Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund."

Transkript

1 Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Mandag den 7. marts 2011 klokken i Berlingskes Konferencesal, Pilestræde 34, København. K. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 5. Valg, herunder suppleanter og revisorer 6. Fastsættelse af kredskontingent - kredsbestyrelsen foreslår uændret kontingent 7. Eventuelt. Velkomst ved kredsformand Kenni Leth, der indledte generalforsamlingen ved at læse navnene op på de medlemmer, der døde i Han bad derefter forsamlingen holde et øjebliks stilhed til ære for de afdøde. 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Uffe Gardel, som blev valgt. Uffe Gardel takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Følgende valgt som stemmetællere: Jørgen Bache valgt som stemmetæller. 2. Formandens beretning: Hele formandens beretning og alle bilag kan læses på Kreds 1s hjemmeside: Kredsformanden fortalte om arbejdet i det forgangne år og takkede for de mange skulderklap og takk s fra kredsmedlemmerne i forbindelse med kredsens meget populære arrangementer. Kredsen vil satse endnu mere på medlemsarrangementer i 2011 og har i den forbindelse hyret en freelancer til at stå for noget af arbejdet. Det er planen, at der skal være op til fire faglige arrangementer om måneden. Arrangementerne er et bud på noget af det, som forbundet og kredsen også kan tilbyde udover den traditionelle faglige rådgivning i en tid med en presset økonomi og en ditto mediebranche, hvor det kan være svært at komme igennem med krav om højere løn og lignende. K1 Mentor, K1 Sundhed, K1 Fyraften og K1 Faglig udvikling:

2 Formanden fortalte dernæst om status på de fire indsatsområder, der blev vedtaget i Det drejer sig om K1 Mentor, K1 Sundhed, K1 Fyraften og K1 Faglig udvikling. Status er, at kredsen er kommet godt i land i forhold til de mål, der blev sat for to år siden. Han sagde følgende om de fire områder: K1 Mentor: Vi lovede, at vi ville arbejde for at gøre kredsens succesfulde forsøg med en mentorordning landsdækkende, så ansvaret overgik til forbundet. Resultatet er, at der i dag er etableret en landsdækkende ordning i forbundsregi. K1 Sundhed: Vi lovede, at vi ville etablere en sundhedspulje, hvor medlemmer i kredsen kunne søge støtte til sundheds- og trivselsfremmende projekter. Resultatet er, at vi sidste år og i år uddeler mere end kr. til en lang række medlemsinitiativer, der alle har til formål at øge og langtidssikre den generelle trivsel og bekæmpe den snigende stress blandt vores kolleger. K1 Fyraften og K1 Faglig Udvikling: Vi lovede, at vi ville øge antallet af relevante arrangementer for medlemmerne. Resultatet er, at vi har afholdt en lang række arrangementer, der har ramt næsten alle medlemsgrupper og hvor vi stort set hver gang har overtegnede tilmeldingslister. Indsatsområder : Som resultat af succesen lancerer kredsen nu tre arbejdsområder for de næste to år. Initiativerne er beskrevet i en folder, der blev omdelt på generalforsamlingen. Det drejer sig om en videreførelse af initiativerne inden for sundheds- og trivselsområdet, en videreførelse af indsatsen med de mange medlemsarrangementer og et nyt initiativ, hvor kredsen sætter fokus på netværk. I den forbindelse sagde formanden følgende: Som noget nyt sætter vi fokus på netværk. Vi har med glæde konstateret, at der i hovedforbundet allerede er sat gang i en række nye netværksforsøg, der skal samle medlemmerne og styrke vidensdelingen på tværs. Det er noget, medlemmerne efterspørger. Men vi vil gerne være garant for, at vi får undersøgt til bunds, hvor stort behovet for nye netværk er. Skal forbundet f.eks. være facilitator for netværk for nyuddannede, medlemmer på barsel, ansatte i kommunikationsbranchen eller noget helt fjerde? Er der behov for en egentlig netværkskoordinator i Journalistforbundet? Det er det, vi i kredsen i samarbejde med de øvrige kredse og forbundets ansatte - vil undersøge i den kommende periode. Offentlighedsloven: 2010 har været præget af et par store politiske sager. Særligt sagen om offentlighedensloven, hvor kredsen har været meget aktiv i arbejdet med at kæmpe imod de offentlighedsforringende paragraffer i loven.

3 Kredsen har i den forbindelse lagt pres på forbundets hovedbestyrelse og på det politiske system på Christiansborg. Kredsbestyrelsen var også medunderskrivere af en fælles udtalelse i forbindelse med kredsenes seminar på Mors i foråret sidste år. Kredsmedlemmer markerede sig i debatten på sidste års Fagligt Forum og kredsen besluttede sammen med de øvrige kredse at finansiere udgivelsen af en debatbog om emnet, der udkom i oktober: Ministerbetjening en journalistisk hvidbog om offentlighedsloven - skrevet af: Erik Valeur og Lars Rugaard. Kredsen var uenig med den linje og det høringssvar, som forbundsledelsen var kommet med i februar Formanden glædede sig dog over, at der nu var enighed i forbundet om en fælles linje og modstand mod de offentlighedsforringende paragraffer i lovforslaget. Dette blev blandt andet markeret af, at forbundsformand Mogens Blicher Bjerregaard for et par uger siden havde en kronik i Dagbladet Information, hvor han klart tog afstand fra de pågældende dele af forslaget. Kredsformanden opfordrede dog til, at forbundet blev endnu skarpere til at lægge pres på politikerne og gøre forbundets holdning klar for alle. I den forbindelse har kredsen udarbejdet en udtalelse, som blev sat til afstemning på generalforsamlingen. Forbundets nye visions- og strategipapir: En anden politisk sag fra det forgangne år var de dialogmøder, som forbundet har stået bag i I den forbindelse sagde kredsformanden følgende: I forlængelse af de emner, som kom frem på dialogmøderne, har Hovedbestyrelsen for nyligt lagt et spændende visions- og strategipapir frem, der beskriver indsatsområderne for DJs arbejde i de kommende år. Nu er det op til delegeretmødet at vedtage det endeligt, men fra kredsens side kan vi glæde os over, at der fortsat er et stærkt fokus på at udvikle DJ som en stærk aftalepartner i overenskomstspørgsmål, ligesom der lægges op til en styrket indsats på arbejdsmiljøområdet og DJs sociale profil, så de, der har det svært enten på arbejdsmarkedet eller de, der står uden for, også oplever, at der er et stærkt fællesskab i DJ. Jeg håber, at man fra forbundets side husker at tænke kredsene ind i dette arbejde. Vi har meget at byde ind med og med de indsatsområder, som Kreds 1 kommer til at arbejde med fremadrettet, vil det være helt oplagt at samarbejde yderligere, end vi allerede gør i dag. Kredsens økonomi: Kredsformanden kom derefter ind på kredsens økonomi. Kredsen har et stort overskud og en stor formue, hvilket formanden gerne ville lave om op. Kredsen satsede som allerede nævnt på at bruge en del af pengene på flere medlemsarrangementer i de kommende år. For et par år siden var det til afstemning at nedsætte kredskontingentet fra de nuværende 20 kroner om måneden. Det blev ikke vedtaget, men det kunne jo overvejes igen, hvis formuen forbliver lige så stor som nu. På trods af den gode økonomi har kredsen dog valgt at afslå to ansøgninger om støtte fra henholdsvis Djs Feriefond og den almennyttige fond Journalistgården, der bestyrer 12 almennyttige boliger i København,

4 For Feriefondens vedkommende kom afslaget med den begrundelse, at kredsen nu en gang for alle er ude af Feriefonden. Boligerne kan desuden søges af alle medlemmer i Journalistforbundet, og derfor bør det som minimum også være alle kredse, der bakker op om en evt. økonomisk støtte, og det vil de øvrige kredse ikke være med til Også fonden Journalistgården havde søgt støtte. Her i form af opbakning til et større byggeprojekt, der skulle være med til at øge Journalistgårdens lejeindtægter og samtidig gøre det muligt at skaffe en ønsket feriebolig i København. Også her sagde kredsbestyrelsen nej med den begrundelse, at den ikke ønsker at udsætte kredsens formue for unødig risiko ved et projekt i det københavnske ejendomsmarked. Formanden sluttede sin beretning med at opfordre medlemmerne til at komme med gode forslag og idéer til, hvordan kredsen kan bruge sin formue til gavn for medlemmerne. Debat om formandens beretning: Feriehusene i DJ Svend Kramp: Tidligere medlem af kredsbestyrelsen Svend Kramp syntes, det var synd, at kredsen ikke vil hjælpe med støtte vedligeholdelse af Feriefondens feriehuse Han mente, at feriehusene trænger meget, og at de har de gjort i mange år. Han opfordrede bestyrelsen til at være velvilligt indstillet, når Feriefonden beder om støtte til vedligeholdelse. Enten skal husene sættes i stand, så de igen bliver attraktive at leje eller også bør der tages en generel beslutning om, at droppe udlejningen af feriehuse. Karin Bech: Karin Bech sagde, at hun syntes, at feriehusene var lidt dyre, og det kunne godt afholde hende fra at leje et. Eftersom kredsbestyrelsen havde efterspurgt idéer til, hvordan man kunne bruge kredsens formue, opfordrede hun derfor til, at kredsen opretter et legat til værdigt trængende Kreds 1-medlemmer på fx kroner. Beløbet skulle kunne bruges på leje af feriehuse. Debat om kredsens økonomi: Peter Thorning Peter Thorning roste kredsbestyrelsen for det flotte forbrug af penge i forbindelse med kredsarrangementer. Arrangementerne er med til at skabe socialt kit mellem medlemmerne og fællesskabsfølelse. Peter Thorning fremhævede, at det er vigtigt at kigge på, hvordan man i forbundet kan binde medlemmerne sammen på tværs af kredse og grupper. Sociale og faglige arrangementer er et redskab til at skabe solidaritet blandt medlemmerne. Solidariteten er vigtig særligt pga det pressede arbejdsmarked. For eksempel er der hård konkurrence mellem freelancere, hvilket arbejdsgiverne udnytter til at presse prisen. Derfor er det vigtigt, at DJ-medlemmerne står sammen på tværs af faggrupper og kredse. Niels Peter Arskog: Bestyrelsesmedlem Niels Peter Arskog kommenterede de mange rosende kommentarer fra medlemmer i forbindelse med kredsens nye store satsning på flere kredsarrangementer. Han fremhævede, at det var dejligt at møde så mange nye kolleger, som han ikke havde mødt før, i forbindelse med de faglige arrangementer. Arrangementerne er meget populære, de fleste har været overtegnede med venteliste og har fået stor ros fra medlemmer. Dem skal vi blive ved med, lød det fra Niels Peter Arskog.

5 John Høst Schmidt: John Høst Schmidt fra Veteranklubben kommenterede også kredsens mange arrangementer. Han sagde, at der havde været et hav af gode arrangementer, og han havde også selv deltaget i flere. Han fremhævede desuden, at det var dejligt, at kredsen gik ind i arbejdet med udenlandsture fx turen til Kaliningrad, hvor han selv havde været med og også havde fået støtte fra kredsen. Dernæst sagde han, at han synes, det var et udtryk for rettidig omhu, at kredsen havde valgt ikke at give støtte til Feriefonden og Journalistgården. Ikke mindst fordi Feriefonden og Journalistgården er fælles DJ-projekter, så hvis de andre kredse ikke vil støtte, så skal Kreds 1 heller ikke. Morten Friis Jørgensen: Morten Friis Jørgensen roste kredsens indsats i forbindelse med offentlighedsloven og herunder også kronikken i Information. Han spurgte derefter til kredsens administrationsaftale med forbundet, herunder hvor kredskontoret rent fysisk lå henne i forbundshuset nu. Han kom også ind på forløbet omkring Journalistgårdens anmodning om støtte fra kredsen. Morten Friis Jørgensen er formand for Journalistgården. Journalistgården har modtaget meget støtte fra kredsen gennem tiden. Morten Friis Jørgensen syntes dog, at det var helt i orden, at gården ikke længere får støtte. Især fordi Journalistgården ikke kun henvender sig til journalister, men til alle danske statsborgere. Desværre er fondens økonomi meget dårlig, og der akkumuleres et underskud på kroner hvert år, eftersom fonden ikke må sætte huslejen op. Morten Friis Jørgensen anmodede derfor om, at pengestærke kræfter ville kautionere for et lån, så fonden kan få mulighed for at bygge kollegieboliger og en ferielejlighed i København, og på den måde skaffe sig en indtægt. Fonden har ikke selv mulighed for at låne penge. Rasmus Mark Petersen: Rasmus Mark Petersen spurgte, hvorfor kredsen budgetterede med et overskud, når det nu fremgik så tydeligt af formandens beretning, at kredsen gerne vil af med sin formue og ikke ønskede et stort overskud? Mogens Blicher Bjerregaard: Forbundsformanden roste kredsen for det høje aktivitetsniveau. Han sagde derefter, at der efter hans mening burde være et så tæt samspil og samarbejde som muligt mellem forbundet, hovedbestyrelsen og de enkelte kredse. Han sagde desuden, at det var dejligt, at kredsformanden kunne genkende strategierne og visionerne fra de dialogmøder, som HB har stået bag i 2010.Dialogmøderne gentages forhåbentlig senere på året. Kenni Leth: Kredsformanden tog ordet og takkede for de mange indlæg og for de rosende ord. Han svarede derefter på de spørgsmål, der blev stillet til hans beretning: Svar på Lars Werges spørgsmål om, hvorfor kredsen ikke har søgt penge til hvidbogen fra Hovedbestyrelsen? Kredsformanden sagde, at var en fejl, og det burde kredsen måske have gjort, men når man ikke havde gjort det, skyldtes det måske frustration over en manglende lydhørhed fra Hovedbestyrelsens side.

6 Kenni Leth erklærede sig enig med Peter Thornings kommentar om at styrke sammenholdet på tværs af faggrupper og kredse. Svar til Svend Kramp: Kredsformanden sagde, at han synes, det er en opgave for HB eller kredsene i fællesskab at støtte Feriefonden. Svar til Morten Friis-Jørgensen vedrørende administrationsaftalen og kredskontorets fysiske placering. Kredsformanden sagde, at kredskontoret og kredssekretæren er flyttet om i baghuset i DJs hus på Gl. Strand. Den nye administrationsaftalen medfører, at kredsen har færre kvadratmeter til rådighed, men til gengæld er udgiften til lokaler lavere. Det syntes kredsformanden var godt, da de fleste medlemmer kontaktede kredsen via og telefon. Derfor var der efter formandens vurdering ikke behov for et stort kontor. Svar til Rasmus Mark-Pedersen: Kredsformanden sagde, at han håber, at kredsen i år kommer ud med et underskud. Ellers skal medlemmerne næste år slippe med mindre i kontingent, hvis det står til ham. Debat om offentlighedsloven: Lars Werge: Lars Werge indledte med at kvittere for en god beretning. Lars Werge er tillidsmand på Ekstra Bladet og også medlem af Hovedbestyrelsen (HB) i DJ, og i den forbindelse havde han været involveret i arbejdet omkring offentlighedsloven. Han havde stemt for den linje, der blev lagt i HB for et års tid siden. Han kommenterede desuden på kredsformandens forhåbning om, at HB fremover ville være mere opmærksom på at inddrage kredsene. Han oplevede det som om, at kredsene lagde pres på HB i forbindelse med arbejdet omkring offentlighedsloven, og at kredsene havde stået sammen i at lægge dette pres. Han undrede sig over, hvorfor Kreds 1 ikke havde søgt forbundet om støtte til hvidbogen om offentlighedsloven. Det undrede ham, da kredsen havde søgt og fået støtte fra både medarbejderforeninger og flere andre kredse. Derefter sagde han, at det var flot med den streg i sandet, som Mogens Blicher Bjerregaard trak i Information for et par uger siden, hvor han i en kronik klart lagde afstand til 24 i loven. Han opfordrede til, at forbundet og kredsene nu kiggede fremad, da det nu var blevet klart markeret, at et samlet forbund tager afstand fra 24. Arbejdet med offentlighedsloven havde desuden givet anledning til gode fagpolitiske og ideologiske diskussioner i HB, og det var godt og tiltrængt. I den forbindelse var det også fint, at Kreds 1 også fremover har et højt aktivitetsniveau. Afstemning om udtalelse om offentlighedsloven fra Kreds 1: Ingen ændringsforslag. Enstemmigt vedtaget (se bilag)

7 Afstemning om formandens beretning: Efterfølgende var der afstemning om formandens beretning, som blev enstemmigt godkendt 3. Kredsens regnskaber: Kasserer Morten Terp fremlagde regnskabet fra Kredsen havde haft indtægter på kroner og udgifter for kroner. Regnskabet viste dermed et overskud på kroner mod et budgetteret underskud på godt kroner. Kredsen har en egenkapital på godt tre millioner kroner. Hele regnskabet kan ses på Kreds 1s hjemmeside: Regnskabet holdt sig i det store hele til de budgetterede poster. Morten Terp fremhævede dog kort et par poster, som enten ikke holdt sig til budgettet eller havde været uventede. Hvad angik medlemsmøder var der blevet brugt kroner mindre end forventet, hvilket skyldtes, at bestyrelsen ikke havde haft resurser og tid nok til at afholde alle de forventede arrangementer. Det vil der blive rettet op på i Derudover var der blevet brugt kroner på en hvidbog om offentlighedsloven. Kredsen havde desuden brugt mindre end forventet på at yde støtte til medlemmer på nedsat kontingent. For eksempel var der færre end forventet på nedsat kontingent, der havde søgt støtte til fagfestival. Udgifterne til støttepuljerne svinger meget, da det er meget forskelligt fra år til år, hvor mange, der søger støtte. Endelig var posten til formandshonorar større end sidste år. Det skyldtes, at den nye kredsformand er forudbetalt, hvor den tidligere formand var bagudbetalt. Det månedlige beløb er det samme. Budgettet for 2011: Hele budgettet kan ses på kredsens hjemmeside. Indtægter forventes at være de samme som i Budgettet indeholder ikke de store ændringer i forhold til 2010, bortset fra aktivitetsniveauet i form af medlemsmøder og faglige arrangementer, som skal skrues voldsomt op. Der er derfor afsat kroner til denne post. Pengene går til at betale en freelancer til at stå for arbejdet omkring arrangementerne og til at afholde flere arrangementer. Kredsen budgetterer med kroner i overskud. Spørgsmål og kommentarer til budgettet: Sara Schlüter: Sara Schlüter spurgte, hvor udgiften til analysen af behovet for netværk lå henne, da hun ikke kunne finde posten på budgettet. Morten Terp svarede, at posten ligger under medlemsmøder, men at arbejdet først skal til at gå i gang, og derfor ved kredsen endnu ikke præcist, hvor meget undersøgelsen kommer til at koste, Kredsformand Kenni Leth: Kenni Leth opfordrede HB-formand Mogens Blicher-Bjerregaard til at komme med en redegørelse for status i IFJ Safety Fund, som kredsen og forbundet støtter med et stort beløb. IFJ Safety Fund yder støtte til truede og forfulgte journalister over hele verden. Støtten går nu i andre kasser end hidtil, og derfor bad kredsformanden Mogens Blicher-Bjerregaard om at fortælle forsamlingen om udviklingen. Morten Friis Jørgensen: Tidligere kredsformand Morten Friis Jørgensen kommenterede situationen i IFJ Safety Fund. Han mente, at fonden havde mange penge, men at pengene ikke kom ud og hjalp

8 de journalister, der havde behov, og at dette skyldes inerti i fondens ledelse. Dernæst spurgte han, hvordan de kroner der er afsat til medlemsmøder, skulle fordeles, og hvad de helt konkret skulle bruges til. Morten Terp svarede, at størstedelen af beløbet skal gå til lokaleleje og oplægsholdere. For eksempel overvejer kredsen at leje en biograf til at vise film. Kritisk revisor Elon Cohn: Elon Cohn kommenterede i sin egenskab af kritisk revisor også regnskabet og budgettet. Han fremhævede ligesom mange andre, at kredsen ikke burde have overskud og en stor formue, men derimod burde bruge sine penge til gavn for medlemmerne. Han fortalte desuden, at bestyrelsesmedlemmerne var meget beskedne, når det gjaldt proviant til møder og meget påpasselige med at indlevere bilag, og at der derfor var bilag til alle udgifter. Han fortalte også lidt om, hvad der var ydet støtte til gennem K1 Sundhed, som har været en stor succes. Blandt andet var der givet penge til yogamåtter og et bordtennisbord. Mogens Blicher-Bjerregaard: Forbundsformand Mogens Blicher-Bjerregaard orienterede om situationen i IFJ Safety Fund. Han sagde, at han og andre fra forbundet var blevet utrygge ved forholdene i fonden og forvaltningen af fondens penge efter at have været med til IFJ-kongres i maj Derfor havde man valgt at indfryse støtten fra 2010, og på delegeretmødet i april vil der blive stillet forslag om, at støtten fra 2011 også skal tilbageholdes. Indtil forbundet igen er trygge ved forvaltningen af fondens penge, vil Mogens Blicher-Bjerregaard derfor foreslå, at DJ selv står for at formidle pengene eventuelt gennem organisationen International Media Support. Dette bør kun være en midlertidig løsning, og DJ vil arbejde på, at IFJ Safety Fund igen kommer op at køre hensigtsmæssigt. Afstemning om regnskab: Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Ingen forslag. Punktet bortfaldt. 5. Valg, herunder suppleanter og revisorer: Valg af formand og næstformand: Kredsformand Kenni Leth var ikke på valg. Næstformand Charlotte Geckler ønskede ikke genvalg, der skulle derfor vælges en ny næstformand. Eneste kandidat til posten var Julie Rosenkilde fra DR P4 Bornholm. Julie Rosenkilde blev enstemmigt valgt. Julie Rosenkilde er nyuddannet og ansat på P4 Bornholm. Hun er tidligere formand for KajO (Kredsen af Journaliststuderende i Odense). I KajO var hun især glad for samarbejdet med de øvrige KAJ-grupper.

9 Hun vil især gerne arbejde med emner som den store ledighed blandt nyuddannede, problemer forbundet med korte kontrakter, styrkelse af netværk blandt kredsmedlemmerne og løn. Valg til bestyrelsen: Herefter skulle der vælges fire medlemmer til bestyrelsen. Følgende blev valgt: Frederik Juel: Frederik Juel har fire års erfaring fra kredsbestyrelsen. Han er tillidsrepræsentant på Berlingske Tidende. I bestyrelsen har han især bidraget med faglige input i kraft af sin TR-erfaring, derudover har han også beskæftiget sig med medarbejderture. Valgt med 51 stemmer. Jan Gralle: Jan Gralle er med i bestyrelsen for Visuelt Forum og han forsøger blandt andet at være bindeled mellem Visuelt Forum og Kreds 1. Valgt med 34 stemmer. Birgitte Sandell: Birgitte Sandell har siddet i bestyrelsen i seks år. Hun har arbejdet for og vil fortsat gerne arbejde med netværksaktiviteter og kampen mod ledighed. Valgt med 31 stemmer Kristine Bertelsen: Kristine Bertelsen stillede op til bestyrelsen for første gang. Hun er nyuddannet fra RUC og er ledig. Hun har tidligere siddet i bestyrelsen for JR, Kredsen af Journaliststuderende på RUC. Hun savner det faglige arbejde og vil gerne arbejde med at styrke netværksdannelsen blandt kredsmedlemmerne. I den forbindelse synes hun, det er en god ide med et netværk for nyuddannede.valgt med 31 stemmer. Valg af suppleanter: De to suppleanter stillede også op til bestyrelsen, men blev ikke valgt ind. De valgte derfor i stedet at modtage valg som suppleanter. Niels Peter Arskog: Niels Peter Arskog har siddet med i bestyrelsen i to år, først som suppleant og sidst som medlem. Han vil gerne fortsat arbejde med medlemsarrangementerne og med at skabe et tættere samarbejde mellem kredsene. 25 stemmer. Dermed valgt som 1. suppleant. Jens Berg Thomsen: Jens Berg Thomsen har været suppleant siden Han har blandt andet været med til at lave et arrangement om ipads og vil gerne arbejde for flere arrangementer om nye medier. Jens Berg Thomsen arbejder på Hillerød Posten. 18 Stemmer. 2. suppleant. Valg af revisorer: Statsautoriseret revisor Niels Harder blev genvalgt, Elon Cohn blev genvalgt som kritisk revisor. Kåring af årets kredskollega I pausen kårede kredsformand Kenni Leth årets kollega. Prisen er et led i kredsens sundheds- og trivselskampagne, og det er anden gang, den uddeles. Det blev tillidskvinde Ingelise Skrydstrup fra BT, der løb med titlen.

10 Priskomiteen lagde i deres votering vægt på, at Ingelise Skrydstrup gennem mange år er gået forrest over for ledelsen som tillidsrepræsentant, udvist stor empati og loyalitet over for sine kollegaer, og i øvrigt nu for anden gang er blevet indstillet til årets kollega, i de to år prisen har eksisteret. I indstillingen skriver en kollega, at: Ingelise skaffede en massagestol til redaktionen OG fik ledelsen til at blåstemple, at vi tog et kvarters powernap i den i løbet af arbejdsdagen, hun sørgede for julehjerter i december, hun nedsatte et udvalg for at genskabe B.T.-ånden, og til julefrokosten uddelte hun 100-kronesedler fra Medarbejderforeningens kasse, fordi "julefrokost bør være gratis for medarbejderne." Samtidig er hun benhård og medarbejdernes mand i forhold til ledelsen. Kollega og indstiller til prisen Linette Krøger Jespersen vandt en picnic-kurv til en værdi a kr., mens vinderen, Ingelise Skrydstrup, blev belønnet med en uges gratis ophold i en af Journalisternes Feriefonds ferieboliger. 6. Fastsættelse af kredskontingent: Kredsbestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 20 kroner om måneden. Kontingentet blev enstemmigt vedtaget. 7. Eventuelt: Behandlingshjemmet Stutgården: Bestyrelsesformand i Stutgården Joan Færch fortalte om arbejdet i Stutgården, som kredsen har et historisk forhold til. Stuttgården er et behandlingshjem for omsorgssvigtede børn og børn med psykiske lidelser. Der bor pt. 20 børn i alderen år på hjemmet. Stutgården har 50 års jubilæum i år. Kredsen har tre medlemmer med i bestyrelsen. Udover Joan Færch er det René Simmel fra Ekstra Bladet, som er næstformand og Mette Josias fra Ritzaus Bureau. Stutgården var tæt på at lukke i foråret 2010, da Hillerød Kommune ville opsige driftsaftalen. Hjemmet blev dog reddet og har nu en samarbejdsaftale med Hillerød Kommune. Den nye aftale betyder, at hjemmet nu skal stå for sin egen økonomi, hvor kommunen tidligere fungerede som en slags kassekredit, når der var underskud. Det giver nye udfordringer, men også nye muligheder. For eksempel kan hjemmet nu sætte priserne op og udvide sit tilbud, og man overvejer blandt andet at oprette ungdomsboliger til tidligere beboere. Fremtiden tegner lys, og Stutgården forventer at få et overskud på 2,5 millioner kroner i Til gengæld skylder hjemmet Hillerød Kommune fem millioner kroner, som afdrages over tre år. Stutgårdens ejendomme blev i 2010 vurderet til 23 millioner kroner. Hjemmet har også fået ny forstander, psykolog Tine Heede, som til fulde lever op til forventningerne.. Jørgen Bache, formand for Feriefonden: Jørgen Bache opfordrede de tilstedeværende til at reklamere for feriehusene rundt omkring på arbejdspladserne. På den måde kunne fonden få en bedre økonomi. Han fremhævede desuden, at fonden har mange gode huse, og at de ikke er lige slidte alle sammen, nogle er faktisk tiptop. Afsluttende bemærkninger:

11 Dirigent Uffe Gardel takkede for god ro og orden. Kredsformand Kenni Leth afsluttede generalforsamlingen ved at takke for en fantastisk generalforsamling. Han takkede derefter Charlotte Geckler, der går af som næstformand og bød velkommen til Julie Rosenkilde, der er ny næstformand. Dernæst takkede han kredskoordinator Mette Eeg og dirigent Uffe Gardel for deres indsats. Referent Lisbeth Dolberg

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København.

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Mandag den 5. marts 2012 klokken 17.00 i DAB In i DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Torsdag 7. marts 2013 kl. 17.00 hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1/14 Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1. Valg af dirigent: Claus Iversen, faglig sekretær i DJ, blev foreslået og valgt som dirigent. 2.

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen

Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen Indledning Af Iben Danielsen, formand for FreelanceGruppen I 2011 har FreelanceGruppen fulgt sit arbejdsprogram som det blev vedtaget på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Dagsorden til kredsbestyrelsesmødet mandag 7. december 2009 kl. 16.30-18.30 hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K

Dagsorden til kredsbestyrelsesmødet mandag 7. december 2009 kl. 16.30-18.30 hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K Dagsorden til kredsbestyrelsesmødet mandag 7. december 2009 kl. 16.30-18.30 hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K Til stede: Pernille Mac Dalland (PMD), Kenni Leth (KL), Morten Terp (MT), Charlotte Geckler

Læs mere

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 Referat DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 1. Velkomst v/ regionsformand Annemette El-Azem Mødet indledtes med at forsamlingen sang Når jeg ser et rødt flag smælde.

Læs mere

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 VELKOMST Formand Per Bonke bød velkommen til Danske Torpares 34. ordinære generalforsamling i IDA Mødecenter i København.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001 Flertal siger ja til fjerrenseri NEJ: Erik Ingerslev imod forretnings ombygning NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 17.01.2001 Yderdøren står nemlig åben, så længe forretningen har åben, begrunder Aage Toftegaard

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Privatrådgivere under hårdt tidspres/2 Hvad bliver det næste?/4 Forandringer på klods hold/6 Når chefen lytter med/8

Læs mere