Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan"

Transkript

1 Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

2 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Her opstilles målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2014 med udgangspunkt i de fire obligatoriske ministermål, der udmeldes af beskæftigelsesministeren. Disse vedrører i 2014: unge i uddannelse, førtidspension, langtidsledighed og virksomhedskontakten. Herudover har Jobcenter Nordfyn opstillet et supplerende, lokalt mål vedr. sygedagpengeforløb. Kapitel 2: De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Præsenterer kort det kommende års centrale beskæftigelsespolitiske udfordringer og indsatser i bestræbelserne på at understøtte borgernes mulighed for beskæftigelse og selvforsørgelse. Kapitel 3: Mål og strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats Præsenterer kort de overordnede mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Nordfyn i 2014, som den retter sig mod borgere og virksomheder. Bilag: - Bilag 1: Fælles fynske udfordringer. I erkendelse af, at Fyn udgør et samlet arbejdsmarked, har de fynske kommuner, repræsenteret ved formændene for beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalgene, i 2012 udarbejdet en samarbejdsaftale, der vedrører punkterne virksomhedskontakt og ungeindsatser. I 2014 etableres på baggrund heraf konkrete samarbejder i tre spor: Byg til vækst, virksomhedskontakten og ungeindsatserne. - Bilag 2: Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplan Bilag 3: LBR s bemærkninger til beskæftigelsesplanen - Bilag 4: LBR s plan for den virksomhedsrettede indsats i Bilag 5: Budget for beskæftigelsesindsatsen i 2014 Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2014 Side 2

3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Udfordringer: - Det generelle uddannelsesniveau i Nordfyns Kommune er lavere end i landet som helhed og på sigt vil kommunen komme til at mangle den nødvendige kvalificerede arbejdskraft - Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse (ministermål) ligger under gennemsnittet for regionen (16,3 % mod 17,7 %) - Særligt de årige uden uddannelse, som udgør 40 % af den samlede gruppe, har en meget lav uddannelsesgrad (8 %) - Mens pigerne forventes at nå de nationale uddannelsesmålsætninger, ligger drengene væsentligt under målene - 20 % af alle unge i Nordfyns Kommune modtager offentlig forsørgelse mod 15 % i regionen - Antallet af unge dagpengemodtagere er stigende - Der er et stort frafald fra uddannelse særligt fra de erhvervsfaglige uddannelser - Mange unge har problemer med at få praktikplads efter grundforløb indenfor visse fag - Mange unge har komplekse problemstillinger udover ledighed Indsatser: Mål: - Målrettet vejledning og forberedelse af unge til selv at vælge uddannelse i tæt samarbejde med UUO - Forberedelse til uddannelse, bl.a. via FVU forløb, i samarbejde med VUC/ andre aktører - Støtte til fastholdelse under uddannelse via mentorstøtte - Projekt Brobygning til uddannelse - Fokus på, at unge enlige forsørgere skal have støtte til at tage en uddannelse - Aktiv, virksomhedsvendt indsats til unge ledige med uddannelse - Samarbejde med virksomhederne om praktikpladser og virksomhedspraktikker indenfor det rummelige arbejdsmarked - Tværfaglig, kontinuerlig indsats til svagere unge Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i Jobcenter Nordfyn skal i december 2014 være på 21,3 pct., svarende til en stigning på 5 procentpoint fra december 2012 til december Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2014 Side 3

4 Ministermål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Udfordringer: - 8 % af befolkningen i Nordfyns Kommune modtager førtidspension mod 7,8 % i regionen i gennemsnit - Tilgangen til førtidspension har været stigende i 2012 på Nordfyn, mens regionen og klyngen af sammenlignelige jobcentre har oplevet reduktioner - Siden 2010 er antallet af personer på kanten af arbejdsmarkedet (med mere end 3 års sammenhængende offentlig forsørgelse) steget med 52 % - De fleste nytilkendte førtidspensionister kommer fra kontanthjælp match 3 og langvarige sygedagpengeforløb Indsatser: - Screening for risikofaktorer i forhold til førtidspension mhp. tidlig, tværfaglig indsats - Målretning og differentiering af tilbudsgivningen til de forskellige mål- og risikogrupper - Tværgående, helhedsorienteret indsats i kommunen - Styrkelse af samarbejdet med virksomhederne om den rummelige arbejdsplads - Tilrettelæggelse af gode, udviklende ressourceforløb - Anvendelse af muligheden for fleksjob med lille timetal til borgere med nedsat arbejdsevne - Øgning af risikogruppens tilknytning til arbejdsmarkedet via praktikker og delvise raskmeldinger - Styrkelse af brugen af revalidering, herunder virksomhedsrevalidering Mål: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 32 personer i december 2014, svarende til et fald på 67 procent fra december 2012 til december Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2014 Side 4

5 Ministermål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Udfordringer: - Trods et markant fald i antallet af langtidsledige, ligger Nordfyns andel af langtidsledige fortsat over regionens gennemsnit - Faldet er udelukkende sket blandt de forsikrede, mens antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er steget med 53 % fra april 2012 til april Langtidsledighed er i sig selv en trussel mod arbejdsevnen, da lang ledighed kan medføre andre problemer end ledighed - Nyuddannede fylder forholdsvis meget blandt de langtidsledige og er en udsat gruppe under lavkonjunktur Indsatser: - Screening for risikoindikatorer på langtidsledighed tidligt i ledighedsforløbet - Iværksættelse af uddannelse/ opkvalificering mod gode jobmuligheder eller anden relevant indsats for risikogruppen tidligt i ledighedsforløbet - Fokus på vigtigheden af faglig og geografisk mobilitet i jobsøgningen - Aktiv, virksomhedsrettet indsats suppleret med hyppige samtaler sidst i ledighedsforløbet på baggrund af erfaringerne med akutindsatsen - Godt samarbejde med A-kasserne omkring de ledige - Virksomhedsrettet indsats til nyuddannede, så de får erfaring og netværk på arbejdsmarkedet - Øget brug af jobrotation - Differentieret indsats for de forsikrede ledige Mål: Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 % af tiden indenfor de seneste 52 uger skal begrænses til 235 personer i december 2014, svarende til et fald på 22 pct. Fra december 2012 til december Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2014 Side 5

6 Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Udfordringer: - Nordfyns Kommune har ca. 62 arbejdspladser pr. 100 indbyggere i alderen år, mod 88 i gennemsnit i de syddanske kommuner - Fra faldt det samlede antal arbejdspladser i kommunen med 7,7 %, hvilket er lidt større end det gennemsnitlige fald i regionen og landet som helhed - Nordfyns Kommune er karakteriseret ved hovedsageligt at rumme små og mellemstore virksomheder - Jobcentret er afhængig af et godt samarbejde med virksomhederne for at få etableret virksomhedsrettede tilbud til jobcentrets målgrupper - Virksomhederne efterspørger hjælp til at skaffe den nødvendige arbejdskraft via opkvalificering og rekruttering - I 2012 lå Nordfyns Kommune som nummer 85 på DI s Erhvervsklimaundersøgelse, hvilket er et fald på 22 pladser i forhold til året før Indsatser: Mål: - Jobcentret styrker og vedligeholder det eksisterende gode samarbejde med private og offentlige virksomheder i og udenfor kommunen - Jobcentret arbejder aktivt på at etablere kendskab til og samarbejde med nyetablerede virksomheder i kommunen - Jobcentret holder sig opdateret med udviklingen på det lokale og regionale arbejdsmarked - Jobcentret holder sig opdateret med virksomhedernes behov for og efterspørgsel efter arbejdskraft - Jobcentret går i dialog med virksomheder indenfor områder med mangel på arbejdskraft vedr. deres behov og handler proaktivt - Jobcentret assisterer virksomheder ved etablering af tilbud til jobcentrets målgrupper - Jobcentret medvirker ved rekruttering af ordinær arbejdskraft - Jobcentret vil være opsøgende i forhold til at etablere samarbejde med endnu flere virksomheder i Nordfyns Kommune - Nordfyns Kommune har etableret Task Force Erhverv i samarbejde med Nordfyns Erhvervsråd med det formål at sikre virksomhederne i kommunen hurtig, effektiv og professionel service. Samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen) skal i december 2014 (år til dato) være på 48 pct, svarende til en stigning på 0,7 % fra december 2012 til december Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2014 Side 6

7 Lokalt mål: Antallet af sygedagpengesager 5-52 uger og over 52 uger skal reduceres Udfordringer: - En større andel af befolkningen i Nordfyns Kommune modtager sygedagpenge end i klyngen - Nordfyns kommune har højere kommunale udgifter til sygedagpenge end klyngen i gennemsnit Indsatser: - Tidlig screening af sager med henblik på at spotte de sager, der har risiko for at blive langvarige - Tidlig, tværfaglig og koordineret indsats i henhold til erfaringerne fra TTA - Opprioritering af fastholdelsesindsatsen - Øget brug af delvise raskmeldinger - Forebyggende indsats via information og rådgivning - Højere aktiveringsgrad - Styrkelse af brugen af virksomhedspraktik og andre aktive tilbud - Tværfaglige indsatser i samarbejde med kommunens rehabliteringsafdeling - Projekter med andre aktører med henblik på at nedbringe antallet af langvarige sygedagpengeforløb Mål: Antallet af sygedagpengeforløb med en varighed på indtil 5 måneder skal reduceres med 10 pct. Fra december 2012 til december Antallet af sygedagpengeforløb med en varighed på over 5 måneder skal reduceres med 10 pct. fra december 2012 til december (Der kan ikke indsættes talværdier, da ændringerne i sygedagpengereformen endnu ikke afspejles i Jobindsats.dk ) Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2014 Side 7

8 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Her beskrives kort nogle af de vigtigste udfordringer i beskæftigelsesindsatsen i Nordfyns Kommune samt den indsats, hvormed de imødegås Forsikrede ledige: Ledigheden blandt forsikrede ledige målt i fuldtidspersoner er faldet med 25 % fra april 2012 til april 2013, mens antallet af langtidsledige personer er faldet med 44 % i samme tidsrum. Det voldsomme fald i beskæftigelsen efter krisen er således bremset op, og ledigheden forventes at falde yderligere i Det er nu i højere grad ansatte indenfor den offentlige sektor, der rammes af ledighed, mens beskæftigelsen igen er steget indenfor byggeri, industri og dele af den private sektor. På længere sigt betyder den demografiske udvikling, at Nordfyn vil få en udfordring i forhold til at fastholde en stor og velkvalificeret arbejdsstyrke, så beskæftigelsen kan øges, når konjunkturerne bedes. Der vil i den forbindelse være fokus på målrettet opkvalificering og uddannelse bl.a. i forhold til de kommende store byggeprojekter på Fyn og i Syddanmark (se bilag 1). Jobklare ledige skal i ordinær beskæftigelse hurtigst muligt. De opfordres til at søge fagligt og geografisk bredt indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Der er fortsat mange jobåbninger på Nordfyn og i Syddanmark, og 35 % af de nyledige finder job indenfor 3 mdr. En tidlig screening skal afgøre, om den nyledige er i risikogruppen for at blive langtidsledig. Herefter vurderes, hvilken indsats der skal til for at styrke den lediges jobmuligheder det være sig almen uddannelse/opkvalificering, læse/stave- eller ordblindekursus eller et afklarings- og vejledningsforløb. Nyledige opfordres desuden til aktivt at søge virksomhedspraktikker i første ledighedsperiode for at opbygge et fagligt netværk. Anvendelsen af aktive tilbud prioriteres højt i indsatsen. Et aktivt tilbud vil som regel bestå af en 4- ugers virksomhedspraktik, der evt. kan følges op af et privat løntilskud. Offentligt løntilskud kan tilbydes, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til den lediges uddannelsesplaner eller er nødvendigt at øge erfaringen på arbejdsmarkedet. Som udgangspunkt vil det blive etableret for 3-6 mdr. Ledige over 25 år uden kompetencegivende uddannelse, med en forældet uddannelse eller længerevarende ledighed, gøres opmærksomme på muligheden for at komme i voksenlære. Ledige i anden ledighedsperiode overgår til en særlig langtidsledighedsindsats. Her tilbydes et særligt brush-up kursus, tættere opfølgning og personlig jobformidler med særligt fokus på virksomhedskontakten. Til grund for denne indsats ligger erfaringerne fra akutindsatsen. Det gode samarbejde med A-kassen omkring borgeren gennem hele ledighedsforløbet prioriteres højt. Unge: Antallet af unge på offentlig forsørgelse er steget med 6,8 % fra januar 2012 til januar Den største stigning har fundet sted blandt de unge dagpenge- og Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2014 Side 8

9 kontanthjælpsmodtagere. Nyuddannede har vanskeligere ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet i krisetider og indsatsen overfor de jobklare med uddannelse handler primært om at vedligeholde deres faglige kompetencer og tilknytning til arbejdsmarkedet via en aktiv indsats. For unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse er fokus på uddannelse frem for job. Ikke uddannelsesparate unge skal have en helhedsorienteret, individuel indsats, der sigter mod uddannelse. Med den nye kontanthjælpsreform, der forventes indført fra 1. januar 2014, styrkes det overordnede fokus på uddannelse for unge yderligere. Fremover differentieres mellem unge med uddannelse, der indsatsmæssigt sidestilles med over 30-årige, og unge uden uddannelse, der visiteres som enten uddannelsesparate eller aktivitetsparate. Unge uden uddannelse vil ikke modtage kontanthjælp, men uddannelseshjælp svarende til SU, og har ret og pligt til uddannelse eller uddannelsesafklarende og motiverende indsats. Enlige forsørgere uden uddannelse skal understøttes i at tage en uddannelse. Jobcentret har et udbygget og velfungerende samarbejde med UUO, der har træffetid på jobcentret dagligt. For at styrke uddannelses- og fastholdelsesindsatsen yderligere, har jobcentret i 2013 oprettet en stilling som uddannelsesmentor. Unge, der påbegynder en uddannelse fra offentlig forsørgelse, har erfaringsmæssigt en overrisiko for frafald og tilbagevenden til offentlig forsørgelse. Derfor skal der i hvert tilfælde udover grundig vejledning, afklaring og motivation vurderes, om der skal etableres mentorstøtte og efterværn i forbindelse med uddannelsesstart. I 2013 og 2014 deltager Jobcenter Nordfyn i projekt Uddannelsesbroen, hvor unge kan visiteres til brobygningsforløb på 4 forskellige erhvervsskoler i Odense. Nordfyn har givet tilsagn om i alt 70 pladser i projektet, der er bygget op omkring mentorstøtte, FVU eller ordblindeundervisning efter behov, brobygning til uddannelse og praktik. For de aktivitetsparate unge skal indsatsen sigte mod uddannelse i form af EGU eller STU. Unge, der er uafklarede eller ikke uddannelsesparate, tilskyndes til et ophold på en produktionsskole. Jobcentret har et veletableret samarbejde med kommunens to produktionsskoler, med hvilke der kvartalsvist afholdes sagsmøder. Der har de senere år været en stigning i antallet af unge med barrierer i forhold til uddannelse. For disse er det afgørende at tilrettelægge et individuelt forløb i fællesskab med den unge og med den nødvendige forberedelse/ motivation, støtte, efterværn og en klar målsætning. Dette kan f.eks. ske i samarbejde med andre aktører. Unge med misbrug udgør en særlig udfordring. De er svære at fastholde i forløb og kræver massiv støtte. En stor del af misbrugerne har desuden psykiske problemer og derfor behov for en parallelindsats. Nordfyns Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Odense Kommune om behandling for alkohol- og stofmisbrug, mens distriktspsykiatrien i Middelfart står for behandlingen af unge med psykisk sygdom. Lokalt kan unge med misbrug og/eller psykiske problemer blive henvist til projekt Godt i gang på Fredensbo, hvor de bl.a. kan få støtte til hverdagsmestring og -struktur. Fra 1. januar 2014 forventes det desuden, at der vil Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2014 Side 9

10 være en lokal, forebyggende misbrugsindsats på kommunens folkeskoler, produktionsskoler og Nordfyns Gymnasium. Jobcentret afholder overleveringsmøder med børn og ungeafdelingen vedr. kendte sager senest ½ år før det fyldte 18. år. Jobcentret og/ eller andre relevante afdelinger kan også kontaktes tidligere i bekymringssager eller sager, hvor en indsats skal iværksættes. Jobcentret kan iværksætte tilbud for unge fra 15 år primært i forbindelse med virksomhedspraktik. Nordfyns Kommunens har udpeget Ungelivet til et af sine tre fokusområder. Målsætningen er at skabe fælles, tværgående løsninger, der ruster de unge i overgangen fra barndom til voksenliv, herunder indsatser for at forhindre frafald fra ungdomsuddannelser. Sygedagpengemodtagere: Skønt det samlede antal sygedagpengeforløb er reduceret med 13,8 % fra marts 2012 til marts 2013, er andelen af befolkningen på ydelsen større end klyngens og regionens gennemsnitlige andel. De lange sygedagpengeforløb er, udover at være en udgiftstung kommunal post, en af de største fødekilder til førtidspension. Området er derfor fortsat et centralt opmærksomhedsområde, og Nordfyn har et potentiale i forhold til at øge antallet af delvise raskmeldinger og styrke anvendelsen af arbejdsfastholdelse med henblik på at nedbringe antal og varighed af sygedagpengeforløb. Sygemeldte skal have en tidlig, intensiv og koordineret indsats med fokus på ressourcer og muligheder frem for barrierer. Tidligt i forløbet fastsættes hovedmål mellem sagsbehandler og borger, hvor det fælles sigte mod tilbagevenden til arbejdsmarkedet etableres. Dette vedligeholdes gennem forløbet via kvalitativ sagsbehandling, der bl.a. bygger på hyppige samtaler, ejerskab hos borgeren for sin sag og indhold i tilbuddene. Desuden er der fokus på en god, tæt kontakt med sygemeldtes arbejdsgiver med henblik på mulighederne for arbejdsfastholdelse. Et godt samarbejde med virksomhederne er af afgørende betydning for etablering af de nødvendige virksomhedsrettede tilbud til målgruppen. På baggrund af de gode erfaringer med projekt Tilbage Til Arbejdsmarkedet (TTA) har jobcentret i mindre omfang bibeholdt det tværfaglige, helhedsorienterede princip bag projektet. Det indebærer tilkøb af psykolog, psykiater og fysioterapeut, der sikrer en tværfaglig, koordineret indsats overfor de sygemeldte borgere. Jobcentret har et tæt samarbejde med kommunens praktiserende læger, blandt andet på månedlige socialmedicinske teammøder. Herudover er der et velfungerende samarbejde med de lægekonsulenter, der har mødetid i jobcentret tre dage ugentligt. Også samarbejdet med A- kasser og fagforeninger omkring sygemeldte borgerne er velfungerende. Det tværgående samarbejde internt i kommunen omkring borgernes genoptræning prioriteres højt. Der er f.eks. etableret månedlige samarbejdsmøder med træningsafdelingen, hvor konkrete sager kan tages op med henblik på at sikre en koordineret parallelindsats med fokus på fælles plan for borgeren og fælles målsætning samt en arbejdsmarkedsrettet totalindsats. Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2014 Side 10

11 Førtidspension: Nordfyn ligger over gennemsnittet i klyngen både i forhold til nytilkendelser og samlet bestand. 80 % af de nytilkendte førtidspensionister er over 40 år og potentialet til at begrænse tilgangen ligger således især i den målgruppe. Kontanthjælp match 3 og langvarige sygedagpengeforløb er de største fødekilder til ydelsen. Med førtidspensions- og fleksjobreformens indførelse af ressourceforløb og den ændrede tilkendelsespraksis, forstærkes fokus på mulighederne for at mindske tilgangen yderligere. Eftersom førtidspension med den nye reform pr. 1. januar 2013 i langt de fleste tilfælde først vil kunne gives efter borgeren har været igennem mindst ét ressourceforløb, ligger her en udfordring i at sammensætte ressourceforløb af høj kvalitet. Den tværfaglige, helhedsorienterede indsats i ressourceforløbet har til hensigt at udvikle borgerens arbejdsevne via et individuelt tilrettelagt forløb med et uddannelses- eller beskæftigelsesrettet mål, således at borgeren kan få eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet og undgå at ende i passiv forsørgelse som førtidspensionist. Jobcenter Nordfyn har valgt at køre indsatsen omkring rehabiliteringsteamet som et projekt i Der er således nedsat en styregruppe og arbejdsgrupper med henblik på at udvikle velfungerende arbejdsgange, rammer og praksis omkring arbejdet. Problemstillinger tages op løbende, drøftes og forsøges imødekommet mest hensigtsmæssigt. Der indsamles statistik på de sager, teamet behandler, og projektperioden afsluttes med en evaluering, hvis resultat vil blive implementeret i det videre arbejde. Kontanthjælp: Der er gennem det seneste år sket en tilvækst i alle tre matchgrupper. Målet for de jobklare er hurtigst mulig vej til selvforsørgelse. Nytilmeldte visiteres straks til kurset Jobstart på Kompetencecentret, der indeholder afklaring, vejledning og jobsøgning. Herudover tilknyttes den ledige en virksomhedskonsulent, der kan medvirke ved opkvalificering i virksomhedsrettede tilbud det være sig virksomhedspraktik i 13 uger, løntilskud eller virksomhedspraktik i afklarings- og opkvalificeringsprojektet Et smukkere Nordfyn. Der afholdes opfølgningssamtaler med målgruppen hyppigere end loven foreskriver. Stigningen i matchgruppe 2 og 3 er bekymrende, og udviklingen skal imødegås af en række konkrete initiativer, der har til formål at optimere indsatsen for at få borgerne i selvforsørgelse herunder øget fokus på udviklingspotentialet hos den enkelte borger selv, en styrket virksomhedsrettet indsats og en styrket tværfaglig indsats tidligt i ledighedsforløbet. De indsatsparate ledige er en meget sammensat gruppe, der er præget af afstand til det ordinære arbejdsmarked og komplekse problemstillinger. Særligt de over 30-årige har ofte meget langvarige ledighedsforløb bag sig. For at imødegå et potentielt langvarigt forløb, der skaber yderligere afstand til arbejdsmarkedet og overrisiko for førtidspensionering, kræves en hurtig afklaring fulgt op af en målrettet, arbejdsmarkedsrettet indsats evt. suppleret af relevante parallelindsatser. Der er fokus på anvendelsen af aktive tilbud til ledige i match 2 - ofte vil der være tale om et virksomhedsrettet tilbud, typisk en virksomhedspraktik af 13 ugers varighed evt. på et af jobcentrets virksomhedscentre og med mentorstøtte. Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2014 Side 11

12 Blandt de øvrige tilbud, jobcentret har til målgruppen, er et vejledningsforløb på kommunens eget kompetencecenter. Her tages udgangspunkt i den lediges ressourcer, og der arbejdes frem mod tilknytning til arbejdsmarkedet, dels via holdundervisning og dels via coachende samtaler. Herudover kan der henvises til et forløb hos en anden aktør, der er målrettet kvinder over 30 år med psykosomatiske problemstillinger. Der et tale om forløb af 26 ugers varighed, der kombinerer terapeutiske samtaler med jobsøgning/ arbejdsmarkedsforhold og fitness. Hver 14. dag har en alkoholkonsulent træffetid i jobcentret, og Nordfyns Kommune kan tilbyde lokal alkoholbehandling på Fredensbo Centret. I løbet af efteråret 2013 vil jobcentret udvikle og tilrettelægge sin strategi på kontanthjælpsområdet indenfor rammerne af den nye reform fra 1. januar Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2014 Side 12

13 Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedshedsrettede indsats Jobcenter Nordfyn vil i 2014 fortsætte sit målrettede fokus på at løse de centrale udfordringer indenfor jobcentrets ansvarsområder. Indsatserne vil grundlæggende bygge på: En individuel, helhedsorienteret indsats. Borgeren står i centrum og er aktiv medvirkende i sin egen sag. Indsatserne skal tilrettelægges i et helhedsorienteret perspektiv med inddragelse af relevante interne og eksterne aktører og have et tydeligt arbejdsmarkedsrettet perspektiv. En aktiv indsats Jobcentret afgiver relevante tilbud til den enkelte ledige på baggrund af dennes situation og behov. Der lægges vægt på en aktiv indsats afstemt efter målgruppe samt en høj aktiveringsgrad. En tidlig, forebyggende indsats Der er fokus på tilbagevenden til arbejdsmarkedet og aktiv tilknytning til arbejdsmarkedet i ledighedsperioden. Komplekse problemstillinger skal spottes tidligt og løses ud fra en helhedsorienteret indsats. En virksomhedsrettet indsats De lediges behov for arbejde skal forenes med virksomhedernes behov for arbejdskraft. Opkvalificering skal målrettes arbejdsmarkedets behov, og jobcentret være en naturlig og attraktiv samarbejdspartner for virksomhederne. Kompetenceudvikling Målrettet kompetenceudvikling af medarbejderne i jobcentret skal styrke og optimere indsatserne. En innovativ kontekst Nordfyns Kommune har sat innovation på dagsordenen såvel i forhold til sine overordnede visioner som i det daglige arbejde. Indsatsen på beskæftigelsesområdet vil derfor også være præget af innovative tiltag for ledige og virksomheder med det formål løbende at forbedre resultaterne. Der henvises desuden til de gældende politikker og strategier indenfor jobcentrets hovedområder Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2014 Side 13

14 Bilag 1 Fælles fynske udfordringer Baggrund Arbejdsmarkedet kender ikke kommunegrænser. De beskæftigelsespolitiske udfordringer, kommunerne på Fyn står overfor, er på mange punkter ens. Mange fynboer krydser dagligt kommunegrænsen til en anden kommune for at arbejde der. Det betyder også, at når en virksomhed lukker i én kommune har det indflydelse på ledigheden i andre, lige såvel som det betyder, at når der skabes arbejdspladser eller jobåbninger i én kommune, har det indflydelse på beskæftigelsen andre steder. Det fynske arbejdsmarked kort Den demografiske udvikling på Fyn vil frem til 2030 byder på en faldende andel af årige. I kystbyerne forventes befolkningen i den erhvervsaktive alder at falde mellem 8 og 22 %, kun i Odense forventes der en lille stigning på ca. 1 %. Siden 2008 er der forsvundet ca arbejdspladser på Fyn. Det er især inden for byggeog anlægs og industrisektorerne at arbejdspladserne er forsvundet. I overskrifter kan de fynske udfordringer samles i følgende udsagn: På Fyn gennemfører færre en ungdomsuddannelse i forhold landsgennemsnittet Fyn har færre akademikere i virksomhederne end landet som helhed Fyn har et lavere arbejdsudbud blandt personer i den erhvervsaktive alder og flere på permanente ydelser end landsgennemsnittet De seneste 10 år har ledigheden på Fyn ligget over landsgennemsnittet Fynboer pendler kun i ringe grad ud af øen En høj andel af udenlandsk arbejdskraft inden for gartnerier Samarbejde mellem kommunerne på Fyn om beskæftigelsespolitiske perspektiver i 2014 Den 6/ indgik formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene i de fynske kommuner en aftale om at samarbejde på tværs af øen. Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2014 Side 14

15 Aftalen har følgende ordlyd: Baggrund De udfordringer, kommunerne på Fyn står overfor, er på mange punkter ens. Mange fynboer krydser dagligt kommunegrænsen for at arbejde eller uddanne sig. Arbejdsmarkedet kender ikke kommunegrænser og uddannelse skal tages, der hvor den udbydes. Frem mod 2020 er der planlagt private og offentlige bygge- og anlægsprojekter for mange milliarder på Fyn og i særdeleshed i Odense. I forbindelse med gennemførelsen af projekterne skabes der i første omgang en række arbejdspladser inden for bygge- og anlægsbranchen og tilknyttede erhverv. Når byggerierne er færdige, vil en del af dem være rammerne for nye vidensarbejdsplader, der kan skabe ny innovation og nye produktionsmuligheder. De mange investeringer skal udnyttes til at skabe vækst og fremgang på øen. Det er en fælles udfordring at sikre, at flest muligt af de arbejdspladser, der skabes, besættes af lokal arbejdskraft. Og det er en fælles opgave at sikre, at der er tilstrækkeligt med kvalificeret lokal arbejdskraft til at løse opgaverne. Hovedudfordringen er at sikre, det rette match mellem udbuddet af og efterspørgslen på arbejdskraft. Fokusområder: 1. Virksomhedskontakten Specielt virksomhedskontakten omkring de mange bygge- og anlægsprojekter, der er planlagt i de kommende år. Målet er at sikre investeringerne bliver til vækst på Fyn og at opgaverne kan løses af lokal arbejdskraft. 2. Ungeindsatserne Specielt i forhold til uddannelse og fastholdelsesproblematikken. Men også i forhold til samarbejde med og mellem uddannelsesinstitutionerne. Imødegåelse af de fælles udfordringer forudsætter samarbejde For at opnå størst mulig succes med at sikre det rette match mellem udbuddet af og efterspørgslen efter arbejdskraft på det fremtidige fynske arbejdsmarked skal der sættes ind i forhold til at styrke og opbygge samarbejder på tværs af interessenter. D.v.s. styrkelse og opbygning af samarbejder på tværs: Af forvaltninger i de enkelte kommuner Af kommuner Af kommuner og virksomheder Af kommuner og a-kasser/fagbevægelse Af kommuner og uddannelsesinstitutioner Af kommuner og regionale instanser Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2014 Side 15

16 Samarbejderne kan omhandle udvikling af idé, metoder og indsatser samt konkrete strategier og projekter. Virksomhedskontakten En tæt kontakt til virksomhederne en forudsætning for at kommunerne kan bidrage til at sikre arbejdskraft med de rette kvalifikationer er til stede, når efterspørgslen er der. Det gælder i forhold til jobskabelse i forbindelse med gennemførelsen af større bygge- og anlægsprojekter. Og det gælder i forbindelse med identifikation af og jobåbninger som følge af ordretilgang eller naturlig personaleomsætning. På tværs af kommunerne skal der etableres tværgående samarbejder der sikrer vidensdeling om tendenser på de lokale arbejdsmarkeder på Fyn og om forløb, der op- eller omkvalificerer ledige til at imødekomme den fremtidige efterspørgsel efter arbejdskraft. En central samarbejdspartner er Beskæftigelsesregion Syddanmark. Ungeindsatserne Der er mange aktører omkring de unge, og der ligger en udfordring i at skabe en helhedsorienteret ungeindsats. Indenfor rammerne af tværgående samarbejder, skal der arbejdes med tilgangen til ungdomsuddannelser og fastholdelse i disse. Indsatserne gennemføres i form af samarbejder på tværs af kommuner og mellem jobcentre, Ungdommens Uddannelsesvejledning, uddannelsesinstitutioner, socialforvaltninger og børne- og ungeforvaltninger. I 2014 betyder aftalen, at der etableres konkrete samarbejder i tre spor 1. Byg til vækst 2. Virksomhedskontakten 3. Ungeindsatserne Ad 1 Byg til vækst I relation til Byg til vækst o Samarbejder der synliggør byggeprojekter o Samarbejder om opkvalificering af ledige til opgaver i byggeriet o Koordinering i forhold til Væksthus Syddanmark og Udvikling Fyn så der ikke laves dobbeltarbejde. Ad 2 Virksomhedskontakten o Der opbygge er fælles billede af, hvor dynamikken er i det fynske erhvervsliv, og hvor mulighederne er fremadrettet o Et aktivt virksomhedsopsøgende arbejde på tværs af kommuner o Fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft o Koordinering m.h.t. uddannelse og opkvalificering på tværs af kommuner o Samarbejde omkring rotationsprojekter, f.eks. m.h.p. brancheskift Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2014 Side 16

17 o Fælles markedsføringsmateriale over for virksomhederne o Temamøder for virksomheder for at ændre image, så kommunerne opleves som professionelle samarbejdspartnere i forhold til rekruttering o Kompetenceudvikling af kommunens medarbejder i forhold til de behov, virksomhederne har Ad 3 Ungeindsatserne o Partnerskabsaftaler mellem uddannelsesinstitutionerne og kommunerne for at begrænse frafald o Samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning for at motiverer flere unge til at søge erhvervsuddannelserne o Samarbejder for at sikre flere lære- og uddannelsespladser o Uddannelsesmesser i samarbejde mellem flere kommuner Opfølgning på samarbejderne sker via de løbende møder i kredsen af udvalgsformænd og gennem opbygning af en milepælsplan. Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2014 Side 17

18 Bilag 2 Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplan 2014 Ministermål 1 Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i Jobcenter Nordfyn skal i december 2014 være på 21,3 pct., svarende til en stigning på 5 procentpoint fra december 2012 til december Ministermål 2 Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 32 personer i december 2014, svarende til et fald på 67 procent fra december 2012 til december Ministermål 3 Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 % af tiden indenfor de seneste 52 uger skal begrænses til 235 personer i december 2014, svarende til et fald på 22 pct. Fra december 2012 til december Ministermål 4 Samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen) skal i december 2014 (år til dato) være på 48 pct, svarende til en stigning på 0,7 % fra december 2012 til december Lokale sygedagpengemål Antallet af sygedagpengeforløb med en varighed indtil 5 måneder skal reduceres til x forløb i december 2014, svarende til et fald på 10 pct. fra december 2012 til december Antallet af sygedagpengeforløb med en varighed på over 5 måneder skal reduceres til x forløb i december 2014, svarende til et fald på 10 pct. fra december 2012 til december Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2014 Side 18

19 Bilag 3 LBR s bemærkninger til beskæftigelsesplanen På et møde d. 26. august afgav Det Lokale Beskæftigelsesråd høringssvar på beskæftigelsesplanen for 2014: LBR havde ingen bemærkninger til planen. Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2014 Side 19

20 Bilag 4 LBR s plan for den virksomhedsrettede indsats i 2014 Indledning Det Lokale Beskæftigelsesråd skal én gang årligt, jfr. 47, stk. 2 i lov om ansvar for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejde en plan for, hvilke initiativer, der påtænkes gennemført i det kommende år med henblik på at styrke den virksomhedsrettede indsats. Rammerne LBR`s bevilling kan overordnet anvendes til: Efter lokale forhold at udvikle og underbygge virksomhedernes medvirken i virksomhedsrettede tilbud Efter lokale forhold at udvikle nye tilbud og nye jobtyper til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, eller som i øvrigt har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet Opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere i forbindelse med overstående Evaluering og formidling i forbindelse med ovenstående De Lokale Beskæftigelsesråd modtager ingen bevilling i 2014 og Beskæftigelsesministeren har derfor ikke som tidligere år udmeldt indsatsområder, som LBR er blevet opfordret til at bruge tilskuddet indenfor. LBR s midler i 2014 består således udelukkende af overførsel af uforbrugte midler fra 2013, der undtagelsesvist må overføres i ubegrænset omfang. Nordfyns lokale Beskæftigelsesråd ønsker i 2014 at anvende de resterende midler fra 2013 til at støtte projekter og arrangementer, der understøtter målene og strategierne i Beskæftigelsesplanens for Midlerne vil disponeres med udgangspunkt i indsatser, der fremmer særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, som tilgodeser aktiviteter og udfordringer indenfor følgende områder/ målgrupper: LBR s virksomhedspris Støtte til mentorer, herunder: Virksomhedsmentorer Frivillige mentorer Til understøttelse af mentornetværk, kursus, arrangementer m.v. Unge Langvarigt sygemeldte Udfaldstruede Jobrotation Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2014 Side 20

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Nordfyns Kommune Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål 2016... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats...

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesplan

Fælles fynsk beskæftigelsesplan 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesplan Udkast til fælles fynsk del af Beskæftigelsesplan 2015 Baggrund Til de fynske beskæftigelsesplaner i 2014 var der for første gang aftalt et tillæg i form af en fælles

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 NB. Dette er en kommenteret udgave af høringsversionnen af udkast til beskæftigelsesplan 2014 for Solrød Kommune. Tekst & noter skrevet med rødt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Nyborg Kommune. Oktober 2016, version 3

Beskæftigelsesplan 2016. Nyborg Kommune. Oktober 2016, version 3 Oktober 2016, version 3 Indhold 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål... 4 3. Udfordringer i beskæftigelsesindsatsen... 5 1. Ungeindsatsen... 5 2. Kontanthjælpsmodtagere... 5 3. Integrationsborgere...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2016 Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Indhold Indledning... 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 4 Ministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Nordfyns Kommune

Beskæftigelsesplan 2015. Nordfyns Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Indledning og indhold... 2 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 7 Mål og strategi

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for den virksomhedsrettede indsats. I forbindelse med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT 1. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 Jo længere tid man er ude af arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor vil vi yde en tidlig indsats over for borgerne,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Maj 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere