Dråbemetoden sparer afgifter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dråbemetoden sparer afgifter"

Transkript

1 - 1 Dråbemetoden sparer afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når forældre giver børn gaver, skal der betales gaveafgift. Dog er de første kr. afgiftsfri. Hver ægtefælle kan udnytte denne afgiftsfri bundgrænse hvert år, og bundgrænsen gælder for hvert barn, barnebarn m.v. Over årene kan der følgelig overføres betydelige midler fra forældre til børn. Men af og til begår forældrene fejl eller etablerer konstruktioner, så der udløses uventede gaveafgifter. Når forældre giver børn gaver, kan der blive tale om både avancebeskatning hos forældrene og gaveafgift hos børnene. Forærer forældrene eksempelvis barnet en post aktier, sidestilles gaveoverdragelsen med et salg af aktier, hvor købesummen eftergives, med deraf følgende beskatning og afgiftsberigtigelse. Eftergivelsen af købesummen er udtryk for en gave, og denne gave er gaveafgiftspligtig. Avancebeskatningen kan dog undgås, hvis aktierne overdrages med skattemæssig succession, således at barnet overtager skattebyrden. Gaver mellem forældre og børn kan på den måde blive en meget dyr fornøjelse, måske især for forældrene, der ikke alene bløder med gaven, men også med de eventuelle skatter og afgifter, der udløses som følge af gaven. Set i et historisk perspektiv er de nuværende regler dog meget lempelige: Før 1995 var der tale om afgiftssatser, der kunne komme helt op på 90 pct. af gaven eller arvens værdi. En god biograffilm, hvor helten til sidst fik hele godset og de 20 røde heste i arv fra en fjern onkel i USA, ville hos en skattesagkyndig udløse en del panderynker. En avancebeskatning hos arvelader på dengang op til 70 pct. og en efterfølgende afgiftssats på 90 pct. af resten ville formentlig medføre, at helten kun stod tilbage med et par stalddøre, når SKAT havde fået sit.

2 - 2 Men som nævnt er reglerne nu lempet betydeligt. Dette gælder ikke alene avancebeskatningen, men også gave- og arveafgiftssatsen. Gave- og arveafgiften er ved overgang til børn således blevet reduceret fra maksimalt 32 pct. til 15 pct. Og er der tale om arveovergang til personer uden for den nærmeste familie, er arveafgiften reduceret fra maksimalt 90 pct. til højst 36,25 pct. Gaver mellem personer, der ikke er nært beslægtede, skal dog indkomstbeskattes. Det betyder, at hver forældre nu hvert år kan overføre kr. til hvert barn, barnebarn, oldebarn m.v. og herudover kr. til hvert svigerbarn. Så hvis et forældrepar har ét barn, der er gift, og 2 børnebørn, kan hver af forældrene afgiftsfrit forære barnet, børnebørnene og svigerbarnet 3 x kr kr., i alt kr. Forærer begge forældre det maksimale beløb til barn, svigerbarn og børnebørn, kan der følgelige overføres ikke mindre end kr. årligt. Selv om gaveafgiften i nedadstigende linie kun udgør 15 pct., kan der i denne familie dog årligt spares mere end kr. årligt i gaveafgifter. Og er formuen hos forældrene (bedsteforældrene) stor, og benyttes modellen hvert år gennem en længere årrække, vil der selvsagt kunne blive tale om betydelige besparelser. Dog bemærkes, at reglerne om værdiansættelse af visse aktiver ved generationsskifte er blevet væsentligt skærpet i foråret De ændrede regler på dette område er omtalt i Spørg om Penge den 7. februar 2015 om afskaffelse af formueskattekursen ved generationsskifte af aktier og i Spørg om Penge den 18. april 2015 om anvendelse af +/- 15 pct. s reglen ved generationsskifte af fast ejendom. Konsekvenserne af disse ændringer ved fremtidige overvejelser om generationsskifte er omtalt i Spørg om Penge d. 25. april Hvis der er tale om pengegaver, opstår der selvsagt ikke spørgsmål om avancebeskatning eller værdiansættelse. Der kan imidlertid peges på bl.a. følgende to forhold, der kan medføre, at de forventede skattebesparelser ikke opnås. Det drejer sig nærmere om, dels hvorvidt det er begge for-

3 - 3 ældre, eller kun den ene, der yder gaven, og dels hvorvidt den årlige gave modregnes i et forudgående lån ydet af forældrene. Hver forældre skal yde en gave Det er vigtigt, at der er realiteter i, at forældrene hver især yder en gave. SKAT accepterer ikke, at eksempelvis faderen overdrager 2 x kr. til barnet, og efterfølgende oplyser, at hver forældre har givet en gave på kr. til barnet. Det er i denne forbindelse uden betydning, hvorvidt forældrene har almindelige formuefællesskab eller særeje. Hver forældre skal give en gave af egen formue (bodel eller særeje). På baggrund af en landsretsdom fra 1987 accepterer SKAT heller ikke en konstruktion, hvorefter eksempelvis faderen først overfører kr. til hustruen, og hver forældre herefter overfører kr. til barnet. Her vil der blive krævet gaveafgift af halvdelen af beløbet, da SKAT, i overensstemmelse med nævnte landsretsdom, vil anse de to gaver som én stor gave fra faderen. I en senere kendele fra Landsskatteretten fra 2005 var der tale om et ægtepar, der begge havde indtægter, og som, ifølge ægtefællernes forklaring, havde anskaffet en post obligationer for den fælles opsparing. Da ægtefællerne havde formuefællesskab havde ægtefællerne ikke tillagt det betydning, hvorvidt obligationerne stod i mandens eller hustruens navn. Obligationerne stod herefter i mandens navn, ligesom det var ham, der blev beskattet af renteindtægterne. Det var også her uden betydning for det samlede skattetilsvar, hvorvidt det var manden eller hustruen, der blev beskattet af disse renter. Obligationsbeholdningen, blev på et tidspunkt overdraget til ægtefællernes barn. Værdien udgjorde knap kr. og ægtefællerne mente derfor, at den afgiftsfri bundgrænse ikke var overskredet, da der efter ægtefællernes opfattelse var tale om 2 gaver på knap kr. Landsskatteretten nåede her frem til, at ægtefællerne ikke havde bevist, at halvdelen af gaven hidrørte fra hustruen, da obligationerne stod i mandens navn, og det var ham, der havde indtægtsført renterne af obligationerne.

4 - 4 Med denne afgørelse in mente, må det selvsagt klart anbefales, at ægtefællerne yder gaverne fra egene konti, eksempelvis egen lønkonto m. v. således at det utvivlsomt kan konstateres, at hver ægtefælle har ydet en gave. Det er omvendt ikke nødvendigt, at de to gaver stammer fra ægtefællernes respektive særeje. Begge gaver kan hidrøre fra ægtefællernes andele af formuefællesskabet, dvs. ægtefællernes respektive bodele, da formuefællesskab - lidt forenklet udtrykt - ikke eksisterer under ægteskabet. Hver ægtefælle ejer egen formue, hvad enten der er formuefælleskab eller er etableret særeje mellem ægtefællerne. Der er heller ikke noget til hinder for, at den ene ægtefælle giver en gave af midler fra egen bodel og den anden ægtefælle giver en gave af midler fra dennes særeje. Og endelig bemærkes, at det nok ofte styrker ægtefællernes skattemæssige position, hvis der ikke gives én samlet gave men ægtefællerne giver gaverne på forskellige tidspunkter. Såfremt ægtefællerne imidlertid årligt har ydet en gave op til den maksimale grænse uden at overholde de ovenfor skitserede krav om sikring af behørig dokumentation for, at begge forældre har bidraget til gaverne, vil SKAT altså med tilbagevirkende kraft kunne kræve efterbetaling på 15 % af halvdelen af gaver givet det pågældende år og tillige en årrække tilbage i tid. Hvor langt tilbage i tid SKAT kan kræve efterbetaling af afgift vil bero på de nærmere omstændigheder i sagen. Lån, der afdrages ved årlige gaver. Ofte rejses spørgsmål om, hvorvidt følgende konstruktion kan anvendes, således at reglerne om årlige skattefri bundfradrag udnyttes mest muligt, jf. eksempelvis Spørg om Penge den 14. april og den 4. januar Fremgangsmåden som ikke kan anbefales er nærmere, at der ydes barnet et rentefrit lån i form af et anfordringslån dvs. forældrene kan når som helst kræve lånet indfriet. Tanken er imidlertid, at lånet skal indfries ved årlige gaver i form af en delvis eftergivelse af lånet, således at lånet efter en årrække er nedskrevet til 0 kr.

5 - 5 Efter min opfattelse er det her en forudsætning for at anerkende det rentefri lån som et lån og ikke som en gave, at der vitterligt også er tale om et lån, og ikke en gave, der blot er iklædt formen af et lån. I sidste ende vil det bero på skattevæsenets vurdering af de konkret forhold i sagen, om der er tale om et lån eller en afgiftspligtig gave. Andre rådgivere har gennem tiden givet udtryk for den holdning, at anfordringslån i familieforhold, hvor lånet afvikles successivt ved en delvis eftergivelse af gælden en gang om året, er uproblematisk og altså efter bogen alt med den konsekvens, at skattevæsenet ikke kan gribe ind og opkræve afgifter eller skatter af beløbet. Og dette gælder, selv om lånet er rentefrit. Det gør ikke sagen mindre kompliceret, at området for rentefri lån i familieforhold er et gråzone-område præget af skattepolitiske overvejelser og synspunkter, hvor praksis på området i hvert fald tidligere har været således, at anfordringslån hverken medfører indkomstskattepligt eller gaveafgiftspligt for låntageren. I det skatteretlige fagtidsskrift Tidsskrift for Skatter og Afgifter har chefkonsulent ved SKAT, Jørn O. Dysted, og afdelingsleder ved SKAT, Leo Holm, der tillige er landsformand for SRF Skattefaglig Forening, tidligere skatterevisorforeningen, med rette givet udtryk for en mere kritisk tilgangsvinkel og rejst spørgsmål om ovennævnte fremgangsmåde holder vand. De to forfatteres kritik er bl.a. sket med henvisning til en række af de artikler, der har været bragt i nærværende spalter Spørg om Penge, og som er delvis citeret i fagtidsskriftet. Forfatterne er enige i mine synspunkter, hvor der sættes spørgsmålstegn ved holdbarheden af en disposition, hvor der foretages et udlån til barnet, der herefter udelukkende afvikles og nok stedse har været tænkt at skulle afvikles - ved efterfølgende successive afgiftsfrie gavedispositioner til barnet. De to medarbejdere fra SKAT bemærker med rette i deres artikel bl.a., at det må forventes at skattemyndighederne tager hele området med anfordringsmellemværender under behandling, når der henses til de strømninger, der er påvist i den nyere lovgivning, kombineret med den betydning anfordringsmellemværender har i forbindelse med

6 - 6 kreditgivning ved generationsskifter og i familieforhold i almindelighed. Hvis SKAT ikke accepterer lånet som et anfordringslån som følge af, at det mellem parterne forudsætningsvis ligger, at dette skal afvikles over en årrække i form af gaver indenfor den skattefri bundgrænse på kr., vil et lån på eksempelvis 1 mio. kr. på disse konditioner udløse en gaveafgift på 15 pct. af hele dette beløb, dog med fradrag af ét bundfradrag på kr. Efter min opfattelse bør etablering af sådanne anfordringslån overvejes ganske nøje. Er parterne i tvivl om, hvorvidt skattevæsenet kan acceptere et anfordringslån under de givne omstændigheder, er den enkleste og mest sikre fremgangsmåde i alle tilfælde ganske enkelt at forelægge sagen for skattevæsenet og i den forbindelse anmode om et bindende svar vedrørende de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser af låneforholdet. Det bemærkes her, at det i disse tilfælde ikke har betydning for det bindende svars validitet, om der disponeres før eller senere end 6 måneder efter modtagelsen af det bindende svar. o

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Skat af børns lommepenge

Skat af børns lommepenge - 1 Skat af børns lommepenge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En udmelding fra SKAT om beskatning af børns lommepenge gav i sidste uge anledning til et mindre politisk stormvejr. Flere politikere

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt?

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt? PAPIRLØSE Hvad er min ret, hvad er min pligt? DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Generationsskifte med skattemæssig succession ved død

Generationsskifte med skattemæssig succession ved død Generationsskifte med skattemæssig succession i levende live og ved død Kandidatafhandling Cand.merc.aud-studiet Institut for Regnskab og Revision Antal anslag: 6. november 2009 Forfattere Cpr. nr. Underskrifter

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Beskatning af ægtefæller. Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg

Beskatning af ægtefæller. Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg Beskatning af ægtefæller Betænkning afgivet af det af ministeren for skatter og afgifter nedsatte udvalg Betænkning nr. 1041 København 1985 ISBN 87-503-5443-4 J.H. SCHULTZ A /S Fi03.0-186-bet. KØBENHAVN

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Underholdsbidrag. Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn

Underholdsbidrag. Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn Underholdsbidrag Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn Afgivet af Skattelovrådet den 5. oktober 1994 Betænkning nr. 1285 1995 Købes hos boghandleren

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt

Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger. Af advokat (L) Helle Porsfelt 1 Status på indgrebet i virksomhedsordningen udvalgte problemstillinger Af advokat (L) Helle Porsfelt hhp@hulgaardadvokater.dk Folketinget vedtog som bekendt indgrebet i virksomhedsordningen (L 200 2013/14)

Læs mere

Skatten i Danmark 2008

Skatten i Danmark 2008 Skatten i Danmark 2008 Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens.

Læs mere

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Forfatter: Bent Erik Laursen Antal Sider: 103 Antal Tegn: 179.758 V e j l e d e r : M a r i a n n e M i k k e l s e n C o p e n h a g e n B u s i n

Læs mere

Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk. Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014

Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk. Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014 Forord Der har i efterhånden en årrække været en stadigt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere