SAMMENLIGNENDE OPSTILLING AF FADERVOR, INDSTIFTELSESORDENE OG DEN ARONITISKE VELSIGNELSE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMMENLIGNENDE OPSTILLING AF FADERVOR, INDSTIFTELSESORDENE OG DEN ARONITISKE VELSIGNELSE."

Transkript

1 SAMMENLIGNENDE OPSTILLING AF FADERVOR, INDSTIFTELSESORDENE OG DEN ARONITISKE VELSIGNELSE. Af Holger Villadsen Udarbejdet i 1992 i forbindelse med et bispemøde i Løgumkloster april Opstillingen er kronologisk, fra reformationstiden og til i dag. I venstre spalte anføres tekstformen ifølge bibeloversættelserne og i højre spalte den tilsvarende form ifølge liturgisk kildemateriale (alterbøger, ritualbøger, gudstjenesteordninger). Opstillingen gør langt fra krav på at være komplet, men kun på at repræsentere hovedpunkterne i den historiske udvikling. Der har det meste af tiden været forskelle mellem bibelformen og den liturgiske form. Samtidigt ser der ud til at være tale om en gensidig påvirkning og en stigende konvergens. Det er så vidt jeg kan se først i dette århundrede, at der har været tale om fuldstændigt sammenfald mellem bibelform og liturgisk form, hvad angår Fadervor og Velsignelsen. Indstiftelsesordene har i liturgien hele tiden været en selvstændigt udformet tekst. Påvirkningerne ser også ud til her at være gået begge veje Fadervor (Matt. 6,9-13) Bibelform Liturgisk form Haandbog, Malmø 1535 Fader vor du som est y hymmellin helligt worde dit naffn tilkomme oss dit rige vorde din vilie som y hymmelin oc saa paa iorden Giff os y dag wort daglige brødt Oc forlade oss wore synder som wy forlade wore skyldener / Oc ledt oss icke y frestelse Men frelss oss fra dett onde. Amen. Holger Villadsen: Bibelanvendelsen i liturgien (april 1992) LN-01, side 1

2 Chr. III s Bibel 1550 Vor Fader i Himmelen. Helligt vorde dit Naffn. Tilkomme dit Rige. Vorde din Villie / paa Jorden som i Himmelen. Giff oss i dag vort daglige Brød. Oc forlad os vor skyld / som wi forlade vore Skyldener. Oc leed oss icke i fristelse. Men frelss os fra ont. Thi Rigit er dit /oc Krafft / oc Herlighed i ewighed. Amen. Palladius Alterbog 1556 (nadver) Fader vor du som est i himmelen / helligt vorde dit Naffn / tilkomme dit Rige / vorde din vilie her paa Jorden som hand er i himmelen / giff oss i dag vort daglige Brød oc forlad oss vor skyld som wi forlade vore skyldener / Leed oss icke udi fristelse / Men frels oss fra ont. Amen. Palladius Alterbog 1556 (dåb) Fader vor som est i himmelen. Helligt vorde dit Naffn. Tilkomme dit Rige. Vorde din Villie paa Jorden som i Himmelen. Giff oss i dag vort daglige Brød. Oc forlad oss vor skyld / som wi forlade vore skyldener. Oc leed oss icke i fristelse / Men frelss oss fra ont. Amen. Frederik IV s Bibel, version 1647, trykt 1717 Vor Fader / du som est i himlene; Helliget vorde dit navn; komme dit rige; Skee din vilie / som i himmelen (saa) og paa jorden. Giv os i dag vort daglige brød; Og forlad os vore skylder / saa som vi og forlade vore skyldener; Og led os ikke i fristelse / men frie os fra det onde / thi dit er riget og kraften og herligheden i evighed. Amen. Kirkeritualet 1685 Fader vor du som est i Himmelen etc. Holger Villadsen: Bibelanvendelsen i liturgien (april 1992) LN-01, side 2

3 NT-oversættelse fra 1819: Vor Fader, du som er i Himlene! Helliget vorde dit Navn; komme dit Rige; ske din Villie, som i Himmelen, saa og paa Jorden; giv os idag vort daglige Brød; og forlad os vor Skyld, som og vi forlade vore Skyldnere; og led os ikke ind i Fristelse; men fri os fra det Onde; thi dit er Riget og Kraften og Herligheden i Evighed. Amen. Alterbog 1830, nadver: Fader vor, du, som er i Himmelen! Helliget vorde dit Navn! Tilkomme dit Rige! Ske din Villie, som i Himmelen, saaledes og paa Jorden! Giv os i Dag vort daglige Brød! Og forlad os vor Skyld, som vi og forlade vore Skyldnere! Leed os ikke i Fristelse! Men fri os fra det Onde! Thi dit er Riget, Magten og Æren i Evighed. Alterbogen 1901: Fader vor, du, som er i Himlene! Helliget vorde dit Navn! Tilkomme dit Rige! Ske din Vilje, som i Himmelen, saaledes og paa Jorden! Giv os i Dag vort daglige Brød! Og forlad os vor Skyld, som og vi forlade vore Skyldnere! Og led os ikke ind i Fristelse! Men fri os fra det onde! Thi dit er Riget og Magten og Æren i Evighed. Amen. Holger Villadsen: Bibelanvendelsen i liturgien (april 1992) LN-01, side 3

4 NT-oversættelse fra 1907: Vor Fader, du, som er i Himlene! Helliget vorde dit Navn; komme dit Rige; ske din Villie, som i Himmelen saaledes ogsaa paa Jorden; giv os i Dag vort daglige Brød; og forlad os vor Skyld, som ogsaa vi forlade vore Skyldnere; og led os ikke i Fristelse; men fri os fra det onde; thi dit er Riget og Magten og Æren i Evighed! Amen. Ritualbog trykt i 1912: Vor Fader, du, som er i Himlene! Helliget vorde dit Navn; komme dit Rige; ske din Vilje, som i Himmelen, saaledes ogsaa paa Jorden; giv os i Dag vort daglige Brød; og forlad os vor Skyld, som ogsaa vi forlader vore Skyldnere; og led os ikke i Fristelse; men fri os fra det onde; thi dit er Riget og Magten og Æren i Evighed. Amen. Biskoppernes Vejledning 1949: Fader vor, du, som er i himlene. Helliget vorde dit navn. Komme dit rige. Ske din villie, som i himmelen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød. Og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. Og led os ikke i fristelse. Men fri os fra det onde. Thi dit er riget og magten og æren i evighed. NT-oversættelsen fra 1948: Vor Fader, du som er i Himlene! Helliget vorde dit navn; komme dit rige; ske din vilje på jorden, som den sker i Himmelen; giv os i dag vort daglige brød; og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere; og led os ikke ind i fristelse; men fri os fra det onde; thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen. Biskoppernes Vejledning, 2. udg. fra 1955: Vor Fader, du, som er i Himlene! Helliget vorde dit navn; komme dit rige; ske din vilje på jorden, som den sker i Himmelen; giv os i dag vort daglige brød; og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere; led os ikke ind i fristelse; men fri os fra det onde; thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen. Holger Villadsen: Bibelanvendelsen i liturgien (april 1992) LN-01, side 4

5 Betænkning 625, 1971: Fader vor, du som er i Himlene! Helliget vorde dit navn. Komme dit rige. Ske din vilje, som i Himmelen, således også på jorden. Giv os idag vort daglige brød. Og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. Og led os ikke (ind) i fristelse. Men fri os fra det onde. Thi dit er riget og magten og æren i evighed. Foreløbige Ændringer 1972 og Alterbogsforslaget 1985: Vor Fader, du, som er i Himlene! Helliget vorde dit navn; komme dit rige; ske din vilje som i Himmelen, således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød; og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere; og led os ikke (ind) i fristelse; men fri os fra det onde; thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen. NT-oversættelse 1992: Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Ritualudvalget, marts 1992: Fader vor, du som er i himlene! Helliget vorde dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Holger Villadsen: Bibelanvendelsen i liturgien (april 1992) LN-01, side 5

6 Indstiftelsesordene (jfr. 1. Kor. 11,23-25) NT-oversættelse: 1. Kor. 11,23-25 Nadverritual Claus Mortensens Messebog 1528 Vor herre Jhesus christus y then nat ther han bleff faarraad: togh han brødet: tackede oc brøde: oc gaff syne discipeler oc sagde Tager the hen oc edhereth: the er mith legomme: som bliffuer giffuet for edher: the giører y min hukommelse. Lige maade tog han oc kalcken effther affthens maaltid oc sagde Tager oc dricker allesamen ther aff: thette er the ny testamentis kalck y mitt blodh: the som bliffuer udgiffuet for eder oc for mange: til syndernis forladelse: thette giører: saa offte som y dricke: y min hukommelse Chr. III s Bibel 1550 Thi at vor HERRE Jhesus / i den nat som hand bleff forraad / tog hand Brødet / tackede / oc brød det / oc sagde/ Tager / æder / det er mit Legeme / som brydis for eder / Det gører i min Hukommelse. Disligest ocsaa Kalcken / effter Nadueren / oc sagde / Denne Kalck er det ny Testamente i mit Blod / Det gører / saa offte som i det dricke i min Hukommelse. Palladius Alterbog 1556 Statim Accepto pane. Vor Herre Jesus Christus i den nat der hand bleff forraad Tog hand brødet tackede oc brød det / gaff sine Discipler oc sagde / Tager dette hen oc ædered det er mit legom / som giffues for eder det gøre i min hukommelse. Accepto Calice. Lige saa tog hand oc kalcken effter afftensmaltid tackede gaff dennom oc sagde / Dricker alle der aff dette er det ny Testamentis kalck i mit blod det som blifuer udgydet for eder til syndernis forladelse / dette gører saa offte som i dricke i min hukommelse. Holger Villadsen: Bibelanvendelsen i liturgien (april 1992) LN-01, side 6

7 Frederik IV s Bibel, version 1648, trykt at den Herre Jesus i den nat / som hand blev forraad / tog han brød. Og takkede / og brød (det) / og sagde: tager / æder / dette er mit legeme / som brydes for eder / dette giører til min hukommelse. Desligest og kalken / efter hand havde holdet nadvere / og sagde: denne kalk er det nye testament i mit blod; dette giører saa ofte som I drikke til min hukommelse. Alterbog 1730 Vor HErre JEsus Christus, i den Nat, der hand blev forraadt, Tog hand Brødet, takkede og brød det, gaf sine Discipler og sagde: Tager dette hen, og æder det: Det er mit Legeme, som gives for eder: Dette giører til min Hukommelse. Lige saa tog hand og Kalken efter Aftens Maaltid, takkede, gav dennem, og sagde: Drikker alle der af: Denne er det ny Testamentis kalk i mit Blod, som udgydis for eder til Syndernis Forladelse: Dette giører, saa ofte, som I det drikke, til min Hukommelse. Holger Villadsen: Bibelanvendelsen i liturgien (april 1992) LN-01, side 7

8 NT-oversættelse fra 1819:...at den Herre Jesus i den Nat, der han blev forraadt, tog Brødet, takkede og brød det, og sagde: tager, æder; dette er mit Legeme, som brydes for Eder; dette gjører til min Ihukommelse. Desligeste og Kalken, efter at han havde holdet Nadvere, og sagde: denne Kalk er det nye Testament i mit Blod; dette gjører, saa ofte som I det drikke, til min Ihukommelse. Alterbog 1830: Vor Herre Jesus Christus i den Nat, der han blev forraadt, NB. tog han Brødet, takkede og brød det, gav sine Disciple og sagde: Tager dette hen, og æder det! Det er mit Legem, som gives for Eder! Dette giøre til min Ihukommelse! Ligesaa (NB.) tog han og Kalken efter Aftens-Maaltid, takkede, gav dem og sagde: Drikker alle deraf! Denne er det ny Testamentes Kalk i mit Blod, som udgydes for Eder til Syndernes Forladelse! Dette giører, saa ofte som I det drikke, til min Ihukommelse. Alterbogen 1901: Vor Herre Jesus Kristus, i den Nat, da han blev forraadt, (NB.) tog han Brødet, takkede og brød det, gav sine Disciple og sagde: Tager dette hen og æder det; det er mit Legeme, som gives for eder. Dette gører til min Ihukommelse. Ligesaa (NB.) tog han og Kalken efter Aftensmaaltid, takkede, gav dem og sagde: Drikker alle deraf; denne er den nye Pagts Kalk i mit Blod, som udgydes for eder til Syndernes Forladelse. Dette gører, saa ofte som I det drikke, til min Ihukommelse. Holger Villadsen: Bibelanvendelsen i liturgien (april 1992) LN-01, side 8

9 NT-oversættelse fra 1907: At den Herre Jesus i den Nat, da han blev forraadt, tog Brød, takkede og brød det og sagde: Dette er mit Legeme, som er for eder; gører dette til min Ihukommelse! Ligesaa tog han ogsaa Kalken efter Aftensmaaltidet og sagde: Denne Kalk er den nye Pagt i mit Blod; gører dette, saa ofte som I drikke det, til min Ihukommelse! Ritualbogen trykt 1912: Vor Herre Jesus Kristus, i den Nat, da han blev forraadt, (NB.) tog Brødet, takkede og brød det, gav sine Disciple det og sagde: Tag dette og æd det; det er mit Legeme, som gives for eder. Gør dette til min Ihukommelse! Ligesaa (NB.) tog han ogsaa Kalken efter Aftensmaaltidet, takkede, gav dem den og sagde: Drik alle deraf; denne Kalk er den nye Pagt i mit Blod, som udgydes for eder til Syndernes Forladelse. Gør dette, saa ofte som I drikker det, til min Ihukommelse! Biskoppernes Vejledning 1949: Vor Herre Jesus Kristus, i den nat, da han blev forrådt (NB), tog brødet, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde:»tag dette og æd det; det er mit legeme, som gives for Eder. Gør dette til min ihukommelse!«ligeså (NB) tog han også kalken efter aftensmåltidet, takkede, gav dem den og sagde:»drik alle deraf; denne Kalk er den nye pagt i mit blod, som udgydes for Eder til syndernes forladelse. Gør dette, så ofte som I drikker det, til min ihukommelse!«holger Villadsen: Bibelanvendelsen i liturgien (april 1992) LN-01, side 9

10 NT-oversættelsen fra 1948:...at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog brød, takkede, brød det og sagde:»dette er mit legeme, som gives for jer; gør dette til ihukommelse af mig!«ligeså tog han også kalken efter aftensmåltidet og sagde:»denne kalk er den nye pagt ved mit blod; gør dette, så ofte som I drikker den, til ihukommelse af mig.«biskoppernes Vejledning 1955: Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt (NB), et brød, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde:»tag dette og spis det; det er mit legeme, som gives for Eder. Gør dette til ihukommelse af mig!«ligeså (NB) tog han også kalken efter aftensmåltidet, takkede, gav dem den og sagde:»drik alle deraf; denne kalk er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for Eder til syndernes forladelse. Gør dette, så ofte som I drikker den, til ihukommelse af mig!«foreløbige Ændringer 1972 og Alterbogsforslaget 1985: Vor Herre Jesus Kristus i den nat, da han blev forrådt, tog brødet (NB), takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde:»tag dette og spis det; det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til min ihukommelse.«ligeså tog han også kalken (NB) efter aftensmåltidet, takkede, gav dem den og sagde:»drik alle heraf; denne kalk er den nye pagt i mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette, så ofte som I drikker det, til min ihukommelse.«holger Villadsen: Bibelanvendelsen i liturgien (april 1992) LN-01, side 10

11 1. Kor i NT-oversættelsen 1992:... at Herren Jesus den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede, brød det og sagde:»dette er mit legeme, som gives for jer; gør dette til ihukommelse af mig!«ligeså tog han også bægeret efter måltidet og sagde:»dette bæger er den nye pagt ved mit blod; gør dette, hver gang i drikker det, til ihukommelse af mig!«matt. 26 i NT-oversættelsen 1992: Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde:»tag det og spis det; dette er mit legeme.«og han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde:»drik alle heraf; dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse.«ritualudvalget, marts 92: Vor Herre Jesus Kristus i den nat, da han blev forrådt, (NB) tog brødet, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde:»tag dette og spis det; det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til min ihukommelse.«ligeså (NB) tog han også kalken efter aftensmåltidet, takkede, gav dem den og sagde:»drik alle heraf; denne kalk er den nye pagt i mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette, så ofte som I drikker den, til min ihukommelse.«bertil Wiberg, marts 92: Vor Herre Jesus Kristus tog den nat, da han blev forrådt, et brød, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde:»tag det og spis det; dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig!«ligeså tog han også bægeret efter måltidet, takkede, gav dem det og sagde:»drik alle heraf; dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse: Gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig!«til overvejelse foreslås, at det hidtidige (NB) erstattes af en anden typografisk markering. Holger Villadsen: Bibelanvendelsen i liturgien (april 1992) LN-01, side 11

12 Den aronitiske velsignelse (4. Mos. 6,24-26) Bibelform Christian den Tredies Bibel, 1550: Herren velsigne dig oc beuare dig. Herren lade sit Ansict skinne offuer dig / oc vere dig naadig. Herren løffte sit Ansict offuer dig / Oc giffue dig fred. Liturgisk form Den danske Kirkeordinans 1539: Herren welsigne deg och beuare deg, Herren lade liusne sit ansigt offuer deg oc være deg naadig, Herren lette sit aasiun paa deg oc giffue deg fred. Palladius Alterbog 1556: Herren velsigne dig oc beuare dig / Oc ver dig naadig / Herren læthe sit Aasiun paa dig oc giffue dig fred. Christians IV s Bibel, 1633: Herren velsigne dig oc bevare dig. Herren lade sit Ansict skinne ofuer dig / oc være dig Naadig. Herren løfte sit Ansict ofuer dig / Oc gifue dig Fred. I Kirkeritualet 1685 findes følgende ordlyd (her citeret fra Konvent for Kirke og Theologis udgave 1985, s. 21): HErren velsigne dig og bevare dig! HErren lade lyse sit Ansigt over dig! og være dig naadig! HErren lette sit Aasyn på dig, og give dig Fred! Holger Villadsen: Bibelanvendelsen i liturgien (april 1992) LN-01, side 12

13 Christian den Syvendes Bibel, 15. oplag. Kbh. 1806: Herren velsigne dig, og bevare dig! Herren lade sit ansigt lyse over dig, og være dig naadig! Herren opløfte sit ansigt til dig, og give dig fred! I GT-oversættelsen fra 1871: Herren velsigne dig, og bevare dig! Herren lade lyse sit Ansigt over dig, og være dig naadig! Herren opløfte sit Ansigt til dig, og give dig Fred! Alterbogen 1830: Herren velsigne dig og bevare dig! Herren lade lyse sit Ansigt over dig og være dig naadig! Herren løfte sit Aasyn paa dig og give dig Fred! I Alterbogen 1901: Herren velsigne dig og bevare dig! Herren lade lyse sit Ansigt over dig, og være dig naadig! Herren løfte sit Aasyn på dig, og give dig Fred! I Ritualbogen trykt 1923: Herren velsigne dig og bevare dig! Herren lade sit Ansigt lyse over dig og være dig naadig! Herren løfte sit Aasyn på dig og give dig Fred! GT-oversættelsen fra 1931: Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig, Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred! GT-oversættelsen 1992: Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig, Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. I Biskoppernes Vejledning 1949 og 1955: Herren velsigne dig og bevare dig! Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig! Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred! Ritualudvalget, marts 92: Herren velsigne dig og bevare dig! Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig! Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred! Holger Villadsen: Bibelanvendelsen i liturgien (april 1992) LN-01, side 13

Den ny bibeloversættelse i mødet med det liturgiske sprog

Den ny bibeloversættelse i mødet med det liturgiske sprog Foredrag ved stiftsstævne i Bibelselskabet. Stormarkskirken den 10. nov. 1996. Den mundtlige karakter er opretholdt, og der er kun redigeret let i manuskriptet. Som bilag bringes en sammenlignende opstilling

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

Farum Kirke altertavle og 1500-tallets talesprog

Farum Kirke altertavle og 1500-tallets talesprog Farum Kirke altertavle og 1500-tallets talesprog Foredrag holdt for Farum Lokalhistoriske Forening 4. marts 2008 af sognepræst Jan Asmussen Landlig renæssance. Sådan beskrev min forgængers forgænger provst

Læs mere

NOTAT VEDR. BIBELALLUSIONER I HØJMESSEORDNINGEN

NOTAT VEDR. BIBELALLUSIONER I HØJMESSEORDNINGEN Baggrunden for efterfølgende notat var blandt andet udgivelsen i 1989 af prøveoversættelsen Det Nye Testamente i ny oversættelse (Det danske Bibelselskab 1989). Notatet blev udarbejdet som debatoplæg,

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Fælles skriftemål forud for gudstjenesten. HILSEN Præsten siger: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus.

Fælles skriftemål forud for gudstjenesten. HILSEN Præsten siger: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Skriftemål Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Fælles skriftemål forud for gudstjenesten Fælles skriftemål kan holdes forud for gudstjenesten imellem anden og tredje ringning efter følgende

Læs mere

= Menigheden står op! = Menigheden sidder ned

= Menigheden står op! = Menigheden sidder ned = Menigheden står op! = Menigheden sidder ned 1. PRÆLUDIUM 2. INDGANGSBØN Kirkesanger / Kordegn: Lad os alle bede! Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre hvad du, Gud Fader, min skaber, du

Læs mere

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale.

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale. Dåb Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Guide til til Højmessen

Guide til til Højmessen Guide til til Højmessen Velkommen til højmesse i Sct. Pauls Kirke. Denne guide beskriver forløbet af de højmesser, der ledes af sognepræst Flemming Baatz Kristensen. INDLEDNING: Klokkeringning og bedeslag.

Læs mere

Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse. INDGANG (præludium) INDGANGSSALME

Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse. INDGANG (præludium) INDGANGSSALME Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse INDGANG (præludium) INDGANGS HILSEN Præsten: Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren

Læs mere

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Der kan indledes med kimning eller ringning efter stedets skik. INDGANG (PRÆLUDIUM) INDGANGSSALME HILSEN

Læs mere

Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn

Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag, Matt 26,17-30. 1. tekstrække

Prædiken til Skærtorsdag, Matt 26,17-30. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Skærtorsdag d. 2. april 2015 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Skærtorsdag, Matt 26,17-30. 1. tekstrække Salmer DDS 455: Mindes vi en fuldtro ven DDS 567: Jeg er fremmed, jeg

Læs mere

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe:

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Indledning: Spil evt. lidt musik, mens I samles om alteret. Mesteren Jesus siger: Jeg Er Verdens lys. Den, der følger mig, skal

Læs mere

Skærtorsdag 2015 Af sognepræst Kristine S. Hestbech

Skærtorsdag 2015 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Skærtorsdag 2015 aftenen hvor Jesus mødes med sine venner for at spise det lækre påskemåltid med lam, vin og brød. Det er aftenen hvor vinen og brødet for evigt får en ny betydning; Jesu blod og Jesu kød.

Læs mere

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse.

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse. Vielsesritualet Brudgommen ankommer med sit vidne (forlover) til kirken ca. 25 minutter før vielsen. De sætter sig ind i kirkens kor på stolene i højre side, brudgommen nærmest alteret. Bruden ankommer

Læs mere

Velkommen til gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste Velkommen til gudstjeneste Gospelkoret Emmaus Holy, holy, holy Velkommen til gudstjeneste Vision forandrer verden Vær du min glæde, vær du mit livs håb. Vær du den herre, der hører mit råb. Dagene glider

Læs mere

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Da vi præster for snart ret længe siden stillede os selv og hinanden den opgave at prædike over de taler som Søren Kierkegaard

Læs mere

Pilgrimslederkursus 20.-22. marts 2009

Pilgrimslederkursus 20.-22. marts 2009 Må din vej gå dig i møde! Og må vinden være din ven! Og må solen varme din kind! Og må regnen vande mildt din jord! Indtil vi ses igen, må Gud holde, holde dig i sin hånd! (Irsk tradition) Herre, vis mig

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Messens liturgi - en forklaring til messen - Indledning Liturgi er et græsk ord, som betyder: offentlig tjeneste; tjeneste udført på offentlighedens

Messens liturgi - en forklaring til messen - Indledning Liturgi er et græsk ord, som betyder: offentlig tjeneste; tjeneste udført på offentlighedens Messens liturgi - en forklaring til messen - Indledning Liturgi er et græsk ord, som betyder: offentlig tjeneste; tjeneste udført på offentlighedens vegne. Når vi taler om liturgi, tænker vi på menigheden,

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Pilgrimsweekend i Svenstrup. Pilgrimsweekend i Svenstrup 26.-27. september 2008. Kristen meditation. Sognegården Gammel Viborgvej 17 9230 Svenstrup

Pilgrimsweekend i Svenstrup. Pilgrimsweekend i Svenstrup 26.-27. september 2008. Kristen meditation. Sognegården Gammel Viborgvej 17 9230 Svenstrup Pilgrimsweekend i Svenstrup 26.-27. september 2008 Sognegården Gammel Viborgvej 17 9230 Svenstrup Kristen meditation Pilgrimsweekend i Svenstrup Fredag den 26/9 Kl. 16.00: Sognegården åbner der er kaffe

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus

Læs mere

NADVERFEJRING I LUTHERSK MISSIONSFORENING

NADVERFEJRING I LUTHERSK MISSIONSFORENING NADVERFEJRING I LUTHERSK MISSIONSFORENING 1 Vejledning for nadverfejring 1) I hvilke LM-sammenhænge skal man kunne tilrettelægge nadver? Som et overordnet synspunkt må det gælde, at nadverfejring bør foregå

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

RITUALBOG. GUDSTJENESTELEDERE og KOMMUNIONSUDDELERE. for

RITUALBOG. GUDSTJENESTELEDERE og KOMMUNIONSUDDELERE. for RITUALBOG for GUDSTJENESTELEDERE og KOMMUNIONSUDDELERE Ritualbog for GUDSTJENESTE LEDERE og KOMMUNIONSUDDELERE 1 Udarbejdet af Pastoralseminariet efter anmodning fra Præsterådet 1 maj 1976 Revideret udgave

Læs mere

Vejledende liturgihå ndbog for Evångelisk Luthersk Missions frimenighed i Dånmårk

Vejledende liturgihå ndbog for Evångelisk Luthersk Missions frimenighed i Dånmårk Vejledende liturgihå ndbog for Evångelisk Luthersk Missions frimenighed i Dånmårk Indhold Indledning... 2 Vejledende gudstjenesteliturgi... 3 Menighedsbøn... 6 Nadver... 7 Offentligt skriftemål... 9 Tekstlæsning/bøn...

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn.

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Gudstjenesten dengang jeg blev døbt

Gudstjenesten dengang jeg blev døbt dengang jeg blev døbt Jeg blev døbt d.: Søndagens navn: Der blev prædiket over (Evangelieteksten): Hvilke personer forekommer i teksten? Evangelietekst Epistel/lektie Hvem taler (især)? Evt. Gammel Testamentetekst

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

VEJLEDENDE RITUAL VED ORGANDONATION

VEJLEDENDE RITUAL VED ORGANDONATION VEJLEDENDE RITUAL VED ORGANDONATION Forud er der normalt gået 6 timer, fra pumperne med sovemedicin og smertestillende medicin er slukket, til lægerne kan lave den første hjernedødsundersøgelse. Herefter

Læs mere

Luthers katekismus. I dette hæfte er Luthers katekismus gengivet i dansk oversættelse.

Luthers katekismus. I dette hæfte er Luthers katekismus gengivet i dansk oversættelse. Luthers katekismus I dette hæfte er Luthers katekismus gengivet i dansk oversættelse. Hæftet er uden kommentarer og forklaringer, det er udelukkende en gengivelse af Luthers egne ord. Forord Martin Luther

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

På vej til den ny gudstjenesteordning

På vej til den ny gudstjenesteordning På vej til den ny gudstjenesteordning Foredrag ved provstidag i Lyngby provsti, den 12. september. 1992 af Holger Villadsen Redaktionelt forord (april 2009) Efterfølgende er et let redigeret manuskript

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Gudstjenestens forløb

Gudstjenestens forløb Gudstjenestens forløb Klokkeringning fra Funder, Balle, Alderslyst, Dybkjær kirker Præludium og fane-indmarch alle rejser sig Indgangsbøn siddende Salme: Det dufter lysegrønt af græs Præst: Hilsen kollekt

Læs mere

Almægtige fader. Lad dit navn blive helligt for os, så vi tager imod dit Rige nu og i evighed. AMEN

Almægtige fader. Lad dit navn blive helligt for os, så vi tager imod dit Rige nu og i evighed. AMEN Nytår 2014, Hurup Mattæus 6, 5-13 Almægtige fader. Lad dit navn blive helligt for os, så vi tager imod dit Rige nu og i evighed. AMEN Der er næppe noget tidspunkt på året, hvor traditionerne lever som

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Skærtorsdag d. 17. april 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække Salmer DDS 458: Zion, pris din saliggører DDS 58: Jesus! Frelser og befrier

Læs mere

Høstgudstjeneste i Apostelkirken den 5.10.2014

Høstgudstjeneste i Apostelkirken den 5.10.2014 Høstgudstjeneste i Apostelkirken den 5.10.2014 Præludium Lars og frivillige musikere - dåbsprocession Beredelsesord v Niels Indgangsbøn Livgivende Gud, du lader verden åbne sig for dig. Du kalder på dagen

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække. Urup Kirke Torsdag d. 24. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække. Urup Kirke Torsdag d. 24. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Urup Kirke Torsdag d. 24. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække Salmer DDS 458: Zion, pris din saliggører (mel: Kommer, sjæle) DDS 371: Du fylder

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9.00: 749-117/ 98-102- 118 Vinderslev kl.10.30: 749-117- 94/ 98-102- 118 Dette hellige evangelium

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der 3 gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der 3 gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 I. Indledning Førend gudstjenesten begynder, ringes der 3 gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. 1 INDGANG

Læs mere

SKÆRTORSDAG AFTEN PÅSKEMÅLTID. Agapemåltid med inspiration fra det jødiske påskemåltid.

SKÆRTORSDAG AFTEN PÅSKEMÅLTID. Agapemåltid med inspiration fra det jødiske påskemåltid. SKÆRTORSDAG AFTEN PÅSKEMÅLTID Agapemåltid med inspiration fra det jødiske påskemåltid. 1 Velkommen Velkommen til påskemåltid! Måltidet, vi skal fejre, er blevet fejret af jøderne i 3000 år,og for 2000

Læs mere

Festmesse. Firmelse 2015-16 Skt. Annæ Kirke

Festmesse. Firmelse 2015-16 Skt. Annæ Kirke Festmesse Firmelse 2015-16 Skt. Annæ Kirke Tag gerne hæftet med hjem Skt. Annæ 2015 Firmelse Skt Annæ Kirke Denne er dagen, som Herren har skabt, dagen med Himmerigs glæde. Dagen der frelser, hvad før

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Onsdag 2den septbr 1846

Onsdag 2den septbr 1846 5303 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Nytårsdag 2016. Kl. 16.00 Burkal Kirke (med champagne og kransekage) Tema: Fadervor. Salmer: 712, 713; 367, 356. Evangelium: Matt.

Nytårsdag 2016. Kl. 16.00 Burkal Kirke (med champagne og kransekage) Tema: Fadervor. Salmer: 712, 713; 367, 356. Evangelium: Matt. Kl. 16.00 Burkal Kirke (med champagne og kransekage) Tema: Fadervor Salmer: 712, 713; 367, 356 Evangelium: Matt. 6,5-13 Millioner af mennesker har fra barnsben lært fadervor udenad. Bønnen er central for

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er (mel: Winding) Dåb DDS 448,1-3

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Byg din evige bolig. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 14. september 2007. Side 1 af 5

Byg din evige bolig. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 14. september 2007. Side 1 af 5 Ældste Thomas S. Monson, De tolv apostles Kvorum Byg din evige bolig Oprettet: 14. september 2007 Da Jesus gik på de støvede veje i byer og landsbyer, på det sted som vi nu ærbødigt kalder Det hellige

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Hele bedehæftet i PDF- format

Hele bedehæftet i PDF- format Hele bedehæftet i PDF- format Beskærmelses-bønner hvis du oplever uforklarlige fænomener i dit hjem? 1. Indledning 2. Ritual for renselse og velsignelse af en bolig eller et hjemsøgt sted 3. Morgen- og

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Notat vedr. ritual for dåb af voksne

Notat vedr. ritual for dåb af voksne Notat vedr. ritual for dåb af voksne I brev af 29.4.99 fra biskop Karsten Nissen er jeg blevet anmodet om en redegørelse for ritualet for dåb af voksne foranlediget af en henvendelse fra sognepræst Georg

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Liturgisk gudstjeneste i Skibet Kirke

Liturgisk gudstjeneste i Skibet Kirke Liturgisk gudstjeneste i Skibet Kirke Langfredag d. 18. april kl. 10.30 KLOKKERINGNING VELKOMST BEDESLAG PRÆLUDIUM, Prelude J.S. Bach SALME: Min Jesus, lad mig hjerte få (DDS 217) Kollekt Lissner i tillæget

Læs mere

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Oprettet: 16. december 2005 Dagen efter at præsident Young kom til Salt Lake-dalen talte han kort til pionerlejren om at holde

Læs mere

du tager deres (msk) ånd bort, og de dør du sender din ånd, og der skabes liv.

du tager deres (msk) ånd bort, og de dør du sender din ånd, og der skabes liv. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 20. maj 2013 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 294 * 289 * 280 * 292 * 287,2 * 298 Således er svaret på hvorledes. Således elskede

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Den

Læs mere

Hvordan kommer jeg i himlen?

Hvordan kommer jeg i himlen? Hvordan kommer jeg i himlen? Werner Gitt Hvordan kommer jeg i himlen? Hvordan kommer jeg i himlen? Spørgsmålet om evigheden bliver fortrængt af mange mennesker, som tænker over livets afslutning. Den amerikanske

Læs mere

Peder Palladius: Om Brudeoffer

Peder Palladius: Om Brudeoffer Peder Palladius visitatsbog Peder Palladius (1503-1560) var den første lutheranske biskop på Sjælland. I årene 1538-43 besøgte han samtlige kirker på Sjælland for at påse, hvordan den nye tro blev forvaltet,

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Nadver. Af Julie Sløk, hjælpepræst

Nadver. Af Julie Sløk, hjælpepræst Nadver Af Julie Sløk, hjælpepræst Julie@dankirkeny.org Til de fleste højmesser (søndagsgudstjenester) er der nadver. I dag skal du lære om det. Det er vigtigt, at du læser teksterne og laver opgaverne.

Læs mere

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus.

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus. 1 Herredømme og liv Romerne 5:17 Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved én eneste,

Læs mere

Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at

Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at der i en by var et sted, hvor alle var lykkelige. Der

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Lindvig Osmundsen 03-04-2015 Prædiken til Skærtorsdag 2015.docx Side 1. Prædiken til Skærtorsdag 2015. Bording. Tekst. Matt. 26,17-30.

Lindvig Osmundsen 03-04-2015 Prædiken til Skærtorsdag 2015.docx Side 1. Prædiken til Skærtorsdag 2015. Bording. Tekst. Matt. 26,17-30. Prædiken til Skærtorsdag 2015.docx Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2015. Bording. Tekst. Matt. 26,17-30. Opstandelsen og livet. Vi lever i lyset af Jesu opstandelse. Også når vi igen hører den historie

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Johannes 1:1 I ham var liv, og livet var menneskers lys. Johannes 4:4 1 Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket,

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther

Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Indhold 1. De 10 bud 2. Troen 3. Fadervor 4. Dåben 5. Skriftemål 6. Nadver 1. De ti bud De ti bud således som en husfader letfatteligt skal lære sin husstand

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Tale den 24. januar 2016

Tale den 24. januar 2016 I dag er en særlig søndag, for vi har nemlig dåbsgudstjeneste her til aften. Og det glæder jeg mig helt vildt til! Det plejer at være en kæmpe fest, når der er nogen, der vil døbes. Og i aftener er det

Læs mere