Betænkning afgiven af den i Henhold til Lov Nr. 294 af 30. september 1916 nedsatte Rigsdagskommission angående de dansk vestindiske Øer. s.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning afgiven af den i Henhold til Lov Nr. 294 af 30. september 1916 nedsatte Rigsdagskommission angående de dansk vestindiske Øer. s."

Transkript

1 Konvention mellem Hans Majestæt Kongen af Danmark og de amerikanske Forenede Stater angående Overdragelsen af Øerne St. Thomas, St. Jan og St. Croix i Vestindien. Betænkning afgiven af den i Henhold til Lov Nr. 294 af 30. september 1916 nedsatte Rigsdagskommission angående de dansk vestindiske Øer. s Da Hans Majestæt Kongen af Danmark og de amerikanske Forenede Stater ønsker at befæste det gode Forhold, der består imellem dem, har de i den Anledning udnævnt til deres Befuldmægtigede: Hans Majestæt Kongen af Danmark: Hr. Constantin Brun, Hans Majestæts overordentlige Gesandt og befuldmægtigede Minister i Washington, og Præsidenten for de Forenede Stater: Hr. Robert Lansing, de Forenede Staters Statssekretær, hvilke efter gensidigt at have fremvist deres Fuldmagt, der befandtes i behørig Form, er komne overens om følgende Artikler : Artikel 1. Hans Majestæt Kongen af Danmark overdrager ved denne Konvention til de Forenede Stater ethvert Territorium, Besiddelse og Højhedsret, som Danmark besidder, opretholder eller gør Krav på i Vestindien, bestående af Øerne St. Thomas, St. Jan og St. Croix tilligemed de tilliggende Øer og Klipper. Denne Overdragelse indbefatter Ejendomsretten til alle offentlige, Regeringen eller Kronen tilhørende Landstrækninger, offentlige Bygninger, Værfter, Havne, Rede, Fæstningsværker, Kaserner, offentlige Midler, Rettigheder, Friheder, Privilegier, og enhver anden offentlig Ejendom af en hvilken som helst Art eller Beskrivelse, som nu tilhører Danmark, tilligemed alle dertil hørende Appertinentier. I denne Overdragelse skal også være indbefattet alle offentlige Arkiver, Protokoller, Papirer eller Dokumenter, som vedrører Overdragelsen eller de Rettigheder og den Ejendom, som tilhører de overdragne Øers Indbyggere, og som nu måtte befinde sig enten på de overdragne Øer eller i Danmark. Disse Arkiver og Protokoller skal omhyggelig opbevares, og bekræftede Genparter deraf, som måtte blive forlangt, skal til enhver Tid gives til de Forenede Staters Regering eller til den danske Regering, efter de fureliggende Omstændigheder, eller til sådanne behørig bemyndigede Personer, som måtte begære samme. Artikel 2. som helst Forbehold, Privilegier, Friheder, Indrømmelser eller Besiddelsesrettigheder, som måtte tilhøre nogen Danmark garanterer, at den Overdragelse, som finder Sted ved den foregående Artikel, er fri og ubehæftet af hvilke Regering-, Korporation, Syndikat eller privat Person, undtagen for så vidt det heri er omtalt. Men man er enig om, at denne Overdragelse ikke i nogen Henseende skal komme private Rettigheder til Skade, som ifølge Loven er forbundet med den fredelige Besiddelse af Ejendom af enhver Art, som tilkommer private Personer af hvilken som helst Nationalitet, Kommuner, offentlige eller private Etablissementer, kirkelige eller borgerlige Korporationer eller nogen anden Sammenslutning, som ifølge Loven er beføjet til at erhverve og besidde Ejendom på de overdragne Øer. 1

2 De Menigheder, som hører til den danske Folkekirke, skal vedblive at have den uforstyrrede Brug af de Kirker, som nu benyttes af dem, tillige med de dertil hørende Præsteboliger og andet tilhørende, herunder de til Kirkerne henlagte Kapitaler. Artikel 3. Man er dog særlig kommet overens om, at: 1) Våben og Militærbeholdninger, som befinder sig på Øerne på Tidspunktet for Overdragelsen, og som tilhører den danske Regering, skal forblive denne Regerings Ejendom, og skal, så snart Omstændighederne tillader det, bortfjernes af denne, medmindre de eller Dele deraf, skulde blive købt af de Forenede Staters Regering, hvorved dog er underforstået, at Flag og Faner, Uniformer og sådanne Våben eller Militærgenstande, der er mærkede som den danske Regerings Ejendom, ikke skal være indbefattet i en sådan Erhvervelse. 2) Løsøre, særlig Sølvtøj og Malerier, som måtte findes i Guvernementsbygningerne på de overdragne Øer, og som tilhører den danske Regering, skal forblive denne Regerings Ejendom og skal, så snart Omstændighederne tillader det, bortfjernes af denne. 3) Pengekrav., som nu haves af Danmark mod de overdragne Øers Kolonialkasser, er fuldstændig ophørt som Følge af denne Overdragelse, og de Forenede Stater påtager sig intet som helst Ansvar for eller i Forbindelse med samme Pengekrav. Herfra undtages dog det Beløb, som den danske Statskasse måtte have til gode i Mellemregning med de vestindiske Kolonialkasser i Henhold til den i Anledning af Øernes Afståelse stedfindende Opgørelse. Skulde omvendt Mellemregnings forhold et give de vestindiske Kolonialkasser et Tilgodehavende hos den danske Statskasse, har denne at tilsvare Kolonialkasserne dette. 4) De Forenede Stater vil opretholde de efterfølgende af den danske Regering givne Tilsagn, Koncessioner og Bevillinger, overensstemmende med de "Vilkår, under hvilke de er givne: a. Finansministeriets Tilsagn i Skrivelse af 18. Januar 1913 og 16. April 1913; til Aktieselskabet»Det vestindiske Kompagni«angående Tilladelse til at inddæmme, tørlægge, uddybe og udnytte visse Arealer i St. Thomas Havn samt Fortrinsret med Hensyn til kommercielle, industrielle eller Skibsfartsanlæg i St. Thomas Havn; b. Overenskomst af 10. og 14. August 1914 mellem Kommunen St. Thomas og St. Jan og Aktieselskabet»Det vestindiske Kompagni«angående Byen Charlotte Amalies Forsyning med elektrisk Belysning; c. Koncession af 12. Marts 1897 for»the Floating Dock Company of St. Thomas Ltd.«, senere overgået til»the St. Thomas Engineering and Coaling Company Ltd.«vedrørende en Flydedok i St. Thomas Havn, ved hvilken Koncession Opretholdelse, Udvidelse og Forandring af den da eksisterende Ophalingsbedding er forbeholdt; d. Kongelig Anordning No. 79 af 30. November 1914 om Tilskud fra St. Thomas og St. Croix Kolonialkasser til»the West India and Panama Telegraph Company Ltd.«e. Koncession af 3. November 1906 til cand. polyt. K. B. Hey på Anlæg og Drift af Telefoner på St. Thomas, hvilken Koncession senere er overgået til Aktieselskabet»St. Thomas Telefonselskab«f. Bevilling af 28. Februar 1913 til St. Croix Kommune til Anlæg og Drift af Telefoner på St. Croix; g. Koncession af 16. Juli 1915 til Diplomingeniør Ejnar Svendsen på Oprettelse og Drift af et Elektricitetsværk i Byen Christianssted på St. Croix; 2

3 h.. Koncession af 20. Juni 1904 på Oprettelse af en dansk vestindisk Seddelbank. Banken har for et Tidsrum af 30 År Eneret på de dansk vestindiske Øer til at udstede Sedler mod af sit Årsoverskud at betale 10 Procent i Afgift til den danske Statskasse; i. Garanti i Henhold til den danske Lov om Tillægsbevilling for Finansåret vedrørende St. Thomas Havneråds 4 Procent Lån af ) Ethvert Beløb, som skyldes til den danske Statskasse af Privatpersoner på den Dag, da Udvekslingen af Ratifikationerne finder Sted, bevares og indbefattes ikke ved denne Overdragelse, og for så vidt den danske Regering på denne Dag besidder fast Ejendom, som er overtaget af den danske Statskasse for Beløb, som skyldes af Privatpersoner, skal sådan Ejendom ikke indbefattes under denne Overdragelse, men den danske Regering vil have at sælge eller råde over sådan Ejendom og fjerne dens Udbytte indenfor 2 År fra Datoen for Udvekslingen af Ratifikationerne af denne Konvention, således at de Forenede Staters Regering er beføjet til at sælge ved offentlig Auktion, for den danske Regerings Regning, enhver Del af sådan Ejendom, som måtte være forblevet usolgt ved Udløbet af den nævnte Frist af to År. 6) Kolonialkasserne skal vedblive at betale de årlige Understøttelser, der nu gives til tidligere afskedigede Tjenestemænd, som var ansatte på Øerne, men ikke havde kongelig Udnævnelse, medmindre disse Understøttelser hidtil er udredede i Danmark. Artikel 4. Den danske Regering skal så snart som muligt udnævne en Befuldmægtiget eller flere Befuldmægtigede i det Øjemed formelt at overlevere til en lignende Befuldmægtiget eller Befuldmægtigede, som er udnævnte på de Forenede Staters Vegne, Territorium, Højhedsret, Ejendomsret og Appertinentier, som herved overdrages, og til at foretage enhver anden Handling, som i denne Henseende måtte være nødvendig. Formel Overlevering af det overdragne Territorium og Ejendom skal finde Sted umiddelbart efter, at de Forenede Stater har betalt det i denne Konvention stipulerede Pengebeløb; men Overdragelsen med Ret til umiddelbar Besiddelsestagelse skal ikke desmindre anses at være fuldstændig ved Udvekslingen af Ratifikationerne til denne Konvention uden sådan formel Overlevering. Alle danske Land- eller Sømilitære Styrker, som måtte befinde sig på de overdragne Øer, skal trækkes tilbage, så snart dette lader sig gøre efter den formelle Overlevering, idet man dog er enig om, at dersom de Personer, som udgør sådanne Styrker, efter at have afsluttet deres danske Tjeneste, ikke ønsker at forlade Øerne, skal det være dem tilladt at forblive der som Civilpersoner. Artikel 5. Som fuldt Vederlag for den ved denne Konvention skete Overdragelse går de Forenede Stater ind på at betale, inden 90 Dage fra Datoen for Udvekslingen af Ratifikationerne af denne Konvention, i Staden Washington til Hans Majestæt Kongen af Danmarks diplomatiske Repræsentant eller anden Befuldmægtiget, som er behørig bemyndiget til at modtage Pengene, en Sum af 25 Millioner Dollars i de Forenede Staters Guldmønt. Artikel 6. De danske Statsborgere, der bebor de nævnte Øer, kan efter eget Valg blive boende eller flytte derfra, idet de i det ene som i det andet Tilfælde bevarer alle deres Ejendomsrettigheder, deri indbefattet Retten til at sælge eller råde over sådan Ejendom eller Udbyttet deraf; i Tilfælde af, at de forbliver på Øerne, skal de, ind, til anderledes bestemmes, vedblive at nyde alle private Rettigheder, 3

4 kommunale og religiøse Friheder, som er dem tilståede ved de nu gældende Love. Ifald de nuværende Love forandres, skal de ikke derved bringes i en ugunstigere Stilling i Henseende til de ovenomtalte Rettigheder og Friheder, end de nu nyder. De, som forbliver på Øerne, har Ret til at bevare deres Statsborgerforhold til Danmark ved, inden et år fra Dagen for Udvekslingen af denne Konventions Ratifikationer, til en»court of Record«at afgive en Erklæring om, at de ønsker at bevare sådant Statsborgerforhold, i Mangel af hvilken Erklæring de skal anses for at have givet Afkald derpå og at have valgt at træde i undersåtligt Forhold til de Forenede Stater; for Børn under 18 år kan den nævnte Erklæring afgives af Forældre eller Værge. Sådant Valg af dansk Statsborgerforhold skal dog ikke efter Udløbet af ovennævnte Frist af et år være til Hinder for, at de giver Afkald på deres bevarede Statsborgerforhold til Danmark og vælger at træde i statsborgerligt Forhold til de Forenede Stater og optages i disses Nationalitet på de Betingelser, som overensstemmende med de Forenede Staters Love måtte blive foreskrevne for andre Beboere af Øerne. Øernes Indbyggeres borgerlige Rettigheder og politiske Vilkår skal bestemmes af Kongressen, i Overensstemmelse med de i nærværende Konvention indeholdte Bestemmelser. Danske Statsborgere, der ikke er bosatte på Øerne, men på Overdragelsestiden ejer Ejendom dér, skal bevare deres Ejendomsrettigheder, deri indbefattet Retten til at sælge eller råde over disse Ejendomme, idet de i så Henseende er stillede på samme Fod som de danske Statsborgere, der bor på Øerne og bliver dér eller flytter derfra, om hvem denne Artikels første Del handler. Artikel 7. Danske Undersåtter, som bor på Øerne, skal såvel i civile som i kriminelle Sager være undergivet Øernes Domstoles Jurisdiktion i Overensstemmelse med de for samme gældende almindelige Love; og de skal have Ret til at give Møde for disse Domstole og forfølge den samme Fremgangsmåde for dem som Borgere af det Land, til hvilket Domstolene hører. Artikel 8. Retssager, som på Tidspunktet for den formelle Overlevering verserer på de overdragne Øer, skal føres til Afslutning i Overensstemmelse med følgende Regler: 1) Domme, som er afsagt enten i civile Retssager mellem private Personer eller i kriminelle Sager før det ommeldte Tidspunkt, og med Hensyn til hvilke der ikke består Adgang til Appel eller Revision efter dansk Ret, skal anses for at være endelige og skal uden fornyet Prøvelse af nogen Art eksekveres på behørig Måde af den kompetente Myndighed i de Territorier, i hvilke sådanne Domme skal udføres. Dersom i en kriminel Sag en Strafart er idømt, som efter nye Bestemmelser ikke mere anvendes på de overdragne Øer efter Overleveringen, skal den nærmest tilsvarende Straf bringes til Anvendelse. 2) Civile og kriminelle Sager i første Instans, som ved det omhandlede Tidspunkt endnu ikke er optagne til Doms, fortsættes for de Domstole og efter den Ret, som gælder på de overdragne Øer efter Overleveringen. 3) Civile og kriminelle Sager, som på det omhandlede Tidspunkt verserer for den danske Overret eller Højesteret, skal fortsættes for de danske Domstole efter den hidtil gældende Ret, indtil endelig Dom er afsagt. Eksekution af Dommen skal finde Sted i behørig Form af den kompetente Myndighed i de Territorier, i hvilke sådanne Domme skal udføres. Artikel 9. Forfatter- og Patentrettigheder, som på det Tidspunkt, da Ratifikationerne af denne Konvention bliver udvekslet, er erhvervet af danske Undersåtter på de overdragne Øer, skal vedblivende respekteres. 4

5 Artikel 10. Traktater, Konventioner samt alle andre internationale Aftaler af enhver Art, som er i Kraft mellem Danmark og de Forenede Stater, udvides eo ipso, i Mangel af anden Bestemmelse, til også at gælde de overdragne Øer. Artikel 11. Såfremt der mellem de Høje kontraherende Parter måtte opstå Meningsforskelligheder om Fortolkningen eller Anvendelsen af nærværende Konvention, og de ikke kan udjævnes gennem diplomatiske Forhandlinger, skal de undergives Voldgift ved den stående Voldgiftsdomstol i Haag. Artikel 12. Ratifikationsinstrumenterne af denne Konvention skal udveksles i Washington så snart som muligt, efter at den er blevet ratificeret af begge de Høje Kontraherende Parter i Overensstemmelse med deres respektive Fremgangsmåder. Til Bekræftelse derpå har de respektive Befuldmægtigede undertegnet og med deres Segl forsynet denne Konvention, som er affattet i det danske og i det engelske Sprog. Sket i New York den fjerde Dag af August, Nitten Hundrede og Seksten. (undert.) C. Brun. (L. S.) (undert.) Robert Lansing. (L. S.) 5

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ændret ved 11. og 14. tillægsprotokol med tillægsprotokollerne 1, 4, 6, 7, 12 og 13 Konventionsteksten omfatter de

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention P a g e 1 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Præambel De underskrivende regeringer, der er medlemmer af Europarådet; i betragtning af, at De forenede nationers Plenarforsamling den 10. december

Læs mere

BETÆNKNING EN LOVGIVNING OM REGISTRERING AF RETTIGHEDER OVER LUFTFARTØJER. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

BETÆNKNING EN LOVGIVNING OM REGISTRERING AF RETTIGHEDER OVER LUFTFARTØJER. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K BETÆNKNING ANGÅENDE EN LOVGIVNING OM REGISTRERING AF RETTIGHEDER OVER LUFTFARTØJER AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 13. JUNI 1950 NEDSATTE UDVALG Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12

Læs mere

Bekendtgørelse af søloven

Bekendtgørelse af søloven Bekendtgørelse af søloven Herved bekendtgøres søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 20. januar 1998 med de ændringer, der følger af bekendtgørelse nr. 206 af 3. april 1998, lov nr. 900 og nr. 901 af

Læs mere

KUNDGØRELSE OG OPFYLDELSE AF TRAKTATER

KUNDGØRELSE OG OPFYLDELSE AF TRAKTATER BETÆNKNING OM KUNDGØRELSE OG OPFYLDELSE AF TRAKTATER Afgivet af det af justitsministeriet den 22. marts 1965 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 682 KØBENHAVN 197.3 ISBN 87 503 1373 4 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI,

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 172 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager I ønsket om at tilslutte sig bestræbelserne

Læs mere

BETÆNKNING om medlemskab af folkekirken under midlertidigt ophold i udlandet. Afgivet af det af kirkeministeriet den 28. juni 1985 nedsatte udvalg

BETÆNKNING om medlemskab af folkekirken under midlertidigt ophold i udlandet. Afgivet af det af kirkeministeriet den 28. juni 1985 nedsatte udvalg BETÆNKNING om medlemskab af folkekirken under midlertidigt ophold i udlandet Afgivet af det af kirkeministeriet den 28. juni 1985 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 1083 KØBENHAVN 1986 trykt på genbrugspapir

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1)

Bekendtgørelse af varemærkeloven 1) LBK nr 90 af 28/01/2009 Gældende (Varemærkeloven) Offentliggørelsesdato: 10-02-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Registrering

Læs mere

Side 1 af 10 Danmarks regering sammen med Færøernes landsstyre og Grønlands landsstyre samt regeringerne i Finland, Island, Norge og Sverige, der ønsker at indgå en overenskomst om bistand i skattesager,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 01.09.2001 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING(EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1)

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Ved kgl. resolution af 24. november 1972 har Danmark ratificeret den i New York

Læs mere

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde,

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER De stater, som er parter i denne konvention, og som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, som mener,

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

EN NY DANSK LOV OM VAREMÆRKER

EN NY DANSK LOV OM VAREMÆRKER BETÆNKNING VEDRØRENDE EN NY DANSK LOV OM VAREMÆRKER Udarbejdet af den af handelsministeriet under 8. december 1949 nedsatte kommission i samarbejde med tilsvarende finske, norske og svenske kommissioner

Læs mere

Få papir på hinanden, når du låner penge ud

Få papir på hinanden, når du låner penge ud Få papir på hinanden, når du låner penge ud Hvordan gør du, hvis du gerne vil låne penge til en kammerat eller en anden nærtstående person? Se hvordan du formulerer dig på skrift for at sikre dig bedst

Læs mere

Bekendtgørelse af Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (* 1)

Bekendtgørelse af Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (* 1) Bekendtgørelse af Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (* 1) BKI nr 110 af 21/11/1991 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 131/24 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 392/2009 af 23. april 2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer

Læs mere

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 MULTILATERAL AFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER, REPUBLIKKEN ALBANIEN, BOSNIEN-HERCEGOVINA,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege

Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Egeskoven. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune. Formål. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere