Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund."

Transkript

1 Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Mandag den 7. marts 2011 klokken i Berlingskes Konferencesal, Pilestræde 34, København. K. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 5. Valg, herunder suppleanter og revisorer 6. Fastsættelse af kredskontingent - kredsbestyrelsen foreslår uændret kontingent 7. Eventuelt. Velkomst ved kredsformand Kenni Leth, der indledte generalforsamlingen ved at læse navnene op på de medlemmer, der døde i Han bad derefter forsamlingen holde et øjebliks stilhed til ære for de afdøde. 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Uffe Gardel, som blev valgt. Uffe Gardel takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Følgende valgt som stemmetællere: Jørgen Bache valgt som stemmetæller. 2. Formandens beretning: Hele formandens beretning og alle bilag kan læses på Kreds 1s hjemmeside: Kredsformanden fortalte om arbejdet i det forgangne år og takkede for de mange skulderklap og takk s fra kredsmedlemmerne i forbindelse med kredsens meget populære arrangementer. Kredsen vil satse endnu mere på medlemsarrangementer i 2011 og har i den forbindelse hyret en freelancer til at stå for noget af arbejdet. Det er planen, at der skal være op til fire faglige arrangementer om måneden. Arrangementerne er et bud på noget af det, som forbundet og kredsen også kan tilbyde udover den traditionelle faglige rådgivning i en tid med en presset økonomi og en ditto mediebranche, hvor det kan være svært at komme igennem med krav om højere løn og lignende. K1 Mentor, K1 Sundhed, K1 Fyraften og K1 Faglig udvikling:

2 Formanden fortalte dernæst om status på de fire indsatsområder, der blev vedtaget i Det drejer sig om K1 Mentor, K1 Sundhed, K1 Fyraften og K1 Faglig udvikling. Status er, at kredsen er kommet godt i land i forhold til de mål, der blev sat for to år siden. Han sagde følgende om de fire områder: K1 Mentor: Vi lovede, at vi ville arbejde for at gøre kredsens succesfulde forsøg med en mentorordning landsdækkende, så ansvaret overgik til forbundet. Resultatet er, at der i dag er etableret en landsdækkende ordning i forbundsregi. K1 Sundhed: Vi lovede, at vi ville etablere en sundhedspulje, hvor medlemmer i kredsen kunne søge støtte til sundheds- og trivselsfremmende projekter. Resultatet er, at vi sidste år og i år uddeler mere end kr. til en lang række medlemsinitiativer, der alle har til formål at øge og langtidssikre den generelle trivsel og bekæmpe den snigende stress blandt vores kolleger. K1 Fyraften og K1 Faglig Udvikling: Vi lovede, at vi ville øge antallet af relevante arrangementer for medlemmerne. Resultatet er, at vi har afholdt en lang række arrangementer, der har ramt næsten alle medlemsgrupper og hvor vi stort set hver gang har overtegnede tilmeldingslister. Indsatsområder : Som resultat af succesen lancerer kredsen nu tre arbejdsområder for de næste to år. Initiativerne er beskrevet i en folder, der blev omdelt på generalforsamlingen. Det drejer sig om en videreførelse af initiativerne inden for sundheds- og trivselsområdet, en videreførelse af indsatsen med de mange medlemsarrangementer og et nyt initiativ, hvor kredsen sætter fokus på netværk. I den forbindelse sagde formanden følgende: Som noget nyt sætter vi fokus på netværk. Vi har med glæde konstateret, at der i hovedforbundet allerede er sat gang i en række nye netværksforsøg, der skal samle medlemmerne og styrke vidensdelingen på tværs. Det er noget, medlemmerne efterspørger. Men vi vil gerne være garant for, at vi får undersøgt til bunds, hvor stort behovet for nye netværk er. Skal forbundet f.eks. være facilitator for netværk for nyuddannede, medlemmer på barsel, ansatte i kommunikationsbranchen eller noget helt fjerde? Er der behov for en egentlig netværkskoordinator i Journalistforbundet? Det er det, vi i kredsen i samarbejde med de øvrige kredse og forbundets ansatte - vil undersøge i den kommende periode. Offentlighedsloven: 2010 har været præget af et par store politiske sager. Særligt sagen om offentlighedensloven, hvor kredsen har været meget aktiv i arbejdet med at kæmpe imod de offentlighedsforringende paragraffer i loven.

3 Kredsen har i den forbindelse lagt pres på forbundets hovedbestyrelse og på det politiske system på Christiansborg. Kredsbestyrelsen var også medunderskrivere af en fælles udtalelse i forbindelse med kredsenes seminar på Mors i foråret sidste år. Kredsmedlemmer markerede sig i debatten på sidste års Fagligt Forum og kredsen besluttede sammen med de øvrige kredse at finansiere udgivelsen af en debatbog om emnet, der udkom i oktober: Ministerbetjening en journalistisk hvidbog om offentlighedsloven - skrevet af: Erik Valeur og Lars Rugaard. Kredsen var uenig med den linje og det høringssvar, som forbundsledelsen var kommet med i februar Formanden glædede sig dog over, at der nu var enighed i forbundet om en fælles linje og modstand mod de offentlighedsforringende paragraffer i lovforslaget. Dette blev blandt andet markeret af, at forbundsformand Mogens Blicher Bjerregaard for et par uger siden havde en kronik i Dagbladet Information, hvor han klart tog afstand fra de pågældende dele af forslaget. Kredsformanden opfordrede dog til, at forbundet blev endnu skarpere til at lægge pres på politikerne og gøre forbundets holdning klar for alle. I den forbindelse har kredsen udarbejdet en udtalelse, som blev sat til afstemning på generalforsamlingen. Forbundets nye visions- og strategipapir: En anden politisk sag fra det forgangne år var de dialogmøder, som forbundet har stået bag i I den forbindelse sagde kredsformanden følgende: I forlængelse af de emner, som kom frem på dialogmøderne, har Hovedbestyrelsen for nyligt lagt et spændende visions- og strategipapir frem, der beskriver indsatsområderne for DJs arbejde i de kommende år. Nu er det op til delegeretmødet at vedtage det endeligt, men fra kredsens side kan vi glæde os over, at der fortsat er et stærkt fokus på at udvikle DJ som en stærk aftalepartner i overenskomstspørgsmål, ligesom der lægges op til en styrket indsats på arbejdsmiljøområdet og DJs sociale profil, så de, der har det svært enten på arbejdsmarkedet eller de, der står uden for, også oplever, at der er et stærkt fællesskab i DJ. Jeg håber, at man fra forbundets side husker at tænke kredsene ind i dette arbejde. Vi har meget at byde ind med og med de indsatsområder, som Kreds 1 kommer til at arbejde med fremadrettet, vil det være helt oplagt at samarbejde yderligere, end vi allerede gør i dag. Kredsens økonomi: Kredsformanden kom derefter ind på kredsens økonomi. Kredsen har et stort overskud og en stor formue, hvilket formanden gerne ville lave om op. Kredsen satsede som allerede nævnt på at bruge en del af pengene på flere medlemsarrangementer i de kommende år. For et par år siden var det til afstemning at nedsætte kredskontingentet fra de nuværende 20 kroner om måneden. Det blev ikke vedtaget, men det kunne jo overvejes igen, hvis formuen forbliver lige så stor som nu. På trods af den gode økonomi har kredsen dog valgt at afslå to ansøgninger om støtte fra henholdsvis Djs Feriefond og den almennyttige fond Journalistgården, der bestyrer 12 almennyttige boliger i København,

4 For Feriefondens vedkommende kom afslaget med den begrundelse, at kredsen nu en gang for alle er ude af Feriefonden. Boligerne kan desuden søges af alle medlemmer i Journalistforbundet, og derfor bør det som minimum også være alle kredse, der bakker op om en evt. økonomisk støtte, og det vil de øvrige kredse ikke være med til Også fonden Journalistgården havde søgt støtte. Her i form af opbakning til et større byggeprojekt, der skulle være med til at øge Journalistgårdens lejeindtægter og samtidig gøre det muligt at skaffe en ønsket feriebolig i København. Også her sagde kredsbestyrelsen nej med den begrundelse, at den ikke ønsker at udsætte kredsens formue for unødig risiko ved et projekt i det københavnske ejendomsmarked. Formanden sluttede sin beretning med at opfordre medlemmerne til at komme med gode forslag og idéer til, hvordan kredsen kan bruge sin formue til gavn for medlemmerne. Debat om formandens beretning: Feriehusene i DJ Svend Kramp: Tidligere medlem af kredsbestyrelsen Svend Kramp syntes, det var synd, at kredsen ikke vil hjælpe med støtte vedligeholdelse af Feriefondens feriehuse Han mente, at feriehusene trænger meget, og at de har de gjort i mange år. Han opfordrede bestyrelsen til at være velvilligt indstillet, når Feriefonden beder om støtte til vedligeholdelse. Enten skal husene sættes i stand, så de igen bliver attraktive at leje eller også bør der tages en generel beslutning om, at droppe udlejningen af feriehuse. Karin Bech: Karin Bech sagde, at hun syntes, at feriehusene var lidt dyre, og det kunne godt afholde hende fra at leje et. Eftersom kredsbestyrelsen havde efterspurgt idéer til, hvordan man kunne bruge kredsens formue, opfordrede hun derfor til, at kredsen opretter et legat til værdigt trængende Kreds 1-medlemmer på fx kroner. Beløbet skulle kunne bruges på leje af feriehuse. Debat om kredsens økonomi: Peter Thorning Peter Thorning roste kredsbestyrelsen for det flotte forbrug af penge i forbindelse med kredsarrangementer. Arrangementerne er med til at skabe socialt kit mellem medlemmerne og fællesskabsfølelse. Peter Thorning fremhævede, at det er vigtigt at kigge på, hvordan man i forbundet kan binde medlemmerne sammen på tværs af kredse og grupper. Sociale og faglige arrangementer er et redskab til at skabe solidaritet blandt medlemmerne. Solidariteten er vigtig særligt pga det pressede arbejdsmarked. For eksempel er der hård konkurrence mellem freelancere, hvilket arbejdsgiverne udnytter til at presse prisen. Derfor er det vigtigt, at DJ-medlemmerne står sammen på tværs af faggrupper og kredse. Niels Peter Arskog: Bestyrelsesmedlem Niels Peter Arskog kommenterede de mange rosende kommentarer fra medlemmer i forbindelse med kredsens nye store satsning på flere kredsarrangementer. Han fremhævede, at det var dejligt at møde så mange nye kolleger, som han ikke havde mødt før, i forbindelse med de faglige arrangementer. Arrangementerne er meget populære, de fleste har været overtegnede med venteliste og har fået stor ros fra medlemmer. Dem skal vi blive ved med, lød det fra Niels Peter Arskog.

5 John Høst Schmidt: John Høst Schmidt fra Veteranklubben kommenterede også kredsens mange arrangementer. Han sagde, at der havde været et hav af gode arrangementer, og han havde også selv deltaget i flere. Han fremhævede desuden, at det var dejligt, at kredsen gik ind i arbejdet med udenlandsture fx turen til Kaliningrad, hvor han selv havde været med og også havde fået støtte fra kredsen. Dernæst sagde han, at han synes, det var et udtryk for rettidig omhu, at kredsen havde valgt ikke at give støtte til Feriefonden og Journalistgården. Ikke mindst fordi Feriefonden og Journalistgården er fælles DJ-projekter, så hvis de andre kredse ikke vil støtte, så skal Kreds 1 heller ikke. Morten Friis Jørgensen: Morten Friis Jørgensen roste kredsens indsats i forbindelse med offentlighedsloven og herunder også kronikken i Information. Han spurgte derefter til kredsens administrationsaftale med forbundet, herunder hvor kredskontoret rent fysisk lå henne i forbundshuset nu. Han kom også ind på forløbet omkring Journalistgårdens anmodning om støtte fra kredsen. Morten Friis Jørgensen er formand for Journalistgården. Journalistgården har modtaget meget støtte fra kredsen gennem tiden. Morten Friis Jørgensen syntes dog, at det var helt i orden, at gården ikke længere får støtte. Især fordi Journalistgården ikke kun henvender sig til journalister, men til alle danske statsborgere. Desværre er fondens økonomi meget dårlig, og der akkumuleres et underskud på kroner hvert år, eftersom fonden ikke må sætte huslejen op. Morten Friis Jørgensen anmodede derfor om, at pengestærke kræfter ville kautionere for et lån, så fonden kan få mulighed for at bygge kollegieboliger og en ferielejlighed i København, og på den måde skaffe sig en indtægt. Fonden har ikke selv mulighed for at låne penge. Rasmus Mark Petersen: Rasmus Mark Petersen spurgte, hvorfor kredsen budgetterede med et overskud, når det nu fremgik så tydeligt af formandens beretning, at kredsen gerne vil af med sin formue og ikke ønskede et stort overskud? Mogens Blicher Bjerregaard: Forbundsformanden roste kredsen for det høje aktivitetsniveau. Han sagde derefter, at der efter hans mening burde være et så tæt samspil og samarbejde som muligt mellem forbundet, hovedbestyrelsen og de enkelte kredse. Han sagde desuden, at det var dejligt, at kredsformanden kunne genkende strategierne og visionerne fra de dialogmøder, som HB har stået bag i 2010.Dialogmøderne gentages forhåbentlig senere på året. Kenni Leth: Kredsformanden tog ordet og takkede for de mange indlæg og for de rosende ord. Han svarede derefter på de spørgsmål, der blev stillet til hans beretning: Svar på Lars Werges spørgsmål om, hvorfor kredsen ikke har søgt penge til hvidbogen fra Hovedbestyrelsen? Kredsformanden sagde, at var en fejl, og det burde kredsen måske have gjort, men når man ikke havde gjort det, skyldtes det måske frustration over en manglende lydhørhed fra Hovedbestyrelsens side.

6 Kenni Leth erklærede sig enig med Peter Thornings kommentar om at styrke sammenholdet på tværs af faggrupper og kredse. Svar til Svend Kramp: Kredsformanden sagde, at han synes, det er en opgave for HB eller kredsene i fællesskab at støtte Feriefonden. Svar til Morten Friis-Jørgensen vedrørende administrationsaftalen og kredskontorets fysiske placering. Kredsformanden sagde, at kredskontoret og kredssekretæren er flyttet om i baghuset i DJs hus på Gl. Strand. Den nye administrationsaftalen medfører, at kredsen har færre kvadratmeter til rådighed, men til gengæld er udgiften til lokaler lavere. Det syntes kredsformanden var godt, da de fleste medlemmer kontaktede kredsen via og telefon. Derfor var der efter formandens vurdering ikke behov for et stort kontor. Svar til Rasmus Mark-Pedersen: Kredsformanden sagde, at han håber, at kredsen i år kommer ud med et underskud. Ellers skal medlemmerne næste år slippe med mindre i kontingent, hvis det står til ham. Debat om offentlighedsloven: Lars Werge: Lars Werge indledte med at kvittere for en god beretning. Lars Werge er tillidsmand på Ekstra Bladet og også medlem af Hovedbestyrelsen (HB) i DJ, og i den forbindelse havde han været involveret i arbejdet omkring offentlighedsloven. Han havde stemt for den linje, der blev lagt i HB for et års tid siden. Han kommenterede desuden på kredsformandens forhåbning om, at HB fremover ville være mere opmærksom på at inddrage kredsene. Han oplevede det som om, at kredsene lagde pres på HB i forbindelse med arbejdet omkring offentlighedsloven, og at kredsene havde stået sammen i at lægge dette pres. Han undrede sig over, hvorfor Kreds 1 ikke havde søgt forbundet om støtte til hvidbogen om offentlighedsloven. Det undrede ham, da kredsen havde søgt og fået støtte fra både medarbejderforeninger og flere andre kredse. Derefter sagde han, at det var flot med den streg i sandet, som Mogens Blicher Bjerregaard trak i Information for et par uger siden, hvor han i en kronik klart lagde afstand til 24 i loven. Han opfordrede til, at forbundet og kredsene nu kiggede fremad, da det nu var blevet klart markeret, at et samlet forbund tager afstand fra 24. Arbejdet med offentlighedsloven havde desuden givet anledning til gode fagpolitiske og ideologiske diskussioner i HB, og det var godt og tiltrængt. I den forbindelse var det også fint, at Kreds 1 også fremover har et højt aktivitetsniveau. Afstemning om udtalelse om offentlighedsloven fra Kreds 1: Ingen ændringsforslag. Enstemmigt vedtaget (se bilag)

7 Afstemning om formandens beretning: Efterfølgende var der afstemning om formandens beretning, som blev enstemmigt godkendt 3. Kredsens regnskaber: Kasserer Morten Terp fremlagde regnskabet fra Kredsen havde haft indtægter på kroner og udgifter for kroner. Regnskabet viste dermed et overskud på kroner mod et budgetteret underskud på godt kroner. Kredsen har en egenkapital på godt tre millioner kroner. Hele regnskabet kan ses på Kreds 1s hjemmeside: Regnskabet holdt sig i det store hele til de budgetterede poster. Morten Terp fremhævede dog kort et par poster, som enten ikke holdt sig til budgettet eller havde været uventede. Hvad angik medlemsmøder var der blevet brugt kroner mindre end forventet, hvilket skyldtes, at bestyrelsen ikke havde haft resurser og tid nok til at afholde alle de forventede arrangementer. Det vil der blive rettet op på i Derudover var der blevet brugt kroner på en hvidbog om offentlighedsloven. Kredsen havde desuden brugt mindre end forventet på at yde støtte til medlemmer på nedsat kontingent. For eksempel var der færre end forventet på nedsat kontingent, der havde søgt støtte til fagfestival. Udgifterne til støttepuljerne svinger meget, da det er meget forskelligt fra år til år, hvor mange, der søger støtte. Endelig var posten til formandshonorar større end sidste år. Det skyldtes, at den nye kredsformand er forudbetalt, hvor den tidligere formand var bagudbetalt. Det månedlige beløb er det samme. Budgettet for 2011: Hele budgettet kan ses på kredsens hjemmeside. Indtægter forventes at være de samme som i Budgettet indeholder ikke de store ændringer i forhold til 2010, bortset fra aktivitetsniveauet i form af medlemsmøder og faglige arrangementer, som skal skrues voldsomt op. Der er derfor afsat kroner til denne post. Pengene går til at betale en freelancer til at stå for arbejdet omkring arrangementerne og til at afholde flere arrangementer. Kredsen budgetterer med kroner i overskud. Spørgsmål og kommentarer til budgettet: Sara Schlüter: Sara Schlüter spurgte, hvor udgiften til analysen af behovet for netværk lå henne, da hun ikke kunne finde posten på budgettet. Morten Terp svarede, at posten ligger under medlemsmøder, men at arbejdet først skal til at gå i gang, og derfor ved kredsen endnu ikke præcist, hvor meget undersøgelsen kommer til at koste, Kredsformand Kenni Leth: Kenni Leth opfordrede HB-formand Mogens Blicher-Bjerregaard til at komme med en redegørelse for status i IFJ Safety Fund, som kredsen og forbundet støtter med et stort beløb. IFJ Safety Fund yder støtte til truede og forfulgte journalister over hele verden. Støtten går nu i andre kasser end hidtil, og derfor bad kredsformanden Mogens Blicher-Bjerregaard om at fortælle forsamlingen om udviklingen. Morten Friis Jørgensen: Tidligere kredsformand Morten Friis Jørgensen kommenterede situationen i IFJ Safety Fund. Han mente, at fonden havde mange penge, men at pengene ikke kom ud og hjalp

8 de journalister, der havde behov, og at dette skyldes inerti i fondens ledelse. Dernæst spurgte han, hvordan de kroner der er afsat til medlemsmøder, skulle fordeles, og hvad de helt konkret skulle bruges til. Morten Terp svarede, at størstedelen af beløbet skal gå til lokaleleje og oplægsholdere. For eksempel overvejer kredsen at leje en biograf til at vise film. Kritisk revisor Elon Cohn: Elon Cohn kommenterede i sin egenskab af kritisk revisor også regnskabet og budgettet. Han fremhævede ligesom mange andre, at kredsen ikke burde have overskud og en stor formue, men derimod burde bruge sine penge til gavn for medlemmerne. Han fortalte desuden, at bestyrelsesmedlemmerne var meget beskedne, når det gjaldt proviant til møder og meget påpasselige med at indlevere bilag, og at der derfor var bilag til alle udgifter. Han fortalte også lidt om, hvad der var ydet støtte til gennem K1 Sundhed, som har været en stor succes. Blandt andet var der givet penge til yogamåtter og et bordtennisbord. Mogens Blicher-Bjerregaard: Forbundsformand Mogens Blicher-Bjerregaard orienterede om situationen i IFJ Safety Fund. Han sagde, at han og andre fra forbundet var blevet utrygge ved forholdene i fonden og forvaltningen af fondens penge efter at have været med til IFJ-kongres i maj Derfor havde man valgt at indfryse støtten fra 2010, og på delegeretmødet i april vil der blive stillet forslag om, at støtten fra 2011 også skal tilbageholdes. Indtil forbundet igen er trygge ved forvaltningen af fondens penge, vil Mogens Blicher-Bjerregaard derfor foreslå, at DJ selv står for at formidle pengene eventuelt gennem organisationen International Media Support. Dette bør kun være en midlertidig løsning, og DJ vil arbejde på, at IFJ Safety Fund igen kommer op at køre hensigtsmæssigt. Afstemning om regnskab: Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Ingen forslag. Punktet bortfaldt. 5. Valg, herunder suppleanter og revisorer: Valg af formand og næstformand: Kredsformand Kenni Leth var ikke på valg. Næstformand Charlotte Geckler ønskede ikke genvalg, der skulle derfor vælges en ny næstformand. Eneste kandidat til posten var Julie Rosenkilde fra DR P4 Bornholm. Julie Rosenkilde blev enstemmigt valgt. Julie Rosenkilde er nyuddannet og ansat på P4 Bornholm. Hun er tidligere formand for KajO (Kredsen af Journaliststuderende i Odense). I KajO var hun især glad for samarbejdet med de øvrige KAJ-grupper.

9 Hun vil især gerne arbejde med emner som den store ledighed blandt nyuddannede, problemer forbundet med korte kontrakter, styrkelse af netværk blandt kredsmedlemmerne og løn. Valg til bestyrelsen: Herefter skulle der vælges fire medlemmer til bestyrelsen. Følgende blev valgt: Frederik Juel: Frederik Juel har fire års erfaring fra kredsbestyrelsen. Han er tillidsrepræsentant på Berlingske Tidende. I bestyrelsen har han især bidraget med faglige input i kraft af sin TR-erfaring, derudover har han også beskæftiget sig med medarbejderture. Valgt med 51 stemmer. Jan Gralle: Jan Gralle er med i bestyrelsen for Visuelt Forum og han forsøger blandt andet at være bindeled mellem Visuelt Forum og Kreds 1. Valgt med 34 stemmer. Birgitte Sandell: Birgitte Sandell har siddet i bestyrelsen i seks år. Hun har arbejdet for og vil fortsat gerne arbejde med netværksaktiviteter og kampen mod ledighed. Valgt med 31 stemmer Kristine Bertelsen: Kristine Bertelsen stillede op til bestyrelsen for første gang. Hun er nyuddannet fra RUC og er ledig. Hun har tidligere siddet i bestyrelsen for JR, Kredsen af Journaliststuderende på RUC. Hun savner det faglige arbejde og vil gerne arbejde med at styrke netværksdannelsen blandt kredsmedlemmerne. I den forbindelse synes hun, det er en god ide med et netværk for nyuddannede.valgt med 31 stemmer. Valg af suppleanter: De to suppleanter stillede også op til bestyrelsen, men blev ikke valgt ind. De valgte derfor i stedet at modtage valg som suppleanter. Niels Peter Arskog: Niels Peter Arskog har siddet med i bestyrelsen i to år, først som suppleant og sidst som medlem. Han vil gerne fortsat arbejde med medlemsarrangementerne og med at skabe et tættere samarbejde mellem kredsene. 25 stemmer. Dermed valgt som 1. suppleant. Jens Berg Thomsen: Jens Berg Thomsen har været suppleant siden Han har blandt andet været med til at lave et arrangement om ipads og vil gerne arbejde for flere arrangementer om nye medier. Jens Berg Thomsen arbejder på Hillerød Posten. 18 Stemmer. 2. suppleant. Valg af revisorer: Statsautoriseret revisor Niels Harder blev genvalgt, Elon Cohn blev genvalgt som kritisk revisor. Kåring af årets kredskollega I pausen kårede kredsformand Kenni Leth årets kollega. Prisen er et led i kredsens sundheds- og trivselskampagne, og det er anden gang, den uddeles. Det blev tillidskvinde Ingelise Skrydstrup fra BT, der løb med titlen.

10 Priskomiteen lagde i deres votering vægt på, at Ingelise Skrydstrup gennem mange år er gået forrest over for ledelsen som tillidsrepræsentant, udvist stor empati og loyalitet over for sine kollegaer, og i øvrigt nu for anden gang er blevet indstillet til årets kollega, i de to år prisen har eksisteret. I indstillingen skriver en kollega, at: Ingelise skaffede en massagestol til redaktionen OG fik ledelsen til at blåstemple, at vi tog et kvarters powernap i den i løbet af arbejdsdagen, hun sørgede for julehjerter i december, hun nedsatte et udvalg for at genskabe B.T.-ånden, og til julefrokosten uddelte hun 100-kronesedler fra Medarbejderforeningens kasse, fordi "julefrokost bør være gratis for medarbejderne." Samtidig er hun benhård og medarbejdernes mand i forhold til ledelsen. Kollega og indstiller til prisen Linette Krøger Jespersen vandt en picnic-kurv til en værdi a kr., mens vinderen, Ingelise Skrydstrup, blev belønnet med en uges gratis ophold i en af Journalisternes Feriefonds ferieboliger. 6. Fastsættelse af kredskontingent: Kredsbestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 20 kroner om måneden. Kontingentet blev enstemmigt vedtaget. 7. Eventuelt: Behandlingshjemmet Stutgården: Bestyrelsesformand i Stutgården Joan Færch fortalte om arbejdet i Stutgården, som kredsen har et historisk forhold til. Stuttgården er et behandlingshjem for omsorgssvigtede børn og børn med psykiske lidelser. Der bor pt. 20 børn i alderen år på hjemmet. Stutgården har 50 års jubilæum i år. Kredsen har tre medlemmer med i bestyrelsen. Udover Joan Færch er det René Simmel fra Ekstra Bladet, som er næstformand og Mette Josias fra Ritzaus Bureau. Stutgården var tæt på at lukke i foråret 2010, da Hillerød Kommune ville opsige driftsaftalen. Hjemmet blev dog reddet og har nu en samarbejdsaftale med Hillerød Kommune. Den nye aftale betyder, at hjemmet nu skal stå for sin egen økonomi, hvor kommunen tidligere fungerede som en slags kassekredit, når der var underskud. Det giver nye udfordringer, men også nye muligheder. For eksempel kan hjemmet nu sætte priserne op og udvide sit tilbud, og man overvejer blandt andet at oprette ungdomsboliger til tidligere beboere. Fremtiden tegner lys, og Stutgården forventer at få et overskud på 2,5 millioner kroner i Til gengæld skylder hjemmet Hillerød Kommune fem millioner kroner, som afdrages over tre år. Stutgårdens ejendomme blev i 2010 vurderet til 23 millioner kroner. Hjemmet har også fået ny forstander, psykolog Tine Heede, som til fulde lever op til forventningerne.. Jørgen Bache, formand for Feriefonden: Jørgen Bache opfordrede de tilstedeværende til at reklamere for feriehusene rundt omkring på arbejdspladserne. På den måde kunne fonden få en bedre økonomi. Han fremhævede desuden, at fonden har mange gode huse, og at de ikke er lige slidte alle sammen, nogle er faktisk tiptop. Afsluttende bemærkninger:

11 Dirigent Uffe Gardel takkede for god ro og orden. Kredsformand Kenni Leth afsluttede generalforsamlingen ved at takke for en fantastisk generalforsamling. Han takkede derefter Charlotte Geckler, der går af som næstformand og bød velkommen til Julie Rosenkilde, der er ny næstformand. Dernæst takkede han kredskoordinator Mette Eeg og dirigent Uffe Gardel for deres indsats. Referent Lisbeth Dolberg

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Mandag den 5. marts 2012 klokken 17.00 i DAB In i DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København.

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat Arbejdermuseet, København - 13. marts 2014 Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1 Dagsorden Referat 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Torsdag 7. marts 2013 kl. 17.00 hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Dagsorden til kredsbestyrelsesmødet mandag 7. december 2009 kl. 16.30-18.30 hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K

Dagsorden til kredsbestyrelsesmødet mandag 7. december 2009 kl. 16.30-18.30 hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K Dagsorden til kredsbestyrelsesmødet mandag 7. december 2009 kl. 16.30-18.30 hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K Til stede: Pernille Mac Dalland (PMD), Kenni Leth (KL), Morten Terp (MT), Charlotte Geckler

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Beretning til Kreds 1s generalforsamling d. 5.marts 2012

Beretning til Kreds 1s generalforsamling d. 5.marts 2012 Beretning til Kreds 1s generalforsamling d. 5.marts 2012 Jeg har aldrig været det store sportstalent. Derfor havde jeg heller ikke troet, at et uskyldigt spil kegler kunne føre til, at jeg en dag ville

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat fra kredsbestyrelsesmødet tirsdag den 6. november 2012 Lille HB hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K

Referat fra kredsbestyrelsesmødet tirsdag den 6. november 2012 Lille HB hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K Referat fra kredsbestyrelsesmødet tirsdag den 6. november 2012 Lille HB hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K Tilstede: Julie Rosenkilde, Kristine Bertelsen, Frederik Monrad Juel, Niels Peter Arskog, Pernille

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010 Kære kreds 1 tere Sidste år på generalforsamlingen fik bestyrelsen opbakning til at lægge kursen efter den arbejdsplan, I kan se rundt om på bordene. Folderen

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Næstved, d. 13/5-07 Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Inden selve generalforsamlingen påbegyndtes, havde Søren Apel fra Nykredit et indlæg vedrørende en eventuellåneomlægning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005.

Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005. Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005. Dagsorden ifølge vedtægterne. Valg af stemmetællere og dirigent. 1. Godkendelse af formandens beretning. 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42 Den 8. april 2014 NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 1256 København K Tlf. +45 8816 3000 CVR nr. 13255342 www.newcap.dk Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S Amaliegade 14,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 Formanden Dorthe Eren bød velkommen til 30 medlemmer og foreslog dirigent og referent. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal År 2015, den 14. april, kl. 18.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal på adressen, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal., 2720

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Dansk Forfatterforening den 21. april 2012 kl. 15.00

Referat af den ordinære generalforsamling i Dansk Forfatterforening den 21. april 2012 kl. 15.00 Referat af den ordinære generalforsamling i Dansk Forfatterforening den 21. april 2012 kl. 15.00 Formand Jo Hermann bød velkommen og efter at have læst navnene på det forgangne års afdøde medlemmer mindedes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 14. marts 2010

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 14. marts 2010 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 14. marts 2010 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Det er jo en særlig begivenhed i dag, idet vi fejrer 10 års jubilæum

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Bestyrelsen i Fremad Amager havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med følgende punkt på dagsordenen: Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere