Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted 2 Indordning i forbund 3 Formål 4 Opgaver 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 6 Udmeldelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted 2 Indordning i forbund 3 Formål 4 Opgaver 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 6 Udmeldelse"

Transkript

1 Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted Kredsens navn er BADMINTON KØBENHAVN. Dens hjemsted er Københavnsområdet. 2 Indordning i forbund Badminton København er medlem af BADMINTON DANMARK under DANMARKS IDRÆTS FORBUND (DIF) og Badminton World Federation. Medlemmer under Badminton København (klubberne og deres medlemmer) er underkastet de love og bestemmelser, som de nævnte forbund måtte fastsætte. 3 Formål Badminton Københavns formål er at samle alle badmintonspillende klubber i Københavnsområdet og som overordnet sportslig og administrativ myndighed for disse at virke for udbredelse af kendskabet til og interesse for badmintonspillet og derved bidrage til fremme af dansk idræt. Badminton København skal virke for samarbejde i såvel idrætslig som administrativ henseende mellem medlemmerne. Badminton København skal repræsentere og i almindelighed varetage medlemmernes interesse. Badminton København skal medvirke til samarbejde med landets øvrige kredse og disses klubber. 4 Opgaver Til fremme af de i 3 angivne formål har Badminton København følgende opgaver: - at virke for samarbejde i såvel idrætslig som administrativ henseende mellem kredsens medlemmer, - at repræsentere og i almindelighed varetage sine medlemmers interesser - at medvirke til samarbejde med landets øvrige kredse og de under disse hørende klubber, - at sikre overholdelsen af BADMINTON DANMARKs regler, - at være fællesorgan gennem BADMINTON DANMARK for sine medlemmer og udenlandske hovedorganisationer til hvilke henvendelser kun må ske gennem kredsen, jvf. den i 8 fastsatte forretningsgang, - at arrangere holdturneringer, - at arrangere individuelle turneringer, - at afholde turnering om kredsens mesterskaber/østmesterskab, - at afholde instruktør- og dommerkursus, - at oplyse sine medlemmer om de af BADMINTON DANMARK/Badminton København trufne bestemmelser samt i fuld udstrækning sørge for disses efterlevelse inden for kredsen, - at vejlede nye klubber og i så vid udstrækning som muligt være disse behjælpelig ved udsendelse af instruktører, - at træffe afgørelser i eller søge at bilægge stridigheder mellem medlemmerne. - at arrangere fællestræning for spillere, der anses som emner for udtagelse med henblik på at repræsentere kredsen, såfremt spilleudvalgene finder det formålstjenligt, - at forvalte de til rådighed for kredsen stillede midler.. 5 Indmeldelse Som medlem af Badminton København kan optages enhver badmintonklub, der har hjemsted i Københavnsområdet og ikke er ekskluderet af en anden organisation under BADMINTON DANMARK eller DIF. Klubben kan optages forudsat, at dens love affattes således, at de kan godkendes af Badminton Københavns bestyrelse, der alene afgør, om klubben kan optages. Ændringer af en klubs love skal indsendes til Badminton Københavns godkendelse. 6 Udmeldelse Udmeldelse kan kun ske skriftligt med mindst tre måneders varsel til ophør den 30. juni. Udmeldelsen sendes med anbefalet post til Badminton Københavns formand. Kontingent for det kalenderår, hvori udmeldelsen finder sted, skal betales fuldt ud, ligesom eventuelle andre økonomiske mellemværender mellem den udtrædende klub og Badminton København skal være afviklede, inden udmeldelse kan godkendes. 6 Udmeldelse Udmeldelse kan kun ske skriftligt med mindst tre måneders varsel til ophør den 30. juni. Udmeldelsen sendes med anbefalet post eller på til Badminton Københavns formand. Kontingent for det kalenderår, hvori udmeldelsen finder sted, skal betales fuldt ud, ligesom eventuelle andre økonomiske mellemværender mellem den udtrædende klub og Badminton København skal være afviklede, inden udmeldelse kan godkendes.

2 7 Kontingent Som kontingent betaler klubberne et årligt beløb pr. medlem idet der kan fastsættes forskellige satser for senior- og ungdomsmedlemmer. Kontingentet kan reguleres på repræsentantskabsmødet med den procentvise stigning i forbrugerprisindekset i det forudgående kalenderår. Stigninger herudover skal begrundes i særlige aktiviteter/formål.. Derudover betales det til enhver tid fastsatte kontingent til BADMINTON DANMARK samt forsikringsgebyret til BADMINTON DANMARK/DIF. Beløbene er forfaldne senest 30 dage efter fakturadato. Passive klubmedlemmer er kontingentfri i Badminton København Ingen klub kan være i restance med kontingent til Badminton København/BADMINTON DANMARK/DIF udover to måneder regnet fra fakturadato. Såfremt kontingentet trods påkrav ikke betales inden nævnte restancefrist, fortaber vedkommende klub sin medlemsret og skal ved bestyrelsens foranstaltning slettes som medlem. Genoptagelse kan derefter kun finde sted, når gælden er betalt, og Badminton Københavns bestyrelse i øvrigt kan godkende genoptagelsen. Badminton Københavns regnskabsår skal følge BADMINTON DANMARKs (for tiden 1. juli til 30. juni). Klubberne skal hvert år indsende det fra DIF udsendte indberetningsskema vedrørende medlemstal senest på den i skemaet fastsatte tid. Dette medlemstal danner basis for kontingentopkrævningen. Indsendes skemaet ikke rettidigt, og Badminton København må rykke klubben herfor, er Badminton København berettiget til at opkræve et rykkergebyr. Rykkergebyr i forbindelse med kontingent fastsættes af repræsentantskabet. En klub som er økonomisk skyldig til Kredsen, kan ikke deltage i holdturneringen eller andre af Badminton København/BADMINTON DANMARK godkendte arrangementer. 7 Kontingent Som kontingent betaler klubberne et årligt beløb pr. medlem og efter aktivitetsniveau til Badminton Danmark i henhold til Badminton Danmarks gældende vedtægter herfor samt tidsplan for medlemsregistrering og opkrævning af medlemskontingent. Beløbene er forfaldne senest 30 dage efter fakturadato. Passive klubmedlemmer er kontingentfri i Badminton Danmark Ingen klub kan være i restance til Badminton København/BADMINTON DANMARK/DIF udover to måneder regnet fra fakturadato. Såfremt kontingentet trods påkrav ikke betales inden nævnte restancefrist, fortaber vedkommende klub sin medlemsret og skal ved bestyrelsens og Badminton Danmarks foranstaltning slettes som medlem. Genoptagelse kan derefter kun finde sted, når gælden er betalt, og Badminton Københavns bestyrelse og Badminton Danmark i øvrigt kan godkende genoptagelsen. Badminton Københavns regnskabsår skal følge BADMINTON DANMARKs (kalenderåret fra og med 2015). Indsender klubber ikke rettidigt medlemstal og aktivitetsnivaeu i henhold til tidsplanen, og Badminton København/Badminton Danmark må rykke klubben herfor, er Badminton København/Badminton Danmark berettiget til at opkræve et rykkergebyr fastsat af Badminton Danmark En klub som er økonomisk skyldig til Badminton København/Badminton Danmark, kan ikke deltage i holdturneringen eller andre af Badminton København / BADMINTON DANMARK godkendte arrangementer. 8 Forretningsgang Enhver sag, der skal behandles eller ønskes behandlet af Badminton København eller en over Badminton København stående instans, skal fremsendes gennem det nærmeste højere led, altså for klubmedlemmers vedkommende gennem den pågældende klub til Badminton København. Sager, der af klubmedlemmer ønskes behandlet af Badminton København eller højere instans, skal af vedkommende klub fremsendes uden unødig forsinkelse, ledsaget af de udtalelser med tilhørende bilag, hvortil sagen måtte give anledning. 9 Bistand for kreds og forbund Medlemmerne er forpligtet til at yde såvel Badminton København som BADMINTON DANMARK og disses myndigheders organer enhver bistand og give alle de oplysninger, der måtte forlanges til varetagelse af henholdsvis forbundets og kredsens opgaver, herunder besvare skriftlige henvendelser inden den i pågældende skrivelse fastsatte tid. 10 Samarbejde med andre uden for BADMINTON DANMARK Medlemmerne er til enhver tid omfattet af gældende lov i 9 i BADMINTON DANMARKs love Samvirke med klubber m.v. udenfor BADMINTON DANMARK og deltagelse i særlige turneringer. 10 Samarbejde med andre uden for BADMINTON DANMARK Medlemmerne er til enhver tid omfattet af gældende lov i 8 i BADMINTON DANMARKs love Godkendelse af turneringer og turneringsdeltagelse. 11 Tvivlsspørgsmål samt appel af kendelser Klubberne kan appellere tvivlsspørgsmål til Badminton Københavns bestyrelse, der i øvrigt selv kan forlange sig forelagt

3 sager om forseelser begået af klubberne eller disses medlemmer, ligesom Badminton Københavns bestyrelse kan forlange, at klubberne skal skride ind mod forseelser begået inden for deres område. Alle tvivlsspørgsmål om holdturneringen afgøres endeligt af Badminton Københavns holdturneringsudvalg og kan ikke appelleres se i øvrigt turneringsregler for holdturneringen. Alle tvivlsspørgsmål om spillereglernes forståelse vil af Badminton Københavns bestyrelse blive henvist til BADMINTON DANMARK (Dommerudvalget). I tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkningen af Badminton Københavns reglementer kan de af udvalgene trufne afgørelse appelleres til BADMINTON DANMARKs appeludvalg. Badminton Københavns kendelser om karantæne, suspension eller eksklusion af klubber og/eller klubmedlemmer kan appelleres til BADMINTON DANMARKs appeludvalg. Badminton Københavns bestyrelse vil fremsende appeller til højere instans senest 14 dage efter modtagelsen. BADMINTON DANMARKs afgørelser kan appelleres til en højere instans indenfor 14 dage efter den er meddelt, såfremt BADMINTON DANMARKs love giver mulighed herfor. I modsat fald er BADMINTON DANMARKs afgørelser endelige. 12 Åbne turneringer Ansøgninger om tilladelse til afholdelse af åbne turneringer fremsendes til BADMINTON DANMARK inden den af BADMINTON DANMARK fastsatte tidsfrist. Kun når ganske særlige forhold gør sig gældende, vil ansøgninger, indsendt på andre tider end den anførte, kunne forventes at blive imødekommet. I øvrigt gælder BADMINTON DANMARKs bestemmelser for ledelse af ungdoms-, senior- og veteran-turneringer. 13 Klubskifte Ingen spiller kan i samme sæson deltage i kredsens holdturneringer for mere end een klub under BADMINTON DANMARK. Klubskifter sker ifølge BADMINTON DANMARKs Vedtægter for Holdmesterskabet for Danmark i badminton. Dispensation kan eventuelt gives af Badminton Københavns bestyrelse efter samråd med de involverede parter og BADMINTON DANMARK. Der skal altid indhentes en udtalelse fra spilleren og de implicerede klubber. Et klubskifte kan ikke finde sted, før vedkommende spiller har ordnet sine forhold til den klub, der forlades og klubberne har pligt til at indberette til kredsen navnene på spillere, som ikke overholder dette. 13 Klubskifte Ingen spiller kan i samme sæson deltage i kredsens holdturneringer for mere end een klub i samme aldersklasse under BADMINTON DANMARK. Klubskifter sker ifølge BADMINTON DANMARKs Vedtægter for Holdmesterskabet for Danmark i badminton. Dispensation kan eventuelt gives af Badminton Københavns bestyrelse efter samråd med de involverede parter og BADMINTON DANMARK. Der skal altid indhentes en udtalelse fra spilleren og de implicerede klubber. Et klubskifte kan ikke finde sted, før vedkommende spiller har ordnet sine forhold til den klub, der forlades og klubberne har pligt til at indberette til kredsen navnene på spillere, som ikke overholder dette. 14 Udelukkelse af klubber og deres medlemmer BADMINTON DANMARKs Vejledning vedr. sager om karantæne, suspension eller eksklusion af klubber og/eller klubmedlemmer er til enhver tid gældende. Intet klubmedlem, der er udelukket af en klub under DIF kan optages som medlem af en under Badminton København hørende klub. Klubmedlemmer, der er udelukket af en under Badminton København stående klub på grund af restance, anden gæld eller anden årsag, skal ikke kunne fungere som official under nogen form, eller kunne optages i en anden under Badminton København hørende klub - ej heller kunne deltage i en anden klubs administration - før henholdsvis sagen er bragt i orden, eller den klub, der har foretaget udelukkelsen, giver sit samtykke hertil. Alle udelukkelser indenfor Badminton Københavns område skal ved bestyrelsens foranstaltning bekendtgøres for samtlige klubber.

4 15 Badminton København repræsentantskabsmøde Repræsentantskabet er Badminton Københavns højeste myndighed. Repræsentantskabet består af kredsens bestyrelse samt en repræsentant for hver klubs påbegyndte 100 medlemmer, dog max. 3 pr. klub, beregnet efter det senest af klubberne opgivne medlemstal. Klubberne vælger selv deres repræsentanter, der skal være aktive medlemmer af vedkommende klub. Meddelelse fra bestyrelsen om tid og sted for mødets afholdelse gives klubberne med mindst 5 ugers varsel og udsendes via . Repræsentantskabsmødet afholdes hvert år senest den 15. maj og indeholder følgende dagsorden. 1. Godkendelse af repræsentanter 2. Valg af dirigent 3. Beretning om kredsens virksomhed fremlægges af forretningsudvalg og udvalg. 4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. 5. Budget og forslag til kontingent for den kommende sæson fremlægges af den økonomiansvarlige. 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af bestyrelse: a. Formand b. Næstformand c. Kasserer d. Sekretær e. Seniorspilleudvalgsformand f. Veteranudvalgsformand g. Ungdomsspilleudvalgsformand h. Breddeudvalgsformand i. Repræsentant for Københavns Dommer Klub j. Valg af revisorer k. Valg af Badminton Københavns repræsentanter til BADMINTON DANMARKs repræsentantskabsmøde 8. Eventuelt 15 Badminton København repræsentantskabsmøde Repræsentantskabet er Badminton Københavns højeste myndighed. Repræsentantskabet består af kredsens bestyrelse samt en repræsentant for hver klubs påbegyndte 100 medlemmer, dog max. 3 pr. klub, beregnet efter det senest af klubberne opgivne medlemstal. Klubberne vælger selv deres repræsentanter, der skal være aktive medlemmer af vedkommende klub. Meddelelse fra bestyrelsen om tid og sted for mødets afholdelse gives klubberne med mindst 5 ugers varsel og udsendes via . Repræsentantskabsmødet afholdes hvert år senest den 15. maj og indeholder følgende dagsorden. 1. Godkendelse af repræsentanter 2. Valg af dirigent 3. Beretning om kredsens virksomhed fremlægges af forretningsudvalg og udvalg. 4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. 5. Budget og kontingent (fastlagt af Badminton Danmark) for det kommende kalenderår fremlægges af den økonomiansvarlige. 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af bestyrelse: a. Formand b. Næstformand c. Økonomiansvarlig Instruktør- og Trænerudvalgsformand d. Sekretær e. Seniorspilleudvalgsformand f. Veteranudvalgsformand g. Ungdomsspilleudvalgsformand h. Breddeudvalgsformand i. Repræsentant for Københavns Dommer Klub j. Valg af revisorer k. Valg af Badminton Københavns repræsentanter til BADMINTON DANMARKs repræsentantskabsmøde 8. Eventuelt

5 Til brug ved godkendelse af repræsentanter afleverer hver klub ved mødets begyndelse en liste med repræsentanternes navne. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, indsendes af klubberne så betids, at de er Badminton Københavns bestyrelse i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse, hvorefter den endelige dagsorden udsendes senest 1 uge før repræsentantskabsmødet via inkl. alle relevante bilag. Dirigenten, der med bindende virkning afgør alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder, vælges af repræsentantskabet under ledelse af formanden, der tillige leder dagsordenens første punkt. Valgbar som dirigent er et klubmedlem, der ikke har sæde i kredsens bestyrelse, udvalg eller revision. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte repræsentanter. Beslutninger vedtages på repræsentantskabsmødet med almindelig stemmeflerhed, dog kræves der ved lovændringer og i eksklusionssager, at 2/3 af mødets stemmeberettigede stemmer for forslagets vedtagelse. Hver repræsentant har een stemme, der udøves personligt. En klubs repræsentanter kan kun udøve deres stemmeret, såfremt vedkommende klub har betalt forfaldent kontingent. Mødets forhandlinger føres til protokol, der underskrives af dirigenten. Protokollen skal være skrevet senest 4 uger efter mødets afholdelse. Mødet tilstræbes at blive afholdt på skiftende hverdage (mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag). Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Dette indkaldes på samme måde og med et varsel på minimum 4 ugers varsel. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes, når mindst 10 af Badminton Københavns klubber fremsætter motiveret skriftlig begæring herom. Begæringen skal for at betragtes som gyldig fremsat indsendes i anbefalet brev til kredsens formand med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet. Under hensyn til de fremsatte ønsker fastsætter bestyrelsen den for det ekstraordinære repræsentantskabsmøde gældende dagsorden, der kan suppleres med de punkter, som bestyrelsen finder påkrævet. Kun de på dagsordenen opførte sager kan behandles. Dagsorden skal være klubberne i hænde senest 1 uge før det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Med hensyn til godkendelse af repræsentanter, valg af dirigent, afstemning m.v. gælder de for det ordinære repræsentantskabsmøde fastsatte regler. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes senest 4 uger efter, at lovgyldig begæring herom er fremsat. Til brug ved godkendelse af repræsentanter afleverer hver klub ved mødets begyndelse en liste med repræsentanternes navne. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, indsendes af klubberne så betids, at de er Badminton Københavns bestyrelse i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse, hvorefter den endelige dagsorden udsendes senest 1 uge før repræsentantskabsmødet via inkl. alle relevante bilag. Dirigenten, der med bindende virkning afgør alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder, vælges af repræsentantskabet under ledelse af formanden, der tillige leder dagsordenens første punkt. Valgbar som dirigent er et klubmedlem, der ikke har sæde i kredsens bestyrelse, udvalg eller revision. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte repræsentanter. Beslutninger vedtages på repræsentantskabsmødet med almindelig stemmeflerhed, dog kræves der ved lovændringer og i eksklusionssager, at 2/3 af mødets stemmeberettigede stemmer for forslagets vedtagelse. Hver repræsentant har een stemme, der udøves personligt. En klubs repræsentanter kan kun udøve deres stemmeret, såfremt vedkommende klub har betalt forfaldent kontingent. Mødets forhandlinger føres til protokol, der underskrives af dirigenten. Protokollen skal være skrevet senest 4 uger efter mødets afholdelse. Mødet tilstræbes at blive afholdt på skiftende hverdage (mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag). Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Dette indkaldes på samme måde og med et varsel på minimum 4 ugers varsel. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes, når mindst 10 af Badminton Københavns klubber fremsætter motiveret skriftlig begæring herom. Begæringen skal for at betragtes som gyldig fremsat indsendes i anbefalet brev eller til kredsens formand med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet. Under hensyn til de fremsatte ønsker fastsætter bestyrelsen den for det ekstraordinære repræsentantskabsmøde gældende dagsorden, der kan suppleres med de punkter, som bestyrelsen finder påkrævet. Kun de på dagsordenen opførte sager kan behandles. Dagsorden skal være klubberne i hænde senest 1 uge før det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Med hensyn til godkendelse af repræsentanter, valg af dirigent, afstemning m.v. gælder de for det ordinære repræsentantskabsmøde fastsatte regler. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes senest 4 uger efter, at lovgyldig begæring herom er fremsat.

6 16 Badminton Københavns ledelse Badminton Københavns ledelse består af følgende: Bestyrelse: Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær, Seniorspilleudvalgsformand, Veteranspilleudvalgsformand, Ungdomsspilleudvalgsformand, Breddeudvalgsformand og en Dommerrepræsentant. Bestyrelsen kan ved forfald til enhver tid supplere sig, som den måtte finde det nødvendigt. Badminton Københavns daglige ledelse forestås af et forretningsudvalg, der mødes efter behov. Udvalget behandler opgaverne omkring økonomi, administration og forhold til medlemmerne, forbund og politiske myndigheder. Udvalget assisterer kredsens øvrige udvalg, i det omfang udvalgene har behov. Badminton Københavns samlede bestyrelse mødes mindst to gange i sæsonen og behandler budget samt spørgsmål af generel interesse. Forretningsudvalg: Formand, Næstformand, Kasserer og Sekretær Seniorspilleudvalg: SSU-formand og medlemmer. Veteranudvalg: VETU-formand og medlemmer. Ungdomsspilleudvalg: USU-formand og medlemmer. Breddeudvalg: Bredde-formand og medlemmer. Dommerudvalg: Københavns Dommer Klub. Økonomiudvalg: Kasserer (formand), formand og 1 bestyrelsesmedlem. Holdturneringsudvalg: Næstformand/Sekretær (formand), Holdturneringsadministrator, SSU-formand, VETUformand og USU-formand. Bestyrelsen kan herudover nedsætte andre udvalg efter behov. Udvalgsmedlemmerne vil fremgå af Badminton Københavns hjemmeside. 16 Badminton Københavns ledelse Badminton Københavns ledelse består af følgende: Bestyrelse: Formand, Næstformand, Økonomiansvarlig, Sekretær, Seniorspilleudvalgsformand,Veteranspilleudvalgsformand, Ungdomsspilleudvalgsformand, Breddeudvalgsformand og en Dommerrepræsentant. Bestyrelsen kan ved forfald til enhver tid supplere sig, som den måtte finde det nødvendigt. Badminton Københavns daglige ledelse forestås af et forretningsudvalg, der mødes efter behov. Udvalget behandler opgaverne omkring økonomi, administration og forhold til medlemmerne, forbund og politiske myndigheder. Udvalget assisterer kredsens øvrige udvalg, i det omfang udvalgene har behov. Badminton Københavns samlede bestyrelse mødes mindst to gange i sæsonen og behandler budget samt spørgsmål af generel interesse. Forretningsudvalg: Formand, Næstformand, Økonmomiansvarlig og Sekretær Seniorspilleudvalg: SSU-formand og medlemmer. Veteranudvalg: VETU-formand og medlemmer. Ungdomsspilleudvalg: USU-formand og medlemmer. Breddeudvalg: Bredde-formand og medlemmer. Dommerudvalg: Formand og Københavns Dommer Klub s medlemmer Økonomiudvalg: Økonomiansvarlig (formand), formand og 1 bestyrelsesmedlem. Holdturneringsudvalg: Næstformand/Sekretær (formand), Holdturneringsansvarlig, SSU-formand, VETUformand og USU-formand. Bestyrelsen kan herudover nedsætte andre udvalg efter behov. Udvalgsmedlemmerne vil fremgå af Badminton Københavns hjemmeside. 17 Valg a. Bestyrelse Bestyrelsen vælges af Badminton Københavns repræsentantskab og består af 10 medlemmer, der alle skal være klubmedlemmer under kredsen. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at formand, sekretær, seniorspilleudvalgs-formand og veteranudvalgsformand vælges i lige år, og de øvrige i ulige år. Såfremt bestyrelsen i en valgperiode får vakance supplerer bestyrelsen sig selv. Vedkommende suppleant er på valg ved førstkommende repræsentantskabsmøde. b. Revisorer Revisorerne vælges blandt Badminton Københavns medlemmer for 2 år ad gangen, således at een vælges i lige år, og den anden i ulige år. 18 Tegningsregler 1. Kredsen tegnes af to medlemmer af Forretningsudvalget, hvoraf det ene medlem er formanden eller den økonomiansvarlige. 2. Forretningsudvalget kan meddele andre forretningsudvalgs medlemmer tegningsret. 19 Virksomhed Bestyrelsen leder Badminton København under ansvar over for repræsentantskabet og fastsætter selv sin forretningsorden. Alle udvalg arbejder under ansvar over for bestyrelsen og fastsætter selv deres forretningsorden. Til repræsentantskabsmødet indbydes æresmedlemmer, revisorer og øvrige udvalgsmedlemmer. 20 Emblemer og ID-kort a. Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer 20 Emblemer a. Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer tildeles et ID-kort som giver adgang til alle stævner, turneringer og lignende, der er arrangeret af Badminton København.

7 b. Æresmedlemmer Badminton Københavns æresemblem kan efter bestyrelsens enstemmige beslutning tildeles en person, der har gjort sig særlig fortjent dertil. Indehavere af æresemblemet betragtes som Badminton Københavns æresmedlemmer og har ret til at overvære såvel kredsens repræsentantskabsmøde, som de af kredsen og dennes klubber arrangerede sportslige stævner. 21 Badminton Københavns holdturneringsmøder a. Der afholdes et senior-/veteran- og et ungdoms møde. b. Deltagere Deltagere til begge møder er Badminton Københavns bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, samt to repræsentanter fra hver klub, såfremt denne ikke er i kontingent restance eller ekskluderet. c. Indhold På begge møder uddeles præmier til vinderne af de spillede serier i sæsonens holdturnering (jvf. Turneringsregler for Badminton Københavns holdturnering). Kredsens bestyrelse meddeler hvilke udvalg, der er nedsat, med en beskrivelse af deres arbejdsområder. Kredsens rent spillemæssige anliggender kan debatteres på møderne. Endvidere bliver forslag og spørgsmål vedr. holdturneringen afgjort på disse møder. Eventuelle afstemninger foretages ved almindelig stemmeflerhed. Samtlige deltagere har een stemme, der udøves personligt. d. Indkaldelse Møderne afholdes årligt efter holdturneringssæsonens afslutning. Det relevante udvalg udsender indbydelse med dagsorden og indkomne forslag senest 3 uger inden mødet. Forslag, der ønskes behandlet på møderne, indsendes til den relevante udvalgsformand senest 14 dage før mødet. Ekstraordinære møder kan indkaldes med 4 ugers varsel. 22 Badminton Københavns opløsning Forslag om Badminton Københavns opløsning kan kun vedtages af et repræsentantskabsmøde, som er indkaldt alene i dette øjemed. Mindst 2/3 af Badminton Københavns repræsentantskab skal være til stede, og der fordres 5/6 af de afgivne stemmer til forslagets vedtagelse. Er der ikke et tilstrækkeligt stort antal repræsentanter til stede, sammenkaldes der snarest med mindst 14 dages varsel til et nyt møde. På dette møde kan føromtalte forslag bestemmes uanset antallet af mødedeltagere, men dog kun med ovennævnte majoritet. 23 Formuen ved Badminton Københavns opløsning Badminton Københavns eventuelle formue skal i tilfælde af kredsens opløsning anvendes til fordel for dansk idræt, især badminton. Bestemmelse om anvendelse tages på det i 21 nævnte repræsentantskabsmøde. Vedtaget på København Badminton Kreds' ordinære repræsentantskabsmøde Ændring i 15 på ordinære repræsentantskabsmøde Navnet Badminton København ændret på Badminton Københavns ordinære repræsentantskabsmøde Formuen ved Badminton Københavns opløsning Badminton Københavns eventuelle formue skal i tilfælde af kredsens opløsning anvendes til fordel for dansk idræt, især badminton. Bestemmelse om anvendelse tages på det i 22 nævnte repræsentantskabsmøde. Vedtaget på København Badminton Kreds' ordinære repræsentantskabsmøde Ændring i 15 på ordinære repræsentantskabsmøde Navnet Badminton København ændret på Badminton Københavns ordinære repræsentantskabsmøde 2013 Lovene for Badminton København er ændret på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 23. september 2014.

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er København Karateklub. Foreningen er hjemmehørende i Frederiksberg Kommune. 2 Foreningens formål. Formålet er at fremme udbredelsen af læren (teknik og

Læs mere

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år.

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Vedtægter for... 1: Navn og hjemsted Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Foreningen er tilsluttet (Eventuel hovedforening), lokalunion samt Dansk BordTennis Union under

Læs mere

Vedtægter for. Frederiksberg Badminton Klub

Vedtægter for. Frederiksberg Badminton Klub Vedtægter for Frederiksberg Badminton Klub Medlem af: Badminton København Badminton Danmark Danmarks Idrætsforbund The International Badminton Federation STIFTET 5. OKTOBER 1932 1. Navn, hjemsted og adresse

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

Ølstykke Skytteforening

Ølstykke Skytteforening VEDTÆGTER FOR ØLSTYKKE SKYTTEFORENING, KREDS 11 Stiftet den 13. februar 1971. Medlem af DDS Nordsjælland under De Danske Skytteforeninger (DDS). Medlem af Dansk Skytte Union under Dansk Idræts Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB

VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB 2 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er FREDERICIA SEJLKLUB med hjemsted i Fredericia. Foreningen er stiftet den 19. maj 1900. Foreningens stander er hvid med tre blå

Læs mere

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen.

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen. Vedtægter for Vestlollands Bridge Klub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Vestlollands Bridge Klub og klubben er hjemmehørende i Lolland kommune. Klubben er stiftet den 15 maj 1963 2. Formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Oversigt: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Idrætten 4 Medlemskab 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 7 Udelukkelse og eksklusion 8 Lavia Nyt 9 Generalforsamling 10 Ordinær

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Klubbens navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn (KDAK/F). Hjemsted og værneting er Odense. Klubben holdt stiftende

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Taastrup Fægteklub

Vedtægter for Taastrup Fægteklub Vedtægter for Taastrup Fægteklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Taastrup Fægteklub. Klubben er stiftet 20. november 2015 og har hjemsted i Høje-Taastrup Kommune. 2. Foreningens formål Klubbens formål

Læs mere

ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE

ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE 1. Unionens navn er Østdanmarks BordTennis Union (ØBTU). Unionen er medlem af Dansk BordTennis Union (DBTU) under Danmarks Idræts Forbund (DIF) og er underlagt disses

Læs mere

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune.

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune. Vedtægter 1. Navn og Hjemsted Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub Forkortelse BORK Klubbens hjemsted er Ikast kommune. 2. Formål Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle

Læs mere

Vedtægter for IFM Gymnastik & Fitness

Vedtægter for IFM Gymnastik & Fitness Vedtægter for IFM Gymnastik & Fitness 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Idrætsforeningen Midtdjurs Gymnastik & Fitness. Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune. Foreningen er en fusion mellem IFM

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 1. Foreningens navn er Svendborg Svømme Klub i daglig tale SSK. Klubbens hjemsted er Svendborg kommune. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Lynge Uggeløse Idrætsforening, normalt forkortet til LUI. Foreningens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Det er foreningens formål at tilbyde

Læs mere

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen d. 13.- 2.- 2009 1. NAVN OG HJEMSTED. Dykkerklubben, Skagen Sportsdykkerklub Skawdyk, der har hjemsted i Skagen, Frederikshavn

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

Vedtægter. for. (bc37)

Vedtægter. for. (bc37) Vedtægter for Badmintonclubben af 19 (bc) 1 Navn, hjemsted og formål 11 Klubbens navn er (BC) Dens hjemsted er Københavns Kommune, og dens postadresse er, 2300 København S 12 Klubben er gennem Københavns

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune.

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at dyrke og

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklub Nordsjælland, normalt forkortet til KkN. Foreningens hjemsted er Fredensborg kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

VEJLE JUDO KLUB Vedtægter

VEJLE JUDO KLUB Vedtægter 1. Klubbens navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Vejle Judo klub og er en sammenslutning af følgende klubber: Vejle Judo Klub, forkortet VJK. Vejle Shotokan Karate-do, forkortet VSK. Vejle Jiu-Jitsu

Læs mere

Love for BADMINTON KØBENHAVN

Love for BADMINTON KØBENHAVN Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted Kredsens navn er BADMINTON KØBENHAVN. Dens hjemsted er Københavnsområdet. 2 Indordning i forbund Badminton København er medlem af BADMINTON DANMARK under

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund Advokatfirmaet Drachmann Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster CVR-nr. 21 63 41 90 Telefon 54 84 50 50 Fax 54 84 50 99 www.drachmann.com J.nr.: JP-11856-36 Advokat (H), partner Jacob Ploug jp@drachmann.com

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet april 1957. Foreningen er tilsluttet forskellige

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

Vedtægter for Vejle BridgeCenter

Vedtægter for Vejle BridgeCenter Vedtægter for Vejle BridgeCenter 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle BridgeCenter og klubben er hjemmehørende i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 2. maj 2016. 2. Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklubben Aapakaaq. Dens hjemsted er Nuuk, Kommuneqarfik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Vandski Klub, i det følgende kaldet KHVK. Foreningen er medlem af Dansk Vandski Forbund. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011

VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011 VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011 1 VEDTÆGTER Navn hjemsted og formål 1 Forenings navn er Niverød Tennis forkortet til NT og i det følgende kaldt NT. Foreningens hjemsted er Fredensborg Kommune. 2

Læs mere

Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1968. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune.

Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1968. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. VEDTÆGTER: 1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1968. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at udvikle og

Læs mere

1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune.

1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at udvikle og fremme udøvelsen

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter. for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB

Vedtægter. for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB Vedtægter for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB STIFTET DEN 22. MARTS 1987 Vedtægter for NYSKOVENS SPORTSRIDEKLUB Stk.1 1. Klubbens navn er NYSKOVENS SPORTSRIDEKLUB, NSRK, og dens hjemsted er Solrød Kommune. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Formålsparagraf: Fagforeningens formål er i samvirke med Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning og Serviceforbundet at søge alle, der

Læs mere

Vedtægter for VIBORG ATLETIK- OG MOTION Stiftet 12. juli 1940. Navn og hjemsted 1.

Vedtægter for VIBORG ATLETIK- OG MOTION Stiftet 12. juli 1940. Navn og hjemsted 1. Vedtægter for VIBORG ATLETIK- OG MOTION Stiftet 12. juli 1940 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Viborg Atletik- og Motion (VAM) med hjemsted i Viborg Kommune. Foreningen er medlem af Dansk Atletik

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Rytterdamsparken. Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken.

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Rytterdamsparken. Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken. VEDTÆGTER For Grundejerforeningen Rytterdamsparken Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken. 1.2. Foreningens hjemsted er Brøndby Kommune og adressen er den til

Læs mere

Vedtægter for. Shotokan traditionel Karate Do Kyohan

Vedtægter for. Shotokan traditionel Karate Do Kyohan Vedtægter for Shotokan traditionel Karate Do Kyohan 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Shotokan traditionel Karate Do Kyohan. Klubben har hjemsted i Ishøj Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Fredensborg Golf Club

Vedtægter for Fredensborg Golf Club Vedtægter for Fredensborg Golf Club 1. Klubbens navn er Fredensborg Golf Club, og dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Klubbens formål er at skaffe sine medlemmer adgang til at spille på Fredensborg Golf

Læs mere

LOVE FOR MORSØ FIRMA OG FAMILIEIDRÆT VEDTAGET PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 29.MARTS 2012.

LOVE FOR MORSØ FIRMA OG FAMILIEIDRÆT VEDTAGET PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 29.MARTS 2012. LOVE FOR MORSØ FIRMA OG FAMILIEIDRÆT VEDTAGET PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 29.MARTS 2012. 1 FORENINGENS NAVN: Morsø Firma og Familieidræt FORENINGENS HJEMSTED Nykøbing Mors FORENINGENS SIGNATUR: M.F.S.

Læs mere

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål.

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål. LOVE for Helsingør Roklub Stiftet 1883 1 Klubbens navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Helsingør Roklub" og dens hjemsted er Helsingør. Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af rosporten

Læs mere

Vedtægter / klublove. For. Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685

Vedtægter / klublove. For. Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685 Vedtægter / klublove For Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685 1. Klubbens navn er Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. 3. Medlemskab af Dansk Ride Forbund Storkøbenhavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer 1 Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål 1 Klubbens navn er Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) stiftet den 26. Maj 1976. Klubbens hjemsted er Vestamager Idrætscenter,

Læs mere

Love for Badminton Sjælland

Love for Badminton Sjælland Love for Badminton Sjælland A. Badminton Sjælland 1 Navn m.m. 2 Formål 3 Indordning i andre forbund B. Klubber i BS 4 Optagelse 5 BS som vejleder for klubberne 6 og 7 Klubbernes forpligtelser, BS s og

Læs mere

Vedtægter Tankefuld Rideklub

Vedtægter Tankefuld Rideklub Vedtægter Tankefuld Rideklub 1. Navn: Tankefuld Rideklub Fork: TFR Klubbens hjemsted: Svendborg Kommune. 2. Klubbens formål er: - At skabe et miljø med fællesskab, frivillighed og passion for heste - At

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F.

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F. 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Løve/Høng Håndbold forkortet L/H, stiftet via en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Høng Gymnastikforening og Løve Idrætsforening. Stk. 2: Foreningens

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6 Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Bestyrelsen Side 1/6 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er: GLADSAXE FILM- & VIDEOKLUB (GFV) GFV's hjemmeside: www.gfv.dk. GFV har egen ungdomsafdeling Gladsaxe

Læs mere

Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Navn, formål og hjemsted... 3 2. Medlemsforhold.... 3 3. Kontingent... 4 4. Foreningens ledelse... 4 5. Generalforsamling...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Navn og Hjemsted: 1 Foreningens navn er Radio MS. Formål: Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er drift af netradioen og domænet RadioMS.dk. Netradioen skal virke som nyhedsformidler

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er at sikre de bedste muligheder for medlemmernes udøvelse af løb, cykling og triathlon, på såvel motionsplan som elite.

Stk. 1: Foreningens formål er at sikre de bedste muligheder for medlemmernes udøvelse af løb, cykling og triathlon, på såvel motionsplan som elite. Vedtægter for Farsø Tri & Trim Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 12. april 2015. 1. Foreningen navn og hjemsted: Stk. 1: Foreningens navn er FARSØ TRI & TRIM. Foreningen er stiftet 21. marts

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Bestyrelsens forlag til vedtægtsændringer for Antenneforeningen Aarhus. Generalforsamling: 20. marts 2012 5, 6, 7, 10

Bestyrelsens forlag til vedtægtsændringer for Antenneforeningen Aarhus. Generalforsamling: 20. marts 2012 5, 6, 7, 10 Bestyrelsens forlag til vedtægtsændringer for Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling: 20. marts 2012 5, 6, 7, 10 5 Nuværende formulering: 5 1) Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens

Læs mere

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Aarhus Aadal Golf Club. Herefter benævnt AAGC. 1.2 Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Brydehøjvej 35, 8462

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union Side nr.: 1 (6) Navn 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union 1 Unionens navn er Dansk Motorflyver Union (DMU). Hjemsted 2 Hjemstedet for Dansk Motorflyver Union er sammenfaldende med den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for Hedelands Motorklub

Vedtægter for Hedelands Motorklub Vedtægter for Hedelands Motorklub 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er: Hedelands Motorklub, herefter kaldet Klubben. 1.2 Klubbens hjemsted er Roskilde Kommune. 2 Formål12 2.1 Klubbens formål er: At

Læs mere

Ronetværkets organisation.

Ronetværkets organisation. VEDTÆGTER FOR RONETVÆRK KØBENHAVN. Navn og formål, ind- og udmeldelse. 1. Netværkets navn er "Ronetværk København". Enhver roklub under DFfR kan optages som medlem af ronetværket. Indmeldelse i og udmeldelse

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens navn er Esbjerg Tri & Multisport 1.2 Foreningen blev stiftet den 12. november 2005 og har hjemsted i Ny Esbjerg kommune. 2 Formål:

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club

Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club 1. Foreningens navn er B 52/Aalborg Fodbold Club. Foreningen er medlem af Jysk Boldspil Union under Dansk Boldspil Union under Dansk Idræts Forbund. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kerteminde Sejlklub.

Vedtægter for Kerteminde Sejlklub. Vedtægter for Kerteminde Sejlklub. 1. Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune 2.. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til sejlsporten og dens forsvarlige

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab (1.1) Klubbens navn er Blokhus Golf Klub (1.2) Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup (2.1) Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Optikerforeningen

Vedtægter for Optikerforeningen D.O. I \ Maj 2016 1.1 Vedtægter for Optikerforeningen 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Optikerforeningen". Foreningens hjemsted er administrationskontorets adresse. 2 FORMÅL Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Privatskoleforening, og den har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningen har til formål

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Rulleskøjte Union

Vedtægter for Danmarks Rulleskøjte Union Vedtægter for Danmarks Rulleskøjte Union 1 Navn 1.1. Danmarks Rulleskøjte Union (DRsU) er en sammenslutning af danske amatør-idrætsforeninger og klubber, der dyrker rulleskøjtesport. 2 Formål 2.1. DRsU

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Afdelingens navn er Herlev Basketball og har hjemsted i Herlev.

Afdelingens navn er Herlev Basketball og har hjemsted i Herlev. 1 Afdelingens navn, hjemsted og formål Afdelingens navn er Herlev Basketball og har hjemsted i Herlev. Foreningens formål er at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille basketball, og for at

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK 2015 1 Klubbens navn er Ringkøbing og Omegns Rideklub, forkortet ROK. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune. Klubben er stiftet 1965 og fusioneret

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter. for. Faglig Puls

Vedtægter. for. Faglig Puls Vedtægter for Faglig Puls 2014 VEDTÆGTER FOR AFDELINGEN Navn Afdelingens navn er: Faglig Puls under Faglig Puls landssammenslutning og tilsluttet Serviceforbundet. Faglig Puls har hjemsted i Hovedstadsområdet.

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK)

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Indhold: 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskab af organisationer 4. Optagelse og ansvar som medlem 5. Udmeldelse og eksklusion 6. Kontingent og indskud 7.

Læs mere

BILAG A. Regler for. generalforsamlingens. indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse:

BILAG A. Regler for. generalforsamlingens. indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse: BILAG A Regler for generalforsamlingens indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse: Indkaldelse... 1 Deltagere... 2 Åbning af generalforsamlingen... 3 Protokol... 4 Dirigent... 5 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Vedtaget på generalforsamligen 07.05.2013 Psykiatriforeningernes Fællesråd er oprettet den 26. april 2006 under navnet: Fællesrådet

Læs mere

Silkeborg Lærerforening

Silkeborg Lærerforening Silkeborg Lærerforening Vedtægter for Silkeborg Lærerforening Danmarks Lærerforenings kreds 132 1. Navn Kredsens navn er Silkeborg Lærerforening. Den udgør kreds 132 af Danmarks Lærerforening og omfatter

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 21 juni klokken 19.13

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 21 juni klokken 19.13 Dagsorden Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 21 juni klokken 19.13 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af vedtægtsændringer (vedlagt og fremhævet) 4. Valg af nyt bestyrelsesmedlem

Læs mere

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005.

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Vedtægter for RAA billardklub pr. 23. april 2013. 1 Navn og hjemsted. Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Foreningen er tilsluttet Den Danske

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Herlev Håndbryggerlaug Gældende fra 27. oktober 2015.

Vedtægter for Herlev Håndbryggerlaug Gældende fra 27. oktober 2015. Vedtægter for Herlev Håndbryggerlaug Gældende fra 27. oktober 2015. (1.1) Foreningens navn er Herlev Håndbryggerlaug. 1. Navn og hjemsted. (1.2) Foreningens hjemsted er på Herlev Byskole, afdeling ELV,

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE 1 Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er Nørresundby Sejlklub, forkortet til N.S.S.. Klubstanderen er et blåt anker på hvid bund med bogstaverne N.S.S. Hjemsted er Aalborg

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere