlige titler på platformen, mod godt 50% på de øvrige platforme). Nærmere bestemmelse af de voldelige elementer i spillene Selv om halvdelen af titlerne indeholder voldelige aktionsformer under én eller anden form, siger dette forhold i sig selv ikke meget om voldsproblematikkens omfang. Vi har derfor fundet, at der var behov for en nærmere kvalificering af omfanget. Da en vurdering af hvorledes de voldelige elementer i spillene opleves som nævnt ligger uden for undersøgelsens rammer, har vi i stedet valgt tre mere objektive indgange til en nærmere indkredsning af voldsproblematikkens omfang: karakteren af volden (hvem retter den sig mod, og hvilke aktionsformer benyttes) hyppigheden af volden (hvor ofte sker det) detaljeringen af volden (hvor meget ser man) suppleret med: hvordan har producenten/distributøren selv vurderet spillet (ift. aldersgrupper) Se i øvrigt Bilag B vedrørende principperne for registreringerne. 8

9 Karakter I tabel 4 og 5 har vi set på karakteren af den vold, som vi har registreret i de voldsmarkerede spil, dvs. hvem eller hvad retter volden sig mod, og hvilke aktionsformer anvendes. Tabel 4. Andele af spil med forskellige offertyper "Ofre" for voldelige aktioner Pct. af alle spil Mennesker 32% "Maskiner" 23% Andre 22% Dyr 8% Monstre 8% Ialt andel af alle spil 53% Note: Summen af andele er større end spillenes andel af samtlige spil på 53%, fordi det enkelte spil godt kan rumme markeringer for flere typer af ofre. Det fremgår af tabel 4, at når voldelige aktionsformer finder sted, er det typisk mennesker, der er genstand for handlingerne. Dyr og monstre er kun sjældent involveret. Tabel 5. Andele af spil med forskellige aktionsformer Voldelige aktionsformer Pct. af alle spil Regelbaserede handlinger 31% Taktisk styring af enheder 21% Strategisk magtanvendelse 19% Nærkamp 18% Skyderi 16% Ialt andel af alle spil 53% Note: Summen af andele er større end spillenes andel af samtlige spil på 53%, fordi det enkelte spil godt kan rumme markeringer for flere aktionsformer. Det fremgår af tabel 5, at de mest almindelige aktionsformer er regelbaserede handlinger (dvs. handlinger i henhold til spillets egne regler og logik, fx. rettet mod genstande, flyvende fartøjer e.l., men normalt ikke levende væsener) eller taktisk og strategisk magtanvendelse. Kun i 1/6 af spillene ser man nærkampe eller skyderi. Hyppighed Ser vi på voldens hyppighed i de voldsmarkerede spil fremgår fordelingen af tabel 6: Tabel 6. Fordeling efter hyppighed Hyppighed Pct af alle spil Sjældent 3% Af og til 34% Ofte 17% Ialt 53% Note: Her er der kun registreret 1 kategori hyppighed pr. spil. Summen af andele i de forskellige kategorier svarer derfor til spillenes andel af samtlige spil på 53%. 9

10 I 1/6 af spillene (svarende til 56 titler) har vi registreret, at der ofte finder voldelige aktionsformer sted. I hovedparten af de voldsmarkerede spil er hyppigheden dog sat til midterkategorien af og til. Detaljering Grupperet efter voldens detaljeringsgrad i de voldsmarkerede spil fordeler titlerne med elementer af vold sig som i tabel 7: Tabel 7. Fordeling efter detaljeringsgrad Detaljer Pct af alle spil Intet blod 32% Kamoufleret 9% Lidt blod 7% Meget blod 6% Afrevne legemsdele (0,3%) Ialt 53% Note: Her er der kun registreret 1 kategori detaljer pr. spil. Summen af andele i de forskellige kategorier svarer derfor til spillenes andel af samtlige spil på 53%. Som det fremgår af tabellen, er der faktisk ikke særlig meget blod i de voldsmarkerede spil. Hovedparten har slet ikke noget blod i sig. Kun 6% af samtlige titler (20 titler i alt) rummer meget blod eller ligefrem afrevne legemsdele i sig. Kun 1 spil er i øvrigt markeret i den sidstnævnte kategori. En nærmere analyse af de 20 titler med meget blod eller afrevne legemsdele viser i øvrigt, at det stort set udelukkende drejer sig om action-spil (13 titler). Resten findes blandt strategispil (4), rollespil (2) og adventurespil (1). Producentens egen kategorisering Vi antager, at producentens egen kategorisering af spillet kan tages som udtryk for spillenes indhold af voldelige elementer. Alt andet lige må man forvente, at spil er markeret som kun egnede for jo ældre aldersgrupper, jo flere voldelige aktionsformer der er indlagt i spillet. I tabel 8 vises fordelingen på aldersgruppe-mærkningen af spillene sammenlignet med fordelingen af voldsmarkerede spil. De forskellige mærkningsordninger (jvf. gennemgangen senere, samt oversigten i bilag D) anvender ikke helt identiske aldersopdelinger, så fordelingen i tabel 8 skal tages med et gran salt. Vi har valgt at tilpasse mærkningerne til ELSPA s opdeling, som dækker 2/3 af spillene. Den præcise aldersmarkering af de enkelte spil kan i øvrigt ses i oversigten over samtlige spil i bilag E. Tabel 8. Fordeling efter mærkning og indhold af voldelige elementer Alders-gruppe Antal aldersmærkede spil Antal spil med vold Alle år år år 10 5 Ialt Uden mærke

11 Selv om tabel 8 viser, at knap 1/3 af de spil, der har en aldersmarkering som egnede for alle, også rummer elementer af voldelige aktionsformer, så mener vi, at der er en god sammenhæng mellem den mærkning der foretages, og så vores vurdering af, om der findes voldelige elementer i spillene. Det gør sig således tydeligt gældende for de spil, der anbefales for unge over 11 år. (Når der er mærket dobbelt så mange spil for gruppen over 18 år, som der er spil med vold i, så skyldes det især, at der i 1998 blev frigivet 4 spil med et eksplicit seksuelt indhold). At der alligevel er voldsmarkering for spil, der skønnes egnede for alle, så skyldes det, at der er meget stor forskel på voldsproblematikkens omfang og karakter, og dette vil vi belyse nærmere i det følgende afsnit. Voldsproblematikkens omfang Vores gennemgang af de voldsmarkerede spil og de heri indeholdte aktionsformers karakter, hyppighed og detaljeringsgrad viser efter vores opfattelse klart et behov for nuancering, når voldsproblematikkens omfang skal vurderes. Selv om der i 1/3 af alle spil af og til (og for yderligere 1/6s vedkommende: ofte ) forekommer voldelige aktionsformer, så er disse handlinger ofte rettet mod relativt upersonlige ting (maskiner og andet) og ofte på basis af spillenes egen logik og regler, eller i forbindelse med en taktisk eller strategisk styring. Desuden er det ganske sjældent, at der overhovedet er blod med i spillet faktisk forekommer der ikke noget blod i knap 80% af samtlige de spil, der er registreret. Omvendt er det åbenbart, at der er en gruppe spil, hvor voldsomheden i de anvendte aktionsformer er betydelig. Det er typisk spil, hvor der er høj detaljeringsgrad og høj hyppighed mht. voldsanvendelse, og hvor aktionsformerne især har karakter af nærkampe og skyderi. Typisk vil disse handlinger samtidig især rette sig mod mennesker (eller evt. monstre). Efter vores vurdering kan der identificeres 17 spil blandt de 338 registrerede spil i 1998, som udviser et sådant sammenfald af de forskellige kriterier, at de klart har en betydelig og voldsom anvendelse af voldelige aktionsformer. Tabel 9 viser, hvilke spil det drejer sig om. Tabel 9 Spil i 1998 med de mest voldelige elementer Titel Hovedkategori Underkategori Mærkning Aldersgruppe Blood II, The Chosen Action 1. person ESRB 18 år Cardinal Syn Action Øvrige ELSPA 18 år Carmageddon II, Carpoclypse Action Øvrige Producenten selv 18 år Commandos Strategispil Realtime ELSPA 11 år Die by the Sword Action 1. person ELSPA 15 år Fallout 2 Rollespil ELSPA 15 år Half-Life Action 1. person ELSPA 15 år Heretic II Action Actionadventures ELSPA 11 år Lands of Lore 2 Rollespil ELSPA 15 år Police Quest SWAT 2 Strategispil Realtime ELSPA 15 år Quake Action 1. person ELSPA 18 år Resident Evil 2 Action Øvrige BBCF 15 år Tenchu, Stealth Assassins Action 1. person BBCF 18 år The House of the Dead Action 1. person ELSPA 15 år Turuk, Dinosaur Hunter Action 1. person BBCF 15 år Unreal Action 1. person ELSPA 15 år Wargasm Action Øvrige ELSPA 15 år 11

12 Af spillene i tabel 9 er 14 udgivet på PC-platformen, 5 på PSX og 1 på N64. 3 spil er udgivet både på PC- og PSX-platform. I betragtning af spillenes voldsomhed undrer det os, at der faktisk er en vis spredning i aldersmærkningen, og at 2 af de 17 spil kun er tildelt en mærkning på over 11 år. Delkonklusion Selv om vi har fundet elementer af vold i lidt over halvdelen af de udgivne titler, så er billedet af disses voldsomhed betydeligt mere nuanceret. Det er vores vurdering, at det kun er et meget lille antal titler (svarende til ca. 5% af de spil, der blev frigivet i 1998), som i betydeligt omfang rummer væsentlig anvendelse af voldelige aktionsformer. 12

13 Spillenes distributionsform på det danske marked i 1998 Vi har undersøgt distributionen af spil på det danske marked i Undersøgelsen er primært baseret på interviews med hovedparten af de danske distributører samt multimedieforeningen MUF. Da markedet for computerspil er ret præget af en stærk konkurrence er det ikke alle, som har ønsket at oplyse deres omsætning. De distributører, som har oplyst deres omsætningstal, har alle oplyst dem strengt fortroligt, ligesom de tal vi har fået fra multimedieforeningen er fortrolige. Dette har derfor betydet, at vi i høj grad har måttet begrænse detaljeringen af de oplysninger, der kan offentliggøres i denne rapport. Distributører på det danske marked På markedet findes 8 større, etablerede distributører, der siden 1999 alle er medlem af MUF. Hovedparten af disse distributører har agenturaftaler med udenlandske spilproducenter. To er direkte repræsentanter for udenlandske producenter og/eller distributører. Det er vores vurdering, at ca. 80 % af omsætningen sker via disse distributører. Den mere uorganiserede parallelimport udgør således efter vor vurdering ca. 20%. Det skal nævnes, at der herudover er to større distributører, der ikke er medlem af MUF. Begge har specialiseret sig i egen import, parallelimport og subdistribution. Ingen af disse to distributører har villet medvirke til en nærmere kortlægning af markedet i Danmark. Ingen enkeltdistributør har dominans på PC-markedet, men på PSX-markedet er Nordisk Film Interactive dominerende. Størrelsen af computerspilsmarkedet i Danmark På basis af de tal, vi har fået fra distributørerne og MUF, samt vores egne skøn, har vi beregnet størrelsen af den samlede omsætning i konsumentleddet incl. moms til ca. 550 mill. kr. p.a. Procentvis fordeler salget sig med ca. 35% til PC, 55% til PSX og 10% til N64. I antal har vi beregnet det til ca PC spil, ca PSX spil og ca N64 spil. Det skal fremhæves, at disse tal i høj grad bygger på vores forsigtige skøn, så de er behæftet med nogen usikkerhed. Piratkopieringen har et betydeligt omfang hovedsagelig for PC og PSX. Piratkopieringen fordeles sig på to typer, nemlig en organiseret piratkopiering og den mere private piratkopiering. Den organiserede piratkopiering Den mere organiserede piratkopiering foregår på den måde, at nogle har specialiseret sig i at sælge månedsabonnement-cd ere med de sidste nye spil. Der er tale om CD er, der bliver fremstillet på fabrik (også kaldet sølv CD er ). Hver abonnementspakke består af mellem 5 12 CD er afhængig af, hvor mange nye spil, der er udkommet. På CD erne ligger spillene i fulde versioner, dog typisk uden intro- og mellemsekvenser, sådan at de fylder mindst muligt. Ud fra de oplysninger, vi har kunnet indhente på 2. og 3. hånd, er det vores opfattelse, at der omsættes et sted mellem og abonnement-cd ere om året, med en gennemsnitlig salgspris på kr. Der er altså tale om en tabt omsætning for branchen på et sted mellem millioner kr. Stort set næsten alle nye PC titler udkommer på disse måneds-cd er. Omsætningen foregår typisk gennem flere led, måske helt op til 5 6 led. Eksempler på denne slags abonnements CD er er Frozen og Extreme. Et andet eksempel er Best of Internet, som dog er blevet stoppet. 13

14 Den private piratkopiering Den private piratkopiering foregår ved, at folk selv brænder en kopi til venner og bekendte på deres egen CD-ROM-brænder. De brænder så selv igen en kopi osv. Denne form for kopiering kaldes guld CD er. Omfanget af denne kopiering er meget vanskelig bedømme. Vi har udspurgt de enkelte distributører om deres erfaring med omfanget. Vurderingerne spænder fra 3 til 20 gange den officielle omsætning. En indikator for, at der er tale om en ret omfattende privat kopiering er, at der sælges et betydeligt antal blanke CD ere i butikkerne til private, samt at salget af CD-ROMbrændere er stigende. En CD-ROM-brænder koster i dag ca kr. Vi har spurgt i et par specialbutikker, hvad de tror, at disse CD er bliver brugt til. Efter deres opfattelse bliver de primært brugt til kopiering af spil og musik-cd er, og kun i begrænset omfang til backup og andre legale formål. Størrelsen af salget af blanke CD er understøtter den opfattelse, at der finder en betydelig privat kopiering sted. Mindre forhandlere oplyser, at de sælger i størrelsesordenen flere tusinde blanke CD er om måneden. Skøn over piratkopieringens omfang Vores meget forsigtige vurdering er, at den samlede piratkopiering på PC-markedet i hvert fald udgør 4-5 gange den officielle omsætning, altså svarende til ca. 3 mio. PC spil. Kopieringen af PSX spil vurderer vi til kun at udgøre ca. halvdelen af den officielle omsætning altså ca spil. Den begrænsede piratkopiering af PSX-spil skyldes primært teknologiske årsager (der skal indsættes en særlig chip i spillemaskinen) og at brugerne typisk er yngre end brugerne af PC-spil. Piratkopieringen på N64 er formentlig stærkt begrænset som følge af, at spillene er meget vanskeligere at kopiere, idet de ligger på et indstiksmodul (cartridge), som sættes direkte ned i maskinen. Dette indstiksmodul kan kun kopieres med professionelt udstyr, som private normalt ikke er i besiddelse af. Vi vurderer derfor piratkopieringen af N64 til at være lig nul. Vi kan nu anslå omfanget af den samlede omsætning af spil i Danmark, jvf. tabel 10: Tabel 10. Skøn over den samlede omsætning af spil i 1998 (enheder) Platform Officielle Piratkopier Ialt marked PC PSX N Ialt Fra distributørerne har vi fået oplyst, at man regner med, at der er ca. 1 mio. rimeligt teknologisk opdaterede PC er i private hjem. Sammenholdes det med størrelsen af den samlede omsætning af PC-spil på ca. 3,6 mio. spil (incl. piratkopiering) svarer det til, at der til hver PC er anskaffes i gennemsnit 3-4 spil årligt. Dette kan sammenholdes med, at der i Danmark er solgt ca Playstation konsoller. Her er den samlede omsætning ca. 1 mio. spil incl. piratkopiering, svarende til ca. 7 spil pr. maskine årligt. Selvom der ikke nødvendigvis spilles på alle hjemme-pc er, så understreger dette tal, at vores skøn over privatkopieringens omfang formentlig er meget forsigtigt, og at det derfor i hvert fald ikke overvurderer det antal spil, der hvert år er i cirkulation i Danmark. Det er samtidig vores vurdering, at en væsentlig del af piratmarkedet omfatter salg til unge og yngre, idet denne kundegruppe alt andet lige må antages at lægge større vægt på at kunne skaffe sig spillene til en billig pris, uanset om dette sker på en lovlig måde. 14

15 De officielle salgskanaler Ud fra distributørernes oplysninger er det vores vurdering, at ca. 70% af den officielle omsætning af spil foregår via kædebutikker og supermarkeder. Her er spillene en hyldevare, som kunden selv tager ned og derefter betaler ved kassen. Vejledningen til kunderne i forbindelse med købet er således ofte stærkt begrænset. Mellem % af omsætningen sker via egentlige specialbutikker, hvor kunderne kan få en egentlig vejledning i forbindelse med købet. Resten af omsætningen sker via postordresalg og andre kanaler, hvor der ligeledes er begrænset vejledning til kunderne. Andre kanaler Udover salget af spil sker der også en spredning af spillene via bibliotekernes udlån og via leje af spil på netcafeer. Bibliotekerne Det vurderes, at bibliotekerne under ét p.t. køber ca enheder om året til udlån. Bibliotekerne køber primært ind på grundlag af konsulentvurderinger af titlerne, der sikrer et vist kvalitetsniveau. Voldelige titler tilbydes kun i et ret begrænset omfang. På biblioteket har brugerne mulighed for at vejledning hos bibliotekarerne om spillenes indhold og målgruppe. Netcafeer Næsten ethvert kvarter i København har ligesom enhver større provinsby en eller flere netcafeer, hvor der spilles computerspil via lokalt netværk. Typisk er det actionspil og realtimestrategispil, der spilles. Iflg. det oplyste er fordelingen ca. 50/50 mellem action-og strategispil. Aldersgruppen er fra 12 år og opefter, men med hovedvægten lagt på aldersgruppen år. De meget voldsomme spils andel af den samlede omsætning Det skal fremhæves, at selv om et spil måtte rumme mange voldelige elementer, er dette bestemt ikke nogen garanti for, at spillet sælger godt. Således har mindst 5 blandt de 17 mest voldsomme titler, jvf. tabel 9, kun solgt i et meget lille antal. Dog vurderer vi, at de mest voldsomme titler samlet har en lidt større end gennemsnitlig andel af det samlede marked Et særdeles godt sælgende PC-spil sælger omkring enheder på det officielle danske marked. Titler af den størrelsesorden er der formentlig kun én til to af om året. Ca. 10 titler sælger mere en eksemplarer om året. Den normale omsætning på, hvad der må betegnes som gode titler, sælger typisk eksemplarer. Disse titler er der formentlig max. 50 af på årsbasis. De øvrige titler sælger mellem nogle hundrede til stk. For PSX-spillenes vedkommende forholder det sig lidt anderledes, idet der udgives færre af dem, som så til gengæld sælger i større antal, typisk i et antal på enheder i gennemsnit om året. Det er vores vurdering, at de mest voldsomme titler sælger i et gennemsnitligt oplag på ca enheder for PC-spillenes vedkommende, og på ca for PSX-spillenes vedkommende. Tallene for N64-spillene er i denne sammenhæng så små, at vi ser bort fra dem. Konsekvensen heraf er, at vi vurderer, at de mest voldsomme spil har solgt i alt ca enheder i

16 Det er måske samtidig disse spil, hvor en mærkning kunne tænkes at være af særlig betydning. Man skal i denne forbindelse være opmærksom på, at hovedparten af spillene på det officielle marked (70 %) som tidligere nævnt sælges via kædeforretninger, hvor kunderne må formodes ikke at kunne få nogen særlig vejledning fra personalet om spillene og deres indhold og derfor er afhængig af mærkningen samt anden oplysning. Heroverfor skal sættes de 17 spils andel af det uofficielle marked, der er på mindst 3 mio. enheder på årsbasis, jvf. tabel 10. Vi antager, at der er en lidt stærkere tilbøjelighed til at kopiere disse spil end de øvrige spil. Vores gæt er derfor, at de 17 spil med de mest voldelige aktionsformer cirkulerer i et omfang på mindst 0,5 mio. om året som piratkopier. Spørgsmålet er så i øvrigt, hvor meget disse kopier spilles, og af hvem. Dvs. hvor udsat er børn og unge for denne type spil? Dette forhold kan imidlertid ikke vurderes inden for rammerne af denne undersøgelse. Delkonklusion På årsbasis cirkulerer ca. 4,8 millioner spil i Danmark, hvoraf mindst 2/3 (svarende til 3,4 mio. enheder) omsættes via uofficielle kanaler. Blandt de spil, der indeholder de mest voldelige aktionsformer, cirkulerer langt hovedparten, og formentlig mindst 0,5 mio. enheder, via piratkopiering, dvs. på en måde hvor en mærkning ingen direkte effekt vil have. 16

17 Muligheder og begrænsninger i en dansk mærkningsordning På spillene solgt i Danmark er vi stødt på følgende mærkningsordninger: ELSPA BBFC ESRB RSAC Producent eller distributørs egen mærkning. I bilag E er de enkelte mærkningsordninger nærmere beskrevet. Formålet med en mærkningsordning Når forældre skal købe spil til deres børn, har de brug for information om spillets indhold for at vurdere dets egnethed i forhold til deres eget barn. Ofte er forældre i den situation, at de ikke ved ret meget om computerspil, dels fordi denne type for underholdning jo ikke fandtes da de selv var børn, og dels fordi de ofte ikke selv spiller computerspil. Derfor står de ofte ret famlende overfor problemstillingen om hvilke spil, de skal lade deres børn spille. Dette gælder især spil til aldersgruppen år. Grundlæggende er det meget vanskeligt at overskue det store udbud af computerspil og spilgenrer, som de ikke rigtigt kender. De informationer, forældre har behov for, er typisk: Hvad er det for en type af spil, altså hvad er karakteren af de udfordringer og handlinger, der er i spillet? Er det actionpræget eller er det en udfordring af mere tankemæssig karakter? Indeholder spillet elementer, der kan virke skræmmende på deres barn? Hvad lærer barnet af spillet, både direkte og indirekte? Det er dog vores vurdering, at forældres lidt usikre stilling til computerspil vil være et problem af forbigående karakter. Om 10 år vil de unge, der er vant til computerspil selv få børn, og dermed befinde sig i en anden situation end deres egne forældre. Det skal i denne forbindelse også nævnes, at det er vores vurdering, at forældre, der selv spiller computerspil, sjældent er i tvivl om hvilke spil, de skal lade deres børn spille, ligesom de heller ikke er tvivl om nytteværdien af spillene udover det rent underholdningsmæssige. De eksisterende mærkningsordninger Vores gennemgang af spillene udgivet i 1998 viser, at alle spillene i dag stort set allerede er forsynet med en mærkningsordning nogle gange flere på én gang. Hovedparten af spillene er mærket med ELSPA-mærket. Således er 240 spil ud af 338 spil ELSPA mærket. 51 spil er mærket af producenten eller distributøren selv. Kun meget få spil er mærket efter de øvrige ordninger (14 spil efter ESRB, 6 spil efter BBFC og 4 spil efter RSAC). 23 spil var slet ikke mærket. ELSPA mærkningen (og de øvrige mærkninger) er alene skadelighedsmærkning, ikke egnethedsmærkning. Mærkningen advarer således primært mod voldelige spil, men giver ingen yderligere hjælp. Mærkningsordningerne opfylder derfor kun en del af informationsbehovet. Hertil kommer, at brugerne måske kun i begrænset omfang forstår den eksisterende mærkning. 17

18 For at eksemplificere dette har vi spurgt 20 tilfældige kunder (voksne med børn) i tre forskellige butikker, om de havde kendskab til de mærkningsordninger, der var på spilkasserne, og hvad de konkret betyder. Spørgsmålene koncentrerede sig om ELSPA mærkningen. Kun 1 ud af de 20 havde præcist kendskab til ordningen. 4 havde slet ikke lagt mærke til de forskellige mærkninger. 10 opfattede ELSPA ordningen som en anbefalelsesmærkning (egnethed) og ikke som en skadelighedsmærkning. 5 læste mærkningen rimeligt rigtigt, men havde i øvrigt ikke noget kendskab til ELSPA. Muligheder i en dansk mærkningsordning Hvis man skulle overveje en dansk ordning ville den optimale løsning formentlig være en ordning baseret på en egnetshedvurdering, der kunne give forældre og andre brugere et sikkert beslutningsgrundlag i forbindelse med køb af spil. Ordningen kunne angive spilgenrer, typer af udfordringer i spillet, specifik målgruppe indenfor aldersgrupper, samt en tydelig advarsel mod voldelige elementer o.lign. Egnetheden kunne være udtrykt i en standardiseret form, hvad angår udseende, form, udtryk og indhold. En anden mulighed ville være at indføre en skadelighedsmærkning. Både en egnethedsvurdering og skadelighedsmærkningen vil dog være vanskelig at gennemføre i praksis, da det ofte vil være særdeles tidskrævende at foretage en egentlig kontrol af indholdet i et spil. I praksis vil en gennemførelse af et spil typisk tage et sted mellem ti og måske op til flere hundrede timer. Det er derfor vanskeligt (eller ressourcekrævende) hurtigt at foretage et gennemsyn af et spil. En mærkning må derfor forventes at skulle baseres på oplysninger fra producenten selv. Fordelene ved en særlig dansk mærkningsordning ville primært ligge i, at man kunne tage specielt hensyn til danske begreber og kulturelle forhold, samt at man kunne sikre, at alle de spil, der sælges via officielle kanaler, er mærket efter ensartede kriterier. En sådan dansk ordning ville dermed kunne sikre bedre information til brugerne end i dag. Men pålideligheden af informationen vil dog i høj grad afhænge af kvaliteten af den information, man får fra producenterne. Begrænsninger ved en dansk mærkningsordning Er der tale om en lovpligtig ordning, skal ordningen administreres, ligesom der evt. skal etableres et kontrolapparat, hvilket kan være ressourcekrævende. Ordningen måtte i et vist omfang forventes at kunne finansieres via gebyrbetaling fra branchen, men omfanget heraf er antagelig begrænset, branchens og det officielle markeds størrelse taget i betragtning. Uanset om ordningen er lovpligtig eller frivillig vil den indebære nogle direkte omkostninger. Langt hovedparten af spillene importeres (under 10% af titlerne i 1998 var danske), og kun i begrænset omfang trykker distributørerne selv særlige spilkasser til de importerede spil m.h.p. det danske marked. Derfor ville der som hovedregel skulle klistres et dansk mærke uden på de importerede kasser. De direkte omkostninger hertil vil formentlig være i størrelsesorden 1-2 kr. pr. enhed der omsættes. I denne forbindelse skal der tages stilling til, om mærket skal sidde på selve kassen, eller om det må sidde på plasticfolien, der typisk er udenom kassen. Sidder mærket på folien vil det kun have effekt i selve købsøjeblikket, og ikke ved den senere brug af spillet. 18

19 Desuden skal der tages stilling til, hvem der skal have ansvaret for at mærket sidder på kassen. Er det butikkernes eller distributørens ansvar? I praksis vil det være vanskeligt for distributørerne at holde øje med, hvad der sker i butikkerne. For butikkerne vil det omvendt være særdeles vanskeligt at kontrollere om de spil, de modtager, er korrekt mærket. Andre følgevirkninger vil være, at et dansk mærke vil kunne begrænse danske distributørers mulighed for at returnere spil til producenten eller videresælge til markeder i andre lande. Desuden vil en lovpligtig dansk mærkning muligvis kunne betegnes som en teknisk handelshindring af de øvrige EU lande. Et dansk skadelighedsmærke vil i nogle situationer formentlige tillige få den effekt, at det øger interessen for et spil. Et forbudt for børn mærke vil nok i nogle tilfælde virke interessant på aldersgruppen år. Eksempelvis oplyses Funsoft, at det er deres vurdering, at deres gule mærke på Carmageddon II har øget salget af spillet. Endelig vil et dansk mærke næppe betyde, at de udenlandske mærker samtidig forsvinder fra kasserne. Dette skyldes, at kun en meget lille del af kasserne som nævnt trykkes specielt til danske marked. Kasserne vil derfor være et rent informationsoverflow af mærker, der ikke en gang nødvendigvis angiver den samme aldersgruppemarkering. I forvejen kan det være svært at finde frem til den relevant mærkning på spilkasserne i skoven af firmalogoer og andre faktuelle oplysninger, blandet med oplysninger af salgsfremmende karakter. Det helt væsentlige problem ved en dansk ordning vil dog være, at det kun vil være en lille del af det samlede antal enheder, der omsættes, som vil være mærket. Ifølge sagens natur er piratkopierne ikke forsynet med mærker, og vi har forsigtigt vurderet piratkopierne til at udgøre mindst 2/3 af den samlede omsætning. Sammenfattende vurdering De ulemper og omkostninger, der er knyttet til en eventuel dansk mærkningsordning, må sammenholdes med den nytteværdi, der kan forventes af ordningen. Da hovedparten af spillene omsættes på det uofficielle marked forekommer nytteværdien af en dansk mærkningsordning umiddelbart begrænset. Ydermere er det vanskeligt at se, hvordan en dansk ordning skulle kunne forbedre informationsniveauet væsentligt til forældre og brugerne udover de mærkninger, der allerede eksisterer, og som anvendes på langt hovedparten af de spil, der omsættes på det officielle marked. For at styrke forældres og voksnes muligheder for vejledning og opsyn kunne man i stedet overveje en generel oplysningsindsats, og at fremme en lettere adgang til oplysning Dette kunne f.eks. være en opgave for branchen, offentlige myndigheder (Medierådet), og de trykte medier. 19

20 Delkonklusion Det kunne overvejes at henstille til branchen, at spil generelt mærkes med den eksisterende ELSPA ordning, kombineret med, at der gennemføres en oplysningskampagne om ELSPA mærkningens indhold og om computerspil generelt, herunder hvad det er for typer spil, der findes. Denne oplysningskampagne kunne evt. gennemføres i samarbejde med branchen. Endelig kunne man også oplyse om, hvor man i øvrigt kan finde uafhængige informationer om spil, i form af spilanmeldelser m.m. 20

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM ALDERSMÆRKNINGEN

VÆRD AT VIDE OM ALDERSMÆRKNINGEN EGI MANUAL PEGI MANUAL PEGI MANUAL PEGI MANUAL VÆRD AT VIDE OM ALDERSMÆRKNINGEN VIND VIP BILLETTER TIL DANISH GAME AWARDS SPIL MED: FACEBOOK.COM/ MULTIMEDIEFORENINGEN INDHOLD INDHOLD INDHOLD INDHOLD I

Læs mere

Guild Wars. Af Henrik Breddam

Guild Wars. Af Henrik Breddam Guild Wars Af Henrik Breddam Ord markeret med * er forklaret i ordlisten Guild Wars er et spil til pc, udgivet i april 2005. Spillet er produceret af Arena-net, et lille firma, startet af kendte personligheder

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

Mediepolitik i Klub Egedal

Mediepolitik i Klub Egedal Mediepolitik i Klub Egedal Klubberne i klub Egedal vil være banebrydende indenfor tilbuddene vedrørende computere og IT blandt børn og unge. Vi vil bestræbe os for konstant at have fingeren på pulsen,

Læs mere

Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge

Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge http://www.comon.dk/art/166871 Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge Et fantastisk interview hvor du selv er journalisten. Af Karim Pedersen 16. september 2011 kl. 07.37 For en hel generation

Læs mere

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet Rollespil på biblioteket et par ideer fra Rollespilsakademiet En flyer til jer Denne flyer handler om rollespil på biblioteket, så hvis du sidder og har brug for lidt inspiration til hvad der kunne foregå

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen. Afleveres 17/02 2015. Princip: Card game übers alle

Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen. Afleveres 17/02 2015. Princip: Card game übers alle Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen Afleveres 17/02 2015 Princip: Card game übers alle Information om spillet: Antal spillere er 2 På nuværende tidspunkt er der over 20

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Rollespil pa Biblioteket? Et par tilbud fra. Rollespils akademiet. Foto: Anders Berner, Christian Frostholm, David Trood

Rollespil pa Biblioteket? Et par tilbud fra. Rollespils akademiet. Foto: Anders Berner, Christian Frostholm, David Trood Rollespil pa Biblioteket? Et par tilbud fra Rollespils akademiet Foto: Anders Berner, Christian Frostholm, David Trood Workshops for børn Lav dit eget rollespilssværd (med gaffa-tape) Workshop Dette er

Læs mere

Rollespil til fastelavn. et par ideer fra Rollespilsakademiet

Rollespil til fastelavn. et par ideer fra Rollespilsakademiet Rollespil til fastelavn et par ideer fra Rollespilsakademiet En flyer til jer Denne flyer handler om rollespil til fastelavn, så hvis du sidder og har brug for lidt inspiration til hvad der kunne foregå

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

Produkter. Indhold. Side 1 af 15

Produkter. Indhold. Side 1 af 15 Indhold Varer er produkter... 2 Vedligeholdelse af kategorier... 4 Redigering af produktbeskrivelser... 6 Tilføj nyt produkt... 7 Beskrivelser til produkt skærmbilledet... 8 Vis, rediger og slet produkter...

Læs mere

Netmedier med fjernadgang

Netmedier med fjernadgang Netmedier med fjernadgang Bibliotekerne i Varde Kommune www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va Netmedier med fjernadgang Varde Biblioteks tilbud med virtuelle medier, som du gratis

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder.

Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder. WORLD CEO OM SPILLET I WORLD CEO skal du: - opkøbe lande - investere i aktier og få dine aktiekurser til at stige - handle med lande, aktier og andre værdier med de øvrige spillere - konkurrere med dine

Læs mere

KultuNauts guide til foreninger og arrangører. Musik Teater Natur Erhverv Motion Udstilling Sport Børn Film Foredrag Litteratur Gratis

KultuNauts guide til foreninger og arrangører. Musik Teater Natur Erhverv Motion Udstilling Sport Børn Film Foredrag Litteratur Gratis KultuNauts guide til foreninger og arrangører Musik Teater Natur Erhverv Motion Udstilling Sport Børn Film Foredrag Litteratur Gratis Oplevelser Foreninger Kultursteder For at sikre synligheden af de aktiviteter

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Genreforløb Gentofte bibliotekerne

Genreforløb Gentofte bibliotekerne Genreforløb Gentofte bibliotekerne Eventyr: Vi læste Prinsessen på ærten og Pandekagen (remseeventyr) Eventyr kan opdeles i 2 grupper: Folke-eventyr og kunst-eventyr: Folkeeventyr har eksisteret i flere

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Rollespil til sommerfesten. et par ideer fra Rollespilsakademiet

Rollespil til sommerfesten. et par ideer fra Rollespilsakademiet Rollespil til sommerfesten et par ideer fra Rollespilsakademiet Et par indslag til en festdag Sommerfester er en klassisk måde, at byde sommerferien velkommen på, hvadenten det er på en skole, en institution,

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Bilag 1 (2.del) Der er en rar og hyggelig atmosfære. jeg er interesseret i Frekvens Antal 77 85 119 44 Procent 57% 63% 88,1% 32,6%

Bilag 1 (2.del) Der er en rar og hyggelig atmosfære. jeg er interesseret i Frekvens Antal 77 85 119 44 Procent 57% 63% 88,1% 32,6% Datasæt for Ejby: Bilag 1 (2.del) Frekvenstabeller Tabel E1 Ejby bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og hyggelig

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Model for nyt bibliotekssystem?

Model for nyt bibliotekssystem? Model for nyt bibliotekssystem? Oplæg til følgegruppemødet den 2. april 2008 projektgruppen/ln, 31.3.08 I projektgruppen indledte vi arbejdet med at skrive de første udkast til kravspecifikation for de

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Jørgen Koch. Access. Opgavehæfte

Jørgen Koch. Access. Opgavehæfte Jørgen Koch Access 2002 2002 for alle Opgavehæfte Access 2002 for alle 1. udgave 2002 Copyright 2002 IDG Danmark A/S Forfatter: Jørgen Koch Forlagsredaktion: Frantz Pedersen DTP: Jørgen Koch Skriv til

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen 1 af 12 21-08-2013 12:52 Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen Indledning I det følgende dokumenteres gøres rede for statistiske metodeforudsætninger, og samtlige af

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Opgaver til modul 1. Grundlæggende informationsteknologi

Opgaver til modul 1. Grundlæggende informationsteknologi Opgaver til modul 1 Grundlæggende informationsteknologi Opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til dem, der stilles ved prøven til PC-kørekort. Når du har gennemarbejdet teksterne, bør det ikke tage

Læs mere

Kap6: Priseffekter af selektiv distribution og forhandlerstyring

Kap6: Priseffekter af selektiv distribution og forhandlerstyring Side 1 af 8 Kap6: Priseffekter af selektiv distribution og forhandlerstyring Priseffekter af selektiv distribution og forhandlerstyring En måde at måle effekten af selektiv distribution og forhandlerstyring

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud.

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud. 1.1 Nørden Jeg bruger det ikke så meget mere, fordi meget af den info, jeg har brug for, får jeg fra nettet. Mandlig nørd, ikke- bruger Nørdsegmentet består af unge mænd, der har nørdede interesser som

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS

KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE ARTIKELOPTIMERING I WORDPRESS KUNDEGUIDE VERSION 1 - OPDATERET AUGUST 2015 SIDE 2/8 KUNDEGUIDE Denne miniguide viser dig, hvordan du søgemaskineoptimerer dine artikler og sider i WordPress. Udover de officielle retningslinjer for en

Læs mere

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes.

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes. Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 28. august 2009 Dok.id 841265 J. nr. 413-8 Deres ref. 09-000410-5 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55

Læs mere

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Januar 2013 FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Hvordan er udviklingen i danskernes læsning af bøger? Ifølge Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse er andelen af voksne danskere,

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT)

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) nuar 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Computerspil. Computerspillet bekæmp virussen! Kommunikation/it C Rapport skrevet af Kasper Storm Køppen 1.7

Computerspil. Computerspillet bekæmp virussen! Kommunikation/it C Rapport skrevet af Kasper Storm Køppen 1.7 Computerspillet bekæmp virussen! Kommunikation/it C Rapport skrevet af Kasper Storm Køppen 1.7 Humån Computer Interåction HCI eller på dansk MMS - Menneske Maskine Samspil Tiden hvor produkter blev solgt

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Genrebegrebet indenfor computerspil

Genrebegrebet indenfor computerspil Skriftlig eksamensopgave i Mediehistorie 2 Genrebegrebet indenfor computerspil Af Andreas Elkjær IFM, januar 2004 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Genrebegrebet indenfor computerspil

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol 1 Spil kontrol kan vindes af 1 Jackpot - Identifikation - Gevinst - TotalGevinst - DatoTid - KommissionRake Spil - Identifikation - KøbDatoTid - Salgskanal - ForventetSlutDatoTid - FaktiskSlutDatoTid -

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005

Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Pligtaflevering af dansk materiale, offentliggjort på Internettet fra 1. juli 2005 Fra 1. juli 2005 er materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnetværk (Internettet) omfattet af afleveringspligt.

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere