Midtvendsyssels Lærerkreds

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtvendsyssels Lærerkreds"

Transkript

1 Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev Juni 2011 Annus horribilis Kredsformand Inge Haaber Pedersen Det har været et frygteligt år for medlemmerne i begge kredsens kommuner med en politisk proces, der strakte sig flere måneder ud over de først fastsatte datoer. Ventetiden på afgørelserne om skolestrukturændringer har været ulidelig ventetiden på, hvordan ens ansættelsesforhold kom til at se ud, gjorde kun frustrationerne og utrygheden værre. Det har været en helt utilstedelig langstrakt proces lad mig slå det fast med 7 tommer søm. I begge kommuner har der været en voldsom reduktion af lærerstillinger, som kun kan begrundes af budgetmæssige årsager og ikke pga. af fald i børnetallet. Børnetallet falder ikke i Brønderslev Kommune tværtimod er der en svagt stigende tendens. I Jammerbugt Kommune falder børnetallet fra 2008 til 2013 med 4 %. Altså skal lærere og børnehaveklasseledere i begge kommuner undervise det samme antal børn med henholdsvis 27 færre lærere i Brønderslev Kommune efter en besparelse på 12 mill. kr. og omkring 45 lærere færre i Jammerbugt Kommune, hvor der i ressourcetildelingsmodellen opereres med en besparelse på lærerløn på knap 21 mill. kr. Hvor blev løfterne til folkeskolen af? I foråret 2009 i Kommunernes Landsforenings blad Danske Kommuner mente over 60 % af kandidaterne til det dengang forestående kommunalvalg, at folkeskolen var kommunernes flagskib og derfor det absolut vigtigste valgtema! I samme blad fra 26. maj 2011 i artiklen Kommunerne træder på bremsen er det opgjort, at de suverænt største reduktioner har været I dette nummer: på folkeskoleområdet og på dagtilbudsområdet med en negativ realvækst på henholdsvis knap 0,8 mia. kr. og godt 0,8 mia. kr. Hvorfor satser man ikke på skolevæsenet? Krav om bl.a. større faglighed og om inklusion af endnu flere elever hænger ganske simpelt ikke sammen med flere elever i klasserne og de forringede muligheder, som f.eks. tildelingen til holdtimer, for at inkludere flere elever med særlige vanskeligheder på en ordentlig måde. Vi ved, at lærerne og børnehaveklasselederne er dygtige og engagerede, men de kan ikke trylle. Vi er på kredskontoret dybt bekymrede for det psykiske arbejdsmiljø på skolerne i de kommende år. Så kære politikere: Sats på folkeskolen i budget 12! Annus horribilis 1 Nyt fra Brønderslev Kommune 2 Status i Jammerbugt Kommune 3 LØNTRÆK I FERIEN? 4 Nyt fra Fraktion 4 4 Hovedpunkterne i efterlønsaftalen 5 Kredsens arbejde i næste skoleår 6 Medlemsbutik med store rabatter i City Syd Aalborg 7-9

2 Nyt fra Brønderslev Kommune FTR Grete Andersen Besparelser Solen skinner, og ferien nærmer sig med hastige skridt, og alligevel fornemmes modløsheden på skolerne i takt med, at konsekvenserne af de alvorlige besparelser bliver synlige. Selvfølgelig vil en personalereduktion på 27 lærere sætte sine spor, men de alvorlige forringelser på alle skoler, som vi kan se frem til, må ryste selv erfarne politikere: Holdtimer fjernes, vejledende timetal forlades, specialundervisningstimer forsvinder eller reduceres, lejrskoler bortfalder osv. Listen er lang. Dertil kommer, at tiden til andre opgaver er beskåret kraftigt på skolerne, hvilket blandt andet går ud over skolebibliotekstimer, tilsyn og lærernes efteruddannelse. Jo, det kan være svært at bevare optimismen. Heldigvis for eleverne i Brønderslev Kommune får de af fagligt dygtige lærere en undervisning, der betyder, at deres udbytte af undervisningen er en del højere, end man umiddelbart kunne forvente, viser de netop offentliggjorte tal fra Krevi, Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, i rapporten: Folkeskolens faglige kvalitet. Analyse af skolernes undervisningseffekt. Undervisningseffekten viser undervisningens effekt på elevernes karakterer, når der tages højde for deres sociale baggrund. En positiv undervisningseffekt udtrykker, at eleverne karaktermæssigt klarer sig bedre, end man skulle forvente ud fra deres sociale baggrund. Omvendt betyder en negativ undervisningseffekt, at eleverne klarer sig dårligere end forventet. Alle de kommunale skoler i Brønderslev har en positiv undervisningseffekt tillykke med det flotte resultat, der med al tydelighed viser, at der ikke er problemer med den faglige kvalitet i undervisningen. Mon de politikere, der har besluttet besparelser på budget 2011, og endnu inden de besparelser er effektueret, allerede er begyndt at tale om yderligere besparelser, er klar over de alvorlige konsekvenser, det vil få for eleverne, når lærerne ikke længere gives mulighed for at tilbyde en undervisning af den kvalitet, som vi tidligere har haft mulighed for i klasser af passende størrelse med timer til holddannelse, specialundervisning osv.? Arbejdet med budget 2012 er i fuld gang. Som sædvanlig, fristes man til at sige, skal der udarbejdes et afdækningskatalog (læs: spareforslag). De politiske fagudvalg skal hver foreslå besparelser på 4 % af det samlede budget, og som noget nyt skal der prioriteres 2 %. Inden udvalget foretager denne prioritering, vil der blive afholdt et dialogmøde for skoleledere, tillidsrepræsentanter, formand og næstformand i skolebestyrelserne samt MEDudvalget for Børn og Kultur, hvor de foreslåede besparelser debatteres. De foreløbig ideer til besparelser er: Reduktion på elevernes timetal (fra vejledende til minimumstimetal), nedsættelse af holdtimerne, nedsættelse af omregningsfaktor fra 2,48 til 2,47 og en rammebesparelse på specialundervisningsområdet. Lad os håbe, at folke- skolen denne gang kan gå fri for besparelser netop på grund af de besparelser, som vi blev pålagt i budget Seniortiltag Ved trepartsforhandlingerne i 2007 blev der frigivet særlige midler til seniorpolitiske tiltag i de enkelte kommuner. I Brønderslev Kommune er der stadig penge på kontoen. Alle penge skal være øremærket inden udgangen af dette år, ellers er de tabte. FTF-gruppen har derfor besluttet at sænke grænsen for, hvornår man kan søge disse midler til 56 år (født i 1955 eller tidligere). Udvalget har tidligere givet til: Op til 5 ekstra seniordage pr. kalenderår, motionstilbud, seniorstillinger, fysioterapi mv. Ansøgningsfristen for den sidste runde er den 15. august. Din TR har vejledning og ansøgningsskema. Henvendelse til kredsen Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev Tlf: Fax: Kredskontoret er åbent: Man. - tors. kl Fredag kl

3 Status i Jammerbugt Kommune FTR Elly Christensen Sommerferien nærmer sig, og for mange kolleger bliver det nogle vemodige dage. Der skal tages afsked med skolen, kolleger, forældrekredsen og det sværeste, eleverne. Dette efter et skoleår, hvor bekymringerne har været en fast følgesvend. Spørgsmål som: Bliver min skole nedlagt? Beslutter politikerne, at der skal være lys i alle vinduer, så forældrenes manglende opbakning i sidste ende lukker skolen? Skal jeg forflyttes eller i værste fald, mister jeg mit arbejde? Spørgsmålene har rumsteret hos os alle. For 68 lærere blev nogle af bekymringerne desværre til virkelighed. Det projekt, som politikerne har fastholdt som værende en kvalitetssikring af skolen, er endt som en forringelse af det samlede skolevæsen. Resultatet af omstruktureringen har vanskeliggjort lærernes mulighed for at levere undervisning af høj kvalitet. Næste skoleår er der færre lærere til at undervise det samme antal elever. Specialundervisningstildelingen er reduceret med 11 % i gennemsnit, en administrativ øvelse, som er lavet for at undgå at udvide rammen for visitationsudvalget. Halvdelen af et beløb på kr. afsat til kompetenceudvikling er brugt til et tværfagligt projekt. Antal elever i klasserne er steget. Inklusion er kommet på dagsordenen, hvilket mange lærere først blev bekendt med, da en stor spørgeskemaundersøgelse om graden af inklusion blev sat i gang i vinteren. Løftet om, at alle skoler skal have mulighed for at læse det vejledende timetal, bliver selvsagt en stor udfordring. For nogle skoler vil det være endog meget svært, da de er nødt til at tilbagebetale det opsparede underskud fra års underbudgettering. Politikerne fortæller os, at pengene er blevet i skolevæsenet. Lærerkredsen er bekendt med, at der er oprettet en vikarkonto, og at it udgifterne også har fået en selvstændig tildeling. Desuden er der transaktionsomkostninger i forbindelse med afskedigelserne, men hvad med resten af midlerne? Skal de bruges til udviklingsprojekter, til anlæg, til kommunekassen eller? For lærerkredsen havde håbet på, at lærernes bidrag til fastholdelse af arbejdspladser gennem nedskrivning af årsnormen med 6. ferieuge samt nedsættelse af arbejdstiden ved hjælp af seniorpolitiske midler havde resulteret i, at færre blev afskedigede eller forflyttede. En drøm om bare rimelige klassestørrelser, tid til den enkelte elev, tid til sociale og kulturelle arrangementer, systematisk kompetenceudvikling, der kan skabe fælles viden og praksis, en arbejdstidsaftale baseret på læreren som professionsudøver, en hverdag, hvor arbejdsmiljøet for elever, lærere og ledere er sat i centrum, kan sammen med andre tiltag give den meget omtalte kvalitetssikring af skolevæsenet. Lad os gå på sommerferie med håbet om, at vores kommunalbestyrelse vil lade det blive til mere end bare en drøm.

4 LØNTRÆK I FERIEN? Sagsbehandler Johnny Hydén Som nyansat kan man komme i den situation, at man er tvunget til at holde ferie i den kollektive ferielukningsperiode men ikke har optjent ferie nok. Det er typisk, hvis man begynder som nydimitteret lærer i august måned eller kommer fra en arbejdsplads, hvor ferien allerede er afholdt. Skolevæsenets kollektive ferielukningsperiode er for Jammerbugt Kommunes vedkommende uge 28, 29, 30 og uge 42 i 2011 samt uge 8 i For Brønderslev Kommune er det uge i 2011 samt uge 8 i For at have fuld ret til samtlige ferieuger skal man have arbejdet i hele optjeningsåret fra 1. januar 2010 til 31. december Hvis man har været ansat en del af optjeningsåret, vil man have optjent en del af ferien, og man vil blive trukket i løn for den del af ferien, som ikke er optjent. Hvad så? Løntræk i ferien betyder ikke nødvendigvis, at man skal stå helt uden indtægt. Der er følgende muligheder for indtægt i ferien, som skal bruges i nævnte rækkefølge. 1. Feriekort fra tidligere arbejdsgiver. Hvis du har feriekort fra en anden arbejdsgiver optjent i 2010 eller overført til ferieåret 2011, skal du bruge det først. Som lønmodtager i beskæftigelse kan man selv attestere sit feriekort. 2. Feriedagpenge fra a-kassen. Hvis du har været ledig i 2010 eller er nydimitteret kan du være berettiget til feriedagpenge fra a-kassen. Kontakt Lærernes a-kasse herom: tlf eller se Feriedagpenge skal søges før feriens afholdelse. Retten til at få feriedagpenge som nyuddannet (dimittend) bortfalder fra den 1. maj Har du fået ret til feriedagpenge som nyuddannet før den 1. maj 2011, bortfalder retten ikke. Hvis du er optaget i en a-kasse med status som nyuddannet (dimittend), har du ret til 5, 10 eller 15 dage med feriedagpenge i det ferieår, hvor du er blevet optaget. Antallet af dage afhænger af, hvornår du er blevet optaget. I det følgende ferieår har du ret til 15 dage med feriedagpenge. Der vil dog i begge ferieår ske et fradrag for den ferie, som du eventuelt har optjent hos en arbejdsgiver. Kontakt a-kassen for rådgivning. 3. Almindelige dagpenge fra a-kassen. I den del af skolernes kollektive lukningsperiode, som du ikke har optjent ferie til, hverken fra tidligere arbejdsgiver eller feriedagpenge fra a-kassen, kan du melde dig ledig i jobcenter og hos a-kassen og modtage almindelige arbejdsløshedsdagpenge, såfremt du er berettiget hertil i øvrigt. Kontakt a-kassen og jobcenteret for nærmere rådgivning. Nyt fra Fraktion 4: Tur til Skagen og Sæby Mandag den 5. til tirsdag den 6. september. Se programmet på Hjemmesiden eller i det udsendte program. Da der er ledige pladser, er sidste tilmelding flyttet til den 23. juni 2011 Pris: 500 kr. Med i prisen: alt undtagen drikkevarer. Tillæg for enkeltværelse 200 kr. Deltagerantal max 54.

5 Hovedpunkterne i efterlønsaftalen Sagsbehandler Johnny Hydén Kredsen rådgiver ikke om efterløn. Det er et anliggende for Lærernes a-kasse. Dog vil vi gerne bidrage til, at vores medlemmer ikke handler overilet i forbindelse med den omstridte efterlønsaftale. Derfor bringer vi - med tilladelse og uredigeret en artikel fra hjemmesiden for Lærernes a-kasse. For konkret, personlig rådgivning henviser vi til Lærernes a- kasse tlf Her er hovedpunkterne i efterlønsaftalen Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har aftalt store ændringer for efterløn og folkepension, hvis de sammen har flertal for det efter det kommende valg til Folketinget. Aftalen indeholder i store træk: Efterlønsalderen stiger gradvist fra 60 år til 67½ år Folkepensionsalderen stiger gradvist fra 65 til 70½ år Efterlønsperioden afkortes gradvist fra 5 til 3 år Alle der er født i 1956 eller senere bliver omfattet af skærpede fradragsregler for pensioner i hele efterlønsperioden Der er stadig skattefri bonus for at forblive på arbejdsmarkedet, efter man har ret til at gå på efterløn Der kan komme en mulighed for i en kort periode i 2012 at få indbetalte bidrag retur skattefrit Fortsæt indbetalingen Det er under alle omstændigheder fornuftigt at vente med at fortage sig noget, til aftalen eventuelt bliver lov, hvilket først kan ske efter det kommende valg. Du bør derfor fortsætte med at betale til ordning. Hvad betyder ændringerne? Du kan på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside se, hvad de aftalte ændringer betyder for dig, hvis der er flertal for det efter et valg. Vi vil på et senere tidspunkt stille en oversigt med beregning af pensionsfradrag til rådighed, hvor du med dine aktuelle pensionsoplysninger kan orientere dig om konsekvenserne for din efterløn, hvis aftalen bliver til lov. Beregningen vil omfatte alle typer af pensionsopsparinger, som er relevante i beregningen af din efterløn.

6 Kredsens arbejde i næste skoleår Næstformand Grete Andersen Kredsstyrelsen planlægning af det næste års arbejde, hvor følgerne af de voldsomme besparelser og strukturændringer i de 2 kommuner selvsagt er prioriteret højt, er i fuld gang. Kredsen vil udvide sine aktiviteter for de ledige medlemmer i det kommende år. Som et nyt tiltag har vi planlagt et åbent kursus for aktive medlemmer. Kredsens strategi i forbindelse med eventuelle yderligere besparelser drøftes i øjeblikket i kredsstyrelsen, men de faste udvalg i kredsen har allerede udvalgt fokuspunkter for det kommende år. Skolepolitisk udvalg. Udvalget vil i samarbejde med de øvrige udvalg og kommunegrupperne have særligt fokus på DLF s projekt Vi læser for livet. Udvalget vil naturligt være tovholder og katalysator for kredsens samlede arbejde med projektet. Pædagogers arbejde i folkeskolen blev på generalforsamlingen taget op som et særligt emne. Skolepolitisk udvalg har besluttet at foretage en nærmere analyse af de forskellige opgaver, som pædagoger løser i folkeskolen et emne som hænger en del sammen med et andet fokusområde eller opmærksomhedspunkt nemlig undervisningsassistenter. Udvalget følger de 2 kommuners arbejde med inklusion, som sammen med specialundervisning udgør et væsentligt arbejdsområde for udvalget. Arbejdsmiljøudvalg Udvalget har fokus på 2 store områder i det kommende år: Implementeringen af den ny lovgivning om arbejdsmiljø og at følge udviklingen af arbejdsmiljøet på skolerne efter besparelser og strukturændringer. Udvalget arrangerer desuden 2 temamøder for skolernes arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanterne.

7 Medlemsbutik med store rabatter i City Syd Aalborg Nordjylland fik i april en helt ny indkøbsmulighed med en LIC butik på Løven 19, City Syd - tæt ved Harald Nyborg og Elgiganten. LIC har eksisteret siden 1960 og har i forvejen to butikker i Aarhus og Herlev. Den nye butik i Aalborg sælger nonfoodvarer med op til 20% rabat. Du kan finde mange af mærkevarerne indenfor isenkram, som f.eks. Eva Trio, Stelton, Bodum og Zwilling, og der er et godt udvalg af fritidsbeklædning fra Fjällräven og Haglöfs. LIC har også en afdeling med legetøj, hvor du finder klassikere fra Brio, Krea, Lego og Schleich samt et stort showroom med bl.a. møbler og lamper fra Le Klint. Alle varer i butikken sælges med rabat i forhold til leverandørernes vejledende priser, og der udvælges hver uge særlige tilbud med endnu større besparelser! Det er let at foretage sommerens gavekøb i butikken, der også har et mindre udvalg af specialiteter, Kusmi te, kaffe og vin fra verdens førende vinhuse. Som en ekstra fordel for medlemmer af Midtvendsyssels Lærerkreds fratrækker vi yderligere 10% rabat på alle varer ved kassen i uge 26 og uge 30! Du skal blot printe denne annonce ud og medbringe den i butikken. Er du ikke allerede medlem af LIC kan du blive det i butikken eller på det koster kun 100 kr. som hurtigt er tjent ind. Vi ses på Løven 19! Venlig hilsen LIC

8

9

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev Juni 2013 Fra lockout til knockout. 2013 Kredsformand Grete Andersen Store Bededag vedtog Folketinget det lovindgreb, som regeringen præsenterede torsdag den 25. april,

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget DLF kreds 45 Solrød Lærerforening Egeparken 31 B, 3.tv 2680 Solrød Strand Tlf. 56 14 43 30 E-mail: 045@dlf.org www.srlf.dk www.solrødlærerforening.dk Kredskontorets åbningstider: Mandag kl. 09 16 Tirsdag

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK

Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2012 Lærerfyringer: UHØRT PERSONALEPOLITIK Ordentlighed Af An n e-me t t e K. Je n s e n, f o r m a n d f o r Od e n s e Læ r e r f or e n i ng 2 Det

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015 VEJLE LÆRERKREDS Generalforsamling 2015 Bygningen i Vejle torsdag den 19. marts 2015 kl. 18.00 Skriftlig beretning INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN 4 FORRETNINGSORDEN 4 LANDSPOLITISK 5 VEJLE KOMMUNE 5 ANSÆTTELSESFORHOLD

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2011 Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling På skrump 2 Nyt år. Ny virkelighed i Odense. En virkelighed, der bliver på skrump. Ikke mindst på

Læs mere

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 DIN SIKKERHED ALTID Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 Opbrud i sundhedsvæsnet Vores sundhedsvæsen står over for store udfordringer. Hele samfundet er sat på økonomisk vågeblus. Det betyder

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere

MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden:

MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden: MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden: 1. Valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden.

Læs mere

Kommunalvalg 17. november 09

Kommunalvalg 17. november 09 9 november 2009 Magasin for Skolelederne Kommunalvalg 17. november 09 TEMA: Side 6-9 & 11-18 Skolenedlæggelser? Skoleledere i politik Program årsmøde 10 Leder Side 16 ff. Midtersiderne Det gode skolelederliv

Læs mere

Informationsbrev nr. 1/14

Informationsbrev nr. 1/14 Udsendt januar 2014 Lyttemøder omkring lærernes arbejdsvilkår efter august 2014 Danmarks Lærerforening har valgt at arrangere lyttemøder for medlemmerne. I et samarbejde med afholdes 3 møder for medlemmerne

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev December 2014 Reform og Lov 409 Kredsformand Grete Andersen Kredsstyrelsen har igennem den seneste tid været på løntjek på alle skoler, dette omtales senere, og derigennem

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org. Telefontid

Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org. Telefontid September 2012 Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid FKF-NYT Et godt arbejdsmiljø er en gratis øvelse! * Opslagstavle * Fælles

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011 Læseprojekt: Succes lokalt Læs 2 Det er ikke just jubeltider på det overordnede politiske og økonomiske plan i Odense. Besparelser og nedskæringer

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Hermed oversigt over forhold, som du anbefales at være opmærksom på i forhold til afslutning af dette skoleår og planlægning af kommende skoleår. Arbejdstiden i forhold

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere