Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad"

Transkript

1 Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit lån forudsætter, at gælden udgør 80 pct. eller mindre af boligens værdi. I analysen ses der nærmere på den gruppe af husholdninger, der løber tør for afdragsfrihed på hele eller dele af realkreditlånet, og som har en gæld, der udgør mere end 80 pct. af boligværdien det vil sige de husholdninger, der ikke kan omlægge hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit lån. Resultaterne peger på, at langt de fleste husholdninger i denne gruppe vil kunne klare at påbegynde afdrag på deres realkreditgæld. Samlet set over perioden 2013 til 2019 vil 80 pct. af disse husholdninger fortsat bruge mindre end halvdelen af deres indkomst efter skat på servicering af den samlede gæld, også hvis der påbegyndes afdrag. I 2013 vil der være cirka 300 husholdninger, der kommer til at bruge mere end halvdelen af deres disponible indkomst på at servicere deres samlede gæld, hvis de påbegynder afdrag. I 2019, hvor der kommer flest til, stiger dette antal med knap 7.000, hvis det antages, at boligpriserne er uændrede. Disse husholdninger har realkreditgæld for omkring 15 mia. kr. Det svarer til 1,1 pct. af realkreditgælden i ejerboliger og fritidshuse. Skulle boligpriserne stige med fx 1,5 pct. om året, dvs. omtrent i takt med forbrugerprisudviklingen, i perioden frem mod 2019, vil der være omkring i stedet for husholdninger med en belåningsgrad over 80 pct. i 2019, der løber tør for afdragsfrihed, og som skal bruge halvdelen eller mere af deres indkomst efter skat på at servicere deres samlede gæld, hvis de påbegynder afdrag. I vurderingen af udløb af afdragsfrihed skal man også have med i overvejelserne, at en familie, der optog et afdragsfrit lån med etårig rentetilpasning i 2006 havde en rente på 4 pct. I dag har de en rente på 0,4 pct. På et real- Side 1 af 14

2 kreditlån på eksempelvis 1,2 mio. kr. betyder det, at rentebetalingen (inklusive bidrag og efter skat) er faldet fra kr. årligt i 2006 til omkring kr. i Det har givet familien en rentebesparelse på omkring omkring årligt i forhold til udgangspunktet. Alt i alt er det derfor vurderingen, at udløbet af afdragsfrihed vil være til at håndtere for boligmarkedet. Omfanget af afdragsfrie lån blandt de danske husholdninger udgør dog aktuelt 56 pct. af realkreditgælden, og er således blevet for stort. Der er behov for at få nedbragt dette omfang i de kommende år. Regeringen har taget initiativ til, at boligkøbere, hvis økonomi ikke er tilstrækkeligt velfunderet, ikke får udstedt de mest risikable lån. Pr. 1. maj 2013 indfører regeringen regler om, at penge- og realkreditinstitutter kun kan tilbyde realkreditlån med afdragsfrihed og/eller variabel rente til huskøbere, som ville kunne finansiere deres bolig med et lån med afdrag og fast rente. Kreditvurderingen af kunden sker efter det pågældende instituts sædvanlige kreditpolitik. Fra 1. juli indføres risikomærkning af lån, så låntagerne præcist ved, hvilke risici der er forbundet med et givent lån. Realkreditsektoren har samtidig taget en række initiativer, der trækker i retning af, at boligfinansieringen på sigt bliver mere stabil. Der er således i dele af sektoren gennemført såkaldt tolags-belåning, hvor de yderste 20 procentpoint af realkreditbelåningen ikke kan belånes med et afdragsfrit lån. Herudover har nogle institutter blandt andet indført differentierede bidragssatser afhængigt af lånetype, således at afdragsfrie lån har højere bidragssatser end lån med afdrag. Side 2 af 14

3 Udløb af afdragsfrihed ved uændrede boligpriser Realkreditlån med mulighed for en periode på op til 10 år med afdragsfrihed blev indført i oktober Husholdninger, der i 2003 eller i 2004 optog et afdragsfrit lån, og som uafbrudt har haft afdragsfrihed på lånet, løber tør for afdragsfrihed i henholdsvis 2013 og Omkring husholdninger havde ved udgangen af 2011 et afdragsfrit lån. Omkring af disse husholdninger skal starte med at afdrage på (evt. kun en del af) deres realkreditlån i 2013, medmindre de optager et nyt afdragsfrit realkreditlån. For 2014 er tallet husholdninger, jf. figur 1. Ser man på antallet af husholdninger, der har afdragsfrihed på 100 pct. af realkreditgælden, er der omkring husholdninger, hvor afdragsfriheden udløber i 2013 og godt husholdninger i Figur 1 Antal husholdninger med udløb af afdragsfrihed efter udløbsår husholdninger med afdragsfrihed på hele realkreditgælden alle husholdninger med afdragsfrie lån Anm.: Antallet af husholdninger er opgjort på baggrund af realkreditdata fra ultimo 2011 og befolkningsstatistik for Ultimo 2011 var der omkring husholdninger med et eller flere afdragsfrie lån.. Side 3 af 14

4 Ved udløb af afdragsfrihed er det, under gældende regler, muligt at omlægge til et nyt afdragsfrit realkreditlån, hvis lånets størrelse udgør 80 pct. eller mindre af boligens værdi (belåningsgrad mindre end 80 pct.). Hvis lånets størrelse overstiger 80 pct. af boligens værdi, kan der kun omlægges et nyt afdragsfrit lån for de inderste 80 pct. af lånet. Resten af lånet skal finansieres ved fx optagelse af et banklån. Alternativt er det muligt at omlægge til et nyt realkreditlån med afdrag svarende til hele lånets størrelse. Desuden er det også en mulighed at påbegynde afdrag på det eksisterende lån, når afdragsfriheden udløber. Endelig har realkreditinstituttet i de tilfælde, hvor låntagers økonomi ikke muliggør afdrag, mulighed for at tilbyde fuld omlægning til et nyt afdragsfrit lån som en tabsbegrænsende foranstaltning. I en sådan situation vil der være tale om en såkaldt objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) på engagementet, hvilket fører til, at realkreditinstituttet skal foretage en solvensreservation på engagementet og muligvis en nedskrivning. Af de husholdninger, der løber tør for afdragsfrihed i 2013, har husholdninger en belåningsgrad større end 80 pct. Tallet stiger med husholdninger i 2014 forudsat uændrede boligpriser, jf. figur 2. Det svarer til henholdsvis 0,1 pct. og 0,7 pct. af de omkring 1,1 mio. husholdninger med realkreditlån. Det er alene på den baggrund vurderingen, at udløb af afdragsfrihed vil være til at håndtere for realkreditsektoren og for boligmarkedet i de kommende år - også selvom boligpriserne skulle forblive uændrede eller falde lidt de kommende år. I 2017, der er tiåret for toppen i boligpriserne i nullerne, stiger antallet af husholdninger, der løber tør for afdragsfrihed og samtidig har en belåningsgrad over 80 pct., til husholdninger (ved uændrede ejendomsværdier). Det svarer til omkring 3 pct. af husholdningerne med realkreditlån. Antallet er lidt mindre i 2018 men stiger til i Den store stigning i 2019 kan blandt andet skyldes, at en del husholdninger i 2009 omlagde de- Side 4 af 14

5 res realkreditlån fra at være med afdrag til at være uden afdrag som en reaktion på krisen, fx tab af job eller indkomst. I 2019 svarer antallet af husholdninger med udløb af afdragsfrihed, der samtidig har en belåningsgrad over 80 pct., til omkring 5 pct. af husholdingerne med realkreditlån. Figur 2 Antal husholdninger med udløb af afdragsfrihed efter belåningsgrad og udløbsår ved uændrede ejendomspriser Antal husholdninger, LTV < 60 pct. 60 pct.< LTV< 80 pct. LTV > 80 pct Anm.: Belåningsgraden er opgjort på familieniveau ultimo 2011, så den udtrykker familiens samlede realkreditgæld i forhold til familiens samlede ejendomsaktiver. Opgørelsen i figuren giver et lidt for lavt skøn i den forstand, at der ikke er taget højde for, at fritidsboliger kun kan belånes med 60 pct. realkredit mod 80 pct. for ejerboliger. Husholdninger, der løber tør for afdragsfrihed, og hvor realkreditgælden overstiger 80 pct. af boligens værdi, dvs. belåningsgraden er større end 80 pct., vil umiddelbart ikke kunne optage et nyt afdragsfrit lån svarende til hele gælden, når afdragsfriheden udløber. I det følgende ses der på disse husholdningers forhold mellem ydelsen på samlet gæld (realkreditlån plus anden gæld) 1 og disponibel indkomst den såkaldte gældsserviceringsbrøk under antagelse af, at husholdningerne starter med at afdrage på realkre- 1 I beregningerne er det antaget, at anden gæld afdrages over 20 år som et annuitetslån (for yderligere detaljer, se Erhvervs- og Vækstministeriet (2013): Gældsudgifter i husholdninger med realkreditlån). Side 5 af 14

6 ditgælden over 30 år, når den afdragsfri periode udløber. Beregningerne er således lavet under forudsætning af, at husholdninger med en belåningsgrad over 80 pct. vælger at omlægge til et 30-årigt annuitetslån. Denne mulighed følger af Lov om realkreditlån og realkreditobligationer. Det er rimeligt at antage, at husholdninger vil vælge denne løsning, hvis de er økonomisk trængte. Boks 1. Anvendte data og forudsætninger for beregningerne De anvendte data om realkreditlån er individdata indberettet af realkreditinstitutterne (Realkredit Danmark, Nykredit, Totalkredit, Nordea Kredit, BRF Kredit og DLR Kredit). De anvendte realkreditdata i denne analyse er opgjort pr. 31. december Til beregning af husholdningernes gældsserviceringsbrøk anvendes desuden data om husholdningernes indkomster og anden gæld end realkreditgæld fra Danmarks Statistik for 2010, der er det seneste tilgængelige år. Husholdningerne er dannet på baggrund af befolkningsdata for 2011 fra Danmarks Statistik. I beregningerne af husholdningernes gældsserviceringsbrøk, er det forudsat, at indkomsterne er uændrede i forhold til ultimo 2010, og at renten er uændret i forhold til niveauet ultimo Husholdningerne er med andre ord blevet tildelt den rente, de havde ultimo Antagelsen om uændrede indkomster trækker i retning af, at husholdningernes gældsserviceringsbrøk overvurderes, hvorimod antagelsen om uændrede renter trækker i modsat retning, når man ser frem mod En konjunkturforbedring med stigende indkomster vil normalt være ledsaget af stigende renter. Hvor stor en del af en husholdnings disponible indkomst, der kan bruges på at servicere samlet gæld, er individuelt. Men bruger en husholdning mere end halvdelen af sin disponible indkomst på at servicere gæld har man sat sig relativt hårdt, jf. boks 2. Det gælder særligt, når det aktuelt lave renteniveau tages i betragtning. Boks 2. Gældsserviceringsbrøk Bank of Canada (2010) har lavet en undersøgelse af canadiske husholdningers gældsserviceringsforhold på baggrund af survey-data Datamaterialet indeholder ikke oplysninger om disponibel indkomst, hvorfor gældsserveringsbrøken er opgjort på bruttoindkomster. I undersøgelsen er anvendt en grænse på 40 pct. af bruttoindkomsten for, hvornår en husholdning er økonomisk udsat. Side 6 af 14

7 Hanna et al. (2012) har ligeledes lavet en undersøgelse på baggrund af data fra U.S Survey of Consumer Finances. I denne analyse anvendes ligeledes bruttoindkomster, da datamaterialet ikke indeholder data om disponible indkomster. I denne undersøgelse anvendes ligeledes en grænse på 40 pct. af bruttoindkomsten. Aktuelle data for Danmark giver mulighed for at anvende disponible indkomster, hvilket giver et mere retvisende billede. Det betyder imidlertid også, at grænsen skal sættes højere end ved anvendelse af bruttoindkomster. På den baggrund er grænsen sat ved 50 pct. Det skal dog understreges, at en gældsserviceringsbrøk på 50 pct. ikke nødvendigvis udgør et problem for alle husholdninger. I Erhvervs- og Vækstministeriets analyse fra januar 2013 af husholdningernes rentefølsomhed anvendtes ligeledes en grænse for gældsserviceringsbrøken på 50 pct. Analysen peger på, at 95 pct. fraktil-husholdningen har en gældserviceringsbrøk på omkring 50 pct., når der regnes med disponible indkomster og omkring 36 pct., når der regnes på bruttoindkomster. Det betyder, at 95 pct. af husholdningerne anvender under 50 pct. af deres disponible indkomst på at servicere deres samlede gæld. De 5 pct. af husholdningerne, der bruger halvdelen eller mere af deres disponible indkomst på at servicere gæld har realkreditgæld for 114 mia. kr., svarende til 9 pct. af realkreditgælden i ejerboliger og fritidshuse. Tallet skal ses i sammenhæng med, at restanceprocenten for de danske husholdninger er lav. De seneste tal for restanceprocenten viser, at 0,3 procent af de samlede ydelser ikke var betalt 3½ måned efter terminen. For at sætte tallet yderligere i perspektiv kan man sammenligne med Nationalbankens analyse af husholdningerne i Kvartalsoversigt, 4. kvartal Som udtryk for husholdningernes økonomiske situation bruger Nationalbanken den såkaldte Økonomiske Marginal. Den økonomiske marginal er defineret som det beløb, familien har tilovers, når den har betalt for bolig, andre faste udgifter og generelle leveomkostninger svarende til standardiserede budgetter for forskellige familietyper. Overstiger den disponible indkomst ikke summen af disse udgiftsposter, er den økonomiske marginal negativ, og familiens løbende indtægter må anses for utilstrækkelige. Nationalbanken opererer med to budgetter for husholdningerne: et gennemsnitsbudget, der reflekterer en gennemsnitlig families forbrugsmønster, og et skrabet budget, der reflekterer forbruget for husholdningerne i den nederste indkomstgruppe. Ved det skrabede budget finder Nationalbanken, at omkring husholdninger har negativ økonomisk marginal. I Erhvervs- og Vækstministeriets analyse fra januar 2013 har husholdninger til sammenligning en gældsserviceringsbrøk på 50 pct. eller derover. Forskellen skyldes blandt andet, at man ikke nødvendigvis har en negativ økonomisk marginal, selvom man bruger halvdelen eller mere af sin disponible indkomst på at servicere sin samlede gæld. Det understreger pointen om, at det ikke nødvendigvis er et problem at bruge halvdelen eller mere af sin indkomst på at servicere gæld. Af de husholdninger med en belåningsgrad større end 80 pct., der løber tør for afdragsfrihed i 2013, vil cirka 300 husholdninger skulle bruge Side 7 af 14

8 halvdelen eller mere af den disponible indkomst på gældsservicering, givet at de omlægger deres hidtidige afdragsfrie lån til et 30-årigt annuitetslån., jf. tabel 1. Dette tal stiger med knap husholdninger i 2019, hvis boligpriserne ikke er steget til den tid. I perioden vil omkring husholdninger samlet set opleve, at de ved påbegyndte afdrag kommer til at bruge halvdelen eller mere på at servicere deres samlede gæld ved uændrede ejendomsværdier, svarende til 2,4 pct. af husholdningerne med realkreditgæld. Det er på den baggrund vurderingen, at udløb af afdragsfrihed vil være til at håndtere for realkreditsektoren og for boligmarkedet. Nationalbanken konkluderer ligeledes i Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2012, at de fleste husholdninger med afdragsfrie lån har luft nok i budgetterne til at kunne påbegynde afdrag. Tabel 1 Antal husholdninger med belåningsgrad over 80 pct. fordelt efter udløb på afdragsfrihed og gældsserviceringsbrøk ved påbegyndte afdrag og uændrede ejendomspriser Gældsserviceringsbrøk Antal husholdninger alle pct pct pct pct pct pct pct Anm.: Realkreditdata er for ultimo 2011, mens indkomster og anden gæld er for I beregningen af annuiteten, er det antaget, at lånets løbetid er 30 år. Det er muligt inden for den gældende lovgivning at omlægge til et 30-årigt annuitetslån selvom belåningsgraden overstiger 80 pct. Husholdningerne, der vil skulle bruge mere end halvdelen af deres disponible indkomst på at servicere samlet gæld, sidder på en relativt beskeden realkreditgæld. I 2019 er det 15,0 mia. kr., jf. tabel 2. Det svarer til 1,1 pct. af realkreditgælden i ejerboliger og fritidshuse. Side 8 af 14

9 Tabel 2 Realkreditgæld i husholdninger med belåningsgrad over 80 pct. fordelt efter udløb på afdragsfrihed og gældsserviceringsbrøk ved påbegyndte afdrag og uændrede ejendomspriser Gældsserviceringsbrøk Mia. kr alle pct pct pct pct pct pct pct Anm.: Realkreditdata er for ultimo 2011, mens indkomster og anden gæld er for I beregningen af annuiteten, er det antaget, at lånets løbetid er 30 år. Det er muligt inden for den gældende lovgivning at omlægge til et 30-årigt annuitetslån selvom belåningsgraden overstiger 80 pct. I vurderingen af om udløb af afdragsfrihed udgør et problem for sektoren og boligmarkedet, skal man også have med i overvejelserne, at en familie, der optog et afdragsfrit lån med etårig rentetilpasning i 2006 havde en rente på 4 pct. I dag har de en rente på 0,4 pct. På et realkreditlån på 1,2 mio. kr. betyder det, at rentebetalingen (inklusive bidrag) er faldet fra kr. årligt i 2006 til omkring kr. i Det har givet familien en rentebesparelse på omkring årligt i forhold til udgangspunktet. Udløb af afdragsfrihed ved stigende boligpriser I forhold til toppen i boligpriserne i 2007 ligger huspriserne og priserne på ejerlejligheder i dag henholdsvis 20 pct. og 25 pct. lavere. I deres seneste rapport, Dansk Økonomi, efterår 2012 vurderede vismændene, at tilpasningen i boligpriserne er ved at være tilendebragt. Lignende vurderinger er Nationalbanken og regeringen kommet med i henholdsvis Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2012 og Økonomisk Redegørelse, december Stiger ejendomspriserne frem mod 2019 vil færre husholdninger opleve, at lånets størrelse overstiger 80 pct. af boligens værdi. Dermed vil færre opleve, at de ikke kan omlægge til et nyt afdragsfrit lån, såfremt de måtte øn- Side 9 af 14

10 ske det. Hvis det som regneeksempel forudsættes, at boligpriserne stiger med 1,5 pct. om året i perioden frem mod 2019, vil der i 2019 være husholdninger i stedet for husholdninger, der løber tør for afdragsfrihed, og som samtidig vil have en belåningsgrad større end 80 pct., jf. figur 3. Figur 3 Antal husholdninger med udløb af afdragsfrihed efter belåningsgrad og udløbsår ved årlig vækst på 1,5 pct. i ejendomspriserne Antal husholdninger, LTV < 60 pct. 60 pct.< LTV< 80 pct. LTV > 80 pct Anm.: Belåningsgraden er opgjort på familieniveau ultimo 2011, så den udtrykker familiens samlede realkreditgæld i forhold til familiens samlede ejendomsaktiver. Opgørelsen i figuren giver et lidt for lavt skøn i den forstand, at der ikke er taget højde for, at fritidsboliger kun kan belånes med 60 pct. realkredit mod 80 pct. for ejerboliger. Blandt disse vil husholdninger i 2019 skulle bruge halvdelen eller mere af deres indkomst efter skat på at servicere deres samlede gæld, givet at de omlægger deres hidtidige afdragsfrie lån til et 30-årigt annuitetslån, jf. tabel 3. Set over hele perioden fra 2013 til 2019 vil knap 2 pct. af husholdningerne med udløb af afdragsfrihed og belåningsgrad over 80 pct. komme til at bruge halvdelen eller mere af deres indkomst efter skat på at servicere deres samlede gæld, hvis boligpriserne skulle stige som antaget i beregningerne. Side 10 af 14

11 Tabel 3 Antal husholdninger med belåningsgrad over 80 pct. fordelt efter udløb på afdragsfrihed og gældsserviceringsbrøk ved påbegyndte afdrag og stigning i ejendomspriserne Gældsserviceringsbrøk Antal husholdninger alle pct pct pct pct pct pct pct Anm.: Realkreditdata er for ultimo 2011, mens indkomster og anden gæld er for I beregningen af annuiteten, er det antaget, at lånets løbetid er 30 år. Det er muligt inden for den gældende lovgivning at omlægge til et 30-årigt annuitetslån selvom belåningsgraden overstiger 80 pct. De husholdninger, der kommer til i 2019 har realkreditgæld for omkring 8 mia. kr. (se tabel 4), svarende til 0,6 pct. af den samlede realkreditgæld i de danske husholdninger. Set over hele perioden fra 2013 til 2019 er godt 2 pct. af realkreditgælden placeret hos husholdninger, der vil komme til at bruge halvdelen eller mere af deres indkomst efter skat på at servicere deres samlede gæld, hvis boligpriserne skulle stige som antaget i beregningerne. Side 11 af 14

12 Tabel 4 Realkreditgæld i husholdninger med belåningsgrad over 80 pct. fordelt efter udløb på afdragsfrihed og gældsserviceringsbrøk ved påbegyndte afdrag og stigende ejendomsværdier Gældsserviceringsbrøk Mia. kr alle pct pct pct pct pct pct pct Anm.: Realkreditdata er for ultimo 2011, mens indkomster og anden gæld er for I beregningen af annuiteten, er det antaget, at lånets løbetid er 30 år. Det er muligt inden for den gældende lovgivning at omlægge til et 30-årigt annuitetslån selvom belåningsgraden overstiger 80 pct. Side 12 af 14

13 Litteratur Bank of Canada (2010), The Bank of Canada s Analytic Framework for Assessing the Vulnerability of the Household Sector, Financial System Review, June, pp De Økonomiske Råd (2012), Dansk Økonomi, efterår 2012 Erhvervs- og Vækstministeriet (2013), Gældsudgifter i husholdninger med realkreditgæld, januar 2013 Hanna et al. (2012), Were Consumer Mistakes Related to Changes in Financial Obligations Burdens?, Consumer Interests Annual, vol. 58 Nationalbanken (2012), Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2012 Økonomisk Redegørelse, december 2012 Side 13 af 14

14 Bilag 1. Tabel 5 Antal husholdninger med belåningsgrad over 80 pct. fordelt efter udløb på afdragsfrihed og gældsserviceringsbrøk uden påbegyndte afdrag og uændrede ejendomspriser Gældsserviceringsbrøk Antal husholdninger alle pct pct pct pct pct pct pct Anm.: Realkreditdata er for ultimo 2011, mens indkomster og anden gæld er for 2010 Tabel 6 Husholdninger med delvis afdragsfrihed og belåningsgrad over 80 pct. fordelt efter udløb på afdragsfrihed og afdragsfrihedsgrad Afdragsfrihedsgrad, pct Antal husholdninger Alle pct Alle Anm.: Realkreditdata er for ultimo 2011, mens indkomster og anden gæld er for 2010 Side 14 af 14

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 4. december 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 17. april 2002 Af Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 DA s lønstatistik for 2001 viser en gennemsnitlige stigning på 4,4 procent i timefortjenesterne

Læs mere

Boligmarkedet nu og fremover

Boligmarkedet nu og fremover Boligmarkedet nu og fremover V. cheføkonom Jens Christian Nielsen BRFkredit e-mail: chr@brf.dk 25. november 2004 Vi vil forsøge at besvare følgende spørgsmål: Kan vi forklare de seneste års prisstigninger

Læs mere

LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 2012

LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 2012 LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 212 Oktober 213 Resume Landbrugets samlede gæld udgjorde 362 mia. kr. ved udgangen af 212. Lån optaget i realkreditinstitutterne udgjorde 276 mia. kr., svarende til 76

Læs mere

Høring om tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter

Høring om tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 47 Offentligt Høring om tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter - Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 13. november 2014 Tilsynsdiamant

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Side 1 af 18 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter. Faktabilag

Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter. Faktabilag Finanstilsynet 2. december 214 Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter Faktabilag I forbindelse med udarbejdelsen af tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter har Finanstilsynet foretaget en række dataindsamlinger,

Læs mere

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Dansk økonomi er for alvor tilbage på vækstsporet. Det private forbrug

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat,

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet.

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet. København, den 22. oktober 2008 Pressemeddelelse Fastforrentede lån mest populære Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 141 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 141 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 141 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketingets økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten

Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten P R E S S E M E D D E L E L S E Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten Realkreditsektorens udlånsstatistik for 3. kvartal 215 viser, at boligejerne optager flere fastforrentede lån

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

UDLÅNSREDEGØRELSE. Overblik over udviklingen i kreditmulighederne i Danmark

UDLÅNSREDEGØRELSE. Overblik over udviklingen i kreditmulighederne i Danmark UDLÅNSREDEGØRELSE Overblik over udviklingen i kreditmulighederne i Danmark FEBRUAR 217 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 2. Udvikling i samlede udlån... 5 3. Bidragssatser og renter på realkreditlån....

Læs mere

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

Landbrugets realkreditgæld 2015

Landbrugets realkreditgæld 2015 Landbrugets realkreditgæld 215 Juli 216 Resume og indledende kommentarer Nærværende notat beskriver de seneste bevægelser indenfor landbrugets gælds- og renteforhold relateret til lån i realkreditinstitutterne.

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus 15. april 2016 Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus Priserne på ejerlejligheder er som bekendt steget væsentligt mere end på resten af boligmarkedet

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Resultat før skat er steget i 2006. Større indtjeningsbidrag fra kursreguleringer. Nedskrivninger på udlån er fortsat historisk lave

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 193 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 193 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 193 Offentligt Fiolstræde 17 B, Postboks 2188, 1017 København K T: +45 7741 7741, F: +45 7741 7742, fbr@fbr.dk, taenk.dk Erhvervs- og Vækstminister

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Potentiale og konsekvenser for dansk landbrug ved omlægning til 2 pct. obligationslån

Potentiale og konsekvenser for dansk landbrug ved omlægning til 2 pct. obligationslån Potentiale og konsekvenser for dansk landbrug ved omlægning til 2 pct. obligationslån Baggrund og forudsætninger Formålet med dette notat er at vise konsekvenserne for heltidsbedrifternes gældsforhold,

Læs mere

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft København, den 31. juli 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft Realkreditrådets udlånsstatistik for 2. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 14. marts 2017 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er fortsat med at stige i begyndelsen

Læs mere

Lave og stabile topindkomster i Danmark

Lave og stabile topindkomster i Danmark 18 samfundsøkonomen nr. 3 oktober 1 Lave og stabile topindkomster i Danmark Lave og stabile topindkomster i Danmark Personerne med de højeste indkomster har fortsat kun en begrænset del af de samlede indkomster

Læs mere

UDLÅNSREDEGØRELSE. Redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, 2. halvår 2013

UDLÅNSREDEGØRELSE. Redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, 2. halvår 2013 UDLÅNSREDEGØRELSE Redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, 2. halvår 2013 JUNI 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Udviklingen i kreditinstitutternes

Læs mere

Tre pile i den rigtige retning

Tre pile i den rigtige retning P R E S S E M E D D E L E L S E Tre pile i den rigtige retning Realkreditsektorens udlånsstatistik for 2. kvartal 215 viser, at tre vigtige størrelser bevæger sig i den rigtige retning. Boligmarkedet har

Læs mere

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling)

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling) København, den 21. april 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån Realkreditrådets udlånsstatistik for 1. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere vælger rentetilpasningslån, fordi de

Læs mere

Stor ulighed blandt pensionister

Stor ulighed blandt pensionister Formuerne blandt pensionisterne er meget skævt fordelt. Indregnes de forbrugsmuligheder, som formuerne giver i indkomsten, så er uligheden blandt pensionister markant større end uligheden blandt de erhvervsaktive.

Læs mere

Mere robust ejendomsfinansiering

Mere robust ejendomsfinansiering Finanstilsynet 11. september 2014 Mere robust ejendomsfinansiering Tilsynsdiamanten opstiller en række pejlemærker for, hvad Finanstilsynet som udgangspunkt anser for realkreditvirksomhed med forhøjet

Læs mere

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Pressemeddelelse nr. 1 19. januar 2006 Rekordhøjt realkreditudlån i 2005 i alt 748 mia. kr. Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Realkreditinstitutterne har igen i 2005 ydet

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, december 2016

Bolig: Låneanbefaling, december 2016 Bolig: Låneanbefaling, december 2016 20. december 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er efter et kraftigt fald henover

Læs mere

Horisontberegninger for boliglån

Horisontberegninger for boliglån 1 Horisontberegninger for boliglån Svend Jakobsen, partner, ph.d., Scanrate Financial Systems 7. juni 2013 1 Baggrund Denne rapport er udarbejdet på baggrund af et kommissorium fra Boligfinansieringsudvalget

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 43 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Nettoformuerne bliver i stigende grad koncentreret hos personer over 6 år. For 15 år siden havde personer over 6 år knap 6 pct. af den samlede

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling mellem fast og

Læs mere

Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020

Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020 Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020 Et løft i produktivitetsvæksten på 1 pct.point fra 2014-2020 vil styrke den offentlige saldo med godt 20 mia. kr. i 2020. Det viser beregninger baseret

Læs mere

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Pressemeddelelse 18. oktober 2007 Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Realkreditinstitutternes udlån var større i 3. kvartal 2007 end kvartalet før. Låntagere vælger fastforrentede lån og andelen

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS Det danske private forbrug pr. indbygger ligger kun på en 17. plads i OECD, selvom vi er blandt verdens syv rigeste lande. Vores nationale

Læs mere

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Siden 1985 har både rige og fattige danskere oplevet en stigning i deres indkomst. I løbet af de seneste år er indkomstfremgangen imidlertid gået i stå

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK DANSK ØKONOMI OG LANDBRUGETS SITUATION Nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen Dansk økonomi et overblik 2 Værdiskabelse på udvalgte sektorer. Olie og gas samt landbrug trækker ned

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller?

Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller? 2. januar 216 Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller? En til tider hørt anekdote fra hverdagen er, at mænd generelt er mere risikovillige end kvinder. Det afholder vi os i sagens natur fra

Læs mere

Travlhed venter ejendomsmæglerne

Travlhed venter ejendomsmæglerne NR. 2 APRIL 2016 Travlhed venter ejendomsmæglerne Flere danskere end længe er klar til at købe hus. De næste seks måneder tegner dermed til at blive en travl periode for ejendomsmæglere, flyttefolk og

Læs mere

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september.

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Oktober 2007 Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse steg med 500 fra september til

Læs mere

Siden krisen: Fem gode år for direktørerne

Siden krisen: Fem gode år for direktørerne Analyse 5. oktober 215 Siden krisen: Fem gode år for direktørerne I perioden siden finanskrisen er lønnen på direktionsgangene steget mere end på byggepladserne. Således er den gennemsnitlige direkte månedsløn

Læs mere

Er der tegn på skjult ledighed?

Er der tegn på skjult ledighed? Er der tegn på skjult ledighed? Nyt kapitel Den interviewbaserede Arbejdskraftundersøgelse (AKU) kunne indikere, at en del af ledighedsstigningen siden tilbageslaget i 28 ikke bliver fanget i den officielle

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen 30. maj 2012 1 Aktuelle tendenser på det danske boligmarked Nye kraftige prisfald ramte

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Store gevinster af at uddanne de tabte unge

Store gevinster af at uddanne de tabte unge Store gevinster af at uddanne de tabte unge Gennem de senere år har der været stor diskussion om, hvor stor gevinsten vil være ved at uddanne den gruppe af unge, som i dag ikke får en uddannelse. Nye studier

Læs mere

Nils Bernsteins indlæg ved Realkreditrådets årsmøde onsdag den 26. september 2012

Nils Bernsteins indlæg ved Realkreditrådets årsmøde onsdag den 26. september 2012 DANMARKS NATIONALBANK Nils Bernsteins indlæg ved Realkreditrådets årsmøde onsdag den 26. september 2012 DET TALTE ORD GÆLDER Væksten i verdensøkonomien var i første halvår 2012 svagere end ventet, og faldt

Læs mere

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet P R E S S E M E D D E L E L S E Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet I 2012 optog danske boligejere realkreditlån for i alt 321,5 mia. kr., men nettoudlånet

Læs mere

Bachelorafhandling.. En!teoretisk!og!empirisk!analyse!af!boligmarkedet!

Bachelorafhandling.. En!teoretisk!og!empirisk!analyse!af!boligmarkedet! AARHUS UNIVERSITY BUSINESS & SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMICS & BUSINESS HATop'up HOLD41'SUPL Bachelorafhandling.. Enteoretiskogempiriskanalyseafboligmarkedet Studerende: SteffenMøllerMellerup Studienummer:201400104

Læs mere

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Efter den rigeste procent i Danmark blev relativt hårdt ramt af faldende aktiekurser ovenpå finanskrisen, har de oplevet en rekordvækst i indkomsten

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Forventninger til boligkøbernes økonomi i år

Forventninger til boligkøbernes økonomi i år NR. 4 / 13. MAJ 2002 Forventninger til boligkøbernes økonomi i år I denne analyse fra Nykredit Boligindeks sætter vi fokus på forventningerne til boligkøbernes økonomi i 2002. Prisudviklingen i årets 1.

Læs mere

Indledning... 1 To grundscenarier ved en skattestigning... 1 Familietypeeksempler... 3 Bilag Beregningsforudsætninger... 7 Kommunale skatter...

Indledning... 1 To grundscenarier ved en skattestigning... 1 Familietypeeksempler... 3 Bilag Beregningsforudsætninger... 7 Kommunale skatter... NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Notat om skat Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Indhold Indledning... 1 To grundscenarier ved en skattestigning... 1 Familietypeeksempler... 3

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

Familiernes formue og gæld

Familiernes formue og gæld Kvartalsoversigt, 2. kvartal 212 - Del 1 39 Familiernes formue og gæld Af Asger Lau Andersen, Anders Møller Christensen og Nick Fabrin Nielsen, Økonomisk Afdeling, Sigrid Alexandra Koob og Martin Oksbjerg,

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar

Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN,

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 46 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 46 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 46 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 23. juni 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Indkomster i de sociale klasser i 2012

Indkomster i de sociale klasser i 2012 Indkomster i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver indkomstforskellene i de fem sociale klasser og udviklingen i indkomster

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen. 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm

Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen. 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm Halvårsrapport 2013 Nykredit Realkredit-koncernen 20. august 2013 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm 1 Agenda 1 Resultat 1. halvår 2013 2 Aktivitet og udlån 3 Kapital 4 Økonomi

Læs mere

Indgreb mod afdragsfrihed hvad gør Danmarks naboer?

Indgreb mod afdragsfrihed hvad gør Danmarks naboer? Scanrate Financial Systems A/S 27. november 2014 Indgreb mod afdragsfrihed hvad gør Danmarks naboer? Svend Jakobsen Partner, ph.d. Scanrate Financial Systems A/S Åbogade 15 Phone + 45 8620 5200 8200 Aarhus

Læs mere

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart 22. juli 2008 Forældrekøb giv dit barn en god studiestart Snart kommer det længe ventede brev ind af postsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed skydes højsæsonen

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering den 10. februar 2011, version 2 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 10. februar 2011 Side 1 af 10 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at

Læs mere

Fald i boligbyrden støtter boligefterspørgslen

Fald i boligbyrden støtter boligefterspørgslen NR. 8 / 27. JANUAR 2003 Fald i boligbyrden støtter boligefterspørgslen Blandt hovedkonklusionerne er: Boligbyrden for en gennemsnitshuskøber er faldet 2,2 procentpoint siden "toppen" i 1. kvartal 2001

Læs mere

Boligejernes brug af afdragsfrie lån

Boligejernes brug af afdragsfrie lån Boligejernes brug af afdragsfrie lån Analyseinstituttet Epinion har i løbet af 2012 gennemført interviewundersøgelser for Realkreditrådet for at afdække boligejernes brug af realkreditlån med en afdragsfri

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Ændring i disponibel indkomst for lønmodtagere som følge af pinsepakken

Ændring i disponibel indkomst for lønmodtagere som følge af pinsepakken i:\juni-2000\vel-a-06-mh.doc Af Martin Hornstrup 19.juni 2000 RESUMÈ MIDTVEJSSTATUS FOR PINSEPAKKEN Set fra samfundsøkonomisk side er der ingen tvivl om, at pinsepakken var et yderst fornuftigt finanspolitiks

Læs mere

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen.

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen. 25. juni 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: STOR STIGNING I ARV Den gennemsnitlige efterladte arv var i 2006 på 650.000 kr., hvilket er en stigning på næsten 60 procent siden 1997,

Læs mere

Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift

Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift Resumé Dækningsafgiften, dvs. skatten på forretningsejendomme, er igen sat op i 2009. Der opkræves i 2009 dækningsafgift i 45 ud af de 98 kommuner. Det

Læs mere

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Mens den rigeste procent har oplevet rekordhøj indkomstfremgang siden, så har indkomstfremgangen været rekordlav for alle andre indkomstgrupper i

Læs mere

Tabel 1 Virkning i kroner på årlige udvidede forbrugsmuligheder for en LO-familie med to børn ved hidtidige metode og revideret metode

Tabel 1 Virkning i kroner på årlige udvidede forbrugsmuligheder for en LO-familie med to børn ved hidtidige metode og revideret metode Notat 23. september 2014 Oplysning om revideret metode til beregning af fordelingsvirkninger af ændringer i offentligt forbrug Finansministeriet har konstateret, at de hidtidige beregninger af fordelingsvirkninger

Læs mere

Danskerne har langt større formue end gæld

Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne havde ved udgangen af 2013 i gennemsnit 1.116.000 kr. i overskud, når al gæld er trukket fra al formue herunder i boliger, biler mv. Der er i den økonomiske

Læs mere

Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere

Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere Antallet af personer, der er meget fattige og har en indkomst på under pct. af fattigdomsgrænsen, er steget markant, og der er nu 106.000 personer med

Læs mere

ANALYSENOTAT Aktiekursfaldet har begrænset forbrugseffekt

ANALYSENOTAT Aktiekursfaldet har begrænset forbrugseffekt ANALYSENOTAT Aktiekursfaldet har begrænset forbrugseffekt AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. Der er stor fokus på udviklingen på aktiemarkedet i år. Aktiekurserne er faldet med cirka 10% siden årets

Læs mere

Når projekterne er færdige, bliver byggekreditterne konverteret til lån. Ydelserne på lånene betales af Frederiksberg Forsyning (via taksterne).

Når projekterne er færdige, bliver byggekreditterne konverteret til lån. Ydelserne på lånene betales af Frederiksberg Forsyning (via taksterne). Planlagt lånoptagelse i 2015 Lånoptagelse til plejeboliger: Der er budgetlagt med lånefinansiering til etablering af botilbud på Nordens Plads (under Den sociale masterplan) på 45,6 mio. kr. Imidlertid

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på de nye boliglån

Spar tusindvis af kroner på de nye boliglån Spar tusindvis af kroner på de nye boliglån Den 9. januar 2012 sendte realkreditinstitutterne nye 3,5 procent lån på markedet. Og boligejere kan tjene 6.000 kroner efter skat om året, hvis de vælger det

Læs mere

Sikkerhed i danske covered bonds

Sikkerhed i danske covered bonds Sikkerhed i danske covered bonds Morten Bækmand, afdelingschef Finansafdelingen Den Danske Finansanalytikerforening 23. oktober 28 af d n a t s e b s t i d re k y N f ga n e i l m b o m d o e nd Tr e j

Læs mere

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Nationalbanken i de seneste kvartalsoversigter fremlagt analyser om udviklingen i husholdningers gæld og formue. Husholdningernes

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Tabel 3.1. Resultatoplysninger 2008. realkreditinstitutter. 20001 Nykredit Realkredit

Tabel 3.1. Resultatoplysninger 2008. realkreditinstitutter. 20001 Nykredit Realkredit Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 20001 Nykredit Realkredit 1. Renteindtægter 40.881.241 2. Renteudgifter 37.151.538 A. Netto renteindtægter 3.729.703 3. Udbytte af aktier mv. 100.399

Læs mere