VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL"

Transkript

1 VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes. Dette er symbolet for fare, der advarer om potentielle risici for brugeren og andre. Foran advarsler vedrørende sikkerhed findes faresymbolet og følgende termer: FARE ADVARSEL Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, forårsager alvorlige læsioner. Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, vil kunne forårsage alvorlige læsioner. Alle advarsler vedrørende sikkerhed giver specifikke detaljer om den mulige risiko og angiver, hvordan man kan reducere risikoen for læsioner, skade og elektrisk stød som følge af forkert brug af apparatet. Overhold følgende anvisninger nøje: - Tag stikket ud af stikkontakten før enhver form for installation eller vedligeholdelse. - Installationen eller vedligeholdelsen skal udføres af en autoriseret elinstallatør i henhold til producentens anvisninger og gældende lovgivning. Reparer eller udskift ingen af apparatets dele, medmindre det kræves specifikt i brugervejledningen. - Dette apparat skal ekstrabeskyttes jævnfør stærkstrømsreglementet. - Strømforsyningskablet skal være tilstrækkelig langt til, at det er muligt at slutte det indbyggede apparat til strømforsyningen. - For at opfylde de gældende sikkerhedsbestemmelser for installationer skal der anvendes en multipolær afbryder med en afstand på mindst 3mm. mellem kontakterne. - Brug ikke multistikdåser eller forlængerledninger. - Ryk ikke strømforsyningskablet ud for at afbryde strømforsyningen. - Efter endt installation må der ikke være direkte adgang til de elektriske dele. - Rør ikke ved apparatet med våde kropsdele, og brug det ikke med bare fødder. - Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug til tilberedning af fødevarer. Enhver anden brug frarådes (f.eks. opvarmning af rum). Producenter fralægger sig ethvert ansvar for upassende brug eller for forkert indstilling af betjeningsknapperne. - Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af børn eller af personer, der er fysisk, sensorisk eller psykologisk funktionshæmmede, eller som mangler den nødvendige erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er oplært i brugen af en person med ansvar for deres sikkerhed. - Apparatet kan blive meget varmt, når det er i brug. Børn skal holdes på afstand og være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. - Rør ikke ved apparatets opvarmede dele eller indvendige overflader under og efter brug, da de vil kunne forårsage forbrændinger. Undgå kontakt med klude eller andet brændbart materiale, indtil alle apparatets dele er tilstrækkeligt afkølet. - Efter endt tilberedning skal ovndøren åbnes forsigtigt, så den varme luft eller damp kommer ud gradvist, inden retten tages ud. Når ovndøren er lukket, føres den varme luft ud af åbningen over betjeningspanelet. Ventilationsåbningen må aldrig blokeres. - Brug ovnhandsker til at fjerne gryder og tilbehør, og pas på ikke at røre opvarmede dele. - Anbring ikke brændbare materialer i eller i nærheden af apparatet: Der er risiko for brand, hvis ovnen bliver tændt ved et uheld. - Opvarm eller tilbered ikke mad i lukkede beholdere i apparatet. Det tryk, der udvikler sig inden i beholderen, kan medføre, at beholderen eksploderer, så apparatet beskadiges. - Anvend aldrig beholdere af syntetisk materiale. - Hede fedtstoffer og olier kan nemt antændes. Hold øje med tilberedningen af fedt- og olieholdige fødevarer. - Apparatet skal altid være under opsyn under tørring af madvarer. - Hvis du tilsætter spiritus (f.eks. rom, cognac, vin osv.) under tilberedningen, skal du huske på, at spiritus fordamper let ved høje temperaturer. Der kan gå ild i dampene, når de kommer i kontakt med det elektriske varmelegeme. Bortskaffelse af husholdningsapparater - Apparatet er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Det skal skrottes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald. Før apparatet kasseres, skal netledningen skæres af. - For yderligere oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af elektriske husholdningsapparater skal du henvende dig til de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller til den forretning, hvor apparatet er købt. DA23

2 OPSTILLING Kontrollér, at ovnen ikke er blevet beskadiget under transporten, og at ovndøren lukker korrekt. Kontakt forhandleren eller Service, hvis der er problemer. For at undgå beskadigelser anbefales det, at ovnen ikke fjernes fra underlaget af polystyrenskum, før den skal installeres. FORBEREDELSE AF INDBYGNINGEN Alle tilstødende køkkenelementer skal være varmebestandige (min 90 C). Skær køkkenelementet til, så det passer, før ovnen installeres. Fjern omhyggeligt eventuel savsmuld og træspåner. Der må ikke være adgang til ovnens nederste del efter opstillingen. For at sikre produktets korrekte funktion må minimumsåbningen mellem bordplade og ovnens øverste kant ikke spærres. TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNINGEN Kontrollér, at spændingen på typepladen svarer til forsyningsspændingen i hjemmet. Typepladen er anbragt på forkanten af ovnen (synlig, når døren er åben). Forsyningskablet (type H05 RR-F 3 x 1,5 mm 2 ) må udelukkende udskiftes af en servicetekniker/elinstallatør. Henvend dig til autoriserede servicecentre. GENERELLE RÅD Før ovnen tages i brug: - Fjern papemballage, beskyttelsesfilm og klæbemærkater fra tilbehøret. - Tag tilbehøret ud af ovnen, og varm den op til 200 C i cirka en time, så lugten af beskyttelsesfedt og isoleringsmaterialer forsvinder. Under brug: - Anbring ikke tunge genstande på døren, da de kan beskadige døren. - Hold ikke fast i døren, og hæng ikke genstande på håndtaget. - Beklæd ikke ovnen indvendigt med alufolie. - Hæld aldrig vand direkte ind i en varm ovn. Emaljebelægningen kan blive beskadiget. - Træk ikke gryder og pander hen over bunden af ovnen, da de kan ødelægge belægningen. - Sørg for, at ledningerne på andre apparater ikke berører varme dele eller kommer i klemme i ovndøren. - Ovnen må ikke udsættes for opløsningsmidler. MILJØBESKYTTELSE Bortskaffelse af emballagen Emballagen kan genbruges 100% og er mærket med genbrugssymbolet ( ). Emballagen bør derfor ikke efterlades i miljøet, men skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. Bortskaffelse af produktet - Dette apparat er i overensstemmelse med EU-direktiv 2002/96/EF, Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). - Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper du med til at undgå potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt. - Symbolet på produktet eller den ledsagende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, men at det skal afleveres på nærmeste opsamlingscenter for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Energispareråd - Ovnen skal kun forvarmes, hvis det angives i tilberedningstabellen eller i opskriften. - Anvend mørke forme med emalje, da de absorberer varmen bedst. - Sluk ovnen 10/15 minutter, før den indstillede tilberedningstid er gået. Tilberedningen af retter, der kræver lang tilberedning, fortsætter. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING - Dette produkt er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer og er i overensstemmelse med forordning ( ) nr. 1935/2004. Produktet er udviklet, produceret og markedsført i overensstemmelse med sikkerhedskravene i Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF (der erstatter direktiv 73/23/EØF og efterfølgende ændringer) og beskyttelseskravene i EMC-direktivet 2004/108/EØF. FEJLFINDINGSOVERSIGT Ovnen varmer ikke op: Kontrollér, om der er strømafbrydelse, og om stikket sidder i stikkontakten. Sluk for ovnen, og tænd for den igen for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet. Døren er blokeret: Sluk for ovnen, og tænd for den igen for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet. Vigtigt: Ovndøren kan ikke åbnes under en selvrens. Vent, til låsen udløses automatisk (se afsnittet "Rengøring af ovnen med funktionen selvrens"). DA24

3 Den elektroniske programmeringsfunktion fungerer ikke: Hvis der vises " " på displayet efterfulgt af et tal, kontaktes Service. Meddel i ovenstående tilfælde, hvilket tal, der kommer efter bogstavet " ". SERVICE Før Service kontaktes: 1. Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen ved at følge anvisningerne i afsnittet "Fejlfinding". 2. Sluk for ovnen, og tænd for den igen for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet. Hvis apparatet stadig ikke fungerer korrekt, kontaktes Service. Oplys venligst: En kort beskrivelse af fejlen. Ovntype og -model. Servicenummeret (tallet står efter ordet Service på typepladen) er anbragt på højre kant af ovnrummet (synlig når døren er åben). Servicenummeret står også i garantibeviset. Fulde navn og adresse Telefonnummer. Hvis det er nødvendigt at reparere apparatet, bedes du kontakte et autoriseret servicecenter, da dette er en garanti for brug af originale reservedele og en korrekt reparation. RENSER ADVARSEL - Anvend ikke damprensere. - Ovnen skal være kold, når den rengøres. - Tag stikket ud af stikkontakten, inden der foretages vedligeholdelse. Ovnens yderside VIGTIGT: Brug aldrig ætsende rengøringsmidler eller slibemidler. Hvis et af ovennævnte produkter skulle komme i kontakt med apparatet, skal det straks rengøres med en fugtig klud. Rengør overfladerne med en fugtig klud. Hvis ydersiden er meget snavset, skal den rengøres med en opløsning af vand og få dråber opvaskemiddel. Tør efter med en tør klud. Ovnens inderside VIGTIGT: Brug ikke skuresvampe, metalsvampe eller skrabere, De kan med tiden ødelægge emaljerede overflader og ovnruden. Lad ovnen køle af efter hver brug, og rengør den, mens den stadig er lun, så ophobning af fastbrændte madrester undgås (f.eks. retter med et stort indhold af sukker). Brug udelukkende specielle ovnrensemidler, og følg producentens anvisninger. Anvend et velegnet flydende rengøringsmiddel til rengøring af ruden i ovndøren. Ovndøren kan tages af hængslerne, så rengøringen lettes (se VEDLIGEHOLDELSE). Det øverste grillelement (se VEDLIGEHOLDELSE) kan sænkes (afhængigt af model), så ovnloftet kan rengøres. Bemærk: Der kan forekomme kondens på indersiden af døren og på tætningen under lange tilberedninger af madvarer (f.eks. pizza, grøntsager osv.). Når ovnen er kølet af, skal kondensen tørres af med en klud eller en svamp. Tilbehør: Vask altid tilbehøret med opvaskemiddel straks efter brug. Brug ovnhandsker, hvis tilbehøret er varmt. Madrester fjernes let med en børste eller svamp. Rengøring af bagbeklædningen og de katalytiske sidepaneler (afhængigt af model): VIGTIGT: Anvend ikke slibemidler, grove børster, grydesvampe eller ovnrens, da den katalytiske overflade kan blive beskadiget, så den ikke længere er selvrensende. Varm den tomme ovn op til 200 C, og lad den stå på denne temperatur i ca. en time med varmluftsfunktionen Når ovnen er kølet af, fjernes eventuelle madrester med en fugtig svamp. DA25

4 VEDLIGEHOLDELSE ADVARSEL - Brug beskyttelseshandsker. - De angivne indgreb skal udføres, når ovnen er kold. - Tag stikket ud af stikkontakten, inden der foretages vedligeholdelse. FJERNELSE AF DØREN Sådan fjernes ovndøren: 1. Luk ovndøren helt op. 2. Løft de to låse på hængslerne, og skub dem fremad så langt som muligt (fig. 1). 3. Luk døren til blokeringsmekanismen (A), løft den (B) og drej den (C), til den frigøres (D) (fig. 2). Genmontering af døren: 1. Sæt hængslerne på plads. 2. Luk ovndøren helt op. 3. Sænk de to låse. 4. Luk lågen. Fig. 1 Fig. 2 SÆNKNING AF DET ØVERSTE VARMELEGEME (AFHÆNGIGT AF MODEL) 1. Fjern ovnribberne i siderne (fig. 3). 2. Træk let ud i varmelegemet (fig. 4), og sænk det (fig. 5). 3. Varmelegemet sættes på plads igen ved at hæve det, idet du trækker det lidt mod dig selv. Sørg for, at varmelegemet anbringes korrekt på siderne. Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 DA26

5 UDSKIFTNING AF PÆREN Udskiftning af den bageste pære (afhængigt af model): 1. Tag stikket ud af stikkontakten. 2. Skru lampeglasset af (fig. 6), skift pæren ud (se bemærkningen angående type), og skru lampeglasset på igen. (fig. 7). 3. Sæt stikket i stikkontakten igen. Fig. 6 Fig. 7 Bemærk: - Brug kun W/230 V glødepærer af typen E-14, T300 C, eller halogenpærer W/230 V af typen G9, T300 C (afhængigt af modellen). - Pærerne kan købes hos Service. VIGTIGT: - Ovnen må ikke tages i brug, før lampeglasset er sat på plads igen. VEJLEDNING I BRUG AF OVNEN SE AFSNITTET OM INSTALLATION ANGÅENDE TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNINGEN Betjeningspanel 2. Øverste varmelegeme/grill 3. Afkølingssystem (afhængigt af model) 4. Typeplade (må ikke fjernes) 5. Let 6. Ventilationssystem til bagning (afhængigt af model) 7. Drejespid (afhængigt af model) 8. Nederste varmelegeme (ikke synligt) 9. Luge 10. Ribbernes placering 11. Bagbeklædning Bemærk: - Når ovnen er slukket efter endt tilberedning, fortsætter ventilatoren muligvis med at køre i et stykke tid. - Produktets udseende kan være lidt anderledes end vist på illustrationen. DA27

6 KOMPATIBELT TILBEHØR (se de tekniske specifikationer vedrørende tilbehør, der leveres sammen med ovnen) Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 6a 6b Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 Dryppebakke (figur 1) Til opsamling af fedt og maddele, når den er anbragt under risten, eller som en plade, når der f.eks. tilberedes kød, kylling og fisk med eller uden grøntsager. Hæld lidt vand i bunden af dryppebakken, så fedtstænk og røg undgås. Bageplade (figur 2) Til bagning af småkager, tærter, pizza. Rist (figur 3) Til grilning af mad eller som en støtte for gryder, kageforme og andre beholdere til tilberedning af mad. Den kan anbringes på enhver af ovnens ledige ribber. Risten kan føres ind med krumningen vendt opad eller nedad. Katalytiske sidepaneler (figur 4) Disse paneler har en speciel mikroporøs belægning, der absorberer fedtstænk. Det anbefales at udføre en selvrenscyklus efter tilberedning af særlig fedtholdig mad (se RENGØRING). Drejespid (figur 5) Brug drejespiddet som angivet i figur 9. Se desuden afsnittet "Råd". Grillpandesæt (figur 6) Sættet består af en rist (6a) og en emaljeret bradepande (6b). Tilbehøret skal placeres på risten (3) og anvendes sammen med funktionen Grill. Fedtfilter (figur 7) Skal kun bruges ved tilberedning med meget fedtstof. Hænges på ovnrummets bagvæg, over for ventilatoren. Filteret kan rengøres i opvaskemaskine og anvendes sammen med varmluftfunktionen. Glideskinner (figur 8) Gør det muligt at trække ristene og dryppebakkerne halvt ud under tilberedningen. Velegnede til alt tilbehøret, kan vaskes i opvaskemaskine. DA28

7 BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANELET 4 Knapperne er drejetrykknapper. De kommer ud, når der trykkes midt på dem. Produktets udseende kan være lidt anderledes end vist på illustrationen. 1. Vælgerknap 2. Elektronisk programmeringsfunktion 3. Termostatknap 4. Rød termostatkontrollampe BRUG AF OVNEN Drej vælgerknappen til den ønskede funktion. Ovnlyset tænder. Drej termostatknappen med uret til den ønskede temperatur. Termostatkontrollampen tænder. Når den ønskede temperatur er nået, slukker kontrollampen. Drej knapperne tilbage på "0" efter endt tilberedning. BRUG AF DEN ELEKTRONISKE PROGRAMMERINGFUNKTION A U T O B A 2 1. Tasten - : til at mindske værdien vist på displayet 2. Tasten : til valg af forskellige indstillinger: a. Timer b. Tilberedningstid c. Indstilling af tidspunkt for endt tilberedning 3. Tasten + : til at øge værdien vist på displayet 3 A. Symbolet angiver, at timerfunktionen er aktiv B. AUTO-symbolet bekræfter, at indstillingen er udført 1 Indstilling ved første brug Indstilling af klokkeslættet og lydsignalets lyd. Efter tilslutning af ovnen til strømforsyningen blinker AUTO og 0.00 på displayet. Indstil klokkeslættet ved at trykke på knapperne - og + samtidig: Prikken i midten blinker. Indstil klokkeslættet ved hjælp af knapperne + og -. Tryk på den midterste knap, når det ønskede klokkeslæt er valgt. Displayet viser "ton 1". Tryk på knappen for at vælge den ønskede lyd. Tryk på den midterste knap, når den ønskede lyd er valgt. Gå frem som beskrevet herover for at ændre klokkeslættet. Indstilling af timeren 2 3 Indstil timeren ved at trykke længe på den midterste tast: Displayet viser 0.00 og klokke-symbolet blinker. Indstil timeren med knappen + (den maksimalt programmerbare værdi er 23 timer og 59 minutter). Nedtællingen begynder efter få sekunder. Displayet viser klokkeslættet, og klokke-symbolet forbliver tændt for at bekræfte, at timeren er indstillet. For at vise nedtællingen og eventuelt ændre den skal du trykke på den midterste knap igen. Programmering af tilberedningstiden Tryk på den midterste knap, når ønsket tilberedningsfunktion og temperatur er valgt vha. knapperne: Displayet viser 0.00 og klokke-symbolet blinker. Tryk på den midterste knap igen: Displayet viser og 0.00 i rækkefølge, og AUTO blinker. Indstil tilberedningstiden med knapperne + og - (den maksimalt programmerbare værdi er 10 timer). Displayet viser klokkeslættet efter få sekunder, og AUTO forbliver tændt for at bekræfte indstillingen. For at vise den resterende tilberedningstid og eventuelt ændre den skal du trykke på den midterste knap i 2 sekunder og derefter trykke på knappen endnu en gang. Når den indstillede tid er gået, slukker symbolet, lydsignalet aktiveres, og AUTO blinker på displayet. Tryk på en knap for at deaktivere lydsignalet. Stil funktions- og temperaturknappen på nul, og tryk på den midterste knap for at afslutte tilberedningen. DA29

8 Udskydelse af tidspunktet for endt tilberedningen Tryk på den midterste knap, når tilberedningstiden er valgt. Displayet viser, tidspunktet for endt tilberedning og AUTO blinker i rækkefølge. Tryk på knappen + for at vise det ønskede tidspunkt for endt tilberedning (tilberedningen kan udskydes med maksimalt 23 timer og 59 minutter). Displayet viser klokkeslættet efter få sekunder, symbolet slukker, og AUTO forbliver tændt for at bekræfte indstillingen. For at vise tidspunktet for endt tilberedning og eventuelt ændre det skal du trykke på den midterste knap og derefter trykke på knappen igen to gange. Når nedtællingen er færdig, tænder symbolet, og ovnen fortsætter med den valgte tilberedningsfunktion. TABEL OVER FUNKTIONSBESKRIVELSER FUNKTIONSKNAP SLUKNING Til afbrydelse af tilberedningen og slukning af ovnen. OVNLYS Til tænding/slukning af ovnlyset. OVER-/UNDERVARME VARMLUFTSBAGNING GRILL TURBOGRILL OPTØNING Til tilberedning af enhver ret på en enkelt ribbe. Brug 2. ribbe. Forvarm ovnen til den ønskede temperatur. Termostatkontrollampen slukker, når ovnen er klar, og maden kan sættes i ovnen. Til bagning af tærter med fyld på én ribbe. Denne funktion kan også bruges til tilberedning på to ribber. Byt om på retterne undervejs, så der opnås en mere ensartet tilberedning. Brug 2. ribbe til tilberedning på én ribbe, og 2. og 4. ribbe til tilberedning på to ribber. Det anbefales at forvarme ovnen inden tilberedningen. Til grilning af bøffer, grillspyd, medisterpølse, til gratinering af grøntsager og ristning af brød. Det anbefales at anbringe maden på 4. ribbe. Ved grilning af kød anbefales det at anvende en dryppebakke til opsamling af kødsaften. Kom en halv liter vand i dryppebakken, og anbring den på 3. ribbe. Forvarm ovnen i 3-5 min. Under tilberedningen skal ovndøren være lukket. Til stegning af store kødstykker (lammekølle, oksesteg, kylling). Anbring maden på de midterste ribber. Anvend en dryppebakke til opsamling af kødsaften. Kom en halv liter vand i dryppebakken, og anbring den på 1. eller 2. ribbe. Det anbefales at vende kødet under tilberedningen, så det bliver ensartet brunt på begge sider. Det er ikke nødvendigt at forvarme ovnen. Ovndøren skal holdes lukket under tilberedningen. Bruges til hurtig optøning af madvarer. Anbring maden på midterste ribbe. Lad madvaren blive i emballagen, så overfladen ikke tørrer ud. UNDERVARME + VARMLUFTSBAGNING Til tilberedning på én ribbe af f.eks. frugt, tærter, grøntsager, pizza, fjerkræ. UNDER. TERMOVARMLUFT UNDERVARME Også til samtidig tilberedning på op til to ribber af (forskellige) retter, der skal tilberedes ved samme temperatur (f.eks. fisk, grøntsager, kager). Funktionen gør samtidig tilberedning mulig, uden at smagen blandes. Det anbefales at bruge 2. ribbe til tilberedning på en enkelt ribbe. Brug 1. og 3. ribbe, når der tilberedes på to ribber, og forvarm ovnen først. Brug denne funktion efter tilberedningen til at brune rettens bund. Det anbefales at anbringe maden på 1. eller 2. ribbe. Funktionen kan også bruges til langtidstilberedning af f.eks. grøntsags- og kødragout. I dette tilfælde skal 2. ribbe bruges. Det er ikke nødvendigt at forvarme ovnen. DA30

9 TILBEREDNINGSTABEL Opskrift Funktion Forvarme Ribbe (fra bunden) Temperatur ( C) Tid (min) Tilbehør Ja Tærteform på rist Kager med hævemiddel Oste- og æbletærter, strudel Ja Ja Ja Ribbe 3: Tærteform på rist Ribbe 1: Tærteform på rist Dryppebakke/bageplade eller tærteform på rist Ribbe 3: Tærteform på rist Ribbe 1: Tærteform på rist Ja Dryppebakke/bageplade Småkager Ja Ribbe 3: Rist Ribbe 1: Dryppebakke/bageplade Ja Dryppebakke/bageplade Vandbakkelser Ja Ribbe 1: Dryppebakke/bageplade Ja Dryppebakke/bageplade Marengs Ja Ribbe 1: Dryppebakke/bageplade Ja Dryppebakke/bageplade Brød/pizza/focacciaboller Ja Ribbe 1: Bradepande på rist Ribbe 3: Dryppebakke/bageplade Ja Ribbe 1: Dryppebakke/bageplade eller rist Frossen pizza Ja Ribbe 1: Dryppebakke/bageplade Ja Tærteform på rist Grøntsagstærter, quiche Ja Ribbe 3: Tærteform på rist Ribbe 1: Tærteform på rist DA31

10 Opskrift Funktion Forvarme Ribbe (fra bunden) Temperatur ( C) Tid (min) Tilbehør Vol-au-vent/ butterdejssnitter Lasagne/pastaret i ovn/ cannelloni/postejer Ja Dryppebakke/bageplade Ja Ribbe 1: Dryppebakke/bageplade Ja Bradepande på rist Lam/kalv/okse/svin 1 kg Ja Dryppebakke eller bradepande på rist Kylling, kanin, and 1 kg Ja Dryppebakke eller bradepande på rist Kalkun/gås 3 kg Ja 1/ Dryppebakke eller bradepande på rist Fisk i fad (filet, hel) Ja Dryppebakke eller bradepande på rist Fyldte grøntsager (tomater, courgetter, auberginer) Ja Bradepande på rist Toast Ja rist Fiskekoteletter/-fileter Ja Medisterpølse/grillspyd/ spareribs/hakkebøf Ja Stegt kylling 1-1,3 kg Stegt kylling 1-1,3 kg Oksesteg - rød 1 kg Lammekølle/skank Ovnstegte kartofler Ribbe 4: Rist (vendes, når halvdelen af tilberedningstiden er gået) Ribbe 3: Dryppebakke med vand Ribbe 4: Rist (vendes, når halvdelen af tilberedningstiden er gået) Ribbe 3: Dryppebakke med vand Ribbe 2: Rist (vend om nødvendigt maden, når 2/3 af tilberedningstiden er gået) Ribbe 1: Dryppebakke med vand Ribbe 2: Drejespid Ribbe 1: Dryppebakke med vand Bradepande på rist (vendes om nødvendigt, når 2/3 af tilberedningstiden er gået) Dryppebakke eller bradepande på rist (vendes om nødvendigt, når 2/3 af tilberedningstiden er gået) Dryppebakke/bageplade (vend om nødvendigt retten, når 2/3 af tilberedningstiden er gået) Grøntsagsgratin Bradepande på rist Lasagne og kød Ja Ribbe 1: Dryppebakke eller bradepande på rist DA32

11 Opskrift Funktion Forvarme Ribbe (fra bunden) Temperatur ( C) Tid (min) Tilbehør Kød og kartofler Ja Fisk og grøntsager Ja Ribbe 1: Dryppebakke eller bradepande på rist Ribbe 1: Dryppebakke eller bradepande på rist De tider, der er angivet i tabellen, gælder for tilberedning udført med udskudt start (hvis funktionen findes). Tilberedningstiderne kan være længere afhængigt af retten. Bemærk: Symbolerne for tilberedningsfunktioner kan være lidt anderledes end på illustrationerne. Bemærk: Tilberedningstider og -temperaturer er kun vejledende og gælder for 4 portioner. RÅD Sådan læses tilberedningstabellen Tabellen angiver, hvilken funktion det er bedst at bruge til en bestemt madvare, der skal tilberedes på én ribbe eller flere ribber samtidigt. Tilberedningstiderne gælder fra det tidspunkt, retten sættes i ovnen, bortset fra tilberedninger, der kræver forvarmning. Temperaturerne og tilberedningstiderne er kun vejledende, og de afhænger af mængden af madvarer og den anvendte type tilbehør. Start med de laveste, anbefalede værdier, og fortsæt med de højere værdier, hvis retten ikke er tilberedt tilstrækkeligt. Brug det medfølgende tilbehør, og anvend om muligt tærteforme og bradepander af mørkt metal. Gryder og tilbehør af pyrex eller stentøj kan også anvendes, men dette forlænger tilberedningstiderne lidt. Følg rådene i tilberedningstabellen vedrørende valg af det (medfølgende) tilbehør, der skal placeres på de forskellige ribber, så det bedste resultat opnås. Forvarm ovnen, når du tilbereder retter med højt væskeindhold. Samtidig tilberedning af forskellige madvarer Når funktionen "VARMLUFTSBAGNING" (hvis den findes) anvendes, kan der tilberedes forskellige madvarer, der kræver samme temperatur, samtidigt (f.eks. fisk og grøntsager) på forskellige ribber. Tag de madvarer, der kræver kortere tilberedningstid, ud af ovnen, og fortsæt tilberedningen af de madvarer, der kræver længere tilberedningstid. Dessert - Tilbered desserter med over-/undervarme på én ribbe. Brug tærteforme af mørkt metal, og anbring dem på den medfølgende rist. Ved tilberedninger på flere ribber skal varmluftfunktionen anvendes, og tærteformene skal anbringes forskudt på ristene, så luften cirkulerer bedre. - Brug en tandstikker til at kontrollere, om tærten er færdigbagt. Den er bagt, hvis tandstikkeren er tør. - Hvis der anvendes tærteforme med slip-let belægning, må formenes kanter ikke smøres, da dette kan medføre, at bagværket ikke hæver ensartet. - Hvis bagværket falder sammen under tilberedningen, skal der tilberedes ved en lavere temperatur næste gang. Desuden kan der bruges mindre væske, og dejen kan omrøres mere forsigtigt. - Når der tilberedes frugt- eller ostetærter, skal funktionen "VARMLUFTSBAGNING" anvendes (hvis den findes). Hvis tærtens bund er for fugtig, skal der anvendes en ribbe på et lavere niveau. Drys tærtebunden med rasp eller knust kiks, før fyldet kommes på. Kød - Brug en bradepande eller et velegnet ovnfast fad af passende størrelse til kødet. Det anbefales at komme lidt bouillon i bunden af fadet, når der tilberedes stege, da det gør stegen mere saftig og velsmagende. Lad stegen hvile i ovnen i min efter endt tilberedning, eller pak den ind i alufolie. - Grill udskåret kød af ensartet tykkelse, så der opnås en ensartet tilberedning. Tykke kødstykker kræver længere tilberedningstid. Anbring derfor risten på en af de laveste ribber, for at undgå at kødets overflade bliver brændt under grilningen. Vend kødet, når 2/3 af tilberedningstiden er gået. Ved grilning af kød anbefales det at anbringe en dryppebakke med en halv liter vand lige under risten med kødstykkerne til opsamling af kødsaften. Kom mere vand iefter behov. Drejespid (kun i nogle modeller) Dette tilbehør bruges til ensartet stegning af store kødstykker og fjerkræ. Sæt kødet på spiddet (bind fjerkræ sammen med kødsnor), og sørg for, at det sidder godt fast, før spiddet sættes på plads på ovnens forvæg og anbringes, så det hviler på støtten. Det anbefales at anbringe en dryppebakke med en halv liter vand på første ribbe, så dannelse af os undgås, og kødsaften opsamles. Spiddet er forsynet med et greb af plast, der skal fjernes inden tilberedningen. Plastgrebet bruges efter endt tilberedning for at undgå forbrændinger, når maden tages ud af ovnen. Pizza Smør bradepanden let, så pizzaen får en sprød bund. Fordel mozzarellaosten på pizzaen, når 2/3 af tilberedningstiden er gået. Funktionen Dejhævning (findes kun i visse modeller) Det anbefales at dække dejen til med et fugtigt klæde, inden den sættes i ovnen. Dejhævning i ovn varer ca. 1/3 mindre end normal dejhævning ved stuetemperatur (20-25 C). Hævningen af 1 kg dej varer ca. 1 time. DA33

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, forårsager alvorlige læsioner.

Angiver en farlig situation, der, hvis den ikke forhindres, forårsager alvorlige læsioner. VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN Disse instruktioner skal også være tilgængelige på hjemmesiden: www.whirlpool.eu DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE 3da56229.fm Page 35 Friday, April 16, 2004 5:50 PM BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE Det

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD ØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE EJL INDINGSOVERSIGT SERVICE

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD ØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE EJL INDINGSOVERSIGT SERVICE 31056229aDK.fm Page 35 Wednesday, July 26, 2006 5:43 PM BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD ØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE EJL INDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 136 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 138 3. MILJØHENSYN... 140 4. SÅDAN VIRKER DIN OVN... 141 5. TILGÆNGELIGT TILBEHØR... 142 6. FRONTPANEL...

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING 31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING INSTALLATION... 125 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN...128 VIGTIGE RÅD...128 FØR OVNEN TAGES I BRUG...129 OVNTILBEHØR...130 RENGØRING

Læs mere

VARMLUFTSOVN Brugsanvisning for: Installation - vedligehold - brug

VARMLUFTSOVN Brugsanvisning for: Installation - vedligehold - brug GB DK SE CONVECTION OVEN Instruction booklet for Installation - Use - Maintenance VARMLUFTSOVN Brugsanvisning for: Installation - vedligehold - brug VARMLUFTSUGN Instruktioner för: Inkoppling - Underhåll

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG BRUGSANVISNING VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF DEN GLASKERAMISKE

Læs mere

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning Miniovn MD 16313 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens indhold... 5 3. Korrekt

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

FARE ADVARSEL. DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER

FARE ADVARSEL. DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne håndbog og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning DK INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09 Brugs- og vedligeholdelsesanvisning KÆRE KUNDE Vi takker Dem og gratulerer Dem for Deres valg. Dette

Læs mere

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget.

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget. SIKKERHEDSADVARSLER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Brugsanvisningen bør gemmes. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller den tekniske kundeservice,

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Din brugermanual SMEG A1CA-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3521062

Din brugermanual SMEG A1CA-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3521062 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk SK 803 Brugermanual Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN Disse instruktioner skal også være tilgængelige på hjemmesiden: www.bauknecht.eu DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING TUCKER Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, OGSÅ SELV OM DU MENER, AT DU KENDER DEN ELEKTRISKE GRILL OG VED, HVORDAN DEN SKAL BRUGES.

Læs mere

2 2.1 1.1 1.2 2.2 2.3 1.1.1 1.2.3 1.2.1 1.2.2 2.1.1 2.2.1 2.2.4 2.2.2 2.2.3 2.3.2 2.3.1. 555 min. 550 min 590. MADE IN FRANCE 230V ~ 50 Hz

2 2.1 1.1 1.2 2.2 2.3 1.1.1 1.2.3 1.2.1 1.2.2 2.1.1 2.2.1 2.2.4 2.2.2 2.2.3 2.3.2 2.3.1. 555 min. 550 min 590. MADE IN FRANCE 230V ~ 50 Hz 0 I 8 585 230V/50HZ W max 3570 W Made in EU AR46 II 1 Mod. 5H- 196 N Typ. 1HV111C2 Cod. 901015093 Serie: 071212776 BRANDT APPLIANCES SAS 7 rue Henri Becquerel 92500 RUEIL MALMAISON 20 50 50 20 = = 550

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EOR3420AOW http://da.yourpdfguides.com/dref/4583725

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EOR3420AOW http://da.yourpdfguides.com/dref/4583725 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

OVNE BRUGSVEJLEDNING. CANDY ELETTRODOMESTICI - Via Privata Eden Fumagalli - 20047 Brugherio Milano Italy

OVNE BRUGSVEJLEDNING. CANDY ELETTRODOMESTICI - Via Privata Eden Fumagalli - 20047 Brugherio Milano Italy OVNE BRUGSVEJLEDNING CANDY ELETTRODOMESTICI - Via Privata Eden Fumagalli - 20047 Brugherio Milano Italy 1. GENERELLE ADVARSEL... 3 1.2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING... 3 1.3 SIKKERHED... 3 1.4 ANBEFALINGER...

Læs mere

Din brugermanual SMEG A2BL-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3520816

Din brugermanual SMEG A2BL-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3520816 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold. Vejledning til mixer. Dansk

Indhold. Vejledning til mixer. Dansk Vejledning til mixer Indhold Dansk Sikker brug af mixeren Vigtige sikkerhedsforskrifter... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Dele og funktioner Dele og funktioner... 8 Tilbehørsguide...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Brugervejledning. Whirlpool Sweden AB

Brugervejledning. Whirlpool Sweden AB 69 69 659 Brugervejledning Whirlpool Sweden AB INDHOLD INDLEDNING MILJØVEJLEDNING OVERSIGT INSTALLATION SIKKERHEDSFORSKRIFTER TILBEHØR STARTBESKYTTELSE/BØRNESIKRING AFBRYDELSE ELLER STANDSNING AF EN TILBEREDNING

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 214 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 216 3. MILJØHENSYN... 218

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 214 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 216 3. MILJØHENSYN... 218 Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 214 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 216 3. MILJØHENSYN... 218 3.1 Vores miljøhensyn... 218 3.2 Dine miljøhensyn... 218 4. SÅDAN VIRKER DIT

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen.

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen. LED-pærer holder i længere tid end almindelige pærer og er miljøvenlige. Kontakt Servicecentret, hvis der er brug for udskiftning. OVERSIGTSVEJLEDNING Stand by Tryk i 3 sekunder på knappen "Temp." for

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BT62TDBB http://da.yourpdfguides.com/dref/2595179

Din brugermanual SAMSUNG BT62TDBB http://da.yourpdfguides.com/dref/2595179 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning. www.whirlpool.eu/register

Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning. www.whirlpool.eu/register Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning www.whirlpool.eu/register DANSK...3 2 DANSK SUNDHEDS- & SIKKERHEDS- og INSTALLATIONSVEJLEDNING. DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT. Registrér

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Elektronisk Mikrobølgeovn, 25 Liter Betjeningsvejledning DENVER OC-10. Læs vejledningen omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere.

Elektronisk Mikrobølgeovn, 25 Liter Betjeningsvejledning DENVER OC-10. Læs vejledningen omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere. Elektronisk Mikrobølgeovn, 25 Liter Betjeningsvejledning DENVER OC-10 Læs vejledningen omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere. -12- VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER LÆS DISSE RETNINGSLINJER

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN Disse instruktioner skal også være tilgængelige på hjemmesiden: www.whirlpool.eu DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P Sikkerhedsråd PAS PÅ Inden apparatet anvendes, skal man omhyggeligt læse advarslerne i dette hæfte, fordi de giver vigtige oplysninger om sikkerhedsforhold under installering, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 454 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 456 3. MILJØHENSYN... 458 4. SÅDAN VIRKER DIN OVN... 459 5. TILBEHØR... 460 6. BRUG AF OVNEN... 466 7. TILBEREDNING

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 68 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 68 1.2 Producentens ansvar 69 1.3 Apparatets formål 69 1.4 Bortskaffelse 69 1.5 Identifikationsskilt 70 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill. Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill. Mode d'emploi four avec grill

Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill. Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill. Mode d'emploi four avec grill AGL35 Nederlands Deutsch Français English Italiano Español Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill Mode d'emploi four avec grill Instruction

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER FARE: ADVARSEL:

VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER FARE: ADVARSEL: VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER DIN SIKKERHED OG ANDRES ER DET VIGTIGSTE Denne vejledning og apparatet selv indeholder vigtige sikkerhedsadvarsler, som skal læses og overholdes på alle tidspunkter. Dette

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

DEUTSCH Installation Seite 4 Bedienungsanleitung Seite 6 ENGLISH Installation Page 4 Instructions for use Page 14 FRANÇAIS Installation Page 4 Mode d

DEUTSCH Installation Seite 4 Bedienungsanleitung Seite 6 ENGLISH Installation Page 4 Instructions for use Page 14 FRANÇAIS Installation Page 4 Mode d DEUTSCH Installation Seite 4 Bedienungsanleitung Seite 6 ENGLISH Installation Page 4 Instructions for use Page 14 FRANÇAIS Installation Page 4 Mode d emploi Page 21 NEDERLANDS Installatie Pagina 4 Gebruiksaanwijzing

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 9 ENGLISH Installation Page 17 Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode

DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 9 ENGLISH Installation Page 17 Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 9 ENGLISH Installation Page 17 Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode d emploi Page 27 NEDERLANDS Installatie Pagina 36 Gebruiksaanwijzing

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN En mere detaljeret og dybdegående Brugsanvisning kan downloades fra www.whirlpool.eu DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugsvejledning og selve apparatet

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGSANVISNING FØR APPARATET TAGES I BRUG OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN ADVARSLER OG GENERELLE RÅD BRUG AF KØLESKABET BRUG AF FRYSEREN AFRIMNING AF SKABET RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT/SERVICE

Læs mere

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! FØR DE TAGER DERES NYE PLADE I BRUG

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! FØR DE TAGER DERES NYE PLADE I BRUG MIKROBŲLGEOVN DK KÆRE KUNDE! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil opdage, at du virkelig kan stole på vores produkter. Vi har vedlagt denne udførlige

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 544 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 544 1.2 Producentens ansvar 545 1.3 Apparatets formål 545 1.4 Bortskaffelse 545 1.5 Identifikationsskilt 546 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Multi-funktionsovn. Model: KO608X

Multi-funktionsovn. Model: KO608X Multi-funktionsovn Model: KO608X Instruktioner til installation og anvendelse Vi anbefaler, at du læser instruktionerne i denne brugervejledning grundigt, inden du tager ovnen i brug. Dette er for at sikre

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE!

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! MIKROBŲLGEOVN DK KÆRE KUNDE! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil opdage, at du virkelig kan stole på vores produkter. Vi har vedlagt denne udførlige

Læs mere

DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 24 Mode

DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 24 Mode 1 DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 24 Mode d emploi Page 26 NEDERLANDS Installatie Pagina 33

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 454 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 454 1.2 Producentens ansvar 455 1.3 Apparatets formål 455 1.4 Bortskaffelse 455 1.5 Identifikationsskilt 456 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 319252DK.fm Page 74 Wednesday, September 3, 28 4:5 PM VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Denne håndbog indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af den nye kogesektion. Læs omhyggeligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 4 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 6 3. MILJØHENSYN... 8

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 4 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 6 3. MILJØHENSYN... 8 Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 4 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 6 3. MILJØHENSYN... 8 3.1 Vores miljøhensyn... 8 3.2 Dine miljøhensyn... 8 4. SÅDAN VIRKER DIT APPARAT... 9

Læs mere