Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund."

Transkript

1 Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Mandag den 7. marts 2011 klokken i Berlingskes Konferencesal, Pilestræde 34, København. K. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 5. Valg, herunder suppleanter og revisorer 6. Fastsættelse af kredskontingent - kredsbestyrelsen foreslår uændret kontingent 7. Eventuelt. Velkomst ved kredsformand Kenni Leth, der indledte generalforsamlingen ved at læse navnene op på de medlemmer, der døde i Han bad derefter forsamlingen holde et øjebliks stilhed til ære for de afdøde. 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Uffe Gardel, som blev valgt. Uffe Gardel takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Følgende valgt som stemmetællere: Jørgen Bache valgt som stemmetæller. 2. Formandens beretning: Hele formandens beretning og alle bilag kan læses på Kreds 1s hjemmeside: Kredsformanden fortalte om arbejdet i det forgangne år og takkede for de mange skulderklap og takk s fra kredsmedlemmerne i forbindelse med kredsens meget populære arrangementer. Kredsen vil satse endnu mere på medlemsarrangementer i 2011 og har i den forbindelse hyret en freelancer til at stå for noget af arbejdet. Det er planen, at der skal være op til fire faglige arrangementer om måneden. Arrangementerne er et bud på noget af det, som forbundet og kredsen også kan tilbyde udover den traditionelle faglige rådgivning i en tid med en presset økonomi og en ditto mediebranche, hvor det kan være svært at komme igennem med krav om højere løn og lignende. K1 Mentor, K1 Sundhed, K1 Fyraften og K1 Faglig udvikling:

2 Formanden fortalte dernæst om status på de fire indsatsområder, der blev vedtaget i Det drejer sig om K1 Mentor, K1 Sundhed, K1 Fyraften og K1 Faglig udvikling. Status er, at kredsen er kommet godt i land i forhold til de mål, der blev sat for to år siden. Han sagde følgende om de fire områder: K1 Mentor: Vi lovede, at vi ville arbejde for at gøre kredsens succesfulde forsøg med en mentorordning landsdækkende, så ansvaret overgik til forbundet. Resultatet er, at der i dag er etableret en landsdækkende ordning i forbundsregi. K1 Sundhed: Vi lovede, at vi ville etablere en sundhedspulje, hvor medlemmer i kredsen kunne søge støtte til sundheds- og trivselsfremmende projekter. Resultatet er, at vi sidste år og i år uddeler mere end kr. til en lang række medlemsinitiativer, der alle har til formål at øge og langtidssikre den generelle trivsel og bekæmpe den snigende stress blandt vores kolleger. K1 Fyraften og K1 Faglig Udvikling: Vi lovede, at vi ville øge antallet af relevante arrangementer for medlemmerne. Resultatet er, at vi har afholdt en lang række arrangementer, der har ramt næsten alle medlemsgrupper og hvor vi stort set hver gang har overtegnede tilmeldingslister. Indsatsområder : Som resultat af succesen lancerer kredsen nu tre arbejdsområder for de næste to år. Initiativerne er beskrevet i en folder, der blev omdelt på generalforsamlingen. Det drejer sig om en videreførelse af initiativerne inden for sundheds- og trivselsområdet, en videreførelse af indsatsen med de mange medlemsarrangementer og et nyt initiativ, hvor kredsen sætter fokus på netværk. I den forbindelse sagde formanden følgende: Som noget nyt sætter vi fokus på netværk. Vi har med glæde konstateret, at der i hovedforbundet allerede er sat gang i en række nye netværksforsøg, der skal samle medlemmerne og styrke vidensdelingen på tværs. Det er noget, medlemmerne efterspørger. Men vi vil gerne være garant for, at vi får undersøgt til bunds, hvor stort behovet for nye netværk er. Skal forbundet f.eks. være facilitator for netværk for nyuddannede, medlemmer på barsel, ansatte i kommunikationsbranchen eller noget helt fjerde? Er der behov for en egentlig netværkskoordinator i Journalistforbundet? Det er det, vi i kredsen i samarbejde med de øvrige kredse og forbundets ansatte - vil undersøge i den kommende periode. Offentlighedsloven: 2010 har været præget af et par store politiske sager. Særligt sagen om offentlighedensloven, hvor kredsen har været meget aktiv i arbejdet med at kæmpe imod de offentlighedsforringende paragraffer i loven.

3 Kredsen har i den forbindelse lagt pres på forbundets hovedbestyrelse og på det politiske system på Christiansborg. Kredsbestyrelsen var også medunderskrivere af en fælles udtalelse i forbindelse med kredsenes seminar på Mors i foråret sidste år. Kredsmedlemmer markerede sig i debatten på sidste års Fagligt Forum og kredsen besluttede sammen med de øvrige kredse at finansiere udgivelsen af en debatbog om emnet, der udkom i oktober: Ministerbetjening en journalistisk hvidbog om offentlighedsloven - skrevet af: Erik Valeur og Lars Rugaard. Kredsen var uenig med den linje og det høringssvar, som forbundsledelsen var kommet med i februar Formanden glædede sig dog over, at der nu var enighed i forbundet om en fælles linje og modstand mod de offentlighedsforringende paragraffer i lovforslaget. Dette blev blandt andet markeret af, at forbundsformand Mogens Blicher Bjerregaard for et par uger siden havde en kronik i Dagbladet Information, hvor han klart tog afstand fra de pågældende dele af forslaget. Kredsformanden opfordrede dog til, at forbundet blev endnu skarpere til at lægge pres på politikerne og gøre forbundets holdning klar for alle. I den forbindelse har kredsen udarbejdet en udtalelse, som blev sat til afstemning på generalforsamlingen. Forbundets nye visions- og strategipapir: En anden politisk sag fra det forgangne år var de dialogmøder, som forbundet har stået bag i I den forbindelse sagde kredsformanden følgende: I forlængelse af de emner, som kom frem på dialogmøderne, har Hovedbestyrelsen for nyligt lagt et spændende visions- og strategipapir frem, der beskriver indsatsområderne for DJs arbejde i de kommende år. Nu er det op til delegeretmødet at vedtage det endeligt, men fra kredsens side kan vi glæde os over, at der fortsat er et stærkt fokus på at udvikle DJ som en stærk aftalepartner i overenskomstspørgsmål, ligesom der lægges op til en styrket indsats på arbejdsmiljøområdet og DJs sociale profil, så de, der har det svært enten på arbejdsmarkedet eller de, der står uden for, også oplever, at der er et stærkt fællesskab i DJ. Jeg håber, at man fra forbundets side husker at tænke kredsene ind i dette arbejde. Vi har meget at byde ind med og med de indsatsområder, som Kreds 1 kommer til at arbejde med fremadrettet, vil det være helt oplagt at samarbejde yderligere, end vi allerede gør i dag. Kredsens økonomi: Kredsformanden kom derefter ind på kredsens økonomi. Kredsen har et stort overskud og en stor formue, hvilket formanden gerne ville lave om op. Kredsen satsede som allerede nævnt på at bruge en del af pengene på flere medlemsarrangementer i de kommende år. For et par år siden var det til afstemning at nedsætte kredskontingentet fra de nuværende 20 kroner om måneden. Det blev ikke vedtaget, men det kunne jo overvejes igen, hvis formuen forbliver lige så stor som nu. På trods af den gode økonomi har kredsen dog valgt at afslå to ansøgninger om støtte fra henholdsvis Djs Feriefond og den almennyttige fond Journalistgården, der bestyrer 12 almennyttige boliger i København,

4 For Feriefondens vedkommende kom afslaget med den begrundelse, at kredsen nu en gang for alle er ude af Feriefonden. Boligerne kan desuden søges af alle medlemmer i Journalistforbundet, og derfor bør det som minimum også være alle kredse, der bakker op om en evt. økonomisk støtte, og det vil de øvrige kredse ikke være med til Også fonden Journalistgården havde søgt støtte. Her i form af opbakning til et større byggeprojekt, der skulle være med til at øge Journalistgårdens lejeindtægter og samtidig gøre det muligt at skaffe en ønsket feriebolig i København. Også her sagde kredsbestyrelsen nej med den begrundelse, at den ikke ønsker at udsætte kredsens formue for unødig risiko ved et projekt i det københavnske ejendomsmarked. Formanden sluttede sin beretning med at opfordre medlemmerne til at komme med gode forslag og idéer til, hvordan kredsen kan bruge sin formue til gavn for medlemmerne. Debat om formandens beretning: Feriehusene i DJ Svend Kramp: Tidligere medlem af kredsbestyrelsen Svend Kramp syntes, det var synd, at kredsen ikke vil hjælpe med støtte vedligeholdelse af Feriefondens feriehuse Han mente, at feriehusene trænger meget, og at de har de gjort i mange år. Han opfordrede bestyrelsen til at være velvilligt indstillet, når Feriefonden beder om støtte til vedligeholdelse. Enten skal husene sættes i stand, så de igen bliver attraktive at leje eller også bør der tages en generel beslutning om, at droppe udlejningen af feriehuse. Karin Bech: Karin Bech sagde, at hun syntes, at feriehusene var lidt dyre, og det kunne godt afholde hende fra at leje et. Eftersom kredsbestyrelsen havde efterspurgt idéer til, hvordan man kunne bruge kredsens formue, opfordrede hun derfor til, at kredsen opretter et legat til værdigt trængende Kreds 1-medlemmer på fx kroner. Beløbet skulle kunne bruges på leje af feriehuse. Debat om kredsens økonomi: Peter Thorning Peter Thorning roste kredsbestyrelsen for det flotte forbrug af penge i forbindelse med kredsarrangementer. Arrangementerne er med til at skabe socialt kit mellem medlemmerne og fællesskabsfølelse. Peter Thorning fremhævede, at det er vigtigt at kigge på, hvordan man i forbundet kan binde medlemmerne sammen på tværs af kredse og grupper. Sociale og faglige arrangementer er et redskab til at skabe solidaritet blandt medlemmerne. Solidariteten er vigtig særligt pga det pressede arbejdsmarked. For eksempel er der hård konkurrence mellem freelancere, hvilket arbejdsgiverne udnytter til at presse prisen. Derfor er det vigtigt, at DJ-medlemmerne står sammen på tværs af faggrupper og kredse. Niels Peter Arskog: Bestyrelsesmedlem Niels Peter Arskog kommenterede de mange rosende kommentarer fra medlemmer i forbindelse med kredsens nye store satsning på flere kredsarrangementer. Han fremhævede, at det var dejligt at møde så mange nye kolleger, som han ikke havde mødt før, i forbindelse med de faglige arrangementer. Arrangementerne er meget populære, de fleste har været overtegnede med venteliste og har fået stor ros fra medlemmer. Dem skal vi blive ved med, lød det fra Niels Peter Arskog.

5 John Høst Schmidt: John Høst Schmidt fra Veteranklubben kommenterede også kredsens mange arrangementer. Han sagde, at der havde været et hav af gode arrangementer, og han havde også selv deltaget i flere. Han fremhævede desuden, at det var dejligt, at kredsen gik ind i arbejdet med udenlandsture fx turen til Kaliningrad, hvor han selv havde været med og også havde fået støtte fra kredsen. Dernæst sagde han, at han synes, det var et udtryk for rettidig omhu, at kredsen havde valgt ikke at give støtte til Feriefonden og Journalistgården. Ikke mindst fordi Feriefonden og Journalistgården er fælles DJ-projekter, så hvis de andre kredse ikke vil støtte, så skal Kreds 1 heller ikke. Morten Friis Jørgensen: Morten Friis Jørgensen roste kredsens indsats i forbindelse med offentlighedsloven og herunder også kronikken i Information. Han spurgte derefter til kredsens administrationsaftale med forbundet, herunder hvor kredskontoret rent fysisk lå henne i forbundshuset nu. Han kom også ind på forløbet omkring Journalistgårdens anmodning om støtte fra kredsen. Morten Friis Jørgensen er formand for Journalistgården. Journalistgården har modtaget meget støtte fra kredsen gennem tiden. Morten Friis Jørgensen syntes dog, at det var helt i orden, at gården ikke længere får støtte. Især fordi Journalistgården ikke kun henvender sig til journalister, men til alle danske statsborgere. Desværre er fondens økonomi meget dårlig, og der akkumuleres et underskud på kroner hvert år, eftersom fonden ikke må sætte huslejen op. Morten Friis Jørgensen anmodede derfor om, at pengestærke kræfter ville kautionere for et lån, så fonden kan få mulighed for at bygge kollegieboliger og en ferielejlighed i København, og på den måde skaffe sig en indtægt. Fonden har ikke selv mulighed for at låne penge. Rasmus Mark Petersen: Rasmus Mark Petersen spurgte, hvorfor kredsen budgetterede med et overskud, når det nu fremgik så tydeligt af formandens beretning, at kredsen gerne vil af med sin formue og ikke ønskede et stort overskud? Mogens Blicher Bjerregaard: Forbundsformanden roste kredsen for det høje aktivitetsniveau. Han sagde derefter, at der efter hans mening burde være et så tæt samspil og samarbejde som muligt mellem forbundet, hovedbestyrelsen og de enkelte kredse. Han sagde desuden, at det var dejligt, at kredsformanden kunne genkende strategierne og visionerne fra de dialogmøder, som HB har stået bag i 2010.Dialogmøderne gentages forhåbentlig senere på året. Kenni Leth: Kredsformanden tog ordet og takkede for de mange indlæg og for de rosende ord. Han svarede derefter på de spørgsmål, der blev stillet til hans beretning: Svar på Lars Werges spørgsmål om, hvorfor kredsen ikke har søgt penge til hvidbogen fra Hovedbestyrelsen? Kredsformanden sagde, at var en fejl, og det burde kredsen måske have gjort, men når man ikke havde gjort det, skyldtes det måske frustration over en manglende lydhørhed fra Hovedbestyrelsens side.

6 Kenni Leth erklærede sig enig med Peter Thornings kommentar om at styrke sammenholdet på tværs af faggrupper og kredse. Svar til Svend Kramp: Kredsformanden sagde, at han synes, det er en opgave for HB eller kredsene i fællesskab at støtte Feriefonden. Svar til Morten Friis-Jørgensen vedrørende administrationsaftalen og kredskontorets fysiske placering. Kredsformanden sagde, at kredskontoret og kredssekretæren er flyttet om i baghuset i DJs hus på Gl. Strand. Den nye administrationsaftalen medfører, at kredsen har færre kvadratmeter til rådighed, men til gengæld er udgiften til lokaler lavere. Det syntes kredsformanden var godt, da de fleste medlemmer kontaktede kredsen via og telefon. Derfor var der efter formandens vurdering ikke behov for et stort kontor. Svar til Rasmus Mark-Pedersen: Kredsformanden sagde, at han håber, at kredsen i år kommer ud med et underskud. Ellers skal medlemmerne næste år slippe med mindre i kontingent, hvis det står til ham. Debat om offentlighedsloven: Lars Werge: Lars Werge indledte med at kvittere for en god beretning. Lars Werge er tillidsmand på Ekstra Bladet og også medlem af Hovedbestyrelsen (HB) i DJ, og i den forbindelse havde han været involveret i arbejdet omkring offentlighedsloven. Han havde stemt for den linje, der blev lagt i HB for et års tid siden. Han kommenterede desuden på kredsformandens forhåbning om, at HB fremover ville være mere opmærksom på at inddrage kredsene. Han oplevede det som om, at kredsene lagde pres på HB i forbindelse med arbejdet omkring offentlighedsloven, og at kredsene havde stået sammen i at lægge dette pres. Han undrede sig over, hvorfor Kreds 1 ikke havde søgt forbundet om støtte til hvidbogen om offentlighedsloven. Det undrede ham, da kredsen havde søgt og fået støtte fra både medarbejderforeninger og flere andre kredse. Derefter sagde han, at det var flot med den streg i sandet, som Mogens Blicher Bjerregaard trak i Information for et par uger siden, hvor han i en kronik klart lagde afstand til 24 i loven. Han opfordrede til, at forbundet og kredsene nu kiggede fremad, da det nu var blevet klart markeret, at et samlet forbund tager afstand fra 24. Arbejdet med offentlighedsloven havde desuden givet anledning til gode fagpolitiske og ideologiske diskussioner i HB, og det var godt og tiltrængt. I den forbindelse var det også fint, at Kreds 1 også fremover har et højt aktivitetsniveau. Afstemning om udtalelse om offentlighedsloven fra Kreds 1: Ingen ændringsforslag. Enstemmigt vedtaget (se bilag)

7 Afstemning om formandens beretning: Efterfølgende var der afstemning om formandens beretning, som blev enstemmigt godkendt 3. Kredsens regnskaber: Kasserer Morten Terp fremlagde regnskabet fra Kredsen havde haft indtægter på kroner og udgifter for kroner. Regnskabet viste dermed et overskud på kroner mod et budgetteret underskud på godt kroner. Kredsen har en egenkapital på godt tre millioner kroner. Hele regnskabet kan ses på Kreds 1s hjemmeside: Regnskabet holdt sig i det store hele til de budgetterede poster. Morten Terp fremhævede dog kort et par poster, som enten ikke holdt sig til budgettet eller havde været uventede. Hvad angik medlemsmøder var der blevet brugt kroner mindre end forventet, hvilket skyldtes, at bestyrelsen ikke havde haft resurser og tid nok til at afholde alle de forventede arrangementer. Det vil der blive rettet op på i Derudover var der blevet brugt kroner på en hvidbog om offentlighedsloven. Kredsen havde desuden brugt mindre end forventet på at yde støtte til medlemmer på nedsat kontingent. For eksempel var der færre end forventet på nedsat kontingent, der havde søgt støtte til fagfestival. Udgifterne til støttepuljerne svinger meget, da det er meget forskelligt fra år til år, hvor mange, der søger støtte. Endelig var posten til formandshonorar større end sidste år. Det skyldtes, at den nye kredsformand er forudbetalt, hvor den tidligere formand var bagudbetalt. Det månedlige beløb er det samme. Budgettet for 2011: Hele budgettet kan ses på kredsens hjemmeside. Indtægter forventes at være de samme som i Budgettet indeholder ikke de store ændringer i forhold til 2010, bortset fra aktivitetsniveauet i form af medlemsmøder og faglige arrangementer, som skal skrues voldsomt op. Der er derfor afsat kroner til denne post. Pengene går til at betale en freelancer til at stå for arbejdet omkring arrangementerne og til at afholde flere arrangementer. Kredsen budgetterer med kroner i overskud. Spørgsmål og kommentarer til budgettet: Sara Schlüter: Sara Schlüter spurgte, hvor udgiften til analysen af behovet for netværk lå henne, da hun ikke kunne finde posten på budgettet. Morten Terp svarede, at posten ligger under medlemsmøder, men at arbejdet først skal til at gå i gang, og derfor ved kredsen endnu ikke præcist, hvor meget undersøgelsen kommer til at koste, Kredsformand Kenni Leth: Kenni Leth opfordrede HB-formand Mogens Blicher-Bjerregaard til at komme med en redegørelse for status i IFJ Safety Fund, som kredsen og forbundet støtter med et stort beløb. IFJ Safety Fund yder støtte til truede og forfulgte journalister over hele verden. Støtten går nu i andre kasser end hidtil, og derfor bad kredsformanden Mogens Blicher-Bjerregaard om at fortælle forsamlingen om udviklingen. Morten Friis Jørgensen: Tidligere kredsformand Morten Friis Jørgensen kommenterede situationen i IFJ Safety Fund. Han mente, at fonden havde mange penge, men at pengene ikke kom ud og hjalp

8 de journalister, der havde behov, og at dette skyldes inerti i fondens ledelse. Dernæst spurgte han, hvordan de kroner der er afsat til medlemsmøder, skulle fordeles, og hvad de helt konkret skulle bruges til. Morten Terp svarede, at størstedelen af beløbet skal gå til lokaleleje og oplægsholdere. For eksempel overvejer kredsen at leje en biograf til at vise film. Kritisk revisor Elon Cohn: Elon Cohn kommenterede i sin egenskab af kritisk revisor også regnskabet og budgettet. Han fremhævede ligesom mange andre, at kredsen ikke burde have overskud og en stor formue, men derimod burde bruge sine penge til gavn for medlemmerne. Han fortalte desuden, at bestyrelsesmedlemmerne var meget beskedne, når det gjaldt proviant til møder og meget påpasselige med at indlevere bilag, og at der derfor var bilag til alle udgifter. Han fortalte også lidt om, hvad der var ydet støtte til gennem K1 Sundhed, som har været en stor succes. Blandt andet var der givet penge til yogamåtter og et bordtennisbord. Mogens Blicher-Bjerregaard: Forbundsformand Mogens Blicher-Bjerregaard orienterede om situationen i IFJ Safety Fund. Han sagde, at han og andre fra forbundet var blevet utrygge ved forholdene i fonden og forvaltningen af fondens penge efter at have været med til IFJ-kongres i maj Derfor havde man valgt at indfryse støtten fra 2010, og på delegeretmødet i april vil der blive stillet forslag om, at støtten fra 2011 også skal tilbageholdes. Indtil forbundet igen er trygge ved forvaltningen af fondens penge, vil Mogens Blicher-Bjerregaard derfor foreslå, at DJ selv står for at formidle pengene eventuelt gennem organisationen International Media Support. Dette bør kun være en midlertidig løsning, og DJ vil arbejde på, at IFJ Safety Fund igen kommer op at køre hensigtsmæssigt. Afstemning om regnskab: Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Ingen forslag. Punktet bortfaldt. 5. Valg, herunder suppleanter og revisorer: Valg af formand og næstformand: Kredsformand Kenni Leth var ikke på valg. Næstformand Charlotte Geckler ønskede ikke genvalg, der skulle derfor vælges en ny næstformand. Eneste kandidat til posten var Julie Rosenkilde fra DR P4 Bornholm. Julie Rosenkilde blev enstemmigt valgt. Julie Rosenkilde er nyuddannet og ansat på P4 Bornholm. Hun er tidligere formand for KajO (Kredsen af Journaliststuderende i Odense). I KajO var hun især glad for samarbejdet med de øvrige KAJ-grupper.

9 Hun vil især gerne arbejde med emner som den store ledighed blandt nyuddannede, problemer forbundet med korte kontrakter, styrkelse af netværk blandt kredsmedlemmerne og løn. Valg til bestyrelsen: Herefter skulle der vælges fire medlemmer til bestyrelsen. Følgende blev valgt: Frederik Juel: Frederik Juel har fire års erfaring fra kredsbestyrelsen. Han er tillidsrepræsentant på Berlingske Tidende. I bestyrelsen har han især bidraget med faglige input i kraft af sin TR-erfaring, derudover har han også beskæftiget sig med medarbejderture. Valgt med 51 stemmer. Jan Gralle: Jan Gralle er med i bestyrelsen for Visuelt Forum og han forsøger blandt andet at være bindeled mellem Visuelt Forum og Kreds 1. Valgt med 34 stemmer. Birgitte Sandell: Birgitte Sandell har siddet i bestyrelsen i seks år. Hun har arbejdet for og vil fortsat gerne arbejde med netværksaktiviteter og kampen mod ledighed. Valgt med 31 stemmer Kristine Bertelsen: Kristine Bertelsen stillede op til bestyrelsen for første gang. Hun er nyuddannet fra RUC og er ledig. Hun har tidligere siddet i bestyrelsen for JR, Kredsen af Journaliststuderende på RUC. Hun savner det faglige arbejde og vil gerne arbejde med at styrke netværksdannelsen blandt kredsmedlemmerne. I den forbindelse synes hun, det er en god ide med et netværk for nyuddannede.valgt med 31 stemmer. Valg af suppleanter: De to suppleanter stillede også op til bestyrelsen, men blev ikke valgt ind. De valgte derfor i stedet at modtage valg som suppleanter. Niels Peter Arskog: Niels Peter Arskog har siddet med i bestyrelsen i to år, først som suppleant og sidst som medlem. Han vil gerne fortsat arbejde med medlemsarrangementerne og med at skabe et tættere samarbejde mellem kredsene. 25 stemmer. Dermed valgt som 1. suppleant. Jens Berg Thomsen: Jens Berg Thomsen har været suppleant siden Han har blandt andet været med til at lave et arrangement om ipads og vil gerne arbejde for flere arrangementer om nye medier. Jens Berg Thomsen arbejder på Hillerød Posten. 18 Stemmer. 2. suppleant. Valg af revisorer: Statsautoriseret revisor Niels Harder blev genvalgt, Elon Cohn blev genvalgt som kritisk revisor. Kåring af årets kredskollega I pausen kårede kredsformand Kenni Leth årets kollega. Prisen er et led i kredsens sundheds- og trivselskampagne, og det er anden gang, den uddeles. Det blev tillidskvinde Ingelise Skrydstrup fra BT, der løb med titlen.

10 Priskomiteen lagde i deres votering vægt på, at Ingelise Skrydstrup gennem mange år er gået forrest over for ledelsen som tillidsrepræsentant, udvist stor empati og loyalitet over for sine kollegaer, og i øvrigt nu for anden gang er blevet indstillet til årets kollega, i de to år prisen har eksisteret. I indstillingen skriver en kollega, at: Ingelise skaffede en massagestol til redaktionen OG fik ledelsen til at blåstemple, at vi tog et kvarters powernap i den i løbet af arbejdsdagen, hun sørgede for julehjerter i december, hun nedsatte et udvalg for at genskabe B.T.-ånden, og til julefrokosten uddelte hun 100-kronesedler fra Medarbejderforeningens kasse, fordi "julefrokost bør være gratis for medarbejderne." Samtidig er hun benhård og medarbejdernes mand i forhold til ledelsen. Kollega og indstiller til prisen Linette Krøger Jespersen vandt en picnic-kurv til en værdi a kr., mens vinderen, Ingelise Skrydstrup, blev belønnet med en uges gratis ophold i en af Journalisternes Feriefonds ferieboliger. 6. Fastsættelse af kredskontingent: Kredsbestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 20 kroner om måneden. Kontingentet blev enstemmigt vedtaget. 7. Eventuelt: Behandlingshjemmet Stutgården: Bestyrelsesformand i Stutgården Joan Færch fortalte om arbejdet i Stutgården, som kredsen har et historisk forhold til. Stuttgården er et behandlingshjem for omsorgssvigtede børn og børn med psykiske lidelser. Der bor pt. 20 børn i alderen år på hjemmet. Stutgården har 50 års jubilæum i år. Kredsen har tre medlemmer med i bestyrelsen. Udover Joan Færch er det René Simmel fra Ekstra Bladet, som er næstformand og Mette Josias fra Ritzaus Bureau. Stutgården var tæt på at lukke i foråret 2010, da Hillerød Kommune ville opsige driftsaftalen. Hjemmet blev dog reddet og har nu en samarbejdsaftale med Hillerød Kommune. Den nye aftale betyder, at hjemmet nu skal stå for sin egen økonomi, hvor kommunen tidligere fungerede som en slags kassekredit, når der var underskud. Det giver nye udfordringer, men også nye muligheder. For eksempel kan hjemmet nu sætte priserne op og udvide sit tilbud, og man overvejer blandt andet at oprette ungdomsboliger til tidligere beboere. Fremtiden tegner lys, og Stutgården forventer at få et overskud på 2,5 millioner kroner i Til gengæld skylder hjemmet Hillerød Kommune fem millioner kroner, som afdrages over tre år. Stutgårdens ejendomme blev i 2010 vurderet til 23 millioner kroner. Hjemmet har også fået ny forstander, psykolog Tine Heede, som til fulde lever op til forventningerne.. Jørgen Bache, formand for Feriefonden: Jørgen Bache opfordrede de tilstedeværende til at reklamere for feriehusene rundt omkring på arbejdspladserne. På den måde kunne fonden få en bedre økonomi. Han fremhævede desuden, at fonden har mange gode huse, og at de ikke er lige slidte alle sammen, nogle er faktisk tiptop. Afsluttende bemærkninger:

11 Dirigent Uffe Gardel takkede for god ro og orden. Kredsformand Kenni Leth afsluttede generalforsamlingen ved at takke for en fantastisk generalforsamling. Han takkede derefter Charlotte Geckler, der går af som næstformand og bød velkommen til Julie Rosenkilde, der er ny næstformand. Dernæst takkede han kredskoordinator Mette Eeg og dirigent Uffe Gardel for deres indsats. Referent Lisbeth Dolberg

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Mandag den 5. marts 2012 klokken 17.00 i DAB In i DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat Arbejdermuseet, København - 13. marts 2014 Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1 Dagsorden Referat 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København.

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 2. marts 2009 i Politikens Foredragssal, København.

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 2. marts 2009 i Politikens Foredragssal, København. Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 2. marts 2009 i Politikens Foredragssal, København. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forkvindens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1 referat

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1 referat København/Arbejdermuseet, 10. marts 2015 Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1 referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag fra bestyrelse

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Dato: 24.02.2017 Sted: Salon K, Rådhusstræde 13, 1466 København K Tid: 17.30-19.30 Ordstyrer: Nikolai Søndergaard Referent: Amalie Thykier Formand Per Roholt

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1 Referat for KB-møde i DJ kreds 1 6. januar 2009 kl. 16.00 på Gl. Strand Til stede: Pernille Mac Dalland (PMD), Kenni Leth (KL), Morten Terp (MT), Per Rehfeldt (PR), Lissen Jacobsen (LJ) og Ulrik Borgermann

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Torsdag 7. marts 2013 kl. 17.00 hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 1. Valg af dirigent. Advokat Lars Stuckert blev valgt som dirigent og bød efterfølgende velkommen. 2. Forslag til vedtægtsændring.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 8. oktober 2012 kl. 16.30-19.00 i mødelokalet Lille HB hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 8. oktober 2012 kl. 16.30-19.00 i mødelokalet Lille HB hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K Referat af bestyrelsesmøde mandag den 8. oktober 2012 kl. 16.30-19.00 i mødelokalet Lille HB hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K Til stede: Julie Rosenkilde Nielsen (JNR), Niels Peter Arskog (NPA), Frederik

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 5. november 2015, kl. 19.00 på Folkestedet, Carl Blochs gade 28, 8000 Aarhus C Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Dagsorden til generalforsamling i Journalisterne apr kl

Dagsorden til generalforsamling i Journalisterne apr kl Dagsorden til generalforsamling i Journalisterne 2016 14. apr. 2016 kl. 20.04 Generalforsamlingen afholdes den 18. april 2016 kl. 14.00 på First Hotel i Sydhavnen i København på adressen Molestien 11,

Læs mere

Referat fra kredsbestyrelsesmødet tirsdag den 6. november 2012 Lille HB hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K

Referat fra kredsbestyrelsesmødet tirsdag den 6. november 2012 Lille HB hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K Referat fra kredsbestyrelsesmødet tirsdag den 6. november 2012 Lille HB hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K Tilstede: Julie Rosenkilde, Kristine Bertelsen, Frederik Monrad Juel, Niels Peter Arskog, Pernille

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt.

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt. Dato: 9. marts 2016 Vedr.: Generalforsamling Jyllinge Løbeklub 2016. Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Dagsorden: a. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Referat af femte ordinære generalforsamling

Referat af femte ordinære generalforsamling Referat af femte ordinære generalforsamling Arne Jørgensen 27. september 2003 Til stede Palle Jørgensen (næstformand), Kaja Christiansen (formand), Morten Høgholm, Kåre Fiedler Christiansen, Arne Jørgensen

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Tirsdag d. 29. marts 2016 kl 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Krypten i Kildevældskirken og med følgende dagsorden: Velkomst

Læs mere

Beretning til Kreds 1s generalforsamling d. 5.marts 2012

Beretning til Kreds 1s generalforsamling d. 5.marts 2012 Beretning til Kreds 1s generalforsamling d. 5.marts 2012 Jeg har aldrig været det store sportstalent. Derfor havde jeg heller ikke troet, at et uskyldigt spil kegler kunne føre til, at jeg en dag ville

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. 4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. 4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab Referat af generalforsamling i foreningen Sammen om Lolland-Falster 6. april 2017 kl. 19.00, der blev afholdt i Højrebyhallens cafeteria, Bøgevej 2, 4920 Søllested. Generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 9. marts 2016 kl. 18.30-21.30 Restaurant Latinerly, Sct. Mathiasgade

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Dagsorden til kredsbestyrelsesmødet mandag 7. december 2009 kl. 16.30-18.30 hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K

Dagsorden til kredsbestyrelsesmødet mandag 7. december 2009 kl. 16.30-18.30 hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K Dagsorden til kredsbestyrelsesmødet mandag 7. december 2009 kl. 16.30-18.30 hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K Til stede: Pernille Mac Dalland (PMD), Kenni Leth (KL), Morten Terp (MT), Charlotte Geckler

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07

Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Næstved, d. 13/5-07 Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Inden selve generalforsamlingen påbegyndtes, havde Søren Apel fra Nykredit et indlæg vedrørende en eventuellåneomlægning

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål

Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål www.genanvendbiomasse.dk Referat, Generalforsamling den 20. april 2007 kl. 10:00 Landbrugsraadet, Axeltorv 3, 1609 Kbh.

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Landsmøde den 16. april 2016

Referat af Landsmøde den 16. april 2016 Referat af Landsmøde den 16. april 2016 Pkt. 1 Birgit von der Recke blev valgt til dirigent. Jeanne Bau-Madsen var referent. Stemmetællere: Annam al- Hayali og Ulla Lunde Hansen Dirigenten konstaterede,

Læs mere