Verdensbilleder. Oldtidskundskab C og Fysik B Jens Jensen 3x Rungsted Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Verdensbilleder. Oldtidskundskab C og Fysik B Jens Jensen 3x Rungsted Gymnasium"

Transkript

1 Verdensbilleder Oldtidskundskab C og Fysik B Jens Jensen 3x Rungsted Gymnasium 1

2 Indholdsfortegnelse Indhold Problemformulering... 3 Underspørgsmål... 3 Materialer, metoder og teorier... 3 Delkonklusioner... 4 Sammenfattende konklusion... 5 Litteraturliste... 6 Perspektivering til studierapporten... 6 Talepapir (SKAL IKKE AFLEVERES, MEN ER KUN TIL ELEVENS EGET BRUG VED MDT. EKSAMEN!)

3 Problemformulering Hvordan passer det geocentriske og det heliocentriske verdensbillede med den kristne tro? Underspørgsmål Hvad er det geocentriske verdensbillede? Hvad er det heliocentriske verdensbillede? Hvorfor overtager kirken det geocentriske verdensbillede? Hvorfor afviser kirken det heliocentriske verdensbillede? Hvordan afspejler kirkens forhold til de to verdensbilleder forholdet mellem tro og viden? Materialer, metoder og teorier Materialer Mit arbejde med det græske verdensbillede er påvirket af materialevalg, idet jeg kun har læst et uddrag af Platons Timaios af Hans Ræder og Carsten Høeg fra 1932 og ikke har haft adgang til centrale værker af Aristoteles, da de ikke er tilgængelige på dansk. Jeg har også arbejdet med Vejen til fysik AB1 og Vejen til fysik A2 af Knud Erik Nielsen og Espen Fogh, der er en teoribog, og med Databog Fysik og Kemi redigeret af Erik Strandgaard Andersen m.fl., hvor observationer og data er samlet. Metoder Humaniora har kulturelle produkter som genstandsområde. De humanistiske fag, som oldtidskundskab er et af, forsøger at forstå menneskelige intentioner ud fra disse. Af humanistiske metoder har jeg anvendt begrebsanalyse i forsøget på at udlede et verdensbillede af teksten Timaios. Metoden går ud på at undersøge et begreb i dette tilfælde uranos og kosmos ved at finde tekststeder, hvor det optræder, sammenstille dem og udlede begrebet. Jeg har også anvendt en idéhistorisk analyse, der handler om at følge en idé gennem flere perioder, da jeg har fulgt verdensbilleder fra Platons geocentriske verdensbillede til Kopernikus heliocentriske. Fysik er et naturvidenskabeligt fag. Naturvidenskab stiller spørgsmål til naturens opbygning og processer. Svarene leveres i form af love og teorier. Lovene er ikke endegyldige, men de foreløbigt bedst mulige. Naturvidenskabens metode er generelt den hypotetisk-deduktive metode: der opstilles hypoteser, hvorfra der udledes (deduceres) konsekvenser, som prøves gennem eksperimentelt arbejde. Jeg har ikke arbejdet eksperimentelt i dette forløb, men læst om forskernes metoder og forsøgt at falsificere deres teorier vha. data fra databogen. Teori Det græske verdensbillede bygger dels på pythagoræernes teori om, at principper for verdens indretning er talforhold og dels på Platons teori idélæren, der hævder det intelligible over det sanselige. Hvis man stikker en blyant ned i et glas vand, ser det ud som om, blyanten bøjer. Det viser, at sanserne bedrager os. Derfor mener Platon, at virkeligheden kun kan begribes med fornuften. Sin endelige udformning får det geocentriske verdensbillede af Ptolemæus, idet han tilføjer teorien om epicykler for at forklare den retrograde bevægelse. Retrograd bevægelse er 3

4 dét, at nogle planeter kan skifte retning for så at fortsætte deres bevægelse. En epicykel er en tænkt cirkel, som en planet bevæger sig langs. Cirklens centrum bevæger sig samtidig langs en større cirkel omkring Jorden. Dermed forklares retningsskiftet i retrograd bevægelse. Naturvidenskabsforskerne bygger videre på hinandens arbejde. De bruger hinandens observationer og udbygger hinandens teorier. Kepler opstiller fx en teori om planeters ellipsebevægelser om solen. Han kan selv måle k (konstanten), men han kan ikke udregne den. Det kan Newton til gengæld, da han udvikler sin teori om tyngdeloven gravitationsloven. Delkonklusioner Hvad er det geocentriske verdensbillede? Geocentrisk betyder jorden som centrum. Det geocentriske verdensbillede opstår i det gamle Grækenland i tiden 350 f.kr. til 150 e.kr. og kaldes også det aristoteliske, det græske eller det ptolemæiske. Platon overfører i dialogen Timiaios sin idélære på naturvidenskaben: der er ét evigt, uforanderligt univers, som kun kan fattes med fornuften OG et billede af det, nemlig det endelige, foranderlige univers, som vi kan sanse. Platon tænker sig, at jorden er kugleformet, fordi kuglen kan rotere om sig selv og dermed er selvberoende og i overensstemmelse med det guddommelige. (Timaios side 38-44). Aristoteles mener, at jord og vand pga. deres densitet falder mod universets centrum. Da de falder mod Jorden, må det altså kunne konkluderes, at Jorden er universets centrum. Han opstiller en model med 56 koncentriske kugleskaller, som kan forklare planeternes bevægelser. Ptolemæus tilføjer omkring 150 e.kr. en forklaring på retrograd bevægelse med teorien om epicykler. (Wikipedia-opslag Verdensbilleder). Hvad er det heliocentriske verdensbillede? Det heliocentriske verdensbillede opstår i renæssancen, da tilstrækkeligt mange observationer strider imod det geocentriske. Nicolaus Kopernikus ( ) observerer nogle problemer omkring det geocentriske verdensbillede problemer, der kan løses ved, at jorden drejer rundt om solen! Tycho Brahe ( ) bruger samme metode som grækerne til at observere himmellegemer, men langt mere effektivt. Disse observationer hjælper både Kepler og Newton. Johannes Kepler ( ) opstiller den teori, at planeterne bevæger sig i ellipser om solen. Det er ham, der fremfører, at =, hvor t er omløbstid om solen og a er planetens afstand til solen. Galileo Galilei ( ) bygger sin egen effektive kikkert og opdager, at månen er af samme stof som jorden. Så er jorden ikke længere unik, og himmellegemerne ikke guddommelige. Isaac Newton ( ) opstiller sin gravitationslov, der bygger på Keplers love om planetbaner. Den giver en forklaring på himmellegemernes bevægelse, da han beskriver, at alle legemer påvirkes af en tyngdekraft. (Nielsen& Fogh 2006). Hvorfor overtager kirken det geocentriske verdensbillede? I middelalderen bliver den kristne kirke en vigtig magtfaktor og får monopol på uddannelse og videnskab. Videnskab søger at forklare sammenhænge i naturen, og derfor har kirken brug for et verdensbillede, der både er naturvidenskabeligt og stemmer overens med Bibelens ord. Selvom det oprindeligt er en anden tankegang, der ligger bag det græske verdensbillede, opfylder det 4

5 kravene én Gud, én verden. Kirken tager det til sig, og det bestyrker kristendommen. (Det Gamle testamente). Hvorfor afviser kirken det heliocentriske verdensbillede? I renæssancen peger naturvidenskaben på det heliocentriske verdensbillede. Men kirken afviser det, fordi det går i mod skabelsesberetningen. Ifølge Første Mosebog placerer Gud Jorden i midten og planeterne udenom. Naturvidenskaben truer således med at underminere Bibelen, og kirken forfølger fortalerne for det heliocentriske verdensbillede. Først i 1758 opgiver den katolske kirke sin bandlysning af bøger, der siger, at jorden drejer rundt om solen. (Knudsen & Beck 2005). Hvordan afspejler kirkens forhold til de to verdensbilleder forholdet mellem tro og viden? Gennem historien har forholdet mellem tro og videnskab ændret sig. Dette kan fx ses i overgangen mellem middelalderen og renæssancen. I middelalderen er synet på mennesket bestemt af kirkelige forestillinger og her hersker det geocentriske verdensbillede. I renæssancen begynder kirkens magt at svækkes, og videnskab, filosofi og kunst løsriver sig fra dens indflydelse her bryder det heliocentriske verdensbillede igennem. Man kan overordnet sige, at religion og naturvidenskab kæmper om at være kulturens store fortælling. (Evolution.dk-opslag Naturvidenskab og religion). Sammenfattende konklusion Hvordan passer det geocentriske og det heliocentriske verdensbillede med den kristne tro? I middelalderen står den kristne kirke for uddannelse og videnskab. Kirken overtager det græske, geocentriske verdensbillede, fordi det i høj grad stemmer overens med Det Gamle Testamentes fremstilling af verdenen, selvom det har et andet udgangspunkt. I renæssancen peger naturvidenskaben på det heliocentriske verdensbillede. Det passer ikke kirken, at Jorden skulle dreje rundt om solen, fordi Skabelsesberetningen siger noget andet. Men kirkens magt svækkes, og den må langsomt opgive sin modstand. Det varer over 200 år fra Kopernikus fremlægger sin teori om et heliocentrisk verdensbillede til den katolske kirke indstiller sin bandlysning af teorien. Man kunne videre undersøge, hvordan forholdet mellem kirken og videnskaben er i dag fastholder kirken fortsat dogmer, som naturvidenskaben taler imod? 5

6 Litteraturliste Primær litteratur Ræder, Hans & Høeg, Carsten (1932 ff.): Timaios in Platons Skrifter, Reitzels forlag side Foss, Otto (1983): Platons Staten, Museum Tusculanums forlag, 7. Oplag 2003 s Sekundær litteratur Nielsen, Knud Erik & Fogh, Esper (2006): Vejen til fysik AB1 og Vejen til fysik A2, Forlaget Hax Andersen, Erik Strandgaard m.fl. (red.): Databog Fysik og Kemi Knudsen, Sanne & Beck, Kim (2005): Renæssancen: da mennesket kom i centrum. Systime s Quaade, Michael (1990): Universet i forandring. Gyldendal. Det Gamle Testamente Gyldendals Store Historieleksikon Perspektivering til studierapporten I 2. g arbejdede jeg med et forløb om energi med fagene fysik og matematik. Vi udførte eksperimentelt arbejde for at observere forskellige forbrændingsreaktioner og målte blandt andet sprits brændværdi. I dette forløb arbejdede jeg således også med den naturvidenskabelige metode her i praksis og ikke kun i teorien. I 1.g havde jeg et forløb om kriminalitet med fagene dansk, samfundsfag og biologi. I dansk, der ligesom oldtidskundskab er et humanistisk fag, så vi på, hvordan kriminalitet behandles i medierne hvordan medierne er med til at skabe de kriminelle. Humanioras genstand er tekster i bredeste forstand altså produkter skabt af mennesker med intention og i de humanistiske fag går metametoden hermeneutik (fortolkningslære) igen. 6

7 Talepapir (SKAL IKKE AFLEVERES, MEN ER KUN TIL ELEVENS EGET BRUG VED MDT. EKSAMEN!) Problemformulering Definition af begrebet verdensbillede og forklaring på, hvorfor det har betydning for mennesker Materialer Oversættelsesproblematik Metoder Hermeneutik som humanioras metametode Overvejelser over, hvilke metoder de tidlige naturforskere anvender. Teori og videnskabsteori Idélæren Epicykel-teorien Overvejelser om videnskabsteori, om sikker viden er mulig. Her bruges Kuhns teori om paradigmeskift som et spørgsmål om praktisk og upraktisk. Delkonklusioner Hvad er det geocentriske verdensbillede? Illustration af det platoniske / aristoteliske verdensbillede og af det ptolemæiske med uddybende forklaring om Platons idé om verdensaltet og verdenssjælen Hvad er det heliocentriske verdensbillede? Argumentation for Keplers 3. lov ud fra data om planetbevægelser og teorier Hvorfor overtager kirken det geocentriske verdensbillede? Det græske verdensbillede bestyrker kristendommen ved at forlene den med seriøsitet og spejle den fysisk i universet Hvorfor afviser kirken det heliocentriske verdensbillede? Eksempler på kirkens forfølgelse af fortalere for det heliocentriske verdensbillede. I 1633 tvinges Galileo Galilei fx af den pavelige inkvisition til at afsværge sin overbevisning. Hvordan afspejler kirkens forhold til de to verdensbilleder forholdet mellem tro og viden? Teorien om de store fortællinger igennem tiden Samlet konklusion Hvordan de to fag sammen kan belyse emnet, og hvilke andre fag, der også ville være relevante 7

8 Illustrationer Ovenfor: Aristoteles kugleskalsverdensbillede Til højre: Middelalderens version af det ptolemæiske verdensbillede. Nedenfor retrograd bevægelser og epicykler 8

. Verdensbilledets udvikling

. Verdensbilledets udvikling . Verdensbilledets udvikling Vores viden om Solsystemets indretning er resultatet af mange hundrede års arbejde med at observere himlen og opstille teorier. Stjernerne flytter sig ligesom Solen 15' på

Læs mere

Fra Aristoteles til Newton Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie

Fra Aristoteles til Newton Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie Fra Aristoteles til Newton Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie Af Carl Henrik Koch, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Der foregik ikke en naturvidenskabelig

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

AT 3.2 - Evolution kontra religion - Biologi B & Religion C

AT 3.2 - Evolution kontra religion - Biologi B & Religion C AT 3.2 - Evolution kontra religion - Problemformulering I perioden 1800-1900 kom den engelske naturforsker Charles Darwin med en teori om arternes evolution, som førte til et videnskabeligt gennembrud.

Læs mere

Bemærk: (og gør det klart hvornår det er det ene og det andet)

Bemærk: (og gør det klart hvornår det er det ene og det andet) Noter til seminar 5-3-15 Synopsen skal indeholde (fra læreplanen) titel på emnet angivelse af fagkombination problemformulering (Du skal undersøge diskutere en sag, hvor kommunikation spiller en central

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Det dobbelte bogholderi og centralperspektivet

Det dobbelte bogholderi og centralperspektivet aristoteliske opfattelser fandtes stadig, endda helt frem til 1600-tallet, hvor der så til gengæld opstod radikalt andre ideer. Men indtil da udvikledes de aristoteliske og ny-platoniske opfattelser sig

Læs mere

Litteratur, kunst og design i Hvad er matematik? C

Litteratur, kunst og design i Hvad er matematik? C Litteratur, kunst og design i Hvad er matematik? C Kunstner Titel ca. årstal abstract findes her: Bek og Nis Ohrt, Lise Kunsten som pejling af demokratitanken i den vestlige kultur Abott Abott Flatland

Læs mere

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS Skolemateriale til udstillingen Det Aktive UNIVERS Skolematerialet Skolematerialet til Det Aktive Univers er inddelt i emner, der relaterer sig til zonerne i udstillingen. Til indskolingen (bh-2. klasse)

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Videnskabsteori for Naturvidenskab med fokus på kemi og biologi

Videnskabsteori for Naturvidenskab med fokus på kemi og biologi Videnskabsteori for Naturvidenskab med fokus på kemi og biologi Forord De fleste introduktioner til naturvidenskabsteori tager udgangspunkt i fysiske/astronomiske eksempler. Når fagene biologi og kemi

Læs mere

Hvordan respekterer man hinanden???

Hvordan respekterer man hinanden??? Hvordan respekterer man hinanden??? Af Diana Gomaa, Lindehuset, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 3 Problemformulering s. 3 Teoretisk beskrivelse s. 4 o De tre domæner Det personlige domæne Refleksionens

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

Videnskabelig udvikling

Videnskabelig udvikling Videnskabelig udvikling - evolutionær eller revolutionær? Eksamensopgave i videnskabsteori E2010 ved Finn Olesen Afleveret d. 12. januar 2011 Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet

Læs mere

Begreberne om evighed og tid indenfor hedensk og kristen nyplatonisme, med hovedfokus på Plotin som hedenskabets repræsentant

Begreberne om evighed og tid indenfor hedensk og kristen nyplatonisme, med hovedfokus på Plotin som hedenskabets repræsentant Begreberne om evighed og tid indenfor hedensk og kristen nyplatonisme, med hovedfokus på Plotin som hedenskabets repræsentant af Maria Pontoppidan Københavns Universitet Abstract Artiklen giver en redegørelse

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

BETA-VERSION. Systime A/S

BETA-VERSION. Systime A/S Teoretisk og praktisk Danmark er et konstitutionelt monarki, Ulan Bator er hovedstad i Mongoliet og formlen for den pythagoræiske læresætning lyder a 2 +b 2 =c 2 er alle eksempler på viden, som nemt lader

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45 1. INDLEDNING... 3 1.1. PROBLEMFELT... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 6 1.3. UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING... 6 1.4. ARBEJDSSPØRGSMÅL... 7 1.5. AFGRÆNSNING... 7 1.5.1. ØKONOMI...8 1.5.2. BORGERINDDRAGELSE...8

Læs mere

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op?

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Kasper Bjering Søby Jensen, ph.d. studerende i matematikkens didaktik ved Roskilde Universitet I LMFK bladet 2/2012 bragtes artiklen Anvendelse og modellering

Læs mere

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Forside Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767 Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278 Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Navn: Emil Almgaard Thyregod, Studienr: 52307 Anslag: 158.368

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningmateriale for gymnasieklasser om begrebet parallakse og statistik. Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573. Oversat fra latin står der

Læs mere

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer 1332 FOREBYGGELSE Kommunikation og samtale om adfærdsændringer Anette Søgaard Nielsen Vi anvender både den styrende, den følgende og den vejledende kommunikationsstil i vore professionelle samtaler i sundhedsvæsenet.

Læs mere

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse 0. Hvad er matematik? Hvad er matematik? C Grundbog Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup L&R Uddannelse 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.........................................................

Læs mere