Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan"

Transkript

1 Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

2 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Her opstilles målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2014 med udgangspunkt i de fire obligatoriske ministermål, der udmeldes af beskæftigelsesministeren. Disse vedrører i 2014: unge i uddannelse, førtidspension, langtidsledighed og virksomhedskontakten. Herudover har Jobcenter Nordfyn opstillet et supplerende, lokalt mål vedr. sygedagpengeforløb. Kapitel 2: De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Præsenterer kort det kommende års centrale beskæftigelsespolitiske udfordringer og indsatser i bestræbelserne på at understøtte borgernes mulighed for beskæftigelse og selvforsørgelse. Kapitel 3: Mål og strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats Præsenterer kort de overordnede mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Nordfyn i 2014, som den retter sig mod borgere og virksomheder. Bilag: - Bilag 1: Fælles fynske udfordringer. I erkendelse af, at Fyn udgør et samlet arbejdsmarked, har de fynske kommuner, repræsenteret ved formændene for beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalgene, i 2012 udarbejdet en samarbejdsaftale, der vedrører punkterne virksomhedskontakt og ungeindsatser. I 2014 etableres på baggrund heraf konkrete samarbejder i tre spor: Byg til vækst, virksomhedskontakten og ungeindsatserne. - Bilag 2: Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplan Bilag 3: LBR s bemærkninger til beskæftigelsesplanen - Bilag 4: LBR s plan for den virksomhedsrettede indsats i Bilag 5: Budget for beskæftigelsesindsatsen i 2014 Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2014 Side 2

3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Udfordringer: - Det generelle uddannelsesniveau i Nordfyns Kommune er lavere end i landet som helhed og på sigt vil kommunen komme til at mangle den nødvendige kvalificerede arbejdskraft - Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse (ministermål) ligger under gennemsnittet for regionen (16,3 % mod 17,7 %) - Særligt de årige uden uddannelse, som udgør 40 % af den samlede gruppe, har en meget lav uddannelsesgrad (8 %) - Mens pigerne forventes at nå de nationale uddannelsesmålsætninger, ligger drengene væsentligt under målene - 20 % af alle unge i Nordfyns Kommune modtager offentlig forsørgelse mod 15 % i regionen - Antallet af unge dagpengemodtagere er stigende - Der er et stort frafald fra uddannelse særligt fra de erhvervsfaglige uddannelser - Mange unge har problemer med at få praktikplads efter grundforløb indenfor visse fag - Mange unge har komplekse problemstillinger udover ledighed Indsatser: Mål: - Målrettet vejledning og forberedelse af unge til selv at vælge uddannelse i tæt samarbejde med UUO - Forberedelse til uddannelse, bl.a. via FVU forløb, i samarbejde med VUC/ andre aktører - Støtte til fastholdelse under uddannelse via mentorstøtte - Projekt Brobygning til uddannelse - Fokus på, at unge enlige forsørgere skal have støtte til at tage en uddannelse - Aktiv, virksomhedsvendt indsats til unge ledige med uddannelse - Samarbejde med virksomhederne om praktikpladser og virksomhedspraktikker indenfor det rummelige arbejdsmarked - Tværfaglig, kontinuerlig indsats til svagere unge Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i Jobcenter Nordfyn skal i december 2014 være på 21,3 pct., svarende til en stigning på 5 procentpoint fra december 2012 til december Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2014 Side 3

4 Ministermål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Udfordringer: - 8 % af befolkningen i Nordfyns Kommune modtager førtidspension mod 7,8 % i regionen i gennemsnit - Tilgangen til førtidspension har været stigende i 2012 på Nordfyn, mens regionen og klyngen af sammenlignelige jobcentre har oplevet reduktioner - Siden 2010 er antallet af personer på kanten af arbejdsmarkedet (med mere end 3 års sammenhængende offentlig forsørgelse) steget med 52 % - De fleste nytilkendte førtidspensionister kommer fra kontanthjælp match 3 og langvarige sygedagpengeforløb Indsatser: - Screening for risikofaktorer i forhold til førtidspension mhp. tidlig, tværfaglig indsats - Målretning og differentiering af tilbudsgivningen til de forskellige mål- og risikogrupper - Tværgående, helhedsorienteret indsats i kommunen - Styrkelse af samarbejdet med virksomhederne om den rummelige arbejdsplads - Tilrettelæggelse af gode, udviklende ressourceforløb - Anvendelse af muligheden for fleksjob med lille timetal til borgere med nedsat arbejdsevne - Øgning af risikogruppens tilknytning til arbejdsmarkedet via praktikker og delvise raskmeldinger - Styrkelse af brugen af revalidering, herunder virksomhedsrevalidering Mål: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 32 personer i december 2014, svarende til et fald på 67 procent fra december 2012 til december Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2014 Side 4

5 Ministermål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Udfordringer: - Trods et markant fald i antallet af langtidsledige, ligger Nordfyns andel af langtidsledige fortsat over regionens gennemsnit - Faldet er udelukkende sket blandt de forsikrede, mens antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er steget med 53 % fra april 2012 til april Langtidsledighed er i sig selv en trussel mod arbejdsevnen, da lang ledighed kan medføre andre problemer end ledighed - Nyuddannede fylder forholdsvis meget blandt de langtidsledige og er en udsat gruppe under lavkonjunktur Indsatser: - Screening for risikoindikatorer på langtidsledighed tidligt i ledighedsforløbet - Iværksættelse af uddannelse/ opkvalificering mod gode jobmuligheder eller anden relevant indsats for risikogruppen tidligt i ledighedsforløbet - Fokus på vigtigheden af faglig og geografisk mobilitet i jobsøgningen - Aktiv, virksomhedsrettet indsats suppleret med hyppige samtaler sidst i ledighedsforløbet på baggrund af erfaringerne med akutindsatsen - Godt samarbejde med A-kasserne omkring de ledige - Virksomhedsrettet indsats til nyuddannede, så de får erfaring og netværk på arbejdsmarkedet - Øget brug af jobrotation - Differentieret indsats for de forsikrede ledige Mål: Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 % af tiden indenfor de seneste 52 uger skal begrænses til 235 personer i december 2014, svarende til et fald på 22 pct. Fra december 2012 til december Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2014 Side 5

6 Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Udfordringer: - Nordfyns Kommune har ca. 62 arbejdspladser pr. 100 indbyggere i alderen år, mod 88 i gennemsnit i de syddanske kommuner - Fra faldt det samlede antal arbejdspladser i kommunen med 7,7 %, hvilket er lidt større end det gennemsnitlige fald i regionen og landet som helhed - Nordfyns Kommune er karakteriseret ved hovedsageligt at rumme små og mellemstore virksomheder - Jobcentret er afhængig af et godt samarbejde med virksomhederne for at få etableret virksomhedsrettede tilbud til jobcentrets målgrupper - Virksomhederne efterspørger hjælp til at skaffe den nødvendige arbejdskraft via opkvalificering og rekruttering - I 2012 lå Nordfyns Kommune som nummer 85 på DI s Erhvervsklimaundersøgelse, hvilket er et fald på 22 pladser i forhold til året før Indsatser: Mål: - Jobcentret styrker og vedligeholder det eksisterende gode samarbejde med private og offentlige virksomheder i og udenfor kommunen - Jobcentret arbejder aktivt på at etablere kendskab til og samarbejde med nyetablerede virksomheder i kommunen - Jobcentret holder sig opdateret med udviklingen på det lokale og regionale arbejdsmarked - Jobcentret holder sig opdateret med virksomhedernes behov for og efterspørgsel efter arbejdskraft - Jobcentret går i dialog med virksomheder indenfor områder med mangel på arbejdskraft vedr. deres behov og handler proaktivt - Jobcentret assisterer virksomheder ved etablering af tilbud til jobcentrets målgrupper - Jobcentret medvirker ved rekruttering af ordinær arbejdskraft - Jobcentret vil være opsøgende i forhold til at etablere samarbejde med endnu flere virksomheder i Nordfyns Kommune - Nordfyns Kommune har etableret Task Force Erhverv i samarbejde med Nordfyns Erhvervsråd med det formål at sikre virksomhederne i kommunen hurtig, effektiv og professionel service. Samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen) skal i december 2014 (år til dato) være på 48 pct, svarende til en stigning på 0,7 % fra december 2012 til december Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2014 Side 6

7 Lokalt mål: Antallet af sygedagpengesager 5-52 uger og over 52 uger skal reduceres Udfordringer: - En større andel af befolkningen i Nordfyns Kommune modtager sygedagpenge end i klyngen - Nordfyns kommune har højere kommunale udgifter til sygedagpenge end klyngen i gennemsnit Indsatser: - Tidlig screening af sager med henblik på at spotte de sager, der har risiko for at blive langvarige - Tidlig, tværfaglig og koordineret indsats i henhold til erfaringerne fra TTA - Opprioritering af fastholdelsesindsatsen - Øget brug af delvise raskmeldinger - Forebyggende indsats via information og rådgivning - Højere aktiveringsgrad - Styrkelse af brugen af virksomhedspraktik og andre aktive tilbud - Tværfaglige indsatser i samarbejde med kommunens rehabliteringsafdeling - Projekter med andre aktører med henblik på at nedbringe antallet af langvarige sygedagpengeforløb Mål: Antallet af sygedagpengeforløb med en varighed på indtil 5 måneder skal reduceres med 10 pct. Fra december 2012 til december Antallet af sygedagpengeforløb med en varighed på over 5 måneder skal reduceres med 10 pct. fra december 2012 til december (Der kan ikke indsættes talværdier, da ændringerne i sygedagpengereformen endnu ikke afspejles i Jobindsats.dk ) Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2014 Side 7

8 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Her beskrives kort nogle af de vigtigste udfordringer i beskæftigelsesindsatsen i Nordfyns Kommune samt den indsats, hvormed de imødegås Forsikrede ledige: Ledigheden blandt forsikrede ledige målt i fuldtidspersoner er faldet med 25 % fra april 2012 til april 2013, mens antallet af langtidsledige personer er faldet med 44 % i samme tidsrum. Det voldsomme fald i beskæftigelsen efter krisen er således bremset op, og ledigheden forventes at falde yderligere i Det er nu i højere grad ansatte indenfor den offentlige sektor, der rammes af ledighed, mens beskæftigelsen igen er steget indenfor byggeri, industri og dele af den private sektor. På længere sigt betyder den demografiske udvikling, at Nordfyn vil få en udfordring i forhold til at fastholde en stor og velkvalificeret arbejdsstyrke, så beskæftigelsen kan øges, når konjunkturerne bedes. Der vil i den forbindelse være fokus på målrettet opkvalificering og uddannelse bl.a. i forhold til de kommende store byggeprojekter på Fyn og i Syddanmark (se bilag 1). Jobklare ledige skal i ordinær beskæftigelse hurtigst muligt. De opfordres til at søge fagligt og geografisk bredt indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Der er fortsat mange jobåbninger på Nordfyn og i Syddanmark, og 35 % af de nyledige finder job indenfor 3 mdr. En tidlig screening skal afgøre, om den nyledige er i risikogruppen for at blive langtidsledig. Herefter vurderes, hvilken indsats der skal til for at styrke den lediges jobmuligheder det være sig almen uddannelse/opkvalificering, læse/stave- eller ordblindekursus eller et afklarings- og vejledningsforløb. Nyledige opfordres desuden til aktivt at søge virksomhedspraktikker i første ledighedsperiode for at opbygge et fagligt netværk. Anvendelsen af aktive tilbud prioriteres højt i indsatsen. Et aktivt tilbud vil som regel bestå af en 4- ugers virksomhedspraktik, der evt. kan følges op af et privat løntilskud. Offentligt løntilskud kan tilbydes, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til den lediges uddannelsesplaner eller er nødvendigt at øge erfaringen på arbejdsmarkedet. Som udgangspunkt vil det blive etableret for 3-6 mdr. Ledige over 25 år uden kompetencegivende uddannelse, med en forældet uddannelse eller længerevarende ledighed, gøres opmærksomme på muligheden for at komme i voksenlære. Ledige i anden ledighedsperiode overgår til en særlig langtidsledighedsindsats. Her tilbydes et særligt brush-up kursus, tættere opfølgning og personlig jobformidler med særligt fokus på virksomhedskontakten. Til grund for denne indsats ligger erfaringerne fra akutindsatsen. Det gode samarbejde med A-kassen omkring borgeren gennem hele ledighedsforløbet prioriteres højt. Unge: Antallet af unge på offentlig forsørgelse er steget med 6,8 % fra januar 2012 til januar Den største stigning har fundet sted blandt de unge dagpenge- og Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2014 Side 8

9 kontanthjælpsmodtagere. Nyuddannede har vanskeligere ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet i krisetider og indsatsen overfor de jobklare med uddannelse handler primært om at vedligeholde deres faglige kompetencer og tilknytning til arbejdsmarkedet via en aktiv indsats. For unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse er fokus på uddannelse frem for job. Ikke uddannelsesparate unge skal have en helhedsorienteret, individuel indsats, der sigter mod uddannelse. Med den nye kontanthjælpsreform, der forventes indført fra 1. januar 2014, styrkes det overordnede fokus på uddannelse for unge yderligere. Fremover differentieres mellem unge med uddannelse, der indsatsmæssigt sidestilles med over 30-årige, og unge uden uddannelse, der visiteres som enten uddannelsesparate eller aktivitetsparate. Unge uden uddannelse vil ikke modtage kontanthjælp, men uddannelseshjælp svarende til SU, og har ret og pligt til uddannelse eller uddannelsesafklarende og motiverende indsats. Enlige forsørgere uden uddannelse skal understøttes i at tage en uddannelse. Jobcentret har et udbygget og velfungerende samarbejde med UUO, der har træffetid på jobcentret dagligt. For at styrke uddannelses- og fastholdelsesindsatsen yderligere, har jobcentret i 2013 oprettet en stilling som uddannelsesmentor. Unge, der påbegynder en uddannelse fra offentlig forsørgelse, har erfaringsmæssigt en overrisiko for frafald og tilbagevenden til offentlig forsørgelse. Derfor skal der i hvert tilfælde udover grundig vejledning, afklaring og motivation vurderes, om der skal etableres mentorstøtte og efterværn i forbindelse med uddannelsesstart. I 2013 og 2014 deltager Jobcenter Nordfyn i projekt Uddannelsesbroen, hvor unge kan visiteres til brobygningsforløb på 4 forskellige erhvervsskoler i Odense. Nordfyn har givet tilsagn om i alt 70 pladser i projektet, der er bygget op omkring mentorstøtte, FVU eller ordblindeundervisning efter behov, brobygning til uddannelse og praktik. For de aktivitetsparate unge skal indsatsen sigte mod uddannelse i form af EGU eller STU. Unge, der er uafklarede eller ikke uddannelsesparate, tilskyndes til et ophold på en produktionsskole. Jobcentret har et veletableret samarbejde med kommunens to produktionsskoler, med hvilke der kvartalsvist afholdes sagsmøder. Der har de senere år været en stigning i antallet af unge med barrierer i forhold til uddannelse. For disse er det afgørende at tilrettelægge et individuelt forløb i fællesskab med den unge og med den nødvendige forberedelse/ motivation, støtte, efterværn og en klar målsætning. Dette kan f.eks. ske i samarbejde med andre aktører. Unge med misbrug udgør en særlig udfordring. De er svære at fastholde i forløb og kræver massiv støtte. En stor del af misbrugerne har desuden psykiske problemer og derfor behov for en parallelindsats. Nordfyns Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Odense Kommune om behandling for alkohol- og stofmisbrug, mens distriktspsykiatrien i Middelfart står for behandlingen af unge med psykisk sygdom. Lokalt kan unge med misbrug og/eller psykiske problemer blive henvist til projekt Godt i gang på Fredensbo, hvor de bl.a. kan få støtte til hverdagsmestring og -struktur. Fra 1. januar 2014 forventes det desuden, at der vil Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2014 Side 9

10 være en lokal, forebyggende misbrugsindsats på kommunens folkeskoler, produktionsskoler og Nordfyns Gymnasium. Jobcentret afholder overleveringsmøder med børn og ungeafdelingen vedr. kendte sager senest ½ år før det fyldte 18. år. Jobcentret og/ eller andre relevante afdelinger kan også kontaktes tidligere i bekymringssager eller sager, hvor en indsats skal iværksættes. Jobcentret kan iværksætte tilbud for unge fra 15 år primært i forbindelse med virksomhedspraktik. Nordfyns Kommunens har udpeget Ungelivet til et af sine tre fokusområder. Målsætningen er at skabe fælles, tværgående løsninger, der ruster de unge i overgangen fra barndom til voksenliv, herunder indsatser for at forhindre frafald fra ungdomsuddannelser. Sygedagpengemodtagere: Skønt det samlede antal sygedagpengeforløb er reduceret med 13,8 % fra marts 2012 til marts 2013, er andelen af befolkningen på ydelsen større end klyngens og regionens gennemsnitlige andel. De lange sygedagpengeforløb er, udover at være en udgiftstung kommunal post, en af de største fødekilder til førtidspension. Området er derfor fortsat et centralt opmærksomhedsområde, og Nordfyn har et potentiale i forhold til at øge antallet af delvise raskmeldinger og styrke anvendelsen af arbejdsfastholdelse med henblik på at nedbringe antal og varighed af sygedagpengeforløb. Sygemeldte skal have en tidlig, intensiv og koordineret indsats med fokus på ressourcer og muligheder frem for barrierer. Tidligt i forløbet fastsættes hovedmål mellem sagsbehandler og borger, hvor det fælles sigte mod tilbagevenden til arbejdsmarkedet etableres. Dette vedligeholdes gennem forløbet via kvalitativ sagsbehandling, der bl.a. bygger på hyppige samtaler, ejerskab hos borgeren for sin sag og indhold i tilbuddene. Desuden er der fokus på en god, tæt kontakt med sygemeldtes arbejdsgiver med henblik på mulighederne for arbejdsfastholdelse. Et godt samarbejde med virksomhederne er af afgørende betydning for etablering af de nødvendige virksomhedsrettede tilbud til målgruppen. På baggrund af de gode erfaringer med projekt Tilbage Til Arbejdsmarkedet (TTA) har jobcentret i mindre omfang bibeholdt det tværfaglige, helhedsorienterede princip bag projektet. Det indebærer tilkøb af psykolog, psykiater og fysioterapeut, der sikrer en tværfaglig, koordineret indsats overfor de sygemeldte borgere. Jobcentret har et tæt samarbejde med kommunens praktiserende læger, blandt andet på månedlige socialmedicinske teammøder. Herudover er der et velfungerende samarbejde med de lægekonsulenter, der har mødetid i jobcentret tre dage ugentligt. Også samarbejdet med A- kasser og fagforeninger omkring sygemeldte borgerne er velfungerende. Det tværgående samarbejde internt i kommunen omkring borgernes genoptræning prioriteres højt. Der er f.eks. etableret månedlige samarbejdsmøder med træningsafdelingen, hvor konkrete sager kan tages op med henblik på at sikre en koordineret parallelindsats med fokus på fælles plan for borgeren og fælles målsætning samt en arbejdsmarkedsrettet totalindsats. Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2014 Side 10

11 Førtidspension: Nordfyn ligger over gennemsnittet i klyngen både i forhold til nytilkendelser og samlet bestand. 80 % af de nytilkendte førtidspensionister er over 40 år og potentialet til at begrænse tilgangen ligger således især i den målgruppe. Kontanthjælp match 3 og langvarige sygedagpengeforløb er de største fødekilder til ydelsen. Med førtidspensions- og fleksjobreformens indførelse af ressourceforløb og den ændrede tilkendelsespraksis, forstærkes fokus på mulighederne for at mindske tilgangen yderligere. Eftersom førtidspension med den nye reform pr. 1. januar 2013 i langt de fleste tilfælde først vil kunne gives efter borgeren har været igennem mindst ét ressourceforløb, ligger her en udfordring i at sammensætte ressourceforløb af høj kvalitet. Den tværfaglige, helhedsorienterede indsats i ressourceforløbet har til hensigt at udvikle borgerens arbejdsevne via et individuelt tilrettelagt forløb med et uddannelses- eller beskæftigelsesrettet mål, således at borgeren kan få eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet og undgå at ende i passiv forsørgelse som førtidspensionist. Jobcenter Nordfyn har valgt at køre indsatsen omkring rehabiliteringsteamet som et projekt i Der er således nedsat en styregruppe og arbejdsgrupper med henblik på at udvikle velfungerende arbejdsgange, rammer og praksis omkring arbejdet. Problemstillinger tages op løbende, drøftes og forsøges imødekommet mest hensigtsmæssigt. Der indsamles statistik på de sager, teamet behandler, og projektperioden afsluttes med en evaluering, hvis resultat vil blive implementeret i det videre arbejde. Kontanthjælp: Der er gennem det seneste år sket en tilvækst i alle tre matchgrupper. Målet for de jobklare er hurtigst mulig vej til selvforsørgelse. Nytilmeldte visiteres straks til kurset Jobstart på Kompetencecentret, der indeholder afklaring, vejledning og jobsøgning. Herudover tilknyttes den ledige en virksomhedskonsulent, der kan medvirke ved opkvalificering i virksomhedsrettede tilbud det være sig virksomhedspraktik i 13 uger, løntilskud eller virksomhedspraktik i afklarings- og opkvalificeringsprojektet Et smukkere Nordfyn. Der afholdes opfølgningssamtaler med målgruppen hyppigere end loven foreskriver. Stigningen i matchgruppe 2 og 3 er bekymrende, og udviklingen skal imødegås af en række konkrete initiativer, der har til formål at optimere indsatsen for at få borgerne i selvforsørgelse herunder øget fokus på udviklingspotentialet hos den enkelte borger selv, en styrket virksomhedsrettet indsats og en styrket tværfaglig indsats tidligt i ledighedsforløbet. De indsatsparate ledige er en meget sammensat gruppe, der er præget af afstand til det ordinære arbejdsmarked og komplekse problemstillinger. Særligt de over 30-årige har ofte meget langvarige ledighedsforløb bag sig. For at imødegå et potentielt langvarigt forløb, der skaber yderligere afstand til arbejdsmarkedet og overrisiko for førtidspensionering, kræves en hurtig afklaring fulgt op af en målrettet, arbejdsmarkedsrettet indsats evt. suppleret af relevante parallelindsatser. Der er fokus på anvendelsen af aktive tilbud til ledige i match 2 - ofte vil der være tale om et virksomhedsrettet tilbud, typisk en virksomhedspraktik af 13 ugers varighed evt. på et af jobcentrets virksomhedscentre og med mentorstøtte. Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2014 Side 11

12 Blandt de øvrige tilbud, jobcentret har til målgruppen, er et vejledningsforløb på kommunens eget kompetencecenter. Her tages udgangspunkt i den lediges ressourcer, og der arbejdes frem mod tilknytning til arbejdsmarkedet, dels via holdundervisning og dels via coachende samtaler. Herudover kan der henvises til et forløb hos en anden aktør, der er målrettet kvinder over 30 år med psykosomatiske problemstillinger. Der et tale om forløb af 26 ugers varighed, der kombinerer terapeutiske samtaler med jobsøgning/ arbejdsmarkedsforhold og fitness. Hver 14. dag har en alkoholkonsulent træffetid i jobcentret, og Nordfyns Kommune kan tilbyde lokal alkoholbehandling på Fredensbo Centret. I løbet af efteråret 2013 vil jobcentret udvikle og tilrettelægge sin strategi på kontanthjælpsområdet indenfor rammerne af den nye reform fra 1. januar Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2014 Side 12

13 Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedshedsrettede indsats Jobcenter Nordfyn vil i 2014 fortsætte sit målrettede fokus på at løse de centrale udfordringer indenfor jobcentrets ansvarsområder. Indsatserne vil grundlæggende bygge på: En individuel, helhedsorienteret indsats. Borgeren står i centrum og er aktiv medvirkende i sin egen sag. Indsatserne skal tilrettelægges i et helhedsorienteret perspektiv med inddragelse af relevante interne og eksterne aktører og have et tydeligt arbejdsmarkedsrettet perspektiv. En aktiv indsats Jobcentret afgiver relevante tilbud til den enkelte ledige på baggrund af dennes situation og behov. Der lægges vægt på en aktiv indsats afstemt efter målgruppe samt en høj aktiveringsgrad. En tidlig, forebyggende indsats Der er fokus på tilbagevenden til arbejdsmarkedet og aktiv tilknytning til arbejdsmarkedet i ledighedsperioden. Komplekse problemstillinger skal spottes tidligt og løses ud fra en helhedsorienteret indsats. En virksomhedsrettet indsats De lediges behov for arbejde skal forenes med virksomhedernes behov for arbejdskraft. Opkvalificering skal målrettes arbejdsmarkedets behov, og jobcentret være en naturlig og attraktiv samarbejdspartner for virksomhederne. Kompetenceudvikling Målrettet kompetenceudvikling af medarbejderne i jobcentret skal styrke og optimere indsatserne. En innovativ kontekst Nordfyns Kommune har sat innovation på dagsordenen såvel i forhold til sine overordnede visioner som i det daglige arbejde. Indsatsen på beskæftigelsesområdet vil derfor også være præget af innovative tiltag for ledige og virksomheder med det formål løbende at forbedre resultaterne. Der henvises desuden til de gældende politikker og strategier indenfor jobcentrets hovedområder Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2014 Side 13

14 Bilag 1 Fælles fynske udfordringer Baggrund Arbejdsmarkedet kender ikke kommunegrænser. De beskæftigelsespolitiske udfordringer, kommunerne på Fyn står overfor, er på mange punkter ens. Mange fynboer krydser dagligt kommunegrænsen til en anden kommune for at arbejde der. Det betyder også, at når en virksomhed lukker i én kommune har det indflydelse på ledigheden i andre, lige såvel som det betyder, at når der skabes arbejdspladser eller jobåbninger i én kommune, har det indflydelse på beskæftigelsen andre steder. Det fynske arbejdsmarked kort Den demografiske udvikling på Fyn vil frem til 2030 byder på en faldende andel af årige. I kystbyerne forventes befolkningen i den erhvervsaktive alder at falde mellem 8 og 22 %, kun i Odense forventes der en lille stigning på ca. 1 %. Siden 2008 er der forsvundet ca arbejdspladser på Fyn. Det er især inden for byggeog anlægs og industrisektorerne at arbejdspladserne er forsvundet. I overskrifter kan de fynske udfordringer samles i følgende udsagn: På Fyn gennemfører færre en ungdomsuddannelse i forhold landsgennemsnittet Fyn har færre akademikere i virksomhederne end landet som helhed Fyn har et lavere arbejdsudbud blandt personer i den erhvervsaktive alder og flere på permanente ydelser end landsgennemsnittet De seneste 10 år har ledigheden på Fyn ligget over landsgennemsnittet Fynboer pendler kun i ringe grad ud af øen En høj andel af udenlandsk arbejdskraft inden for gartnerier Samarbejde mellem kommunerne på Fyn om beskæftigelsespolitiske perspektiver i 2014 Den 6/ indgik formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene i de fynske kommuner en aftale om at samarbejde på tværs af øen. Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2014 Side 14

15 Aftalen har følgende ordlyd: Baggrund De udfordringer, kommunerne på Fyn står overfor, er på mange punkter ens. Mange fynboer krydser dagligt kommunegrænsen for at arbejde eller uddanne sig. Arbejdsmarkedet kender ikke kommunegrænser og uddannelse skal tages, der hvor den udbydes. Frem mod 2020 er der planlagt private og offentlige bygge- og anlægsprojekter for mange milliarder på Fyn og i særdeleshed i Odense. I forbindelse med gennemførelsen af projekterne skabes der i første omgang en række arbejdspladser inden for bygge- og anlægsbranchen og tilknyttede erhverv. Når byggerierne er færdige, vil en del af dem være rammerne for nye vidensarbejdsplader, der kan skabe ny innovation og nye produktionsmuligheder. De mange investeringer skal udnyttes til at skabe vækst og fremgang på øen. Det er en fælles udfordring at sikre, at flest muligt af de arbejdspladser, der skabes, besættes af lokal arbejdskraft. Og det er en fælles opgave at sikre, at der er tilstrækkeligt med kvalificeret lokal arbejdskraft til at løse opgaverne. Hovedudfordringen er at sikre, det rette match mellem udbuddet af og efterspørgslen på arbejdskraft. Fokusområder: 1. Virksomhedskontakten Specielt virksomhedskontakten omkring de mange bygge- og anlægsprojekter, der er planlagt i de kommende år. Målet er at sikre investeringerne bliver til vækst på Fyn og at opgaverne kan løses af lokal arbejdskraft. 2. Ungeindsatserne Specielt i forhold til uddannelse og fastholdelsesproblematikken. Men også i forhold til samarbejde med og mellem uddannelsesinstitutionerne. Imødegåelse af de fælles udfordringer forudsætter samarbejde For at opnå størst mulig succes med at sikre det rette match mellem udbuddet af og efterspørgslen efter arbejdskraft på det fremtidige fynske arbejdsmarked skal der sættes ind i forhold til at styrke og opbygge samarbejder på tværs af interessenter. D.v.s. styrkelse og opbygning af samarbejder på tværs: Af forvaltninger i de enkelte kommuner Af kommuner Af kommuner og virksomheder Af kommuner og a-kasser/fagbevægelse Af kommuner og uddannelsesinstitutioner Af kommuner og regionale instanser Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2014 Side 15

16 Samarbejderne kan omhandle udvikling af idé, metoder og indsatser samt konkrete strategier og projekter. Virksomhedskontakten En tæt kontakt til virksomhederne en forudsætning for at kommunerne kan bidrage til at sikre arbejdskraft med de rette kvalifikationer er til stede, når efterspørgslen er der. Det gælder i forhold til jobskabelse i forbindelse med gennemførelsen af større bygge- og anlægsprojekter. Og det gælder i forbindelse med identifikation af og jobåbninger som følge af ordretilgang eller naturlig personaleomsætning. På tværs af kommunerne skal der etableres tværgående samarbejder der sikrer vidensdeling om tendenser på de lokale arbejdsmarkeder på Fyn og om forløb, der op- eller omkvalificerer ledige til at imødekomme den fremtidige efterspørgsel efter arbejdskraft. En central samarbejdspartner er Beskæftigelsesregion Syddanmark. Ungeindsatserne Der er mange aktører omkring de unge, og der ligger en udfordring i at skabe en helhedsorienteret ungeindsats. Indenfor rammerne af tværgående samarbejder, skal der arbejdes med tilgangen til ungdomsuddannelser og fastholdelse i disse. Indsatserne gennemføres i form af samarbejder på tværs af kommuner og mellem jobcentre, Ungdommens Uddannelsesvejledning, uddannelsesinstitutioner, socialforvaltninger og børne- og ungeforvaltninger. I 2014 betyder aftalen, at der etableres konkrete samarbejder i tre spor 1. Byg til vækst 2. Virksomhedskontakten 3. Ungeindsatserne Ad 1 Byg til vækst I relation til Byg til vækst o Samarbejder der synliggør byggeprojekter o Samarbejder om opkvalificering af ledige til opgaver i byggeriet o Koordinering i forhold til Væksthus Syddanmark og Udvikling Fyn så der ikke laves dobbeltarbejde. Ad 2 Virksomhedskontakten o Der opbygge er fælles billede af, hvor dynamikken er i det fynske erhvervsliv, og hvor mulighederne er fremadrettet o Et aktivt virksomhedsopsøgende arbejde på tværs af kommuner o Fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft o Koordinering m.h.t. uddannelse og opkvalificering på tværs af kommuner o Samarbejde omkring rotationsprojekter, f.eks. m.h.p. brancheskift Beskæftigelsesplan for Jobcenter Nordfyn 2014 Side 16

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Ringsted Kommune Beskæftigelsesplan 2014 - med forbehold for Byrådets godkendelse af virksomhedsmål. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Februar 2014 Indhold 1.0 Indledning 03 2.0 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 04

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2014... 4 4.

Læs mere

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune 14-10-2013 Indhold 1: Indledning... 3 2: Hovedudfordringer for Beskæftigelsesindsatsen 2014... 4 3.1: Job- og uddannelsesparate u/30...11

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere