FACTOR V LEIDEN KIT. Til brug med LightCycler 1.2-instrumentet. Til in vitro-diagnostik.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FACTOR V LEIDEN KIT. Til brug med LightCycler 1.2-instrumentet. Til in vitro-diagnostik."

Transkript

1 REF FACTOR V LEIDEN KIT Til brug med LightCycler 1.2-instrumentet (I EU: Serienummer 2021 til 5602) Kit til 32 reaktioner til højst 30 prøver Til in vitro-diagnostik. DETTE PROGRAM MÅ IKKE BRUGES I CANADA, DA LIGHTCYCLER 1.2-INSTRUMENTET IKKE ER LICENSERET SOM MEDICINSK UDSTYR. TILSIGTET BRUG Med Factor V Leiden-kittet kan bruges til detektion og genotypebestemmelse af DNA isoleret fra humant perifert blod. Faktor V Leiden-mutationen er en punktmutation (G til A ved position 1691) i det humane Factor V-gen. Testen udføres på LightCycler 1.2-instrumentet ved hjælp af en PCRreaktion (Polymerase Chain Reaction) til amplifikation af Factor V-DNA fra kliniske prøver. Fluoroserende target-dna-specifikke hybridiseringsprober bruges til detektion og genotypebestemmelse af det amplificerede Factor V-DNA. Factor V Leiden-testen er en in vitro-diagnostisk analyse til påvisning og genotypebestemmelse af Factor V Leiden-mutationen som en hjælp ved diagnostik af patienter, der er mistænkt for at have trombofili. Testen er beregnet til brug på LightCycler 1.2-instrumentet (i EU: Serienummer 2021 til 5602) med LightCycler Software 3.5. Prøveforberedelsen skal udføres i overensstemmelse med nedenstående arbejdsgang. FORKLARING AF TESTEN Personer, der arver trombofili, er prædisponerede for trombotiske hændelser, f.eks. venøs trombose, der er den tredjemest almindelige hjerte-karsygdom (1). Aktiveret protein C-resistens (APC) betragtes som den mest fremherskende abnormitet, der er forbundet med venøs trombose (1, 2). En punktmutation ved position 1691 i Factor V-genet, der kaldes Factor V Leiden-mutationen, medfører, at et arginin substitueres med glutamin på position 506 i Factor V-proteinet og gør det delvist resistent over for inaktivering ved APC. Genetisk analyse har vist, at denne mutation, som har en relativ høj forekomst i den generelle befolkning (f.eks. ca. 5% hos den kaukaside race), er skyld i 85-95% af tilfælde med APC-resistens (2). TESTPRINCIP/OVERSIGT Forberedelse af prøver Prøveforberedelsen kan foretages manuelt eller automatisk ved hjælp af High Pure PCR Template Preparation Kit eller på MagNA Pure LC-instrumentet med MagNA Pure LC DNA Isolation Kit I. Detektion 1. Et 222 bp-fragment af Factor V-genet amplificeres fra humant genomisk DNA ved hjælp af specifikke primere. 2. Amplikonet detekteres ved fluorescens ved hjælp af et specifikt H-probepar. H-proberne består af to forskellige oligonukleotider, der hybridiseres til en intern sekvens af det amplificerede fragment under annealingfasen i PCR-cyklussen. Én probe mærkes ved 5'-enden med LightCycler Red 640-N-hydroxy-succinimid-ester (Red 640-NHS-ester), og modificeres ved 3'-enden ved hjælp af fosforylering for at undgå ekstension. Den anden probe mærkes ved 3'-enden med fluorescein. 3. Det er først efter hybridisering til skabelon-dna'et, at de to prober kommer tæt nok på hinanden, hvilket resulterer i overførsel af resonansfluorescensenergi (FRET) mellem de to fluoroforer. LightCycler 1.2-instrumentets lyskilde, exiterer donerprobens fluerosin. En del af denne exiteringsenergi transporteres til LightCycler Red 640-NHS-ester på accepterproben. 4. Den fluorescens, der udsendes fra LightCycler Red 640-NHS ester, måles derefter af LightCycler 1.2-instrumentet. Genotypebestemmelse H-proberne anvendes desuden til at bestemme genotypen ved at foretage en smeltekurveanalyse, efter amplifikationscyklussen er fuldført, og amplikonet er tilstede med en forøget koncentration. Den Red 640-mærkede H-probe hybridiseres til en del af targetsekvensen, der ikke er muteret og fungerer som en ankerprobe. Den fluorescein-mærkede H-probe spænder over mutationsstedet (mutationsprobe). Under smeltekurveanalysen medfører de forhøjede temperaturer, at fluorescensen mindskes, idet den korteste af de to prober (mutationsproben) smelter fra først, og de to fluorescensfarver ikke længere er tæt nok på hinanden. Hvis Factor V Leiden-mutationen er tilstede, vil uoverensstemmelsen mellem mutationsproben og target destabilisere hybridiseringen, så den formindskede fluorescens vil ske ved en lavere temperatur. Med vildtypen forekommer der ingen uoverensstemmende genotyper, og heteroduplexet har derfor et højere smeltepunkt (T m ). Heterozygot-genotypen udviser en karakteristisk kombination af egenskaber. 1

2 REAGENSER ARBEJDSOPLØSNINGER 1. FVL MD Mix (Factor V Leiden Mutation Detection Mix) 1 78 µl 2. FVL R Mix (Factor V Leiden-reaktionsmix) 1 78 µl 3. FVL CT (Factor V Leiden-kontrolskabelon) 1 50 µl 4. FVL DIL (Factor V Leiden-diluent) 1 1 ml <0,01% FVL-primer fremadrettet og revers <0,01% FVL H-probe Red 640 <0,01% FVL H-probe fluorescein Tris-HCl-buffer <0,01% Taq DNA-polymerase, GMP-kvalitet <0,07% datp, dctp, dgtp, dutp, dttp <0,01% kontrolskabelon-dna indeholder plasmid: pcrf5 WT og pcrf5mut Brij 35 MgCl 2 Brij 35 MgCl 2 H 2 O, PCR-kvalitet (bruges også som negativ kontrol ved amplifikation) ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER Polymorfi I Factor V-genet kan der forekomme mutationer ud over FVL-mutationen ved position 1691, og mutationsproben spænder over disse ekstra mutationer. Tre sjældne mutationer vil føre til et falskt positivt resultat efter udførelse af smeltekurveanalysen (dvs. mutationerne A1692C, G1689A og A1696G). Bemærk! Factor V Leiden-testen kan udføres i tilknytning til eller efter en funktionel analyse, der registrerer den fenotypeaktiverede protein C-resistens (APC). Det er kun FVL-mutationen, og ikke de ovennævnte tre sjældne mutationer, der kædes sammen med APC-resistens. Krav til håndtering TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. Dette produkt må kun anvendes af personer, der er oplært i brugen af PCR-teknikker. Der skal tages de samme forholdsregler som ved håndtering af normale laboratoriereagenser. Denne test er beregnet til humant fuldblod, der er indsamlet i det antikoagulerende middel EDTA eller citrat. Heparin kan påvirke PCR-reaktionen og må ikke bruges med denne procedure. Arbejdsgangen i laboratoriet skal ske i overensstemmelse med god laboratoriepraksis og skal desuden være envejs (dvs. prøveforberedelse, opsætning af PCR, og PCR-kørslen med LightCycler 1.2-instrumentet skal foregå fysisk adskilt). Reagenser fra forskellige lotnumre eller fra forskellige flasker fra det samme lotnummer må ikke blandes. Luk alle flasker straks efter brug for at undgå spild, varierende bufferkoncentrationer eller varierende bufferforhold. Opbevar alle flasker, der har været åbnet, i oprejst tilstand. Reagenser fra forskellige lotnumre må ikke blandes. Brug ikke et kit efter udløbsdatoen. Undgå kontakt mellem hud eller slimhinder og lysis-/bindingsbuffer og vaskebuffer I fra MagNA Pure LC DNA Isolation Kit I eller bindingsbuffer og Inhibitor Removal-buffer fra High Pure PCR Template Preparation-kittet. Ved kontakt skylles straks med store mængder vand. Der kan opstå ætsninger, hvis området ikke behandles. Hvis der spildes reagens, skal der fortyndes med vand, før det tørres op. Lysis-/bindingsbufferen fra MagNA Pure LC DNA Isolation Kit I, der indeholder guanidinthiocyanat må ikke komme i kontakt med natriumhypoklorit (blegemiddel) eller stærke syreopløsninger. Denne blanding kan danne en meget giftig gas. Laboratorieprocedurer Alt materiale, der stammer fra mennesker, og affald herfra skal betragtes som potentielt smittefarligt. Rengør grundigt, og desinficer alle arbejdsoverflader med et desinficerende middel, som anbefales af de lokale myndigheder. Der må ikke spises, drikkes eller ryges i laboratoriets arbejdsområder. Brug ikke mundpipette. Anvend engangsbeskyttelseshandsker, særligt arbejdstøj og beskyttelsesbriller ved håndtering af prøver og reagenser. Undgå bakterie- og nukleasekontaminering af reagenser, når der fjernes afmålte mængder fra reagensflaskerne. Det anbefales at bruge sterile engangspipetter. Vask hænderne grundigt efter at have håndteret prøver og testreagenser. Affaldshåndtering Reagenser og affald skal bortskaffes i overensstemmelse med nationale, regionale og lokale bestemmelser. Der kan rekvireres leverandørbrugsanvisninger hos Roche. Forberedelse af prøver Se sikkerhedsinstruktionerne på pakningsindlægget til MagNA Pure LC DNA Isolation Kit I eller High Pure PCR Template Preparation Kit for at få oplysninger om håndtering og bortskaffelse. MagNA Pure LC DNA Isolation Kit I eller High Pure PCR Template Preparation Kit skal opbevares ved stuetemperatur (+15 C til +25 C). Før brug af lysis-/bindingsbuffer i MagNA Pure LC DNA Isolation Kit I skal opløsningen omrystes for at opløse bundfaldet. Opløsningerne må ikke opbevares ved lavere temperatur end stuetemperatur. Brug kun MagNA Pure LC Medium Reagent Tub 20 (kat. nr ) eller MagNA Pure LC Reagent Tub (stor) (kat. nr ) på de positioner, der er angivet af MagNA Pure LC-instrumentet med denne procedure. Amplifikation og detektion Se brugerhåndbogen til LightCycler 1.2-instrumentet før brug af dette kit. Notér LightCycler -prøvekarrusel-id'et. Oplysningerne skal indeholde LightCycler -prøvekarrusellens position, kapillærrørnummer og det navn, der er tilknyttet hver prøve, for at sikre korrekt prøveidentifikation. Sammenlign de Factor V Leiden-specifikke instrumentindstillinger på programmeringsskærmen på LightCycler 1.2-instrumentet straks efter indtastning, eller senest lige før kørslen på LightCycler 1.2-instrumentet påbegyndes, med de instrumentindstillinger, der er trykt på den sidste side i dette pakningsindlæg (tabel 2). Overfladen af kapillærrørene må ikke berøres. Brug altid beskyttelseshandsker i forbindelse med håndtering af kapillærrørene. Sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af LightCycler 1.2-instrumentet Følg alle generelle sikkerhedsforanstaltninger for elektriske instrumenter. Berør aldrig kontakter eller strømførende ledninger med våde hænder. Instrumenthuset må ikke åbnes. Rengør aldrig instrumentet uden at slukke for det og trække strømkablet ud. Bemærk! Det er kun autoriserede servicemedarbejdere, der må udføre service eller reparationer af enheden. Thermo cycler-kammeret må ikke åbnes under drift. Thermo cycler-låget og prøvekarrusellen er varme under instrumentets drift. 2

3 Elektrisk sikkerhed for LightCycler 1.2-instrumentet LightCycler 1.2-instrumentet er udviklet i overensstemmelse med beskyttelsesklasse I (IEC). Hvis strømkablet revner, er flosset, ødelagt eller på anden måde beskadiget, skal det straks udskiftes med den tilsvarende reservedel fra Roche Diagnostics. Vedligeholdelse af LightCycler 1.2-instrumentet Generel vedligeholdelse Se brugerhåndbogen til LightCycler 1.2-instrumentet. Rengøringsinstruktioner Der må ikke hældes væske i thermo cycler-kammeret. Håndtering og bortskaffelse af smitsomt materiale skal foregå i overensstemmelse med de lokale sikkerhedsbestemmelser. Rengør instrumenthuset med en mild sæbeopløsning. Brug evt. 70% ethanol til at desinficere instrumenthuset. Hvis der sker brud på kapillærrør, skal LightCycler -prøvekarrusellen rengøres ved at fjerne kapillærrørfragmenterne med de medfølgende børster. Forebyggende vedligeholdelse Inspicer jævnligt området omkring analyseinstrumentet for at kontrollere, at der er fri luftgennemstrømning rundt om instrumentet, og at bøger, papir eller andre materialer ikke hindrer luftgennemstrømningen. LightCycler -arbejdsstation Konfigurationen af computerarbejdsstationen kan variere fra land til land og kan ændre sig efter tilgængelighed af komponenter og tekniske fremskrift. Kontakt den lokale Roche-repræsentant for at bekræfte den nøjagtige konfiguration og for at få teknisk hjælp. HÅNDTERING AF REAGENSER 1. FVL MD Mix (gult låg, rør 1), klar til brug Opbevares ved -15 C til -25 C. Skal beskyttes mod lys! 2. FVL R Mix (rødt låg, rør 2), klar til brug Opbevares ved -15 C til -25 C. 3. FVL CT (lilla låg, rør 3), klar til brug Opbevares ved -15 C til -25 C 4. FVL DIL (farveløst låg, rør 4), klar til brug Opbevares ved -15 C til -25 C OPBEVARING/HOLDBARHED (REAGENSER) Det uåbnede kit skal opbevares ved -15 C til -25 C indtil udløbsdatoen, der er trykt på mærkaten. Beskyt FVL MD Mix (rør 1, gult låg) mod lys! Optø komponenterne i Factor V Leiden-kittet, bland grundigt, og opbevar blandingen på is. Nedfryses straks efter brug. Kit-reagenser kan nedfryses og optøs op til fem gange. INDSAMLING/FORBEREDELSE OG HOLDBARHED AF PRØVER Oprensningen af genomisk DNA fra humant blod skal udføres ved hjælp af High Pure PCR Template Preparation Kit (kat. nr ) eller MagNA Pure DNA Isolation Kit I (kat. nr ) i kombination med MagNA Pure LC-instrumentet (kat. nr ) som beskrevet nedenfor. EDTA- eller citratantikoaguleret, perifert humant blod kan holde sig i mindst 7 dage ved +2 C til +8 C. Det kan opbevares nedfrosset ved -20 C i op til 12 måneder og optøs én gang. Elueret DNA kan opbevares i en lukket prøvekassette eller i Sarstedt-rør med skruelåg ved +2 C til +8 C i op til 7 dage. Det er langtidsholdbart (ca. 3 uger) ved -15 C til -25 C. Elueret DNA kan nedfryses og optøs op til tre gange. MEDFØLGENDE MATERIALER Se afsnittet Reagenser arbejdsopløsninger på side 2. NØDVENDIGE, MEN IKKE MEDFØLGENDE MATERIALER OG ENHEDER LightCycler 1.2-instrument (EU: Serienummer 2021 til 5602, kat. nr ) Bemærk! I USA gælder muligvis andre katalognumre. Kontakt salgskontoret i USA for at få yderligere oplysninger. LightCycler -software 3.5 (kat. nr ) LightCycler -kapillærrør (20 µl) (kat. nr ) High Pure PCR Template Preparation Kit (kat. nr ) Mikrocentrifugerør, 1,5 ml, sterile, nukleasefri Ethanol p.a. Isopropanol p.a. H 2 O, dobbeltdestilleret, nukleasefrit MagNA Pure LC-instrument (kat. nr ) MagNA Pure-software eller nyere (kat. nr ) MagNA Pure LC DNA Isolation Kit I (kat. nr ) LC-karruselcentrifuge [kat. nr (230 V) eller (115 V)]. I forbindelse med en nyanskaffelse bestilles LC Carousel Centrifuge 2.0 [kat. nr (230 V) eller (115 V)]. I dette tilfælde LC Carousel Centrifuge 2.0 Bucket 2.1 (kat. nr )* kræves også Sarstedt-rør med skruelåg, 1,5 ml, sterile *Se brugerhåndbogen til LightCycler 1.2-instrumentet, eller kontakt teknisk support for at få tilsvarende centrifugespecifikationer, hvis en LC-karruselcentrifuge ikke er tilgængelig. I dette tilfælde skal desuden anvendes LightCycler -centrifugeadaptere (kat. nr ). VALGFRI MATERIALER Thrombophilia Post-Elution Protocols CD (kat. nr ) MagNA Pure LC-barkodemærkater (kat. nr ) MagNA Pure LC Barcode Reader Quick Scan 1000 MagNA Pure LC Barcode Printer Ribbon (kat. nr ) (kat. nr ) MagNA Pure LC-køleblok, LC-prøvekarrusel (kat. nr ) MagNA Pure LC Barcode Printer TLP 2844 (kat. nr ) LightCycler Capping Tool (kat. nr ) Alm. laboratorieudstyr 3

4 ANALYSEPROCEDURE ➀ Automatisk prøveforberedelsesprocedure for 15 eller 30 prøver ved hjælp af MagNA Pure LC DNA Isolation Kit I (kat. nr ) i kombination med MagNA Pure LC-instrumentet (kat. nr ) A. OPRENSNING Før start Sæt MagNA Pure LC-køleblokken og LC-prøvekarrusellen (kat. nr ) i et køleskab ved +2 C til +8 C (i mindst 2 timer). Start af MagNA Pure LC-instrumentet og softwaren 1. Tænd for MagNa Pure LC-instrumentet, og tænd derefter for computeren. 2. Start MagNA Pure LC-softwaren og klik derefter på knappen Sample Ordering på skærmen Main Menu. 3. Vælg protokollen med navnet DNA I Blood Cells Fast Protocol på skærmen Sample Ordering, og indtast derefter lotnumrene på MagNA Pure LC DNA Isolation Kit I (kat. nr ) og Factor V Leiden-kittet, og indtast LightCycler -karrusel-id'et(der må ikke redigeres i andre indstillinger). 4. Indtast den negative kontrol (FVL DIL, rør 4, farveløst låg) i række 1 i prøveordretabellen (position A1) ved at skrive Negativ kontrol. Indtast 50 µl som prøvevolumen og 0 µl som fortyndingsvolumen (forudindstillet). Elueringsvolumen er forudindstillet til 100 µl. 5. Start i række 1 (position B1) med at indtaste prøvenavnene, eller brug MagNA Pure LC-barkodelæseren (valgfrit). Indtast 50 µl som prøvevolumen og 0 µl som fortyndingsvolumen (forudindstillet). Elueringsvolumen er forudindstillet til 100 µl. 6. Gem og udskriv prøveordrefiloplysningerne. 7. Brug funktionen Print Sample Names til at lave en udskrift med prøvenavnene og deres position i prøvekassetten (valgfrit). 8. Udskriv Cartridge Barcode-mærkaterne i tredobbelt bestemmelse (valgfrit). 9. Sæt barkodemærkater på prøvekassetten (til eluering) og udskrifterne (valgfrit). 10. Klik på Stage Setup. Forberedelse af proteinase K-arbejdsopløsning (nok til 32 prøver) 1. Tilsæt 3 ml elueringsbuffer (flaske 6, gult låg) til ét rør med proteinase K, frysetørret (rør 4, lyserødt låg). Tilsæt yderligere 2ml elueringsbuffer, når proteinase K er helt opløst, for at opnå en endelig volumen på 5 ml. 2. Sæt låg på røret, og bland godt. Bemærk! Opbevar den solubiliserede opløsning ved +2 C til +8 C i rør 4 (i op til 4 uger), hvis den ikke anvendes samme dag. Alle andre reagenser er klar til brug. Indsættelse af reagenser og engangsplastikmaterialer Bemærk! Brug ikke MagNA Pure LC Tub 30. Brug kun MagNA Pure LC Medium Reagent Tub 20 (kat. nr ) eller MagNA Pure LC Reagent Tub (stor) (kat. nr ) på de positioner, der er angivet af MagNA Pure LC-instrumentet med denne procedure. Statussen for Heat Unit og Cool Units 1 & 2 skal vises i displayet som PASS, før reagensbeholderne fyldes med MGP-opløsningen (magnetiske glaspartikler). 1. Fyld reagensbeholderne manuelt (uden for MagNA Pure LC-instrumentet) med de mængder, der angivet på skærmen Start Information (på grafikken Stage Layout), og sæt derefter låg på. Placer de fyldte reagensbeholdere i reagensreservoirracket på de positioner, der er angivet på skærmen Start Information [undtagen MGP-opløsningen, se trin 4]. 2. Placer de øvrige nødvendige engangsplastikmaterialer (som angivet) og det klargjorte reagensreservoirrack på reagens-/prøveenheden i overensstemmelse med oplysningerne på skærmen Start Information. 3. Overfør manuelt 50 µl resuspenderet EDTA- eller citratantikoaguleret humant perifert blodprøve direkte til prøvekassetten (uden for MagNA Pure LC-instrumentet) i overensstemmelse med prøveordrelisten. 4. Bland MGP-røret grundigt på vortex-mixer, umiddelbart inden kørslen startes, fyld en reagensbeholder med MGP-opløsningen, sæt det tilhørende låg på, og placer den på instrumentets reagens-/prøveenhed i den position, der er angivet på skærmen Start Information. 5. Placer prøvekassetten i MagNa Pure LC-instrumentet. Oprensningskørsel 1. Bekræft hver indlæst position på MagNA Pure LC-instrumentet ved hjælp af musen på skærmen (Start Information). Når alle elementer er bekræftet, vises knappen OK. 2. Fjern låget fra rørene, og luk låsestanden og døren på MagNa Pure LC-instrumentet. 3. Klik på knappen OK for at starte kørslen. Skærmen Batch Status vises, og en lilla linje, der flytter sig fra venstre mod højre, angiver det faktiske forløb af oprensningen. 4. Skærmen Result vises, når kørslen er fuldført. 5. Gem og udskriv skærmen Result. 6. Vælg eventuelt funktionen Open Post-Elution i menuen Action. Fortsæt ellers til trin B i kapitel 2 (manuel prøveforberedelse) i dette pakningsindlæg. 7. Hvis MagNA Pure-ekstraheringen mislykkes for en enkelt prøve (noteret på skærmen Result), skal den pågældende prøve ekstraheres igen. Hvis post-elueringsfunktionen ikke kan udføres, skal der fortsættes til trin B i kapitel 2 (manuel prøveforberedelse) på dette pakningsindlæg med de prøver, der først blev ekstraheret eller ekstraheret igen. B. POST-ELUERING (valgfrit) Før start På LightCycler 1.2-instrumentet: Indtast de Factor V Leiden-specifikke instrumentindstillinger på skærmen Programming på LightCycler 1.2- instrumentet i overensstemmelse med tabel 2 på sidste side i dette pakningsindlæg. Post-elueringsprocedure (valgfrit) 1. Kontroller, at den prækølede (f.eks. nedkølet fra +2 C til +8 C i mindst 2 timer) MagNA Pure LC-køleblok og LC-prøvekarrusellen er på plads. 2. Indlæs post-elueringsprotokollen med navnet Thrombophilia 15 or 30 samples fra cd'en Thrombophilia Post-Elution Protocols CD (kat. nr ). 4

5 3. Forberedelse af Master Mix (kun til post-elueringsproceduren) Forbered kun den nødvendige mængde umiddelbart før brug. Optø komponenterne i Factor V Leiden-kittet, bland grundigt, og opbevar blandingen på is. Placer ét LightCycler -kapillærrør pr. DNA-prøve og ét for hver kontrol i LightCycler -karrusellen, dvs. hhv. 17 kapillærrør til 15 prøver eller 32 kapillærrør til 30 prøver. Forbered Master Mix: Trin Handling 1 I et 1,5 ml Sarstedt-rør med skruelåg på is tilsættes følgende komponenter i nedenstående rækkefølge (de viste eksempler omfatter 15 eller 30 prøver): Reagenser/arbejdsopløsninger Volumen* / 15 prøver Volumen* / 30 prøver FVL DIL, rør µl 396 µl FVL MD Mix, rør 1 38 µl 72 µl FVL R Mix, rør 2 38 µl 72 µl Volumen i alt 285 µl 540 µl * de angivne mængder omfatter afvigelser i kontroller og pipettering 2 Bland grundigt. Kontroller, at der ikke er fanget luftbobler i spidsen af røret. 3 Placer røret med Master Mix på MagNA Pure LC-køleblokken i position 1. Fjern låget. 4. Placer LightCycler -karrusellen, herunder de kapillærrør, der er angivet i post-elueringsprotokollen i køleblokken, og placer det nødvendige antal pipettespidser som angivet på skærmen for MagNA Pure LC-instrumentet. 5. Åbn FVL CT (rør 3, lilla låg), pipette 25 µl i et nyt 1,5 ml Sarstedt-rør med skruelåg, og placer det derefter på MagNA Pure LC-køleblokken i position 16 som angivet i post-elueringsprotokollen. Bemærk! Centrifuger røret med FVL CT for at samle indholdet i bunden af røret, før det åbnes. Kontroller, at der ikke er fanget luftbobler i spidsen af røret. Skift handsker efter håndtering af kontrolskabelonen. 6. Luk instrumentet, og klik derefter på Start og OK for at starte den automatiske pipettering. Når post-elueringen er udført, vises skærmen Post-Elution Result. 7. Udskriv barkoden på køleblokken i tredobbelt bestemmelse (valgfrit). 8. Gem (Save) og udskriv (Print) resultattabellen Post-Elution, og sæt derefter en køleblok-barkode på udskriften (valgfrit). 9. Skriv navnet på oprensningskørslen på en tom diskette, eller sæt en køleblok-barkode på. Opret en LightCycler SAM-fil (Sample Pattern File) på disketten. 10. Luk hvert kapillærrør med et låg ved hjælp af LC Capping Tool (kat. nr ). 11. Sæt en køleblok-barkode på LightCycler -karrusellen (valgfrit). 12. Placer LightCycler -karrusellen i LC-karruselcentrifugens rotorindsats. 13. Overfør rotorindsatsen, herunder LightCycler -karrusellen, til LC-karruselcentrifugen. Bemærk! Hvis der ikke er mulighed for at bruge en LC-karruselcentrifuge, kan en benchtop-centrifuge benyttes med LightCycler - centrifugeadaptere. Centrifuger ved maks. 735 g i 30 sek. 14. Tryk på Start for at starte kørslen af LC-karruselcentrifugen. 15. Overfør LightCycler -karrusellen til LightCycler 1.2-instrumentet efter centrifugeringen. Bemærk! Det eluerede DNA kan opbevares ved +2 C til +8 C i op til 7 dage og ved -15 C til -25 C ved langtidsopbevaring (ca. 3 uger). Fortsæt til trin B i kapitel 2 (manuel prøveforberedelse) for at konfigurere PCR Master Mix, hvis post-elueringsprotokollen ikke benyttes med MagNAPure LC. 16. Luk MagNA Pure LC-computeren og MagNA Pure LC-instrumentet ned, hvis der ikke skal foretages flere magna Pure-kørsler. C. AMPLIFIKATION OG DETEKTION LightCycler 1.2-instrument 1. Hvis LightCycler -karrusellen blev mærket tidligere (trin B.11), fjernes barkode-mærkaten (valgfrit). 2. Placer karrusellen i LightCycler 1.2-instrumentet. 3. Klik på Open Experiment File. Vælg eksperimentet, der indholder instrumentindstillingerne, fra side 8. Indstil Display Mode (visningstilstand) til detektion af kanal F2. 4. Klik på knappen Edit Samples på skærmen Programming for at åbne skærmen Sample Loading. 5. Klik på Run. 6. Hvis der bruges en tidligere oprettet SAM-fil (trin B.9), indsættes disketten med SAM-filen i LightCycler 1.2-instrumentet (valgfrit). 7. Vælg listen File/Load MagNA Pure LC på menulinjen på skærmen Loading. Vælg filen (SAM-filen) fra MagNA Pure LC, og klik på Open for at indlæse dataene (valgfrit). 8. Indtast negative som prøvetype for karruselposition nr Indtast positive som prøvetype for karruselposition nr Klik på Done for at vende tilbage til skærmen Programming. 11. Klik på Save Experiment File. 12. Klik på Run for at starte kørslen. 13. Udfør analysen Melting Curve, når kørslen er fuldført, for at foretage en genotypebestemmelse af det humane genomiske DNA. ➁ Manuel prøveforberedelsesprocedurer for én prøve ved hjælp af High Pure PCR Template Preparation Kit (kat. nr ) A. OPRENSNING Før start Sæt LightCycler -centrifugeadapterne i køleskab ved +2 C to +8 C (i mindst 2 timer). Forberedelse af arbejdsopløsninger Reagens Rekonstituering/forberedelse af arbejdsopløsning Opbevaring og holdbarhed af arbejdsopløsning Proteinase K Opløs proteinase K i 4,5 ml dobbeltdestilleret vand, afmålt opløsning. Opbevares ved -15 C til -25 C. Holdbar i 12 (rør 3, lyserødt låg) måneder. Inhibitor Removal-buffer Tilsæt 20 ml ethanol til Inhibitor Removal-bufferen. Opbevares ved +15 C til +25 C. Holdbar indtil den (rør 4a, sort låg) Vaskebuffer (rør 4, blåt låg) Bemærk! Flasken skal mærkes og dateres efter tilsætning af ethanol. udløbsdato, der er trykt på kit-mærkaten. Tilsæt 80 ml ethanol til vaskebufferen. Opbevares ved +15 C til +25 C. Holdbar indtil den Bemærk! Flasken skal mærkes og dateres efter tilsætning af ethanol. udløbsdato, der er trykt på kit-mærkaten. 5

6 Oprensningsprocedure Bemærk! Sørg for at følge nedenstående procedure nøjagtigt og ikke den procedure, der er beskrevet på pakningsindlægget til High Pure PCR Template Preparation Kit. 1. Afmål 200 µl elueringsbuffer pr. prøve i sterile 1,5 ml-reaktionsrør, luk rørene, og forvarm dem til +70 C. 2. Til 200 µl resuspenderet EDTA- eller citratantikoaguleret humant perifert fuldblod tilsættes: 200 µl bindingsbuffer (grønt låg) 40 µl proteinase K (rekonstitueret) Bland straks på vortex-mixer, og inkuber ved +70 C i 10 min. 3. Tilsæt 100 µl isopropanol, og bland grundigt på vortex-mixer. 4. Afpipetter prøveblandingen i det øverste reservoir i en kombineret High Pure-filteropsamlingsbeholder. 5. Centrifuger i 1 minut ved 6000 g i en standardbordcentrifuge. 6. Kasser gennemløbet og opsamlingsbeholderen. 7. Sæt filterrøret sammen med en ny opsamlingsbeholder. 8. Tilsæt 500 µl Inhibitor Removal-buffer (sort låg) til det øverste reservoir. 9. Centrifuger i 1 min. ved 6000 g. 10. Kasser gennemløbet og opsamlingsbeholderen. 11. Sæt filterrøret sammen med en ny opsamlingsbeholder. 12. Tilsæt 500 µl vaskebuffer (blåt låg) til det øverste reservoir. 13. Centrifuger i 1 min. ved 6000 g. 14. Kasser gennemløbet og opsamlingsbeholderen. 15. Sæt filterrøret sammen med en ny opsamlingsbeholder. 16. Tilsæt 500 µl vaskebuffer (blåt låg) til det øverste reservoir. 17. Centrifuger i 1 min. ved 6000 g. 18. Kasser gennemløbet. 19. Sæt filterrøret sammen med den samme opsamlingsbeholder. 20. Centrifuger i 10 sek. ved maksimal hastighed ( g eller hurtigere) for at fjerne resterende vaskebuffer. 21. Kasser opsamlingsbeholderen. 22. Indsæt filterrøret i et rent 1,5 ml reaktionsrør. 23. Tilsæt 200 µl forvarmet (+70 C) elueringsbuffer til filterrøret. 24. Centrifuger i 1 min. ved 6000 g. Mikrocentrifugerøret indeholder det eluerede DNA. B. FORBEREDELSE AF MASTER MIX Før start Indtast de Factor V Leiden-specifikke instrumentindstillinger på skærmen Programming på LightCycler 1.2-instrumentet i overensstemmelse med tabellen på sidste side i dette pakningsindlæg. Forberedelse af Master Mix 1. Optø komponenterne i Factor V Leiden-kittet, bland grundigt, og opbevar blandingen på is. 2. Placer ét LightCycler -kapillærrør pr. DNA-prøve og ét for hver af kontrollerne i prækølede LightCycler -centrifugeadaptere. 3. Forbered Master Mix ved at multiplicere mængden i kolonnen Volumen/reaktion med det antal reaktioner, der skal køres (dvs. prøve- DNA, negative og positive kontroller), plus én reaktion mere. Fortsæt som beskrevet nedenfor for en 20 µl-standardreaktion. Trin Handling 1 I et 1,5 ml reaktionsrør på is tilsættes følgende komponenter i nedenstående rækkefølge: Reagenser arbejdsopløsninger Volumen/reaktion FVL DIL, rør 4 11 µl FVL MD Mix, rør 1 2 µl FVL R Mix, rør 2 2 µl Volumen i alt 15 µl 2 Bland grundigt. Afpipetter 15 µl Master Mix i hver af de prækølede LightCycler -kapillærrør. Kontroller identiteten af prøvelisten (kapitel 1, A7, udskrift) med den tilsvarende prøvekassette ved at sammenligne barkodenumrene (valgfrit). Tilsæt 5 µl isoleret prøve-dna eller 5 µl FVL CT (rør 3, lilla låg) som positiv kontrol eller 5 µl FVL DIL, (rør 4, farveløst låg) som negativ kontrol. 3 Luk hvert kapillærrør med et låg ved hjælp af LC Capping Tool (kat. nr ). 4 Fortsæt til trin 5, hvis LC-karruselcentrifugen benyttes. Hvis der benyttes en tilsvarende benchtop-centrifuge (f.eks. Biofuge 13 fra Heraeus Instruments eller Kendro Laboratory Products), placeres hvert kapillærrør i de tilsvarende prækølede LightCycler -centrifugeadaptere, og nedenstående trin udføres: Anbring adapterne i benchtop-centrifugen Centrifuger ved maks. 735 g i 30 sek. Fortsæt med trin 5. 5 Placer kapillærrøret med den negative kontrol i position 1 og kapillærrøret med den positive kontrol i position 2 i LightCycler -karrusellen. 6 Start i position 3, og placer kapillærrørene med prøve-dna'et i LightCycler -karrusellen. 7 Overfør rotorindsatsen, herunder LightCycler -karrusellen, til LC-karruselcentrifugen. 8 Tryk på Start for at starte kørslen af LC-karruselcentrifugen. 9 Overfør LightCycler -karrusellen til LightCycler 1.2-instrumentet efter centrifugeringen. C. AMPLIFIKATION OG DETEKTION LightCycler 1.2-instrument 1. Placer karrusellen i LightCycler 1.2-instrumentet. 2. Klik på Open Experiment File. Vælg eksperimentet, der indholder instrumentindstillingerne, fra side 8. Indstil Display Mode (visningstilstand) til detektion af kanal F2. 3. Klik på knappen Edit Samples for at åbne skærmen Sample Loading. 6

7 4. Klik på Run. 5. Indtast prøvenavn og prøvetype på skærmen Sample Loading i overensstemmelse med det faktiske prøveindsættelsesskema. 6. Vælg kommandoen File/Save As/ på menulinjen på skærmen Loading, og indtast et navn til filen. Prøveoplysningerne gemmes som en separat fil i bruger-/protokolmappen. 7. Klik på Done for at vende tilbage til skærmen Programming. 8. Klik på Save Experiment File. 9. Klik på Run for at starte kørslen. 10. Udfør analysen Melting Curve, når kørslen er fuldført, for at foretage en genotypebestemmelse af det humane genomiske DNA. INSTRUMENTKALIBRERING Kalibrering er ikke nødvendig. KVALITETSKONTROL For at kunne foretage en entydig genotypebestemmelse, er det nødvendigt, at den negative FVL-kontrol (FVL DIL, rør 4, farveløst låg) i position 1 og den positive FVL-kontrol (FVL CT, rør 3, lilla låg) i position 2 i LightCycler -karrusellen analyseres med hvert batch med prøver. Bemærk! Den anbefalede Crossing Point-grænseværdi (cp) er 33. Hvis den er højere, skal genotyperesultaterne rapporteres som equivocal. Crossing Points kan ses efter udførelse af amplifikationen ved at klikke på knappen Quantification på skærmen Data Analysis Front for at gå videre til skærmen Quantification. Negativ kontrol: Smeltekurveanalysen for den negative kontrol skal altid vise et negativt resultat (cp 41). Hvis dette ikke er tilfældet, er kørslen ugyldig, og hele proceduren (prøveforberedelse, amplifikation og detektion) skal gentages. Kontakt den lokale Roche-repræsentant for at få teknisk hjælp, hvis den negative kontrol konstant giver et ikke-negativt resultat. Positiv kontrol: Smeltekurveanalysen for den positive FVL-kontrol (FVL CT, rør 3, lilla låg) skal altid vise to smeltetoppe, den første top med hhv. en lavere T M på 57 C ± 2,5 C og den anden top med en T M på 65 C ± 2,5 C. T mellem disse to smeltetoppe er 8 C ± 1,5 C. Hvis dette ikke er tilfældet, er kørslen ugyldig, og hele proceduren (prøveforberedelse, amplifikation og detektion) skal gentages. Kontakt den lokale Roche-repræsentant for at få teknisk hjælp, hvis den positive kontrol konstant giver et ikke-positivt (ikke-heterozygot) resultat. Prøveresultat: Analyseresultatet for prøve-dna'et skal altid udvise en smeltekurveprofil for den homozygote vildtype, hhv. homozygot mutant eller heterozygot genotype. Denne profil skal være i overensstemmelse med kriterierne for kontrolgodkendelsen ovenfor i afsnittet Positiv kontrol. Hvis dette ikke er tilfældet, er resultatet for denne prøve ugyldigt, og hele proceduren (prøveforberedelse, amplifikation og detektion) skal gentages. Kontakt den lokale Roche-repræsentant for at få teknisk hjælp, hvis prøveresultatet konstant giver et negativt genotype-resultat. BEGRÆNSNINGER OG INTERFERENS FVL MD Mix (rør 1, gult låg) er sekvensspecifik for det humane Factor V-gen. Høje heparinkoncentrationer kan påvirke PCR-reaktionen. Der kendes ikke til anden mulig interferens. Forventede VÆRDIER/FORTOLKNING AF RESULTATER Smeltekurveprogram De resulterende smeltetoppe giver mulighed for at skelne mellem homozygot (vildtype eller mutant) og heterozygot genotype. Figur 1: Smeltekurveanalyse af de tre mulige genotyper af Factor V Leiden-sekvensen. Det første negative derivat af grafen over fluorescens i forhold til temperatur [ d(f2)/dt] viser toppe med forskellig T M. Smeltetoppene indikerer, at den fuldt homologe sekvens (vildtypegenotypen) har en højere T M end den sekvens, der ikke stemmer overens med mutationsproben (mutant-genotypen). Prøver, der indeholder begge sekvenser (heterozygot genotype), viser to toppe ved nøjagtigt de samme temperaturer som de respektive homozygote prøver. Som negativ kontrol blev skabelon-dna'et erstattet med FVL DIL. Fortolkning Den florocinmærkede H-probe danner et perfekt par med vildttypegenotypen. Dette resulterer i en T M, der kan variere ± 2,5 C fra T M i den anden smeltetop for den positive FVL-kontrol (FVL CT, rør 3, lilla låg) ved 65 C. Når det derimod er mutantgenotypen, der er til stede, vil bindingen mellem hybridiseringsproben og DNA'et være mere ustabil. Dette betyder, at T M kan variere ± 2,5 C fra T M i den første smeltetop i den positive FVL-kontrol (FVL CT, rør 3, lilla låg) ved 57 C. Heterozygote genotyper har to smeltetoppe med de relevante T M 'er på hhv. 57 C og 65 C. Skabelon-DNA, der indeholder Antal smeltetoppe T M i smeltetoppe T mellem smeltetoppe Homozygot vildtype-genotype 1 65 C ± 2,5 C Heterozygot genotype 2 65 C ± 2,5 C 8 C ± 1,5 C 57 C ± 2,5 C Homozygot mutantgenotype 1 57 C ± 2,5 C Bemærk! Den samlede præcision blev bestemt i overensstemmelse med NCCLS-anbefalingerne (3) på tre forskellige, eksterne laboratorer ved hjælp af en human heterozygot DNA-forberedelse. Der blev opnået median-smeltetemperaturer på 56,83 C og 64,72 C og en median-cv på 0,23%. SPECIFIKKE PERFORMANCE-DATA Analytisk specificitet En sekvensanalyse påviste at de valgte primere (oligonukleotider) specifikt amplificerer et 222 bp-fragment på Factor V-genet, der indeholder Factor V Leiden-sekvensen. Sekvensanalysen afslørede desuden, at de valgte H-prober under smeltekurveanalysen tydeligt identificerer Factor V Leiden-mutationen på position Smeltekurveanalysen vil dog medføre et ukendt resultat for de kendte, men meget sjældne mutationer på position 1689, 1692 og

8 Analytisk sensitivitet Oprenset humant heterozygot DNA med Factor V Leiden-mutationen, blev fortyndet i fire serielle fortyndingstrin. Hver fortynding blev analyseret i seks kopier, og der blev foretaget en statistisk fortolkning af resultaterne. Der blev beregnet en minimumsdetektionsgrænse på 50 kopier pr. reaktion for Factor V Leiden-kittet. Diagnostisk sensitivitet og specificitet I en prospektiv undersøgelse af nyligt indsamlede og opbevarede humane DNA-prøver, blev 559 prøver fra patienter af kaukasid race med mistanke om trombofili analyseret ved hjælp af Factor V Leiden-kittet, og der blev udført enkelt- eller dobbeltstrenget sekvensanalyse på et MegaBACE 500 Sequencing System ved hjælp af Cimarron Base Caller, softwareversion Begge paneler repræsenterer alle rutinemæssigt indsamlede trombofiliprøver fra patienter på et enkelt universitetshospitalslaboratorium i et angivet tidsinterval. Overensstemmelsen mellem Factor V Leiden Kit og sekvensanalysen var 99,8% (558/559). Detaljerede data vises i tabellen nedenfor. Tabel 1: Factor V Leiden Kit i forhold til sekvensanalysen Sekvensanalyse Factor V Leiden Kit vildtype (wt) heterozygot (het) mutant (mut) wt het mut Bemærk! 40,6% af de humane DNA-prøver blev indsamlet fra patienter med mistanke om venøse tromboemboliske hændelser i overensstemmelse med konsensuserklæringer fra enten ACMG (American College of Medical Genetics) eller CAP (College of American Pathologists) (2,4), 37,9% fra patienter med arterie-trombotiske sygdomme (f.eks. slagtilfælde), 19,1% fra patienter med mistanke om trombofili af andre årsager og 2,3% af ukendte årsager. Genotypen for én prøve kunne ikke bestemmes med Factor V Leiden-kittet. Tabel 2: Instrumentindstillinger 1: Denaturation 2: Amplification 3: Melting Curve Analysis 4: Cooling Cycle Program Data Value Cycles Analysis Mode None Quantification Melting Curves None Temperature Targets Segment Target Temperature ( C) Incubation Time (sec) Temperature Transition Rate ( C/s) Second Target Temperature ( C) Step Size ( C) Step Delay (cycles) Acquisition Mode None None Single None None None Cont. None BEMÆRKNING TIL KØBER Købet af dette produkt giver brugeren ret til at bruge det til amplifikation og detektion af nukleinsyresekvenser i forbindelse med human in vitro-diagnostik. Der gives ingen generelle patent- eller andre licensrettigheder i forbindelse med købet, bortset fra brugsretten. REFERENCER 1 Ridker, PM, et al. (1997) Ethnic Distribution of Factor V Leiden in 4047 Men and Women: Implications for Venous Thromboembolism screening. JAMA, 277, Grody, WW. et al. (2001) American College of Medical Genetics Consensus Statement on Factor V Leiden Mutation Testing. Genetics in Medicine, 3, Vol.2, Evaluation of Precision Performance of Clinical Chemistry Devices; Approved Guideline. NCCLS document EP5-A (ISBN X). NCCLS 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pa , USA (1999). 4 Press, RD, et al. (2003) Clinical Utility of Factor V Leiden (R506Q) Testing for the Diagnosis and Management of Thromboembolic Disorders. CAP Consensus Conference XXXVI: Diagnostic Issues in Thrombophilia Roche Molecular Systems, Inc. Varemærker og patenter Se Produceret i Tyskland Roche Molecular Systems, Inc US Highway 202 South Branchburg, NJ USA Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Str. 116, Mannheim, Tyskland For USA: Distribution i USA: Roche Diagnostics, Indianapolis, IN, USA Teknisk kundesupport i USA: /

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

72 Tests P/N: 04902068 190 CMV Test PG WR

72 Tests P/N: 04902068 190 CMV Test PG WR COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMV Test TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMVCAP 72 Tests P/N: 04902068 190 CMV Test COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan 5.1 Liters P/N: 03587797 190 Wash Reagent

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Forsøgsvejledning Navn: Side 1 af 7 Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA

Læs mere

FACTOR II (PROTHROMBIN) G20210A KIT

FACTOR II (PROTHROMBIN) G20210A KIT FACTOR II (PROTHROMBIN) G20210A KIT REF Til brug med LightCycler 2.0-instrumentet (serienummer 1415001 og højere) 03 610 195 001 Kit til 32 reaktioner til højst 30 prøver Til in vitro-diagnostik. VIGTIGT!

Læs mere

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere: Sebastian, Louise og Ana

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere: Sebastian, Louise og Ana Velkommen Test dit eget DNA med PCR Undervisningsdag på DTU Systembiologi Undervisere: Sebastian, Louise og Ana Hvem er I? 2 DTU Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet Dagens program 9:00 10:00 Introduktion

Læs mere

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper Page1 Udarbejdet i samarbejde mellem: Kåre Lehmann, Annabeth Høgh Petersen, Anne Rusborg Nygaard og Jørn M. Clausen Page2 VIGTIGT: SKIFT PIPETTE SPIDSER/TIPS EFTER HVER GANG!! Så undgår du at forurene

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.)

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.) 1. OPLYSNINGER OM STOFFET/MATERIALET OG VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Tilsigtet brug Katalognumre LIFECODES LifeScreen Deluxe (LMX) Perlebaseret immunoanalyse til kvalitativ påvisning af IgGantistoffer mod

Læs mere

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD Introduktion Følgende standard operating procedure (SOP) beskriver arbejdsgangen i forbindelse med indsamling og håndteringen af blod til opbevaring i (DRB). Blod tappes fra reumatologiske patienter én

Læs mere

LINEAR ARRAY HPV Genotyping Test

LINEAR ARRAY HPV Genotyping Test LINEAR ARRAY HPV Genotyping Test TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. AmpliLute Liquid Media Extraction Kit EXTRN 50 Tests P/N: 03750540 190 LINEAR ARRAY HPV Genotyping Test LA HPV GT 48 Tests P/N: 04391853 190 LINEAR

Læs mere

COBAS AMPLICOR TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK.

COBAS AMPLICOR TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. COBAS AMPLICOR Chlamydia trachomatis Test CT TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. Bestillingsoplysninger AMPLICOR CT/NG CT/NG PREP 100 Tests P/N: 20759414 122 Specimen Preparation Kit ART: 07 5941 4 US: 83315 AMPLICOR

Læs mere

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere:

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere: Velkommen Test dit eget DNA med PCR Undervisningsdag på DTU Systembiologi Undervisere: Hvem er I? 2 DTU Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet Hvilke baser indgår i DNA? A. Adenin, Guanin, Cytosin,

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Trin 1: Oprensning af genomisk DNA (DeoxyriboNucleicAcid)

Trin 1: Oprensning af genomisk DNA (DeoxyriboNucleicAcid) Trin 1: Oprensning af genomisk DNA (DeoxyriboNucleicAcid) (Denne del tager ca. 3 timer, max 14 prøver) ELEVVEJLEDNING forsøgskasse nr. 1 AAU Oprensning af DNA-prøven foregår gennem fem trin, se figur 1:

Læs mere

Faktor V Leiden mutation

Faktor V Leiden mutation Faktor V Leiden mutation Formål: finde ud af om individ har mutation i faktor V Leiden gen (missense: arginin glutamin) Materiale: oprens DNA fra leukocytter Metode: PCR med specifikke primere, oprens,

Læs mere

GAPDH PCR modul Manual

GAPDH PCR modul Manual GAPDH PCR modul Manual Katalog nr. 166-5010EDU explorer.bio-rad.com Kopiering kun tilladt til undervisningsbrug Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme dele. Åbn derfor straks kassen og læg de pågældende

Læs mere

cobas 4800 CT/NG Test

cobas 4800 CT/NG Test cobas 4800 CT/NG Test TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. BRUGERE MED SYSTEMSOFTWAREVERSION 1.1.2 ELLER NYERE SKAL FØLGE INSTRUKTIONERNE I AFSNIT A. BRUGERE MED SYSTEMSOFTWAREVERSION 2.1 ELLER NYERE SKAL FØLGE INSTRUKTIONERNE

Læs mere

cobas EGFR Mutation Test

cobas EGFR Mutation Test cobas EGFR Mutation Test TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. cobas DNA Sample Preparation Kit DNA SP 24 Tests P/N: 05985536190 cobas EGFR Mutation Test EGFR 24 Tests P/N: 06471463190 BEMÆRK: Købet af dette produkt

Læs mere

Gerningsstedets gåde Den usynlige sandhed - DNA PCR Basics Kit. Katalog nr. 166-2600EDU

Gerningsstedets gåde Den usynlige sandhed - DNA PCR Basics Kit. Katalog nr. 166-2600EDU 1 Gerningsstedets gåde Den usynlige sandhed - DNA PCR Basics Kit Katalog nr. 166-2600EDU Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme dele. Åbn derfor straks pakken og læg de dele, der er mærket med -20

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING STANDTEKST

BRUGERVEJLEDNING STANDTEKST BRUGERVEJLEDNING STANDTEKST 2 StandTekst Software v/jurjen de Boer Platanvej 4 4200 Slagelse Tlf.: 58 52 28 69 E-mail: mail@standtekst.dk Hjemmeside: www.standtekst.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

cobas 4800 HPV Test TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK.

cobas 4800 HPV Test TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. cobas 4800 HPV Test TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. cobas 4800 System Sample Preparation Kit c4800 SMPL PREP 960 Tests P/N: 05235804190 240 Tests P/N: 05235782190 cobas 4800 HPV Amplification/Detection Kit c4800

Læs mere

System til måling af blodsukker 5.2. mmol/l. Før Måltid. Se Muligheder. Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING

System til måling af blodsukker 5.2. mmol/l. Før Måltid. Se Muligheder. Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING System til måling af blodsukker 13.10.12 12:24 mmol/l 5.2 Se Muligheder Før Måltid Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING TILSIGTET BRUG Bayers Contour Next system til

Læs mere

cobas KRAS Mutation Test KRAS

cobas KRAS Mutation Test KRAS cobas KRAS Mutation Test TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. cobas DNA Sample Preparation Kit DNA SP 24 Tests P/N: 05985536190 cobas KRAS Mutation Test KRAS 24 Tests P/N: 05852170190 BEMÆRK: Købet af dette produkt

Læs mere

Kvalitetskontrol i molekylærbiologisk rutinediagnostik

Kvalitetskontrol i molekylærbiologisk rutinediagnostik i molekylærbiologisk rutinediagnostik Respirationsvejsvirus som model Mette Høgh, cand. scient, ph.d. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital Mette.hoegh@hvh.regionh.dk Oversigt Introduktion

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Produktinformation. Brugervejledning. Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer. Vedr.: VT+ESRV og RA+ESRV

Produktinformation. Brugervejledning. Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer. Vedr.: VT+ESRV og RA+ESRV Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer 1 Blodprøvetagning: Følg trin for trin vejledning på side 3 Ved brug af sommerfugle tages evt. andre rør eller dummy først

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik Bilag 2 Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik ved forsker Mogens Nicolaisen, Danmarks JordbrugsForskning,

Læs mere

MANUAL TIL IS MASKINE

MANUAL TIL IS MASKINE MANUAL TIL IS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs hele vejledningen grundigt før brug. Tag stikket ud af stikkontankten før montering, adskillelse, eller rengørelse af dele. Børn bør ikke bruge denne

Læs mere

cobas 4800 HPV Test TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK.

cobas 4800 HPV Test TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. cobas 4800 HPV Test TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. BRUGERE MED SYSTEMSOFTWAREVERSION 1.1.2 SKAL FØLGE INSTRUKTIONERNE I AFSNIT A. BRUGERE MED SYSTEMSOFTWAREVERSION 2.1 ELLER NYERE SKAL FØLGE INSTRUKTIONERNE

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

PAXgene. Blood RNA Kit-håndbog. Juni 2015. Version 2. 50 (katalog nr. 762174) 1051083DA

PAXgene. Blood RNA Kit-håndbog. Juni 2015. Version 2. 50 (katalog nr. 762174) 1051083DA Juni 2015 PAXgene Blood RNA Kit-håndbog 50 (katalog nr. 762174) Version 2 762174 R2 1051083DA PreAnalytiX GmbH, Feldbachstrasse, CH-8634 Hombrechtikon Produceret af QIAGEN GmbH for PreAnalytiX Varemærker:

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

QIAsymphony RGQ-protokolark

QIAsymphony RGQ-protokolark QIAsymphony RGQ-protokolark Indstillinger til kørsel af artus CT/NG QS- RGQ-kittet (Rotor-Gene Q-software.) Kontroller, om der er nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusctngqsrgqkitce.aspx,

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. LC202 Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. LC202 Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Produktet må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

cobas Cdiff Test Til in vitro-diagnostik til brug på cobas 4800-systemet cobas 4800 System Sample Preparation Kit P/N: 05235782190 P/N: 05235804190

cobas Cdiff Test Til in vitro-diagnostik til brug på cobas 4800-systemet cobas 4800 System Sample Preparation Kit P/N: 05235782190 P/N: 05235804190 til brug på cobas 4800-systemet Til in vitro-diagnostik cobas 4800 System Sample Preparation Kit cobas 4800 System Lysis Kit 1 cobas 4800 System Wash Buffer Kit 240 Tests 960 Tests 240 Tests 960 Tests

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

cobas PCR Female Swab Sample Kit

cobas PCR Female Swab Sample Kit cobas PCR Female Swab Sample Kit TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. cobas PCR Female Swab Sample Kit 100 Packets P/N: 05170516190 TILSIGTET BRUG cobas -kit til PCR-podeprøver fra kvinder bruges til at indsamle og

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde.

INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE,

Læs mere

Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner

Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner Opdateret den 13. maj 2014 Indhold Introduktion... 3 Sådan opretter du et nyt dokument via menuen 'AU'... 4 Dialogboksen Dokumentoplysninger... 6 Side1: Dokumentoplysninger...

Læs mere

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]?

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]? DNA-smeltetemperaturbestemmelse KemiF2-2008 DNA-smeltetemperaturbestemmelse Introduktion Oligonucleotider er ofte benyttet til at holde nanopartikler sammen med hinanden. Den ene enkeltstreng er kovalent

Læs mere

Brugervejledning PBS Flexi Mobil

Brugervejledning PBS Flexi Mobil Brugervejledning PBS lexi Mobil 1 GOD ORNØJELSE MED DIN NYE LEXI MOBIL! PBS lexi Mobil terminalen gennemfører transaktioner lynhurtigt stort set hvor som helst. Terminalen er baseret på den nyeste teknologi,

Læs mere

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Anvisning til lægen PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Til in vitro diagnostisk brug. Kun til eksport fra USA. Anvisning 1. Det kan være nyttigt at bede patienten om at drikke en stor mængde vand

Læs mere

Sporbarhed: Alle sterile poser er mærket med lot. nummer, så sterilcertifikater kan bestilles.

Sporbarhed: Alle sterile poser er mærket med lot. nummer, så sterilcertifikater kan bestilles. Laboratorieudstyr -fordi det er enkelt! Messeavis Scanlab 28-30 sept. 2010 Besøg vores stand på scanlab messen stand nr C3-165 og se alle de spændende nyheder! Optimale vækstbetingelser FLERBRØNDSPLADER

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Styreboks. Håndtag Stop Kontol lampe Run. Kamera

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Styreboks. Håndtag Stop Kontol lampe Run. Kamera WiseCam Driftsmanual Hanger Håndtag Stop Kontol lampe Run Styreboks Kamera Indledning.... 3 Tekniske data.... 4 Sikkerhed.... 5 Skift Mini SD kort... 6 Skift batteri... 7 Montage af WiseCam... 8 Installation

Læs mere

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper Page1 Udarbejdet i samarbejde mellem: Kåre Lehmann, Annabeth Høgh Petersen, Anne Rusborg Nygaard og Jørn M. Clausen Page2 VIGTIGT: SKIFT PIPETTE SPIDSER/TIPS EFTER HVER GANG!! Så undgår du at forurene

Læs mere

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2

3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1. 3.1 Introduktion til kanalen 1. 3.2.1 Hvad er et spot? 2. 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.0 Velkommen til manualen for kanalen Shift 1 3.1 Introduktion til kanalen 1 3.2 Shift kanalside 1 3.2.1 Hvad er et spot? 2 3.2.2 Opret et nyt spot 2 3.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 3.2.4 Rediger et spot

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

Analyse af benzoxazinoider i brød

Analyse af benzoxazinoider i brød Analyse af benzoxazinoider i brød Øvelsesvejledning til kemi-delen af øvelsen. Af Stine Krogh Steffensen, Institut for Agroøkologi, AU Eleven har forberedt før øvelsen: 1. Eleven har udfyldt skemaet herunder

Læs mere

Bestillingsoplysninger AMPLICOR CT/NG CT/NG PREP 100 Tests P/N: 20759414 122 Specimen Preparation Kit ART: 07 5941 4 US: 83315

Bestillingsoplysninger AMPLICOR CT/NG CT/NG PREP 100 Tests P/N: 20759414 122 Specimen Preparation Kit ART: 07 5941 4 US: 83315 COBAS AMPLICOR Neisseria gonorrhoeaetest NG TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. Bestillingsoplysninger AMPLICOR CT/NG CT/NG PREP 100 Tests P/N: 20759414 122 Specimen Preparation Kit ART: 07 5941 4 US: 83315 AMPLICOR

Læs mere

I N D L Æ G S S E D D E L

I N D L Æ G S S E D D E L Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, Connecticut 06902; USA Tlf.: +1-203-328-9500 eller +1-888-329-0255 (i USA og Canada), Fax: +1-203-328-9599 WWW.IMMUCOR.COM Produktdokumentation

Læs mere

Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version

Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version Quick Setup Guide SB168-ES og LS9 Dansk version February, 2009 SB168-ES og LS9 Quick Setup Guide Beskrivelse af denne guide. Denne guide indeholder en hurtig og enkelt opsætning af LS932 med SB168ES digital

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

etrex 10 lynstartvejledning

etrex 10 lynstartvejledning etrex 10 lynstartvejledning Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Når du bruger

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

Brugermanual til MICRO LOOP

Brugermanual til MICRO LOOP Brugermanual til MICRO LOOP 1 Før test Opstart 1. Tænd for apparatet på on/off knappen nederst til højre. 2. På skærmen vil Main menu fremgå. 3. Nederst i skærmens venstre side vil fremgå et batteri. Ved

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog

artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog Januar 2015 artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog 24 (katalognr. 4559263) Version 1 96 (katalognr. 4559265) Kvalitativ in vitro-diagnostik Til anvendelse med Rotor-Gene Q-instrumenter 4559263, 4559265

Læs mere

Vi går derfor ud fra, at I ved, at DNA molekyler er meget lange molekyler

Vi går derfor ud fra, at I ved, at DNA molekyler er meget lange molekyler DNA-profil analyse Indledning DNA-profil analyser eller i daglig tale DNA-fingeraftryk er en metode, der bruges, når man skal finde ud af, hvem der er far et barn, hvis der altså er flere muligheder. Det

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

INDHOLD 1 Introduktion 2 Tilslutning af SmarTach D-Box 3 Menuer 4 Konfiguration af SmarTach D-Box 5 Download af fartskriver data

INDHOLD 1 Introduktion 2 Tilslutning af SmarTach D-Box 3 Menuer 4 Konfiguration af SmarTach D-Box 5 Download af fartskriver data INDHOLD 1 Introduktion... s.04 1.1 Funktioner... s.04 1.2 Indhold af kassen og tekniske specifikationer... s.04 1.3 Indsættelse af batterier... s.05 2 Tilslutning af SmarTach D-Box... s.07 2.1 Tilslutning

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

cobas MRSA/SA Test Til in vitro-diagnostik til brug på cobas 4800-systemet cobas 4800 System Sample Preparation Kit P/N 05235782190 P/N 05235804190

cobas MRSA/SA Test Til in vitro-diagnostik til brug på cobas 4800-systemet cobas 4800 System Sample Preparation Kit P/N 05235782190 P/N 05235804190 til brug på cobas 4800-systemet Til in vitro-diagnostik cobas 4800 System Sample Preparation Kit cobas 4800 System Lysis Kit 1 cobas 4800 System Wash Buffer Kit 240 Tests 960 Tests 240 Tests 960 Tests

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Aptima HCV Quant Dx Assay

Aptima HCV Quant Dx Assay HCV Quant Dx Assay Til in vitro diagnostisk brug. Kun til eksport fra USA. Generel information................................................. 2 Tilsigtet anvendelse.............................................................

Læs mere

Quick Guide til. MATCH IT! DNA software. Til in vitro-diagnostisk brug. Til anvendelse med IMMUCOR LIFECODES HLA SSO-analyser 1 LC1497DA.

Quick Guide til. MATCH IT! DNA software. Til in vitro-diagnostisk brug. Til anvendelse med IMMUCOR LIFECODES HLA SSO-analyser 1 LC1497DA. Quick Guide til MATCH IT! DNA software Til anvendelse med IMMUCOR LIFECODES HLA SSO-analyser Til in vitro-diagnostisk brug 1 LC1497DA.1 (09/15) Denne manual er fremstillet til anvendelse med MIDNA MATCH

Læs mere

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

cobas 4800 HPV Test TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK.

cobas 4800 HPV Test TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. cobas 4800 HPV Test TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. cobas 4800 System Sample Preparation Kit c4800 SMPL PREP 960 Tests P/N: 05235804190 240 Tests P/N: 05235782190 cobas 4800 HPV Amplification/Detection Kit c4800

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ProMeris 160 mg Spot-on, opløsning til små katte ProMeris 320 mg Spot-on, opløsning til store katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Én ml indeholder

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter

Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter El.nr. 63 98 910 288 BM318 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. SIKKERHED... 2 2. INTRODUKTION... 4 3. Beskrivelse... 5 3-1 Panel beskrivelse...

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

En forsker har lavet et cdna insert vha PCR og har anvendt det følgende primer sæt, som producerer hele den åbne læseramme af cdna et:

En forsker har lavet et cdna insert vha PCR og har anvendt det følgende primer sæt, som producerer hele den åbne læseramme af cdna et: F2011-Opgave 1. En forsker har lavet et cdna insert vha PCR og har anvendt det følgende primer sæt, som producerer hele den åbne læseramme af cdna et: Forward primer: 5 CC ATG GGT ATG AAG CTT TGC AGC CTT

Læs mere

Elma Macrotest G3 og Combitest 425 Quickguide

Elma Macrotest G3 og Combitest 425 Quickguide Dansk/Norsk 2 Index Instrumentbeskrivelse... 3 Overblik... 3 Generel beskrivelse... 4 Strømforsyning... 4 Prøveledninger... 5 Tænd instrumentet og foretag første opsætning... 5 Måling... 6 RPE Kontinuitetstest

Læs mere

I N D L Æ G S S E D D E L

I N D L Æ G S S E D D E L Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 5 West Avenue, Stamford, Connecticut 06902; USA Tlf.: +1-203-328-90 eller +1-888-329-0255 (i USA og Canada), Fax: +1-203-328-9599 WWW.IMMUCOR.COM Produktdokumentation

Læs mere

HURTIG START GUIDE 2.4. Voyant Health Ltd. 35 Efal Street Petach-Tikva, 4951132, Israel

HURTIG START GUIDE 2.4. Voyant Health Ltd. 35 Efal Street Petach-Tikva, 4951132, Israel 2.4 HURTIG START GUIDE Voyant Health Ltd. 35 Efal Street Petach-Tikva, 4951132, Israel support@voyanthealth.com info@voyanthealth.com www.voyanthealth.com Internationalt: +972-3-929-0929 USA: +1 866-717-0272

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog

artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog Februar 2015 artus HSV-1/2 LC PCR Kit Håndbog 24 (catalog no. 4500063) 96 (catalog no. 4500065) Kvantitativ in vitro diagnostik For use with the LightCycler Instrument Version 1 4500063, 4500065 1046888DA

Læs mere

therascreen NRAS Pyro -kit Håndbog

therascreen NRAS Pyro -kit Håndbog Marts 2015 therascreen NRAS Pyro -kit Håndbog 24 Version 1 Til in vitro-diagnostisk brug 971530 1061828DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND R3 1061828DA Sample & Assay Technologies

Læs mere

COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV Quantitative Test, version 2.0

COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV Quantitative Test, version 2.0 COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV Quantitative Test, version 2.0 TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV HCVQTV2 72 Tests P/N: 05532264 190 Quantitative Test, v2.0 COBAS AmpliPrep/COBAS

Læs mere

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion produceres fra rapsolie som består af 95% triglycerider (TG), samt diglycerider (DG), monoglycerider (MG) og frie fedtsyrer (FA). Under reaktionen

Læs mere

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Introduktion Udsæt ikke Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Produktet må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

RIC (Receiver in canal)- guide

RIC (Receiver in canal)- guide RIC (Receiver in canal)- guide Indholdsfortegnelse Unitrons Moxi RIC-produktsortiment...2 Måling til en nøjagtig xreceiver...4 Valg af den korrekte kobling til en standard-xreceiver...6 Valg af den korrekte

Læs mere

Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST

Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST Kimo VT 300 side 2 Forord...4 Betjeningspanel...4 Tilslutninger...4 Introduktion af menuer...5 Pressure menu Tryk målemenu...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Autozero

Læs mere