Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850"

Transkript

1 Referat af Mammen Friskoles generalforsamling tirsdag den 21. april I mødet deltog: 33 forældrekredsmedlemmer 1 skolekredsmedlem 8 ansatte 1 tilsynsførendekandidat Formand Marianne Pedersen byder velkommen. Sang nr ) Valg af dirigent og stemmetællere: Bestyrelsen foreslår Anders Olesen, der vælges af forsamlingen. Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt, og der vælges stemmetællere: Helle, William, Ulrik og Tommy. 2) Formandens beretning (se vedlagte) Skoleleder Dynes Skovkær Sands beretning (se vedlagte) Tilsynsførende Jytte Melvejs beretning (hun er forhindret, og beretningen læses op af Dynes. Se vedlagte) Anders Olesen inviterer til debat af beretningerne, men der er ingen kommentarer fra salen. 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab og herunder også pkt. 4: Budget for næste år. Kasserer Brian Sørensen fremlægger det reviderede regnskab (regnskabet kan fås hos Dynes). Christian Wolf spørger til garanti for pengene i banken mister skolen pengene, hvis sparekassen Kronjylland går konkurs? Der er 2 års garanti. Garantien er kommet med statens bankpakke i forbindelse med krisen. William Sloth spørger til lån kontra indestående. Bestyrelsen har valgt at optage lån i stedet for at hæve indestående til byggeriet, så vi vil stadig kunne betale enhver sit, hvis der pludselig skulle blive brug for alle feriepenge, og hvis der sker ændringer af forskellige økonomiske forhold. Jacob Daasbjerg: Kan vi så optage nyt lån, når vi afdrager så hårdt? Nej, det er praktisk talt umuligt at hjemtage nye lån pga. finanskrisen. Søren Andersen spørger til revisors anmærkninger dem var der ingen af. Brian gennemgår budget fremefter. Der ser ud til at blive positivt resultat i I 2013, hvor vi skal betale renter af vores køb af skolens bygninger, bliver udgifterne dermed meget højere. Til gengæld vil børnehavebygningen kunne bidrage med en tilsvarende indtægt, hvad enten kommunen lejer sig ind, eller vi selv opretter børnehave, så det kommer til at hænge fint sammen. 5) Kontingent for skolekreds: kontingentet foreslås uændret, og det vedtages. 6) Valg af tilsynsførende. Dynes oplyser om lovkravene til tilsyn. Forældrekredsen har det almindelige tilsyn og forældrekredsen vælger en udefrakommende tilsynsførende med indgående kendskab til målene i Folkeskolen til at sikre, at undervisningen på friskolen står mål med folkeskolen. Jytte Melvej ønsker at stoppe efter skolens første 5 år. Bestyrelsen foreslår Keld Simonsen, der på Dynes opfordring giver en kort præsentation af sig selv: bosiddende i Viborg, tidl. efterskolelærer på Bjergsnæsskolen gennem 15 år, leder af 10. kl.s center i Tørring- Uldum gennem 5 år og nu i 5 år viceinspektør på Karup Skole, og med sit ståsted i det Grundtvig/Koldske skolesyn og hans erfaring som pædagogisk leder i folkeskolen, føler han

2 sig klædt på til at varetage hvervet som tilsynsførende i Mammen. Der er ikke fra salen forslag til andre kandidater, og Keld Simonsen vælges med klapsalver for 4 år. 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Formand Marianne Pedersen redegør inden valget for procedurefejl ved generalforsamling sidste år, hvor Finn Knudsen blev valgt ind som forældrekredsmedlem uden at have forældremyndighed til en elev. Fejlen rettes ved, at Marianne Pedersen, der er skolekredsvalgt, men også tilhører forældrekredsen, bytter plads med Finn. Fra den siddende bestyrelse er følgende på valg: Peter Rasmussen (ønsker genvalg) Brian Sørensen (ønsker genvalg) Lene P Smed (ønsker ikke genvalg) Af de mange foreslåede ønsker Peter Rasmussen (genopstillet - opstillet for skolekreds) Brian Sørensen (genopstillet) Maria Lynggaard Thomsen (genopstillet suppleant) Kristian Jensen Marianne Wolf (genopstillet suppleant) Sussie Dalmose at stille op. Desværre glemmer bestyrelsen, at de opstillede ifølge dagsordenen skulle præsentere sig selv. Det bør huskes fremover af hensyn til nye forældre/skolekredsmedlemmer. Valgt bliver: Peter Rasmussen (valgt af skolekreds) Brian Sørensen (valgt af forældrekreds) Kristian Jensen (valgt af forældrekreds) Maria L Thomsen (suppleant valgt af forældrekreds) Sussie Dalmose (suppleant valgt af skolekreds) 8) Indkomne forslag og beretninger fra de forskellige udvalg. Heidi Sørensen lægger ud fra Aktivitetsudvalget, der har tjent penge til skolen ved cirkus Mascot (ca. 4500kr), loppemarked (ca. 6500kr), julebanko (ca. 7000kr) og astro-aften, der også gav overskud. Spørgsmålet er, om vi vil kunne have lyst og overskud til at stille med 20 mand en weekend/ferie-dag næste sommer til at sælge øl/burgere ved koncert? Det vil betyde mellem og 30000kr til skolen. Siger man Ja, er man forpligtet på at stille til en udendørskoncert og knokle på en hel lang dag med musik i ørerne, og vi har ikke selv indflydelse på, hvilken dato, det vil blive. Datoen oplyses først omkring marts. I salen var der bred enighed om, at det er en ulempe, at man melder sig til uden at kende datoen, men at arbejdsfællesskabet også er det, der løfter og giver oplevelser, der ligger udover, hvad man ellers kan have sammen. Det gælder både i vedligeholdelse af skolen, nybyggeri og ved andre arrangementer. Line sikrer sig, at også lærere må deltage, og man er også velkommen til at invitere andre frivillige uden for skolekredsen over 18 år med. Ved

3 håndsoprækning blev udtrykt en generelt positiv indstilling til forslaget. Desuden opfordrer Heidi til, at man melder sig på Aktivitetsudvalget, når der skal vælges i efteråret. Hun gør også opmærksom på, at cirkus er fravalgt i år, da forestillingen ville ligge samtidig med konfirmationen. Rengøringsudvalget: Lis Hermansen gør rede for det forestående arbejde med at planlægge rengøring af ny bygning og hovedrengøring til sommer. Udvalget udformer rengøringslisten, der redigeres af Dynes. Udvalget samarbejder med Poul-Martin om dgl. rengøring, planlægger gardinvask, bestiller vinduespolering, arrangerer blomster-pasning i ferien. Arbejder fremad med planer for bedre integrering af nye forældre i rengøringsarbejdes, så ingen skal føle sig på herrens mark. Der skal fortsat påregnes tre årlige rengøringer pr. familie, og det nye område vil indlemmes i den eksisterende plan. Det påpeges, at et kryds på sedlen i rengøringsrummet er en kvittering for afsluttet rengøring ikke en mulighed for at reservere område. Den slags information skal udvalget og alle vi andre huske at give til nye forældre, så de ikke føler, de kommer dumt af sted. Informationsudvalg: Kristian Jensen nævner blandt nye tiltag brochure, undertavler til byskiltene (kan lånes hos ham), flot banner, der kan bruges ved idrætsstævner, lejrskole, løb oa., klistermærker til biler (kan købes for 10kr på kontoret). Christian Wolf er hjemmesidemand. Siden roses for sin tilgængelighed. Der opfordres til at vi alle sender fotos digitalt med kommentarer til Tonni (evt. Christian), så siden bliver mere spændende. Manual til indsendelse findes på hjemmesiden. Legatudvalget: Sussie Dalmose fortæller, at udvalget har modtaget penge (5000kr) til en projektor fra Rotary og penge fra sparekassen Kronjylland. Madudvalg: Maria L Thomsen fortæller, at udvalget blev forstærket henover året med et par nye forældre og en overflytning fra et andet udvalg, og udvalget har haft et godt år med at sørge for forsyninger til div. arrangementer. Udvalgets største opgaver er knyttet til Lucia, julebanko og skolefest. Udvalgets dygtige formand er Pia Schnuchel. Trivselsudvalg: Peter Rasmussen og Frank Jensen er bestyrelsens repræsentanter i udvalget. Udvalget arbejder dels med udearealerne (pt planer om udendørsfitness og shelters), hvor der bl.a. er kommet flot legeplads ud mod vejen. Frank fortæller, at udvalget vil forsøge at lave en årsoversigt over, hvad der skal laves i årets løb, så vi forældre kan se, hvor og hvornår vi kan bruges. 9) Evt. Fenja G. Andersen foreslår, at man kan sælge sin rengøring til 7./8. kl., hvis man forskellige årsager ikke selv kan varetage opgaven. Der kom ikke en egentlig afklaring af spørgsmålet, og bestyrelsen vil drøfte muligheden. Birthe Olesen fortæller, at der har været store problemer med 7./8. kl. arbejde med at dele post ud (de har kunnet tjene penge ved at omdele breve, sportsblade mm for forskellige foreninger i byen). Postsagerne er ikke altid kommet ud. Camilla Mathiasen spørger til madpakke/kost-regler på skolen. Der er en overordnet regel på skolen om ikke at medbringe slik, men det er forældrenes opgave at vurdere, hvad der skal i madpakken. Der opfordres til, at man på klasse-forældremøder diskuterer eventuelle retningslinier for klasse-kage, fødselsdagsslik osv. inden for den enkelte klasse. Sussie Dalmose spørger til oplysninger vedrørende lejrskolen om tre uger. Dynes svarer, at der inden længe kommer brev.

4 Formand Marianne Pedersen runder af. Sang nr. 30. Mødet slutter kl Referent Maria Lynggaard Thomsen Dirigent Anders Olesen.

5 Godkendelse og eventuel opfølgning af referat fra mødet den 17. februar Et revideret udkast til referat fra mødet var vedlagt med dagsordenen. Dynes får besøg af Keld Simonsen, som bestyrelsen foreslår som ny tilsynsførende, d Dynes og Marianne P udformer indkaldelse til særskilt møde på generalforsamlingen til valg af tilsynsførende. Lise-Lotte Strand frabeder sig formandskab for Aktivitetsudvalget. Marianne P kontakter udvalget ang. melding til gen.fors. Ny formand må findes efter gen.fors. Marianne P har sendt brev af sted til BogU-udvalget i Viborg Kommune om friskolen kan få udsendt materiale til skolesøgende familier i lokalområdet. 1) Nyt fra Dynes. Der er foretaget årligt legepladstilsyn ingen anmærkninger. Men hegnet ved børnehaven ud mod P-plads skal ordnes. Peter R. tager affære. I øvrigt skal der foretages kvartalvist og ugentligt tilsyn af henholdsvis udvalget og personalet. Der er fortsat jævnligt familier, der tager kontakt til skolen og kommer til samtale med Dynes med henblik på evt. at sætte barn i skolen. Ansættelsesudvalg blev nedsat: Marianne P, Finn, Lise-Lotte, Peter, Dynes, Helle og medarbejd.rep. Regnskabsgennemgang for 2008 udsættes til næste møde. Ingen kommentarer til budgetopføgning ) Status vedr. renovering og nybyggeri i øvrigt Orientering ved Frank. Gulve og vinduer er næsten færdige. Nu kommer male-arbejdet. Frank sender arbejdslister ud. Byggeudvalget spørger om vandhullet må flyttes eller fjernes. Tages op blandt lærerne af Helle og Dynes. Lærerne høres også om ideer/ønsker til udnyttelsen af arealet rundt om den nye bygning. Peter laver en skitse. Punktet om indvielsesfest røg ned under evt. 4) Forberedelse af generalforsamlingen den 21. april 2009 Fortsat drøftelse, jf. mødet den 17. februar Indkaldelse med dagsorden laves og sendes af Marianne P og Dynes, så den er ude senest 14 dage før gen.fors. Marianne P tager kontakt til dirigent omkring valgprocedure, stemmesedler mv. Dynes sørger for projektor, Dynes og Brian (kasserer) står for fremlægning af regnskab. Marianne P tager kontakt til Jytte Melvej, der skal aflægge rapport som tilsynsførende for 5. gang. På valg er: Lene Smed, Brian Sørensen, Peter Rasmussen og suppleanterne Marianne W og Maria L T, der alle overvejer evt. genopstilling. Kontingentet foreslås uændret. Aktivitetsudvalget står selv for fremlæggelse af deres forslag, der er udformet som et spørgsmål: Ønsker skolekredsen at deltage i eksternt forældrearbejde, eksempelvis salg af sandwich til koncerter?

6 Bestyrelsen mødes kl for at gøre klar i gymnastiksalen. 3) Planlægning af lønforhandlinger Forhandlingsudvalg: Brian (kasserer), Marianne W (hvis du vil?) og Marianne P (formand). Dynes indkalder til møde. 4) Lokalaftale for lærernes tidsforbrug Gennemgang af dette skoleårs lokalaftale. På majmødet skal planen gennemgås igen, så planen for det kommende skoleår kan vedtages inden 1. juni. Bestyrelsen vil gerne se en hel aktivitetsplan, så timeforbruget kan ses i sin helhed. Dynes/Helle sørger for dette. 5) Eventuelt - Kig på friskoler.dk, hvor der ligger en Startpakke børnehave på forsiden - Marianne P er med i et udvalg, der arbejder for bedring af stier mm. omkring Vindum, Bjerring og Mammen - Der bliver muligvis ingen cirkus i år (ingen egnede tidspunkter) - Der skal findes en anden rep. end Marianne P til førskoledag d Tages op når vi nærmer os. - Legatudvalget opfordres til at søge penge til elevarbejdsplads - det nye område skal også gøres rent. Lærergruppen kommer med ide. - rengøringsudvalget er ansvarlig for at kontakte nye familier og introducere dem for rengøringstjansen. Marianne P vil opfordre de to øvrige familier, der skal gøre rent med en ny familie at man tager kontakt og aftaler at gøre rent samtidigt. - Skoleblad Line arbejder på nyt format. Peter tilbyder billig trykning. - Marianne P undersøger datoer for løb i Bjerringbro, så datoerne kan komme med i årsplan. Jubilæumsfest/reception/indvielsesfest: punktet tages op på næste møde. Dynes/Marianne P undersøger forinden mulige datoer.

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013.

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen / skolelederen aflægger beretning. 3. Bestyrelsen forelægger det

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling.

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling. REFERAT Ordinær generalforsamling 2014 for Køge Lille Skole Onsdag den 23. april 2014 Organisatorisk 1. Valg af dirigent og referent Dirigent Nikolai Wacher Hansen meldte sig som dirigent til aftens slag.

Læs mere

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE Referat af ordinær generalforsamling Onsdag, den 25. marts 2015 klokken 19.00 i Riddersalen på Sigerslevøster Privatskole Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår tidligere

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Pkt. Emne Referat 1. Valg af dirigent Henrik Jensen valgt. Konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

Referat. Generalforsamling Sandbakken/Lerdalen. Tirsdag, d. 17. marts 2015

Referat. Generalforsamling Sandbakken/Lerdalen. Tirsdag, d. 17. marts 2015 Referat Generalforsamling Sandbakken/Lerdalen Tirsdag, d. 17. marts 2015 Husk at se jævnligt på vores Hjemmeside, det er der informationerne kommer! Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I denne uge er ugebrevet et

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere