BYGGEPLADS Denne entreprises ydelser til indretning og drift af byggepladsen er angivet i Fællesbetingelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.3.1.3 BYGGEPLADS Denne entreprises ydelser til indretning og drift af byggepladsen er angivet i Fællesbetingelser."

Transkript

1 Arbejdsbeskrivelse Side : 1/ Grundlag for arbejdets udførelse FÆLLESBETINGELSER Fællesbetingelser skal gennemlæses. Byggestyrelsens cirkulære om kvalitetssikring af dec TEGNINGER OG MÅL De på de udleverede tegninger indskrevne mål er rå mål. Tegninger i større mål gælder frem for tegninger i mindre mål. Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden. Detailtegninger angiver de teoretiske mål, og entreprenøren skal forud for tildannelse kontrollere målene. Entreprenøren skal sikre, at de angivne krav til måltolerancer overholdes. Ved eventuel overskridelse af kravene afgør byggeledelsen, om dette er afgørende betydning for konstruktionens sikkerhed og rette funktion eller æstetik. Er dette tilfældet, kan byggeledelsen kassere det pågældende arbejde BYGGEPLADS Denne entreprises ydelser til indretning og drift af byggepladsen er angivet i Fællesbetingelser OMGIVENDE MILJØ. Se fællesbetingelser ARBEJDETS PLANLÆGNING Entreprenøren skal lede sit arbejde på byggepladsen og samarbejde med andre entreprenører samt byggelederen på byggepladsen som angivet i AB LEVERING Produktions- og montagearbejder skal udføres som absolut 1. klasses arbejde. Der må kun anvendes gode og sunde materialer af bedste handelskvalitet. Der henvises til forskrifter for materialer i nærværende beskrivelse vedr. stillede krav til materialer BESKYTTELSE AF MATERIALER Alle arbejder og leverancer under nærværende entreprise skal ved transport og montering være beskyttet på en sådan måde, at de efter endt montage er ubeskadigede. I øvrigt skal der over alt, hvor det er nødvendigt, foretages beskyttelse af det færdige arbejde AFDÆKNING Nærværende entreprise skal før udførelse af egne arbejder foretage en omhyggelig afdækning af omkringliggende bygningsdele, således der ikke sker skader herpå under arbejdet udførelse, samt at de ikke udsættes for tilsmudsning, vand, fysisk belastning m.v. under arbejdets udførelse. Nærværende entreprenør skal ligeledes afdække egne arbejder i nødvendigt omfang, således at der ikke sker skade herpå inden aflevering til bygherre STILLADS Nærværende entreprenør leverer, opstiller og fjerner stillads for egne arbejder NORMER OG STANDARDER Nedennævnte normer og standarder i sidst gældende udgave og med eventuelle tillæg er gældende for arbejdet med de tilføjelser og afvigelser, som fremgår af denne arbejdsbeskrivelse samt af tegninger.

2 Arbejdsbeskrivelse Side : 2/14 DS og DIF's gældende normer med tilhørende vejledninger. DS 409 Norm for sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner. DS 410 Norm for last på konstruktioner. DS 412 Norm for stålkonstruktioner. DS 413 Norm for trækonstruktioner. DS 146 Savet nåletræ. Længde og tværsnitsmål. DS 1002 Høvlet nåletræ, Tværsnitsmål. DS 1012 Målsætning på byggeplads. DS 1050 Tolerancer i byggeriet. DS Brandteknisk klassifikationer. Døre. Modstandsevne mod brand. DS Brandteknisk klassifikation. Byggematerialer. Klasse A og klasse B beklædninger. DS Brandteknisk klassifikation. Beklædninger. Klasse 1 og klasse 2 beklædninger. DS 1070 Branddøre. Brandprøvede døre. BS-, BD- og F-døre. Ministerielle og kommunale bekendtgørelser, herunder Arbejdstilsynets krav vedr. udførelse af gulvbelægningsarbejder. GSO gulvfakta. Gulvbranchens Samarbejds- og oplysningsråd. De i referencerne anførte vejledninger, noter mv. skal betragtes som krav, der kun må fraviges, hvis det er angivet i denne arbejdsbeskrivelse og/eller på tegninger eller aftalt med byggeledelsen ANVISNINGER Hvor nedennævnte anvisninger, rapporter med mere i gældende udgave og med eventuelle tillæg, sammen med projektmaterialets specifikationer er gjort gældende for arbejdet, skal de anførte anbefalinger, anvisninger, procedurer, råd med videre betragtes som krav. SBI-anvisning 172: Byggeriets lydisolering SBI-anvisning 178: Byggeriets fugtisolering SBI-anvisning 184: Byggeriets varmeisolering Træbranchens Oplysningsråd, Træmappen. DDK Dansk Dør Kontrol. FSO Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd Fugemappen. Malerfagligt Behandlings-Katalog (MBK). Dansk Teknologisk Institut, Overfladeteknik. Gældende montageanvisninger fra samtlige øvrige leverandører PRØVER Følgende prøver for fastlæggelse af udfaldskrav skal udføres: Der skal fremsendes prøver af alle beskrevne færdige overflader til godkendelse af arkitektens fagtilsyn Linoleum Prøver skal udføres i god tid før det egentlige arbejde skal påbegyndes, således, at der er tid til af få udført ændringer ved prøver samt godkendelse heraf LEVERANDØRFORSKRIFTER Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse mv. skal overholdes, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet RELATIONER TIL ANDRE ARBEJDER Kan entreprenøren ved overtagelse ikke godkende det foreliggende grundlag for videre arbejde, f.eks. med hensyn til overflader, tolerancer el. lign. Skal han, forinden arbejdet påbegyndes gøre begrundet indsigelse overfor bygherrens fagtilsyn, som herefter

3 Arbejdsbeskrivelse Side : 3/14 forestår den videre koordinering, henholdsvis til anden entreprenør eller byggeledelsen. Entreprenøren skal straks rette henvendelse til bygherrens tilsyn, hvis forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være til stede Arbejdets omfang GENERELT Tømrerarbejdet udføres i overensstemmelse med arbejdsgrundlaget som foreskrevet i projektmaterialet samt omfatter alle de nedtagninger der er angivet på tegninger og/eller er nævnt i nærværende beskrivelse OVERSIGT: Nedbrydning Brandsikring af stålkonstruktioner. Gipspladeskillevægge samt indklædning af installationer og kanaler. Levering og montering af linoleumsgulv / reparationer ved eksisterende. Lofter / tilpasning af eksisterende lofter til nye ruminddelinger Levering og montering af nye døre og dørpartier. Indvendige snedkerarbejder fodlister, dørindfatninger, sandlister. Montering af eksisterende køkkenelementer. Fugearbejder. Efterreparationer Materialer og produkter PRODUKTDEKLARATION Den krævede dokumentation for anvendte materialer og produkter, eksempelvis i form af produktdeklarationer, recepter eller lignende, skal forelægges byggeledelsen for gennemsyn. I projektmaterialet kan materialer og produkter være foreskrevet ved bestemte fabrikater. Der kan anvendes andre fabrikater, hvis disse er ligestillet med de foreskrevne. Dokumentation herfor skal forelægges byggeledelsen til godkendelse GENERELLE KRAV TIL PRODUKTER Træ og trykimprægneret træ Konstruktionstræ skal minimum leveres som klasse DK 18, hvis andet ikke er nævnt i udbudsmaterialet. Træ skal leveres som god og sund handelsvare, dvs. uden fejl, der forringer styrken eller varigheden eller som vanskeliggør brugen. Træ skal således være stærkt og retvokset, uden ringskøre, grove revner, større barkslag, rådne eller løse knaster, eller flere store knaster i samme tværsnit. Det må ikke være angrebet af råd, svamp eller insekter. Tømmer må ikke være behæftet med vankant i større omfang end at samlinger, beslag mv. kan udføres og monteres korrekt. Træ må ved indbygning maksimalt have et fugtindhold på maksimalt 20 % af tørvægten, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet. Høvlet træ må maksimalt have et fugtindhold på 14 % af tørvægten før høvling, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet. Ved den endelige tørringsstabilisering må normalt ikke opstå fuger over 2,5 % af bræddebredden og ikke over 3 mm. Fingerskarret træ må kun anvendes hvor det er direkte foreskrevet i projektmaterialet. Konstruktionstræ skal være sorteret iht. DS 413, bilag 1, sorteringsregler for konstruktionstræ. Træ skal være vinterfældet, dvs. i perioden fra 1. november til 1. april. Er andet ikke nævnt skal træ til alt snedker- og apteringsarbejde være i fyrretræ kvalitet U/S 1. sortering, træ til lister mindre end 1 X1 skal være knastfrit.

4 Arbejdsbeskrivelse Side : 4/14 Træ skal være nøjagtig høvlet, kehlet og fuldstændig plant og ret. Alle synlige flader og kehlinger skal være glatte uden ujævnheder, kutterslag og oprifter eller andre beskadigelser. Der skal anvendes træ i så store længder, at unødvendige og skadelige samlinger undgås. Trækomponenter til malerbehandling skal leveres med affasede kanter og evt. knasthuller lukket med shellak. Trækomponenter skal grunders af malerentreprenør før montage. Træ til snedkerarbejde må maksimalt have et fugtindhold på 12% af tørvægten før høvling, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet. Ved den endelige tørringsstabilisering på normalt ikke opstå revner med maks. bredde 0,5 mm og længde 10% af emnet KRYDSFINER Krydsfiner skal være fremstillet under en af Boligministeriet anerkendt kontrolordning og mærket i henhold til denne. Krydsfiner skal være som Canadisk COFI DFP Select, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet. Indendørs anvendes krydsfiner værket Interiør. Vejrbestandig krydsfiner skal være mærket Eksteriør eller WBP, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet. Krydsfiner skal være forsynet med fer og not på langsiderne, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet. Krydsfiner må ved indbygning maksimalt have et fugtindhold på 20%. Brandimprægneret krydsfiner skal være som Injecta F-exterior og godkendt af Boligministeriet som klasse A materiale i henhold til DS , henholdsvis klasse 1 beklædning i henhold til DS Krydsfineren skal være WBP-limet. Brandimprægneret krydsfiner skal værre mærket i henhold til Boligministeriets MKgodkendelse, herunder Trærådets Brandimprægneringsudvalgs T-mærke ISOLERINGSMATERIALER Isoleringsmaterialet skal være VIK-kontrolleret (Varmeisoleringskontrollen) og være ubrændbart iht. ISO Isoleringsmaterialet skal være dimensions- og trykstabilt, således at kravene i bygningsreglementet og DS 418 kan overholdes. Isoleringsmaterialet må ikke være kapillarsugende. Varmeisolering leveres i dimension og fabrikat som foreskrevet i projektmaterialet.. Krav til de enkelte produkter fremgår af projektmaterialet. Uspecificerede isoleringsmateriale skal have en varmeledningsevne på λp = 0,039 W/mK SØM OG SØMBESLAG Søm skal være firkantede med karreret hoved, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet. Ikke benævnte som og dykkere skal være firkantede. Længden skal, hvor forholdene tillader det, være 2 x tykkelsen af den fastsømmede emne + 25 mm. Sømbeslag og kamsøm hertil skal være fabrikat MBF eller andet af bygherrens tilsyn og godkendt fabrikat. Søm og sømbeslag skal mindst være korrosionsbeskyttede ved elforzinkning i henhold til DS413, fugtklasse IU. Varmforzinkning af søm og sømbeslag udføres i henhold til DS/ISO 1459, 1460 og Søm med diameter på maksimalt 8 mm skal være varmforzinkede med zinklagstykkelse minimum 45µm. Varmforzinkede sømbeslag o underlagsplader med godstykkelse under 5 mm skal være varmforzinket i klasse C. Rustfri søm og sømbeslag skal være syrefaste, kvalitet AISI 316. Til fastgørelse af trykimprægneret træ skal der anvendes rustfrit befæstelsesmidler.

5 Arbejdsbeskrivelse Side : 5/14 Til udvendig synlig befæstelse anvendes udelukkende rustfri skruer og søm STÅLBESLAG Stålbeslag skal udføres i overensstemmelse med DS 412. Fastgørelsesbeslag leveres udført af stål varmgalvaniseret i klasse C iht. DS/ISO 1461 eller af rustfri stål, kvalitet AISI 316. Leverandør skal dimensionere beslag iht. DS 409 og DS BOLTE OG SKRUER Bolte, møtrikker og franske skruer skal minimum være kvalitet 2.6 i henhold til DS/EN og Generelt skal bolte, møtrikker og franske skruer samt tilhørende underlagsplader minimum være elforzinkede i henhold til DS/ISO 2081 klasse Fe/Zn 5c. Varmeforzinkning udføres i henhold til DS/ISO 1459, 1460 og Varmforzinkede bolte, møtrikker, franske skruer, ankerstænger og ekspansionsbolte, alle med diameter større end 8 mm, skal være varmforzinkede i klasse E. RF-bolte, møtrikker og underlagsskiver skal være Hilti eller andet af bygherrens tilsyn godkendt fabrikat. Boremontage udføres efter leverandørens anvisninger, og der skal bores med dybdestop. Til fastgørelse af trykimprægneret træ skal der anvendes varmforzinkede eller rustfri befæstelsesmidler GIPSPLADER Der anvendes generelt 13/900 mm A1 fra Knauf/Danogips. Pladerne skal være i hele længder, således endesamlinger undgås. Plader leveres med spartelkant. Stålprofiler dimensioneres for det givne spænd. Skruer til gipsplader og stålprofiler skal være de af leverandøren anbefalede UNDERGULV Der anvendes cementbaseret undergulvelementer som eksisterende, 33 mm Aquapanel floor MF-33/600 mm type MF BRANDBESKYTTELSE AF STÅL Der anvendes Fireboardsystem med plader i tykkelse i h.t. Ing. anvisning Arbejdets udførelse NEDBRYDNING Tegningshenvisning Plantegninger eksisterende forhold: E 1.10, E 1.11, E 1.12, E 1.13, E 1.14, E 1.15 og E 1.16 Plantegninger fremtidige forhold: A 1.10, A 1.11, A 1.12, A 1.13, A 1.14, A 1.15 og A 1.16 Snittegninger A 1.20 og A Udførelse Under nærværende entreprise nedbrydes og bortkøres alt hvad der normalt henhører under tømrerarbejdet. Udgift til bortskaffelse af alle nedbrudte materialer samt til deponi, skal være indeholdt i tilbudsprisen. Bygning og bygningsdele skal besigtiges inden tilbudsgivning. Bygning A, stueplan: Eksisterende gulvbelægning inkl. sandlister i rum 0.06 Kantine fjernes for udlægning af nyt linoleum. Der udskæres i eks. gulvbelægning for lydisolering ved nye skillevægge, rum 0.02 reception, 0.03 Venterum, 0.12 Gang, rum 0.13 Kopi, 0.15 Kontor, 016 Samtalerum, 0.18 Kontor samt der friskæres i eks. linoleum i rum 0.14 Gang, for reparation ved ilægning af ny linoleum hvor eks. tung væg fjernes. Der udskæres i forsatsvægge for montering af nye lette vægge hvor større rum

6 Arbejdsbeskrivelse Side : 6/14 inddeles i mindre rum, og hvor mindre rum lægges sammen til større rum, i rum 0.06 Kantine, rum 0.12 Gang, rum 0.13 Kopi, rum 0.15 Kontor, rum 0.16 samtalerum, rum 0.18 Kontor og rum 0.19 Kontor. Enkelte eksisterende døre demonteres og genmontering andre steder i bygningen, hvis det er muligt. Demontering af køkkenelementer i rum 0.14 Gang, til genanvendelse i rum 0.06 Kantine. Bygning A, 1. salsplan: Der udskæres i eks. gulvbelægning for lydisolering ved nye skillevægge, rum 1.02 Mellemgang, 1.03 Samtalerum, 1.04 Kontor, rum 1.05 Kontor, 1.13 Gang, rum 1.14 Kontor, rum 1.15 Mellemgang, rum 1.16 Samtalerum, 1.17 Kontor, rum 1.19 Afdelingsleder, rum 1.20 Samtale, rum 1.21 Grupperum, rum 1.22 Samtalerum og rum 1.23 Kontor. Der friskæres i eks. linoleum i rum 1.14 Kontor for reparation med ny linoleum hvor tung væg fjernes. Der udskæres i forsatsvægge for montering af nye lette vægge, hvor større rum inddeles i mindre rum, og hvor mindre rum lægges sammen til større rum, - i alle nye kontorrum inkl. afdelingslederkontor, grupperum og samtalerum. Eksisterende Blokvæg fjernes/stilles i depot efter aftale med byggeleder, bygherrens ejendom. Enkelte eksisterende døre demonteres og genmonteres andre steder i bygningen, hvis det er muligt. Loftplader demonteres med forsigtighed for udførelse af egne arbejder for montering af nye lette vægge hvor større rum opdeles til mindre rum. Loftplader genanvendes om muligt. Demontering af køkkenelementer i rum 1.12 Kopirum, til genanvendelse i rum 0.06 Kantine. Bygning A, 2. salsplan: Der udskæres i eks. gulvbelægning for lydisolering ved nye skillevægge, rum 2.01 Mellemgang, 2.03 Kontor, 2.04 Kontor, rum 2.05 Kontor, 2.13 Gang, rum 2.14 Faglig leder, rum 2.15 mellemgang, rum 2.17 Kontor, 2.18 Kontor, rum 2.19 Kontor, rum 2.20 Afdelingsleder, rum 2.21 Grupperum, rum 2.22 Grupperum og rum 2.23 Kontor. Der friskæres i eks. linoleum i rum 2.14 Kontor for reparation med ny linoleum hvor tung væg fjernes. Der udskæres i forsatsvægge for montering af nye lette vægge, hvor større rum inddeles i mindre rum, og hvor mindre rum lægges sammen til større rum, - i alle nye kontorrum inkl. afdelingslederkontor, kontor til faglig leder, grupperum og samtalerum. Eksisterende Modulvægge fjernes/ stilles i depot efter aftale med byggeleder, bygherrens ejendom. Enkelte eksisterende døre demonteres og genmonteres andre steder i bygningen, hvis det er muligt. Loftplader demonteres med forsigtighed for udførelse af egne arbejder for montering af nye lette vægge hvor større rum opdeles til mindre rum. Loftplader genanvendes om muligt. Demontering af køkkenelementer i rum 2.12 Kopirum, enkelte elementer genanvendes i rum 0.06 Kantine Bygning A, Plan af tagetage: Loftplader demonteres med forsigtighed for udførelse af egne arbejder for montering af ny let vægge hvor større rum opdeles til mindre rum. Loftplader genanvendes om muligt. Bygning B, stueplan: Der udskæres i eks. gulvbelægning for lydisolering ved nye skillevægge, rum 0.06 Kontor, 0.07 Kontor, 0.08 Kontor, rum 0.09 Samtalerum, 0.10 Grupperum samt 0.11 Samtalerum Der friskæres i eks. linoleum i rum 0.06 Kontor og 0.11 for reparation ved ilægning af ny linoleum hvor eks. lette vægge fjernes.

7 Arbejdsbeskrivelse Side : 7/14 Mobilvæg og afdækkende lette vægge fjernes, stiles i depot efter aftale med byggeleder, bygherrens ejendom. Bygning B, 1. sals plan: Der udskæres i eks. gulvbelægning for lydisolering ved nye skillevægge, rum 1.02 Mellemgang, 1.03 kontor, 1.04 Kontor, 1.17 Supperiet, rum 1.18 Kontor samt 1.19 Medicindepot. Demontering af køkkenelementer til genanvendelse andre steder i bygningerne GIPSPLADESKILLEVÆGGE SAMT INDKLÆDNING AF INSTALLATIONER OG KANALER Omfatter levering og udførelse af: Indvendige gipsvægge. Alle indklædninger af kanaler og installationer Tegningshenvisning Plantegninger A 1.10, A 1.11, A 1.12, A 1.13, A 1.14, A 1.15 og A 1.16 Snittegninger A 1.20 og A Tilstødende bygningsdele Eksisterende murede vægge og beton vægge samt betondæk Materialer og produkter Stålskelet som KnaufDanogips vægsystem med opbygning som anvist på tegninger. Mineraluld, som Rockwool Flexi A-batts. Gipsplader, som Knauf Classic 1 Board 13/900 mm A-1 Gipsplader, som Knauf Secura Board 15/900 mm EF-3 Acrylfuge som SIKAFinish HM. Elastisk fuge som SIKA Supermastic på Sika bagstopning. Skruer til montering som standardskruer fra KnaufDanogips. Kantskinner som KnaufDanogips, type KS13 Hjørnebeskyttere som KnaufDanogips, type HSK Udførelse Specifikation af de enkelte vægtyper fremgår af tegningerne. Opstilling af lette skillevægge udføres i nøje overensstemmelse med KnaufDanogips monteringsvejledning. Det afrettede underlag beklædes med hele gipsplader iht. generelle retningslinjer fra KnaufDanogips. Alle pladekanter skal være understøttet. Hulrum udfyldes med mineraluld iht. specifikationer på tegninger. Yderste lag gips monteres lodret. Vægge monteres og gipsplader afsluttes helt tæt mod etagedækkene. Ved begrænsninger afsluttes yderste pladelag med kantskinne og der afsluttes med L-profil iht. KnaufDanogips anvisninger. Beklædningen skæres tæt mod omgivende bygningsdele og efterfuges med acrylfuge. Loft- og vægskinner monteres på filtunderlag. Ved indvendige dørhuller monteres forstærkningsprofiler iht. montagevejledning fra KnaufDanogips. Gipspladevægge spartles og males af malerentreprenør. Udskæringer: Der udføres udskæringer for alle installationer som skal indbygges i vægge. I vægge indbygges nødvendige forstærkningsprofiler for ophængning af installationsgenstande. Leveres og monteres af de respektive entrepriser der samarbejdes med disse om indbygning og udskæring herfor. Installationsarbejder i vægge udføres af den respektive entreprise når skelet er monteret samt en vægside er beklædt med gips LEVERING OG MONTERING AF LINOLEUMSGULVE / REPARATION AF EKSISTERENDE Omfang: Nyt linoleumsgulv med undergulv leveres og udlægges i Bygning A, stueetage, i rum 0.06 Kantine samt i 2. sals etagen i rum Der friskæres i eks. linoleum i Bygning A, stueetage i rum 0.14 Gang, i Bygning A, 1.

8 Arbejdsbeskrivelse Side : 8/14 sals etage i rum 1.14 kontor samt i Bygning A, 2. sals etage, rum 2.14 Faglig leder for reparation med ny linoleum, hvor tunge vægge fjernes. Friskæring i eksisterende linoleum ved montering af nye lette vægge. Omfatter levering og udførelse af: Spartling og slibning af undergulv for linoleumsbelægning Levering og montering af undergulv som eksisterende (33 mm Aquapanel Floor) Linoleumsbelægning iht. leverandør Afdækning af gulve Tegningshenvisning Plantegninger A 1.10, A 1.11, A 1.12, A 1.13, A 1.14, A 1.15 og A 1.16 Snittegninger A 1.20 og A Tilstødende bygningsdele Eksisterende betondæk Materialer og produkter Undergulv: Aquapanel Floor MF - 33/600 mm type MF Cementbaseret, handy undergulvselement med 11 mm trinlyddæmpende mineraluld på undersiden. Modstandsdygtig overfor skimmeldannelse. Primer: Primer skal være vandbaseret og den af spartelmasseleverandøren anviste. Der vælges primer som er forenelig med slidlag og valgt spartelmasse. Primer skal være i en sådan kvalitet, at de anførte funktionskrav til spartelmasser og klæbestoffer kan opfyldes. Spartelmasse Spartelmasse skal opfylde de af GSO stillede krav til funktion, styrke og undergulve. Linoleumsbelægning Linoleum i fabrikat og type som eksisterende i tilstødende opholdsrum. Skal besigtiges på stedet. Tykkelse: 2,5 mm Farve nr.: endelig farve leveres efter senere valg. Smeltetråd (fugetråd) i farve afstemt efter farve på belægning jf. aftale med tilsynet. Limen skal være vandbaseret og egnet til den anvendte linoleum. Limen skal være vandfast. Gulvskinner Gulvskinner som 5x50 mm rustfri stål med slebet overflade. Stålkvalitet som AISI316. gulvskinner leveres med forboret huller for skruemontage. Fastgøres med undersænkede skruer i stålkvalitet som gulvskinner. Klæber som Araldit. Siliconefuge som Sikasil S. Afdækning af gulve Gulvpap som kraftig kardus gulvpap med vægt på 500 g/m². Tape som 50 mm brede Lasso-tape Udførelse Spartling Underlaget slibes og afrenses grundigt og fuldstændigt for lim- og spartelrester m.v. evt. løs spartelmasse fjernes. Forinden spartling primes gulvflader. Der udføres fuldspartling op til 5 mm til opnåelse af en fuldstændig plan flade. Den færdige overflade skal være fuldstændig vandret og plan. Afvigelsen må højst være +/- 1,0 mm /2 meter retholt samt + /- 0,5 mm /0,25 m retholt, og der må højst være en bule inden for den længde. Måling af planhed udføres iht. GSO Gulvfakta vejledning. Aquapanel Floor MF - 33/600 mm type MF udlægges nøje iht. leverandørens anvisninger. Linoleumsbelægning

9 Arbejdsbeskrivelse Side : 9/14 Før udlægning skal linoleumsbelægning være akklimatiseret i løst oprullet form i mindst 24 timer, før lægningen påbegyndes. Linoleummet fuldlimes til underlaget med baneretningen parallelt med lysretningen og med færrest mulige samlinger. Leverandørens anvisninger om limningsmetode og til- og sammenskæring af baner skal følges. Belægning pålægges klæbet uden folder, buler og med fuldstændig glatte og rette flader og med svejsede samlinger. Samlinger og stød m.v. belastes i fornødent omfang indtil klæbemidlet er afbundet. Klæbemiddel på overside af belægning fjernes straks efter nedlægning af belægning. Efter klæbning tromles belægning. Baner lægges med passende overlæg for renskæring og tilskæres tæt til tilstødende bygningsdele, komponenter m.m. Hængefolder i linoleum bortskæres. Alle samlinger i linoleumsbanevarer skal udføres med svejsede samlinger. Smeltetråd monteres i nøje overensstemmelse med leverandørs montagevejledning. Under branddøre og ved belægningsskift monteres gulvskinner undersænket i gulvbelægning. Gulvskinner leveres og monteres som angivet i efterfølgende afsnit. Samlinger mellem forskellige gulvbelægningstyper udføres under dørplade, hvor der skæres til gulvskinne. Såfremt der opstår uoverensstemmelse ved afsætning ud fra ovennævnte, skal det forelægges byggeledelsen til nærmere afgørelse. Belægning rengøres fuldstændig for urenheder og limrester efter afslutning af gulvbelægningsarbejdet. Gulvskinner: Gulvskinner monteres planforsænket i plan med overside af gulvbelægning. Fastgørelse udføres dels med planforsænket skruer, dels ved klæbning med Aralidt eller tilsvarende 2-komponent klæber. I døråbning placeres gulvskinne midt under dørplade. Der fuges med siliconefuge ved skinne gulvbelægning. Afdækning Gulvet skal støvsuges, før det afdækkes. Gulvet afdækkes i hele gulvets udstrækning med gulvpap, som tapes i samlinger samt langs kanter. Vedligeholdelse af ovennævnte beskyttelse indtil ibrugtagelse hører under nærværende entreprise. Umiddelbart før ibrugtagning skal afdækning fjernes på tilsigelse fra byggeledelsen. Gulvflade støvsuges igen både før og efter fjernelse af afdækning LOFTER / TILPASNING AF EKS. LOFTER TIL NYE RUMINDDELINGER Omfang og lokalisering Omfatter levering og udførelse af: Gipslofter nedstroppet i stålskinnesystem Bygning A, stueetage, nyt nedstroppet gipspladeloft i rum 0.06 Kantine. Bygning A, alle øvrige rum, tilpasning/renovering af eksisterende nedstroppede gipspladelofter, tilpasning til eksisterende og nye vægge. Defekte plader udskiftes. Fastmonteret gipsloft Bygning B, alle etager, tilpasning/renovering af eksisterende fastmonterede gipspladelofter til eksisterende og nye vægge, defekte plader udskiftes Plantegninger A 1.10, A 1.11, A 1.12, A 1.13, A 1.14, A 1.15 og A 1.16 Snittegninger A 1.20 og A Materialer og produkter Nedhængte gipspladelofter: 2x13 mm gipsplade KnaufDanogips Classic 1 Board Underlag af stålskinner, system Knauf LN P45-S AA Knauf Danogips monteringsprofil S25

10 Arbejdsbeskrivelse Side : 10/14 Stropper af båndjern 1,5x20 mm Knauf Danogips kantskinne type MSKP 70 Knauf Danogips bæreprofiler P45 Elastisk malbar fuge. Faste gipspladeslofter: 13 mm gipsplade som KnaufDanogips Classic 1 Board 22x100 mm høvlet træforskalling. Knauf Danogips træskruer. Elastisk fuge som fabrikat Sika Udførelse: Nedhængt gipspladeloft Udføres i overensstemmelse med leverandørens monteringsvejledning. Nedhængt loft monteres som beskrevet af KnaufDanogips, system LN P45-S AA. Forinden arbejdet påbegyndes, skal alle lofthøjder gennemgås med byggeledelsen, idet højden er afhængig af andre bygningsdele og installationer. Loftarealet afgrænses med MSKP 70 skinneprofiler, som monteres langs alle tilstødende vægge, Bæreprofiler P45 stroppes ned og på tværs heraf fastgøres monteringsprofiler S25 med F/F 13 skruer. Afstand mellem ophæng er 1200 mm og afstand mellem bæreprofiler er 1200 mm. Afstand mellem monteringsprofiler er 450 mm. Der etableres 5 mm fuge mellem gipsplader og vægbegrænsninger. Herefter fuges med elastisk malbar fugemasse. Under dæk monteres dobbelt skinnesystem iht. montagevejledning fra leverandøren. Metalstropper fastgøres til dækkonstruktion med egnede skruer, og det er nærværende entreprises ansvar, at der opnås tilstrækkelig bæreevne til at bære nedhængt loftkonstruktion inkl. Belysningsarmaturer og anemostater som indbygges i loftfladen. Der må ikke forekomme luft i fuger mellem plader. Loft opsættes vandret og helt plant, med en afvigelse på maksimalt +/- 2 mm pr. 4 meter loft, målt med retholt. Der benyttes ved opsætning af pladerne stofhandsker, for at undgå smuds herpå. Ved inddeling af bæreskinner skal der tages hensyn til indbygningsarmaturer, ventilationskanaler, anemostater mv. Der udføres udveksling i nødvendigt omfang, samt ekstra nedstropning og forstærkning af underlag således, at armaturer m.m. kan monteres direkte på de nedhængte lofter (se installationstegninger herom). Fastmonteret gipspladeloft. Forskalling monteres med afstand, c/c iht. KnaufDanogips tabel og fastgøres med skruer til underlag. Der etableres underlag for loftplader ved alle kantsamlinger og åbninger i væg- og loftflade. Plader skæres i tæt forbindelse med afgrænsendes bygningsdele. Gipspladeloft spartles og malerbehandles under malerentreprisen. Der udskæres for et stk. belysningsarmatur efter anvisning fra el-entreprenøren. Udskæringer: Alle udskæringer for installationer, armaturer m.m. udføres af nærværende entreprenør i nært samarbejde med de pågældende installationsentreprenører. Alle stropper, bærebeslag, skinner m.v., som er nødvendige for opsætning af loftsystemet, hører under nærværende entreprise DØRE OG DØRPARTIER Omfang og lokalisering Omfatter levering og/eller montering af: Yderdør i bygning B, 1. sals etage Indvendige døre og dørpartier. Eksisterende døre Tegningshenvisning.

11 Arbejdsbeskrivelse Side : 11/14 Plantegninger A 1.10, A 1.11, A 1.12, A 1.13, A 1.14, A 1.15 og A 1.16 samt B(A).100, B(A).200, B(A).300, B(A).400, B(B).100, B(B).200 og B(B).300. Snittegninger A 1.20 og A Tilstødende bygningsdele Nye muråbninger er etableret, åbninger i nye og eks. gipspladevægge er etableret Materialer og produkter Yderdør Leveres som Sweedor Advance-line-konstruktion, DDK godkendt, massiv dør, tykkelse 30 mm. Leveres med tilhørende karme til udadgående dør. Skjulte hængsler. Lås trepunktslukker FIX2025. Specialmål. Aluminium sparkeplade i højden 150 mm. Farve standard Indvendige døre Indvendige døre leveres generelt med opbygning, således at de kan opfylde de brandkrav som er specificeret på tegninger. Det er nærværende entreprenørs ansvar at den færdigmonterede dør ved aflevering kan godkendes af myndigheder. Dørplader Dørplader som fabrikat Swedoor Jeld-Wen Advance-line flex+karm, DDK godkendt, massiv dørplade (ikke celledørplader) med færdiglakeret overflade i NCS farve efter senere valg. Hængsler: som fabr. Standard Låsekasse: som fabr. Standard Dørstopper: som Bama dørstop, model B1 B, bambus, hvidmalet med hvid ring, til montering på gulv eller model B2, hvidmalet til montering på væg. I ovennævnte besætning skal alle nødvendige skruer, beslag m.m. være indeholdt, således den færdige dør fremstår fuldt funktionsdygtig. Karme leveres samlet fra fabrik tilpasset efter vægtykkelse. Karmbredden udføres som vægtykkelse. Lysningspaneler leveres og monteres under dette arbejde. Hængslerne leveres færdig lakeret i farve som karm Dørene udføres uden dørtrin og døren skal udføres med 6 mm luft til belægning eller nedfældet stålskinne under brandklassificerede døre. Alle uklassificerede døre leveres med massive dørplader og lydreduktion klasse D47. Branddøre leveres med mærkning. Dørplader leveres færdiglakeret fra fabrik i ral-farve efter aftale. Karme leveres færdiglakeret fra fabrik. Glas: Glas uføres som brand- og personsikkerhedsklassificeret klart glas iht. gældende normer og lovgivning dvs. fri for armerede trådnet Udførelse Døre og dørpartier Montering i henhold til leverandørens monteringsvejledninger. Karmene skal placeres over gulv, således at underkant af dørplade er placeret max. 6 mm over færdigt gulvniveau. Karme monteres med karmdübler eller rustfri skruer. Stopning om alle døre foretages som ved branddøre. Al opstilling skal udføres fuldstændigt lodret og de for vægge foreskrevne tolerancer må ikke overskrides, og i øvrigt forudsættes, at der benyttes en model af dørplade, der passer fuldstændigt til de færdige døre. Det skal påregnes at dørplader skal monteres på et senere tidspunkt end dørkarme. Ved montering af dørkarme anvendes model af dørplade INDVENDIGE SNEDKERARBEJDER Omfang og lokalisering Omfatter levering og udførelse af: Dørindfatninger Fodlister

12 Arbejdsbeskrivelse Side : 12/14 Sandlister Bygning A, i alle rum med nye gipspladevægge monteres nye fodlister af dimension som eksisterende. I rum 0.06 Kantine monteres nye fodlister langs alle vægge Tegningshenvisning Plantegninger A 1.10, A 1.11, A 1.12, A 1.13, A 1.14, A 1.15 og A 1.16 Tilstødende bygningsdele Murede vægge, gipspladevægge, linoleumsgulv Materialer og produkter Fodlister: 14x91 mm standard fyrretræ fodlister, hvidmalet. Dørindfatninger: 14x58 mm standard fyrretræ dørindfatninger, hvidmalet. Sandlister: 9x15 mm standard træsandlister, hvidmalet Udførelse Fodlister malerbehandles af malerentreprenør. I rum med ny gulvbelægning og fodlister, monteres plast sandliste i farve efter aftale. Dørindfatninger: Der monteres nye standard dørindfatninger ved alle nye døre i størrelse og udformning som eksisterende i de pågældende rum. Indfatninger skal monteres på begge sider af nye døre. Hvor eksisterende døre flyttes til nye placeringer monteres tilsvarende nye dørindfatninger GENMONTERING AF EKSISTERENDE KØKKENELEMENTER Omfang og lokalisering Omfatter demontering af og genmontering af eksisterende køkkenelementer i Bygning A og B Tegningshenvisning Plantegninger eksisterende forhold E 1.10, E 1.11, E 1.12, E 1.13, E 1.14, E1.15 og E 1.16 Plantegninger fremtidige forhold A 1.10, A 1.11, A 1.12, A 1.13, A 1.14, A 1.15 og A 1.16 samt A 1.20, A 1.21 og A Udførelse Eksisterende elementer opstilles iht. tegninger. Der monteres nye skurelister i silikone mod bordplade og væg og fastholdes midlertidigt indtil de sidder fast. Samlinger i skurelister accepteres ikke udover hjørnesamlinger, der skal være tætte. TØ udskærer i underskabe for afløbsrør, vandrør og eldåser efter nærmere aftale med tilsynet. Alle udskæringer skal udføres tætte således almindelige rosetter kan dække. Låger skal justeres således fuger bliver ensartede og låger ligger i plan. Der skal monteres anslagsdupper mellem skabskorpus og låger/skuffer. Under overskabe monteres lyslister, som vist på tegninger. Listerne monteres skjult. VVS leverer og tilslutter afløb til køkkenvaske EFTERREPARATIONER Generelt Almindelige efterreparationer udføres efter egne arbejder og efter andre entreprenører. Ved aflevering skal alle mekaniske dele smøres og evt. justeres. Ved afhjælpningsperiodens udløb skal alle bygningsdele gennemgås. Evt. skævheder oprettes og der foretages evt. udskiftning af beskadigede dele Kvalitetssikring Generelt. Bygningskomponenter skal leveres med mærkning iht. opstillede krav i projektmateriale samt gældende kontrolordninger. Undladelse heraf kan medføre kassation af materialet.

13 Arbejdsbeskrivelse Side : 13/ Kvalitetsdokumentation Som dokumentation for entreprenørens kvalitetsovervågning og kontrol af arbejdets kvalitet skal entreprenøren føre et arkiv, der skal indeholde dokumentation for materialekontrol, modtagekontrol, kontrol af udførelsen, slutkontrol samt andre i denne arbejdsbeskrivelses udbudskontrolplan anførte kontroller. Se også fællesbetingelser D&V-dokumentation Der skal ved byggeriets aflevering udleveres varedeklarationer og vedligeholdelsesvejledninger som angivet i fællesbetingelser Kontrol af mål på præfabrikeret bygningsdele: Indbygningsmål for præfabrikeret bygningsdele skal kontrolleres af entreprenøren på stedet før produktionen igangsættes i de tilfælde hvor byggerytmen tillader det Kontrol Nedenstående udbudskontrolplan skal indarbejdes i entreprenørens kontrolplan. Nr. Emne Metode/ Hvordan Modtagerkontrol Materialeleverancer Flg. følgesedler Omfang/ Frekvens Tidspunkt 100 % Ved levering Krav til dokomentation Kopi af følgeseddel Proces- og slutkontrol Montage / Rethed Visuelt 20 % Løbende Notat Rethed på åbninger Visuelt 20 % Løbende Notat måling Fuger mod Visuelt 10 % Løbende Notat afgrænsninger Udv. hjørner/afslutninger Visuelt 20 % Løbende Notat Lofter: Udtrækningsprøve Måling 100 % Før Notat for stropper opstart Rethed og inddeling Visuelt 30 % Løbende Notat af bæreskinner Montage /Finish Visuelt 20 % Løbende Notat /Foto Indv. døre Montage / Rethed Måling 20 % Løbende Notat /Foto Besætning Visuelt 20 % Løbende Notat Overflader Visuelt 20 % Løbende Notat /Foto Kontrol af funktion Prøve 100 % Efter montage Notat Indv. snedkerarbejder: Montage / Rethed Måling 20 % Løbende Notat / Foto Overflade / Finish Visuelt 20 % Løbende Notat /Foto Gulvbelægning:

14 Arbejdsbeskrivelse Side : 14/14 Underlag Måling af 40 % Før Notat fugtprocent opstart Spartling / afretning Visuelt / 20 % Efter Notat Retholt udtørring Primning Visuelt 40 % Efter Notat påsmøring Baneretning Visuelt 100 % Løbende Notat Klæbning Visuelt / 40 % Løbende Notat fysisk Sammenskæringer Visuelt 20 % Løbende Notat Tilskæring Visuelt 25 % Løbende Notat Svejsning af fuger Visuelt 20 % Løbende Notat Gulvskinner Visuelt 20 % Løbende Notat

Arbejdsbeskrivelse Side : 1/15 Dato : 20.10.2015

Arbejdsbeskrivelse Side : 1/15 Dato : 20.10.2015 Arbejdsbeskrivelse Side : 1/15 1.3 TØMRERARBEJDET 1.3.1 Grundlag for arbejdets udførelse 1.3.1.1 TEGNINGER OG MÅL De på de udleverede tegninger indskrevne mål er rå mål. Tegninger i større mål gælder frem

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 Gulvbelægningsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Indholdsfortegnelse 11-04-2013 ARBEJDSBESKRIVELSE. Bygningsdele Side 2 Referencer Side 2 Arbejdets kvalitet Side 2 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE Afgrænsning, produkter

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus

DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus 5.0-A- XX-5-39-50 3 3 03--9 PKJ MBN Rettelser pr. 03--9 - til entreprenør/underleverandør 03-06-04 PKJ MBN Iht. rettelsesblad 0. 03-05-07 AG MBN HD Hovedprojekt Dato: Udarb.: Godk.: Kontrol: Ændringer:

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer Generelt Nærværende beskrivelse omhandler tømrerarbejde i forbindelse med om- og tilbygning til ovenstående ejendom. Omfang Til tømrerarbejdet hører følgende ydelser (24)01 Ydervægge af træskelet (24)02

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

Læggevejledning PLANKER

Læggevejledning PLANKER Læggevejledning PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G P L

Læs mere

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold SA Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B995 til B999 Severin Kristoffersenip Aqq 1-9, 3952 Ilulissat Ilulissat 11/02/2015 Side 1 / 9 Indhold 1.

Læs mere

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning.

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. 1 Dimensioner Tykkelse: Bredde: Længde: 21 mm 260 mm 1200 + 2400 mm Opbygning Hørning Slotsplanke leveres lamineret af 6 mm europæisk eg,

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Montageguide. FERMACELL fibergips

Montageguide. FERMACELL fibergips Montageguide FERMACELL fibergips Hvorfor vælge FERMACELL fibergips Stil krav til din gipsvæg! Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner FERMACELL fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone akustikloft med Kant D er et færdigmalet, demonterbart loft, monteret i skjult skinnesystem (T-). Lofter med Kant D er altid

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Gyptone BIG system Monteringsvejledning

Gyptone BIG system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone BIG er gipsakustiklofter med stor designværdi, da der ikke forekommer synlige samlinger. Gyptone BIG kan anvendes i mange forskellige

Læs mere

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING Spånplader til gulve og vægge! SPAANDEX VÆG/GULV MONTERINGSANVISNING 1 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk TYPE BLAD 2 FAS Monteringsanvisning - NOVOPAN

Læs mere

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende.

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Læggevejledning HØRNING Origin massive plankegulve For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Hørning

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ Tegnforklaring: B C Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips.

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. De nærmere specifikationer på gulvpladerne fremgår af produktoversigter og datablade. MONTAGE GULVE

Læs mere

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC 200 Energy Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 31/3-2016 1. ALMINDELIGE BETINGELSER. 1.1. Generelt. Nærværende Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) omhandler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web:

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web: Indholdsfortegnelse 39.0.00 SOLAFSKÆRMNING / MØRKLÆGNING... 2 39.1.00 ALMENT... 2 39.2.00 KRAV TIL PRODUKTER... 3 39.3.00 ARBEJDETS UDFØRELSE... 4 39.4.00 KVALITETSSIKRING... 5 39.5.00 SPECIFIKATION...

Læs mere

SB/SA. SÆRLIGE BETINGELSER og SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Renovering af klimaskærm. vedr. udførelsen af. Avallia 26-32, 3900 Nuuk

SB/SA. SÆRLIGE BETINGELSER og SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Renovering af klimaskærm. vedr. udførelsen af. Avallia 26-32, 3900 Nuuk SB/SA SÆRLIGE BETINGELSER og SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. udførelsen af Renovering af klimaskærm Avallia 26-32, 3900 Nuuk 11.12.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT SIDE 1 SÆRLIGE BETINGELSER... 2 1.1

Læs mere

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril VIDSTE DU, AT perforerede gipsplader i tilfælde af brand fungerer som et naturligt brandslukningsapparat i bygningen? TECTOPANEL FASTMONTERET

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Udskiftning af køkkener i Atersuit 44-46, 3952 Ilulissat

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Udskiftning af køkkener i Atersuit 44-46, 3952 Ilulissat SA Projektnr.: EGB 42-323-402 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Udskiftning af køkkener i Atersuit 44-46, 3952 Ilulissat Ilulissat 07/03/2016 Side 1 / 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Toftlund Distriktsskole FASE - 2

Toftlund Distriktsskole FASE - 2 Toftlund Distriktsskole FASE - 2 Entreprise 2 28. marts 2014 Totalrådgiver: INGENIØR NE A/S Nordre landevej 2a 6270 Tønder Side : 1 31.0.00 UDV. VINDUER OG DØRE 31.1.00 ALMENT 31.1.1 Arbejdets omfang Arbejdet

Læs mere

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant E er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T-). Skinnesystemets synlige flade

Læs mere

dfaldskrav Spartlede overflader Mål og tolerancer

dfaldskrav Spartlede overflader Mål og tolerancer U Aquapanel bolig og kontor Afsætning af mål og tolerancer Vær opmærksom på, hvorvidt de enkelte bygningsdele skal være i lod eller vage. Afsætning af lodrette og vandrette mål må ikke afvige med tolerancer

Læs mere

3.5.2. Projektering / Gipslofter / Faste, nedhængte lofter. Faste, nedhængte lofter. Gipslofter monteret på stålunderlag

3.5.2. Projektering / Gipslofter / Faste, nedhængte lofter. Faste, nedhængte lofter. Gipslofter monteret på stålunderlag Projektering / Gipslofter / Gipslofter monteret på stålunderlag a Et loft er defineret som nedhængt, såfremt der mellem oversiden af beklædningen og undersiden af den overliggende etageadskillelse eller

Læs mere

Derbigum, grønt tag Indledning

Derbigum, grønt tag Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, grønt tag Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold til

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Renovering af bad/toilet i Nammaarfik 18-20, 3952 Ilulissat

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Renovering af bad/toilet i Nammaarfik 18-20, 3952 Ilulissat SA Projektnr.: EGB 42-323-401 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Renovering af bad/toilet i Nammaarfik 18-20, 3952 Ilulissat Ilulissat 09/03/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Tagkonstruktioner opstilling og afstivning af spær Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Udfaldskrav. Trægulve. Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes:

Udfaldskrav. Trægulve. Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes: 02 Trægulve Udfaldskrav Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes: I byggesager med direkte henvisning til vejledningen Som udgangspunkt for egne

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan stålbyggesystemet opbygges.

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan stålbyggesystemet opbygges. Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan stålbyggesystemet opbygges. De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade. MONTAGE YDERVÆGGE GENERELT PROFILER

Læs mere

Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013

Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013 Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013 Sammenlægning af lejligheder og etablering af træningsfaciliteter på Klosterparken Generelt: Udbudsbetingelser, sikkerhedsstillelse: Præcisering: Hvis den samlede entreprisesum

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af opgaven: Renovering af et tidligere rygerum, Fredericia Fritidscenter.

Beskrivelse af opgaven: Renovering af et tidligere rygerum, Fredericia Fritidscenter. Ejendomscentret 1 Beskrivelse af opgaven: Renovering af et tidligere rygerum, Fredericia Fritidscenter. Arbejdet omfatter følgende entreprise: Murer, Kloak/beton, Tømrer, VVS, Maler, Gulvlægger. Generelt:

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22.

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22. Tegningsliste, etagedæk. T500 Eksempler på opbygninger af etagedæk: D501 med udstøbning på svalehaleplader. side 2 D502 med gulvgips på trapezplader. side 3 D503 med OSB-plade på toppen. side 4 D504 med

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Malerarbejde af B 1010. Niels Lyngep aqq., 3912 Maniitsoq

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Malerarbejde af B 1010. Niels Lyngep aqq., 3912 Maniitsoq SA Projekt nr.: EGB 07-246-0-400-032 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B 1010 Niels Lyngep aqq., 3912 Maniitsoq Tekniskafdeling Sisimiut 11/03/2016 Side 1 / 13 Indhold 1. ALMINDELIGE

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Noah Mølgårdip aqqutaa 3 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer 5. Arbejdets

Læs mere

Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S

Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S Branddøre I vores udviklingsafdeling arbejder vi konstant på at udvikle vores sortiment af branddøre, der både opfylder Bygningsreglementets bestemmelser

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Udbudskontrolplaner fra Arkitektgruppen

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Udbudskontrolplaner fra Arkitektgruppen ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Udbudskontrolplaner fra Arkitektgruppen Dato : 16.05.2011 Østergade 51 Udbudskontrolplaner INDHOLD SIDE Kvalitetssikringsgrundlag...3 A - Byggemodningsentreprisen

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk Indledning

Derbigum, parkeringsdæk Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38 2. Omfang... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Bygningsdele... 2 2.3. Projektering... 3 2.4. Byggeplads... 3 2.5. Sikkerhed og sundhed... 3 2.6. Omgivende miljø... 3 2.7. Kvalitetsstyring... 3 2.7.1. Generelt...

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ Tegnforklaring: B C Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

Lægningsanvisning. Boligvinyl. 5. Marts 2013

Lægningsanvisning. Boligvinyl. 5. Marts 2013 Lægningsanvisning Boligvinyl 5. Marts 2013 Læs dette først! 1. Boligvinylen kan monteres på spartlet betonunderlag, spånplade- og krydsfiner gulvplader, eksisterende trægulve eller træfiberplader (masonitplader).

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 01:

RETTELSESBLAD NR. 01: Rettelsesblad nr. 01 af 04.12.2014 Side 1 af 8 RETTELSESBLAD NR. 01: GENERELT: Alle: - Tømrer opstiller udv. stillads til brug for alle entrepriser i omfang vist på byggepladsplanen. Indvendige stilladser

Læs mere

Beskrivelseseksempel

Beskrivelseseksempel Bygningsdel Dato : -- Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, Plan 8 mm 4.1 Orientering bips B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner er sammen med

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ Tegnforklaring: Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

Clips on. Komplettering / Let adgang til installationer. Nem montage. MK-godkendt konstruktion. Kan leveres i andre farver og i rustfrit stål.

Clips on. Komplettering / Let adgang til installationer. Nem montage. MK-godkendt konstruktion. Kan leveres i andre farver og i rustfrit stål. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Komplettering / Clips on Clips on har en hvidlakeret stålplade som låge. Lågen ligger uden på den konstruktion, som inspektionslem men indbygges i. Let adgang til installationer.

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

BYGGEPLADS Denne entreprises ydelser til indretning og drift af byggepladsen er angivet i Fællesbetingelser.

BYGGEPLADS Denne entreprises ydelser til indretning og drift af byggepladsen er angivet i Fællesbetingelser. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 1.2 1.2.1 Grundlag for arbejdets udførelse 1.2.1.1 FÆLLESBETINGELSER Fællesbetingelser skal gennemlæses. Byggestyrelsens cirkulære om kvalitetssikring af dec. 1986. 1.2.1.2

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - E ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE GULV DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Arbejdsbeskrivelse Gulve Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24

Læs mere

ACO VVS. ACO ShowerDrain. Design & funktion. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. www.aco.dk. Gældende for Januar 2016

ACO VVS. ACO ShowerDrain. Design & funktion. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. www.aco.dk. Gældende for Januar 2016 ACO VVS ACO ShowerDrain Gældende for Januar 06 Design & funktion ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure www.aco.dk ACO ShowerDrain Design & funktion... I vores enkle design har vi fokus

Læs mere

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade Montagevejledning HODY EFTEX ApS - HI-PARK 411-7400 HERNING - Tlf 86 66 20 00 - Fax 86 66 23 96 - WWW.EFTEX.DK Indholdsfortegnelse Side 2 Fordele ved HODY pladen HODY Tekniske data Side 3 Lagring af HODY

Læs mere

Indbygningskarm. www.svalk.dk

Indbygningskarm. www.svalk.dk Indbygningskarm www.svalk.dk Indbygningskarm 70/95 Indbygningskarm 70/95 - træ/stål. Svalk indbygningskarm er en 1- fløjet karm med solidt rammeværk. Karmen er nem at montere. Indbygningskarmen leveres

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1 af 6 SAB Afmærkning H1114.45 Afmærkningsmateriel 1. Alment Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1.1 Omfang

Læs mere

Skruemontage på underlag af stål

Skruemontage på underlag af stål Skruemontage på underlag af stål Indhold Heradesign-plader monteret på F-2-skinnesystemet, af nedhængte eller direkte monterede C-skinner. Dokument nr. B 202 Sidst revideret: Juni 2008 Konstruktioner og

Læs mere

3.1.2 Fagbeskrivelsens opbygning. Fagbeskrivelsen er en beskrivende mængdefortegnelse, der af praktiske grunde er delt i 2 afsnit:

3.1.2 Fagbeskrivelsens opbygning. Fagbeskrivelsen er en beskrivende mængdefortegnelse, der af praktiske grunde er delt i 2 afsnit: Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 3.1 Tømrerarbejder Kap.-side : 2.1-1 Generel del Dato : 07.01.2014 3.1.1 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder

Læs mere

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE Renovering af plejecenter krydsrum arkitekter side 1 af 6 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE ARBEJDER BB.01 Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende elementer m.v. BB.02 Køkkener: Levering og montering af nye

Læs mere

VIDSTE DU, AT. 22 % af gipsmassen er vand, som er bundet til gipskrystallet, og som giver gipspladerne de brandbeskyttende egenskaber?

VIDSTE DU, AT. 22 % af gipsmassen er vand, som er bundet til gipskrystallet, og som giver gipspladerne de brandbeskyttende egenskaber? VIDSTE DU, AT 22 % af gipsmassen er vand, som er bundet til gipskrystallet, og som giver gipspladerne de brandbeskyttende egenskaber? Narud, Stokke & Wiig Arkitekter, Lørenskog Center, Norge, Solopanel,

Læs mere

Simon Martin Hansen Tilbud nr. 941-2013 Worsaaesvej 12, 3. th 1972 Frederiksberg C. Frederiksberg den 18. august 2014

Simon Martin Hansen Tilbud nr. 941-2013 Worsaaesvej 12, 3. th 1972 Frederiksberg C. Frederiksberg den 18. august 2014 Simon Martin Hansen Tilbud nr. 941-2013 Worsaaesvej 12, 3. th 1972 Frederiksberg C. Frederiksberg den 18. august 2014 Mail: simonmartinhansen@gmail.com Tlf: +45 2649 6904 Altanprojekt på Worsaaesvej 12.

Læs mere

UDSKIFTNING AF ALTANDØRE, B-3400

UDSKIFTNING AF ALTANDØRE, B-3400 Særlige arbejdsbeskrivelse (SA) SA 01.04.2016 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser vedrørende UDSKIFTNING AF ALTANDØRE, B-3400 tnt nuuk a/s postbox 189, 3900 Nuuk Indholdsfortegnelse

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Tegnestuen Virumgården, Torstorp Plejecenter, Danmark, Danopanel, Globe VIDSTE DU, AT

Tegnestuen Virumgården, Torstorp Plejecenter, Danmark, Danopanel, Globe VIDSTE DU, AT Tegnestuen Virumgården, Torstorp Plejecenter, Danmark,, Globe VIDSTE DU, AT vores produktsortiment omfatter et specielt loft- og vægbeklædning, der opfylder de strengeste krav til slagfasthed og kan anvendes

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ MONTGEVEJLEDNING - FORSKLLING F TRÆ Tegnforklaring: Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

Tegningsliste, typer og funktionskrav T700

Tegningsliste, typer og funktionskrav T700 Tegningsliste, typer og funktionskrav T700 Tagbeklædninger: D701 Underpap på TF-30. D702 Tagfolie på TF-30. D703 Underpap på ståltrapezplade. side 1 side 2 side 3 Loftbeklædninger: D704 18 mm ståltrapezplade

Læs mere

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum!

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum! Se brochuren Novopan Klimagulv - for gulvvarme til husets øvrige rum! - gulvpladen til gulvvarme VÅDRUM Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: BRUNBAKKEVEJ DATO: 12-11-2015 FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge. Rustfri murbindere

Læs mere

Montage. Gipskartonplader Montage. Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade.

Montage. Gipskartonplader Montage. Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade. Montage Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade. MSKP og MSK Vægskinne udgør lofternes afgrænsning til andre bygningsdele. Type MSKP er

Læs mere

Gyptone Plank system Monteringsvejledning

Gyptone Plank system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone Plank er et selvbærende gipsakustikloft, som typisk anvendes i gangarealer og korridorer. Gyptone Plank kan bruges i forskellige

Læs mere

BÆKKELUNDSVEJ, RØNDE VINDUES OG DØROVERSIGT OG POSTKASSER. Rev: V1 samt V4 Tillæg: V11, V12 samt V13

BÆKKELUNDSVEJ, RØNDE VINDUES OG DØROVERSIGT OG POSTKASSER. Rev: V1 samt V4 Tillæg: V11, V12 samt V13 BÆKKELUNDSVEJ, RØNDE VINDUES OG DØROVERSIGT OG POSTKASSER Rev: V1 samt V4 Tillæg: V11, V12 samt V13 NILS ENGELUND OG ALLAN PEDERSEN ARKITEKTER MAA/PAR TVÆRGADE 5 TLF.: 86 54 20 66 ARK@ARKIPARTNERS.DK 8300

Læs mere

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk MK-GOdkendt MK 5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under gulvet i alle rum Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN

Læs mere

Montering. Kvik køkken

Montering. Kvik køkken Montering. Kvik køkken Tillykke med dit nye Kvik køkken! Inden du kan tilberede første måltid står du nu overfor monteringen. Med denne guide vil vi forberede dig på monteringen, sikre dig en god proces

Læs mere

Tagbeklædning med Harmoni:

Tagbeklædning med Harmoni: Tagbeklædning med : Tagbeklædning med bølgeplader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

H318-34-RX-701. Boligkontoret Fredericia - Afdeling 318 - Ryes Plads og Hans De Hofman Gården

H318-34-RX-701. Boligkontoret Fredericia - Afdeling 318 - Ryes Plads og Hans De Hofman Gården H318-34-RX-701 Indholdsfortegnelse Side Tekst Revision Note: lle ubenævnte mål er i mm. 00 Forside og indholdsfortegnelse 2014-02-20 01 Bygningsdelsbeskrivelse 2014-02-20 02 Stueplan - Fremtidige forhold

Læs mere

Projektering / Komplettering til konstruktioner 3.7.1. Gyproc Håndbog 9

Projektering / Komplettering til konstruktioner 3.7.1. Gyproc Håndbog 9 Projektering / Komplettering til konstruktioner Gyproc Håndbog 9 363 Projektering / Komplettering til konstruktioner / er / Typedetaljer er Tilslutning af let dør (kanaldør) i 1-1 væg Typedetalje: -201

Læs mere

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.1 Orientering BIPS basisbeskrivelse B 2.430 er gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Bygningsdelen omfatter alle ventilationsarbejder i forbindelse med ombygning af

Læs mere

Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne

Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne Gipsvægge med høj bæreevne Takket være en ny patenteret teknologi, har vi hos Gyproc udviklet Gyproc Habito gipsplader med revolutionerende styrke

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 02:

RETTELSESBLAD NR. 02: Rettelsesblad nr. 02 af 30.10.2014 Side 1 af 11 RETTELSESBLAD NR. 02: GENERELT: ALLE: Præcisering: Til orientering fastholdes licitationsdato og tidspunktet d. 6 november kl. 10.00 i Terndrup Hallens Cafeteria.

Læs mere

Nye glatte lofter. Knauf Danogips Gør det selv 3.0 03/2008

Nye glatte lofter. Knauf Danogips Gør det selv 3.0 03/2008 Nye glatte lofter Knauf Danogips Gør det selv 3.0 03/2008 Fordele med gips Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber. Gipsplader er billige, nemme at bearbejde og

Læs mere

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknik Produktbeskrivelse er en unik løsning som forener design og akustisk regulering. er et buet loft monteret på stål-skinnesystem, som derved ikke har nogle synlige samlinger.

Læs mere

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. 50mm til væg.

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. 50mm til væg. Min. 00mm PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: BÆRENDE UNDERGULV - en gulvkonstruktion, hvor gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Redskabsrum 5 m² Tegningsmateriale og arbejdsvejledning

Redskabsrum 5 m² Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning 00004 side 1 INDHOLD Materialeliste Afsætning Montageforløb og arbejdsvejledning Tegningsmateriale: Plan, snit, facade og detail Efterbehandling og vedligeholdelse

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere