Helle Dirksen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Mette Mønster Westergaard, Niels Henriksen og Kathrine Krageskov Eriksen. 1. Velkomst og meddelelser...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helle Dirksen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Mette Mønster Westergaard, Niels Henriksen og Kathrine Krageskov Eriksen. 1. Velkomst og meddelelser..."

Transkript

1 Mødereferat Mødedato: Onsdag den 10. november 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fraværende: Helle Kehlet, Jennifer Olsen, Susanne Lønborg Friis, Camilla Bruun, Minna Therkildsen, Birthe Ørskov, Lise Hammerich Hansen, Bodil Laursen, Helen Frost, Kim Petersen, Birgit Monnerup, Birte Friis Gerstoft og Tomas Bech Madsen. Helle Dirksen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Mette Mønster Westergaard, Niels Henriksen og Kathrine Krageskov Eriksen. Dagsordenspunkter 1. Velkomst og meddelelser Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af uddannelsen Strukturændringer, flytninger og nedlukninger i sundhedssektoren, samt besparelser på UCSJ Dimensionering Praktik Den nye diplomuddannelse Hvad gør DSR Kreds Sjælland aktuelt for ikke at miste en til flere årgange af nyuddannede sygeplejersker og hvad skal/kan vi gøre i fællesskab? Evaluering af Dialogforum Mødeplan Eventuelt /6

2 1. Velkomst og meddelelser På grund af Helle Dirksens afbud overtog Helle Kehlet mødeledelsen. Hun bød deltagerne velkommen og bad dem præsentere sig selv. Der blev bedt om fremover at sætte medlemmernes navne og oplysninger ind i dagsorden og referat. Oversigten over medlemmer ser ud som følger: Kredsformand Helle Dirksen Dansk Sygeplejeråd Nørregade Ringsted Kredsnæstformand Helle Kehlet Dansk Sygeplejeråd Nørregade Ringsted Adjunkt Lise Hounsgaard Syddansk Universitet, enheden for sygeplejeforskning J.B. Winsløwsvej 9A, Odense C. Uddannelseskonsulent Jennifer Olsen Uddannelseskonsulent Mette Mønster Westergaard Odsherred Kommune Sundhedscenteret Greve kommune Center for Sundhed og Pleje Rådhusholmen Greve Vicedirektør Susanne Lønborg Friis Uddannelseschef Camilla Bruun Forstander Niels Henriksen Sygeplejelærer Minna Therkildsen Sygeplejelærer Birthe Ørskov Sygeplejestuderende Lise Hammerich Hansen Studenterplads vakant Region Sjælland, Sygehus Nord Region Sjælland, Psykiatrien VUC Storstrøm UCSJ, Campus Slagelse UCSJ, Campus Storstrøm UCSJ, Campus Storstrøm Tilforordnet udvalget er uddannelsesdirektør Kim Petersen, uddannelseslederne Birte Friis Gerstoft, Lisse-Lotte Rosenkilde, Birgit Monnerup og Kathrine Krageskov Eriksen samt CFV-konsulenterne Bodil Laursen og Helen Frost. Kim Petersen orienterede om uddannelseslederrokade på UCSJ. Kathrine Krageskov Eriksen er ny uddannelsesleder for sygeplejerske- og bioanaytiker-uddannelserne i Næstved. Lisse-Lotte Rosenkilde er uddannelsesleder for sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelserne i Nykøbing Falster. Helle Kehlet spurgte til om disse dobbeltroller kan give problemer i forhold til fagligheden. Det fandt Kim Petersen ikke ville være tilfældet, og han refererede til forskellige traditioner rundt om på UCSJ s uddannelser. 2/6

3 Minna Therkildsen anførte behovet for faglige dage for underviserne for at sikre en bottom-up-udvikling. Kim Petersen gav tilslutning til ønsket. Birte Friis Gerstoft og Birgit Monnerup udtalte stor optimisme i forhold til det tværfaglige samarbejde. Den 8. november har Undervisningsministeriet henvendt sig til professionshøjskolerne vedr. modul 5. I skrivelsen står bl.a.: Vi skal ( ) bede om, at professionshøjskolerne i de fælles studieordninger for uddannelserne til radiograf, jordmoder, sygeplejerske, bioanalytiker, fysioterapeut og ergoterapeut udarbejder en ændring, således at beskrivelsen af modul 5 ikke begrænses til samarbejde med andre sundhedsfaglige uddannelser, men til samarbejde med andre relevante uddannelsesområder. Ændringen indebærer, at Tema, Formål, Læringsudbytte og Fordeling af fag og ECTS-point skal omformuleres. Herudover skal der i afsnittet Uddannelsens struktur og opbygning tilføjes, at modul 5 kan placeres vilkårligt på uddannelsens 2. år. De reviderede studieordninger bedes indsendt til Undervisningsministeriets godkendelse senest den 15. december 2010, således at ændringen kan iværksættes pr. 1. januar Skrivelsen (der vil bliver udsendt pr. mail til hele uddannelsesudvalget) vil blive drøftet i det relevante udvalg under professionshøjskolernes rektorkollegium, hvor Kim Petersen sidder. Der fulgte en kort drøftelse. Camilla Bruun pegede på risikoen for store logistiske problemer, også i forhold til praktikken. Minna Therkildsen foreslog et tema som minoritetsgrupper for campus Slagelses tværfaglige samarbejde om modul Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af uddannelsen Kim Petersen orienterede om UCSJ s kvalitetsårshjul (omtalt i dagsordenen for mødet). Han pegede på, at det er vigtigt at præsentere evalueringer og resultater for aftagerne. En gang årligt sker evalueringen og den efterfølgende drøftelse med aftagerne (f.eks. uddannelsesudvalget). Når Forsknings- og Udviklingsafdelingen (FU) laver den samlede redegørelse for UCSJ kommer sagen til udvalget. Herefter fik uddannelseslederne ordet. Birgit Monnerup reflekterede i forhold til akkrediteringen. I Slagelse har man valgt at sætte fokus på emnerne aftager- og dimittendkontakt, praktiktilrettelæggelse, kvalitetssikring af praktik og systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde. I juni afholdtes i Slagelse dialogmøde med repræsentanter for uddannelsen, klinikken/aftagerne og studerende. Hun omtalte det planlagte arrangement for dimittender (netværksmøde) den 18. november. Kim Petersen oplyste, at der kommer en skabelon for dimittendkontakt og dimittendundersøgelser fra den pågældende tværgående arbejdsgruppe på UCSJ. Man drøftede modul 2-dokumentation. Der er stor forskel mellem campusser på hvor meget de studerende kommer ud i dette forløb, men Birte Friis Gerstoft oplyste, at en ensretning er på vej. 3/6

4 Herefter orienterede Birte Friis Gerstoft fra Roskilde med særlig fokus på aftager- og dimittendkontakt. Der var blevet holdt dimittendmøde 3. november. Årets dimittender har måttet gå kreative veje for at få beskæftigelse. Dimittenderne roses af arbejdsgiverne for at være gode til at tilegne sig ny viden. Hun henviste i øvrigt, at man i Roskilde i foråret holdt karrieredag for 250 studerende. Emnet kvalitetssikring kommer på igen på udvalgets næste møde. Kim Petersen anførte, at der - når vi har den sammenskrevne rapport fra FU vil blive set på om der er andre områder, som med fordel kan tages op i udvalget. Camilla Bruun bad om, at der gives mere plads og tid til feed forward, således at uddannelsesudvalget ikke kun er reaktivt. 3. Strukturændringer, flytninger og nedlukninger i sundhedssektoren, samt besparelser på UCSJ Helle Kehlet orienterede om udfordringerne, og hvordan DSR håndterer det. Det forventes at flere besparelser vil følge i det kommende par år. Grænsen for hvad man kan klare er ved at være nået. Mange nyuddannede føler at de må skifte branche. Kim Petersen orienterede om de besparelser, der gennemføres for tiden på UCSJ. På grund af finansloven skal der spares 45 mio. kr. i Og disse besparelser bliver desværre ikke de sidste. Der tænkes i nye uddannelsesformater, læringsmetoder, bedre lokaleudnyttelse etc. Bodil Laursen omtalte bekymringen hos CFV, som både direkte og indirekte vil blive ramt. Derfor er der behov for udvikling af e-læring mv. Helle Kehlet pegede på, at CFV/UCSJ sikkert vil kunne afsætte flere produkter til kommunerne. Susanne Lønborg Friis omtalte sygehusenes situation. Besparelser og omstruktureringer på én gang, hvilket er en meget stor udfordring. Adspurgt af Helle Kehlet om hvilken betydning dette har for de studerende og nyuddannede svarede hun at det gælder om at løse opgaverne på en klogere måde. Jennifer Olsen reflekterede over kulturskiftet fra jobsikkerhed i faste organisationer til usikkerhed i politisk ledede organisationer. Camilla Bruun bekræftede, at hele sektoren er midt i en vanskelig omstillingsproces. Minna Therkildsen anførte at mange praktikvejledere er under pres og ikke kan afse den fornødne tid. Camilla Bruun, Birgit Monnerup og Birte Friis Gerstoft orienterede om at der heldigvis stadig er glæde og fagligt engagement omkring uddannelsen. 4. Dimensionering Birthe Ørskov orienterede om årsagerne til ønsket om et optag, der er mere jævnt fordelt henover året. Håber at nå målet om 25 ansøgere i Nykøbing Falster 1. december. Kim Petersen anførte, at UCSJ optager så mange om sommeren, da målet er at optage så mange studerende som muligt i forhold til normeringen. 4/6

5 Susanne Lønborg Friis oplyste, at man fra sygehusenes side var chokeret over sommeroptagets størrelse, der vil gå ud over kvaliteten. Kim Petersen oplyste, at uddannelsesudvalget kan henvende sig herom til direktion eller bestyrelse. Helle Kehlet var enig med Susanne Lønborg Friis og lovede at tage det med på det efterfølgende dialogmøde. Minna Therkildsen orienterede om studieordningens uheldige bindinger, og opfordrede til en henvendelse til ministeriet. De studerende ved ikke nok om hvad de vælger, når de vælger sommeroptaget. Kim Petersen vil tage det med til direktionen. Birte Friis Gerstoft orienterede om de meget store udfordringer med at finde praktikpladser. 5. Praktik Der var en kort drøftelse i forlængelse af det forrige punkt. Jennifer Olsen pegede på fordelingen i den ensretning, som UCSJ-uddannelseslederne gennemfører. Kim Petersen oplyste, at UCSJ har det overordnede ansvar for kvaliteten af praktikken. Der blev spurgt til partnerskabsaftalerne med kommunerne. 6. Den nye diplomuddannelse Bodil Laursen orienterede om revisionen af diplomuddannelserne (hendes præsentation udsendes sammen med referatet). Et af formålene med revisionen er at sikre et tydeligere samspil mellem grunduddannelse og diplomuddannelse. Der er fire diplomuddannelser inden for det sundhedsfaglige fagområde. Den oprindelige plan var at de nye uddannelser skulle træde i kraft 1. januar 2011, men i sommer blev det af ministeriet udsat til 1. juli De nye korte moduler (5 ECTS) har været efterspurgt af arbejdsgiverne, men de giver behov for at tænke meget over eksamensformer. Bodil Laursen orienterede om den kommende høring (se præsentationen). 7. Hvad gør DSR Kreds Sjælland aktuelt for ikke at miste en til flere årgange af nyuddannede sygeplejersker og hvad skal/kan vi gøre i fællesskab? Helle Kehlet orienterede om Dansk Sygeplejeråds (DSR) aktiviteter over for gruppen af ledige sygeplejersker. En del af de ledige melder sig ud af organisationen, men bliver i a-kassen. Pr bliver kontingentstrukturen ændret, så det bliver endnu billigere for ledige medlemmer at være aktivt medlem af DSR. DSR håber at det kan være med til at flere ledige sygeplejersker vælger at forblive medlemmer i deres ledighedsperiode. DSR er glad for invitationen til dimittendmøderne på UCSJ og vil meget gerne fremadrettet deltage (enten før, under eller efter dimittendmøderne). DSR Kreds Sjælland 5/6

6 har indgået en samarbejdsaftale med CFV for ca. 1 år siden. Siden da har samarbejdet udviklet sig. I stigende grad handler det nu om at samarbejde om at der i CFV regi udvikles uddannelses- og kursustilbud til ledige sygeplejersker. Helen Frost fra CFV supplerede med at fortælle at der også er etableret et samarbejde mellem FTF, professionshøjskoler og A-kasser. Desuden involveres jobcentre også. 8. Evaluering af Dialogforum 2010 Punktet udgik. 9. Mødeplan 2011 Tomas Bech Madsen følger op med forslag til datoer i efteråret Det besluttedes, at mødet tirsdag den 1. februar kl finder sted i Sorø. Herefter går uddannelsesudvalgsmøderne på omgang mellem campusserne, startende med mødet onsdag den 11. maj kl (campus er ikke valgt endnu). Der blev opfordret til at tage færre punkter på dagsordenen. 10. Eventuelt Der var intet under dette punkt. 6/6

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2012/2013 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume.3 1. Indledning.4 1.1 Kort beskrivelse af censorkorpsets sammensætning.6 2. Årets arbejde i Censorformandskabet..7

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning Årsmøde 2013 Skriftlig beretning 1 2 Kære FTF-medlem Det er en fornøjelse hermed at præsentere dig for den skriftlige beretning 2013 fra FTF Region Sjælland. Beretningen forsøger i korte træk at beskrive

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Deltagere. 22. 23. november 2014

Deltagere. 22. 23. november 2014 Deltagere SLS-Bestyrelsen Sanne Fuglsang Nyquist, formand Morten Lendal Petersen, næstformand Anne Møller Christoffersen, FU Martin Locht Pedersen, FU Rune Bruun Brodersen, FU SLS-DST Marie Kofoed Hutters

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Hvornår Hvad Delperioder

Hvornår Hvad Delperioder Bachelor & Professionsudvikling 2011-2013 Projektleder Minna Therkildsen FORSKNING UCSJ Slagelsevej 7 4180 Sorø Mth@ucsj.dk Januar 2013 HFI, RAA, MTH, Intro Rektor og direktion har via 8. punktsprogrammet

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold:

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Beretning. Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015

Beretning. Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015 Beretning Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015 Folkemødet 2014 Regionsformanden bidrog bl.a. i debat om værdighedsgaranti til ældre: Det er ikke nok med en bolig, alle skal have

Læs mere

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Klik på boksen for at læse artiklen Ledelsesakademiet godt fra start side 2 MUS-kurser til alle ledere i Fredericia Kommune side 3 LEDERKONFERENCEN også en

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere