forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed Reform af førtidspension og fleksjob

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed Reform af førtidspension og fleksjob"

Transkript

1 forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed Reform af førtidspension og fleksjob Regeringen December 2010

2

3 forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed Reform af førtidspension og fleksjob Regeringen December 2010

4

5 Indhold Førtidspension og fleksjob skal nytænkes 4 Bristede forudsætninger og nye udfordringer 5 Regeringens 16 initiativer 7 En forstærket indsats skal forebygge førtidspension 9 En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer 13 Førtidspensionister skal have bedre muligheder for at få arbejde 17 Målrettet merudgiftsydelse skal skabe tættere sammenhæng mellem ydelse og behov 19

6 Førtidspension og fleksjob skal nytænkes Det er nødvendigt at nytænke hele førtidspensions- og fleksjobområdet, så ingen mennesker lades i stikken, hvis de mister arbejdsevnen. Det er særligt vigtigt, at vi gør en ekstra indsats for unge, som har et langt liv foran sig. Målet skal altid være et liv med arbejde også selvom udsigterne er lange. Udviklingen på førtidspensions- og fleksjobområdet viser, at ordningerne ikke virker, som de skal til skade for de mennesker, vi skal hjælpe personer, eller hvad der svarer til hver tiende i den erhvervsaktive alder, er i dag på førtidspension, i fleksjob eller venter på at få ét. Det er flere end forventet, da aftalen om førtidspensionsreformen blev indgået i Ekstraregningen er gjort op og lyder på 8,6 milliarder kroner om året. Samfundsøkonomisk er det en meget høj pris. Men de mange mennesker, som er sendt på førtidspension i en alt for tidlig alder, betaler en langt højere pris. Unge hører slet ikke hjemme i pensionssystemet. Siden 2000 har stadig flere unge fået tilkendt førtidspension, og det skyldes især psykiske lidelser. Det er en alarmerende udvikling. Ikke mindst, fordi mulighederne for at behandle psykiske lidelser med medicin og terapi hele tiden bliver bedre. Sygdomme, der for få år siden blev betragtet som uhelbredelige og invaliderende, kan vi i dag gøre meget for at behandle. Det er også foruroligende, at vi har en fleksjobordning, som ikke giver den nødvendige plads til dem med færrest ressourcer. Meget tyder på, at ordningen ikke i tilstrækkelig grad bliver brugt af de personer, som den er tiltænkt, nemlig personer, der ikke kan få arbejde på almindelige vilkår, fordi de har væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen. Regeringen ønsker derfor at nytænke hele området og fremlægger et udspil til en ny reform af førtidspension og fleksjob: Ingen unge under 40 år skal have førtidspension, medmindre det er helt åbenbart, at de aldrig kan få mulighed for at varetage et job. Unge skal i stedet have en sammenhængende, støttende og tålmodig indsats i et udviklingsforløb. Fleksjob skal være midlertidige, og ordningen skal målrettes personer med færrest ressourcer. Førtidspensionister skal have bedre muligheder for at komme i arbejde. Regeringens holdning er klar. De, der kan, skal tage ansvar for sig selv. Så de, der har behov, kan få en hjælpende hånd til at komme videre i livet. Målet med det nye udspil er, at færre specielt unge får tilkendt førtidspension, at fleksjob bliver målrettet personer med væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen, og at arbejdsmarkedet bliver mere rummeligt, så flere i stedet får og fastholder et job på ordinære vilkår. Skal vi nå det mål, er det nødvendigt at se på vores ordninger under ét. Førtidspension, fleksjob og rummelige vilkår på arbejdsmarkedet skal supplere hinanden, så vi på bedste vis kan tage hånd om personer, der har forskellige grader af nedsat arbejdsevne. 4 forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed

7 Bristede forudsætninger og nye udfordringer Forudsætningerne for hele førtidspensionsreformen fra 2000 er skredet. Langt flere personer er på førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse end forventet. Og vi bruger i dag langt flere penge på de tre ordninger, end man forestillede sig, da man lavede førtidspensionsreformen i Det indgik som en del af reformen, at aftalepartierne forpligtede sig til at finde en løsning, hvis forudsætningerne bristede. Det er det ansvar, regeringen nu lever op til ved at nytænke førtidspension og fleksjob. Ud over forudsætninger, der har vist sig ikke at holde, er der også opstået nye udfordringer, som skærper behovet for at nytænke ordningerne. Flere unge med psykiske lidelser får førtidspension De seneste 10 år har stadigt flere personer fået førtidspension som følge af en psykisk lidelse. Det gælder godt halv delen af dem, som i dag får tilkendt førtidspension. I 2001 var det kun knap hver tredje. Blandt personer under 40 år kommer mere end syv ud af ti på førtidspension på grund af en psykisk lidelse. For unge i tyverne er det godt otte ud af ti. Personer, der får tilkendt førtidspension, bliver yngre og yngre. Andelen af personer under 40 år, der får tilkendt førtidspension, har været stigende i de senere år. I dag er mere end hver fjerde nye førtidspensionist under 40 år. Gennemsnitsalderen for nye førtidspensionister er faldet fra 48 år til 46 år over en tiårig periode. Et fald i gennemsnitsalderen med to år betyder, at flere personer på lang sigt vil modtage førtidspension, og udgifterne vil stige med yderligere fire milliarder kroner årligt. Fleksjobordningen bliver ikke brugt af de personer, den var tiltænkt Meget tyder på, at fleksjobordningen ikke alene bliver brugt af de personer, den var tiltænkt. Nemlig personer med væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen. Samtidig bliver mere ressourcestærke personer fastholdt i ordningen. Det hænger sammen med, at personer, som er ansat i fleksjob ikke har en tilskyndelse til at øge arbejdsmængden i fleksjobbet eller helt skifte det ud med et almindeligt job, fordi lønnen er den samme uanset arbejdstid. Det er på trods af, at flere har fået det bedre. En undersøgelse fra DISCUS viser, at hver femte fleksjobansatte vurderer, at de har fået det bedre, siden de blev visiteret til et fleksjob. Det gælder særligt personer med psykiske lidelser, hvor hver tredje vurderer, at de har fået det bedre. Mellem 10 og 15 procent af arbejdsgiverne oplever også, at deres fleksjobansatte har fået det bedre. Virksomheder får i dag de største offentlige tilskud til fleks jobansatte, som i forvejen har en høj indkomst. Tilskuddet er i gennemsnit kroner til de fem procent fleksjobansatte, der har de højeste indkomster i gennemsnit har de en årsindkomst inklusive pension på knap kroner. Til sammenligning er tilskuddet til de fem procent fleksjobansatte med de laveste indkomster knap kroner. Mange af dem, der er visiteret til fleksjob, kan ikke få et arbejde og modtager derfor ledighedsydelse. Det gælder lige nu for ca personer. Det kan ikke betale sig for en arbejdsgiver at ansætte personer i fleksjob, som kun kan arbejde få timer om ugen. Personer med meget begrænset arbejdsevne kommer derfor slet ikke ind i ordningen og ender i stedet ofte på førtidspension. forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed 5

8 6 forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed

9 Regeringens 16 initiativer Oversigt over regeringens initiativer på førtidspensions- og fleksjobområdet En forstærket indsats skal forebygge førtidspension 1. Udviklingsforløb for unge 2. Kampagne, guide og forsøg med udviklingsforløb 3. Efteruddannelse for medarbejdere i jobcentrene 4. Efteruddannelse for lægekonsulenter 5. Efteruddannelse for socialforvaltninger om førtidspension 6. Hotline til psykiater for sagsbehandlere i jobcentrene 7. Kommunerne får nedsat refusion for førtidspension til 20 procent En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer 8. En målrettet og mere rummelig fleksjobordning 9. Lempeligere sanktionsregler for modtagere af ledighedsydelse 10. Bedre forebyggelse af langtidsledighed blandt fleksjobvisiterede 11. En mere aktiv indsats for ledige fleksjobvisiterede 12. Den statslige fleksjobordning afskaffes for nye visitationer Førtidspensionister skal have bedre muligheder for at få arbejde 13. Mulighed for tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til førtidspensionister 14. Mulighed for udviklingsforløb til førtidspensionister under 40 år Målrettet merudgiftsydelse skal skabe tættere sammenhæng mellem ydelse og behov 15. De faste ydelsessatser for merudgiftsydelse ændres, og bagatelgrænsen reguleres 16. Mulighed for merudgiftsydelse til alle personer med borgerstyret personlig assistance forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed 7

10 8 forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed

11 En forstærket indsats skal forebygge førtidspension Når vi i dag sender unge på livsvarig pension, kan det i situationen umiddelbart virke som en rigtig løsning. Men på længere sigt svigter vi de unge, hvis vi ikke gør en ekstra indsats for at hjælpe dem med at få eller genvinde arbejdsevnen og muligheden for et liv med arbejde. Derfor er det bekymrende, at der i de senere år har været en stor stigning i antallet af personer under 40 år, som kommer på førtidspension på grund af en psykisk lidelse. Ikke mindst, når sundhedsfaglige specialister i de senere år har påpeget, at mange af de unge med tiden vil kunne komme til at klare sig selv. Og selv hvis unge med psykiske lidelser i dag får det bedre, viser erfaringer, at stort set ingen unge forlader førtidspension, når de først har fået den tilkendt. Regeringens udgangspunkt er, at ingen unge skal på førtidspension. Vi vil derfor forebygge førtidspension med en sammenhængende, støttende og tålmodig indsats for alle under 40 år. Unge, hvor det er helt åbenbart, at de aldrig bliver i stand til at få et liv med arbejde, skal naturligvis stadig have førtidspension. Det gælder fx personer med multiple funktionsnedsættelser og svære hjerneskader. Men for alle andre under 40 år bliver førtidspension erstattet af et udviklingsforløb. Regeringen ønsker at skabe plads og forståelse for den enkeltes situation. Der skal være plads til, at der i perioder er mere fokus på for eksempel behandling og ikke kun en mere traditionel og aktiv beskæftigelsesindsats. Og der skal være forståelse for, at indsatsen kan være nødvendig over en længere periode, før der er udsigt til, at arbejdsevnen bliver bedre. I både kommuner, regioner og praksissektoren er der i dag en bred anerkendelse af, at en sammenhængende indsats på tværs af sektorer er nødvendig for at hjælpe unge bedst muligt. Alligevel må vi konstatere, at der ikke altid bliver fulgt godt nok op på unges situation, og at de ofte risikerer at falde mellem to stole. Derfor skal vi blive bedre til at koordinere de mange eksisterende tilbud i beskæftigelsessystemet, på sundhedsområdet og på det sociale område. Tilbud om behandling og støtte er i de senere år blevet udvidet og forbedret på både sundhedsområdet og det sociale område. Der er tilført betydelige økonomiske ressourcer til en gradvis udbygning af kapaciteten med det mål at nedbringe ventetiden på undersøgelse og behandling. Senest har satspuljepartierne besluttet at afsætte midler til at udvikle et såkaldt lær-at-leve-med - program, der vil give personer med angst eller depression et effektivt og velafprøvet værktøj til at håndtere hverdagen. Midlerne og mulighederne er derfor allerede til stede i dag, men der er behov for nye og bedre rammer. forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed 9

12 Unge hører ikke hjemme i pensionssystemet Regeringen foreslår: Initiativ 1 Udviklingsforløb for unge Personer under 40 år kan ikke få tilkendt førtidspension, medmindre det er helt åbenbart, at de aldrig bliver i stand til at få et liv med arbejde. Unge skal i stedet have et særligt individuelt tilrettelagt udviklingsforløb, der strækker sig over et til fem år. Mange unge har behov for og skal have en langvarig hjælp. Derfor vil det ofte være nødvendigt med flere udviklingsforløb. Indsatsen fortsætter så længe, der er udsigt til, at den unge kan få det bedre. Målet med udviklingsforløbene er, at en tværfaglig indsats skal hjælpe unge videre i livet, så de på sigt kan komme i arbejde eller i gang med en uddannelse. Indsatsen kan indeholde både beskæftigelsesrettede, sociale og sundhedsmæssige tiltag. Det væsentlige er, at forløbene tager højde for, at mange unge vil have brug for en sammenhængende, vedholdende og tålmodig indsats, hvor der ikke kun er fokus på job og uddannelse, men også på behandling og udvikling af sociale kompetencer. Et udviklingsforløb kan fx indeholde psykologhjælp, coaching-forløb, lær at leve med -kurser for unge med angst og depression, virksomhedspraktik, mentor, vejlednings- og opkvalificeringskurser. Det kan også være behandling for stofmisbrug, behandling hos læge eller i psykiatrien. Tilbud fra frivillige organisationer kan også inddrages i forløbene, fx rådgivning om afvikling af gæld eller deltagelse i selvhjælpsgrupper. Personer over 40 år skal tilbydes ét udviklingsforløb på op til fem år, hvis kommunen vurderer, at personen på længere sigt kan få det bedre og blive i stand til at arbejde. Herefter skal kommunen tage stilling til, om personen skal have tilkendt førtidspension. Jobcentrene får ansvaret for at udarbejde en udviklingsplan for den enkelte og koordinere indsatsen i udviklingsforløbene. Det indebærer, at jobcentrene i tæt dialog med de relevante myndigheder skal følge op på og tirettelægge indsatsen i udviklingsplanen, så tilbuddene i de forskellige sektorer bliver brugt på den rigtige måde og i den rigtige rækkefølge, og at ingen falder ud og bliver glemt. Jobcentrene får også et ansvar for at understøtte og undersøge, hvilke tilbud i andre sektorer der kan forbedre den unges arbejdsevne. Det kan fx betyde hjælp med kontakten til de relevante myndigheder, der kan tilbyde den unge misbrugs- eller alkoholbehandling, udredning på et sygehus eller kontakt til den praktiserende læge. Regeringen lægger op til, at forsørgelsesniveauet skal være en individuel ydelse, som tager afsæt i den ydelse, den enkelte modtog forud for udviklingsforløbet, idet der fastsættes en minimumssats i særlige tilfælde. 10 forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed

13 Initiativ 2 Kampagne, guide og forsøg med udviklingsforløb Beskæftigelsesministeriet udarbejder en opstartspakke til kommunerne, som skal sikre, at udviklingsforløbene får den bedst mulige start. Pakken skal blandt andet indeholde en opstartskampagne og en guide til jobcentre og socialforvaltninger for at styrke og systematisere ind satsen for unge, der skal deltage i udviklingsforløb. Der skal også sættes et forsøg i gang i flere jobcentre for at udvikle nye metoder, og der skal evalueres, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Initiativ 3 Efteruddannelse for medarbejdere i jobcentrene Medarbejdere i jobcentrene skal opkvalificeres, så de kan tilrettelægge udviklingsforløb for unge med psykiske lidelser. Initiativ 4 Efteruddannelse for lægekonsulenter Kommunale lægekonsulenter skal tilbydes efteruddannelse om psykiske lidelser, herunder behandlingsmuligheder og prognoser for helbredelse. Initiativ 5 Efteruddannelse for socialforvaltninger om førtidspension Der udbydes en række kursusforløb for sagsbehandlere. Forløbene skal forbedre sagsbehandlingen på førtidspensionsområdet generelt og skabe fokus på, hvad de nye regler om udviklingsforløb og fleksjob vil betyde for tilkendelse af førtidspension. Initiativ 6 Hotline til psykiater for sagsbehandlere i jobcentrene En hotline til en psykiater skal sikre, at medarbejdere i jobcentrene får mulighed for at kontakte lægefaglig ekspertise på det psykiatriske område. Initiativ 7 Kommunerne får nedsat refusion for førtidspension til 20 procent Kommunernes refusion af udgifter til førtidspension skal sættes ned fra 35 til 20 procent. Det vil blandt andet give kommunerne en øget tilskyndelse til at styrke den forebyggende indsats, så alle får hjælp til at komme tilbage til arbejdsmarkedet og ikke ender på en førtidspension i utide. forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed 11

14 12 forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed

15 En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer Fleksjobordningen er i dag en varig tilskudsordning, og tilgangen til ordningen har været meget høj og også så høj, at mange, der visiteres til et fleksjob, slet ikke kan finde ét. Det kan virke paradoksalt, at vi låser så mange mennesker og specielt unge fast i en varig ordning, når vi ved, at der er gode muligheder for, at mange med tiden får det bedre. Og det virker endnu mere paradoksalt, når vi ved, at der faktisk i dag er flere og flere personer i fleksjob, der aldrig forlader ordningen, heller ikke selv om de selv synes, at de ikke længere har problemer med hverken helbred eller arbejdsevne. Der er i dag en række forhold, der peger på, at nogle af de personer, der i dag er ansat i fleksjob, reelt ville kunne klare et job på almindelige vilkår. Ordningen trækker så at sige personer væk fra det ordinære arbejdsmarked og ind i job med store offentlige tilskud. Det sker på bekostning af personer med de færreste ressourcer. Regeringen lægger derfor op til, at fleksjobordningen ikke længere skal være en varig ordning, og at den målrettes personer med færrest ressourcer. Der er brug for en ordning, som giver ansatte i fleksjob de rette tilskyndelser til at øge arbejdsmængden i fleksjobbet eller helt skifte det ud med et almindeligt job, hvis de over tid får det bedre. I dag har de ikke nogen tilskyndelse til at arbejde mere, fordi lønnen er den samme uanset arbejdstid. Derfor er det nødvendigt at ændre den grundlæggende tilskudsmodel, så der er bedre sammenhæng mellem indkomst og arbejde. Det skal være sådan, at den samlede indkomst stiger, hvis den fleksjobansatte kan arbejde lidt mere eller får det så godt, at det er muligt at blive ansat i job på ordinære vilkår. På den måde giver ordningen automatisk mere plads til de knap så ressourcestærke personer. En ændret tilskudsmodel skal naturligvis tage højde for, at arbejdsgiverne fortsat skal kompenseres for medarbejdernes manglende arbejdsevne, og at personer i et fleksjob har et samlet forsørgelsesgrundlag på et rimeligt niveau. I den nuværende ordning kan det ikke betale sig for en arbejdsgiver at ansætte personer med meget begrænset arbejdsevne i et fleksjob. Arbejdsgiveren skal betale mindst en tredjedel af den fleksjobansattes løn. Fleksjobberen skal altså mindst kunne arbejde 12 timer om ugen, før det typisk kan betale sig for arbejdsgiveren. Personer, der kun kan arbejde under 12 timer, holdes derfor ude af ordningen. Endelig skal virksomheder have et større medansvar for at fremme det rummelige arbejdsmarked og ikke mindst for at forbedre medarbejdernes arbejdsevne. Derfor er der også brug for, at vi med ordningen sender et klart signal til virksomhederne om, at vi er glade for, at de fastholder medarbejdere, som mister noget af arbejdsevnen, på arbejdspladsen i et fleksjob. Men vi bliver også nødt til at opfordre virksomhederne til at overveje alternativer til fleksjobbet og drøfte det løbende med medarbejderen. Måske kan medarbejderen i stedet ansættes efter overenskomsternes sociale kapitler, hvor der er mulighed for at indrette løn- og arbejdsvilkår, så de tager højde for medarbejderens skånebehov. På den måde er virksomhederne og arbejdsmarkedets parter med til at sikre et mere rummeligt arbejdsmarked, hvor der er plads til personer med nedsat arbejdsevne uden offentlig indblanding og støtte. forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed 13

16 Fleksjob skal hjælpe mennesker videre Regeringen foreslår: Initiativ 8 En målrettet og mere rummelig fleksjobordning Der indføres en ny fleksjobordning, hvor fleksjob bliver midlertidige og baseret på en ny tilskudsmodel. Det første fleksjob kan kun bevilliges for en femårig periode. Det gælder alle uanset alder. Personer under 40 år kan, hver gang perioden udløber, få bevilliget et nyt fleksjob for en femårig periode, hvis kommunen igen vurderer, at personen er berettiget til et fleksjob. Personer over 40 år kan efter det første fleksjob få bevilliget et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at personen aldrig kommer til at kunne få et job på det ordinære arbejdsmarked. I den nye fleksjobordning indføres der også en ny tilskudsmodel. Den fleksjobansatte får løn for det antal timer, personen arbejder, og lønnen bliver suppleret op med et tilskud fra det offentlige. Tilskuddet kan højest svare til den maksimale dagpengesats cirka kroner om året. Tilskuddet bliver reguleret med størrelsen af lønnen. Det betyder, at de største tilskud i modsætning til i dag bliver givet til personer med den laveste løn. Figur 1A Indkomst for en fleksjobansat i den nuværende fleksjobordning Samlet indkomst pr. måned Arbejdsgiverbetaling Kilde: Egne beregninger. Arbejdsgiverbetaling Tilskud Figur 1b Indkomst for en fleksjobansat i en målrettet og mere rummelig fleksjobordning Samlet indkomst pr. måned Arbejdsgiverbetaling Arbejdsgiverbetaling Tilskud Kilde: Egne beregninger. 14 forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed

17 Den nye tilskudsmodel vil give fleksjobansatte større tilskyndelse til at arbejde mere. Når de arbejder mere, bliver lønnen fra arbejdsgiveren højere. Tilskuddet fra det offentlige falder, jo mere de tjener, men ikke lige så meget, som lønnen stiger. Derfor bliver den samlede indkomst større, og det vil bedre kunne betale sig at arbejde flere timer. Arbejdsgiveren skal sammen med medarbejderen i fleksjob og kommunen udarbejde en jobplan, hvor målet er et job på ordinære vilkår, når fleksjobbet udløber. Derudover skal personer, der er ansat inden for et overenskomstdækket område, have en ansættelseskontrakt efter overenskomstens sociale kapitler i minimum 12 måneder, før de kan få et fleksjob på deres hidtidige arbejdsplads. Endelig skal kommunernes refusion for løntilskuddet i fleksjob sættes ned, så kommunerne får større tilskyndelse til at hjælpe den enkelte i et ordinært job frem for fleksjob. I dag får kommunerne refunderet 65 procent af udgifterne til et fleksjob. Det sættes ned til 50 procent af udgifterne til det første midlertidige fleksjob og 30 procent af udgifterne til de efterfølgende fleksjob. Initiativ 9 Lempeligere sanktionsregler for modtagere af ledighedsydelse Ledighedsydelse svarer i vidt omfang til arbejdsløshedsdagpenge, da begge dele er forsørgelse til ledige. Der er dog den klare forskel, at modtagere af ledighedsydelse ikke står til rådighed for ordinært arbejde på fuld tid. Reglerne for ledighedsydelse ligger på mange områder tæt op ad reglerne for dagpenge. Det skal også være tilfældet med sanktionen, når modtagere af ledighedsydelse siger deres job op eller ikke deltager i aktivering. Sanktionen skal derfor som i dagpengereglerne være en karantæne på tre uger første gang og tab af ledighedsydelse anden gang. I dag mister man retten til ledighedsydelse allerede første gang, man selv siger sit job op. Initiativ 10 Bedre forebyggelse af langtidsledighed blandt fleksjobvisiterede Kommunerne skal forebygge, at personer, der er visiteret til fleksjob, bliver langtidsledige. Derfor ændres og forenkles refusionsreglerne. Initiativ 11 En mere aktiv indsats for ledige fleksjobvisiterede Ledige, som er visiteret til et fleksjob, har brug for tidlig støtte og hjælp til at komme fra ledighed til beskæftigelse. De skal have aktive tilbud efter 13 uger og herefter hver sjette måned. De skal også tilmeldes Jobnet og være aktivt arbejdssøgende. Reglerne skal være ens for alle, når de bliver visiteret til fleksjobordningen. Initiativ 12 Den statslige fleksjobordning afskaffes for nye visitationer Den statslige fleksjobordning er en overbygning på den almindelige fleksjobordning. Den statslige fleksjobordning indebærer, at statslige arbejdspladser kan få refunderet en større del af lønudgiften end andre arbejdsgivere. Arbejdspladser i staten bør have samme ansvar og øko nomiske tilskyndelser til at fremme det rummelige arbejds marked som andre arbejdsgivere. Derfor skal den statslige fleksjobordning afskaffes for nye fleksjob. Fremover skal statens arbejdsgivere være omfattet af den almindelige fleksjobordning, hvor den nye tilskudsmodel generelt vil fremme, at arbejdspladserne får større tilskyndelser til at hjælpe flere fleksjobansatte i et job på almindelige vilkår. forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed 15

18 16 forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed

19 Førtidspensionister skal have bedre muligheder for at få arbejde Som førtidspensionist skal man have mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, hvis man har lyst. Flere projekter viser, at mange nuværende førtidspensionister ønsker at arbejde i begrænset omfang ved siden af deres pension enten på det ordinære arbejdsmarked, i et fleks job eller i et job med løntilskud til førtidspensionister (tidligere skånejob). Derfor vil regeringen gøre det nemmere for kommunerne at give førtidspensionister tilbud og vejledning om deres muligheder, hvis de selv ønsker det. Mange af de førtidspensionister, der er i job, har gode erfaringer med at bruge deres menneskelige og faglige ressourcer på arbejdsmarkedet, og jobbet kan være med til at fjerne fokus fra deres sygdom eller handicap og give et andet indhold i dagligdagen. En opgørelse viser, at de førtidspensionister, der får et job med løntilskud, har det gennem længere tid. Af de cirka førtidspensionister, der havde et job med løntilskud i 2008, havde 38 procent jobbet i over fem år. Det viser, at førtids pensionister både har lyst og kræfter til at være i job, når de først har fået foden inden for på arbejdsmarkedet. Regeringen foreslår: Initiativ 13 Mulighed for tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til førtidspensionister Førtidspensionister, der selv ønsker det, skal kunne modtage tilbud om vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik fra kommunen. De får desuden ret til tre afklaringssamtaler og hjælp til at søge job af en jobkonsulent i jobcenteret. Det er kommunen, der vurderer, om tilbuddene er relevante for den enkelte. Initiativ 14 Mulighed for udviklingsforløb til førtidspensionister under 40 år Førtidspensionister under 40 år skal have mulighed for at deltage i et udviklingsforløb, hvis de selv ønsker det, og hvis kommunen vurderer, at det kan bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. Førtidspensionister skal derfor have flere muligheder for at udvikle og afprøve deres arbejdsevne og være aktive i job, eventuelt med løntilskud, hvis helbredet til lader det, og de selv ønsker det. Førtidspensionister, der selv ønsker at komme tilbage i job, har meget forskellige behov og forudsætninger. Nogle pensionister har brug for afklaring af egne ressourcer og jobønsker, mens andre selv kan finde et arbejde. Beskæftigelsessystemet skal derfor indrettes sådan, at kommunerne kan tilbyde førtidspensionister at deltage i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det forudsætter, at tilbuddet vil forbedre førtidspen sionistens beskæftigelsesmuligheder, og at de selv ønsker at deltage. forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed 17

20 18 forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed

21 Målrettet merudgiftsydelse skal skabe tættere sammenhæng mellem ydelse og behov Med førtidspensionsreformen fra 2000 fik personer mellem 18 år og folkepensionsalderen, og herunder nye førtidspen sionister, adgang til at søge om at få dækket nødvendige merudgifter, der følger af en varig nedsættelse i funk tionsevnen (merudgiftsydelse). Det kan for eksempel være udgifter til medicin eller særlig kost, hvis udgifterne ikke er dækket af andre ordninger. De nuværende satser for merudgiftsydelse betyder, at der i dag er en række personer, som bliver overkompenseret, fordi minimumsbeløbet, der udbetales, er kroner om måneden. Hvis man har udgifter for fx 800 kroner om måneden, får man alligevel kroner. Omvendt er der også personer, der med de nuværende satser bliver underkompenseret. Pengene, de får i merudgiftsydelse, dækker altså ikke alle deres udgifter. De nuværende regler betyder også, at ikke alle førtidspensionister på den gamle ordning har ret til merudgiftsydelse, selv om de kan have præcis de samme behov for hjælp. Regeringen ønsker derfor at sikre en tættere sammenhæng mellem ydelse og behov, og at alle førtidspensionister, der samtidig modtager kontant tilskud til at ansætte handicaphjælpere, ligestilles i forhold til adgangen til at modtage merudgiftsydelsen. Regeringen foreslår: Initiativ 15 De faste ydelsessatser for merudgiftsydelse ændres, og bagatelgrænsen reguleres De faste ydelsestrin afskaffes. Merudgiftsydelsen udmåles i stedet på baggrund af de sandsynliggjorte merud gifter, og der rundes op til nærmeste hele 100 kroner. Derved begrænses muligheden for overkompensation i væsentligt omfang, og den indbyggede mulighed for underkompensation, som findes i de eksisterende regler, bliver fjernet. Herudover skal bagatelgrænsen bevares, men den skal fremover reguleres med satsreguleringsprocenten, så bagatelgrænsen følger den almindelige lønudvikling. Initiativ 16 Mulighed for merudgiftsydelse til alle personer med borgerstyret personlig assistance Personkredsen, der kan modtage merudgiftsydelse, skal justeres for at sikre ligestilling mellem alle førtidspensionister, der modtager tilskud til at ansætte handicaphjælpere. Derfor skal førtidspensionister på gammel ordning, der modtager tilskud efter 95 i serviceloven, også kunne få merudgiftsydelse. forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed 19

22 20 forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed

23 Forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed Reform af førtidspension og fleksjob December 2010:41 Publikationen kan hentes på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: Den kan bestilles og hentes gratis hos: Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K Telefon: ISBN trykt publikation ISBN elektronisk publikation Design BGRAPHIC Tryk Rosendahls Schultz Grafisk Oplag 1.000

24

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Møde 23. januar 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1

Møde 23. januar 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Handicaprådet Referat Møde 23. januar 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat 1 2 Indkommet post 1 3 Rapport med retningslinjer for omgang med beboernes penge 1 4 Status

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer:

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer: Fakta om regeringens 16 initiativer En forstærket indsats skal forebygge førtidspension: 1. Udviklingsforløb for unge 2. Kampagne, guide og forsøg med udviklingsforløb 3. Efteruddannelse for medarbejdere

Læs mere

Reform af fleksjob. Temamøde om føp/fleksjobreformen 19. december 2012. Kontorchef Kirsten Brix Pedersen

Reform af fleksjob. Temamøde om føp/fleksjobreformen 19. december 2012. Kontorchef Kirsten Brix Pedersen Reform af fleksjob Temamøde om føp/fleksjobreformen 19. december 2012 Kontorchef Kirsten Brix Pedersen Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Dato:

Læs mere

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Reform af fleksjob intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Jobcenterchefmøde d. 2. december

Jobcenterchefmøde d. 2. december 1 Jobcenterchefmøde d. 2. december Dagsorden 13.00-14.00 Den aktuelle beskæftigelsespolitik v/karl Schmidt 14.00-14.15 Pause 14.15-15.15 Kvalitet i aktiveringsindsatsen 15.15-15.30 Eventuelt 2 Flexjob

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 18. december 2013 indgået aftale om en reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv.

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Seminar i Arbejdsmarkedskommissionen Thomas Mølsted Jørgensen Juni 2008 1 Andelen af modtagere af sygedagpenge, der ender

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

DET KAN SKE. for alle

DET KAN SKE. for alle DET KAN SKE for alle Indhold 4 Arbejdsfastholdelse 6 Ret og Pligt (arbejdsevne) 9 Kan jeg sige nej til et arbejde? 10 Hvad er et rimeligt arbejde? 12 Redskaber 17 Nyttige hjemmesider 18 Kontakt 2 Farum

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer 7. november 2013 Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer Resumé Efter 18 måneder på ledighedsydelse har mange fleksjobvisiterede mistet troen på at komme i job og samtidig modtager kommunen

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale for en voksne med cystisk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Status på arbejdet med ressourceforløb... 3 2. Målgruppen for

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Faglig Temadag 20. november 2012 Reform af førtidspension og fleksjob Anette Larsen Socialfaglig konsulent Mål for reformen Flest mulige i arbejde og størst mulige

Læs mere

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 19 Offentligt O V E R S I G T Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

Ændringer i reglerne for seniorførtidspension

Ændringer i reglerne for seniorførtidspension Sagsnr. 15-1295 Vores ref. csoe Den 6. januar 2016 Ændringer i reglerne for seniorførtidspension Seniorførtidspensionsordningen blev udarbejdet som en del af tilbagetrækningsreformen og blev lanceret som

Læs mere

Antal fleksjob i vækst

Antal fleksjob i vækst Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 18, 24. september 2013 Antal fleksjob i vækst, side 1 Flest kvinder i ressourceforløb, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side 6 Antal

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

Reglerne om sygedagpenge skal afbureaukratiseres

Reglerne om sygedagpenge skal afbureaukratiseres NOTAT 13. juni 2008 Reglerne om sygedagpenge skal afbureaukratiseres Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske aftaler.

Læs mere

NOTAT. Svar på de 12 konkrete spørgsmål

NOTAT. Svar på de 12 konkrete spørgsmål NOTAT $ T1 T Svar på de 12 konkrete spørgsmål September 2015 J.nr.2015-4148 Her finder I svar på jeres 12 spørgsmål. Indledningsvist vil jeg gerne understrege, at: Det er kommunerne, der vurderer den enkelte

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Indledning: Den nye fleksjobordning:

Indledning: Den nye fleksjobordning: Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2013:37 af 17. April 2013 Nye regler om fleksjob Løn- og ansættelsesvilkår mv. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - 70e skal anvendes ved fastsættelse af lønog

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til 2008/1 LSF 165 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0003788 Fremsat den 12. marts 2009 af

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet:

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: Regeringen har nedsat et ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet. Mennesker med en arbejdsskade skal have mere hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob.

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. A s s e n s Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Journal nr.: Sagsbehandler: 23. juli 2009 Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. Resume Lavkonjunkturen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Status på fleksjobordningen efter lovændring pr. 1. januar

Status på fleksjobordningen efter lovændring pr. 1. januar Punkt 6. Status på fleksjobordningen efter lovændring pr. 1. januar 2013.. 2013-14582. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at at status på fleksjobordningen

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

TEMA Reform af Førtidspension og Fleksjob BSU - 25.02.2014

TEMA Reform af Førtidspension og Fleksjob BSU - 25.02.2014 TEMA Reform af Førtidspension og Fleksjob BSU - 25.02.2014 Fra erhvervsevne til arbejdsevne Det rummelige arbejdsmarked og førtidspensionsreform fra 2001 Flest muligt beskæftiges på det ordinære arbejdsmarked,

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev nr. 9 Indhold: SJH fortsætter 1 Neuropsykologiske forløb... 2 Beskæftigelsesministeren besøger SJH 3 Nyt om mentorordningen 4 Hvor findes om hjælpemidler

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a.

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Januar 2012 Retsregler om tilkendelse af fleksjob Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang juni 2009

Nyhedsbrev 2. årgang juni 2009 2. årgang juni 2009 nr. 7 Indhold: Lovstof Årsberetning 2008 Konklusion fra Årsberetning 3 idéer God sommer 1 3 6 7 8 1. Kort nyt: Vidste du at: Førtidspensionsområdet er overført til Beskæftigelsesmisteriet.

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Da der d. 5.april 2011 blev afholdt et fælles temamøde for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgene blev det aftalt, at der

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked - inkl. bilag Maj 2007 Socialministeriet Beskæftigelsesministeriet Finansministeriet 2 REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension Punkt 10. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension 2014-24969 Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget fremsender til byrådets orientering resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens Departementschefens sekretariat Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative)

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig FLEKSJOB Det betyder fleksjobreformen for dig 9 Fleksjobreformen, som trådte i kraft 1. januar 2013, ændrer ikke på kriterierne for fleksjob. Vil du i betragtning til et fleksjob, er det fortsat et krav,

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D FLEKSJOB OG SKÅNEJOB E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D OGSÅ MULIGE I FOLKEKIRKEN 2 Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K B o rch Try k G R A F I S K DESIGN Design Factory PAPIR A

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl.

Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl. Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A DK-2300 København S T +45 72 14 20 00 E star@star.dk www.star.dk www.borger.dk 30. juni 2014 J.nr. 2014-0019696

Læs mere

Revalidering Personkreds Fører revalidering til ordinært arbejde?

Revalidering Personkreds Fører revalidering til ordinært arbejde? Revalidering Hvis en borger har begrænsninger i sin arbejdsevne, kan en mulighed være at få tilbudt revalidering. Revalidering kan bestå af erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Tillykke med dit nye fleksjob: I forbindelse med din ansættelse bedes du være opmærksom på følgende. Hvor lang tid kan jeg være ansat i fleksjob:

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

24 anbefalinger om udviklingsforløb

24 anbefalinger om udviklingsforløb Forligskredsen vedr. førtidspension 24 anbefalinger om udviklingsforløb Regeringen har foreslået at førtidspension for unge under 40 år skal erstattes af udviklingsforløb. Forslagene forhandles i forligskredsen

Læs mere

Kræft i gang med hverdagen

Kræft i gang med hverdagen SOLRØD KOMMUNE Kræft i gang med hverdagen Støttemuligheder til kræftramte og deres pårørende i Solrød Kommune Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand Telefon: 56182000 (telefonomstilling) www.solrod.dk

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg

Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg 08-0689 - JEHØ - 15.04.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 3336 8800 Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg FTF s vurdering af L21 i henhold til formålet med loven:

Læs mere

I nedenstående gives en status for fleksjobambassadørernes arbejde fra april-oktober 2013.

I nedenstående gives en status for fleksjobambassadørernes arbejde fra april-oktober 2013. 1 Status for fleksjobambassadørindsatsen Førtidspensions- og fleksjobreformen trådte i kraft d. 1. januar 2013. Hensigten med reformen er bl.a., at flest mulige skal beholde kontakten med arbejdsmarkedet

Læs mere

Målgruppe for beskæftigelsesindsatsen

Målgruppe for beskæftigelsesindsatsen Målgruppe for beskæftigelsesindsatsen DATO: 18. Marts 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Analysen

Læs mere

Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede.

Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede. Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Den 21. september 2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede Kære Carl Jeg vil endnu engang

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLETS GUIDELINES FOR. FLEKSJOBBERES LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR Juni 2013

SUNDHEDSKARTELLETS GUIDELINES FOR. FLEKSJOBBERES LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR Juni 2013 SUNDHEDSKARTELLETS GUIDELINES FOR FLEKSJOBBERES LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR Juni 2013 Nye regler for fleksjobbere pr. 1. januar 2013 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som gennemfører fleksjobreformen,

Læs mere

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet 9. maj 2012 Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet Dette notat indeholder grundlaget for Silkeborg Kommunes administration af sygedagpengeområdet. Notatet beskriver de centrale retningslinjer

Læs mere