7. udbud af buskørsel Sommer 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7. udbud af buskørsel Sommer 2013"

Transkript

1 7. udbud af buskørsel Sommer 2013 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2012

2 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen, som en sammenlægning af Sydbus, Ribe Amts Trafikselskab og ca. 60 % af Vejle Amts Trafikselskab. Sydtrafik har til formål, at udføre offentlig servicet rafik i form af almindelig rutekørsel i den jyske del af Region Syddanmark. I alt køres i køreplanåret 2012/2013 ca en samlet omsætning på ca. 700 mio. kr. køreplantimer og trafikselskabet har i budget Den konkrete trafikudøvelse tilvejebringes på gr undlag af vognmandskontrakter. Det er en del af disse kontrakter, der hermed udbydes. Det samlede udbudsmateriale, som udgør Sydtrafiks 7. udbud, består af 4 dele: DEL I: Udbudsbetingelser med bilagene A-E DEL II: A-kontrakt med bilagene 1-15 DEL III: Beskrivelse af de enkelte pakker DEL IV: Supplerende materiale til information De enkelte pakker i del III indeholder en detaljeret beskrivelse, der omfatter: Generelle oplysninger om pakken Kontraktgrundlag Periodeoplysninger (hvor det er relevant) Vognløb Personaleoplysninger Køreplaner Ver Udbudsbetingelser - side 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL I - Udbudsbetingelser Indledning Indholdsfortegnelse udbudsbetingelser og kontrakt Tidsplan Pakkeoversigt Udbudsbetingelser 1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet 2. Den udbudte kørsel 3. Hvem kan byde? 4. Tilbuddets form 5. Prisniveau 6. Tidsfrister og tidsplan 7. Henvendelser 8. Køreplanændringer 9. Personaleforhold 10. Overtagelse af de hidtil anvendte busser 11. Krav til busser 12. Overtagelse af busser ved kontraktens udløb 13. Kontraktløbetid 14. Redegørelse for tilbudsgivers organisation og ressourcer 15. Underleverandører 16. Rutebilstationer og garageanlæg 17. Forbehold 18. Alternative tilbud 19. Sikkerhedsstillelse 20. Aktindsigt - offentliggørelse 21. Kriterier for udvælgelse af tilbudsgivere 22. Kriterier for valg af tilbud og tildeling af kontrakt 23. Kontraktindgåelse 24. Oversigt over bilag ved tilbudsgivningen Bilag til udbudsbetingelser Bilag A1 Bilag A2 Bilag B Bilag C1 Bilag C2 Bilag D Bilag E Ansøgning om tilladelse fra Trafikstyrelsen Dokumentation for tilladelse fra Trafikstyrelsen Gældserklæring Tilbudsblanket A-kontrakt - tilbud på enkeltpakke Tilbudsblanket A-kontrakt - kombinationstilbud Redegørelse for tilbudsgivers organisation og ressourcer Garantierklæring Ver Udbudsbetingelser - side 2

4 DEL II A-kontrakt 1. Generelt 2. Køreplanlægning m.v. 3. Kørselsomfang 4. Kørslens udførelse, kundebetjening 5. Kvalitetsstyring 6. Takst, kontrol, tælling 7. Reklamer 8. Kørselsmateriellet 9. Betalingsmodellen 10. Afregning m.v. 11. Ikrafttræden, opsigelse, misligholdelse 12. Bonus og modregninger i betalinger 13. Voldgift Bilag til A-kontrakt Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Bilag 13 Bilag 14 Bilag 15 Regulering for pris- og lønudvikling Opgørelse og regulering af køreplantid Forskrifter vedrørende busser Oversigt over kørselsmateriellet Busoplysningsskema Skema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 kørselsindberetning m.m. Kvalitetsstyring Stoppestedstavler Busovertagelse Afgivelse af oplysninger om personaleforhold Oplysningsskema om personale Tilbudsblanketter Dubleringsaftale Betaling for chaufførfaciliteter på rutebilstationer Uniformsreglement Viceværtsforpligtelse DEL III Pakkebeskrivelser Pakke 772 Fredericia bybusser Pakke 792 Blåvand Pakke 793 Blåbjerg Pakke 794 Varde Pakke 795 Esbjerg-Billund Opmærksomheden henledes på, at afstand i højre side af vognløbslister ikke må tillægges betydning. DEL IV Supplerende materiale til information Eksportfiler fra Trapeze vedrørende vognløb og køreplaner. Disse er ikke en del af udbudsmaterialet og brug heraf er alene tilbudsgivers ansvar. Ver Udbudsbetingelser - side 3

5 Tidsplan Tidsplan for 7. udbud af buskørsel Medio oktober Annoncering i EU-tidende Onsdag d. 17/10 Offentliggørelse af udbudsmateriale Mandag d. 19/11 kl Ca. kl Vedrører kun Fredericia bybusser (pakke 772): Besigtigelse af garageanlæg, Vejlevej 119 i Fredericia Spørgerunde, Fredericia Rådhus, lokale 422 Fredag d. 23/11 Fredag d. 30/11 Frist for skriftlige spørgsmål Frist for besvarelser Onsdag d. 12/12 Tilbudsfrist kl Åbning af tilbud kl Ultimo januar ultimo februar Søndag d. 30/6 Valg af vognmænd Ikrafttræden Ver Udbudsbetingelser - side 4

6 PAKKEOVERSIGT, 7. UDBUD Pakke nr. Pakke navn Primære rutenumre Kontrakt løbetid, år Start-dato¹ Antal kplt/år Antal busser Antal sidde- og ståpladser, minimum Max. alder, år Betaling for chaufførfaciliteter, kr./år Pakkecentrum 772 Fredericia Linje år år Bybus 0 Fredericia Banegård 792 Blåvand år år Landevejsbus 0 Oksbøl Blåbjerg år år Landevejsbus 0 Nr. Nebel Varde år x 70 3 x 12 år Landevejsbus Varde Rutebilstation x 16 år x x 16 år Landevejsbus ³ fx 13,7 m bus, viadukt 3,30 m x 60 1 x 16 år Landevejsbus ² Viadukt 3,10 meter Esbjerg-Billund år x år Landevejsbus Esbjerg Rtb. fx 13,7 meter bus 2 x 70 Landevejsbus Sum Bustype Bemærkninger ¹ Kontrakten starter d. 30. juni Imidlertid starter kørslen ikke for alle vognløb d. 30. juni For en del lokalruter starter kørslen først i forbindelse med skolestart den 14. august. ² Maksimal højde er 3,10 meter. Passerer jernbaneviadukt i Tistrup. Lavgulvsbus må anvendes. Minimum 60 passagerpladser. ³ Maksimal højde er 3,30 meter. Passerer jernbaneviadukt i Sig.

7 Udbudsbetingelser 7. udbud 1. OMFANG OG ANVENDELSE AF UDBUDSMATERIALET Det samlede grundlag for afgivelse af tilbud er beskrevet i indledningen. Udbudsbetingelserne anvendes kun i forbindelse med tilbudsgivning og efterfølgende indgåelse af kontrakt(er) og indeholder primært vejledninger og krav til tilbudsgiveren for afgivelse af tilbud. Kontrakten om buskørsel fastlægger de krav, der v il være gældende for kørslens udførelse, og angiver, hvordan forholdet mellem Sydtrafik og vognmanden reguleres. Det er et bindende vilkår, at kørslen skal udføres på grundlag af de givne kontrakter, og der accepteres kun alternative kontraktformuleringer, hvor det er angivet i udbudsvilkårene. Sydtrafik ønsker på sigt at give vognmændene et økonomisk incitament til at få flere passagerer i busserne. Tilbudsgiver skal derfor være indstillet på i kontraktperioden aktivt at medvirke til udformning af en forsøgsordning om kørsel efter en incitamentsaftale og efterfølgende indgåelse af et kontrakttillæg. Ruter eller pakker, der i givet fald skal indgå i en sådan forsøgsordning, udpeges af Sydtrafik. 2. DEN UDBUDTE KØRSEL Udbuddet foretages som offentligt udbud i henhold til 2004/17/EF. EU's forsyningsvirksomhedsdirektiv Oversigt over den udbudte kørsel findes forrest i dette bind. Kørslen er inddelt i udbudsenheder, herefter kaldet pakker. Kørslen i de enkelte pakker er nærmere beskrevet i særlige bilag. Bilagene indeholder for hver pakke bl.a. oplysninger om kontrakttype, kontraktlængde, krav til busser, køreplaner, vognløbsplaner og en beregning af kørselsomfanget samt oplysninger om personaleforhold. 3. HVEM KAN BYDE? Aftale om buskørsel kan indgås med såvel en enkeltperson som et selskab eller en anden juridisk person. Tilbudsgiveren skal opfylde buslovens kvalifikationskrav. Der skal derfor enten foreligge en tilladelse efter buslovens 1, stk. 1 ("grundtilladelse") og tilladelse for det nødvendige antal busser eller et forhåndstilsagn fra Trafikstyrelsen. Dokumentation for, at de nødvendige tilladelser foreligger eller kan udstedes, vedlægges tilbuddet. Dokumentationen indhentes hos Trafikstyrelsen 1 ved at indsende det i bilag A viste skema A1. Trafikstyrelsen fremsender herefter, hvis tilladelse foreligger eller kan udstedes, et udfyldt skema A2, der vedlægges tilbuddet. Skema A1 kan downloades fra trafikselskabets hjemmeside. 1 Tidligere skulle dokumentationen indhentes hos færdselsstyrelsen, men fra den 15. april 2010 er det tidligere Trafikstyrelsen og Færdselsstyrelsen lagt sammen til én samlet styrelse, Trafikstyrelsen. Ver Udbudsbetingelser - side 6

8 Dokumentation fra Trafikstyrelsen skal indhentes af alle tilbudsgivere. Der må regnes med en vis ekspeditionstid i Trafikstyrelsen. Det vil blive a ccepteret, at dokumentationen indsendes, efter at tilbuddet er indsendt, hvis der er rimelige begrundelser herfor. Begrundelsen skal angives ved fremsendelsen af tilbuddet. Dokumentationen skal være Sydtrafik i hænde senest den 4. januar I henhold til "Lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love", nr af skal tilbudsgiver endvidere - afgive en tro og love erklæring, som skal vedlæ gges tilbuddet. Erklæringen afgives på det i bilag B Gældserklæring viste skema, der også kan downloades fra trafikselskabets hjemmeside. Sydtrafik kan anmode om supplerende oplysninger til dokumentation af tilbudsgiverens økonomiske og faglige baggrund. Disse oplysninger vil blive behandlet fortroligt. 4. TILBUDDETS FORM Tilbuddet afgives på tilbudsblanketten, der er vedhæftet som bilag C 1 og C 2. Der er 2 udgaver af bilag C 1 én der skal anvendes til pakke 772 og én der skal anvendes til pakkerne 792, 793, 794 og 795. Tilbudsblanketterne kan download es fra trafikselskabets hjemmeside, Tilbuddet skal afleveres i en særlig tilbudskuvert, der rekvireres særskilt ho s trafikselskabet. Hvis standardkuverten ikke er rummelig nok, klæbes kuvertens forside på det materiale, der afleveres. Hver kuvert må kun indeholde ét tilbud. Kuverter rekvireres hos Sydtrafik. Tilbuddet skal afgives på dansk og i danske kroner, inkl. eventuel moms og afgifter. Der kan afgives tilbud på en enkelt pakke eller på kombinationer af pakkerne 792, 793, 794 og 795 efter tilbudsgivers eget valg. Pakke 772 (Frederi cia bybusser) kan således ikke indgå i et kombinationstilbud. Ved tilbud på enkeltpakker skal der udfyldes en tilbudsblanket (bilag C 1) for hver pakke. Bemærk, at der er 2 udgaver af tilbudsblanket C1: Én fo r pakke 772 (Fredericia bybusser) og én for øvrige pakker. Ved tilbud på en kombination af pakker, sk al der udfyldes en tilbudsblanket for kombinationen (bilag C 2). Ved kombinationstilbud skal der også gives tilbud på de enkelte pakker, der indgår i kombinationen og tilbudsnumrene på enkelttilbuddene skal anføres på kombinationstilbuddet. alene en procentuel pris- På blanketten til kombinationstilbud (bilag C 2) anføres ikke priser, men reduktion i forhold til de tilbud, der er givet på enkeltpakkerne. Der kan ikke afgives tilbud på pakker, som forudsætter, at andre pakker vindes. Der kan ikke afgives tilbud på en del af en pakke. Tilbud må ikke være afhængig af andre budgiveres bud. På tilbudsblanketten til enkeltpakker (bilag C 1) angives såvel den samlede tilbudspris, som en specifikation af tilbudsprisen. Den samlede tilbud spris angives som betalingen pr. år og betalingen pr. køreplantime i gennemsnit. Såvel felterne med den samlede tilbudspris som felt erne med de specificerede priser skal udfyldes. Hvis der er uoverensstemmelse mellem den samlede tilbudspris og de specificerede priser, vil den samlede tilbudspris blive lagt til grund for tilbuddet. Ver Udbudsbetingelser - side 7

9 Der vil blive set bort fra tilbud, der er baseret på et afvigende antal busser eller køreplantimer i forhold til oversigten inkl. eventuelle fremsendte rettelser. I tilbuddet angives de specificerede priser som betalingen pr. køreplantime til dækning af chaufføromkostninger, betalingen pr. køreplantime til dækning af øvrige variable omkostninger og betalingen pr. busmåned pr. driftsbus (reservebusser ikke medregnet) til dækning af faste omkostninger. De specificerede tilbudspriser refererer til betalingsmodellen i A-kontraktens 19, og det er disse priser, der indføjes i kontrakten og danner grundlag for den løbende afregning. 5. PRISNIVEAU Tilbuddet angives i prisniveauet for oktober 2012, svarende til omkostningsindekset på 109,5. Der reguleres for udviklingen fra tilbudsgivningen t il kontraktstart ved kontraktens ikrafttræden, og herefter hver måned, jf. 21 i A-kontrakten. Regu leringen sker efter et sammenvejet indeks, jf. kontraktens bilag 1. Bemærk, at reguleringsmåden er ændret i forhold til Sydtrafiks tidligere udbud. Bl.a. reguleres fremover for prisudviklingen hver måned på grundlag af et mere aktuelt indeks. Se bilag TIDSFRISTER OG TIDSPLAN Tilbud skal være Sydtrafik i hænde senest onsdag den 12. december 2012, kl dansk tid på følgende adresse: Sydtrafik Banegårdspladsen Vejen Tilbud, der afleveres personligt, skal afleveres i omstillingen, lokale 414 på 3. sal. Åbning af tilbuddene vil finde sted samme dag fra kl på Hotel Skibelund Krat Skibelund Krat 4 Askov 6600 Vejen Der vil være offentlig adgang. Ved åbningen vil følgende blive oplyst: Hvem der byder, hvilke pakker tilbuddet omfatter, pris pr. år og gennemsnit lig køreplantimepris. For tilbud på pakke 772 (Fredericia bybusser) vil tillige blive oplyst hvilke bu styper, der bydes med (anført på tilbudsblanketten). Beslutning om, hvilke tilbud, der skal vælges til kontraktindgåelse, forventes truffet på møde i Sydtrafiks bestyrelse den 25. januar 2013 eller den 22. Februar Kørslen påbegyndes ved driftsdøgnets start den 30. juni Nogle vognløb starter dog først kørsel i forbindelse med skolestart medio august Tilbuddet skal vedstås indtil den 3. maj Ver Udbudsbetingelser - side 8

10 7. HENVENDELSER Alle henvendelser vedr. udbuddet skal rettes til én af følgende personer hos Sydtrafik: Økonom Jørgen Fischer eller afdelingsleder Christina V. Andersen på Sydtrafiks adresse, telefon eller pr. på Alle henvendelser i form af spørgsmål til indhol det / forståelsen af udbudsmaterialet eller vedr. proceduremæssige spørgsmål skal stilles skriftligt t il Sydtrafik. Henvendelser med henblik på verifikation af data eller oplysninger i materialet kan rettes telefonisk. Spørgsmål og svar offentliggøres på trafikselskabets hjemmeside og gælder derefter som en del af udbudsmaterialet. Frist for modtagelse af skriftlige spørgsmål hos Sydtrafik er fredag den 23. november Sydtrafik offentliggør svar herpå senest den 30. november Advisering om ændringer i udbudsmaterialet På Sydtrafiks hjemmeside, er det muligt frem til 30. november 2012 at registrere -adresse og løbende blive informeret om ændringer. 8. KØREPLANÆNDRINGER Tilbuddet baseres på køreplanerne i udbudsmaterialet inkl. eventuelle senere offentliggjorte ændringer. Ændringer i forhold hertil i de endelige kø replaner vil udløse regulering efter kontraktens bestemmelser. Eventuelle større ændringer af kørepl anerne, der er afklaret, inden tilbud skal afgives, offentliggøres på trafikselskabets hjemmeside og gælder derefter som en del af udbudsmaterialet. Ændringer til køreplanerne i udbudsmaterialet vil ikke blive offentliggjort senere end den 30. november Køreplanerne i udbudsmaterialet inkl. eventuelle senere offentliggjorte ændringer vil også være udgangspunktet for beregningen af ændringer i kørselsomfanget i henhold til 4 i kontrakten. Det er ikke en betingelse, at tilbuddet baseres på de vognløb, der er angivet i udbudsmaterialet. Det krydses af på tilbudsblanketten, hvad forudsætningen har været. 9. PERSONALEFORHOLD 9.1 Virksomhedsoverdragelseloven Det forudsættes, at samtlige de pakker, der udbydes, er omfattet af lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse og EU-overfør elsesdirektiv (77/187 EØF). Den tilbudsgiver, der opnår kontrakt, vil derfor være stillet som ved erhvervelse af en virksomhed. Dette indebærer, at kontrakthaveren umiddelbart indtræder i de p ligter, som påhvilede tidligere vognmand, der i henhold til (1) kollektiv overenskomst og aftale, (2) bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, e ller (3) individuel aftale om løn- og arbejdsforhold, jf. lovens 2, stk. 1. Tilbudsgiver er i øvrigt i enhver henseende ansv arlig for retsvirkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven og overholdelse heraf. Ver Udbudsbetingelser - side 9

11 De nødvendige oplysninger vedr. det personale, der skal overtages, er angivet under den enkelte pakke i pakkebeskrivelserne. Oplysningerne er afgivet af nuværende kontrakthavere. Sydtrafik er uden ansvar herfor. Tilbuddet skal beregnes på grundlag af de oplysn inger om personaleforhold m.v. som fremgår af de enkelte pakker og de supplerende oplysninger. Hvis det efterfølgende viser sig, at disse oplysnin ger er mangelfulde eller fejlagtige, skal tilbudsgiver godtgøre, at dette har en væsentlig økonomisk betydning. Der vil herefter blive foretaget en regulering af prisen i perioden, indtil de pågældende aftaler m.v. vil kunne opsiges med sædvanligt varsel. Der kan i tilbuddet ikke tages forbehold for virkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven. 9.2 Køre- og hviletidsbestemmelser Det er tilbudsgivers ansvar at køre- og hviletids bestemmelser overholdes. For ruter på 50 km eller derover gælder særlige EU-regler om køre- og hviletid (bekendtgørelse nr. 328 af 28/03/2007 om køre- og hviletidsbestemmelser i vejtransport). For ruter under 50 km gælder de almindelige danske arbejdsmiljøregler for køre- og hviletid. 9.3 Børneattester Sydtrafik henleder opmærksomheden på bekendtgørelse nr. 843 af 03/09/2009 om indhentning af børneattester ved ansættelse og beskæftigelse af personer hos erhvervsdrivende. 10. OVERTAGELSE AF DE HIDTIL ANVENDTE BUSSER Der er ikke busovertagelse i forbindelse med dette udbud. 11. KRAV TIL BUSSER De driftsbusser, der indsættes ved kontraktstart e ller i kontraktperioden, skal opfylde de krav til bustype, busstørrelse, alder og emissioner m.v., de r er angivet i pakkebeskrivelserne samt i bilag OVERTAGELSE AF BUSSER VED KONTRAKTENS UDLØB Kontrakten er udformet, så der ikke ved udløb af kontrakten er pligt for Sydtrafik til at overtage vognmandens busser. 13. KONTRAKTLØBETID Kørslen påbegyndes ved driftsdøgnets start den 30. juni 2013 og/eller i forbindelse med skolestart medio august Startdato for de enkelte vogn løb fremgår af pakkebeskrivelserne. Kontraktløbetiden for de enkelte pakker er angivet i pakkebeskrivelserne. Der skal bydes på den i pakkerne angivne kontraktløbetid. Ver Udbudsbetingelser - side 10

12 14. REDEGØRELSE FOR ORGANISATION OG RESSOURCER Tilbuddet skal vedlægges en redegørelse for "organisation og ressourcer", hvori tilbudsgiveren nærmere beskriver, hvordan driftsledelsen vil blive varetaget, og hvordan tilbuddet opfylder kvalitetskravene i udbudsmaterialet. Kravene til indholdet af redegørelsen fremgår af bilag D. Det er centralt, at redegørelsen for organisation og ressourcer er velunderbygget og dokumenterer vognmandens evne til at udføre de i udbudsvilkårene beskrevne opgaver. Redegørelsen for "organisation og ressourcer" er forpligtende for tilbudsgiveren og vil indgå som bilag til kontrakten. I henhold til arbejdsmiljølovgivningen skal udbyder oplyse om forhold, der ved arbejdstilrettelæggelsen har betydning for at sikre et godt arbejd smiljø. Derfor skal opmærksomheden specielt henledes på, at passage af bump og chikaner kan give store fysiske påvirkninger, hvis de passeres med for høj hastighed. Redegørelsen skal derfor indeholde en beskrivelse af, hvordan chaufføren gøres opmærksom på disse forhold. I de køreplaner, der fremgår af udbudsmaterialet, er taget hensyn til vejforhold, herunder bump og chikaner samt trafikforhold. På tilsvarende vis b liver det i forbindelse med den løbende revision af køreplanerne vurderet, om der skal ske justeringer af køretider på grund af ændrede vej- og trafikforhold. Udbyder opfordrer tilbudsgivere til at gennemkøre de ruter, der er omfattet af udbuddet for at få et opdateret overblik over vejforholdene. 15. UNDERLEVERANDØRER På tilbudsblanketten skal tilbudsgiveren oplyse om eventuelle underleverandører og omfanget af disses kørsel. Underleverandører skal opfylde buslovens kvalifikationskrav, og tilladelse efter busloven skal dokumenteres på samme måde, som for vognmænd, der selv udfører kørslen. Tilbudsgiveren er eneansvarlig over for Sydtrafik, dvs. har også det fulde ansvar for den kørsel, der udføres af underleverandører. Antagelse af underleverandør, udskiftningen af underleverandører eller væsentlige ændringer i omfanget af en underleverandørs kørsel i kontraktperioden skal godkendes af Sydtrafik, jf. A- kontraktens 1, stk RUTEBILSTATIONER OG GARAGEANLÆG Ansvaret for at indgå aftaler om drift af rutebilstationer, påhviler Sydtrafik. Vognmanden skal betale for chaufførfaciliteter på rutebilstationerne. Beløbene, der modregnes i den månedlige afregning, fremgår af bilag 13. Den kontrakt, der indeholder pakke 794, Varde, inkluderer udover kørsel også en viceværtsforpligtelse for så vidt angår chaufførfaciliteterne på Varde Rutebilstation. Se bilag 15. Vognløb og stationeringer i udbudsmaterialet er vejledende, idet det står vognmanden frit at anvende andre vognløb og stationeringer. I den forbindelse sørger vognmanden selv for tilvejebringelse af garageanlæg/opstillingspladser og person alefaciliteter. Meddelelse om placeringen af garageanlæg/opstillingspladser skal fremsendes til Sydtrafik senest 2 måneder efter kontraktindgåelse eller senest 5 måneder før driftsstart af hensyn til bestilling af WLAN til Rejsekort. Ver Udbudsbetingelser - side 11

13 17. FORBEHOLD Tilbud må ikke indeholde forbehold. Eventuelle forbehold fra tilbudsgivers side over fo r udbudsmaterialet skal fremføres skriftligt og afklares senest ved fristen for fremsendelse af sp ørgsmål den 23. november 2012, således at der ikke indgår forbehold i det afgivne tilbud. 18. ALTERNATIVE TILBUD Pakke 772, Fredericia bybusser Der kan afgives alternative tilbud baseret på forskelle i: - Bustilsætning (bussernes miljøbelastning målt i partikkelemission, Euro-norm og gasbusser), - Tilbudte serviceforbedringer infotainment, Wi-Fi m.v. Se tildelingskriterierne for nærmere specifikation. Pakke 792, 793, 794 og 795 alle i Vardeområdet Der kan afgives alternative tilbud baseret på forskelle i: - tilbudt andel busser, der overholder Euro 5 norm, - tilbudt gennemsnitlig busalder, - tilbudt placering af driftsledelse og - tilbudt placering af nedbrudsreserve Derudover kan der ikke afgives alternative tilbud. 19. SIKKERHEDSSTILLELSE Som sikkerhed for vognmandens opfyldelse af kontrakten kræves en anfordringsgaranti på kr. pr. driftsbus. Garantien skal stilles gennem anerkendt pengeinstitut / kautionsforsikringsselskab, og skal foreligge, inden Sydtrafik kan godkende kontrakten. Garantien skal indestå indtil seks måneder efter kontraktens udløb, medmindre der forinden er rejst krav mod garantien. I bilag E er der en standardformulering af garantistillelsen. Sydtrafik kan kræve dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder lovgivningens krav til kapitalgrundlag. 20. AKTINDSIGT - OFFENTLIGGØRELSE Sydtrafik kan videregive oplysninger, såfremt dette er påkrævet i henhold til lovgivningen eller en afgørelse er truffet herom af en domstol eller o ffentlig myndighed, herunder fx den danske stat, konkurrencemyndighederne eller EU-kommissionen. Efter udløbet af tilbudsfristen vil Sydtrafik dels ve d åbningen og dels på forespørgsel oplyse, hvem der har indgivet tilbud, hvilke pakker tilbuddene omfatter, antal driftsbusser, og tilbudspriser. Dette Ver Udbudsbetingelser - side 12

14 svarer til oplysningerne på tilbudsblanketten. Samme oplysninger vil kunne offentliggøres til pressen. Der kan ikke kræves indskrænkninger i det nævnte oplysningsomfang. 21. KRITERIER FOR UDVÆLGELSE AF TILBUDSGIVERE For udbuddet som helhed vil der kun blive vurderet tilbud fra tilbudsgivere, der opfylder udbudsmaterialets konditioner med vedlæggelse af krævede bilag og korrekt udformede tilbud. For hver enkelt pakke eller kombination vil tilbudsgiveren blive vurderet ud fra - Opfyldelse af udbudsbetingelsernes konditioner - Tilbudsgivers organisation, økonomiske forhold m.v. jf. bilag D, punkt 1 For hver pakke og kombination vil der blive set bort fra urealistiske bud eller bud fra vognmænd, som ikke skønnes at kunne udføre opgaven. 22. KRITERIER FOR VALG AF TILBUD OG TILDELING AF KONTRAKT Tildelingskriterium for valg af tilbud og tildeling af kontrakt vil være det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Vægtningen er imidlertid ikke ens for alle pakkerne. Pakke 772, Fredericia bybusser Der er tale om en omvendt licitation, hvor prisen er givet på forhånd som en fast årlig kontraktbetaling (se pakkebeskrivelsen for pakke 772). Prisen vægter derfor ikke, mens kvaliteten vægter 100 %. Kvalitetsparametrene (underkriterier), der indgår ved kontrakttildelingen er: 1. prioritet. Antal gasbusser 2. prioritet: Samlet partikelemission 3. prioritet: Samlet emission (euronorm) 4. prioritet: Infotainment og trådløst internet 5. prioritet: Realtidsinformation, hvor er min bus 6. prioritet: Vurdering af tilbudsgivers organisation og ressourcer Tilbuddene sorteres efter antal af gasbusser (1. prioritet). Tilbuddet med flest gasbusser vinder uanset sammensætningen af øvrige busser. Hvis flere tilbud har samme antal gasbusser inddrages næste underkriterium (2. prioritet) for at vælge (dette gælder også, hvis der ingen tilbud er med gasbusser). Disse tilbud sorteres efter den samlede partikelemission i kontraktperioden efter følgende skala: Gasbusser: PM 2 = 0 Euro-6-busser: PM = 0,01 EEV-busser: PM = 0,02 Euro-5-busser: PM = 0,02 2 PM er en forkortelse for partikelmasse. Værdierne er maksimumsværdier og måles i g/kwh. Ver Udbudsbetingelser - side 13

15 Euro-4-busser: PM = 0,02 Euro-3-busser: PM = 0,10 Opgørelse af partikelemissionen: Eksempel 1: Der tilbydes 6 gasbusser og 6 EEV-busser. Partikelemission = 6 x x 0,02 = 0,12 Eksempel 2: Der tilbydes 6 gasbusser og 6 Euro-3-busser. Partikelemission = 8 x x 0,60 = 0,60 Eksempel 1 vinder, da partikelemissionen er lavest. Tilbuddet med den laveste værdi for partikelemission vælges. Hvis der er flere tilbud med den samme laveste værdi vælges blandt disse efter samlet emission (prioritet 3) efter følgende skala: Gasbus: Euro-6-busser: EEV-busser: Euro-5-busser: 3 Euro-4-busser: Euro-3-busser: 0 point 1 points 2 points points 4 points 5 points Opgørelse af samlet emission-points: Eksempel 3: Der tilbydes 6 gasbusser og 6 EEV-busser. Partikelemission = 6 x x 2 = 12 Eksempel 4: Der tilbydes 6 gasbusser og 6 Euro-4-busser. Partikelemission = 6 x x 4 = 24 Eksempel 3 vinder med det laveste point-tal for samlet emission. Såfremt der fortsat er 2 eller flere tilbud med samme pointtal prioriteres efter en vurdering af eventuel tilbudt infotainment og trådløst internet som prioritet 4 og realtids-system (hvor er min bus?) som prioritet 5. Ved eventuel fortsat lighed blandt tilbud vælges på baggrund af en vurdering af beskrivelsen af organisation og ressourcer (bilag D). Bemærk, at det ikke er et krav, at der tilbydes infotainment, trådløst internet eller realtids-system. Det er bussammensætningen ved kontraktstart, der anvendes ved tildelingen. Hvis fx en euro-3- bus i løbet af kontraktperioden udskiftes til en euro-5-bus sker tildeling efter en euro-3-bus. Ver Udbudsbetingelser - side 14

16 Pakke 792, 793, 794 og 795, Varde-området Nedenstående underkriterier vil indgå i vurderingen med angivne vægte: Pris 75 % Kvalitet 25 % Tilbud vil blive vurderet på grundlag af de forhold, der er nævnt under de enkelte underkriterier nedenfor. 1. Pris Den samlede tilbudspris pr. år danner grundlag for vurderingen. 2. Kvalitet Forhold der vil indgå i vurderingen af underkriteriet kvalitet : - Tilbudt andel af busser, der overholder Euro 5-norm, idet alle nye busser skal overholde nyeste norm. - Tilbudt gennemsnitlig busalder for alle driftsbusser, der indgår i tilbuddet. - Tilbudt afstand fra pakkecentrum til stationering af nedbrudsreserve. - Tilbudt afstand (i luftlinje) fra pakkecentrum til stationering af driftsledelse, idet følgende afstande skal overholdes: - Pakke 792, Blåvand, maksimum 30 km - Pakke 793, Blåbjerg, maksimum 10 km - Pakke 794, Varde, maksimum 30 km - Pakke 795, Esbjerg-Billund, maksimum 30 km - Vurdering af tilbudsgivers beskrivelse af organisation og ressourcer, bilag D. Vurderingen opdeles i 4 underpunkter: 1. Helhedsvurdering 2. Kvalitetsstyring, hvor der vil blive lagt særlig vægt på sikring af kørslens udførelse. 3. Arbejdsmiljø 4. Uddannelse Model for beregning af økonomisk mest fordelagtige tilbud Med udgangspunkt i den tilbudte samlede pris pr. år foretages fiktive tillæg eller fradrag for følgende tilbudte kvaliteter: Ver Udbudsbetingelser - side 15

17 Kriterium Euro 5-norm Busandel der minimum overholder Euro 5-norm 100 % % % % 0-39 % Tillæg/fradrag - 2 % - 1 % ± 0 % + 1 % + 2 % Gns. busalder ¹) Tillæg/fradrag i forhold til gennemsnitlig busalder ²) - 1 % pr. år yngre end 6 år 6 år = 0 % + 1 % pr. år ældre end 6 år Afstand i luftlinje til pakkecentrum Under 10 km km. Over 20 km. Tillæg/fradrag Afstand til nedbrudsreserve ³) - 2 % 0 % + 2 % Afstand til driftsledelse - 2 % 0 % + 2 % Beskrivelse af organisation og ressourcer (bilag D) Delkriterium A. Helhedsvurdering B. Kvalitetsstyring Vurdering Klart over middel Tillæg/fradrag Middel Klart under middel - 1 % 0 % + 1 % - 2 % 0 % + 2 % C. Arbejdsmiljø - 1 % 0 % + 1 % D. Faglært uddannelse - 1 % 0 % + 1 % ¹) Gennemsnitlig busalder er den gennemsnitlige alder fo r busserne i hele kontraktperioden. Hvis der eksempelvis indsættes fabriksnye busser og kontraktperioden er 8 år så vil den gennemsnitlige busalder være 4 år. ²) Der anvendes decimaler ved beregningen. Eksempelvis vil en gennemsnitlig busalder på 8,15 år give et fiktivt tillæg på 2,15 %. ³) For pakker, hvor nedbrudsreserven er fordelt geografisk på flere lokationer, beregnes afstanden til pakkecentrum som et vægtet gennemsnit med udgangspunkt i vognløbene. Eksempel: Afstand (A) Vognløb (B) (A) x (B) Lokation 1 10 km 7 70 Lokation 2 20 km 2 40 Sum Ver Udbudsbetingelser - side 16

18 Vægtet gennemsnitsafstand er 110/9 = 12,22 km. Beregningseksempel - beregning af fiktiv pris: Tilbud: - Samlet gennemsnitspris 500,00 kr./køreplantime - Minimum 3 af 12 busser (25 %) overholder Euro 5 normen => tillæg på 2 % (+10,00 kr.). - Gennemsnitlig busalder er 8,15 år => tillæg på 2,15 % (+10,75 kr.) - Nedbrudsreserve er placeret 8 km fra pakkecentrum => fradrag på 2 % (-10,00 kr.) - Afstand til driftsledelse fra pakkecentrum er 5 km => fradrag på 2% (-10,00 kr.) - Beskrivelse af organisation og ressourcer er middel i pkt. A, B og C, mens pkt. D er klart over middel. Fradrag er derfor 1 % (- 5,00 kr.). Fiktiv pris beregnes til 495,75 kr./køreplantime. Økonomisk mest fordelagtige tilbud for Sydtrafik som helhed er den kombination af enkelt- eller kombinationstilbud, der udløser den laveste fiktive pris pr. år. 23. KONTRAKTINDGÅELSE Hvis tilbud på flere pakker vælges fra samme tilbudsgiver, kan Sydtrafik vælge at indgå en kontrakt pr. pakke eller samle flere tilbud i en kontrakt om den pågældende kørsel. Hvis flere tilbud samles i en kontrakt fastsætte s betalingssatserne i 19 i A-kontrakten som en sammenvejning af tilbudspriserne for de enkelte t ilbud. Satserne i 19, stk. 2 og 3 sammenvejes på grundlag af timetallet for den kørsel, der indgår, mens satsen i 19 stk. 4 sammenvejes efter antal driftsbusser. Udfyldt kontrakt vil blive fremsendt af Sydtrafik. Kontrakten udfærdiges i 2 eksemplarer, der begge underskrives, og således at et eksemplar opbevare s af Sydtrafik og et eksemplar af vognmanden. Det eller de tilbud (inkl. bilag), der danner grundlag for kontrakten, optages som bilag. 24. OVERSIGT OVER BILAG VED TILBUDSGIVNINGEN Bilag A2 Bilag B Bilag C 1 Bilag C 2 Bilag D Dokumentation for tilladelse fra Trafikstyrelsen Gældserklæring Tilbudsblanket A-kontrakt tilbud på enkelt pakke Tilbudsblanket A-kontrakt - kombinationstilbud Redegørelse for tilbudsgivers organisation Ver Udbudsbetingelser - side 17

19 Bilag A1 ANSØGNING OM TILLADELSE FRA TRAFIKSTYRELSEN¹ Udfyldes af vognmanden (kun i ét eksemplar ikke for hver pakke) Vognmandens navn: og adresse: Der afgives tilbud til Sydtrafik Sæt X Tilbudsgiver har allerede tilladelse(r) til erhvervsmæssig personbefordring EP nr.: Gyldig indtil: Ansvarlig leder: Antal tilladelse: Herudover søges der om yderligere tilladelser Til Trafikstyrelsens behandling af ansøgningen vedlægger tilbudsgiver: Skatteregnskab og kopi af årsopgørelse fra skattevæsenet, eller Sikkerhedsstillelse, eller Revisorerklæring Sæt X Tilbudsgiver har ikke tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring Der søges om godkendelse af som ansvarlig leder Der søges om tilladelser Tilbudsgiver vedlægger en udfyldt ansøgningsblanket til Trafikstyrelsen Der må regnes med en vis ekspeditionstid i Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen returnerer et skema med oplysninger om det godkendte antal tilladelser. Skemaet vedlægges tilbudsblanketten. Tilbudsgivers underskrift Det ovenstående skema indsendes til Trafikstyrelsen. ¹ Tidligere Færdselsstyrelsen. Ver Udbudsbetingelser - side 18

20 Bilag A2 DOKUMENTATION FOR TILLADELSE FRA TRAFIKSTYRELSEN¹ Vognmanden: Ansvarlig leder: Opfylder i forbindelse med udbuddet i Sydtrafik betingelserne for at være godkendt som indehaver af: tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring Godkendelsen gælder indtil år Kravene til økonomi er opfyldt ved Antal tilladelser ( ) Skatteregnskab ( ) Sikkerhedsstillelse ( ) Revisorerklæring Bemærkninger: Trafikstyrelsens underskrift og stempel Skemaet returneres til tilbudsgiver, som vedlægger det tilbudsblanketten. ¹ Tidligere Færdselsstyrelsen. Ver Udbudsbetingelser - side 19

21 Bilag B GÆLDSERKLÆRING TRO- OG LOVEERKLÆRING på ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige I henhold til lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love af skal en ordregiver, der udbyder tjenesteydelser, kræve, at enhver tilbudsgiver samtidigt med afgivelsen af sit tilbud afgiver en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Tilbudsgiver: erklærer herved på tro og love ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Dato: Underskrift Gælden udgør: DKK. I TILFÆLDE AF FORFALDEN GÆLD TIL DET OFFENTLIGE Tilbudsgiver: erklærer herved på tro og love kun at have ovenstående beløb som forfalden gæld til det offentlige. Dato Underskrift Ver Udbudsbetingelser - side 20

22 Bilag C 1 Fredericia bybusser TILBUDSBLANKET A-kontrakt Der udfyldes en blanket for hvert tilbud TILBUDSGIVER Navn: Adresse: Telefon: Kontaktperson: Ansvarlig leder: Kopi af dokumentation for tilladelse fra Trafikstyrelsen vedlægges TILBUDDETS OMFANG Tilbuddet omfatter pakke nr.: I tilbuddet indgår: 772, Fredericia bybusser køreplantimer/køreplanår 12 driftsbusser DRIFTSBUSSERNES FORDELING Anfør antal pr. type i rubrikkerne, i alt 12. Gas Euro-6 EEV Euro-5 Euro-4 Euro-3 TILBUDSPRIS Tilbuddet angives i prisniveau for oktober 2012 (1) Betaling til dækning af chauffør omk kr./køreplantime (2) Betaling øvrige variable omk kr./køreplantime (3) Betaling busafhængig omk kr./busmåned (4) Samlet gennemsnitlig timepris 631,90 kr./køreplantime (5) Samlet pris pr. år for hele tilbuddet kr./køreplanår ( ) BUSOPLYSNINGER Tilbudsgiver råder tillige over (antal): reservebusser og ekstrabusser Ver Udbudsbetingelser - side 21

23 TILBUDSBLANKET A-kontrakt side 2 VOGNLØB Er tilbuddet baseret på udbuddets vognløb: JA NEJ Hvis NEJ vedlægges en beskrivelse af vognløb med samme detaljeringsgrad som i udbudsmaterialet UNDERLEVERANDØR Påregnes anvendt underleverandør: JA NEJ Hvis JA: Andel % af køreplantimer Navne på eventuel(le) underleverandør(er): EVT. BEMÆRKNINGER Undertegnede er indforstået med, at kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af A-kontrakten om buskørsel samt af udbudsmaterialet med bilag i øvrigt. Tilbuddet er bindende indtil den 3. maj Tilbuddet skal være Sydtrafik i hænde senest den 12. december 2012 kl (underskrift) Redegørelse for organisation og ressourcer vedlægges Medsendte bilag i øvrigt: Ver Udbudsbetingelser - side 22

24 Bilag C 1 Tilbud på enkelt pakke TILBUDSBLANKET A-kontrakt Der udfyldes en blanket for hvert tilbud TILBUDSGIVER Tilbudsnummer (anvendes som reference til bilag C 2) Navn: Adresse: Telefon: Kontaktperson: Ansvarlig leder: Kopi af dokumentation for tilladelse fra Trafikstyrelsen vedlægges TILBUDDETS OMFANG Tilbuddet omfatter pakke nr.: (sæt kun ét X) I tilbuddet indgår: køreplantimer/køreplanår driftsbusser Andel af busser, der overholder Euro 5-norm Gennemsnitlig busalder Afstand til nedbrudsreserve Afstand til driftsledelse 100% 80-99% 60-79% 40-59% 0-39% år km. km. TILBUDSPRIS Tilbuddet angives i prisniveau for oktober 2012 (1) Betaling til dækning af chauffør omk kr./køreplantime (2) Betaling øvrige variable omk kr./køreplantime (3) Betaling busafhængig omk kr./busmåned (4) Samlet gennemsnitlig timepris kr./køreplantime (5) Samlet pris pr. år for hele tilbuddet kr./køreplantime Ver Udbudsbetingelser - side 23

25 TILBUDSBLANKET A-kontrakt side 2 BUSOPLYSNINGER I tilbuddet indgår (antal som anført på side 1): Tilbudsgiver råder tillige over (antal): driftsbusser reservebusser og ekstrabusser Stationering for reserve- og ekstrabusser: VOGNLØB Er tilbuddet baseret på udbuddets vognløb: JA NEJ Hvis NEJ vedlægges en beskrivelse af vognløb med samme detaljeringsgrad som i udbudsmaterialet UNDERLEVERANDØR Påregnes anvendt underleverandør: JA NEJ Hvis JA: Andel % af køreplantimer Navne på eventuel(le) underleverandør(er): EVT. BEMÆRKNINGER Undertegnede er indforstået med, at kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af A-kontrakten om buskørsel samt af udbudsmaterialet med bilag i øvrigt. Tilbuddet er bindende indtil den 3. maj Tilbuddet skal være Sydtrafik i hænde senest den 12. december 2012 kl (underskrift) Redegørelse for organisation og ressourcer vedlægges Medsendte bilag i øvrigt: Ver Udbudsbetingelser - side 24

26 Bilag C 2 - Kombinationstilbud TILBUDSBLANKET A-kontrakt KOMBINATION AF TILBUDSNUMRENE:,,, (anført øverst på bilag C 1) Kombinationstilbuddet er baseret på ovenstående tilbudsnumre. PRISREDUKTION Herunder anføres prisreduktion for kombinationstilbuddet i procent i forhold til de angivne priser i tilbuddene på enkelt pakker. Tilbuddet angives i prisniveau for oktober 2012 Betaling til dækning af chauffør omk Betaling øvrige variable omk Betaling busafhængig omk Reduktion-% EVT. BEMÆRKNINGER (underskrift) Ver Udbudsbetingelser - side 25

27 Bilag D REDEGØRELSE FOR TILBUDSGIVERENS ORGANISATION OG RESSOURCER. Redegørelsen for organisation og ressourcer skal være velunderbygget og kunne dokumentere vognmandens evne til at udføre de i udbudsvilkårene beskrevne opgaver. Redegørelsen skal indeholde konkrete oplysninger om nedenstående emner og forventet ressourceforbrug hertil, hvor det er relevant. Den skitserede disposition skal følges. 1. Beskrivelse af tilbudsgiverens organisation. 1.1 Beskrivelse af virksomhedsform og ejerforhold. Hvis kørslen skal udføres af et datterselskab eller en enhed under den samlede virksomhed, beskrives kompetencefordelingen mellem "moderselskab" og den udførende enhed. Der skal vedlægges kopi af seneste reviderede regnskab. 1.2 Den udførende enheds nuværende organisation beskrives. Evt. organisationsplan vedlægges. 1.3 Det beskrives, hvordan driftsledelsen konkret vil blive organiseret, hvis tilbudsgiver får den kørsel, der er afgivet tilbud på, herunder i hvilket omfang der vil blive etableret lokal driftsledelse, hvor den forventes placeret, og hvilken kompetence den vil blive udstyret med. 1.4 Beskrivelse af vognmandens evt. særlige ressourcer vedrørende kvalitetsstyring, miljøstyring og kommunikation/information, herunder beskrivelse af, om der er afsat særlige personalemæssige ressourcer til disse opgaver. Desuden ønskes en beskrivelse af, om der er udarbejdet særligt materiale til chauffører i forbindelse med ovennævnte, såsom kvalitetshåndbøger, personaleblade eller lignende. 1.5 Beskrivelse af hvorledes medarbejderne holdes orienteret om forhold i virksomheden, som er af betydning for den enkelte medarbejder. 2. Driftsledelse og driftsovervågning 2.1 Beskrivelse af hvordan driftsovervågningen vil blive varetaget såvel inden for normal kontortid som uden for. Der ønskes specielt en beskrivelse af, hvordan chaufførfremmøde uden for normal kontortid overvåges. Det ønskes endvidere angivet, hvordan kravet i kontrakten om, at Sydtrafik skal kunne komme i kontakt med vognmanden eller en repræsentant for denne i hele driftsdøgnet, vil blive opfyldt. 2.2 Beskrivelse af beredskabet i tilfælde af sygdom hos chauffører eller andet personale. 2.3 Beskrivelse af hvordan kommunikationen mellem driftsledelse og busser vil foregå både i og uden for kontortiden. 2.4 Telefonbetjeningstider og kontoråbningstider for kundehenvendelser. 2.5 Oplysning om afstand fra placering af driftsledelse til pakkecentrum. Ver Udbudsbetingelser - side 26

28 3. Kvalitetsstyring 3.1 Beskrivelse af hvordan kvaliteten vil blive sikret i forbindelse med udførelse af kørslen, herunder om der er opbygget egentlige kvalitetssystemer eller afsat særlige ressourcer til opgaven. 3.2 Beskrivelse af opnåede resultater i kvalitetsmålinger hos andre trafikselskaber. 3.3 Beskrivelse af, hvordan det vil blive sikret, at medarbejderne yder god kundeservice. 3.4 Beskrivelse af sikring af kørslens udførelse, herunder forebyggelse af arbejdsnedlæggelser m.m. 4. Miljøforhold. 4.1 Beskrivelse af virksomhedens miljøpolitik, herunder særlige miljøforanstaltninger. Det oplyses om virksomheden er miljøcertificeret. 4.2 Oplysning om hvorvidt vognmanden udarbejder grønne regnskaber i bekræftende fald skal seneste grønne regnskab vedlægges. 4.3 Oplysning om hvorvidt der anvendes miljømærkede rengøringsmidler på vaskeanlæg, samt om der vil blive etableret vaskeanlæg med brug af genbrugsvand. 4.4 Kontrolforanstaltninger i forhold til anvendelse af rengøringsmidler og kemikalier. 4.5 Oplysning om hvorvidt chauffører deltager i kurser i miljørigtig kørsel og i givet fald i hvilket omfang. 5. Arbejdsmiljø 5.1 Oplysninger om arbejdsmiljøforhold, herunder om virksomheden er certificeret i henhold til arbejdsmiljølovgivningen samt hvilken klassificering virksomheden har opnået i forbindelse med arbejdstilsynets tilsyn. Relevant korrespondance med Arbejdstilsynet vedlægges. 5.2 Redegørelse for vognmandens planer for at sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne, både chauffører, værkstedspersonale m.fl. Redegørelsen kan indeholde oplysninger om virksomhedens forebyggelsespolitik, sundhedspolitik, integrationspolitik, informationspolitik m.m. 5.3 Beskrivelse af virksomhedens forebyggelse i forbindelse med vold og trusler samt beskrivelse af kriseberedskab i forbindelse med voldsepisoder. 6. Busmateriellet. 6.1 Oplysning om forventede garageringsteder og hvilke faciliteter der forventes etableret de pågældende steder. 6.2 Oplysning om busudskiftningsprogram (skema udarbejdes). Ver Udbudsbetingelser - side 27

29 6.3 Tilbudt gennemsnitlige busalder. 6.4 Tilbudt andel af busser, der overholder EURO 5-norm 6.5 Oplysning om antal reservebusser. 6.6 Beskrivelse af beredskab ved nedbrud af bus, herunder oplysning om gennemsnitlig afstand fra stationering af nedbrudsreserve til pakkecentrum. 6.7 Oplysning om værkstedsforhold, herunder om i hvilket omfang reparationer vil blive udført på eget værksted samt placering af dette værksted. 6.8 Oplysning om vedligeholdelses- og rengøringsprogram for busparken. 7. Uddannelse 7.1 Beskrivelse af virksomhedens grunduddannelse for nyansatte chauffører omfang og indhold. 7.2 Beskrivelse af virksomhedens efteruddannelse for chauffører omfang og indhold. Herunder belyses virksomhedens politik i forhold til indgåelse af uddannelsesaftaler med henblik på uddannelse af faglærte chauffører. Andel af chauffører, der er faglærte ved kontraktstart og målsætning for udvikling i kontraktperioden anføres. 7.3 Beskrivelse af uddannelsesmæssig indsats for driftsledelse og administrative medarbejdere omfang og indhold. 8. Andre oplysninger 8.1 Andet som vognmanden finder relevant for Sydtrafiks vurdering af selskabets organisation. Ver Udbudsbetingelser - side 28

30 Bilag E GARANTIERKLÆRING Garanti Kontonummer: Garantidebitor: Garantikreditor: (Vognmand) Sydtrafik Banegårdspladsen Vejen Arbejde: Kontraktdato: Udførelse af kontraktkørsel i perioden XXXX På foranledning af garantidebitor holder (bank) til rådighed for Sydtrafik et beløb af DKK... Skriver:... der skal tjene til sikkerhed for Sydtrafik i tilfælde af, at vognmanden i kontraktperioden misligholder sine forpligtelser i henhold til den indgåede kontrakt. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som Sydtrafik måtte have i anledning af aftaleforholdet. Sikkerhedsstillelsen ophører 6 måneder efter kontraktens udløb, medmindre Sydtrafik forinden skriftligt og samtidigt meddeler vognmanden og garanten, at der vil blive rejst krav mod sikkerhedsstillelsen. I så fald ophører sikkerhedsstillelsen, når misligholdelsen er afhjulpet. Garantien skal på anfordring fra Sydtrafik frigives til Sydtrafik, uden at Sydtrafik har dokumenteret sin ret ved forlig, endelig domstolsafgørelse eller en voldgiftskendelse. Udbetaling af garantien sker til Sydtrafik på anfordring senest 5 arbejdsdage, efter en skriftlig anmodning er modtaget. Sydtrafik kan uden indvirkning på garantiforpligtelsen give vognmanden udsættelse eller lempelser med hensyn til opfyldelsen af vognmandens forpligtelser. Garantien er gyldig med maskinstempling eller 2 underskrifter jf. ovenstående. Ved garantiens bortfald skal denne garantierklæring returneres til (bank). Underskrift:... Bank:... Ver Udbudsbetingelser - side 29

7. udbud af buskørsel Sommer 2013

7. udbud af buskørsel Sommer 2013 7. udbud af buskørsel Sommer 2013 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2012 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

Buskørsel i Herning Kommune

Buskørsel i Herning Kommune 7. udbud Buskørsel i Herning Kommune Udbudsbetingelser Bind A UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema

Læs mere

Udbudsmateriale, 39. udbud Skanderborg bybusser og åbne skoleruter. Juni 2014 UDBU DSBETING. midttrafik.dk

Udbudsmateriale, 39. udbud Skanderborg bybusser og åbne skoleruter. Juni 2014 UDBU DSBETING. midttrafik.dk Udbudsmateriale, 39. udbud Skanderborg bybusser og åbne skoleruter Juni 2014 UDBU DSBETING ELSER midttrafik.dk Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 3 Udbudsvilkår... 7 Væsentlige

Læs mere

27. udbud. Struer Kommune. Tilbudsåbning januar 2012

27. udbud. Struer Kommune. Tilbudsåbning januar 2012 27. udbud Struer Kommune Tilbudsåbning januar 2012 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 4 Udbudsvilkår A- og B-kontrakt 8 1. Udbudsmaterialet 9 2. Retsgrundlaget 9 3. Hvem kan byde

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel 9. februar 2010 Ændring til udbudsbetingelserne: Nyt tilbud på udbudsenhed 8 eller kombinationer, hvori udbudsenhed 8 indgår. Udbudsenhed 8 er udbudt

Læs mere

7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012

7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012 7. Udbud Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012 Der mangler svar på nogle af spørgsmålene. Disse vil blive besvaret senere dog senest d. 30.11.2012. Nr. Spørgsmål Svar 1 Pakke 772 Sydtrafik anmodes

Læs mere

8. udbud af buskørsel Sommer 2014

8. udbud af buskørsel Sommer 2014 8. udbud af buskørsel Sommer 2014 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2013 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

4. udbud af buskørsel Sommer 2010

4. udbud af buskørsel Sommer 2010 4. udbud af buskørsel Sommer 2010 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen August 2009 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER I henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, opfordrer Hillerød Kommune hermed interesserede

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT.

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT. Indledning: DEKRA AMU CENTER MIDTJYLLAND ApS inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på undervisning i specifikke AMU transportuddannelser. Baggrund og formål

Læs mere

6. udbud af buskørsel Sommer 2012

6. udbud af buskørsel Sommer 2012 6. udbud af buskørsel Sommer 2012 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2011 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 1. Hvad vil Midttrafik gøre såfremt én bestemt Hvis en byder vælger at byde på flere pakker vogn giver det økonomisk mest

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Retsgrundlaget... 3 Tilbudsfasen... 3 Randers Kommunes kontrolbud... 4 Tilbudsafgivelsen...

Læs mere

Busselskabet Aarhus Sporveje

Busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5 DK-8361 Hasselager Tlf.: 72409900 Fac: 72409901 www.busselskabet.dk Busselskabet Aarhus Sporveje Udbudsmateriale til bekendtgørelsen Bybusindkøb Udbud efter forhandling med forudgående offentliggørelse

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune, indkøb af 5 stk. fabriksnye biler m.v. i henhold til nedennævnte udbudsmateriale.

Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune, indkøb af 5 stk. fabriksnye biler m.v. i henhold til nedennævnte udbudsmateriale. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Faaborg-Midtfyn Kommune. Tak for Deres henvendelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

3. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblad er markeret med gråt

3. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblad er markeret med gråt 29. juni 2012 3. rettelsesblad vedrørende 33. udbud Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblad er markeret med gråt Spørgsmål / Fejl 1 Fejl: I bilag D.2 anføres det, at tilbudsprisen i tildelingsmodellen

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 9 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att: Kontoret for Integrationspolitik

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

Lemvig Kommunes 1. udbud af specialkørsel Udbudsbetingelser

Lemvig Kommunes 1. udbud af specialkørsel Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser 31.03.2016 side 1 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 3 Udbudsbetingelser... 6 1. Ordregiver... 6 2. Udbuddets omfang... 6 3. Udbudsmateriale... 7 4. Retsgrundlag... 8 5. Udelukkelsesgrunde

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

10. udbud af buskørsel

10. udbud af buskørsel 10. udbud af buskørsel Udbudsbetingelser Udbud af kontrakter om kørsel i Aabenraa Kommune, Tønder Kommune, Vejen Kommune samt Regionalkørsel Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2016 Udbudsbetingelser

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Bygge og anlæg - 231663-2014

Bygge og anlæg - 231663-2014 1 af 6 09-07-2014 08:52 Bygge og anlæg - 231663-2014 09/07/2014 S129 Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling I.II.III.IV.VI. Danmark-Helsingør: Energimålere Direktiv

Læs mere

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397835-2011:text:da:html DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

6. Udbud. Nr. Spørgsmål Svar. Sydtrafik har ikke opmålt længden af de enkelte ruter.

6. Udbud. Nr. Spørgsmål Svar. Sydtrafik har ikke opmålt længden af de enkelte ruter. 6. Udbud Spørgsmål og svar - Spørgsmål 1-3 offentliggjort d. 07.11.2011 - Spørgsmål 4-16 offentliggjort d. 21.11.2011 - Spørgsmål 17-28 offentliggjort d. 30.11.2011 Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvilket kilometertal

Læs mere

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015 f Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning Udbudsbetingelser Juli 2015 2 Udbudsbetingelser Indhold Indhold 1 Generelt 3 1.1 Ordregivende myndighed 3 1.2 Baggrund for udbuddet 3

Læs mere

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Rebild Kommune Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Januar 2016 Rebild Kommune Center Plan Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Opgavens beskrivelse Rebild Kommune, i det følgende benævnt ordregiver,

Læs mere

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200363-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

2. udbud af buskørsel Sommer 2009

2. udbud af buskørsel Sommer 2009 2. udbud af buskørsel Sommer 2009 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2008 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 28-01-2016 UDKAST TIL BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SIDE 2 af 7 1. ALMENT Bestemmelser

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Annoncering. Nationalt udbud - etablering af intranet i dagsinstitutionerne

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Annoncering. Nationalt udbud - etablering af intranet i dagsinstitutionerne LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Annoncering Nationalt udbud - etablering af intranet i dagsinstitutionerne 1. Baggrund Der har fra daginstitutionerne været stigende efterspørgsel på et kommunikationsredskab i hverdagen.

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

34. Udbud. Udbudsbetingelser

34. Udbud. Udbudsbetingelser 34. Udbud Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel... 4 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 4 Vigtige datoer vedrørende kontrakten... 4 Tildeling og budmuligheder...

Læs mere

Spørgsmål og svar til annoncering af Danskundervisning af udlændinge

Spørgsmål og svar til annoncering af Danskundervisning af udlændinge Spørgsmål og svar til annoncering af Danskundervisning af udlændinge Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på www.fredericia.dk For

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11 Udbudsbetingelser Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg på Værket ved Marbjerg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 2 UDBUDSMATERIALET... 3 3 KONTAKTPERSONER... 4

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024141 (Niels Feilberg Jørgensen, Kent Petersen, Mogens Hansen) 6. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024141 (Niels Feilberg Jørgensen, Kent Petersen, Mogens Hansen) 6. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024141 (Niels Feilberg Jørgensen, Kent Petersen, Mogens Hansen) 6. september 2011 K E N D E L S E A/S Jens Jensen og Sønner (advokat Janus Skak Olufsen, Viborg) mod Nordjyllands

Læs mere

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker

Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Udbudsbrev annoncering Laboratoriemålinger af emissioner fra brændeovne ved forskellige fyringsteknikker Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Stine Sandermann Justesen 15. juni 2016 Indhold Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Bilag 1 Tro og love erklæring Tro og love erklæring Ifølge

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser

Generelle udbudsbetingelser Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 i forbindelse med udbud af Flytteservice Side 1 af 7 Forord Herlev Kommune udbyder herved Flytteservice i henhold til de forvaltningsretlige principper. Kommunen har

Læs mere

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300328-2013:text:da:html Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel 16. marts 2009 5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel De med gult markerede spørgsmål/svar var med i 1.- 4. rettelsesblad. Fælles spørgsmål og svar vedr. 10. udbud 13. udbud 1. Skiltning

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Bilag 3 Vederlag/priser

Bilag 3 Vederlag/priser Bilag 3 Vederlag/priser Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 1. Vederlag... 2 1.1. Fast vederlag... 2 1.1.1. Pris pr. beredskab... 2 1.2 Reguleringsmekanismer for det faste vederlag... 3 1.2.1. Tilkøb og

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S Indhold

Læs mere

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786 3. September 2010 Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel Sagsnr. 10/2786 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser Disposition for tilbud Kravspecifikation Tilbudspriser

Læs mere

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Baggrund 1 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Bestandsgående flishugning - Jylland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Bestandsgående flishugning - Jylland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Bestandsgående flishugning - Jylland 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Projekt Styrkelse af undervisning i demokrati og medborgerskab i danskuddannelserne for voksne udlændinge efteruddannelsesprogram for lærere

Læs mere

Rådgiverydelse i forbindelse med projektering af Paamiut Nød elværk.

Rådgiverydelse i forbindelse med projektering af Paamiut Nød elværk. Rådgiverydelse i forbindelse med projektering af Paamiut Nød elværk. Afgivelse af tilbud: Bud fremsendes eller overbringes til: Nukissiorfiit, Issortarfimmut 3, Postboks 1080, 3900 Nuuk. Kuverter med tilbud

Læs mere

Udbudsvilkår for B- og T-kontraktkørsel

Udbudsvilkår for B- og T-kontraktkørsel NT s 21.0 udbud, Udbudsvilkår for B- og T-kontrakt Udbudsvilkår for B- og T-kontraktkørsel Indhold 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet 2 2 Den udbudte kørsel 2 3 Hvem kan byde? 2 4 Tidsfrister og

Læs mere

DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268522-2012:text:da:html DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Ny skole i Aabybro som OPS

Ny skole i Aabybro som OPS PRÆKVALIFIKATIONSBESKRIVELSE Jammerbugt Kommune November 2013 Ny skole i Aabybro som OPS INDLEDNING Dette prækvalifikationsmateriale er udarbejdet som en yderligere belysning af den udbudte opgave og som

Læs mere

Udbudsbetingelser Stevns Kommune

Udbudsbetingelser Stevns Kommune Udbudsbetingelser Stevns Kommune Indhold 1. Indledning... 1 2. Udbudsmaterialet... 4 3. Tidsplan for udbudsprocessen... 5 3.1. Anmodninger om yderligere oplysninger... 5 3.2. Frist for modtagelse af tilbud...

Læs mere

Officielt navn: Århus Kommune Adresse: Rådhuset, Indkøb og Udbud, vær. 326 By: Århus C Postnummer: 8000

Officielt navn: Århus Kommune Adresse: Rådhuset, Indkøb og Udbud, vær. 326 By: Århus C Postnummer: 8000 1/ 15 ENOTICES_ketley 01/03/2010- ID:2010-026726 Standardformular 2 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 K E N D E L S E Clavis Sprog og Kompetence (selv) mod Hvidovre Kommune (Kammeradvokaten ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Prækvalifikationsbetingelser Gribvand Spildevand A/S: To selvstændige rammeaftaler vedrørende henholdsvis tømning af bundfældningstanke og tømning af samletanke Forsyning Helsingør A/S: Rammeaftale vedrørende

Læs mere

Spørgsmål og Svar A3 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A3 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A3 udbud af almindelig rutekørsel 4. december 2008 På enhed 7 (Hurtigbussen 555/666) er der ikke virksomhedsoverdragelse af personale - ej heller chauffører. Se passagertal for Hurtigbussen

Læs mere

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:60713-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

Prisaftale. mellem. Syddjurs Kommune og optikere. vedrørende. optiske synshjælpemidler omfattende svagsynsoptik. Gældende fra den 19.

Prisaftale. mellem. Syddjurs Kommune og optikere. vedrørende. optiske synshjælpemidler omfattende svagsynsoptik. Gældende fra den 19. Prisaftale mellem Syddjurs Kommune og optikere vedrørende optiske synshjælpemidler omfattende svagsynsoptik Gældende fra den 19. september 2012 Prislisten offentliggøres på Syddjurs Kommunes hjemmeside

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022034 (Kirsten Thorup, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 13. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022034 (Kirsten Thorup, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 13. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022034 (Kirsten Thorup, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 13. september 2010 K E N D E L S E Roslev Turist ved John Madsen (selv) mod Skive Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau.

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau. Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet...

Læs mere

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kano og kajakker langs Gudenåen

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kano og kajakker langs Gudenåen Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kano og kajakker langs Gudenåen Tidsplan 24. maj 2012 Annoncering af koncessionsaftalen 4. juni 2012 Frist for spørgsmål til spørgemødet 8. juni 2012 Spørgemøde

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere