4. Erhvervsuddannede på arbejdsmarkedet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Erhvervsuddannede på arbejdsmarkedet"

Transkript

1 4. Erhvervsuddannede på arbejdsmarkedet 4.1 Sammenfatning En kerneressource på arbejdsmarkedet Lønnen for erhvervsuddannede Arbejdslivet for erhvervsuddannede Gode karrieremuligheder Erhvervsuddannede uden for arbejdsmarkedet Nye erhvervsuddannede på arbejdsmarkedet 182

2 4.1 Sammenfatning Erhvervsuddannede er kernen i den private sektor Høj beskæftigelse og lav ledighed blandt erhvervsuddannede Høj startløn for erhvervsuddannede Mange erhvervsuddannede forlader faget Men de selvstændige bliver i branchen 1 pct. opnår en videregående uddannelse Erhvervsuddannede udgør kernen i den private sektor, hvor 38 pct. af alle ansatte har en erhvervsuddannelse. Erhvervsuddannede er oftere i beskæftigelse end personer alene med en gymnasial uddannelse eller med grundskole som højeste uddannelse. Samtidig er ledigheden markant lavere blandt erhvervsuddannede, og de kommer hurtigere tilbage til beskæftigelse ved ledighed end særligt ufaglærte. Erhvervsuddannede opnår en høj startløn, som er på niveau med startlønnen for personer med en kort videregående uddannelse. Set over livet tjener erhvervsuddannede i gennemsnit 15 pct. mere end ufaglærte. Mange erhvervsuddannede forlader deres oprindelige fag og opnår beskæftigelse på andre områder. Det gælder særligt blandt elektrikere, hvor seks ud af ti har forladt faget i 4-års-alderen. Erhvervsuddannede bliver selvstændige næsten lige så hyppigt som personer med en lang videregående uddannelse. I langt de fleste tilfælde bliver de inden for den branche, som de er uddannet inden for. Erhvervsuddannede har også mange muligheder for at videreuddanne sig. 1 pct. af alle erhvervsuddannede afslutter på et tidspunkt i livet en videregående uddannelse. Også her er det typisk inden for samme fagområde som deres erhvervsuddannelse. Af de 3., der afsluttede en erhvervsuddannelse i 26, var knap 9 pct. med ikke-vestlig herkomst. En lidt mindre andel af erhvervsuddannede med ikkevestlig herkomst er i beskæftigelse året efter end blandt erhvervsuddannede med dansk herkomst. For andre uddannelsesgrupper er der større forskel i beskæftigelsen mellem de to grupper. 153

3 4.2 En kerneressource på arbejdsmarkedet En ud af tre har en erhvervsuddannelse En meget stor del af befolkningen i den erhvervsaktive alder har en erhvervsuddannelse. I 28 var det 33 pct. svarende til knap 1,2 mio. personer. Det er dermed den største gruppe af befolkningen. Den næststørste gruppe i alderen år er personer med grundskole som højeste uddannelse, jf. figur 4.1. Figur 4.1 Erhvervsuddannede er den største gruppe Andel af befolkningen i alderen år, pct., 28 Grundskole Gymnasial EUD KVU MVU LVU 6,6 14,3 29,1 5,1 32,7 9, Befolkningen opdelt efter højst fuldførte uddannelse. Gymnasium er såvel almen gymnasium som erhvervsgymnasium, EUD er erhvervsuddannede, KVU er kort videregående uddannelse, MVU er mellemlang videregående uddannelse og inkluderer dermed alle former for bachelorer, og LVU er lang videregående uddannelse og forskere. Ekskl. uoplyste. Specialkørsel fra Danmarks Statistik (RAS) og egne beregninger. Høj beskæftigelse for erhvervsuddannede Erhvervsuddannede er i lige så høj grad i beskæftigelse som andre uddannelsesgrupper på arbejdsmarkedet, mens personer alene med en almen gymnasial uddannelse eller med grundskole som højeste uddannelse i langt mindre omfang er i beskæftigelse, jf. figur

4 Figur 4.2 Erhvervsuddannede har høj beskæftigelse Andel i beskæftigelse, pct., 28 Grundskole Alm. GYM Erhv. GYM EUD VU Alder EUD er erhvervsuddannede. VU er videregående uddannelser. Ekskl. uoplyst. Specialkørsel fra Danmarks Statistik (RAS) og egne beregninger. For erhvervsuddannede over 6 år er billedet dog et andet, idet de trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet tidligere end alle øvrige uddannelsesgrupper. Kernen i den private sektor Fire ud af ti i den private sektor er erhvervsuddannet I den private sektor udgør erhvervsuddannede 38 pct. af den samlede beskæftigelse og er dermed kernen i den private sektor, jf. figur

5 Figur 4.3 Kernen i den private sektor Andel af beskæftigede, pct., 28 Grundskole Gymnasial EUD KVU MVU LVU Offentlig sektor Privat sektor Det er beskæftigelsen blandt årige, EUD er erhvervsuddannede, KVU er kort videregående uddannelse, MVU er mellemlang videregående uddannelse og bachelorer, og LVU er lang videregående uddannelse og forskere. Opdelt efter højst fuldførte uddannelse. Offentlig sektor er defineret som ikkemarkedsmæssig (stat, kommuner/regioner og sociale kasser), mens privat sektor er markedsmæssig og defineret som privat inkl. offentlige selskaber. Uoplyst er udeladt. Specialkørsel fra Danmarks Statistik (RAS) og egne beregninger. I den offentlige sektor er godt hver fjerde erhvervsuddannet Samtidig har tæt på hver tredje i den private sektor grundskole som højeste uddannelse. I den offentlige sektor er billedet et helt andet. Her er det særligt personer med en mellemlang videregående uddannelse, der udgør kernetropperne, men selv her er godt hver fjerde ansat med en erhvervsuddannelse. Det er særligt kontoruddannede og erhvervsuddannede inden for sundhed, der arbejder i den offentlige sektor. Der arbejder imidlertid også erhvervsuddannede i den offentlige sektor, som er uddannet inden for bygge og anlæg eller industri og teknik. De to sidstnævnte grupper udgør 12 pct. af alle erhvervsuddannede i den offentlige sektor svarende til ca. 27. personer. 156

6 Arbejder på mange niveauer Fordelingen af erhvervsuddannede på brancher afviger ikke markant fra fordelingen blandt alle beskæftigede i den private sektor. Den største forskel er inden for bygge og anlæg, hvor næsten 15 pct. af alle erhvervsuddannede arbejder, mens det tilsvarende tal for alle beskæftigede er knap 1 pct., jf. figur 4.4. Figur 4.4 Dominerer bygge- og anlæg Branchefordeling i privat sektor, pct., 28 Bygge og anlæg Finans Handel mv. Industri mv. Landbrug Pers. tjenester Transport 8,4 8,8 9,9 14,5 3,2 6,7 8,5 3,7 21,5 17,6 22,8 2,8 26,8 Erhvervsuddannede 26,8 Beskæftigede Industri indeholder også energi og vandforsyning. Ekskl. uoplyste. Specialkørsel fra Danmarks Statistik (RAS) og egne beregninger. Erhvervsuddannede arbejder på mange niveauer De fleste erhvervsuddannede arbejder på det niveau, de er uddannet til. Der er dog også mange erhvervsuddannede, der bestrider et job på mellemhøjt eller højt kvalifikationsniveau job, som ellers typisk bestrides af personer med en videregående uddannelse. Knap hver femte erhvervsuddannede arbejder således på et relativt højt kvalifikationsniveau, jf. tabel

7 Tabel 4.1 Lønmodtagere, 28 Arbejder på alle niveauer Erhvervsuddannede Alle lønmodtagere årige Pct. Topledelse 2,4 3,2 Højt kvalifikationsniveau 2,8 15,2 Mellemhøjt kvalifikationsniveau 15,8 21,4 Kontorarbejde 14, 9,9 Salg, service og omsorgsarb. 18,3 12,3 Håndværkspræget arbejde 17,8 9, Proces- og maksinoperatør 6,8 6,2 Andet arbejde ufaglært 2,9 21,9 Uoplyst, landbrug, militær m.v. 1,1 1, Kontorarbejde, Salg, service og omsorgsarbejde, Håndværkspræget arbejde og Procesarbejde er arbejdsfunktioner, der i høj grad bestrides af personer med en erhvervsfaglig uddannelse, men også andre lønmodtagergrupper finder ansættelse i en af disse arbejdsfunktioner. Specialkørsel fra Danmarks Statistik (RAS) og egne beregninger. 158

8 4.3 Lønnen for erhvervsuddannede Nyuddannede får samme løn som KVU ere Som nyuddannede tjener erhvervsuddannede en timeløn, der omtrent er på niveau med den timeløn, som en nyuddannet med en kort videregående uddannelse tjener, jf. figur 4.5. Figur 4.5 Startløn for EUD ere på niveau med KVU ere Timeløn i 27 for nyuddannede i 26, kr. pr. time Ufaglært EUD:Pædag. EUD:Teknik EUD:Sundhed EUD:Jordbrug EUD:Levn. EUD:H&K EUD gnsn. EUD:Transp. EUD:Service KVU EUD:Grafisk EUD:Jern MVU EUD:B&A LVU Timeløn er fortjeneste ekskl. gene pr. præsteret time. Det er lønnen året efter endt uddannelse for de personer, der afsluttede en uddannelse i 26, og som er i beskæftigelse året efter. Specialkørsel fra Danmarks Statistik (RAS og Lønstatistikken) samt egne beregninger. I forhold til en ufaglært tjener erhvervsuddannede inden for bygge og anlæg tæt på en tredjedel mere i timen. Selv de grupper af erhvervsuddannede med den laveste startløn som jordbrugsuddannede, eksempelvis dyrepassere og gartnere, og pædagogiske uddannelser som pædagogisk grunduddannelse har en startløn, der er over 1 pct. højere end startlønnen for en ufaglært. 159

9 Indkomsten for EUD ere stiger mest de unge år I starten af karrieren stiger indkomsten for erhvervsuddannede kraftigt for at flade ud midt i 3 erne. Lønnen for personer, der arbejder på højt kvalifikationsniveau, fortsætter med at stige helt frem til 5-årsalderen, jf. figur 4.6. Figur 4.6 Håndværkere klarer sig godt over livet Faktisk helårsfortjeneste, 1. kr. Højt kvalifikationsniveau Kontorarbejde Mellemhøjt kval.niv. Salgs- og service Procesarb. Håndværkspræget arb. Andet arbejde År DA-området. Faktisk helårsfortjeneste er beregnet som fortjeneste pr. time opregnet med den faktiske årlige arbejdstid for den givne aldersgruppe og den givne arbejdsfunktion. Forskelle mellem kurverne skyldes således forskelle i timefortjeneste og forskelle i antallet af arbejdstimer pr. år. Fem-års glidende gennemsnit. DA (StrukturStatistik) og egne beregninger. 16

10 Blandt erhvervsuddannede er det særligt personer med en Vvs-uddannelse, der opnår en høj indkomst, men også tømrere og automekanikere ligger i den høje ende af lønskalaen, jf. figur 4.7. Figur 4.7 VVS ere er blandt de højstlønnede EUD ere Faktisk helårsfortjeneste, 1. kr., 28 Kontor Murer Tømrer VVS Detail Smed Maler Alder Nh DA-området. Faktisk helårsfortjeneste er beregnet som fortjeneste pr. time opregnet med den faktiske årlige arbejdstid for den givne aldersgruppe og den givne arbejdsfunktion. Forskelle mellem kurverne skyldes således forskelle i timefortjeneste og forskelle i antallet af arbejdstimer pr. år. Fem-års glidende gennemsnit. DA (StrukturStatistik) og egne beregninger. 161

11 Erhvervsuddannede tjener næsten 15 pct. mere end personer uden uddannelse i livsindkomst efter skat. Personer med en lang videregående uddannelse har en markant højere livsindkomst end alle andre uddannelsesgrupper, jf. figur 4.8. Figur 4.8 Erhvervsuddannede tjener godt over livet Disponibel livsindkomst, mio. kr., LVU MVU KVU EUD Ufaglærte Opgjort som samlet indkomst over livet (løn-, kapital- og virksomhedsindk. samt pensioner og overførsler). Et livstidsforløb er opdelt i før, under og efter uddannelse, hver især med forskellig gns. indkomst og længde. Den gns. indkomst før uddannelse er fundet ved såkaldt propensity score matching og er konstrueret som kontrolgruppe blandt de uddannelsesaktive. De øvrige forløb er fundet som gennemsnitsindkomster for hver uddannelsesretning. Uddannelseslængde og færdiggørelsestidspunkt er opgjortud fra den statistiske forventning til disse, givet uddannelsesretning. LVU er lang videregående uddannelse, MVU er mellemlang videregående uddannelse, KVU er kort videregående uddannelse, og EUD er erhvervsuddannede. AE-Rådet (29). 162

12 4.4 Arbejdslivet for erhvervsuddannede Erhvervsuddannede er meget tilfredse med familiearbejdsliv Ligesom andre grupper på arbejdsmarkedet er erhvervsuddannede meget tilfredse med sammenhængen mellem familie- og arbejdsliv. Over 8 pct. er tilfredse eller meget tilfredse med sammenhængen, og der er en svag tendens til, at erhvervsuddannede er mere tilfredse end andre uddannelsesgrupper, jf. figur 4.9. Figur 4.9 Tilfredshed falder med uddannelse Hvor tilfreds er du med sammenhængen mellem familie- og arbejdsliv?, pct., 28 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ufaglærte EUD KVU MVU LVU Beskæftigede lønmodtagere. EUD er erhvervsuddannede, KVU kort videregående uddannelse, MVU mellemlang videregående uddannelse, og LVU er lang videregående uddannelse. Capacent Epinion for DA,

13 Erhvervsuddannede føler mindre travlhed En årsag til den store tilfredshed blandt erhvervsuddannede kan være, at erhvervsuddannede generelt føler mindre travlhed i hverdagen end andre uddannelsesgrupper, jf. figur 4.1. Figur 4.1 Højst uddannede oplever mest travlhed I hvor høj grad føler du, at du har for travlt i din hverdag?, pct., 28 I meget høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke Ufaglært EUD KVU MVU LVU Beskæftigede lønmodtagere. EUD er erhvervsuddannede, KVU kort videregående uddannelse, MVU mellemlang videregående uddannelse, og LVU er lang videregående uddannelse. Ufaglærte er personer alene med en grundskole eller gymnasial uddannelse. Capacent Epinion for DA,

14 Erhvervsuddannede har mere faste arbejdstider Erhvervsuddannede har også en hverdag, der i højere grad end andre grupper er kendetegnet ved faste arbejdstider. Næsten seks ud af ti erhvervsuddannede har således fast arbejdstid mod eksempelvis to ud af ti blandt personer med en lang videregående uddannelse, jf. figur Figur 4.11 Erhvervsuddannede har oftest fast arbejdstid Hvad karakteriserer bedst din arbejdstid? Pct., 28 Fast arbejdstid Varieret arbejdstid efter aftale Flekstid Egen tilrettelæggelse Ved ikke Ufaglært EUD KVU MVU LVU Beskæftigede lønmodtagere. EUD er erhvervsuddannede, KVU kort videregående uddannelse, MVU mellemlang videregående uddannelse, og LVU er lang videregående uddannelse. Ufaglærte er personer alene med en grundskole eller gymnasial uddannelse. Capacent Epinion for DA,

15 Trods den faste arbejdstid oplever erhvervsuddannede ligesom andre grupper at de har fleksibilitet i hverdagen med mulighed for at gå i løbet af arbejdstiden, jf. figur Figur 4.12 Alle har fleksibilitet i det daglige Kan du generelt få fri en halv time eller mere i arbejdstiden?, pct., KVU og LVU EUD Ufaglærte MVU Beskæftigede lønmodtagere. EUD er erhvervsuddannede, KVU kort videregående uddannelse, MVU mellemlang videregående uddannelse, og LVU er lang videregående uddannelse. Ufaglærte er personer alene med en grundskole eller gymnasial uddannelse. KVU og LVU er slået sammen, da der ellers vil være for få personer i gruppen, der ikke kan få fri. Capacent Epinion for DA,

16 4.5 Gode karrieremuligheder Mange muligheder for videreuddannelse Mange erhvervsuddannede benytter uddannelsen som et af mange skridt på karrierestigen. Inden for eksempelvis bygge og anlæg er der rigtig mange erhvervsuddannelser, der giver mulighed for at læse til bygningskonstruktør. Det gælder bl.a. murer, snedker, elektrikere og vvs-uddannede, jf. tabel 4.2. Tabel 4.2 Mange muligheder for mere uddannelse Erhvervsuddannelse Videreuddannelse Nyt uddannelsesniveau Handels- og kontorudd. med specialer, gastronom, slagter, eventkoordinator, bager og konditor, tjener, receptionist m.fl. Mejerist, bager og konditor, gastronom, slagter m.fl. Elektriker, elektronik- og svagstrømsuddannelsen, vvsuddannelsen m.fl. Butiksassistent, handelsassistent, salgsassistent, m.fl. Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent Murer, brolægger, snedker, maskinsnedker, teknisk designer, vvs-teknik m.fl. Serviceøkonom Procesteknolog Installatør Akademikuddannelse inden for ledelse, HR, international markedsføring m.fl. Sygeplejerske Pædagog Bygningskonstruktør KVU KVU KVU VVU MVU MVU MVU Tabellen er ikke udtømmende, men giver blot eksempler på videreuddannelsesmuligheder for erhvervsuddannede. Der er flere eksempler i appendiks 4.1. Uddannelsesguiden, 167

17 Inden for handel og kontor er det eksempelvis muligt at læse til serviceøkonom o.lign. Det er også muligt for erhvervsuddannede inden for sundhed at videreuddanne sig til bl.a. sygeplejerske eller pædagog. 1 pct. af erhvervsuddannede opnår også en videregående uddannelse Samlet set har knap 12. erhvervsuddannede i den erhvervsaktive alder også en videregående uddannelse. Det betyder, at ca. 1 pct. af alle personer, der har en erhvervsuddannelse også har afsluttet en videregående uddannelse, jf. tabel 4.3. Tabel 4.3 Mange med videregående uddannelse Erhvervsuddannede i befolkningen år 1. personer Pct. Erhvervsuddannelse som højst fuldførte uddannelse Videregående uddannelse som højst fuldførte og med en erhvervsuddannelse tidligere i livet Personer i alt med en erhvervsuddannelse EUD er erhvervsuddannede og VU er en videregående uddannelse. Specialkørsel fra Danmarks Statistik (RAS og elevregistret) samt egne beregninger. Fire ud af ti KVU ere har også en erhvervsuddannelse Det svarer omvendt til, at hver femte med en videregående uddannelse tidligere i livet også har taget en erhvervsuddannelse. Blandt personer med en kort videregående uddannelse er det fire ud af ti, som har taget en erhvervsuddannelse tidligere i livet, jf. figur

18 Figur 4.13 Fire ud af ti KVU ere har en EUD Andel af uddannelsesgruppen, pct., 28 Med en erhvervsuddannelse Uden en erhvervsuddannelse KVU MVU LVU VU i alt KVU er kort videregående uddannelse, MVU er mellemlang videregående uddannelse, LVU er lang videregående uddannelse, og VU er videregående uddannelse i alt. Det er personer med en videregående uddannelse som højst fuldført uddannelse efter 198. Andelen med en erhvervsuddannelse tidligere i livet. Specialkørsel fra Danmarks Statistik (RAS og elevregistret) samt egne beregninger. EUD ere bliver inden for deres fag Erhvervsuddannede bliver i høj grad inden for deres beskæftigelsesområde, når de læser videre. Blandt erhvervsuddannede inden for bygge og anlæg har knap otte ud af ti en videregående uddannelse opnået den inden for tekniske fag, jf. tabel

19 Tabel 4.4 Erhvervsuddannede videreuddanner sig inden for deres fag Andel af erhvervsuddannede med en videregående uddannelse Bygge og anlæg Handel og kontor Jern og metal Sundhed Transport Videregående uddannelse: Fordeling i pct. Pædagogisk 9,6 41,5 7,9 47,2 6,2 Samfundsfaglig/videnskabelig 1,6 3,3 2,5 8,2 3,7 Sundhed,7 9,,9 38,4 2, Teknisk 79,3 4,5 71,1 2,1 1, Transport 1,5,4 9,1 7,3 Øvrige uddannelser 7,3 14,3 8,5 4,1 7,8 Antal i 1. Erhvervsuddannede med VU 2,6 26,7 18,3 8,9 7, Erhvervsuddannede uden VU 194,4 555,5 237,4 141,8 13,5 Erhvervsuddannede i alt 215, 582,2 255,7 15,7 2,5 Pct. Andel EUD med en VU 9,6 4,6 7,2 5,9 34,1 VU er videregående uddannelse. De fem største grupper af erhvervsuddannede, der har taget en videregående uddannelse. Populationen er alle med en videregående uddannelse bestået efter 198, som også har en erhvervsuddannelse. For erhvervsuddannede uden VU er det alle erhvervsuddannede mellem år. Specialkørsel fra Danmarks Statistik (RAS og elevregistret) samt egne beregninger. 17

20 Tilsvarende for erhvervsuddannede inden for jernog metal samt transport, hvor syv ud af ti med en videregående uddannelse har opnået den inden for henholdsvis tekniske fag og transportfag. For erhvervsuddannede på sundhedsområdet er det, til trods for en stor mangel på området, kun fire ud af ti, der videreuddanner sig inden for samme felt. Mens tæt på hver anden uddanner sig inden for pædagogiske fag. Flest inden for transport læser videre Der er stor forskel på fagene, i forhold til hvor mange, der videreuddanner sig. Af erhvervsuddannede inden for transport er det hver tredje, der har taget en videregående uddannelse, mens det for erhvervsuddannede inden for handel og kontor er mindre end hver tyvende. Erhvervsuddannede inden for transport tager oftest en mellemlang videregående uddannelse inden for transportområdet, eksempelvis maskinmester eller skibsfører, mens uddannede inden for handel og kontor ofte uddanner sig til pædagog. Anden efteruddannelse Erhvervsuddannede, der vælger at blive inden for faget, kan også videreuddanne sig hele livet igennem. Det kan bl.a. ske via AMU-kurser, jf. boks Boks 4.1 Arbejdsmarkedsuddannelser Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) består af 3. forskellige kurser og udvalgte enkeltfag fra erhvervsuddannelserne. Kurserne har en gennemsnitlig varighed på 2,5 dage, og fører til en selvstændig kompetence i forhold til at udføre ufaglærte og faglærte jobfunktioner. 171

21 Inden for de seneste fem år har 37 pct. af alle erhvervsuddannede gennemført et AMU-kursus af kortere eller længere varighed. Blandt erhvervsuddannede inden for jern og metal er det endda hver anden, der har gennemført et kursus, jf. figur Figur 4.14 Mange EUD ere efteruddanner sig Erhvervsuddannede år med gennemført AMU-kursus, pct., Jern mv. Transport Jordbrug Sundhed B&A Alle Levnedsm. H&K Teknik Grafisk Service Pædagog. Erhvervsuddannede, som har gennemført og bestået et arbejdsmarkedsuddannelseskursus (AMU-kursus) inden for de seneste fem år. Dvs. i perioden fra november 22 og til udgangen af 27. Specialkørsel fra Danmarks Statistik (RAS og kursusregistret) samt egne beregninger. Pædagogiske erhvervsuddannede deltager mindst hyppigt i et AMU-kursus det kan måske skyldes, at der er andre fora, hvor denne gruppe opnår efteruddannelse. 172

22 Hyppige jobskift blandt erhvervsuddannede Mange brancheskift hos teknisk erhvervsuddannede Erhvervsuddannede er også en mobil arbejdskraft i det hele taget. Blandt teknisk erhvervsuddannede, der blev færdiguddannet i 2, havde hver fjerde skiftet branche to år efter, og tæt på 4 pct. havde skiftet branche seks år efter, jf. Industriens uddannelser (29). De grupper, der hyppigst skiftede branche i den betragtede periode var data- og kommunikationsuddannede og teknisk designuddannede, hvor en ud af tre havde skiftet branche efter to år og ca. halvdelen efter seks år. Mænd i salg og service skifter oftest job De mange jobmuligheder for erhvervsuddannede afspejler sig generelt i mange jobskift over livet. Mænd, der arbejder inden for salg og service, landbrug og kontor havde fra 1986 til 26 flest jobskift, jf. figur Figur 4.15 Mænd i salg og service skifter oftest job Antal jobskift pr. år gennemsnit, Mænd Kvinder,4,3,2,1,,4,3,2,1, Ledelse Højt kval. Mellemhøjt Kontor Salg/service Landbrug Håndværk Procesarb. Ufaglært Der er taget udgangspunkt i beskæftigede i 26, og det er summen af de personers jobskift i perioden fra de indtrådte på arbejdsmarkedet dog tidligst 198 og frem til 26. Der er kun registreret jobskift fra november et år til november året efter dvs. maksimalt et jobskift pr. år, og kun jobskift uden en mellemliggende ledighedsperiode er talt med. Danmarks Statistik, (IDA-databasen) og egne beregninger. 173

23 Omvendt har mænd og kvinder, der arbejder med procesarbejde det laveste omfang af jobskift. Også ansatte inden for håndværk har et lidt lavere omfang af jobskift. Mange erhvervsuddannede forlader faget De mange muligheder for at videreuddanne sig og erhvervsuddannedes vide muligheder for at arbejde inden for flere beskæftigelsesområder betyder, at mange forlader faget i løbet af arbejdslivet. 174

24 Elektrikere forlader hurtigt faget Blandt elektrikere er det eksempelvis kun fire ud af ti, der fortsat arbejder inden for faget som 4-årige, jf. figur Figur 4.16 Mange erhvervsuddannede forlader faget Andel erhvervsuddannede, der arbejder inden for sit fag, pct., SOSU er Elektriker Frisør Tømrer/snedker Under Alder Andel af alle med en given erhvervsuddannelse, der arbejder inden for den specifikke arbejdsfunktion, som de er uddannet til. Tallene er inkl. alle selvstændige med den specifikke uddannelse. Nogle kan have startet selvstændig virksomhed inden for et andet fag/område. Specialkørsel fra Danmarks Statistik (RAS) og egne beregninger. Også frisører og tømrere/snedkere forlader i høj grad det fag, de er uddannet inden for. Som 45-årige arbejder under halvdelen af alle erhvervsuddannede inden for disse grupper fortsat i faget. Blandt tømrere/snedkere vælger fire ud af ti at arbejde som lønmodtager inden for et andet område, mens mange frisører trækker sig helt ud af arbejdsmarkedet, jf. tabel

25 Tabel 4.5 Flest social- og sundhedsuddannede bliver i faget 28 Frisører Elektrikere Tømrere SOSU ere 1. personer Uddannede i alt årige 2,9 33,1 58, 12,5 Andel af gruppen: Pct. - Lønmodtager i faget Anden lønmodtager Selvstændig Ledig Uden for arbejdsstyrken Lønmodtager i faget er defineret som lønmodtagere med den specifikke uddannelse, hvis arbejdsfunktion på fire-cifret niveau svarer til uddannelsen. Specialkørsel fra Danmarks Statistik (RAS) og egne beregninger. SOSU ere bliver i faget Mange erhvervsuddannede bliver selvstændige Serviceuddannede har højst andel selvstændige Social- og sundhedsuddannede bliver omvendt i faget. Her er seks ud af ti beskæftiget som lønmodtager, mens 18 pct. arbejder som lønmodtager uden for faget. Næsten ingen i denne gruppe vælger at blive selvstændige. Der er mange erhvervsuddannede, der forlader deres fag for at blive selvstændige. Ud af knap 1 mio. erhvervsuddannede er knap 7 pct. blevet selvstændige. Kun blandt personer med en kort videregående uddannelse er andelen af selvstændige større, mens andelen for personer med en lang videregående uddannelse er omtrent som for personer med en erhvervsuddannelse. Det er særligt uddannede på serviceområdet og inden for jordbrug og fiskeri som gartnere og landbrugsuddannede, der vælger en selvstændig karriere. Her har henholdsvis 27 og 22 pct. af alle beskæftigede valgt at blive selvstændige, jf. figur

26 Figur 4.17 Flest selvstændige blandt serviceuddannede Andel selvstændige blandt beskæftigede (16-64-årige), pct., EUD:Service EUD:Jord EUD:B&A KVU EUD:Grafisk EUD:Jern LVU EUD i alt EUD:Levn. EUD:Teknik Grundskole EUD:H&K GYM EUD:Transp. MVU EUD:Sund EUD:Pædag. EUD er erhvervsuddannede, KVU er kort videregående uddannelse, MVU er mellemlang videregående uddannelse, og LVU er lang videregående uddannelse. Specialkørsel fra Danmarks Statistik (RAS) og egne beregninger. Andelen af selvstændige er lavest for de uddannelsesgrupper, der typisk henvender sig til den offentlige sektor som sundhed og pædagogik samt personer med en mellemlang videregående uddannelse. Mange vælger at blive selvstændige inden for den branche, de er uddannet inden for. Eksempelvis gælder det inden for bygge og anlæg, at to ud af tre selvstændige også tilhører branchen bygge og anlæg. Flere andre uddannelsesområder henvender sig til flere brancher, så her er mønstret mindre entydigt, jf. tabel

27 Tabel 4.6 Selvstændige bliver inden for deres branche Bygge og anlæg Handel, hotel og rest. Off./ pers. tjen. Erhvervsuddannelse/branche Landbrug Industri Transport Finans Selvstændige 28 Andel af gruppen i pct. 1. Jordbrug/fisk Industri/teknik Jern og metal Bygge og anlæg Handel og kontor , , , , , Levnedsm ,1 Transport ,4 Grafisk ,2 Service ,7 Sundhed ,3 EUD i alt ,2 Selvstændige erhvervsuddannede mellem 16 og 64 år fordelt på branche i 28. Fordelingen er ekskl. uoplyst branche, hvor i gennemsnit 4 pct. er registreret. Antal er dog inkl. antallet i uoplyst branche. Meget få pædagogisk erhvervsuddannede er selvstændige, og uddannelsesgruppen er derfor udeladt. For en oversigt over uddannelsesgrupperne se appendiks 2.1 i kapitel 2. Specialkørsel fra Danmarks Statistik (RAS) og egne beregninger. 178

28 4.6 Erhvervsuddannede uden for arbejdsmarkedet Erhvervsuddannede har lav ledighed Typisk lavere ledighed for erhvervsuddannede end ufaglærte Som erhvervsuddannet er ledigheden markant lavere end for personer uden uddannelse. Ledigheden i faglærte a-kasser er således markant lavere end i 3F. I den seneste lavkonjunktur er ledigheden inden for byggefaget imidlertid for første gang højere end i 3F, jf. figur Figur 4.18 Erhvervsuddannede har typisk lav ledighed Ledighed, pct. af arbejdsstyrken 14 KAD SiD HK TIB Metal Akademikere El-faget 12 3F 1 Magistre Databrud i 27. Danmarks Statistik (Statistikbanken). El-faget har særlig lav ledighed Det er særligt inden for el-faget, at ledigheden er lav. I perioden var den gennemsnitlige ledighed inden for el-fagets a-kasse på 2,9 pct., mens den næstlaveste ledighed for faglærte a-kasser var metalarbejdere med en gennemsnitlig ledighed i perioden på 5,3 pct. 179

29 Erhvervsuddannede er samtidig blandt de hurtigste til at komme tilbage i beskæftigelse ved ledighed, jf. figur Figur 4.19 Hurtigt tilbage i beskæftigelse Andel af nye ledige i 27, som ikke er selvforsørget, pct TIB 3F Metal El-faget HK Magistre Akademikere Uger Nye ledige er ledige, er personer, der forud for ledighed var selvforsørget i mindst fire uger, og som er ledige i mindst to sammenhængende uger. Personerne skal være selvforsørget i mindst fire uger for at tælle med som værende i selvforsørgelse. Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase (DREAM) og egne beregninger. Høj beskæftigelse men tidlig tilbagetrækning Når erhvervsuddannede bliver 6 år, vælger de i høj grad at trække sig tilbage. Dette til trods for at de som årige har en høj beskæftigelsesgrad, jf. afsnit 4.2. De grupper, der trækker sig tidligst tilbage, er særligt inden for sundhed og pædagogik uddannelser, der primært retter sig mod den offentlige sektor, jf. figur

30 Figur 4.2 LVU er lang videregående uddannelse, MVU er mellemlang videregående uddannelse, KVU er kort videregående uddannelse, GYM. er almen gymnasial og erhvervsgymnasial uddannelse, EUD er erhvervsuddannelse. Specialkørsel fra Danmarks Statistik (RAS) og egne beregninger. 181

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI September 2012 VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Ann B. Poulsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA

Læs mere

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer A N A LYSE Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer I dette analysenotat beskrives udviklingen og omfanget af personer i særlige ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation,

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 212 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Analyse af magistre i Østdanmark Januar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet 2. marts 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 7 720 Mobil tlf. 42 42 90 18 Resumé: Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet Der er stor forskel på, hvor meget man kan forvente

Læs mere

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 2015 Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. MÅLGRUPPEN I PROJEKTET OG AFGANGSRATER TIL JOB ELLER UDDANNELSE...

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre. Januar 2014

Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre. Januar 2014 Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre Januar 14 1 ARBEJDSMARKEDET FOR NYUDDANNEDE MAGISTRE Januar 14 Kraka - Danmarks uafhængige tænketank Kompagnistræde A, 3. sal 18 København K kontakt@kraka.org www.kraka.org

Læs mere

'RNXPHQWDWLRQ $08DNWLYLWHWHU PnOJUXSSHQRJGHQQHVDQYHQGHOVHDI $08NXUVHUL

'RNXPHQWDWLRQ $08DNWLYLWHWHU PnOJUXSSHQRJGHQQHVDQYHQGHOVHDI $08NXUVHUL 'RNXPHQWDWLRQ $08DNWLYLWHWHU PnOJUXSSHQRJGHQQHVDQYHQGHOVHDI $08NXUVHUL /2 $XJXVW 1 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Hovedresultater...4 4. AMU-aktivteter set i forhold

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER III.1 Indledning Uddannelse er en investering Ungdomsuddannelserne er centrale Tager for mange en studentereksamen? Udfordringer for erhvervsuddannelserne Uddannelse er en

Læs mere

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse 6. juli 2005 J.nr. 2720 bc/kr 33145949 29 e-mail bc@akf.dk Notat Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse L:\WP\FORLAG\BC\Notater\VEU.doc Forord I notatet belyses omfanget

Læs mere

Bilag om De erhvervsrettede ungdomsuddannelser i tal 1

Bilag om De erhvervsrettede ungdomsuddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om De erhvervsrettede ungdomsuddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION Udgivet

Læs mere

Værdien af Forsikringsakademiets uddannelser

Værdien af Forsikringsakademiets uddannelser MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Jonas Zielke Schaarup Amaliegade 10 1256 København K Telefon 33 43 55 00 www. forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1.

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005 STRUKTUR 2004 STRUKTUR 2004 Statistikken er i 2004 baseret på lønoplysninger for ca. 560.000 lønmodtagere på DA-området. Af de 560.000 lønmodtagere udgør voksne 518.000, hvoraf de 225.000 er funktionærer,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer

Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer 20 05 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer 6.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet... side 169 6.2 Aftaler på DA/LO-området... side 175 6.3 Løn og indkomst... side 184 6.4 Arbejdsstyrke

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Studerende i SU-uddannelser

Studerende i SU-uddannelser A N A L Y S E Studerende i SU-uddannelser støtte- og studiemæssig adfærd 1989 1997 Oktober 2000 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.su.dk ISBN: 87-90750-21-7 Forord I denne rapport redegøres

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor

Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor - En analyse på baggrund af en detaljeret uddannelsesopdeling juni 2013 Udført i samarbejde mellem og CEBR Centre for

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere