Studieordning for bacheloruddannelsen i Teologi og bifag i Religion ved Institut for Kultur, Sprog og Historie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for bacheloruddannelsen i Teologi og bifag i Religion ved Institut for Kultur, Sprog og Historie"

Transkript

1 Studieordning for bacheloruddannelsen i Teologi og bifag i Religion ved Institut for Kultur, Sprog og Historie Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1

2 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Adgangskrav 4 3. Uddannelsens formål og læringsmål 4 4. Bifag i religion 4 5. Studiets opbygning Første - fjerde semester Femte og sjette semester Oversigt over uddannelsernes fag, timetal, censur og ECTS-points Beskrivelse af de enkelte fag Idehistorie & Videnskabsteori Bibelkundskab Det gamle testamente Græsk Det nye testamente Kirkehistorie Grønlandsrelateret emneområde Dogmatik med symbolik Etik og religionsfilosofi Systematisk-teologisk emneområde Bachelorprojekt Eksamensbestemmelser 14 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!2

3 1. Præambel Denne studieordning er udarbejdet af Ilisimatusarfik og er godkendt af Akademisk Råd den 22. juni Studieordningen er udarbejdet med hjemmel i: - Landstingslov nr. 19 af 19. november 2007 om Ilisimatusarfik - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 51 af 29. december 1994 om adgangskrav til videregående og højere uddannelser uden for Grønland - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 1. september 1995 om uddannelser og eksaminer ved Ilisimatusarfik - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 2. januar 1990 om censorer ved Ilisimatusarfik Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!3

4 2. Adgangskrav For at blive optaget på uddannelsen skal du opfylde følgende adgangskrav: - Bestået GUX - eller en dermed ligestillet gymnasial uddannelse, eller - Have færdiggjort læreruddannelsen - Gode sprogkundskaber i både grønlandsk, dansk og engelsk er en fordel Der kan søges dispensation. 3. Uddannelsens formål og læringsmål Målet med det teologiske studium er at give den studerende et sådant kendskab til kristendommens oprindelse, historie og nutidige problematik, at han og hun får mulighed for selvstændigt at beskæftige sig med den kristne tradition ud fra nutidens situation. Studiet på Ilisimatusarfik er som andre akademiske teologistudier opbygget over de klassiske teologiske fag: Gammel testamente, ny testamente, kirkehistorie, dogmatik, etik og religionsfilosofi samt nogle særlige grønlandske emneområder. Uddannelsen er en 3-årig bachelor uddannelse og anerkendes af Den grønlandske Kirke som adgangsvej til et præsteembede via et 1 2-årigt pastoralteologisk kursus. Uddannelsen muliggør tillige fortsatte studier med henblik på erhvervelse af en dansk bachelorgrad i teologi, cand.theol.- eksamen eller endnu videre, en Ph.D.-grad, ved et andet universitet. 4. Bifag i religion Afdelingen vil ud fra individuelle behov kunne sammensætte et studieforløb i religion, der eventuelt i kombination med ophold ved et dansk universitet vil kunne give sidefagskompetence i religion. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!4

5 5. Studiets opbygning Studiet er opbygget som en 3-årig bacheloruddannelse, der omfatter mindst 180 ECTS points, 30 points pr. semester Første - fjerde semester Her opbygges et omfattende vidensområde med baggrund i klassiske teologiske problemstillinger indenfor gammel testamente, ny testamente, kirkehistorie, dogmatik samt etik og religionsfilosofi og der indøves læsefærdighed, hermeneutisk bevidsthed, metodik og kritisk sans i arbejdet med et bredt udsnit af bibelske såvel som ældre og nyere teologiske tekster. Filosofi & videnskabsteori samt græsk skal være afsluttet ved udgangen af 4. semester. Med henblik på de studerendes kommende funktion i det grønlandske samfund følges et kursus i et grønlandsrelateret emneområde i enten 3. eller 5. semester Femte og sjette semester Her afsluttes den eksegetiske gennemgang af nogle af de vanskeligst tilgængelige skrifter i det nye testamente. Endvidere gennemføres uddybende, specialiserede og sammenfattende gennemgange indenfor både den nytestamentlige teologi og den systematiske teologi. Endelig udarbejdes i 6. semester et selvstændigt Bachelorprojekt indenfor kirkehistorie, nytestamentlig- eller systematisk teologi. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!5

6 Oversigt over uddannelsernes fag, timetal, censur og ECTS-points Fag Timetal Censur Eksamen ECTS Idehistorie & Videnskabsteori (over 2 sem.) 90 Ekstern Bunden skriftlig hjemmeopgave Bibelkundskab 48 Intern Skriftlig med tilsyn Gammel testamente 60 Ekstern Mundtlig, eller skriftlig med tilsyn 12,5 Indføring i nytestamentlig græsk 96 Afløsningsfag 5 Ny testamente I 48 Intern Mundtlig 10 Ny testamente II 48 Ekstern Skriftlig med tilsyn 10 Ny testamente III 48 Ekstern Skriftlig med tilsyn 10 Ny testamente IV udgår fra og med E2007, inkorporeres i NTIII 48 Ekstern Mundtlig 10 Kirkehistorie I 60 Ekstern Skriftlig med tilsyn 12,5 Kirkehistorie II 36 Intern Mundtlig 7,5 Grønlandsk relateret område 36 Intern Mundtlig 7,5 Dogmatik I 54 Ekstern Skriftlig med tilsyn 12,5 Dogmatik II 54 Intern Mundtlig 10 Etik og religionsfilosofi I 60 Ekstern Skriftlig med tilsyn 12,5 Etik og religionsfilosofi II 48 Intern Mundtlig 10 Systematisk-teologisk emneområde 60 Ekstern Skriftlig hjemmeopgave 15 Bachelorprojekt 20 Ekstern Skriftlig hjemmeopgave og mundtlig eksamen 20 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!6

7 5.3. Beskrivelse af de enkelte fag Alle sidetal er vejledende og angiver mindstetal. Med undtagelse af Filosofi og Videnskabsteori, Nytestamentlig Græsk og Bachelorprojekt gælder for alle fag, at aktiv deltagelse i undervisningen mindst 75% af timerne medfører en reduktion af eksamenspensum med 25% Idehistorie & Videnskabsteori Der henvises til den til enhver tid gældende beskrivelse af faget. - Pensum: 800 sider - Eksamensform: bunden skriftlig hjemmeopgave - Censur: Ekstern Bibelkundskab Indføring i det bibelske symbolunivers samt i den bibelske litteraturhistorie. - Pensum: 700 sider - Eksamensform: Bestået/ikke-bestået, skriftlig med tilsyn - Censur: Intern Det gamle testamente Gammeltestamentlig religionshistorie, gennemgang af dele af Pentateuken (dvs. De fem Mosebøger), Salmerne samt Profeterne. Indledningsstof, Israels historie og israelitisk-jødisk religionshistorie. - Pensum: 20 kap. af Pentateuken, 10 Salmer, 20 kap. af Profeterne samt sekundærlitteratur, i alt 750 sider - Eksamensform: GGS skalaen og mundtlig, eller skriftlig med tilsyn - Censur: Ekstern Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!7

8 Græsk Elementær indføring i nytestamentligt græsk: det græske alfabet, grammatiske grundbegreber med hovedvægten lagt på det syntaktiske, lettere tekstlæsninger. Indføring i brugen af div. hjælpemidler: Ordbog, leksikon, grammatik. Indføring i arbejdet med koineteksten [dvs. den nytestamentlige græske tekst] (Nestle), eventuelt støttet af interlineartekst. Faget er propædeutisk og bestås derfor normalt ved afløsning, hvortil kræves aktiv deltagelse (herunder besvarelse af mindre hjemmeopgaver) i 80% af undervisningstimerne. Ved større fravær end 20% anvendes mundtlig eksamen. - Pensum: Aftales med faglærer og studienævn - Eksamensform: Bestået/ikke-bestået, mundtlig - Censur: Intern Det nye testamente Det nye testamente er et hovedfag i det teologiske studium. Denne skriftsamling er den primære kilde til en beskrivelse og forståelse af kristendommens oprindelse og indhold. Studiet af det nye testamente er opdelt i tre undervisningsforløb, hvoraf kursus III forudsætter, at den elementære indføring i nytestamentlig græsk er fuldført. Ny testamente I Bifag: Metodelære, tids- og socialhistorie samt kulturantropologi. Tekstgennemgang af Markus-evangeliet samt uddrag af Mattæus- og Johannes-evangeliet. - Pensum: Indledning, metodelære og tidshistorie, i alt 600 sider - Eksamensform: GGS-skalaen og mundtlig - Censur: Intern Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!8

9 Ny testamente II Bifag: Hermeneutik samt traditions- og fortolkningshistorie. Tekstgennemgang af 1. og 2. Korintherbrev samt uddrag af Lukas-evangeliet og Apostlenes Gerninger og Pastoralbrevene (emneområder bl.a. i kalds-, apostel- og autoritetsbegreber, menighedsdannelse og Kristusfællesskab, gudstjenestens form og indhold, opstandelsestro, idealet om den kristne husstand). - Pensum: Hermeneutik m.m., i alt 600 sider - Eksamensform: GGS-skalaen og skriftlig med tilsyn - Censur: Ekstern Ny testamente III Tekstgennemgang af Galaterbrevet, Romerbrevet og Filipperbrevet (emneområder bl.a. i syndsbegreb og forsoningslære, Paulus' menneskesyn, retfærdiggørelse af tro, brugen af gammel testamente i ny testamente, Kristus og Israel, frelseshistorisk fortolkning, Paulus' parænese; nytestamentlig teologi om kristologi, soteriologi, ekklesiologi). - Pensum: 800 sider - Eksamensform: GGS-skalaen og skriftlig med tilsyn - Censur: Ekstern Ny testamente IV (udgår fra og med E2007; inkorporeres i NT III) Nytestamentlig teologi, sammenfattende og perspektiverende om kristologi, soteriologi, ekklesiologi. - Pensum: 200 sider - Eksamensform: GGS-skalaen og mundtlig - Censur: Ekstern Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!9

10 Kirkehistorie Kirkehistorie I Fra urkirke til nyeste tid som oversigtsgennemgang. Vigtige faser som oldkirke, reformation, pietisme og vækkelse, missionshistorie og oplysningstid uddybes evt. gennem tekstlæsninger. - Pensum: Grundbogsstof og tekster, i alt 1000 sider - Eksamensform: GGS-skalaen og skriftlig med tilsyn - Censur: Ekstern Kirkehistorie II Nordens og Grønlands kirkehistorie, vækkelsesbevægelserne herunder Herrnhutermissionen, kirken i det moderne Grønland og dens historiske baggrund. - Pensum: Grundbogsstof og tekster, i alt 800 sider - Eksamensform: GGS-skalaen og mundtlig - Censur: Intern Grønlandsrelateret emneområde Historisk, kulturelt, religiøst, samfundsmæssigt eller sprogligt emneområde med baggrund i det nyere grønlandske samfund. Emnerådet udbydes evt. i samarbejde med et eller flere afdelinger ved Ilisimatusarfik. - Pensum: 600 sider - Eksamensform: GGS-skalaen og mundtlig - Censur: Intern Hvis kurset udbydes af en afdeling alene, følges dog dette fags studieordnings regler for pensum, eksamensform, og censur. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!10

11 Dogmatik med symbolik Dogmatik I En kortfattet samlet fremstilling af bl.a. trosbegrebet, prolegomena, den dogmatiske diskurs, de klassiske kirkesamfund, teologiske grundbegreber vedrørende gudsforståelsen (teisme, deisme, panteisme, panenteisme, trinitarisk gudsforståelse m.m.), de trinitariske bekendelser, tonaturlære, skabelse og pagt, kristologien, kirkeforståelsen, bekendelsesformler. Symbolik: Oldkirkens tre bekendelser samt baggrunden for deres tilblivelseshistorie. - Pensum, jf. nedenfor under Dogmatik II - Eksamensform: GGS-skalaen og skriftlig med tilsyn - Censur: Ekstern Dogmatik II Udviklingslinjer i teologiens historie, dvs. bl.a. reformationstidens kristendomsforståelse, nutidige kristendomstolkninger, traditionalisme og modernitet, kirke og samfund, moderne kristologi og skabelsesforståelse, dåb og nadver, den økumeniske problemstilling, kirkebegrebet. Symbolik: Reformationstidens vigtigste bekendelser, især Den augsburgske Konfession (CA) og Luthers lille katekismus. - Pensum I + II: Grundbogsstof, tekster samt symbolik, i alt 1500 sider - Eksamensform: GGS-skalaen og mundtlig - Censur: Intern Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!11

12 Etik og religionsfilosofi Etik og religionsfilosofi I Religionsfilosofiske problemstillinger, bl.a. ontologi og kriticisme, gudsbevisernes problem, oplysningstidens tankegang, fornuft og følelse, gudsbegrebet, theodiceproblemet, menneskesynet, tro og tanke, teologi og filosofi, sproget. - Pensum: Grundbogsstof og tekster, i alt 800 sider - Eksamensform: GGS-skalaen og skriftlig med tilsyn - Censur: Ekstern Etik og religionsfilosofi II Den principielle og den materiale etik, heri indgår a) etikkens principielle begrundelse i forskellige traditioner (pligtetik, utilitarisme, narrativ etik og teologisk etik), autonomi og heteronomi, samt b) eksempler på material-etiske problemstillinger, f.eks. fosterdiagnostik, bioetik, dødshjælp, individ og samfund, kultur og etik, ret og moral. - Pensum: Grundbogsstof og tekster, i alt 700 sider - Eksamensform: GGS-skalaen og mundtlig - Censur: Intern Systematisk-teologisk emneområde Gennemgang af et emne indenfor den systematisk-teologiske problemhorisont, f.eks. religion og politik, den økumeniske bevægelse, dåb og folkekirke, økologi og gudstanke, nyere trinitetsteologi, kristendom og kultur. Som en del af undervisningsforløbet udarbejder den studerende en skriftlig opgave på sider. Opgaven afleveres senest ved undervisningens afslutning og bedømmes som eksamensopgave. Deltagelse i Systematisk-teologisk emneområde forudsætter, at Filosofi & videnskabsteori er bestået. - Pensum: 1200 sider - Eksamensform: GGS-skalaen og skriftlig hjemmeopgave - Censur: Ekstern Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!12

13 Bachelorprojekt Der tilbydes et projektkursus indenfor et emneområde i ny testamente, kirkehistorie eller systematisk teologi (dvs. dogmatik, etik og religionsfilosofi). Emneområdet godkendes på et studienævnsmøde. Projektkurset indledes med undervisningsfasen (ca. 20 timer) hvor de studerende gennem fælleslæsning og kritisk diskussion af udvalgte tekster indføres i emneområdets forskellige problemkredse. Senest efter 1 måned udvælger de studerende efter aftale med vejlederen hver deres projektområde. I den efterfølgende projektfase (resten af semestret) former kurset sig som en individuel vejledning m.h.t. litteratur- og kildesøgning, problemformulering, disposition mv. I projektfasen oprettes desuden en arbejdsgruppe, der med ugentlige møder sigter på fortløbende fremlæggelse og diskussion af de enkelte projektområder. - Pensum: Projektet udarbejdes på baggrund af 1200 sider kilder og litteratur og har et omfang på sider incl. noter, ekslusiv litteraturliste - Eksamensform: Når de endelige titler på projektopgaverne og litteraturlisterne er aftalt, har de studerende en frist på mindst tre uger, inden opgaverne afleveres; opgaverne afleveres efter aftale med læreren en passende dato i forhold til den mundtlige eksamen Senest tre uger efter afleveringen eksamineres den studerende mundtligt på baggrund af projektopgaven. Den mundtlige eksamen har en varighed af 30 minutter. Derefter gives én samlet karakter (efter GGS skalaen) for såvel den skriftlige som den mundtlige del af projektarbejdet. - Censur: Ekstern Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!13

14 5.4. Eksamensbestemmelser Der anvendes tre eksamensformer: A: 30 minutters mundtlig eksamination med 35 minutters forberedelsestid B: 4 timers skriftlig eksamen under tilsyn C: Ved systematisk-teologisk emneområde og bachelorprojekt, se beskrivelse - Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt undtagen telefon og internet; ved mundtlig eksamen må under selve eksaminationen kun de i forberedelsen skrevne noter medtages - Eksamensbedømmelse: Der anvendes enten GGS-skalaen eller bestået/ikke-bestået. Se nærmere under de enkelte fag - Censur: Der anvendes både intern og ekstern censur (se under de enkelte fag) Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!14

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring

Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik Ilisimatusarfik Grønlands Universitet

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Teologi for Lægfolk. Kursus året 2014/2015

Teologi for Lægfolk. Kursus året 2014/2015 Teologi for Lægfolk Kursus året 2014/2015 Kursus året 2014/2015 Kursus året 2014/2015 Indhold: Teologi så enhver kan være med... side 3 Fag- / kursusforløb... side 4 Basisåret / Undervisning 1. år... side

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION i ENGELSK, SPANSK, TYSK SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, SPANSK, TYSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION...3 2. FORMÅL...3 3. KVALIFIKATIONER...4 4. INDHOLD...4 5. ADGANGSKRAV...4 6.

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kommunikation og it, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier

Portugisiske og Brasilianske Studier Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Curriculum for the Elective Studies in Linguistic Communication Consulting The 2008 Curriculum. justeret 2015 adjusted 2015

Curriculum for the Elective Studies in Linguistic Communication Consulting The 2008 Curriculum. justeret 2015 adjusted 2015 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det 3/4-årige tværhumanistiske tilvalgsstudium på BA-niveau i Sprog- og kommunikationsrådgivning 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1.9.2010 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning Indholdsfortegnelse Side 1/15 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold 1.1 Designuddannelsens overordnede formål 1.2 Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen som designer 1.3 Kvalifikationer og mål

Læs mere